Page 1

Газета виходить квітня 1937 року

17

СЕРЕДА, 18 ВЕРЕСНЯ 199{ .РОКУ . .

rромадсьио-nопіти'Іна rа1ета &роварсьиих місьиот

БРОВАРИ

м

у

мІтинго-

вому вирі nолІтичних

nодій

та

еконсімІчних

труднощів, настроїти себе на свято · було сnравою неnростою . І все ж тисячі броварчан. підбадьорен.і наnрочуд

гарною

дою ,

вийшли

Дню

міста

жди.

nередував

nого­

на

вулиці.

- 91 ,

як зав­ ярмарок .

Не Сорочинський, звичай­ но,

але,

судІЯ"Чи

чезних

черг,

те,

-

nропонували

громадське

місцеві

з

вели­

щр

за­

торгівля,

харчува~ия

радгоспи

І

<<}{али­

тянський$, «БОбDицький», «Великодимерський>> та імені Щорс·а, користува­ лося по.питом. А Це м'ясо свинини І яловичи­

ни.

яйця.

чі,

молокопродукти ,

баси. ви,

картопля,' ово'

сир,

рибні

торти,

лики .

кава,

ріЖ}(И,

взуття,

нов ·

ионсер­

цукерки,

шаш­

вареники.

трикотаж,

Іграшки

шt­

І

комбінату громадського харчування· радує бровар­

чан.

Великим

.. .

nоnитом

кондитерські вироби

JJІ.д­

nриємств об'єднань .J\"g 3 , е т. ч . кафе «Варе­ ннчІНа» , «Ровоснин». їдальні N2 31 заводу алю­ мінієвих будконструнцій, ресторану <<Сп орТ>>. Останній «замаскувався>> , обгородившись солом'я­

.J\"(4 1,

тином.

але

від

цього

нільнІсть . бажаючих від­ відати його тІльни збіль-

вантажники,.

му з . ин а Всього ж того дня бу­ ло продано товарів бі.ІІЬІlІ як на 400 тисяч нарбо­ ванців (без виручки рад­ госпів) .

стравами

організував

Імітува­

«гуляли»

коза­

ки з козачками. Тож тор­

·

гівля йшла хутко під акомпанемент гармоні та бубна. В українському народ­

торгували і кавою

продавці ма.газину Ng 27. Багато сил вклали у під­ готовку

ярмарку

тиви магазинів рів Ng 40: N~

і

ном при сприянні

Там

були

майже усі ного

комер­

лені

народ­ виготов­

броварськими

під­

приємствами. Тож придба­ ти тут можна було все : ВіД ВіТаЛЬНі ДО СПаЛЬНі. Справжнє

новоселів! Місьне

роздолля

для

управління

тор­

Ng 20, а також «Дитячий світ». Виручка продоволь­

гівлі

чих і nромислових това­ рів міського управління

ни.

торгівлі

зори кількох видів та nічки nонадвисокої ча­ стотності . а виробничо­

склала

274 ,5

ти­

сячі карбованців. Вже не '1И с тецтво

потре­

служб

J)ЕЗПОСЕРЕДНЬО свято

·

ж

розпочалося

у

неділю. Вшанувавши пам'ять загиблих визволи­ телів

і

тих.

хто

полІг

фронтах ВелИRоУ

на

Вітчиз-

перший раз ІІР<~Нівникін

надало

пральні

І

для

швейні

пилососи;

«Електроніка>>

торt· uьРль не

няної, броварчани стали свІднами урочнетого під­

няття

продажу

маши­ магазин

-

· телеві­

т ринотажне

жовто-блакитного

націонаЛЬІНого

ньому

вистуJІНВ

на-·

родний · депутат, квндищsі>:'

яа nост першого в ІсторН нашої .ресnубліки. Прези­ Дента Левко Лук'яненко.

А в

парку

rіер~моги

вкотре радує ,зір глЯдачів виставка. 'ИвІ тів . І жюрі

знову ж

сперечається,

назвати

кого

переможцем .

Бо учні шкіл міста вдало

демонструють

·неабия'ку

фантазію як у підборі композицій. так І їх назв. Із задоволенням відзна­ чаємо, що нині навіть ро­ сійськомовні школи на­ дають перевагу рІдн1й ук­ раїнськІй тематиці. Це і вдалі вірші та nісні,

1

ціональие

веду­

чих .

крашають

вбрання

енспозицІ\:,

зо­

крема шкіл N2 10 та М 9 . А от сnравжня ук­ раїІН.ська чerryiPfla хатИІН­ ка Із журавлем, соняшни­ ками, тином... І дІj'Ічата , янІ задушевно співають :

«Хата моя, біла хат~• ... <<А ми тую червону на­ лину ... », «Свято вро­ жаю», ІншІ чудовІ компо­ зиції nредставили на суд

ного міста, своєї Батьків­ щини nідібрані букети у

шнолІ

на·

ПодО:Вгу Зу­

.N2 51

пинялися гості виставки. оглядаючи неповторні бу­ кети І самороону хатину

(СШ Ng 8), композицІУ «Щедроти !Jеньии УнраУ­ ни•. «Піробудже»ня• та «Наша пісня, наша ду­ ма• (СШ Ng 7) .

прапора не­

залежної УкраІни . . 3 при­ воду цього біля · ·мІсь~вц -. кониому в'Ідбувся · м!.ти·іfг ... На

Своє вміння продемон­ стрували І гуртнІвці. Іх оригінальні роботи у тех­ н1ц1 вишивни, пле,-Ншя . Інкрустації , макраме при­

глядачів учні СШ N2 1. А з якою любрв'ю д,о рід­

r_pana ...

nредставлені товари

споживання,

nродтова­

Ng. 2,

мІсьнвинон­

ційного центру «Магістр» .

коJІек:

19,

на

~ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ П ІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІD

ли курінь з пічкою. а за столом з українськими

ному вбраннІ кондвиробами

витрачений

У недіпю зранку

На диво небагато бу ло бажаючих відвідати благос д1иний аукціон у ніно­ театрі «Прометей$, який

.N2 34

де

би комунальних міста. ·

ІІІНJІІІІІІ . . . .ІІІІІІІІИІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІtІІІІІІ811111111111ІUІR

шилаоь .

