Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАіН, ЄДНАЙТЕСЯ!

РІа а.цвь ХХ

СТЯХЯ ~ OBEUb

м

лістичної революції буде світлим

111 (1560)

усіх народів

СЕРЕдА

18 1967

h,ци депутатІа тру~щ•х

Ціва

ІСиївс•JСоЇ о6.nа.сті

16

Радянського

свято.,+.

Союзу,

всі.>.

соціалістичних країн, усього міжнароднаге

ВЕРЕСНЯ

Орrак Rpoвapc:r.xoro раііониоrо :комітету .RoкJвteт•uol

партії Україин жа ра.ііокиої

Сорокаріччя Великої Жовтневої соціа

робітничого

р.

класу,

трудящих

усьогс

свtту.

.воп.

u

ВЕЛИКИИ ШЛЯХ БОРОТЬБИ І ПЕРЕМОГ Рцяне~киіі В·смго

ев;ту

нд.род,

тр}·~ящі 1 пере-борюючи 33-Пеl\.lНrЙ

rотуютІ>ся

до

l'ВЯТ-

1\)"Вання еорока1річчя ·Ве.ПІ'К()Ї ~~втнев()ї соціа.1істичної рево.1юІ~ІІ.

В П:t)!'яті люд·ства живе і віч-

вадени.х

опір по-

е·кепдуаІ\'ат-орських

·кда-

За. ос-та!Н:Ні роки адіїrснt>но .1ичезні заходи, спря.мо,ван.і

до

сів, в обстановці ·ворожого ка:пі­ та.1істичного ()ТОЧення, робітни­ чиіі Б.lа;с і трудове селянство на-

к.р)"тоrо

шої

єю і урядом рішС'ння про освоєн-

:к.раїШІ під

но житиме той жовтневий де-нь Ком}·ністиЧ'Ної

ІК.ерівнищтвом

партії

пі,'{несення

Bt'·j та.Ба.

господарс11ва. значення

сі.1І>СЬКО!fО ! нк~іі жодна. антИІІартіііна. група,·!

Особ.швО<

ха.1и

мо-ра .пто-подітична. цніеть 1 соціа.1і·~тичн,ого су.спL~І>СТва, 111ри .

ваJБ.тиве

'прийняті

па.рті-

пі:~ яким би ·прапором .вона. ВІІІСТ}"Па.lа,

ва.ти на

не

не І

може

ро~рахооу­

пі;дтрІWку

в пa. prrii і

сміJІИВО НЯ ці.1ИНІНИХ і передОГО'ВRХ зе- В 'НаІj)ОДі,

1917 року, к.оли ·робітн,ики і ее- йшди по незві.• МІих ш.1яха.х іс­ ме.ть, про зм~цнення Болrос:пів і За:ііняти:й ве.1ИІКОЮ творчою .ро­ дJІ'КИ Росіі пі'д ке-рівництвом пар- rор.ичної творчОС'І'і нового Життя. МТС кадрЗІми керівнИІкі·в і спе- бот'І>ю, радянсь&иіі наІЮд ·на'ПО­ тіі бі.1ьшо·вик.іІІІ на чоді з 'В. І. ~ро.єні програмою О}І\ЇВ!fІЩТІВа

JІепіним ПО<В:І.J1ИJИ .пшнування по-

соціалізму, науково

розробленою

міІщикі'В і ка,піталістів, взя.'Іи в В. І. Ле-нінИїм, вони

і3Д.іі1С.юr.1И

ціадї.стіJв,

про нови:іі порядОtк .тет.1иво бореться за. мир і між­ п.'Іанува.н.ня І! сідьсЬІко·хrу гооп~ на:род·ну бІr.Jпе.к.у. Жовт.Не<ОО· ре­ даорстві, про пі~вищекня затО<ті- во.тюція відкрила нму еру у В'ід· ве.птих і за;Іt}"'ІІОЧних ц:н ·на носи-на-х .JІіж держЗІВами і народа·

с.вої ру.ки пмітичну в.щІ{у, від- соціа..тіJстичну іщустріалізацію ... кривmи 'ІІОЧаrо& НОВ(}Ї ери в іс- кра.іни і JtО.Лективі'JащіЮ осі.'Іьсь- сі.тЬJСькогоrощдарські торії людоства.

к.оrо

«Ві.(НИНі на,ст:w но.ва ·смуга. в

ГООП()Да~ва,

ку.тьтурну

революцію.

історії Росії, і да;на третя росій- соціа.т13му, яка є сЬІка революція повинна ·в своому

&іНІЦевоJІу пі;~;.сух&у привест-и до пере:моrи 'соцізлі3МУ», - rоворив В. І. Лені'Н у першІІ'Й деаь · перемігтоІ ре.в011тюціі, і весь хЦ подііі 6.1И'Скуче підтвер;~;ив Й()rо елова.

д-'ІЯ

здіііенили

продк.ти, про щомімчне авансу"Ва.ння кол-

ми. П.ри:іінятІtЙ ІІ ВсЄІросійським з'іздох Рад 8 листОІпада 1917

Пере·мога

rоспників. Опира.ючись на досвід

. року дені·нськи~й Дек.рет

·npo

мир

RaJШoro і досягнення передо-вих &o.1roc- був па.тким ·заш..тикох до б~оть­

народу rоловни.v підсу·мком Ве­

пів,

партЬя

висунра

3а.вда,ння

ликої ЖІ!втне1І()Ї ре.волюції, 'Пере­ - вже .в найб.шжчі роки на:зтвори·ла ОО.Личчя к.р&іни, зміни­ дОІГна,т-и ОША по рівню виробла. И еІШноmу і ·культуру. За НИЦ'І1Ва м'т:а, :)('(},тока і 'МЗІС.'Іа на роки Ра,ця;нсмrої ма-ди 18 'І)ооуль­ душу на'Селепня. Цей за;кли& витаті велич~зної 'Виховної роботи КЛІІ&&В Н()Ву ХОГутНІО ХВИJІЮ &охуніотИ'Шої nартії у нас ви- творчої актИ!ІШоеті ,)Іідьйонів.

Учора в «Пршв.де» було О'П}"блі- росла нооа. лщ~mа., найваJІМиві­ кова.но тези ВЩLту пропа.га:щи ШWІ:И РИ'С&}{И духоовного 00лІІ'ЧЧJІ

.

би ІІlРІ!ТИ імперіа.'І:і'С'Тичної виіни до

ора.терства. трудящих.

'

Радян-

ська дерnва. незJrі·нно- к.еwєть­

ся у евоій зовніm:ні:іі· денін.сЬІким 'ПРВ1ИЦИПШ С·П:Ї'ВЇJс:НУВ&Н·НЯ держа11 З С}'Спільн~·nолітични.ии

політиці ·мирІrого pi3НJI!JfИ еиетема.-

СоціаІJІі'зм В~·РИВ на.йширші ми. Зовнішня ІПОJІітика СРСР по-

3 аахоnпеииям

1Ііроотори для неухильного зрос- .тітика ~береа:ення миру ро;вит-

читаю кожен ря о

та.нНJІ матеріа.'Іьного і культу,рІЮ- ку рі.ввоправн.и:х, ооно;ЗІн·и.х на

АК

і агітації Цlt ~ІІРС та Інституту як.ОО в радJІНеІ>кий nатр:Юrrи~м, Ра,а;існо схвильова:ний повермa.pк.eitJifY -...1еJІЇ:Ні.;)ху при ЦК соціа."тіе.тІІ"Ше ста.влеН\ВJІ АО пра­ го ріВ'Ня життя народу. · т~пер ·взаєІtfІLОму nовЗІЖа.пиі вЦпосИІН .м:а.теріальна. заЮезпеоченість тр}·:хіж }1Сім:а де:ржа.ва,~ІИ, •вст&RІУІІ'ЛЄ'НнуВІСя 16 :верес-ня з .ра·/tкJ()І.м:у па.р­ ІШРС «до сорокаріччя ВелІfКіJІЇ ці, до сrепі.1ьної вдасності.

Жовтневої еоціаді'СТИ"ПІоі революПеремога. соціалізму, .111ка пере­ цщих, G ураХ}'lВа<нним 'бе3ІL1ат- н~ д~1·ЖJби і Dпівробітництва. тії У ооі·Й цех, де :вже .пращюк ц~ї (1917-1957)». В цьому Т?ОРИJІа. СРСР у могутню ооціа­ ного ·на.вч&ння і бе-зплатнО<ї :~~е- !tfLЖ YCJLVa на.родМІи, ю~ристуеть- 9 роІtів. То.оориші Па.JІІК~ ·мене :ві· д'О<ПО· СЯ підТРІІІМКОЮ і СПЇІВЧ:}'1І'Т.Я:И ВСІ>О- ТЗJІИ! З встуmом ДО КаІІUІЦ&тіf д&кумеиті роокривається всесвіт- .'!Істичну держа.ву, нepymwa ДІІІЧИОЇ ДОП&МОГИ, пенсій,

Жоо!'t'не-/ д~у.ж.~ народі'В ОРСР, іх ПОJІу­ .м:оги та інших виплат і пільг за го лрогресИВН()ГО .1юдетва. раху:нок держа.ви, а Та.КОЖ С'КОРО· іЇКОВТН 6Ва СО<ЦWЇСТИЧНа. Ре'ВО· чення робочоrо ~ня, 18 кілька. роо лщія була. Іtайбі.lьшим пере.вому-ле:ніmху ШJіКЗІЗУЄТЬСЯ Н .dІ1РАТИ ВЩ)ЇіІІІЗ..'ІЬНУ J)ОЛЬ у рОО· перевшцує рівень 1913 .року. ротом не тілЬ'Іtи в жИТТі ншродів DWІИІВ на д~лю 11еього лщства, г.ромі Фашизму. Лщетво ІІііколи Ра)(ян-сь:кі люли почали '&раще СООР ..Вона. зроби.'Іа. вирішальни.й о,л:ятатись, 8 . вm:вітлЮЄ'І'ься героічн.и:й mля:х не за,f)уде великого ратного і тру­ харчува.тИІСь., КІРаще . В . . плив на ·весь xv; с:вітовоі іеторіі

ньоісrоричне заачення

вої революції, зді,йсне-ної nід &ее- ' и Я'НИИ ра.дтrе.ький narrpioт~mм: перемаrа.ючи.и прмюром ма.рк(}ИЗ- да.'!и .можливість аашііі країні 'Ві­

боРІУГЬ6И і

· перемог,

проЩений

J(ОВІ!ГІ!

по~игу

Pa.,li;ЯHch!Wro

на­

культурІнше

жити.

