Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЯ:ТЕСЯІ

РІК ВИДАННЯ 29-й.

.N9 111 (2805) ЧЕТВЕР

19 ВЕРЕСНЯ

р.

1968 ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО РАНОИНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ УКРАІНИ

Ціна

коа.

2

ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

НАШІ ПЛАНИ

І' У відповіль

Іі

па

11 .І

1

заh·лип

.x.JJteJІьuи'Чan :

І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

z каzар.11ичаи !і

і

! - --- - . - ·-

j

ПО РОСЛИННИЦТВУ

Но:ІеRтив радгоспу «Русанівський• гаряче підтри­

мав патріотичний почнн пра.цівнИRі.в_ сільсьК()ГО гос­

лодарства Хмельницько'і обл>асті, яю на честь 1ОО­

річчя з дня народження В. І. •ЛенІ·на дали слово до­

строJ\ово вик-онати п'ятирічний nmш по виробництву

1

продажу державі продуктів ,рослинницт-ва і тваринцтва. забезпечити ліднесення економіки госпо­

д.арств, широке будtвн.иц11во на селі. Перетворюючи в ЖИ!ття рішення партії про

дальше

пІднесення

прац·Івники нашого

сІльського

радгоспу

урнду

багюо

зроби­

ПІродук­

тивності ТІва.ринницwа, удос.коналення методів гос­ nодарювання, високо.ї ,рентабе.'Іьності. З перших днів другого :п'ятдесятиріччя Ра~дянсь­ кої влади .наш колектив докладає ще більших зу­ силь, щоб закріпити досягнуті успіхи. Попередні nідсумки роботи нинішнього року свідчать, що сло­ ва ·з ділом не розходя'l'ься. На кожному гектарі вирощено по

17

центн~і·в озюш.х

культур,

в то­

му числі пшениці по 18,5 центнера. Городні бригадІІ збирають •висоюІй врожай ооо­ чевих нульту,р ;на 300 гектарах, особ.1иво огірків, nомідорів, морН!ви, нагrусти та інших. На двох геІ\­ тарах за.fі1ритого грунту од~ржано по 12 ні.1огра~1ів огі·рІСів з ооmного квадрапІного метJ!)З., при плані 5 кілограмів. Доrов1рні зобов'язання по nродажу дер­ жаві огіркі·в і помідорів nеревиконано.

Незважаючи на несІl'риятливі погодні умови, на­ ші к.арrоn.'Іярі виростиди на 480 геюарах неnо­ 'Гаюtй !Врожай будьб. ОсобшІВо Х'Qроше Ію~рацюва-.

ли .меха1Ііаовані ланки М. Ф. Гулого, І. С. Хамбі­ ра, :А. Д. Лит.овченка т.а інших. Зараз основне завдання швидRо закtнчити збиран•ня 1\'артоплі і овочів, :розрахуватися з державою, сінні фонди :Іщртоnлі, nродовжувати

НІЯ ІСО.}»Іів пішно. ші

для худоби.

Ця

робота

створити на­ нагромаджен­

проводиться ус­

ДобрИtХ нас.1ідків за вісім місяців добилпся і на­ 1'Варинники.

Виробдено на

кожні сто

гекга.рів

СіЛЬСЬRОГОСПО.ДарсьКИіХ угіДЬ >ПО 608 ЦеНТ!ІІе,рів МО· .ц-І:Жtа, а :надоєно його на лорозу по 2060 кілогра­ мів. За станом

20830

на

10

вересня

nродано

центне,рів молона, що стаtновить

проценти ,до

річного

д•ержаві

майже

n.'laнy.

72

Несучи трудову .вахту па честь стDІріччя від дня НІІjрОдження В. І. Леніна, найRращих ви,робничих показників доби.1ася бригада .М. К Рябого, де на­ ДОЄ>НО на ;кожну корову по 2590 кі.'Іогра·~tів :-.ю.1ока, а доярка. Герой Соціа.1істичної ПІРаді Ма•рія За­ харіІвНІа Пиль11яй від за~ріп.1еної групи має 7.ВJ2 центнери молока по 3085 кілограмів на кор:>ву. Від ноншоУ ко,рови більше 2СОО кілограмів молока надоїли Г. Г. Рак, О. Ф. Семенюк, А. А. Ряба,

Л. Н. Дя-ченко та інші. Усnішно ВИ!іОН\'ється

бОІВ'я.зання по продаж.-у державі .продуктів

ющтва.

ГО'І'уючИtСь до знамеНІної дати

-

250 ценmері•в. Сі·вба озимих проведена вІдбірни~І насhння:\1 в оnтимальні строки по .кращих попередюtК!а·х. Пе­ ред сі•вбою внесено на кожІ!'ий гею.ар 3 центнери ·мінеральних добрив, а в рядки по 50 нілогра­ мів г,раНІулоованого су.перфосфату. Під весь ярий нлин на,ступного ·року nроводиться оранна зябу, иідготовляється посівний матеріал. На nлощі nід нартоnлю і овочі внесемо ло 25 тонн органічни;х і 5 центнерів мlнера.'ІЬюtх добрив на Rожний гек-rар. Закладаємо міцну основу і ;ря того, щоб •Вдростити по СО центнерів фрукті·в на 160 гекrе­ ра;х, 45 центнерів ягід на 18 гектарах, по 10 кі­ .'ІІограмів огірRів з квадра'тного метра занритого по

і

гос®дарс-гва,

уже

ли для підвищення ку лІ>тури зем.1еробства,

Виростити на 7 50 гекта,рах зернових по 20 центнерів, в тому чис.'Іі на 350 гею·арах по 25 цент­ •не,рів пшеющі. Овочів на 300 гек-га,рах по 170 це,нтнерів, нартоnлі на 480 гектарах по 120 цент­ не,рі·в, коренеnлодів на 120 гектаtрах по 350 цент­ нерів і зеленої маси нунурудзи на 750 гек11аорах

зо­

тва•рин­

сторіччя від дня

народження В. І. Леніна, .ко.1еюнв вирішив достро­ К/0180 виконати .n'нтирічний п.1а·н по всіх показни­ RЗІХ, зо111рема в 1969 році зобов'яза.вся:

грунту,

ПО ТВАРИННИЦТВУ: Довсети виробництво l\IOJIOK·a на сто гектарів сільськогоелодарських угІІдь до 865 центнерІв, на­ доїти від корови по 2900 кілограмів. Пр()!Цати дер­ жаві мо.1ока 2950 тонн на 50 тонн більше ніж

зап.1ановано, а м'яса -

14

вересня в Будапешті відбулась нарада nгед­

Де.1егацію радянських nрофспі.'ІоК очо.1ював голо­ ва ВЦРПС О. 1\1. Ше.1єпін. Під час зустрічі, говориться в Rомюніке, прий­ нятому учасника!'Іш наради, Обговорювались питан­

ня сучасного ,І:озвитку міжнародного nрофсnілково­ го руху, дальших взаємних зв'язків і співробіrни­ цrва профспілок. Учасники наради погодилися з тим, що :Московська ра;д.янсьно-чехословацька уг:.>Да створює реальну основу .для нормалізації становища

в ЧССР. Практичне здійснення цих угод в даний

:\ІОМент є найпекучішим завданням робітничого кла­ су та всіх трудящих Чехословаччини.

}'часники наради з задово.'Іення.:v~ відзначи.1и, що профспілки Чехословаччини найбільш масова оr­ гаиізація робітничого к.1асу країни підтрим~·юrь Мос·ковську угоду і з nочуттям відповідальності взяли на себе завдання сприяти .виконанню зобов'я­ зань, які випливають з зазначеної угоди.

ПрофспІлки Болгарії, Угорщини, НДР, Польщі і СРСР висловили глибоRу солідарність робітничого к.1асу своїх країн з трудящими і профспілна:\ш ЧССР у виконанні МосІ\овської угоди. Вони висло­ вили свою вnевненість, що захист і зміцнення в.1а­

ди rобітничого К.1асу в Чехос.'Іоваччині будуть най-

.1овню1

Щоб забезпечити виконання на сто

худоби по

30.

з

числа .спеціалістів

сільсьRого

гос­

університетів

сільськогосnодарсЬRих

знань

при

радгоспі, пL,цготовчих курсів, гурт!ііВ для навчання робітників, кері-вних кадрів. До знаменної дати сторіччя з дня народження В. І. Леніна уnоr;ядкує:v~о усі населені пункти, при­

фер~1ські

двори, тракторні

стани.

Побудує~ю

друго:о.tу відділку магазин та їдальню,

на

а на першо­

:'vlУ відділку дитячий номбінат. Продовжуватиме­ ~ю будівництво -гваринниць·них і культурно-побуто­ вих приміщень. Закінчимо про.кладання бруковаю>го шляху до другого віДДілна. На ·ВСіх ферtах, в трак­ торних станах обладнаємо червоні купш, ніі\шати вLДnочинку. Стваримо кімнату,:vІузеrІ трудової і бо­ йової СЛа•ВИ. ОрганІзуємо

систематичну

персвірІіУ

виконання

взятих зобов'язань, застосує:vю всl засоби ~rатеріа.lь­ ного і морального заохочення труд!вню;ів, робІІти­ :'vlемо все, щоб досвід nередовиків став надбанню! всього колеRтиву. ~тспішне виконання взятих зобо­

в'язань буде найн,І:ащим нашюr трудови:\і_ подарун­ ко.м 'Матері-Вітчизні на честь славного ювшею.

