Page 1

Пролетарі всіх країн, єднайтеся/

НАЗУСТРІЧ ХХІІІ з'І3ДО81 НПРС

Рік видання 26-А ом

111 (2378) ЧЕТВЕР

РІКА

16 ГРУДНЯ

1965 Ціна 2

Дамо

НАДПЛАНОВОІ НАФТИ

країні

р.

палива!

коп.

працюють

Під

*

більше рідкого таким

*

ДОСl1РОКОВО введено в дію другий енергетичний блок по­ тужністю 200 тисяч кіловат. (РАТАУ)

девізом України,

нафтовики

*

На Бурштинській ДРЕС (І,вано- Франківська область)

змarаючись на честь ХХІІІ З'їзду КПРС та ХХ'" з'їзду КП України. На їх рахунку близько 80 тисяч тонн паль­ ного, видобутого з початку року понад план. Попереду

йдуть підприємства об'єднан­ ня «Черні\1івн,афтогазJO. УСПlХ МОЛОДОГО ПІДПРИЄМСТВА

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАйОННОI РАДИ ДЕПУТАТІВ трудЯЩИХ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Перший

мільйон

тонн

пали­

ва видобуто з надр наймолод­

КОМУНІСТИЧНА партія і РаД'ЯIНСс.ки.Й діляли

і

УР,ЯІД

заВЖДIІ

при­

велиіК'У

УJЗ,а­

прrщіляють

ДЕПУТАТ РАДИ

в'себіЧIЮ~1У попіШJJеfi1НЮ роботи

rv

мkцевИlХ Palд, ,З~1,і.ц,ненню ЇЇ зв'яз­

кі,в З масам'н. Адже Ради об'єд­ нують на,в,коло себе мільйонИІ лю­ дей і пі,д кері'вни,цТIВ{)М партії !Ве­ дуть раlДЯНIСЬКИЙ 1Іаро'Д до світ­ лої мети KO'MIY1Hi~MY·

ВіlдО'Ю, що ріlвень роботи Рад залежить, насаlМlперм, ;від ТО'Г? НІку у'ча,сть беруть вони У 'ВИlРl­ шенні

неві:дкладних,

,актуаЛI;НИХ

го:сподарських і rюліти,чни;х пи­ таlНЬ, від т,аго, яку ор,ганіз.атор­ CI;Кy роботу ведуть народНІ об­ ранці серед Сіюїх виборці·в. На мИlНyIJIИ'Х ВИlборах у нашо­

му ра,ооні о'брано 1120 деПУ1таггів с іЛI>СIJКИ,Х, m-ісI>КОЇ ір,а,йОIННОЇ Рад, Це велИlКИЙ загі,н організатаріtв і ,ви,ховаrrелів мас. Більші,сть де­ п),татін паказує особиlСТИЙ при­ клаlд у праці і rpOMa,дiCI>KOM'Y жит­

ті,

КОРИСТУЄТЬОЯ

ри.тето'м

пю:ваг,ою

і

уколеКТИІвах,

а,вто"

д06ре

знає потреби і запити ви,Оо.рціs. Зщають і ша,нуюrrь у селі к,н.я­ ЖИJЧ3ІХ депутата районн,ої і сіль­ CI;KOЇ Рад Д'ОЯРІКУ Галину !іванів­ ну Васюр'у. Су!:wлі'ННОЮ працею за­ ,ооювала

оВОЇ,х

'Іюна

щи,р'у

О)Jjносельча,н.

повагу

Мо,лода

У

ТРУ­

д.:IВlНИЦЯ зо<бо'в'язалася' в ниніш­ Ю"ОIМIУ році надоїти від ІЮЖНОЇ з

за,крі,пленИlХ за нею корів по кілогр,аміlВ м,олока. Ового

20 4000 слова

За

Г,ал,ина

!'вані,В'на

Дотри:мує.

мі'оя'ціIВ вона надоїла по 3863 кілограми. Депутат Вruсюра не обмежуЄlТЬСЯ лише виробни­

I1

чою

д,іялuні<стю.

а,гітато,р,

Вона

учасниця

актИІ~НИЙ

ХУДОЖ~ІІ;Q,Ї

..................,-..-...-..~y

с,з-

. . . ....",

~ "ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА"

ка»

в

святкуватиметься

третю

І

!

щороку

ХІМІКА ((

Президія Верховної Ради СРСР встановила свято «День "іміка». «День

меться

хіміка» щороку

святкувати-

в

опанню

}ділю травня_._ _

І

не­

(ТАРС).

ОРДЕНОМ ЛЕНІНА

За

досягнуті наІЮДНОГО

успіхи

в

роз­

господарства

Президія Верховної Ради СРСР нагородила ЧеченоІн,гушську

Автономну

ську Соціалістичну ордеиом Леніна.

Радян­

Республіку (ТАРС).

• • • • • . • • . • • • . ..

.

КЛJбу,

хорошrн

почи­

наlНЬ.

Да.lеlЮ за межами р,ї:д.ного се­ ла добра слава й:це про пермову пт'а,шницю СеМИПО'Лlкі'ВСblКОЇ птахо­ фабрrшш РаїІСУ Петрі,вну Мишко.

ВОlна доглядає ОДИІнаLЩЦЯ1ТЬ

3

тисячі курей. За

мі<сяці;в

одержала

по

143 яєць ,від кожної несучки при рі'ЧНСIМ'У зобо'в'Яlза,нні ІЗ4 штуки та Зідала, державі 381,5 тисячі штук

яєць.

Оsою ВИРО'бнИlЧУ діяльність Раї­ оа Петр:іlв<на У'мілю ПОВ'Я'3ує з де­ путаТСІ;КIОЮ. Вона чаеro бува'є се­ Pelд виборціІВ, розпавідає про рі­ шення

па1рті,ї

ВИllЮНYlвати

і

їх.

УРЯlду,

допомаlгає

В и·борц і ЇЇ ОКРУ'І'У

одю~м.и з перших в селі р,озра,ху­ валИІСЯ з держаlВОЮ по Фінан(Х)!в,и;х платеж,ах і продажу сіЛ!;Сl;lЮГОС­

ПОідЗРСІ;КОЇ приклад

Ра'їса

ПРО1І:У'кції.

Їм

обов"язкі,в ба.гато. НеЩQдаlВіН-О в зорено,сн,ій

Мос,к­ 'ві за,юінчила овою роботу CblO~Ia сес:,я Bep'JGaBHOЇ Рatди СРСР. В ці Дlн,і нарощні обранці зу'стрічають-

на да\llьше

rrі,щнесення-

нармноr.o

ГОClп:ада,р-

економіки

ства,

оБО'РОНО3lдаТНQCті

то'варишаlМИ 'ви­

рощуша'в без затрат руч НО'Ї праці ка,ртоплю і Qдержа,в по 114 цент­ нері,в бульб з кожното із 95 гек­ тарів.

Передовий

виробничник

щмро

ДlіЛWТI;QЯ досві,дом З то,вариш3іМИ, ,допомаіГає 'ім в ро60ті, бере ак­ ТИ!ВНУ уча.сть в роботі IВИlКОНКОIМУ. Без заЙів,ої писани'нИІ і зво'лі,ка,нь V1ва,ж,но розслідує скарги і пропо­ зиц,ії ТРУДЯЩИХ. ,Гр,оIЗОЮ по'рушників гр,омадсько­ опокою

НЗЗИlвають

Єреванський

завод

каучуку.

З

по-

чатку ,року підприємство вида-

нашої

ло

понад

мільион

хімікату.

події в житті нашої ХХ!!І З'Ї'ЗДIУ КіПРс.

Цього

ВОЛlllнська

.

кілограМІВ

як двох мільйооів гектарів посівів зерн,ових культур.

депутати' Palд.

трудо-

ПРИЄlМlСllвовиро:било біля 30 Ті!IСЯЧ

центнер,ів

На

за гiдllDY зустр,іч цієї ~HaIMeHHOЇ: семирічний :план дали вже труда,ти. Перед У цьому ВедУТЬ на-: дівники Шебелинського про~__

у дні

,колекти,в Г!HiДaIBCI;КOГO Цу1КРОВШО завоlдУ. З початку сезону під-

В ра<дroс;пах і птахоф3tБРИlка'х, на * * * . б П'ятдесят мільярдів кубо і УД,QlваIХ району: ШИРИТ!;СЯ ооціалі,стичше змагання: метрі.в при'родного газу понад

__

працює

вої 'ва,хти на честь ХХ!! І з'ї,з;н' І\ІПР'С l' ХХ!!! З'-j.зду І\П України·

Ш:lщрrreм'сl'Ва.х

роД'ні обранці' -

06ла,сть. З Ві'~lИ'I\И\1

.пі,д:несеН\н~м

досить для • • б'ІЛЬ Ш ХІМІЧНОГО прополювання

буl'У раlдЯНСI;КИ,Х людей. К'ОІжен день 'наближає на.с до

надплаНQlВОГО

фото:

у

цеху

иУ'КрУ. Ф()ТО Г. Сажнева.

Е мислу.

ЦУІКР'У·

пакув,а,ння

(Фотохроніка

РАТ,АУ).

• . . . . lillt.M . . . . . . III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

лаНКОIIЮПО'

Змагання

раИОНIВ

3акінчило-ся О;jина:щЯ1ТЬ ~Fі'сящ,ів за:В~j)шальнО'1'О року сеl\ШР[Ч'КИ. СlіЛЬСЬК'ОIГО господа'j)ства во'риlcпілыІ>когоo і Бjюв.арсько:rо райо,н,ів, я'!,і 3МlІІГilЮТЬСЯ, пrі'двели Л~~СУІМКИ своєї РOlбо'ти. НИlжче

TpY;ji'BHWKI\

по:;tає'tlо (юниmі поюь:mИJI\И, яких добилИlСЬ оБИ,1ва райо,ни:

БОРИСПІЛЬСЬКИй

БРОВАРСЬКИЙ

Врожай карroплі (ЦНТ з га)

94 105,2 91 103 20,1 17,9 466 114,4 65 106,6 45411

94 102,6 Здано картоплі (ІВ проц. до річного планіУ) 122 Врожай овочіlВ (ЦНТ. з га) 100 Здано овочі'в (в проц. до річного плану) Зібрано зернов'их з гектара (цнт.) 18,2 є коріlВ на 100 га сільгоспугідь 19,5 Вироблено молока ІІа 100 га угідь (цнт) 448,5 Здано молока (В проц. до ріЧI~ЮГО плану) 111,5 Вироблено м'яса на 100 га угідь (цнrг.) 43,5 101,1 Здано м'яса (ІВ проц. до річного плану) Одержано яєць ('!'ис. ШТJ'lк на 100 га зерн.) 139333

*

*

ДИlН1lИIКОl\l і ПОJGвальною гра!~юТЮЮ обласlНОГО упраIВЛI;!ННЯ oxopo~

В соціалісТИ!'ІlDам:у змаганні 13 БОР·ИlCпільсI;КИlМ р,а'йЮ,НОМ Т,руді,в-

ни rp'OMa~b1{arO порstДIКУ.

ники

Теплим СЛQlВОМ згадують виборці СВОЇХ депута.т'tв лаlDКОВУ радгосну «ЛіткіIВСЬЮГЙ» НаТlалію Іва.нi~HY Ільченко, брига\Lщра р,а,д-

БР-DIварщини добиVlИСЬ певних ус- ному з 450 гектаРЇIВ по 137 цент­ [ТіхіIВ. По'ріВlНЯ,НО з минулим р,о- lНері'В каlртоплі, то їх сусід с­ ком РЗі.щгоопи і птахофаібрИlКИ пу1хrвсыаa птах,офабри!ка тіЛI;КИ знаlЧlНО підвищили врожаЙІність, по 72,4.

[,ваlна Ми-

сіл!;СЬІ!ЮГО

господарсmа

,ВИlр,обництво 'молока,

м'яса, яець,

цblOiГO гато'.

здачі державі ЛРОД'у1l(ті,в сі.1ЬСIЖО­ ІРО

госпоща'рства.

НеЩОlда~,но в раДІГОСП1ах і пта­ хофаБРИlках відбулися робіТішчі з.бори, де піЩlведені попер,едні під­ 'С'у1МIКИ сіЛ!;С!;КQгосп.од.а:РСЬJЮГО ро' ку. Аналізуючи роботу 11 рільни­ цтві і ТВ'3'РJ~ННИ;ЦТcr!і, трудіlВЮШШ села ВИІКРИ!JIИ ряд істо'тнисх недо­ ліlК'іIВ. намітил!! нові рryбежі, за які боРОТИlМУТblCЯ в наступному році, зв,ходи по IвиконаlННЮ їх. Несучи

ХХ!!!

ТРУЩЮІВУ

з'ЇЗіДів

,Землі

ВИ'рОСТИlВ

ра.дюопі,в

на

кож­

«Требухів­

і

н,а

честr,

КОМ'У'ніс·

Т!DЧIНОЇ партії У.кра'ЇIНИ, т;ва,РИIНIНИ­ КИ зо,БCJiв'я:зались і в ЗИlмо'ві мі­ сяці IдобиваТИIСЬ ВИСОІКИІХ на,до'і'В молока, да,ння

д,астроково

пеРШОІГО

виконати

кшартаVlУ

по

за;в­ ЗI.J:а.­

чі йо'го держ,аcr!і. Механізатори і р'іЛЬ'НИIКИ даlJlИ ,слово УіClпішно за­ К'і'НЧИIТИ піIДГОroв.к,у до весни. Білнше ініціarrиlВИ, на,полеглиБJості. самовідданої праді і зо­ в'язання будуть ВИК;Q;наJlі.

