Page 1

ПРQл.еТАРІ ВСІХ l(PAIН. ЄДНАНТЕСНІ

ра ІЦМВ. lУІ11

СТЯХАНОВ(UЬ

в республіці все ширше розгортається алістичне з.магання

111 (1249)

16

партП )'KpalllВ та районноl Ради депутатів трудящих КиJвськоJ об.llасті

Ціна

ЗА НОВЕ ПJДНЕСЕННn ЗМАГАННЯ В КОЛГОСПАХ

15

ХХ з'їзду

КПРС

нати свої соціалістичні зобов~язання, (Знести новий в«лад у справу

ВЕРЕСНЯ

1955

честь

і ХІХ з~їзду КП У«раїни. Трудящі Радянсь«ої У«раїни до«ладають всіх сил, щоб повністю ви«о­

П' Я тни ЦЯ

Opraн Броварського районного комітету Комуністнчноl

на

соці­

р.

дальшого

з.міцнення .могутності

Радянсь«ої держави, в справу будівництва ніз.му в нашій «раїні.

коп.

«о.му­

Перевиконали державний план хлібозаготівель

Ідучи НАЗустріч ХХ з'їзц к.()лективу, наочної агітації, щоКолгоспи і радгоспи Сталінградської області в 1955 році про­ КПРС, ХІХ з'їзду КП Ук.раїни, денної стінної газro'И, яка вихо­ веJlИ велику робlУГУ по розорюванню цілинних, передогових земель

колгоспник.и і механізатори райо- дить з недопустимими ну доItJIадають зусиль, щоб відзначити їх новими виробниЧЮ[и

перебоя:

ми. Не чутно в мубі, бригадах цікавих, змістовних лекцій, з

успіхами в БОРІУГьБі за здійснен- якими раніше виступали пред­ ня історичних рішень партії про ставники сільської інтелігенції.

к.руте піднесення всіх галузей У семиполківську артіль імені сільського господарства. Масове Леніна,.к і в ряд інших, при бу­ перевиконання норм на польових

Ц на допомогу колгоспникам у

роб(Yl'3Х CTaJIO rtравИJIОМ у ба- завершенні комплексу польових

гатьох рільничих

і тра&торних робіт значні групи трудящих

бригадах, л3.llМX. В результаті цього колг~nи ім. Калініна, о. JIітки, ім. Ворошилова., с. Троєщнна., ім. Сталіна, с. Русанів,

«Щжьшовик», с. Рожни, та інші уооішно завершують зараз &ОМПJIeкc польових робіт, підготовк.у теплої зимівлі ,ll;ля громадськ.ого тваРИННИЦ'l'ва. ЦИМ самим вони створюють нові прекрасні укови до дальшого розвиТ&у всіх га-

_

та малопродуктивних пасовищ і, відмовившись від поr.івів у вели­

ких розмірах багаторічних та однорічних трав, які в умовах пів­ денного сходу ,п;аю'гь низькі врожаї, розширили цього року посіви

зернових к.ультур на 700 тисяч гектарів, у тому числі КУКУРУ,ll;ЗИ на 200 тисяч гек.тарів, проса на 450 тие.яч гек:гарів. Валовий збір зерна зріс порівняно з минулим роItOм більш як У 3 рази, що ,ll;озволило ItOлгоспам і радгоспам області за станом на 10 вересня З,ll;ати і продати )(ержаві 75 млн. пудів зерна. замість пере,в;­ бачених за річним планом 40 млн. пудів, у тому числі радгоспами здано 14 млн. пу,п;ів, або більше ,ll;ВОХ річних планів.

представник.и шефських колекти­ З,ІІ;ано і ПРО,ll;ано держа!lі найважливішої Про,ll;овольчої культу­ вів. Серед них багаТо агітаторів, ри-пшениці 42 млн. пудів, проса-3 млн. пудів. ІІідрахувавши яких можна і треба залучити до свої мо.ж.mвості, колгоспи і радгоспи вирішили здати і продати дер­ активної участі в поштично-ма­ жаві ще не менше 5 млн. пудів зерна. B~ьoгo CTaHiнr~a.,II;C~Ka об­

совій роБІУГі і розгортання на цій ласть здасть і продасть цього року держаВІ 80 МЛН. пудlВ ХJllба. основі соціалістичного змагання. Тільки за проданий і зданий хліб колгоспи оБШ1Сті ОАержують Але керівни&И колгоспу і· партій­ БJlИЗЬКО 400 млн. карбованців. ної організації в СеМИПОЛ&аХ ---~.~--тт. Черепаха Д. та МаJIій В. не Колективи підприємств обговорюють роБJIЯТЬ цього. Вони навіть як проект плану шостоТ п'ятирічки сні,ll; не подбали про побутове об­

JI'yзеі ГОСПО,ll;арства, росту добро- служування прибулих.

буту колrocпlПІ'КЇВ.

На Челябінському мета.'!УР­ гійному заводі почалось заван­ таження нової коксової батареї . Батарея відрізняється від діючих на заводі батарей не ли­ ше більш високою продуктивніс­ тю,

Явище вltрай иеJlорм:альне. Ін-

макснмальною

авто­

вантаження.

(Прескліше РАТАУ).

у МОСКОВСЬКИХ АВТОБУДІВНИКІВ

Не можна, проте, не помі-:ити, тереси справи вимагають, щоб

але й

матизацією робіт. Н а з нім к у: вигляд нової коксової батареї в· момент за­

Фото В. Георгієва.

цтва, широке застосування нової ------.~

~,-----Балашовська нафта що в OK~~X колгоспах кершни- зараз у погожі ще вересневі Ані бjльного заводу імені Сталіна до­ техніки. На основі дехових планів сиа­ ц'rВ? СОЦlаJl1СТИЧНИИ змаг~, найкраще бул&. ви&орист&Ва строково виконав план п'ятої п'я­ На правому березі ріки Медве­ ПopJВняноз першим пеРЩI;ОМ /ItOжна спри.ятлива година. Слі,ll; тиріч&и. В цехах заводу ві,ll;були­ дається заводський ПJlан на шосте дяці, яR.a прОХОДІІТЬ по межі Ста.­ збирання врожаю, занеП&JfО. Особ- за прикладом передових &олгоспів ся виробничі наради, присвячені п'ятиріччя. Випуск. основної ПРО­ лінградсыtїi і Балашовської 00ливо наочно це видно на при- Організувати двозм:івну роботу на р(}зробленню нового п'ятирічного дукції до 1960 року пере,п;ба­ JIастей, за рок.и п'ятої П'ятирічItИ

КJI&,J;ітребухівського

к.олгоспу СИЛОСУВанні кукурудзи МОJlОЧНО­

Колектив Моск.овського автомо­

ПJIаву. АвтомобiJIебу,в;івни&и внес­

і.. Хрущова, який весь час повоскової стиглості, взаємодопомо­ ли цінні пропозиції. Вони спря­ сцав O.J;HO 3 перших місць в ра­ гу між бригадами, ланками на мовані на виЯВлення і вик.ористан­ йоні. Требухівці відстають в роз­ збиранні картоплі, овочів, раціо­ ня внутрішніх р.езервів виробни-

IIЇnHOКY вбиранні та силосуван­ ні

&УКYllnЗИ

МOJIочно-воскової

нально

використати

на допомогу представни&ів шеф­

Русанові та Мокреці, який рJЦ ву роботу, ЯR Ц& можна. побачити. у Требухові і Погребах, мірно її посИJIll1lИ в ці

вее це не випа,u.oво. В колгос- обов'язо& партійних

ni

партор-

бути зараз там,

,ll;е вирішується

ганізації т. Велі,п;ченко С.) за ,l(ОЛЯ успішного завершення сіль­ останній час к.ерівництво соціа- ськогоспо,п;арсьJU)ГО року, СЛОВО,М ШC'l'ичвим: змаг&Вняи занепало. і особистим припаДОМ підносити про це свідчать і Та.&і фа.&ти, а& &олгocnииків, механізаторів на послаблення уваги до роботи агіт- нові ТРУ,ll;ові подвиги.

