Page 1

ОРГАН &РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ К О М У Н І СТ И Ч Н О І П А Р Т 11 У К РА І Н И, . .МІС.ЬКОІ І ·РАЯОННОІ РАД НАРОД.ННХ Д. Е П У Т А Т І В К И ·І В С Ь КО І О Б Л А С Т І

Гааеоrа виходить а 17 авітни 1937 року

* .М 111 (7192) *

СЕС·ІЯ ВЕРХОВНОІ РАДИ J, НАГОРОДИ .

.••

••

.

УКРАІНСЬКОІ РСР

11 ВРУЧЕНО

'

1 домтша

про те,

1986

року. відбулася

сесія·

Ради УРСР одинадцятого скликання. Перед цим від· булося засідання Ради Ьтарі.йшин, яка розглянула пи­

тання порядку денного і організаціУ роботи сесії. У роботі сесії вЗяли

члени

Політбюро

України

товариші

В. В. Щербицький, Ю. Н. Єльчецко, Є. В. Качалов~ ський, Б. В.

О. П. Ляmко,

Ra'JYI)a,

вкладень

І. О. Мозrовий,

·

·відкрив

застуnник

УРСР деnутат М. Н. Задоя~

голови

Верховної

Особливу увагу розвитиові

Затверджується nорвдок денний сесіІ:

З

доnовіддю

в

.

nершому

nитанні

член

2000

року,

схваленого червневим

а

на

n'ятирічного

однва'дцятоІ

на

який

продукції

сільського

і

зберіtаІJНЯ

nродукції,

сільськогосподар-

соці­

1

1 І

Енергетична СJІужба «Авангард•, очо­

1 радгоспу

(1986 р.) Пленумом ЦН НПРС

11

головним tвжеие­ господар­

Чориобuь­

·

Ще на nочатку трооня

.

і затвердженого· n'ятою сесією Верховної Ради СРСР.

шень у nоліnшенні їх якості.

У доnовіді ГеІJерального секретаря ЦН. НПРС М. С. Гарбачова на Пленумі ЦК, що nройшов в атмосфер!

При_скорення темnів економічного зростання. nідви- J е.rіектроенерrП. Суть їх щення. ефективності суспільноrо виробництва, nідкрес-~ була доведена до nраців­ .ЦИJ3 далі доnовідач, розширю~:rь матеріальні можли- 1 ників колективу на за-·

творчого і вимогливого підходу до розгляду на$іващ1ІИВіших nроблем

розвитку

вост•. для nосил~ння

радянського сусnільства..

дови,

яка

відбувається

в

партії

і

державі,

розкритр

іІІляхи

1

П. Ляшко, вИІЗНачає та важлива роль, яка

на­

від

склались у 70-х і на nочатку 80-х років, забезпечити церехІ.д

на

шляхи

інтенсифікації

в

усіх

році.

1990

прискорення

науново-технічного

nрогресу

і

за-

безnечення на цій осаові значного зроста~ня якісних nоказників, nіднесення ефективності виробнm{тва. У цій cnpaвl важливу роль nовинні відіграти ресnуб· nікансьні цІльові науково-технічні nрограми. Застосу· ванни nрогресивних базових технологій . намічено збільшити ,не менш як в 1,5-2 рази. Передбачається значне розшv.рення робіт по вnровадженню робототех­ нічних nристрсУв, !JОТ<>рних і конв.ейє·рннх ліній, меха· нlзаціХ 1 автоматизації технологічних nроцесіВ. ЗаnІІа­ новаво вмвl.nьнити від ручноУ nраці ntвто_ра мільйона

~повік, що в ~к~

2,1 раза біпьше. ніж за nonepe.!tнl n'ять

.

спо-

економії

у

б

еЖІ

.

трудівників,

икі

,

працю-

ніж за nоnередні n'ять ро­

ціального розвитку ресnубліки завдання спрямовані на

реалізацію rо.човного завдання n'ятиріч~и -

соціалістичного

1 і переврила 1 даІШJІ.

І

зма·

доведенІ зав-

Першість серед опера-

І тор!JВ

машинно-го

І nрисуджено

доїння

nризеру ра-

йонного конкурсу кращих

за nрофесією, І доярці радгосnу

моло.цій

імені 60Єві Баран.

І річчя СРСР Вона одержала І кІілограмІв

на nри- І nлані

скорення розвитку економіки і досягнення на цій осrюві далв~ого nіднесення добробуту трудящих. Зав-

11

І п

дання поставлено масштабні, але реальні. Принципо- І важливо

пJдходити

до

цланових

nоказників

як

до

мінімальних, що· їх нео15хідно досягти в кожній галузі,

області, місті, р~йоні, в кожній виробничій ланці. Слід

,

Рад

С.

МИХАПЛЕНКО.

,

бесіД.

Реалізувати

додат­

кові заходи доnом·агає nо­ силений конт.роль за ви­ користанням

сів.

енергоресуJГ

Зокрема.

ження

в

заnровад­

кожному

цеху

господарства журналу nо­ рушень режиму

експлуатаційного електрообладнан­

ня.

В

результаті

nротягом

травня і чер'щт радгосп додатково заощадив близь­

ко

18

тисяч кіловат-годин

ел.ектроенергії.

В.

ГОНЧАРУК.

·

МОЛОДИХ

.

·

мів. МоJІС\дому оnератору вручено перехідний 1.Jервоняй вимnел міськкому ЛНСМУ.

1ння радтосnу імені Щор­

1 кк

в червні

що передб&ченl n'ятирічним планом економІчного 1 со- І вІ.д кожної корови по 636,

во

районної

19 1 rанвя за МВJІУЛИЙ місяць,

Де:.їутати, які виступили в дебатах, nідкреслювали,

;

Особливу увагу в проект! nлану nриділено заходам

щодо

фондів

і

На другій сходинці n'є­ де<:талу трудової слави

Потім іЗ · сnівдоnовіддю nЛаново-бюджетної та галу-

міль­

місьної

народних депутатів, їх за­ стуmики, члени бюро міськ~ому . партії.

І ють У тварншmцькій га.цузі. Як свідчать підсум-

зевих комісій Верховної Ради УРСР виступив голов~ планово-бкід~етної комісії депутат В. Г. Маломуж.

ярда карбованцІв, що на 19,8 nроцента. більше, ніж у 1985 році. Головним фантором економічного зро· стання в дванадцятій n·я~rрічці стане nередбачене nідвищення продунтивності щуацl більш як на 20 про­ центів, що дасть змогу зекономити працю 3,6 міль-

(

кол-

му сьомому Жителеві республіки.

'121,8 міл~­

.

сусnільних

На врученні були nри­ сут.ні секретарі міськкому партії, голови виконкомів

оператор, машинного

до­

1990 році в розрахунку на· 1 підведеиl міськкомо~ ком· са Надія Медяна, яка пе­ 600 карбованців nроти 510 у 1985 І сомолу, більшість моло- . рекрила плановий nоказ­ ' І дих тварнвиикlв виконала ник надоїв молока і вІ.д

ярда карбованців більше,

йонів карбованців. Сукуnний сусnільний продУкт за n'ять років має збільшитись на 17,3 процента і досяг­ ти 292 мільярдів карбованців. Національний Доход, який наtІ'більш ємко характеризує ефективність госnо­

1\ша ЧОJІОВіК.

доходи

ків. Це Дасть змогу nоліnшити житлові ~~мови ножно­

ного на 2,4 мільsч>да карбо.ванців, а темп його приро­ сту перевищує контрольні цифри. Е·кономію за рахунок

дарської діяльності, намічено довести до

р

j

службовців

На нщ-rлове будіАJНицтво за рахунок усіх джерел фінансування nередба'Іається наnравити на 1,3 міль­

році у nроекті nлану збільшено проти раніше наміче­

600'

госnодарства

nідвищиться роль

душу населен)Jя

розв'язання загальнодержавних завдань, зміцнення єдиного народногосподарського ·комплексу краї.ни.

на

і

nроцентЩ і досягнуть у

повного завдання п'.ятирічки. винонання наміченоУ соціальної nрограми, збільшення вкладу республіки в

збільшено

Q~обистого nідсобного

населення

.

зниження ·матеріаломісткості

плата робітників

живання, ВиnЛати і пільги з них збільшаться на

Передбачені в nроекті nоказники, заплановані тем­ пи розвитку економіки забезnечують реалізацію го­

Обсяг nромислового виробництва ресnубліни в

Заробітна

госnників практично зрівняються з доходами робітників 1 с~ужбовців. У задоволенні . зростаючих nотреб

га­

Л!УЗЯХ· економіки і сферах дlялЬності, закласти міцци#t фундамент для ycnlwнoгo виконання nрограм на пер· спективу.

nрацею.

додатновій

підвищиться за п'ять ро.ків на 13,2 nроцента. а гро- 1 Успішно виковує своІ шові доходи колгосnнинів від громадського госnодарсоціалістичні зобов'изанства - на 20,2 процента. З урахуванням надходжень ня більшість молодих

·леJt<ИТЬ дванадцятій n'ятирічці в реалізаці·ї стр;ітегії nрискорення. Треба nодолати негативні тенденціІ, що рtшучий

на Ь5,6. Зростання дохо-

-

Волоху

ня Героя Соціалістичної Праці з врученням ордена Леніна і Золотої Мед,алі «Серп 1 Молот•. Він вру­ чив йому nам'ятну адресу обкому nартії.

І гальних зборах та nід час

,. 1

nечено головним чином за рахунок збільшення оnлати .за

Особливості п'ятирічного nлану ресnубліки, підкрес­

лив О.

сnрямованості наших

дів і куnівельної спроможності населення буде забез-І'

засоби реалізацп довго'!асної стратегії партії

на nрискорення соціально-економічного розвитку.

.

С?ціальнщ

теріалЬ.Них благ і послуг

масштабність 1 складність завдань n'ятирічки, вказано

11 служба розробила заходи по

nлаЩ!!.· У новій n'ятирІЧЦі реальні доходи на душу населення зростуть на 14 процентів, а сnоживання ма-

дано грунтовний і критичний аналіз глибокої nepe~yc

Ф.

"

тована

короткий строк наситити ринок nотрібними населенню nредметами сnощивання, . добитись докорінних зру-

П.

ди­

«Плос­

надпланово

18,4 процент~. Перед усіма галуЗЯJІ.1И і nідnриємствами І ків аваріУ на nромисловостІ ставиться конкретне завдання _,_ за 1 ській АЕС.

!4Лану.

nоздоровив

радгоспу

Заощадили

І

роз- І .