фаlКті!в М'ОЖlна на,вести ба,­ Я;кщо, наПРИ1клад, раідГОСП

«л'іткі'всыий»

вахту

к,ПРС

••••

ее

ЕЛЕКТРОЛІНІЯ ДОВЖИНОЮ В П'ЯТЬ ЕКВАТОРІВ Лк;би Бс.і л'інії еле'КТРOlпере;jач, ПРOlКЛaJД~Нlі за се:миріч,ку в сіль­ СЬJКИLХ ,раионах України, 'витяг­

{

'

М? І Ніну l\ирил'lВНУ ПИСl>м.ак і бaJГ3lТЬОХ іIНШI!Х. в,QlНЛ заIВЖ!дИ по~ Р)'Ч З виборцями. Сл.ОlfЮМ і діЛQlМ ДЮIПQlмжають їм в р'обот,і і ПОlбу-

Y1гilдЬ райан має ОДillакові або середlНЬіОра,йO\НJНИIХ по,каз,ни~і,в, то !'осша,ми ресщ'бліки за цей пе­ Івищі показники, ніж бористfi.льча- мали б дода l'КОВ о 15ВО TOНlH !}iQOД ~рооло майже .в ЧОТИ!РИ, ра­ НИ. Та ,ми могл.и б Дlобитис,я Ікра- бульб. ЩИІХ результатіІВ. яооби .в У1СЇ<х то,Або ще та,ке. Ряд господарств зи. ТіЛI>КИ в ни,ніШНЬ'О1dУ році

ті.

ПОlдаРіС"І1вах

Таких

прикладіlВ

су,млінноіlО

.........<. ста:влення до виконаННIЯ депутат- ристані

були

наявні

повніше

резерви.

ВИlКо· І :вирощytВаlВ

П о в j дом JZ еи :ЕЕ н 'вивоиа'в~оrо во:міхеху ВРО'варсьвоі райоввої" Радв депухахі'в хруд.вщвх про резульхахв 'вв60рі'в

иародвих судді'в Вро,Варсьвоrо райовиоrо вародвоrо суду Гру1ДНІЯ 1965 'рокув~дбулися виб()ij)И на­ РОі}\НИІХ СУ''щ~і'в ВjюваФСIlКОГ{) районного нарОДНО:ГQ суду. На пі1ДlСТав,і пов~домлень, які наl)JJійшлц ві:д ДіlЛЬНИЧПИIХ вwборчИІХ комісій ДО ви;канавчаго KOМiirг~1'Y ВраваРСlJкоїрайон:ної Ради депута'l1i'в ТРYlДЯЩИіХ, вС'ТаН(lВлено, що- у Bw6opa,x на'РIJДНИХ судд.їв БроварськогО' рай оннюг о на'родного суду взяло У"Іасть 'в .Г ОЩіС ув alН ні 99,77 процента всіх вибарЦJiв. ЧWСIJІОГОЛОtJfВ, поданих за кандидатів у на­ ра йоН!FO'ГО І!а'р О!ДІЮГО РОДНlі СYlмі BpOBapCIJKOrO

овочі

на

заплаВНИI!(

Щодо землях Т,ру<беж,а. Умови, приблшз-

======================='~====================== =

12

верши,в

сама

ШИіроке коло депутатської ді­ ялыосl1іi у м~анізатора вi;LIJділк,а N2 4 РЗlд!'ООПУ «Літкі,ВСblКИIЙ» !:ва­ на ХаритО!нО!Ви:ча ДОіВ'ГОДl;ка. 0'1'0люючи м,еханіЗОВaJНУ ланку, він

своїми

коле,ктив,

ПРОПОЛЮВАННЯ ПОЛ І В

синтетичного

Б . аТblr;;Ї:вщИlНИ і поліпшеlllНЯ доброЗНIІ,менної кр.а,Їни _

Ії

Річну програму випуску цінного гербіциду-кротиліну за-

лrnЧ'Нlі наlкреслеlDНЯ партії і ур,я'щу,

ПетріВlна.

равом з

ДЛЯ

ся з ~!Иlборцями, ПРOlВ'Од'ЯТЬ З ними бесісЦИІ, розповідають про веОПРЯ:Мlс~ані

видала шах­

«ТернівСька».

змагаючись на честь ХХІ 11 З'їзду КПРС, ДОСТІЮКОВО ви­ конав річну програму.

СНКlих

Добрий

у цьом,у ПОідала

половини ,вvгілля

та

ЮJJТ.Giвича l\орніЙіка, до'ярку ра.д-НaJбаlгато більше здали деРЖіаві СНКИЙ» та іlмені Щорса межують, юс[]у «Бо'БрIщыий» Гшнну Г,ор- праДУ1кті,в РОСЛИlННИЦl'ва і тварИ\ll- aVle перше госп~да,рIСТIВО одержа" нути водну стр'і,чку, нею ~ll)жна ЩНВІНУ Л Иl1ВИ;Н , л,іlкаря Сві,тильні'в- 1ШЦ11ва. ло на IЮЖlНОМУ Ігектарі по 104,5 СblКОЇ діЛI;НИЧНОЇ лі,карні МИКОЛУ По В<рожайності картоплі і ОБО- центнера бульб, дру,ге пю ВО. було б оперезати нашу плаНNУ Гера.СИlмовича І\руглик,а, учwте.1Ь- чї1В, виробництву яєць, Ікількості ПщраlХУНКИ свідчать, що \Я/Кби по екватару П'ЯТЬ ра:з. ОПОЖИ­ ку Бро~ваР'СI>КОЇ середньої школи Ікорі:в на СТО гектаріlВ земеЛЬНИIХ пухі'вча\Ни і КНЯЖИJЧа,ни доБИ!JIИСЬ вання ~HeljJIl"iї КОЛГО'СШalЩI і р,а ,\­

ЧЕЧЕНО-ІНГУШСЬКОЇ АРСР

витку

сільськоl'О

баlгатьох

ГОСПУ «ТреБVХ;'~СI;КИ'Й»

НАГОРОДЖЕННЯ

-

ініціатор

мех аlні.зо'в а ної ланки ра.rIJГОСПУ «го;го.m'IвJсыий» депута l l1а ра;ЙОНIН'ОЇ РаlдИ МИlКОЛУ л,н,дрі,йавича Бреу­ са. ! це дійсн,о так Хоч і обмаль часу У меха,ні:затор,а, одна,к Йlо'го часто можна бачисги з червоною по'в'язкою дружrnННИlЮіі. За актrnв­ ну J'lЧасть у роботі народ!ної ДОlб­ РОlвільноіі ДРУЖИЮ", Миколу Анедр'і­ йовича нагороджено і,МІШНИIМ го­

неділю червня. (ТАРС).

"ДЕН Ь

м.оді,я.lьності

го

Президія Верховної Ради СРСР встановила свято «День медичного працівника». «День медичного працівни­

шого на Україні басейну­ Західного Донбасу в ДНШРО­ петровській області. Більше

СYlДУ стаНОIЩТЬ 99,73 щ)(щента до Зil;Гально<Ї кілько'сті ВИJбарців, яюі ВЗЯЛИ учаlCJТЬ уголо'tува'нні. ВИlбори ,rnроишли ·аргаН~ЗOlВано, при ВИСО'І\іій аКТИ1вностJ ВИlборц'~в і у ПООІШИ відповідності З КОНС'ТИІГ)1Ц1ією україінсыюїї РСР, 3акон{)М пр,о СУ­ доу,стрій УРСР і Положенll:Я!М про вибори район­ них (,міських) народних судів Y,roj)aїfreb:KOЇ РСР. Народними суддями ВРO'lЩіСIlКОГО районнQIГ{) народноli',О СУідУ обрані тт. ФЇilJЛ'КО .1Іі~ія РОд'іОlніIВ­ на і КраI ВЧ}1К СТtща'н Дани,лович.

у КОЛГ(іCJпах

і ращтосrпах

респуб­

лnки в'стано'влено пuнад ШЇ:С-Т;jе­ 'Но ЩЦlнаlКові, а наС./J'ідки - різні. TalК, рад.топ ~БоБРИЦblКИЙ» одер- сят п'Я'ть ТИісяч ~леКТj}О<;:(ВИIi'у,нів. жав на КОЖН'ОIМ'У гекта,рі по 161 КМlГосш «Д'ружба наРО,lі'В» It1pacцентнеру ГОРОДИНИ, «ЗОРЯ» - ,по Н'оrnаvдіЙСI>КО:Г'О 'р,аиону КРИМ,СbllvОЇ 1,22, а і«За'ВIOРIІ!ЦI;КИIЙ» тілІ;КИ ()бur(lIСті пі\ц!ключено до державни,х ПО 86 цеН11нерів. Cl1PY'tly. Ту'т діє ПОНа;'\ Подібн,иій розбіlГ у покаЗНИlКах .~~рел мимо і 8 тва РИННИ'lI,тві. Р,а\дroсіП 360 Дl!ИJГуIllїiВ .. 3 ниlХ ДB~ третини

,«іР,усанnвсІ;КИЙ»

виробив

на

сто

rercrapilВ угі\дь ІЮ 682 ЦЄІНl'нер-и молоm, а. «ГОlГолі,всI>К.ИІЙ» 387, «3а'Ворицький» 359. ПтаlJюфаб­ РИКИ СеМIИIIЮJI\Кіcr!СЬК'8, ПУХ i'вcI;К а і БоrщаніВСl;Ка м~ють, віДІповід­ но, по 306,1-243,7-200,3 цеН1ше­

'Ра М'о.тюка. Така стро,катість не 'Іоюгла 'не ;віщбwrи;сь на сере,д'НЬО­ районних ПОК atЗНИIКа,х. 3аІВдаlllНЯ ПОI7ІЯrnє в тому, щоб lI!іщтяlІ'ІІОуТИ в і.z:r:стал і господаРСl'ва до vі'ВIIDЯ сеР'ед'ніх ,і тоді ра'йо,н пося'де належне йому місце в сто­

личній

області

по ви'роБНJЩТ'ВlУ

і

на

П'j)IІІЦЮЮТЬ

з'рошуване

Нин,і

ле'j){),БIСТВО.

зюше-

ГОlсподарство

МИlзь:ко СJIожи;ває кї:л(жат-'годИіН на рі'к

7 -

мі,льі\о'ні'в с11Їл&ки,

П(lча тку СЮIИ'Р'lЧ'КИ на СІкільки споживали В'с'і гошода.РС'J1ва ра­ йону. ЕЛelКllрична RОЛІГОСіпові

uа'за

;jо,зволила

механізувати

ТРУідо­

м[сткі ]JоБOlТИ, зlНльшитИі 'Вироб­ НИЦТВ() ЦЬІУГО

ПjYOД}'lщіі. зро,стають

В результаl'J доходи ap'J1i,Ti.


l'I=Ра=дя=нсь=ке=БУ=Ді=вни=цтв=~11 ГОСПОДАР СЕЛА НеЩ&іrек() від гол'()вної ву­ ЛИІЦі, в цен'трі Гоголева стоїть невелиши чооу:рнии б}"динок, ()бса,щженwй КlJ)wс,латwми дере­ lЗІами

та

()гор()джении

штахет­

ник,о.м. На його фаса,дній стіні виві'Шilа: «ВиlltонкOt\! сіЛl>СЬКОЇ

Р3JДИ дещ'таті'в ТРУДЯЩИІХ». Це і є бу,дино!( г()сп()~'ря села.

Дві;Ч1і на ТИlждень, У ві'вто­ Р!}К і п'ятницю, -

ДНІЇ маео­

вог{) ' ()ОСulуг()вуваIJ'НЯ Bi'i~Biдy­ ва чів. Раніше TaKWX визнаlЧе­ них дніЇ в не Їleнувало'. Це при­ ВrlДИlЛЮ

до

ВИ'lJIаДки,

незручн()сгі.

к()ли

ЛІОДИ

Були

годи,нами

чекали приЙ()му.

р.ЇЗН'())fд'н·іТRИІМИ

3 ми

звертаютьея

ПИlтання­

жигтелі

села

д() сільсь:к,(}ї РаIДИ. Майже всіх Їх нриймає секретар ВИІКОНКIQ­ му Гj)И['()РiJй р.(),!ІІїоновwч Ха,р­

ЧNГКО. На цій пО'Садdв'Їн пра­ ЦІОЄ багат() РОКІів. До()ре знає СМ-(),

ЛІОдеЙ.

кж\1И і товаРИХ;І>КИ'М Судом во-

Іюстійно

на провела значну .роботу по наведенню rPOMi\JiICbKOro ПОjЩ:(-

пшrіlпшення ІПобутOJВИХ

К,у в ceJГi. Члени KO'~гi'Cliї ведуть боротьбу з ПРI)Ява,щ[ хулkа'нства, пющ'Гвом, са..\!ю['(maBapїНolfcWM, ледарями і р(}з-

()ІС'та:Н!fій час в селі збп.\овано багато НОВИХ житлових і гр/)МЦСЬ, КИХ будинків-. В житлах Г(}ГОJJ;ЇlЗlців ВСЮ.~И

к'радача,ми

)южна

на'РI)Д.ного

майна.

Чима,lа в цьому заслуга голол()ви таварwського

стду І . І.

3аслуг()вує на ув3'ГУ ,з:іяльНlість ФінаНС()lВI)-бю~жerг'ної кl}ми,сії. І\ож.ног(} місяця її члеНІ!

зби;раIЮТЬо(~Я на свої засіда'нн,я. Oбtгов~рюють зроблене, ВИіЗна-

завдання. Доб1ре

по'ота.влена ,роб()Та К'ОІмііоії при-

ГО'ТУЮЧИ[lід'ну зустріч ХХІІІ :3 'ї!3'дa~[ КПРС і КомшаРТlіlї У'!,-

ганї'.зО'вано провела

Ві.'1аіди,

план фін,ансових платежів і ор-

ра,їни,

закупїВiilЮ

пр,()Д)'К-

50-ріl 'fЧЮ

ВИКОfl\І\ЛМ

&ОВ' язан Нlя доеТР'Оof;I)ВО ВФI1J,о,на -

На

його теj)ИТОРlії розтаJillОlваниlЙ Ве<.'1И'кий ра~го'сп, стрічко'В'О­

Пахвальна гра.\lота та I1Р()іШ(}-

громадський кореспондент

ва ПРel~[ія.

