Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАРІТЕСЯІ

РЖ

ВИДАННЯ ЗІ-й

.Nil 112 (3110) ВІВТОРОК

22 ВЕРЕСНЯ р.

1970 ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО PAROliHOГO КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ ТА PAROHHOI РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Ціа~а,

2

ко.п.

~~~~~~~~~~~~~~~

"ЛУНА-16" ЗДІЙСНИЛА М'ЯКУ ПОСАДКУ НА ПОВЕРХНЮ МІСЯЦЯ За поданням партійних, npoфcniJIROвиx оргаиізацtй та дирекцІй радгосnів і птахофабрик заноситься .на районну Дошку пошани передовики соціалістичного змагання на збиранні врожаю і оранці на зяб: ДЕМ'ЯНЕНКО Михайло Потапов!Іч,

ДОСТАТКУ.

ІГНАТЕНКО

-

Микола Васильович

комбоонер і 11PaJ~m>pиm іРМООСПУ «ТребухіІВс ьюfй >>.

п.ують ща.дня к~ртоrwrю на

2, 7-3

Вшю­

гектарах .

ОЛЕФІРЕНКО

ЗІНЧЕНКО

-

комбаі!інер і траіІ{'тарист раідгоспу «Нраси.Ійоськнй» . Щодня викопують картоплю на

2,2-2,.5

геІtТаі!)а.

РОЗРАХУНКОВІй

ТОЧЦІ

ДІЛЯНКА КЕРОВАНОГО

ГАЛЬМУВАННЯ. НА ВИСОТІ

-

rраК'Торист ра~дгоспу <<ІНраснJІІіІВІСІ>ЮfЙ».

Пооl•SІВ

400

БУЛО

ВКЛЮЧЕНО РУХОВУ УСТАНОВКУ І ПОЧАЛОСЯ СХОДЖЕННЯ З ОРБІ­ ТИ. НА ДРУГОМУ ЕТАПІ НА ВИСОТІ 600 МЕТРІВ ВІД ПОВЕРХНІ МІСЯЦЯ ПОЧАЛАСЬ

БОРИШПОЛЕЦЬ Микола Іванович

СХОДЖЕННЯ СТАНЦП З ОРБІТИ ШТУЧНОГО СУПУТНИКА МІСЯЦЯ І ПРИМІСЯЧЕННЯ ВІДБУВАЛИСЯ В ДВА ЕТАПИ. НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ

В

Володимир Трохимович, Грнгорій Петрович

20 ВЕРЕСНЯ 1970 РОКУ ВІДПОВІД­ НО ДО ПРОГРАМИ ПОЛЬОТУ АВТО­ МАТИЧНА СТАНЦІЯ «ЛУНА-16» ЗДІй­ СНИЛА М'ЯКУ ПОСАДКУ НА ПО­ ВЕРХНЮ МІСЯЦЯ В РАйОНІ МОРЯ

20

МЕТ-

РІВ ВІД ПОВЕРХНІ МІСЯЦЯ ОСНОВ· НИй ДВИГУН ЗАКІНЧИВ РОБОТУ І ДАЛЬШЕ ГАЛЬМУВАННЯ КОСМІЧ · НОГО АПАРАТА ВІДБУВАЛОСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДВИГУНІВ МАЛОJ ТЯГИ. НА ВИСОТІ БЛИЗЬКО 2 МЕТ РІВ ВОНИ БУЛИ ВИКЛЮЧЕНІ , І АВ · ТОМАТИЧНА СТАНЦІЯ «ЛУНА-16j. М ' ЯКО ОПУСТИЛАСЬ НА ПОВЕРХ· НЮ МІСЯЦЯ. ЗА ДЕВ'ЯТЬ ДНІВ КОСМІЧНОГС ПОЛЬОТУ ІЗ СТАНЦІЄЮ БУЛО ПРО· ВЕДЕНО 68 СЕАНСІВ ЗВ'ЯЗКУ.

АВТОМАТИЧНА СТАНЦІЯ «ЛУ· НА-16» РОЗПОЧАЛА ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПОВЕРХНІ МІСЯЦЯ. (ТАРС).

rек.та­

ріІв озимини . Яи1tсть роботи вLдм~нна.

Комуністи Броварщини-ХХІУ з'їзду КПРС

ГАН Ж А Михайло Федорович,

ЦАРИК Федір Терешкович комбайінер

ti

траJІСl'ОІрнст

nують щодня

ра~дгоопу

2,3-,2,4

Праrвучн порадувати рідну Вітчизну гідвим трудовим пода·

Lмені Щорса .

руиком, nередова доярка радгос·

Ви:кю­

пу <tПлосківськнй~> комуністка Галвиа Антонівна Строкач зобо· в'язалась надоїти до кінця року до 4000 кілограмів молока на корову. Свое слово вона щодев·

~ewl\alpa картОІПЛі.

СКИБЕНКО Микола .Григорович шофер рсщгоаrrу

<< Жерд~ВІСЬЮІJЙ» .

ІЮМбЗіЙНа діО СОР'l1У!В8ІЛІ>НОГО ПуtНК,Ту

-

Перевозить

18-.2 0

ЩQДІИЯ

від

но пl.д.кріптоє иатхиеввою пра­ п,ею. За вісім з половвиою міся·

Т ОІНН Ка'рТОІПЛ Ї.

ців надоїла вже по

Прискорити копання картоплі Швцко

і

без

.втрат зібрати

На фото: Г. А. СТРОКАЧ. Фorro А. Козак.а.

150 гекТЩ>і'В, а вибра·но менше

Доетроково

арожа.й кa•p'JIO'IIJLi, •вИІкООІати дОО'о­ [ІОЛовИІНи. Комбайнер Олек· сій віІрні зо60ІВ 'яза'Н'н.я ШІ nрі)дажу її АіІf.ДІрійович Іва·ШКD розпові:дає: деР'жа'ві, С'11В~рити .в~~ИІЙ на­ я з ТРаІКТО'РИІСТ(}М МНІК·ОЛ· ОЮ с~ІШІИЙ фООІІД ДЛЯ іНаСІІ'уПІНОГО року уСТИМО' В ич е!М Сид O'j}eiHtК о.м в ИІК ООІуЮ

Щ0:ро:ку rрамщцяни сма РоЖІни

-

'ПРодають баrато каJ)'ТоІплі дер· жа­ ві, яка ЙІде дІЛя забе:mеченвя по­ '11Реб :пЇ!ДіприGМІС'І1В гро:ма·дського ХаJ!УЧ}'!ВМfНЯ, ЛЇІК}'!ВалІ>НИХ 31ІіКЛа­ ДЇ'В тощо. При wктивній д'О'ІІОМозі на:шоі оілЬІрщди міщевИІЙ ра;дгос· п­

-

таке защданІШІ ПІ)ставили n~ед щод•ня ка1рт001ІJІю на 1,9-2 гек­ со• бою .пра,цівники рСІіД'Гоопу «Жер­ тарах, а можна леrжо· перекрити ді• вський ». У соціащістИЧНQМУ зма­ ЦеЙ ПООtаІЗІНИІК, К'О'JІИ б JJe Д();В(}ДИ­ ГМІ'Ні НеІІО'ГаJНИХ }'ІСП~іІВ ДООИВаЮ­ ЛОСЯ ll'POC.ТQtJOIBatrИ В ООіДНЮ Пе­ ТЬСЯ :кме.ктиви коМІба·ЙІнови.х атре­ рерву.

rатіІв КОС'МНТИІна Михайл·овича ЛО'nвИІНенка і Петра Миха-й~ювича ГацеІJJКІа. Разом з тра.ктористами Анат~tліем Миха;йловичем ВоJюви­ К'ОМ та Лриг~рі.Gм Се,меновиче•м Ка­ рандюкО'м '1100ПJІЮ

!ВИКОПУЮТЬ кмюним

ЩОд'НЯ

а;гре·гатом

кар­ на

рОІбкоол }'!СІІІішн~ · викОІНує доведе­

(}nра.ЦЦJі, обЩн.я ІІН~р· е]ІіВа разтяг­

ні ДJІа'НИ.

нута десь годин на Д}ВЇ, бо Р'обіт­

В ІНИНішньому році Рожні:всЬІЮій

нІЩі, JІІК,і ООсЛУJГО'Вують комба.ЙІни, Ї1дуть додому обідати. Тим часО<м три ко!Мба'ЙІНи, заJК'J}іІrrлені за бірИІГЩЦ: ОЮ, [ІрОСТОЮЮТЬ. СиlіІд fУрИІГ~Иj}у та і КЄ'j)ІіВНИ­

сільра;ді даведений план за· КУІІІівлі ка;ртшші в населення 18 ТООІІН.

ЙО'ГО МИ ВИКООІаІЛИ ДОСТ{І'ОКОВ.О, ДО

Серед житетjв села, які nе, рmи­ ми ,ВІЗЯ.ЛИ

вруnІали гр~шові премії.

мЄІНІmою

БЕйРУТ. 20 вересня в йор­ данії тривали бої між частина­ ми йорданської армІї 1 палес­ тинськими озброєними загона­ ми. Як твердить амманське ра­ діо, сірійсьна бронетанкова бригада перейшла йорданський кордон і атанувала йорданські частини. В боях на півночі ді­ ють частини регулярної Палес­ тинської ВИЗВОЛЬНОЇ apMli, база якої розташована в Сірії. Про­ те

за

повІідаІІМениЯІМ

агеlІ"І1С'Т!Ва

Рейтер з Бейрута, глава сірій­ сько'і держави Нураддін Атасі спростував

повідомлення

ам­

манського радіо про бої між йорданськими військами і сі­ рійською бронетанновою брига­ дою і охарактеризував його як Президент

прийняв

в Иаїрі найближчим часом на­ ради глав усіх арабських дер­ жав, а також голови Централь­

ного Иомітету Палестинського ІPY:JQJ' опору Яcttpa Арафата для обговорення становища в йор­ данії. В опублікованій 20 вересня заяві ТАРС підкреслюється , що братовбивчий Іюнфлікт у йор­ даніі ставить під загрозу норін­ ні інтереси йорданії , Палестин­ ського руху опору, інтереси на­

<< вигадане~.

ИАІР.

Насер

ОАР

Га-

ціонально

-

визвольного

руху

'!ІР·Одажу

Ка•р­

Онисія LвwнІівна Оно:прІіffіІ'Ко, Оrе­ іtНШИХ.

Г. ЛИТОВЧЕНКО, rолова сіJІьрадн.

До становища в V1орданїі маль Абдель

у

панпда АщцрИвна ВарчеІН•ко та ряд

V

пропозиЦію президента Тунісу Хабіба Бургіби про сttл.икання

}"ЧаіСТЬ

ТО'ПЛі, Ма•р.ія СтffіІіаІНіЮІа К:ри­ 'МеtЦЬ, Гу• лам МамwдаліЙQ'вич На•за­ ров, Галина Гоtрліівна Пищай, Семе1н ПИUІипСІвич Не·стеtреНІКо,

JМніІ3аторів, а і робітниць, Я'Кі об­ відtдачею працюють СЛУJГОвують к·О'.мІбайни. Запровади­ КО'МібаЙНИ В ,Ш>jj)ШІИ рЇЛЬНИЧІИ ти д'вrомівну J)О'боту. Ці за·нди 6риrЗJді, яку (JЧ~лює Петро ВЗJСи­ С!ПРИЯТИМуть ПРИСJКО·РеІІІНЮ збирап­ льович Не.вО'давсьюm . Т·ут най­ НЯ ка·JІ'Тоомі. І. МИХАЯЛЕНКО. біІЛьmа п:л-оща піІд картошrею -

3

ВЄІРООНІЯ.

17

2,4-2,-8 гек.тwра . Нео~норазово ЦТВУ pa•W<J:C!Пy nодумати нщц тим, на ЇЩЇ'J( .комбЗJйнах майоріли пе­ щоб ор•гшнuзуваrrи І1РО.Ма(Д'ське хар­ ІН~хЇ!д'нj червоні вимпели, меха>ні­ Ч'}'ІВаІННJІ в полі не тіІЛьки для ·ме­ З31ЮраL'І