а:мJч~на

1 на. істориІfНу долю ,всwго людост:

RаІро,~;а.ми нwої країни пiJJ; t&ері·в- ~ду та його 3б·ройних Сил у зді·Й'Снюється величоона. щюгра..ма ва. в нll.m час ПО< ш.тяху, проництмм Коху.нlстиЧJІ()Ї nа.ртіі. ВІ:ТчизнuшИі війні - :віЙJН:і про- житлового бу.nвництва. Ве3нас- uщцет001:у .ж~втнем, по ШJІяху Жовтнева революція, н&itrpam-

.-uтn.:вm· бg ти фаmИЗІму. Р~я·ІІ'Сьm.і 3бJ)ОІЙ'Ні тшнно п.-.vпл.'ІІl'Vюnк"'я v .......-.-. 1 ,..., "' 1 ~"' ..-

б

УІІtівн:ицтва.

СОІЦіа.JІі:зху,

•Й,цуть

· • діrеніmа. масшта.бЗІJІИ на.йглІЮmа. Сили з честю викоюw1и ·Свою :ви­ га11ства. ·ра.цянсЬ'lюrо ·суDпільсwа, . ~ ВЄО.'ІИКИ'И народ Китаю, трудящі своіми з~~аннSJми ·і' цілямИІ го- звольН'У місію, ІВрятув.а~~~mи на­ !Вее нових ви:даtІ'них у.сшхів доои- РЯАУ юр&і'н е·вропи і Азії. Соціавори:rься в те.за.х. здіИ.снил~ ві- роди ба;га.тьох ·&ра.Ї'Н від фашm:т­ ,вається наапа. наук.а., по шлях'У лізм вирі'С У НеІПереможну с-вітокові

СІП()Ді·ванНJІ труд1f1Цих, спо-

вісткда про кінець тtеплуаrгації лю,іини ЛЮДИ1І.ОЮ, ·КіІRЩЬ В·СЯКОсоціального і

ro

иаціоналІ>ноrо

фаmистсЬКО'і агресії, ПОІІЮдже.ни.И

Жовтнеv

су.ов.ільний і деРЖа.вний ЛЗІ,J; дав

змоrу Н3ІШЇЙ БМ'ьІtівщкні mвц­

і J;руrж.Ои вародів.

перемогою

1Ко за.гоїти т~ рани, заmо)(і:яні

Ж11втня ІВ на.шій краї·ні вста.нОІВиЛЗJСЯ дикта.тwа. ·робітничого ма-

віЙ/Ною, 'Ііі»іУ'ІУБати і •BПeJmffiiO РУ·ШИІІ'И вп~ }'сі тлузі н.а.ро){­

су.

ного

ГООІІОJ;а.рст~

радЯІrеЬІ.ІtІ люди

орютЬJСJІ т~ орга.нізо.вашіІСТь і

п0Ліітич:н.1

На.

КІіне.ць

пepmO'ro піс.uвоєкноrо деосятиріч­

НОІЇ ба3и коху:в:і001у, за. ВИІtQН:а.Ння в історично· КОJЮ11.КИ'Й ·CТPOtlt

за:в,І(ан.ня н&Здогна.ти і вИІІІереди-

ти Н31ЙбіЛЬШ рrовкиуті ІQРа.НіИ капіталізму ло виробІШЦ'П!У про-

.цущИ на. )(y:my ·на.оол€JІШЯ.

Ь:Ше

пішного .перет.вореlІ!WІ в ЖИ'М'Я

. .

·

_ них

1

соці~іс.тИ'Ч'Н()Ю 1ВИІЩ}Ці рі.вень 1913 року в 33 бу,~;ова. ушрСlіІІJІінН'.ІІ пром:ИІСЛІJВЇ<С- тич:ко1 . р~олюцu, srкa віДІіірила тю і бу]І!івництвох. Деm. У дооь новІ OO.lTJit ГОРИЗ?ІІ'І'И ne.~ ЛЮk llJ)QKJiaлa ІНШВІМ На- .рази. снkтю n~е~аіЧЄІВ:ЮІ 'ВеЛВМГО ЛЕтіна npo те, що соціа.лістич­ на революція від:&рІN ІШІях до не-бачею)ГО шви~к.ого JIOOB·Jfl11tY

Трудящі на.шої К·JІЗІЇНИ не тільки продуктив.них сиш. За.вдя&и геро­ зруйщnвали старий, .прогвилий їчаі·й праці РЗІДJІІІІСЬКИХ лще:Й',

C~niJIЬHJfЙ JІЗІД, але Й СТВОJ)ИJІИ КЄ'JЮ'Ва.нИХ Jto:wyHIOriRIIOIO :Парті. ноое, еоціа.лі>стичие суспільство,

ею, яаmа к.рг;іна. еТЗІJІа о,щіею з

в ІtЩ)ОО'&ИЙ kт<ІРИЧІІИЙ ст.рок по- eit()oolfRJIO могутніх .J:ер&а:В.

У

~

на.швІW- , свят перейти з 4-ro на !hй ,роз-

пе-~ою в с-віті

1ВтілИJІ()СJІ в ЖІfТТЯ, стало дій-

н·

розгортаєтЬІС!f бполум'я ченку ста.ти перед~и;ка.'!fи ВИJРОО-

.

;Великий ЖоБТеІнь ,к.а:мен.я на. кwені не залиппm в.ід реа.к.ціІЙ'НО'і легеци, н~би народні :маси не здатні )mравлти державою.

V

ВИ!НЯТкове значення JI.JIЯ ус- ::~~вал~~~~ьно'1 • ор~тьfіи ниц1·ва, З()Іtре!М.а, до Жовтневих

водюцію, ·відстонвши її замю- чя, в 19-56 }ЮЦі, наша к.рай:на . _ ,ЩЮЗ:.'ІЬНИХ КJ)<И'Н т о о ванн.я в нечувано тююкій бороть- виробляла. промІІ-СJІ()ВОЇ прод}'ІІЩЇJЇ РlШень хх з'щу ІПРС, для Ш)'СлідОВН()ІГО · п росування нашої кра. ї -' е111е.р УСІ ба.~а.ть, .як з ItOIЖHИJJf бі, ге.рої·чни.й робітничий клас в 3,5 ра;за, більше, ll!iz у 1940 3И ДО КОJІ)КЇІЗМ:у ММ> ЗДЇЙС:НеНа j}OKOI)I зрое:а.є ~lsJIOiiЗ.})O~He :m~че:нРосії став зачи:нателем ·ново·rо році. 3&rа.льний обсяг промисложиття, а Ра;динс~~~tий Союз вої ІПродУІЩії в 1957 році пере­ па.рrrіі>ю і УІМЦОіМ Д()І.корі'ана. пере- ня ~И'К~1 Ж~невоІ ·СОЦ13ІJІІІС-

JIOJJ;Зix .шлях до соціалізму.

}'VU . ., .......

·· "' '""'....,.• 200 прІJІЦеитm, то а сього,~;каmітаJІ· .. го-. ua.ey п·в юmнього дня триматпу к.урс 1 д І на 250. Хочу 'JІ8іК.ОЖ OOЯ'l'R зо.бО<~ичних &раJ:Нах. ШІЛИІВООІ цей Жовтня СОО'НіЇ міль. . · Й()о • • А .•. А . в яз:rн:ня доп()моrrи двом па1 ; : ~:и .В 'ЗІІ • ~ИЦІ С:КИ- . ШИ.\! МОЛОДНІМ рООіТНИК30l МИІХаЙ· ::;. · а.п Ko.'IOiirW'!~y • .ісе ~У В!!Р'f&ІИЧев&у та. Юрк.у JІе.в-

ра,а;stІІ'СЬКИ'Й за ·СТ'Ворення м:а.те.'ріалЬІно-те:шіч- СІІЩооtі'С'І'ь робітнІfі1Іо

соціалізму, миру, рі.внопр&Вності

&J)ЗіІ'НОЮ. Я'Ка

,пnмт~""g·п2.ІІ

., "'' "" і атіІГації Щt Jtn,pc та ІІІІСтиrrУІ\'·} .vа;>кеИООІу-лені·нізиу nри Ц!ІІ КПРС «до сорока:р;пчя. Ва."ІІ'К"':І ""' ""' Жоmтнево·Ї соціалістВіЧної •!)e'JIO· люціі (1917-1957)» . Постаru~."" юся вивчи:ти тези так, щоо ІІІО­

піДІес~ння і розк.віту Цуть лі- ву еиеrеJІу і успішно зма:гаеть- нести кожну ду.м:к:у цього д~Іt'Умента 'В хаюи. РШJО" 3){ооувmи перехоrу в гі·гаІНТСь­ тера.тура. 1° ."""'Т"""""" . .,..., ~·иvо м з ста:рою екстемою ка.піта.uіз.. з тmv .... "•аю Нат.х:нені рішешя:ми ХХ з'ЇІЗАУ . ваJІ сло.во, якщо ,~;о цwro чаКі'Й .ВОGн.ніЙ еутичці іЗ С.ИJІЗ.МИ ~ПРС о б МУ, SJKa 'В~Жила С'ВіЙ вік. Зрос- С" я ІІ'ИІWНУВаБ ви:робнпчу u,n.nvv

й прОtвма в житrя великі Цеї

Зді·іkнивши соціалі,стИ'Ч'ну ре-

го,щі з захОІLІІwням в.rелухМІ пс

·"~...;о 1·ези ВінІ·лу

сь~rого поневолмня.

rніту, не тільки проголосила, а.ле Вел1І!&ІІ:М

3

партії. у .Ві)ІJПО/ЩЬ На ПРІІ!ВЇТШІІНЯ КО· ропо іJІ ·СІК.а.'ЗЗІВ 'Щ)О с:вої почуття і пратне:пня: - Як і ви, тоьа.риші, я сьо·

n.

ряд.

6онаар, робітник.

uроварськиіІ деревообробний

комбінат.

3 велвою

•••

ува:rою слухЗІJІи Jro.'l-

ГООПНи:&И по ,ра,~;іо, а. тепер ЧИ'Та.­

в кра.іні ~рост~ політична і тру- ством, ви.ооко Ш.ІІ;нес...'Іа

пра.пор 'На-

ють в гаізЄ'І'а,х тези Ш,Wлу про­

ВІЮ~тrо~ня,

'ІІрапор

пагащ·и і ЗІгіrщИ ЦК МРС та І.всТИТ)'ІТУ М•ЗІР.ІіІСИ3МУ -ЛеЮНІІЗМУ

. боJ)'отьби в до- а ЗІКТИВНІСІГЬ М·ае, ШІ!рИТІ>JСЯ ооціа.лістичне зха.га:нн.я за. ~ост- ЦіО<на,;шне роКОВе

ВИК~RаНІНЯ

ЗЗВДЗ·НЬ

ШО'С·

тої п \ІМ'ирічки. у КоJІу:н,істnної партії, опраJ&-

АЇ на.роо,~;ної партії, немає іііШих

за .соціаль'Не

КОМ}1НЇЗМу.

