Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

KPAlН,

ЄДНАйТЕСЯ!

На виставці "lнпродторгмаШ-78"

.NV 111 (4631)

У MOCHOВCb1WMY парцу .Со­ НОЛЬНИНИ» і на територn виста­ вочного комплексу Нреена Пресня з успіхом проходить міжнародна ·виставка «Устатку­

ВІВТОРОК

18 ЛИПНЯ

вання і TexHЇJНa промисловості,

р.

1978 Цlиа 2

торгівлі

коп.

і

новіше

ВИХОДИТЬ 11 КВІТНЯ РОКУ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

устаТКУ'Вання

ТАРС

дій

програма

У ;нраІні проходять пленуми нрайових і об­ ласних партійних номітетів, збори партійного антиву, на яних номуністи обговорюють і га­ ряче схвалюють рішення липневого (1978 р.) Пленуму ЦН НПРС, положення доповіді, з

Учасники тиву

пленумів

зосереджують

і

зборів

увагу

на

партійного питаннях

кретні

шляхи

.нарощування

темпів

ак­

забезпечення

кон­

цтва

нєв. Як вани ці вані на дар4'l'ва

ного виконання планів та соціалістичних зобо- ~

сь,кого

сільськогосподарської

в'яза,нь

нинішнього

року

продукЦії,

і

успіш- ~

п'ятирі'ЧКИ

В

ці­

лому.

!

(ТАРС).

народу.

~.~

~

Селу-робітничу допомогу нуму ЦК КПРС і'Завдания, що

випливають

з

постаиови

Пленуму і доповіді Геиераль­ ногО ' секретаря ЦК КПРС

товариша

л. І.

Брежиева

«Про дальший розвиток сіль­ ського господарства Трудящі столиці відзначалось у

шого

секретаря у

Україии,

доповіді пер­

Київського

міськкому партії О. вина,

СРСР».

внступах,

П.

Бот­

подають

всемірну допомогу трудівни-

кам села. Підпрнємства міс­ та успішно виконують свої

повністю

схвалили

Сибіру.

зобов'язання, поставляючи сільськогосподарському ви­

робництву машинн, вузли і деталі, хімічні засобн за­

го скликання і прнйняли їх до неухильного керівннцтва

хисту

міциіють

та виконання. Вони заявили про тверду рішимість зро-

зв'язки колективІв промис­ лових підприємств з трудlв­

бити все для здійсиення рі­ шень XXV з'їзду КПРС,

НИRами попів і ферм. При­ множити вклад киян у здій­

го

рослин

дукцію. Рік

снення партії не

-

іншу

рік

про­

тиву

зборах

партійного

виступив

члеи

партійних,

ра­

бюро

господарських

ор­

секретар

ганізацій столиці

України.

раїнн

ЦК

ЦК

В. В.

заві,дуючий Віlдділом машинобу­ ду,вання ЦН НПРС В. С. Фро­ ЛОВ. міністри СРСР. Нерівники партії і уря,ду ознайомилися з експозицією РаДЯНСЬКОГО Сою­ зу, а також інШих країн. У ВИСТВВlЦі, організованН! Мі­ ністерством маши.НОбу дування для і

ак­

перший

Компартії Ук­

кілометрів

у

равлінь

райвиконкому,

торів

відділу

прн.ємств і

і

Се­

північній

інспек­

кадрів

установ

пlд­

району.

З інформаціями з цих пи­ тань виступили секретар рай-

(РАТАУ).

На

ваХТІ

ВІСТІ

ветеран

Минулої

загін

ва

радгоспу

р~:шочав

номплекс-

і:мені

жнивні

Докучає-

роботи. І

62,8

градуса. На борту супутнина, крім апаратури для ,передачі про­ грам телебачення і здійснення далекого багатоканального ра­ діозв·язку. встановлено апара­ туру

і

центнерів

11.& ~

зерна

,гадир тра,кторНОl

бригади Ми-

чем со~оми 1 очолив ланку HO~На

прямому

обкошує

комбаи-

На

нового

ро~ільному

енергоживлення

вро-

збиранні

Олександр

Іванович

'ваються

високого

виробітку.

займає близl>НО с

80

,

гектарів

загінки.

Ф. ЛИХОГОД, диспетчер

радгоспу.

Другий десяток літ працює ШDфером у радгОСПі «Заворицький» Михайло Артемович Поляков. І завжди він добивається високих показників. ОСЬ і в ниніиlflЬОМУ році трудівник неодноразово вихо­ див переможцем у соціалістичному змаганні серед автотрансnортни­

ної

програми.

виконкому Н. І, Білима і заві­ дуюча загальним відділом Г. со' Машевська. Виступаючі зосередили увагу присутніх на необхідності організації чітної системи контролю за виконан­ ням ·рішень вищестоячих пар­

вильному

тації на

ків на перевезенні сінажної маси з поля до траюuеЙ.

При НОР.А/і

аеортнненті

Приклад

ВИlCокопродуктивноУ

комуНісТІка

Шатрова,

Любов

Миколаївна

Валентина

Ностя.нти­

які

теран

праці».

Г. СЕРГЄЄВА.

радгоспу

продовжують

«Пувести

за посі,вами

На планта-

розпушують

міжряд­

дя, підживлюють рослини міне­ ральними добривами, обробЛя­

ють

сходи

отрутохімікатами

проти шкідників і хвороб. Добре доглянуто стогектарну щroщу картоплі. Ланковий ме­ ханізованої .1анки Микола Іва­

від

бур' янів,

рясно

го

захисту

обприскує

маси

для

згодовування

А

уж~

фіТОфТОРИ

радсьного

та

коло­

ПОСlВlВ

куку-

жука.

обробітну

високопродуктивною

цею відзначається механізованої ланки

Андрійович ланна

площі

вдруге

рослини препарата­

ми проти На

рослин

340

цю

сел:трою,

Фещуна для бел у рядках.

ЙОГО

культуру

І'ектарів.

вдруге ПLДЖИВЛЮЄ

пра­

ланковий Микола

ВисоцьниЙ.

вирощує

ванніміжрядь

зеленої

цвітуть.

тракторист Валерій ВОЛОДИМІ!­ рович Юричко з· ланки хімjчно­

ков

транспортуванні

докумен­

представляю­

ться до нагороди медаллю «Ве­

ачною

громадській худобі. Змінні норми виробітку він виконує на 140150 процентів. Фото М. Семинога.

праЦі ·.показують правофлангові

заповненню

осіб,

18 тонн він доставляв ЇЇ по 25-28 тонн щодня. Нипі М. А. Поля­ на

і

супутника.

За одержаними даними, апа­ ратура,встановлена на борту супутника. функціонує нор­ мально. сеанси зв' язку через супутни'К «Молния-1» проводи­ тимуться відповідно до наміче­

рудзи

зайнятий

системи

орбіти

ТеThЛЮК та Петро Антонович нов'ич Івахов недавно закінчив Нонончун з перших днів доби­ тут підгортання. Посіви чисті

На тік надійшЛ!~ перші десятки

~ повном!

також

корекції

просапних культур.

кола ?асильович !3 0бко , який УЧОІ/а косарі закінчували на пеІ?IОД жнив СІ,В на. новий класти пшеницю у валки на комбаин «H~Ba» з ПОДРlбнюва- першій достиглій ділянці, що ну,ванні він

а

орієнтації.

ТІК старанний догляд

шують на lюм:плексі НЗС-l о.

розгорнули і ти-жаткарі

косооицю хлібі'В. Першим виііlI!.ОВ у поле бри-

баЙнеРІIВ.

командно-вимірювального

комплексу.