щоб цікаво, з вигадкою організувати своє робоче місце. Так. працівники

гастроному

об'єднання. ~ свою су­ часну продунцію. Всього на аукціонІ було продано товарів більш як на 170 тисяч нарбованцІв, з них прибутон близьно 50 ТJІСЯЧ нарбованців бу­

користувалися иулінарні і

ним

/І/СТА~91

ДЕНh

одяг,

До речі. з 5-ї години ранку бу ли вже на ногах продавці

s. so•.

(8217) Цьrа

раІо"ної Рад ·народних деnутатів КиУвсьиої обпа·сrІ

ВІДСВRТНУВАЛИ СЬОГОДНІ,

но

Не

залишилися

юнІ

громадяни І в стороні вІД

ПОЛіТИІЧНИ.Х

Под.ІЙ

СЬОГО·

дення. «Or якби-то иуле­ ~~ти к.в.ітамн с11ріляли_.. «ЗасІйrе, ліоди. nланету

житом•

(СШ

М

8), «А

Я не СКОрИЛаСЯ, ІЗ СЛ·ЬОЗИ відродилася, я нароДИлася»

«От.к,уда ля

у.к.ра їн•кою (СШ М5),

єсть

Руе:ьна»

пішла (СШ

зем­

М

9),

«Боже великий, єщи.ний. .нам У·країну хра~ни» (СШ м 3) . Особливої

·1

требує

оцінки

т,руд

шкоЛярів

ш..коли

Дорослим

1

по­

молодших

М

дІтям

продемон.ст;ругали

4.

ІІЮНИ нашу

потворну nсихологІю руй­ ·.нува~кня

усього

за.нлm<а:ли

живого

берегти

( ЗаІd.ІІчеІПІJІ 2-ift стор.).

ца

1

лі~.

..._


8 18

стор.

2

вересня

р.

199 1

сН О В Е

пряженому н~чкою,

лагідною

Ж И ТТ Я•

8 16 110 (8217)

К'О­

подивитися

ви­

ставку . службових собак (Д'ГСААФ) та змагаJНня

кордо.в и·х

моделей

(стан­

ція юних теюні.кШ).

Нлуб велотУ'ристLв ~Ат­ лас >>

розташува.в,ся

у

пар­

ку, де n:рово.цив свої зма­ гання:

хто

шВИДІШе

вста­

новить намет і закиn ' я­ тить туристсьний чай. Тут же. ~ожна було і запиеа­ ти.с я до клубу .

Свою зелену' продукцію реал і зували

у

парку

натУіра лі.сти ,

фі рмо вих букетів

а

юні

зразки

композицій і де:vюнстрували

працhвники контори зел е­ ного госло.дарсТіВа. При­ Х'Одьте . замовляйте на свято чи ювілей не по­ ШІЮдУєте !

У

МіІС ЬКОМу

уваги

~Лубі

~і.д,Бі·дУвачів

ДО був

влаштований вернісаж са­ м одіяльн их

художниКІв .

А кращі роботи вихован­ ців дитячих садків міста прикрасили

(Закінчення.

Початок

на

1-ій

і пта­

шок , усі багатства рJ,дної природи. Назкові Мавиа і Лукаш сn:ритно прибра­ ли

см-Іття,

ристами»,

залишене

а

потім

заспівали

народну

пі!Оню

<<Ой на

горі два

дУбКИ>>. Тож , серед

м у з и к а

й

гарно

нед_ІЛЮ

зранку г р а л а

учасників

н е маЄ

не

р и ни

пеf)€м О­

Прилуч ення

прен,расного

до

цікавіший

вигляд

. ном•позицІї .NQ 7, N2 6

шкіл та N2

Старанно

мали

вид»

N2 8. 4.

закріплену

рJю,

висаджували

другому

і

<< Ст,ріла>>

І

місії у

-

об' єднанІНЯ,

з авод

їх

міста був ОГЛЯід-ІЮН-

(голова

на

Матюшин а (ву.1 . ва , N! 71-а). Зразков ими господаря­

<< Вубла-

ми

il\1 . 8

вуличного

-

в л асники

Грошовими

при­

прем іями

.на городжені

та­

кож М. Т. Гордієнко (вул. Нотовського, N2 55 ), І. Ю. БудгусалІм (вул. Нотовсько.го , NQ 53) та В. Д. Солошенко (вул .

бе резня (Ф . М. Жу­

равель) .

Гагаріна .. .NQ 29) та О . І .

такі

'(5удуть

вулиця

Нращими гооовами бу­ диІннових Іюмітетів вия­ ви.1ися Л. С. Бондарен­ ко (вул . Юрова , N2 6), І. І. Пархом енко (вул .

є

ватних будинків: І . А. Броварський (·вул. Героїв Сталі.ю1ра.да, N! 37), Г. Н. Т:рохименко (вул . імені 8 Б ерезня, N2 5) і О. М. Р о:v~анішин (в ул. Ноопе ративна, N2 3-а) .

Д. М. Дарда), вулиці Радгосп­ Н. Ф едо,рен.но ),

третьому

батьІш

нов.ачки,

прийшли

в

та

но­

прим і­ із каз-

кою . Після урочистого розрізаJ-Ін я стрі<юки (це було до руч ено голові

трикотажне

гоустрою та громадС І>КОГО П~рЯ,дКу>> і << Будинок зразново го ут­ римання » . Перше місце і грошову премІю виборо­ ли жителі вули•Щі Федо­

комі.тету друге ної (М .

і

дв опо ве,рхове ве щен ня на з устріч

ЗПМ.

на :з>вання з разкового

в ідбувся

парку .

гуртківЦі

- дер е вооброб­

А ще Дню ПрИСООЧ€ІН ИЙ

хри стиянсь!{()Ї

<< Райдуга»

ві дКІрит.тя нового бу.дJИ нку творч ості школ я рів . Діти,

на

ний комбінат. а також завод а люмі.н,і єви.х буд­ конструкцій 1 ви,робничо­ торговельне

ан­

Сп р авжн і м святом ди­ тинства в цей день стало

контору

міс ці

культури

київського

н арешті,

клум-

гос подарст,ва,

парку

н:ультури ,

підприєм·ства і органі­ зації міста. Тут перемож­ ця,ми наз:вано виробниче уnравління комунальНого зеленого

вим

сам бл ю « Хрещатий я,р :~> і ,

терито­

• би

господарства

Свято

к лубу .