і

Готуючись до С·ВЯ'І'ІtУ'ВЗJННЯ со- nри Ц& &ПРС «д() щрокаріччя р01Карі:ччя Великого ЖО'вт.н.я ро­ Великої ЖооrrнеtВОї оо~іал.істичної бітничІІ'Й Rлае, ItO.ІJrQ~IШe ~лян­ рево.mюці,ї ».

У оnівАІ)уJІQнасті з меха,Іlіза.rо­ інтєресів, &ІU'м інтересів :Н&l)()АУ- ст,в.о і ·Р~И'ІrеЬ'Іtа. іJrrелі.rе.ІЩ·Ї!Я ПаІУl1Їя &Ш)~ІООГw - Ayma. всіє.ї ще тkн.і.ше ЗГfіР'J'ООІ'УЮТЬСЯ наюtо­ ра.ми поС-ІІІЛІОЄ.1!о те:ІШи oci<Jraix

творчої діuьності тро,~; у, йосо ло с11оої Комуні,стІІ"ІІЮЇ

·navrii і

пмьооих оро(ііт. КОІПан:н.я Іtа.Р'І'()П­

вИІ11ро.(jуваІНИй вО'ждь. Вона згур- Ра~Дянськ,ого урцу і зустрінуть лі за'ІtЇ'НЧИІМО до 1, а. ,пUняття зя­ Д()JІаJІИ теrніко-е.конохічну вЦ- свіrrовоху промисJНІВОІІУ :виwб'ГОІВує, І)рГЗІНЇ.ЗУЄ, 'ВИХОБуЄ, ЗаJІ3- ЗНІW~ роК.О.ВИ'НИ НОВПИ )(ООП­ бу - д.о 1о жовтня. стаJІість, з&безпечили мor}"l1RЄ ництві Ча.'С'І'.М СРСР nЇ',~;~ищила.W~П ВІ'ІЮШ\оВ р1ЧНІІЙ WІМІ .1ЮЄ ра.дЯ'ІІІСЬКИІЙ •н·а.род, веде ЙОfО R6ІfНИХИ На. 'ВСtХ "i.JIJmllt&X І'tІІС-110'­ під'НеосеНІня єюи001іки, ут~- ся з 2-3 процешів у 1917 ро•и.'ІИ і роов•нули н.аівИІЩУ фо!рму ДЮІдltр&ІГЇЇ, ВСТЗ:R01ІИЛИ не-

ВПеред, до ІЮВИХ вереиоr. О~о- ,~;а,рськощ і культwноrо

ці прІІблwно до о А ·н 1 в 1 етайне 3аІСу~жеиия антющmІіі·ної П'ЯТ()Ї ·В теперіmн.ій ЧаІС.

ба.1Юні раніше ві~сиии ,wrж- Ра,а;JІВІСЬІtІІЙ'

Coroo

за.

00c-Jm)O(

групи

.Мa.лetRltO'Вa,

Іtа.г311Юви:ча.,

НІІЩ'ІЧІа.,

но11&и

бу,rів­

на ,.0 В 'Р•ХУ'НООt ІШІЯХУ величноrо руху ра.Ц'ІІСЬ­ боти МТС.

:МОІJІО'ЮВ& і Шепілова., sий 'DРИ- косо суспі.Іьства до комуні:зму.

би і бpwrepctl'Вa lds різники на.- nром:ВСJІовоі щкцущіі виІmІJВ н& ціаи. перше Вще в Європі і иа. ,tpy.re KKR-y8 J,O UI, Ще раа !ЩтверАИІо, що в нашій spa.im СІJІа.І&СJІ Не боаuс~о nero1 і трурощів, - в Olllin.

·&аqrоПJІепоставо&,

леремога:м:и

(Передова «ПРUАІоІ)) 38

16 вересня).

застуnник

KQ<Jirocn

а

а&рав

НаrІ''У'РОWІ&ТИ

М. голови

·ро-

Ten81C, колrосп~.

ім. Андреєва,

с. Босданіака.

ца.G~

8&


СТАХАНОВЕЦЬ

2

І( и ї

Робітничі і селянські кореспонденти­ на.ріІіДи робсідьm;рів, чипра.йооrної, бага'Т'(УГИІраЖІІ:FИХ і

чів е·тінних га:зет вЇ;)!jбущrея у ·вересні по кмrоепах, МТС і на. під-

nрИіЄ'Метвах ра•йону. В іх робмі взядо учЗІсть понад 1500 робіт-

Н'И&.Ї!В, КОЛТО\СПНІІJКіВ, МеХіИІЇ'3&ТО-

рів, предста.внІІJКів .сільсЬІtої іІп-

тедіт!.!нції. В кмгоспі ~м. Дnll'l'- . рова, с. В.-Димерка., у ці дrі зас-1уха-ли ·звіт редактора стінгаооти 'На. nа.ртtИІіИJХ зборах, у оо-

ку

року редіlІГУІЮ дРУІКОВану ба.га:тотира.жну гаtЗету, яка 'ВИ-

доов~

ходить тричі на мkяць.. Вона б вЦіг,рада набатато більшу родь У

- Т}-т у нЗІС дещо не-пр:1Ви.1ь­ Н() робwrься. ПИШ}'ТЬ, що той чи

).)0'3'ГОрта.ині

і:шпиіі: ТJ)а'КІІ'ориет !,І;ооився вис.о­ KOII'Q виробітку на т.ра·ктор, а не

195 7

соці;аліетичJЮГО змагання, якби в колГОоСЛі регушяр-

НО ІЮПІуск.аJПІ СТЇІН!НЇ газети, «Б()й.ові лис.тки» по бриrаІ,{ІІХ.

-

В наmоху Іrо.'ІГОІООі

іІмені

JІоо:іна, с. П.'Іооке, rоворить т. Ряібов П., - Rайближчоr'о часу · вИJЙ~ 2-х тИісmчний КООІ:t»Р що-

пере,ІІ.<mиків сі.1ьськоо-о го~лода.рства. Він с&а'З:m:

ВК'а3'}'ЮТЬ,

.mitll.-

бул.а ЛЇСЛЯ ТОГО

урожа'Йність ·н~

iiOro шощ. і. Ча­

C'l'()o

наш~ газета,

rов'Орячк про

ріJІьничі бриг~и, я'кі В'ІІІростиди високий ~а~іі і!ернОІВих. ·Каф­ ТФІлі, ()ВОЧЇ/в, не зга~ує добрИІ\1

rребсЬІWМ'У •кмгоооі ім. Кіvова та денної етінної гаrзети. Вона ?.t:LЦ- словом тракrорнстm. ряді інших - обrооорили ~ЯJІЬ- но }"1J!!iiimлa, у ПОО}'Т се.1а, іі з - Н, - говорwrь т. Карха­ .нvс.ть ІJ.)еАКодегії на. зборах к.ол- зЩ)(овооенюІіх читають. Але за люк А. ІЗ ВровіЩ)Сь&ого заводу гоСІІІНmк.ів в орИJГЗ..{ах.

останюи

Всі ці наради, :rоори nр()ЙJПІЛИ

.

час праміння

ко.'Ітос-

пу рідко стало реа.г}1Ва.ти на. кри-

кому

ре~агую

до)(~ток

до

нашої

підтримує

найтіснішиїr зок З своїми

шкмя,ра­

Вони

дять

прихо·

гратися

малятами,

ім

зв'я­

КРJІІІWНіМІІ вихованця­

ми, нині

з

почита­

цікаві

ЖdЩ,

кни·­

розпові·сти

про шкільн~ життя. На фото: •ВідміН'ниця навчан.ня 38-ї середньої школи, колишня вихова!І1Ка дитячого садка N2 115 Світлана Лубенська читає книж­ ку дітям старшої групи .

(Фотохроніка

РАТАУ).

------)>

Фото

Відразу

ж

біля

центральн{}rо

входу на нашій дос.діднііі: д:і.1ян-

На ~руrі.й ді:ІІЯН{)ЧЦЇ теж бу;Jн прове){!Шо пасиикуванна

пі~ кеІ{)ЇІВНІЩ'ГВ()J( перІJІІІПІих ш~р- тичІІі &ИІСТ}'ІПИ газети. Оподіва- стінга:зети «іКро:к.о~ИІJІ на. за:в(),в;е ». ці можна побачити багато квітів. не в ті ст.роки, тійних аргіШізащИі', їх сеХd)еТаРЇІІ, юеь, що оглщ проон, ю~иіі нещ()- Дj1Же б ·меШ :rоrілос.я знати лк Після останніх дощів вони буй- Д(}'ІІ])ИМіИlНЯ рJЦу

інсrrру.кторсьКІИХ

груш

раЬооІу давно ·бу,в на:}І;Р')'ІІW.Ва,ниіі

в ра- працюють інШі і)ОІбкори, а.1е' ре­

.ІШ .· УЕраїни по з<rnax МТС. ПрІJ йокнііі газеті, ІВПJІИН:е на керів- ){акція наІПІоо районної 'ГіtЗети RаІС Іх ооwивн1й дwo.vooi була. пр0100- ·ників кол.госпу, і :оонк більш ~е збирає ·Н<а спеціа.'Іьні на.ра.ди.

дОО'аі. 1J\Iil підг01'01Вча роібота ,а;о райооного зльму робсількоріІв, якиіі віДбувся 14 вересня у ра!Йбy,цmmy · к•ушьтури. На. зльот nрибуло ПОІЩ.\ 220 робсіль1t0рі!в з 377, Я'Кі б~уть

чуйно буд'У'І'ь стаmwrись АО юж- Їі шра.цівники ріДіКо прИІХщять Jta ного критичного 'За.')"Ва.женmя і нас ·на 311180.{. ц~нної щюпооИ!ЦЇІЇ, що з'ЯІВЛJІ!ЮТЬся на сторі~нк.ах сті•нної гаооти.

Про nа:ртіІйне ке.рі:внІЩrво бifra-

тотираJКною

заmL\ЧИІЛа 'У сВООХУ лицький :М. -

хаІНовець». ПереваІЖН3. Оі:ль~ь виступі редаІктор ба.гшrmира.DІоі ганізації 3

ТЮ! га'зе'l'И т. fі.ИІЩаоіі:

ре)І;ЗІКТОра:ми і члеНЗІми: рехколегій друкооа.них б&гаwгира.жюu,

сті!ШІ'Их гаІзет та lдода.тків до них:

«ЛІІС'l'<Ж трудоІІЮї сла:ви», «В.ли;с-

&<ІJІка»'

«Колгосшниіі

3 доп<mідд-ю про чергові завдання робсількорі:в у боротьбі за викона'Н!НЯ іісторИ'ЧіНИХ рішень ХХ з'і'3дУ КІПРС вистуПіНІВ на. злwгі, за дор)'JЧенНЯ:.v рдйnwм:у :&П Уік.ра-

іни, редактор .ра'іrоНІної

r., .-

.колгоопу

прщ.іл~є І і•м. Ва.тут~а:. ~8

а.1е

атрОІfех·нічних Урожай тут був менший, ні'Ж на першій ділянщі. Але він •ВСе-таки ·бу.в вищий, ніж там, де .