Механізатори

МехаН1затори вивели ,на пше-. пшениці працюють дві причіп­ ничний лан в урочище Ведме- І нІ жатки ЖРС-4.9. ТраIКТОРИС­ же триагрегати

па­

беруть широку - членИ РЕВ. (ТАРС).

обертання супутника 12 годии 17 ХВИJЦIН, нахилення орбіти

х:всьний»

збир?льно-тра,НСПOlр тний,lt жаю, його доочищають і дос, у-

ний

промис­

приладів

Торговельно-промисловою

Ціях' вони

суботи

харчовоІ

ОБРОБЛЯЄМО ПРОСАПНІ

З ЖНИВНОГО ЛАНУ

.& r.ХО,fIиrrь Н 1';.-.;'-1\

aEI-Нt.

і

побутових

латою СРСР. участь країни

ТРЕТІЙ РІН П'ЯТИРІЧНИ - РІН УДАРНОІ ПРАЦІ •

леГкої

ловості та

і раДЯНСI>КИХ органів. до нагородження трудя­ тійних Учасники . сеМінару 0знайо­ щих медаллю « Ветеран П'раці.» були розглянуті на семінарі го­ 'милися з організацією картко­ лів і секретарів виконномів вої системи контролю узагаль­ 'відділі райВИjj:оиkому, місцевих Рад народних депута­ ному Т,ів, завідуючих відділами, уп­ одержали рекомендації по пра­

Щербицький.

Учасники зборів цілком і

Ap~;

13.

ментів

Політ­

КПРС,

Сходу

Пита,ння «Організація вико­ нання та здійснення контролю за виксаанням рішень вище­ стоячих партійних та радянсь­ ких органів та своїх власних рі­ шень, розпоряджень, наказі,в» та « Порядок підготовки доку­

господарства країии.

На

І.

СЕМІНАР У РАЙВИКОНКОМІ

дальшого розвитку сільсько­

аграрної політики таке тепер почес-

завдання

дянських,

та

у

Даленого

півкулі і перигеєм 650 кіломет­ рів у південній півrкулі. Період

рішення

липиевого Пленуму ЦК КПРС, дев'ятої сесії Вер­ ховної Радн СРСР дев'ято-

си­

редньої Азії. Супутник виведено на висо­ коеЛіПТИЧНу орбіту з апогеєм

40660

У Києві, відбулися збори аКlrИВУ КИЇвсьної міської партійної організації. Іх учасннки обговорили підсум­ ки липневого (1978 р.) Пле­

експлуатації

стеми Д&Jіекого телефонно-теле­ графного радіозв'язку, а також передачі програм Центрального телебачення СРСР на пункти мережі «Орбіта». 'розташовані в районах Нрайньої' Швночі,

виробни­

якою виступив на 'ньому товариш Л. І. Бреж­ бойову програму дій розглядають важливі партійні донумен.ти,СПРЯМО­ дальший розвиток сіЛьСького госпо­ країни, підвищення добробуту радян­

де­

14 липня 1978 рОI\У в Радян­ ському Союзі здійснено запуск ч~ргового супутника зв'язку «Молния-1 ». Супутник зв' язку «Молния-1» призначений для

вико­

ристання внутрішніх резервів, ,намічають

тут

СРСР

М. Н. Байбаков, з.. Н. Hyptєв,

«М О Л Н И Я -І »

ПОВІДОМЛЕННЯ

Конкретна

харчу­

мО'Нструють більш як 400 під­ приємств., організацій і фірм 23 кр,аїн. . 14 липня виставку відві'дали товариші А. п. Нириленко. Ф. Д. Нулако:в, я. п. Рябов.

ГАЗЕТА

1937

громадського

вання» «lнпродторгмаш-78!>. Прогресивну технологію і най­

ilQ~=

З

для харчової піДі1РИЄМСТВ

заСТУIIНЩ(И ГоЩ>JЩ. Ради, lІті­

стptй

Зараз

на

він

рослини амі­

,при

розпушу­

застосував

лапу

підгортання сте­ В умовах цього­

річного літа це має особливо важливе значення. Постійно за­

За календарем

та Гасан Мамедович МИРЗ{)ЄБ правляє ЙОГ6 агрегат добрива­ цими днями стали працювати ми Григорій Федорович. Дуня, вже в рахунок січня 1979 року. який не залишає кукурудзяну Цей тру~овий подвиг енту- плантаці,Ю від самої сівби. Всі зіастів на підприємстві знай- посіви в різні' строки оброблені Наслідуючи патріотичний по· шов своїх послідовників. Більс гербіцидами протц бур'янів.

1979 року

нівна Аристова, Галина Мико­ лаївна Лисенчин, Тамара Нос­ муколектив швейного цеху тянтинівна Миронець, Наталія чин 'передових нолективів сто­ ше двадцяти кращих виробничНатхнеНі рішеннями липнево­ фабрики верхнього дитячого Володимирівна Шишновсьна та лиці ,нашої Батьківщини­ ників, піДрахувавши свої МОЖ- ГО (1978 р.) Пленуму ЦН НПРС тринотажу у ,повному а.сорти­ багато інших, яні дали слово Моснви, які борються за озна­ ливості, зобов'язалися справи- про дальший розвиток сільсь­ менті винонав на 102,2 процен­ першої річниці з винонати сво'ї особисті '3авдання менування тися з виконанням своїх осо· кого госttсщарства; механізато­ та. Це дало U'dожливістьвідпра­ 1рьохроКі'в десятої п' ятиріЧRИ дня прийняття нової Радянсь­ бистих трирlчон до 7 жовтня вити у торговельну U'dережу до першої ріЧНИЦі з дня прий­ 1978 року. ,Своє слово ВОНИ ри трудяться з подвоєною енерКонституції достроковим 78990 оди,ниць висоноякісних няття H.QBoI Радянсьної Нон­ ної виростити високий виконанням виробни'Чої програ­ підкріплюють добрими трудови- гією, щоб виробів. Зонрема пошито 22620 С'титуції. урожай просапних культур у ми трьох років десятої п'яти­ ми ділами. номплентів з державним 'Зна­ М. БОЖКО, рїч;ни, передові тонарі ремонт­ ком яноеті. Це на 2020 оди­ майстер -фабрики верхнього ,но-механічних майстерень Він­ голова МІсцевкому профБ. АВР АМЧУК, ниць більше' зав,дання. дитячого трикотажу. тор Костянтинович Плотников Червневу

виробничу

програ­

І. СУМЛЕННИИ, 1третьому році п·ятирічки.

спІлки.

головний агроном.


--

П.І'2'U.е ас.2'2'В

-

~--

зернових культур. КолектИІВ аг­ який досяrне найБІльшого виро­ бітку, наГОРОДЖУіватиметься перехідним ВИМІІІелом І грошовою премією в сумІ . 20 карбованЦІіВ. За дРусе ,мl<:це старшому

peraTY,

ЗМАГ AHHIO-UlИРОКУ ГЛАСНІСТЬ ТруДІвники радгоопу

«Веnикодимер-

ратися з ,косовицею і

СЬКИЙ., як І всІ радя.нськl люди, з ве-

фв, за третє.

обмолотом ран-

-

займуть першІ

що

arperaT18.