редакції райгазети

фаб­

рики ХУ'дожніх виробі'в, побутові маЙотврн.і, 2 ШІ,ОЛИ, лnКilJРНЯ, робк,ооп.

ТООІУ,

звичайно,

І(І)!JI{)

j

.·lЯЩИХ

й()му вручена

В'ЗЯ'В

Г.

В полі ЗIJ<J)У сільської Ра'дl

соціаліпи'Ч'н,і

валим

піднесениям.

наступни,м

Прагнуть

партійним

плаlН

~

вати

МЕДВЕДЕНКО,

трудові

ВМИII(е .

гправитИ"ся

з

Щоfi Їх

ря

комсомольської

організац.!!

ПРОДУ'fЩгі.ї

Н<\

та'І\е ЗОІІО­

в'язання ~олек'ти'ву

Бу.'І:ївел ыІ-­

доярка Марія ШЕПЕЛЯ, меха­

ті!сть ПРЩУ'КЦlїї на. 0,5 ПРl)цеlfта, ПЇ'Д'вищиrrи П'РОД)lІ\'гивність праці

Ш:;J:ТРИ\:lfУЮЧИ за'І\ЛИ'к і,рпі'Нцї'в, вп­ ни

план

комсо.мольської

3

с.ч()!во

;JНИЗИ;ТИ

сооша'Р­

:про.центи.

В соці'аліІСТИIЧНОМУ ЗlJoбо'в'Я'.заll'ні

боти.

6 і такий пун'кт:

Фою А . Козака.

O~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~

д·а.'1И

на

ро­

« Доnитгися пов-

ного за'ва·н:тажеIlНЯ

верстатн(}гn

пар!\у і ЦЮІ самим

Пи-

збільшити

З.ИОI:l! ПРОіДУІЩ,j,ї на' Щ,\ИН карбова­ 'НfЩЬ ІУСН()ННИХ ФОН.\!в .j'J<іі.:1ПРИ~Ш'С'Г­

ва». 3а рахун(}к ЦИХ заходів 1(0-

ви'рі, ше.ННЯ~I,

ле1\,ТИIВ кrш{іінату дав С.1QoВО BH~r­

еіЛЬСllка Р,ада з;t.1учає Д~П'У'І'а­

ти в фОіIfД ТРУ~(}ІВИХ подаИїllіів на чес'ТЬ па,рті'Йних з'ї'З)Ї,в fiди:н,­

тів, ШИ1ІЮI~ИЙ актив. 01'во·рен.і. і регулЯіРН'О прац' юю1'Ь по,ст!,и­ Ніі Ko~!ї{"iї. НИіМИ керують най­ боільш д-r..сВ'Цчені, VНI ІЦ;Іати]]Ш'і двпутати К. І. Ми ШЮIJР':З ,

ко 1 О тисяч карБОI}МЩЇ,В. У,ClПЇШНО трудять.сл над ВІИ;О­ Н3ЮIJl'М пr~вищен()іГО зо·бов'я::!аіIlІІЯ КОJJ.fJI\ТИіВИ і па'РШfІ\И І\О\fПfіrтич­

П. д. Дитви,ненко, М. В. Жа­ GИIiСЬКИ:Й, М. С. Мlіщвнко та інші. ОсоU .1ИВО слід ві:jізначиrrи ро б (}'ТУ к,о,мі С'і ї по дmри;м,а'иню соціа.1'['істиIЧНої за, к о.н ноС.ті, яку . ОЧ0l.1ЮЄ деПУ''І'а'Т І . М. Трушин. РЗІ..О,\І З наРОДНИ1:lfИ дружинни-

HOJ ПlJ)аці. ПРИlк~аl в рrJ.бrmі Г! іІ ­ ItЗlЗУ:ЮТЬ РОГ/!П'НИI!іИ Вікто,р Бол,ілиіі,

ВОI.lЩЮIИР Полуе'I\'ГО'В , В іиор Ше­

!

вель і їх;rру'зі нІ) рпбuгі.

'ВИIКОНУЮГЬНОj)МIІ

ВОНIІ

на 110-11!і

прсщен'І1Ї'В, _швидо. і Я"ЇС'Н'О ІШГU­ тmюяють

======================================0 зна,менна

додаrrк.ово

сотні ка'рбова;нців -

КУВ на честь ХХШз'ї:зду КПРС.

ють

ЖИТТЯ».

БИ'lіО ІІі1'ТН кварта .ТУ

Каtери,на ПИЛЬТЯй і акти­ вісти бригадир овочевої бригади Микола КАРПЕНКО,

нізатор Микола ЖУК та лан­ кова Ольга ШПАК обговорю-

«Нове

,першого

ПУ1СТИ'Пf

На фото.: заступник секрета-

УCJпішн(}

Н АБЛИЖАЄТЬСЯ

Во­

1966 рогку на п'ять днів раніше і ВИ­

по­

дарунки .

! ! ~

~

311-

якнайкращі

тань, ЯlIШМИ ~аЙlмаєть'tя ВИікон­

!\!ІШ,

1\ О НА'l'ру· кді'Й.

ел~вагг(lІШЛИ!Н{)У.1».

з'їздам

КПРС і КП України підготу­

сі..lи·ь'кr)Ї Рщщ депутатів 'Г'Р'У-

ТИ план Фінансових ll.lзтеЖ 1 ів пеj)ШЛГ() 1('В(1f}талу 1966 Р·І)І(У.

Фіщ'Їя

зобов'язаНІНЯ на вих мже'рімі;в ї

І\}" ноВ'ої П'ЯТI!:vіЧІ\И, ,lоfiИ'ти,сь ін- цьо<го СТВОРИІТИ фонд Т!)У;ЮВltх по-

Ра' дяНlСЬН,ОЇ ~

ШОВ пе'ремо,жцем і ;!;l'!юював др)'ге )І1іоце в раЙ·rmі. 3а до-

Фаб,рика,

Цінну і,ні:ціативу ВИЯВИЛи ро­

муНЇ~'ГIfЧНОЇ партії і 8СЬОіl10 ра- нати план мршо,го !,варталу 1966 ДЯНСI>КОГО ншраду. ВОНИ з()бов'я- 'РОКУ, До'I}И'ГИlСЯ пі~вищ~ння прозуютьClЯ Д(}СТРОІ\ОВО В'И 'копати ,тУК'І'ИIВНl}сті прщ'і, знижен'ня С/Г шш'Н 1966 РОКУ - першого ро- біварщс1'Ї ,пр(цукцїї і за рахун()<);

Гог IІл:ів,сЬ:І\ОЇ

ВИ:І\О НгК!О:lf С·!;.lЬіСНКОТ РаідИ виJі-

ткацька

ПОіКазнwків.

~ecть :maMt>HH()Ї ПОJії в Ж и:гт і Ко- ни зобов'язалися досrро'Ково ВИ/І\()-

ДіїаЙ.'1ИВОIГО ГОСПОі.1аря ~e.la.

несла втішні, на,с,л.jДlКИ. ОїльсьІ\а Рца Д(}CrгpOKo'B(} виконала

ОЯГНУ'гі успіхи

со-

н,а ЧelСТЬ

- - - - - - -__________ дapyHK'ilВ на честь паVГЇ1ііних з'їз­ робо'та. До ПО·Cl.l}Т тру'дів.ників дів. І'рпінці зв~рн)-ли'ся по оі\­ Багатогранним життям жи­ добре оБЛа:\нанИ'й !\.'Іуб і бібJlм'на~[у рціо з ЖІ\ЛИIiОМ ДП в,сіх вуть русанівські комсомольці. Ліі,отека,. ТУ'Т за. в'жДи теп.'lО і Немає таlЮЇ ділянки , роботи на 1\ ()МКТИlвів роб'іl ТIІИ1ків завоД' ів і привітно. Працюють Г'УРТ'І\І1 селі, де б вони не брали ак­ фа()ри,к Rиї-вщини Ні1с,тідув<\ти ЇХ худ(}Жньо'ї 001)1 І)д·іял ь Н(}С''!1і , детивної участі. Вони і в труді ПірИ,І\Лад. показують хороший прик,~ад і МОНСГІ1РУЮТl>Ся філ~rи., влаштоДРУЖНО працюють в ці дні рn­ вмі, ю ть цікаво й культурно ""ю­ вуються вечо,р и. В ДЬЮІУ таб-jГНИIІ\И БI)Qва:РСЬІ\ОГ() бпіве,lЬНОВОдити час дозвілля. Тепер кож заслу.га сіЛI>СИЮЇ Ради комсомольці працюють з небу11() КОlWбі,нату ;7\:1 2 тресту « УІ\Р­

Більших У нашому райо,ні Вn­ но нараховує близько Д'ВЮ·Х 3 дворів.

;руть пі'д'ВИЩelиі

і вИ!хавна

ц· ії. В ,соці.1ЛnіС:ТИ'ЧНМУ змаганні

ти,сяч

РСізгортається

ххпr з'їзду ІШРС. ТРУlдящі бе- біТНИIiШ l:рпі'нськ.'ІІІ'О ;;аводу ('1'іНI/­

моо.'І'і,

одне з най­

ПОЛОВWНІ()ІО

ШПРОІ\О

ЦJі,а'Лlі'С'Ти:чне змат·ання

ПоО)І1ітно пож'в-а'ви",13СЯ .в СЮ'Ї .

Ha,po'д"НI()Ї дvужини Т. А. BkTeoЦb-

сі.'lнrы(()[,(}с,п'о'даj)сь'к'()її

Село Гоголів -

б3JЧИТИ дo~p()тHi

ЩИ'НИ

та

l'РУДЯIЩI'Х.

!\УЛЬ'Т~lРНiQ'-(/Іс'ві1'НIЯ

к(}го.

нові

ма~'еріальних УМ(}в

В містах і сеorах' 'Нашої БаТЬК1В- ШИІХ ВИ1ООКИХ тех:ніко-ек'()номічних

питання

теле.візо,ри, 'ра:~іI)ПРIfЙlма чі ТОЩО.

Шолоюпщьког() та ко,ма,НДИlра

чають

перебуває

у ФОНД трудових подарунків

вмюцП,

ПРОДУ'КЦ.lЮ.

Г. АНДРІЄНКО.

с===============-:====

ми IВже наlм,і'тИIJIИ iКDH-, кіЛIІЮЗ СУ'сі:щніх сіл НОВОбаса'Нсь-, са,. Для п/hдРИlВної р.оботи на .за- І ба і ба'гато і.Нших. Бе:JiПосерещньо

дат,а ІВ житті раДННСI>КОГО на- кретні шляхи -боротьби. Основ'не ІЮГО району, ,розстрі.1Я,1И все їх л Lзниці у заl'!Н лі,ШСIВ В. С. Стри- В З3lГі'н і'дуть К. Т. Сизо'ненко, роду 50-Р'іччя Великої Жовт- протя.гом ЗИlми в )"Сьому чи-населе'Н'Ня - ,в'і, д д.ітей до стари- І ,гун. Перейшов туди і я . 'О. Шум, А. Г . Стри/г)\н та і·Н'llIі. невої соціал'стичн.ої РetВО"lюції. Н.ИТН н!,мщrм сабатаж. У ві)lПО- :<і,В. А 17 ГР)о'ДНЯ вони {)ІЮ~ИЛИ І Члени гру,пи П. С. Ткаченк.о, ЗАВДЯКИ зв'язк'1'tЦЯМ ,партиМені хочеться под,і.1ИТИ,СЯ спога- 'ВlДьна розпорядження окупа· І '1 наше село. Над жителями оула' Ф. А. Кот і Катя шумсы<аa стали зани за'вчасно знаllИ про п:.:.\даLМИ про те, Я'к трудящі н·ашог.о цій,них властей Ф. А. Кот (,він --;' І аlJrТИ\&НlІІмlt з'в',я:з<К'івця,ми. Вони ви- ГОТОІВІКУ обла· в. З' в'lя: зкіlВuі д.о'посеilIа КулаЖlІнці'в Вlідстоювали БУ'В стар,ос'Юю так 3Івзгного гроД О річ ч Я І КОНУ'ва.1И заlвдання ,парти:зансь.к, 0- маl'али,, ВИЯВЛЯТіI н'імецьки,х а,генза'воювання Жовтня А ,грізні ро- ма'д'СI>КО'ГО 'щВQ.j~У) на®азав так о·б.. го ком а Н'дУ'ва'НН я, бува.ли в села.х Т:ІВ, які хотіли ПРОНlтн у ти в з:J-

50 -

ки Вітчизнян.ої війни. Рі,вно Д,ва молочувати хюб, щоб зерно потроки були ВО·НИ В неволі, а.ле не 'рапляло в

руки

· селян.

РадЯНСЬНОI влади

Група

І

скорилися ВОРОГО1ві. Т.о були ро·ки псу:вала Інвентар, .ма,ШИНИ, саб.о-! вчинена жо сто,ка розправа. Від

жорстокої, омертельної боротьби тувала ВГlОРЯДIКУ'вання

в Нlім(Щько-фаШИС1'СbJ<ИМИ окул:а,н- Готували.ся до більш тами. боротьби весною. село за- В иlНЦI КВІТНЯ У ВЕРЕСНІ . 1941: року . , 1.',О'В ХЮКІ. І І'М Г Тюаче!fК'О ХОШІ\"И ГlТ.1ер.ВUI.

ШЛЯ~ІВ. І ІВОРОЖИХ к!ль ва.ги.нуnи Мари,на ли до партИ'за:юв патрют:lВ, пе-

.