кі.ло­

3507

грамІв молока.

арабських на•рQ,фів і може бути ІНа кqрИІсть '11іІЛЬІШ .ворога.м араб­ ських :НСІІРОіді'В. В цьому зв'язку, говориться в заяві ТАРС , не можуть не насторожувати повідомлення про здійснювані тепер пересу­ вання в східну частину Серед­ земного моря 6-го американсь­ кого флоту, що, як відомо, не

раз

використовувався

ряддя

проти

як зна­

національно-ви­

звольного руху на арабському сході. Надходять і інші пові­ домлен:ня,

ЯІК'і

говорять

про

те,

що певні кола в деяких країнах виношують

плани

воєнного

У Радянському Союзі вважа­ ють, що ЗІаВtНіІШІН€ збройtне втру­ чання в йорданські події погли­ било б конфлікт , утруднило б арабським нраїнам їх боротьбу

втручання із зовні в йордансь­ кий конфлікт. Становище в йорданії і нав­ ноло неї викликає глибоку стур­ бованість у Радянському Сою­ зі , у всіх друзів справи свобо­ ди і незалежності арабських на­ родів. У радянсьних офіційних

за ліквідації насліднів ізраїль­ ської агресії, досягнення міц­ ного і справедливого миру на

КОЛах

жуть бути впевнені в тому , що Радянський Союз і далі про­

ВИСЛОВІЛЮЮТЬ

ІНСі!ДіЮ,

ЩО

народи арабських країн, їх не­ рівнини й уряди, арабсьні ор­ ганізації зроблять усе можливе для того, щоб добитися якнай­ швидшого припинення брато­ вбивчої війни в йорданії, запо­ бігти небезпечному розвиткові подій на Близькому Сході .

Близькому Сході , за відновлен­ ня їх знехтуваних прав і націо­ нальних інтересів. Арабсьні країни і народи,

зазначається в заяві ТАРС, мо­

водитиме політику підтримки їх

справедливої

боротьби

вердження повної

за

ут­

незалежнос­

ті і забезпечення їх національ­ ного розвитку, за збереження та

зміЦнення

загального

миру.

(ТАРС).


ПО ЛІТНАВ ЧАН НЯ: яkи]\\ воно бу де? Ідео ло гічна робота, комуністичне вихован­ н я трудя щих постійно перебувають в центрі уваги нашої партії. Творче оволодіння члена­ м и НПРС, всіма трудящими марксистсько-л е ­ н ін с ькою теорією, глибоке вивчення творів В. І. Леніна, документів партн набувають о с обливо великого значення на сучасному ета­ пі , який характеризується науково-технічни­ м и, економічними та соціальними пере ­

твореннями в нашій країні , гострою політич­ ною та ідеологічною боротьбою між соціаліз­ мом та імперіалізмом на світовій арені .

Зараз,

коли в

nарт~ЙІних

Н Є!ДОЛ.ЇІІ\И З ТНІМ , буТІНЬО:Му .

ЩОО Н~ДОПJ'ІСІТИТИ

мережі

політичної

тю

дівництва .

Останні

роки

бу­

характеризуються

підвищенням політичної зрілості комуністів і

б еЗІП аjр'ТLЙІНОГО ВаННЯ довне

аіК'Т ИІВ:у ,

основами вивчення

ЇХ

ПОТЯГОМ

політичних

складових

ДО

ОПа'Н'у­

знань.

частин

Послі­

марксизму­

л енінізму , визначення перспективи ідейно-тео­ ретичного

росту

кожного

комуніста

років , кваліфікований склад видання

спеціальної

-

ратури

все

це

на

ряд

пропагандистів,

учбово- методичної

створює

хороші

літе­

умови

для

партійної освіти .

У мину лому навчальному році в школах і теоретичних семінарах ЗН ШНіН'ЯМ И 0 1 ВQ,Л ОІД іІВ ШЛ И

району політичними 4395 НОМуІНІі•СТіІВ і без­

партійНИХ, 3500 юнаків і дівчат навчалося у

комсомольських гуртках, понад

чоловін

4000

були охоплені різними формами масової по­

літичної освіти .

Партійні організації , пропагандисти

доби­

вались , щоб номуністи і трудящі глибоно усві­ дом л ювали

значення

політичного

навчання

для номуніетичного будівництва і робили все

для того, щоб спрямувати знання на успішне вирІшення господарських і політичних завдань своїх колективів. Зокрема, належна увага до органі зації 1 політичної освіти комуністів і

безпартійних приділялаеь

партійними

орга­

нізаціями заводів пластмас (секретар т. Мар­ хатка Г . Я . ), торговельного машинобудування (секретар парторганізації Могильний І . С . ) , рад г оспу ім . Юрова (секретар т . Глушан В . І . ) ,

будкомбінату М2 (секретар т. Гриценко І. І . ),

підnри є мства зв'язну (секретар Соноловський

А . 0 .). Ниївської птахофабрики (секретар т. Ігнат е нк о Т. Є.) та ряду інших .

М о гутнім стимулом

підвищення

ідейного

рівня парт і йного та комсомольського навчан­ ня було вивчення таких важливих політичви х док уме нтів , як м атеріа л и міжнародної Нара­ ди н ом уні с тичних і робітничих партій в Мос ­

Ііві (1969 р.) . Тез и ЦН НПРС « До 100-річчя

а дня народження Володимира

ІллІча

Лені­

на >>. У всіх nартійних органі з аціях була зосе­

р е дж е на увага слухачів

на вивчення

ленін­

с І , ної теоретичної сnадщини .

Важ л ивим надбанням

о ргані з ацІї було

районної

створення

партійної

цілеспрямованої

с ист ем и nо л ітичного навчання нерівних

над­

рів. При райко м і партії nрацював щомісячнпй

теоретичний семінар , в якому навчалися сек­ р е тарі nартійних органі з ацій , нерівники та головні економісти nромислових nідприємств .

будов, органі зацій, установ , радгоспів і птахо­

фабрик .

Підготовна і відзначення ленінського лею nородили тані

юві­

нові форми масової nолі­

тичної освіти, ян районний університет ле­ нінс ь ких знань . ленінські народні школи тощо.

Певні якісні зрушення сталr1ся

у nолітич­

но м у навчанні комсомольців та молоді. Вели­ ку рол ь у цьому відіграло проведення ленін­ сьКІ-Іх уроків

та

заліків.

В сnра,ві . n.ідІвищен.ня ЬдеЙІного рЬвня маІрІ\­

сис·тсІ:мо- л еніНJс ЬІного

нш&ч а·ння

FІІ:.дв одиться к аб.іІн:етам Г\р ом а:д•с ЬІни х

З·ас адах.

·:З'НаІЧІНе

поЛІtтmної

мі.сц е

оавіти на

За.с ЛJ'ІГОІВ!у, є на УJВа·гу їх

.:~ і я.1ьн lсть ,в парт о,ргаІнmці.ях зшв~Д]в nласт­ м а с , « Торг,маш >>, НаІЛ И'!1ЯНІСЬ!«).Ї nтахофабрики.

Проте в оргаІні: з ації ма•р"ЮСИ;С' т, сьоо-ле}f!Інсьно­ го

нашч а ння

КОМ J"Ні•соті•в

м.і оце серй озні те о р етW'!ІНИ'Х

і

н~до льни.

с емІіІн а,рах,

б еЗІп а.ртійних

В дея.І\их

гур1жах

мали

школах,

оомсомооьсь­

ної політосвіти допусналось поверхове деІ\ла­ рати:вне висв і:тлення теО\ре'ТИ!Ч'НИ'Х положень та ос•нов.н их ета•пі,в діяльності наІШої ла•рт!ї .

ОНJремі ла,ртtйні орга•ні:зацИ не вжили д!·йо­ вих зах01дtв до номуніІст іІв, що не ві,д'ВіtдуІна л и зшнять, .недо,с;та:тнЬІо дба.ли про з,3Jбезп ечення прола•гшнІДИІСТ(ІВ і слухаttЬв н еобхLдною л tтера ­ турою, техніч.ни:ми за•сОІбами п,ропаJГ аІНди.

Зокрема., щщ ооІці,НJЮ&шл ось питаІНJНІЯ органіІЗ а­

Оnосіб,

комп ­

на

он,ремими

па<ртіІЙlшми ор­

ЗІді<йоне нню .належного

1\ онтро­

лю За робОТОЮ ГJ'ІР'11Н'ЇІВ .КОМСОМОЛЬСЬНJОЇ ОСВі­ ТИ та ленІінсьюrх народних шкіл . Тому р.Ьвень їх рабО'Ти ще не ві'ДПІQ/ВіІДа.є .вимогам сьогсщпіш ­ нього

дня.

О

2

стор.

О

нафти.

решкторах повітрям,

• в оІрrа:нізоваІних фор­ мах nолі,тичшої оові•ти 4790 чоJЮвіІК, в т. ч. 3763 комуністи.

:з;д ешевлює

про­