тимуться грошовИ1fII ~ BiДlЦ)Вlдно в сумі 15, 10 1 5 варбоВанцlВ. ПремП роз.подlлятииу,.1IIiCJI та:ким: чlUlОМ: ста,ршому кoм6aйRеру- 45 процент1в, кoмQa.йнеру зо, шоферу 25 .про~. , Т~иt'rУ"tlашииJ.cТУ на ~opтyвalfJd lIIодр1бнеиоІ tОЛQJilН, що доб'ється .аЙвнщorо поаазнима (не

полІтику Комуністично'! партІї, прагнуть вцести посильний ,вклад у дальший розвиток сільськогосподарського виробництва. Нині. У хліборобів господарсmа почн-

брати урожай у максимально стислІ строки і без втрат-такий девіз хліборобів. На збиранні нового врожаю працюватИlМУ'l:Ь 11 комуністів і 10 комсомольцlв, діятимуть . пости народного конт-

меться червоний вимпел і грошова премія Ів сумІ 5 карбоваtlцllВ. Шдсумки змагання .пl;Дбиватимуться щодня. Премії вручатИJМУТЬСЯ ІВ кінці жнив . . За підсумками жнИіВ перемоЖ'Ці соці-

боти кожного збирального агрегатУ. ЗІ-

алістичного змаГааінясеред зб~ральних екіlllажів нагородmyватимуться пам'ятноюстріЧ'Кою «Переможець жнив-78'>,

планований KOМIlJleKC робіт на ЖНИВНОму полі: скиртування соломи, лущення CTetPHi, підготовка грунту до сівби ози-

ти партком виділив 8 політінфарматорі.в І 10 агітаторів. Нрі'М того, за загоном зак.ріlflЛено 7 лекторі!в первинної партій-

мією в сумі 150 карбованців, їх імена будуть занесені до Книги трудової слави. За другеМlсце вручатиметься По-

1800 гектарІв.

Розроблено

су,Мі ПО 100 ,карбованЦів. За третє -

мих. Площа зерновиХ немала Плани у нас хороші.

іВчили,

ЗІВажили,

як

Для ведення масово-політичної робо-

пона.д

ної організації ' товариства

всі за

і

мl<щях.

П,роти, на засіданні ·парткому затвердили. З ними . Ознайомилися ТРУ"""ники 1'1"" бр "'''''' n, ,виробничих дІльниць, !ВСІ ті, хто ""...... ичетним до збирання хлІба. буде пр

мехaJВізованого

Але ЖllН!Ва .

ставлять особливі

П

є

мовані на своєчасну Пl.ДготовкутехНlКИ

ції масово-полІтичної роботи,

ДО жнив.

виною.

Не менш важлива і правильна орга-· нізація праці на жнивах з с8Мorо Іх початку. В цьому роцІ наЙШllpnoro роз-

тод використання мехalИiзмш, а f01l0Bною одиницею буде механІзований загін. На нього ПОНJlaдено завдання не більш

як

10-12

за

робочих

дНі'В

м<>рального.

перІОД

.

школЬ

ли життя

го

••

які

роки

в

·----e-------------~-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------

Сумлі,н,Н()

трудяться на

м.олочномукомnлексl

І

П' Jlтврічка

во все

радгоспу І мен·1 Мічур:на ватись. Спочатку за дояр­ операторн ,машинного до- ками-оператора.ми закрі­

їння корів Галнна Григо- пили по 50 корІв, потіМ рівна Печу;ра, Галина вони набрали в свої ·гру­ Михайлівна Кручиюнц та 'пи по 70 голІв, а тепер у Тан.на МиколаІвна .. За60- цих групах наЛLЧУЄТЬСЯ лотна. Вони досягли ВНСО- по 90 корів. На,доІ стали

ких кІв, лад

з них беруть .прикінші т.варннник.и.. А

шлях

до

простим Коли

року

6у,в

не

1 ваmки.м.

восени

минулого

завершилося

ництво

для

цього

цього

будlв-

комплексу

вмілому

жала по

126

зооов'язаООі

утри·

На

цьому

молоді

тонн проДук-

117

тонн. не

На

ду­

туди

працювати?

Багатьох брав сумнів, чи

теХН9логія доби.

з

незви'lНОЮ

утримання ху­

КОМСОМОЛЬСЬКА ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

Печура, яка утримувала го ча-су, ·наприклаД,.не одне з .кращих місць не діє каналізація. Дирекція й по ;раЙон·у. насл:дували

П приклад питанн'Я.

подруги.

Нелегко було на пер­ ших порах. іПtд час спо­ рудження

комплексу

про­

ектанти допуст.или багато прорахунків, що значно ускладн-ювало його осво­

єння,утруднюва~оробо­ ту. Норови не йшли ,на сво'! м:сця, доводилося з великими

труднощами

привчати їх до цього, і·но­ ді справа доходила до

сліз.

Є

ЗалІзничний

стаяуть

ми

підстави

вважа­

врlве.нь ·З кращи­

операторами

Шусть та Г. з :радгоспу кий •.

Р.

М.

М. Бербець .Жердівсь­

М.

ПОНОМАРЕНКО, I'UO" робl'lВВ'lоrо ко­

"те'І1 рцroeпy.

з

мІнеральними

господарствам

Руставськоrо хІмІчного

продукц1Я

всі

ХЛІБОРОБАМ

-

ешелон

Коли стало

Г. Г. Печура, Г. М. Нру­ чинJ.на 1 Г. М. ЗабоЛО1'на

Надої молока рІзко

ХІМІКИ

і ці

ти, tЦO в недалекому май­ бутньому нашІ операТQРИ машинного доІния корІв

знизились.

відпраВJreНО

розв'ЯЗУЄ

ПI:В'НіЧНОГО

заводу.

піДприємства.

Це

Всього

тут випущено дода'1\КОВО до

з

-

добривами Кавказу

з

,надп:~анова

ПQчатку

року

3alВдан'Ня більш як де­

сять тисяч тонн аМlачноУ І 'натрієвої селІтри, суль­ фату амонІю,

інших стимуляторІв родючості

JЮлів.

(ТАРС).

о

2

стор.

о

у

відомо,

.кушнірському

що

після

закІнчення

зміни зІбрався на засІ­ дання . комсомольський шта6 якості. Були БИЯВ­ ленІ причини браку, на­ мічені шляхи його попе­ ре.дження. За роБІтНlИЦЯ­ ми, ~KI випу-стили недоб­ Р0якІенІ вироби, закріпи­ ли висококлаС!fИХ спецlа­ лі'СтLв. Уже начергооому засІданнІ штабу було вІ­ домо, що' піДшефнІ ус­

п' ять

правлення стаНОВИ'lЦа.

На

пIДПРИЄМ'ствІ

створена

«ЧJкола

де моло­

яноеті, створеиий

при 1(омітеті комсомолу номбінату, вносить сер­

йозний .вклад у підви­ щення ефективностІ ви­ робництва. За іНіЦlати-

о

діють

ди І при 'виявленнІ недо­ лІків іІрий.має швидкі і конкрет,Н'І заходи для ви­

пішно спра'вляються з уСі,ма технологІчними опе­ рацІями, янІсть роботи їх вІдмінна,

Шrаб

молоді

ким прожектором. штаб регулярно проводить рей­

цеху

Бельцького J<омбінату хутра двІ молодІ робіТНИ­ ці допустили виро6ничий брак,

вою

наскрізних потоків, а .в кожному цеху, бригадl­ робlтни"!і лости якостІ. Разом 3 «Комсомольсь­

НОВЕ ЖИТТЯ

дІ

якості.,

виробн-ичники

ють

основи

ВИ!loча­

стандартиза­

Ці.ї · l атестації якості про­

дукції,

досвІд

роботи

но­

ство.

Т. ПЛЕШКО, кор. ТАРС. Бельці, Молдавська

110

з

о

похитується

ЮlН8JКОІ8і

не

ЗlВИ­

вaЖJКим

хочеться.