',

'

нево"

репраВіlЯ~lИ зброю. ПОЧАТОК 1943 року ознамеНУlВа'воя ВeJJИlКИlМ поЖ'ваВ.1енv ' . П а'р",0ня;м па,рти<заНСhКОГО .руху. фа-

.. .. тивани В:!дlвщу:в,ал и ВДЄlНІ> І внQч,: . М OlКpe.ць, . села Р усаНI'В, ' Плос.ке,

ВИХОВУВАТИ МОЛОДЬ НА ГЕРОТЧНИХ ТРАДИЦІЯХ МИНУЛОГО

лю, а\ІІе ма'йже з'о:всі'М не з'найш-

штабу

Першотравневе свято паРТflза-

ТІІСЬ

ЛЮДЕ/МИ

ше

швидше

У :.. . провели Beml'KY б, , чеРВН'1' .нІ'МЦІ . '" 01 ",~~y З :-анкаlМИ І ?Вlад1ЄЮ, a,le

ЖИ9!И СИІЛІ пар,тизаНІ:В ШКОДИ не Во,ни захопили деКI.1ьк,а

автачаll!ИоН

ні' МіIJlЯМ. І старі й мал'і палко не- ДВА РОКИ нагви,діли чужи.нці:в .

двох ТalКllХ

ни ВI,~значили ,разом з населе~ня~ навк.олИlШН.Х CI.l. СОТНlI :гостеи в'они зап~.о,си"щ до себе. П :'сля цього заГІН став ПОПOlВ.нJова-

за'Вlдали.

.~ося людей, які ·б стали СЛУІЖИТИ

У

заНСblКО'~У

ли з «Вел ИІКОЇ землі», .напраіВЛЯ-' зра'Д-НИКІIВ.

серйозної І ШIfНІКаре.нко L Мо'J1РЯ Шум, зторі!В у в.о'гні ЇЇ син. Дев'ятьох кращих 1942 р<жу ' людей села - П. Ф . Зі,кія І. І .

,пОВI<ДО'мив І Козюбу Г. Ф. Шу:ма Г. Г. . . • . , .. ', ..' ' . ' ,з.'ВlРI, вони з'руину:в,ми '1 п.огра-І що в СтаР' оба1саНl:blКОМУ Л'іСНIfЦТВ! РОТ"ОIШIIЄ'НlКа та ІНШИХ бYBa~1II б ага те ~ПОД~'Р.С'J1В ' оо с'ІЛ ь - де він ' . , у каСІ. збеРl.гає. шипи ' . працював, ПОВІСИЛИ. Сblк,огосподаРСЬК'ОI арТІЛІ «З,орю>. .

НЗlрод ПQТ,рапив у чорну

нашого району і Києві, поширю- гін. П. С. Тк,аченк.о здав парти-

в,ал и л исті'вки , газети та жур,на-

та

погра6ували

НЕВОЛІ-ДВА РОКИ БОРОТЬБИ ДО'ВОЛЬ"!'1 за~аси. То,го ж м!сяця

цих ум.о· вах, ~тала гуртув:а-

за ДОНОСО:\l про-

ар ешт у:в,а.10 Ф. А. Кота. ПогвертаЮЧИIСЬ з .1і,вока'1'о.р·а

T~I(~b груша па''J1РЮТl'В, щоб ор,га- тьоя 70 ,тисяч ка. Р 6,О ванців гроАле ,ро,з,пра'ва, вчинена· Ні:МЦЯIМИ" Бер,ницю , ' Овітильне, кулаЖ,ИНЦі. НІЗlYJВати С&.10 аа бор,о'тьбу з .ю- шей. І хоч ЇЇ ОХОРЮНЯЛИІ блИJЬКО І не залякала народ. Бор.отЬ6а ще З метою перетнути партиз,?н а'м

про-

ге.ста!П.о

су, потра'ПИR v заса,ду П . С. Ткзченко ,

роroм. Ш,видJКО зна,йшли спіЛI>НУ десяти ,поліцаїIВ, але В. С. Стри- б:,lьше розгорілаlСЬ. Нез,абаром Ш.ЛЯХ ,вглиб БРOlвар,сь.кого раиону, . , _ ДУ'МІКУ колишній голова колгоспу гун 'і П . С. Ткаченко, маю.чи п'с- при н:аIlЮМУ сприянні бу.l0 пере- і Ні<мецьке . кома:lfдуван ня РО' З:\l ; СТl;А,Л ~: загаСИТ:І BO,nHb ~БОРСТЬБl! Ф. А. Кот, паty'J1і,Йни.Й пращівник Т,о.,1ети, гроші ,заб,р,али., паРТ,ИЗ'а~ ,да,но партизанам ,деСЯТІ, ВI:д:roM~, ло 'в СВПИ,'1ЬНОМУ пост, ..1е на'l ' -,' ) Н ІМЦ. В ~e б)ло сил. В_І, ЖlІте.ll

О.

д.

Шумський ,

праціВ'НИ1К н,а,м ВОНИ буЛоИ потр і·бн·і.

ва'НИХ

свинеЙ,ви.1ЗНО

з ко'\юри І Ч}1Ва,10СЬ пон'?д 30 ПОЛо:ца;·в. ВСІНИ

раЙlВик,ан.кому П. Ф. Зікій, КОЛВлітку то,го ж ро'к:у на'м вда- гсспо-,щрC'J1Bа ПОН 3ІД . Іп ' ять тонн і гоопоЮПКИ В. С. СТРІІІГУН, П. С. Тк;>- .1CJСЯ зв'яза'тис'Я з організатора,ми пшениці, а решту десЯ'f!КIІ! чеНІКО, Т. Ф . С оболь.. С туде.нт-ко- .партизанського за, гону 8 Н OBQ б а- : тонн роеда'но насе.1Е>ННЮ ІІ MYH,iI:T М. Г. lІк:а,ЧЕ>НКО .налаго- са'НСI>КОМУ районі на Чернігі,в- Н А ПОЧАТКУ с'ЧІІЯ 1943 року І .:щв радіО!JIри,ймаіЧ, і я СИіС1'ема· Щин/і . Це пожвавило діяльнісіть я р,азом J Ф. А Кот 0.\1 , ПІД' тично ПРИ,Н()СlfВ l3 села СТІара Ба- нашої групи. робивши докумеНТІ! на ім'я стасань, де ,було вста,новлено при:йу червні з нашого села мо- РОСТИ се.1а КулаЖlІнцLв, ~держаlВ і мач, пові'домлеh1НЯ Радя·нського І лодь гнали в Н імеччину. ТОДІ "У БР' QlваРСI,К'омубанку 60 ТIfСЯЧ'1

інформбюро. I~ пер.еШfсували де-

сятка, ми [}РIІI\НРНИlКnВ

':юджували .в

.1.

наIВКOJIf!LIIЮХ

було забрзн'о всю сі?1',? KOM'YH:'C-К21;J~ованU;~

нї\lецЬd<ИХ

РОЗПОВ-І та О, . Д. Шумського. , Иогостра- ,ПОТ:\I\IИ ІХ переда.", І! селах.

тили,

а

дочка

КО·М<СО?10лка

К,атя

нам.

сищли .в кам яному БУД Иlll КУ Шl\'о.пи, обнесеному тримеТрОВОI ВЕСОс т и дер ев'я ною сТІ·ною , за якою було ч.отири ДЗОТИ. КОЩ:h1Ди,ра.

нашJOГО

Оле~андр~ ~РИВUЯ з<броя. полща ІІВ. Щоб нею І БОЄіПРИlПаlСа.ми,

.З~ІГОНУ

Г[Jv.пастараIНf;О

[Jозшуку.ва.13I,lюдей Н/"\щі вигнаmи в неволю. чальника, н'імеиької охо, рони, який . Т(),о ж літа з фе[J'МИ гр·ома.д- очолював варту з 25 поліцаїв . Відвначаючи_ 24 ріЧ;.ицю ~ели. cьrкOiГO господа'рства ~а<ртИ(~анам П'ЯНИІЙ ні,lець б);в убити,й парко.ї ЖовтнеВОI СОЦlаЛ ' СТИЧНОI :ре- було на~ра~лено овинеи на са"lO. ТI1'за.на г \1И, а поліца'Ї' В р.оз'гнано. За це ЮМIЦl РОЗСТР'ІЛЯЛИ члена В ' ' м Г ГруШИ Т. · Ф Соболя . лютому , Ч.1ена ГРУПИ : . , .

2

нО В Е

ЖИТТЯ

16 грущня 1965 року.

ТОДІ

Про ПОД І І на фронтах в сеЛІ

знали ..ПРОТЯІГОМ QlКУ1паЦ.II.

B~bOГO

!1юди, с.шва.1И

пер Іоду

НОВ І

pa~

1

розБИ1;И..

Н д.,ЙБIЛ~ША РАдІСТЬ І щас, .

ТЯ П'РИ,Н1]J,НІ P!ВH~, через, дв,]

1943 РО,,> \І.И .ТIІ:с .1И Незаlбаром ,вина.ЙШЛIІ ,примітив- 'втекла і стала акти,внИіМ підп:.~ьНа почаТ,l<Іу лю~ого В. С. Сс[JИ- ,вбfП? наlШОіГ'О ШІСТДесяти,р;чно.го: в обlИ·?1а'х радянських б!И.ц.І.в. ... ний ,опосі,б друкуван!ня . І НИlIЮМ . Ми не да.ли, щоб десятки гуну і мен'і вда,ЛОIСЯ підпоїтн на- РО31~Щ'~ИIІ~а . АНДРІЯ ГаlJlася. А.lе І Я 3Ігадав тут "1и,ше про, под ! І,

зброю.

ОпераЦІЯ

ВИl3на~а.1И .1ише О;!,ІУ В,_1<:1:

заЦlка'В~1па ДЯ НСЬІІ<І Il~СНI, чи'Тали, раДЯНСЬК'1 заВО'nОд'IТ~ І газети, Жу рн,али:. ~н_игll: З дня: НП нап'рИlЮНЦІ Ідень чека~и ЕОІН ..8 , в из,во.1 нт('.1"В.

грошей. :fЮТОГ? ІВ':Н зр~бlfВ спр<?БУВЮlа-

па, ртива- нити ІХ З УКРJ,ПЛ~ННЯ

села

ду ращян<сЬІІ<У, в осоБІ паРТ/І ~а нс!жи,х РО.~lпаряд,жень. .

з!рв,алаJCЯ,. буЛО! роки ..• Восени

по.n:ца.l

сг,ЧI зляка.1llСh І 'втекли . .. . . У береЗНІ КI.1Ь1КЧ~ТЬ жи'тел:'В І нашого села, що д:'ЯЛИ за заIВ.данням паlрти.заН'СblКОГО КОІман,д\' -1

з ct\,la.

.ван,н'Я,. значно зросл,а. до аКТl1lВЙХ

Чутки про щіі па.рти, за,нів ШІІ'Р И- Ткаlчен'ка .було обрано. Ko~ ,capOM І з:в'Я3:КіВЦ'IВ приєднаЛIfСЬ Л. С. Ти-

Ю!lCЬ.

HiMeцыіi

карателі

спалили

,парти,заНСblКОІГО загону ІмеНІ Щор-

щенко, Д. С.

Шу",

Г. Ф.

ко<зю-

що, СТОС,JlВали'сь, боротьби нашо,ГО

села. А пр.о ве,шк у. рооб?ту парТl!~aH'CbIKOIГO загону :\lеНІ. Що'РС~ \lОжна писати надзвичаино ба

гато.

.•

М. ТКАЧ Е.НКО,

КОЛИШНІИ партизан-розвІДНИК.

С. l(улажинЦ1.


За

.

ПРU1іладо.м

.

хліборобів

МДnЬ1іzвСЬ1іUХ

[ОО оо ~.:~~~ii.~~~~~~~~ ~~;';;'чк~····'-

ПІДСУМКИ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

доярка

В усї,х птахофабриках і р·адго('лах ра.Й·ОIНУ .Відбулися робітни­ чі збо'р-и, на ЯlКИХ п,Їдведено по­ передні nісП$'У~К!І ро.боти з,з 1965 рік, прийнято соціал'СПDчні ЗOlбо­ н'яза/J-ШЯ на наст)'пний рік. Від6у­ ли.оя такі збори і .в Ка.1И'ТЯIНСIЖ:Й ,птах{)фа,бриці. Із звіТОIМ ВИіСТУПИ,В ГОЛОІВІНИЙ агро:ном, в·і,н же і ви,ко­ ~ІУЮЧИІЙ обов'язки директор·а, О. ЛаПИJкін, я:ки,й прсаналі.З}1вав роботу lюлеКТfIlВУ з,а 11 ~lі·оя'ЦіlВ. П'Тахофаlбика ВИ'РОСТи.1а непага­ НИlЙ урожай ВС:Х с,їльісыІгосп{)-­

Г. ГайOtВОЇ та інших, які надо,їли за 11 місяцї,в !Вlі,д кожної КОРОВІ!, віIJlJПОlві,д,но, по 2845-2572-2304 кіло.гр·а,ми молока. У ЦI>ОМУ році, підкрес.шв т. Загуменний, кормів УІСіх видіlВ заг~ '!'О1В'лено значно більше, ніж тор:,к, однаіК Тіва,ри!~нИlЦТВ{) ЗlабеЗlпечене ними. лише на 75 процент,ї,в. TO:l1:Y-ТО 1\ЮJ)МIі слцд ви,трачаrrи

ПОЛЯ .ВИlко,нано тіЛI>КИ .на 47 про­ цеН11і'в, ще не до.ведено до КОН­ .:щції мarйже 1[.32 центнери пос.ї,ОО!Оro МЗ'І'~ріlалу. На:мічаючи за,ходи ПО 'ВИІІ1равл€<н:ню цих .Н~'1.0лікіlВ, КІа ли'Тянц і за ПРИlкладом маНblкі~ськИlХ хлі­ боробіlВ 'в,зял,ИІ .на честь настушни,х паprrійни,х з'ї,:щі,в НClв'е coцila~ic­ Нtчне зобов'ЯЗЗJНIIІІЯ по 'ВИірОЩJ1Ван­

раuюнально,

lНю

дарських

"улЬl1УР,

хані·за'то·р.и

п рОlдажу

держ ав іов·оч :'В,

л,і.

