Page 1

ІІ!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!ІІІІ!!. П РОЛ ЕТА Р І В СІ Х кр А ІН, ед н ЛАТ ЕС

17 ••АтlUI 1937

року

*

м

110 (7397)

ПРАВОФЛАНГОВJ ~МАГА~НЯ-- . -

*

!!!І!!!!!!!!!!!!І!I8!!!!ІІ!!!!ІІ!!!!!!І!!!!!І!!!!!!!!!!І

К О МУ " ІСТ И Ч НО, ПА,. Т JI УКР А It~ ·Н,

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ М І СЬ КО, І Р А Я О Н НО, РАД НАРОДНИХ Гамта .8х.ц8n' І

sw

ДЕПУТАТІВ

Середа,

15

К И І

С ЬК О

8

,

1987

липня

л А СТІ

6

* Ці ...

року

....

з

------1 УТИХ,ЩОВИПЕРЕДЖАЮТЬ ЖЧАС ТНlCЯЧ ка·р6оваицIВ). З них

Одне ~раnнeIOUl сьoroл:

иl В 'Ус'l'Х труДlвищdв' ЛІт­ кlвcыкоI шівейноі фабрики київсыкого виро()ничого об'GЦ.НЗНRЯ clO1liC'rb. до слаmroro ювLnею ЖОВТ­ lUI ВИlWНатипла,н двох ро . ІОВ П'ятирічки і забезпе­

Результа.ти лективу

у

рі,ччt alJ;ltчaть

ШСТЬ

цих

(іНОви:нНа).

і

працюють

в

Ра­

хунсж вереоня 1988 JJOI'Y. А иа трудовому календа­ рІ .таних м.atйстрИ'Нь своєї щрави, ВІК М. О. Кравчук, Т. К. 'І1рохимєнко, В. Я.

п~в­

про 'peaJtь­

задумІів.

КОМСОМО;ТЬСЬ1Ю

IНQPMH

роботи ко­

першому

БЕ першого сорту. поло­ вина моделей з !ІНдексом

З1fачно .вlШереджаюrь ~ пан8il{ 100 ,робі11НИЦЬ. ЯRiI ~ по дві річнІ

с.окої ЯlКос:тІ. .

Впро­

на~.щtти

betepahl.fjKO.bekt-и.ви

сН.

чити вИl1!ya( .· ПРОдУjЩl1 ви­

Прагнуть

майже ~ lIpOце:нт1В виро­

довж цьоro періодУ JI1TкlDC.ЬК'l шва 'lНИ ВНІ'ОІТоои­

Кащенко, Г. М. IОрчеR1!lO,

.ди 326 тисяч цостюмчи­ кі'в і 199 ТJICЯIЧ ' брюк 43 моделей (всього більше, як на 'фК мільйони. 700

року. Вони по rщ>аву вва­ жаються справят1м:н аа­

лИІС'ЮПад

.с.ТaiВlНИЦІЯ'ми

lНастуй'НОГО

молодих

ШlВЗ­

мtOло;t1ж­

-

них бригад, зких иа фаб­ 'рlЩl cltм . BIДМLНlНO тру­ дя"nlCЯ в КМК О . А . :СІ­ 'маєвоІ та Л. І. Борови.к 11(00000МOJЖИ JIIYЙ, с~т.ри

Любов Тав­ Валентина І ~lЯ Криме.ць . Н~1я Ма,рченко, JliКa за висОкі ПOlкaзнИl<и в роботі прем1йов,а1tЗ.

тJrвКоюв Іх

ТУРИСТИRНОЮ

Болгарію.

подруги.

З

}>УІ<

пу­

)ншl цих

молодих в~ичн~ць ВИ'ХО'дя:тькрасИlВ1 t ошат­

нІ ДИТЯЧі несуть

:,б!ЮВи,

радість

А.

'(Ок-моторис.т.ок.

янlІ1'рИ­

покупцям.

ФЕДОРЕНКО. т=

ОБИРАЛИ ПО-НОВОМУ СВОГО НАЧЛЛЬНИКА ПРАЦІВНИКИ

ЖИТЛОВО·

ЕКСПЛУАТАЦJЯНОГО 06'€ДtlАI:і"Я «БРОВАРИ.