красою

Літ­

М. ХОМИЧ,

_-==

~lМ1OpНВВ

01

ГOCIIТeDI....

_.Clшo­

ВВІАе зб1г з ,..~ Р'YЖf аnoбуе18 lJDпx 118Р111РУТIа, ЩО ТО_ 8ро­

відповідають

хQAПlt .через ГоroШ. Це

ПрацlвlПlRll

вмств

пiJPIp.-

Броварt.

~1

1

JQНU

п. І. Фесюк, іІ. Г. во.1&о­ ха, І. С. ВОJlОха, що меш­ кають в ll.пОСИOlllу, про­

BeraВ8llO

CJJJI'OII,.....

peaJJlЬu'i'l

.1....

•.

Q6..

ае...,..

,* * •

.Чaeuu

ва,

ва

-.-

,.

JlевІ­

........_.-

........... ІІІІІОВ

3,

1 • ....,. lII08IIa пpcнr= - - ' ....... бус", . . ae'Wp8JOТЬ У ноl CJIЛВ

д1зва'l'llCJI, 'ІВ ве 3IIi.ВJnII рух авто­

ару_, nІ

...

сNO .~ 3 .1t:r88ВJI­ цп 1 с иw ..... "7011О • . . ~ 1niIt~ .~1 . . . Д '. добре, ' . .cUII . - . .. . .. . . . . . . ~_

..

. ..

=:::=.1., -.... . _. 1'8"

Л.С'1'а KOMelirycr заетуи­

. На'lUьJUlКввробllll'lO-

aвroбуСІІ

8. . _ _

пfв&ooДJ811

PWJIjit

виц

В8Ч8JIЬ1ПІІІ8

lШУа'laцlі

ст..

'!Ук:

/ руху

ПО еве­

uтOIdдпp.8ІІ­

.ЗмІвпв цих

rpaфlки

I18РDlРУ"П:

не.ав МОЖЛВВОС'fl. Адже rрафlки руху автобусів на

маршрутах,

,цать

Через

.ГoroJdв.,

що прохо­

автоставцЬо

в

.Nr 126 1.Nr иl 3

'І'ОІІу 'lВCJd. 131, поroдже­

мlсцеВDII

народних

пропонують

ВІвторок,

18

1'0 упрumвu 8Одопро­ вlдво-кавaJdзaцllвоrо roc-

В. м: ІСрав­ подарства, по.у БУJlО ІІА­

Q9034 по

;~

Рад"в

депутатів. Прв

змІнІ руху автобусів, яку РСР.

.

нього поля, він зуmm.я­ ється 1 довго ще дослуха­ ється до ДИlЮВи*",оІ ве­ чірньої мелодіІ . .

Нам

ваторlв.

Зараз на комбінаті з особистим клеймом «Ком­ сомольська ~арантlя янос­ ті. працюють 28 моло­ дих роБІтників. Це в два з лишком рази більше, ніж рік тому. ДержаВІНИМ Знаком якості маркірує­ ть~я кожен шостий вирІб, ЯКНЙ в-ипускає підприєм-

радтocnі

темРЯlВИ

ЗачароваlНИЙ

Фото І. СверllAИ.

ярка, член КПРС Галина мого .комnлексу. До цьо­

в

стомився .пlсля напру~ '

ти

(Фото~роніка РАТАУ).

ти и·а цю тяжку ділян/ку мало ще не розв'язано виробництва передова дО- питаяь .і .в будівництві са­

радгоспу

роботі обслу­

(праворуч)

КО­

переве­

женого дня" але поспіша­

трудовою перемогою.

роботою. Але труднощів у робоПершою дала згоду ·пl- тІ залишилось баі'ато. Чи­

тільки погоспо~арству, а

же

но­

подруги

ГРИЦЕНКО

досвід,вдосконалюється

справиться

знімку:

сінажу

на

колоссям жито . І хоча р;у­

роботі поздоровляють Л. В.

мання корів, виникла мають зупи.н·ятися. З J<ОЖ­ проблема: хто ж з ДОЯРОК. ним днем з6агачу€ться Іх

піде

роги

говування.

покаЗНИКQвl

трудівниці

використанню

вого устаткування, на розширеній зоні

соцІалістичному

ВасИJIЬ

lВисту \цОРОГУ Василь повертається у .СІль1'осптехнlну.. Обабіч до­

кап­

нового

комплексу

безприв'язного

високоякісного

рону. Цього успіху Л. В. Гриненко добилася завдяки

при

працює

коле.ктИ!Ві.

БИХOlIlИЛО Із

ви­

ше пlврlч·чя нинІшнього року кожна з операторІв

цlІ

«Сіль­

де

«ТребухliВcькиЙ.. Щоденні норми на цій д1лшщl роботи ВИJКону,вав на 11 О -120 процент\!В. СутенІє. на траву і3Па­ ли перші ПРОХОJЮдні кра­ пельки ;роси. Ов!.тло фар

робів, зекономила 170 кіло­

одер·

у

зенні

стиЛЬНО'галантерейних

zpt...MiB

Пpal.\ЮВ8ТИ

роль працював

n' ятирічку. Вона випустила 4,7 мільйона метрів тек­

виробничих показни- швидко зростати. ::іа пер­

. пішов

Нещода.вно

В'язальниця Чернівецької текстиль но - галантерейної фабрики «Комуніст> Люд­ мила Володимирівна Гри­ ценко завершила особисту

поча.JIО .налагоджу­

велетецські

райоб'єдна:ння

ють

Аю"м.",в Грвме.ко

вже пІзніше поступо­

них

прийшов і досвід. ЩДМіННИЙ !Водій, стараннИІЙ, т.рудолюби­ :ВИlЙ, говорить про Ва­ силя завіДуючий гаражем МИlКола Володимирович ХомеІНКО. За ці риси його люблять і поважа­

Л. СЛОБОДЯНЮК,

ТУДИ, ДЕ ВАЖЧЕ

з

'Вже шостий рік. 'з часом

_________________ _

·---TB~~-;цiв-o-=--Yд~;;~~-~~~~~-

пе~,

Повернувшнсlf' до­

госптехніка.,

секретар партІйної органІзацІї.

збираинlf вро-

яну

/Водив

дому,

трактористи-маши-

'Культур у господарстві буде проведено

І матеРІального

ваrn.лися,

МАЗи.

преміями в

.ністи, якІ заЙ'Муть першІ три мІсця на перевезен.ні пvдрібненої соломи. Пlслл ,закінчення збирання ,врожаю зернових свято 'в:рожаю.

прослалося

обрати, а Василь БУІВ Вlр­ ннм своЇІЙ мрІІ піШов на курси водІІв ЗІВТОмобі­ ля. Опрamжньою перевІр­ кою здобутих знань, його шоферської майстерності була слуокба ·в лавах Ра­ дянської АрмІї, де два

сумі 30 і 20 карбованців. Подібно . бу-

дуть нагородженІ і

вирІшив:

ред ним баl!'атьма стеж­ 'Ками. ОДНOКJIaс·ники дов­

граМбота .гpo~oвa нар ()ВанцІВ. ого

грошовими

твердо

«Буду водІєм • . Шсля закl:нчeRНЯ шко­

займ'уть друге і третє мІсця, нзrород-

жуватимуться

шрфе­

Ще в . дитинствІ полю­ бив хлопчина. техніку. Дуже подобалася йому професія шофера. Іще в

р а в уч -

Автотранспортюrnи,

адже обидJa в ра.Аоб'ЄДНafl­

на, тут трудиться ром І вііН.