госnодарства· на-

Л. І. Івано­

з nрисвоєнням йому зван­

ни нагороджені орденами та медалями.

nо­

партії Леонід

кІвський•

п'ятиріч-

Першорядного значення в nроекті nлану надається 1 ства в. в. Трикозом, внозбільшенню виробництва товарів . народного сnоживав· І снть помітний вклад у ня. Іх виnуск за· n'ятиріччя намічено збільшити на справу лlквідаціІ наслід-

1986-1990 роки 1 на

також

багатьох робіт-

ром-енергетвком

до рішень XXVII з'їздУ НПРС, ХХVІІ--з'їзду Номпар­ ального розвитну краУни

номпленсу,

ського машинобудування.

і

ректора

nриділено

мічено збільшити на 14 nроцентів, у тому числі зерна - на 29, цукрових буряків 1 соняшнику на 21, м'яса (в забійній вазі) на 18 і молока на 9 процентів. Пріоритетного розвитку набудуть галузі

nереробки

Проект nлану, відзначив він, розроблено вtдnов1дно

nеріод до

nроекті nлану бу ло

агропромислового

иицтво валової

стt~ів УРСР деnутат О. П. Ляшко.

УкраІни, Основних наПрямів економічного

вич та:кож

що удар·

І кн,. Указами Президіі ВерховноУ Ради СРСР во-

в'язання nродовольчої проблеми. Середньорічне вироб-,1

Політбюро ДК Номnартії України, Голова Ради Міні·

тіУ

в

економічного завдання дванадцятої n'ятирічки -

· '

виступив

тар обкому Павленко.

За успіхи д~нутl у ро:

ки

Присутніх

1

їх 1 відзначена Ба ьківЩНН{)Ю

кладено .реалізацію надзвичайно важливого соціально-

1. Про Дерщавн~й nлан .економічного і соціальнеіго розвитку Унраїнсьної РСР: на 1986-1990 роки. 2. llpo затвердження Указів Президu ВерховноІ 1

~омnленс. ЗагалЬІ~ий

в обсязі державних коштів становитимуть майже 40 nроцентів.

Ра.ци

.

Ради Української РСР.

інвестиційний

році. Вдосноналюється технологічна структура наш таловнладень. Затрати на оновлення основних фондів

Коломієць, В. д. Крючков, В. А. Масол, С. Н. Муха, Сесію

в

обсяг досягне в 1990 році маиже 135 мільярдІВ. нарбованцІц, що на 19,1 nроцента більше, ніж у 1~85

В. О. Сологуб, В. С. Шевченко, В. А. Івашко, Ю. П.

я. п. Погребwnс.

'

нагорdд.

тепло nоздоровив вру­ чив ордени 1 медалі секре­

20 nроцентів, основний nриріст очінується одержати fJ СРСР, пластмас, світло­ за рахунон атомної енергетини. (І технічного, а танож фаб1 рик ЛіткІ.вськоі художніх у nроенті nлану ;знайшла відображення лінія 1 виробів , і Гоголівськоі XXVII з'їздУ НПР.С на значне збільшення маnітальних 1 стрfчкоткацькоі високо

участь члени і кандидати в

ЦН Номnартії

ких

Характерною оєобливістю розвитку nромисловості в І иикlв, Івженерно-те~чнинішній n'ятирічці є те, що основні зусилля будуть 1 вих працівників та СJІУЖ· спрямовані на економне винориставня nалива, сирови- 1 бовцtв заводів пороmковоУ ни і матеріалів. Вироблення елентроенергlї зросте на 11 мeтaJiyprlY імені 60-річчя

Верховної

.

Минулої n'ятниці у за­ лі засідань райвиконкому відбулося вручення висо­

! Наша rазета уже •ові· 1 на праця

лиnня

12

* ~іна а коn.

Вівторок, 15 липня 1986 року

1

11

молока

335

nри

кілогра-

!'юрЬ·ви мин:улого на 101 кілограм.

місяця

нала

черВ'Ня

На 122 nроценти вино-

їння радrос!ІУ

ський•

ОJІьга

до-

сПлосків-

Федорен-

ко. Вона зайняла третє мІсце в районному змаt ган.нІ.

О. НАГОРНЮК,

працівник

комсомолу.

ОМІДОрИ

3

міськкому

ПОЛЯ

ві~nравляють

до

широко викqрнстовувати можлив.ості соціалістичного і' правлають щодня ІJ маrазмагання, вдосконалювати роботу з людьми на кож- 1 знин ~іста трудівники ro· ному робочому місці, добиватися високої організова- І сподарств районного arpo-

трудящих. . Червоніють ранніх сортів

помІдори на полях

на самовіддану, На!Jружену nрацю.

кий•.

«ВелИ'Коднмерсь-

кий•.

«Нрасилівськнй•.

ності й дисципліни.. мобілізувати виробничі колективи Верховна Рада ресnубліки

11

Сотиl тони овочів від·

завдашш

оnератор машинного

промнслового об'єднання. 1,1 Переважно це -·огірки,

одноголосно nрийняла 11 помідори, морква, капус11 та. 11 Доб і

Закон П!)О Дt-ржавний план економічного і соціального розвнтt:у У;mаїнськоr РСР на 1986-1990 рони • · ' 3 доповіддю ·npo за-rвердження Уназів Президії

радгос.пів

<<Русанівсьний•:.

столу

«Бобриць. .

йде ма.сове збир.ання Іх . По 4fl ре ВрОДИЛИ ОГ рни 5 ТОНН ЦИХ вітамін1в ЩОД" на nолях_ радrосnі·в «Пло- ня реалізують городни~и Ве;рх<'.ІFН-юї Ради УРСР, прийнятих в nеріод між сес!- 11 сківсьюm:\), «Русанівсьв торговельну мережу. ями, вистуnив секретар Презид:tУ Верх~ної Ради 11 кий:\), «Зоря:\), «Бобриць­ УРСР д~утат М. Г. Хоменко. Прийняті закони 1 no- 11 кий•. «Жердівсьмй•. По В. ПАВЛЕНКО, станови про затвердщения. Уrщзtз. ІІ 20-25 тонн щодня збипровідний аrроном-плодо­ . (РАТАУ). (І рають ЇХ радгос'ПНИКИ 1 овочlвиик 'РАПО,


2

*

стор.

1) липня

1986

року

с·К'О І В

Ж И Тf

l:t І'

МААСТРИ СВО€1 СПРАВИ============================================

діооичий. Про це дУмало­ ся. коли сnостерігала сто­ ~·юннІм. а.11е зацІкав.леним поглядом за вправними рухами мулярІв комплекс­

ної бригади Григорія Сер­

' ійовича Ташу'І'и з ПМН-5

тресту

<• Украгрорембуд».

Спору,тжують

~вони

по

іJ\'ЛИЦі nороленка дев'яти­ !ІОБЄрХОВИЙ 72-.RВар'І'ИрНИЙ .І:итловий будинон. Нещо­ давно

тут

льовий

завершено

цикл,

і

повновладними

р.ІШИ

на

вже

rоспода­

будмайданчик

приЇІшли ІІ~ди

ну­

ось

т.і,

хто

поєднав

назав­

свою долю з

Ltією ватІшю. але благо­ родною справою. Муляри, вони

ж

тесляри.

електро­

зварники ... Інакше тут не можна -'- бригадний під.~ ряд виховує уні13ерсалі·в. І хоч не раз займали прИІзові місця у нонкурсах

професійної майстерності бригадир мулярів Володи­ мир Бабяч. Микола Таль­ ко, Микола Клишта. неnе­ ревершенJ{м майстром. на їх думку, є Григор.tй Сер­ гійович Та.шута, «батько)), я.к

жартома

рана

називає

вете­

молодь.

.. .П 'ятнадцятир

І ч 'Н и м

хлопчаном наnрикінці 50-х рокtв розпочав він навча· тися у фабрично-за.водсь-

1\ОМУ УЧИЛ.ИЩі на ДОН€ЧЧИ-

'fx колектив і

комуніста Та шуту. Микола Тально: Змо.ло­ дУ НИМ tliJJЬKИ :Не праЦю­ вав шукав себе. своє місце в житrІ. Та ось по­ трапи·в у цю бригаду 1 · зрозуМJІв: тут я можу по­

Бриrада, як одна еім' н

ЧИ НЕ найдревніша з сучасних nрофесій бу­

ні. Через участь у

той час будов!.-'-

-

казати

Аби

переконатися.

колектив цей

сnоруд­

. женні

що

м'я, багато часу не треба. Як не дивно, не по­

жнє

ч~єш

.ПОІ5ЛИКаННЯ,

за

доручену

побачили ного

у

не

ноли

справу

цього серйоз­

по

роках

послали

· став.леннІ

курси бригадирів. ПІсля служби в армії Григорій Сергійович n<>вернувся до улюбленої роботи, щоб вже ніколи нею

не

варчан

«Ниївnром­

чули ВІСІ і раділи за това­

буд», був свого роду nер­

риша. Доладу тут і доб­ ра nосмішка. і дотеnний жарт. і знайоме кожному, традіщІйне: «Ну. сиики.

·

Ташути. Про визнання ви­ сокої ІmалJфІкацІї. само­ від.д;аностl та організатор­ ських здібностей Григорія Сергійовича красномовно свідчить і висока нагоро­ да ~ О{)ДеН ТруДОDО'ГО

В1д.омого

бриrадира,

а

що

чутrя

,

та

А

ня

що резерви

сячний

виробіток

ного

робітника

й

кожного з будівельникІв. У розмовІ з мулярами nо­ чула багаrо цікавого npo

Г.

кож­

.

Н. ЧЕМЕРИЧЕНК().

толоrі'ПІоrо цещ-ру дос.nІджеНВІІ в

серцево-суДНВІШх

результати дdсJdдів,

що

проводатЬСJІ

захворю­

На

Євrен

нов та Таїсія Урмавчеєва з американським ученим КлІффордом Естлі аналізують да111 про дwьвt~ь

кажІть •. наtвне

трудового

класtв, єrься

у яких фІлІал

школи.