гійному комбінаті відбулися збо­ ри

ГОСПО,ll;арського

Назви

cu

НцОЕНО

і ІСО.1госпів

1

на

корову

8 лІтрах

Літки, ім. Калініна

Плоске, ім. ЛеНіна

2208

Н"ОЕ80 молока за

10

.ІІвів

8epeCVR

ва корову

86

2167

б5

Pyc:aвJa, іІІІ. Сталіна

2ОБО

Мокрець, ім. Будьонного В.-Димерка, ім. Леніна Требухів, ім. Хрущова Рожни, «Більшовик:. Бобрик, ім. Сталіна Світильне, ім. Маленкова Погребн, ім. Кірова Сеwиполки, ім. Леніна

1941 1892 1891 1747 1552 1529 1464 1435 1432 1407 1401 1385 1289

83 82 80 74 65 58 93

В.-Димерка, ім. Димитрова Троєщина, ім. Ворошилова Гоголів, сЧервона Українз:. Кулаженці, «Зоря:. 3авим'Я, «ШЛЯХ Ілліча:. В.-Димерка, ім. Шевченка B.-ДимЄрка, ім. Кірова Жердова, ім. Леніна fOl'O.'liB, ім. Молотова 3аворичі, ім. Кірова Квяжщ ім. Щорса . Пухівка, ім. Ватутіна Краснтвка, ім. Жданова Руця, ім. ~агановича БОГДАИІвка, 1М . Андреєва Калита, ім. Сталіна По БобрицькlА МТС По 6роварськіА мтс ПО РАНОНУ

1253 1227 1203 1193 1153 1152 1100 1100

1064

64 74 85

60 69 82

роком

Бl.ІІьше

60

1560

48 70

1417 1494

63 66

поліпшенню УМОВ праці і побу­ ту металургів. Населення правого берега одержить газ, гарячу воду

,. Джа.нк.оЙської МТС, Кримської обJIacTi, т. ШевчеНIta., прийнявши нараховано

чук заявив:

дніВ,

80

Довища, де нафl'ОВ:ОСві ПJIа.сти з&­ лягають на глибині 1200 ме-трів. Пробурені і фонтанують вісім свер.п;ловин 3 вели&Им iJ;ебітом чу­ дової нафти.

---

ЗБІльшується виробництво свинини Колгоспи

ДЛЯ

Білорусії

здали

і

продали державі в 2,5 раза біл!>­

ше свинини, ніж за такий же час у минулому році. У колгоспах ор­ ганізовано · цілорічну відгодівлю свнней, в основному за рахунок. весняного

опоросу.

&уру)l;ЗИ і картоплю.

Передові сільгоспартіJIi ряJtу районів уже досягли по виробни­ цтву свинини на сто гєктарів ор­ ної землі показниltів, встановле­ них на 1960 ріЕ.

ПершІ ешелони цукру

3 БУРІкІв нового врожаю

процентіВ тру,п;о­

встановлених

Ле­

Тепер у ряді сільгоспартіJIеі свиням дають свіжі качани &у­

Спеціалісти і зоотехні­ дарства одностайно схвалюють ків МТС імені Кагановича. пост&Вову ЦК КПРС і Ради МіЗагальні збори КОJlГОСПн:ик.ів ністрів СРСР про переведення аг- сільгоспа.ртілі імені Мічуріна за­ рономів і зоотехні&ів із штатів ДОВOJIьнили просьбу зоотехніка

cыі.їi області, агроном т. КJfИИ-

ви­

Недавно тут на території

молодняка

голови

агроном Іван Кутя, як.иА обслу­

291

224

КОJlГОСПИ черк.а.сыtoi області збирають високий урожай цукро­ вих буряків. Ри.ж.авський цукро­

цia.n:iсти, етавши членами кол- жує сільгоспартіль імені Крупгоспів, візьмемо на себе більшу СЬЕОЇ. Він розповіВ, що його за.р­ ві,цпові,ll;альність за КОJlГОСпве ви- плата в Добровольськ.іЙ МТС ста­ робництво. Я перший ПО,l(аю зая-

ших Ава ешелони цук.ру з буря­ ків нового врожаю. Приступив

до випус&у ПІЮАУКЦЇЇ і інші за­ води.

ву про ПРИЙО)( у 'Шени артілі іНОВИТЬ' В&JIючаючи всі на,в;бавки; віца)( всі сип Аa.uьшого p03li.Вiтy

32 86

дальшому

спецІалІсти сільського господарства

МТС у &олгоспи.

нафтових

ваввя про ,ll;альше пі,в;весення оБJIасті, на Hapa,II;Ї спеціалістів вий заво,в; вже ВИ,ll;ав і відправив cїJIЬCькuro ГОСПО,ll;арства. Ми, спе- сільського господарства виступив у ПРОUCJ[ові центри країни пер­

271

454

по

_ Постанова партії і уряду_ колгоспу, і ГІ10шова доплата. В селі Близнюки, Харківської новий прояв безустанного niKJIY-

437 391 545 349. 174 769

278

робота

десятки

шок. Молоді промисли B~ ,ll;алll країні багато тисяч тонн нафти.

нік.ів Антонівської МТС, Ровен- його в члени артілі. ~OMY бу.в,е

5а5

а3

триватиме

для побутових потреб. Плануєть­ ся збудувати 250 тисяч впоряд­ шують виробництво чавуну, ста­ кованих квартир. Передбачається лі, ПРОR.aту. Зараз у цехах здій­ розширити чисдо заочних і вечір­ снюється багат(} заходів, які спри­ Irix учбових заItJIадів на комбіятимуть зростанню виробництва наті.

На зборах агроноків і зоотех-

817

563 214

941

Мевше

1090

88

890

І

592 756

488 342 596

59 15 51 40 63

на

в наступній п'ятирічці. Водночас

вступають у колгоспи сі.lЬСЬк.ого госпо- полали 18 arpoHoм:iB

У порі8НIІНві з МВВУ.ІІ.

60 50

БО

ак.тиву,

IlКИХ обговорено перспективи роз­

ЗВЕДЕННЯ про надій молока по колгоспах району за 11 місяців і 10 днів rосподарського РОIlУ в тваринництві (з І жовтня 1954 Р. по 10 вереси. 1955 р.)

молока

металур­

виросли

мешк.інськ.ого району почато роз­ робку нового Бахмє'l'ьєвсыі.гоo ро­

МагнІтогорський комбінат у HOBGMY п'ятиріччІ Па Магнітогорському

а все­ вит&у підприємства в шостій .nпп'ятирічцї. організацій. Магнітогорці рік. у рік збіJlЬ­

ЇJI. Хрущова (годова т. Ков- Справа честі і обов'язок. агітатора

бaeюreь&ий І., секретар

вики, КОМфортабельні легкові ма­ шини «ЗІС-ll1» та інші.

прибуJIИX

C11'llf.lOOтi, 3 запізненням рооroр_ · сь&их к.олек.тивів, студентів, . уч_ тають )(асове збираfшя к.артопш. вів старших класів ш&іл. Вови відстали по Иа.дмх молока від колгоспів у Літ~ах, ПJlОСк.ому, Не згортувати агітаційно-масороків вважався одним з найвідста.ліших у районі.

чається подвоїти. Завод випуска­ тиме нові і модернізовані грузо­

і

знання рідного

ДJIЯ кол-

госпу.

11.700

карбованців за рік, а 8-

би він був ЧJrеном цієї сільгосп­ артілі, то за нарахованими йому

Агронома т. К)[ИМЧУIta повніс- ТРУАОДНЯМИ нзлеЖ&JIО б грошової тю підтримали у своїх виступах і натуральної опл&ти

29

тисяч

rрупа інженерів Кіровоград­ ського заВОАУ «Червона зірка» СТВОРИJIа .нову овочеву сівaлItу.

Вона призначев:а. 4JIЯ висівання

вщів овочевих · культур. Випробування нової машини показa.uИ добрі результати. На за.­ 3а приклаДQМ т. Кутя зая:ви во,в;і почалася niдroroBKa до се­ про вс'гуп У члени :&OJI1'оспів порійного випуек.у нової сівапи.

інші спеціалісти. Всі вони ВИИ- карбованців за рі&.

213 242 296 236

обслужуваиих ними sолгоспів.

536 229 383

ви про вступ у члени li.Oлгосniв Близнюківського району.

вили ба.жаннявступити Ч.lенам:и

Нова овочева сівалка

У Кіровогра,цсьш області за.я- дали

багато

спеціаліетів

МТС

25

(За повідомленнями ТАРС

і РАТАУ}.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

П'яrнИЦR,

ПРАВЛІННЯ -КОЛЕГІАЛЬНИЙ ОРГАН

ці, зниження собівартості про­ дукціі при неодмінному пЦви­

щепні її Я&ОСТі. Щоб забезпечити успішне ви-

твердили виробничі ПJlани по кожному. цеху і бригаді, а після

ціалістичне змагання за достро­ кове виконанНJl річного плану R()ЖНИМ цехом, бригадою, дальше підвищення продуктивності пра­

**

нами.

За цими в основному за,1l;овіль­

Коnrосп

Ім. Капініна. Дбаючи ного заводу. В роботі відзначивCJI

за створення міцної кормової ба-

слюсар І. Костюк., .який разом з

зи )!;ля

сім'єю-дружиною

ГPOMa.~c.ЬKOГO

тваринни-

цтва, кормодобувна брига~а з до- взяв участь в

роботу се- персоналу; витрачання сировини

недоліків. По ощому

З основних

ред членів артілі. Дібрано міцний склад агітаторів, .IIlti регулярно проводять бесцп на загальнополітичні і виробничі теми. ХіА соціалістичного змагання широко

і Maтepia..UB; норми виробітку; якість випущеної про~уltції; практику виписки нарядів; хід запровадження у виробництво малої механізації; стан охорони

ви)(ів проmції - виробництву прядива артіль недовиконала пів­ річний план на 0,4 процент&. Ще є у нас ЗЩічна група ткаль, тti ВИlt()НУЮТЬ виробничі норми ли­

агітації, стінній газеті.