~I'ОЛОlка,

ви,кона,ла

план

ка ртоп­

яtщь.

бою

добре

згодову'вати

боту СВOlгоколекти!ву, 'вніс про­ позицію, що,б :вїДДіілак. на ЯКОІ~"У він працює, в наступ:но\!у році перевесТIІ на госпр.оGрахунок і да­ ТИ МОІж.1Иlвість са,м'ост,ій,но пла,ну­ вати сіlвозмі,ну, р.ов'мір площ під зерно/ВИІ\!И

і

ОВ'очеВИIМИ

~уль:тура­

ми, 'ви.Х(ЩЯЧJI із за,ЕДа,нь птахо­ фабр,ИlКИ. Чільне мїlcце у ВИСl1упах посіда­ ли питаа~ня дальщо'!'О ,підвищення пр(щytКТИlВlності худоби, зниження c06iIВapTOCTi npo,ДYNТilB р,ослинни­ Ц11ва : l1ваРIГНlНИіЦТіва. Головний зоооеХІНік В. За,гуменнИlЙ розпо­ В:ІВ, що з'з 11 місяці,в B!IIxi~ м{)­ лока на сто reKT3'p,UB У1гідь CTa~ Інави,ть 484 центнери, значно переВИlко.нано річне заlвданНlЯ по Iвиро-БНJЩ11ВУ і здачі МОЛОlКа і яєць. А от по м'нсу ГОСlПодар­ С11ВО забор,гув'а.10 перед держа~ ·ною.

На

збора,х

було

ві,дзначе.но

ро­ боту переДОІВИХ 11В а ри.ННИІКJlВ, 3'0Kre~1a У. Кglваленко. Г. К:>'кшин,

--*--

ЗоОов'язання виконано Птах'і'i3JНИJКИ вашаго J10ГПОlдаретва ГСІТУЮ'ТЬ ('нОЇ 'Груцоні п();щ­

'РУНІШ \!а'Г(>тУі- Віт'чи:ші на че,С'1ТЬ .\:ХІІІ з'ЇЗДУ l\Пре і \ХІІІ з'Ї IЩ' lаl

У'країІІИ.

ного

Річ,ниіі ящь

,1!UI}1!Y

133,8

план

ВИКI!іІ!allиііна

процента, а здачі

жаВ'і -ІІа

їх дер­

ЛРО·Цf>НТ.

131

Бr~гдан,і,в,ська

в.ало­

птаХОфаБРИ1(а

го­

тується до таго, щаб у наетупн{)­

мурrщі значно збільшити погол'і­ в'я птиц'і. ,БУ)І'UВ~ЛЬНИКИ за"оі,нчи~и rпору,~ження

НОВlJlга

пташника. В НЬО·МУ РОЮІЇ>сТИТИ

8

арочного

м()жна буде

ти,сяч "ург,к-несу­

чпк. X,oprHue ,працювали БУ,1івель­ ни'ш.

Обl)lt.lИВО

ві;{3Іl'ачила'сь

uри!'ада Т!'Ісляр'ів lва'на В()I!,;а. І.

КЛИМЕНКО, виконроб.

ху\до-

в.и'сокоro

запа- І МУ

реНИIМН.

продуктів )'ІСпішно

roТУЮТЬ

С.

тех-

заступ,ник

районної

ВИlвезенню

трудящих.

добрав

Збї.1ЬUШТИ

на

пр-о-

ДУ1ктів сілЬіСЬКОГО го'споtда,рства, ЗНИЗИТИ їХ собі,вар:тість, добитись, ЩО1б кожне ГОі()псщарст,во стало

в ИК:ОКіоп,ри!БУl1к.оIВи\М, ре:н т'абел ьн ИlМ. Таlке оановне за'в,д!зння постаБИВ пер'ед трудіl8НИlКами села березне­ вий Пленум ЦК КПРс. У ЗДlійс­ нeНlнi йоro перші кр~и з,роБИIВ КіолеКТИIВ радгоспу «Б.обриць:киЙ». Рільники наосаlм.nеред ПlдіВИIЩИ,1И культуру землеРOlбс:І1ВЗ', під цього­ річний ур,ожай внесли 41 тисячу

то:нн д,оtБРИIВ роки,

найбільше за всі

ра.ціонаЛ<lніше

ви.корист,али

запла'в,ні землі Трубежа. дл'Я бо­ РО"l>би з бур'янами, п,()(вніше за­ СТОIСУ1ва.rIИ гер·біцIllдИ. Багато ТР'У­ JlOIMj.cTIКJ.JlX р,обіт, які нymались

плечі

ВРУЧНУ,

рані,ше в,ИIJ{О'­ пер,еклали

н,а

машин.

СlQка

на ЗЗlкрі,пленій

ти,~а

по

124

площі вирос­

цент,нери картоплі.

'врожайності

З3ібезпеЧИ 1 В

успішне ВИlКО1l3lННЯ пестаlВОК дер­ жаlві прОідіytк:l1ів рослинництва, на­

rр'о'м,аtджеН1НЯ СОIКОIВИТИlХ

ВІклад... у

п,РQДУКТЇIВ дали

д,остатку

IЮРМ',в

та

Гр'Убих' і концентра­

тів дл,я llваРИlнниц'Гва. 3більшен­ н·я :ВИlХ,ОIДУ ПРОдіукції, знижен'ня її собі,вартості дало можлrnaість вперше за ВJcЇi Р{)'КіИ стати госп·о­ да,рст,ву р·ентабелЬІНИ'М.

У змагаННlі з'ЯВИЛИlСЬ д'есят:ки Н{)ІВИ!Х прі.звищ п·еР·ЕЩД'ВИlКів. Се­

ред нИlХ траll{"ОРПIСТИ ІIВl3іН СIllдО­ рен:к{), я!кий має найбіЛЬШИIЙ вир'о­ бі:тОІК на «Бєларусь» 1028 гек­ таріІВ, Петро Гар,буза, на трактор «Т-74» 1246 гектарів.. Ми,ха:йло Нак·алюжниЙ зі,бра.в комбайном «СК-3» 3[2 геКІарїIВ зернових. Найкращих паказ.НИlКів гооо{)да­ рюва,ння доБИіВlClЯ ШевченкіВСI>КИ.й ,віІдіділок, якиlм керує к.о'М'У'н,їСТ .гри­ гор;,й Бараrнін. КолекТ.ИІВ'У Вlр'уче­ но радгоспний перехіtдіниій ЧеРIВ'~ НИlЙ прапор і грошову Щ)ffij,ію. За ПРИlкла,ДО\! хліборо6іlВ м,а,нь­ КЬВСЬКОІГО району ЧеркаСI>КОЇ об­ лаСТlі бо,бричани 'Виріщили в на­ СТ)ШН'ОМУ pOllJi, році ХХІІІ з'ЇЗсІі,в КПРС КClмун,і,сТИlЧНОЇ партії Укра·ЇIНИ, внести ще більш ваІГО-

,нашого

«Золоті ли,пі,вню., молоді

руки

народу.

в

:Га,нни

кажуть

-

доярки,

Пи­

про неї

які

вчаться

в

неї сумлінно ставитись до сво­

їх обов'язків, завжди і в усьо­ му

бути

п,рикладом

для

ОСИОВJ. ДOCTaTIКlY

·на'Селення.

lВИ[ЮСТИТИ,

Во.ни

зокрема,

ниlх

ПИ1Тань C'i-ЛЬіСького,апода,рс.ь­

'КО1ГО вир·оБНИіЦl'ва.

Озима

ЗбірнИlК. СЯl!'нен:ня

ДОСI>ЇіДУ, НЯЮТЬіСIЯ

ни'х

Серед НИХ:

пшениця

на

Уза!гальнюючи н,а.~ки

та

Україні. до·

пере·д·о,~о'ro

аlВТОРИ ста:тей crпи­ іна осоБЛVI130СТЯ'Х різ­

агреприЙа.:І1ів

у боротьбі

ХеРСОlнська 06лаIСТЬ. ВеЛИIКИ!М авторитетом КОрИіСТУ'::ТI>СЯ у рід­ ІІІЮІ\!ІУ колгоапі. k'1e1Hi Т. Г. Шев­ чен,ка НО'НОВ'ОРОНЦ:IВСI>КОГО району .!'О'ловниЙ зо,отех,ні,к a·pTi.li МИ'к.ола СергійовИіЧ Матвієнко. По.важа­ ють його коm:-оспни,ки за любо\в дО СІВ·ОЄЇ професії, з~ ДДПИТЛИВИlЙ

за ВИСОlкі і стал,і врожаї ОGИІ­ :v10Ї пшенищі в різ,них З'О'нах нашої реСП:у>бл,'ки. У "низі ВИС­ віТЛЮЄТ,<lСЯ питаrння піlдlвищен­ .н,я ЗИlм.оСl1іЙіК.С<Jті і пос)~хостій-

,р.озуlМ.

ку

М.

С.

МаТIВ!ЄНКО

з,аочно

на,вчаєтЬіСЯ в аспіР3lнтурі Хе.рсон­ C<lKOIrO сіЛl>ськогосподарськоло і,н­ ституту імені О. д. Цюрупи. Фото Р. Aн,дp€€Ba·. (ФО'юх'роніка

РАТАУ).

'Кості

пше:ниuі,

раuі.онаЛI>НQlГО

Р031~:ще:ння її 'в с'.ВОЗ·:І1іні. удооконалення систе:l1И обробіт­

і

У'ДО1бр~ння

ться

rкращИlХ

т,аіКОЖ

грунту. дає­ характеРИlСТ.Иlка

районоваЮIІХ

сор'т:в

о'з ИJМ,ої пш ен иці, о'п ИІС У ЄIТ!,оя С ІІ­

стема насінництВ>а, способи боротьби 3 сіЛЬСЬКQюсподаlР-

досяг ла

За

11

місяців вона надоїла від кож­ ної КОР'Ови по 2162 кілограми молока ,і зайняла одне з пер­ ших місць серед доярок птахо­

І. ШВАЧКО,

190 цеНllнер'ЇlВ овочів. .Ще вищі з.оБClв'язан'ня

завдяки

відрадних ,результатів.

ГОТОІВІКУ до весни, меха'нізатори зобоlВ'язалИСЬ до lO берез.ня з,а­ кінчити ремонт тех·ні·ки.

по

Краща трудівниця своїй наполегливості

{

громадський кореспондент фабрики . взяли районної газети «Нове На фото: Г. П. ТРУБА. на себе окремі, колект,ИlВИ. Т3ІК, життя». Фото А. Козака. БРИlгада Дмитра Хижняrка виро­ --1:1ЩУ1ваТJfме на КОЖНОМУ retКTapi по 350 цеН1'нері,в ст,оловwх бур яlк і;в , 300 центнер.ів кап'усти, 200 цент­ нері'в пQм \дор іlВ. ЛаlНІКа Тетяни Кал,юк бореться з.а 500 цеН11Нер,ів ка,nУ1СТИ і 400 цеНТінеРIЇIВ БУРІяКіІВ, Па,рнwкшюди П~ІmIl)ГО віщд'іл,ка І лаНІКl}ва ГаЛИІна Фецо,рівна Куліш. Механkюв,ані л·аНІКИі Петра Гар­ РШЩ1ООпу (,.гОГМЇВІСь,кий» діяльно Hal'l неВИ:С'1'ачає 1,5 ТИІС,ЯЧЛ )!О'вИХ бузи, Ві,ктора Фесюка, ГРИlI'Oр.і,я Щ(JlДеНIНО НЗlкаЛЮЖIНQГО, Петра ХИlТРОro в·и~ ГОТУ'ЮТІ>СЯ НИlні ДО вирощува'НіНЯ мат. 15 Ч;lенів лан'ки борюва,ТИIМ:УТЬ по 110 цeHTHepi~ каmу:с.тИ' та 'uншиІХ р.анніх о'воче- вИIГОТ(}ВЛЯЮТЬ Їх по штук. картоплі Нlа, КО''''НО:МУ гектарі. Ра­ ВИіХ КУЛЬ'тур на п{)чатку НОІБОІГО ДІ) ре,tJlі, ця літня ЖПIН'ка, як,а з.ом з цим троудів:нИІІ{И борютЬіСЯ за з.нижен'Ня собіlВаР1'Ост,і, ПОР'ЇІВ­ ,рт,у. НaJIllРИКЛа.д, теслярі Юхи'м щнщює .Б ОВlI'liі'ВЮlЩтві понад

у

парниководіВ ладиться 60-70

20

з

планОІВИІМ

з alВ!дa Н.НІЯМ,

цеНl1нера пр{)дукціі: капусти на 50 копі,йок, картопл,і на, і з·ер,навих наl 30 копіЙOlК.

20

Ба,гато, воке з.робле:но і роБИIТ~ СЯ для м,а·ЙБУl1НЬОro врожаю. За­ готовл,ен{) 51 ТИlCЯlЧJy ншн торфо­ гноsкаМlпос:ті,в, з яких під ,врожай на,стУ'П'НСІ!'О року буде 'внесено 44БОО по 11 тонн на гектар. з.окр~ма під овечі 9600, кар­

Т,ОПЛЮ

-

КУКУРУДЗУ

15000.

тонн. К:рі,м Qдержать 3465 тонн добрив.