Зобов'язання

обговорено

прийнято на зборах <<Русанівський»,

з Rожних ста гектарів угідь.

:-.tемо

чином

подарст.ва, більше надаватиметься уваги підвищен­ ню їхньої ділової кваліфікації, політпчного рівня. Для цього зразково організуємо ж:оботу народних

з розрахунку 40 цент~ерв

зобов'язань, мати­

1 одностайно

робІтникІв радгоспу

гектаріов с1льгосnугідь великої рогатої

53,8

голови, в тому числі корів

Доб'ємося вихаду

88

-

по

телят на сто корііВ. Все­

~Іірно по.'ІLnшуватимемо nлем1нну сnраву. Створи:'vlо :>.Ііцну кор:'vlову базу. Продовжуємо механізацію тру­ до:-.Іісrких nrоцесів на фермах, nоліnшуемо умови праці

тваринникІв.

ЗМІЦНЮВАТИМЕМО ЕКОНОМІКУ РАДГОСПУ Активізуючи

роботу бюро економічного аналізу

і технічної ради радгоспу, .nоліnшимо економічну роботу, проnагацду економічних знань серед робіт­ ників і с.'Іужбовці·в. З:'vііцнюватиме:vю внутрігосnо­ дарський розr.ахунок в .'Іанках, бригадах, ріошуче боротиме:'vlося за еконо:о.ше витрачання матеріально­ фінансових засобів. На основі передового досвіду, науки колектив зобов'язався ·в настуnному році .nідвищити продук­ тивність праці на 2 проценти, знизити собівартість зерна на 5 nроцентів, м'я-са на 3 і молока на 4 щ:оценти. Загальний рLвень рентабелньості ви­ робництва буде доведено до 20 nроценті•в.

ПО ОРГ АНІЗАЦІRНО-МАСОВІR РОБОТІ, ПІДВИЩЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО­

КУЛЬТУРНОГО РІВНЯ ТРУДІВНИКІВ

Розуміючи, що головною nередумовою виконання взятих зобов'язань є добре nоставлена органLзатор­ ська, виховна робота, партійна 1 nрофспілкова орга­

нізації, дирекція радг()СІlу намітили ряд заході·В на

здійснення

цього

важливого

фактоrу. Особливу

ЗМІЦНЮВАТИ БРАТЕРСЬКУ СОЛІДАРНІСТЬ ста.вників п·рофспілкови.х центрі.в Болгарії. Чехос.'Іо­ ваччини, Польщі, Угорщини, НДР і СРСР.

увагу зосереджено на nравильний добір, розстанов­ nУ і виховання кадрів. Сміливіше висуватюtе:-.ю на Rсрівну роботу молодих, енергійних працівшшів го­

Картина українського художнина Л. Витновськоrо << Б!ра·ти У.'!ьянови>>, яка експонується на Республі­ Ішн-ській х·удожній виставці, присвяченій 50-ріЧJЧЮ влнсм:. Фото Є. Ма.лишевсьRого. (Фотохроніка РАТАУ).

важливішою гарантією в сnраві виправлення ломи­ ло!\ :-,шну.1ого, да.1ьшого розгортання соціа.1істичної демократії, розвитку соціалістичного суспільства.

Ця боротьба робітничого .RЛасу може бути усnішною :шше під керівющт.во~1 Комуністичної партії, про­ відної сили в будівництві соці,а.'Іізму.

Профспілки і тJ:удящі соціа.1іспtчних країн, вка­ аується далі в nомюнІке, содlдарні з героїчною бо­ ротьбою в'єтнамського народу та сnовнені ріши~ос­ ті 1 надалі подавати в'єтнамським братам необхідну доПО:'vlогу і підтримку в їх боротьбі за свободу та незалежність,

проти

агресії

американського

імпе­

ріалізму.

Бу.1а відзначена особдива небезпека, яку являє д.1я сПJ: ави миру в Європі реваншистс~>ка nолітика боннських мілітаристів, активізація неонацістських СИ.l у ФРН. Учасники .наради знову висловили солідарність з боротьбою арабських нароДів за ліквідацію на­ с.1ідків ізраї.1ьсь·Rої агресії. Учасники наради висловили неnохитну рішимість своїх організацій і дал-і всебічно розвивати, зміцню­

вати б;ратерські зв'язки, .сnівробітництво між .nроф­

спілка:vш і трудящими своїх краІн на базі nринци­ пів про.'Іетарського інтернаціоналізму, на основі со­ ціа.1іспІчної солідарності, взаємноХ nоваги 1 рівно­

правності.

(ТАРС).

Ленін у Москві В Інституті історії пар-

тії ММН і МН НПРС фідіалі Інституту маrкекзму-ленінізму nри ЦК КПРС є цікава ка•рта Москви. На ній силаснленна n'ятикутних зіро-

чок, :розкиданих майже по всіх районах міста, зображення Кремля, Красної площі, готелю <<Націона.1ь•.

Ве.1икого

театру,

Будинку спілок та інших громадських і житлових будинків сто.'Іиці. Це дорогі серцю Rожної Jадян-

ської

місця.

людини

Ленінські

де

зультаті коnіткого дослід­ ження, що його продовжу­ ють наукові співробітни­ ки Інституту, виявлено но­

ві адреси ·і факти, зв'яза­ ні з життям і діяльністю

Володими.r:а Ілліча в сто­ лиці. Про них розnовіда­ тиметь·ся в книзі <<Ленін у Москві 1 Підмосков'ї~. яку готує .інститут.

До 100-річчя з дня на­ родження вождя готуєть­

ся також книга «Ленін l\1осRовська nартійна

ганізація~.

В цьо:о~tу

Донедавна в Моснві 1 столичній області було відомо б.1изько 150 державних і громадських будинків, nі~Цnриємств, квар- І тир,

або вистуnав вождь. В ре­

жив,

nрацював

році

1

ор­

вийде

збірник <<Наш Ілліч>.>, До нього ввійдуть сnогади трудівників Москви і Під­ москов'я, які зустрічали­ ся з Леніним, чули його виступи.


ОРГАНІЗОВАНО ПРОВЕСТИ звіти і вибори •

В З

КОМСОМОЛІ

ВЕРЕСНЯ

20

в

первинних но:11сомодьсьюrх

організаціях підприє:~-tств, будов,

фабрІІІі

радгоспів і птахо­

району розпочнуться звіти і вибори.

nроходитимуть

в

дні,

:коли

весь

У РАДГОСПІ "ПЛОСКІВСЬКИЙ"

ВдВІЧІ БІЛЬШЕ, . НІЖ ТОРІК

гектари

радянсь:кий

народ

ніна.

Напружени:vr, сповнени:11 тру,дової і полІтичної аюивност!. був нинішній рік для ІЮ:І1сомолії Бро­ варщини. Розгорнувши соЦіалістичне з:v~агання на честr, півві,Rового юві"1ею ВЛНСМ, юнани і дівчата зроби.1и багато хороших справ. Разом з свої:v~н ста;ршн:vш товаршпа~ш вони ви}:ощували дорідний урожай, боро.1ися за підвищення продуu<тивності праці. поліпшення яності проду.JЩії. Молодечи:v~и руна:v~и споруджували житлові будинии і про:~шс.'Іо­ ві об'єюи, стадіо:ш 1 спортивні майданчики, досяг­ ли хороших успіхів у навчанні. Буде п,ро що }:озпов'істи зві1чю-виборним зборам ко:.1ітету :комсомолу заводу пласпrас (секретар В. НовохатсьІшй). Тут велиnа 'увага приділял'lсr, участі молоді у виконанні виробничих завдань, їх боротr,бі за високу честь заводської марни своїх виробів. ЮнаRи і дівчата n!дприє:11ства провели ці­

г:у:курудзи

ратно-rніздови:\1 В.1ітну посіви дог.1янули, СПУШИВШИ пLджививши

на

:кілька раз МіЖ[ ЯДДЯ і рослини :І1і­

велику

в

гоl:падарстві

завершується

ня

готового

силосу

rшадено

2400

со:І1ольці

і

~шлодь

(сенретар 1\0:vli те ту

заводу

О.

прове.'ІІІ

порошRової

І\ОМ­

:11еталургії

Попе"'ІьнюІ\). Організація со­

ціалістичного з~rагання серед :vю.1одих виробнични­ нів, внзначе.ння його п~ре~южців, похід за еноІІ')М­ не вюрачання снровини і :-.tате}:іа.1іВ, зміцнення трудової дисцпп.rrіни, підвищення ідейно-теоретич­ ного та фахового рівня :-.ю.1оді це да.1ено не

повrшй

було

тонн,

за­

а

в

цьому році буде не мен­ ше тисяч тонн. На стеб­

4

лах ви}:осли дор!.Дні, ваго­

виті на чани, яні подріб­ нюються і за,кладаються в облицьовану траншею разо:v~

з

зеленою

масою.

