Page 1

ПРОАгmllрl Ісlх

една'mгся!

Рік видання ХХ((

СТОХІ'ПОВЕОЬ

N!! 112 (1867)

"PtJ1H.

Забезпечити збереження Mиpy~ назавжди війну виключити

НЕДІЛЯ

20

Орган Броварського районного комІтету Кемуністичної партІї У країни та районної РЦИ Аепутатів ТРУАЯЩИХ

Ціна

Київської областІ

р.

Звітно-виборні збори R пРо4)спіЛRОВИХ організаціях

Перебування М. с. Хрущова в США * **

В другій половині ДНЯ 16 ве-,

ОСЬ

М. С. ХРУЩОВ.

коп.

15

-

СУСПІльства

благородна мета) до якої прагнуть всі народи.

ВЕРЕСНЯ

1959

.

житlnЯ

13

ВИIК.'ІИкав винятково великий ін-

3 1 'вересня розпоча.шея з'віт- раїни , розгортання rrщііі л іетнч -

рееllЯ ГОдОlва Ради Міністрів 17 вересня Год IJ.B а РадИ' Mi~ терес. Задовго до поча'l1КУ засі- но-виборні збори в перви'lfНИХ ного змаГі\НIІЯ за Д\Н~ ТРШ((}Ві' СРСР М. С. ХРУЩОВ і особи, які І ністрів СРСР М. С. Хрущав І дання Генеральної Асамблеї в профспілкових організаціях під- здійснення ВIІРQбничих плаllі,в ЙОГО супроводять, оглядали ви'з- особи, які його супроводять, бу- за.'1ах ООН і кулуарах паНYlВало прИ'6МСТВ, установ, шкіл району. ""ачні та пам'ятні місця Вашінг- .1И ПРИlСутні на С1fіданку у ме- незвичайне поЖ'ВавлеIfНЯ. Тут Вони триватимуть до 20 листо-

тона .

ра міста Нью-Лорка Р. Ва. гнера, зібралися

численні

дипm1МатИ', пада . До 1 11Ю'ООі['0

1959 РОКУ . Особливо с .'1ід загострити ува­

1960 року гу на тому, як профспілкові ор-

М. С. Хрущо'в З вешгкою У'ва- влаштованО'Му на ч~ть Голови журналkти, фоторепортерИ!ріЗ'- будуть проведені профспі.rnко,ві ганізації здійс'нюютькері'RНИЦ'І1ВО ГОЮ ознайо,мився з чудовиІМ па- Ради МЇ'ністрів СРСР. На С'Нідан- них країн Європи, Азії, Африки, конференщії, збори . 'бригада,ми, ударниками комум'ятни~ом президеllТОІВЇ США ку були присутні більш як 1600 Америки. Звіти і Rи60РИ - надзвичайно нilCтич:ної праці, як пропагують

ABpaa~[y Літольну, який очолю- чоловік· Серед

присутніх були

О 3 годині

дня за ~ІісцевимRаж.1Jи~а подія в житті цієї най- до<свід передо~иків.

ва'в бо'ротьбу ШВНОчі з Швднем визначні держа,вні і гpOMaдcbIКЇ більш чисель'НОЇ ор,га1fізації. ГоШдготовка і провед ення зо,)часом (22 годині за московським і під час громадянської війни в ДІЯЧІ, представники ділооих кіл. туючиеь до них , слід активізу- рів повинні сприяти дальшому ЧОСQМ) М . С. Хрущов і особи, нкі б . . Америці в середині минулоro З великою

стол-їття. Звертаючись до ПРИСУТ­

ніх, він сказа'в: «В нашій країні

увагою та

інтере-

сом пр~}'тні вислухали виступ

його

вати' ро оту низових профспі.1КО-

С}'проводять,

розгортанню СОЦІаЛІСТИЧНОГО зма-

приБУівають вих колекти,вів , щоб вище піД'Ня- гання, поширенню Со1авного по-

М. С. ХРУЩQва. дО будинку ООН. [.lава Радянсь- ти їх роль в господ.арсько'му і чину Героя Соціалістичної Праці В той же день }' колишнього кого уряду проходить}' за.'1 зtlсі- кудьтур'ному будівництві, ,к(}му- Ва.'lентини Гага1ЮВОЇ. ама Лінкольна, наЙо1юдянішої губернатора штату НЬЮ-ЛОРR дань. нісrичном}, вихованні трудящих. ЧервнеВltй П.1ен}'м JЩ КПРС людини Сполучени, х Штатів АмеА. Гаррімана бу.10 влаШ'І'Овано Делегати'. стоячи Зразкаво підготувалиІСЯ і 11І)0- 1IС1,креСЛИ1В величні п.11ШИ' по високо

. рики,

шанують

пам'ять Авра-

с'вого часу, яка

'ві'дда.1а

прийом на честь М.

бпх.l 11 В Юlll

С. Хрущо-

б ... .... . водять з ори на заводі ХОЛОДИЛЬ- дальшlИ мехаНlЗЩI1 І авто,мати-

життя за визволення людей· Ми

ва, на ЯКІУМу були присутні най- ОШІесками вітають вис(}кого гос- ників. 3агаЛЬ'НОЗ<lВОДСЬКИЙ комі., зації виробнИ'чих процесів. Д.'1Я

схиляємо перед НИМ свої голови.

р(}боти профспілкових оргаН1зацій тут 'необмежене поле діяо1Ьності. Слід, щаб на зборах це пи­ тання було широко обговорено .

визначніші пред,стаіВНИКИ ділOlВИХ тя. тет, очолений т. Заііцевим, склав кіл Нью-Ло-рка. Під час при.Йоrму М . С. Хрущо.в займає місце, графік, виділив на допомог}' КОЖВ середині дня презИ'дент США відбулась від'Верта розмова. М. С . , спеціально 'BiДIВeдeHe Д.1Я почес- ній профгрупі і цеховим органіД. Ейзенхауер надіела'в Голові Хрущов відпо'ві,в на чиеленні за- них гостей. Головуючий В. Бела- заціям своїх активістів. Чле1fИ ЛQГО ім'я житю[е у віках».

Ради

Міністрів

СРСР М. С.

Хрущову такого листа:

«Иого Превосходиrrельству Ми­ киті

С.

Хрущову,

ГолО'»і

Ради

Міні, стрів Союзу Рад.анських

16

осла,б.1ення міжнародної напруже- f.енеральної Аса'мблеї Організаціі дивно, що на зборах ви<Сока ак- лис я в строк . ності. Об'єдна1fИХ Націй вітає М. С . тивність· По-діловому о'бговорююР(}бота з раціоналізатора'ми і

Со­

ціалістичних Респуб.лік.

Білий Д~M,

питання з приводу відносин між унде в короткій промові від іме- профспілки Зі\здалегідь о'бізнані Добитися, щоб наміче1fі органі­ РаД'.Я'НеЬЮ\lМ Союзом і США та ні делегатів чотир'на.дцятої сесії з порядком денним. Тому і не заціЙ'Но-технічні заходи виконува­

Увечері

відбулася

еконамічному

вересня

1959

зустріч

в

К;lубі Нью-Ищжа,

де М. С. Хрущав ви,ступwв з за-

яоою, висдуханою з великим ін-

року.

',[ В Бе Хрущова " .ПоТl ,, ' лаУ'нде на· дає слово М С Хр Щ • '. у аву. П ІД

чи звіт, робітники вносять кон-

ВИ'lfахідниками,

кретні

чання, діялыlстьь постійно діючих

піднімає1'ЬСЯ на трибу

да,1ьше

М • С • Х рущов БУРХЛИВІ .,'' "плес"''" \Т І "'.'

..

роботи орга'нізації,

розгортання

соціалістич-

конання заВД1і.1fЬ

, відображеН'Ня

Вранці 18 вересня М. С. Делегати і гості стоячи вітають Хрущов і особи, я-кі йо,го супро- М . С. Хрущава. здійсненню організаціЙН'О-те.хніч-

12

вересня, яку Ви під-

несли

мені ,в

вчора,

надовго

моєму

кабінеті

нагадуватиме

ме­

ні про ві~ідаllНЯ В8.;ми Сполуче­

кі.'1.

залі виб},хає

водять,

від'відали Гайд-Парк,

знаходиться

них Штатів. Я дуже ВДЯ1fНИ1Й за

президента

увагу,

Д.

яка СПОНУlКада Вас під­

н~сти цей подарунrrк.

Тепер, свою

коли Ви

поїздку по

псчИ'Наєте

і я бажаємо

Вам дуже цікавої і при'Ємної по­ дnрожі.