ЗМІЦненню

них такі ж можливості дЛЯ ВИ&О-

У своїй

повся:к.денНЇЙ

роботі

дисципmни.

. Чл~ів пра~ління, а також &е-І нання і перевИItонання норм, що

Г. Корнієнко, Д. Ш8И~a.R, Г. Пи­

чанів кукурудзи молочно-вос&Ової стиглос'гі. При зав)!;анні 300 в

JlипеНltо та рц iи:пnrх. РобітНИltИ '1'а службовці зібра­

облицьовані траншеї заuадено ли і засилосували 310 тонн високопоживного цін- нів. ного корму для худоби. Всі

14

дійно зберіга'гимуться подрібнені

с. Погребн.

качани.

Швидко також силосувмо стеб-

артіш,

села. При активній допокооі 1tOIf-

виробничих нарад в цехах, бриг&-

зоотехНІК.

Konrocn

працювали у минулу

В результ~ті спільних захо,~ів партійної організаціі і правJriння

лі.

Наша

партійна

організація артіль з місяця в місяць, недив­

приділяє цьому питанню осоБJIИ-

лячись на перебої

--------~

Біля У день, _КОJlИ на. ~ітрині

у постачанні

ють о. ШевчеНltо та о. Отрох. Механізатори підrотув&ли 230

Добре поне,цілю

на

гектарів зябу.

збиранні та силосуванні li.У&УРУА­

О. Борщ, диспетчер Бобрицької МТС.

с. Мокрець.

--------

Трактори простоюють

НаЙ1tращі строки зак.іичення сівби озимих культур ІІИНУJIИ, а

_

час.то

політично-мзсову

ві~сутиості BO~, а ВА8ІІЬ

П. КотnіфоВ,

ПромартІль ім. Сталінської І(онституціі , с. Гоголів.

зайняті на роздільному збиранні КУКУРУ.lll3и в стадії молочно·вос­ кової стиглості. 3 кожного reKтара тут одержують по 70 цент­ нерів качанів і 240 центнерів зеленої маси.

автори

Иа

2-3

чоловік,

липень.

~

.....,.. .....- ... ,. - "..._"IIII._.IIII"_""'..... .r ••· .. .._r""..r.L_.. .....

вчителя

подрібнення

гати ЯRИМ вважають

,l;OCBi~e&i своїм

~~

ла~ачі тт.

Береж&ОВ&,

~

І

'тури звертати Я&омога більше Уваги на яскраві, виразні місця

допомогу

BeJllWD(

Зlшіз-

,11;0 сів&.1ІOS на­

Таких фактів

можна.

навеС'J'И

ви){но кіиця.

Б. OneкciCHII8.

..___.... ."". . . "". . . . ___

~.""._n

Дpa.lцyн літературних творів. Для вивчен­ ня СТИJIістичних особ.lDПlост6Й мо­ Лїтківської середньої ШКО.ІШ) молодим учитеJIП тт. Тверитіиій, ви хорошим матеріалом в CTa'l"l'i У нас до предметної комісії меmпих ,црібниць пам'ятали, як СалеНltову. Нещо,цавно вони по­ ви)(з,тних к.рити&ів і жітературо­ виuадачів мови входять 10 учи- проводився урок і тому йбгово- діJIИJIИСЯ ДOCBi~OM того, я& сltЛас­ знавців. ДJIЯ прищеПJlення і роз­ телів. План роботи .сuадаєтьCJI рення його було завжJ(И ~іJ[ОВП,ТИ поурочний план, як. &ОRRРет­ витку мовностилістичного ЧУ'l"l'JJ на півріччя. ТеllИ доповідей і ре- коН&ретним. JlО розібрати тему, праЦювати на.. АОцільно користуватися матеріа­ фератів заздалегідь пропонують Відомо, що один і той же nю& типовими П01lИJIКами в писько­ Jtами з газет та журналів, зо&ре­ самі вИltJIа.а:ачі. План роботи &0- справляє на ріаних yчитe.u:ів не- вих роботах учнів, ,l;обит.ись ма ТИХ, ~e ГОВОРИТЬС.ll про вцо­ місії обов'язково затверджуєтьCJI однакове враження. Це залежить здійснення єдиного орФоrpафіч- мих учням письмеJIIIИRів. завучем. ·1 від їх професіонального і &уль- ного режиму. Але навчати учнів стиJriстич­

систематично по,цають

ве­

ЧИlf3.lIо. ltерівНПlI а}lТiлі не раз обіцяли все зробити ця TOro, щоб трактори пр&Цю~3JIИ без~ер~ій­ но, вжити заХО~IВ ';0 З&JWIЧеиня сівби ОЗИИіШИ, &lе обіцИВМJI не

Фото ю. Копита.

викла..ачі мовились, щоб на уроках літера­

першочерговим

Предметна комісія викладачів оБОВ'ЯЗ&О>d. Та&, ;l;осві,J;чені вИIt(3 досвіду роботи вч,итеЛЇВ-Jf,овникїв

гектарів, бо з

ненняк вивезли сіння.

(Прескліше РАТАУ).

газет. ~."'

Трибуна

з нім к у:

і силосування качанів кукуруд­ зи в ар';ілі імені Леніна.

шують СВІЖИЙ номер газети, Ао рині, що в будівеJIЬНОМУ комбіна- нах завжди були свіжі номери відомляв М. Оснач,

17

ВІнницька оБJlасть. 125 кол­ госпників артілі імені ЛеНІна, Яришівськоrо району. щодня

на ВІТРИЮ СВlжа газета. На ВІ'1'-

В,єчор& завжди можна бачити, по- ті, останній номер газети ще за

13

ресня замість 34 re&'l'apiв, Яli. по­ трібно за нормою; посіяв тіlыіІ

Броварськ.Оl сеЛИЩНОl Ради ВИВl- газ~у. A~e, ~a жаль, не що..~.я листів на цю тему, щоб у вітри-

.

потужн:ість.

цював· на підготовці грунту з-за

голова правління.

зазначають

вnoриС'ГОву­

п()вну

Так, наприкла.а:, трактор «ДТ-Б4» з 12 на 13 вересня вночі не пра­

роботу, д\lб'ЄМОСЯ успішного виsо­ нання взятих зобов'язань на честь ХХ з'їзду КПРС і ХІХ а'їзду КП УRраїни.

Потрібно,

простоюють,

ються не на

вітрин

біл.я І як.і з задоволенням читають цю,

в li.олгоспі ім. Кірова ще й ,;осі посіяно лише 380 геli.тарів жита

і пшениці при ПJlані 520 ге&та­ рів. Причина та, що не створені віщові,І;Иі умови для тракТОІ»Іої бригади, BHacJriAO& чого К&IIUППI

.....4 1 - - - - - - - - -

газетних

«ДТ-54» щооміни виорюють 7-8 гектарів &Ожен при НОР-

мі-6. ВИСОКОПРОДУli.тивно працю­

*** І... Кірова.

лектив спортивного товариства працівники апарату не тілыtи чином, щоб вивести артіль в ла­ «Спартак», який об'єднув 110 вислухували цiJIКOM вірні к.ри- ви передовиків. Вдосконалюючи і юнаків і дівчат. тичні зауваження, але і коН&рет- підносячи на вищий рівень орга-

ного к~івництва вс.ією виробничо-фінансовою діяльністю арті-

** *

часно з п~оведенняи інших по­

по

виробництва.

і

робітник.

ганськии та о. JIИСli.евич тракто-

,l(ах, на загальні збори членів ар-

роб()Ти. На виробничих HapaJt&X, зборах членіц 'аl'тілі часто розгортається широкий обмін Досвідом пере,l;овИItів виробництва.

тонн кача-

Коnrocn ім. БУАЬОННОГО. Одно-

І ром

В. Oмenьч~,

йовою програмою Jl;ій по дальшо­ му пцнесенню соціалістичної промисловості, технічному про­ гресу і поліпшенню організаціі

Але це тільки ~дин бі& справи. ні пропозиції щодо поліпшення нізаТорськ.у

25

Пінчук,

:O~eX роБІТ Tp~:opнa брига~а того корму матимемо JtШI гром3А- . редничIta ПІДіймає зяб ЩJ; ськ.ого тваринництва 1200 тонн. ярий к~ин. Трактористи І. Гри-

СОМОJlьців етали більш масовими тілі. З початк.у року прове~еио В світлі рішень Пленуму пардобровільні товариства ТРу,1l;ящих 12 тa.Rих нарад і сім зборів. На тійна організація і правління пе­ -ДТСААФ, Червоний Хрест, &о- кожному з них члени правління, ребудовують свою . роботу таким

Боротьба за успішне виконання взятих зобов'язань вимагав, разом з тим, рішуче пі,ltllести роль правління, JlК органу колегіаль-

Д.