вони

6 геюарів 4,5. В

при

нор­

найгарячішу

пору

транспортуJЗа.ІJи :масу з по­

.'Ія до тrаншеї 12 тракто­ рів з rrричепа:11и та 4 ав­ тоса:vюоrшди.

яки:11и

пере­

вози.'!ось 280-300 тонн за день. Зараз працюють 6 бортових грузовик·ів та 4 ·трактори. Найвищого виробітRу добиваються трактористи Во.1оди:vrир Іванович Ст}:окач, Васцль Іванович Бігун, Володи­ :11ІІР Степанович Нанун і Степан Архипович Топі­ ха. Ножен з них система­ тично виконує по півто­ ри дві норми.

-

ВелиІіу роль в успіш­ но:v~у проведенні силосу­ вання нуRурудзи відігра­ ла відрядно-преміальна

о.рганізація праці. За пер­ ші 10 днів }:оботи меха­ нізатори одержують tiO

процентів додатково основвої оплати, а за

до на­

ступні

буде за:кладено

центів. В ці строки вкла­ лися всі Rомбайнери.

нері.в начан!в, а всього їх

750-800

тонн. Отже, сн"1ос бі"1ьш поживнюt і

стане мо"'Іо­

нукурудзи

чотиь;и

сило­

созбиральні ко>tбайни <<СН-2,6». Нращих показ­ никі·в добиваються ком­ байнери ПроRіп Федото­ вич 1\Ііщенко, Іван Павло-

Нрім

15

днів

30

та

укладають

томашини причепи,

П.1атно

про­

оплати

трактористи,

І{омбайнери що

-

додапювої

гроши:vrа,

робітники, масу

в

ав­

й тра:ктоrні одержать без-

від

150

до

300

гра:v~ів х.1іба за ножну зі­ брану

тонну

ТІЛЬКИ ВУЗЬКОРЯДНИМ СПОСОБОМ

денний доводять

В середньому з гектара збирається 25-30 цент­

працюють

роботу в юві.'Іейно:vrу році

з

тів <<Од-10» і «буковин­ ська-З» вИІдав 450 цент­ нерів зе.1еної маси. Торік

,ності, не }:аз виходили пере:І1ОїІЩЮШ на спортивних

Велику

Ножен

гентарів су11<ііші сор­

160

когінним. На носовrщі

з:11агюшях.

си.1осуван­

ну:нурудзи.

г:аві походи .по :о.tісцях революційної і бойової сла­

ви, налагодили ,роботу гуртків художньої самодіяль­

засуху,

непоганим,

Зараз

до :11і

:квад­

способом. старанно

неральни:.ш добрива:v~и. І врожай видався, незва­ жаючи

Свій

вироб!то!К

Весною цього року ме­ ханізатори посіяли 442

Вони

готується гідно зустріти 100-}:іччя з дня народжен­ ня ве.1ИRого вождя і учителя трудящих В. І. Ле­

вич Бі.гун.

Ділом

ницею

На

весь

два

час

пра­

агрегати

з

У нинішньому році се­ редній урожай ОЗИ:І1ИХ ПО радгоспу становив 28,4 центнера,

а

на

о:кремих

.діляннах зібрано по

40

центнерів

В

наступно:11у

з

гектара.

році

шюс­

планують

жати не

одер­

менше

цент­

нерв

зерна

усіх

площ

вирощено

з

30

гентара

з

посіву. Буде

таRож

власний

ВИСОІ{ОЯКіСНИЙ ПОСіВНИЙ :11атеріа.1. Ци:11и дня:.ш тут посіяно 30 геюарі-в пшениці

радгоспу

<<Зоря»

та

Добре

багатьох

насінвя:.І

Нопи­ стан­

А

робітниці агрега­

ти, працюють у дві ,зміни.

Внеоною продуктивністю вLдзначаються агrегати Rо:vrбайнерів Івана Івано­ вича На:куна, Яг:ова Іва­ новича Строкача та Гри­ горія Тихоновича Ляха.

На зібраній площі одержано внеоний урожай бульб. Ножен гектар ви­ дав по 120-125 центне­ рів. Середня врожайність становитИІме

не

:v~еншс

центнерів з геюара значно бі.1ьше плано­ ·вої вrожайності. зу

ЗІбрану картоплю зра­ ж перебирають і від­

правляють

на

державні

приймальні пункти, а та­ кож :кагатують. Графіни здачі

шюконуються.

Трудівники радгоспу борються за те, щоб до 5-7 жовтня повністю зі­

брати

нароп.1ю

хуватися

з

і

розра­

державою

.

П. ТЕПЛЮК.

І\О:\1ітетів

но:v~сомо.1у

шиноре:-.юнтного

рішення ,комітетам

кo:vrco:vro.1y

хати

на

одну-

Через село пролягла стрічка асфальтованої до­ роги. По ній :курсують ав­ тобуси до Ниєва. Багато зроблять пухів­ чани по б:rагоустрою села в процесі підготовки до 100-ь;іччя з дня народження В. І. Леніна. На друго:\tу відді.1ну буде збу1Дована нова шко.'Іа, виростуть

дитячий садоІ\, профілаІКторій. Зведені з цег.111, на

см\'і і виробничі будови в п.1е:11птахорадгоспі, на ву­

ІііШІати,

В!іри-

осе.1і

з

всранда:v~и

.'Іицях

зборах

RО:І1СО:І1ольці

мають

хорошою

нові

господар­

житлові

Ra

,ву.1иць.

А. ГАВРИЛЕНКО.

" __

...,,..,.;-,.,о~

Володимир Жеребець вміло поєднує свою виробничу діяльність 3 участю в гуртках фі3ичної культури. І це допомагає юнаt<ові в праці. На ааводі торговельного машиноuу;о·вання він 1\ращий шліф}·вальник. На ТРУ.1ОВЇЙ вахті на честь 50-літнього ювілею ВШ\С~І і 1ОО-річчя 3 дня народжt>ння В. І. де-н іка з~інне зав­ дання виконує на 130- 1-!0 проІ(ентів. На фото: В. Жеребець перевіряє точність обробш:шоі деталі.

своїх колеRтивів.

школою вихован.ня

вони проходять активно,

-

нові

будиНІюІ. ДодаТІково по­ nриються асфальтом н!ль­

_...,оС""...,_"._"

здійснення авангардної ролі членів ВЛНСМ на ви­ робництві, аюивну їх участь у громадському житті

коли

землю

багато інших місцевого

тут абудоваво шRолу-десятирічRу, амбу .1ато.рію,

ні

повести се'}:Йозну ділову роз:v~ову про дальше під­ несення о.ргаН'іааторсь:кої і виховної роботи серед ;-.юлоді, nостійне з:111цнення трудової дисципліни,

:11ожуть бути

племптахорадгоспу.

в

мають .'ІаНRова !\атерина ..._ _ _.__ ..

уваження і пропозиції.

звітно-виборних

лr

три-чотири

обхідно за.1:учнш широкий а:ктив, яний би в бесі­ дах з ч.1ена~ш B.:lHCM узагальнив їх :критичні за­

Магія

Д:v~итро

Го.1овня та трудівни:ків

ті шифером тані нині пшт.1ові б)'ДІІНRИ. Доброт-

не­

'шофер

до Ве.шІіої Вітчизняної в~йни. Присад"~·ваті, врос-

-

заво­

r Набиш, робітниця

Пухівну І Новаль,

садиби. Про б"1агоустроєні дороги нічого і говорити. Восени та весною по них не :vrожна бу.1о ні проїхати, ні пrойти. Інше об.1иччя має нині ПухівRа. Останнім часом

Звітно-виборні збоrи видатна подія в житті нюІсо:wольсьІ\их організацій. Тому вони вимагають серйозної 1 творчої підготовІіи. До сн.1адання до­ проеюу

пам'ятають сі.'Іь-

старожн.1и

дві Rі:v~нати, BRJ:IІTi соло:v~ою, плетені з лози тини тани:11и бу.1и се.1янсьRі

ду (се!іретар С. СоRолов), ]:адгоспу <<Требухівсьний» (сеRретар В. Жеребець), змішщргу (сенрета;р l\'1. ГорячRо), радгоспу « Гоголівський• (секретар Г. Саатан).

на висо­

КО:І1У організаційно:І1у rівні. Отже, :комітетам K0:\1·C(}:\IO.ly необхідно забезпечити на збори стопроцент­ ·і".У явку ч"1енів ВЛНСМ, створити у:vюви д.1я широ­ ного обміну дУУLRа"-ІИ з nринцнловою нритикою недо­

Фото А. Ко3ака.

Ліh'іВ і хиб, ю;і ~1а.1и місце в роботі протягом звіт­ ного

1,5.