ЖЕО сБроваРJr. -

ПОПУJЩpнIOrю у броварча'Н та гоотей

заРet<QМ~И себе занрl-йюtЦlІ Ма­ рlll Зuapblнa ГУСАК та швея Марі. oneкcaвдpJ.8вa ПУСТОВА. ВИ Ух бачите за роботою !на цих знJ!мк.ax. За ClВОЮ

1'ttlс.таlЩРИС11УЄ'lЬCJJ швей911Й цех, де ви­ ГОТО81rЯЮ1'ь чохли дЛ'Я clfДliНЬ а.втомо61пtв рLз.и.их марок. як npQQ,\lJ.O, терм1!Н Ух JJQшиття aurа;дає не 6J.льше Д1ЮХ­

трьох днів. Я1с1сть роботи 1'рудолюБИ:ВИІМИ . ма.йстРИ1UlМн

ДОВГОЛітню праЦю вони

хороша. серв'ісу

мають

чН1tlало

одне

ДYrlt1IКY п~ та п~-

I8QНO поступаeq,cя лише ~oцepкlвcыкMff . OДiJ8.K

щр C'J1ВOPЄ'ННЯ M8тepianЬИОІ бази і ХОРОШНUCУМО& д,1ІІІ. праці це полови.на yc.rtlXly ко.п.ективу. СерАооону проі'рамуро-

по бtY~ИЩГВУl\falJ'еріaJJЬ-

р1в слюс:а;р І.

rqцнl

вже

о6lйUjJJИ

'l'IIIQ..' вИlDГОpцццl....

88=

• • ..

.

D.',w6

двспет'Іерсьаоl CJlY8Cбв.

~ Y·ВCSJ

Ceм1Jrap-Ha,pa.д.a

.

• борах на'Чзщ.НИ1<а, не бу. •• ло б~" ....дyнmx рр Toro, хто

.

.

секретарІв

~pcr.КIA

пер8ИННИХ. очолитьіXIНJIA КОЛЄі<ти:в.

Р8ЙОIOlОго агРОПРОIІIWIО- :паvгLйRИХ оргaнLзaцlй м'lcтa та рай.0JI'y. Роз-мооа Ашла 8 спeцlзJlын.ком1icLя,' об• црр п!дсуМІКИ чetpВlКeВOІ'О (1987 р.) Пленуму Цh. ра'На прнсутЮМи. залРono801'0 об'ЦJI8ВВ• КПРС 1 заВДЗ:Н!НІЯ Пе:р!8И'инЯ'Х ПЗІР1'l<Aни.х орга.нlза,цlЙ по Н!У1ВаЛа .АВі камдitдатури : вrlin~JO його рІшень 18 ЖW1'm. . • яа ПОС1' керlвнИ'Ка ЖЕО: про сере,цвьодобов! надоl 8 ОВ()btи ду<МlКЗOМИ про те, SJi( f\Дe пе.реБУдOlВа s KOJlIeIК- : lНачалЬfКНl[tа ' вlМ1ЛУре-

=

IІО11OJC8 8 I'OCIIq~QI тквах, подlln:Иl1Іис,я aea:tpeтa.p паp1'lWМy ЗЗВ'ОДУ. поро~о- • ман.т.н:o-s~ичоroоб'єд-

рай

ону за

П

• &ОУ металурrlІіменl во;.;рlЧЧR

Ра;.щя.нсьКОІ УlКJраІ1ниl НЗ!ШІЯ сУ~arpoжитпобут8 М. Л. Ру6~1(ІИЙ, СеЩ>ЄТЩ) п~юро заводу алюмl- • 6уд. ,В. В. ТМPn:Jrr!кa та

13'

. UJIIUI

1987 року.

ерша

rpaф

но молока

.

• 1'ар nВP'NФМІУ радгоспу с:::tоря. М. М. l'опlха, секре-. т-у

вІд

(у КIЛОГРамах)

:НІ~аих БУДlвеnьнрх КОНСТр'ук~lй Г. М, ~pMona, секре- : щчаЛЬННlКа

надоє- •

8 -

тар пa,p'l'бюро

світлctrexJН1ЧJНOГ.о

норовн: Н'~ч, сщрета,р партбюро

заводу' Н.

В.

Хілl-. Є.

f"rol"

Імеиf БО-річчя

СР СР

«Авангард. Імені Кірова сПухівський:, Імені

Щорса

Птахорадгосп «Семнполків­ ськнЙ.

ПП3 «Рудня.

сБобрицькиЙ.

сРусанівськи~.

О

11,1 154

+І І

= •

оо P~98~

нlкум, IсторнчниА . факУ"... тет KHiBCbKOro AeI»КYHlвepСНТ.ТУ. Чnен

роН)'.

КПРС а 1163

ПрацlО".

Інструкто-

аавоАОбу~lвнС!rо K01!l61-

оа також JЮ3CТ.ано8lllJ ,комун1ст-l:в у раоД- 8 нату, на",nьн"ком *нтnово• комунаnьноі конторн PaдltH8 госпах району пІд час Збирання вро?Каю. . • с .. коі орrанlнцIJ в Hlrepli,

. '

До присuor'нl:х .та!lЮ'Ж ·зв<>-п....""'''" заmДJyЮчиА ВІДДІлом • • . J • ...,....-,,-. .. • ПРООа.гаІЦДит аг1т-aцl.iJ M'~OМY партІ1 П. Ф. Мака_ РЕШКО, який ознайОмив ватажкІв первинних партlй: НИХ органІзацій з документами обкому партЦ. . .

і'

,

• Н81АУlOЧНМ вlддlnом жнтnо..0'П06УТО80і роClотн

оСІкому

nрофСnl"нн npaqleнHHIB 6у.