геТJо

1982

доручає

ту

n о· Р я д ж Е

А.

~~~В6 ро~.

~: Вожук

одержаtа

за

с:ічещ.

зарпла­

педагогу

О. М. Малюховцч. але не вказуючи

року.

; Факти ПОРУШtІНЬ трудо­

заноИо­

чимо. иа виду. А висиов­

JfІі) повериупа .у касу вtд­ дtл.у культури мJськвикон­

ному 1183 карбованці 5О кОІПlйон. І. А. ЦелІчко на napтJJUrmc ·. зборах у му­ зичнІй

шко.q.І

(>голоwеио

догану

розмІщу­ музнЧІІЮІ

· розкривають аргумен­

року по ЗО листоnа·

1 BOJJa ·перейшла nрацювати · пед~оrом по

' масу фортепіа~

в Обу­ х.lвІ:Ь~ий район. І все. ~и не правда,

легким переля­

ном об.Щ·WЛИСЯ ВЧИНКИ му­

зинаmам-педагогам?- Моок­ ЛИІЮ, і в цьому ви~адну бyJJO

звернуто

~хню

увату на

ссором'$пив1ст.•.

Незрозумілу поЗицІю що­ до цього питання зай­ няв · аtддІл культури мt­ еt>КВІЩОННО'М}'.

· Ф. ЦИМВАJІВНКО,,

сtаршвй JIOII!fOUP-М" · вІао_р МЬd~ерааа ФІ~ ,

виденко. коли вона стави­ ла пІдпис навпроти чужих І"f)lзвищ і отримувала зарплату?. ·

(Фотохроuі.иа ТАРС-РАТАУ).

Р о з

люди•.

да 1984 року виппачува­ л.ись. Ц1каво1 де ж була сQром' лз.пивtсть Н. С. Да­

серцево-суДІЦІНоі системи.

вІд 31 січня

А педагог

ни? Висновки тц.кож наче зроблені: Н. С. ' Давидеи­

тів цього пояснення. А грошl·то з 1 жовтня

1'ола­

ма зарп.па.ти. Т~к. невідо­ мо. за який мІсІП!Jо одер­ ЖУ'Валась зарпла'fа за до­ рученнями педаrоtІв В. Ф. ЛяшенRа та С. ~- Вов·чук

вого за,нооодавсТва. ян ба­

безn1дсrавність

співробlтННJСи tкституту

оклади.

що вона працює приби­ ральницею. тому були оформлені на цю роботу

виЩеназваних людей не займався nрибиранням

wnяxy.

зНІмку:

роботи.

ПлООІ:ІІLвсьноt середньо! школи про ·те. що н.tхто з

на мавпах,

ІJрнбираm.­

Н. С. Давиденно не хотІ­ ла. щоб у школі знали.

шень

дають ученим підставу •важатн, що 1ВОНН стоять ка правн.nьиому

соромилась

давства; Свідчення техніч­ них працівВикІв 1 дире.ІщіІ

вань. ·Мета ро6іт - одержаuоrв даних, які 6 дапн змоrу ВИВ'ІИТн ІWІЯХІІ роsвтку артерІа.nьио~ rlпер­ т<*Ііі, запобlrаНШІ t .пікуваави цієІ нщrн. Пepml

ДМШ

звtщ.не­

Слід зазначит~. що туr практнкувапась 1 видача заробітноt плати за дору­ ченнями·. янІ ніким не зав1рялиа.. а · в окремих навіть не вназу~алась су­

r.

Що не

комrами провоДJІТь

1

двад:цт'Ь

тора

виправдання диреКТором музич.ноt шноли пору­

)'111aepcirte'ly р~тату ВашІвrтон

ra.nyзl

дн­

. рахувались

як

цриАнято

2

tІиць за сумlониЦтвом. якІ нібито nрацювали на nів­

Накун, Г. С. Юхи·

так

інші

терапіІ АкадеІІіІ .медн'mнх науtГСРСР rрупа аме­

разом Із своїми радявськнмн

но

шноnи

своєї додаткової

риканських учеинх-мед.нків 11 perloнanьиoro прнма­

\

музичноІ

Н.

рі.

Сухумі. В Інституті енспериментальної паrології

1

М

по­

записка

ссоро­

liP.flцlв,uпdв •

ку у БроварськЦt

менкр, о. Давиденко, а, фантично роботу викону­ 'вала педагог музичної Шkоли Н .. С. Давиденко, яка nроmиває 1 nрацює у Плоскому. НІна Степанів­ на. прибирала класи, у якІ(х займаються діти му­ зичної школи, пізно ввече­

._,

СРСР-США: співробітництво вчених

нами

та.кнх

За період з 1881 року 1 по nерше сІчщ· 1986 ро­

по­

БроварсьноУ ди­

nрацІ\Jвнинами

1400,_ ще

головне.

перед.

до

м' RЗJІИВИХ•

І. А. ВелІчко, у ЯКій говорит!Sся: сПо філіалу ДИТЯЧОЇ Му3И'{НОІ ШКОЛИ у селі Плоске технічними

карбованцІв не межа. І це усвід.омлю­ юrь тут усі. Сnрямувати колектиВ на вищІ досяr­ нення це сьогоднІ тут

1600.

ще

вилась

.N.! 2

ЩомІ­ на

ос&

тячої

зростан­

вичерпанІ.

яке

Бепічко із симпатІєю ста­

охоплювати

яснювальна

...

тут

нІй директор дитячоt му­ зичноt ШІС(ЩІС М 2 І. А.

крІм гордості за

реjсrора

все ж не можна ска­

зати.

що

свої діла, за свою прац~І

Самойлов:

працювати у ко­

членtв 1 колективу.

І

'

то

може

людину,

ПІ:ц цими словами, пев·

вперед!•. яким папучує своїх хлоnців настаJІНИК 'І'ащута. Стабі.пьність колентиву, його згуртованість ре­ зультат зусиль не тіЛЬки

r.

росовtоно.

І

на. міг би підписатися І Микола За"арченно, І Олександр Муд!Рик. і реш­

щоб

-

всьому,,

парти,

різна робо'І'а фІзи'fНа чи розумова у нашlй країні однаново почесн~ .1 rюважана. І якщо вона виконуєrься чесно 1 доб­

лі друзів. радісно б~чити наслідни своєї улюбле• ної роботи новий бу­ динок для земляків-бро­

чому за­

якщо ж х.валять

вчить

Приємно

загальноприйнятих

ОсВ

нресленняхІ

Олександр

ц.Ід

авто­

уваження тут роблять не­ rолосно, доброзичливо,

розлучатися.

шоnрохід.цем будt.ндустрlї в Броварах. Адще не бу­ ло :SГ місті скільки-небудь значної новобудови, де б не залишила своїх «ав­ тографів» бригада С.

.нас

справедливої.

стосунків.

wldJIЬнoY

rювагу

у

Зауважимо, Що нonиuf

КОМУ не РІдомо ще зі

здат­

знає сам.

всім, поступово стали кри­

терієм

що

заслужу

мІється

олиого

людини

ритетної.

Працював у різних n:ідроз­

ділах тресту

до

nередалися

бригадира.

навчатися

на

з

один

мимоволІ

юнака.

на

JJЮДеЙ . Взяти хоча б Григорія Сергійовича. Ян він розу·

'l'YT ЖОДНОГО ОКрИ­ ,ку, лайливого слова. Ду­ шеВІНість, турботливість у

ДОПИТЛИ·

вість, почутrя відnовідаль­ ноСТІ!

досвід..

єдина сІ·

-

Рубежавського хІм­ комбінату. Мабуть. справ-

все,

соромливості

ний. добре, творче. А вза­ мін запозичу передовий

Червоноrо Прапора ..

два роки брав грандІозній на

За· кулісами

В81ІСЬІ

'VPtP

по

Bpou- .

рах,

н. н я

6РОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА НАРОДНИХ·ДЕПУТАТІВ ВИКОНАВЧИЯ КОМІТЕТ від

р • .М м. Бровари

10.07.1986

136

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЄДИНОГО КАЛЕНДАРНОГО ГРАФІКА ~ОБОТИ НА 1987 РІК ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІ3АЦІА м. &РОІАРН.1 ЯКІ ПР~ЦІОЮТЬ НА П'ЯТИДЕННОМУ РОБОЧОМУ ТИЖНІ З ДВОМА ВИХІДНИМИ ДНЯМИ

З метою кращої координацІї роботи nідnриємств

І

організацій, пасажирського

транспорту, дитячих дошkільних установ:

1. Затвердити єдиний календарний графік роботи на 1'987 рік підприємств і орг а·

візацій

міста,

які

працюють

на

п'ятиденному

робочому

тижні

з

двома

вихідними

днями при В-годинному робочому дні.

2.

Встановити для

цих підприємстр

і

організацій

у суботу

р

г роботи промислових n\JJ.nрІІємств

·

єдині робочі дні

органІзацій м. БрОВІірІІ на

А 1987

ПРИ 8-ГОДИННОМУ Р060ЧОМУ ДНІ .' . 1987 року: 17 січня - 8 годин, 14 лютоrо, 22 серnніІ, 19 вересИІІ, 24 )К.О8ТНІІ по 7 rоднн. 3. Зобов'язати nасажирське автоnідприемстао НІ 31014 засsЄзnечнти рух трансnорту в дні, зазначені в n. 2 згідно з режимом робочого дня. 4. Відділу народної освіти міськвиконкому за~печитн poб<rry дитячих дow&IJU,• них установ у суботні дні, зазначені в п. 2 цього розnорядження.

рік,

;\~ ісящ.

--

І І І 2

Січень Лютий БЕ.'резень Квітень

Травень Червень Липень Серпень Вересень

Жовтень Листопад Грудень

св в в

8 св

8 8.

св

в

8 8

8 8 8 8

в

8 8

8 8 8 8

в

8

з

8 в 8 8 8 --8 8 8

в

Дні

І 4 в

8 8

І 5 8 & 8

в

в

8 8

8 8

в

в

8 8

в

в

8 8

8 8

І

'

ДодатО'К

до розnорядженнк

16 136

',

~ 10.07.86р.

11кі працюють на п'ІІТИАеиному робочому танІ з ..-.ма· ІЬІUІІІПІ АНІІІІ8

місяця

та

тривалість

·

_

·

змін

6 І 7 І 8 І 9 І І о І 11 І 12 І 1з І 14 І 15 І 16 І 17 І 18 І І 9 І 20 І І 21 І 221 23 І 24 І 25 І 26_ І 27 І 28 І 29 І "3Q І з 1 І 8 8 8 8 8

8

8

в

в св

в

8

8

в

в

8

8 8

в

в

8 8 8

8 8

7 7

в

в

8 7 8 8

8 8 8 8

в

в

8 8 8

8 8

св

в

8 8

8 8 8 8

в

в

8 8

8 8 8 8

св св

св

8

8

в

8. 8

8 8 8 в

8 8 8 8 8

8 1 в

8 8

в

в

8 8

в

8 8

8

8 8

8 8 8 8

в

в

8 8

8 8

8

в в

8 8 8 8

8 8 8 8

8 8 8 8

в

в

8 8

8 8 8

в

в

8 8

8 8

в

в

8 8

8 8

в

в

8

в

в

8

8

8

s

.В 8 ·s

8 8 8

в

в

8 8

8 8

в

8 8

в

в

8 8

8 8

В·

8 7 8 8 в

8 8 8 8 8

в в

8 8

8 8 8 8

в

в

8 8

8 8 8 8

в

·в

8

в в

8 8 8 8 в

8 8

7

в

8 8

8 '8 8 8

8

8

в

в

8

8

в

в

8

8 8

8

в

8 8 8 8 7 8· 8

8 8 8

8 8 8 8 8

8

в в

в

в

8 8

8 8

в

в

8

8 8

8 8 8 8

в

8 8 в

8

8

в

в

8 8

в

8 8 8 8

8 8

8

8

х

х

в

8

8

1

8, 8

в

8

..

8 8

в х

8 х

в

х

8

в

в і

8

в

в.

в

8

х

8

8

8 8

8

8 х

7

1'17

1~6

11 178 176 177 175 157 IS9 178 ·176 185 184 177 1Т5 178 183 176 174. 164 167 184 183

164

....

-2

-2 +2

-2

-2

.+5 -'"-2 +З

-..-1

8 травня, 6 жовтня, 6 листопада і ЗІ грудня- 7 годин. Робочі дні в субоt,у 17 січня- 8 rодин Н лю· 7 годин. За цим графіком nовинні працюват~. ті підприємства і організаціі м. Бровари, ЯКИІ( встановлено 8-:rQдн~ну трине стосується ПідnрИЄМСТВ і організацій, ЯКі мають іншу тривалість робоЧОГО ДНЯ (7 ГОА .. 45 ХВ., 8 ГОД. 15 ХВ:, 8 rод. 12 ХіІ.).; святкові дні, В дні відnочинку, 7 семигодниний робочий дt>нь. 8 восьмигодинний робочий день. . '