В. Гончарав,

секцій ~обре накриті і в них на-

В результаті цього систематич- ний че~гового заСі)(ання.. Це дає Липневий Пленум ЦК КПРС но зростає комсомольська органі- МОЖЛИВІСТЬ с~рЙоон.о щ~готови- озброїв нашу партію і народ бо­

сько-політичному житті

В. Дуня,

&Ормів,

брига)!; закінЧИJlа СИJIОСувашш:sa-

партійна організація прщіляє РІвниltlв цеХІВ, брига,1t ззздале- й у переважної більшості членів зи в артілі робітНИ1tИ та с.пужбов­ багато уваги вихованню молоді. гідь оповіщаємо про ПОРЯ~Q& )\ен- артілі. ці броварського ливарно-проIta~

зація, Я:&а. налічує зараз 49 чле- тись, КОРОТ&О 1 ПО-ДlJlОВОМУ обгонів ВЛКСМ. Всі комсомольці, як ворити кожне питання. правило, .кращі виробниЧIlИItи, Основні питання виробництва беруть активну участь в громад- виносимо також на обговорення

сином­

робітНИItи

висвітлюється також у наочній п~аці на Підприємс:,ві; захо~ по І ше на 85-90 процентів, хоч у ТРУ)(ОВОl

та

загmвлі

покогою КОЛГОСIПIИRів рільииЧих

конании взятого ооЦіалістичного того перевірили хц їх ви&Онан- ними показНИ:&аМИ ще криються ла КУ&УРУДЗИ. Зелену масу с.тазобов'яз&ння, партійна організ&- ня; обговорили ,1(Їяльність тех- у нас, на жаль, і ряд серйозних ранно трамбуємо. Та&Ого СОJi.()ВИ-

ція посилює виховну

1955 P08tJ

Останні вІстІ 3 "олгоспІв

сировини, ви&Онує і переви&Онує

виробничі завдання. Соціалістич­ не змагання стало масовим, і 9 бригад з 10 перевиконали ~OBe­ дені їм завданни як.. по ltількіс­ щоб організувати виховання чле­ них, так і якісних показниках. нів артілі, підносити ЇХ політич­ Артіль в цілому ви&Онала вось­ ну і трудову активність на. бо­ мииісячний виробничий план на р()Тьбу за виконання завдань пар­ 104,8 процента і дала текстиль­ тії і уряду. них виробів понад план на 225 На засідання правління вино­ тисяч карбованців. Першість у симо найважливіші питання ви­ соціалістичному змаганні з ПРОК­ робничо-фінансової діЯJIЬності ар­ артіллю ім. ХІУ з'їзду КП(б)У в тілі. В цьому році, наПРИ&JIад, за­ Броварах продовжує бути за

з'їзду КПРС і ХІХ з'їз,l;У КП Ук­ раїни під &ерівництвом партій­ ної організації роогорнулоCJI со-

вересня

Успішно завершимо

КЕРІВНИЦТВА АРТІЛЛЮ Дати &раїні текстильних виро­ ву увагу. Чим краще прa.вШmя бів на 7 мільйонів 350 тиCJIЧ артілі виконує свої обов'язки по карбов&нців-виробниче зав~ан- керівництву rocподарсь&Ою робо­ ня нашої промислової артілі на тою, тим більше партійна органі­ 1955 рік. На відзна.чення ХХ зація має можливостей для того,

18

с. 3аворичі.

.-.,j................. -' ....... ~

помило&;

б) меТОАОМ

~

зіставлен­

ня, порівняння ~овести

~o сві­

,l(омості всіх учнів, в чому саке полягав неправИJlЬнісtь певного

ВИСJlОВУ; в) зупинитися на ана­ Jri.зі кращих стиJriстичних варіа.н­ тів. Такий иетож роооти &Окісії, &О­ ли піCJIJI кожної }l;оповіді та її об­ говорення намічаються li.OИli.рОО'­ ні заходи для пошпmеннв: нав­ чальної роботи, приносить пози­ тивні результати. Гоховні 3 іОІХ -підвищення успішності учиів,

турного рівня, від ЖИ'l"l'ввого АоЧасто пере,1t тим, ЯR за.слуха- но віжчувати мову--це ще не а., разом з '1'П, і зростamr.я пе~ майстерності li.OZНOГO свіду. Увага Ji.()жного вчитeJrЯ ти на засі~анні комісії !ІОВУ АО­ ВСІе. Треба ПОі!бати, щоб вони й гогічної вчителя. Участь у роботі преА­ часто зосере,;жуеться на зовсім пові,ць, практикувми колек.тив­ самі МОГJIИ я:скраво, виразно і різних моментах уроку. Тому ми ний перегля~ зошитів з у&раїи­ точно ВИСЛОВJIювати свої ~умltи, метної комісії впмав вц sоаио­ бір і його ВИі!И» ('1'. Сотииця) , вирішили, крім усього іншого, сь&Ої, російської та німецЬ&ОЇ ВИ&орИС'l'овуючи різні стилістич­ го виuадача бiJrьm В,І;УПИВО ro«Про типові стилістичні помилltИ щоб кожний учитель, ві.ЦВЦУЮ- ков. При цьому звертали yвarr ні варіанти, ~баючи не лише про тува.тися ,цо уроків, саИИJ( більш у письмових твора.х учиів» чи ві~ритий урок, звернув ува-на ВИJ(И письмових робіт, систе­ логічну правильність, а й про rлибо&О і всебічио вивчати той новий иатеріu, з Яli.ИJ[ він К&8 (т. Упир), «Письмовий переказ і гу, як провадить той чи imttий .му і послідовність вправ, вивча­ БJIагоовучністьмови. ознайомити учнів; серйозніше його мОО'а» (т. Кова.в:8ИItо), «Про вик.л&дач опитування учнів, як. ли типові ПОМИJI&И, анa.nзувап Дл.ll виробження цього вкіння Минулого року пі~готовИJIИ і обговорИJIИ 13 доповідей і рефератів. Особливо повчальними бу_· ли такі, як: «Граматичний роо-

взаємозв'язо& у виuаАаині мови ПО,1l;ає новий матеріал, і ЯКИJ( КУ.lьтуру БеАення зошита та АО­ треба вдумливо пі~ібрзти вправи, ставитися до · ВИІ.ОРИСТ&llШ[ часу, запланованого ~ля ОIПlТfВ&ll­ і л.ітератури» (Т. Упир), «Озна- способом sакрішrює його; Яli. np~ 'І'римання єдиного орфографічного домашні завдання, TpeHYВanнi ня і пояснєншr нового матеріайомлення учнів з ТИМ, Яli. сп&- водить аналіз домашніх пис,ьмо-І pe&lO(y.

~аються ділові папери» (Т. со!'- ВИХ робіт.

ниця),

«Аналіз

еli.З&менаційиих

liaTepia.1lїB» (т. ДраЙцун). Кожного

місяця

напереJtо.J;Нi

Така система ,;ав можливість

шви.l\ко проаналізувати всі спо­

Серйозно пост&ВlWlСі: ВЧИТ6.1Іі- творчі роботи. Для кожного ВЧИ- лу; тісніше пов'язувати теля веJIИltе значення має те, тt .

мовНИ1tИ

Ао · опрацювання

теми:

«Робота на.. підвищенням стиJri­

тёОре_

він ·вміє ан&liзувати ПOlПL1I&И в тичний MaTepI3.JI з 'l'}NВYВUЬJIII,l;оборі слів, у побпові речень.' ми

вправами,

з

са.иООТiйinпlи

атере.ження вчитеJriв і дійти Ао ОО'Ичної грамотності учнів». Особ­ Вказуючи УЧИЯМ на стиJriстичні практичниJIИ робота.п учнів. засцаlШЛ &Омісіі В.Іamтовувапс.я певного &оН&ретного висновку. Це живу увагу приЩпи ВВSlснеи­ огріхи, він мав обов'изJi.()ВО ·проН. УПИРі віДJt.риті уроltИ. Це ,;авало хоро­ завж~и буває повчально, особп­ ню того, що значить точна, ви­ ВОДИ'l'И таку роботу: а) ~ет3ІЬИО вчителька середньої школи. ші наслідки, оскільки всі Ао най- во для моло,цих вчителів, ,цопоіа.- разна, я:скрава мова. ВЧИТ6.1Іі ,цо- зупинятися на розборі типових с. Літки.