8 Аі8НИЦТк. . : Василь Ва.снльавич роз, •

пoв1s прису-лнl.м, що своє

• ЖИ'l"l'я з

Бр:оеара-ми по-

коли починав тут БУдУ.ва-

..

, : тра:нащрту nра.цІ.вНи:ки ~~ • л~

+22

~ирoбlшч~.. об ЄДllaНИЯ сАвтотеХ\і\I\:..IJУГО-

, 8=служба В}"Вa:fIIНЯ.. ДлЯ цього cepSk:y обладнала 8

11 І • , +0,6 8 «Гоголівський» 108 '+11 •• . , . , «Красилівський. 10,2

1W}ітківс.ькиІі:.

Te~-

= . ТЕХДОПОМОГА В ДОРОЗІ =в'яз'ав ще У 1963 роцІ. " . • Гро.дво. Прямо на 1;РЗ~a а·втом061л1в, водії. тись промисловий "узол, О =сі подають тепер reХlнJ:чну ЯlКИ:Х ~'Ють професію ре- : що BLн не 6аАду?КИЙ ДО +02. jJ/ЖfOМОI"j осoбllстому ~Н'ТНИІКа, забеЗlJ.e'le~ за- БЛaJГОУСТРОЮ .мk:тa, де

с8enикодимерський.

с3аворицькнЙ.

СlnьськоrосподарсьннА

=6уту

Птахорадгосп

«Жердівськнй»

&aeaiiKIBC~HA

0':

.

.' . .

.

+

9,5 95 +0,5: , -о 1 9,. ': 8,9 -:-0.6! ,."

BopC)DIRJI~, Зберігmи вary ~~ поперQВВ-

хоти, випуск яких освоІв

= ВороШИЛ6вграДСЬJ(Ийма-

.+",..

'ЛеріCll.OOМИ. У вихltд:нl днІ

шинобуДІВННЙ завод імені

0 .- Я. ПархомеНJ.(а.На. пеJ>epDбцJ JlYJ'1лЛЯ ~n~p ДВ~

=помя.д,справЩОбу

М. І. ФWМQН сказала, що

А. М. ~ дo6pocoв1tно CТ8IВИ"l'ЬC.Я до своІх

tнwкaнm. . у clJIьclOКy п-

так:нх

...

;Н='н;Т:Т:= т"::: V.: кнтн. KHiBC~ol . ~.CTI.

ДЛЯ того, щоб ЖЕО

-

ytntшно викону.в~

'f OJJOB1re 3а11Щання

с.воє

доб-

-

JXYIlНO обслyroвувало ЖИТ-

ло, -

.... ~.иди".aтy ... .. 'Цап 'щ" __ .. МИ'КолаЙо.вич Бобко, ro.вОРИТЬ рo6lтн~я Т. Ф. Alндpєє-

-

-

На'ша

AlнЗ'ЮJlIА

88. Вl'Н У нас ви,рlс, ввічливо, без зазнаАс~

СТЗ6иться до му.

ТО'ІКи ,над

шннн . дасть

. !$В С.а'М А. М. Бобко. ВІ"

Д~lliЄ'J"IЄ1PИЗYти об'єкти.

сам · не дав ЗГOJU/ ВИlCтu,

шев, вати

-

неоБХІднО з()удуматер1альну ба:з.у,

Jtlдr<7ry!ва'ГК

Х<>рощ1 . . кад. :

. рІІ, CIIlоруджува.ти власнlJilНМИ сила.м;и ЖН'l'ло ДJIИ своІх жепрац!IВIRИКІв.

n...

-,, __ о

;DII\e

..

!.І.... и .з 1'Df'O, ЩО

ПОДВК!У'Вав кмективу ~ Д<JIВW'Я} ПOJlСІІІ.ИІВ, щО JJЖ

JtRТИ

нз

с. вою

.1l!>.U.rru.n""'lТlНI.

виі6ори

lН.a~~

rotподарству економічний

ефект не менш як ПіВТО-

ра мільярда

карбоваНЦllt

.....-.-,."..·~P.·

ЖЕО, 60 !!ІВ3Жає :)~ n~ хl,щн.е здобути вищу осв."

'І'\У, І\Цосканалити Ж!'?"ЧКИ

K~~,:aЦь(}ГO в бюлеТЄ'НJ

кожен з них T~O -.,.. -

_-о

йооно п1дходкть до· дJ.ла.

В. В. ТУP"lтка та Є. If·

o,mи . ;аІ( п'РИС'''''''''''' КВИЛЮ-

......

.1 .."".

n .....

бyI.n;o

та. єМ'Ного ГОЛ"""""."U . и". - J ... - , " внесerню

CJnишева.

ПРIGвJf~

.

.Ч'

вал0 !ІНше: ІЮМУ П1дl6раНО ка'НДИ'Датl.в ка посаду оо' нIAмынкаa ