Page 1

РІк виданн11 ХХІІІ.

Пpo.Aemapl всі.х кратн. єднайтеся!

НА БОРТУ "БАЛТИКИ"

ВVДІВНИК

Тур.боелектрохід «Бадтика» п· родовж·уt; свій ре· йс до бере.rів Америки. 14 вересня члени де дегацій Радянського Союзу, У країн­ СІ>КОЇ РСР, БідІJрус:ЬІк· ої РСР, Болгарії, Угорщини і Ру;му·нії на П сесію Ге;нераль· ної Асам•блеї ООН, члени ек·іпажу турбооле:к:грохо;:1а з інrерееом прос:Іухали концерт, який пе• ре.1авався з Мо-скви ;ря

IIIYUI3111Y

учаое·ників ЦЬІ)ГО іСТ()рИЧНОГО рейсу.

15 вере·сня з,ран,ку хор'Оша, сонячаа .погода. Океан спокійний, його нео·зоорі годубі прО'Стори ми.тують окІJ. Tyr по-дітньому теп.'Іо, на па·.1убах ·ве.1ике пожвавден·ня.

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партІї Украіни та районної Ради депутатів трудящих Київської області

.N! ~

ІІІ

.......... Півтора

місяця.

відділяє

нас

від знаменної дати - 43-ї річ­ ниці Великої Жовтневої соціа­ лістичної революції. 3 особли­ вим

піднесенням

готуються

трудящі нашої країни до зуст­ річі

великого

-

свята

nролетарського

дня

вої ери

становлення

но­

в історії людства, ери

ствердження соціалізму

но­

-

вої і найбільш прогресивної формації в розвнтку суспіль-

~ ~

етна.

Головною

особливістю

на-

шого часу є те, що соціалізм

зараз вийшов за рамки однієї країни.

Соціалістичний

лад

тепер уже переміг більш як на третині земної кулі і є провід­ ною зіркою на шляху народів,

які борються проти капІталіс­ тичного гноблення за націо­ нальну незалежІІість, за мир у всьому світі. Під керівництвом Комуніс­ тичної партії і її мудрого ленінського Центрального Ко­ мітету. трудящі нашої Батьків­ щини успішно здійснюють по­ ступовий перехід до комуніз­ му завітної мрії всього людства . Радістю і гордістю за

любиму

Вітчизну

наnовню­

ються серця трудящих. Дост­ роково виконують виробничі плани другого року семирічки трудівники соціалістичної про­ мисловості. значних успіхів добилися працівники сільсько­ 'о

господарства,

впевнено

ви­

{

лнварно-прокатного,

nромкомбінату. Ко лг о сnи «Більшовик», ім. Сталіна, іме­ ні Калініна, «Жовтень» вже виробили відповідно по 82,9, 76,2, 65,5, 48,6 центнера м'яса на \ОО гектарів угідь і борю­ ться за те, щоб до 43-ї річниці Великого Жовтня закінчити вІІ­

конання своїх цих

зобов'язань.

господарствах

вже

В

одер­

жано від 280 до 305 центне­ рів молока на таку ж площу. Не відстають від них по ви­

робництву продуктів тварин­ ництва робітничі колективи радгосnів «Бобрицький», «Ве· ликодимерський», ім. UЦорса. Визначних

усnіхів

в

соціа·

лістичному змаганні добилися наші кращі евипарки Н. Оси·

в

світі

з

у

день

наука,

дня

зростають матеріальний добро­

В

людей.

ці

дні

водах,

nах,

в

в

на

і

радгос­

куточках

нашої

розгортається

хвиля

усіх

країни

фабриках і за-

колгоспах

осенародного соціалістичного змагання на честь 43-х роко-

вин

Великого

трудові

Жовтня.

nодарунки

Гідні

готують до

свята і трудящі нашого рай­ ону. Промислові підприємства борються за те, щоб до 20 грудня повністю виконати річ­ ний

виробничий

госnах

і

план,

радгоспах

в

йде

кол­ напо­

леглива боротьба за завершен­ ня

всього

комплексу

когосnодарських гом

жовтня,

конання

за

сільсь­

робіт

протя­

дострокове

планів

по

ви­

продажу

всіх видів nродукції державі та соціалістичних зобов'язань. Перед у змаганні ведуть ко­ лективи

заводів

холоднльнн-

п.рийо.м

кращим

з

на

спо,ртс,менів Палкими

оплесками

ведення

бесід,

доповідей,

лек­

Я'Кі прийшли в гооеті до спортсме-

Центрwльний

нів.

Радянський

На прийо·мі буди присутні мі-

І

цінники Ценl'ральноrо

вже

І

3

Та

поновлення

наочної агітації;

продовжуєть­

усім

золотою

UЦе раз звеличили

хлопців та

дівчат!

У вічнім

Москви,

Лариса з України.

ту ди

за високий клас! ні

на

Та

хвилину

не

Жовтневої

На пі·Дl]риєм· ствах ~' краї· ни роз­ соціаWІі·стичне

змаган­

нам в житті едина щастя й миру

До

наша світла путь. М. ЗАГРЕБЕЛЬНИП.

залишали

в одиноцтві вас. І

рії

ше

ти

ня за гід:ну зустріч 43-х роковин

ос·о.би<сті

щити техніко-е,коно·мічиі по·ка·зни­

ти

рев·олюції .

ки.

цукрової nромисловості випускає Куп'ян· ський машинобудівний завод . Елеватори,

року дали країні більше

легливо

лонів

надпланового

rягли

праці

високо· Ї

-

на ОДНІ}ГО

по

60,4

50

вугілля,

еше­ до­

про,дуктивності

тонни палива

робітника

за місяць,

зек·ономпли державі більш як 600 тисяч карбованців. Собівар-

1'ість тонни вутіл.'Ія на З карбо­

ванці нової.

копійо-к нижче віщ пла­ Багато 6риrад і дільниць

75

-колективи .Львівсь­

барю•ть·ся

ВИl'Р<І.Ч'ання вісім

виrро.бітку, пі,дви­

економіЧ'НОГо

з

району за

напо­

ощадли,ве

е .'!ек·троенергії.

.'Іишком

місяців

За

п·ро•мис­

лові' сть зекономила ЗО мідЬЙ{)Нів кіловат~гощн е.'!ектроенер-гії. Цієї кі·лькоеrі досюь, щоб у. Львівсь­ ко-ВІ}динському басейнj видооу­ ти 660 тисяч тонн 1\а'І'яного ву­ гі.1ля.

(РАТАУ).

високоврожайні

хресним способами.

Майже всі господарства області заклали насінні ділянки. Насіння діставали тільки елітне на до­ слідно-селекцІНних станціях. (РАТАУ).

НОВІ АВТОМОБІЛІ за,воду

Горьковського

пе·рши.м

в

авто­

області

став

на трудову вахту на честь 43-х роковин Вели·к~го Жовтня. В своїх підвищених

зобов'язаннях

автоза·во;;щі дади с.1ово

викО'нати

десятимі-сяЧ'ІІУ програму по вало­

в1й проду· кції дастроково 2Н іІіовтня. Особливу вагу nриділя­ ють ВОНИ ВЛ'РОВадЖеННЮ НОВІ\Ї техніки. Зокре·ма, вирішено виГІУГовити

до

сь&мо·го

дистопада

дві дос.'Іідно-виробничі nа'J}тії удfі­ ско·налених

дегко-вих

автомобі.1і в

«Волга».

терито· Заби .1п

три

свердловини.

останній

місяць розвідники

Головгеології

УРСР ВИSJ:Вили три нових родовища газу . На 1 арханкутському nівострові в Криму знайдено І О nерспективних газаноених структур. На одно· му з горизонтів газ залягає на глибині 1000 метрів. Ue дасть змогу найближчим часом поча·

ре­

Ведикої Жовтневої соціалістичної

кого

висіяно

Перше газове родовище відкрито на Луга11ського економічного району .

За

вирішили до свята Великого Ж@тня завершити річні пла·ни і

Вщюбничі

Всюди

сорти пшениці «білоцерків· ська-198» і «миронівська-264». Дві третини площі засіяно про­ гресивними вузькорядним і пере­

r;ілька фонтанів nального, з них один дає nондд мі.1ьйон кубічних метрів газу на добу. Бурять

волюції.

Гірники шахти ко. муністичної nраці «Кому~Ііст-Н()ва» з початку

Київської

Забили нові фонтани газу

Великої

соціалістичної

нор·МИ

ведуть.