П'If1ИмqJf,

вересня

16

ВСІ

1955

СТАХАНО8ЕЦЬ

року

ПОЛЬОВІ

ЗА ЗРАЗКОВУ ВИСОКОТОВАР"У ПТАХОФЕРМУ В КОЖНОМ У КОЛГОСПІ

роботи

* *

Останн І вІсті 3

з

**

"олгоспІв

Вступаючи весною в соціаліс­ триJtaльціі-фОСфату і по півграма

зу )(OJ[очно-воскової стигдостL Нк досувмо КУКУРУі\ЗУ молочно-воско- тичне змагання з пташниками за­ передбачено ПJIa.J!ОМ, на ла_а.нні вої стигдості. В облицьовані бага- ворицького колгоспу ім. Кірова,

ні по доставці їх АО УИівеРСaJIЬ-1 них на унівеРСaJIЬній .ltробильніЙ нішньому році високої продук­ ної КОРIІОАробарп-8. Все, що машині. У спішно також силосує- тивності птиці, зокрема на кож­ зібрав, того ж і\НЯ засИЛQСОВУЄ- мо стебла к.ук.урудзи. ну Itypky-несучItу одержати по мо в окре_у се&цію і закриваємо. Безперебійну роботу силосоріз- 110 яєць, гуску-по 25 і качItу

Закінчуємо сидосування стебел

госпниці.

І. СоIl8В8Й, С. Матусов,

бригаднр

с. Троєщина.

***

Комосп ім. Стаnіна. Заплааувавmи заготувати не менш як по 8 TOН~ силосу на кожну корову, колгоспники рідьннчих і КОРМОАобувноі бригад заготували

кормодоБУвної

бригади.

с. Русанів.

агроном.

***

І. Орєхов, агроном. с. Семиполки.

Повторюють торішні помилки

Торік в колгоспі ім. Леніна ltOпаН1ія картоплі затягнули, її ви­ бира.'1И навіть тоді, КОЛИ почали" ся замарооки. Це призвело до тоГО,: що частину картоплі не встиг­ ли як слід заJtaгатувати і чима­ ло попсувалося.

3араз в ItOЛ:госпі 240 гектарів. Хоч вже і минудо бідьше 10 днів, п потрібно було приступити до збираИJtя врожаю, о)(НЗк цю ро­

та

колгосп­

НИЦЯJI на копанні картоплі. Кол­ госп зводі&&Є також .здачу кар­

топі державі, не почав підготов­ ку кагатів і\JIЯ зберігання її ВЗИІІЕУ.

А. Драний. С. В.-Днмерка.

***

гектарів картопі ПО'1'l'ібно зібрати в копоспі . ім. Вату­

220

тіна.

Тимчасом

робота не

по-

чата.

В. Паnьоха.

с. Пухівка.

30

і качку-по

114, туску-по 80 яєць.

перед,

старанна

робота наших

дюдей, що по декілька років працюють на . фермі. Це-пташник С. К:JIіщевський, _що має стаж дині дня-вологі корми і о 7 ГО'­ І роботи в птахівництві 15 років, дині вечора на ніч-решту зерна. К. Король і е. Захарченко, які Для водоплавної птиці маємо та­ доглядають птицю 6-10 РОЕів. кож добрі приміщення. Ії годуємо Д дя курей у нас збудовано ти-

Волинська

область.

·Високо

оплачується праця в сільrocпар­

тілі імені Молотова, Теремків­ ського району. І(олгоспвпи сільrocпартілі одержали ХJlіб­ ний аванс-по

2

кілограми пше­

ниці і жита на трудодень. дояр­ ка цієї артіді Г. Ф. Ільчисько на вироблені трудодні одержала авансом 1200 кілограмів зерна. Н а з нім к у: доярка Г. Ф. Ільчисько одержує хлібний аванс на вироблені трудодні. Фото Г. Сажнева.

старший зоотехнік Бровар­ ської інкубаторної станції.

ві заб881J8ЧІЛИ вирощеННІ 80JlОАияиа

за раціонюl. Взимк.у, КО.lИ моро­

З рок.у в рі& працівники на.mої повий пташниIt на 1000 гoJIЇB. зи не вище 5 градусів, на річці птз,і:оферки добиваються успіхів Багато уваги приділяємо годівлі прорубуемо ополонки і пускаємо у збереженні і вирощенні )lМО,,­ іх. Раціон ддя Itурей скла,ltається качок та гусей на ВО,ltУ· для про­ нпа птиці, ЩО одержуємо з ін­ щодня з 50 процеН'l'ів проса, а кубаторної стз.нціі. <N, напри­ гулянки. решта--ячмінь, овес, комбікорм КJlад, і тепер. Пташннця О. Стро­ Ф. Шевченко, та інші. З мінерадьних к.ормів кач, ДОГЛЯАаючи курчат, зберег­ завідуючий птахофермою даємо крейду. До водогих міша­ колгоспу ім. Калініна. ла іх в три!(ісячному. віці на нок дuбаВJLЯЄМО по 1-2 грами с. Літки. 96,4 процеНТ&, М. Кривець, що ХОАИТЬ біЖя ка.ченят,-на. 98 про­ центів. Добре ІІРацюють та.кож ЗВЕДЕННЯ П'l'aшлиці д. Ма.lІЮГ& і У. Мщен­ про яйценоскість курей ПО колгоспах району ко. Вони збереrJIИ гусенат в (8 штуках на несучку) 5-місячному віці на 96 процен­ ~ ]·Х з ]·Х 3 ]·Х 3 \-Х .. . ]954 Р \953 р Н .. . \954 р. ]953· р. На зви СІЛ 1 КОЛГОСПlв по 1.]Х ПО 1.\Х азви сІЛ 1 КОЛГОСПlв по І-ІХ по І-ІХ т, а з іНі\Ичат жодного не було 1955

бмwy ззтпують. 3авдання брига­ да_ не доведені, не визначені порп· КОJIГОСПНИКЗМ

ку одержали по

Що забезпечило успіх? Насам-

Копгосп ім .. Пеніна. Комбайнер М. Дячеико закінчив збирання гречки на 180 гектарах. Артідь перевиконала план здачі зерна цієї культури державі.

цього КОРМУ з Itу:&урудзи, що сіяли на зеленнй IWнвейєр, конюши-

-по 8(Т яєць. ЗаItіичується гос­ подарський рік у тваринництві, і ми підведи підсумки роботи за минулий період. Свого слова дотримали: на кожну курку-несуч-

КУItурудзи.

Виконуючи рішення січневого Пленуму ЦК КПРС, КOJIе&тив на­ шої інкубаторної станції перебу­ довув свою роботу. По зmичен­ ні сезону організувaJIИ відго){ів­

соді на кожну годову. 3 осені що­ доби згодовуємо кожній курці по 10--15 грамів вареної конини, а також вводимо в раціон відхо­ шо Mo.в:OДНJIKa птиці на м'ясо. Ка­ ди бойні. Влітку ловимо в річці длЯ' ЕУ­ '1eНJITa, що вирощувадись нами на. озерах, збережені на 95 про­ рей черепашItи, які згодовуємо в центів. Вик.ористовуючи макси­ сирому стані по 20 грамів щодня на кожну голову. Взиик.у даємо МЦ.НО підножний та інші дарові ЇМ вітамінні корми, підвішуючн корми, ми на. кожну Ita.Ч&У зеJtO­ на ClГінках в приміщенні сирі номили 1,8 кілограма зернових морк.ву і кормовий буряк. Збирає­ ltо{}Мів, знизиJIИ собівартість 1 кі­ м!) і розтрушуємо біля пташИИltа лограма м'яса птиці на 3,8 кар­ на снігу сінну труху. Варимо бова.нця. Державі зяано додатково картоплю, якої даємо по 1ОО 29,6 центнера дієтичного м'яса. Зараз знову почаJlИ інкубацію, грамів на кожну курку. Птицю щоо ввести Мl)дОДНЯ:& птиці для годуємо строго по розпаряДltу дня: осіIПlЬО-ЗИМОВОГО вирощенНJI. о 7 гО.щні раИltу даємо одну тре­ В. ЯНКJOНас, тю частину зерна, о 12 і 4 го­

кача.ніВ зalнJl'fО 50 КOJIгоспни&в тосе&цїйні 'граншеї запали БЇJ1ь- працівники птаХОферми нашої та к.олгоспниць, а на. автомати- шё 400 тонн качанів, перероБJIе- артілі дади слово добитися в ни­

Пдаи виконали-в траншеї за- ки забезпечує машиніст Ф. Рякдади 150 тонн :&онцентрованого бий, добре ущіJIЬНЮЮТЬ масу в корму. 3амадемо додатково ще траншеях О. Семенюк, М. COJIO50 тонн. вей, К. Юрчешw та інші :&ол-

'*

ВIДГОJlОВУЄМО ПТИЦЮ

Зобов~язання виконали

КОІІМІС11 ІІІ. Вороwиnова. Де- ни та різнотрав'я понад 1700 кілька "нів КОВОСIlJfИRИ РОЗі\іль- тонн. но збирають і сижооують :&У&УРУАТепер збираємо і роздільно си-

Літки, ім. І(алініна Рожни, «Більшовик:. Заворичі, ім Кірова Княжичі, ім. Щорса Троєщина, імені Вtlрошилова Плоске, ім. Леніна Русанів, ім. Сталіна Требухів, ім. Хрущова Погреби, ім Юрова

tOJ<0JJi8,

ім. Молотова

МокреЦІ>, іменІ Будьонного В.-Димерка, ім. Юрова Пухівка, ім. Ватутіна Бобрик, ім . Сталіна 3азим'я, сШлях Іл.'1іча:. Красилівка, імені Жданова

р.

