Page 1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

о р

Н

Б р О В А р С Ь І( О ГО

MICbi(OJ Газета внхо)І.ить з

ЗУСТРІЧ

квітня

17

М І С Ь і< О ГО КО М І Т ЕТ У РАД НАРОДНИХ

*

року

1937

КОНФЕРЕНЦІ[ ЦЬого разу зал засідань рай.вИІк.о нному ледве вм.і.t­ щу;вав усіх бажаючи.х. І Не ДИ!ВІНО . А(щже т ут ~НLНУ­ ЛОГО понеділі!\<а відбул ася

ЗУС'І1РіЧ дел е гата ХІХ Всесою>Jної лартконферен~ цН , ,пе.ршого секретаря об · ~ому Комщ~ртії Ук,раїни ~ри~орія Івановича Ре­ вєНІКа. з парт ійним акти­ ВО:\1

!11ісьної

ції .

Це

ще

nарторган .і•за­

одн·е

свідчен­

н·я велИІкої заінтерес ова­ ності, з ЯІНОю бу·в зусrр.і­ НУ'DИІЙ фор у;:v~ к о :v~уністів ·країнИІ.

Безу:\ІОВІНО, як за у ва жив у своє:v~у .вист у n і Г. І. Ревенко, чимало 1\омуні:с­ тів,

І!{ерівник!Jв

ві,д конФЄІренції ни:х

вказівок.

Але

ж

я:ка

11РИJВає

ченали

конКРет­ диреі!\тив.

демDІкратизація, в

нашому

су­

сmільегві. не була б нею, якщо б ми знову почали вживати :командн•ий метоk ~еріJвишцтва . Не ГІІот;рібно чекати іНСТ\РУІІЩій, 1<оманд.

~ а діят.и та1к , як цро це го­ ВОJр.илось у доло.віді не.ра.JІJЬного секретаря

КПРС

М.

в·и;сrгу;па.х

С.

ГО!рбачова,

делегатіІВ

ференції . руватися

Ге­ ЦН

що

ГІjрозвvч·а­

ло на форумі к о:v~ уністів Rраїни.

що стосується

.ного

а:ктиву,

то

па'Ртій­

·він

лови·

не

*

(7604)

день рІк го· перефразовані

слова

з

повним

можна

сказати

правом

про

ни ­

нішню пору , коли в гос­ подарстві роботи по заго.

т!.л,ьки

тівлі кормів, підготовці техніки до жнив ідуть повним ходом . Тут особ­

ставити .

,ран!.ше, а й Іl!РОблеми .

рада-семінар плодаовочевої

на­

працівників торгівлі

системи овочторг>>. директора

<<Ниївоблплодо ­

розповів

про

Заступник її Д . П. Бармак підсумки

всім

членам

ВаТИ на поліпшення ста­ ну спрат у тій чи інші.й галузі .

колективу,

го :ю с и.в

татів.

В і Н,

rа Є М О ві;t !ПJРО/д.\':К:ЦЇЇ ,

ЩО

ШІ

інших НІКа б

дала світовим

ВfН1а­

г а с1 У~ей Ві;(ПОВL­

ст ан .:щрта'VІ,

а ca .vti тим часо:v1 виготов­ ляє,мо ниІзь.коп;робну, за бу , ваючи

ність

цро

всіх

.взаємозалеж­

ді.1янок

ви,роб­

Далі

f1РИІГОрій

НаГОJІОСИВ

На

і<ванОВИ'Ч

ТО!\оІу,

ЩО

В

новиос у:мовах па,ртЬйні, ра~дя.нсь1\і . ореани повинні ді.wrи відкрито , гласно , залучати nитань

д9'

ви.рішення

ШИJРОКе

ма де ЬІК

коло

гро­

oc:r:i.

Уважно

слухали

р.оз.по.в ідь

всі

делеrа та

і

про

той в.и.сокий дух глас·нос­ Ті· , де:мо.кратичності, я.ки.й п-г,н у.вав на конференції.

Потьм

Г.

Ві..JjПо.вів присутн.і х

І.

на

Р.евен:ко

запитання

.

значить

з'являється досягти

можл ивість

вагомих

д.vмаєт~я.

nри

доnомозі

промислових n4цлриємств tПоаущу.вати .на базі ОР>ПК

овочевий цех по перероб­ ці

картоплі і овочів . І в нашому місті , і

інших вати

в потрібно розширю­

плодаовочеву

на

року

витримуються .

за

мережу,

рахунок

роз­

зокрема приміщень

організацій

та

адже

:пІдпри-

нормативи-

14.8 .квадратного метра 1ООО мешкаІНців - ІНе

зберегли їх далеко не всі. Тільки картоплі було

Провідний спеціаліст Ниївської обласної Ін­

ві.дпрЗІ..§ЛенО

спекції

корм

ху­

добі 423 тонни. У тому числі по Броварсьному ~ОРПН 156 тонн. Разом з тим слід за­

~ачити, що завдяки

до­

помозі місцевих партій ­ них органів у ОРПН на­ шого міста були nобудо­ вані овочесховища на

1500

тонн

з

охолодженням. можливість картоплю І дянам

до

штучним Це

дало

реалізувати овочі грома ­ надходження

якості

безпечення шкільних

дитячих доза к л а д І в,

шкІльних робітничих ~Удалень очищеною нар. топлею

і

овочевими

nівфабрикатами СТУ!ПЄН·я

Jlia·

високого

ГОТОІІНОСТ·і

СЛіД.

по

заготівлі

плодоовочевоr

і

про.

дукцН і картоплі А . М. Шеремет звернув увагу керівників

ців

на

нання

і

товарознав­

обов'язкове основного

вико­ поло­

ження «Про порядок оформлення оnерацій по прийому, зберіганню , .від­ лусну товарів в овоче­ сховищах l про порядон укладання ·І виконання договорів

контрактацн

сільгосппродуктІВ >>,

ранніх.

У Броварах nланується будівництво ще одного овочесховища. А для за­

Можна

назвати й інші

приклади

високопродук.

праці комуністів. партії , депутат

120-130

денні

норми.

ре з у л ь­

На жаль, прантика. та

лк

свідчить

нерідко

картопля,

що

овочі надхо­

дять з радгоспів, неякІс­ ні .- але госnодарства від­ мовляються Хх приймати

назащ. ВИНІні бази ОРПК та

в цьому магазини,

працівники я~х не пере. вірлють приJrезену про­

дукчію

1

не

оформляютІt

Багато

зусиль

таку.

с nравді

движницьку , демонструють

по.

актиооість ці дні

у

кращі госnу

виробничники рад­ імені 60.річчя

СРСР

~ --

затори,

водії ,

У

ідуть

механі­

кормозаготівель ­

перших

комуністи,

рядах

депута.

цеху

що

в

господарстві

пасти

люди,

З

початку

жнив»

лем

ГАЗ-53 доставив тонн сінажної маси і 105 тоНІн зелені за­

365 ще віз

дл:Я

він

<<зеле ­

них

автомобі­

годівлі

8

та

далеко Радгосп привіз

липня ма. він не поста.

вив

ні

моркви,

ків ,

ні

огірків.

Після

ні

буря.

мимоволі

себе

на

таким

директор

Броварського В. І. Бугайчук

ОРПИ показав

учасникам семінару ладнання бази, лінії

об­ для

огірків та також макет

бурта для закладання ка­ пусти,

моркви,

картоплі,

овочів.

ПотІм овочеві

всі

відвідали

магазини

Восьмий

міста .

зустрів nрисут­

нІх широким асортимен. том вітамінної продукції, вмілою їх викладкою , оригінальними цінниками.

його можна

було вважа.

зра'зковим ,

виріши·

ли всі, якби тут був від­ соків.