Щиро Ваш Дуайт ЕЙзе'нхауер». ЦЬІ()ГО ж дНЯ М . С . ХР}'щов В супроводі

групи

депутатіlВ

Вер­

хО'вної Ради СРСР відвідав кон­

грес США. верта

НеВИlМушепа і

розмова

ТJ)И'вала

від-

півroри

годи'ни .

вересня Голова Ради Мініст­ рів СРСР і Н. П. Хрущо'Ва дали

16

в радSШIСЬКОМУ ПОСОіЛьстві обід на честь

президе1fта

Ейзенхауер

CJПА.

США

та членів

Під ч3іС

-

і

пані

уряд}'

обіду М. С.

Хрущов і Д. ЕЙЗ<енхауер Qбміня­ лися промоваlМИ. Обід пройшов у теплій,

дружній

З кожним

США

Рузвельта,

його с.мерті

нашій країні,

мої с, піввітчизники

маєток

обстановці.

дне,м перебуваНlІЯ

уряду

па'ні Рузвельт

М. С.

спеЦІальним ПОІЗДОМ ВИl­

хали з Вашінгтона в Нью-Лорк. Цього Ж дня М. С. Хрущов і

оеоби, які його супроводять, ПРИ­

були в Нью-Йорк.

закрИ!Вається.

ти розходятЬся,

ч~ь

увагою.

Делега­

жваво обмінюю­

враженнями.

Старожили

процеС'Ї'в перейти до ко·мплексної механізації

всього

вироБНJЩтва

рів М. С. Хрущов разом з пані

Елеонорою Рузвельт іде до моги­ .1И президента Франклі'на Руз­ ве.1ьта,

яка

знаходиться

тут

же.

Він rroюладає на могилу вінй'К. Шеля цього М. С. Хрущов і осо­ би, я'кі його нули

музей

суправодять,

огля­

президепта РУ'З-

вельта.

Потім

М . С . Хрущ()в і особи,

супр о В о дять , ви-ха І, ли

(ТАРС).

усі

зборах .

тання 'КРИ'l'ИlКИ і саМQКРИТИКИ не­

додіків у профспіJIlКовій і гоепо­

Асамбле і

Об'єднаних Націй з

веЛИіКОЮ промовою, . в якій виклав пропозиції Радянсь'кого Союзу ~ питанні роззброєння.

Виступ М. С. Хр}'що.ва пере~ цією міжнародною організацією

На виборах слід добитися, щоб до керівного складу цехових міс-

. ДеІ>жав-не

ввійшли най-

передові ви-

рrrбничники, інжеllерн.о-технічні праці'вники, кращі активісти. Більше вису'вати на цю роботу перевіренwх на ДІЛІ молодих ро-

бітників і робітниць. ПРQrведемо звітно-виборні профспілкові

а

зuори

організовано.

~--------------

в Європі

стоматологічна клініка

Нові брошури видавництво по­

літичної літератури УРСР ви­

ПУ'СТИ.'10

В

овіт

украї'нсь'Кою

мавою брошуру з TeKCTQ<M про­

мави М. С. Хрущова на мітИ'Н­ гу в станиці Вєшенській РОС-, товської

1959

о'масті

PO~Y

-

усіх краї'н

серпня

30

«Воля

народі, в

забезпечити мир

В },сьому світі».

В цьаму ж

Вдень М · С. Хрущо,в ВИСТУ'пив на пленарному Генеральної

на

-

знайти с,воє

Необхідно зробити все, щоб ІІа звітно--виБОР1fИХ зборах були С11ВОрені всі умови для розгор­

Одна з найбільших

вийшла

*** 18 вересня

зосідапні

питан'ня повинні

- таке за'БдаlfНЯ ПОСТд.lВИВ перед цевих комітеті'в ,сооою друЖ'Ни.Й колектиlВ і ус- більш ініціативні,

-------------u

'Іденами своєї

6м'ї. Потім Голо,ва Ради, Мініст­

~ЩОІВ і ос~,би, які й~го супр~­ Організаціі водять,

3;aJсідаиня

ве.1JИ'КОЮ

з Н. П. Хрущо­

вою та іншими

М. С. Хрущова назад в Нью-Лорк.

вересня

Те­

вислухано з

Микита Сергійавич знайомить ступ М. С. Хрущо,ва .

у амеРИ1канців жва­

17

США.

креслюючи, що його вист}іП бу-

.10

іпішно його здійснює· ООН, дипл()мати, які працюють Профспілко'ві збори пОвИ!'Нні тут з часу заснуваll1lЯ цієї орпроходити під знаlКО'М дальшої водять, зустріли дружина покій­ ганізації, не можуть пригадати ;1tfO<білізації трудящих на внконого президЄ'Нта Рузвельта пані виступ будь-яко; го іншого дер­ нання рішень ХХІ з'їзду партії, І ЕлеОН(fра Рузвельт і один з сині, в жа' вного діяча, який би. спра' ВИВ червневого П.1енуму ЦК КПРС і президента Джо'н Рузве.'lЬТ. таке ВИ'НЯ'!1кове враження, я'к ви­ липневого Пленуму ЦК КП У'к-

зиту. Виступи

В'ранці

пісдя

Біля в'їзду в маєтrrк М. С. Хрущова і осіб, які його супро­

інтерес громадськості до його ві-

дять численні листи і телеграми.

В цехах обла.д'НАн.і

поліпшення

ГоловуючИ'Й від імені делега­ нові верстати, peKOHc'l'J}y,ioBaHi дарській роботі, дотри'мання ті'В дякує М. С. Хрущову, під­ Франкліна старі. Від :механізації О'КРelМИІ профспілкової дeMo~paTiї.

пер ТУТ міститься музей.

в США наростає що иао. го

ВИіЙ відгук. На його ім'я надхо­

НИІХ захо~m.

lІО'КіАного

переда1fИЙ

М . С. Хрущова викликають

де

сім'єю прerзидента D

розпорядження

бурхлива овація.

першого року

семирічки'. Профспілковий КО,llектив З<l:lI<Oду пр.О'Вів велику роботу по

,.

ВИРОібничих нарад, ці

пуще'нїй

ділових І СРСР закінчує свою прrrмову, в

ОТlганізація нав-

, культурно-пооутових умов

ІЮГО змага:ння за ДОСТРОІкове ви-

тересом. Він відповів наряд запредстав'никі, в

Ради МіНЇСl'рі'в

поліпшення

спрямовані на

Шановний пане Голова, Копія 'Вимпела, послано го на МіСJIOць у Рa.дJllНСЬRіЙ ракеті, за­

питань

1\0,1И ГОJЮва

Щ'.

пропозиції,

видавництві

rrкремою

С.

брошур,ою

стаття

М·

Хрущова

мирне

співіС'НУ'Вання» ,напи~

«Про

са;на на просьбу реД1lllщії а,ме­ риканського

аффе· рс»,

і

журналу

«Форі}.

опусблікована

в

цы()муy журналі.

Брошури

вида'Но масови'?tщ

тиражами.

(РАТАУ).

у Харкові завершено обладнання ОДНIЄl з найбільших в Європі клініки стоматологічного інституту. Щодня тут обслуговуватимуть 1000 пацієнтів. Клініка оснащена найновішим устаткуванням. В кожному відділі є спеціальні ного і шкільного віку .

зали для

приймання дітей

дошкіль­

На фото: один з залів стоматологічної клініки.

(Фотохроніка РАТАУ}. ФОТО Є. Андрєєва.


Недіnя.

СТАХАНОВЕЦЬ

2

ЗА МИР, ТВОРЧЕ ЗМАГ АННЯ на

.1иварпо-прокатвому

за­

Ч~рrз

воді, а вжt' на подвір'ї бі.1Я га­ IlоGіТIІИІ:ів. Читаіі IНО.10е! -- пропонує

із

тих,

ХТО

стоїть

пові;J,О'!.lСШІЯ

про

ВИСТ}'п

('Ми

приїхали

наміром

МИ

з

найкра­

ЧИСТИ,)І

серцем.

до

і

при·везли

вас

побажання

шення

відносин

країна,ми, усьому не

добитися

зміцне'Н'ня

світі»

Вірно сказано,

-

бригадир шиць. -

Яків

:llеханіЮІЮІИ

:lІеханізщії

виві.1ЬНИТИ

нз)ІЇчені

людей

Д .1Я

роботи

інших ц~xax, бо ксруваТИ'ІІе ци'll

процеСО'~1

цеху

фарбування

механізо-

по'крі,вельного

.1ише

один

переконаю-

ся в .1ИlВар'Ному цеху, де виготов-

Виграш,

лення возо,вих

ХУНіКilМИ, стано,витиме до мі.1ЬЙО-

вс, світле життя, ім'я ЯКО~ІУ _ В'НОСИТЬ У цю заталькому'нізм.