114 105 95 84 82 78 78 74 64

63 60 59 57 54

1954

р.

1955

78 75 69

56 71 55 34 48 84 22

53

43 30 51 34 44

50

55

р.

1954 р.

Після

Богданівка, імені Андреєва

49

58

В.-Димерка, імені Шевченка

47

43

Світильне, імені

h1аленкова

І

відходу.

Семнполки, ім. Леніна

46 43

28 30

брудерного

утримання

орrанізували вивіз курчат та ін­ дичат в пересувних будIta.X на посіви JtOнюшини, а після збору ItOJlоскових-на сrериище. Мо­ ЛОАИЯК ВОАОШlавної птиці виго­ В1DIO на озера, де siH вик.ОРIІСТО­ вув дарові корми-рибу та інші,

В"Димерка, ім. Леніна

42

Жердова, ім. Леніна

39

22

Рудня, ім. Кагановича Гоголів, «Червона

36

32

ті цього колгосп за JIi'l'O

Україна:. В"Димерка, імені Димитрова І(улаж~нці, «Зоря:.

33

34

мить кіЛЬRа тонн зернових ЕОР­

32

41 19 38 41

І(алита, ім. Сталіна По району

26 21 58

а також і на стерню. В результа­

мів. ХочеJЮ порадити, де в

e:&ohO'-· JtOJU'oc-

пах не орга.нізовано вивозу модод­

нпа В П0JI6, щоб зроБИJIИ це. 341раз можна ще випасати його на стеlИlї гречки і проса.

Машинне збирання картоплі У

павідьйові

e.tек.трифікація

«Механізація і І РУі\НЮЄ роботу сепаруючнх меха­ сlдьського

П&.~аlJCТВ&»Всесою:зної ГОСПОАарської виставк.и

гос-

кіз_ів. Шд час регудювання гп­

cїJIЬCЬKO'- бини підкопув&ння картопі комва стен­

баііи:ер встаноВJIЮЄ потрібне на­ 'l'пнення пружини важе.пя під­

не зруйнувuися ра.ніш, реrУЛЮ-1

па. ,ціЗІЯНКз,х, ..е В. Шyвu:ов

ЮТЬСЯ тіль:&и режимо_ тиску по- . збирав кар'l'ОПЛЮ, все

РТОПJlJПl­

&8.

вітря, ЯItИЙ В них завжди підтри- ня сItooryвалось і ви,ц3JIЯJIО<:а. Це

МУЄТЬС!! в межах від 0,3 до 0,6 зн&..qно подеl'II1'YВUО робоТу сева­ атмОСфери.

руючих органів ма.mини і змен-

ДJlЯ HOPM30.llbHOЇ роБОТй кар- шувало в'грати бульб. Ширииа топлезбиральвого JtOибайна важ- кожного загону БР3JIася звичай­ ЗІиве . значення. має правильна но в 16--20 ря,,&в. У ТИХ ви­

ді, ПРИСВJlченому збиранню кар­ 'l'OЩ зг.адувться і_' я ВЗСИJIJI ЙОМУ. Сталевий балон, нризначений установка нижньої гірки. Її кут падках, коли каРТОПJlЯне поле ШyвaJIова--комбайнера Слуцьк.ої :МТС Мінської області. У 1954 АJlЯ роокина.ния брил земді, регу­ нахилу повинен бути тамм, при ПРИJlЯГ3JIО Ао іиmих посіЩв, JtOJl-

В. Фесюи, завідуючий птахофермою колгоспу ім. Леніна. с. ПЖlске.

Пора подумати про

nlArOTOBKY дО ЗІМИ

Добре відомо :&ерівниках· РУА­ нянської артілі ім. Кагановича про '!'е, ЩО lt&JlИ птиця, як і ху­ доба., ЗИJIує в хододних проміщен­ нях та ще . І погано її- AOfDAI-

ЯКОМ)' будьби дегко сlt&чуют.ься госпники заздалегідь підготomrя­ році на JtOмбзйиі «ККР-2» він за щоєтьсщ в умовах гру.Цуватого, на ел.еватор-перебирач, &. З3.1ИIIl&и ди поворотну смугу шириною В ЗВОJlожепоro грунту. При цьому 20 робочих дні" зібрав 101 ге&­ б3JIОН опускається вннз настідь­ картoruшння піДХОПJlЮЮТЬСЯ гу- 15-20 метрів. Для виВО3&lІ зіб­ ють і гор;ують, то нема чого чека­ тар картоп.ti. мовими шпорами ПOJlотна і вики- раноі картоплі БУJlО. пі,ltГОТОВJl:ЄlНО ти від неї високої про,цУJt'Гив­ Багато механізаторів, я& ВЇ)І­ :к.и, щоб зазір, .IWIЙ JIИШився між даються. Основний елеватор регу- 200 пле'l'ених JtOрзин і 4 aВ'l'O­ ності. В цБО_У вони пересві~­ ним: і е.1lеваторни_ ПOJlотном, вшь­ відУЮТЬ виставку, запитують: люється тідьки вИ:&иданням: або ·машини. Найвища про,цуктив­ ЧИJIИCJI на riPJtOMY досвіАі мину­ ЩІ) Ж є основою т&кого ефек.тив­ но прооус:&ав найбільші бульби.

додаванням лано:&. Провисання ність Itомбаів:а дOCJП'3JIЗСЯ на ді­ JlOfO року. ного використання нової картоп­ Коли грунт сухий, добре протру­ подотна едева1'ора допуСТlUlе не дянках з ДОВГПИ ГОонами. А що ж зараз роБИ'l'ЬСЯ ,цпя то­ шується на едеваторі, СТ3JIевий дe_UЬHOЇ машини? В організацію праці В. Шува- 'Го, щоб забезпечити птиці теплу ДОСВЇА В. ШУВ3Jlова по:s.aзує, б3JIОН піднімається ,цо відказу більше 15-20 сантиметрів. добре відРегудьоваиі запобіжні лов запровадив нове. 3амість ран­ і ситу зиміВJIЮ? Нічого. Нк будо що ПРОАуктивне ви&ористаннJl вгору, зовсім виItЛЮчавться. муфти машини забезпечують на- кового він проваАИВ вечірній тех­ тісае, XOJIO.J;JIe · без віІ.ои примі­ Пневматичиий б3JIОН, призиз­ цієї кашини, як. і всяк&ї іншої, зa.teatИ'i'ь Н&СaJIпереА від C'l'&- чений дПЯ РУЙНУВ&ННJI дрібних дійність її в 6:к.спдуатації і від- нічmrй догляд за машиною. Вран­ Щ6Ш1J1, так і за.JIИШИJIОСЬ. В ар­ грудок, регудюється вертають полом:&и ОСНОВНИХ вуз- ці, коди JtОЛГ6СПВИltи ПРИХОЮlJIИ тіш не дбають за вирощення мо­ PaвJI'М пі.uoтовu її АО роБQТИ. Зeм:JIЯНИХ Досві.-чеllИЙ механізатор після об­ механізмом підйому і на:&ачува.н­ лів. Слабо затягнута муфта зви- збираrn бульбу, машина заВЖі\И ло~яJta !lТИІ~і, що одержують з ча.hо :&шщзє при незизчнМlУ пе- була в справному робочОМУ сТ&Иі. Ш&yUa.ториоі cnнції. Курч811'3 Ktr1'IВ )(ашини BXOJIOCТY стара.н­ ням повітря. Нкщ& ма.еа., па над­ ревант&Жеині _allIИНИ, а. JI3AТ& у цьому році знатний _ехаНЇ­ тyr за.ГИНУВ на 23,5 процента, ХОАИТЬ на каскадний eJIеватор, но регу.l1О6 її В роботі. Перше під­ протрушувться і груД&И затягнута ПРIJМ"ить .. О ПО.1l011U за,тор взяв зобов'язання за 20 ро­ а іВЮlча.т---6і"ЬЦlе JЮ.lОВИНИ. Jt()пува.в:в.и бульб він nров.адить ,ц~pe не краще з піAJ'6'l'OВ:&ОЮ пти­ на )(шїкuьній гдибині, з Ta&JD( руйнуються, то і цей бuон ВИК­ комбайна. Щоб УНИКНУТИ цього, В. Шувалов на &ожній муфті за- бочнх. днів зібрати Црт6МЮ не ці Ао ЗИJIівлі і в пухівсыt()l(y к.ож­ JПOчається з роботи. Тис& повіт­ РОЗр&l.упом, щоб БУ.1lьБи не пu­ ЗД3JIегідь OCJiаблює затяжку пру- меидІ u із 1&0 гек.тарів. госпі Їм. Ватутіна. Т3& само в різув3.1OlС{, і н& транспортер по­ ря всере,цииі б3JIона підтримуєть­ жили і при кп&Цанні IlУФТИ гайГ. ГPМГIPIНKO, Jtолrocпi ім. Кірова., ~ В.-Димер­ П&A3J(& наЙllеНJJt& к.іль&іс'1'Ь зем­ ся такий, щоб не ПОШКОі\жува­ ку її підтягає на. 1-2 обороти. методнст. павіnыінуy сМе.хака, та іІІ. КїpGВ&, С. 3аворичі. иізація і електрифікація лі. НаАмірне загвБJIеННJI пеме­ дись бульби картопJIЇ. шів машини

створюв

запобіжних Верхні пневм&mm б3JIОВИ, 33'l'Ш'уваВИJl нагlУХО недопустпе. що розминають грудки зetllї, оі і ут-

АОАаткове

навантаження на трактор

мУФТ'

сільсьи:oro господарства вегв:..