У юі!н ішньому наІвчальоому році, .fLI\ і в ми­

тів буде складати творче оволодіння марксиз­

у: ст а:нов.оІ\

мо.м-ле,н:іІfіІзмом, щоб ЗаJ~рЇіПИІТИ і рОІЗІВИІfути на­

дають

змо,гу

ман­

ту:вати їх на будь •.яко•му Піk ПіРИ~М•СТВ L .

ювілеЙІного

р оку.

Значне місце ,в усі!Х лшнІНа.ос пар11~ЙІного, оом­

ДЛЯ

п,ро­

БУДОВ

ВИ13Іначити ІНа-

МlІЦНЇіСТЬ

КОНІСТ-

ПОТЕПЛІННЯ СТРАТОСФЕРИ

номп­

01держання

.ВЛаС­ з .fLI\ИX

руІНІЦІІЙ .

на­

ду•mу, ПЇІдІВИЩУЄ ЙОГО ЯJНІіСТЬ і еJЮПлу,атаJцjіІЙ.Н і ВЛаJСТИJВООТІ. ПаВІна а:втоматИІзащія, аюм­ nаІІ\"І'НіІС'Ть, виоока •над.іЙІніоть

нулом•у, ГОЛО/ВНе в і<деЙІ:ІЮМу .вихова:нні ком.у.ні·с­

в01ни зроблені, ДіІЙНЇСТЬ

У

15 разів щрІЮИОіРЮЄ процес . За•ІІJРОПЩІО\Ва•на теХ!НОJЮГіЯ

Всwго бJ'Іде ншвчатися

фіЗИlКQ.ІМеХаНі•Ч•НИХ

їх

НІ\е

г:ніrгаЄІТься потужнwми

У

І1іІв,деННО·І!ЮЛ•ЯІJ>НіЙ

об­

серВ311101ріі ї ЕJСТІРОІВа.но потепління nущений у

«МиРНИЙ>> ,з31Ре­ небу:вало сwльне стратосфери . За­ цьому районі Ан­ та:рН'ТИІДИ .на висоту 33 кіло­ меТІРИ ра:ді ОІЗІоНІд •ПоІ\азшв, що темшература ПОІВLтря с.тано­ ви:ть ли:ше мі:нуІС 17 граду­

с~в. Ти:м чшсом за багаторіч­ ни.ми дшнwми,

ра'І'УJра. у

се.редня

.вересНі

темпе­

на

висотах дос:ЯJГа,ла 11РЗідУСЇіВ.

таІ\ИХ

мі1нус

Існує чИІМало

65

mпотез про

пшРаІНJди буІДе rюсіІдати вИІВчення рішень і ма ­

І ПОЛІГОНІВ

похсщжеІННІЯ такИ>Х .яшищ, про­

Для усп ішнОІГо вирішеНІня замшнь, пост.а:в­ л,ених г.р.У\дІневим (1969 ,р.) і лиnневим (1970

Першу партію пере<:J'ІВНИХ лабора'ТО>ріІй т~нічного МН"І'­ роІЛю вигото.вИJВ ЛеНІінгра.дсь­ ний ,ДО;СіJІ\ЇІДНИЙ ЗаJВОД «ГОЛОІВ­ захJбУJду» . Вони :п'ри.знаІЧе<Ні ДJJDЯ ,великих бущов, JЮJІlг<ті'В і дом,ОІбj'ІДі·вних комбЬна•тtв. Лабораторії облщдJНаІНі •КОМ'П­

про них nони що немає. Все­

т ~рі·аліІВ

з'jjЗІДу ~ПРС .

XXIV

р . ) Пленумами ЦН RПРС сrшвmь.с.я за:ВІда:НІня

:р іШу•Че ПОЛіІПШИІТИ еКОН()МІЇ!'Пfе НаІВЧаІНІНЯ К:аД­ Рі•В, посиJІити пропаJГа:нду еконоМ'іЧІних знань .

3 Ці ЄЮ МеТОІЮ В ПОЧ3/11КОВИ!Х ПОЛіТШІ\ОЛаХ ·ВІВqдИТЬ>С.Я Ji:Y1pc «0анОВИ е!ЮНОМіЧІНИХ 3На<НЬ~ . В ШІ\олах оаоов

ма.рнсизму-ленj,нЬзму в дру­

альним

КПРС ми

проблемам

економічної

м етО(ДіІв контролю . З її допо-

політики

в

С В!~дом ос ті

і

п овед і нці

Відповідальне

та

р ай онн і,й

Нов і

заІЦдаш ня

вчення

вим,а.гають

справились: до

л:і,~а,рні. п артійних

організ.ац і й

створювати

Обов'язю•н па•р11LЙІних органі•З•аіцій

для

1\ОМСОМ•О.ЛЬ<: ЬІ\•ОЇ

Г3/НідИ ВСі ТИНОЮ

пропагандистів

ОІС,ВіТИ і

НеООХ!Їід'НІі J'ІМОВИ,

перевантаження

партійної

М 3ІСОВИХ їх

фGрМ

ПО"ЮіІНЧИ'ТИ іншими

та

п,ропа

З

7

вересня виго"Говлено для будівель­

В.

слухаJЧJІ,в

ГОРДОВА,

Інженер виробничоrо відділу.

Парті•ЙІни.м о,рrанЬзаЦіям .вже за.раз потрібно та

як

виків в інших областях нашої респубді·ки.

До лоча11ку заннть в системІ nшртійної ос­

nропаг<ЩДиІСТЬв

вересня,

15

49

доручен­

віти залишилось небаігато часу. В J'IC•i x її лан­ ~tах та s мшсових фо•рмах пропа:гаІН,ди вони рGЗІПОЧН'утЬ>СЯ 5 ЖОВІ'І'НЯ.

чити

~

го плану J< олекти.в заво~ду працює · над виготовлен­ ням кріпильних ~ІJ,еталей для буді1 ВІництва пташ­

·

Пtра:н­

нями .

вирішити ,рЯІд <JtРГанізшфЙІНИ'Х питшнь,

~

Особливо багатQ енергії по ви-к.она1нню почесного замовлення доклали майстер ділЬІниці гальванікв член КПРС Бори:с Мой:сеєв, робі11ники Ма·рія Феда­ сенко і Ва:силь Роговий, слюса.рі заготі:вельного цеху Володими•р Леси,к, Микола Новак і Григорій Хромих, штам,пувальниця Марія Лещенко та інші. Зараз поряд з викона,нням ооновного в·иробничо­

щ>муністи . Для

rnLдвищ ення їх полі:ти•чного та мет~дичtюrо рЬВІНJЯ при ра•ЙІномі m<р11ії щомісячно в четвер · ТИІЙ ,ПОfJедjіЛСІК QУідУ:ТЬ П,РОВQДИ;ТИСЬ СеМіНарСЬК і заняття . Перший тшний семіІнар віІдбудеться

28 верес:ня.

робітнию1

пл а.нувалося .

серй а:шого nолl.пшення роботи з прапа.ганщис­ тами . В ОС'НОІВІНОМУ Це ДОРУ'ЧJеІННЯ •ВИ.КОН'у.в.аТИ­ МУТЬ теоретично підготовлені

одержали

ни%і•в необхід!Ні матеріали замі· с ть

м а, рнсисrеьrю-ленінсьного ві1д

замовлення

ного заІюду. Ім було доручено виготовити кріпиль­ ні деталі для будівющ11Ва 24 пташників Боrданів­ ської птахофабрики. З завдання-м вони успішно

лю­

дей, Щ О буду;ть ,ДЇ<ЯІТІ! В уеіХ за,Га<Л ЬН!О-ОСВі'ТНіХ шк ол а х

е~спЄІрименту.

Мета• йОІГо зtЦLйонення все­ бі:ч,них досліІдІЖень, зв'нзаІних З л,роблеМ()!JО ПQІІ'ЄІІІЛЇІН'НЯ СТ!ратосфе.ри.

і інженерно-тех.нічні праці•вники ремонтно-механіч­

лових п!~дп;риє~ст.вах району та проблемах 1\О­ ~rун l·стИJчІного вихов ання і бо.ротьбі з пережит­ МІШfу л о·го

апеці,ального

Замовлення виконано

Значно збшга· чується і допониюється еноно­

м і ЧІнИІМи ПИ"І'аннями т~мштИІна те~ретич:них сс­ ;11 і:нар~в по аrсrуаІЛЬ!них ПІроблемсrх ·На:УІнов о ­ т с ХІні·чного n.po~pecy , що ст.во,рені на проІмис­

ка.ми

ли і рЗJДSІнсЬІКі вче<ні. Ій до­ ручено рооробку програми

.

XXIV

з 'І:щу ,партії.

свІ11НЯ мегеоролооі'ЧІна DІрГан і ­ зшці!Я с'І100ри.ла апеЦіалЬІну науІНОІВУ гру111у, до ~ої ІВ.вLйш­

..,...."............,.... ..,..~.,.....,.....".."..,..,-.."......,..........,.......~..,......,....,~--~

та НаJ'ІНОІво-тех.НІіІ ЧІНої революцн. Ці те­

вИІвч.а:тимуrгься на оанові дону!9іеНІті;в

те f;ДИНОІГО і ЯІОНОІГО у:ЯJВЛеНЩЯ

леНІСО.М ІВИІМ~рювальної аJП3Іра­ тури так зваІних неруйнуючих

ГО'М'У п і:вріччі Н3!ВЧальнОІГо року треба буде ПРОІВ·ести по ші!сть за~нлть, ПІРИІС.ВЯІЧ·еннх а:нту­

Нова продfкців

забезпе­

необЩною

л,j,те.ратураю, наоЧІнwми поеІібни.ка,ми, теХІНіч­ ни.ми заообшми ПtрОІПа•rаІнди , з;щцалегіІдь облад­ нати

ПрНІМLЩеІНІНЯ ,

Де'ННJЯ

ВИЗІНЗ;ЧИJТИ

ГО!ДИіНИ

П<рО.Ве­

З3/НЯІТЬ.

В цен"tрі у:ваJГи 1\ОЖІНОї парТІ~ЙІної орга:н13ації повинна бути поліrгиІЧІна ocвirra rю.мсомольців · та мол оді . на,вча,ння в ном.сомолЬІСЬІІ\ИХ гу:рт­ нах ро.зш аЧІнеться 2 ЖІО\ВІ'І1Н.Я . Це зв'язано з 50- річчям црогGлошенНІя В. І . ЛеН:і:нИІм на ІІІ з 'І~ДІі ІЮМІООМОЛу ЇJСТОрИ'ЧІНОЇ ПіРОМОВИ «З,3/Віда'Н­ НЯ опі,лоІН молqді >>, Я"!ЮЮ і ,розпочнуться перші

заняття . Зruра:з 1\ОМ•сомольсЬІJ\,і орга:нізації ра­ йону готуються до Вс есоюзн ого лені:нсьного уроку, Я'КИЙ МаЄ ДОІПОМОГТИ НОЖІНОМУ КОМСО­ МОЛЬЦеВі у•свіІдомиІти глибокwй змі,с:т і значен­ ня цього ,вmншчжого докУІмента, ще вище під­ нести поліrгИІЧІНУ і тру~ову аІ\'І'и~ніать юнацтва .

Обо:в' ЯЗО\1\ партІlЙJних орга,НІіІЗац;іrЙ піднести рі,в ешь ,роботи маюових форм прОІП,аJГа:нди -ленінських народних шкіл, шкіл комунІстичної П<р3ІЦ І ,

Н авчаль:ни:й рі,н ма€ ста:ти авоє.р:і~д~ни.м з.в і ­ Т ОіМ пар11іЙІНИХ О!рГШНІЇі33/ЦЇІЙ !JipO ВИJЮ!НаНІНЯ рі­ ше1нь ХХІІІ ~·їзду КПРС по ідейному загарту­

по

ма­

ресоршми . За:те ,в .новіІЙ у.ста­ н оІвщ1 виаюрИJС:товується без­ комІn,р есорІНий спооіб, що в