<• П е:ре :v~ о г а>>, хору <<Кри­ ниця >> ра й онного будин•ку

доглядали

свою

Ш а хового

l{Qн це,рт за участю ан­ самблю п існ і і та.нцю Ни­ ївського військово-го ок­ ругу , ансамблю << Свя,то­

завадИЛ<J

ще нІкому. Хоча, звичай­ но. на фоні інших дещо

рова

...

~ltll ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ І ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ-ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 1111

напевне .

жених.

КУІрс лиця

віт-

ІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ І_ІІІІІІІІІІІЙІІІІІUІІ11f1881ІІІІnІІІН ІІІ/

<<ту­

ще

у

стор.).

беззахис.них т.варин

засклені

Ниївська.

,

N! 31 ).

За гарне о зеле н ення своїх балн.он ів премшова­ ні сус ід•ки Л. А . Л обода

та Є . Ф . Іl ана с ю І\ . о бид­ ві із буди нІ\ у М 54 -а , що на вулиці Нороленка .

ІІІ О ЦІНАВОГО поба.. чили 15 вересня б рова:р ча ни ? СОН ЯЧНИl\ІИ

г рали

туг і

Вп ерш е

піл

П.рОМЄ>НЯ:\Ш

струни

за­

фон­

тану у парку. С.вітло т еХ1Іі­ ки обіцяють , що ввечері він ра.дувати:v~ е усіх с вітло:v~узичним

водо м .

А

коваалися

по

супро-

озеру

за -

катамарани.

Дітл ах и розгублено тягли батьків то у бік гойда лок « чортового ко.1еса » , то до коней -із :vІОЛО:ІЄЦЬК И:vІИ Н аЇЗ НИКа­ МИ кі.нно-<: портивн ої се к­ uії . А ще \-t ож:н а бул.о покататися на візку. за-

МіСЬКІВИКО НКОМУ О. М. Іщенку та за в ідуючому м.ісьнsно В. М . Троцен­ ку ) директор пе ршо·го у міс ті закладу , де є вс і умови для занять з діть­ ми та їх в себічного роз-

витку,

О.

С.

п оз най ом и ла

Мики.тюк численних

гос тей (в тому числі із б:ратнього білорусьного міста Слуцька , польсько­ го мі·ста Нонін та амери­ канського Ронфо.рду ) і з п еда г огами.

вихованцями

та їх яснра ~ими , повним и світла

І

радощів

ІJЮботами: Мd люнrнами, рашками

у ли

фо;йє і

життя

виШивками j

м'якими ляль ками .. .

с півали,

і іг­ А

танцюва­

зак інчилос я

чу до­

конц ерт ом.

Ну,

а

пінням

молодь

з

чеІVала

нетер­

вечора~

коли на площі перед МіС.ЬІ\ІВИКОНІ{ОМОМ П іД бі­ ло-буЗКО.ВИМ шатро м ест­ ради розпочався рон-фес­ тиваль вокал.ь.н о-і нстру­ ментальцих анса..""блів.

д

УЖЕ насиченою І різ ­

номанітною була у цей день І епорти·вна про­ грама .

У ле ксі

спорти.вному компу чиіlшща олімnій-

с ького

.резерву

розпоча­

лися змагаНІня з футболу. Найсил.І:Jнішою

виявилася

з

З рахунком ко ман ду

з

2:

житлобуд» ) .

Зб і-рна Налинів.ки в и­ боро ла першість у Зl\tа­ га.ннях з волейболу.

Цікаво єдинки з

проходили по­ Ги р ьово го спор­

ту . Н айсильн і ш ими в ~;.во ­ їх в аг ови х категоріях стали П. Я.ременко та П . Лавер (завод << Стрі -

ла >> ), (ЗП М ) , (ДОН).

Валерій Сергій

Удод Ємцев

У ТУІРН ірах З шахів п е­ ремі г Г. Гребениче н ко. А еон іль ки захопленн я у

шести

броварчаІН викликали бор­

<< Ди­

ці , боксери , майстри схі дних виді в боротьби . Особливо с подобався Г. Ти тов.

команда

намо » .

перм атчІ

лита) пере м і г << Б уд івв ль­ н и н >> (т рест БрQва ри п роl\1-

О у су­ футболу

« А вангард »

(На -

І. Доцина,

Фоторепортаж М. Семинога.


«НО В Е

З

Ж И ТТ •~

ПОЧАТКУ

8Іt-редакція

року

одержала

листів. Понад з НИХ И8ІАРУRО­ вано в газеті.

1120 1000

Пошта

го

дня

кожного ново­

прІПІоснть

нам

вашІ турботи. і радо­ щі. ваші роздуми і сподівання. Складне нині життя. сповнене ТРУднощів 1 ТРИВОГ.

Приємно. що серед ЛИСТіВ - nроблем Є Й такі. що розповідають пРо славних. доброзичливих ілюдей. Саме з них 1 хочеть­

ся 1іь-.тн

ОГЛЯІІ

ре­

дакціііноі пошти. Про РУХ. спрямований на

допомогу

тим.

хто

по­

страждав від чорнобиль­ ської катастрофи в мое­

тозагоні

розпові­

.N2 112.

дає у своєму листа С. І. Наплан . учасник ліквіда­ ції аваРії на АЕС. Цей мостазагін

ІІІіІ}ІХ

'70

одним

ВідГУННУВСЯ

з

пеР ·

На

біду .

спеціалістів- підприєм­

ства

з

перших

днів

взя­

ли безпосередню участь У ліквідації аварії . Но­ Лектив ліквідаторів очо­

ЛИІГ головний інженер В В Тищенко . який зго­ дом

бvв

орденом

воного

нагороджений Трудового

Прапора.

режитого

не

Чер­

Біль пе­

стихає

і

до­

сі. Тому колектив моето­ загону N2 112 бере ак­ тивну участь у всіх бла­ -годійних акціях. Інший лист ВІд мешканців вулищ Білодібровної говорить про

небайдужість .

людей.

котрі написали його : «Чу довий куточок дару, вала

жителям

ПО·

нашо­

го

мі·крорайону црирода - озеро . Уже кілька р о ­ ків тут ви гулюються дНІК'і качки своїх mаше.ня.т. во·

диться

риба .

раки .

Од­

нієї липневої ночі і з найІ.. М_ ЄНШО!ГО ВИJВОДЮ:l бу ЛО

· 'dІДловлено ких

трьох

каченят

та

малень·

8 18

вересня

1991

Пишіть~ •

ДЗВОИJ. ТЬ~ заходьте суті

· ві.н

дякує

за

людиІНа

сумлінно

Але ж в ' яз•ки ,

це її може

чиrгач.