Побували семінару І

в

ці

ловиш

-

саме

повинен

бути

думЦі

і

учасники магазинах

N2 5 та .Nit 1. Ім теж тут

Н. зації

60-рlччя

«Ираси-

На фото: В. В . СТРОКАЧ за роботою.

«Вели·коди­

Підбиваючи

підсумки

обласного

УСПІХ

заходу ,

МОЛОДІЖНОГО

Д. П. Бармак зазначив, що обмін досвідом був 6о

вІд

бро­

овочевих

:.Jинів залишилось хороше враження, А лобажання були такими: овочі по ­ виннІ надходити кращої якості, ·безперебій І; о і в широ х щ ,

..

'•С'": . . '· І~нтІ.

робітники

ба;, ..

вимогливіше

до себе ,

А

мають

стави j· ися

до

і

постачаль.

ників.

О . ХАНІН, громадський

корес-

пондент.

РЕДАКЦІІ.

добре,

що

Броварського

Це

· працівники

ОРПК зу­

міли вчасно підготувати­ ся до обласного семінару і за.пишити приємне вра­ ження . Добре, що у ово­ чевому магазині

найбільшому встигли

у

навести

чергу,

про­

Значить, вміють створю­

вати

переві­

на

ряючих?). Вміють, але не бажають ускЛаднювати себе в буднях. Одна для

перевіряю­

чих-- вони ж бувають рід­

ко. Ці прийдуть

а

групкомсоргом

Твердохліб, про

Наталія

рапортувала

дострокове

Вибороти лідерство бу­ ло нелегко .

лодІжних

20

Адже

бригад

мо.

активно

включилися у трудове

перництво

виконання

за

республіканському соці . аліетичному змаг а н н

«Темп.88 >>, яке ч.ене 70-річчю

су­

дострокове

· планів

І

-

ма

заявка на

перемогу .

Нращими по

майстрам~

вирощуванню

огіркіЕ

у бригадІ визнано Ганн у Острянко, Раю Сафроно . в у , Натерину Расюк, ло виробництву

-

томатів

Ольrу Слободську, Олену Гаркавенко та Надію Ча­ гінну,

які

крили

свої

зобо.

в'язань третього року п'ятирічки. Названий же колентяв бере участь і в

приуро . Ленінсь .

кого комсомолу. Отже, ви конання річного ваго .

виконання

річного плану виробницт _ ва огірків. За підсумка. ми пів,річчя колективу присуджено перше місце .

значно пере. зобов'язання.

О. НАГОРНЮК, секретар

комітету

ком­

сомолу · радгоспу -комбі­

нату •Тепличний>> .

У ПОЛЬОТІ-«ФОБОС-2•

порядок.

тут працювати (чи

справа

бригада біотеплиці, керів­

ником якої є Марія Во­ лодимирівна Титаренко,

8 місті -

прострочеку

враження

липня,

4

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДіЖНа

За два ж дні до цього заходу каша рейдова бригада побачила тут брудкий зап, прилавнн, дукцію.

Достроково,

мага­

1

Тільки броварчани

пІдуть.

бажа­

А яка J\fMKa з цього при­

постачальни­

вlдмlк­

Фото А . Козака .

не підвели

радгоспи

перевиконує змінні норми , здає продукцію

імені

сподобалося, але картина була б ще кращою, якби

-

заводу

СРСР.

лівський» та мерськнйj). цього

світлотехнічного

парторгані­

радгоспу

цеху

ної якості.

КОЛЬЦОВА ,

секретар

ють бач1rтн такими, як під час обласиоУ перевір­ ки, наші овочевІ завжди.

ки

У скпадальному

сумлінно трудиться досвідчена робітниця Віра Во­ лодимирівна Строкач. На сІUІаданнt nобутових сві­ тнльннкlв серії «Броварчанна• вона систематично

особистий приклад делу. тата , його вІдповідь на довір ' я односельцІв.

ВІД

наради

засолювання помідорів, а

кожну

трудяться

9

N2 1

високо·

раціонально

ви•користовуючи

варських

мІському магазину .N!t 5 перезрілі кабачки та огір­ ки, а моркву- . з необріза­ ними стеблами. І радгосп « Великодимерський>> не виконує договірні зобов'я­

дІл

продуктивно,

корисним,

брак актами . За прикладами ходити не треІба. << Красилівський»

ти

Дивлячи·сь, юr.

худоби.

Добрих слів заслуговує і його колега -водщ В . І . Дідусь. АвтомобІ­ лем Ка·мАЗ він перевіз

зання. газину

тонн.

3.350

но

·норми .

вже

закладено 4.7 49 тонн сі. нажу при плані 2.000 тонн. Зараз повним хо­ дом іде сінозбирання . Цього корму маємо при.

хвилину,

деннІ

нормови­

робництва народний обра. нець І. Ф. Аврамчук. Це і його заслуга є в тому.

ти сільської Ради народ­ них депутатів. Так . водій, народний обранець М. В . Онищун, котрий працює на заготівлі кормів, знач­ перевиконує

докладає

для організованого прове. дення кормо з аготівлі на­ чальнин

Саме

ники.

ницrrва.

ємств.

на

ним

ПРИКЛАД ДЕПУТАТІВ

сті кожного за дорtучен'У ділянк у р оботи . Адже до ­ сить част о буває , ян на­

Називались і такі фак­ ти . План закладання кар­ топлі І овочів минулого але

тонн

зелені доставлено на кормовий двір.

·

Увагу ЛІРИС.УТНіх Г . І. Ревен:ко зосередив також на ВИ'соній ві.JІПОВі•дально'

дрібну

виконано,

Ціна З кеn.

сінажної

1.420

тивної Член

*

рез ВІИІХОВ'НИЙ ІJІРОЦеС ВІЛЛИ­

праці плодоовочевих ком­ бінатів- області за nерше півріччя поточного року.

було

ще

конуючи

є

А НЕ ЛИШЕ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ

Нещодавно на міській

336 тонн

редається

фактором

ПРО ПОРЯДОК-ЩОДНЯ, базі ОРПК відбулася

уже

маси. А

приклад передовиків, адже їх сумлінність пе.

важливим

Як вас обсдуговують?

r

П'ятниця, 15 липня 1988 року

сільради В. Є. Скаль­ ський щодня вантажить по тонн зеле. ної маси, значно переви.

ливо

ПІРИ ц.ьому у роботі сво­ їй оnиратися на комуніс­ тів L са•ме через ни.х , че­

кон­

При цьому ке­ найбільш про­

гресивним,

нен

ЯJІ< це було внрішува.ТІи

ІІІ

._N"q

ЛІТНІй дує . Ці

ДЕЛЕГАТОМ

3

І( О М У Н І СТ И Ч Н О І П А Р Т І І У І( РА І Н Н, ДЕПУТАТІВ І(ИІВСЬІ(ОJ ОБЛАСТІ

1 PAAOHHOJ

воду дt~.ректqра ОРПК?

лиnня 1988 року в Радянсьному Союзі з до­

12

помогою

чотирьохстуnІн­

чаtтої ракеrи-носtл

«Про·

тон• здіЙІСнено запуск ав· томатичної міжплаJНетJЮЇ

станції грама

«Фобос-2». nольоту

дянсьних

Про­

двох

ра.

міжnланетних

струнцією

ну

від

є

зонди

для

ОбидвІ

бачає дослІдження плане­ ти Марс та її сулутнина.

наступного

а

льоту

nростору

Першу виведено

І

сонцй.

станцію на

траєкторію

польоту до Марса

ня

1988

року.

було

За

7

лип­

НОН-

на

другій

два Посадочних дослідження

Фобоса.