но розпустилиоя ·і стаЛи на)Іjзвича.Ино запашНИІми. Кручеті па.ІНичі гу:сто· обвw.ти шта.хети, що ними обгороджена д.і•1янка, ПQВИ-

mwor.

диралися на дерева.

.1ось. Піс-1я цього дівчата поча.1и

Вся ділянка рrоді.1ена надооє. Праооруч вирощуються полмві культури, лівQІJуч - городні. На

rоворить, що вони іі: ДО)Іаmні ШJ­ мі:,щри ПQ!пасинкують. Але я ім з!)ООида застереження, щоб вони

першій площі ,~~;есять сіво~мін. 3а-

лаеинкування зовсім .не щюво,.;.и­

не поспіш'ади. Адже ми ще не

сек.ретар па.рто,р­ РЗІЗ тут зеле:ніють ті,лЬІки оові закінчили сооіх

пу.хівсиоr()

-

ЩQ треба., і без

та тимофііJвка.

Зернові

зіб·рано.

еJrоІІерwн~нтj•в.

А щоб заІІІро·вад:жувать

щоёь на

потрібно, за­ Вже і 3лб пі}І;нято всщи. пра·ктиці, треба ·всебічно зоожи­ багато ува.ти .робті реДК.()J(егн. зна.чиІJІ m'н, ":ЮьлЬІШmги кількrеть Наша. школа місЬІКа. Аде от щu ти всі обставини. 3а<вдяки ЦЬООІУ у наІС зараз ІJІонад І фоrо на. місцеві 'rе)(И в pa.iioi!'Riii цікаво: любов до роботи на іІоля.х Так сМІо було проведено цікаві 50 а:sтивних дошюува:чів. Сила- І і багатотиражних га:зета.х. і в ca]J;ax у наших ,1;ітей: дуже е-кспери~rенти з ПОоС~ва.хи озимої ми членіІв редколегії і ,в;wи-суваУ·читеЛь ГогоJFіІвсЬІК·ОЇ се,ре,~t-

П-ерець»' чів проваАРО

«·ВікJно сатири».

органЇJ3а,-

- ПартrЙ'Jlа, організаці!я ніІІІlІо.- 'ціІю оілwьк.ого «ВіК;на, еатв:ри» го рожніоського ко.тrоспу «Ві<~ь- <Ж.аООІВ У 'ОВО:ЄМУ вИJСтупі т. Га­

учать в :ра.йонні·й га:зеті «Ога- ш®m&». -

учасників ІЗJІЬОТУ є ра'30М

гао:rеrою,

К . Долі·на.

~------

На шкільній дослідній ділянці

сі.JІ~госпзапча~ин,- •старий робкор,

року.

1957

Цей

N2 115.

садок

ти

вересня

дитячому

садtсу

ми.

18

Добра встано­ київсь­

•.

традиція вилася в

бойові помічники партійноУ організаціі 32

Середа,

реЙ\1/;И переві·рк.и ньої школи т. Медведенко г. за.-

викон~ння брИ!Г~а.ми,

ла.кttами

взятих '3обов'язаІНЬ. Ра.ІІ.ЖУ осі\! ред&олегія.и вивіmу'Вати спеціальні е>криньш для листів до газети. У •ба:гатмх з 67 лИJСТів, що м:и 3И:ЙRЯ\.'ІИ

за о-ста:нні

зна.чи:в, що СІпожив~і н~задооо-

пшениці, проса. Все це ,~;уже за­ ц1&Аmм:·о дітей. Гурток, юннаті·в­ ірОоСЛИННИІtів почав зростать. Па-

волосся гарних дюдеіі з .1ьон~:v.,

5-7

лені ковбіlІС'иІDІи вИ\Роба:ми пром­ ... Нк ві,~~;охо, в нарощі·й пое·зії ; м'ятаю, ropiat ста.роста гуртка кООІібmату ра:іЮп()живспі.'І·Ки. ІІ'И­ ча.ето згщ~ується льон, в коо:к.ах LГаля Ко'В!Іак nринес-ла ~ ·мені\ роба.хи ок-ремих прома.ртілей. Але в районній ·газеті не видно гост­ ОоООЛИВО ПОШИрені ПОріВНJІ!ІJН~ ~р3ІЗУ &ЇЛЬІК.а '3аJІВ. :В НИХ ytrнi

кідька рого слооа крИТІІк.и бра'ІЩ)uбів.

гооети .vі'СяціІJІ з ~кр!ШЬОК, &уідо ря~д та.-

велика. Вагато є таких, що М'ріють пращюва.ти на соціадістичних полях.

. ВЗіГа.то КРИТИ'ЧШІХ за'}'!ВаЖень, & ОЧеЙ -

3

клас.і·в nросили прийняти

ЙОГ() КВіТаМИ. СИ•НЇ ЇХ ДО ГуtрТКа.

т. Погребімеькіmй: С. У JtOIIInвЩj: і ких, що ·стали пр~ето~ ООl'О(ВІ()- цt•нних ІІІJООІООИЦЇ!А' було т31Кож у

&віти цієї ,рослини дійоно не можуть не викликать трооетного :JахоплеНІНя у J.W.ЖHoi не ба. йщужоі до красоти людини.

Ха.ра.хтерно, що потім, коди .ми бе·сідували з ними, то ,а;ехто віА­ разу ов~rеловлюва:в ~а.жа.Н'Іrя ·f'РУ'Н­ товно займатися ок·ремиии питан­

Т~к було із ученищею Сатою

нями. Деякmх у:чеІfИЦЬ зацікаіВІМо

ЩИ'МИ ра·йону забов'язань на дУХ•КУ, недоста-тньо. П()'lІрібно ре- ті ІtИСТ}1ІІЯІВ тшкож завідуючmй честь 40 рокавин Велиоого Жовт- гу.1ярно прооr~~иrrи сеІоеЇ!На.ри ре- ві,щіл001 пропатанди і агітації

Хижняк. Але оона .не лише любу-

вирощення rоЛ'ОЗерІЮго

валася дЬОН().И, а вирішила ca:.\f3 за.й'нятись ЙОІ'О вИрощенням. І

і'нших кукурудзи. Це ·було не випщцк.ово. Ca:~re по

вис.туm:ах ос.н011НИJМ було, - Я!К рення 'На зас1да.нкях правлі·н:ня вR1Стуm:ах тт. Ку~рі К. (с. Жердо­ ра.йонна. багатотиражні .і стіlІ!ні колгОС'ПУ, бюро nа.ІУГорга.ніІІащії. ва), ЛитоІІ1Ченка. Н. (с. Ру~Шв), rЗІЗети сприяють с.воєю дінь- Редакція райоонrоі гЗІЗети ,.;опо- НеіМ·щювича 1., Ци:ІІ'ерма'на. 1., Ко­ кістю вИіІWНМJіНЮ :взшrих ТРУАЯ- ха:тає •На)( у роботі, але, на. мою Н'О!ВашеІf&а, М. (Брова;ри). На ЗJІЬО­

ня.

Аа•кто.рів і членів реn'()легій баога-

ра:йІШМу :mп У~краіни т. Пищю-

ячменю,

Сього)(ніпrн~іі: наш ра,іі:он- тотиражок, налаІГо~mги між ІSИ- ра. В. Понад 100 критичних за­ дооилася чудових р~удиа.rів. На такому принцИІПу в нас проводи­ ниlЙ зльот одинащцятиіі за ми обмін га"Зетами, ширше ви- у:важень, nроnооицііі учасн~tки свята тещр ~івчина. при.юрі·пляє дась зна.чна частина роботи на

ПЇеЛЯВQGННі роКИ. У К{)ЖJНОМУ З С'ВlТЛЮDа.ТИ ЇХ доов:Ц них, гов·орить т. М}'1Зи;ченко С., ра.йо'НІІLЇІЙ га-зеті.

р()бОТИ В ЗЛЬОТУ ВИОJІОВІИЛИ у заПОоВНffіf•И!Х НИІ)(И wкета.х.

до своої бл}'ЗИ мелалі, ЯІtІІ:І.t:и во- дослі'дНИХ дЬлянка.х.

на.

:нагороджена

Головвиетавко-

Тут,

площ, де прою,.;ил~~еь

к.ріх

с:постере­

ження всі\ІІа ЮRНМ'ЗІ1(И, були і г,ря;мені приіhшrося брати у;часть, і ВрИ1Г~ИіР тра'К'ЮРНОЇ бри:гаJИ п{) 3аКіІfЧ~ИRі обrоворення до- МЮІ ВСГ.В. , 3&р&з О. ХІІЖІІЯк учениця АКИ, зак.рЮLпені ·за. окре.мими учя бачу, як. з.роста.ють на:mі ~ди. т. Г,рицюк А. nрJrоВЯТИІВ СіВіі ви- повЦі обрані 6ул·и: ,~~;елеrати rз. Протягох 4-х років редаrуваm стуm: Тому, .я:к. ра.й&н:нао rа.зе11а оо.паm~ИJіі: зльот рО'бсількор.і.в. 33 10 кдаеу. А після школи оона нои. І за·р313 кQжний, хто пооу­

Щ(j.J:ЄННУ стінгЗІЗету в ІК.олrоСJІrі юrовітлює

і)(. Калі>віІн,а, с. Літки, а. з почат- ЮlЗІга.кІІЯ

хЦ

соціалk'rИ"ШОГО ІЮбсілиори пре:хій~вані

бім·іІО-

иіж Tp31t'roJHreтa.w і теЧ&&vи:.

Поля -

КрИТИЧНі зауваження і пропозиції .,. увати т:их що зава ~тt· penrroлeгt·-t кри •.ик · • . · ~ . _..

,~;обре·

-

А. Теплюк ( с. Плоске). До 7 рtше листопада в кожному номері ра· жають ~про~аджени-ю досвІду пе- ио1 стшгазети. нашоt йон.ної і стіІІІннх ~азет подавати редовиКІ•в сІ.льського rocnoд~:***

матеріЗJІи ГІро виконання взятих ва. Більше подават~ ма_терІаЛІВ

зобов'язань на честь всенародно· про роботу ·ветпращвннкtв, го свята . жиrr.лове будіВ:ІІШІ.ТВО.

***

***

В. Білоус (с. Мокрець). Більше вміщува-ги в районній газеті мас

теріЗJІів

про досвід

роботи

кра­

М.

Компанець

(с.

Бобрик).

Частіше друку,ва-ги в «Стаха•нов­ змагаємось.

* * *

Т.

Федоренко

(Броварська

МТС). Т•реба налагоди1'И регутrр·

ний

вихід

стінгазети

тор».