наймиліша

Переджовтневе змагання тру дящих гоJ)'таЄ'Гься

свій край весни. Римі, кажуть, небо сине

І ніби всі шляхи

Спасибі, рідні, Ми

Вітчизни

й радгосnи

ми.

Кодектив

юністю, мов сонце,

Трудящі району готуються гідно зустріти велике свято річницю

нових

а---

області закінчили виконання пла­ ну сівби озимих. 60 тисяч гекта­ рів прн3начено на зелений корм. Сівбу проведено по кращих по­ передниках зайнятих парах. Поля добре заправлено органіч­ ними і бактеріальними добрива­

(ТАРС).

пронеслн.

І

тів, закінчується будівництво нових культосвітніх і побуто­ вих закладів.

43-ю

спортоменам

гордо стяг

ся благоустрій населених пунк­

-

літ­

Олімnійських

колонад.

що мнліш за зльоти r.околині

до

і

XVII

лані.в дівчата, хлопці із забою,

Ви

неповторна велич

nід­

пристуnають

бажав

кажуть, небо синє

nриємствах, в колгоспах і рад­

виготовлення

які най-

новогс

Механізатори Київщини завершили сівбу озимих

Дороzи відкриваєм. м.и

Фізкульт-привіт вам

госпах

і

ордена,ми і

Компету ніх і VIII зимових

У вічнім Римі,

бу народів нашої країни, со­ ціадістичний патріотизм і про­ летарський інтернаціоналізм, На

нагородити

предста'ВНИКИ високих досягнень.

Шутков з

уряду.

КПРС

прийняли рі-

більш відзначилися на

СРСР і сою·З'них респуі)дік, секре-

T(IJpi цк в.1КСМ,

ну Комуністичну партію і її вождя В. І. Леніна, про друж­

Радянського

Ко,мітет утряд

що

КПРС, депутати Верховних Рад irpax. Тооо·риш Ф. Р. Козлов по-

Радянських в Римі

політику

шеннп

ПІ}Відомив,

· · · медалями спортсменів, ністри СР ср , • ВІдповщалЬІ.НІ .пра-

ЦІн про Велику Жовтневу соціалістичну революцію, рід­

про мудру зовнішню

споJ)'Тсменів з великими перемо­ гами на Олm:пійсЬІких іграх. Шд бурхшrві оплеС'КИ присутніх тов. Коол·о-11

безnе

зерно

надходить

Колrщпи

ного Комітету пар·тії, Ра;ди Мінізу,стріли стрів СРСР, прези:дії Верхо11ної

Р.

е.1еватори

пункти

---а

дії ЦК КПРС, се*ретар ЦК КПРС

Ф.

На

На фото: автомашини з зерном нового врожаю на Барнаульська · му е .1еваторі. Фото В. Ніко,1аєва .

XVII Ф. Р. Коздов. Від імені Цент·раль-

Ф. Р. Ко~1оЦК КПРС, ГодаtІи РаМ. Косигіна,

А.паї.

кожни·~

збиральни;

врожаю.

діячі ·ку;lьтури.

радянсь·ких

се·к·реТЗJР'Я ЦК КПРС ва, члена Прези:дії пе.ршого застуnника ди Мі-ністрі·в СРСР О.

Великого Жовти~ очолили пар­

про­

ІІа

З

фронт

х.1ібоприйма .1ьні

~ n·рwсутні ч.1ена Президії ЦК КПРС, Рщщ СРСР він палко поздоровив

кра­

розпочали

честь

-

Соціалістичне змагання за r·ідну зусrріч 43-х роковин

знань

това·риств і

учас-никі11 Олімпійських irr!'p.

f

щих буде nрисвоєно високе і почесне звання колективів і ударників комуністичної пра­ ці.

К(!ВНХ

радянська

місце

)

В урочисті дні свята в Кни­ гах і на Дошках пошани з'яв­ ляться ноні імена і nортрети nереможців соціалістичного а

спортивних

край .

шириться

ро·біт

організацій СРСР та Олі:мІПій~ьТепдо зусJ>рінутий присутніми кий комітет СРСР влаштували : на прцйомі висту.пив член Прези-

ших.

ських

перше

!

Союзу

nала, К. Швачко, дояр П. Трохименkо та багато ін­

змагання,

до сес<ії Гене­

~ І І:р:~,:!::Е~~~:~~!::~~~~;:~:~~~::ІВМ~ви,

Без­

lf.

Алтайський днем

рервно

доярки М. Пнльтяй, Г. Войтен­

бут і культурний рівень радян­

на

Дtтега;ції ведуть звичайну роботу, готуючись ральної Асам.fщї ООН.

nова, Г. Волоха, Г. Харченко, ко, А. Ряба, Є. Ворона,

зусl'рів ра,;Іянський танкер

телеграм з Батькі· вщи~ни і з за·рубіжних країн.

рай­

тійні організації. Під їх ке­ рівництвом агітколективи і r·pynн членів Товариства для nоширення nолітичних і нау­

йшла

~

ків,

годині ранку ТУ'Іібоелектрохід

жаемо ща·сливого пдаваннп і блаГ()П'О.'ІУЧНого повернен1ня на Бать­ кі.вщину». Екілаж танкера пе•редав у віщо11і·дь ·гелеrра,му : «Дя·куємо за добрі побажання.· Від усієї душі бажаємо Вам, ,до·рогий Мики· то Сер·гійовичу, нашій де,легаціІ добраrо цоров'я, успіхів У викона·нні бл.а· г. ородної ~ІЇ'сії в бор()rьбі за зага1ль·не роззброення, :Ja мир в у·СЬ()Му світі. Ща· сливо·го пдавання! ». Як і раніш, на борт «Балтики» н&дходить багато віта.'!ьних

~ І

Великого Жовтня

9

О

((Чеф·новцьІ» . Товариш М. С. Х·рущов надіс:~ав капігапові і членам екінажу танкера таку те.1еrраму: «Сердечний арwвіт радянськю• морякам, які ро б:~ ять рей· с по Ат.шнтично~Іу океа·ну. Від дші ба­

* Ціна 15 коn.

Субота, 17 вересня 1960 року.

Назустріч святу

}

І

*

(2018)

ХЛІБ ЦІЛИНИ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ . до п'ятдеся· видів

технологічного

устаткування

трансnортери,

аnарати

багато

інших

агрегатів з

можна

зустріти

заводі. Тепер иицтво

на

гашення

вапна

для

та

маркою «КМЗ»

кожному

цукровому

промислове

оевоєння

nок.1а.дів.

На

заході

республіки nоблизу Дрогобича забив газо·вий фонтан nродуктиВJІістю півмільйона кубометрів на добу. Тепер на цій площі nродовжують роз­ відку, закладають дві нові сверд.~овини.

Статнетичний збірнии "Здравоохраненне в СССР" Видавництво статистичної .~ітератури

(Держ·

статвидав) випустило в світ підготовлений Цент· ралЬ'НИМ статистичним уnрав,1інням nри Раді Мі·

на

підприємстві

нових

освоєно

со.~омоnасток

для

ви.роб· очистки

цукрових буряків nеред подачею коренів в бурякорізку. На фото (здіва направо) : бригадир слю·

сарів·складаштиків І. І. Шевченко, стар· ший майстер М. А. Коломійцев і старший кuнтрольний майстер В. М. Погребняк nеревіряють готові соломопастки перед відnравкою їх на цукрові заводи.

ністрів СРСР статистичний збірник «Здравоохра­ нени~ в СССР». Збірник містить статистич•ні дані про розвн· 10к о .хорони здоров'я в СССР і союз·них ресnуб· ,,іках за роки Радянської вмдІі в nорівнянuі :1 дореволюційним періодом, а також дані про роз· виток фізку.1ьтури і сnорту, чисе.пьність пенсіоне· рів та інші. Найважливіші дані по СРСР наво­ дяться в порівнянні з відnовідними показниками по капіталістич·них країнах.


БУАІВНИК КОМУНІЗМУ

2

І

ПРИЧИНИ НЕВИКОНАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ n УкраУни_!