бути Марс

міжпланетного

призначен­

першої

станції

станцій, створених за проектом << Фобос», nеред­

також

І

ням станції в основному аналогічні, але на відмІ-

метри

станції року.

траєкторії

близьн\

рахункових .

теми

мають

поблизу планети наприкінЦІ січня Пара­ їх

до

БортовІ

по­

роз ­ сис­

1 наукова апаратура,

працюють

нормально .

(ТАРС).


2

сторінка.

сИОВЕ

ЖИТТЯ:.

,ilf.f!/l~t~lta pqii~rf.a: (!ро~~~",: дО&:fJІд, lяІЦlamuaa

nсихології людей, то пе­ ред ідеологічним акти­

3!ВД!ИИЯ ОСОВЛІВОЇ ВАГИ Трудящі

Броварщини,

ція підбила лідсумки ро. боти за nеріод після XXVII з'їзду КПРС. ВИ­ робила політичні уста.

як і всі радянські люди, nеребувають лід вражен.

ням від роботи ХІХ Всесоюз.ної конференції КПРС, яка відіграє, без сумніву, особливу роль у боротьбі партії і народу за перебудову. Оскільки

новки

тань.

Тез

цінних

і

як підкреслю­

а

nо-справжньому

взятися

за

nрактичних

вирішення справ,

про.

шочерговим

завданням

никло

стає донесення

змісту рі­

на

шляху

приско.

соціально-еконо­ розвитку. вагомість цієї ро.

Та боти залежатиме того, як глибоко

життя.

пропозицій і до­ nовнень до Тез надійшло

450

ливо

широкі

щих

й і

маси

вивчать

від

вдум. трудя.

матеріали

від жителів міста і ра. йону до міськкому пар. тії, редакції газети, ви. конномів міської та ра. йонної Рад народних де­

конференції,

путатів. Проаналізовані й узагальнені, вони й ста. ли основою платформи делегата конференції від м1ської парторганізації О. г. Большеченка. І, ЯК

nропаганда і роз'яснення цих матеріалів nовинні

ся

ще

qдне

А

свідчення

розумінням

кладання

зусиль.

Тез

ЦК

КПРС

до пар~конференції. Тоді члени бюро міськкому nартії, партійні, ідеоло.

це

гічні

працівники

зробили дЛя

того,

род.

ру,

вчення

цій,

конферен.

немало

роз'яснення

документа,

думок,

ви­

пропози­

з' ясування точок зо·. nоглядів

дових

членів

колективів.

тру.

Проду.

проведенні

поліг-

і\l!;еолог.tчних візь м у т ь

участь

доnовідачі

мІсьн­

коМ'у

1

обкому

партії,

делегати

конференцlУ.

Не чекаючи закінчення <<Канікуд», у проведення важливої ідеологічної кампанії повинні включи. тися nроnагандисти. До­ цільно було б у системі політосвіти nровести се­ мінари по вивченню ма., теріалів конференціУ.

Звичайно,

важливість

партиомів і

міськкому,

і

nартконференції Большеченко.

делегат

о. Такі

г. ж

руму

активу.

В

ро

говорення

за­

бюро.

такого питання, як роз'­ яснепня складних nроб. лем, які· обговорювалися делегатами, прийнятих резолюцій, nотребує від

nарткомах і nартбюро. Кращій nроnаганді до­ кументів nартійного фо.

го

для

nоси.

з

числа nартійних, ідеоло. гічних працівників ство­ рив груnу по роз'ясненню цих матеріалів. Увійшли до їІ складу і члени бю­

Дещо в цьому плані зроблено ще в nеріод об­

nершочерговим

вданням

гдасності,

боротьби

днІв, окрім активістів,

сnриятиме

дення

єдиних

і

відального

добору

бюро

відnо­

підходу

до

ідеологічних

кад­

рів, яким буде доручено цю роботу. Займатися нею повинні люди полі. тично грамотні, ідейно переконані, здатні мобі­

лізувати зайва

nрове­

слухачів.

поспішність,

Тут <<вало.

вий» · nідхід тільки дитимуть справі.

nолітднів,

які відбудуться 27 липня і 16 серпня за темами: ~хІХ партконференція

шкО­

Оскільки конференЦІя nоставила в один ряд із

про хід реалізації рішень

демократизацією

XXVII

з'Узду КПРС і зав. дань nогли~лення nеребу. дови, реформи nолітичної

ства, здійсненням ради­ кальної економічноІ ре­ форми і завдання по даль­

системи• та •ХІХ

шому

конференція

nарт­

про

поглиб-

гії,

nостає

-

новому

із

кратією».

Саме з цією

ідеологічно.

стати

положень

відомо,

Саме

дення

метою міськком партії з

груnи з числа членів іде­ ологічного активу необ­ хідно створити при всіх

що у виробленні доку­ ментів форуму комуніс­ тів (jрав участь весь на.

Як

необхід­

ності працювати- ло-ново­ му, знайдуть точки до­

видно із доповіді, резо. люцій, ці пропозиції й до. повнення, як і думки представників Інших ре­ гІоніУ,І країни, знайшли в

них відображення.

nроникнуть­

розвиток

шень конференції до КОЖНОЇ ЛЮДИНИ, роз'ЯС­ НеННЯ їй усіх без винят­

ку питань.

вом

лення демократизації ра. дянського сусnільства,

Зараз же, коли ми вже озброєні документами надзвичайної ваги, пер.

блем, яких так багато ви. рення мічного

пропози.

цій про те, як nрискори. ти перебудову в усіх сфе. рах

nи.

вказівок,

варто

чимало

думок

Але,

особливих

люди

висловлювали

кардинальних

валося в ході розмови на ній трудовим колективом, партійним організаЦіям не слід чекати якихось

конференція за важли. вістю винесених на 11 розгляд nитань є подією справді історичного зна. чення, тож в ході під­ готовки до неї, в період

обговореfjfія

з

мано й вІдповідно до ви. мог сучасності було ор. ганізована вивчення Тез у парторганізаціях заво­ ду порошкової металур. гії, фабрики верхнього дитячого трикотажу, Ки. ївської птахофабрики, райвідділу внутрішніх справ, Требухінської се­ редньої школи та інших

липня

15

сусnіль.

оновленню

ідеоло.

досягнення

змін

у

вимога

нових

форм і методів вnливу на людей доносити до них суть розмови на фо. румі в МосквІ. Причому робитися це повинно ар. гументовано, переконливо, ням

дохідливо, з

наведен.

конкретнРІх

з

прикла.

життя.

Про це необхідно по. дбати насамnеред партій­ ним

організаціям

заводо­

бу дівного комбІнату, рад­ госпів «Пухівс ь ки й», «Жердівський» та інших. де роботу з людьми вза­ галі

пущено

на

само.

плив. Нелегко цього до­ сягти? Безумовно, але ж агітатор, пропагандист, л~нтор, який nрацює творчо, не обходить у своїх вистуnах «гострих кутів», може nояснити людям той чи інший мо. мент, здатний пробудити в

них

тися

прагнення

в

включи.

nеребудову.

гічних працівників ни­ нішній період надзвичай­ но ваЖ.ТІИВИЙ, бо ВіД ТОГО, як люди відгукнуться на nартії

У ЦЕНТРІ УВАГИ Візит Генерального се­ кретаря ЦК КПРС М. С. Горбачова у Польську,.

Народну Республіку вИЗ­

начає атмосфера взаємо­ розуміння і доброзичли. вості. Надзвичайно важ­ ливою подією візиту вже в перший його день став виступ М .. С. Горбачова у сеймі республіки. Делу­ тати сейму з веJ!Ичезною увагою слухали слова Ге­ нерального секретаря ЦИ

КПРС про ХІХ

чилась.