те.

ня

що

це

чи

прями:й

f1!росто

р ектні,сть установі,

в

-

інші

Скажімо .

ну

ко­

що

у

стоять

гаст. рономі

Сердюк , який на,разився на грубість листонош, пе­ .редзвони.вши

ставки. чо:v~у

з

у

щоб

газети

перебоями .

відділ

до­

з'ясувати.

ні

доставляють

у

Н · Бадь?рий настрій наповнює дУШІ Світлани ВОЗНЮК та Алли БУЯЛО а . роботІ все гаразд. Всякчасно дІвчата. кожна з яких прадює більше п'ят~

РОКІВ на Броварському виробничо-торговельному трикотажноМУ об'єднанні швеєю-оверлочницею , виконує змінні завдання на . 115 1 більше ві~сотків. Так. за

знаєте ,

Ла ною.

За що?! Дійсно, Часто цримушує страждати нас грубе сло­ во, образа, байд.уж і.сть.

деякі

же тан! за що?

Тому

ще

наша

зміни:ти ви

воду ,

90-

чоловіка.

ти

І знову телефонний дзвінок. В. Ф. Шапчиць обурюt:ться . З 30 кв•іт-

її

з

напишіть

пропону ємо на

з ав .

ПРАВІ

що

-

У

серпні

знай­

ся

на

таке

відповіс­

Н. ГАМАЛІИ, листів

що

роди,

яка

готова ду .

була

з овсім

ох ороняти

не

приро·

поr ре!іоме,ндувала

нам

ПО!ДЗ•В ОІНИТИ В організацію по .рибнагляду і на з.вала телефон 5-45-81. Але це ВИЯ'ВИЛО·СЯ .. . бЮjрО еНС ­ курсі•Й. А коли ми таки по 09 ді3налися номер телефона рибіrнспекцtії, д'ОД1ЗВОНИЛИСЯ

пояснили ,

що

ТуДИ,

нам

вона

зна ­

керуєтеся.

передплачуючи

п:рочита.ти офіційні

га з ету?

ка

Ян читаєте

Яні

ма,теріали

.найбіл-ьш

ТоJІІі знову в

·

ми подзв онили м•іліцію, поясни-

ли сиrrуаІ.(ію . Сно.ро з ' я­ ·вилиrся міліЦіоне.ри і ви­ тягнули сіті . Не знаємо. чи будуть ·покарані бра­ ноньєри, та сподІваємося, що вони бі·льще сюди не прийдуть>> . 1\tешк(JІнці Білодібров­ ної ву.лиці висловлюють nодяку наряду мJл.Щії,

який чергував удень 5 серnня . А газета віД Іме· ні усіх б,роварчан висл._ов­

лює по~яну тим небайду­ жим людям, яні били в усі дзвони, щоб браконь­ QРИ ну

залишили

свою

чор­

му

90-rй рік. ·Що ж nри­

мусило

'до

-

чоловіка

редакЦії?

пи.сати

Почуття

ЗдЯчності листоноші Тетя­

ні

Ві'НТО:Рії&Ні

Воли~ець.

Ві.н дя·кує їй за у.вагу до пенсІонерів . доброту. По

ЗІнову

ці'навлять?

м ·істо І

дал еко

вкл;;даєтьс я

не у

й о го

-

вис отні

-

п од у :wки

і

са;<о к,

аптека.

А нок

і

несІІа є

та

·мі•нієвих

Св\~омо

Що б хо~іли змінити--в-н""ій""?.-------

тет

б) ЗМІісТ ·: - - - - - - - - - - - - - - - 8.

Цроси.мо

на•вами

Ні.

nовідомиrги

про

ву

ції ,

Місце

мо ,

себе :

--------

Щдділ листів і масової роботи редакції «Новоrо жнтrя».

для

ба·гнюка.

пронл аданrня гурkііт

труб.

техніюІ,

Зіно­

нез. руч­

багатопо.в ер:ХііВJку . Єдине. за чим не· :v~ає чого сумувати,- це запроекто-

А ТИ !'>І, хто вир1ШИ·В знову передnлатити «Но· ве ЖИІГТЯ». нагадує:11о наш індекс: 61285. Пе· редплатна ціна на .рік 13 Ііа.рбованu.і. в 86 коnіА011< . Оформити nередплату маЖІНа в усіх ві;ці·

лентях зв 'язну міста І району .

справжн і с.іньного

ваний магазин «Океан>>. про-дукці я якого. за цей час. напевне . буде ~ а -

несена до << Че,рвоної книгИ>> . Не :'<Іенше пробл е'\1 і у 28-.vІУ квар -

талі . Тут теж кожен гороJ.ить своє .

А

одержати

от

із

поки у

магазином

ву лщі

« :добро»

на

прод-

І

бу­

179

пром­

Ше.вчен.иа.

якого

. мало

не

·ГОТС>Ві,

кращQVІу

щоб

мі.стом .

обійти.ся

а

у

в'ідведе.ння

Биnа~іІ\у

розпоч­

році ... люди, гороДІЯни.

1993

м]Сто

я~що

називається.

наше

вже

Але

було

за

Хоче­ сn:рв.в.ді

статусом

ж не

зrнаю

та·к

такого,

де б не було ринку, автостанції , бу­ динну культури . Це вже. ян мови!ГЬ­ ся .

той

м.інrімум,

без

ЯІкого

просто

язик не пов€Іртаєтьоя вважати Бро­ ва,ри справ·ЖІнім містом. І що ж? Як за.певнИ!В .голо:аний арх,t.тентор О. І. Нуделя, двооовер.ховий критНІЙ ринок на 135 місць планується побуду.вати на .розі вулНІЦь Ниївсьної та Норо­

точки

Нарешті розпочато будівництво тqрговельного цен11ру . Але життя ІНе стоїть на мі.сці . Проекти деwких об'єкт-ів нв31рталу , розроблені напри­ нінц і 70-х роІ<і.В , безнаді ЙІно з астарі­ ли. Тому, мабуть. не слід витрачати дорогоцінне мdсце всередині ма:сиву ще й на одн оповерхову їда льню та к~фе , а з,робити їх вбудо•ваними v

_ __

::11'-р-о.,.,.ж-и,в-а.н-н_я

посередніНі

буди­

проектно-дослн~ниц.ьхих

неться · аж у Димі ми

а лю-

спо. рудженню

важн.о

план

на

зе.мл:і

кон.ст.рукЦій.