В одному з цехів ливарнопрокатН(}ГО

Гоголівський колгосn «Червона Україна» одно із найбільших госnодарств Броварщини. Тому-то

В останній час nартком nослабив керівництво nартійними ор­ ганізаціями дільниць, А це nри­

і немала питома вага його в рай-

звело

оні по виробництву продуктів сільського господарства. Це поКJІадае на партійну організацію,

парторганізація третьої дільни­ ці (секретар т. Южда) самоусу­ нулася від керівництва соцІаліс­

правління,

тичних

до

того,

що,

наприклад,

но

нову

зав(}ду

машину

П(}Крівельного

для

пр~вки

к~рі'вництвом

ня? Перевіркою встановлено, що \ с~во-п?лп~чну робот.у серед пра­

механіка завО'дУ В.

вкрай

Роботу

За

станом

на 1-е вересня зобов'язання вико-

, щвник1в

1

рІльництва

тваринницт­

ва, мобілізуючи їх на виконання

нано по вирсЮництву м'яса на 1 взяти~ зобов'язань по виробни46,8 процента, молока - на 51 ,3 ц:ву .1 продажу державі прод~к1 продажу державі овочів _ на тІв сІльського господарства; ш.д15,2 процента. Відстає колгосп і н.ести авангардну роль· комунІ~­ по заготівлі кормів для худоби. пв . у колгосп~ому виробництвІ; Так, З плану 22900 ТОНН СИЛОСу ПОЛІПШИТИ керІВНИЦТВО ПерВИННИ­ заК,18Дено лише 6 тисяч тонн. ми партійними і комсомольськи­ Причина цього криється, насам­ перед,

в

послабленні

організацііі­

ноУ та масово-політичної роботи ~еред колгоспників. На протязі 8 місяців такі важливі питання, JІR виконання зобов 'язань по ви­ робництву м'яса, молока, продажу овочів державІ, жодного разу не обговорювалися на засіданні пар­ тійного комітету (секретар

Д. Жовтуха). Поза увагою зали­ шилася робота товариського

клубу, суду

бібліотеки,

та

народної

дружини. Не надається належної уваги

роботі

сомольським

бровільним ленню

агітколективів, організаціям

товариствам,

наочної

та

ком­ до­

понов­

агітації.

ми

організаціями,

ми,

лекторською

освітніми лярно

групою,

закладами

підводити

лістичного ти

агітколектива­ села;

ві•дображають

головного

Суханова.

ці

зова·но

поширюва­

ходи

до

усунення

виявлених

не-

долі ків.

мі·стких бу ла

оnерацій

,\Оставка

12 година ночі. В усіх палатах яку на'І

залишиди

ка до ліжка всі кімнати обходить людина в бідому халаті.

статпь·ої

кількості

тяжких без до-

.1і·квідовані

захво­

рювання.

В основі всіх заходів по оцо­ ров:тенню трудівників села є ши­ роRа масово-роз'яснювальна, nро­ філактична робота серед населен­ ве.'!ичкий

на

той

час

нім

ентузіастом

своєї

на

на

що

колектив

у :ІЮб.'!еної

-

Повірите, -

говорить Й:о-

-

не можу за-

в

не

ря

Літківсь·кої

лікарні

йосипа

бадь·орість, підносить їх на·стрій.

че·рrовий,

Сумська область. Добре nоставлено в колгоспі но

року

масово-nолітичну

імені Мічуріна ЛебедиІІ'Ськоrо

району.

Тут

роботу

систематич­

пров::>дяться бесіди, коJІекти·вні читання газет .

На фото : секретар ко.~госпноі nарторганізаціі Олексій Івано· вич Фролов на механізованому току проводить з ко.1г.1сnниками бесі-

його через два цехи. Пропози-

ду про останні міжнародні події.

Фото А. Завгороднього.

---------------~·~

Чому Лисенка не обрано вдруrе секретарем Комсо· моль·ська організація кня­ На звітно-виборних жиц~>ко·rо віддіJІІка радгоспу імені комсомольсьних зборах Щорса вже ряд років славиться своїми ділами. Це тут на молоч­ rрам(}тами. 3г(}дом дояркам було но-товарній Фе• рмі був СТВ(}рений n•рисвоєпо поче·сне зва'Н'ня ІКолек­ пе•рШИЙ

у

який,

районі

КОМСОМО.'ІЬСЬКО­

колектив

.10 речі, найраніше підхо­

пив патріотичний за·к .шк передо­ вих

бриrа,l промис ло вих

пі·дпри­

звання ко.1ективу ко~ІУІІЇ'стичної праці. За високі показники рай­

краї·ни

-

тиву К(}Муністичної праці.

дояроrt,

Зrnдo~r виник.1о питання npo ві;щшттл стаціонару. Неоохідно

боротися

за

з

механізацією

тру домістких

процесів на фермі,

перейшди ·у

вищий клс роботи. Ряд :~оя•рок, зоюрема

ініціатори

винні

негайно

значити

~маган·ня,

не

стосуЄ'Гься.

роа' ясюrrи,

кожному

ви­

твариннику

його обов' язки. Сдід також устат­ кувати

В ЦЬО'МУ році дівчата, в зв ' яз­ ку

а;ають, що це іх

ДиреJЩія і зооветwеціалісти по­

ферм час

для

вивезення

механізми, лежать

які

просто

гною

з

тривалий

неба,

ржаві­

ютr,. Нам же доводиться цю ро­ боту

-

виконувати

Наша

вручну.

данка,

розпові­

-

комсомодки Анастасія 1\лименко, !\атерина Царик, Ніна Петренко стали обс;lуж·увати по 27-40

дає Анастасія Борисен:ко, ви­ рости.1а по 130 центнерів помі­

Однак в роботі виника.'Іо ряд

Во11а вказує, що не .всі комсо-

ві:~будувати р·оди.'!ьне, хі- ком комсомо.1у нео,1норазово на­ дорів з кожного гектара, зара:І рургічне і терапевтичІ~е віддіпен- гоvодїІ;ував юних ентузіасток пе­ ·корів у два-три рази більше, приступили до К(}nання .карт(}nлі, ня, а також всі допоміжні nри- рехідним Чер,в· оним праnор ом, ніж раніше. Шдвищи.1ися і зооо­ врожай якої теж непО'га·ний. П'Ро­ міщення. І наче з води, за допо-е-------------в'~tзання. Так, наприкJщд, Ніна те вихід на роботу не завжди ~Іоrою держави, колгоспу і сіль- рюємо питання про по.1іпшення дала слово надоїти 105 тонн мо- хороший. Є ще дедарі. Потрібно ради один за одним виростають догляду за хворими, створення .1ока і доІїладає всі зусил.'ІЯ, поновити випуск «вікна сатири» нові корпу-си, набагато красивіші їм якнайк·ращих умов. Питання щоб датримати його. і нещадно критикувати їх.

ХВО'РИЙ,

я:кий

нову по:rік.1ініку на потрапляє до л.ікарні, на протязі труднощів. Тут би і потрї.бно бу- мо·.'Іьці беруть участь у неділь-

кабінетів. всього часу пе·ребування повине.н

!

раз завеІJшуються POQ 0 11 П? спо-

И'Ідженню

нового

вkім. Енергійний, рух.'Іивий, за- чено в основном•у

вжди сповнений нових планів, за-

другого

службовець.

ти механічне транспортування

ХІРУРГІчного

материнську увагу. ПеІТШа

заповідь,

ЯRУ

ставить

асильовича е.'!ьника, і нікоди коrрпусу, який буде обладнано перед СВ(}Їми п.і•длеглими лікарне скажеш, що ЙО·МУ шістдесят найновішою апа'Ратурою. 3акін- квмуні·ст й:. В. Мельник, - це ду.мів, він і хворим вселяє силу,

завдань

семирічки.

Л. Беркович,

продовжи-

ємств

10 дСІбре об.'!аднаних

М

нання

дорогу,

Подивишся на головного ліка-І Бу;Цвництво продов~ується. За- відчувати справжнє піклування,

В

но, то і гострою зб·роєю сати­ РИ бо,реться за успішне вико­

ручних

елраr.и Й: . В. Ме.1ьнико.м.

nотребує побудовано

бу~ь-JІRої допомоги.

.Іюлектив

коли потріб­

дев'ятий

фарбувальному

заrоруглити і

сnокоітись і заснути до того часу, поки не пере<ко:наюсь, що від довоєнних. У же в 1950 ро.ці nостав.'!ено та·к;

жаден із ХВQРИХ

робітничий дідом, а,

заводі

nро

cиrr Вжидьович,

Так заводу

ви11рача;юсь

підвісну

заліз:(}

ня. Ії самові ;t;щно провадив не­ М0•10ДіЖ!JИЙ ~rе;mрацівників, очо.1ений слравж­

цехах.