втулок, пічного

та іншого .1итва пе'реводиться на !ІОВу теХНО.10гію.

за

поперед'ні\IИ

варних вир06uв для населення. 3 кожним днем за'воД міняє

ша бри,гада

витрачадося нема.10 часу, робо-

і

Ве.1ИКОЇ

схвалення

нізм

умолк

тот

час,

в

цеху

когда

прохладный Угомонил,

радянського народу за мир на

МЬІ

політичної

Когда

он

вечер

звучало

Зарделись

звон

класиків

му,

проблем

ветерок осенний на

прикол,

имя

лица

радостью

согретЬІ

ОН

збі.1ЬШИТИ кількkть гр 0-

pi:JKO

До'гнати, а і значно випереди­

ти Америку

ста.1ИХ врожаїв:

тваринництва

на

душу насе.1ення. В МИ'Н)'.10МУ

зернових

по

-

році виtXід м'яса на 100 гек­ тарів угідь станови'В 60 цент­ нерів, модока 360, одер­

нерів з гектара, вироБИІТИ на

жано яєць

рів модо·ка.

1оо

22

тисячі шту,к на

ге!ктарів зерно'вих посі­

вів.

Зобов'язавшиеь

виконати

за 5 років

семирічку,

На

спрямовані ПОМИСЛИ.

всі

ци'х

На фото:

,.,............

і у виtpощенні зернових, се­

... Коли

автобус

на

54.му

лі

Київ-Од~са,

У ці дні, готуючись до на­

Ксаверівки,

міхаючись,

З

м.

зобо,в'язання,

міцнии

фундамент

зупинився що

біля

РОЗКИИУЛОСl.

кілометрі автомагістра­ кондуктор,

пос·

сказав:

автобуса

lІід врожай наступних років,

навантажені

пасажири по·

цеглою

ням. піднімаються

і

вам

в

поддержим

Бровари. ,

лоl. уже

козлов,

красивий

розробленим

Ївських

інженерів

рівки. А як все змінилося навко-

го­

~pxiTeK'

Ксаверівки

П.~аном, і

Реди,

ансамбль.

Перебудова

рів

бу­

магазина.

ресторану.

ажурні стріли

Ксаве·

вулицю.

сільської

культури,

утворять

турний

котеджів

двоповерхові

школи·інтернату, телю

ви'дами

єдиним

здіЙс·

генеральним

та

затвердженим

навчання.

І. 3абоnотний, секретар райкому ЛКСМУ.

радгоспів,

500

ними

та

іншими

послугами.

тяться

цегляних

водопроводом,

ательє

телефонна

В

мод,

квітниками.

-

розміс·

Всі

прикрашаються

дере·

вартість

усього

будіве,1lьні

-

-

Руба ник

На

вод перетворюємо в комбінат бу·

6удівницт,

дівельних

матеріалів.

не

менш

йонів

карбованців.

йонів

колгосп

села

як

30

на

ва

пот·

групою

ки·

архітекто· загальними

зборами членів колгоспу «Друж· ба». За п'ять років тут намічає·

таку

-

ж в

суму

виді,1lила

го

міль·

цю

попросили

У

й

-

буду

m

фонд

будівництва

і

колгоспу

нинішню

мети

році

«Дружба»

семи річку.

хлібороби

і

Вже в

тваринни-.

250 цент· 1000 центнерів 100 гектарів зе­

нері.в м'яса і по молока на кожні

мельних угідь. В цьому році при' буток

тільки

від

тваринництва

становитиме

ь с я

особистих заощаджень вони ство·

РЮJOТЬ

ЩЄl

во зерна, одержати по

і в цій сили. З

є

для

ки намічають подвоїти виробницТ­

посміхнув,

ся голова і пояснив: Адже колектив велика сила. Зви· чайно, споруджувати справжній будинок одній сім'ї важкувато.

КОШОСПНИКИ вирішили справі об'єднати свої

нам

доставляємо.

1963

грошей?

будуть,

віконні

Вели,кі плани у хліборобів кса·

це­

кредит.

А решта Вони

МІ!

черепицю,

скоро

спеціальну ділянку, звідки ми Йо·

міль·

Десять

виділяє

Він

рами тощо. Щодо лісу, то держа·

розповідає:

реконструкцію

буде

матеріа­

продовжує свою

нів штук цегли. А тепер цей за­

вами.

Яка

Основні

розповідь тов. Рубаник. Ми збудува,1lИ .юлгоспниЙ цеге,1lЬНИЙ завод. Щороку він дає 8 мільйо,

вулиці

декоративними

справа з бу­

матеріа,1lами?

ли у нас свої,

автоматична

станція.

асфальтуються,

дівельними

комуналь·

селі

А як стоїть

-

бу'

газом,

держави

універсального

Будинку

12.

вас трудом.

Споруджувані

щоб якнай­

більше молоді було ОХОШlено ооі­

на

головну

ще раз

УТО'fНИТИ контингент

с.'1ухачів, добитися,

)!а.рксизму­

верівського

станком:

цегляних

організаціям,

ДО І-го жовтня, ІЮтрібно перевірити,

но

прикрасили

динки

школи.

Комсо'мольськ\ПоІ

ту з неподільних фондів, приблиз­

над

за

перебудова

цехе,

.......,' ...... .

П'ятдесят

де

Америке успехов,

нюється

кранів.

почалась

в

і ді:в­

ТИ ~ середні загадыІосвітflіi за1)чні

Голова колгоспу Василь Васи. випускатиме

служил.

трудилея

lO'на'ки

чірніх шкодах, МОЖУТЬ поетупи­

неспіл'кової

колгоспі,в,

електрикою

рібно

камін·

Сім місяців минуло з того часу,

як

всем

-

з

льович

Ксаверівка

госпу «ВіЛЬШ!іВИК»

взяті

атом

мотор,

.•..........

ди,

к<rнати

вовеки

и

Окремі

мають можли,востІ 'вчитися у ве­

ва?

целей

Андрій

ництва. Проносяться автосамоски,

закласти

жил

кажды,'

Желаем

А МЬІ

трудівники рожнівського КО;І­

баштових

достатке

кто

бачили панораму великого будів,

змагають­

отныеe

думал

гранатЬІ,

робітник.

"

по

комсомольців, вечір­

ться спорудити

человек

мирныx

Включив

ступн(}го Пденуму ЦК КПРС,

ся за те, щоб достроково ви­

чтоб

И

Скоро це село буде як місто. вікон

каждый

колгоспу.

Село

редні'ми

15,7 центнера, а пшениці 30 центнері'в з гектара.

Чтоб

-

ГУРТІКИ

ЧО.'10вік

150

динків

нерушим,

жильем

навчання.

чата, Щ<t- з будь~яких причин не

........... А........ • ...................................................... ~."-......., ..............................- - - -. . . . .- - -

взрыа.1исьb

людям

завдань

............

села

понад

не

і її обо3J' Я3КОВО С,lід залучити до

можуть

політосвіти,

2 35

США послом странЬІ Советов,

над

В. І. Мехед.

редній врожай яких, за по'пе­ стано,вить

Чтоб

розмова,ми, мододі ж тут багато,

.......- ...........·..........•....... А А

континенте,

вечен,

сі'!1Ка

уні:веР'СИІГеті

Чтоб мир Был прочен,

И

наші енергія В. МеХ8Д,

голова

центнерів м'яса і по 400 цент­ нерів модока на 100 гектарів угідь. Певні успіхи досягнуті

в

склоняяс~

ви'конання

кодГОСП

приБыл

Для

100 гектарів угідь по 132 центнери м'яса і 650 центне­

в ць(}му році ВИlPобить по 100

даними',

страну.

ракетЬІ,

дальнем

районі

га'ніЗilцій

наш глава

в

20 центнерів, картоп.1і 160 і овочіlВ - ПО 300 цент­

мо.10ді

ньому

Он с нами там и наши ДУМЬІ с ним,

мадсь.кого тнаринниtЦТІва, під­ вищити його продукти,вність З таКИіМ розрахунком, що,б вже в 1963 році добитися

продуктів

славную

запуске

на

вис­

по виробництву

за

о

а от ко·~!ітети КОМСОМО.'ІУ ливарно­

В бі.1Ьшості КОМСОМО.1ЬСЬКИХ ор-

Что с выпеломM поднял ась на Луну. Хоть

размах,

лися за цю справу на заводі. хо­

поточної

створюватися

.1енінізму

Ленин,

народ. Ми пов'ністю підтримує­

мало зробиди, що,б не ті;ІЬКИ І

2 1JіЧИ'­ Однак,

лоди.1ь·ників і дещо вже зроби'ди,

марксизму-пенініз­

ос'Віти -

могучий ледокол.