з бон у партІй:ни'Х органіІз.шціІЙ ПМН-3, шлях,від­ ділу, ПДСП-2, автопідприємства 09034 , ном­ бі!н ату громащсько•го харчj'ІваІння 'і tнших . все зробл еню

цього

перегонки

ОІ\ИІслюють

е!НОІЮМі<ЧНИХ ГУJрі11КЇіВ, lЮІП'УЛ.ЯріНИХ ЛеН'!'О­ р її;в, .на,рсщних у.н•~вер~ИІ'!1етіІВ .

Не

зносостійкого бітуму.

спефальних

Для навча,ння полі: т~нформшторLв створюєть·

і Т ОЧНО ВСТаНОІВИ'ТИ Я"Юі>С'І'Ь

ку

ЛИіlІІІНИ

ся район ни1й вечфнLй у:ніІверситет ма, рнсиЗІМу­ л ен іІНІі•зму Та ЩОМЇІСЛЧІНИ!Й ,ра<ЙОНJНИ'Й оем,інар .

но

бетонши·х і залtі•зо-бетоо:ни'Х вир:обіІВ, да:ти характерИС'ТИТИІВОСТеЙ м атеріалі'в,

тері,алу 3ВИЧ3/ЙІНО ІВИІІЮ,РНІСТО­ ВУЮТWЯ ріЗІНі СМОЛИ за­

ції ПОЛL'І'И'ЧіНОЇ ООВІL'І'И 1\ ОМуНІLСТЇІВ і беЗІп.арт.іІЙ.НИХ

ганLзаціями

швто­ дешев­ ниjjвсь­

нj, :вчені . Вони с'!1І~ОіРИJІИ о,ри­

Для '0\д~ржа;ння

'І'оо,рети•ЧІних сеМІЬна­ бу1де п:рощовmуtВ< а:ти

ншвч аІНJНJЯ та ма•сови:х форм

зробити

могОІЮ оператор безпосеред­ ньо .на бУІдІівелЬІНОІМУ майдан­ ЧИІНІУ аІб.о в цеху може швид­

n:Іна.льну ушановІ\у ~ одер­

жання

16 шНІіл по

робо т у семLнар па<ртійнюогоапОі)])арського аmи­

С ОІМОЛЬІСЬІІюго

Я!\

стра,ди міцІНLшими І шими, з апропонJ'Івали

ВИВЧ ЄІНН'Ю i< C'!1Qipij."i ~ПРС , 94 ПО ВИІВЧе'ННЮ П ОJDіТНІЧНОЇ еНJОНОІl\1ї:і, 97 З ОСНОВ науRО<ВОТО НОМУ,НіІЗМ 1у. ДЛІЯ ИОМj'ІНLС'11іІВ З ,ВИJЩ'ОЮ ОСВ іІТОЮ

qути:й доові~д, уоrІ'і хи леніосЬІНоrю

СТ АНJ'"ТЬ

ДОВГОВІЧНИМИ

nарт і•йних організ аІЦіІЙ ПІровед ена ор.га:нізо­

ву .

вирі­

освіти

вано . В ра•йоні бУІде пршцювати

з ду НПРС, зосереджують зусилля

на

ШЛЯХИ

1970 -1971 наІв•ча•лЬІнИІй .рі1н пЄJрев.ажною більш іс­

C'l1B Qpe:нo 64 про6лем,них ри. При райкОІ Міі nа;ртЬї

комуністичного

ве ­

ЇХ В МаЙ­

Основний етап ПЇІДГО''І10ІВЧОЇ роботи лектація

Підготовка до нового навчального року в системі політичної освіти відбувається в той час, коли партія , весь радянський народ під­ водять підсумки винонання рішень ХХІІІ з'ї­ шення головних завдань

-Qрга~нLзаці.ях

д еться антИІВІна п ~дrотов.І\а до новог.о навчаль­ rюго року, :важлИІ&о ;враJQу;вати 'ІЮ:і ці та ~нші

ва.нню

НО'МуНіСТіІВ

"tРУJД.ЯЩИХ,

ІЮВИІМ

ООІЦі.<ШіІС'ТИ'ЧНОГО

XXIV

і

ПОЛі'ТИІЧ.НОМу

ПОШТОІВХОМ

31МаJГ3ІНІНЯ

з'їзду КПРС .

ПО

ВИХОІВ3ІНJНЮ роз.гортаІИіНЮ

3а ГЇ)Дну

ЗУС'11Рі Ч

Н. БІЛИМА,

зав. кабі.нетом політосвіти .райкому КП України.

о

новЕ житrя

З кожним роком кОJ;Іекти,в Бро­ варського

заводу

комунального

нестандартного

обладнання

освоює

все. більше виді:в нової продукції для народного господарства. Ли­ ше

останнім часом

тут запустили

в дію нову машину по виробницт­ ву

водостічних труб

із

металевої

ва.1111 себе розІrрtвачі асфальту, які застосовуються під час ре­ монтних робіт на шляхах. Нещо­ давно піДІІриємство запустило такі пристосування у серійне

На фото: новий асфальторозіrрі­ вач під час випробУІІІання.

стрічки. Дуже добре зарекоменду-

о

Вівторок,

22

вересии

ви,робни­

цтво.

Фото А. Ко'ЗаtК,а .

1970 року.

о


Рішення

Ппвнумів ЦК КПРС і ЦК КП Укоаїни- в

пипнввих

терн для при·бирання гною. Незабаром б.у.де пущено в дію но­ воспоруджений пункт приймання і первинної переробки мо­ лока. Намічається також будівництво двох приміщень по ви­ рощуванню молодняка і підготовці нетелів для попDвнення дійного стада. Велику увагу приділяємо створенню міцttої кормової бази, без якої не можна досягти дальшого підвищення продуктив­ ності худоби. Кормові культури вирощуються у нас, як пра­ вило, на хороших родючих землях. Зокрема, нам і чається з·н ач­ но збільшити вирощування соковитих, щоб повністю забезпе­ чити потребу в них для годі:влі худоби. В 1973 році заготови­

3А ПРИКЛАДОМ

IHIUIATOPIB ~~~~~~~~~БУДЕ ПО 30001 Тваринники Богданіоської птахофабрики одностайно підтри­ мали

патріотичний

почин

мо коренеплодів не менше

трудівників .Києво-Святошинського,

раз; одержати валовий надій молока корову

-

1200

корову .

лове виробництво молока, знизиться ЙDГО собівартість. Не забуваємо і про селекційну роботу на фермі. Чотири роки тому тут почали створювати племінну групу. Зараз в її складі 133 корови чорнорябої породи. Крім того, маємо 190 голtв пле мінного молодняка. На кінець 1973 року все дійне стадо буде племінне, уком.плектоване т.варинами чорнорябої породи. Всі телички від племін·них чистопорідних корів відби­ р а ються і вирощуються для поповнення стада. Після отеленми первістки дають по 15-17 кілограмів молока за День, а це

тонн, а на фуражну

кілограмі.в, виробити його на сто гектарів зе ­

3000

5 TDH•H ·на

На п тахофабриці створюються культу\)'Ні пасовища на площі 120 гектар ів. На них буде великий набір сія·них багаторічних трав. Це доз волить вдосталь забезпечувати худобу в літній період зеленою масою. В наступнDму р()Ці тут же буде збудо­ вано літній табір на всі 400 корів. Завдяки цьому зросте ва­

Переяслав-Хмельницького і Таращанського районі·в, які зобо­ в'язалися в 1973 році добитися надою мол ока по 3150-3350 кі.лограмі:в на корову. Це конкретна, ділова відповідь н а рі­ шення лип невих Пленумів п артії. У н а шому господар стві теж є великі можливості дл я збіль­ шекня виробни цтва молок а і підвищення продуктивності худо­ би. Вра х овуючи їх, ми розробили перспективний план розвит­ ку тваринництва на наступне триріччя. Ним передбачено мати на кінець 1973 року 800 голів великої рогатої худоби, зате • кількість корів залишити без зміни ті 400 голів, що є за­

мельних угідь по 320,8 центнера. Колектив молоч но-тов арн ої ферми ши;роко р озгор нув соціа­ лістичне з маган.ня за перетворен ня в життя цього нелегкого і складного завдання . Уже в ни н ішньом у, ост а нн ьому році п'ятирічки ми боремося за те, щоб одержати по 2500 кілогра­ мів молока на корову , валове виробництво довести до 990 тонн, а на сто гектарів сільгоспугідь до 265 центнерів .

не поганий пока;з.ник.

Велика виховна робота проводиться з доярками та скота­ рями. Орга нізовано регулярне зооветнавчання тваринників . Читаються також лекції, влаштовуються виступи перед пр а­ цівнкками ферми спеціалістів з свого господарства та з Цент­ ральної дослідної ста·нції по штучному осіменінню тварин, які знайомлять їх з новими досягненнями зоDтех·нічної та ветери­ нарної науки і передового дDСвіду. Створюємо в ідповідні виробничі й побутові умDви для тва­ ринникі:в, повніше застосовуємо їх моральне і м атеріальне за­