по якій транспир·туєтІ>ся дахо­

інструментів

інфекційні

що

окремих

покріве.1ьного

допомогою

пропозицію:

і апаратури, В КОРО'11КИЙ C'l1POK бу­ .1И

в

номер загально' завод·ської стін-

Вийшов

ти, що дасть мождивість вес­

фашистські

варвари. В невимювно умовах, без приміщень,

штурмівщину,

допускається

багато часу, а також займало чимало робочого місця. Се·кре­ тар КОМСОМ(}ЛЬСЬКОЇ організаціЇ підприємства В. Лещенко вніс

ве

головного корпус•У лікарні тиша, хворі сплять. В цен час від ліж-

за

вагонето•к,

цеху,

ЛІКАР-КОМУНІСТ

•••

також

підве3Єн­

завантажувача,

***

би.'Т(}СЬ

для цього всі форми і засоби ма­ сово-політичної роботи серед кол­ госпників, всього населення. Бюро райкому КП України за­ пропонувало рішення обговорити на партійних зборах і вжити за­

за­

а

іноді

ручне

до

До·вгий час одною з трудо­

дання партійної пропаганди в су­ використовуючи

молодь

шихти

пудьта.

листа з цеху холодної обробки в фа}}бувальниИ. Це ро-

умовах»,

неспі.'Ікова

при­

від

Добитися безумовного виконання постанови ЦК КПРС «Про зав­ часних

та

воду допомагають в збиранні ·врожаю колгоспу і~І. 1-го Травня.

централі­

здійснює-ться

pery- ,

впроваджувати дос!Іід пере­ довиків сільського господарства.

врожаю овочевих культУр. Де­

протяrом

равдіння машиною

соціа­

і

* * *

трьох днів. Тут особливо від­ значи.'Іися ро<tмтники Л. Лів­ шиць, М. Савченко, В. Пурик, А. Веліс, В. Ковальчук. Уп-

культ­

підсумки

змагання;

завершено

схвалена

життя.

Робітники заводу не тільки

Правильна машина виготов­ лена на одному з підприємств б·ратньої Чехисловацької Рес­ nубліки . Ії М()Jнтаж здійсне·н'(} nj,;~

в

«диварник»,

ня

За допущені недоліки бюро райкому КП України суворо по­ переднло секретаря партійного комітету Д. Жовтуху. Зоб()в'я­ зало, зокрема, партком докорік-

Як же виконуються зобов'язан- . но поліп.шити організаційну і ма­

_раціоналі·затора

газети

рацгаслі ім. Щорса груnа ли­ варників. Особли·во відзначи­ лися тут ро(іітники. С. Пота­ пеІІ1ко, В. Кирій, Н . Гришко та багато інших. Комсомоль­

мирічки виробити 6133 центнери м'яса і 27990 центнерів молока, що становить відnовідно по 70 і 320 центнерів на кожні 100 гектарів угідь.

незадовільно.

року.

1960

свячений питанням борот~и за виконання рішень липнево­ го П.1енуму ЦR КПРС та під­ готовці до р(}б·оти взимку. Від­ мічаючи передовиків виробни­ цтва, газета ви~риває недолі­ ки, які мають місце в роботі окремих цехів, змін, бригад. Дуже вдалі к~рикатури, я:кі

кілька днів збирає ГО'родину в

;JНачить і дати більше про­ дукції для потреб трудящих.

серед

ної

;tобре щrацюють, вони активно також допомагають ТJ))1дівни­ кам се.'!а в абиранні багатого

тваринни­

змагань

д

впроваджена

тужн.ість 30 тонн листа за семигодинний робочий день. Це дає можливість втроє пі•д­

ків, не мобілізує їх на виконання зобов'язань.

ви-

ція

заліза. Ії по­

еоку відnовідальність. Адже воки дали слово в другому році ее-

колгоспників

в

встановле­

нести щщn"ІКтивні·сть праці на цьому виро·mшчому процесі, а

всіх

вересня

17

Рішення липневоrо Пленуму ЦК КПРС

в раиком1 'І

f{

Субота,

1.

реМО'НТ полі-

· ·

КЛІНІКИ.

Кош:ктив поліклініки,

60

чодовік,

очолений

близЬІКо

tt

ІІОСИШУМ

ло,

шоб

бюро

своєчасно

йшдо на ДОП(}МОГУ ді•вчатам,

при-

никах

на добудові

але

дум·ку

продовжує

цьото не сталося. Навіть сам секрета· р Г. Лисенко не бував на фер·мі. Рі)Іко з'явля•вся він і в бригадах,

де

працює

багато

клубу.

Петро

Цю

Маля-

реІJІКО. З'являЄ'rься не більше 10 -15 комсомольців, хоч по спис­ ку в орrа1І'ізації є 71. Сталося

мо-

це ТО'му, що секретар не ке'Рував

систематична масово - ·профілак- лоді. Тому і не дивно, що, витич'JІа робота серед населення. І ступаючи на зборах із звітом про бюро, він повеwхово за не дивно, що весь к.олектив лі- роботу

нами, рідко коли давав Д(}руче·н­ ня, до того і не контро,лю•вав, як вони

карів

ко.мсомодьців вже давно

і фелЬІдшерів

-

аІКтивні

15

хвилин встиг розповісти про

виконуються.

Понад

18

вибули

Ще й сьотадні У Щтках У~ім Васи.1ьовичем, живе повн()юров- агітатО'ри. Кожного дня їх можна діда ко,мсомольснкі. НевелИІкий з радгосnу, а з обліку не зняті. в пам'ятку 1945-й рік. Відгримів ним життям. В числі кращих бачити у бригадах, ланках, ее- був звіт, без аналізу, критики і Один за одни·м виступають комсалют перемоги над закдятим во-

акушерка П. Ю. Ревюк, яка пра-

рогом. И(}СИІП Васильович повер- цює тут 25 ро·ків, рентгентехнік нувся У село, де і до війни пра- І . К. Новохацький, лабо·рантка цюнав головним .1іка.рем. Замkть Г. Г . Юрченко і ря•д інших. чепурних, білеqfьких корпусів лі- Ме;щ~рацівники і обслугокарні побачив руїни і зга:рища. в}·ючий персюнад, _

У селі збільшилася кідькі:сть за- Васи.'!ьович, _ хворюв~нь.

~ Не до відпочинку було, рrоповідає т. Мельник, по-~ стало питання негайно і назавж.ци по~утися всієї тієї нечисті,

ред колгоспників

і

сдужбовців

самок•ритики.

со·мо-льці.

Вони

гостро

критику-

се.1а. Розповідаючи про міжна- Не відчували ми, доярки, ють р•оботу бюро, се·кретаря. родні п'одії, про веш1чні перетво­ - говорить Н . Петренко, Вказують на недоліки в організарення у нашій краї·ні, вони одно­ будь-якої допомоги від сеrорета- ції худ·ожньої самодія.1ЬН()СТі, часно проводять серед наее.1ення ря . Послабда виховна робота ее- фі':Ікультурної роботи, навчанні у

.каже Иосип велИІКу роботу

по профі.'Іактиці

ред працівників

роблять все, щоб захвО'l)ювань. У всіх цих благо- ність ка~рів.

фер·ми,

Знизилися

є

плин-

вечірній школі, вносять конкрет-

надої ні nропозиції.

Збори намітили заходи :10 усу­ ме,:~ичне обслуговування хворих ро,дних ділах душею є ~осВі 1дче- молока . Хоч зеленої маси за·раз є було 3'разкове, бідизна чиста, ний лікар-комуніст Иосип Васи- вдостадь, але дояJ)ІКи, особливо нення виwвлених недоЛІКІВ, п·ри­ ті, що доглядають по 30-40 І йняли рішення-наказ новообрано­ страви доброякісні, високока,ло- дьович Мельник. корів, не встигають її ро3.давати. му бюро. рійні. На своіх п'ятихвилинках, М. Тищенко. Окота·рі ж не допомагають: вваІ. Михайnенко • які проuодиио регулярно, ооrовоНа фJто: й. В. Мельник.