100 36- що

ківчани

сьІ\і

діяш,ності мають принрі недоліІ{И і хиби, не стали авангардо:v1 '\Ю.1оді ,на в~~робництві, занедба.111 внут­ ріспі.1кову і виховну ·роботу. Це, насам.перед, сто­

Збори

сівбі

цювало

нормі

яні обслуговують

Немов помолоділа Пухівка

Одна!\ ще є ряд номітетів НО:\1со:v~олу. ЯІ\і в свnїй

тільh-и тоді,

«миронів­

двох сівалок <<СУБ-48» кожен. Досвідчені трапо­ ристи 1\'Іи:ко,lа Іванович МіщенRо та І\1иRола Гав­ рилович Топіха засі·вали за день по 30-32 геюа­ ри при нор'Іі 24.

1\0:\ІЇТеТу ,RQ:vi·COMOЛy.

інших. До своїх звітно-виборних зборів вони піді­ йіІІ.'ІІІ організаційно згуртовани~ш. RІльнісно і яніс­ во вирQс.1и:.ш, стали справжні:1111 бойовими nо'Мічни­ І\а:-.rи nартійних оj:ганізацій.

На

сорту

села

сr,на-808•.

питмrь, яні були невід'є:wною част-

птахофаб.ри!іи,

і

трудівників

е.1іта, завезени~t з .1івсьІ:юї :цос.1ідної ції.

будували свою роботу І{О:vІсо:.юльсьні ор­ ганізації заводів торговельного :vrашинобудування. ре:vюнтно-механічного, Літнівсьних швейної і худож­ ніх виробів фабриR, рдгосnу <<Русанівсьний», Нпїв­

повіді

на

плантаціях

обох бригад :кипить на­ пружена робота. Всі сили Таращанського і Нагар­ трудівників радгоспу за­ лиць:кого районів Ниїв­ раз зосереджені тут. Ад­ сьRої області, а також хлі­ же збирання каrтоплі боробі·в ХмельницьІRої об­ одна з найбільш трудо­ ласт.!, плосRівсьні механі­ містких і відповіда.'!ьних затори в :кращі агротех­ робіт. нічні стrони посіяли ази­ П'ять І{артоплезбираль­ УІі Rу.1ьтури на площі t:IOO них но:.Ібайнів не зупи­ гектарів. Усі озимі посія­ няються весь СВіТ.'ІОВИЙ но тільни вузмюрядни:\t день, ·ножен з них збирає способом, переважно пше­ по 2-2.5 гектара при

YYLi.1o

сується

титдень

картопляних

-

nepe.lit'

1\ою ДіЯ.1ЬНОСТі

сr,Jіої

Другий

відловідаючи на

заклик

озююї

силосу.

У ДВІ ЗМІНИ

періоду.

Під час звітів і виборів комсо:v~ольцl nовинні прн­ ДіЛІІТІІ серйозну увагу •}:ОСТу КО:І1СОМОЛЬСЬІШХ орга­

нізацій, по.1іпшенню їх якісного с:кладу, Ідейному загартуванню членів ВЛНСІ\1, ·піддати .різкій кри­

пщі тих,

хто стоїть осторонь нашого нипучого жит­

тя, пасивно ставиться до гро:v~адської роботи, не до­ тримує

ви:11ог

статуту 'комсомолу.

Велике значення має підготовка рішення звітно­ виборних зборів. Адже воно служитиме нерівни­ цтвом д,1я діяльності ко:v~сомольської організації. В ньому с:ьі:д чітко визначити завдання на майбут­ нє, ш.1яхи по його виконанню, '[Озстановку сил, за­ ходи по усуненню виявлених недоліків.

Одним борних

з найвідповідальніших завдань

зборів є обрання складу RО:І1ітету,

звітно-ви­ се:крета­

рів і їх заступників. Своїми ват,аж:ками комсомоль­ ці повинН'і реко:11ендувати здібних організаторів, енергійних, ініціативних товаришів, які сумліНІно працюють на виробництві, нористуються повагою і авторпето:vr у бою молодь.

коле:ктивах,

зуміють повести

за

со­

Но:11ітети комсомо.1у в ці дні повинні активізува­ ти свою роботу, підвищити .авангардну роль і осо­

бистий прикла·д членів ВЛНСМ серед молоді, сп!)я­ :wувати

зуси.1ля

юна~ків Іі

дівчат

нання соціа.11-стичних зобов'язань,

RОМСО:\10.1ЬСЬІ\ОГО ЮВі.1еЮ і ЖеННЯ В. І. Леніна.

на

успішне

взят.их

вико­

на честь

100-ріЧЧЯ З ДНЯ нарад­ В. ТУРПІТКО,

заворгвідділом раіікому ЛКСМУ.

У JLEXAHI30BAHИX .7АННАХ

Прийш:Jа осію.. ІІl•рші_ Ht<icнu носади:ш 1\артоІІ.lю, вич НарІРНІ\О. З 1\ОЖНЮІ ча )focl\a.leНI•a. Він водить щшморо31\И по3о.lоти.:ш де- старанно дог:Іяда.'ІИ, під- щюходо)І вужчає загінt<а. траr;тор, Іван В.1асович ррва, пофар\Іува.1и в те~І- іІf.І·ІВ:Іюва:ш <НІіачною водою. Один 3а одню1 траt<тористи ГусаІ< - 1\ЮІбайн. Щодня ний

1\0.lil) по.1я 1\аІJТОІІ:Іяні. ~';н зара3 )Іожна сІ\а3ати, Миt<о.м Григорович Постер- вьни виr;ощїоть що нас.1і,1t<и непогані - з наt<, l\Іихай.1о Пи.1ипович на двох і більше

Наста.1а найвідповіда.1ьніша пора д.1 я працівниІ\ін сі:ІІ,cJ,I\oro господарства своєчасно і якісно аІtJрати врожай другого х.1іба ·картоп.1 і. - НинішНІ.ого pot<y, розповідає го.1овний агроно~1 радгоспу « 1іраси.1ів-

1\артоп.lю

гектарах. І<ожного гектара виходить Тетерук та Віктор Іванович Всього в роботі тепер 7 бі:ІІ,ше ста центнерів fірІ,б. Бабич підганяють до ком- t<омбайнових агрегатів. ~'же Відрцно, що вирощуван- байна свої трактори 3 при- 3ібрано картоп.1ю на 140

ня цієї тр}·домісткої куш,тури перекладено на плечі машин. В3яти хоч би механі:ювану .'JaHI\Y О.1еt<сандра Григоровича ,J.о:чанчуt<а. Воськиіі>> Віктор АндІ)ЇЇ/І).Вич. на 3обов'яза.1ася на 114 Бптовиfі,- )ІІІ вирощува- геІ<тарах виростити по 120

чепами. Вони швидко наповнюються брьбами, які транспортуютІ,ся на буртмайданчиt<. Минув робочий дrнь. Викопано картоп:но на трьох гектарах - дві норми. Ви-

гектарах. Органі3овано про· ходить · сортування бульб, відвантаження їх у магазини і на бази. Несучи тр}·дов}· вахту на честь сторіччя з дня народ­ жrння В. І. деніна, ко.'Іек­

·'ІИ картош1 ю на 400 гекта- центнерів 1\артоші і с.1ова дано з fіуНІ\~>ра 36 тонн тив рцrосщ· зобов'я3ався рах. Доручена бу,1 а ця ро- дотрима:1а, про що свідчатІ, бр1,б - по 120 Цl~нтнерів до 7 жовтня викопати 1\ар­

бота

~;ам.

механізованим

І

лан-

треба сnа 3 ати -

нt:~логано вони

з постаrt.1енюІ

пРрші дні

збирання

вро- :1 Гf'І\Тара.

жаю. Ось вед}·ть свій агрf'-

справи.1ися гат траnторист

тошІю на всій площі, вико­

Порівняно нf'поганиіі вро- нати .:\(}Говірні зобов'язання

До~Іанчук і жай вирости.1а

)Іf'ханізова- по про;~ажу іі ;~ержаві.

завданням. комбаИнРр Віктор · Васи:~ьо- на .1анnа Фt>дора Семенови-

І. МИХАИЛЕННО.


НАШ ПАРОВО3, ВПЕРЕД ЛЕТИ! Відгри.wіла воєнна гроза. Пере.«ожно заверишвши гро.Іtадян­ ську війну, радянський народ почав переходити до мирного будівництва. :

Важкиrї то Г>ув час! Країна лежала в руїнах. Не працюва­ ла більшість заводів, фабрик, шахт. Відчувалась гостра неста­ ча хліба, взуття, одягу, палива, сірників, солі, Atuлa. Голод і безробіття примуtиували багатьох робітників їхати на село, заі4матися АtішечНІщтвом, ставати ремісниками-кустарями.

~ ~

ства на фронті соt{іалістичного будівництва.

Перед Комуністичною спілкою молоді

як

наuближчи.w ре­ забезпечити господарства

.ких

спра·в!>> -

створюватись

Молодь- червоній кочегарці

нваліфі.Rованих

для

Партія поставила бойове завдання відбудувати Донбас.