•••

В. Максименко Хоче•мо

«Механіза­

випуска111

(с. Світильне). нашу

щоден­

ну сtінrазету .в 10 екземплярах, але нам потрібна друкарська м.аши.нка.

В. Семенов

** (БроварсЬІtа МТС).

*

Jl.

Ра-

ніколи ту;ш:оої», «Цу&рові буряки JI. По-

знать, як

їх

П. Жнrа.Іо (с. ЗаворичІ). ~і·м оя тідьки в процесі праці.

* *

* д. Писаренко (с.

до речі, кілька. слів· ·rrpo ці· бу-

·в полt' вD!Vаг~"не ЛИ·Ше ""' · а.нь, ряки. Раніше я вважала, що во.... ""' · О>Щ а. і особливої спосте,режливості ни в нашому райоІІі ПОорі,вняно та витри.мки. Все це здобуваєть- не дуже дооре р()Сту'lь. А.1е ·коПрпг3.,~;ую, як ми вперше об-

ли ми їх пОоСадкди, то перРкона-

.'ІИСЯ в протидежно.v)·.

Не бУ'АУ роопо.ві,~;.ати про всю

Пухівка). робляли т_ у ·площ_ у, що т_епер за- ршяома:ніТН'У· . с. poбorry наmИІХ юннаНе видно в райОЮ!ій газеті мІІ'tе- Слід організувати вітрини для . йнята ПІД ДОСЛІДНОЮ )(ШИНКОЮ. ріалів про роботу раціоналізато- районної г·азе.ти. 1 Бул·и учні, які виконувади дору- 'l'ЇВ.. ·зазнІf'Іу ЛИ!Ше, що бaraTQo дірів. М М * *(Б* \ че~не зав}J.ання лише з поч)·ття теіі: по:любили її всією овоою ІІ.У-

*

.

озирев

нізувати виготоВJІения кліше для фотознімок.

багатотиражиих газет.

***

ці» матеріЗJІи про раЙQІІИ, з яки­ ми

колгосп·

роварн). Треба

М. Лисенко (с. Рожни). Орга· організувати конкур-с на кращий

***

Н. Вла.ооН'JОО», «К}'ІКУ'РУАЗ~

~но

взять. 1 що ду.ж.е ва.жJІи:во, робота

про нашим газетам 'І'реба ГОС11рІWе виступати проти п'книць і нероб.

серд юк (Бобрнцька МТС). * *

щих бригад і лІlІІІок.

це

неВИ'ЮІJ'ІШа с:к.арбниця бага.'l'СТВ. льонtІtової і г. Ковnак». Але треба

(З анкет учасників районного зльоту робсіпькорів) .

!Мріє поступить до шІrоЛи садів- вае на ділsпщі, :може пооа,читrи ІІИІtЇJВ.. XQIJOmий вибір! дщечки з .ншпи·сами: кКвіти

***

mею. Це ос.об.пи.во С'Г().Суєтьс.я та00 , . , С . ов ЯЗК). a.v:a пра-ця lX мал.о к.их уч,нів, як Вовтрук, Ткачен.,~Дужи~к, Та: рабЗІn()ПЛЮВала - все З)І;а.валrея ко, vw1ОоГ}-бовська, УАеRНИХ, зрозуЮди.v

І. ЗаболотииА (с. В.-Димерка). ВВ·ичайних.

повністю,

1(. І(удра (с. Жердова). Район· У коJЮному селі є невели'tК'і nроф· ·ній і стін:ним газетам залучаtrІ' групи. Слід висвітлювати в ,ра· . Н НаІСТlИИО .пояонюва.'Іа учня~, до лав сількорів побільше пере· йон.иііі газеті іх роботу. що приро~а. м~ дуже багато Цlдовиків ВІ\іробиицтва з ркдових кавих та.є.м:ниць. Bi,J; рОзхо:В ми

кмгосп.ник,Ш.

***

С. Ушеренко (Бровари). В ра- nере!ЙШЛи АО ~i.Jia.. ЩкаІВІІЙ eliiOIIeЙОІf!Юму Будинку культури ~о- рИІІ(ент було прооо,в;~но на. площі

***

П. І(оиова.енко (Бровари). винна бути вис:rа.вка кращих стrи. . :М' Треба більше друІКувати матеріа- них газет піодприємсrв, кмгоспів Ае б.ули лоса~ю по~ори. и .ліів про роботу культу,рио-побуто- і установ. її роз.JJілили на. кілька ділян~(}К. вих закладів, якість продукціі На ОАНііі з них у вЦІІОІВі»d ст.ропромиСJІових підприємств екОІЮМіІfИі теми.

П.

*** І(ов(іа(;иисьхий

і

н.а

***

канчикова, Конооліп~ька..

3

початком навчання в шко~1і

Ще Дуw&Че

ПОЖіВа•ВИВ СВОЮ робо­

ту Г)"рто.к юнна.ті.в. Сю»r, •На. о,;­ не

з

засіда:нь, . ми

ронець, яка ,~;()Ібре се;бе ПОоКЗІЗа.1а на

p(j(m.i

в с~овій 6pmra.~i хо.1-

rоепу «Шлях Ілліча».

Jl.

І. Дави.ценко (с. Плоске). сКо· ки провели пасинку;ВВ.1ІJНЯ. Тут лючі рядки:., сФотообвН!fУ'Вачеи- було о)І;ержооо ·ніІІЙЮІЩИЙ УІ}.)ОЖа.Й

ня:. -

дуже гостра

форма кри-

(с. Требу- тики. Вони повИНІІt частіше з'яе· вісних шщ~ів. Причому, .(О3р1ли

Районній і стінни'м газетам гост- хів). Час покінчити з затишшям в ЛІІТИСЯ в райоНІНій газеті.

ІІQНИ .ІРУЖНО d рано.

плануе.и() за­

просить вихООJ.&НКу ШІОО.'ІИ В. Ми­

Орnоеська, вчителька.

Середня школа,

м.

Бровари.


Сереаа,

вересня

18

1957

року.

40- річ Останні вісті З

КОЛГОСПІВ

СТАХАНОВЕЦЬ

В е л

ч ю

u

к о г о

m

н я

!

Колгосn ім. Щорса, На кощ11нні картООТJІі першість ~ме ко:~~~~,

Здано

Вuючивши~ь у веенаІЮдне со- пташІШW'() ·~І'яс.а,

одержить .від

О~а.ркою Мед.ьничеико вже ВИіК.О- да. ноа ·душу насел~н:ня, на.ш код- вохити ·птицю в нае·r}·пному JЮ­ ПаJІИ ·RiliiYIOПJ1Ю на 0,60 Г~КТЗІра госп оореться за 40 центнерів ці. Пра.в.тіннл БО"1'Г()І0ПУ наміти­ м:·~а. на 100 гектарів с.іль.сько-

.10 вироостяти на

м'ясо 30 ти-

Добре ~прЗІВwт•яється 3 піJ:ве,3 еІІ- госІподаrрс.ьких утідь. 3дііkнюючи сяч БаченЯ'т і 40 ТИ!сяч курчат,

нях каvrоплі до ка.rа.тів їздовий це зruвдаНІня па.рт1ї, у нас ·ПОСТа.1!- одержати від кпжи-несучки по Во.тодюІир Мак.сІЮІе.нк.о. лено на відгодів-тю 400 СJвиней 120 яєць. Л. Носуnенно, і 90 rо.тів .м·().'ІОдняк.а. ведикої роВже зараJ готуєхось до цього. секретар комсомольськ<Jї га.'NJІЇ худоои. Зшrша:нов·ано іВ·wкопати; 2 ~тавк.и організації. Ра:зо){ ·з тим ве.тиким джере.lО){ з яких один зроб.1 ен(). УхюJШлек~ с. Княжичі.

ВИ:ІЮбнищ·тва. ·м'яса є розведеrwня товаяо )Іаточ:не стадо пекіНІСьких

***

і чІ

птиці. В ншпшху ко.тгоспі, де по- качок .в 500 годіrв, G тисяч 'K}1JOKonгocn ім. Стаnіна. Пе.рша. та будова.на. о;~;на з .перших на Ук- •rок вирощуєтwя в ·бу;~;ках-шада.­

друг& рільнич.і 6ркга:,~~;и ОNfОЧаіно раі·ні птахофа6рика, є всі мо.ж- шах на к.леверmці. Д.тrя рехон­ з копаІШям картоо:.лі прнст}"ПИЛИ дmв~ті 'д.тя хасомго ]JООведення ту стада. несучок ще за.ве3емо ДО ЇЇ 'Іtа.ГаТ)'ВЗ.ННЯ. f 2-й брИ'га,ІtЇ не дИШе куреЙ, а ЇІ ВОДОПдЗІВНОЇ 4 ТИ'СЯЧі КУІЮЧО.К-.

t:l======

За останні роки в радгоспах країни істотно поліпшено нормуванни та оплату праці робітників і спеціалістів. Це збільшує матеріальну заінтересованість працівників радгос­ пів у результатах своеї праці, підвищує їх трудову актив­ ність, сприиє рі3Кому збільшенню виробиицтва сі.ІІьськогоспо­ дарсьІІ[ИХ продуктів. Про діАову силу матеріальиоrо заохо­ ченн• розповідаетьсІІ в ціА статті на прикладі роботи рад­ госпу імені Сталіна І(иівсьІІ[ОЇ області.

12.3 центнери пташиного м'яса -

,цща:r001: в члеюt парт.r1 Мар1я ціаUІхтичне зvага.lfНЯ, - Д()ІГНа.- птахі·вництва 210 ТИf,ЛЧ каrрбоОлекееІ:fК.О. JІа:нкQJІ'з. р3з()'}[, іrз ти в на;йб.,ти:ж.чі роки Америку по ваllЦів ДОЩС\Усвоєю 1ЮJQІ)}1 ГОЮ к.о:меомо.тІ.к.ою вироб-ництву ·м'леа, M()JIOK.a. і м.жБільш широ.Rо плаяуємо J)()З­ КОЖ.Н<і.

:;:;======tl

:rолЬІ(:f>К()-.JЮд'щіJжна.•т~н.к.а, яко()ю І по 6,4 центнера юt 100 гектарів 3ернових посівів ке,р}·є нещод:rвно прюt~а к:m-1

зу с

Сила матеріального заохочення

успіхи

колгоспноі птахофабрики

І

І

г і д н у

-

----------------------------~~----~------~----

Перші

І

Ж о в

з

11============-t!

~============11

Чорноземні масиви п'яти від- ми відпускалися за встановлсt~и­ ділків радгоспу розташова. ні вІ ми раціонами. В результаті удої

лісостеповій зоні дасті і займають

Київської обмаііже 7.500

молока в нашому віддІілку з.нач­ но збільшиJ\l{сь.

гектарі8. Оркої землі в господарстві близько 6.000 rектарів.