[8000

тог.о. поля мінералЬ/lIИ!Х

В рад,госпі пооіяно 888 гекта­ рі:в озИl~ЮЇ ,пшениці ВИlсоковрожзй­ НИІМ сортам ~ми.р{)ні'ВlCька·808». Під ООИlМ1і В'несено на rеlПl3lр по 2 центнери калійних та 3 цент­ нери фосфор'них мі;неральни,х доб­ рив.

.всю пізню капУ'СТУ та.рі!!

210 гек­

буде ПОClї'Я!но ,на ваплаІВj

-

Тр'у:бежа беЗР.Q:зсаIДНИIМ опосоОО\!. ДворічlНИЙ ДOCBitд переК{)нaJВ, що ,нирощуванlНЯ

таки.м

способом ,~a­

П)'ІСТи дa€ 'В·ИіСокиЙ урожай і вд/ві­ чі дешевшу ПР{)tдукцію. для до­

CJJiiдy

15 гектар,ї,в МОР'ІОВИ посіемо

сущільнИlМ, а не щир{)ко,р'я1ЩНИ'М СПО1собом. Так зробили в РЗtliJГос­ пі <~Б'У'чанськи!й» Киево-Овя11ОШИJН­ С<lКОГО району, і зібрали на кож­ ІНОІМУ геютарі по 142 ТО1Н:НIf ціеї

ДанИlЛО'ВИЧ ПеРМ'ЯlI(;()В та Іван 3а- 'РlУК'ів., 3.'1'іIЙіснює кеіРlівництно ВСlі!Шl ХalptllВИ~ СавелеНІКО ПОСКЛИЛИ, за-

захада.ми, СПРЯI~I'О'ваIlИМИ на з:їіль­

мазl3.1ЛИ -і 3aJМFНИЛИ, де треба, пе-

шення вро?КаЙнIJ{'ТЇ. Робо.ту r,ною

р~мички

в

тисячах

1,5

па,рни-

НесУч.и TP'YiдJOBY ва,хту на честь

,наСТ!У'J1IНИlХ бітниlКИ

пар'ті:йних з'їз.дів,

рЩЩ!'ОЮПУ

посилили

сыиІмии

llJIКіднИlКЗМИ

і

XlВоро­

баlМИ рослин. ОКР'8мі статті 'ПРИlОв'Я'чено пиrrан'н'Я'м економі,ч­ ної В.ИlГОДИ 'ВИlр{)'бництва Ц.ієї ці'НіНО'Ї к:у.1ы'рии на YI<iJ)aiHi. .3. Р. ВеЮIoКіа, І. І. ryp,kH, П. П. Па,сі:чниlК. Концентрація виробництва і Qрганізація ферм у

МОЛОЧНОМУ скотарстві ... В К:НИlЗі ,виовітлюється

пи­

таIНН'Я 'концентраці'і МОЛQ!ЧНОГО окотаРСl1ва в колгоспаlХ і рщд­ ГООП ЗlХ , С'І1ворешн,я фер'м ОІПти­ маЛblНИХ

РО'ЗМlірі!в,

<виrзначення

ЙОГО 'у шта:беJPЇ.

пев,ні,

що

В. ТИНДА,

Iпланл'Вих

500 ·•••••••• ТО'НН вивеЗI%О в'же 200. д'(} 20 грудня

3

'д}1маемо

На цій роБО'J1і ОДночасно

ви.конати

~аїtняrrо

ПРОВ()іди'ГЬ'(''Я

господарства

п,і'дго-

'!'(fBKa· грунту.

НОВА МАШИНА­ МІНЕРАЛОВОЗ

ВClі ці робо,ти ми ЛРОlВO!ди,\1'О 3

ТaJКИ!М 1}o~pa.XYIfK()IM, щоб уже в сереlдюri сіrчНЯРО'3Іп()чати за,биваlIFНЯ паРНИlюів, ав КЇ'rщі м:j,cЯЩЯ та на по'чатку moТО'ГО ci'lJl6y кап~ти. Ранню кащ"С'Гу віlДДЇЛОК вmРОЩУ.ваrrиме на чО'ТИ'рьих гекта­

рах. Для цьо:го ПОТlріБНI} 160 ти­ СЯіЧ штук :розсщ:(и. Її ми ПОDі'емо

400

у

рамах. ТакНІМ ЧИ Н QI.'d , 'кО'риби і рами лагодятЬ/ея, Т'pyнrr і ~о,БРИIВlO 3Іа­

'Цьому В'ї-дношенні діла у НЗJС, ЯК

rкажуть, в нормі. І нмJliтьне тіль­ ки тОМУ, ЩО Ч8lСТИНУ старих маємо

а чаtCтИlНУ ДОВИГОТОВJIЯЄМО за-

РЩІЮ

ДОС:Вl·ДЧеонии

ШlірНИIКО'IЮД,

спеці,алііЗОа3анИlХ гооп.о,да РС·l1В. ПИ"l~аIllНЯ КО:l1rпл·еК!Сної ЇІХ м-еха,­ н~зації залеЖІНО ві,д с;п,особу

УТРИl\!·анНlЯ

ріЗНИIХВИrд:,в

ПТИlц,j

,і висвітлюються в .книзі Ю. А. К)"РОl8а. Розповідаючи про пе­ 'ре,довий д'ОClві:/l <В И!J)ОЩJ1ВзнНlЯ М{)Jlод,няка .на м'ясо та УТРИ­

\МІЗННЯ

ДОРОCJJої

.

'М,онтно го

пrпщі

молод/ня,ка,

ОПиіНЯЄ 11ЬІСЯ

ТI3ІК ОЖ

на

поОуlдОВИ птахі:&НИRИIХ

і

ре­

а,вroр

п И1' а н ня,х

пр.и.мі­

щень та їх Q·бладнзн;ня, апи­ сує конструкції машИІН і ,ме­

~1ic'I1KOCTi. Ю. А. Кур·СІВ. Комплексна механізація птахівничих госпо­

'збирання яєць ТОЩО,.

І. П. Байрак. Краше ви,ко­ ристаний робочи'й час вища продукти.вність праці. .AlВ110Р канu:щдат еконо,~ЇЧ­ них

'наук

-

на

ПРИlкла,дахви­

СІІ~ітлЮ€ шляхи під'Вищення пр,о­

Д)IКТИ,8!ЮСті

праці.

відділком.

11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО

ШІан.

підВ'ііД.

8

а<:а'нізм,і,в для ПРИ1Гоmу<В,аIНlНЯ і 'Р03lдачік.ормів, зам.іни під­ стил.ки, приоиран,ня п.оСліі,ду,

За Qlста,н'ні роки в нашім Ікра,­ їні з'ЯВlИЛИСЬ нові фОІр'ми В~ де:ння птах,іВНИЦ11ва, що ГР'У'Н­ тується на оргаlltівації ве.1И'КИХ

мИ

керуючий

еконам'і'чної ефективності різ­ них способ;'в УТjJ'Иімашня "ор іlВ , побудови коріННИlкі,в велИlКОЇ

дарств.

Т(}ІМУ

Інша трупа БРИlгаДIІ за:гmовЛcJIє бі(}lпалИlJiO ,і гній, склца'Ючи

' ро-І р'3!3: а тому, що о(}ЧОЛЮ~ ЦЮ оше­

під-

Зlнає.

тшм буде 'БІсе благополучно. Пев,ні, бо ГаЛИJна Ф(jдо,рі.вна У'міЄl'а'кож з ЛЮДЬІ.'ІИ ладити. Чуііна, уважна і до д'і1ла Uеручка.

ГОТОВJIlЯЮТ1>СЯ. Але й це не все. цінної культури. д{) ДіВОХ гекта­ ПО''j1Ріїюе,н верхні'я (одяг» розсадНІ р ;18 р'о.зш ир,И;Т ЬіС Я П л.оща n.Uд помати. Тиж мушу оказати, що lі 'В лі,етиленовою плівкою, де 'на I~BaдpaTHOM'Y' мет'рі за'КРИТО'l'O fJ)YHTy аоочівни,ки з·оООв'язались виростити п{) 12 кілограмів ОІгір­ кііВ.

до'бре

КОЕИІХ paIМ. Це с:та'НО1JИТЬ три ,п'ятих ч·а.crrИНИ усіх рЗJ'd. Крім того, вини пола'годили близь:к(} 75 проценТі,в l\;(lрuIЯв.

а=========================================== СІ.JІЬСЬКИМ ТР~ДІВНИКАМ РеСПIУ1БЛlііка:Н;:lже в идаlВ.Н ИЦl\ВО «Урожай» неЩОlда.в,но випусти с лов авіт ряд КJНи\Г з а.ктуаль­

j

това­

'риші,в по роботі.

......._----_._.~.-- { і •

u

створення

дЛЯ

слово

во­

молочна

-~--

ня,но

Усе це дало непо!Гані наС.l,ї,ДIКИ. На кожному з 500 .гектар,'н зібра110 по 161 центнеру овочів і 311!а­ но Ї,х держаlві 800 тонн зІн ач­ но більше, ніж плаНУВІали. Вро­ жай ооимої пшениці на 770 гек­ тарах становив по 26,4 цeH~Hepa, а бри!ГаlдИ Ше~чеНIК,;$СЬКОIГО і ЖеР'ДІ'IВСI>КОГО в.і,дділк:,в на окре­ мих ПЛОlЩах одержа,.1И п'о 3б--41. M-еХЗlні,ЗОВ,alна ланка Віктора, Фе­

Р,ї.ст

оМиrй

докладає

·повнилась

до6робут

депутат.ів

:ИJ.ЦНJ.И

8!ИРобниuттво

по­

ріка, щоб з року в рік ЗJЮCтав

ви,конкому

Ради

зусиль

на, щоб

HaC11Y'fl:H'0-

в

велику

І

Багато

ТОВСТЕНКО,

голови

.•

На

ва.

l1ваРИНЮЩТ,В l а.

'ні;ку до 'весни, а от за.Віда'ння пО' місце.а!!,,,

врожаю

птахофаб­

завоювала

вагу у трудівників господарст-

р.щі, збіЛl>щеНlнюваробниц'Гва

У ВИlст)'пах ,~казувалось, що ме-

'в обюворенні Д{)ПОВ'I,д! ВЗЯЛИ уч,а.сть л а,н,КОIВ і , бри,га ..1ИРИ, ~Iexa­ нізато,ри, ГОЛОlВиі спеllJїал:сти та

РOlбі11НИ1КИ всього 10 чоловік. БР.ИігадИJР ріль:ничої БР·Иlгади М. СТЬQlпі'н, р'озпові,Діа.ючи пр{) р·о­

ІХ

П;ід.готов,n·еНИ:l1И.

Пухlвської

-

рики

Мінераловоз дістала машина, Павшинському

таку наз'ву сгворе.на на механічному

заводі Московської області. Ії призначення перевозка, а

головне

--

внесення

в

грунт

мінеральних добрив. ,Во,на зов­ ні схожа на цементовоз, мон­

тується на тракторній тязі або на шас·і автомобіля «ЗІЛ-ІЗО». Ії вантажоп,ідйомність - 4 і 8 трнн.

За

тичного

допомогою

пристрою

пневма­

мінераловоз

набирає ,вапняне борошно пря­

мо

з

башти заводу.

вапняне

борошно

На

полі

розпорошує­

ться ·рj'8НИМ шаром завширшки до 12 метрів. Грунт на гекта­ рі провапновується за 8-12 хвилин.

При випробуванні у вироб­ ничих умовах машини дістали високу оцінку. КОМБАйН КОЛГОСПНИХ УМІЛЬЦІВ

Універсальний трирядковий куку.РУДЗ0-СИЛОСНИЙ комбайн «Кубанець», здатний з.а сім годин

10

зібрати

!гектарах,

госпі

кукурудзу

створено

«Росія»

станиці

в

на

кол­

НОБО­

мишастівська на Кубані. його сконструювали колгоспні уміль­ ці. На виробничих випробу­ ваннях «Кубанець» показав продуктивність вдвоє вищу, ніж у комбайна «Херсонець».

МАШИНИ

ДЛЯ

ГОРОДІВ

Сівалку «СЛ С-8» дЛЯ сівби цибулі почав випускати Кіро­ воградський завод «Червона зірка».

Агрегат

монтується

на

самохідному шасі. Сошники можна встановлювати на різну глибину, що дає змогу висі­ вати цибулю не тільки на рів­ них площl'.Х, але й на грядках

і гребнях.

(РАТАУ).

. . . . . . . 8118 . . . . 8с ..... ,.. !ІН • • • " .LI • • • • • • • " • • • ~ 8" ..

НОВЕ ЖИТТЯ 16 гроудня [965 року.

3


•••••• " ••• М •• І •••• ". ~1I11'IJ В ,_1 •• '11 ••• І! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 •• 8 . . . . . . .

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ­ ВАЖЛИВА ДЕРЖАВНА СПРАВА

ОСЬ І ((ЗІРОЧКА)) ... j{lюі pa)l)~eai Clбличчя у

ЛЯJТ-ЖОВІТеняvг, юрБСіЮ

З

що

клубу

при

Рожнівсь'КЇЙ

Вlllсипали 8-річній шк,wrї.

ма- ство,рвний

Ного відк'ри­

«3Iірочжа»!