о І

МІсце,

тех,

останнє

му колективІ добре вІдо­ ме кожиому. Тут працю­ ють його батЬі(И, дружи.­

рб ~"HЦ'B 01>0' І':' Р ум в

" .

І

нІ «СіЛьrocпrexн1ка •. lм'я комсомольця Василя Норол.я 'в цьому дружно­

пре-

п и

н.овини.

не ДИJВно, !Працює,мо

і'м'я також буде занесено до Книги тру-

її серце-

3МаіГання,

сти,мулювання :!I~

ка

завдання.

тік заиме перше

,дової СЛЗlвИ.

парт.~.йної, профспіЛКОВОl І комсомольCbIКOI органІзацІй затверджено. умови

упо.

сезонного ий

ЖНИ'8'-78», почесн5ао премія в ,суМі

і

рlшеННIІМ ДИІ?е к!-І ії радгоспу,

. , 50 СУМІ

пр~

обreворюємО'

нІчнІ

грошові премії в

преМ1Я в

к1вафіJlМlli,

ЮUU'R,

І П тиметься ш::м'ятна стр '!Іка« ереможець і

важливою

Спlл~ни~

робо'l'Y", 1'''''''0 про "О­

·ві

Шоферу, як ·на перевезенНІ зерпа з

Важливою частиною ідеолог чиого забезпечення хлІборобІв є правильна організацlя соціалістиЧJIОГО змагання.

Іпатовський ме-

грошовою

виnлачylВатИJМУТЬСЯ

поля .на

Ko~peTHO, моС аме на таку

який

.. peMil

ви;конання

складовою частиною групи оо організа-

.

,набере

П

бесід, політінформаЦій ПQдасть нам ін-

формацІйний центр,

ного загону, інженерної служби, спря-

повсюджеиня

грошова

роботу ми і нацІлюємо своїх активістів. ВелиlКУ допомогу в проведеНJIІ лекцій,

комплекс-

І

чесна грамота і дівІ

читання лекЦ\йна польона току, безrюсередньо на

максимум дохі.дливості, білlзуючої інформації.

семІнар. Наші гості іВисоко оцінили зучленІв

проведення політ-

вимоги до цього. Qлітактив повинен . rтnацюватн за приlЩИ!IIОМ : MiHl.МYM часу, .~ ї

ЮЛblКа днів тому в польовому стані тракторної бригадиmдбувся районний силля

«Знання» .

графІки

l.нформаціЙ, вому стані,

Ми їх добре ви-

кажуть,

Почесною лрзмотою

~Є­

МQCЯ 3 " .ао ДОpclllll.а

нижчого B},ДдeuнOГo З&'Вдания), вручати-

ролю, депутатські пости, які, перш за все, покли:канl· забез.печити надійний контроль за якістю.

щоб вчасно вl.ДЖ!Іивувати, виконатн за-

м.щcwм

три МІСЦЯ, 1І8І'ородж,уВ8-

ПогоДНі УМOf!И встигли завдати чимало перешкод. На значних площах полеіГЛИЙ. хЛі,б. Механізатори врахували це. TeXHI~y ВОJlИ обладнали пристроями для збирання полеглих стебел. як видно, жнива будуть нелеrкнми, СБоєріДНИ·МИ .. І іТУТ, ЯК ніколи, важпи.ВОго значе.ния юИирає висока якІСТЬ ро-

мається особливо гаряча пора збирания врожаю ранніх зернових культур. Чнмало доведеться оопрацювати їм,

_ _ 011

JЩpБО8&1ЩШ. На, tЖC-

шуванні хJ,l16а~и

ніх зернових.

внутріШню 1 зовнішню

ІіІ _ПJlIІІІR

'Комбайнеру ' І 'К~PY 'ІІручат~­ ся ГРОШOlВа прем!я.~. 15 карбо....

ликим задоволенням сприйняли рішення липневого ПJreНУ.МУ ЦК КПРС, доповLдь Генерального Сel<'рета.ря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР товариша Л, І. Брежнєва «Піро дальший розвиток сІльського госПQДаРСТ\8а СРСР. І постанову, прийняту в цьому питаннІ . Вони одностайно схва-

люють мудру

РОЗКАЖУ ПРО ТОВАРИША

жаю

авторн пста,

mmнЯ

1978

д1иаво DC'fa на розruд, повlдо.вв, що водоаро­ B~ _ 81mщ1. JIeВIВa вро-

uaдеио

ва' проJ3ql8d.

чаCll'Вll1 ДОpOl'R Іа аUlзo­

бeтoJlJlJlМ покpвn".

Че­

рез це був lIUIIК1 труд­

вощl У u'JIUY S том BOДOllp080AY.

вІн

ре.он­ Зараз

вlдремов'l'OВ8ІІІІЙ.

По­

КРИТТЯ будев1двоuево до 20 JlВПRЯ цьоrо рову.

року

..

о


~~

~~/M"'''''

(:.-І

І

\. І

Марія ВОРОБЕЯ

МОНОЛОГ

Після дитячого ясного

така

щебету короткого,

Розповіді щирої і цікавої,

,де відкриттям € слово мовлене,

так

Прилине вечір ..• І прийде тиша так

вчителя

незвично

Рукам

у

(Байка в прозІ)

Готувалися знімати фільм. Роль Ворони дали зіграти Солов'ю, а роль Солов'я Вороні. Режисером був Шпак. Ото ж він і наказує Солов'ю:

Зламаю тишу сторінки

Ану каркни! Хотів каркнути Соловей піснею залився. - Ти щО ж, не їв сьогодні?! - гримнув Шпак на

шелестом,

-

Порину знов у світ, що

дитинством

Продовжу

вустам

.. Ліеля

спочинку,

зветься,

нього, а тоді Вороні: ~Починаіі співати!». А Ворона: -Кар-р-рl

подумки

розмову

в мовчанні, незвично так

довгождана,

Ролі та виконавці

іЦо потягнуся до гірки зошитів -

ДlІвна,

ввійде в кожну мою клітину Твоїм мовчанням тривожно-ніжним сном дитини спокійним J:ідним ...

І ' дня запаморочливо­

Денис РЕДЬКА

з

учнями

...

Та ви .. ,

-

дитячого ясного щебету.

артисти, як

я

- розгнівався Шпак. ...

Та ви, бачу, та"і

Прогнав Ворону й Солов'я. Знімався у фільмі саЛІ: співав і каркав.

* * * Алла ТОПЧIFf

Только крепче нить с землей свою держи. Пахнет хлебом, сошщем

ВаСИЛЬКОВЬІе глаза на

меня

в

ПозаБЬІТЬ

взглянули

синей

никак

Значит

МЬІ

с

Пах нет

ржи.

шелесте

заре.

ТЬІ земли моей росток, ТЬІ любви моей росток

зря,

ВІРШІ ДЛЯ ДІТЕЙ

колосья,

Вот оно с

моим

іздавна.

Вогнисте вугілля шахтар

уже

Видобува

общей МЬІСЛИ, поиске,

-

Звуть Прометеями

Ilрометеіі

РОДИНЬІ биенье. спилося

В

ДЕМ'ЯНЕНКО

столе.

созревшего

утром на

нельзя.

не

В

СЛЬІШУ сердца

влаЖНЬІМ,

свежим

тобой

жИ!Вем

пра,здничном

колосок,

тот взгляд

Володимир

Наравай на белом

в

КНІ'ГП,

глибокій лаві

стремленье.

Розкрита книга

І сталь вогнисту

птиця,

сталевар Що розпростерла крила

Анатолій ЛУЦЕНlЮ

у домнах і мартенах

Обачний осел

Коси в ОсвеНЦіМі тюків.