<<Червона Іючеr•ар.иа зупинитюя, sшщо ми не прийдемо їй

поставив

який був тоді єдmюю в.угільнометалургійною базою країни, ос-

на допо:-.юrу, якщо ми не під­ трИІмаємо тих т·оваришів, ·,від ус­

новою всієї .радянсьної вкономі· ки. З баІ'атьох міст йшли сюди ешелони з продовольство:'.t, ма-

пішної роботи яких заJlежнть наше ,майбутнє. Ножний пуд хліба, надісланий .донЕщьни~І

шинами, у.ст.а;ткуванняwr.

ша:хтарям, Дасть нам

робітни.иі.в

соціалістичної індустрії.

з'ї•зд

V

р.)

(1922

завдання .ИОМІУ'Ністичного вихо­ вання молоді в умовах нової економІчної полі тики, а танож розглянув пиrгання про роботу ко:\і,сомолу на селі. З'їзд приділив

пар тн

<<Партія чекає від вас ·вели- ст·анції Сімферополь

почали

велику роль у підготовці надрів

...

заклик

заклинаЕ

шноли фабрично-заводського учнівства (ФЗУ). які відіграли

~~~~~~~~~·~~~~~,~~~#~#~~~~~~~###

На

р.)

(1921

і сільсЬ>кого господарства. Було прийнято постаоову про ·РОЗ­ гортання професійнQ-'Гехнічного навчання робітничої молоді. З ініціативи комсомолу по всій •!\раїні

країни, у здійсненні ленінського плану соціалістичного будів­ ництва. Програмою діяльності комсомолу була історична про­ мова В. І. Леніна на ІІІ з'їзді РКСМ. Керований партією, Ленінський комсоАюл у 1921-1925 ро­ ках вписав не одну яскраву сторінку в свою славну і героїч­ ну історію. СаАювідданою працею на фабриках і заводах, на транспорті і в рудниках, у сільськоАtу господарстві ко.Іtсо­ Аюльці разом з усіма радянськими людьми самовіддано пра­ чювали наіJ відбудовою зруйнованого війною н.ародного гос­ подарства, слідом за комуністаАш йшли на найважливіші ді­ лянки соціалістичного будівництва, добивалися все нових і нових трудових перемог в ім'я торжества нового життя.

)

з'їзд

lV

НО!ІЮО!ІЮЛЬЦЇВ і раДЯНСЬКУ МО· лодь до аюивної участ.і у відбу­ дові та зміцненні про:\іисловостІ

Ленінська нова економічна політика, яка тоді здійснюва­ лась, була єдино правильною політикою для перехідного пе­ ріоду від капіталізму до соціалізАtу; вона забезпечувала міц­ нuJй господарсько-політичний союз робітничого класу і селян­

зерво.w і по:.tічником. партії постало завіJання активну участь Аюлоді у відбудові народного

З'їзди kо.м.со.м.ол у вирішуютЬ ...

велИ'lіу

У'Вагу

t\QІМсомол

культурно­

участь у цІй

освітній роботі серед молоді. Номсомол в:зяв шефство над Військово-Моt:ським Флотом. Було прийнято постанову про створення

дитячої

1921

На першому засіданні VI з'їз­

лин ·новими трудовими !Перемо- Черв:ший прапор за заслуги на· в Російську Ленінську Номуніс­

га:\іи. Ось рядки з газети <<Мо- фронті праці. тичну Спілку Молоді (РЛНСМ). 192 1 'Рік: лодой рабочий>> за Кубавсько Чорноморський З'їзд т.аиож •Одностайно вислоВятський губком. В У.ржум-

вила 1. 200 плугів. Донецький

губком.

Серженських нолалень. ючи на;:щор:\іово,

Мо:юді>.

•••••••••••••

• • • • • • ·-

Бути членами Спілки молоді, значить вести справу так, щоб віддавати свою роботу, свої сВJІИ ва загальну

кулемети

вождя

Шостий Всесоюзний з'їц НСМ. nриймаючи ім'я Ленінсь­

замо1щ­

кого ко:v~сомолу,

спю його гине. Фабрики і заводи ледве дп­ хають, а то й зовсім стоять. Поїзди повзуть повільно, розру­ ~а панує в радянській кра,ї·ні. Я.к 11ут бути? В чом~ поря­

справу. Спілка комуиісти'ІІІоі молоді повшmа бУjТИ ударвою групою, яка в усякій роботі подає свою допомо­ гу, проявляє свою ініціативу, свій ВОЧШІ.

..... . ... .. ... . ... ..

ЕСТАФЕТА ПОКОЛІНЬ

і

З ім'ям

нлянеться, що

Ми ,вілlІні, а,ле ми голодні. конаємо всі ці завдання, JІШ не Влада в руиасх робітІНиків. Але упустимо прапора Леніна. По ти­ холо·д гуляє в їхніх нвартира,х. сячах фабриr; і заводів, по руд­ Селянство прrnшнулось від спо­ никах і шахтах, по всій землі ионвічного гніту, але rосподар­ радянсьній, у селах понесе ко~І­

партією ·Леніна..

•••• •••••••••••••••

Кримський обласком. Ударна група юни;х залізшrчників

рахувати двотижневий заробітоn на нористь шахта,рІв.

Гарма-ти

ви 6Ш n:>да.рунон чотири вагони ної дискусії комсомол пішов за

nудів вугіл-

·В

році:

нашо~ Лабинсь- вився за підтримку ле:н~нсьиої ли. Білих генералів розбито. яні б перешжщи на рес­ шляху не стояли, яних би жертв лінії. В його резолюції відзНІа­ Червона Армія завоювала до Моск- чалось, що в момент партій- публіці свободу. від нас не вимагали, ми ви­

працю- хліба.

видобуває що-

дня до двох тисяч ля.

тяжІюго удаР'У .по розрусі~. На загальних зборах но:vrсо­

своєму мольці Ниєва постановшш: від-

Порятунок­ в нас самих!

РJ\П(б) до комсо:\іолу. І Rомсо- нів. За цей nодвит Нримсьиий ду (1924 р.) одностайно виріше­ мольці ·Бідгукнулись на цей ~заи- ревно:\~ вручив удаР'Ній групі но перейменувати спілку молоді

ському повіті молодь за два мі- обласком. Організації сяці власни!ІІИ за,собами вигото- ного повіту надіслали

з()нрема.

У

зверненні •до молоді писали

комунісшч­

со'І'ні пу-

аюИІвну дІв І\а:\!',яного вугілля і завдасть

справ.!,

номсомольці Ниєва

відремон- ної організації юних піонерів .

звернувся ЦН тувала один паровоз і 12 ваго-

брав

(В. І. Ленів). •••• •

+ •••

-·· •••

.. . .

+ + ........

В

1924

рях

.1юбимого вождя глибоко ·вразн­ .1а всю нраїну. ЛеніІІІський nри­

зов за норотний строк тис.яч

ноних

членів

дав

ленінських бійціІВ.

та

у

nорятунок,

(З Маніфесту РЛКСМ, 1924 р,)

вас,

.селя:нах,

в

тИІся за діло.

160

захо­

На допомогу се.~1у

Ваше щастя зале­

жить від вас сами;х,

РЛНСJ\1.

-

ви

ни­

З 15' серпня по 15 в·ересня 1921 рону на У.ираїні nроводИІВ­

нішні і майбутні господарі зем·

жив,

( «Бюллетеиь 1921 р,)

з'і'зду

VI

юних пролета­ якщо .ви

чете, якщо твердо вирішите взя­

Са:..1е в ці дІНі крилато пролу,н.а­ лі. ·'ю: «Ленин жил, Ленин Ленин будет жить!».

.оамих

трудящИІх,

Смерть

poRy,

нас

ідеї ленінізму.

рівющтвом найславніпіої випро­ буваної РИП. нові сотні тисяч

ТУІJІОК?

Л евівс:..Ев:іt врваоа Січень

СО;\ІОЛ прапор та

Він підніJ:v~е і виховає, під к<'­

ЦК

ся

PKt:JVl>>,

проД!ІІодаrrновий

Со.~ні ІЮМуНЇСТіВ,

місячник.

1\ОМСО;МО~ЬЦіВ

вшхали на село для

масово-по­

.1ітиЧ!Ної роботи і зміцненая про­ довольчих органів

Коl\tуиlстична партія, радянський народ пишаються ге­

роїчною

пІввіковою

tсторtвю

Jlеиіиського

славНими ділами нашої молоді, яка ВИЯ:Вила на всіх ета­

пах революційвої боротьби і

соціалістичного

мі.сцях.

ми на продроботу б~ло направ­

.1ено

будівництва

безЗавітну віддавість Ідеям комунізму.

на

Поряд з рядОБНІМИ ко,мсомольцл­

комсом~.

1.200 нер1вних комсомоль­

ських

прац1внинів.

ЦН

РНСМ

послав на Уwраїну для проведен­

(З Постанови ЦК КПРС «Про підготовку до /ОО-річ­

ня продподатнової на,мпанії ве­ .111ку групу комсомольців-сту­

чя' з дня народження Володимира Ілліча Леніна»),

дентів

Номуніетичного

універ­

сите·ту імені Я. М. Свердлова.

На

Херсонсьному суднобуді•J!Іному

заводі

спущепо на воду

із с1'аnелІв суховантажне судно <<.}{О:\f·сомюльска'я слаоо>>, збудо­

ване номсо:ІЮ.1ЬЦ.Ю\Ш заводу до 50-річчя ВЛНСМ. Бодотоннаш­ ність оудна На

фото:

-

тисячі тонн, швидкість

18,5 група

передових

робітників

-

17,5

вуз.тш.

підприємства,

що

брали участь у будівництві, суховантажного судна <<Но:v~сомоаь­ с~tая слаІВа~ (зліва направо): nерший ряд-е.1ектрозварюш Ва­

силь Стеценко, ізолювальниця Раїса Пfдмогильва, другий

ряд

зварнин Олександр Попов, електро!ІtоН'JІажннn Анато.1ій 1\арпевко, маляр Є.'Іизавета Короленко і зварник Віюор МаліКОВ,

Фото

Р.

Андрєєва.

RY3HH RВАЛІФІRОВАНИХ КАДРІВ Розруха породила безробіття. Але партія зНІала, що це -· тимча~сове явище. Промисловість швидно відбудовУІвалась, зроста­ ла пот.реба в нваліфінованих ро­ бітника;х. Виникла широка мере­ жа кщ:отностронових курсів по підготовці 1 підвищенню ивал1-

фінації молодих робітниJ\ів. На Україні в 1921 році на таких нурсЗІХ на-вчалося nонаІД 20 :ти­ сяч чоловік.

Одночасно створювались шно­ ли ФЗУ дітище но:v~сомо­ лу. Вони стали основною фор­ .:\ІОЮ виробничого навчанн·я :v~о­ лоді і підготовки нових нваліфі­ кованих надрів.

ТРУДОВА