Примітка: Тривалість роботи в передсвяткові дні: ЗО квітня,

того, 22 серnня, 19 вересня, 24 жовтня валість робочого д..J.я. Графік Умовні nозначення: СВ -

к

І

nри 8-го.а.инному робочому д11І

_./

.


~ ~--~--------~~-----------------------------------------------------------------------------------

ТВАРИННИЦТВО___,;.У ДАРНИЙ ФРОНТ ====-==============Підсумки рqботи тваринників за І. nівріччя

Ян. nоnрацюваnи в червнІ

3авдання

IUIIIJii

до вІдповіднОІ'о періоду

мннупоrо року.

Чнмапу прнбавху ІWОJІока одержапн., працівники ферм радrоспlв •ПухlвсьхнЬ, сВепнкодимерськнjі•, апемптахо;sаводу •РудНJІ•. ПротJІІ'Ом червІІJІ _державі продано: молщса 10~8 токи .при завдаииІ 0900 тонJІ; ІІ'вса 2453 тонни ари завдаИнJ. 2500 топ; •вц• 29- мі.пьйоИів 5 тисяч штук при завдац111 25 мШ.Іовів 550 'rИCJІ'f штук.

з

Підведено

~-

пі.цсумки

амаrаНtІІІ

твариннмн·І•

рц­

rкnу Імені Щорса :аа осін­ -.--овмй nеріод стійІІо­ воrо

ro

утрнманнІІ

Т8а9Нf~МНЦТ8а,

rpo~o~aдcwco­

Сором

С?;іМ

ene~»тopt• маwннноrо доtн­ НІІ кор\8 yocniWHO 8НКОНаІІН

~ соцІаІІістнчні :аобоІІ'ІІ· l&ttHJІ. Це AQ38011HIIO І ~A­

racny ·• ЦІІІому :ааирwнтн

ІІІАп-ІдаІІ.,ннй

rромадс ..ноrо

маНtІR а1

ана"Іttкм

:ааQаНнR •9110НL

цІв,

як І

утрн­

стада

державі

у трудовому серед доя­

минулих мІіся­

nродовжують

утрнму­

ваtи оператори Н. А. На­ зарчук. Н. М. Чолоч. В. Т. Воробей. Т. Б. Мо­ гипьна, К. М. АндрІєць

· та

ІнщІ. якІ одержали за цей перІод ВІД кожноУ J«>рови по ·3500 й б~wе кІ.дог.рамlв молока. 'Свою любов до працІ. ста­ РЗtНFІІС'J'Ь, вміння передо­

в*к" охоче переда~ь по· Друrам по роботІ. що сприяє

досягненню

внео­

коУ реаультативностІ у зма~ rаннІ всІм колективом. .

·

.fik:nя

45

підведення

під­

сумкіВ змагання nеред nрацtвниками тварІ+нниць­ коУ Га,ІІ!уЗІ екступив колек­

тив іІrітбрмrадн районного будинку ку.nьтури. який був ~стрtнутнй палкими оплесками.

Т. РУДЕНКО, rеаон врофкому.

тисяч

молока м'яса

тонн. ордена

рівняно за короткий час вони зуміли надолужити і

досягти

при­

бавки молока до відповід­ ного періоду минулого ро­

ку. Як і раніше .. плосків­ чан.и лідирують у соціалі­ стичному змаганні.

·

Помітні змІни

на кра­

ще в'Ідбулися і в роЗвитку тваринницької галузі рад­ ·госп!в «Пухівський•. іме­ ні Щорса, «ЛІтківський•, «Заворицький•. Перевів­ ши худобу. -на табірне утримання. тут добре ор­ ганtзуваJІИ годtвлю її, nо­ ліпШили племtнну роботу. подбали про умови nраці т.варинникtв. що спрИЯJІО одержанню

бавак

вагомих

молока.

дарства.

крім

УсІ

при­

госnо­

радгоспів·

tмЕінІ Н:lрQВа, іменІ 60-річ­ чя СРСР. «ЗаплавнИй• 1

;;юоо тонн;

-

~!

>ІІІ

5:а:..,

і15

111111-

відповідного

nеріоду

ми­

Невиправдано

j Волошин~

худоби

ч~рвнІ тваринники

у

ти.

радгос­

цих

ли

господарств

упущення

Літо для

одержання

на

мах. Це

ятимуть

·

-

шукати

готl~л~.

Що

ниНішнього року

й

говорити.

рошна.

ного

nричин.

а

'увагу

слід

сnриятиме

по­

кормів.

Необхlд­

організувати

високо­

·продуктивну роботу су­ шильних агрегатів, зби­ рання трав на неугІддях. Буду'М> кор.ми ·-- буде молоко і м'ясо.

аrроцромислового

Jj;opowi

що

рованих .но

район­

створити

якихось

псвненню запасів концент­

Однак. не­ це, в біль­

шості госпоДарств

про­

при:дlлити ви-готовленню вітамінного трав'яного бо­

' .умоsи ДJІ.Я роботи кормо­ добувникІв. зважаючи на

призвело

зниженню

Особливу

кор­

складні

що

правильно організувати роботу, дбайливо ставитися до кожного нілограма фуражу.

кормоза­

nopa

щитом.

посиланнями

дуh тивності д:ійного ста­ да. недобору молока. Щоб уникнути цього. треба не

~исоких

дешевих

немов

посуху.

заnаси

1 «Авангард•)

··'

(«А,вангард•)

Намнетюк В. І. (ППЗ •Ру.дня») МНІСЬ.ІІаєНІСо Л. М. (ППЗ «Руднн АврамеНІСо В. А. ( •Авангард») Рогuьська Т. Я. (Імені Щорса! Бевчужна Т. П. ( «Авангард•) Абакумова М. В. («Авангард») Кочутенко О. Г. ( «Авангард•) Литвиненко Г. О. (Імені ЮроваІ Щнrоль Л. М. 'Імені Юрова) Барбон Н. Ф. (ІменІ Юрова) Карсим 0.- К. (імені Юрова) Чопоч Н. М. («Авангард•) Назарчук Н. А. («Авангард») ТкачеНІСо В. С. («Авангард») Могильна Т. Б. «Авангард») Медяна С. С. ( «Авангард•) Бровко П. П. («Авангард») СемчеНІСо Н. (Імені Мічуріна) Шевченко В. імені Мічуріна)

жу. Зрозуміло. црорахун­ ки. безго·сподарнlсть під чгс кармозаготівель спри­

найкраща пора

-

надої·в

на

організа­

ції соціалістичного зма­ гання RВфермах, неде­ статньо уваги приділили po6<rri з кадрами. Треба суворіше питати з керів­ ·ників середніх лано1< і слец1алістІв галузі за по­ гане виконання службо­ вих обов' ЯЗ·КІВ.

РадчеНІСо Н. М.

до втрати найкращих умов і можливостей для поповнення запасів . фура­

допусти­

в

які,

А.

Медяна 'l'. І. (Імені Щорса) Гупя Л. Ф. («Авангард»)

прикрилися

лів << Бобрицький» 1 «За­ nлавний». Партійні та nрофспілкові органі,зації

В.

'СJІJІИЬко о_ І. («Авангард») Везнмевна Г. Г. (Імені Щорса)

укосу трав. На жаль. є й такі керівники, спеціаліс­

знизили

·

nродуктивність

з

до

Хоревно О. Ф. («Пл:оскІ·вський») Топtха Г. Jl. ( «ПлоскІвський») ЛевкІвська К. М. («ПЛОСИlіВСЬКИЙ

сіна. сінажу, обезводнених зелених кормів з nершого

року.

4069 827 3941 980 3832 912 3822 905 895 3821 3782 ·960 3638 866 3615 874 3602 855 3553 853 3515 824 29R9 676 28.'Jl 656 2755 650 2747 604 2742 680 2712 630 2713 735 2713 735 2712 630 2690 590 2689 611 2689 611 2655 610 2652 583 2652 583 2601 572 2601 572 2600 1266 2600 1266 2556 720 2556 720 2506 1340 2506 1340 2500 7.54 2500 754 2370 545 2370 545 2357 519 2357 519 2299 506 2299 506 2230' 460 2230 460 2210 619 2156 798 1882 508 1875 506 1823 875 1760 704 J760 :ин

, 'І'опчавюк О. М. : «Плосківський» І Д.ІJІІеНІСо В. Є. ( «ПлоскІвсьиий») УстеНІСо О. Г. ( «Плос:кlвський»)

кормах

об'єДJНання. в~користову­ ючи всі джерела. зуміІЛИ

nорLвняно

460 ТНСЯЧ Штук.

На дешевих

•Бобрицький•. йдуть нині плюсом

'Карасюк Н. О. ( «ПлоскіІвський») Топчашок В. А. «Плоскlвський») ГолопQПа В. І. ( •Плоскlвський•) Коб'юк Ю. В. («Плосківський») ·Федосеєва Г. М. ( •ПлоскІвський»)

НАШ КОМЕНТАР:=~==============

ну ло го

Жовтневої РеволюціТ рад­ госпу; «Плоокlвсь_кий:t. По­

прогаяне

госrюдарсоrво

=

тонн;

-- 9630

ЯЄЦЬ .. - ~ :МіпЬЙоніВ

перше

тваринників

Пріеекще.

~~& ~~і-

ствам району необхідно продати державІ в пнпнl:

Особливо радують здо­ бутки

...

Щоб напружені плани стартового року дванадця­ тої п'ятирічки. успішно ~тілити в життя, господар­

. пі.вріччя стартового ро·ку дванадцято! п'яти­ річки. Тваринники району одержал-и за цей час по 1689 кІлограмів молока від кОжної корови, що на 122 кіЛограми бJльше проти відповідного ,..перІо­ ду минулого року. Вало­ вий надій його зріс на 2957 тонн і сягає більше

nерев.,.монаннJІм

nродаМtУ

ЛІдерство ,_суперництвІ

рск,

nеріод

АЮНЧИЛОСЯ

ОПЕРАТОРИ МАШИННОГО ДОJННЯ

У сприятливу липиеву .пору тваринвики району мають домагатися найвищої вІддачі громадського тваринництва, дбати про те, щоб набрані в першо­ му пІврІччІ темпи .не знизилися.

а rосводарстJІ району.· ,так, .середньодобовий надІй ц ІСорову зрLс на 0,4 tclnorpaмa у nopiв­

року_.==========

НІ Hll РІВНІІТЕСІІ

.на nиnень

Ваrоацп резу.пьтатlв добИJІИся ;в червні тваринни­

•onoaa

198'6

'

·

БІлогуб Р. Т. (імені Юрова) Якуша Н. М. (Імені Юрова) Кпимекко М. К. (імеяІ Юро·ва) Радченко Г. К. (імені Кірова) Яковенко С. А. (імені Кірова) Барбон Н. М. (Імені Юрова) Миколаєнко М. Д. («Бобрицький») Обіух Т. Д. («Бобрицью:ІЙ») ДемидеНІСо В. М; 1 «Гоголівсьиий») Цьомка С. І. (Імені Докучаєва)

Прнм81f С. Ф.

( «Гоголlвський»)

ЛисеНІСо Н. Я. ( « ГогОІЛівсьиий») Новохацька С. А. (імені Докучаєва) Ммород А. І. (Імені Докучаєва! Круrоль В.

А. (Імені МІчуріна)

ТЕJІЯТНМЦІ

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

П!>Іевнще.

roeno.д&·PC'I'OO

виробництва І продажу Аержаві продуктів тваринництва господарствами району за шІсть ~ІсяцІв 1986 року (аа Аавнмн міського ІнформаЦійно-обчислювального центру державної статистики)

'Stt

r41C~··

lf

:z:! :•ГtпосківськнА• •Авангард:. с.ПухівськиА:.

сРудИЯ» 60-річчя СРСР Кірова Щорса

~~:Бобрицький»

•Русанівський:. сВелнкодимерськнй» сЗоря:. «Красилівський:. .4Літкічський» сЖерДІВСЬКИА:t 1

«Гоголівськи~» імені МічурІНа імені Jlокучаева сЗаворицькиА:. •

сЗаnлавнJІЙ»

Ч.2

іЕ it ig& і і; о

ППЗ імені імені імені

>:.: »-

'

3270 2463 2454 2391 '2379 2177 2159 1922 1849 1630 !569 11:і30

1524 1495 1369 1264 1254 1234 1017

;;.,

:.:

S:іЄ 1:~

~ f~ tl ~і +16 .+51 +436 .+151

-5.3 ·-78 +270

-10 +І І

+245 +200 +46 +235 '+58 +140 :+26 +193 +222 -24

і