-

Задушили живцем у катівнях страшних.

Мовби торе лежить тюками, НаЛlр в нолі.рспресоване строго.

Пресували їх Ті, хто сказав «Бог із нами!».

А насправді були з саТ.аною ~ не з' богом. Лежать в тюках не меРТВі

-

Говорять про дні дорогі їм

1 милі:

ЩОб оцІнить мистецтво наше,

Т-воїм

.

Ворона, так би мовити ... 'вона­

"-

-

Але,

О, серце -моє, їхнім болем, печаллю!

пробач,

нові

часи

настали:

мене вогонь,

І опрагло пить

ЦвіЛа б любов, як та

чеРВ!іевий ·су.м дощів. Мені бшукать тебе

В

єдину

,ВОЛOШRа

серця

щоб хтось назвав мене ослом!

не Колумби

-

супроти

І

ПРОС'l.'ертнх

мами,

не

розпачливо,

вімо.

3

кетягів матерниського

rв1BY

проnиваЄТЬСJl

кров

на брук.

стнх,

Переклa.]t з білоруСьКОї

1

Ожеltсн ПАЛІИЧУКА.

мати,

============УСМІШКИ

nих.

справа

дипломати

а МУТОР і мер, маці

книг

-

реВОJlюції

їх рук,

колумбів

гуркіт не

ВИСТАВЦІ

мойого.

--

добра їх воля

картах біn1 плими

від них би гарматний

НА

синя

долонях ніжних

в світі

їхні добрії матірки. І мир укладають

Не хочеться,

Як рана ятрися, печи і бали.

скарб безцінний , І ніжних рук зігрllВ

і відкривають материки

Х'востом,-

Такі дні були!

пе.рехрестях нездійсненних снів. Ноли б ЗІнайшов, неначе

очам цвісти б у синім житі

Стираютьиа

Це ж, братику, не так! Ти ж сЗl!l колись хвалив м-ене чимало?! - Хваmm, сестричко, - той махнув

Про палкі усмішк,и ...

На

Анатоль ВЕРТИНСЬКИП

і рушив повагам із гаю. Варона вслід:

Про руки коханих, що ніжно ласкали

друже!

ЛІТ не

Сказа-в

Про ,пустощі вітру і сонячні зливи,

Великих знань, мій юний

Володимир НЕБРАТ

А потім змовк на хвильку І зІтхає: - Ні, все ж у С'пl:ві - Соловей мастак.

Як нвіти вплітали у них запашні,

вічнім

Молдавська РСР)

Скінчили. BCTalВ Осел і почина:

-

ні!

польоті

до скарбниці

Людей оцих професій

Ворона Солов'єві каже, До гаю .варт, мабуть, Осла гукнуть. Лиш .вlн один розсудить [-ез вагання, У кого кращі з нас вокальні дані ... Осла ГУІКнули. На пеньок вІн сіlВ. І залунало каркання та спІв ...

Тих, кого прирекли на муни,

В

славних

(За КОRСТантином Кlfдрею.

Носи ЛЮДСЬRі спресовані в них.

дужі

плаІ\ИТЬ.

БАПКА

Тюки, тюки, ТОРИ

мовби

--

З АБІТУРІЄНТСЬКОГО

ЦИКЛУ =========

Михайло ХОМИЧ ДВА АБІТУРІЄНТИ В ГУРТОЖИТКУ Здав? Здав. Щ<>? Екзамен? Н:!

-

Де гомості?

Абітурієнт: На .в-ступних екзаменах.

ЦІКАВЕ ПИТАННЯ:

Постіль ... СВОЄ ПОНЯТТЯ Екзаменатор: можна бути в стадії нева­

Екзаменатор до абітурієнта:

-

Rінчайте «лити воду»... Чи ви

думаєте, що ми плавати не

ЧИТАЦЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

вміє,мо?

ної партїїреспуБЛіКИ, організаторів.

її

Потім завідуюча бібліо­ ут­ шистськими загарбника­ текою М. І. Лапюк поре­ ворення Ному.ністичної ми. Член НПРСЗ 1944 Rомендувала прочитати партИ Укра,Уни, іВідбулася року Г. К Шульга за-хи· книги' прогероїв~комуніс­ в цеху тваРИНіНИцтва .N9 1 щав . -Батьк~вщииу із тl:в. 3 :ве-ликою увагою .радгоспу «Авангард •. зброєю в руках. Свій БИ­ слухали присутні їУроз­ У нІй взяли участьве­ ступ він присвятив ви­ повід» про життя і рево­

црисвячена

терани

партll,. ,колишні

фронтовики.

.

60-ріЧчю

світленню

Вонирозnо­ ролі партії

вІли' про становлення Ра-

дянської влади .на Унраї­

Ні, 'f(·олентивІзаціщ, бо­ ротьбу з .німецько-фа-

,мобілізуючої

у

боротьбі

люцій,ну

діяльність

- - - - - -.....---------------~завдаНнях Багато броварців 3 цікавістю відвідали вис­ тавку ~KHигa боєць, пропагандист, агітатор», що діє у Броварській централізованій бібліотеці. На фото: завідуюча читальним залом бібліоте­

ки Л. Л. НИЗОВСЬКА.

Фото А. Козака.

о

Вівторок,

18

JППIВя

1978

року

НОВЕ ЖИТТЯ

о

Г.

І.

Петровського, видатних радя:нського :народу :ІІІЮ­ полководців Великої Віт­ ти фашизму. }{ому;ніст чизняної війни. Секретар В. В. Прядко розловів парторга:нізацLї цеху зу­ про історію Номуністич- пинився :на найближчих

комунІстів на

нинішньому етапі

десятої

л' ятир: чии.

В. ЄНЬКОВ, секретар цехової парт­ організаціі.

с.

Налита.

3

стор.

о


3 КОЖНИМ роком на автогосподарствах ,міоста і мом в нетверезому ставулицщ нашого мІста і району. Внаслідок цьorо нІ. шляхах раЙон.у ;невпинно в<\Дl1 ав1оrocподарств ВіІВ­ У зв'язку з 'виникнен­ посилюється рух транс- НRЛИ :пригод, пІд ЧАС ням складно! обстановки портниХ засобі,в. А цё ви· яких зar.mf)')Iо 6 осІб 115 з аварійністю, за погод­ жеииям з партійними та махаєв свою чергу ре- од~ржало важкі травми.

19

тельного виконання. усіма водІями · .правил

НадЗЗВ'.lаЙнов~nику

шляхово-

тривогу

викликає

стан

го руху. Адже найменша аварійності на транспортІ необачність часто-густо lНДИВlдУальното КОРИету­ може' призвести до не- вання. 3а останній iJlе­ щасного вйпадку : Так, за . рlод влаQнинами авroмо-

7ВАГАІ

ОПЕРАЦlSJ.

сталися

шляхово-транспортні

годи, під

час

64 при­

яких

13

чоловік загинуло, 62 трав­ мовано. У порівнянні з відповіДним періодом ми­ нулого

;року

вони . в основному

ревнщеннІ

їх нількість

.при

пе­

швидкостІ

ру­

зросла ~a 65 процентів. ху, порушеннІ правил 061 маневрування, а Одночасно з цим збіль­ І'ону шилася і

також упра·вЛіння транс­ портними засобами в не­

кІлькість смерт­

них' ;випадкі·в

та важних

тверезому

травм.

Основною причиною зростання аварійності по­ служила

відсутність

третій

стані.

на­

ава·рію,

ТРУД

.