Ї'Ї

пі

про

иицтво на схід. хисту села від був створений

сіл 1\расилtвка- Калинів­ ка- Рожівка nроходила

Для за­ окупантів загін nід

укріn­

назвою . сВинищуваль. ний баrrап:ьйон•. У вересні 1941 року

лень Києва від німецько. фашистських загарбнJІttів. Оборону тримали воІJІ~t:­ чекісти 227 полку НКВС і народні ополченці Киє.

лінія оборони них

лівобереж.

nередмістних

ва.

Чотири дні толилися жорстокі бої в районі с. Калинівки. Лише на

·

_

тизанів. У цих

боях

за

в фашистську Німеччину. Багато калитянців втекло в ліс. У село часто захо.

рішучіше

включитися в поглиблеи. ня перебудови, залежати. ме її доля. Усвідомлення цього й має спрямовува­ ти виборні органи, ідео. логічний актив, не шко. дувати сил і часу, щоб розбудити живу творчість мас.

А. ТЕСЛЯ, завідуючий віддІлом пропаrаиди і аrітації міськкому партії.

визволення Семиnолон загинули 62 чоловіка, з

дили nартизани. Населен­

них 49 солдатів, 7 ОФі­ церів, 6 партизанів. Во­

ня допомагало їм продук.

тами.

фашисти окуnували се­ ло. Вони грабували насе. лення, забирали сnочатку дрібну nтицю, nотім сви. ней, корів, навіть одяг

ни nоховані в селі в братській могилі. Після визволення із 1100 будинків вціліло лише 118. Були сnалені школа, аптена, будинок

та

культури,

У Заворичах він підірвав поїзд, яким фашисти вез­

взуття.

Гітлерівці прагнули ви. явити

комуністів

села,

з

У

1943-му зв'язки

партизанами

нішими.

стали

Один

тіс­

з них

-

браварчании Мик о л а Щ-ербак, який працював у німців перекладачем.

лікарня.

Жінки, діти, старини взялися за відбудову ее.

ли

боєприпаси.

Потім

четвертий день, nісля за. nеклих атак, в які гітле. рівське командування по. ступово

ввело

ризовані ним

два

nолки,

силам

ворога

ся прорватися до

рів.

Але

і

37 -У

на

му

вдало.

армію

ПАМ'ЯТЬ КЛИЧЕ, ЗОБОВ'ЯЗУЄ

Брова­

nробитися

переnрав

не

мото.

незнач.

ДО

вЩрізаrrи

Київсько.

nлацдармі

фашисти

змогли.

18

вересня, коли бій на Чернігівському шосе nоблизу с. Калинівки до­ сяг куJІЬмінації, наказом по 37 .й армі'і 227 полк було

включено

до складу

ар'єргарду. 19 вересня Калинівку окупували гітлерівці. •, 24 вересня 1943 року село

визволили

163-ї

орденів

воУни

Леніна,

Червоного Праnора, Су. ворова і Кутузова Ромен. сько.Київської стрілець. кої дивізії. На фронтах Веnикої ВІт­ чизняноІ вІйни загинуnи 85 воїнІв - каnинІвцІв, в брат­ ських могиnах nоховано 29 чоnовІк. У КаnинІвцІ вста­ новnено nам'ятний знак на честь чекІстІв 227 nonкy

військ НКВС, загибnих в бо­

ях з фашистами nри обо­ ронІ стоnиці Укра'іни у ве­ ресні 1941 року. У с. Перемозі братсь­ ка могмnа воїнів Червоної АрмІї, що загинуnи у ве­ ресні 1943-го в nерІод створення

nnаЦАарму

nравобережжІ

на

ДнІnра.

М. САЄНКО,

актив.

З

собників

доnомогою їм

вдалося

по­ вия­

вити активістів -і розnра­

витися з ними. Вони були повішені на садибі дит. садка. Це Хома Кравець, Віра Поживил, Степанида Заїка, Максим Буйнець­ кий, Андрій Небрат, Ма.

рія

Батечко,

Марія Мо­

сквич.

Щоб nомститися за кров братів та сестер, жителі села пішли в пар. тизани. З директором

школи ким

Ю. Ф. nішли

Нрасуць. випускники

Н. Юшко, І. Нагорний разом з синами, Г. Гуля. ницька, В. Гуляницький, брати Михайло та Дмит­ ро ТрубаЦіІ, Н. Юшко батько Наталії Юшко, зв'язкової партизанського загону. Коли гітлерівці відступали, весь загін за. гинув у Літківському лі.

ла.

дукти

для

пата

із власних

ванців,

за

nодяку

що

від

заощад­

уряду.

134

миnоnкІвцІв.

семиnоn­

кІвцІ nовернуnися з фронтів nереможцями. 23 житеnі

cena

му

буnи

І

ceni

в

nартизансько­

загинутt,

7

за­

катовано фашистами. 6~ воїнів nоховано в братсь­

кій могиnІ. на місці страти активі· стів cena на їх честь, а та­ кож

тих,

новnено

хто

загинув,

вста­

nам'ятним.

Н. СТЕПАНКЕВИЧ,

евакуювати

з села при доnомо:)і пар-

років

СЕМИПОЛКИ.

все

З

no.

тварпц.

сі. Залишилися лише Г. Гуляницьна та В. Боб. ко.

народження

гнали

86 хат.

Після

виЗволення

почали відбудовувати колгосп. Головою його був · Терентій Павлович Макаренко.

Радянського

Наnрикінці вересня 1943-го в районі Семипо­ лон фашисти бу ли вибиті

иізаціі Товариства охо. рови пам'ятНВJdв КаJІн. нівськоі mкоп.

мей.

одержав

У роки вІйни в боротьбІ з ворогом загинуnи 419 се­

Залишилися

Жили хто в землянках, а то в хатах по кілька сі­

жень здав на nобудову літака 25 тисяч карбо.

чатном війни колгоспи (а іх було три) прагнули

opra.

лене.

Так, Сергій Іванович Ло­

rолова первинвоі opra. иізаціі Товариства охо. роив пам'sТІІІПdв Семи. поmdвськоі шкоп. КАЛИТА. Окуnували село 21 вересня 1941 ро. ку. Навесні 1942 року всю молодь 1920-1928

roJioвa перввнноі

шли перші радянські тан. ки. Село було по суті спа.

поранених.

.

пи

На Фронтах війни загину·

265

каnитянців.

В

cenl

Оnанасові не nовернувся 41 чоnовІк, в с. Переможець 1О. В цих cenax с братські могиnи, nам'ятник заrибпим односеnьчанам.

В. ВЕРХОДУБ, rолова первиииоі opra. нізації Товариства охо­ роив пам'.атииків Ка. JІИТ.ІІИСЬКОі ПШОJІН,

МОКРЕЦЬ.

У

1941

році німецько-фашистські війська обійшли Мокрець і у вересні були вже у селах Ярославці, Басані. Свої порядки гітлерівці почали

встановлювати

німецькі

прихвосні. Першим ста­ ростою став Познанський, якого партизани вбили в старому приміщенні шко­ ли, ·де на той час була управа. Вбили nартизани і голову громадського господарства Івана Ко­ щія.

Після Познанськоrо старостою став Кузьма Наумович аленсіє нко, який був зв'язаний з пар.

на

початку жовтня. До 1943-го фашистів у селі не було. до цього часу

роль

Велике місце у висту­ було віДведено питан~

ням

дальшого

розвитку

НОСИН,

ЯЮ

ПОКИ

від8

ЩО

Ht::i"'

відповідають їх потенці­ альним можливостям і не відповідають потребам

обох сторін. СтабІльний розвиток Польської На­ родної Республіки дуже аажливий для загальної безпеки радянського і польського

народів,

для

всієї . європейської полі­ тики. Ось чому особливо­ го значення набуває та частина виступу М. С. Горбачова, яка була при. свячена зовнішньополі­ тичним

питанням.