Учаснином цієї трудової епопеї був Мннола Ост,ровський­ тоді помічниtІ\ елеюромонт,ера і

заготовлено десятин тисяч н,убо-

секретар

:-.terrpJ.в дров. Але щоб ви!везт.и їх, треба було прокласти вузькоко,1іЙІ(У. Цю роботу взяли ,на себе КО!ІІСО:'.ю.1ьці. В холод. погано одягнені і взуті, голодні,

нізації Ниївських залізниЧ!Них :-.1айстерень. Вірний своєму пра­ ви.1у · <<бути завжди в строю», l\1. Островсьний і на т1рудовому фроІНті був серед тих, хто своУм

відбиваючи напади

!\ИХ

банд.

вилися

з

~

~ ~

білі,

остаточно

два автомо-

зношені.

Старші робітники бралися по-

лагодити кожен з вих за три

дві. Молоді комунари вlдремонтували обидві машнии за одни день. У Спаському повіті

*

(Полтавська

губернія) кому-

+ иfстичиf спілки молоді ~

орга-

кізували довідковІ бюро, які

дають селянам різні довІдки, читають їм газети.

+ 1:r + •+ласний комітет розіслав

Багато комсомольських

оргаНізаЦій на Кубаві засіл-

ли свої ділянки

землі.

Об-

те-

леграму, щоб увесь зібраний

ко:..tсомольсьної

спра-

поставленим завдан-

пали-

і героїюю:-.1

допо~tагав

переборювати

молоді

дуючнм.

* На

вІдправлено загальвих

зборах

ня 550 дітей з Поволжя.

1:r Куп'янські комсомольці

фак для робітників-підлітків. Сількора - комсомольця «Крестьянской газетьІ» тов. В. Ф. Ракушева вбВJІв бакдвти в селі Лиханнчах Мін-

Владимирської

губернії на своіх плечах, без

пропозицію відкрити

робіт­

*

ськоІ губе;иіі.

* На станції Гайворон за-

коней, підвезли за дві верети

лізиичиий осередок РКСМ ор­

печивши завод палцвом

пfАJІесевню

цій

брав діяльну участь

забездо

роботІ

Золот-

rаиlзував ударну

транспорту. два вагони

1

rрупу

відбув­

ставив перед комсомольцями з~вд13•НІНЯ посилити бQротьбу за п~двищення продуктивності цра­

ЦІ.

Номсомальсьиі

рішуче

органІзацІї

боролиrоя з порушення­

прогул<1!ми,

.простоями,

доnуснали

'запіз­

засідань

:·.

!

Л ітера туру- селу

і

паровоз

РКСМ доручив обраному ним

1921-1925 рр,).

(З молодіжних

,га-зет

під

за

<<Ннигу .і газету в село»-та­

ку кампанію проводили на почат­

+ + •••

ку

+ +

······~~·~~~·~·······~···~·~·~~~~·~~

1925 ро,ку .н·омсомольці Ра­

дянснкої УнраУни.

Вони збира­

ли книги, організовували платні

концерти і слеи'таклі, а на виру­ чені гроші купували книrи, пе­ редплачували

для

Відремонтовано

назвою <<Юний пролетар>>,

rубз'їзд

по

продуктвввостІ

Rівський осередок РКСМ.

1:r Московський

1924 року

і нарад у робочий rч•ас, берегли

вlдацію неписьменності ееред членів спілки своїми склами. 1:r Робітники Золотківсь-

кінця сезону. В

У вересні

ся пленум ЦН РЛНСМ. Він по­

з

(Харківська губернія) внесли

500 кубометрів дров,

продуктивність

неннями, не

Тавельського осерер;ку ухва-

заводу

висока

інструменти, .верстати, уетатку­ РОКІВ~~~~~.....+ вання. добивались nідвищення нваліфікації молодих робітни­ голо- ,сомtтетовІ взяти на утримав- + ків.

лили: негайно розпочати лік-

кого

-

трудно- :~ш т:рудової дисципліни, ЗО<l\ірема

будь-яні

щі.

ТИХ

Головне

opra-

нурнульсь- прик.1адо~t. мужністю, стійністю

успішно

ном.

·~~~~~~ХРОНІКА ++ 1:r На завод <<ОраЯ>> в хліб було Одесі привезли

воюІ

ням і за·безпечили місто

(Фотохр:щіка. РАТАУ).

ЕПОПЕЯ

Восени 1921 року Ниїв залишився без палива. За 12 ніло:\Іетрів від станції Боя,рка .було

сільської

га-зети

і журнали

молоді.

Номсо­

мольці деІПо станцІї Нремен­ чук В.'Іаштували недільник, в якому брало участь понад 300

чоловік. На

зароблені

в

той

день гроші купили різwу літера­ туру і відправили на село,


ШФШШШШ ~~іllФШ~

ДО СТАНОВИЩА В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ ~х повідомлялось 'У ра,цян.ській

пресі,

13

ВІ САНАТОРП БУДИНКИ

Теп.1о один з

вересня

і

рішення

при

.послі.Довно:~~~у

О.

Дубчек.

наказу,вали

Не

Він

профорган,ізації лі­

заготівель

160

видав

210

Новий

за­

понад

дбали <<МОС·КВИЧі-408» і <<Запорожці» агроном Пи­ лип Богданов, службовець Микола Овдієнко та бага­ то інших робітників, інже­ працівни­ ків, спеціалістів і слуш­ бовців радгоспу. Требухінці мають бли­ зько мотоциклів і по­

над

200 500

веломашин.

ВІД ДІЖІ ДО ЗАВОДУ

путівоо ви­

Тутова,

таних

Григорія 'Гутя

діжах.

Щоб

доярок

Споконвіку селянські сім'ї сіл Літки, Рожни, Літочки і Соболівка мали

інших

та

бага-

трудівників,

ро-

якИІм теж доставили додо-

пу не за•вдавади собі !\Лолоту зайвою домашньою

Зараз майже 500 сімей робітників радгоспу ко­

місцевого

радгос- :\ІУ тазові установки.

роботою, мі·сцвві коопера-

ристуються

дешевим

1

тори спорудили в Літках

зручним паливом. В штат­

хлібозавод. Він оснащений найновішими ~меха-

ному 'розпису кадрів рад­ госпу появила,ся 1 нова

нізм.ами тістом,ісителем, тkтоділителем, електропечамн та ,іншими агрегатами д.1я випікання Щодоби він 10 тонн.

виробів.

видає

їх

до

посада: майсте_І: по газо­ вих установках. Цю робо­ ту виконує Воло,димир Савеленко, який навчавсf

на

спеціальних

газу,

-ВІДСТАВКА Скіль!\и радості було в сLм'ї ТІ=" акториста радгос­ пу «Гоголівський» Івана Матюшеч!\іна, коли до його будинку доста~или газову плитху 'З балоном. А коли її встановили і ~ружина Ольга приІ10ту­ вала перший сніданон на <<голубому вогнику», то господиня раділа найбіль­

В цей день бу ли дуже задоволені сім'ї тракто­ ристів Миколи Мищенка

ремонтує

установки.

Яхщо три-чотири роки тому <<голубий во·гник>> був новиною в сільській місцевості району, то за­ раз це звичайне явище. Тепер він го.(:ить більше, ніж в 6000 будинків сільських трудівників. Го­ лубе паливо доставляєть­ ся в балонах з Ниєва. Нрім цього, до сіл Вели ка Димерка 1 Требухів

ПРИМУСУ І КЕ РОГ АЗУ

ше.

h-ypcax'.

Він і дбає про те, щоб не було перебоїв у доста,вці

<<Запорожець»­

нерно-технічних

дали робітникам на ліку­ вання в санаторії 1 в бу­ ДИНІ\И ВіДПОЧІ!НІ\У МіСЦеВ-

с•ІЛ,

на

сто 'Вісімнадцята лег;кова автомашина в ce,li. При­

.путівок в бу­

500

го.1у­

механізатор купив ощаджені гроші.

динки вtдпочинху.

Понад

-

появилася новина

міста

Ва~силя

відпал~ потреба тьох

бий <<Запорожець>>, якоГо хлібобулочних

путівок на курорти 1

більше

нюшгаються пристосуватись до нинішньої обстанов­ ки, прагнуть вихористати лозунг

ному

Нриму тракторист Олек­ сій Добровольський. В цьому році _І:айком профспілки працівників сільського тосподарства і

стави, оснільки антисоціалLстичні елементи не снла­

своїх

радгоспі ·<<Літківсь­ за пуrівками робіт­

путівці зробив nоїздку по

Фаюи показують, що для такої заяви є всі під­ перегрупування

тракторист Оленсандр Норнійко. Дружина його - теж в радгоспі. Сім'я Норнrйків живе заможно і культурно. Нещодавно на подві<.(ї працьовитих

корів

В кий»

в

бітпиці

Су:vrлінно трудиться в радгоспі <<Требухівсьхий>>

товариш по роботі Мико­ .'Іа Моця в санаторії <<Металург» міста Бер­ дянська. По ТУ\РИстській

загрозу».

ведуть

АВТОМАШИН

Єсенrуки будівельник Олексій Ру,денко, а його

на базі соціалІстичного розвитІ\У нашого суспіль­ ства, про єдність соціа.1істичннх сн.1 нзві\о.lо Но~tу­ ністичної партії і ізоляції си.1, Jihi виступали п.(:оти соціалізі\tу або я.н•і б на:.шгалися поставити його під

Вони

твоїх

Тепер

В ОДНОМУ СЕЛІ

подруги.­

кув.ався ,в ,санато_І:ії

<<більш посл~довно перешкоджати тому, щоб

зброї.

турбуйся,

нання хшба.

118 ЛЕГКОВИХ

доглянемо.

залишхи цих сил могnи виступати політично». йдеться, сказав да.1і О. Д)'1бчек, не про якусь єд­ ність, а <<Про єдність на базі соціаліз:v~у, про єдність

ли

їй

і

u

j ·

санаторПв

ЦІ щоя;рну Марію ЗаJGа{>іВ­ ну Пильтяй. - rдь. віДпочивай, на­ бн;райся нових сил, -

заклнкав до вшюнання Московських угод, які «Від­ кривають :vюжливість для дальшого розвитну rобо­ ти в партії і країні>>. Послідовне виконання цих угод, відзначив О. дУJбчек, є для нас <<питання~t політичної честі і нашої ко:v~уніспrчної моралі•. Визнаючи наявність діяльності антисоціалістич­ них си.1 у Чехословаччині, О. Дубчен заявив, що

треба

кращих

в

домашнього

u

. та . будl- вжитку ДlЖі, в яких замі- у ля ни Ізосімової 1 Вар· органшац.ш r а- шувалось. тісто для випі- вари Гаценко, rобітника