~~~ ~~

~:m 11'

~ !it 21,1 15,8 13,3 16,4. 17,8 17,2 14,5 12,9 12,0 11,4 10,4 10,7 ·І О, І

9,3 10,4 9,4 9,1 9,6 8,6

:1а: Q,

~ІІІ

~! 97,4 80,0 1,2 98,9 39,9 з~. І

98,1 90.7 95,3 89,2 95,3 88,9 93,9 101,4 89,3 89,5 91,7 89,2· 81,7

• ~

і.!::. Q_

о•і

. !8g-.c

~~f.

J529 ЗІІ

150 835 173 219 1010 748 893

682 635 745 634 701 489 419 441 520 328

ііі ІІІ

9>.

~~:є

·eg

і~;;.,

~і~

ІЕ

·~t.:.. о • ..:

20 241 53 51 39 50

.?8 і і2

!t\8\1

.;.J~2

11,7

R9,8

571

.+43

g

+І1і!і +5

"'и

О: о>

~~

!~І ~:.:~ "ііІ

ОО:-

о-~~ :;

о:С

81

126

о:::

~ g~ +J·~i

--

>:СІ-

"'о.Q:s:~

-32 +3

1::

:1

-5

+37.

"

о

10:),9

+ 15

135,9 108,5 117,8 115,5 107,8 120,9 107,0 103,3 1.10,3 112,6 99,3 92,7 114,4 100,6 76,5

+І +І

122 133 112 127

·-3 +4

125

+3

Харченко Н. І. (Імені 60-рlччя СРСР)

Репун О. А.

( «Бобрицький•)

Сндоренко С.' І. (Імені Юрова) Дроботуи В. М. 1 \мені Юрова) Дроботун С. В. (імені Юрова) Хойіч Н. А. (імені Юрова)

11

:.:

і35,2 iЗl,S

+217

nроцен­

nлану

МельничеНІСо в. М . (Імені 60-р!ччя СРСР)

Сепюк О. Я. (імені Кірова)

j

+2 +7

99

в

;:1

"! ~§

+2

+ІЗ

до

nершого nівріччя

ІІІ.,.

-· 1~)

+5 +11 +23

тах

.s: 'S. 8.

-і-9

Продано

115,4.

·-4 + 12 -J

+5 +5

162

:t

:t;.,

'+ 18

62 33 '46 29 46 72 43

23

е

·є(/

ЗІ

1377 891 361

Сі~мнпо.1ківська n·KJ J(нівська п-ка

j~~

8.- ~

~е~

аа:.

-5

БроварськиА ППР

>."~

~о~ :r і!і;;

102 156

+4 + 109 -·-3 +2\J -f 104 +61 +23 +84 +.37 +42 -9 +70 +89 +2

6

~r..;

~8-

. ,.

;>,

109,5

ІІІ

Q ІІІ

'!І

116,4 76,4 110,0 125,8 109,0 150,5 125,2 119,9 114,6 157,9 116,2 132,4 122,1 140,4 131,0 175,4 202.2 158,0 110,8

JІебе.ценко Н. С. (Імені Юрова)

Швець Г. П .. (іменІ І\ірова)

112,3

Дмитренко В. І. («Авангард>>) Миронівська Н. І. ( «Аванга,рд>>) Стеценко Г. І~ («Авангард,.) Серrієнко В. М. (Імені Юрова)

Скок М. К.

;;.._

~~О.ё'і ф ::.1 8. ~'8 а. .о U <(С :J:~

Трофимова О. Є. :імені 60-,річчя СРСР)

ІІІ ~

-41 +5· +26 +52

Радгосп-комбінат «Калнтянський» і)Іені 50-річчя СРСР Богданівська 11-ка

.. По раАонg

ІІІ

..

'

~~ ~_,;.,о;;

( «Авантард»)

Павпеи;ко О. М. (ПП З «Р,удня»)

:!::<,>

~о. а ==-

800

138

800 800 795 755 735 724 719 719 717 712 682 673 656 655 633 582

138 138

52 164 173 166 158 134 96 122

84 101

ПТАWНИЦІ

ПрІееище,

282,9

94,3 140,0 145,5 114,8 126,7

103;2

108,1

105,7

110,5 74,2

rocnGд&pC1'80

Хипько Н. С. (ВогдшtІ11Ська n-ка) 149.6 Пей~омаренко Н. 8. (ППЗ «Рудня») 148 Кnнмась Є. М. r:Броварський ППР) 146,5

Климась Г. С. (Брова.рсьЮІй ППР) Литвив Г. П. (Броварсьюdt ППР) ПаруШева О. Т. (Броварський ППР) Новнцька ·М. · М. (Бровароький ППР)

Шита Н. І. (ЦроварсьІ(И'Й ППР) Мед К. В. (Броварський ППР)

1653

472

1531,3

143,9 137.2 136,1

1258,6 902,4 ] 275.7

133

855,2 1159.9 933,3

131.:3 130.1


....,...

Іа липня 19бЬ

ВІВТОРОК,

ДОНОР*- ~ найкращий .

І

фІільм

оюеаи~.

Коицерr СибіІрс'Ького

17,30

Р!.з'ьб.111еИНЯ

надійний і ефективний за- І

отруєннях,

а

та-

розпис

ПО

дереву.

1 1

куванні багатьох хвороб у 1 дорослих і дітей.

Організовано

Сьогодні у світі. \ еЛюдина і :JaК<>ttP. Що

18.45 19.00

1

ж таке ди?

День донора нещодавно в 1

нетрудові

дільНИчній 1 19.~0 Нови:ни. 19.40 с3драстуй,

ЗаJВорицькій

дікарні. 24 йшли в цей

9.55 сПо

-

кроо

не

З дуМКОЮ,

ЩО ЇХНЯ

Серед

них

ЩодеІИНJІІІК вoJIJi.

са, І. В. Кизим · та інші. Вnерше свою кров здал.и

В.

М.

СвІІрський,

Феськів,

О.

Ф.

Г.

12.25 ТелефtJJьм

справі

робітники

і

Ні.40 Циірfюва. програма. Телепост на реконстр~U виробничого об" єднання сХе·рсонсьНІИ'Й

1 вкрай 1

номбайновий · завод Пеrхu:ювс·ького•.

у цій виявили

Дп:ЯІ ста.ршоЮJасни:кhв. сТова,рJІІШ•. 18.QO Юнопрограма сУ с•віті

радгоспів <~:Заворицький• 1 і •Заплавний». Тільки 1 радтоспу

-

·ПреRраСІНОГО•,

с<В11д мелодіУ до меJІО· діЬ. Фільм•нонцерт. 19.00 АІктуельна камера. 1•9.30 сСлово. ,.... ПJои.я·•. Іва.н

18.30

доярка І

•3аворицький•

д А. БутУнець бере ак­ тивну участь у донорстві. Колектив

діЛьничної

'Фра!НИО

20.30

ЗаворИІ\ЬКОУ

лікарні виоо- 1

м. ДУДА,.

І

народна

пісня.

ТЄ'JІІЄфІльм.

:революцією.. НОВИJИИ. ,

серія.

2

23.00

1

лІ.Rар-терапевт Заво­ рнцькоі дільннчвоі JJІ­ карнІ.

Док.

~0.50 На добра.н!ч, ді'l"В'І 21.00 час. 21.40 "rелефіІЛіьм сНароджена

сить щиру ПОдякУ всім, 1 хто брав участь у Дні до- 1

нора.

Імен·'

17.25

службОвці

од~m, працівник

1 . серія.