Концепція тичного

змогу єнне ·

нового

nолі­

мислення

дала

зрозуміти, що во. протистояння, ба­ випередити

одне

одного в силі. можуть призвести до загальної катастрофи, створюють загрозу самому існуван­

ню людства. М. С. Гор. бачов піддав гострій кри­ тиці концепцію «ядерно­ го

стримування»,

яскра.

во показав, що гонка

зви­

чайних озброєнь і, не дай боже, звичайна війна в

у;мовах

європоосьа<оrо

континенту,

атомних може

де

є

десятки

електростанцій,

завдати

непоправ.

ти зана ми.

ної

До встановлення фа. шистської влади у селі Гусар, Панченко, Кова­ лець, Люшня ховалися в лісі від мобілізації в армію. Потім повернули. ся з надією бути господа­ рями села. Але їх ареш.

ленню Європи, та й ін­ ших континентів. Радянський керівник

гітлерівські

слу·

жаки і здали в Бобрик. де їх фашисти знищили.

вересня в село ввій­

9

керували

ту.вали

його було закатовано в гестапо в Д'рниці.

Населення Семиполон

подавало допомогу фрон­ ту. Організували добро­ вільний збір грошей на побудову танковоі колони та літаків, збирали про­

селом

важливу

рішень.

жання

КАЛИНІВКА. У вер~с­ ні 1941 року на рубежі

Всесоюз.

ну партійну конферен. цію, яка недавно закін­

радянсько~польських

Словом, для партійних комітетів і бюро, ідеоло­

заклик

Колояttа. sо.ментатора

ло.

продумано,

використанням

дів

року.

1988

На полі вбили Миколу Микитовича Олексієнка, який косив горох, а хату і його братів спалили, бо у цей час серед білого дня було підірвано nоїзд з німецькими військами.

Коли . фашисти відсту­ пали. забрали багато ко­ рів, овець, свиней, спали. ли село. Палила Кузьмін­ ська, а німці ій доnома. гали. з ними вона й втек. ла.

Визволили село у ве­ ресні 1943 року. 20 ве­ ресня 1943 року увійшла розвідка з боку с. Яро­ славки, і біля В. І. Ту­ ренка підірвався на сво. їй гранаті розвідвин Тор. лов, який похований на сільському кладовищі.

93

воїни

з

МонреЦJІ

не

nовернупися додому з фрон­

ту, 10 закатовано, 15 -заги­ нуnо nІд час бомбардуван­ ня. З Вервицt заrмнуnи 52 жнтеnІ. У ceni сnоруджено nам'· ятнин заrибnим односеnьча· нам, такий же CSyno відкри­ то В ,ІJ.8Нь ВМЗВОІІеННІІ і В ВервиЦІ.

М. 1\АРПЕНКО,

rолова первинн:оУ opra. иіз&JІі Товариства охо­ роив пам'ятииків Мок. рецькоі mкоJІН.

шноди

всьому

насе­

винористав виступ у сей. мі

для

викладу

пропозицій мованих на

нових

СРСР, спря. пом'якшення

міжнародної ності в світі,

напруже. і. насампе. ред, у Європі. Він ОГОЛО­

СИВ, що Радянський Со­ юз готовий вивести свої аналогі.чні авіазасоби з місць nередового ба­ зува,ння в Сх;ідній Єв­ ропі, якщо НАТО пого. диться

не

розміщувати

в

Італії своУ 72 винищува­ чІ-бомбардувальники. Інша радянська nропо­ зиція

полягає

щоб

в

створити

ський центр

тому,

європей.

по зменшен.

ню воєнної небезпеки як місце сnівробітництва між НАТО і ОВД. Такий центр міг би перетвори. тись

на

корисну

структу.

ру, яка nідвищувала ~ надійність європейсько­ го

миру.

Викладаючи ці надзви. чайна перспективні про. позиціУ, М. С. Горбачов знову

nовторив

сунуті

ським

Союзом

ції

три

npo

уже

ви.

свого часу Радян.

nропози~

етаnи скоро.

чення звичайних військ і озброєнь у Європі. Вистуn М. С. Горбачо. ва В ПОЛЬІСЬКОМУ сеймі відразу ж набрав вепико. го міжнародного резонан.

су, виІ<ликав інтерес

світової

у

величезний

широк~~:х

колах

rромадськості.

Д. ЯКУВОВ,

оrлsдач ТАРС.


«НО

15 липня 1988 року. Нинішній стан т.овці

шкіл

М о же б , І не виникали такі претензії. якби той.

нового

tна•вчаль.ного року . за·ві­ дуючий м!сьнвно В . М.

:з.vвав

<<Всі

монтні .роботи. а раз основне .в :rовці.

йдуть

ре­

це за­ підго­

за

плаІНом.

Міська середня ,N'q 3 уже повністю готова прийняти першого вересня своїх вихованців . Вагому доnо. могу подали школі пра. цівнини базового підпри-

..,...

ємства

ПДБП

-

М

2.

Виняток становлять шко­ ли ,N'q 8, де ще не при. ступали

,N'q

5,

БУДЕ

охарантери­

:коротко:

до

на

ремонту,

та

добудові

склалася

якої

критична

си­

будувати nідсобні для їдальні. Це потребує на. пруження

бригада

ремонтників

за.

воду · алюмінієвих буді­ вельних конструкцій. Другий і третій поверхи на день відвідання були. суті,

відремонтовани.

ми, маляри закінчували фарбувати коридор І пе.

18

додатно.

ства

в

цілому,

ним

проблем

розуміння

школи.

І ось саме такого розу ­

Цими днями побувала в кількох школах. У міській N2 9' працює

(

і

вих засобів. Але колек. тив школи впевнений. що все буде зроблено вчас. но. Запору ною цьому добросовісне ставлення і безпосередніх виконавців ремонтних робіт, І колен. тиву базового господар.

туація>>.

по

сил

реходили

на

перший

по.

верх . Ще раніше підго. товлені класні кімнати. Ух. як і в :Решт.і шкіл, ре­ монтували

власними

си.

лами. з допомогою бать. ків·. учнів. Готовий до роботи і спортивний зал. Тут особливу ретельність проявили учителі фіз. культури ,

і

тепер ,

жуть їх колеги,

як

зал

ка. аж

виблискує. Безперечно. рабати ·у школі ще багато. Першого

вересня

за

пар­

ти сядуть більш як

2000

мІння

немає

в

тресту

« Броварипромжит лобу д >>. який згідно з договором повинен відремонтувати

приміщення школи ,N'q 8. Таке ставлення будІвель. ників

для

-

освітян

не

новина. Минулого року сnостерігалася така ж картина. НинІшнього лі­ та

ремонтники

не

змІни.

ли тактики: свій прихід відкладають Із дня на день. На настійнІ прось. би школи Із тресту ска.

зали:

~нам

же

робити

ремонт, не вам. А раніше

п'ятнадцятого не чекай . те». І небезпідставно працівники школи обурю.

ю'І'ься : «Ному потрібіНа така робота?! ПрийLЦуть ,

чим

що

часом

зроблять я•ких

якнайближ.

такІ

висновки

організації,

залежить .

муться

чи

муться учні

від

навчати·

не

навчати­

цієї

школи

в

третю зміну . Скажу ли. ше кілька слів . До авра. лу ,

про

який

за•головку .

ідеться

ту т

уже

у

л ри ­

йшли. Хо ча можн а було б обійтися ... Але не про це зараз мова. Отже, всі прекрас. но розуміють

•ники.

і

що

ніхто

допустить . примІщення ресня

будівель .

·аублідрядники.

школа) .