рассказал

чи,..

і ;М

ДИТhСЯ незаДО1Зільно. Гаряче вз:я­

мододі, крім того, в гуртках парт­

наш

вже

1

ЧО,10вік.

400

організація ЗМЇ'ННИХК.lасів прово­

конкретної

ат!!їзму,

бажанням

ців і

За

КОЛГОСП!lИКИ

понад

навчати')!еться 1620 комсомоль­ комітетам в дні, що залишилися

Вашингтон.

ОН

мо пропозицію товариша М. С.

му

...

в тому числі й американський

Наші

вечірніх шкодах ;М ться

У ,відпо'відності з рекомендова­

там

Что носит наш

заці,кавдені всі трудящі свіТУ,

економії,

рів

приБыл

святое

цьому

!lя між двома країнами.

роботу.

укО'Мпдектовані кдаси

з юнаків і дівчат. У бр'оварсЬіКИХ

попітики.

снова,

металла

поставил

мети

про мирне економічне змага'н­

рожніlВСЬ­

«БіДЬШОВИIК» 'ко­

роз'яснюва.1Ь'Н}·

у школах

семіна­

-

МО.lоді. У 60'1'-

радгоспі,

колго{;пі

молоді

ри, гуртки і самостійне вивчення

собрались

в

партії, всього

неодноразаво

ступінь

навчатиме­

мітети комсомолу проводять серед

покоління».

Четвертий

і сі.1ЬСЬКОЇ

КО)!У

гурток «Кому­

ною системою С'І1Воре'на і в нашо­

Едва

вбачаючи в

і павторену в США,

чої

.дa'HiHcыомуy

практичне завдання на­

-

неспідкової, молоді

ться у вечірніх шкодах робітни­

гуртки і се­

-

Щорса,

С.· діТКИ',

Значна кішжість КU'llсомольці,в і

,німни,

репродуктора

все

ній ,вия'в невтомної бороть:би

дО'В.1ену

Вітчи:JНЯНОЇ

От рабочих сордоц

В

Хрущова,

зосере­

i~!.

та ряд і'нших.

ак­

вивченню історії· ВЛКСМ.

гаряче

в

потрібно

під­

завяТІ,

орга'нїзаціїквя­

радгоспу

ко.1ГОСПУ ім. Калініна,

'ІІО;10ДОЇ ЛЮДИНИ.

семінарів

:llQro

Фото і текст В. Полотняка.

МЬІ слушали товарища Хрущева

60

KO'ICO~!O:IЬCЬKOГO

сизму-ленінізму;

J

ти Америки наші колгоепники

дасягнУТО,

і

Хороше

проведення

На знімку: бригада слюсарів економіки, філософії, питань ко­ пракатного заводу та ім. 14 з'їз­ (справа наліво) Я. Лівшиць, муністичної моралі, окремих тво­ ду КП(б)У фа\Ктично обмежилися

У

буде

гуртки

-

жицького

по історії НПРС, ВИВ­

кожного

;J,O

комсомольські

підготовки). CTYHiНl,

приміщення.

готува,lИСЯ

шихти у вагранку . - Раніше це був трудо,міст-

Поїздку Микити Сергійови­ ча Хрущова у СШJ,1учені Шта~

що

ПО.1ітич­

якої є почесним обо,в'яз­

також

BipH~IO,

Па'ртійна досвідчених

кО.1И Ми'кита Сергійович Хрvщов J повернеться з Амери,ки в Иоскв~·.

орга'нізаціЙно-технічні. чої си.1И. 3авантаження ШИ'ХТИ

всій зе·)І.1і.

поліТШКо.lil.

організація виді.1ила

ції, зниже'ння її собівартості мати'ме механізація зава'нтаження

механізму завантаження шихти.

Ко.муні'СТИI'fНОЇ

MiHiMY~IY

мінари по вивченню основ марк­

проводить ~!онrаж

нуму ЦК КПРС. Успішно здіЙіС-

вітають,

ВЛКСИ,

особ.1И'ВО після ХІХ з'їзду КПРС.

Ось зараз, ПРОДОВЖУЄ він, на-

Ве.lИке значення ·д.1Я да.lhШОГО

гуртків по

5

ви'вченню історії КПРС та історії

пропагандистів. Д.1Я заняття від­

~rають

Третій ступінь

В. Бурдейний, €. Анікієв та С. Кравцов збирають редуктор

Одностайне

створено

РРКЮlещує с.1ідуючу си­

ведені

не

на карБОВ<lнців.

своє о'бдиччя. Особдиво це помітно кий процес, - розповідає бригапіС;ІЯ по'стано!и' червневого Пде- дир Я. Лівшиць, - на який

НЮЮТЬСЯ

~країиа», де 19:~ КОМ­

політшколи (Д,lЯ юнаків і дівчат,

ки

1І0народну спра,ву і свою частку підвищення продуктивності пра- цих механію!ів. Ми да.1И С.10ВО праці 'Наш кодеКТИіВ, який з дня ці, збі.1Ь'шення випуску проду'К- при'урочити пуск ЙОГО В день, у день 'нарощуЄ ВИlПус!к 'дисто'Вого заді за ддя покриття дахів, .1И-

,( Червона сомолці,

вивченні діяльності партії в ро­

пі,дра-

РОКУ.

](оЛ}'urпі

;ШilН!!Я. На

свої

дИ'Ти на г.1и'БО'КО~ІувсеБічному

продукції.

ГОГО:ІівеІ,І;О'\ІУ

навча:JЬНИЙ рік ЦБ

Головну увагу в роботі цих ГYPT~

Прави.lьне до'з)"вання шихти різ­

ко підвищить якість

ЯК і всім трудящи'м світ}", не патрібна війtJа, бо ми будуємо 'но-

ПРО,10В;і,уваТЮIУН.

ДО

що

ків

ЧО.10вік.

.1иста. 3на 'Іна робота проводить-

народо,ві,

дівчаТі1

тивіста, кож'ної

в

Лів­

ться, що радянському

Та.}(, .в

і

ком

:lІОЖ.lивість

НОЩ' просто'ро~!у

ва,но

процесі'в,

дacТl,

пзрторганізацією. У новозбудова-

Данилови'ч

Нехай ще раз

заходи пu да.1ьшіЙ

загальговорить

-

І,И

чення

виробничих

знаходять

lІаНЧ:l.1J.IІIІI'О

семінари

миру в

СХ1Залення.

))оііОТ:1 в підготов­

ноВОГо

Другий

поліп-

МІЖ наши')!и

ве.lІl1;а

ці

ос,вітньої

до Нlериканського народу і щи­

ре

Bf'JIPIf3

них з'нань і достатньої Зilга.1ЬНО­

дружби

почуття

сіщі

Перший СТУП1НЬ- однорічні

перед журналістами.

ІЦИ~І

підприещтв і установ район}' прО­

в

('Н,І), r(ОЖО~ІО.11,СЬКОЇ По.1ітос,віти:

товаришаМ. С. Хрущова

C.10B3

ЖОВТПJ!

lиl\IС 0\1 O.ll.r l.r;o Ї.ПО.'1іТIІl'віти. 1011;,'

B.1I'C~1

пер~б)"'вання Хрущова в

1-го

навчання

lІіl.Qвищуват!!

('по.1учених Штатах А~!ерики, мо­ го

дні,в,

I 1959-1960

1l0заду.

при{;утні з увагою С.1ухають

Микити Сергійовича

рО3ПОЧІІрпся

:!І'ТНОЇ віТРИIІ!! зіііра.1иrя ДРСЯТlОI

(ЦИН

року.

1959

Важливий засіб комуністичного виховання

Ті.ll.Ю\-НО ПОЧil.НСЯ обідня пе­ рерва

вересня

20

вже

він

перевищить

мі,1lьйона

2,5

карбо·

ванців,

а

нець

семирічки

12

Багатіє кошосп.

на

кі­

мільйонів.

Разом із зро·

внес,1lИ 3 мі,1lЬRОНИ карбоваиців. Роботи по перебудові Ксаве·

станням нішим і

ріВКIІ йдуть повним ходом. В одному місці завершуєтьс'Я кладка стін, в іншому готуються нові бvдівес1ьні площадки. До І

тя сі,1lЬСЬКИХ трудівників. Ми,"" н~багато часу, і українське село Ксаверівка перетвориться всу· часне се,1lище міського типу.