17.10

жаль,

констатувати, що низьку . а-ктивність важливій

сНа·родже-

ІШІІ революцІ.єю•. Новини. ОпJ.ваооть діти.

1

М. 1 13.30 Послуш- 1 1•6.10

на

доброі

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

на.

Доводиться,

Ігор

23.25

•Почесн1 донори СРСР• Н. І. Панченко, В. М. Омельченко, А. Г. Брик­

КИІВ

ТА

· 11.35 Фільм -

ОБЛАСТЬ

дітям. с.Ка.пІ­

тан ЗбрешИ'-Голова... 2 серІія. Програма Да·ГЄСТІШІІСЬ· ЖJГО телебачення. '13.20 Французьна. моІ'!а.

12.40

За діт.вй спокійні У піонерському

14;25 СІільоьКSІ година. 15.215 НоВИНІИ. 1.5.30 Іt1ри доброУ возИ.

І

~етбОлу. Чо:тювіки. Lгри доброУ волі. ТенІІіс.

19.00

І'еііщбоJІ.

19.45

Вечірня

ХІВилювання біJ.тЬків, адже І більшJ.с.ть дітей їхала з 1 дому так далеко вперше.

1

казка.

Але посмішки на дитячих

1 1

обличчях розвіювали бать-

не парі, або Спр&JВЖня nодія, що благополvч:но З$ІІІЄРШИІЛася: СТО· років

23.00

ківські клопоти. Дітей зав- І незвіда­

У Boлro_rpaдl ЇХ !3УСТрі­

юімнатщс.

Тут.

в

та- І

ди:

ходять

куmаються в

в

ба'сейнl.

16

1

Ухнім

-

бЛ'ИВьке..

Державноrо а.ноамблю nteнl ' танцю і\щрка.роЬІКОУ АРСР. . Но-вини. Жнття ВНGНВЧіН1НІХ

ЛЮ•

лов•. 17.30 РозповІ:даЮ'І'ь нашІ ко­

дl­

т ям добре відJПочивається, батьки спокійно nрацю­ ють в рідному господарст­ ві.

М.

респондеІН'І'и.

18.00 Хорові твори С. Танє­ єва

виконує

ПОЛОВRО,

громадський .кореспои·

·19.35 ФіІ!Jrьм с0дИ1На:~tам даєтьс:я

~Н.'ОО Час.

21.40 Ігри :НОГО

Укооnс:nіпки

ви­

платі БУРЯКОВІА Іван\.вні •3 nриводу

Hitfl

rічної смерті її сина Оnекс:андра ІІеои~доаича.

з

По­

фігур.

23.:Ю Сьоrодиі у світі. 23.35 Щоденни·к Іго-р · дООроУ·

І

.

п·ятницн. 1в липня І

НОІВИJН1И. І11ри доброї волІ. · Во­ лейбол.. ЧоJЮв!Rи. Тен:Іс.

15.25 15.30

17.00 ХХ Всесо103не пушкін­ З•а

ва

поез-ії.

'І'ВерезиіІІ:

18.40 Довідкова сл·уж6а. 18.501 Чемпіонат свіrгу з бао· ЧОЛО•БІ~.

19.30 І•гри доброї волі. Те· • ' нІіс. 20.00 В:ечі.рня казка. 20.115 І11ри: доброї ВОІЛ~. Дзю­

Флі!L1щрtІ.

18.00 м,ультфіл.ьм.. 18.15 сЮnLвдружlІ'ість•.

до. Теніс. 21.00 Час. 21.40 ФільІІф сСокоnове•.

ЧЕТВЕР, І

nісні.

СьоrодrшІ у світі. Док. фtльм. Новини. 20.00 Ігри: доброї волі. С~ор­ тивн_,. гімнаСТНJИа. Дзюдо. 21.00 Час. 211.40 Ігри до<7рої оолІ. Сnор­ ТИ:ВН>В гІмнастшса. Дзюдо. ВаоІожt атлетика. Па.русннй cnO!p'l'. ·Вол·ейбол. Чолові-

18.45 19.00 19.55

Муз.

17 ЛИПНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

ЦТ

кн.

8.00 Час. 8.40 Щоденн~ Ігор д~рої

11001.

8.55 ОчевНІДНе не.

9.55 Ф!Jrьм да~я

23.15 Сьо~ у свІаі. 23.30 Щоденни·:к lrop доброІ во.лd. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННІІ

неймовLр.

сОдинакам на.·

10.00 НОВИІНИ. 10.20 Ви:роонича rtмнаС'1?Іиа, 10.30 МолодіЖна студія'

ГУР'ГОЖИ'І"ОІlО.

11.20 НОВИІНИ. 14.30 Новини. · • 14.50 сСіп'ЬСЬ:Кі ГОРИІЗОНТИ·•.

сГ~. Н.15 'l'елефільм сНІІІРОджеиа

реоолюцІ.єю•. 4 серІа, Нов·н•Н1f . Но·вини. сКолектив і п'.ІІТИІРЇІЧ· на.. Вnровадfflеннн еко· но·МІіІчнІІІК технологІй на Днdпровському ме· тал,ургі.йному комб1Н<В!І'і іІм, Дзержинського. 16.401 Телефільм с·КрІМа для

ТЕJІЕ&АЧЕННЯ

10.00 Новинв. 10.20 І любов, І ШВІНа. 112.20 Телефільм с·Народже­ на. революціє~. 2 серШ. 13.40 НОШІІНИ, 16.00 НОВИ!ИИ.

•НОВАЯ жнвнь •. -оргак. ВроварсЖJго rСІJЮАСИо·

fJ'aroв КJІ'еВ<:1Юй обnасти. (Иа ~ИІНСНОМ яьrие).

Ред8іН'І'ОР Е. ФЕДЯН. 17 аnреля 1937. rop,a. Ди• аwходао .sооІЖtІК. е~~еда., . ІUІ'І'ИН!ІІІ&,.. 8 ус;бота.

1.2.45 16.00 16.10

16.215 Новини. 16.301 ШВІХова школа. 17 .ОО Весе.лі старти. · 18:05 МультфШьм. 16.1•5 Тверезіють норма жиmтя.

18.45 СьогоднІ- у сВіті, 19.00 с·За CJ!O\IIOM дLло•. Еионом·ІJЯ

-

І

сцраова

ПІІвночІ•. 17.30 Грають

береЖJ!flJВk:ТЬ

ти.

цартійна

Бостон... 21.00 Час.

Спортивна:

І

волІ.

18.30 19.00 19.30 20.30 20.40 21.00 Z1.40

na.

Бо.кс. ГІМІНВСТ'ИRа ·

23.10 Сьогощu у cвlrri. · 23 ..215 Щоденник Ігор доброІ \!ЮЛІ,·

ПРОГРАМА УКРАІНСЬRОГО ТЕЛ!:&АЧЕННЯ 10.00 Новини, .

10.20

«•дmюовіт•.

тори

КонструІе­

клітин.

11. ОО Фо..РТе-nІ<анннй концерт. 11.30 ТелефLльм сНароджена .революцією•. 3 серІя. 12.50 Новини. 13.05 НародНІ Т8JІ•ВІНТН. 16.00 Новири. Н3.10 НВJРОдНІИй деnуТа/І'. дітей. Лялькова

,1_6.40 Дпu!

ВИІСТВІВа

сГусеня•.

17.15 сВ майстерні художлrи­

. К~. Зес·ЛУЖЕоІ!ИІЙ Х'""ОЖ· ·НІШ УРСР І. Пwнич. 18.00 Факти свІдчать. На.род ·ме

nрощає

заnроданцям.

. націоJJ;ал-Іістам. 18.31() Концер'І.' ДИТЯЧОЇ

ХУ· дожньої само,щІіяuІьнОС'І'І. 19.00 Актуальна ШІІме-ра. 19.30 Наші nрем'єри. с·ГенІй-•. ТеленовеJІ'ІІJ. 20.00 Молод\Qюfа студія 4ІІ1арт>,

20.4S На добранІч.

дітнІ

:

юні

моя

.

с·В'.rrчнв-

неозора..

ЕстрщдjНий ноицерт. Аwгу6111ьна ·камера. Музичні зуст.річl. Дон. фІільм. На добраніч, діти! Час. Телефіт>м сUВІРоджена

революцією•.

23.10

музJ:ІІlОІІН­

Кіноnрограма

18.00 НІІІ

211.40 Іг.рш до<7роі >РУ'СІН·ий cnopr.

Теле-

жу.рна:л,

1

22.45 Новнни. 22.55 УлюбленІ . філ.ЬІМ.

сСпра.

за тобою•. Новини.

11.15 14.30. Новини. 14.50 сКом;уніс'І"ИІ 80-х•. Д.ОК. · телеф!JРьм. 1'5.25 РосІйська мова. 15.55 Новнни. 16.00 ФіJльм сТаєм-ни:чИІЙ ОСТ• рІ.в• . 17.30 Ермітаж. ЖИІВОПНІС

спосіб

ЖИ1М'Я.

кетболу,

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ Час. Щоденни~ Ігор до6роі

8.00 6.40 • ,вoJDi. 8.55 ОвІт І молодь. 9.30 Цок. теJІІефільм. 9.55 Філ·ьм - дІттs.

журнал.

омrе СВSІ!І'О 18.001 Новини.

Ігри д~рої волі. І'а!Ндбол. 19.20 НОВИJНИ. 19.30 Зроблено в Києві. 20.00 Вечірня КІІG'К&. 20.15 Lгрн доброУ волt. Спор. чювна гіМІНа.стІШа. Дзюдо. 21.00 Час. 21.40 Ф.Lл·ЬМ сСОІІІОЛОве•. 2 серія. 22.45 Новини. 22.55 сЗО Х'ВИІЛИН без орке• . СТРУ•. Муз. фіпьм.

•1І1 .50 сВС'ЬОГО ШІСІГЬ СТРУН•. ФіІЛЬМ"'КОІІЩерт. 1r2.25 ФІІільм д!Іrям. сЛя· л·ЬІR& Руслан- І ЙОГО друr Санька·•. 13.35 ФІ:Ільм .Добрі намір~. 14.55 сСnі'ВДружнІсть... Теле­

..

ПРОГРАМА УКРАІНСІІІКQГО

ro ИОМИІІ"е'І'а Кокмунистической парrии Уираииьr, ГOPQAQJCOro и районкоrо Советов нароДJІwх деnу. ~'мета аьrхоДJІІr с

волі.

~Та!ИНЯ.

ВОЛІ!,

с:nовпюс щиреt сnівчуття інженеру по ПRацІ і зар.

ІІ,а.

гурrожИ!ГОк:..

доброї

касювІ вИJСтуnн

Заступник редактора А. УСЕНКО. &ровареькоі

Московсь.