ті л ьки

Я'К

будови та інженерних мереж нового мі%рорайону, що на місцІ радlостан·

На­

ності .

_ _ __

Освіта

не

Хоч

включили

мільйони карбованців (прав•да, в ц, ; нах . 1984 ро•ку). Адже nроекти за­

перу­

бу:д:v~ай;:tанчика з y:c i:v~a його вадами. Ліrрше , коли вж е благ.оустро оо е по­ двір'я доводшгься перекопувати ка­

11. Я~о нІ . ro чому?---------

Вік

о б:~шнаючи

пе, ршочерговому

жлве

б

· 10. ЧИ будете •передплачувати «Нове жи:ття>>

12.

будівельних

так.

землі ,

споруджЄІНІНя

Норол енна

завод

що

3

Цією

жима . І радіє людина, од~жавши ;:tовгождани&f Qрдер на за с елен ня. Та недовго. Бо врешт.і-решт розуміє, що

'в) щось і•НWе

У Hё:\!CTY'mroMy рОЦІ? Тан.

веде

те,

Що вже назаrrи про тани:й веле­ т ень. ян міс.ький бу ди.нон нультУJРИ ,

ленна. Ту:г автовОО<Зал:

же буде автостоянка і Проте є Одіне «але» : Х'ТО

буде забудоВІНиком цих об'єнтlв? Зу­

об ' єкти . як підстанція чи теплотра­ •с а . його кері.вницт.во надає прjори-

ВИІГ'ЛЯД

Чsі хоті.ли б зм.ьни:rи назву газети.? Та:к. Ні. 9 . Яюцо так, то, можливо, за,цропонували 1ІЮВУ .наз.ву? Яку саме?

вул ицями

у

кварти:р

торг овельного та побут ово г о n:ризrна­ чеrНІня. а й та.н.і жи.тт єоо необх-і дні

Чого бракує газеті?

а) ·ЗОВ.'НііШНіЙ

(:vІ і ж

Черняховс ького)

й

віл;ьні

това,рї.в

приклад . з абудову другої ч ерги 34-го н.варталу

Або

ли.. Са!'.Іе такою виявилася доля динху для М€JІіІ1раці.в.ниІ}{,і,в на

будинки ,

го.спо д а;ря .

мо­

його бу,діБІНИЦ'l1ВО -зась. Немає цег-'

:vІайб)'l'нє стане навіть ві.н . чия

єдиного

забудоВ'И .

буває

робіт .

все,

розпі знаю

по шта.

проекту

ЗН3!ЙТИ

неї .

подорожую

nродовжуватися . не

пlід'їзду!

ВУ·

:\Ііh'рорайонів.

напри;кла д .

так

вулиці 60-р.іч•чя СРСР як такої не •іс.нує. До неї ж з б<Жу Ни.їв·ської та Ш. Алейхема rнемає жодного

Тож, на жаль (і ми вж е неодно­ р~ зово пр о це писали). у Броварах так

6. 7.

Текст і фото І. ДОЦИНА.

до·вго

ня

поса·да п е редбача є концентраЦію сил всьог о будів ельного ко:vІплексу :'<Ііст а .

Стать

справу.

Є ;в ре.данційній пош­ т.і і лост від іІН'Валіда Ве­ ликої Віrгчи:зняної війни П. Д. Бохана , мешканця вулиці Обоv:юнсьної . Ио­

що

люди.

МеШ!іаЄМО ,

ка.рня ... І ІіОли це реальні с тю, ІНе знає

ходи'ГЬСЯ в Літках і охорибу на Десні.

Jроняє

ВСі

Ал е

о точує.

ква рт ал

шк ол а

газе.ту ?

а) ві.д пе.ршої до останньої сторі:нки; б) ·вибірково; в) матеріали на певну тематину.

4.

Тут 1 заФІксував ·

..

же. І замовник. ВНБ , сhравещщ~:во вимагає від буді•велЬJІнКІі. в дотриман­

·схе:vюю, де , наче сигнал «SOS>> , окрес лені :vІайбутні об'є·кти соціа ль­ но-побутового цри ЗІначення : ще одна

повідомлення;

в) Jнше.

3.

його

ж

шк олу NQ 10, дитс адок. Сьогодні ж у Ііабі'Н еті н а чал ьника ві ;J;ділу капі­ тального буді вництва (ВКБ) міськ­ ви:к о нко:vІу Івана Андрі йовича Зуб­

пі.дкреслити):

можна

с хе:'<І а .

Безр о :vІилІюво,

а) можна дізнатися цр.о жи~тя мі·С'Га і району; б)

вважа є.

МИ

О!іре;-.шх

~4·и

ЯКЩО ПОСТ!И'НИЙ , ТО З ЯКОГО року? _ __ -=

(Пот1рібне

хто

Д~

на с

варьв ,

1. Ви постійний читач << Ново·го жит.тя»?

Чим

наш об ' єктив.

бо немqє загаЛЬІНОГО про~н:rу Інже­ Нf:!рних мереж. Тах. завод будіве:rь­ них конотрунщій до свого будиьшу nровів тимчасову наиал.І.заційно~на­ сосну ста~нцї.ю. а от потурбу.ватися цро пост.ійну ніхто не поспішає. Але

Мені ж .неодн ора з ово доводилося . бачити схе:'<Іатичн е . з ображ е ння Вро·

АНКЕТА

· 2.

ті.

на с а:\ше ред ,

п;ростіша

«НОВОГО ЖИТТЯ».

варварство .

Вирішили дзвонити в усі д з вони. Перший дз.вінон був на 02. На'\1 віЩІовіли , що є спецорга.нізації. Відшукали !'.Ііську ор,га­ нізацію по охороні при­

справи

ЛИІЦІ , площІ, парки . Чи.'VІ затишніші і зручrніші в они, тим краще Y·Ci'VI нам живеться на ·СВО їй «і:'<Іаленькій Бать­ к івщиІНі>>. Це . так би мовити , най­

поранено

знову

це.

буд~ІН!\И,

А

анкету .

відд іл о м

швеино1

КО ЖЕ Н ГОРОДИТЬ сво Е ...

при­

нам.

манстринь

На новобудоІах· .місm'а.