не

і не

(!)

щоб нове першого ве.

стало

до

лад у .

І ось, коли школа робить усе можливе , щоб хоча якось то

врятувати

решта,

справу .

здається.

пере.

буває в олімпійському СПОКОЇ. Інакше не ДОВО­ ДИЛОСЯ б бачити картини . яна .була на здаточному об ' єкті минулого понеділ ­

-

ка,

до обІду люди си.

діли на вікнах без ро. боти. То розчин у не було. то

..

матеріалів

Вже давнень ко. коли виходити з того . що об ' ·

завод ів

.порошкової

З

НИХ

ДО

ви з начених

дівел ьників

з нову

у слід: тить

<< Ніхто

зриву

ли , тільки яна якість буде

ми л а

вже.

що

ху нок

-

вати

вл асні

прибут к и, ше

--

значно

лить розширити фойє, до.

добудова

5.

залученням

школи

на­

М

м ен.

свого це ху, органі.

зацІї ,

а

ще

менше

--

країни . І що госпрозра­ ху нок п ередбачає висо ку я к ість роботи. nова гу до ч ужої

праЦі .

У школі N2 7 зара з працюють бригади із за . воду n л астмас і ДОН у . Най складніші об 'є кт и їдальня . ха р ~о блок .

спортзал

у же

бітниць

мас їм

із

вк от ре

п лас тм ас ів. вимоги р о .

за воду

сп раведливі : через

рік

пл а с т ­

чо му

і справді

б не

ділянка м и ?

із

до:датковим

робітників

ту вати

для

цього

доручають

харчобло к

є

ре ман .

і зал ?

прим ! .

це ,

як

Пі сл я

харчування.

се бе

в

к інці в о ни

нав.

ча л ьн о го

рок у

ша ют ь .п ов:н істю

п ри м і щення у з а н едба но:v~у

з а ли.

вигл яд і . С т ел я і стіни на .

.

стільки

за пл іс ня в і л и у їдаль.

зчорніл и .

н ав іть

Н і , ЩО СТіР:!.ШН О Й П іДіЙ Т И. Не пра цює на л ежно вен.

--·

тил я ці я

го .

не їм

ту т,

то й що з то. же вбиватис я

рем онт у юч и

при м і­

щення

М'яко як

кажу чи,

мог л и

дивує.

прац ю вати

хар.

човики на таком у бруд. ном у о бл аднанні , в бруд.

них

к і м н ат а х.

ки.

а

для

г от у ют ь

д і те й .

час у.

як

А

це

т ут

страви

Вже не м а є

жін­

чимало продук.

тів, а сморід такий . що дух забиває . І п росто ее. ред біл ого дня в кімнаті , де зберігалос я м'ясо. б і ­ гають пацю к и. миші . Зно. ву

ж

як

в се

та к и

ва жко

це

м ' ясо йде

у явити ,

можна з на ючи,

для

Кі'VІн аті

пи

пияцтво

насам.

робі11ни ці комбі•нату

громад ськ ого

ЗНОВУ ПРО

у

Працюють

харчобл оку

до пус тити ,

щора зу

можливе

розмови,

і

якісь особливі причини . що ї м. пластмасівцям .

лежних висновків вимагає

додати .

Окремої

рах у ­

витрати

ті щодня працюватимуть по двісті чоловік . А це

нІ приміщення, що дозво­

щось

госпр оз р а.

Можливо .

такого

важко

при

вже

тій умові, якщо на об'єн.

учнІв. UUкола nереповне. на. Тому вирішили винес. ти роздягальні в пІдваль.

висновку

можна

то

це у міння

мінятися

дію

шк о .

І ще кілька слів про якіс т ь. На цей раз на п р ик л аді робіт у школі Nч 7. Б і льші ст ь ус в ідо .

школу

в

r;нну в

... >>

почне

До

не

бу ­

доп ус.

введення

.нtколи, а ·нам чекЗІЙ. я.к через два-три місяцІ все

обсипатися>>.

м ета­

іЗ

не

на

перед

завдань

Хтось

д і с т аються ця м . Думаю .

ад ж е робити

же

ВИКОНОІННЯ

ПРИСТ у1П аВ.

ці

р обив

власно му дом і .

лу ргії. РМЗ, ал юм інієви х бу дко нетру к цій . п л ас тмас . ПДБП.:J . У ВТЗН , ПМН- 5 . Та по1ш що ні. Х ТО

е кспл у атує

щення ,

багатьо х .nL.щри є:v~ств . о р­ ганізацій міс та . зокрем а

ЄКТ <<ГОрИТЬ >>, було роз . роблено варіант виходу Із тяжкого с тановища . Полягає він ось у чом у. Першого вересня ввести

<< nобризкають» . якісний ремонт

хто

АВРАЛ

Віриться.

сторінка.

3

у n!дго.

до

Троцооно

ЖИТТЯ»

Е

8

було що

дітей.

же

і

У

чорно­

та на ст іна х . стелі. Про. пан у вал и р ем о нтники об. класти т а м п л ит кою . До ­

Не щодавно мен і дове . лося бути свідко м роз мо . ВІИ ДБ<Jх жЬно·к похилог о ві­ ку . Гов о рили пр.о гор Ілі<у. М овляв . від неї ус е л ихо. в наu ю'VІу жи:ттІ . Нази:вал и її чо ртовим зіллям та ін ши м и гучними слова м и . Одна жінка сердито м о . вил а : << Мого сусіда В і к­ тора Григоровича Тонкого горіл ка за вел а в Л ТП . Допи вс я ... Навіть рідну матір з хати виганяв. Ну , його , приміром , вихов у . вати п ізно . Вік не той .

А м ол о.:~ь?» Сn і врозмовниці ли

гол овами ,

одна

.

одній ,

м ас о в и м

сіллІЯ..

ро;~;и.н и:,

а

самог о нк у

хен Ьй< у

м о жн а

Нер і дко , на жал ь , по. д ібн і роз м ови можна по . ч ут и в Броварах . Я дУ ­ маю ,

що

і

розм ов и .

с а мого новаріння .

с ит ь

с.к :Іад:ні

шк ол і .

і

мадс ького

ремо нти?

к о м бінату

харч ування ,

кІ

і

бу дівельни ка м - ремонтни. кам о й як т реба вже вчи. тися бу ти господарями . рах у ват и н е тіл ьки влас­ н і затрат и . а й державні . А . КВІТНЕВА .

теж не nовинні nроходи. ти мимо nорушень, які допускають молодші або

ливість вІдпочити, вІдно. вити свої сили для

старшІ

no.

дальшого навчання.

Для

нас же, працівників ;І,еіРІЖаІВТОіНСПЄІКЦ!Х, Настала,

навпаки,

на-

пружена пора. Збільшив­ ся потік транспорту на дорогах, почастішали аварІї, аварійні ситуації, учасни.нами

яки.х,

на

цре­

великий жаль, стають і діти . Адже не всІ з них поїхали в піонерські чи табори праці Й ВіДПОЧИН­

ку. Чи..,шло залИІШилось вдома . І в години, коли рідні на роботі , школярі досить

часто

використо.

вують віл ьний час на власний розсуд. Вдень можна часто побачити хлопчиків і дівчаток , яні перебігають дорогу перед т.ранспорто.м ,

що

руха ­

ється . Такі пустощі іноді призводять до трагічних

наслідків.

Адже

заванта­

женість доріг у місті над ­ звичайно ·велика, і, як ка­ жуть

від

у

ТаіКИХ

пустощів

о .1.И:Н

ВНІП<ЩІ<аХ,

до

бІди

-

крок.

'Тому

ще

раз

хочеться

нагадати :

Діти, ян тільки

.!'\ -

виходите

.разу

ж

на вулицю,

c11am e

ви вІд.