свята 'Великого

Жовтня

лять новосілля колгоспників.

перші

справ·

70

Сімей]

ЙОГО економіки замож, культурнішим стає жит­

П. Дралюк.

с. Ксаверівка, Київської об,1lасті.


Недlll",

вересн"

20

СТАХАНОВЕЦЬ

року .

1959

••

Там, де 6уwlО 60wlОТО

Хід сільськогосподарських робіт в колгоспах і радгоспах районів, що змагаються,

15

за станом на

воосвоєних

Бориспільсьний

Ще неда,вно на

шуміли , колоси'"

гt>голі,вських

полях

І,ормодобувноі

-

тися

сходи

ти­

чі. - Васил~ Калашник,

:колгосп­

мофіївки в суміші з вівсяницею

никИ\ 'завжди 'Виконають

прохання.

33,5 34,0 24,2

та

достроково.

В одному з пунктів но, вого під­ вищеного

тим

картоплІ. І цей пункт зобм'яза'н­

врожаю

се­

зобов'язання

сказано :

жовтня закінчити копання

мирічки. Минуло небагато часу, і

ня,

смарагдови,м

Кошо<сшlИКИ зібрали ка,ртоплю на

' ля

вчасно

килимом

посіяна

вкрила

по-

безумовно ,

Багато зро'блено, щоб в,р' ожа.й

Дe'j)жаві

755

ярих, овочів, каРТОП;lї був висо­

повним

ходом

кm! і ,І! другОіМУ році СeNирічки.

.'1Ю

на

за'кладено

дільниці М

тонн

(бригадир В. Суш ..

водять

пок(}Лгоспу

бри'гади .

піднято

гек­

1375

мадженню добрив, ВИlЮзці їх на

поля . Ко.'1го, спни'ки IУрИlГадиром

Г.

бригади, де

7

Лень, та

бригади

ка;гатують

в

ХО'роше,

вель

Проводиться робота по нагро­

продано її

800,

картоп­

збер'~ган'Ня .

кагати

Вже

понад

600

ДОоброякісної картоплі .

ко), закінчивши сівбу, виорала на зяб 600 гектарів. В ці.'10МУ тарів зябу .

ви'конани'Й.

тонн. Всі

ЗИlМове

Так, 310крема , тракторна бригада

2

бу,де

гектарах з

525

озими'На.

по-гослодарськи кагатува'ння

і

Вригадири В.

М.

2

прота

3

І . М . Ше-,

Дикун

І. Мележик, В. Та.1аш,

возятькартоплю,

вправно

7, тонн

Вже заготовлено

по

до,бривана кожен гектар

орної землі, а буде 'Не менш Я'К

по

15

тонн. Ланка комуністич­

Вина в цьому, насамперед, бри­ гадира Ф. кО'важно

Ру.дешка,

який .'Н~г­

стarВИТІ;СЯ до цієї важ­

ної праці Ольги Тищенко вив, ез­

ливої

ла 300 тОIfНГНОЮ, ланка Марії Сушко 250, ГI)pОД'НЯ бри'гада

ти так, щоб КОіЮнt>го дня здобу-

ВИlВезла

тонн.

400

спра;ви.

Виправити недолі'ки, працюва­ вати

нові

трудаві

Восени збігається багато різ- бажання, я'кими

f1и~ сіЛЬоСькогосподарських робіт.

діла

і

артілі .

перемоги,

проЙ'Няті зараз

думи 'кожного трудівника

В. Булавка,

Весь ЇХ компле.кс трудівники артілі

зоБО'в'язалисьна

честь

Колгосп

«Червона

Картоплю !Іас

так

і

як

в

«другим

~

с'віту

повною

ОоС'новою

вважають

'60 а ХЛІ, М». нк

споживання

Полягає

~

воно

С.'lідуюч()му.

Академік М. ЦИЦИН

багатьох

держа'БаХ з

~

в країні,

в

СВІ'-

жозібрану карто,п-

~

ну на насіння,

лю,

До І-го жовтня впораємося

-

застосу,вання.

1f!1eHo збільшити виробництво кар-

першої рільничої. Іх слово міц­ гектарів.

бо.'10та,

Сули,ма n(lни

трактористи Василь

та Ми, кола

на

ГиренlОО. Це

тракторі

« ДТ-54»

ЦЮ ють у дві зміни,

Зростають трудові

пра-

Перша рільнича бригада три-

виконуючи валий час була наЙвідста.lішою

щодня норму виробітку на

130в кошо' спі. За 6 ро. кі,в. в ній жі150 проце'нтів. _ Вони зро'~или нилося~ 5 бригадирів. Шостим !tcc Д .'іЯ того, щоо вчасно пщго- на поча"'ку 1955 року став В асИ\ль І •

бригадНІ,

йонів тонн . Ріст

тра.в

на

гектарах ,

І

о

. КОЛГОСПНИКІВ,

б'

здійС'нюватиєя

не тіЛI>КИ Ш.тrяхом посіВ'Ни:х площ, чином

за

'раху­

нок підвище'ння врожайності .

Багато 'КОJl1Госпів

і ра,!tгос,піIВ

ще не 'навчились до б ре з б еРІгати

сте їх бригадир. паРТlИна

В цьо, му році

організація

ПРИЙНЯ,lа

Васи.'1Я Калашни' ка до с' воїх лав.

доручидк в

ЧИС.11 ІНших керувати всіма ар­

'вии до се е І Ke~ П '" .ІД врож~и ЯРИХ. в наступному рів'ник, який вбо.'іі'ває за доруче­ тіль'ними справами - обра.1И' до РОЦІ друж'НІ мехаН1затори диску- ну справу, -та;кї його характерні с'Кладу прав.'1іння. ють площу, виорану вес'ною, го- якості. ВЇ<н за допомогою партор­ - До'вір'ярtдної партії, ваше

туючи ще

130 гектарі!!. А 500 гектарів

буде аСМЄН0 них

всього

БОI16Т-

зе,мель.

М.

Шеверун,

колгоспник

артілі

ім, 8атутіна,

га'нізації зумів підняти людей на

до'вір'я,ТОlвариші, вкправдаю,

ТРУДО'Ві діла, і вже на другий рік

за,пеВ'ни:в

бриwада вийшла в число кращих.

рах бригадир.

ТИ,lа і зібрала без втрат по

15,8

газети

Має' мо 570 корів 500. За останній 107, в вересні дено в коровНІ щених

при пдані час купили 37. Переве­

нетелів, 'ВИРО­

55

з ВИСОI«lПРОДУКТИВНИХ ко­

рі,в .

В. Гончаренко,

3к(}мбайни збирають з

60

лали

300

то'нн силосу З гречки

Щоб

посад,ко-

заОКу.lьовано

Радгосп

в

цьому

РОЦІ.

І. Лебедмнець,

ведуть перед в цій ро,боті. В

РУДЗЯНОГО. Ще

1000

'

"

госпН1 раЦlона:Jlзатори

Васидь

І Гуляниць'кий та Микола ДяченlОО.

«8еЛlІкодимерськиЙ».

ЗнSИJШИ\ З не,придатних до роботи

ІНІЛИ\ВОМ

світ.lа

НІІ. Раніше

в

Калашник.

ри, ВО'н!!' ПРИ~lад'нали їх ДО ковшів картоплеко: мбай'Нів « ККР-2». З:а:в­

картопля

не сиплетьсяна землю, а безпосередньо

вантажиться

машиlНУ. працю

на

авто-

Це набагато ПО.1егшує робітниць,

здешеВ.1ЮЄ

продукцію.

Два переобладнані

тонн будемо

робітник,

відбу;ваються

Г.

багатого на вітаміни 'КОРМУ . Ро- дяки цьому ви~опана

і

, власний

В.

гек-/ сидосних к,о:мбайні,в транспорте­

тарів на силос гречку. СподіваєМОС:Я одержати 500 тонн цього

цілому по радгоспу є 5300 'ООнн си'лосу, з них 1000 ТОНН куку­

мати

прапор » .

Уінна ініціатива

Радгосп ім , Щорса.

* **

Пищай,

«Більшовик»,

На фото:

-бітники другого відділ.ку (керуючий В . Г. Ма.ТУіЙ) вже за:к-

обліковеuь по тваринниuтву.

збо­

С. Рожни.

гектарах .

150

«Червоний

Колгосп

СТРО'КОВО впора ,lася з сі,вбою ози­

мини на

на

редактор багатотиражної

І центнера зернових з гектара, до-

с . Пухівка.