ста:

А

цього

М. Єрмолаєвоі, Іхня ІJІЮд.VRцІя

гатvнкv

.

пропонують

назву.

скажете

високого

.. . Hac~~:la робоча П!Ре_рва. · Отож можна 1 розважитись.

громад•С ЬКО-ПОЛіТИЧ· У з в'язну з цим читачі

лише

молодих

Як ви

газета

словамн змінного майстра першого це1::у В.

завжди

міськвико<НІЮ:\1.

Шановні читачі!

Ві •д обурен·

розумію майже

nолр'о­

тяком ПОВіДО:'<ІЛЯЄМ О : ПіС­ ЛЯ завершення робіт у ве ­ ресні акти будуть переда­

ня і несподіваних грубо­ щів Микола Іванович по­ дз вонив до редакЦії . Як

річного

і

офіційно ї відпов·і ді правило. с!іа.рrи пе­

N2 103 іНТ~рв'ю З ГОЛОВ· ним геофізиком геофізич­ ної партії N'2 2 О. Г. Тре­

де його обважили , інвалід війни М . І.

N2 37. або

те­

ревіряються працівника ­ ми редаІіції або надсила­ ються для перевірки і вжитт.я заходів у відпо ­ вtдні інс танції. Щодо телефонних дзвінків з з апита.н<НJLVІИ про рі.вень радіаційного з абру днепня садиб після надрукованого в га з еті

при­

не в черзі, а по той біІ; 'Jl!рнлавка. Са"<Іе в черз1 стояв покупець А. В. Нудре.н.ко

о.рганіз ацію

.~имо Як

посадою.

ті,

Цей

лефо нний дзвінок ми пе­ .реадресуємо у відповід·

йшли... Людей ,розд іляє від с тань . Одні не витри­ :11 у ють випробування вла­ дою .

Ян тут

не обурюватися!

і ншій

яку

вулиці прорва­

шилося без змін .

ві.дпов•ідаль­

ні с 'І'ь О·::іб у тій чи

по

десь

Ще тод і ~ате · у міськраду. во док ана л. Т.ри місяці був від.сутній , пове.р.нувся і побачив , що все зали ­

обов'язок , а ви.ховані.сть це норма пuБедLнки. . Проте , на жаль, у щоден­ но :'<Іу житті ми відвиклА 3устрічати доброзичли­ вість , нультурне обслу­ гов ування

вода

ло трубу. .1ефонував

п,рямі обо­ з ап еречит и

Так.

т·ече

Нуйбишева .

nрацює .

...

качку.

шлися «любшrелі>> приро­ ди. які .розставили сіті . Ми. :'<Іешканці будинку N2 2-а . не могли дивити­

8 J6 110 (8217)

стор.

3

р.

стрічне запи~ання :

на•с

хіба перевелися у

будівельники?

На

жаль.

є

й

та.ка

. причина :

на

t~рговельному цеІНтрі та ноовІй А те і дитса.дІНу, що на вулИЦІ. Постише­ ва.. роботи не ведутrься . Лю.деІЙ· за­ брали у Ма:зинки Переяслав-Хмель­ ницького

району,

ють будиІН:ки

Чt•рнобиЛ!ЬСької

І,

нарешт.і,

де

для

вони

спорущжу­

пе,рес.елеяців

Із

зони.

трішки

іюtюрмацН. План сяців вююна.ний. дуть здані: др~га ного будюшу на

зас.хюкі.йливоі

по житлу за 7 мі­ До ніІНця .року бу­ черга 143-квартир­ вулиці М . Лагу.но­

вої; 107-J<,варти:рний та ДІВа 143квартирнИJХ (в т . ч. ·коопе>ратив «На­ дія») ІНа ву лиці Норолен на,

ти.рнИй

молоДіжного

107-нв·ар­

житлового

ком­

плексу .на вулиці Юрова. А

ще

цриємна новина

джуватиметься 44-ква,рти.р~ий ди.нон жами

на

аулиці

--:-

сп..ору­

перший у Броварах шестИ!ІІове.рховий бу­ Нороленна

та - ·коморами

у

і·з

гара­

цоно·льн·ому

поверсі.

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.

..................................................

--------------------~---------~~

'


4

8

стор,

вересня

18

Уже

Конференція ветеранів вересня

20

разу ·П наші вона

чизняної

війни,

Збройних

nр·аці,

об

опо,рно-,руховий апарат, рі,зно.манітні нервові за­

БРОВАРСЬІ(А ДА

хворювання,

11.00.

лагоджує

~ає

РА-

ВЕТЕРАНІВ

енурез.

сімейне

установну

лення

·

чок

3

ІІРІІСОЮ

ТУ3

допомагає

лення .'!ю~ини. Нагадаю, що Л. П. Туз лікує

Віт­

Сил СРСР.

Початок

,реально

на

позбав­

від. шкідливих

(алного.'lізму,

на­

жиІття, зви­

нурін-

Нвн.тІш вартістю 10- кар­ бо.ванці.в можна цридбати у :vrісмшикон.ком,! (кімна­

ня та нарноманії), лікує серцево-судинні захворю­ вання, виводить камені з жовчного. міхура та ни­

рок,

позбавляє

ві;~

та

а в РВИ

127),

ред nочатком

:н!Ї­

сеансів.

на:ння.

ти.сь

Незабаром -- нова зу­ ст1річ. Л. П. Туз бу~е nроводити лі·кувальні сеанси в раїюниому будинку

культури

Ниївська, вересня

Моmна на

сеанси

пе­

запИ·са­

І

ПРАЦІ.

Є.

тверезості

·

ШАНОВНУ

го~ині.

боту

керівнИ'Rі·в

платних

гуртків

різних

Громадянам, які бажають на вельми вигідних умовах купити або продати рухоме і не­ рухоме

майно

томобіль

(будиlЮк,

і таке

інше),

квартиру,

дачу,

пропонується

варського району, вул.

головний ветлікар, оп.1ата

зверну­

технік-механік

тися до регіонального комери.ійного агента з

Брокерської контори

.N2 23,

но виконає ваше бажання.

ДО

телефон

Середньомісячна

Заготконтора

зарплата

автошин

25

з

райспоживспіл­

розрахунку:

1

радгоспу, rел.:

на

МОЛОЧНОМУ

постійну

••

заміну

та

кінескопів

ремонт

моніторів

усіх видів.

м.