~~~ь,них

проводжали

Г~роя Соціалістичної Пrа­

їх

виконанні, безсумнівно, можуть відіГрати •важливу роль у процесі нор:v~алізації становища в ЧССР на основі домовленості, досmнутої в ході радянсько­ чехословацьких переговорів у Моокві. В деяких о~ га нах преси Чехословаччини з' явили­ ся статті, що схвалюють пLдСУ•МіКИ радянсько-чехо­ словацьких переговорів, реалістично оцінюють об­ становку і заходи. спр.я;vювані на дальше з:v~іцнення соціалізму ,в ЧССР. 14 вересня по празькому радіо і телебаченню ви­

ступив перший сехретар ЦН НПЧ

u

воюв. фабри!\

мі,ста Сочі тваринники радгоспу <<РусанІвський»

заюнчила свою роботу сесія Національних зборів Чехословаччини. Прийняті на пропозицію уrяду

ЧССР документи

· ком.и про ф орr:аюзаціи з~- сеt:ед ре;:еи

ВІДПОЧИНКУ

прокладені

сrралі.

газові

маг!

Незабаром

одер·

тать зручне і дешеве па· ливо робітники радгоспу імені Щорса.

Г. АНДРІ€НКО.

<<загальної єднос­

ті>> і 1\онсолідації для збереження своїх позицій у

ф

державно:~tу апараті, в громадських організаціях і тво~чих спілхах, і особ.1иво своїх кадрів в органах :-.tасової пропаганди. Ці кола бі.1ьш за все бояться роз:~tежування си.1 на хласовій, :-.tарксистсьхо-.1енін­ ській основі.

НАД ЦІІ\АВОЮ ІШИЖftОЮ. Фото А. Коза.ка.

Д.1я ко:v~уністів Чехословаччини стає дедалі ясні­

шою шк1д.1ивість та!\тиюr правих, які говорять про

необхідність проведення двох ліній яка

в

перебуває в

Москві,

згоді

і скритої,

НА ДОПОМОГУ

формальної,

-

ОВОЧІВНИКАМ

з домовленістю, .цосягнутою

спрямованої

домовленості. Ці ворожі, аншсоціалістичні

на

саботаш

сили

Баг~то

цієї

намагаються

дати на сторінках пrеси. а та1юж по радіо і те.1е­ баченню таке т.1у:vrачення переговорів у Москві, яr<е фактично спрямоване на дискредитацію всіх тих, хто

виступає за послідовне і неухильне виконання МОСІ\ОВСЬКИХ угод. J1риклаtдОМ ТОГО МОЖе СЛУЖИТИ

виступ ІГазети «Смена», на сторінк·ах я«ої яюrйсь IlpoxaGкa

в

статті

<<Ніж

у

спину»

твердить,

що

роз'ясненням чехословацьких нерівнИJКів можна ві­ рнтн лише на один процент.

Нав!="яд

:~юпша

розраховувати.

що тю;і

Під час

янии

·вересня Націона.1ь­

антисоціалі,стичної діяльності деяких органів масо­ вої інформації, виклинали, як і слід було чекати, і

лють в

ся

провал їх розрахунків і замірів.

Звертають

на себе увагу

Агентство

виступи

ТАНЮГ,

деякі

а

також

Група

авторів в листі

ни буржуазної пропаганди поширюють св<>Ї •наклеп­

до редакції запитувала, чому погано освітлені ву­

ваччИІні. Дійшлю ,до того, що югославеакі газети nepe· др,ун')вують найбільш зліеві .антирадянські вигадки алба.нсЬІкої і китайсЬІкої преси. Югославські органи

лиці Матросова 1 Ломоно­

вИІга1 дни в зв'язку з становищем у Чехосло­

конко~1У домляє

т.

Номар

пові­

на це: на вулиці

Матросова зроблено тС!чний .(:емонт лінії,

ня, до чого ведуть справу ці органи югославської пропаганди? Такі їхні Ідії не мають нічого спільного

по­ за­

плано~t нинішнього року, отже, не виділено на це

й ІдіЗеленЬІІ'НІУ'В rрнчі

кошти, пише т. Номар. Слід сказати, що вул. Ло:v~оносова зовсім .неви­ мощена. Вона крайня в місті, з одного боку до неї примикає ліс. Нерідко

ехоПНІВСЯ

електролампочки.

тут

Тепер вона освітлена пов­

творять

свої

<<спра­

ви»

хулігани,

тож

дуже

ністю.

бажано освітити бЛІІІЖЧІІ:\1 часом.

мІнено

з інтересюш захисту соцІаліз:11у, з брате_І:ською со­ :1\дарністю соціа.1істнчних країн. ТАРС, 16 вересня.

Як мерех11іли ІВ небі зорі то її освіт­ J МІі{)ЯІЦЬ tПЮіІВ, МОВ ЧОІВ.НИК, передба•чені:> ПочулИІсь кроки ІВ коридорі

Ломоносова, лення не

сова у .нашому місті. За­ ступник ,голови місьнви­

інформації всіляІю намагаються підштов,щути анТІн­ соціалістичні сиІі'Jи у Чехословаччині на з;ріИJВ домQв­ леності, досятНJутої 'В МосКІві. Пос·тає законне пИІтан­

Що

ж

стосується

ву.1.

її

най­

ДЗІВО:НИК.

Вася

l

19 ВЕРЕСН51

«На добраніч, бзкшісьюІх комісарів».

20.30 -

П'5ПНИЦЯ,

Пер ша npoгpat.ta

11.00 Те.1евізіі\ні віс•і. 11.10 Ху­ дожній філt~:-.t «26 баn:инсьt-::их коміс:1~ів>:.. 17.55 Наша афіша. 18.00 Д;ІЯ д1тен. ~1\\ожва

і

двору».