Субота,

17

вересня

1960

ВИКОПАНУ КАРТОПЛЮ КАГАТУЄМО

Зяб

Під карт0'1Ілею в нас зайнято 360 гектарів. Урожай її наба­ гато вищий, ніж т(УJ)ік. Особливо добре вона вроди·ла на осушених болотних землях . Тут бу'де не менше 180 центнерів бу.1ьб з кож­ ного гектара. Тепер на полі щодня працює понад 300 ко:~гоmників і кодгоспниць, о скільки норми на збирання КЗіртоп.1і довели всім працездатним.

Між &ригад~ми , :~анками, колгоспниками розгорну.1ося змаган­ ня за те, щоб швидко і без ·втрат викопати ка•ртошІю, дострок(}ВО виконати план продажу її державі. Перед у змаганні веде перща

бригада, в якій зібрано врожай на 40 гектарах з потрібних 150. Викопані бульби просушують протятом 2. -З днів у невеликих купах, а потім кагатують оюремо продово:Льчу, насінну і фу•ражну . Бригада заклала на зимове зберігання пе-рші 5 кагатів карт(}nлі, в кожнаму з ЯІКИХ по 20 тонн . Так само, як перша, роб.'!ять і інші бригади. До с від ПО'Казує, що кагатУІВа·ння картоплі вслід за збиранням має значні переваги, оскільки не затягується ця ро•бота, бо в ній беруть уча·сть всі колrоспники, потрібн· о мадо со.'Іоми для вкривання бу,'Іьб в кага­ тах . Під час закладання ка.ртоп.1і на зим(}ве зберігання кодгоспни­

ки, зо&рема кагатува.ІJ ьни·ки, пю1ьно стежать за ти•м, щоб в тран­ шеї не попадади механічно пошк()д ;кені або шкідниками і зіпсо­ вані кдубні .

За перші дні картопдю ВІfК(}Пали на

90

геюарах, здали понад

тон·н. На вивозці її в магазини Киева і до кагатів щодня зай­ нято 4-5 автомашин. П.1ан продажу картоплі ,\е<ржаві ви•конаємо

600 АО

1

жовтня.

А. Костюк, заст у nннк го .1 о ви ко.1г о сn у і~ . Сталіна,

М. Кособnин,

машинами

Ііа·ртоп.1ю, під лкою зайнято в радгоспі « Ба&рицькиіі » 640 гек-

вй дді ,lку. В цідому

тарі·в,

ви])ішили

по рад.госпу ВИІ\опана картопля на 180 гек·

виюmати

дише

тарах. 3а~ладено

Дев'ять

аг!])е-

щих брьб насі•нних с<fртів « а.1ь­

гатів працюють щодня в поді. По

ма » і « приєкульський » на зимо-

карwп.lекопачами.

робітшщь

300-320

збирають

200

гектарів картоплі зібра­

50

.1юють

які очо­

Михаіі;lо Шрьга та Да­

робітник.

Виробництво добрив в копгоспах і p~rocnax району за станом на 15 вересня

видо С1цоре·нко, на бобрицькому ------а

тонн к· ра­

М . Піддубний,

ШуЮТЬ і ;}ВОЗЯТЬ ДО кагатів.

Но

ярий клин Завершуючи збирання врожаю, механізатори

зразу

поча.1и

про­

водити оранку зябу на очищених від пожнивних задишків п .1ощах .

Трактори сти Іван ПриходЬ!\() та Микола Довгодь·ко, які мдять ~~а­ шину « ДТ-54 » на підвищених ШВІЦКОСТЯХ,

норми

на

ЩОДеННО

ВИКОНУЮТЬ

процентів. Працюють вони сум.1інно, які~ть

130-140

роботи добра.

Під ярий кдин наступного року тракторна

150

бригада

підготувада

гектарів зябу . Щоб приско­

рити темпи оранки, на цю робо­

ту бу де перекдючено ще 1-2 машини. І. Довгодько, бригадир

тракторної бригади.

Колгосn

а------

с. Рожни.

Рожни, «Б-ільшовик» Літки, ім . Калініна Русанів, ім. Сталіна

посіЯ<lИ в нинішньому

Мокрець, і м.

І·ГО Травня

Заворичі, ім . Кірова Пухі·в.ка , ім . Ватутіна Требухів, « Жовтень» Гоголів, «Червона Україна »

Назви

12,8 90,7 12,6 80,9 10,9 87,4 6,8 51,3 5,7

50,4

радгосn і в

с правжньою

рова.

ся за те , щоб до 43-х роковин Великого Жовт­ ня виконати план по від­

в тому числі 4800 цент:. нерів свинини тільки за рахунок приросту живої ваги

тварин .

Підведені

12,4, І 0,8 8,6 7,9 6,9 5,4

«.Боrда ·нівський » Імені Щорса «Семиполківський» «Великодимерський» По раііону

перші

під­

сумки. Вже знято з від­ годівлі тнсяч свиней,

10

одержано

тисячі

приросту

4

центнерів.

Скільки вміння , енер­ гії вкладають у люби­ му справу свинар'ки На­ дія Осипова, Варвара

Галина

Гоме­

62,5 нюк та інші. Це забез­ 87,4 печує хороші успіхи. На­ 80,4 дія Миколаївна дбайли­ 70,7 во доглянула і вже зня­ 53,1 ла з відгодівлі 1213 еви- , 53,9 ней, виробивши 1456

8,9 68,5

центнерів

м'яса.

вона лів,

тися_ч

КОМПОСТІВ

У будь-яку П()РУ РІЖУ мож-

на uачити на подях радr<fСПУ

« Боrдані'всь·киіі» робітників бригади по заготівлі і виробництву до6рив, яку

детrід дикий

1\еуш.

-

9

очодює

Кодектив невеЧ(}довік, але він

дог лядає яких

520

го­

про

те,

на

по­

дня

у

свиней.

Справжнім майстІЮМ відгодівлі свинеіі стала Варвара Сундук. Серед­ ньодобовий приріст жи­ вої ваги кожної голови в 11 групі становить грамів. В серпні во­ на добилась найвищого приросту живої ваги

620

-

тварин по відділку грамів. За це ій і подрузі по роботі Гали­ ні Лукашовій за рішен­

735

ням місцевого комітету вручено перехідинА чер­ воний вимпел і грошову премію.

З ГРОМАДСЬКОГО ФОНДУ суми коштів, які надходять в їх

........ -

вони

у

зробдено

за

останній час

ські ф()НДи.

кукурудзи.

М. Лисан,

агроном·п.,ановик. збирання кук урудзи

На фото :

Фото В. Полотняка .

кн молока . Все це до• зволнло інтенсифікувати

зелена

відгодівлю,

завжди

700-750

комбікорми,

варена картопля, сирі гарбузи , морква, відвій­

кожного

нього

-

тварин

ситі, мають хороший вигляд. Завдяки дбаіі­ ливому догляду щодобо­ виіі приріст живої ваги

становить

з

на n.1осківському відді.,к у .

була

свиней

утримувати

великими

група­

ми.

Подбали

І Заготовлено

гра­

мів, а у серпні забезпе­ чив приріст до гра­ мів на кожну голову.

800

і

про корми.

2500

тонн

ВИСОКОПОЖИВНОГО

СИЛО•

су

куку·

з

люпину

та

рудзи, є .250 тонн сіна, солома. Зараз продов­ жуємо

закладати

силос

Це набагато вище зав­ дання. З групи, закріп­ леної за Арсеном Пнлн­ повнчем, вже здано 200 голів молодняка.

95

Щоб полегшити пра­ цю тваринників , на від­ ділку повністю механі­

Щоб взимку не змен­ шити відгодівлю тварин,

приготування

ку

гною

з

Останне

нововведення

свинарникн.

прямо

В

цього було відведено гектарів кукурудзи. День-два, і роботу за­ кінчимо.

утеплюємо

Вже закінчили ремонт старих

свннарників, го-. туємо воловні для зимо­ вої відгодівлі голів

великої

рогатоі

худоби .

Х . БАРТЕН,

в

раціоні

·~............._,....................... ф............................................. _

приміщення.

400

-

роздача кормів з ва­ гонеток, які на автокарі доставляємо

наземним способом. Для

вивоз­

приміщень.

"еруючий

відділком

.

. . . . ._ . , . . . . . " , . . . .. . . . . . ._ _. _ ................ . ...

Але ЯКЩО до цього додати кошти,

бованців витрачено на придбання

що

витрачаються на культурно-

дУХОВИХ і СТРУ· ННИХ МУЗИЧНИХ ін­

загаль·на сума значно зросте. На

на школа, де вчаться наші юнаки

ці потреби тідьки за останні роки

і дівчата .