кий камерний :хюр. 18.15 М:уЛІьтфільмн. 18.415 С.І,ОГОДН! у СВІ'І'І. 19,00 Свtт І молодь.

дент.

Копектив

н.и.

19.35 Телем-іст сJІен.ІІШ'Іkд ..,...

.

дей. ФШ~м сВ&перІй Чка-

Знаючи. що

ПМК

сОбі·

15.30 Кюtицерт 16.00 16.05

бору.

д!ТІЯ'М. бY'\'ld•. !

фі.л'ьми.

.

зиція.

ЛИПНЯ

9.55 Ф!;,дЬІМ цто

'

роки..

МузНІЧно-поетична комnо­

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

Дон.

nохо­

Школярі оточені увагою, турботою працівників та­

11.10 НОВІmіИ. 14.30 НО13ІНІНИ. 14.50 сДалеоке

два

Дон. телефІльми.

Чаrс. Щqценюm Irop доброУ ВОЛ·І. 8.55. Клуб мандрівНJН!Кtв.

борt, всі зайняті цікавими ·tграми. проводять різні кmrкурси.

СЕРЕДА,

вот. Во· ЧстоВІІкИ. r~

JrеМол.

.

бQn;.

17.20 Чеt.mІОІНат евhоу. а бас·

І!ІІЄІ'І'болу, Ч<mовІии. сНа аемлІ НІfівсь!СІА_.. ІнформацІйний ви:пуск. 18.30 МІІІІЛеиьІСИ'Й концерт, 18.40 Чемnіонат cв!rry ·а ба.с­ иетбо.л·у. ЧоловІки •. • 19.20 Ігри доброt вonf. rа.кд. бо л. :Ю.ОО Ве'ЧіІрня иаааа. 20.15 Дл'ІІ' всіх І ДJJІІ Ножао.

18.00

. го.

20.45 дов~Ntова служба. 21,00 Час. · 21.40 ТелефІіпьм сУ 'ІІІ ро.

Новини.

5, сеРія.

ruмнас.тн'КІВ.

с3вичайна ~Р8ІСУ'НЯ·•· Н&У'І\ІОВО • nonyJIЯ'PIOtЙ фільм. 8.40 Ф:Jльм .•СоЖJлове-•. 2 серія,

Концерт дружби. Уча.сrrь бер~'ТЬ художні

9.45

колЄІКтиви

л·а·уреаrrи

ІІІ фе.сти!ВаJІю народної 'І'ВQРЧОСтті СОЦіа.лІіСТИ·~ІИХ КJ>aJH. 10.215 РозnовіДі· npo художниК:в. r. Гагарін. 1•0.41) Док ф!ЛІ,МИ. 11.215 Народи! мелодtі. 11.4<1 З·устріч ш.коля·р!в з nо­ чесним

ТОІром•

noлi!'PHШ«>llf,

Меди•ЧННх

док­

ШІ~

В.

Воловичем. 1~.25 с~ебІО'І'•. Граюrь Г. На.­ заrро,ва

(фортеnk!;но)

І

Д.

Чес. ЩоденнИ'И

Ігор

·

жебра-.

t

'·· '

16.50 Муm.тфЩмt~~. 17.00 ФІльм-ноащерr

сМело•

nt.J Л. ЛЩІовоУ•. 17.55 РеКJІSІМа.

TeлetRІiy<S ииянон с-ЩедрІість•. 19.00 Lгрш доброt вont. ДаІО•

18.00

сДжерело~

t

ВЗІЛь есrрадиоJ nlc1d• с·Зо· ЛОТИІЙ• Орфей-ОО..

КІІ·ноnанарІWВ. Час. Ігри· доброІ Сnор­ тlіІвна гімІИа.стmоа. Важка' arrлe'nilкa. Во.кс. Паруе­ ННІЙ сnорт. 23.415 Новнни_ 23.501 ЩоденІНИН lrop д~роі ІВОЛ!.

so-nl.

ТЕJІЕ&АЧЕННЯ

10.00 НОЗИІНИ, 10.20 РнrrміЧ'Н&І rімнас'І'ИК8. 10:50 КоІЩерТНий за:л

JМш•.

14.30 д2н.

' ..народжена серія.

ЗА!й•

nрогра.ма

сБІотехиоло~.

Переда·

1.

Херсонському ~ЬJСО'МУ

а

'І'~'І'РОМ•. облаСН!Ому'­ МІУ8ИЧ110·

JІJРІІІМІІ'І'Ично~ театру 5О РОІНів.

14.45 Сол~атсЬRІ IUIC:'I'It. 15.30 Сонячне коло. ' 16.05 В годииу дозвІD!ля ... 16.40 НТТМ: аукціон Ідей. 17.40 Зусфіч ІІІКОJrЩ)Ів а майефами

цирку,

•Сt&рби

музеІ.в

н- .. Є.

JІІІІНсере,

'УкраІ­

сСвято.

І

А.к-rуальна ІС8:Мера. Концерт &НІСІІІМб!Uо nle· нЬ t ТВІНЦІО сnодОЛЯ!fНІІР. 20.415 На: до~іч, дh'иІ 21.00 Час. · 21.40 А. КрИМ·. с7t!nЛ'ИЙ ПО• nіл•. Вистава Киtвсьхого а:каідеШчноrо росtйсьЖJ.

19.00 19.35

дра~оrо

театру

ім. Лес·L Укра:Уюси. В ne. рерві 22.5(} НОВЩІИ.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА ЦТ І .ПЕРЕJ1АЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСtЬ

8. ОО·

Гім-наt'і!'И'Н6. 8.20 Юножурнащ сС:х,Ід-ний СибіР• . 8.30 Ритм-ічна ri~oпta.cтJm&, 9.15' Док. телефіпьм, 9 .2·5. Р.ашюм пourra. 9.55 Ha,w сr.д. 10.25 Док. телефільм.

10.45 ВнбрІІlІ31

сторІюm еві· тової кулЬтури. ДжоRаТВІН СвіФТ. 11.415 Оn'ває к. Capт<Sawa.

154.

·

іІІІо~ АР1МІІМ' itJf,вoМ(Oto o&ia.cttoto ~npuni~Jfи у· cnJ)iiltaDc.. аидаІИІиІtІ'а. n~графІt. 1 kКИЖКОво1'".!01)rі811t. ЛАРви АРУJС6Ри·І; aiw:IO. КІІfІнька 001141/И'Jо~ .. м~ 8ронріе, ауА, KИJSOJoнa, _154 ..

телефільм ..Жит. ЗеМІІІІ•. АиrпІя. 5

ТSІ и-а

· 15.215 Новини. 15.30 ФілЬМ·ВИІС'1'8881 JtарЖ&В• серІя.

:ноrо юзу

M6111oro РСР

тearrpy со. сОдр~

Ба.іrьза.мІІІова..

18.00 l'ІtІжшаJродиа П811Юрама. 18.45 МуJІІЬТфільми.

10.05

сАну,

стріч

дtвчата1•

дtвчат

ІКа

м.

Зу.

Шевчен­

Мвиrишла:к:сьноt об· JJJaiC'I'll> К&ЬаQС:ськоJ РСР. 21.00 Час. 211.~ УрОЧИСТ\8 ЗІІІСІРІІІМ'.ІІ .Ігор доброІ волі. По за· JtІичеІІІНі ЧЄІМ·ПІОИМ' свІту з баскетболу. Чоло­ вІни.

-

Ф1НаQІ.

В

перераt

ПІІАсумковий

що-дек·

ПР~l/11 ~~~н~itoro ТЕІtЕБАЧЕННЯ

10.00 Новини. 10.10 Рюrмtчна rdіМінае'І'ИНа. 10.40 ДJm дітей. ФІm>м dla.P· вара IClP8Ca довrа: ЖJ·.

112.~6ьоrоди1

lteнJ> м-­

-

::ЕсГорИ80JtІІ'Н! Крив-

ІЗ:ОО С'ДОб

го

В8/М

адоро. •

в'я•. овfдj' ва ЛНІСТН телег.ІLІІ! ч!ІJв. 13.30 м. леоков. сМарвоТІра!І"НІІЦО. ВИ'С'І'а.ва. В ne~~ 14.20 Новини.

15.35 Село ' пюдн. 16.00 СJІа:ва СопдаrІ'ОІ>Ц 17 .оо Каrrрусик кінОІ!'&JІ •. 18.00 ВНстуn·а.в Лекіиград,сЬ• КИІЙ

ди.ксилеІfД,

.

сЧориоморець~

сДружба•. СпІівае народ• ~и!й артж:т . СРСР ;х.

снюється

Во. ЧоиовІ.ки. Ф1Н8ІЛ. ГУІІfОРИС'І'ИЧ· Юlюжурнал сЄра.-

18.30 АктуІІІJJЬІНа намера. 19.00 ЧемnІона.т СРСР а ФУ'І'• болу, с~· (Киів) -

УКРАІНСЬКОГО

ч~.

:

Р8ІНІК0ва пошта.

·Ний

до6роt

Д8іЧ'і>в відnовІДає аиаде· міІfс В. Афанасьев. ФеотИІ- ~

5

І

~ rІмнасrина.

лейбол.

18.15 МіжнароДН'И'Й

12.50 сНаука І

ЦТ

,

14.20 ДитячИй

16.40 Новиии. · 1-6.45 У сЮтІ. тварин. 17.45 На запиrrания телеrпя.

13.35 НQВНІНИ, 13.4'5 «З~річ

ПРОГРАМА

ЧеІс.

11.30 Кл\Уб МІІJИДр\ІВИИІНів. 12,.30 mпьс~ го~а. 13,30 Ігри. до6роУ ВО.mІ.

нtоси. ШОСТІІ.й ве•. чора після вій~. 14.30 НОІВИІІШ, 14.45 11 Всесоюзний фести. В8ІЛІЬ НІІІРОІдІНО<і творчості. nозИ'Вlfі фес'І'НІВ8ІІІЮ. 15.1<5 Муn:ьтфІльми. 15.50 сЛро час І про себе.. Поетична антолоnя. Па.в. ло ВасИІJЬЄ9. 16.1 о сН,караrуа: С'І'ій1еІсть революцІі·•

Круум. 11.20 Телефільм ревооюцІ-ею•.

рнnня

СоювуІ

12.30 МУ'ЗИІЧІНІИІЙ 13.00 ФІ!т.м сО

ПРОГРАМА

tlO

то•.

Іf&ІРОДИОГО са~

19.20 21.00 21.40

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

9.30 ВУ'дНІЛЬНИ'К. 10.00 Спуоку P8i/UIRCЬJIOwY

ЧУ·

'

c:ln ІDGІ>коrо rсх:nодарс:тва - 1-02-92; коресnон,Rента місцевоrо ра• 5-13-91; аастуnJІИка редактора, аіддІnІа nj:Іомиспоаос:тІ, пис_Тfа І ма• 1.04-81..

cTenmtA

сПринц

9.10 Док. телефІІІьм. 9.20 29-й 'І'ІfІР8ІЖ сСnорrло­

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

с•к-р.таря. аіддіnу

-

с-Шашма.