колгоспникі.в

Г.

В нинішньому році вона вир(}с­

комбайни

вже працюmь на першо,му і дру­

гому

відділках.

Дня,ми

пу,стимо

в дію третій каРТОоплекомбаЙн. Є. Ко.зуля, зоотехнік. Радгосп

«СемиполківськнЙ».

бу.1ьбах

його в насінній ка' ртоплі ДОЗВО-

змі-

.1ЯЄ з еРІгати П1д,готовлеНl таким

РІОДУ

СПlJсоБО>м бу.'іьби

одною 3 гарантій від ,пошкоджен-

біохімічні

вважалось, що ча-

б'

.

.

протягом РОКУ

ПРИ3Н1\.че- стин;;, крохмалю в бульбі перет- без будь-якото персбирання.

в хорошу, суху

погоді

-

під навісом,

побли'3У

каРТОІІІлесх(}вищ, і кожної

доби

·

pVTb

о"'ну бул' /{у

11

.

_~

ження, ми це положення не під-

твердилось. Соланін є ПРОДу'к'І'ОМ

повторного обміну

.

б'" ПРІ! 3 еРІганНІ насІННЯ.

.

Прискорення вегетаційного пе-

б'

.

б

ІЛЬШ

1

раннє 3 Иlрання є

ня бу'льб картоплі

фітофторою .

"

жозібрана карто, пля

Цікаво відзначиТИІ, Ща протя-

речовини в._

наСКРІЗЬ зеленою, то процес озе-/ знаходиться

.і!енення закінчений. О

.

зеленеона таким чин'()м HacIН-

речно, впливає на її посівні якос- мове зберігання . Треба ,враху:ваті і, в кі'нцев(}'Му підсумку, на

РОЗРІ'зают

~ ьu 1. ' Ь синтезу. навшл . Лосщо вона виявиться В н'ормальній

насін'ну ка'ртоплю, а це, б езпе- на ,каРТОП.1Я добре переносить зи-

вражається цим

Спосіб

майже не

видом захмрю-

же

післлзби-

картоплю,

насі'нного матеріа-

лі .

озеленеНОІ

картоп-

Щовідбу,вається з картоплею в процесі

її озе:'lенення?

ВІД

захворювань

наСIН-

ного матеріа..1У ГРИ1б1\овиМИ і бакВелИ'Ке виробниче значення на-. б

глюкозид-соланї'н. В І шого методу цим не о, бмежується.

І теРІальними ХВОРО ами.

середній, здоровій, нормально Так, при садінні весною озелеОсобливого. значення озе~е. .• б б' . . нені булыби дають дружні схо- нення картопЛІ набуває для Л1Дуль 1 Мlсrnться солаНІ-.. . О 2 до О ,02 процента. ди - Всі стадії РОЗВИТКУ каРТОП:Іі ну ВІ,':І ,оо . . вищення 11 врожаЙ'НОСТІ. Досшди в поді в результаті цього спо,со'бу показали, що тільки за рахуно'к

ЛІ,У ж PO:Jb В та'кому випадку проходять швиtДше, ніж у звН'- цього спо,собу

ПРОДQВОЛЬЧУ сінної картоплі? Глюкозид-соданін дини, одержані

шати просто неба не ~ожна.

гараНТІЮ

ДОЗРIЛІИ

дозволяє прави.'1ЬНО підгото,вляти і фура.жшу картопдю довго зали- є прєкрасним і зберігати насінну

буль'бl' завжди

захворюв3'НЬ

ти, що це відноси,ться тілыки до відіграє сманін в озелененні на- чайної картоплі. При цьому рос-

:jJOжаі. Одни~ із способів, який насінної карто'п.'1і.

пу.

ростуть

виробницwа Через 10-15 днів на пробу бе- вини.ка.є в результаТІ' повторноfl"О падку не спостеріга:JИ ~удь-якихраЛl,іНО.ГО о~еленення дає ПOlВ~у'

картоплі повинен

(}зеленення

показнИоКИ

згуртовуються,

'f?В:ТИ грунт 1 15ЯоКlСНО ПРО13ести Ка:Jашни'к. Енергійний, ВИМОГ.1И- Йому Ко.lГО'СПНИКИ СІВ"у

12

в праці люди, і разом 3 ними ро­

'Гоплі до 1965 ро,ку до 147 міль- перелопачують один або два рази. РOlслині. Цілком можлиlВO, що він гом вегетацll ми в ЖОДН()оМУ ви- вань·

є

гек­

55

трудJвники

. ПРОДУКЦІЯ

В семирічному плані передба..

головним

заЯJВИЛИ

ворюється В соланін, JИ\ продукт Озе:>"нення ,каРТО'ПЛІ' ДОЗВОЛЯ'€ Спеціальними дослідами встаноо1 2 "'" п()огоду розсипають в шари розпаду. Проте нашими спо'стерелено, ЩО просушена на протязі картопля знах-одить пря.чо в полі, а при нес,при:ятливій щачно с.коротити затрати праці moox-трьОХ годИ'н ла свіТІІі с,ві-

наЙрізноман.ітніше

але

ово­

у

сяч

ВЧЕНОГО

боро­

збирати

не. Залишилося зібрати лише

саднИІК, & якому вже є 17 тисяч мати з відхо,дів 0'80чіlВництва. однорічних саджанців, ще 17 ~и\-І Цінну ініціативу виявиди рад-

Україна» .

що ДАЄО3ЕnЕНЕННЯ НАСlнноІ НАРТОПЛІ у

В числі ентузіастів, які напо­

вий матеріал, заклади пло,щоро' з-

агроном.

на-

ПОРАДИ

-

скаже:

з КОlпа'Нням картоплі на тарах,

зак-

панням і KaгaТY,В3'НHJIIМ 'картоп.1і.

з бур'янами,

-

використаємо

бригад

легливо відвойовували нові землі

перевіряють яК'і~ть роботи. Се'ред І колгоспників відзначаються В. Га­ цен'ко,

я,кі

ретельно

статньої кількості пі){стилки дml лада ють її в кагати, не пошкодхудоби. Ріш.'ничі бригади одер- жуючи жодної бульби. жать по 1000 таlfН висо.коякіеДещо ві,дстає 1 бригада з когною .

пшениця,

КО.'1ГОСПНИlкам . КОЛІ!

Григоровичу , ДІОПОМОЖИ

по'сіяні ЖИfГо

інших М. Тимко, які бе:шере6ійно під­

пО'Турбувались про заготі!Влю до-

ного

40 -

-

на зелений корм худ:обі.

до

першого

т)'т БУ;10

багаторічних трав

; rуговою; на

госпні комори на,повнилися золо­ зерно,м

він

ЗразКЮlВО оброблена площа! На 90 гектарах з' я,вились ДРУЖllі

тіль' ки рік тому

_~

важкі жито, пшени:ця. Та от вже хліба с!('оше-ні, обмолочені, і КО;l­

1

його

В ,lіт.ку ХТО з бригадирів городніх ,

ступно го Плену'му ЦК КПРС за­ верши'ти

взаємодопомоги,

риш:

СЛАВНА ОСІНЬ .1ись

чуття

неJ!роJciдне болото.

3.

Броварсьний

В т. Калашника Р03В1І'НУТО по­

простяг­

о'" а::=

24,4 32,6 45,0

що

:z:

"' .

79,3 79,2 69,0

земель,

прищеп.'1ЮЄ

_ОО

Ниєво-Сеятоwинсьний

ВІДСТАЮЧИХ - В ПЕРЕДОВІ

13

Л1r ся попід Рожівкою , і не пові­ ~

Назви районів

••

ПОДИВИШС'Я на рівні гони но­

(. процентах до плану)

вересня

3

зб;льшуєтьея 'на

зБИ1рання бул~б

10 процентів і

від озеленених більше.

антисептиком по

БУ,lьБ, скороч}' ють

СВІИ вегета-

відношенню до грибкових і до різ-

ційний період на

10-15 ,!tHiB.

Н]lХ гнильних захворю-вань.

ОТ-

Отже, на цей же стр&к може бу-

пи, застосOlВУЮЧИ озеленення на-

наявність вели'кої кількості

ти приокорене зБИРіННЯ картоплі.

сінноі картоплі,

Під же,

Ось ті витоди,

юti можуть

одержати наші ко,лгоспи і раД1ГОС-


Недіnя,

4

*

РЕДАКUІЙНОІ

з

пошти

.. 0

==c=-~

ЄОlфемою

ce.lf)

u.РИl!'а­

(дп 2.50-рі'і'/Я

ку :11, rурно-поfiутоr.t·

ва.l0ея,

ваН~IЯ.