поб}·тові потреби кодгоспників, то

· · зв1с!ки · бли.з ько носить радІСНІ пр{) пер:- осо б исте р(}зпоряд:кення у вигля- І наш ко.~го:_п .ви'!' р ат ив~ І творення в життя Історичних рІ- ді заробітної плати або опдати за . трьох МІдьиоюв каро')ванщв. І І шень ХХІ з ·-1зду t'J'ПPC ~ · тих великих коштІв, · яю· д .. о сооливо трудоднями, але й через громад-~ це крІМ багато

бі .

маса кукурудзи. Ось чо­ му

корму

1\рім цьnrо, її згодовують худо-

кормів, очистку і

Зараз 1 телят на луках, він дбає •

щоб них

зовано

видано

Старанно доглядає мо­ лодняк великої рогатої худоби пастух Арсен Пустовойт. Внпасаючи

Нові риси сільського життя

Rоа;ний день семирічки при·

здасть

чатку жовтня. А до кін­ ця року славна трудів­ ниця відгодує ще 800

..............._._........ . _ _ . _ _ . . _ .,..................._. __ ....................,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + .........

Бу де

поживного

ВІДГОДУЄМО 12 ТИСЯЧ СВИНЕЙ

фабрикою

Робітники борють­

гат Петра Ма•.1юrи та Вододимира дяха вже скосив на силос 150 гектарів. Тут закJадено 900 тонн

процентів вико-нують норми ко•м-

радгоспу.

виробництва м'яса став броварський відді­ лок радгоспу імені Кі­

Сунnук,

«Бобрицький » « Зоря»

П'ричепі 11раюора « ДТ-54 », що во,щть Дмитро Оч·е ретько. 3 216 ге•ктарів КУКУР·У;1,3И, ЯКУ вирощува.1и на си .1 ос механізато­ ІІИ п.1о сківського .ві•,uі.1ка , аrре-

додатково де- Т(}НН соковито го корму. Ча стину кідька тракторів, що вивільни- зеденої маси кукурудзи зго,1улись на силосуванні кукурудзи. вали ху добі. Тепер 12 машин п'J)ацюють в дві Перед у заготіВ•lі кормів веде зміни. світи.1ьнівський віді.1ок зіПопереду ~ругий ві ;цілок брано куку·рудзу з двох третин піднято 280 гекта·рів зябу при пдощі. Щодня 3 комбайни вихопдані 600. дять на n:Іантації, зайняті під В. Яннюнас, « кор·о.1евою подів ,> . На 120-130 директор

сином

:J

році д.1я горій 1\орсун, комбайн якого на

цієї мети 958 гектарів кача·нис'ГОЇ . Всю її виріши.1и зак.1а·сти на СИ.'ІОС В rтадіЇ МО·JОЧНО-ВІіСіКОВОЇ стигд ості . Вж~ зі6ради бі п ьшt' 500 гектарів і оде·р жали 2930

Механі:затори радгоспу « СемиПО.'!КЇ'ВСЬКИЙ» зобов'яза.'!ИСЯ завершити оранку на зяб до 1 жовтня. Щоб поси.1ити темпи цієї

12

30,1 114,4 13,3 75,5 13,2 83,5

оаннер Іван ]яченко

.lOfY, робітники радгоспу « Зоря'> тракнри.стом Михай.1nм та Гри­

* **

годІВЛІ худоби і здати державі тисяч свиней,

Назви сіл і колrоr.пів

ТОНН

Знаючи ціну кукурудзяного еи-

« Бі .1ьшов и к » ,

ве зберігання .

за ·нюш накопані будьби, просу-

.1и робітники з б-ригад,

Більше силосу для худоби

під весь

-

роботи, видіди ди

а гроном.

с. Р у с а нів.

Тільки

з

6УДІВНИК КОМУНІЗМУ

року.

витрачає держава

на

загадьне

струментів. При колгоспі є музич-

Немає у нас такої дідянки, де б у якійсь мірі не використовува­ лись

громадські

кошти .

Баяти

житдове будівництво. Воно прова­

виконує зна'fну роб{Іту. 3 початку року радгосп вніс по 8 ,6 тонни д об рив на кожен

в гадузі забезпечення трудящих Крім загадьнодержавних, такі навчання наших дітей і бе3nдат- диться на особисті заощадження УП(}рядкова.ним житлом, організа- Фонди, .як відомо, створюються і ну медичну .1опомогу населенню. колгоспників. Але артіль подає ції грома•ського харчування, по. · д уже важіндивідуадьним іабу довникам ве" в кожному колгосш. Ми надаємо допомогу кодгосп-

на З r~ктарах дерново-гнойові

дитячих закдадів, удосконадення

комлости, яких вже

наро,~ної освіти, організації від- нашому колгоспі він уже п~реви- Діти тут перебувають цілий день.

мо житла і споруджуємо нові б.у-

обслуг(}Вування наседення, будів-

(}СТанні

гектар ріллі, в чо.му значна заслуга бригади . Вона закдала скучено

бу.'Іьдозером до 3 ти·сяч тонн.

Зараз бригада скда·дає комп<Ус-

ти в кагати, вивозить на по-

ліпшення побутового обсдугову- ливе значення має неподідьний никам похидоrо віку. На артілІ>ні лику допомогу транспортом і мавання дюдей, розширення сітки фонд, який становить непохитну кошти утримуємо родидьні будин- теріалами. А колгоспникам лохиоснову арl'І·д~ · ного господарства . В

.,.

ки,

дитячі

r;адки

починку і поліпшення медичного щив 6 мільйонів карбованців, на- Вони одерJІ;ують

1.

.

дитячІ

ясда.

лого віку ми безпдаrно ремонтує-

безпдатне хар- динки. 3 допомогою колгоспу за три р(}КИ

споруджено

го року буде виготовлено по-

кудьтури тощо. да.'Іі збідьшу.ватиметься ще швид- чування, їх доrдядають Д(}свідче- близько 600 будинків. А ше н1· вихователі. все це справді є, як говорив · Все це показує, яку родь у тов. М. С. Хрущов, комуністичЖиття показує, що чим міцВсі наші села едект-рифіковано житті колгоспників відіграють

йових та інших камп:ост~в.

умов життя для всього суспільст- І ше иде вгору артшьне господар-

вок

ва в цідому і для кож:ної дюдини зокрема. Адже зростання ма-

ство, підвищується добробут ·кол· госпників. Хочеться пока·зати це

фідьми. Десятки тисяч карбова·нців затрачено на поповнення де-

теріадьних

па прикладі нашої сільгоспартілі.

в'яти бібдіотек, книж·ковий фощ

голова колгосnу імені Сталіна

мів. Вдизько

ської області,

дя ГНІИ. • u

п· u tд У·tюжаи на.ступно-

над 1О тисяч тон·н Т(УJ)фо-гноМ. Фіоnетов, голов·ний агроном.

На фото: бригадир

ТІВЛІ

і виробництву

л. т. Кеуш.

no

заrо·

добрив

иицтва закладів

ни~І шляхом створення

-

·

кращих ніші І1ромадські фонди, тим швид- і радіофіковано. Вісі·м кіноустано- громадські

і куЛЬТУІРНИХ

благ

І рад!~~ ських дюдей відбуваЄ1'ЬСЯ

регуляр·но

демонструють

Фонди, які ми намі-

чаємо в нинішній семирічці збі.'Іь-

шити в кілька раз. М. Баранов,

На трудодень у нас видається яких перевищив 50 тисяч то- І Нестерівського району, Льві~J,-

'===========~::;:;; не ·rтьки на основі збільшення трохи більш як 10 карбованців.

100 тисяч

кар-


6УДІВНИН КОМУНІЗМУ

4

.....

... ....... .

......

....

Нещо~юшо районна

газета

повідо· М.'Іяла про те, як хі­ рург Гогодівської ;J.ільничлої ліІКа])'Ні О. Г. Козак дала тяж­ ко хвО'J)ій В. 200 rч>амів сво­ еї крові, чим вр•ятувала ій життя. Не~авно Оксана Гри­ горі.вна зр()била ще о~ин б.'Іа­

Не можна втрачати жо~ної хви.1инн . Потрібне термінове втручання лікаря-хірурга. Ви­ кликали Оксану ГрЮ\О>рівну. Приїха·вши на місце, ·вона, не­

Г()р~дний вчинок.