,рИ.. 1 серІя. дощ• .. (НltP): 15.30 ФІл_.;баіІе'І'

.

8.00 8.40

мод1.яшьІЮrо ВІНсамблю таонцю с-ГорJЩВ!n ЛьвіВ­ ського медЬrСТИ!'І'У'І'У. 11.40 Док. телефІльм.

11

8ІНІСамбто

14.30 ТелефІ.n·ЬМ сДа'ІІІІ!l I.C'l'O•

11 .оо

·Т•n....,онм: Р•""КТОра _ 1.03·78•, •ІддІпу nартІАмоrоЖИТТІІ- 1-0,.:&1; аІАПОВ\даn .. иоrо ..., ,...

сове)У роботи

-·· го

Ht;AІnR,

19 лиnня

11.215 ВИJСТуп

го

КОИцерr етнО\І'РІІФІчнО­

14.10

І

го.

18.415

ХУ·

20.00 Ве~РНR . R81910&.

воЛі. 8.55 Вища шк<mа: п·робпе. ми nеребmови. 9.215 Вю:тавка Бура.тІно . 9.55 РобІ.ітии.чий фести;вапь в НД·Р. 10.55 Для В!Сіх 1 ДЛЯ КОЖНО•

ча

<Sуднниу

С!'І)!я,

АДРЕСА РЕДАКЦ1J: 2155020, Киівсьна обnасть, м • .6роnри, ВІЯ· Киіаса.ка, дІомовпення -

рат.иому

tз.~тел~

~1.40 Ф!ільмІ

СЛ!ІІВ~.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА -КИІВ ТА ОБЛАСТ.Ь 8..00 8.20

сУ&отА,

/

~.

реСтавре.оrорІв,

:юуД(ІОrСІННІdв, арDrеКто.. ІРЬІ •.. Ж)l'l)1flallk:т1Ji у Цеиr•

22.55 НовИнИ.

сЯ пам'ятаю мить дову•. Муз. ФіпЬІМ.

8.00 6.40

Зtуаr.р~ч

20.15 ІJ1РИ доброУ ВОІІJ!, Вокс, 21.00 Час. ·

НОВНІІ'И.

22.35

І

1~.10 ..~

до.

22.25

Кhюnросрама:.

18.00

15.40 сФра.нцузьКИ!Й альбом•.

8.00 8.40

ли з оркестром, з квіта­ ми, роомістили в з;ручних корпусах, затишних, світ­

лих

Нови:ии.

І

не,

..

тому.

17.00

че.-

Концерт ІІJЮа.мблю наІЮ·діНОrо танцю сЗебО• Та;джицьЖJrо тел:ебачеН'Юf І раІДіо. 11.15 с-Іх еІtЗаJМен-увала вій­ на.~. З·устріч школярtв з ВИІІІу<:КНИІКаМ111 ІtИЇВСЬ!КИ:И ВVЙСЬІІСОВІІІК учИІЛИЩ часІв Ве.ликоУ ВІТЧИЗИЯІНОЇ вій·

ВИІПУ'СІК.

кодимерських середньої 1 20.00 ІгрJІІ доброУ во.mІ. СпорТ'ИВІNІ: гІІмнастика; та восьмИрічної шкіІІІ. І . І 21 .. 00 Час. . Пригадується їх від'їзд, 1 21.40 Телефільм ..неймовір-

нове,

,рез

10.45

-18.20 Чемпіонат світу з бас-

:~ Вооrоrрадській <Jбласті, ~ідrючивають учні Вели­

кличе

юзу•. Юножурнал. 10.15сШ'КІілИІа реформа:

17.50 сКиШв•, Інформаційний

таборі

ІІJРТИІС'І' РРФСР Л. Лещен- .

но.

Со-

15.30 ІгрИ ДO(Spot

І

серІія.

Бо­ BoJreйбOn.

ротьба вільн·а. ЧоловЬІ!и. Бокс. 17 .ЗО С'Віт поез!L

імені Германа Титова, що

жди

,

18.15

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА

таеІія ДJJSI! фортепtаІно, хо­ РУ ~ OPJree'I'J)Y. 10.40 lсnІІІН<СЬка мова. 1'1.10 Г. Держа.вІ·И, СТОіріяки ЖИ'М'Я І творчості. 12.00 Ігри доброі волІ. Во­ лейбол. ЧоЛовІки. Бокс. 14.05 ФLл.ьм сВласиа дуМ· Ш\1•• 15.45 НОВИІНИ. . 15.50 с•Авто11раФ•. Народний

(вІ.оnовwnь).

І

23.10 Сьоrо,днІ у світі.

-

КИІВ tA О&ЛАСТЬ І1імнастика. ' Док. телеФLл·ЬМ.

Ібра!'Ьrов

Тепефтьм с-В сІ:мИа.д• цmь xлoп'R"~Jet ~. 13.55 .АінJrп!tйсьиа - . . . 14.2'5 д<ж. тепефJт.м. · 14.55 МемІІІНа ШІСІО./І8, 15.25 Навнии.

12.50

МІИІР. здрас·

.РУІСJШІІЙ спорr. Бож:. Спортшmа гімиа<с'І'ииа.

це чиєсь врятова­

життя.

РаJДЯІНському

·

8.00 8.20 8.40 ФіJльм сСо':/ве•. 1 оерМ . 9.45 МулМ"ф!Л!Ьми. 10.15 Л.•ва:н Бетховен. Фан·

nмн·астІl'10а. Док. фІл.ьм. Телефільм· сНеймовІр­

'1"0~.

дохо­

донори при- І ТІуЙ, дрJrгІ• ЕСТІРадка . nроІ)І)ВІМа з 'l1аJІ.лІна. день, щоб 21.00 Час. безвідnлатна\ здати свою 21.40 Іг.ри доброУ во.mІ. IJa. кров,

НА

не n.apl, або Сnравок,ня nqц!Jя. що бл&rо·nол-учно ЗЗІВершнлася сто роок1в

нв.рєв.

І

пройшов

8.00 8.15 8.35

Vча.сть бере міністр ШЛІЯІХЇІВ СРСР М. С. КО•

2.

.

сНароджена 4 оерІя.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ;ПЕРЕДА"tІ НА КИІВ tA ОБЛАСТЬ

спорт: проблеми науки І впро.DаІДЖеиия. Пе.реДSІЧ&

кож nри запобІтанні і лі• 1

революцоою•. 23.10 Новини.

сМ;узИІЧНІ ба.рвн•. ФІілІЬІМ-'ІЮ,Нцерт. 18.30 .Аооrуа.л:ьна камера. 19.00 Чемnіонат СРСР з фут. болу. сТорпедо. (Мосива) .-ДИІНамО• (КиІВ). 20.45 На добраніч, ді'l"В'І . 21.()0 Час. 21.40 ТелефІільм .-Народжена революцією•. 3 серія. ~.ОО Новини.

16.55 Н. Брамс. Коицерr .д,пя сіб у боротьбі за здоров'я 1 ещ>иnк.и . з о·ркестром. людини. Кров донора· не- 1 17 .4Q Мультфmьми. 18.15 ..На•уШL І ЖИ!І'Тsr•. Траи:· замінна цри травмах, кровотечах,

21.00 Ча.с. 21.40 ТелефLльм.

nроблеми

ПОWУ\}ОИ.

Дерока.виоrо .росІйсьКОі'о

і

сЗоJ1101'Ий JСІІІG•

Агроцром:

18.00

.народного хору, 16.20 НОВИІИR. 16..215 Російське мистецтво.

І

-

16.10 Студія

сЛабораторІл

15.40

І

крові

.JIHПHR

.tS

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

14.30 НОВНІНИ. 14:50 НаУ'І\ІОВО • ПО·ПУJШРНИЙ

друг хвороrо і Переливання

poky

20.415 На добранІ<~~. дtnrl 21.00 Час. · 21.45 сДру:D хороші моr Ко.нце.ртна

22.215

22.415

nрограІМа,

Новини. Світ ІЮе31і.

Поль

•.

БеР•

~ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА Ці І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ tA О&Л.СТІІо 8,00 Н.а ааоряд'!(У ставай! . 8.15 До ДКІІ: м~а. Дон .. ФІ:лЬм'и. 8.45 На: сцеиі JІ,uнеqьиІ. ме.тап.~"'РГИ. КоицеJ)'f ~О·

дfІшІьіиН!Х

иопе~ JlQ•

ИАЩЬІКОrо ме~урrІйного мво;цу 11м. В. І. ЛеІІІка. · 9.30 РосШе&ка мова. 10.00 Пі.роrрІІІМ& Горьковсь• 1d ст.УАП тепе6ачениа .. 11.1•5 ЧеМПІОІНаtr CStl'y 8 fl!!l:• кетбопу. чоловt:кн. l'tt"Іl'Ч

.

ва

11.55

З-е

мІсце.

содІаериало

. arrpana."Н'ИA 13.15 сФел!.ис

сцеиm.

ОГJІЯ!Д.

Те•

ДзержІІІНСЬ• На}'1СОВО•ПОПУNІР•

юdЬ. ИИЙ філ'ЬМ.

13.35 Сві'І' 1 молодь 14.10 ТелефІл·ьм ;дачні Ііс'І'О• РІІ•.

2

серія.

еДерева

·~IO'I'IoCJP.

Ігри доброІ волІ. Вес­ л~я ІІІІСІІ.деміRВе. 16.00 сУ И8ІWОМ'У дом(•. Eclr•

15.05

ращиа

вистава.

17.30 РоаnовІ:даЮ'І'і. нашІ .КО· ресІЮИДеИТИ.

18.00 Із скарб.ииqІ

св!ТОІВОt м·уgиіЧНОІ культури. М. РИМСІЬ:КИЙ·КоРсаtНОВ рО.

ма·нси ВІП«Жує 8І))'l'!ІС'І'К&

СРСР

н!\~а

І.

АРХИ·

по ва.

18.415 Ігри доброі волі. , Важ·lІІВІ

811-JІІЄТИ'Ка.

Дзюдо.

20.00 Вечtри,н нааІЩ. 20.15 Це ви моокете. •

21.<JO

Час.

:;1.1.45. ФіпьМ cepUr.

. 22.40

сДжерепа..

2

Новина.

)идекс 81285.

zt.Py.к офсе'ЦІ·ай. ошr 1 дР~ВАННЙ а}Жуuа. 'ТнрМІ 14.000 nримt.ркнЮа.

3a'МOI!NleKIIII М

3610.

#111 1986  
#111 1986  
Advertisement