Щодо свинарок, т<J вони теж одержують додаткову оолату за

У ці пере.досін·н.і дні напружено

збереження молодняка, за збіль­

працює весь двохтисячний колек-

шення живої ваги- поросят у під­

тив радгоспу. На полях завер· шується скирту.вання соломи, збирЗІШІя

кукурудзи,

овочів. Розгор-

нулася сrаба озимих ку.1ьту.р, підняття зябу і чорних па.рrв. На

фермах

добудовують

і

ре-

монтують тваринницькі приміщення. В розпалі закладання кукурудзяного силосу.

_

в цьому році, _

говорить

снсний період і .на відгодівлі, за екоІІ'Ом'ію :tюрмів 1 т. і:н. За таким

же

принципом

зарплату

нарахо­

вують і іншим nрацівн:икам тва­ JЖІ!Иицьких ферм. В - середньому по

радгоспу

денний

заробіток

доярки пімищився до 24 карбо­ ванців проти 19 у минулому ро.ці, евипарки з 17 карбованців до

23. Телятниця Єфросинія Павпи­

вже за:к.ататова:но 180 тонн. На птиці. п:.~mі кроки в цмху наНа,}! відомо, що та.кі, я·к У нас, директор радгоспу М. Т. Белека, ченко заробляє по 550 карбоеан­ цій роооті ·віДІ3на.чаютЬС'я 1\~д- пря,хку ) ~е зроб.тено 3 а.ра.з. Ко.'І- 1 і ще кращі '}')ІОВИ ддя розведеН'ня - наш колектИв добився поІІІіТ- ців на місяць, пастух Анатолій них успіхів у підвищенні врожаіі- Бойко - 780 карбованців. rос.пники П. Вогдмювиrч, О. Теп- госІІІ mриин:.яв на вирощу.ва:ння ~ 16 4 ОО . · 6 7 50 ПТИІЦІ, ()СОО.'ІИ:ВО ВОД()ПJ1ЗІВНОІ, МаЄ ності пшениці, кукурудзи, карБагато працівників радгоспу,

.1юк, Ф. На:заІреІН:Ко(), М. Чмир та інші. Лукашенко,

n.

секретар парторганазації.

с. Бобрик.

***

Копгосn ім. Молотова. Тракторна. бриr~а М 6, .ІИWю '1\.ерує М. Миmк.орі.е, перетИіІWНала 3ШВда.ІІ'WІ на. пі)J;нятrі: зяііу. ВІЮра.н~ 910 геІИ'а.рів і13 900 за. шrа.но)(. в. &уяавка,

агроном .

с. Гоголів.

***

lt ., к~·рч~.т

1 . .кач.енят~ значна .кідькіrсть ко.тго•спtв рано'РІМ ;ко.:~tплвктуваШІя пого Н}', a.;re. розвиткох пта.хі·вницт.ва

.

щв я Кд.точних

іІі.УJЮ&-н~уч~ж,

по-справжньому займаються

І гощв, вж~ в~,~~;году~аJІи

1

здали j кmt: до колгоопних птахіJвник.ів,

3 •5 тиеwп шв~иКl1! ж.~вою ІВаrою ~ 5 центнерІв. До 'ІtlІЩЛ цьог~ ~'l>СЯ~я б~де зняіfо ще 3 т~•С.ЯЧІ голlв. БІльше 5 тисяч голІв

качок 3 дwно в д~р.JЮ3акупку, за. які держава. виплатида. 78 тисяч

ка:рбовмщів. ltpiм цього.

сшщіа.лісrів -сLтwькоrо гоепща.р­ етна. - бі.тьше nрщілити }ІВаги разви11ку 'Птахівющnва, як-е є ва,жливим реІЗервюr 3бі.тьmення виробни.цтва }І'я•с.а.

най-

В. Яннюнас,

блИ'ЖЧІІІХИ )І;НЯМИ вЦтrравиJІ:о ще

до

зоотехнік птахофабрики,

р М

1000 J\.аІчо:к. Іtол:гоопа;м району

ім. Ватутіна. Добре про:Да.но Та!К()І.Ж для М'МПдектуНаJІЗІГО~ІUИ п~оое:ння 3 еде:ної ва'Н'ня фер.м: 500 іІІекінеь'Ких кам131Си корова-м члени К.()рм:одобув.- чок. На ·кінець року артіль вииоі бrригЩJJ;и. Се.ре)( них відGна- робить не мешпе 200 центнерів

-

mофер-:ві.цмін-

нп Пerrpo Дзюба та колгооп:ющі

Он~я Писа;ренк.о, f·&НІН& Толо1!:НЯ,

С

fа:лиrна Писа.ренІW. Коро.в·ИJ в ОО()Х таборах що,~~;ня заібезпечені зеденою JІ:ІlіООю. І. Марченко, бригадир. с. Пухі-вка.

і

** *

Н31Ступний рік. 3а.гО'rоВЛеНо() пер-

ші

50

тоош.

с. В.-Димерка.

В. Поnіщук, агроном.

--------*

.

·

б

МИJнулого pooty

К

nимчун,

Б

робництва м'яса, молока і масіІа. Важливу роль тут відіграли змі· ни, внесені в нормування і оппату праці. Взяти, нап.рик.лад, трактористів. Крім ОСНОВtІОЇ зарплати,

крім грошової оплати, одержу_ ють нату.рапьну цук:ром. зер­ ном, сіном і т. ін. Тракторист Леонтій Овсяков, скиртувалЬІННКи Інги Дубовенко і Антон Мапогур одержа.ли, наnриклад, по 3,5 тон· ни соломи і сіна.

иараховуваної залежно від виконання норм виробітку, воии оде,р-

-

жують тепер н.адбавку в розмdрі

приса~ибна ~ЇJІЯRАа

центів нарахавуЄ1'ься також за відмінне вІtКонання таких робіт,

гектара.

кур.удзн, карrоплі та

rс•родів

площею до до 0,15. С'Гр<Жів сезонних ,робіт, а 11акож За колишн.іми колгоспниками ли­ премії за збереження трактора. urаеться земля, ран,іш зaJq>inn.eиa Надбавка в розм•рі 20-40 про- за ними в колгосп.і, - до 0,75 як квадратно-гніздова сівба обробіток

цих

карбованців.

від

8

}!Ори

тися-ч ооць.

Цієї в~ни правлі'Ння код•ГОС·

..."'

-...

ВЗ.'І'ІІ: дооrа іІJВОЄ •маленЬ'К.их ді-rей, чолові<& на. ІЮСТійн.ііі роботі. Проте ·ніщо не ЗJ"ПИJННЛО

, цю

зруmеНІЬ на фермі. 3а 11ісім М:с·яців .~rже ·зда.но

енврrійну JІЮД'ИІну. Вона всі-

JI:O колrос.пноі к.о­

19 тисяч яєць.

3а. ві"J)хінну ІЮботу П. Ву,рду п.ре:vік011·ано. В рату•оок. а.ваНІС'у

на

тру.,в.одні .оона одержа.'Іа

60

пу~Ців х.ліІба. аrітатор.

с. Рудня.

*

індявідуальних

в особіІстих

сп~авах paдrocn ,виділяє за неве­ лику пп.ату коней, сільськогоспо­ дарський інвентар.

Робітн·ики

радгоспу

похилого

віку, які пропрацювали певний час, за(Sезпечені пенсією. Деякі з них щюдовжують працювати. На­

ву. Хороопu АОТJІЯ,ІІ;ОХ за. птицею

.1иmе

і поїздки

nриклад, бО"річч.иіі їздовий Ф. Є.

У на.шому к:о;лгоопі бу~ ОІДНЇЄЮ QДf.ржаши

середньому

Для обробітку

карбованці·в на місяць, а більш квал.іфіков&ні, наприклад,

Є. Покропи&ниіі,

3 ·найвЦ<етаJІ·Ї..ПШХ галуоой ~по- ІW;rrocпнlЩIJI ~обІІJІ.З<Ся не аІОИ'ЯКИХ птищі

в

700-800 В.

поголів'я

культур.

тепер

єю Д}'Шею шщюби.та. -свою •(щра-

да;рот.в:а. 3а рік

ку-

міжрядІний

Виплата надбавок стимулює ви­ сокоякісне виконан-ня всіх роб~т у стислі строки . Трактористи за­ робляють

урди

Кожному робітникові радгоспу забудовникОІВі виділяється

25--50 п,роцектів за скорочеНня 0,40 rектара, а решті -

пта.х·іівнищ'!'.Во

НЯ Jla:НJK& ХfflІ!ПЛеК•СНОЇ бр~И Пу ВИ])іюИJІ() ЩJ;И'3НаЧrеІ'И <ІІТЗШ­ (JІаІН1&ОБ.а. М. Ла.Х'но.) :ро.апочала Ga- ницею 1t0лго~пницю Парао!і.ООІ''ю гоrrовл ""'И парнИКо()1!У зе11лю на. В"""•у. Не легко ііі будо nр~ 1111 ю-

·

С

амов ддана ро ота пташницt

.всього

Коnгосп ім. Шевченка. fоІЮд-

'"'

иwко,

А. &редан, С. Сосновська, пташниці. Колгосп ім. Леніна, с. Семиполки.

Konrocn

чається Jюло,~~;ь

не

І як~х за.1иша,в~о ка зиму ~ тиrсяч ' всюди. Ми звертав.:~tось з зак.ти-

топлі та інших сіпьськоrоспод&р· ських культур, у збільшенні ви-

-

до

-

1200

Робі'11ННки, серед них

і

ме­

ханізатори, які входять до скла­ ду рільничих та інших галузевих бригад, додає голов.н:и,й агро­

ном радгоспу М. О. Новицький, одержують преміальну доппа­

-

ту

до основної

ставки за

кожну

одиницю надпланової продукції, що також стимулює усп.ішну ро­ боту. Радгосп добився успіхів у рільництві, зокрема в створенні міцної кормової бази для тва­ рин:ни.цтва,

саме

завдяки

мате­

ріальній заіІН~есован.ості .робіт­ НІІ\К~В у результатах своєї праці. У

тваринниц1111і також застосо­

вується

за<Jхочувапьна

а~стема

оплати праці. Про це розповідає доярка Полін,а Цимбалюк:

-

~<!рім

15-20

.карбованцrв за

надоєне протягом дня

молоко,

ми

о;J.t>ржуемо дода111<ово на.дб.авкн за добрий догляд, за без'яловість, за збереження мо.'ІоДJІІяка. Тому тваринники стараються

добре

го­

дувати

ними

ко­

закріплених

за

рів, стежать за тим, щоб усі гру­ бі,

соковиті

і

коицент·ровані

Чорнод~д одержує разом з пен­ сією 610 карбоващів на місяць.