Ножний

ВЛаСНИК

транспорту,

лежної ВИ«ОВlЮїроботи в

На

з

цьOll'ОРОКУ у

прОводиться

ОІІе­

рація пІд умовною наз­ вою сПрИІГОРОД». Основне завдання УІ полягає в по-

ПРИ

білів та мотоциклів В'чи­ нено 21 пригоду, що від загальної кількостІ скла­ дає З3 пpdценти. АнаЛI'З 'нещасних . аи­ паД'кі,в .переконливо свІд­ чить, що Відбуваються

перше піврlЧ,чя нинішньо­ го ,РОКУ на території на­

району

##

липня

12

райОНі

органами

r

авт'О­

який

вчинив

перебував

. .,

правил

передженні

шляхового

В.

СтасЬІ<О,

нуготовнІсть автотран.с­ n~p1'Нy Te~Hlнy, облцна­

тракторист Г. П. Дейне­ ка з радгоспу еГоголів­ ти Ії засобами пожежorа­ ський. , П. П. Топіха і сІния, іскрогасниками, Н. А. ГуЗЬ'коз 'радгоспу тента,м:и для накривання «Русанівський., Н. А. зерна, розробити н.аЙра­ Болобан і Г. Ф. Кор­ ЦіонаЛЬ'Н1ші маршрути пе­

шляхово­

траНСП9РТНИХ

В.

сунь,

бригадир

трактор­

випадкІв 1 ної бригади радгоспу с30-

ревезень, разом з ,рай­ шляхрембудуправлі.н ням привести у налеЖЩ!й

запобlrаННіважких на­ ря». слІдкІв, проведеннІ .ШИ,ро­ 3а таке ж порушен'ня стан під'їзди до ,токІв, кої роз'яснювальної ро­ затримані власники авто­ зерносховищ. АВТОМобіЛі, боти серед в'Одіїв авто­ транспорту Д. Д. Минько, призначені для пе~ве­ господарств, індивідуаль­ брати В. Н. і Г. Н. Бут­ зення людей, слід оБЛад­ них влаСНИJ\ів автотранс­ НІ:! із села Гоголева. А. Н. нати стільцями та дугами порту і всього населення. Щербина, І. Ю. Гайдак безпеки, закріпити за За участю широкого ко­ та , В. Ю. МатвІєнко із НИМИ' дисциплінованих 'во­ ла громаД'СЬКОСТі, праців­ Літо.К та ряд інших. .Діїв. які мають ;не менш ннків державтоінспекції Не перевелися у нас як трирічний стаж ' роб0та і,ншихслуЖб міліції ще й любителі легкої на­ ти.. проводяться масові рейди жиаи. Так, наприклад, В. БУЦЬКИЯ, по виявленню і поперед­ ІЗ липня водій автомобі­ старППІЙ державт'Ошженн!() rрубих порушень ля КрАЗ-265Б М 01-56 спект'Ор райв~пу правил шляхового руху. КХМ В. В. Тесленко з внутрІшніх справ, ка­ Як показують перевlр- а,втобази М 2 МІ,нпромпітан мілІції;

СПОРТ

І

ЛlmНlU

за кер-

бу;tу за д'Омовленням з громадянин'Ом П. П. Б!,гу­ руху. ТІльки за 12 і 13 ном без оформлен·ня від­ липня виявлено близько повідних документів пе­ 200 порушень," у тому ревозив у ГогоЛів ДРОва. числі 28 випадків управ­ ПІд час цієї onepaцl'I ління машинами в нетве­ слід зверя.ути 'Особливу резому стані. П'яними за увагу ,на те, що зараз кермом затримаНі 'ГОЛО в­ розпочалося з{)ираННЯХJ11:Ний -мехаtlіk Броварсько­ 6ів. Отже, керj.вника;м та го . госпрозрахуRКОВОГО інжен-ерно-технічним пра­ БМУ В. Д. Шевель, іЮдlI цІвникам раДГОСПів.:необ-· П. В. Сушко, В. Г. Неми­ хlдно привести в належ­ ться

о Р о,ц и ровець,

НАДІЙНИЙ ЗАСЛІН

АВАРІЯМ шого

радmrcькими

ЩІ. не всі водії дотримую­

nl'OrPAМA

..

8.35 Сlмllaeillка.

.ц.,.'1.-.", 9.35 'А",талloниl тме....... . 3 .....lн .. кос­ мос" . •1.10" І -<<Пl?о4Іе­ сІн .м'; ». 10.35 Концерт Jlауреатl. VI

8.55

..

МІжнародного

Ім.

П.

конкурсу ЧаЙко.ського.

І.

14.30 ДокументальнІ

телефlllЬ-

.

ми.

15.20

«Сторінки

15.50 16.35

«Адресн моло",их». СпІває народний

сандр

історіі».

ОJlек­

Невс"кнЙ.

артнст Є. РаЙков. тe.tефIJl"М ~Я Alтей «ЛІТ0 Сахата». Новини. Прем'єра докумеитаll .. НО­ го теllефlll"МУ «Куточок ораторІв». N. МІнкус. Граи Па з ба­ Jlету «Дон-l(Jхот". Прем'єра АокументалloИО­ го теJlефlllЬМУ «Своі ре­

РРФСР

16.55 ХУАожнlА 18.00 18.15

19.15 19.30

зерви».

20.00 ХУАожиlй «ВIJlЬЯМ

рlя.

теllефlльм ШекспІр». 2 . се­

21.00 Програма «Час". 21.30 Кубок СРСР з футбn"у. ПівфінаJl: «Шахтар» «Локомотнв» . (Донецьк). По закlнчекні ~ новннн. ПРОГРАМА )'Т

10.00 К. Т. Новннн. 10.15 «СеJlО і JlЮр,н )'краТни». теJlефlJlЬМ и воду»,

Рар,янс"коі

ДокументаJlьнl

«СJlОВО

«Сар,ам

про

цвісти».

10.45 К . т. «ПаJllтра». 11 .30 «Лlрнчні меJlОДIї~ .. 11.40 ХудожнІй фlJlЬМ «РІдинА

ПОРУЧ •

ЦТ

8.110 hporPlllla «Час".

р,ім».

12.25 К. т. «СпІває наРОАна ар­ тнстка

СРСР

рошннченко»

16.30 .)'краіна кому

сnарmакіаді

Ііі ЛJiПJlЯ

BIBTO.Uk,

.

Схор,у

Євгенія

БАМу, І

СиБІру».

16.50 КlножуриаJl. 17.00 «Соцtаяьний

nлас m,м,ас l8Цl8

Jlективу

портрет

!o~

КОJlГОСПУ

Леніна йону

Мі­

Даяе­

Імені

ТомакІвського ра­ ДніпропетровськоТ'

оБJlастl».

Перецача

2.

17 .зо 18.00

К. т. Камерна музика. «Аграрна пояlтнка партіі - в дІі». 18. ЗО Музичний фlJlЬМ «Росlй­ ськнй романс». 18.50 «)'краіна жнн.ує». 19.00 К. т. ІнформацІйна про­ грама «ВІстІ». 19.30 А. Штраус. «Цигаиськнй барон». Внстава Ор,есько­ го театру р,ІТ.

К

20.45

. ,.

музичноі

«На

тнl»

коне­

р,обраиlч,

,11.1-

'

21.00 .програма «Час». 21.30 Прор,овженнн

(М.). вистави барон". По к. Т. Нови-

«Цнганський закІнченнІ ин.

ПРОГРАМА

13.30 К.

НА

т.

ОБЛАСТЬ

РеспуБJllканськиlІ

фестиваяь мнстецтв «МоJlор,l ГОJlОСИ» . Запис по траНСJlнцlУ з ПаJlацу

КУJlЬТУРИ

«)'краіна».