уча с нНІКаМИ·

дорожн ього руху. Тому вам необхідно дотриму. ватись правил nоведінки на вулицях і дорогах.

Адже

внаслідок

шення

може

їх

пору­

статися

не.

щасний виnадон. В ре. зультаті ви nринесете ба. гато турбот і хвилювань рідним.

Правила руху

-

це

сигнали

дорожнього не

тІльни

світлофора,

це

цІла науиа поведІнки на вулицях. І оволодівати нею слід постійно . Допо . магати

в

цьому

рІдн І І п едагоги.

nовинні

Ви самі

ваші

товаришІ

чи

дошкільнята.

Що ті ль ки п' я н иця м и

з

црит икують ют ь .

не

не

раптово вибігати їжджу

можна на

про.

частину,

транспорт

одразу

адже не

з у­

ПИНИШ . Перш ніж вийти на дорогу, обов'язково зуmкніться, подив.Іться наліво і, 'КОЛНІ н емає тран­

їх ,

спорту ,

що

рухається ,

спокійно переходьте. ДІй­ шовши

до

дивіться

середини ,

направо,

по­

пропус .

тіть транспорт і тоді за­ кінчуйте перехід. НІ в якому

разІ

ребІгати при

не

можна

дорогу.

цьому

сковзнутися,

пе­

Адже

неважк о впасти,

по. а

якщо поблизу буде руха­ тись машина , то до біди недалеко .

Дотримуйтесь об.ходу

правил

транспорту,

що

с тоїть на обочи.ні. Він за ­ криває видимість водІям . І якщо ви раптово вий . дете !з . за такого автомо. біля чи іншої техніки, ви можете потрапити під ко­ леса зустрічного транс. порту . Не забувайте, що дорогу слід переходити тільки по nішохідних

ne .

ІРеХО;І,іЗХ,

зеМНі

а Там, де

Є

ІtіД­

або пішохtдні мос .

можуть

тільки

на

них

штраф и , а вони жи вут ь с обі Т•3 с пиртн е дудлять .

В

ч щv1 у

дУ·:vJІК.У.

бо та

С ГІJрава ?

На

м ою

пр·оф іла.нтич н а

з бо-ку

ро ­

црав оо х о-

органів

ведетьс я

як

і

в

тру .

кол е к т ивах

до

Поблажливо ставля тьс я до n ' я ниць керівники ее .

Дітям менше 14 років категорично заборонено виїжджати велосипедами на вулиці . А мопедами І керувати

засуджу .

ре чі .

тики, користуйтес ь тіль. ки ними . Суворо вико. нуйте вимоги сигналів сві•тлофора або .регулю­

моторолерами

й

rо бл ят ь л а ють ,

накладають

дових

вальника.

Пам'ятайте :

та .

пия цтва

недос т атньо.

ЛІтнІ канінули у wио­ лах міста . Це nередусІм радість для дітей, мож.

і

погл яди є теж грунто м

І

гро.

пот и.

г н ати » .

п роцвітання

до ­

іме нини,

-

похо рон не обій т ис ь без са могонки. В магаз и . ні гор ілка дорого коштує .

об х одятьс я

і

а лко .

гол е м на Волині . А п оті м о,дн а із них каже : « А в и знаєте . без неї, прокля . ту щої . і не можна . А ве .

рон них

ДОРОГА І ДІТИ

жу рилися

отр уєнням

ро го . мо в л я в , школі не nід е1л у . А ч и деше вше щорі чні

ни ва .

пІдтак у вал и

ті,

редньої нав іщо

л а нки . Мовля в , виносити см іття

і.з ха т и-? ч уває

В.

Ві льн о с ебе по ­ РВ У -4

робітник

Т.

Окс ененко .

За

місяць він тричі nобу ва в в мед витве резнику. І що

ж?

Це

с тало те мою дл я

розм ови

в

кол ект и в і , рі . заход ів ? Ні чого

ш у чи х

п одібного .

У

кому

1987 році газоел ект .

виповнилось 16 років. Постійно виробляйте у себе звичку суворо до­

буді'ВеЛЬІН ИХ ви-робі·в В . .В. Любченк.о двічі притя­

тримуватись

гувавс я

:до

ностІ

дрІбне

правил

будьте обережні і

руху .

уважні

на вулиці.

О.

ділу

за

в·ан ня,

МАРЕМУХА,

державтоінспектор

ділення

роз варювальнин

ДАІ

внутрішніх

На фото:

від­

міськвід­ справ.

міський

ог .

куванн я

з нову

квітня

25

ква рти ри

Були лодші юних

травма.

і

с тарші

гру пи рух у

школи М 9 та старша з середньої школи .N'2 5. тори

юні

ро ку

1988

к ва ртирі

зло .

Та к ,

в

вла штува в

пняти ну, а nотім з бруд ­ ною л айкою вигнав Із свою

чотирм а

мо .

Нращими визнані молод. ша група з середньої

Крокують

став

жінку

з

о:\оІаЛОЛ І т н і м и

д·. і:т ь.wи .

предста вле ні Інс пекторів

нетв ере­

вживат и ал коголем.

но.транспортного

кома нди

бешкету ­ у

зому стані. Він бу в на . правле ний на лікування в наркодисnансер. Після лі .

своїй

зібрав шкіл.

вІдповJдаль­

с.коєне

Л'Я,.:t роботи загонlв юних інспекrrоІРі·в ,руху по ГLРО­ філоаtктиці дшnяч о г о до,рож­ тизму дев ' яти

з аводу

інспек .

руху .

Команда . пере можець .

Фото О. Калашникова·.

Я к с відчать мі с ь к ого

матер Іали

відд ілу

вн ут .

:Рішн іх оПJрав , ба·гато ниць

-

ючи

n ар81'4И

дармоїди .

вештається

роба

А.

п'я ­

Диха .

алкоголю,

no

А.

мІсту

не .

Радзиковсь .

І<ИЙ . Цей МОЛОДИЙ ЧОЛО . вІк мешкає по вул . Щор . са

і

своєї

живе

за

м атері.

дармоїд

рахунок

Хрон ічний

1 n'яни чка

М . М.

Умрихін, який . не хотів nрацювати , направлений на .nримусове лікування В Лffi С ТР ОІКОМ на ,два ро­ КИ.

Вагато хто думає, що з часом

звичка

виnивати

сама п о собі вІдnаде . Ні , нам

n отрібно

всім

су .

сп Іл ьством ставити засл ін nияцтву . Інакше цього зла без р.ішучої б<фот ь­ бн з ІіІім не nозбутис я.

Л. МАРТ'УШКАНОВ,

д1JІЬнН1ІИНЙ tнспt!ктор Броварськоrо мІськвlд­ дtJІу внутрішніх сnрав .


4 ·сторінка.

«НО В Е

ЖИТТЯ»

Т0Л0 ДНЯ nраЦіВJШК ЛВВС іНа стаіНЦії ДаріНи­

nРоnонУє УК ОО ТОРГРЕК Л АМА

ця,

старший

Микола

Без.

штаньно ніжинсь к и м електропоїздом їхав на службу у відділ. Після

n

станції

ТІЛЬКИ

сержант

Іванович

Заворичі він ло­

по

3 21

чув позаду янийсь шум і стогін жінки. Повернувся і зрозумів: жінка мала

~~ ~~Ф ~ШРдllі

1

Швидко

rк Фш~mІPrnшcrm ':7

Тим, хто

шсть

дбає

про

домашнього

меню,

дуємо скористатися

сервами.

рекомен-

ніжне

м'ясо

морської риби у томаті чи в олії

вже сама по собі готова страва.