Наполеглива праця міцно елая­ ного

колективу

робі'11Ни.ків,

· спе­

ціалістів і службовців дає чудові плоди. Ст.в<Jрен.ня міцної кормо­ вої бази, безустЗІНна ]Юбота над підвищенням П<Jр~кості худоби і rюліпшенням догляду за нею да­ .'ІИ можливість радrослові одер­ жати на 15 серnня ц. р. по 2472

кілограми молока від кожної ко­ рави - на 423 кілограми більше,

ніж на цеІІ час у минулому році. Середньодобови/і приріст ваrи

свиней перевищи.в плановиіі на 94 грами на голову. Щодо цродук· тивності тваринництва радгосп у першому n8вріччі заііня.в перше місце серед інших господарств області.

1\о.'Іек тив

радгоспу

спрямовує

всі сипи і творчу енергію на най­ швидше

виконання

парт.ією завдаfІ!Ня

поставленого

-

в найближчі

рою~ наздогнати США по вироб­ :>ІІцтву м'яса, мопока і масла на душу

населен·ня.

кор-

М.

Білоус.

Осушення боліт Є в на:с. одне поле площею 30 'Гекта,рів, де в цьому році особли-

В цюху Р«Щ,і на IOO.JJиmirix оол~тзх 3ІИ вже лосіяди

70 .геІИ'арів

во дооре врrід&то жито. Раніше бага.торі'чНІих 11раІВ. Пію'отовляв­ ж тут бу.то ні д.'І'Я чого не при- мо ще 50. Всього на.ІІіти.1и засі­ датне -місце. ять 150 гекта:ріІв. Це )(а.еть ка;)( &В()l()ва:ли цю ,\Ї;JІЯІНКjІ ІІЮСТУ- ХОЖJІивkть ще бідьmе з»іцнвти

пово. Оnерту ооу.ІІІИІJFИ іі. ІЮті.JІ

На центральній са•дибі колгоспу

ім. Сталін,а, с. Русанів, поруч з тrвариянІІtц~и-м містечком цьо­

го літа виросло декілька нових приміщень, переважно з цегли, вfGРИТИХ шифером. Це зерІІю­ сховища, одне з яких розраховане на 500 ТОИІН. Всі іх спорудиопа буд~велЬІНа бригада, під ке­ рmющтвом доеаідчекого майстра Д. Солов'я. Тепер є, де колгоспу надіііно зберіга'І'и зерtю, з~рема насіння посів.ноrо матеріалу.

На

з ні м к у: нові зериосхСJВИЩа

колrоспу ім. Сталіна.

Фото А. Рябого,

коржо&у баз.у д.тя

ГJIO!la,~~;eЬJroro

пере.ораJІи і лосі.uк багатОjрj,чкі 11В<1РИН:НИЦ'l1Ва, за:бе;ш~и; ообе тр31Ви. Воош 'ЩЮ~или добре по насінкам ба.гаторічних тра.в. 3G-40 центнеріJВ tін.а 3 гектара.. .ІІ.лооца. ІІ03робвлооа, вирівияІ. liPr•, КО.ІІІ'ОСПИИК • •'Іа.ся. Грунт ~тав oC'fi>YS'l'fPIIUIJl-

3'oua 'ІfОr&ІивістІ. в&

IIIIOJfY

npoJЦy.вm бу.-ь-акі куJІьтури.

Колгосп

«БілЬІUІОВИХ»,

с. Рожни.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

Середа,

18

вересня

1957

року.

К. Е. ЦІОЛКОВСЬКИЙ (До У Калузі, не.n;алеко від берега широкої і спокІАної Оки, зберігса невеликий дерев'янкА будиночок. Тут протягом майже nіввіку жив Костантин Едуардович ЦІолковськиА, один з тих мужів науки, ім'я якого стало широко вІ-

з дня 110.родження)

C111opi't'IR

для успішної роСЮти, оточили пошаною А піклуванням. НІби помолоділий на десатки років, вчениА з новими силами взявся за дальший розвиток своїх сміливих технічних задумів. У 1930 році він закінчив наукову працю, при-

доммм в усьому світі. Круті еходи ведуть у кабінет вченого, а порад майстерні, де иевтомниА винахідник виготовляв і випробовував свої численні моделі.

Останнім часом все більшу і більшу кількість вчених і інже. нерів захоплюють проблеми ас­ троиавтики. ПотужнІ багатосту­ піпчасті ракети, штучні супутники ЗемлІ, які у свій час були запро­ поповані нашим видатним співвітчизником, вже стали справою сьогоднішнього дня. В нашій країиі здійснено запуск наддалекої, міжконтинентальної, багатоступінчастої балістичної ракети.

Смілива творчість росІАського вчеиоrо була спрямована на здійснення Ідеї Мі)Кnлаиетних сполу'-

К. Е. Ціолковський був полум'яним патріотом. Люблячи свою ВІтчизну, вірячи в творчі сили

чень. щоб

Людство

вже

подолати

Жіиня,

тоді

силу

потрібні

знало:

земного

небувалі

радянських

тя-

саме

потуж:-

сність

ності, нечувані швидкості. Як досягти їх? І Костактин Едуардо-

людей,

вони

його

задуми,

Едуардович за смерті писав:

вич пропонує використати ракету,

сУсі

саме вона відкриє шлах, до ос-

і

що

у

дІи-

Костянтин

кілька

свої праці з

тоnлавакия

воения величезних швидкостей, до

знаючи,

перетворять

днів

міжпланетних спо-

ків і Радянській владі

справ-

-

рами А висотами.

жнім

Славетний росіАський вчениА блискуче довів, що думка про

ської культури. Певен, шо вони успішно закінчать ці праці•.

створення

ракетного

двигуна

евачену реактивним літакам. Уже

руджується за допомогою Китайської великий рисоочисний завод . На фото: на буді,вницrві за.воду.

авіації, раке-

лучень передаю партії більшови-

перемоги над безмеж:ннми просто-

Демократична Республіка В'єтнам. В місті Хайфоні спп­

до

керівникам

коли

Республіки

Фото В'єтнамського інфор·мацій.ного агентства.

·-------

------~

прогресу люд-

Недалеко ті часи,

На.родної

СІРІЙСЬКА ПРЕСА ПРО ПОСЛАННЯ М. О. БУЛГАН ІНА МЕНДЕРЕСУ

мрії

ракети в земнІІ атмосфері і безповІтряному просторІ, але А виз-

Всі 'СL~іfіські га .зети ·на видних ,.'Іістич:ну щхю.а.гащу про те, що тоді Костянтин Едуардович оці- rеніапьного російського вченого міс_цях і під В'С.~ИіКИ.'ІИ заrо.Н}ВКЮІИ Сі·рія має аrр~и·~ні цілі, і пu­ · 'А Н абаром иив велике практичне значення nовюстю зд1 сняться. ез попьотів у стратосфері. сНа ви- навколо нашої планети почне ВХІІЩуют·ь повІдом .1ення лро н01с- тверджує. що ОtрІя не за.'Іишить­ соті, де nовітра рідше у 100 ра- обертатися штучниіі супутник, дання Го,н~ви Раци Міністрі'В ОРСР ся щ:на,. ЯІКЩо ;за.:шає аІГРf'Сіі»,

кому пальному.

лометрів за годину. Таким чином,

wi відомості

сії не допомагала тапановитому

зько 11 годии:t.

здііісненна заповітної мрії К. Е.

тими експериментами і розрахуи-

Костянтин Едуардович датує ре- польоти. А згодом невгамовна пю.

не є безплідною фантазією. Він

не тІпьки розробив

теорію

руху

начнв основні риси ракетного зів, - писав вчений, швид- створений руками людей. Ця кос­ М. О. Бу.тга,ніна Щ)(')І'єр-міні'ст- «Ат-Тахрір» «Бу.панlн пt~ре­ двигуна, що працюватиме на рід- кість літаків досягатиме 3600 кІ- мічна пабораторія розширить на­ .рові Туреччwни м~Н)(еІ}~)'. Бата- стеріrає пра,вите.1іВ іІро

навколишній

. Офіціальна наука царської Ро- шлях навколо Землі забере бли: світ, дасть необхіднІ дані

вченому-самоуку І не цІкави.11ась

у свої А книзі «Поза Землею•

ками, яким він віддав баrато ро- а~тивииА

Ціолковського про

"-"'•

'f}'реЧЧИІНИ

то raJeт пуб.lіrоують ПОВІНИЙ теR· СТ 1 ~tі.д еп1.1ьних з А){СІРИІJ\QЮ ar.peПQC.la!li'HЯ, інші -- д·ета.lІ>НПЙ ~·сИВ'ни.х дій. Ву.паШн під1lоорд­

міжпланетні ви:к.'!а.д. Пас"щння юtіщує·ться пі!д жує, що Туреччи·ні .ВІідводиться

такИім~о заго.тDІВІк.ами:. ~~Ан~Насtр» j ?собл~ва_

корабль 2017 .• роком. дина, що нестримно прагне пізиа­ -- «Внrна 'проти

родь .в а~мерИК31!11СЬКИХ

CI.pll не буде . ІмперІашстичних ІL'Іа:на:х,

вої революції творчий генІА ЦІол-

спряДІАсність випередила мрн ЦІол- ти непІзиаве побачити небачене, 1 ~1окалІJною», «Ар-·РаіІ а.'Іь-А:х){» :~~овwних проти Сірії». ковського: реактивні літаки дав• ' и ь «БулrаІнlн викриває Ї!}І'Пе\)іа(ТАРС). но вже бороанять наше небо, а І ПІдкорити неп~дкорене, - руш. т чудові радянські пасажирські У першу космІчну подорож.

Rому

зна101я в усьому світі.

ків свого життя, всю пристрасть свого серца і розуму.

Тільки після Ве.11икої Жовтне-

ковського був широко визнаний. секспресн:t здобули загальне вистворили

необхідні

умови

О. ~вербух, Інженер.

Спозаранку

БіdпІотекарнм-nро вечори книги 11 і 12 вересня ПР'ОХОдИіІ район­ ний семінар культосвітніх пра· цівників. На ньому були пр.исут­ .иі і бібліотекарі, з якими прове­ дено ряд спеціальних занять. В центрі уваrи на заняттях бу­ по

питання

про

вечори

кн.иси.

виробняц11Ва і передовІfКами сіль­ ського господарс~ва своєї облас­

Встает

ті, Кіраю,

Порозовело

республ,ікн,

району, се­

ла.

В

проnраму

такоЖ

моЖ:На

художнє

включити

читання,

спі.ви,

постановку уривкіJв із 'ВИСТав, де­

Цро ких за оста.нній час все час·

монстрування

кі.нофільмів,

тіше

заних

вечора•.

згадується

на.пах.