:~овго

Вул() це під час останньої

.1Іtrя

роздумуючи,

кров,

яку

дада

31Jазу

ж

ТІЛі ІМ. Ста·ліна Івана Паримо­ новича Маркуці Лі'да, яка

не :~ихання та ряд інших за­

мерше цього

ди ~екіль·ка годин .

сіла за

ПІ)Вернувшись з школи,

п~шда гуляти

до сусідки. В

цей час і знялася гроза. Дів­ чина заховала· сь за піч. Рап­

С'•е· рть

Зараз

відступила.

ту. Н uатьки, вся громадсь­ кість ce.la дуже ВДЯЧ1Іі О.

бИ'!'ис.я прьс. Ії негайно до­ ~'І'авили

в

сільську

прийняло

додатково

авансувати

ві

На заслужений відпочинок досвk1

nіти

Дякую ва~ за ~опомогу.

заслужений

від'ІІочи­

проводив

ко.lеІ\тив

ноо.

молодим

Єв:~ок1я

-

еказа.1а гато

Ва· си.'Іі' ВНа,

ба­

С'та,ршо.му Поштовому аген­

збQ'Ри,

присвячені

проводам

Євдокії

Василівни,

прийшли

квіrів. Її нагароджено ІІіочес­

контори

свого

товариша.

На

майже всі працівни:ки. Висту­

ною

цівника, що добре знає свою справу, охоче передає свій

/І/

нача.1ьник

райконтори

ники.

Бровари.

боту . В цьому

лок підготу•вався

У

листі

nід

службовець те,

що

Е.

такою Кацов

дрібні

писав

спекуля·ити

про почу­

ІІ fl

~ /·ІІ

j

І1

,...".

го.1овний Gу хга.пер.

Радгосn ~.",

повідомляють:

«На

1

до редакції звернувся робітник

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД Н.RДІЇ Н.RРОДІВ *ВАЖЛИВЕ ЗВЕРНЕННЯ НДР *Змова колонізаторів проти Республіки Коиrо сНастуnна

сесія

Ген~ральноі І Асамблеї буде

його

іншою

роботою.

Редакція надіслада цю скаргу в

б

с ком

nрофсnі.1ІШ

р<щіі.

Після

працівників

держторгівлі і сnоживчої кoone-

вжитих

заходів

Асамблеї

,...,..,..,..."...".. ..... .".,.".

ООН

і

nерешкодити

11

акт американських властей сnрямований, як вказується в , ц;ніїІ

усnішній роботі. Все більшу три­ вогу народів викликає в цьому

ноті nротесту урядові СШЛ, до того, щоб nог і ршити міжнародну

зв ' язку політика західних дер­ жав ІІtодо африкаkськоі ресnуб­

а тмосферу

ліки

в

той

момент,

ко .1и

Конго .

багато держав мають намір зробити нові зуси .1ля д .1я oc.1aG. :ення міжнародної наnруженості.

В оnублікова·ній цими днями заяві Радянського уряду лідкрес­ люється, що в намаганні задуши-

~Іро ці наміри миро.1юбних си.1

ти свободу конголезького народу

ставннцькuю : на неt з 1дуться де.1егатн майже ста краін, в тому числі б .lІІ з ькu п'ятнадцяти нових

свщчитu, наnрик.тад, звернення уряду Ні~о~ецької Демократичної Ресnубліки до XV сесії Асамб ,1еї

заодно діють бельгійські колоні­ затори, їх союзники no НАТО, в nершу черг у США, а також

вая.вив оглядач яnанського

неза,1ежннх

утвори-

з закликом у зв'язку з обговорен -

командування

Дзідзі Uусін . Таку оцінку XV сесії Генеральної Асі'1мблеї, що відкривається 20 вересня в Нью-йорку, містять висловлював-

лися в Африці nротягом останНІх nівтора року. Це о з начає, що обстановка, яка складається нині в ООН, свідчить про nосилення

ням нею nитань роззброєнн.а розr.тянути мож.тивість угоди про заходи no роззброєнню для Німеччини. Уряд НДР розробив

перебувають в Конго. Іх сnільною метою, як nоказав М. С. Хрущов У відповідях на заnитання редактора англійської газети «дей­

ня більшості органів зарубіжної преси і nолітичних діячів бага-

вn.1иву сил миру і nрогресу . Таке сnіввідношення сил і щирока

nлан здійснення загального і nовного роззброєння обох иімецькнх

лі ексnресс», є Ресnубліки Конго

тьох краін світу . Ве.1ичезний

участь в сесії відповідальних дер-

жавних

діячів

держав

законного уряду на чо .r. і з П. Лу­

вселяє ,

за

рає особливої

ства

терес світової сесії

ін-

громадськості до

пояснюється

тим,

що

вона

має розглянут:і найпекучіші питання сучасності, зокрема nитання про роззбр0€ння. Участь в сесії

глави

уряду

СРСР

м.

С.

Хрущова, а також держав'ІІих ді-

держав,

які

багатьох

висловом

nред- І

з абезnечує

Асам6.1еї ООН, без сумнІву, буде найважливішою в історії Організації Об'єднаних Націй», агент -

на~бі;:ьш

вантажникам, а адміністрація не

~~..Jr~......._,..."..."....,...,...",..,.." .,.,

· ном (район м. Нью-ГІорка) . Такий

країн

індійської

протягом

1960-1964

рр.

Ue мирне починання НДР наби· ваги

в

зв'язку з

г~ зе~и <<джугантар » , _в с.ерц.я т~м. що nравлячі кол~ Західної м.1~1ьионІв nростих люд~и новІ на: НІмеччини, заохочуваНІ СnолучедІІ на оздоровлення мІжнародно! ними Штатами Америки, nристу-

обстановки .

nили до оснащення

св0€і армії

про

nланетних сnолучеиь. К. Е . Uіол· ковський nершим строго науково довів можливість польотів з кос ­ міч·ними швидкостями, розробив основи будівництва ракет -штучних суnутників Землі . його теоретичні дослідження, ідеі і ви­ находи були nровідним матеріа­ лом

для

тих,

таннями

хто

займається

космічних

ли ­

польотів,

кон­

струюванням реактивних аnаратів .

В усій своїй багатогранній ро· боті К. Е. Ціо л ковський ма.в одну мету : «Зробити що-небудь корне· не для людей, не прожити марІю життя, трохи

просунути

кого

для

людство

хоч

внеред» .

Радянські ють

люди

свято

шану­

пам'ять

видатного

вченого,

який багато зробив нашої наукн і тех-

розквіту

ніки.

російсь·

Неділя: 10.00 - урок «Займай­ тесь фізкультурою•; 10.15 урок

англійської

мови·

військ

мумбою д.щ того,

за

коло·нізаторами

ООН,

які

розчленування і усунення іі

щоб зберегти право,

як

і

раніш, грабувати багатства ЦІЄЇ країни. Але маневри західних держав

У Конго зазнають провалу.

13.00 -

~ Піонерія•;

художньої

са­

резервів; 16.10 сnор­ тивна передача; 18.15 nередача трудових

для

воїнів

Радянської

АрмН;

19.00 - музична вікторина; 20.15 - «Робітнича rордість•. Телеві­ зій1ІИЙ нарис. (Передачі з Моск ­ ви); 20.35 - «Гаряче серце•. Фільм-сnектак.lь.

19 Понеділок: хроніка

ВЕРЕСНЯ

телевізійна

11.00 -

«Новини

дня•;

«Шлях до зірок•.

11.10 -

Науково-поnу·

лярний фільм; 12.00 «Два Фе­ дори•. Художній фільм; 18.30 -

.«Новини дня»;

nередача

18.40 -

д .1я школярів «За мир і дружбу•.

Літературна останні

-

комnозиція; вісті

(Москва);

мультиплікаційний

фідьм

19.00 19.20 «ВІ-

ночок nісень•; 19.30 м'іжнарод­ ний огляд сНапер'едодні Xt се­

сії Генеральної дсамб.цеї Орrані­ зації Об'єднаних Націй»; 19.45«Земля - космос - Земля•. Нау. Іюво·-популярний

фільм;

«Брат

19.55 -

rероя». Художній фільм; 21 .15 - творчий вечір драматур­ га О. Корнійчука; 22.45 теле ­ візійний виnуск «Новини ди я•.

Редактор

В.

ПИНДЮРА.

Дяченко Олександра Онисимів­ на, шує

яка

живе в с.