17.55 Хур,ожнllІ теJlефlяьм «Кра-

змагання

рах . ники, це

в

і,нших

сеито­

Хвилюються адже

болІль­

нома.НД.не

визначається

за

сятьма найкращими зультатамц RОЖНого шести

І-Ю звеРlfаеться до присут-

штовханнІ

м;гся

ядра най­

результату

до­

фрезерувальник

іН­

перемогла

никам піхів .

цію вийшли чоловіки. 3 перших метрl,в БІг очолив Анатолій Трушко чем­ піон обл.асті у бігу на

вихователька

дитячого садна Тамара НРИВОРУJ\а. Стрибки в довжину ви~ грав

представник

урочисте

віднриття

цієї

вІдповідальної

поставилися

якнайсерйоз­

НапереДОДНі це пи­

тання БУЛо розглянуто на

оперативці

заводу.

йдуть пра­ пороносцl .. Црапор спар­

танІади

'доручено

нращому

нести

фізкультурннку

заліку.

Ними

відповідно, спортсменів

стали,

колективи

присутнІ

дякували

заторам

на

'Органі­

їх

інженер

СУМИ

і ус­

В. 30ТОВ, техвarлJIДy, республІкансь­

Дано старт шим бl!гунам

компресорноІ

в

забігу

на

106 метрі-в; ось ВіН, пе­ реможний иидок фрезеру­

вальника

М.

В.

CЄД'Oro~

lHC1'pYMeH-

стрІчку

ної станцlІ ГригорІЙ тапенко. його час -

Ос­

J

-

1(0КNунистическоІІ партии

УкраинЬІ,

городскorо

районвorо

Советов народвыx р,епутатов КиевCJtой областн. Газета

выоднтT

НjI

украв&eltок

ЯЗЬІке.

'Ов'Оче.),

магазиии,

П'О

продажу

за довіднами

звертати­

. громадського

харчуванни

ПОТРІБНІ НА ПОСТІННУ РОБОТУ: _уварка, буфетввц1, В&е8І*, . кyxOВR1 робі'1'llll­ ці, кухарі, ексведиор,

бyxrапер.

вантаЖВВ1t, JC8C'feЛ~

AдII1вt~я. t

в

СПРА1SАХ 01'.8. АО ГАЗЕТИ АЗ.ОНIТIt· ПО ТЕЛЕ..ОІІV t .....,L

напруги

в

в

лоточниц1 овочІв.

цеху Таї­

оргаз БРО\lарского горlФка

ва

Броварському JCомбшату

11,7

"~"'oC>"..q".. . . . -4~,,,,,,,''''I"., . . q..,..,.....,......,......,.,#q,oD'.с'''

«НОВАЯ ЖИЗНЬ,.

робl'111RК11

базу, робlтвнкв шофера,

АдмінІстрація.

тор фізкультури і спорту ка. У змаганні жінок пер­ дистан­ І. Т. Бурлака доповідає шою стометрову пресуваль­ керівникам заводу про цію подолала віДкриття йиця пресового Сенретар сія МаЙная. Набирають Вінн.ичен-

елеКТРDII, .

cmocapl-ClIН'fexвIRВ,

у. . стрімкому бігу перети­ нає машиніст иомпресор­

цеху,

"':L?'""".q#c,,,, ..

fllYпрв,

ся за адресою: вул. Ни­ ї,всьна. 139,вІдДіЛ кад­ рів.

Пере­ к'Оманди цехів, служ{5. На­ АнатолІя Трушка. чальник параду іНструк­ можцем названо Остапен­

гот'Овність до спартаніади. парткому .с. Г_

МamlРВ,

станціУ

секунди. Тільки, судді чемп:она:, активісту фізкультурного могли назвати ~езультат у руху Володимиру Євста­ адже такий цеху конт­ Ф'єву . Учасники зма·гань працІвника - вимІрювальних у :чарних опортивних кос­ рольно і автоматики тюмах. Чітко ,визначені прмад1в

1нструмен,тального

НА ПОСТІННУ РОБОТУ:.

Г. М. ОстапеНК'О, чемпІон спартак:адп

ЗМ1Шт'Оргу

ПОТРІБНJ

машинІст

найсильні­ .щІ стомет­

Фінальну.

Броварськ'Ому

коУ катeroріІ.

фото:

Редакт'Ор Є. ФЕДЯИ.

учас­

нових стартІв

На

20.ЗО «КнТвська орБІта». Концерт. ХудожнІй фlJlЬМ еЛIO",,,на В фУТJlярl». (М.). 22.50 ДовІдкова СJlужба.

21.00 21.30

захоплюючих

бажалн

смеии.

'рівцІ.

... П'Опереду

му

всі

змагань.

цеху

називають Імена атлетики. У без- результат (2 хаилини 0,1 судді переможцІв в номаидно­ компромісну боротьбу секунди) А. Трушко, дру­

включилися віСімнадцяти- гим Л. Гулий, третім і п'ятдесятнрічнІ спорт' Г. Остanешю. справи всі цехи і служби нІше.

пройшла

стадіонІ

«Спартак. вІдбу­ легиої

CJIa ртаюади. До

Спартакіада Цікаво.

була

стадіоні лося

пресового.

М. Сєдой, він І став чем­ піоном з цього ВИдУ спор­ ту. У змаганнях жінок

ДИСТЩі­

ремонтно­

і

ре­ з

цеху

цеху,

механІчного

струментальнрго

нlх з вітальним словом і 1500 ·метрlв. За ним не­ контрольно· - вимірюваль­ Костянтин йдуть 'муляр них .приладІв розробле­ оголошує >спарта~lаду від- вІДступно у Жінок­ 3вучить Гімн Леонід Гулий, Григорій Іващенко, на І затверджена програ­ НРИIfОЮ. пра- Остапенно, Микола Нли­ ТаІсlя МаАная. маспартакіади пІдпри­ СРСР, піДнІмається ЗмагаНtНя наближaJO!'Ь­ менио. Першим фінішуємства за строком.· І ось порспартакіади. до 'кін·ця. НареШТі, цими днями на місьному Почалися змагання з вав, показавши відмінний ся

пластмас

тального

де­

ви,д~в програми.

На 800-метрову

Взимку радою колекти­ ву фізкультури заводу

міс­

У

нращого

р,lжка». І серІя . «ДJlЯ вас, батьки». (М.). «НамаJlюll менІ пІсню». ВечІрня казка. (М.).

19.10 19.30 20. 15

\

НАША АДРЕСА: 255020.

.

ІІІ. БРОВАРИ. вул.

І(иівська,

154.

....,.Q.,q#C", ... ,.~coC'.,.0i/i7

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора

відповідального секретаря,

деита _ місцевorо маСОВ01

рnботн,

-

"'сО'~# . . . . ....:r-. . . ,."..""..qzOs.,.."C# 'c#w7...

19-3·82;

~аступника редактора

відділу сІльського

радlО1ll0влеиия -

фотокореспондента

19·3·18;

- ' 19-4·67.

rocnOAapC'fBa,

-

19-4-47;

кореспон-

вІддІлІв промисловості.

І

,.,q,'::;CR"

Газета ' виходи.ть

у. вівторок,

середу.

І

O~~~Ц~5 І ф~~~О:!у газети

«ПJlавда».

І;;;#679м."Б;;;;>:а";;;;:К~і;:;~~б;І~~~:.:;;;'~-=;;~;;~~~;фjiі#;:Ж~воі-;:;-~~;;:'К;і;::'754.#·"іО~""4:О'З~~ з4в~іі~Оо:

111 номер 1978 рік  

111 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you