ЩО

ПОВИ,Н1JО

тут обс.1УГОВУВa'lI'ІІЯ

бути

таким,

я-к

і

Р{)жнах. Та в дійсності воно

В

тури

ХОРОШИЙ

Треба вам, скажі-м·о, зустріну­

к.lубі?

Завідуючий

секретарем

акура тно

відкриває

початком

кіно

ві

закінчення

ГО.10ВОЮ

чи

ідіть в Ротни. А чому б

нас,

х-оч

раз

організувати

на

тижд~нь,

прийомний

і

йо-го

сеансу.

руться .колгоспники,

не

день,

ти в шахи, шашки

щоб

мkці вирішувати, питан­

тацькі конференції, щоб не ломи­

С'J10СУЄТЬСЯ і діш,/Нично-го

лшгись,

райміліції.

Тоді

тому.

проводи.,ись

Біблі~т~кар

ро<К>ів

,1юдей в Рожни, ві-д,ривати їх від

танній час бібліоте-ка взага.1і на замку. ДОПОRіді для колгоспни",

роботи. Буде непогано, а навіть корисНО,

якщо

І ~Cl'a'&HЄ. Є ДyмlКa, щоб прав­

,провадитИ'муться

ління колгоспу виріши.10 про бу-

У нас в селі, особливо тоді, 'КО­ ли

на

ПОРЯдіку

які більше бригади.

денному

стосуються

А

який

нашої кар не забував своїх клієнтів-

інтерес

у

КО.1ГОСП1ників відда.,еної бригади.

колгоспників виклика.тJИ б відкриті партійні збори в бригаді!

вось-ми-

14

кро.1ів.

Зараз їх вже

Протягом .1іта уЧ'ні

268.

ви!ростили

сотні :кролів і здаШjj державі кі.10грамів м'яса. Незаба-ро-м

10 О

де здано ще понад

м-ів.

Трохи

гі-рше

з

бу-

-кілотра-

«РБК.

суСіДів МОЛОд'няка, то

в ній кро.1ів

яік у восьмwpічніЙ.

Виснооо'К З цього такий: товаришаlll з середньої школи слід

СУДНі

лютому цього

одержао1И

наряд

«Між.колгоспбуді».

року ми

базі.

Фото К. Дудченка. • ••А

J:f • ••••

........

Хворі, відвідавши

на

дро.ва у

Гроші

внесли

«Мїmколгоспбуд»,

кі.1ЬКОСті

}

Уваmно,

все для

того,

дро,в НІ)

ділянці 'в .1ic-ниц'Гв,j не БУ110.

Нам повинні повернути гроші

І.

Савченко,

Ячник,

у

до цього

a.1Je П.

П.

В.

J\У.1ЬТУРИ. Роз-

гуртків,

заходи,

я'l\ИЙ

роо.о-

оркестр

ви'конує

5- 6

історичної дав­

4

кар­

Чи не дуже це доро'го, і чи не час від танців пер'ейти до більш

артілі

корисних

Україна».

фарм

культурного

починку?

Гоголів.

м.

Середня відстань від Землі до Місяця, як відомо, дорівнює 384.386 кілометрам. Щоб подолати її, літакові «ТУ-I04» потрібно було

сятків

20

діб, а друга ра­

космічна

ракета

від-

А. Тжакевич.

Бровари.

цять

раз

тиненту.

Землі

з найкращими намірами серцем. Ми привезли

ІОТОРИЧН А ПОДІЯ

чаток

чистим почуття

Офіціальний візит Голови Ради Міністрів СРСР М. С. Хрущова в США, щО почався 15_ вересня, привернув до себе увагу всього людства. Цієї історичної події з

дружби до американського наро­ ду і щире бажання добитися по· ліпшення взаємовідн?син між на· шими країнами, зміцнення миру

країн, які палко бажають припи,

мета нашого візиту».

нення ни» і

Вже перші дні перебування М. С. Хрущова в США дали чис·

нетерпінням чекали народи всіх в усьому ненависної «холодної встановлення міцного

вій· ми-

світі. Це -

ру на землі. Нині кожному ясно,

ленні

що коли

ливості і корисності

між

СРСР і США

свідчеНIНЯ

головна

величезної

важ­

особистих

встановляться дружні відносини, то це допоможе прискорити виріlІ1fННЯ найважливіших питань

зустрічей глав уряді,в двох най­ більших держав, ЯКІ идуть на чолі двох світових таборів со·

сучасності, зв' язаних з усуненням

ціалістичного

загрози війни, зробить найблагот-

15

вересня

ворніШИЙ

д.

Ейзенхауер

вплив

на

всю

міжна-

і

капіталістичного.

М.

С.

під

Хрущов час

і

майже

родну обстановку. Вашінгтонська газета «Стар», вказуючи на «доб·

двогодинної зустрічі в Білому домі обговорили питання взаємо­

розичливе ставлення більшосгі американців до візиту М. С. Хрущова», висловлює надію, що його розмови з президентом Ейзенхауером «допоможуть зігріти атмосферу і створити клімат

відносин між СРСР і США та обмінялись думками в загально-. му вигляді по міжнародних проб­ лемах. Атмосфера, в якій відбу­ валась розмова, була дружньою і відвертою. Було умовлено, що

обопільного

розмови

довір'я».

Радянський Союз докладає всіх зусиль,

щоб

Виступаючи

добитися

в

ціЄї

мети.

Національному

клубі преси у Вашінгтоні

триватимуть

в

цьому

Місяця

в

від

Поперечник

дорівнює

чотирнад­ земної

по-

***

в

поверхні Землі. Людина вагою в кілограмів важила б на Міся­ ці лише 10 кілограмів.

60

леграф»,

-

це чудо ХХ століrrя»,

лежно від їх соціально·економіч· них систем. «Зустрічі ЕЙзенхауе·

радянської космічної

ра і Хрущова, -

цузька

газета

відзначає фр~н­

«Комба»,

-

озна­

менують собою з точки зору май­

бутнього торичну

людства дату,

міжнародних

не

але

тільки

й

іс·

поворот

у

відносинах».

ту

переддень глави

історичного

Радянського

візи·

уряду

в

США, в нашій країні вперше бу­ здійснено успішний запуск космічної ракети на Місяць. Це

ло

величезне

людей

досягнення

справило

в

радянських

усьому

світі

колосальне враження. Иого гаря· че вітали державні і громадські діячі, визначні вчені, прості люди всіх країн.

«Вчені

і столиці

аплодують писала

всього світу

успіхам

росіян»,­

американська

«Нью-Иорк

таймс».

-

газет<!

Радянсь,

досягненням». Відо­

російських як

говорив

Антіох

Кантемір

Аналізуючи його

писав,

КИй,

що

Кантемір

спорудив

скромний,

«своїми

собі

але

малень­

безсмертний

Поет сміливо викривав жорCTOKic~ь і грубість кріпосників, л~цеМlРСТВО духовенства, продаж­

НІСТЬ суддів

і

чиновників, засуд­

жував забобони тиричні твори

-

теля

особливо такі, як «К уму

своему,

или

«Филарет и висть

та неуцтво. Са­ поета-просвіти­

и

раВИblХ»,

на

хулящих

гордость

-

учение»,

Евгений, или на за­ дворян

зЛОН­

пролунали

відвертим

противникам

петровсь­

ких реформ.

Реакційні кола намагалися по­

жував боротися пером проти зла

і

несправедливості,

Місяць гом,

ракети на

«найвидатнішим

здійсненим

рідній країні. «Все,

подви·

людиною».

Світова прогресивна громадсь­ народу

новий

Минуло з того сатири

більше

двохсот

років

часу, як з'явилися перші Кантеміра. Але й тепер

ної цінності, будучи пам'яткою минулого

• Дивіться тЄ.ll.єпєрєдачі 21

19.00-0станні

(Москва); 19.20 -

Мультиплікаційний фі.qьм «Спорт­

-- науково-популярний 21.45 - «Пам'ять серця». 22 Вівторок:

.

ВЕРЕСНЯ

став можливий то·

му, шо соціалізм створив справж, ню демократію, максимально сприяючи ВИЯВ,lБIНЮ ініціативи всього народу, збудував могутню економічну і технічну базу, яка забезпечує швидше піднесення життєвого рівня трудящих і гі·

«Новини

телевізійна

11.00 -

(Москва);

-

фільм;

Хvдож-

ній кінофільм.

достроково!».