З

доданням овочів, яєць, зелені, різ-

-=tІІF=tt==tІ=них соусів

консерви -

апетитна

закуска у вигляді салатів. Подані

.=І=а=: з

відвареною картоплею або іншим

гарніром

$.=1: страва. іІІ881!!811.....:: "'~."""..","", страви

-

це вже чудова

Не менш смачні можна

друга

й

перші

приготувати,

вико­

ристовуючи рибні консерви: запаш­ ні суnи, розсольники, солянки

Рибні консерви

-

...

це й похідний

сніданок за декілька

хвилин

для

тих, хто nеребуває далеко від до­

му: туристів, рибалок, геологів. Магазини

«Продовольчі

та гастрономи споживчої

товари» кoonepa-

~t;l;fJ~~~~:JIEitlt;l;t~~ ції пропонують рибні консерви з сардин,

ставриди,

минтая.

килими,

шок у

квартирі.

сума

а

до

по

рації

рик

Речі

потрібна

купців

значно

рене коло

можна

їх у

куплений

дит,

-

50

у

строк до

3-4

Сільські JКуть

липня відкритий

житловому масиві.

В першу чергу на вистави в суботні та не­ дільні дні задовольняються заявки

ку

з

немовлям

Дирекція.

є,

допо­

доставила

Нині щаслива мати (це у неї другий син) Надія МиколаїЕ~на Колосок вдо­ ма, в с. Заворичах. На­ звали сина Валентином.

що

добре

М. БОПЧУН, начальник ЛПМ на ст. Бровари, лейтенант мі­ ліціІ.

Сn орт

області

турнірі

наші

клубу

років_

юні

серед

взяли

шахісти.

«Чемпіон>>

Порохова

дар

Ірина

про­

рола

а

Бон­

десятки

шахістів

області.

Порохова

також

вибо.

путівну

Щире співчуття виконуючому Тишечку Павлу Степ~>новичу з смерті його

на

18

Побажаємо

по

Во­

30

удачі

Адміністрація, партійна. профспілкова та комсомоль­ ська організації Ииївського обласного виробничого художньо-оформлювального

Бравареного

rородско­

АДРЕСА РЕДАКЦІІ:

татов

КиевскюІt

обл.асти.

Fое,ца.нтор

А.

~На

украинск.ом

Телефt~нн:

язЬІке).

~ОШИНЕНКО.

Газета вЬІхадит с 17 апреля 1937 года. Дни ВЬІХD,Аа: вториик, среАа. пятНІИца, суббота. ~роварська

друкарШІ

редактора

255020,

ВасильовJІчу

місЬІ;ого.

уnравління

торгівлі глибоко сумуют~ з. приво~у смертІ начальнина планового вІддІЛУ змІШТОРГУ.

Адміністрація,

иолишнього

І

весь

колектив

КОЛЕСНИЧЕНКО Гаnини СемеНІвНИ висловпюють щире співчуття рідним і

близьким

поиійної.

чемпіонці.

Київська область, м.

висловлюють

Педагогічний колектив серед.ньої школи N. 1... висJ!ОВ; лює щире співчуття вчительЦІ Платнии Наталн Яювю з привод..v смерті її батьиа ПJ10ТНИКА Якова Петровича.

піон».

ГG комиrrета Коммунистической партии УкраинЬІ, городекого и райониосо Советов нарор;ньІх депу­

комбінату

щире співчуття водію Лесику Володимиру з приводу смерті його матері.

С. МЕЛЬНИК, директор клубу «Чем­

поширюЮть-

обов'язки директорІ!­ приводу передчаснеі

дочни.

змагання,

відбудуться в м.

юній

М.

чемлІ­

С.

Адміністрація, партійна. профспілкова та комсомоль­ ська організації Ииївського обласного виробничого хvдожньо-оформлювального номбівату висловлюють

І.

до

рошиловграді з

прqдані

А.

стала

республікансьні

особисто.

дерево­

(тренер

увійшов

кращих

Так.

комбінату

онкою області.

з

участь

підліткового

Степанець)

населе­

орган

сільських

в пологовий будинок.

обробного

вносяться

-

продаж

квитків у касі uирку, що біля універмагу еа

У Броварах до лоїзда під'їхала <<швидка>> і жін­

серпня.

•Новая жизнь•

попереднІИ

по

22-ї

'Необхідну

боти

На товари,

10

майданчику

могу.

які

в кредит,

такі

акушерка

роділлі

дані у кредит товари провадяться через бух. галтерію за місцем ро­

або

З

на

Київської міської лікарні Валентина Володимирівна Танапай, яка надала ло­

і

на

за

років ВЛКСМ.

на доnомогу щастя, в поїз-

вихованка

ному пункті району.

Розрахунки

якщо

ді їхала

му

платежів

будь-якому

50

юнаків та дівчат. У цьо­

жителі мо­

розстрочкою

розміщено

вул_

19.00.

колективів.

ївської

кр~­

купити товари

та о

15.00

У місті Ірпені nроходи­

карбованців.

надається

та

жанрів.

Початок вистав о Цирк буде

факір,

традиuійних

ла особиста першість Ки­

кре­

На дея!<і товари дит

Бро­

комічних,

слони,

сучасний

Чемпіонка з вЧвмпіона"

може бу­

ти

в

.

сажирів,

гаран­ рів у кредит ви дізна­ тійні строки користу­ єтесь в магазинах. Шановні товариші! вання та порядок об­ Купуйте товари у кре­ міну. спо­ Докладні ш е п р о дит в магазинах живчої коолсрації! умови продажу това-

вартісп.

товару, який

породіллю

номери

також

-

відділень

тварини,

оригінальних

а з у­

двох

закінчується.

кредит.

Мінімальна

нема,

допомога>>

прийшов жінці. На

розши­ що

а

з

екзотичні

Тоді по внутрішньому зв'язку оголосили, щоб хто-небудь із лікарів-па­

по­

придбати

відповіли, що за­

стр~не варах

Боб­

лікаря.

лікаря

<<швидка

послуг і пе­

релік товарів,

винликали

вислали

Звідти

є.

Для зручностей

машиністів, щоб

і

раз

готівкою не зав·

жди

у

біг

ДНІВ

25 липня 1988 року

програмі

хижаки,

перейти в інші, а сам по­

ра­ ся встановлеt~і

діопобутові прилади, гарний посуд створю­ ють комфорт і зати­ ці дорогі,

Випадок в електричці

Все добре,

RDIYR/1111-IOДATIOB/ 3РУ'ІІІІІСТІ Меблі,

У

рибними кон­

Соковите,

5

року.

,.А Е Р О С"

до редаиціі

різноманіт­

1988

гастропі цирку НДР

попросив чоловіків

Лист

mдшщсr ~

зорієнтував.

Микола вагоні

лиnня

у місті Бровари

народжувати.

шись. усіх у

15

Бровари, вул.

Заступник редактора В. НЕБРАТ. Київська,

154.

4-03·76; ааступника редактора, ВІДДІлу nартІйного життя, вІдповІдального сенретаря .4·04-61; вІддІлу сІльського госnодарства 4·23·26; r.іддІпу промисловостІ І соцІап~оних nитанІt 4·02·92; вІддІnу листів і масової роботи 4-ОА-81; коресnондента місцевого радІомовnеннІІ 5·13-91. -

КнїІсЬІ•;ІІ'О О(Іласиого управлІння у справах ІІидавннц1'11, noлt.rpaфiY і княжІМвої тoprtsлi. А,цресu дР)'ІСарRі: ІСИївська область, м. Бровари, вул. КиУвсьна, 154.

Індекс

61285.

Друк офсетюrй. Обсяr друкований аркуш. Ttrpaж

15.542.

nptrмLpІШюt.

Замовлення М 4064.

#111 1988  
Advertisement