Броварах З

18.00

ДО

дзвонити

19.00

по

телефону

ГОДИНИ ЩОДНЯ.

БРОВАРСЬКОМУ ПІДРЯДНОМУ ·сnЕ­ ЦІАЛІЗОВАНОМУ· РЕМОНТНО - БУДІ­ ВЕЛЬНОМУ УПРАВЛІННЮ КИІВСЬКОГО ОБЛРЕМБУДТРЕСТ..- для виконання робіт

водії І-ІІІ к.1асів;

-

муляри;

плиточники-облицювальники; газоелектрозварювальники;

Оплата праці відрядна. Управ.'!іння працює на орендному підряді.

Одинаки забезпечуються пропискою і ліж­ ко-місцем у гуртожитку .. Сімейні в порядку черги забезпечуються кімнатою у гуртожит­ ку.

Звертатися за адресою: м. Бровари, вулиця Кутузова, 2.

Дни

народиЬІх

о6щестаеино·nОJІитнческая

д~путатов

КиевскоІІ

з

відрядною

оплатою

- інженер по комп.1ектації об.11аднання матеріалів (оклад 380 крб.). Звертатися у відділ кадрів РТП за адре­ сою: м. Бровари, вул. Воїнів~інтернаціоналіс­ тів, 2, тел. 5-23-03.

ОБ'€ДНАН НЯ

ще стільки запросить.

ПОВАГОЮ

ВІРНІ

ДРУЗІ.

НЕВІСТ\<А

.

прожить

МОСКАЛЕНКО

ПРАЦІВНИКІВ

ВІДДІЛУ

Будьте веселі, будьте Щоб була радість І

всІ

здоровІ! в серці,

ХаА ХаіІ

щастя

поселитьои

неприємностІ І

радість

АЛЛА.

РО.БІТНИЧОГО

І

обІіідуть

в

хаті!

Ваш в

дім, нім!

ВПЕРШЕ В СРСР ЯПОНСЬКИИ МЕТОД

СТОПРОЦЕНТНО

ГАРАНТУЄ

ПОХУДІННЯ

Суть методу полягає в одноразовому заковтуван­ ні в шлунок гумової надувної нулькн, nроцедура аналогічна шлунковому зондуванню. При цьому у людини

знинає

nочуття

голоду

і

вона

втрачає

у

вазі від 1 до 1,5 нілограма на добу. Після похудін­ ня вага не набирається і дієта не додержується. також

із

захворюваннями

оnорно-

рухового апарату і жіночим безnліддям (тібетський метод вnерше в СРСР). ненолог І категорії тент ,NQ 373534.

Грибоєдов Іван 1вановнч.

Па­

Консультативний прийом у Броварах відбудеться І 21 вересня за адресою: середня школа М 1 по вул. Київській, ,N'g 153. Телефон: 5-21-48.

· 20

Квитки продаються з 14-00 до 17.00 Щоденно в приміщенні школи на 1-му, поверсі. Вартість квит­ ка на консультацію 10 крб.

ПРОМКОМБІНАТУ

сСІЛЬ-

водіїв;

КИ

.потрібен

РААСПОЖИВСПІЛ-1

автокранівник

на

польськиіі

кран «Бум ар» вантажопідйомАістю 40 тонн. Звертатися за адресою: м. Бровари, ву.11иця

Красовського,

nромкомбінат

22,-

спілки, теJІ.: 4-02-48.

райспожив-

.

н

газета.

район·нwй

об.mасти.

Редактор А. ВОЛОШИНЕНК.О. Газета аwходнт с 17 апреля 1937 года. вьrхода: аторник. ср ед а, nитинца, суtбота,

Колектив Ж~JІоао-ексІІJІ~ата.ціАноrо об'єднаІf!Ія .«Брова­

РИ•

слюсарі-сантехні~и.

городской

ТА

·ПОСТАЧАННЯ МАJ;АЗИНУ Nt 38 ЩИРО ВІТА€ СВОЮ КОЛЕГУ ГАВРИШ ГАЛИНУ КОСТЯНТИНІВНУ З ІОВІ· ЛЕАНИМ .ЦНЕМ НАРОДЖЕННЯ. Бажаємо щастя, добра і любовІ,

Бровари, вул. Чкалова, 7-а. відділ кадрів.

машиніст бульдозера;

СоветЬІ

ОНУКИ

За довідками звертатись за адресою: місто

·машиніст автогрейдера;

язЬІке). Броаа•рскне

має,

Патентний прийом веде уЧ~нь Насьяна. лікар-гі­

екскаваторник праці в одну зміну;

-

-

пилорам ник;

жизн~"

II-V

ГОСПХfМІЯ:о перейшло на контрактову си­ стему оп.r1ати праці. Середня заробітна плата складає до 1000 карбованців на місяць. Запрошуємо на постійну роботу: - трактористів HCJ Т -150К.

столяри-теслярі;

нами,

-

вІсімдесятирІччям душІ вітаєм.

зичу Вам сто років

Звертатися

·

розрядів;

БРОВАРСЬКЕ

штукатури-маляри;

з

серцІ

ЗАВОДУ

слюсарі по_ ремонту автомобілів

потрібні робітники з таких спеціальностей:

•НоБая

в

потрібні:

БРОВАРСЬКОМУ РЕМОНТНО - ТРАН­ СПОРТНОМУ ПІДП_РИ€МСТВУ потрібні:

у м. Броварах та районі на постіАну роботу

(На украинС!ІІОМ Учредители -.

роботу

Творча сервісно-виробнича комерційн11 фір­

В

400-800 крб.,

робітники у вироб.ішчий щ:х. АДМІНІСТРАЦІЯ .

кольорових телевізорів

буде

·надІляє

З

мийник автомо.1окоцнстерн,

продукти».

5-72-73

Тож І на

КОЛЕКТИВ

БРОВАРСЬКОМУ

тівельні пункти району і магазини «Сі.'Іьгосn­

проводить

нас

ДОЧКА, СИН, ЗЯТЬ, І ОНУЧКА ЮЛЯ .

2-52-67.

автошина

кг ·меду. Мед приймають всі заго­

ма сДУМА»

всІх

Звертатися на <!.дресу: село Рuжни, контора

ки закуповує від населення мед і проводить

за здані

·

житлом радгосп забезпечує .

Броварської

продаж

мудрість

трактористи,

ГОДИНИ.