ракети

ВІСУІ

для школярів,

ландія»; 19.40 телевізійна хро­ ніка «Новини дня»; 19.50 - пере­ дача для молоді «Школа му." ніх»; 20.10 бесіДа профеСОj'Jа Падалки на медичні теми; 20.25

геди

радянської

-==-

ВЕРЕСНЯ

Понеділок:

ЦК ФРatЩузької компартії з назапуску

яскравою російської

літератури.

незапе·

речний доказ величезних переваг

'на Місяць,

що я пишу,

пишу 3 обов'язку громадянина», - говорив він про себе.

кість бачить в цьому подвигу ра· дянс\,кого

прагнучи

правдиво в~образити сучасну йо­ му дійсність, бути корисним своїй

дня»: 11.10 -. Художній кіно· останні вісті

соціалістичної системи над капі, хроніка «Новини талістичною, ,,<Цей блискучий «ПерШі радощі». вклад, говориться в привітанні І фільм; 19.00 -

"НАЙВИДАТНІШИЙ ПОДВИГ, ЗДІЙОНЕНИЙ ЛЮДИНОІО ІІ у

був

сатирами

шість раз менша, ніж на

А індійська газет'а «Таймс оф Індіа» назвала успішний запуск

мий американський вчений Гленан розцінив політ радянської раке· ти на Місяць, як «фантастичне досягнення». «Радянська ракета. - заявила ліванська газета «Те·

візит Микити Сергійовича Хрущо­ ва в США, розцінює його як по·

С.

міжнарод-

морозумїння.

заявив: «Насамперед хочу шдкреслити, що ми приїхали до вас

М.

в

кий народ в праві пишатися '1щм

душі вітаючи і палко схвалюючи

товариш

етапу

історичним

XpY~OB

ресня,

нового

хто,

(1709-1744).

від­

110МУ житті етапу мирного співіснування всіх держав, неза­

дусі з метою знаходження шля·

Світова громадськість, від усієї

перших

супутника

приблизно

Сила тяжіння на поверхні Місяця

хІв для досягнення кращого взає-

16 ве-

набли­

Бєлінський, «звів поезію з

стані від Москви до Алма-Ати.

кілька де-

* * *

менша

верхні, або трохи менша від усієї території азіатського кон­

~~,~'~~~'I'C~lg~~~'~I"~~~~~~~#,~~~~~~~~#~~~~~~~,,# #'~~~~~~~#~'~~~~4

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

творчості,

вони не втратили своєї пізнаваль­

проле­

годин.

Поверхня

с. Літки.

«Семирічку­

19.20 -

Телевізійна

дня»:

хроніка

бесіда

19.30 -

«Партійна

освіта комуністів»: 19.45 - передача для молоді «Висока нагорода»; 21.00«Спорт для всіх». Передача з Палацу фізкультури; 21.35«Перші радощі». Художній кіно­ фільм.

гантський розмах наукових і тех­ нічних

досліджень».

Т. в. о. редактора

Поздоровляючи радянський на· род з успішним запуском ракети на Місяuь, люди доброї волі од· ностайно підкреслюють, шо це величезне

визначною

величезним

досягнення

перемогою

вкладом

Є

новою

соціаЛізму

Радянського

Союзу в справу мирного співро­ бітництва всіх держав, у справу зміцнення миру.

А. Мелікян.

М. ІВАНИЦЬКИИ. Легедзовський

Іван

Гордійо'

вич, який живе на ст. БроваРИI вул. Кутузова, N2 2, порушу=, справу про розлучення з Легед­ зовською Ніною Григорівною, ю,а

живе

Справа суді І·ої району.

там

же.

слухатиметься

дільниці

в

орган Броварского райкоМа КП УКР~ИНЬІ

и райсовета депутатов ТРУДЯЩИХСЯ. Гор. БроваРЬІ, Киевской оБЛЗСТI!.

Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Київська,

N2 158.

--------.----------------------Зам.

Б20lаJ!ська районна 4рукарня обласного управління культури,

нар­

Броварського

----~----.----~--------------------------------

«СТ АХАНОВЕЦ»

Во,

збутись неугодного поета, поси­ лаючи його то в Лондон, то в Париж. Перебуваючи далеко від батьківщини, Кантемір продов­

музищі:

Г. Сушко,

тіла цю відстань за

вчителі

літературу.

ротюк. Він ~la,10 розбирається в номерів дао1екої

ти.

дяиська

Терещенко,

Філь,

в

викликом

бованці.

б приблизно

Кабан,

Дух

Г перетво­

І що прикро. Грає самодіяль­ -ний оркестр, яким І\ерує 1'. Си-

но-сті. Квиrток же коштує

до

в

плані, за.:Jишаються здебільшого на папері. А ТЮIУ ... знову танці.

хвориіЙ

по-вернувся

тут

зазначені

вався

середньої школи.

назад. З цього і поча'.10СЯ. Шість

роботи

молодь

4'8'" ЦІКАВО 3НАТИ

Трохименко,

В.

яку всі ми,

швидше подо.1ав біль, .вилі,ку­

«Червона

Коли ж з н4J.ми розрахуються? А.

Будино,к

R

вивішено,

культурно

щоб

Іде

К.13Д

обс"УГОRУЮТЬ тут відвідува­ чів. Лі-ка'рі Н. Ю. ЛИіМа.ренко, О. Д. Кузько та інші р{)блять

с.

часу ми грошей не одержали·.

готі-вкою. Але трапи.10СЬ та-к, що

необхід'НОЇ

'.'

нашу по­

колгоспниця

уповноважений

,країни.

пам'ятник».

Це текст афіші,

с, Гоголів.

їздиrв

з

життям»,

тик

Грає духовий

~ ~ІДПОЧИТИ бl.lьше НІде,

І Тут турбуються про хворих

В. Коноваnова, О. Бормспоnець.

раз

Танці.

~~~~влення китів під час рей· ~ .lleшканці Броrва-~ів, читаємо доНа фото: вертоліт на кито. і c~!Ть часто .. ОСЮЛЬ~11 культурно

Коли з нами розрахуються? в

галу­

творчість, великий російський кри­

таНЦІ ...

_~ ор-ке-стр».

свій вертоліт, призначений для ~

рівнятися 'На сусідів.

вирощенням І

.

нову

держаВНІ

На

ють тих, хто над'а.в ЇМ ме,дичну

ться ще ма.,ою -

кродів в ce-peДHi~ шкоді. Якщо І учні протягом юта виростили

проходить

випробування.

допомогу.

шкі.,ьна кролеферма тут залишає-

320

на миколаївськими суднобудів: никами,

. .

не бі.1ЬШ

З

ветская Украина», спорудже.!

.lік.1ініку, добрим С.l0ВЮI згаду­

. пон~д 800 штук

річної школи нараховувала лише

Найкруп·г· ............................................................................

ніших в країні китоuюа "Со·}

І

А. Онопрієнко. с. Свиноїди.

Рівнятися на Навесні к-ролеферма

Миколаїв. Одна з

дівництво у нас бані, щоб перу-

питання,

і

народної

В. Г.

тільки в д.ні свят.

-

засідання

періодИlЧНО

сі.1ЬВИКОНКОМУ

ків

проникає

Одним

обмежує свою

дїяльність обміном книlГ, а в ос­

життя

реформ

письменників,

'Гри

не 'l1Pеба буде ВИКЛИlКати щоразу

культурного

рел

погра­

ня. Це

усіх

8

економічного і

жається до життя, дійсності.

з-бе­

і все. Чи­

-

lІаз­

на, в особі найкращих її пред­ ставників, пробивається до дже­

піС ,lЯ

Іноді

виявляється

петровських

че,

перед

закриває

нації,.

рень, які ламали старе, відживаю­

Лисенко

щоб на

уповноваженого

сення

нашому

М.

еільвИІ;ОНКОМ-У по особи:стій спра­

з

в

«піднесення

зях політичного,

нічо-го не ска­

ного відпочинку. А

тись

про

обс.1УГОr.у­

Буди'нок куль­

У Рожнах,

, дня народження)

вав К. Маркс вісімнадцятІ' СТО­ ліття в історії Росії. Це підне­

жеш. Є ВІсі У~ІОВИ Д.1Я крьтур­

не

так.

у

Віком

зауr.аЖРI!І.

дою КО.11·ОСПУ «Бі.1LШОВИК». Зда­

року.

1959

АНТІОХ КАНТЕМІР

0====

'НА3РІЛІ ПИТАНН.JІ Наш!'

вересня

20

3185-4250,

112 номер 1959 рік  

112 номер 1959 рік

112 номер 1959 рік  

112 номер 1959 рік

Advertisement