Одне щось РОl3П(івідає заосоплеНСі, JIIP}'1Ге см'іється, третєСlПер еч аIn'ЬСЯ. А того в танок тягне... Що ж 'l1рапи.'юсь? ЧИМ заХ{JГ!леН1і малюки? заlпитаєте ви. Але ДЛіЯ цього дава'Їrrе разом заlгля!Не~ln ,10 HWX. Це J\Jраще ЗРClбити у ВИXlі~Ю\1Й день. Ось і клуб «3ірочка»,

"

ває

Уlчениця

Ваня

Івашко

Владив()ста"

повернувся

н,ізщії

ИИlмо іна ТИ,ХІ,е'рів,нИ!(ах, що сто­

с,клащов{),ю бюджету. Відраосувапня 'Від на;'\хо~жень цих

важлИ1ВИХ \10слодаРСЬ1ШХ ;}1Iixo~iB. 3а Їх рахунок з:~ійснюється, наrnрmклад, будіI ВНИЦ1'ВО і pe~IOHT ветеlрmпа:рнwх закладів, об'ЄК11~В пожежної охарони тощо. 3 1 січ­

ня

р.о'зповів

РІЖУ

1966

пожежні

риша:рна

для

===========~ф "

До ЦЬОГО часу П ОЯСНЕННЯ. я всієї правди не розк,а.зу-

вала, але ВI~рішИ'ла все вияснити. Коли Мбні було 14 po:кilВ, то я

зробила Каті.

ПОNражу

Нелегко ЯКlіlВlНО та Со,раМIНО

:~a

Куценко

вам за,ра.з. КаТ>ер'ино Михайле ДfI:\шдовиltJу. ДIliВИТlЮЬВОЧ!

ДO,HhКY

с'тілыии

сім'ї

в

Було так __ ,»

і

свою

Любу,

неприемносте'й

в6й

.~ЮДЯМ

родині.

котра

завдала

Пригадують­

ся, Катер,ино Яківно, ваші СЛОlВlа, сказані Ів нашій pOGMo,gi: - Ді11КI-І вже пі,дросли, в шко­ .1Y х{щя:ть. Хата в нас нова, ..

А чоло'вік -

таю~й l'РУДlЯга! Тес­

ляр. Усе може! НіlЮГО не наЙма.в. Я не:цужаю, то він м,а,йже сам БУlІЩНОК QПОруIДИШ __ , Жити б та рац,іти.

Ми

А

це

КЛ()4Піт

-

опівчуваемо

вам.

Але

чи

спраlВДjі до цwго часу у ваші,й сіIМ'Ї, Максим,емки, було ,все бла­ ,гополуЧіНО? ДЛІЯ цього да,вайте до ,юініЦЯ в.ислухаемо ЛюБИlНIУ сло­ від,ь. В поя.снюв-альноМlУ документі сліщчи:м органам далі вона ,влаСНІОРУЧНО

опи.оує

про

те,

як,

спекулюючи дові'р,ою одн,осельчаIН­

ки К. Куценко, зайшла· у чеРВІНі минулоl'O року в кім,нату будИ!н­ ку, де ніlКОГО не було, і вкрала

80

карБОlВа,нці,в.

3юдом розбила вікно в БУ'ДИН­ ку ВЧlJ.те.,lЬКИ М, Діден,ко, залізла ТУ'дlf і теж не з ПУСТИМИ рука<>+.т

. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .-t . . . .

І

не знали. Пnа,в\да, помічали об­ но~ки в Любl11НОМ,У l1а.рщеробі, на­ 'віть ціка,вились 3ІВЇідіКи вони? - Це мені Вlчителька пода.ру­

-

учениця

пра,в!Д,у казала

ко,жен

вам,

Il'OAapj-1ва.n,а __ .

ГУРСІУКу.

і

за

це

Ми

наlЧ

раз

А

-

не­

це ба­

шиЄlМО

гр·оші

в

пла­

__ .

В ЛюБИ' Н1 з сього ні з то,го з'ЯlВляються плаття, кофти, го­ ДИІННИІК, опіДНl11ці, кра.п:еlliї аlбо ,куп­ лені за крадені гроші. Інші бать­ ки, помітивши це, забили б три­ ООIГУ. УчителіlВ попит али б, суеі­ дllВ, РОIВесниць ЛюБИJJИ'Х, На,реш1'і, в оаіМ'ОЇ Люби суво'р'О спита­ ли: «3ві,ДjКИ?!» А ви ДИlВИJlИСЬ на це КРll'3Ь пальці. Несе ха,й не­ се, Чим би не тішилась, MOIBmrB, лиш би не плакала, Лише в груд;ні іскра праіRДИ rrро'Ясн ил ас ь.

- По,глянь, Дуню, яку ХУС1'КУ гар,ну подаР'У'вала Любці ВЧИ'­ телuюа' похшаЛИ.1а!СЬ Кilтерина Які,вна сестрі. - Вчиrrелька?! припала очи­ ма .'1-0 хустки ЄВ,ДOlкія Як:в'на.­ Та це ж мо'я' Щ'О пр·опа,lа бра __ . Теп~р ба"IЖИ спитали Любу: «Т'fЮЯ робота?» Люба призн,ава­ .1ась і .не ПРИЗ1на'вала,сь. З,налюва­ ,1а ВI11НУ на інши,х. Пр,о:те ба'тьки ВИМ'ушені були по,неРJНУТИ Є, ;\1\,:лащенко

та

і,нши,м

односельчан,ам

.'lеякі крадені речі. Пове,рнули. -1О1ньці сказали: «ЯК тобі не аIЙ-,я-Я:й'» і заспокоїлись. Ou:e таl!{ метод ВІПЛИВУ! Тож ХОї1іли ви того. Катерино Яlківно і Мlпайле Демидовичу, чи не хотіли, але циl).! са,МJlМ ви ВЧИНИЛИ

"'у.

др,У'ГУ

непростим'У

ПаСlІlВністю

до

долі

помил­

ДО'ЧlКИ

і

по6.1,аЖЛIf,ВI11М стаl&lеННЯIМ ви зр·о­ биlЛИ ЇЙ пр·осто-таки вед'меж,у по­ слугу. Бе-зкарніст'ь була ПрИЧИlНОЮ заохочення Люби до· да,lЬШ\1'Х кр аil1іжок

Ця д,іlвчИ'на знайшла oBO€ по­ КЛИlЮання 'в медицині. Зараз вона ще тілыии медсестра, але мріє стати лікарем. Вї\щwли КОМlООмол­ ка Лща Браг~нець працlO€ у Ве­ Jіи'llюдимерсыій лvкарні, про неї т,іЛЬКlJ й ЧУТ,К хороші ('ЛОІВа :

«Чytйна, хто

Ж,

ввіЧЛИlва як

не

сестркчка».

медсестра,

Бо

заlВж.ди

знаходиться найБЛl;I!жче до XlВО­ рих, дa€ їм порщщ, В&ОідИ'ТЬ цілю­ щі ліки, стежить за ДОТрИіманняіМ ПРИlПlrcа,ного

режиму,

А у вільний час Лі.да спішwrь д.о Бу~и,нку куль'Гури, де Іюна бере активну участь в роботі СПОРТИІвної секц.ії та гурТ,Кіів ХУідожньої самодіяльності. Фото А, Козаi<lа.

веl1ДІ.~ьни:ця

в

при>~~ано траНІСПОРТ пrrжеЖНlії

і н-

ЦI>Oi\lY

питанні,

І от". нова «раІдість». З,наючи, де хрещена О. ЩаСЛИlВа кладе ключ, Люба ,влітюу івже цього ро­

кр,ам

на

костюми

заік,опалЗ!

-

суму

3даlваЛО1СЯ, дока.зі,в

спалила,

в

СТІ}О'!{.ОВ'О,

ЦЬ(JJ10

ще

до

року

пеРlШlУГIJ

:Jібрали

ЛиlП'Н'Я

річ,ну

суму

на'рахованих платежів по n(Jr/В'яз­ С'лрахув.анню.

Добре СЛО'ВО "іи !{аЖЮIО

цих

а

реlll­

подвір'ї.

fFКИХ

батькам,

СЬ()IГnД­

ІІі і прu та,кі Оj)гані:зщії, JNіраlД­

В~ДЩЇiJrк'и

ра;liГОСПУ

(і\еруючі

імені

Рвб~'ТВ'а,

1'.'1.

ЮIРОilза

Су,ботов-

ще

потрібно

щоб

зарубати

свою

провину

і

пока,ятись

(і собі разом з нею!), батьки ки­ НУЛИ'СЬ всіJI\ЯIКО ВИl'о:родж)'ва тиІ і її і Сббе. -- Це суоіДI! з,і ПС,\!lВ али Люб­ ку! за'lrВЛЯЄ мarrи. А 'ми з НlПМIf не в ладу. Ми ТуЩИ не йде­ \10, Любку ВОНИ ЗЗі:\IЗ!НИЛИ. __ І зиову ні краплі ВИІНИ на себе, знову ЛюБLtя-цяця. Піс.1Я ТО["О, ЯlК сама Люба, зіз:нал.ась в УСЬ()іМУ, ви ДОІКОРЯЄ'fе Н3ІВіть С.1і,д­

.lucm 3

бітникі lв і Але

rлужnовці,в.

тв~рдИ'іі

HilIrO'.l(}C

:зро­

)[11

пОчинає

на

ноги

вих платежах. Rе'Р·ї.вники BPllb-ар­

СЬ'І;[)'Г'О aBTrmaIJI;Y, радоспіlВ «,1іт­ ківський»,

ЬІ

почутті,в

а

що

пре.красного,

я'к

\!~

сл)ід, що гарне,

погане, до чо'го

м.ожна, а до

ЧОІГО зась. ВКЦІНО також, що ви не Вl11чз,гаєте ві,д д;тей, не в-м:єте а'бо не хочете О}1Воро спитати. ПР8/В(Да у вашо.му домі не КОЧІпас, по Я,КО~ІУ ,1ЮДИ звіряють

СВОЮ

совість.

с.

I\iНl~Жllчі.

М.

:Іа-

І:ЯМ РО{Jiітнижів і 'СI1у;1,;lIовці'В. Ди,вує:

невже ці

І;еріlВ'НИ1і\И

не

Р()ізу~гію'Ть, ЩCl праціВНIIl\И ін,с­ пе<і\ції держстраху ційснюють не яК'іlСЬ свої плани, а заВ;(ШI!НЯ ве­

ли,КОЇ державної і 1 p-оl\lадс.ыJ\її ваги.? І КI)iМУ, здавалося G, як не

1\ і.й тра'в<ї ?

спинатись,

ВИІНна, бо я мати!» Перекручуєте фаIЮТИ, в !f;біл юю­ чись перед людьми. ТаІК, ВИДНО, і дітей IВИХОlвуєте, Не прищеплlO€­ розтлума'чуєте

Пllга-

іНС'ПРlщії 1111

лучеНІІЮ д'оfiр(шіЛІ,НИ," страхуван-

ГДБРIЙЧУК.

С.

ПДНТДЛІИ,

начальник районної інспек­

з допомогою громадськості ще бущуть л Ю\д І! ), а в TOI~IY, ЩО ви, MaTlf, плута€те біле з чорНИ':\I, шо боlїтеся призм,а,тИlCЬ собі: «Так, я

те

«Р~1сан'іВ'f'Ь.1;ИЛ»

нп ДОlпома.га.ють

ЇМ, бути пе,ршюlИ ПОІ,[,іЧ'lшка,,1И в

ре,J.ш'ції

(з неї, мол.одо'ї людини, яка ті.1Ь­ КИ,~ІН'О

собі на нооі: дочка пішла небез­ печною, слиlзыюю стеill1КОЮ, Доч­ ку треба рятува.ти,.. До речі, те­ пер, KOJlJt ,на Любу заlнедена КlРИ­ міlнальна справа, BOtНI1, CJJра.вді кинулись РЯТ}1ВЗТИ, Але яІк? За­ мість ТОІГО, що,б ЩJИМ'vcИТИ ЇЇ ви" знати

охоплення ДН/Ij}П­

сьюі Рщ~и дещ'Та'l'іIВ l'р)"ДЯЩИіХ дn­ Л!\ веЛИll\IЇ l1("дllдї'I;И [НІ оIJІlв'Я:IКО­

8============================== ТУ

ШИIРО'КО:ГО

вk1ЬНИlМИ ВИ1Д3'\/И страхування рп­

С[ІIJ>авляют~ся во'ни з ЦИІМ зав­ ЯТЬ оеГСIРО'НЬ цієї с.прави. 3'Ol.;ре­ даIНIІЯlМ? Се~IИПОIEі\lі'ThС!>і\а, Погре6- ,ма, ВеЛИlI'()J.!Il\lеР~Ь,І;·а С':Лl,Ра;Іа снка, Трt'ор,lі'ВП'і\а, Руса ніВIС!>і\а , (Г(},10ва т. МИРО!l!'ЦЬ), та Гl)голів­ Плоск'і'В'СЬ'і\(t і ВотданіВСЬІ;а сіль­ ська (:го.10ва '1, ТЮIі\О) ДIYlJ)'ПИ­

К(ШОМУ

С}"М'а С'КЛЦМ; 76 тисяч, в Тf1IЩ' ЧИ!I'.1Ї 42 тиеячі за uпіВ:Jlі і \lаІі-

II • • • " • • :1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ше Люба, я об16рала тітку Г. Максим'еНJКО (оі,м,'ю, Михайле ДеМИДОIВИЧУ, вашою брата!). Ви, батыи,' ДOIВ,гeHbKO про це

l1ЯТЬ

на,ПРИ,і\­

Бро'ва1рах,

коштів іIroПе<к[~ія деРJlютраху ВИlп­

ми ,вийшла, Тієї ж осені таЮ-l~1 же ЧI11НОМ про.шк:ла в ха1'У CBO€Ї тітки Є. МіJlащенко (вашої, Ка­ терИІНО я.ківно, рідної сест-ри!) і IВlІІНесла звідтJI. 66 карбованців та шерстяну хустку. Незаlба.ром, пи­

бу!Ся

таЮ1іЙ. __

раХУНО'І;

ЗРОБИЛА ПОКРАЖУ"

вала,

у

раііветлі;ка'рн:і,

району в

латила по збитках Сl'ршхових ~hA­ го('[п «30РЯ» (дшре!іТОР т. 3ал.і­ ШІЩ'(УВШНЬ грома,дянам ,району. Ця щу,,), ПОlгребський і 3аЗИ~IСЬ'КИЙ

Г. ГОГОЛЬ. сількор.