21

ТКАЧЕ·;Іt.:о

будівельники, бухгалтерські працівники.

5-73-49, звертатися

ОНУКИ.

З ЮВІЛЕFІНИМ ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ПОЗдОРОВ­ .ПЯЮ СВОЮ ХРЕЩЕНУ ГАВРИШ ГАЛИНУ КОСТЯНТИНІВНУ. Бажаю . щастя, радостІ іі тепла, Щоб Вас ще довго доля берегла, Щоб ніколи до Взс старість не приіішла, І щоб здоровилось довІку в життІ.

крб.,

600

ТА

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ ВІ1'А€МО ДОРОГУ І РІДНУ МАТУСЮ, БАБУСЮ КОЗЕНЮК МАРІЮ РОМАНІВНУ З 55-РІЧЧЯМ ВІД дНЯ НАРОДЖЕННЯ: Рідна наша мамо, Хто ми без тебе? Ти нам дарувала І життя, І свІт, Ми тобі бажаєм, люба наша ненько, У здоров''! А щастІ жити до ста літ.

юрист 350 крб., оператори машинного доїння, автоводії,

який через Укра­

їнську універсально-товарну бірж_у оператив­

Контактний

300 крб.,

-

ДІТИ

думками,

завжди

що

Рожівська.

РАДГОСПУ сПРИДЕСНЯНСЬКИй:о (село Рожwи) на ро9оту потрібні:

ав­

І

що

«ТО НА.-

.

дуо..ею,

ДІТИ,

за домов.ГІеністю.

-

ліку,

ВОЛОДИМИРІВНУ

ту,

з першим щиро від

штукатури.

без

П ПЕРШИМ 80-РІЧЧЯМ. добру, прив\'тиу

ту, нею

Звертатися за адресою: с. Калинівка Бро-

жа.нр.ів.

І

УВАГУ!

Заробітна плата

щастя

СОФІЮ

ВІТАЄМО З Милу,

теслярі;

-

Адміністрація.

Будинок культури •Торгмаш• задрошу'є на ро­

9

і

здоров'я.

мулярі;

бажаючих.

вІку,

ДРУЖИНА,

ЛИСЕНКО,

товариства

22

МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВУ СТРОЙ» терміново потрібні:

Будинок культури •Торгмаш• ПІродовжує робо­ ту клубу знайомств <<НадіІя•. Зустріч у клубі від­ будеться 26 вереоня о 19 годіІtні. Зацрошуємо

довгого

Здоров'я нівроку до сотого року. А ще шани від людеіі, щедростІ від дІтеА та онуків.

~-----

ЗВЕ-РТАЄМО

З

Бажаємо

індивідуа.1ьні

лінування.

~~-

в.сіх

З ГЛИБОКОЮ ЩИРІСТЮ І ДУШЕВНИМ ТЕПЛОМ ВІТАЄМО З ~О-РІЧЧЯМ ДОРОГОГО ·ЧОЛОВІКА, БАТЬ­ КА, ДІД)'СЯ ЗЕМЦОВА ВАСИЛЯ ІЛАРІОНОВИЧА.

Ві,'ЩОВі.:і<!,1ЬНИЙ секре­ тар :vІісь.нрайо,н.ної ради

(вул.

та

235) 21 о 15

і

-

лікувальних

......................................

ВІЯНИ

8 .М 110 (8217)

НОВІ.3УСТРІ'І

зу.с.ттрtчали тому що

людям у зціленні від їх­ ніх болячои, .вирішенні І!итань загалЬІного оз~оров­

загально,

Великої

:Радо зем:ляки,

:ЖИТТЯ:.

,разів

броварчан

та Юроваграда Лариса Павлівна Туз. І ~южного

міська конференція ве­

теранів

до

народна цілИтельиа з міс­

ку у веЛикому залі засідань райвиконкому відбудеться

декілька .

црн~ла

ро­

1991

сН О В Е

р.

1991

вІІС.~овлює .щире

сnівчуття

своїй

працівниці

МУЗИ·

ЧЕНКО Тетяні Миколаїані у зв'язку зі смертю ії чОJІовіка МУЗИЧЕНКА Ми11оли Мнхаііловича.

УКРАІНСЬКИ А ІНСТИТУТ

сУКТІСІЛЬ-

БУДМЕХАНІЗАЦІЯ:о запрошує на роботу: фрезерувальника 5-б розряду; слюсаря-електрика 6 розряду;

КолеJ(ТИВ СЛОВJІЮЄ

хімія~ кої

маJІяра;

БроRа,рської

WИ'f)e

СПіВЧУТТ!І

СОБОЛЕВСЬКІІ'І

В'ГQЗТІІ -

ПередЧ!ІСІІІОЇ

ореИІдНої

торговел·ьиої

ЗЗВЇДУЮЧ.іі!

МаrазИІЮМ

Там•·Рі .ВасИJІіВ.ІІі з CM-eJ)Тj

ЇЇ

бази

ви·

«Побутов.а

приводу тяж­

ЧОЛОВІКа.

слюсаря-складальника 6 розряду. Оплата відрядна. ·Довідки по телефону

З~сту~ник· редактора В. НЕБРАТ.

5-22-14. АДРЕСА РЕДАІ(ЦІІ: Тrлефоии:

життя

4-23-26;

-

редактора

І(иївсьха область, м. Бровари, вул. Київська, 154. 4·03-76; 3астуnинка редактора, аІАдІо~~у сусnІо~~ьно-nоо~~Ітичкоrо

255020, -

4-04•61; ІІдповІдальноrо секретарк nромисловості

І

соuІаІІьних ІідАІлу

nитань

-

4-21-34; аІд,ІІІ.ІІІа: tІІІьськоrо rocno,aapcтaa 4-02·92;- ІІИtтІа

радІоіиФсІІМаІІІТ -

І • касовот

роботи -

4·04•81;

S-13-91.

Бровареька АРУІtІрІІи J{аївеького обJІаеиого уn_равJІі_~ня У cnpaвas ,ндавництв. nоо~~іr~афії І хниІІІІаової торгіваі. АІ.реса .lf1)'11aprн: Км•••••• обаа~-r•, v. Бровари. ауа. ~Івеьаа, 15•.

Індекс

61285.

Друк офсетний. Обсяг І ~y.J кований

аркуш.

ПрИМірНІІКіЬ,

Замомекия

Тираж

18.675

--

М

3679.

#110 1991