Ось

в

що,

газе~ах,

жур­

нащжклад,

ска­

зано в новому ~і:рнику бібліоrра­ фіІfІІИХ і методичких матеріалів, випущеІЮму Держа.вною бібліо­ текою ім. В. І. Леніна: .:Програма вечорів книги, орга­

нізованих

бібJІіотекою

з 40-річчям

в

Великого

зв'язку

Жовтия,

може бути різном.ані.ТІНою м.М:тить доповідь, огляд літ~ату­ ри чи бесіди про кІІ'иги, обгово­ рен.ня читачами окремих тво,рів, зуст,річі з СТЗjрИМИ більшовиками і

першими

комооммьця.ми

війни,

з

темою

занятті

ворили,

як

новаторами

зв'я­

nровести

полоекай золотисrой,

облаков

крЬІло,

В бригадиЬІй стан с соседкой­ трактористкой

Я вЬІхожу тропимкой за село. Нам бронзовЬІе листья с тополей Под ноги осень на пути бросает,

бі6Jrіотекарів

обго­

вечір

книги

сЦих днів не змовкне слава:. . Такий вечір рекомендується роз­

Куда ни ГJІЯtнь- простор Р'ОдіНЬІХ полей

Мой взор пейзажем золотЬІм

д-ілити на урочисту частину і кон­

ласка ет.

церт. До першої частини можн.а ,включити доповідь, огляд літера­

Пусть жу,раВJІННЬІЙ крик над

тури на цю тему. програмі належ·не

Пускай они курJІЬІчат на

В коІІІЦертній місце мусить

зайняти художнє читання. До ве­ чора ,слід підготувати відпооіл,ну ІQІИЖКОВУ В.ИСТІШКу, офорМИТИ плакат.

голово й,

прощанье:

-

Мне 9Та осень кажется весной,-

Сказал я,

восхнщаясь

м.

А. Козлов, робітник.

м. БроваР'"·

Бровари.

Дентральний КОО!ітет К(}МУ'нlСтичноі паІУГії Китаю оП}'блікував вкооівк.и в питанні n.p() впор·ядкува:ІІ!Ня стилю робти ком}mіс-

час яких, я& віщ'значено в оові­ домленні а.rе-нте'Dв·а Сі:ньхуа, пщр­ т:ьв і .про соці,а.1і'Стичне вихов.а·н- тіііні qрганіІзащіі П(}ІІІИ:Ннl АОІІоиа­ ня на фаб.рИІка,х, шахтах та ін- гати МІа,сru:~~: «ще я:еніше :3РОо3у'МЇ­ ших 'Пі~ириемегоох к.раїни. За ти коріЮІу від.мШmість між со­ ІІООІідом:дЄІІІІНJrм агентстаа. Сі·ньх' уа, ціалі'С.ТІf'ІНЮІ і ка:піталіетИІЧУ вка.зі'ІІ· ках гаворитІJся, що ке- ним шлях001 розвитк;у, RЄ'рів· РЇіВництво пі:Jіприем·ств ПІ)ВИ'НІНіJ ну роль робітничого класу «· заох()чува.ти робітників до тоrо, в соціа..1іі::тичних перетоорІшн:ях Щоб ВОНИ :ВИС.lОВЛЮВа.ЛИ 'С'ВОЮ і СОЦЇаU'І'ИЧНОМУ бу~ЇІІtНИ!ЦТВі, дум.ку, а також серйозно прис.ту-

зм,ову буржуазних

х<tтИІСя 'до іх критИІІ\И». Беріівні орrа,ни підприехс'Гв, вкаІЗує ДК КПК, П(}ВИННі вwвчати

мен'l'ЇJВ 3 метою узурпувати держаВН}' в.1аду і віднсІJ!ІИ'І'и феода;шну та капітадіетичну сJІІСте­

.:ІУ,МІШ робітюrкJв, що СТ()суються

ми», а також r.аибше ус~віJJ;о,мwти

rьЦприєжтв,

·заходів

життєву ·заІінтересоваlсість рQбіт­

для ПІІВЩКОГО шщі:ПШСІНІНЯ рОООТИ

НИЧQГО КЛасу і ЮІfРОДу В ЦЇЛО){у

та;м, де це !•ШЖJІиво.

в бу·дівющmі соціаліюІу.

У

і

вживати

в'Ка:зівках

Кми стовпчик ртуті в термоме11Рі

теnлового режиму в кукурудзосушарнях

с11Ворюється

до

певного д,ілення,

контакт,

і

струм

п.риводить в рух з.вук,овий і світ-

В одержанні кокдиційного на- ловий си11нали. ОдіНочасно перерисіІПІя кукурудзи, Я'Ке має .високу схоЖість і ен~гію проростання,

ваеться с11рум, що живить елек· тродвигун веитилятора, який пu-

велику роль,

дає

своечасне

· качаІІІІВ.

як .відомо, віД:іnрає

і nравильне сушію!я о д:нак У вогньових су-

·

нагріте

повітря

в

сушильну

камеру.

сКДП-35:. . її обслуговує одна лю_ дина. ПР'Од}'КТІІВНість машини 8 гектарів за зміну.

Новиііі копІсний трактор Новий колісний трактор сМТЗ­ що його виnусхає МінськиА

5:.,

тракторний

завод,

досить

еко-

номічн.иА, вtдзн·ачається великою

Контро.льннй

nрилад

можна

шарнях температура дуже часто змонту.вати своїми силами, маюпІід,німається вище 45 nраІLІ.усів, чи для цього необхідні частини навіть псування зерна. А сушіння

не реле, вмикач та ін.

універсальністю.

та'ІКОаМІнА

1відбору

бнР'ає багато часу і різ.ко З'нижує Картоппеабмрапьна nропуакпу спроможність сушамашмна ,,КТП-2н рень · . . МТС респу6Jrіки одержують н Щ~ . запобІгти nереrрІ·ванmо І цьому році нові картоплезбиралькачанІ·в 1 за,безпечити ВИСОІКУ про. • дуктивність сушильного господ;ар- 81 машини сКТП- 2 ~· що ІХ випу-

ства,

інженери-електрики

Рябокрис і с.

струювали

n.

І. Ф. і окає завод

Ст,рахова ск0111-

нескладний

елеК11JЮ-

nавідо:~~-~ рів, серед них -- ~а !Щ:·полков­

відувальн()Іl'О польоту аІМерИІКаtНськоrо літаам. ;нщ~ єгипетсЬІкою те-риторією. 12 ве'{>есня на.,~~; за.критою ві·й<СЬК(}ВОю зоною ·поолизу Каїра було , помічено амерИІІtанськиіі. чотиримоторний літак. Літаку буJІо передано оо р.ціо ci'Jr·

fі'рилад для контролю теплового

. .

земЛІ

режиму· в • кукурудзяних суш.ар - грунrу. нях.

Основною

частиною цього

І

чо розвідУ' ВаJІЬН()Ю метою.

Тоді єгипетські

мо»,- ва дає змогу уnраалити вітрян; еми робочими органами причіnних а~ навісних м'ашин із сидіння трак·

З.ВІльняють

11

вщ

укладають на поверхню

Дmr роботи

вночі

а.ійсьJШОО-JШ-

nримусили

літак

3ІJ"3И'І'RСЬ, і він приземлявся ва

потужний

елеК1уогенератор за,безпечує сrру-

сБЄJІарусь-МТЗ-3»

або

машкнах.

ту. Не встиг шме-рика'НІСький літа,к пі~тиен в пО'Вітря, JІJt на а~­ родро:мі приземливс.и 6ез АООВоду

є1 ипетських властей ЖВОКОО'ОР· юrn авглійеьхий 1ІіЙІсЬ'ІtОаІІЙ' ді­ та.&, на ООІУГV англійських

якого були

офіцери.

два

А'нrла.йсь­

киІ літшк. за.трюІ&но на а.8ІЮІ\РО­ мі до з'·яс)'ВМІ'ИJІ обет3ВІІІК.

(ТАРС).

Реаuтар С. ПОГРЕ&ІНСЬКИИ. Серьогін

Володимир Васильо_

мом не тільки фа.ри трактора, але вич, який живе

Нова машина nрацює на тязі й фари, встаІЮВЛені на причіпних

прилада є коитактниА термометр . . трактора

--

валом

і гідросисте-

НИІІtИ, .майор і ))Ва капітани, а також сі:м ЦИІІІ<ільних оеіІб. На б(}fУГУ літак.а було· виJІІвлено фо­ 'ІО~па.рат і мwлект фоТ()пдівок. Єгипетські власті К(}ІНфіак.утвали апар.аг та пд.і,вку і після ві·дпо­ відного })()3еліду,ва.нн•я дозволили ахериканському літак.у на другий

J~И про те, що ІSін перебуває. в день залишити територію Єгип­ за&ороненій зоні. Проте пілот irиоmав це попе:реджепа, і літак

ториста. Ві"стань мІ·ж колесами Каїрському аеродромі. В літа.ку ,.. трЗІКТора можна м•іняти відповід- була. гр}'ІПа. а.м~риutан.сиt-И:Х офіце"РязсІльмаш:.. Вони но до ширини міжрядь. !!!!!!!!!!!!-

викопують. к·артоf!ЛЮ одноч~но . з двох рядю·в,

·незалежним

nаrужиості

(ТАРС).

територією «А.1ь-Ахрам»

Трактор сМТЗ-5:. з двигуном Пр()~~вжув.аm робИ'І'и к.р}'11Wі П(). . .1ьоти на ютели:&ій висо'l1і з я:вщо nривод·ить до nерегР'іІВанІИІ і -кон.тактннА термоме'І\р, проміж- потужнІстю 45 юнських сил усна понижених темлератуірах від-

еле­

ПовітрянІ провокаціі над єгипетською Газета

Новини сfльськогосподарської техніки піднімається

пра,JІtих

рекомендується

ляє про обурлИІІІИіЙ ВИІПа,док роз-

Епектроконтропь

ЩЮІІІОДRТИ оаrОО!орення поруuпу­ в.ани ІЮбітІПІІК.ами пита.нь, nід

утром

.р.анним.

Т. Золотуха, завідуюча районною бібліотекою.

-

учаониха.ми революцііІtн,нх боїв, з героями громадЯ'Нської і Великої ВітчиЗ<Няної

На

з

рассвет

~казІв ки ЦК Комунlстичвоl партll Ки таю

Григорівною, що проживає

там

на ст. Бобрик.\ же. Справа слухатиметься в на-

порушує справу npo розлучення 1 родІНому суді 2-ої дільниці Браз дружиною Серьогіною Ольгою І варського району.

А.Іреса JtеДJІЩіі: 11. Вро.ари, І<иіІІСЬКої обаасті, вуJІ. Київська, М

138.

-------

·----~--------------------------------~--~--~---~------------------------~~-----------------5p08apcua районна ,Ірукарня І(нївсьхоrо обласного управління кvльтури.---------------------------------Зам. 3611-2480.

111 номер 1957 рік  

111 номер 1957 рік

111 номер 1957 рік  

111 номер 1957 рік

Advertisement