Про реальність намічених рубежів свідчать показники рт>о­ ти тваринників за вісім місяців. За цеіІ flepioд від кожної ко­ рови надоєно 1785 кілоrрамі·в молока. Приклад в роботі пок а­ зують: С. І. Цьомка, яка вже одержала по 3122 кілограми , Н . М. Бобко - 2359, Є . І . Теплюк 2345, Н . П . Бобко-2078 . Багато доярок одержал и близЬІко двох тисяч кілограм ів. От­ же, є підстави мати впевненість, що рі.чн.і зобов'язання праців­ нн,ки ферми не тільки виконають, а й перевиконають. Торік по фабриці було тільки три доярки, що мали тритисячні надої на корову, а в цьому році їх буде .втричі більше . Н а фермі за р аз ведеться інтенс ивна підготовка до зими . Все пDголів'я роз міститься у відремонтова них приміщен·нях . У майбутн ьому п л а нуємо вста новити в корівниках транспор -

Р<JІв.еНІсІша

ці

заходи

сприятимут ь

успішному

виконанню

•ку;ваІНІНІЯ

ферм Не

ся

взятих

ДЛЯ

ПО

ВИ­

'!1В аjр ИННІЩ Ь'ІШХ

ВІНЛЮЧ ИВІСЯ ІВ

змаІГаJНІНІЯ

XX IV

за

СОЦі аліІСТІІЧ­

гtдну

зус'І'річ

з ' ЇJЗідУ :КП РС . В ін бор еть­

з а.

достро!Іюв е

вИІІюнання

nшшrу в ИІІІуюку mрму;нції

зобов'язань.

шал ЬІНОІГО

М. БОЛІЛИЯ,

року

заІВ ер­

п ' ятщр ічни.

На фата: ГОІЮВі аJБТОз.алtрав оч­

директор птахофабрики.

І. голов:ний ветлікар, секретар М. старший

за.в.оду

ро6НИІЦІТІВ'У тех;нолоnіочІНого у>Стат­

охоченн я.

Всі

оІбл.а:сть . Нолет и.в

НJваСИ'.Л1ЇІВСЬІІЮІІ10

НЕГОДА, партбюро. ЦЬОВКА, зоотехІfік.

.Ні агрегати.

Фото П. Зиtо,рааи,1·а.

( Фоітоо:ІроІн.~к а

РАТАУ ).

ф)-===========

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ В ий шов

друком

перши й

то м

світлено шляхи його і нтенсиф і к а -

те, як добитися

ції. Вичерпн у відпо відь знай де чи-

ж ай ності карто плі , ово ч і в, те х ніч ­

Ак а де м і ї наук У Р С Р . В сього м а є

тач

та кож

з

пита нь

н их кул ьтур тощо .

вийт и три томи .

орга нізації

і

планува нн я

сіл ьсь-

Бага то ст а тей дають гр унто вн у

УСГЕ є першим повни м , систематизо ва ни м зібр а ння м зн ань з різ ни х галузей сіл ьськогосподар ської н а у ки й практи ки, зді йсне-

кого господарства , спеціалізації, розм іщенн я й поєдна нн я його га лузей, р ента бел ьност і сільська господарських п ідпр иємств, мате-

відповідь з пита нь високопродук­ ти вного використанн я сіл ьськогое­ подар ської техніки , комплексної механ із ації вир обничих процесі в

редакці я Укр а їн-

Ра дянської

Енц и клопеді ї

у росл ин н ицтв і й т вар ин ни цт в і , хім і зац ії та мел іор а ці ї земе.1ь .

ни , що стал и ся в сільсько м у гос · вт іл ен н я пода р ст в і в рез ультат і

Всьо го в Енци клопед ії вм і щено близ ько 5 ти сяч ста тей . Н ад ни -

в життя ленінського коопера тивного пл ану в на ш ій країні . Вод· 'Н ОЧаІС •В БнІЦИІК..ТО•ПеІ.:І·:ї ш ироко висвітлено досягнен ня сільського

ріального стимулювання, підви- 1 ми ~р а.цювали укр аїнські вчен і , щенн я матеріальної за інтересова- , спещатсти , новатор и. виробницт­ ності колгоспників і пра ці вникі в І в~ . Вида ння добр~ ІЛ.юстроване, р адгосп і в. м:стить вел ику . юльюсть кар т,

дянської влади , перспекти ви йо-

наукові відомості про р аціональ-

Чита чі . зна йдуть в УС ГЕ цінн і

ДІ агр ам, сх~м та шшо го допом Іж-

го дал ьшого прискор е н ого роз вит -

ні систе ми зе млеробств а , п р а вил ь -

П,р.ищІІН.О .. и те , що ви Хі:І.J: у св::.

КПР С, ХХ ІІІ з ' їздом КП Укр а їни

гр унту, за хист грунті в від ерозії,

енциклопедІІ зб.'гся з

суч асну

ка ми сільськогосподарськи х кул ь-

чисЛІ

н а уково -довідко ву інфор м а ці ю , в які й гр унтовно викладен і за гал ьн і питан н я сільськогосподарських н а ук і пр актики ор га н іч но поєд-

тур. О кремий цикл стате й мі стит ь пор ади , як н айефективн іше ви ко ристо в у в а т и зем л ю в ус і х зона х

Е нцикло педія

ХХ ІІІ

з ' їздом

подає

нані з за стосуванн ям їх в ум овах с ільсько го господ а рст ва р ес -

ЗАВОД І

РАДГОС П У

С ЕЗ ОН .

сБ О БРИЦЬКИА •

З МАГ А ЮЧ И СЬ

ЗА

ГІД Н У

НАД

,200

ТО Н Н

ОВО ЧЕВИХ

І

ФРУ КТ О ВИХ

К О Н СЕ РВІВ .

В е~ику пр идІлено

С ВІЖА

КО Н С Е Р ВІ В.

• • • • • • ' • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

.

Виконуючи соціалістичні зобов'язання, взяті на честь XXI V з'їзду КПРС, тва ринники радгоспу «Бобриц ький» праг­ нуть якнайповн іше викор истати такі важл иві фактори для підвищення продуктивно с ті худоб и, як тепла п огода, до ста­ ток корАtів . За першу декаду вересня найкращих наслідків добил ися доярки першого відділка. Ганна ТиАtко від кожн•J Ї з закріплени х корів надоїла по 2441 кілограму молока, Олек­ сандра Гузь по 2412 кілограмів. Р ішенням комітету проф­ Т имко

вру чено

першу

грошову

м ію .і перехідн ий Червоний вимпел . Олексан дрі Гузь в идано другу грошову премію і перехідний Червоний вимпел . У змаганні тваринник ів другого відділка перш ість посіла доярка М арія Конопля (надоїла за першу декаду вере сня 1995 кілограмів молока) , їй вручено пере хідний Червони й відділка і п ершу грошо ву премію. Доярка Ганна вимп ел їй вручено

другу грошову

прем ію

і перехідний

Червоний

в импел .

.....................

В . МАКСИМЕЦЬ.

...............

~_._._..._.__.__

о

Вівторок,

22

вересня

1970

року .

коли. р а~я нськии и

народ,

пер юдом,

у тому

кол госпн_е . селянство ,

грунті в [ завер ш~є останнш. р Ік п ятир,Іч ки, готує ГІдн у зустр Іч XX IV З І 1зду

присвячених зерно-

КПРС.

ві й про блем і , пода ються rрунтовні

р е комендації

В . ОЧАН .

щодо дальшого

(РАТАУ).

ний пу.нкт такий, нк в р адюсп і «Тр ебу­ х і•нсь к ии » . Н а спорудженн і його сумл і н­ но попр ацюв али

і

меха,н і зато ри

ра дго с­

пу ЇІНЖенер В асиль !Ів анович Підопр и ­ гор а, слюс арі МИІкола Кирилов и ч Ко н а.­

Зар аз йде м.а•сове копанн я картопл і . Пр ацює гр)Лп ов им методом ші·сть ком бай ­

т а інші.

а гр егат Антона Горді йович а Кравця ви­ І

Новий сортувальний

р обл яли отрутохіом+к а1'а>ми проти шкідІНИ ­ кі·в і х.вороб.

нов и х а;ГІр,е гаті•в . Першkть у з м аган·ні п о ­ с ідає ·Коле ктив аг рег ату Ми хайл а Л еон ­ т і йови-ча Семка . Р азом з тра кто рис1'ом Володимиром Тимоф і йоВ'ичем Кузьм иком вони з ібр али картоп лю на 50 Г·ект а р ах, вюю н а.вши сезон•ну норм у. Комбай'Іювий

пре­

Онищенко цього ж відділка надоїла 1896 кілограмів молока,

да но кольорову кар ту Укр а їнської РСР .

ли з п ло щ : трим ал и м і жря'ддя в с п уше ­ ном у ста'Н і , пj.дж wвл ювал·и рQІСJІини , об ­

СВІАЧ3ТЬ

спілково ї організації Г.

підвищен ня

.

включи в ш ись у сощ а:нсти чне зма_­ г а1НіНЯ •н:~ че;с-гь ленІ.ІНІС І:Ію~го ~ R! ­ л ею , усшшно пр одовж у.є и о го 1 з республ іки ; до першого тома до - ! вели ким тр удо~.и м . ш~несе~ня м

Колектив Л енінського відділка р адгос­ пу « Вел и.кодим ерсм~ий» В'И!рОЩ)"ВЗ'В кар­ топлю на 260 гектарах . Меха•н із атор.и все робил и для ro~o. щоб одерж ати виооки й урож а й . Тр актори, як кажуть, не сходи ­

Фото А. Коза ка . о

питанн ям

Е н ци клоп ед і ї

.

системи обробітку Уп<Ір а•:ІНІС ~о<коІ ... с :л,~сько['ОС·Подщр,с~>К•О І

боротьбу з бур ' яна ми й шкідни-

В статтях, уваГу в

ного матер1~лу.