не

можна».

«Четверо

з

одного

І\\ультиn.1ікаційні фільми. 18.:30Телевізійні вісті. 19.00 - Першість СРСР з хокея: •динамо» (Москва) - СКА (Ле· нінград). 21.15 Інформацій~а щюграма «Час». (М.). 22.00 «Добрии вечІр, хЛІ­ боробе!».

Друга програма

17.55 - Наша афіша. 18.00- Екран сту­ дента·заочника. Перший курс. !сторі'Я.

КПРС.

«Початок

ширення

робітничого

марксиз"у

в

Росії

руху і

nо­

( 1883-1894

20

діrІІ!»

Телевізійні

2:~.;ю- «ТанцювалІ)!ші1

11.10 -

Наша

17.5:;

«,\\t>:t·

веди ця ріка І\раснва». Те.'ІевізіііНІ!Й фільм. 11.35 Шкільннй екран. Україн­ ська мова для учнів 8-10 класів. •СтнлістнчнЄ" багатство української мови».

ТІ.'ОрРТИЧІІ:І СІІд

Т3

Телевізійний

програмі

музичного

тому

стежте

календаря.

фета новин. (М.). наро;~,ного артиста

(М.).

21.15 УРСР

20.1~

Сторінки

-

Еста·

Творчий вечір А. Решетникова.

ніч,

діти!»

дачею

ЇЇ

«.\\істо,

У

(М.). 20.00 -

афішn.

Заtnорн ВtіІд:ІШКа€, Лице його- щ:на у<щJшка, І Ідо ,сестри гуІКа€: - Вста,вай скоріше, о.и,.яга:іся В найК'раще [!Ла,Т11Я, Женю, Прнйш.1а до· тебе, каже Вася,­

Екран

-

«Збіжна

ріВtІОВЗГІt».

я1..:с

філuм.

Л!21\ЦЇЇ).

мо;юдісТІ.». «На

-

«Ko.'JrПI».

20.40 -

СІіСТема

(.J.Bi

даrує 20.Зr

добра·

Ху_;І,ожній

м.

телебачення по

програм

Республіканської

сНОВА51 ЖИЗНЬ• орган Броварского районного комитета І(П УкраинЬІ и районного Совета депутатов трудящихся І(иевско/1 области.

БРОВАРИ,

вул. Київська, ТЕЛЕФОНИ:

радіо

о

8.20

студії

за

і

мож.1иві

зміни,

щоденною

15.55

та

-

3-82,

заступника редактора,

вІ•·j такореспондента

-

4-67,

пере­

те.1ебачення.

l l l . l l l l t l t l l l l l l l lllllltttttt

Іettllll ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІttІІ ІІІІІІІІІІ ІІtІІІ ІІІІІІІІІІІІІІ

Б~оварська друкарr.я, КиІвськоі обJІасті, вул. Київська,

154.

Телефон

-

А ти сьогодН'і еплохував, ~·рок не з,на•В тваран домашніх Не ,в,оіх ню1 перерах·У'вав. Ти :не наз,вав лиш однієї. Я натя•кну, а тн збагни: Щетинисте волосоя 'В неї,

Ва:r·яєтьея ШОІдН•Я ~в багні ... Назви її, тщі вже й буде

їх

в

рухаєть­

поруч.

Нонст,руn-тори

першого

4-47.

Зам.

Леніна проект

країні вери­ оборотного гід­

рогенератора-двигуна

тужністю

40

тисяч

по­

кіло­

ват.

Функції ного

цього

аг,регату,

унікаль­ призначе­

ного для Ниївської гідро­ аку:v~улюючої

елеюро­

станціУ, незвичайні. В ніч­ ний час він працювапше в рушlйно:v~у ):ежимі, спо живаючи

сам

електро­

енергію і обертаючи на­ сос гідротурбіну, яка подає воду з Дніпра в штучне водоймище. А в години <<ПіН>> найбіль­

-

-

шого

споживання

елект­

-

ричної енергії стане вже виконувати роль гід­ рогенератора, що ви~об·

ляє струм.

Це я.

(РАТАУ).

Редактор €. Ф Едйіf.

•~~.-~~~··•~••~·~•-+••~•~•-+••~•~•-+••.-оно_.•~~

БРОВАРСЬКА

ФАБРИКА

ВЕРХНЬОГО ДИТЯЧОГО ТРИКОТАЖУ oroлowye

ДОДАТКОВНА НАБІР та.ких сmеціа~льностей:

швачки,

вІд-

3-IS '

1881111118 ІІ 11 І І ІІІ 8 І 1111 І

4-57.

-

-

в

кального

По.вН!іша tВІіtдпові~дь твоя.

І каже 'Вчителю:

науково­

ВQДl імені В. І. склали робочий

Зітх,НУІВ х.~оnчак .на Іпо.вн·і

робітющь

у вівторок, четвер І суботу.

вІдповідального секретаря

дІлІв (партійного життя, промисловостІ, масовоТ роботи) І фо- ділу сільського rосподJІрства ~et8tl

Учнте.1ь •каже до Аркаші:

-

афІшею

ІНДЕКС 61964. Газета виходит~

154.

редактора

що

дослідного інституту важ­ Іюго електромашинобуду­ вання на харківсько:v~у за­

груди

818188ІІІІІ•ІІ ІІІІІІ ІІ ІІІІІІ . . І ІІІ tl 811111 ІІІІІІІІІІІІ ІІ ІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІІІІІІІоvІІІІ8 111811111118 ІІІ •ttІІ . . 81ІІІІІ . . . . ІІІІ ІІІ І tlll 11 ІІІІІІІІІІІІІ_..,

НАША АДРЕСА:

в жме.ні».

ДОМАШНЯ ТВАРИНА

-

18.00

~Н'ХаНЇІ\3.

)'МОВИ

19.40 -

фільм.

кіномандрівників».

(Тt~л­

студента-заочшн~а. Другнй І\урс. Анrлій­ сІ.ка мова. о::Сннтаі\.снс СІ\Ладного рРченН51.. ПідрЯдІІі j)СЧС'ННЯ З СПОЛ)'ЧНИІ\3~11».

Наша афіша. !7. 10-•За здоров'я •Звичайний виліт». 17.:30 Те­ левізійні вісті. 17:'50 Для дітей. •дула­ рик>. 18.30 -•Безсмертя». Пам'яті 26 бо­ кинсьюІх комісарів. (М.). 19.00 «Кл,·б

17.05 -

людини».

зз.1>~.

Друга програ:па

фi.'JU\1.

ВЕР[СІ!Я

вісті.

філь~І.

внпj·ск «Старту-68». 22.40 Тt..~ЛС'Візійшн) ху дожній

лів).

20.40 -«2fi

Художній

Перша np,oгpat.ta

11.00 -

Шаховнй «Се-стрІf».

22.30-

миттю з .1іжка,

Т,воя «С!~Інщя рр.) Нарнена геометрія. ~площина. Дві 11рямі. Відда."ь і кут між nрямнмн. Про· екції nрямого кута. Умови видимості». (Дві лекції). 19.40 Ц11ркова nporpo,1a.

ЧПВЕР,

чанспортера,

вивантажує

ГІДРОГЕВЕР А ТОР­ ДВИГУН

ЗАПАМ'ЯТАВ

НАДРУRОВАНИЙ

югос.1авсьі\ої

газети,

АндрІА ДИННИК

ХОЧ ЛИСТ І НЕ БУВ

раді·о Бєлграда ст,али тими на~налами. через які орга­ нищькі

агрегату

і:.шеrіа.1істичних колах.

Д.1я цих кіл будь-який ,конкретний нрок у напрюtі нор:-.1а.1ізацІї обстановки у Чехословаччині це преси.

і

автомашину,

швш зборами Чехословаччини з метою припинення

роздратування

руху

час~ину

ність протягом останніх м1сЯІфВ.

13

завдає

спеціальні опорні лижі ідуть по ~rіжряддях. Зрі­ зані головки капусти попадають у приймальну

провока­

ційні виступи зниннуть з сторінок чехос.1овацької преси, поки там залишаються ті са:-.Іі люди. які ве­ ли пря:v~у пі,цбурювальну, антисоціалістичну діят,­ Нон!\ретні захми. вжиті

турбот

овочівникам збирання ка­ пусти. Полетшити їх пра­ цю взялися вчені УкраУн­ ського науково-дослідного інституту механізації і е.'ІеНТІРИфікації сільсько­ го господарства. Вони вдосконалили робочі орга­ ни е~спериментальної кар­ топлезбиральної машини.

І ІІІІttІtІІІІІІІІІtІ'

оверлочниці, в'язальниці,

учні всіх спеціальностей.

ЗІВертатся у віІ]J;Lіл кадрі'в на адресу: м. Вро-

!..................... !!ари, вул. Степа,на Ра.зіна, .N'~ 7. ............_.......................-....-.....-..- ...............-.~

4

3447-6485,

111 номер 1968 рік  

111 номер 1968 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you