.. J • • • • • • • g • • • • • • • • •

та

ЛИСЬ

як

за

спещії тощо. , Крім того, ч~,алу

"С пере". о. "'·Ц.І· '''л\.·n,,! ;Іе-, -'1 щ " J

і\а-

депо

шка:рня,

летень «Василий В.1юхер». Майже ~ КЛД'Щ'ЕаТИ В'ірші. 3 .нИ:МIf Пj)О­ два роки ві'н працював 'в ОІкеані. ВОІдятьС<я і\ОНlКУIJ)СИ на краще За цей чwс кол~кrrи'в пла'вучOlГО ВIІІКOlнан,ніЯ художні,х Hf1IMep;H. заводу вwроб!fВ десяl'КИ мі,лйо- ИКЩО лоошчwrе п:і'Д РУ'каши в ні'в банок KCIНCBPBiB, ТИlсячі TnHH :riTeii паі\УIЮЧIШ, то знайте:

сятки ТОНН РИlб'ячого жиру гаl'О ЇIШIОЇ продукції.

I'ЇЛI>СЬІ,і

І ВеЛIDК!Їй Д~'Mepцi, Гoг~eBli, вете­

пі?нервожа'l'ОЇ

селі ВиОРIІК,

оорошна,

в

цих плжежїв збповано, лад,

ні к,ра,борибOlкожервни,ij завод-ве- ~ ються ТіШЦЮва'ти, {'швати, де­

кО'!)М'овог.о

процентів нц­

50

Iра'иО'ннии бюджети. У нашОІМУ ршііr:mі

першо:l'О ПРОМИСЛУ в Тихому O;ea-; Галини ЮрчеНIІ;О ДIT~ навча,ю­

ри,оното

f.

плате'жів ЙдУТЬ н,а фіна'нсуванння

~ PO'BBCHWKai\l кшзоч'КУ «Орел і

:з ~Ц'l'B()M ,старшої

раховуватиш,утьея

платеж'і

#ІаlС!ТИНОЮ державного

"ВАСИЛИЯ БЛЮХЕРА" ~ Ле'~~іМ І;азоч()к, лід І;еріввиУ

СЬі\ИИ), СеМИlllолхі В,СЬ'І; а птахо­ ф1li(JpИJка (:ДИ'РClкто:р 1'. Горюк), завод холодильню(;ів (ди'ре1і\'.тор т. ГОlрБОНQlС), ,3М1 ііШТ'ОIр.г (ДИlреl;ТОР т. Вее:єд:юін), заво'Д не.етандарт­ 'HQlro 1\ощ-наЛЬНQIГI)і ~блаДН1ання (ДИj)е<ИОР т . .тІюбе<Р). Тут Дn~IOT-

ходжень страхових платеJl\Jів БіJj­

но та 34 тисячі по доflрові.1ЬНОМУ страхуванню жи'г1'я. Одна" прагвИJЛЬНИЙ, ефектИІВНИИ обі/[' 'l'а'і\ИХ КОШ1l~в МОЖ.'ІивиИ п'ри тш )'МІО'ві, коли с~льсь'кі Ради" керівники п'Ї!.-\п,рm61ЖТВ, ПРОфС:[]іілКQlВИIX ОJ)ганізаЩЇіИ своєча:сно виKClHYcВaTJnIYTb С'в'ої обо'в'я.Зі\И пп мобіJri~аіЦЇІЇ ~обро'в;.lЬНИХ і oI>OB' Я'3і\ОВИХ I1.11liTeJrofB. Л<к же працю'ють ОІ;.ремі орг,а­

СтрахоВ'і

класу

Галя Карпен'Ко. До'lJрий день, !ІІОЇ !ІІа­ ленькї друзі! вітаЄ'ГьCJЯ во­ на. Л тї,лмш що була 11 ді)ПЧ'Я Пашаса і при'несла з с'о­ БСіЮ ка30Ч1IШ. 3араз ПРОЧИ'таю Ba;~! ... Галя рюпові'дає, а Жflвrге­ нята }'важнСі слухаIЮ'І'Ь. А по'l1ilM переказують 3~f,1cT. Натrри-

·.ей "а 11. "' . . . . 1011 • • ~ ill'lI"'~ • • • ~'1'I " . . . . . . . . . . . . . . . . : !Іілаl,1,

ДВОРІЧНА ПРОДУКЦІЯ

СЬОМClго

ції

держстраху.

--8--

НА ГАРПУНІ

-

"ЦАРИЦЯ МОРІВ" 3 оорту китс/бази «Ра,'l,яжь.ка У'кра.їна») п(\вlї:Д~МИ.'lИ про ціі\а,ви:іі виша'Докв Оі\еані. Пер~с.;ті,'j·ЮЧИ і\ашалота, еh'іпаж кито5<1иця« ВІ,[­ де[}жанньrіі»

вия'внв I\l-І.1'000У alКУ­

лу. Г'РИl'fЩ'IВ постріл га ріп)' 11 р'р'а j «цариця

!ІІO'j)іIВ»

ОПШНИЛМІ,

.1іні. її довжина Лl),над

а вата -

ТОІІІІ.

n.'lИіlЬn;О

14

на

ме-т.р,і,в,

ЧИlМ:

-

.вона

ТИlсь,

бо

вимушена

ВИ

її

6у_їа

зізна­

зачи,нили.

Зараз нелегко встановити, Лю­ ба са,МОСl1іЙIНО діяла чи з чиєюсь ДОПО!М0І110Ю. Припустимо навіть, що хтось ОПРИЯІВ їй організOlВУ­ вarrи крадіжки. Але зрозу~1ійте, батьки 16"ріЧіНОЇ пра&I)ПОРУIl.~!и.ці, не про це ми мову Ведемо, А про

те, що ви добіла ,ви<миваєте ОВО'Ї РУКИ, шо l'ра.МИIНИ вию! нз себе берете!

11('

ЧЕТВЕР, 16 ГРУДНЯ Перша програма. ІІ.ОО-«Ьрати

В~силЬ€lВИ»,

НОIВИlЙ

ХРЮ1ні!кально-

Х'І'О винен у ТОЧ.\', ск:ажіть Д'ОІКУ'ментальний фільм. 16,55 l'оді, що Люба, як оЯ:ї,дчить ха- Наша афіша. Програ:~ta У,країн­ .\,

р,аюеРИСТlІка кої

дирекції Княжиць- cыоІг?? тел~ба:€'ння. 17,00 -

середньої

ШКОЛИ"

неУlВажна

ДО<ШКlЛ~НИКIIВ

1

Для

МОЛОДl-':'~х .•шкодя­

на ур,о,ках, не заlВЖДИ ВИКОН)1Вала . РI'В, «31'РО'lка». ТелеВIЗІ'И:НИИ жу,р­ 17.30 Назустр:ч ХХІІ!,

домашні завдання, часто пропус-' н.~л.

кала уроки і ці.1і дні? «Люба бу_Із ":цу КПРс. «М:сто ша1хтаРСblКiOІ

ла з а,м!КlНут,ою, з товаришащr гру- С.lа'ви» ба, не віlll)Верта. В позаIК,13сні,й' 18.00 -

роботі мало брала учапь». А ось І Концерт

(перещача з .. ДOHeЦblКa), НОВИІНИ У.краIНИ. 18:.30-

ДІПЯЧОІ Х'УДОЖIНЬОl са­

ще: «Батьки при,ховува,lИ, де пе-І модіIялыlс.. т.і. (пе. редача реб\lвала дочка».

Х:то вИ'нен?1 І хіба не з «,дрі-6ничок», Я'КИ,М сприяли баТI>КIf,

починав

~a,).

3

ДOIHe~ь-­

19.10 «МОЛОД11СТЬ CTomrrтих. ньої магіпралі». (Передача з ви .. Од·еси). 20.10 «Брат,и ВаСИЛb€-

нам,о.ту-ваггись і .вИ».

Н.ОВИ.Й

хроні'каЛЬНО·ДОК)'Jчен-

ша афіша, 17.30 22-й урок іІlН­ глі'ЙlСbllЮЇ мови для малят, 18J)()ТелевізіWiні вісті. 18.30 Назу­ стріч ХХІІІ з'їзду КПРс. «Поку­ пець скаже спаСl!бі». Репор.таж з 4-·0Ї ВЗ'У'ттеВ,Q<Ї фа,брИIІШ. 19.00 «радя,нсышйй письмеННИIК» ра­ iliЯНСI>КОІМIУ читаcreв\», (до 25-Рlіч­ чя Бида,ВНlщтва), 19.45 Кіно­ ст'р,іЧlКИ минулих лігг. «Tpal"-їО,РИ'С­ ти». ХУJюж:ній філbtМ. 21.1.5-«Ді­ Боча пісня». Фільм-концерт, 21.45 - ТелевізіЙІНі ІЮВИ!НИ (Моокша).

22.00 -

«ВУЛI!UЯ

(,пер,едача

з

М,

Го.Рl>КОГО').

на

ба.лалаЙці'»

Качалова,

БУідИ,Н'КУ-lмузею «В,іРТ'У'ОЗI!

22.40 -

(МОСI-;1В3).

l\'.l\"БОIК Нlвько,падіння Люби?' Ш'!ЮJlа ще ра,з піcll11веlfДЖУ€ нашу д!1Мку про те, що в сі.меЙ'ніЙ тра"

Друга програма. 18.00 Те.1е­ та.1ЬНИIИ фhJIЬМ. 21.30 Естафета Івізій,ний екОНО~1і'Ч,ний В;СНИіК (Мо­ НО'ВИ:Н (Мооюва). Друга .~poгp.aMa. 18.00 - 21-й OКlBa). 18.45 - В. Кочетов, С. Ха­

гедії

ур'о'к ,аНГЮИIСblКОI

багато

в

'ЮМУ

винна

Кате-

рина Я-кі,вна. Той, хто народив, і зобов'язаНIІІЇ ви:пеСТIf в. люди. «Там усе :\1,аТIІ'» при.гадуються

слова класного кер:вника 8 класу В. М. OHiiГIKO.

Катерино НкіIВ~Ю. ваше стаlВm~IІ%Я ДО' ТОЮ, щО трапилось, да'є

підста'ви зробити BII!CHO'Bo~C ви не

Ч'ClВИ Л:.1'Я

ма.1ЯТ

(ЛОlвторення передаЧІ ,в:'д 15 "руд­ Н'Я). 18,ЗО «ШаЙбу' ШаЙlбу'». Мульт~,пліка.ціЙIJШЙ філ~м, 19.00 ~

ра. «Сі'м'я Журбіних». СпектаlКЛЬ Ленінгр,а,дJСЬКОГО деРЖаІ~НО'ГО ака­ демічного театру і,мені О. Пушкі­ на (пеР€[Дlа,ча з Ленінграда),

«ВЩQМІl

ошва ки». (ТІТО Го~бl'). 19.55 «ЕКОНОМІЧНІ зна.ння КОЖ,~()JМу» (Москва). 20.15 О. Аф1НогенО'в. ~~~л:ют, (Мооюва).

IсrпаlніIЯ!».

Прем'€ра

теле&іЗJИlНОГО

Редактор Фесюк

ПеТjЮ

€.

ФЕДЯЙ.

Іванович,

ЯІКИЙ

ПО.1юбляєте праlВДИ, боітеюя ЇЇ, СПбктаК.lЮ (Мocwвa). живе в селі Плоске Броварсько,го в боязні і в П'ЯТНИЦЯ, 17 ГРУДНЯ 201 КЗlрбоваJНець. За іЦі гроші ку­ А !J цьому саме району, пор)~шу€ СПрЗlв.у про роз­ потур,анні дочці тра,гічн.ість Перша програма. 12.00 - Те.1е- лучення з Фесюк Раїсою Сидорів­ пила краму на чотири плаrrя, два Не стільки в TOIМIY ІВ ів Ї-Йн і новини (MOOКlBa). 12,15- ною, яка живе :в селі відр,іЗIf на КОС11Ю~И. А, довідаіВ­ становища, ГО'ГО,1і,п дочка схибила К,інонаРИІСI-І (MOOlffia), 17.25--На- Бро,варсыкгоo рlаЙо,ну. шись, що піс1І;озра в-пала на неї, тра'гічнkть, що

ку

Вlїд!іlмкнул,а

її

хату

і

у,юрала

НАША АДРЕСА: м. БРОВАРИ, вул. Київська,

158.

СПРЗlва розгл'ящаТliJмеп,ся в нпр­ су.ді Брова.рського району.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ:. орган Броварекого комитета КП УкраинЬІ и районного Совета

р'айонного депугатов

трудящихся Киевской области.

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

3-82, вjдділів партійного жиrrя, масової роботи, сіль­ ськorосподарського, промислового та відповідального с.екретаря 4-67.

_ ........................................................................................................ ..............

ІНДЕКС 61964.

.................................

Газета виходить у вівторок, четвер та суботу.

БроваРСblКlа ДРУіЮарня, Ки!іівсЬІКОЇ області, вул. КІІ Ї\вс ыlК а ,

~

158.

Телефон -

4-5ї.

Яковлева

Галина

Олексіївна,

яка живе ,в !Сел! Княжичі Бро:вар­

Зам, 6681-3840,

СЬКОІГ:) району, порушує спраlВУ про рО'злуцен:ня з Яковлевим Ми­ колою Павловичем, я.КИЙ Жlгве там

же.

Gправ-а СЛУХ<іТlІме.ться д;і БроварсlЖ()11О р,а,Йону.

в

Н3[11СУ­

111 номер 1965 рік  
111 номер 1965 рік  

111 номер 1965 рік

Advertisement