~~~~

ПР ОДУ К ЦІ Я В ІД ВА Н ТАЖУ ЄТ Ь СЯ В РІ З НІ ПР О МИСЛ ОВІ ЦЕНТРИ КРА УНИ. Н А ФО Т О : Р ОБ ІТНИЦІ ГАЛ ИНА З АКР Е ВСЬКА, А Н ТО НІН А КР ЕТА Т А КАТЕ РИ НА М ААС ТР ЕНКО Н А ЛІНН ВИРО Б НИІПВ А ТОМА ТН И Х

ні сівозміни :

публіки.

У ЗУ ­

економ іки ,

зб іль шенн я ур о ­

н и м в р еспубл іці. В ній з найшли ч ітке в ідобр а ж ен ня докорін ні зм і -

та <НаІСТУ\111Н ІІІМи П.1е.н:у~м а1М·И п а·рт!ї.

ВИ РО БНИЧИй

господарст ва,

видає Голо вна

ку, накресленого

Н А КОН СЕ РВНО М У

роз витку зерново го

р ізкого збіл ьш ення ви р обн ицт в а зерна. Є т ут і ці н н і поради про

господа рст ва , здо буті за ро ки Р а -

СТР І Ч XX I V З ' УЗД У КП РС, КОЛ Е КТ И В ПІ Д ПРИ Є М СТ В А ЩОД Н Я ВИПУ СКАЄ Н АДП Л АН О В У ПР ОДУ КЦІЮ. ВЖ Е ВИ РО БЛЕНО П О­

_ сіл ьськогоспода рсь-

кого вироб н ицт ва н а суча сном у етап і його розвитку, дета л ьно в и -

ської

Р ОЗ П АЛІ

ефективності

У кр а їнської сіл ьськогосподарської енци клопедії (УСГЕ), що ї ї

коп З'в 38 гектарів картоплі п ри врожаї 1ОО цен11нер і1в. НещодаІВІНО на ш і шеф_и колектив за ­ воду пластм ас з аюнч или будув ат и к а рrопл есорт)'ІвалЬІний н ав антажув ал ь-

о

НОВЕ ЖИТТЯ

о

р атен:ко, Григорій

Іва·н о'вич

Н а новоспо рудженому ра є м о

кар топлю

не

Ле бед·ин ець

п ункті п ер еб и ­

ті льк и

оно го ,

а

й

Шевчооwівсмюго в ідділка . Колект.и в Лен і нського 1в ідділ·к а зобов 'я­ з а•вся дати в ра хунок п род аж у державі

1147 тонІН ка ртопл і . 530 'ЮНІН уже від~в а н­ т ажен о. Щодн я в ідпр авляємо 35- 40 юнн добір ної картоплі н а держав ні бу рт­ м айда,нчики , з а готовля ємо п ос і·вн ий м ате­ ріал . Г. КРАВЕЦЬ, керуючиіІ відділком.