Д. Пlиуnь,

зоотехнік..


СТАХАНОВЕЦЬ

4

П'ЯТНИЦЯ,

16 I8P8CНfr 1955 Р8ИУ

Чехословацьке селянство на шляху до соціалізму Чехословаччина

-

дустріально-аграрна.

країна ін-

господарства,

У

процент

земле-

Є

невеJПl&ИЙ

Кооператив, що удостоївся чес­

госпо­

ті представляти соціалістичний дарств. Єдиним сільсыtгосподар-­ ceItтop сільського господарства на ським кооперативам доводиться виставці, належить до числа кра.­ організаційно і е&Ономічно ста­ щих. Серед тисяч недавно створе­ вати на ноги в обстановці гост­ них об'єднань у чехословаць&Ому рої БОРlnьБи з ltуркульством. сет є й такі, де поки ще НИЗЬ&а Тепер у Москві віДRРИТО вис­ агротехнік.а і невисокі врожаї. тавк.у «10 років hapO,ll;ho-демокра­ Проте можна з впевненістю С&а­ тичної Чехословаччини». Вона зати, що й ці кооперативи неза.­ дав уквлення про сільськогоспо­ баром піднімуться до рівня пе­ дарськ.і кооперативи цівї країни. редових.

робстві і лісовому господарстві її зайнято менше однієї п'ятої час-

тини населення. В основному сільське господарство забезпечув країну продовольством і постачає сировину рядові галузей легltої і харчової промисловості. Частина продукції експортуєтьск. В Євролі і Азії, в Африці і Америці споживають

але

і куркульських

чехословацький цук.ор,

ячмінний солод і хміль. Про інтенсивний XapaltTep сільського господарства Чехословаччини можна судити по високій врожайності сільсь&Огосподарсь&Их'

Ось деккі ,ll;ані про о}(ин з НИХ. ЄСГК «Брніржов» обробляє 110 гектарів орної землі, мав 120 гектарів лук і пасовищ. Середній врожай зернових-32 центнери 3

у минулому році ЄСГК у мас-' штабі всієї країни досягли біJlЬШ висо&Ої, ніж ОАНоосібні господар­ с.тва, врожайності: по пшениці­ на 3,7 проц., по житу-на 4,3 проц., ячменю-на 10,1 ПРОІ(. і по вівсу-на 12 процентів. По

культур і продуктивності тварин- гектара. Головне багатство коо­ ництва. перативу-76 плеиінних корів і І все ж щодо темпів · розвитку 115 голів молодн.я:к.а. веJПl&ОЇ ро­ цукрових буряках кооперативи сільське господарство ЧеХОСJlовач- гатої худоби. "Середнк удійність також О,ll;ержали врожай більш чини ще відстає від високорозви- на корову в минулому році ста­ високий, ніж одноосібні господар­ нутої промисловості. В цій кра- новила 3.860 літрів, а окремі &0- ства. їні JШIIIе в 1948 році прИЙн.ито рови дали понад д'ять ТИС.ІІЧ літ­ Швидко підвищується й ЖИТ­ за&Он про ліквідацію веJlИ&ОЇ зе- рів молока з вмістом жиру вище тєвий рівень членів ЄCГIt; у ми­ мельної власності. Масове об'вд- 4 Процентів. У 1954 році члени нулому році іх грошовий ,ll;О,Ход з нанн.я: дрібних і середніх госпо- кооперативу ПРО,ll;али 25 племін­ гектара земельних угць збіль­ да.рств в єдині сільськогосподар- них БИЧItів ltласу eJIЇTa-peKopд і шився порівнкно з 1953 роком на

сь&і кооперативи (ЄСГК) почалося всього лише п'яТь років тому.

нетелі. Длк вирощування

32

крони,

532 племінної

а

сума.,

щО

ВИАЇ­

лкється для оплати по ТРУР;ОДНЯХ,

в Угорській Народній Республіці за прикладом Радянського Сою~у ор,:аИізоваио підготовку трудових рез~рвів для промисло­

ВОСТІ. РеМІсниче училище М 400 імені Вільгельма Піка в м. дьєрі готує кваліфікованих робітників шести різних спеціальностей. Тут навчаються БОО Ч.:Jловік. Майстерні оснащені сучаСНИ\lИ машина­ ми, Т<?карними і фрезерувальними верстатами, є різні учбові і наОЧНІ прилади.

Н аз нім к у:

дих токарів.

старший майстер Імре Фалкус навчає моло, Фото Мадьяр Фото.

*------------

-------------*

в кра'інах народноУ демократlУ

РОЗВІІТОК товарообороту Ilж liCTO! І СВJlО! У КlІтаї В КНР розвивавтьск товарооб­

. мін

між містом і смом.

il:ати

державі

в

серпні

понад

110

тис. тонн рису, що на 11 У провінціі Хунань, в її голов­ проц. більше, ніж у вцповїД­ ному місті Чанша товарооборот у ний періо,l{ ва.АбіJlЬШ висо&ОВро­ серпні цього року перевищив ц жа.Йного 1953 року.

На 1 червнк 1955 року в Че- худоби потрібні добрі пасовища. зросла на 40 процентів. хословаччині налічувалось 6.663 На одному i~ стен'nв вистав&И Комуністичиа партія і уряд сільськ.огосподарських кооперати- можна побачити Фотознімок пасо­ Чехословаччини вважають орга­ ви, .я:кі об'єднують 217.647 се- вища, обробленого членами &0041 проц. товарооборот за той же Місто Чанша за цей же час нізаційно-госпо,в;арське зміцнен­ ЛfПIських господарств. На них ра.- перативу. Щодо ЧИС'l'оти і густо­ період минулого року. зом З Аержавними ГОСПОАарства- ти зеленого килима воно нага­ ня єЮ{них сільськогосподарських Добрий урожай РИСУ, зібраний на,в;іслало селкнам провінції май­ ми припадав в державних поставдув газон у парку. кооперативів першочерговим зав­ у нинішньому році в цій провін­ же в 4 рази бїJIьше ба.вовн.иних ках 41,5 проц. зернових кульСудячи З виставлених Фотогра­ ,ll;аннкм. Вирішальною спою в ції, дав МОЖJDIВість сеlПам: про- тканин, ніж у минулом:у році. тур, 56,4 проц. цукрових буря. фїй, чехословацькі тваринники цьому в 256 державних машинно­ ків, 59 проц. свинини, 48 проц. широItо застосовують штеЙманів· тракторних станцій, оснащених Розвиток тваринництва в дnбан1У кловичини і 43,3 проц. моло:&а.. ський Meтo,ll; виховання телат у тра&торами і сільгоспм&Шинами Звідси видно, що в економіці чє- ХОЛОДНИХ приміщеннях, метод від­ Однією з провїАНИх галузel кілька спеціальних веЛИ&ИХ .Аер­ хословацького села досі ВeJШку годівлі свиней Jlюс&Ової та інші чехословацького рар;янського cїJ1ЬeЬKOГO господарства Албанії жавних тваринниць&Их ферм, які роль ві'nгРає одноосібний сектор., передові ра.цнські методи годів­ внробництва. є тваринництво. В минулому ро­ ШИРО&О використовують передо· Це головним: чином сере,ll;нацькі лі і утримання худоби. д. дєllOВ. ці погlМiв'я Be.DIltOЇ рогатої ху· 4 ... ,ll;оби, овець і свиней значио пе­ ВИЙ досвід раil:ЯНСЬSИХ тваривви­ &ів і поширюють ЙОГО в cїJlЬcьxoревИЩИJlО рівень 1938 роху.