сnраву

Дяченком

про

БоGрик, nору роз .1учення

Іваном

з

Петровичем ,

який живе в с. Світильне.

Сnрава суді

2-ї

слухатиметься дільниці

в

нар-

Броварського

раЙО•Ну ,

Смик

Ольга

Дмитрівна ,

яка

живе в с. Зазим'я, порушує спра­ ву про розлучення з Селиком Іва­

ном Павловичем.

Сnрава ському

слухатиметься. в Київ­

обласному

суді.

Проте nозиців: західних держав

ракетно-ядерною зброєю і прово·

ячів інших еоuіалістичних краін сприятиме успіхові 11 роботи . Позитивно вnлине на сесію та-

затьмарює такі надії . Факти говорять про те, що лрав~ячі кола США та іх однодумщ не хо -

дять політику nровокацій щодо сусі~_ніх держа~ . · Дн лравитетв Західної Ні·

На фото вгорі зліва : Республіка Конrо. Провінція Лео польдвіль . Збирання і ванта-

Шиповалов Леонід Олексіііовн~, який живе в м . Василькові , nору шує сnраву про розлуІІ•! ,ІНіІ з

кож те, що в ній вирішили взяти участь глави урядів ряду ка літалісгичних краін, в тому числі

чу1'ь успіху сесії. Про це гово рить, зокрема, рішення американських властей обмежити пере -

меччини складова частина зусиль аr;tериканськи~ та інших противниюв миру , яю хочуть налру-

ження листу агави, з якого одержують сізаль. Після neрероблення з неі виготовляють

Шиповаловою Аллою Мико: І:Ііnною, .я.'<а живе у м. Бровари. Справа слухатиметься в нзр~у-

Індонезії і Індії . Настулна сесія

Генеральної

І сування в США глави делегації СРСР М . С. Хрущова Ма~тте-

еСТРОНТЕЛЬ КОММУНИЗМА» -

жити міжнародну обстановку на· передодні XV сесії Генеральної

орган Броварокого райкома КП УкраиІНЬІ

д. Касаткін.

концерт

14.00 -

«БuгдаІtівськнй» ' І т . ЛесІІК n~изиаченнй на роботу· _ --=- - - -- -,-- :.. вІдПОВІДІЮ ипго Jдоров'я .

, , ,. ,.

мріяв

модія.%нос'І'і учнів шкіл і училищ

міліції

ринку міста проведена рейдова nеревірка торгівлі . Особи, що за й малися дрібною сnекуляцією, засуджені народни!>І судом».

1 і. П б : жовтня ц. р. ереписано та - І ' .1иці, проінструповз.но об.1і- ., : 1\ОВЦЇВ . І. Макуха, ~ ~

/1

Ціо.1ковський

лення

до застосу-

з

noe-

телевізійний журнал

Ві·ді- , С.1Jдамн веопуб.1івованих лиетІв

починаючи

форму.1и

вають себе привільно на бровар­ ському ринку . З районного відді­

за,рллати від 501 до 600 кар- . здоров'я він не може nрацювати

І бованців,

від­

18 ВЕРЕСНЯ

назвою

,i j вання нових ставок утриман- 1 /·1ісоторговельиого складу N2 2 ня прибутковоr::) по:~атІ\у з Г. Лесик про те, що за станом IJ

Е.

«Навести порядок на ринку:.

їй допю·магає

вчений

----~·4·----·····--~·~·----

робітник.

налагодження обліку, своє­ часно перевіряє нарJ~И на ро­

ІІ

ни заnустили nерші в світі штуч ­ ні суnутники Зем .1і і Сонця, створили міжnланетну автоматич­ ну станцію , яка сфотографувала зворотний бік Місяця. А зовсім недавно другий радянський кос­ мічний корабель вийшов на орбі­ ту суnутника Зем ,1і з собаками та іншими живими істотами на борту і б.1агоnолучно nовернувся з ними в з аданий район . Вже неда.1екий той час, К С'.1И й люди-

Ф. Миронець,

І агроном М. Баїrбарза .

захоnлюється,

шпдлми ндших вистУnІв Дивіться телепередачі

На богданівський ВІддІЛок nризначено бухгаше-ром д. Кра­ вець. Вона !И~разу взялась за

зв'язку. м.

Русанів .

І' п;~~г~:nв «:;::~од6и9м1е;;~~:;·

О. Розд'янонов,

пичнікову, як срІлін·ного Щ}а­

Сталіна.

Н . Головня, го.1овний ветлікар І. Помєщиков та інші робіт-

J

гра~отою.

паючі хара,ктеризували т. Кир­

ім.

~ИНКіВ. Радісне новосіюІя І еправи;ш шофер П. дюбиць­ кий, заві~уючий майстернею

мене.

ту Є. В. Кирпичніковій то:ва­ риші по роботі піднес.1и цін­ ний подаруноІ\, бу. кет живих

Теп.1о

колгосnу

Едуардович до наших

днів, як радів би він з гідних nодиву усnіхів радянських уче­ них і конструкторі.в . Адже це во­

нарахо-

У радгоспі завершено бу~івниц11во ДВОХ ЖИТ.lОВИХ бу-

-

-

навчила

Ксли б Костянтин Ціолковський дожив

Радісне новосілля

зв'я:rківцям.

fa:Jя Печура,

дечому

тру­

бухга .1тер

він

стихія,

ки, ракетної техніки і теорії між­

Г. Литовченко,

колгосnник.

Близько 30 рDІКів працюва­ ла Євдокія Ва· силівна КИ'J)·пи•І­ нікова у районнш конТО<Р'і зв'я::ту . І ось прийшов час

кожен

чим

nідкорення .1юдиною космічних просторів. Як учений він найбі.lь­ ше відомий своїми винаходами і відкриттями в галузі аеродинамі·

членів

будуть додат~еово

А. Соnовей,

.1і· ка·р·ню .

на

космосу,

мрії .

К.

рішення

вані овоч'і на трудодні.

с.

на

зерна

порозі

Доскона .1і

тичні

плану продажу овочів де,ржа­

r.

ІІОК .

перестав

гро­

дОІ~ень, вироблений в серnні. Крім того, після виконання

добре. Вона зн.о·ву сіла за пар­

зули,нилось

прав:ІІіння

ло11раму

се·бе

І\ооак за її благорО'дний вчи-

збі.1ьшення

на

в ч о му його повідав :

а·ртіді грішми і натурою. За серпень нараховано по 6 кар­ бованців та за попередні мі­ сяці ще по 1 карбованцю . Ра­ зом з тим, нараховано по кі­

ходів. дікар nро·вела біля Лі-

том в дима;,р в,1арила блискав­ ка і вразила Лід у. 3дава.;~осІ., серце,

Внас;~ідок

що стоїть

тува.lн,

шових прибутк і в нашої а•ртілі

застосувада штуч­

першо· к.1асниця почуває

газет

Додаткове авансування

Б.'ІИ.lИ

пот~рпілііІ,

року

багатотиражних

смю

грози. До'І'Ка к'Олгоспника ар­

на,

зробить свій nерший стрибак у Всесвіт . І тому, що радянські .~ю · ди nершими nоча .1и nідкорювати космос, багато сnрия.1и ідеі ви­ датного російського вченого і ви­ нахідника К. Е . Uіо.тковського. Коли К. Е. Ціолковського заnи­

По сторінках

~tа.lоефЄ'КТИВНИМИ.

року.

1960

(До 25-річчя з дня с.мерті)

Сільські новини

О ;щак заходи, вжиті персона­ ,1ЮІ :-.tісцевої лікарні, вияви­

вересня

17

К. Е. ЦІОЛКОВСЬКИЙ

Наш календар

По нашому району

Ще один патріотичний вчинок лікаря

парту,

Субота,

канати, сітки, щітки і папір. Фото К. Ламота (Конгопрес) .

и райсовета депутатов трудящихси. Гор. Бро_в_а_р_ЬІ_,_К_н_е-вск_о_А_об_л_а_ст_и_._ _ __

Адреса редакції: м . Бровари, Київської області, вул . Київська,

--------------------------------------

ді І .j дільниці Броварськог :) р;; йону.

Бр0'8арська районна друкарня обпаоного улра.вліІfІ!и кульТ)'Ри.

N2

І58 .

3 ам. 4604-3160

111 номер 1960 рік  
111 номер 1960 рік  

111 номер 1960 рік

Advertisement