О

3

стор.

О


Напередодні опапювапьного 1\и,ї;в. ЦенТJр.ал,~;на ~нщуяюва бібл~ІО"І"ека 'ІІ'а•у;к УРСР, СТІВ•ОІРе;на .В ДЗІМИ за·ЙІма.є ле<рше

1919

мі!сце

АІка1демії

сезону

фОІЦі•, За ·СІВОЇМИ фон­

в · рооrrуібл;іці.

;В ИІНІЯП'КОІВ<у н~а:уКЮІВ!У ,j •куІІtІіГJ'!рі!ІО"ЇtСТОфИЧІІІ'у Hi':crr·ь мають фанІди :відІ~іІЛІУ ;рЇідJк!:Юної ·юниrи.

цiGJТут

Вансnиве питання обговорили нещодавно номунІсти нонто· ри «Броваригаз». Мова йwna про підготовку до зимового oпtt· nюваnьного сезону і зразкове його проведення. На зборах

ЗООр,іrа:JОО'І;ОЯ ДО!реВОЛІЮ!.Q;ІЙJніі· і перші р.а,дЯіНСЬКі ВИ­ даІНІНІЯ 11во.р~в К. Мщр;юса, Ф. БНІГеІJІІ>Са, В . І . ЛеН'і­ на, КОЛеІЮЦЇЯ ІНелеtrаЛ•І:ШІІІХ і І3а<ООРОНеІН•И·Х ·росі Й­ СЬКИХ ,рЄJВІОІЛЮІUJЇ.ЙІН•И<Х КІН:ІІІЖОК j Ж'УіРІН<ІЛ ЇВ, ЗЛ.ЬМЗІНа­

буnо внесено чимаnо корисних пропозицій щодо роботи контори. Ane, ян відзначаnи виступаючі, веnина

ХИ .,':'€.КМ)JрИК:ГГ·іІВ «ПЮ\ЛІЯІрtІІ'а 3~3», .ВИJД3ІНІНІЯ «В'і·ЛЬ­

НОЇ р.ос:;й.с~;кої

.діРІУJКа;р;н· і~> · в Ланщоtн.і,

.компле•кт

Ге<р•ЦеІІІ'ОІВСНКОГО «1\ОІЛЮКЮЛа», ПЇідJпііLТl·ЬНІі ВИ,дЗІНtНtЯ ОО­ ці. а,1Іде'М 01кр аrги.чІН и,х ор<r.аІн:іІзаІІ.Ііі'Й Рююі.ї та У:к;р а ї,ни. У фо;ищах Ір'іІдКЇСІНОЇ ,ЮНИІГИ 300р,іІІ'аЮ11ЬіСЯ ТаІКОЖ перІІJІ:•стки :ЮНИ[1СJІД'Р 'У'КУІВІ3ІНІН•Я в Ро,аії та н~а УІк :ра.їні:

поліпшеннЯ

відnовІдальність

покnадається і на домовласників. Всі, хто користуєть~я опа­ nюваnьними установнами на природному газу, повиннІ до 15

жовтня ц. р, сиnами працівників добровільного протипожене­

московс~;ке та ЛІ>1І·~ВІ<:ОІ;Ке ,вищаІНІНІЯ «Апоtеrола» Іва-

ного товариства провести очистку димоходів, про що предста­ вити

ант

в

контору.

Ті, що бажають внnючити приnади до 15 жовтня, повин­ ні подати про це заяву в нонтору «Броваригаз». вказавши дату внnючення і ант ДПТ.

Пnата за опаnення буде нараховуватись до дня подачі до­ мовласником в нонтору заяви про винnючення газового

кот­

nа.

І. ХАРЛАШИН,

на Федоро·.~а, «ІІра;матИІка» Омо~рицьІ!ЮІ'О, одна з ПерШИХ

КИІ'В,СІ;К ИХ

ДJР•УІЮОІВЗІНИ<Х

,J<ін.ІіІГ

с.та,вя,нороськай» Пам·ви Бе.ірИІНІдИ та ·ЇІНІШі.

ЩQІрОІ !\!У б',б.1Іl0ІТеІКа ОІдеJ1Ж'УЄ ПОНаІД

tiOBИJX

д!РІУJКОІВаІНИХ

•ВИ!дЗІНЬ,

<ВІОІНа

інженер контQрн сБроварнгаз».

«ЛСІJ<;СИіКОН

2()()

ЗJІ{Ї•ЙіСНІЮЄ

ТИІСЯЧ ЮНИІГО­

обм·::н З 1428 .Н.Зj)1К'ОІВІИІМИ ЗаІКЛа\L'дМИ і :Н.аоЙб іЛ,ЬІШИ· 'МИ біІб,.1іюrrек.а.ми 64 .Юра·ЇІН OB1irry, 18() НаУJКО.ВИІМИ УІСТа,НОJв а.ми СРСР. Бібліотека о:бслtу,rовує бл~rз~;ко :}Q ТІЮЯ'Ч Чиrrа• tfіІВ і <ВИІда• Є ЇІМ дІВа З ПОЛОІВІИіНОЮ МІі.ЛЬ­ Й ОІІІ' И одИІн.и,rtь л;іте:ратІу·ри 1На ІР·:Ік.

На фото: ВіГО!Рі -

б'УІдИІНОІК Цен'ТJрал~;н. ої НЗІУ·КО­ .ВІНИІJУ в І'ОL!lЮІВНОМІ'

l'ОЇ біllі11:оте ки АН У: РС:Р ; ЧИ ТЗ Л.fЖОІМ'У З·3L1l'i.

Фото Є. М·а1.1ішевtеькоrо . (Фотохrр·оНі:<ка РАТАУ) .

ВІВТОРОІ(,

ППІПІПППІПІІПІПІПІІІПІІІІШІІІІІШПІШІUІUІПІІІШІШUШІІШІІІШUШІШUШІШІІUUІІІІПDШШ

атеїста Маркс сонцем, доти,

наз·ивав що

поки

ретпю

рухаєтІ>ся вона

«ілюзорним

на:вколо

людини

не починає рухатись на­

вколо себе самої». А «рухатись нанколо себе самого» це значить позбутись віри в бога, у надприродну і•стоту, яка нібито розпоряджаєтІ>ся долею світу, це значwrь звільнитись від релігіЙІних ілю­ зій, здобути спраююню земrну радість життя, брати актИІвну, овідому уча· сть у пере11воренні земної дійсності в ім'я і на благо людей. Говорячи словами Ма,ркса, «·критИІка неба перет:ворюється в кри­ тику землі». І в цій <~~ритИ'ці неба», тоб­ 'Ю у викритті і переборюванні релігійних вірувань, велике мkце займає роз·ві,нчу­ ваІння релігіЙІних уявлень про будову і закони існуваІНІНЯ й розвитку світу, який нас оточує .

ЛЮДИНА РОЗКРИВАЄ ТАЄМНИЦІ ВСЕСВІТУ

Поступово на)'Іка пононила, як влашто­ ва·н, о світ.

небо

-

Люди дізналися,

що

ближнє

це прозора повітрЯІна оболонкd

Землі, а са,ма Земля--'не центр Всесвіту,

як твердить релігія, а л.ише одна з пла­ нет, що обертаються на•вІюло С01нця, що та,ких сонць-зірок незліченна кількі·сть у

без·І<ірайньому Всесвіті. Були пояаненJ ат­ мосферні ЯІвища: х•мар•и, гроза, північне сяйво, причини оонячних і місячних за­ тем'нень, обчислені орбіти

~омет.

Стало

нон•о, що весь неосяжний Всесвіт мате­ ріалІ>ний, що всюди в ньому діють одні й ті самі загальні закан,и руху матерії, що ніде у світі немає таких «порожниІН>>, які б буJІІи вільні від мате•рії і де міг би знайти собі пристан. о:вище бог з своїм ангельським причтом і потойбічним цар­ с1ч:юм.

Ще грунтовніше спростовують релігій­ ні уяrвленІНя прю небо да1ні науки, одержа­ ні пі·сля того, як люди проникли в кос­ мос. І тринадцяти роІ<ііІв не минуло від­ тоді , коли над нашою планетою пролетів ПерШИЙ радЯІНСЬКІИЙ ШТУЧНИЙ СУПУТНИК.

А скільки дивови·Ж'них подій відбулося за ці роки! Багато сотень штучних супут(Продовження . Початок в

ки пkля запущено Рюни

16 березня 1962 рок:у в СРСР 350 С)'ІпутникіІВ типу «Космос»,

провеЛ'и

широку

програму

дослід­

жень. У юосмос піднімалися складні си­ стеми «Електрон», на·дваж·кі супу11ники «Протон» та інші об' єкти. Спра'вжнім тріумфом людського ро­ зуму стали польати людей у космос. Вже деся11ки разі1в піднімалися з Землі радян­

ські й амери•ка,нс~:>кі космонаІВти. І ~ожен їх політ пр,иносить нові наукові дані, розширяє наші ЗІнання про Всесвіт. Не­

ТЕЛЕФОНИ:

f. о

життя,

«Динамо»

(Москва).