КНИГА

ПРО

КУКУРУДЗУ

Площа посіву кукурудзи, ЯR ного, О. Р. ЩерБИВ1l, е. В. &а.­ на.Абільш урожайної зернової жевського, Є. О. ДОJlИню&, С. Д. культури, з &Ожним роком роз­ Виштак, Т. П. Марцив, М. А. ширкється. Впроваджуючи пере­ Марцун, Г. М. Jlадані та інших. ,цову агротехніку, колгоспи і рад­ Наведені в книзі ,в;а.ні про по­ госпи республіки наполегливо бо­ живність зерна, спосу і зеленої рються за підвищення її врожай­ маси куltуруАЗИ показують її ве­ ності і збiJlЬшени.я: В&lОВИХ збо­ личезні переваги порівняно з ш­ рів. Велику допомогу в цій спра.­ шими кормовими культурам:и. ві подасть їм книга «Кукурудза», Спеціальні роодiJIи JtНИги при­ випущена Державним видавни­ свячені описові сортів КУКУРУАЗИ, цтвом сільськогоспо,в;арської літе­ їх районуванню і агротехніці ви­ ратури Украінської РСР. В ній рощування в різних сіJlЬCЬКОroc­ учені і спеціашсти сільсь1t9го подарсыtхx зонах респубmи. У господарства розповід&ІОТЬ про розділі «Насінницео КУКУРУJtзи»

H/LDOAHOMY

основну увагу прцiJIеио вирощу·

госпор;арстві, знаЙОМJUlть з пере­

ванню гібридного насінна. Детa.JIЬНО викладено способи

значення кукурудзи в

"овими прийомами вирощуванвя

по вирощуваННІО і збиранню ку­

AeTa.JIbHO

курудзи»

викладається

ОсоБJlИва увага в Албанії при­ господарських кооперативах та діJUlвться поJIiпшенню пороЮ{ індивідуальних сеlянеь&их гоопо­ худоби. В ря,n областей C'l'ВopeJIO AapC'l'Вax.

техніка кваяратно-гнїздової сівби, перехресного обробітку, а також роздільного збирання і силосуван-

нк кукуру,цзи.

Зростання міста Сталін в Румун« , За роltи народної

влади місто

карні

верстати,

гірничоруре і

ПопуJUlРНО і ,ll;охіциво написа-/ Сталін перетворилоск у великий нафтове устат&ув&ВШІ, шарпо­

ні ~діли &~и про боротьбу з) промисловий і культурний центр пі,цшипники, ШIЩНИ&аМИ І хворобами куку- Румунії. Порівняно з ,в;ов06lПDlJ( Д6Т3Jlі і т. А.

ру,цз~, пр~_ організацію. і оплату періодом його населення майже

цемент,

бу,dвeп;ві

~аніше в місті СТ3.lін ~ бу.l~

_ ... ВУЗІВ. Тепер тут в меX&Иlчнвl І теріальну заінтересованість &ОЛ- ПОДВОlJIОСЬ: У МІСТ1 прац~ють те- лісовий інститути, В . 8ИХ нав­ госПНИ&ів і механізаторів У збiJlЬ- пер .веJIИКІ ТРa.ItторниЙ 1 автомо-/ чаютьса понад 3000 Сту'Аентів. працІ на 11 вирощуванm, про )(а-

шенні

виробництва

цівї

KYJlЬ- більний заводи, вироБJUlються то-

тури.

Книга Аобре офор)(лена і мав

РЯА і.lюстраціЙ. Вона бу,в;е цін-

(ТАРС).

".4

СТР а й кив кра і н а х

ним посібци&Ом дла працівників

капіталу

США

АНГЛІЯ сушіив:.я і зберіганвя насінної &у­ цівї цінноі культури. сільського ГОСПОАарства, особливо у США триває стра.Ак портоУ &низі висвітлюються бага­ к.УРУ,ll;зи, а тпож ВИ&ористаиня 12 · вересня 1500 робітнпів тий досвц і досягнення знатних &Онсервованих &ачанів на корм р;лк слухачів трирічних arpl1reX- вих вантажників. Cтpa.A1t почав- авіаційного заводу фірми «Х&у. кукурур;зоводів респубшки, Героїв худобі. нічних &урсів. ся в Нью-Норку на знак протес- щ» В Блекпулі (Англія) огожо­ у роо,в;ілі «МеханізацїJI робіт Соціалістичної Праці М. О. ОзерМ. 61110~. ту проти ,в;искpnінаційної пра&- СИJ[И страйк піСIЯ ТОГО, П АИРЄS· 'l'Иsи, проваджєиоі портовою &о- цін заво,ll;у вір;мовuася ВJIILI&ТИТИ

------------------------------

місівю штатів Нью-Иор& і Нью- робі'l'llИlЩl надбавху Ао зар06іт­

з редакційної пошти

\!:::::====

1tO

ПЛІВКАХ ПРОфСПlnКИ

ДНЯМИ тракторист І. ШИТИЙ по путівці, виданій йому місцев-

ДІТЯМ ТУТ ХОРОШЕ

НОВА АТС У ГОГОnЕВI

Джерсі щодо незa.JIeatНОЇ профспі.ики портових вавта.жни&ів. Страй­

НОЇ шати.

ЯПОНІЯ

&аРів ПЦТРIDla.JIИ портові ван-І ВстанОВ.lено нову автоматичну тажни&И Філадельфії, Бостона і І

Веселий гомін ЗJl,;орових ЖИТТ6ра'nсних M&JUIТ не вщухає в дит- Т8ІефОННУ

станцію

«Сільська».

В Японії ПРОфспіл&И трьох ве.

Н~РФОJl&&, проте, н~абаром вони ликих

металургійних

КОМО)( професійної спіпи, виїж,ц-, caДRY на першій р;іJlЬниці. Иого На вцміну віА старого зрази АТС, ВІАНОВИЛИ p~oтy, І страйк про- «Ніхон кокан» жав в будино& відпочинку в Моршин. Побувa.JIИ вже на курортах і в БУАнн&ах віАПОЧЮlКУ ,в;iJlЬннч-

чути ще здал.я:, і мимовo.v:і за- .я:ка могла працювати тільки .я:к ,в;овжували тшьки 30 тисяч ван. й посміхавшся й собі. кінцева. станція і ЗВ'JI3ана була Т3ЖНИItIВ нью- оркського порту. Ді'l'ЯМ тут хороше. За НИJ(И безпосередньо з районним цент­

iAoBOJJ'eHo

НИЙ механі& І. Осьмак, старший дбайливо ,в;оглядають

н.ині, бп- ром,

нова

.'

&Омпаній

«Сукітомо вїщ_

.

зоку» 1 «Кобе сейтецу» провели

.4 1

вересн.я:

Tpro'l

24

-ГОАИННИ

сrанці.я:-універca.JIЬ­ В зв'язку з тим, що Вlасті шта- C'l'pаЙК. Страйкарі вимагав під-

ветеринарний лікар В. Семенов, лять численні ігри, їм читають на. 3 її АОПОМОГОЮ авroм:атичв:ий тів Нью-Иорк і Нью-Джерсі вц- вищенНJI заробітної плати. книжки. На стo.v:ах у призначе- теЛефонний

розглянути ВИJlоги ЗВ'JI30К здійснювтьса МОВИJlИСЯ профспілки, керівництво остав-

токар В. Власенко, &Омбайнер ний час чеиють смачні та висо- між 20 &О.lП'ОСПа.ки, сільсь&ИІПІ

А. Бож&О та РЯА івших )(еханіза.- &Опоживні сніданки, обіАи і не· установам:и, сехап і райоНIПDI ньої дало вказів&у торів і

спецішстїв

сШьСЬ&ОГО чері. ДaJIi-глибов.ий сон.

центро)(

й

одноЧ3ClЮ.

При

У страйку бр&JIИ участь

с.я:ч робітників

12' ти­

&Омпанії «НЇХtи

100 тис.я:чам: ко&ав», понад тисячу робітв:ик.ів

ЦЬОIlУ членів профСПЇJIItИ почати страйк заводу Вака.яма &Омпаніі «Сукіто--

мо &іщзо&у» і 1600 робі1'llПiв госпо,царства. Матері-колгос~ниці caм:~Bi~a.- «ОілЬСЬ&а.» в також проміжНИJ( в 35 найбільших портах Атлан- двох заводів КОIШа.в:ії «Кобе cet ..;",.,.* но тру,в;ятьсн, Ц1JIКOM спокійні за І О 7 &11-. своіх ютей, про я&их по-батьsів. переговорним: ПУПТО)(, 83 не ЗАОРОВlеио Також тичного узбережжя США і Ме&- тецу». працівнпів МТО. ськи подбав рідний КОІГОСП. в:s.aюча.втьс.я: у раlон.ний вузOJ[. сіканськОї зато&и. (ТАРС). А. СтріIl8ЦbИИЙ.. В. Мансм.нко. В. KapneнKO. голова місцевкому профор. ганізаціf Броварської МТС.

КOJIГOCп ім. Маленкова, с. Світиnьне.

заступннк начальника контори ЗВ'ЯЗКУ.

рай-

Адреса редацїї: с. Бровари, Кнївськоі області, вул. Київська, М БИ

08227

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

138.

Броварська районна друкарня І<ИЇВСЬJ(ОГО обласного управліния культури.

За...

2917-2500•.

111 номер 1955 рік  
111 номер 1955 рік  

111 номер 1955 рік

Advertisement