школярів .

«Золота осінь Нептуна». (М). 18.30 Телеальманах «Подвиг». (Брянськ) . 19.0() Українське кольо­ рове телебачення. Тележурнал еМи. стецтво України• . !9.45 - Телефільм сНа кожному кілометрі•. (10 серія) . (М). 20.45 - Програма сЧас». (М) . 21.15 - Г. Ібсен - сПрнвндн•. Спек­ так.•ь Ленінградського Малого драма ­ тичного театру. (Ленінград). 23.10 Спорт за тиждень. (М) . 23.40 Теле­ візіі!ні вІсті . Друга програма

!7.20 - Наша афіша. 17.25 - Балет С . Прокоф'єва •Попелюшка». Спек­ такль Одеського оперного театру. (Одеса). 19.45 - Мультфільм еМи шукаємо пляму» . 20.05 - Телефільм •Автомобільний продовжується». 20.35

Друга програма 17.55 - Наша афіша . 18.00 - Нови­ ин . (М). 18.05 Художній фільм еДі­ тн капІтана Гранта•. 19.30 І(онцерт. У перерві передача «На добраніч, діти!•

Редактор

Є. ФЕДЯП.

Ш ан овп і товариші/

нова в ~осМrічному кораблі «Союз-9», які вИІконали за 18 діб широку програму нау•кових досліджень. Космонавтика стає не тілІ>ки могутні1м засобом пізнан­ ня світу, але й потужшим рушієм науко­ во-технічного прогресу . ЛюдИІна сягнула в небесні простори,

ст)'Іпила на нічн· е небесне світило- Мі­ ояць. Космічні польо11и спростовують са­ мі основи релігійних понча,нь про немі•І людини та її знань перед лицем всемо­

З І

вересня по

25

листоnNа п.роводктьс• передплата газет

і журналLв на 1971 ріок. 111Сля 25 листоnад.а передnяата буде проводитись з доставкою · видань з ~мrroro і касту;пних місяців

1971

року.

Пер~л·аrг.а цепmрал<Ь'ІІЦ ІР~МікШІІСЬІКИІХ, обл'ІІРІЮЇ і ,р.аmн­

'ної газе~п · " ІІТІ;С.Я поосюддю без ООмежен.ь. Пере ваІЧ~в

ту моЖ'!І'а оф<~Jnипrн у лроМ!аtдХ:І:ЮЮt розrн:JІвсюдІЖІуе.tеи по м:Жщю робоо-и,, а також у ~Ї1Jrei1111161x ЗІВ'·Я'ЖУ. Головне управління по розповсю,ІІ.жеиню

L~~,,~-~~~~~-~---~,~~~;~:~~:::::-~.

гутнього небесного «творця». Ось чому виходу людини за зеМІні межі, ніби о·к­ рослені їй са<мим богом, завжди особли­ во боялися за;хисниюи релігії. Ось що, напрИІклад, писа'В у 1926 році адвентист­

ПЕРЕGУ'ВНІй М

1\НІЗОВАНІй КОЛОНІ

N2

З

«БРОВАРИСІЛЬБУД» НА мул• мо

сІ>кий Ж)'Ірнал «Голос ЇС'J'ІИІНИ»: «Коли б

,

ПОСТІЯНУ

РОБОТУ:

теслярі, штукатури,

ажники, J>етонярі,

лярІ, сл~рі і 1'рансnортні робітники заІбе3!rечу:mься rуірrrожи11КОІМ, сімеіtн.і -

знайшовся смільчак, який би запевня:.~ нас, що незаба;ром ми будемо мати апа­

рами щю

рати, на яwих будемо оnромоЖJни.ми від­ відувати далекі плаІНети нашої сонячноі системи; ми смілив-о заЯІвили б, що він

Робі Нікам д.щатко:во до в·і!ц,рrядноrо заtробіrrку ВИІПІІ!ачує'і'ь­ оя ЗО · оцент'і1в тарифної ста,ВІКJІ. ·ртатися rHa адJІJесу: Бровафи, вул. Merraлy1J4'1B, 4_ ПМК-З, 9іІддл кадрів. (Кі.н,цева зуnи,н~~tа 41 а.в'fобусноrо ма•рщруту).

не при своєму розу1мі». Про розгублені·сть нинішніх захисни­ кіrв релігії свідчать і Ї}(!НЄ суперечливе

ста'влення до космічних

польотів: одні

проклинають, другі заперечують їх ко­ рисність, треті... благословляють. Захід­ нонімецький боюслов Герман Фольк злякано вигукує: «Завдя-ки космічним

польотам людина

вийде з своїх меж і

уподібниться

Омирися,

богу!

ОдИІнаІК

ІЮМ

2-3

юваірти-

JЮІЮjв.

Адміністрація.

19-3-82, заст .

промисловості ,

редактора,

масової

ро-

1 боти~.

ретаря

~

БРОВАРСЬКОМУ _дjВТОТРАНСПОРТНОМУ

~

ПІДПРИЄМСТВУ 09034 НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: механіки, водії І, 11, кондуктори,

11 І

класІв,

учні автослюс;арІв, rазоелектрозварни·к,

електри.к-силовик.

За ДОВІЇ'ДКЗ.МИ зоор·татИІСЯ на а.д.реоу: :М. ВрОІвари, вул. Мета·

лу.рr.ів,

22,

автопі;д~приемС'ТJво

09034,

В'Їі.Zt!ІіЇЛ·

•: ......•.....•..•........•..•..•..• ,.•..•..•..•.....•..•.....•..•..•..•........

.41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Бров. а ·р<:І..ка друкарня, Київ· ської сбла<:т-і, вул . Київ, с~>ка, 154. Телефон -

19-4-'57.

Зам.

3887-7037.

:

!

! ~ !

! ! ~

автослюсарі всіх розрядів,

горда лю­

фотокореспондента - 19-4-67, відповідального сек- 19-3-18, вІддІлу сІІІьськ . госпо.царства-111-4-47.

..

................................................,,.,,.,,.,,.,,•.,.,,............................................... _,,., ......,

'

K.Jillli()i•B.

_,.,,.,,.,,

АдмІнІстрацІЯ.

! ! ~

! ! і

........................................і

.,

редактора -

(партійного

-

Те.•еагентство сПіонерія». (Ві­ тебськ). !3.10 Новини. (М). !7.00 Наша афіша . 17.05 Бесіда лікаря. !7.15 «Шкільні санпостівцІ». (Львів). 17.45 - Телевізійні вісті . !8.05 - Для

Андріяна Нік·олаева і Віталія Севастья­

вул. Київська, 154.

вІдділів

ЦСІ(А

Ху­

СЕРЕДА, 23 ВЕРЕСНЯ Перша програма 11 .00 - ТелевізіАні вісті . 11.10 Музичний телефільм •далекосхідна сюїта•. 11.35 ~ Шкільний екран. Іс ­ торія для учнів 7 класу. ' сНові архео­ логічні знахідки на тернторії Украї­ ни•. 16.55 - Наша афіша. 17.00 Новини . (М). '17.10- Для дітей . сПав­ лнські казки• (І(іровоград). !7.25 Для дітей. «ТворчІсть твоїх ровесни­ ків• . 17.45 ТелевІзІАні вісті. 18.05 сПлюс чотири центнери•. (М) . !8.20Фестиваль юних. (ТаллІн). 18.50 «Українська кінопанорама•. 20.20 Чемпіонат СРСР з хокея: сХімік» (Воскресенськ) «Спартак» (Москва). 2! . !5-Тележурнал сПалІтра•. (Львів) . 2!.45 :..__ Танцює М. Плнсецька. (М) . 23.00 - На Всесвітній шаховіІІ олім­ піаді. (М). 23.15 Телевізійні вісті .

да,вно закінчИІвся три~вал,ий політ двох Ні•ДІВаЖІНИІХ радЯ'НСЬІ\іИХ КІОСМQІНаВТЇ'В -

г:;~~~-;~~~~;~:~~~~~~;~~іі;::; ;~;;~: . . . . f~р~~:у~·1 f

кея:

12.40 -

дино!»

.Nr 101).

- сНа добраніч, діти!• . 20.50 дожній фільм сХлІб і троянди•.

!! .00 - Телевізійні ВІСТІ. 1! .10 Музичний фільм сІ післ. я теж». 11 .35 Шкільний екран. Фізика для учнів ІО класу. сЕл~ктроємність. І(онденса­ торн». !2.05 --< Чемпіонат СРСР з хо­

ни~і' В найріІЗІномаІНіт.ніших розмірів і при­ значень злетіл,и за цей час з Землі. Тіль­

ВЕРЕСНЯ

-

Відвойоване небо

Бесіда

22

Перша програма

І(олектнв автотранспортного підприємства 09034 висловлює г лнбоке співчуття начальнику майстерень підприємства Гелі Дмитру І(алени­ ковичу з приводу смерті Аого матері ПараоковІТ ВасиІІІвии.

\

112 номер 1970 рік  
112 номер 1970 рік  

112 номер 1970 рік

Advertisement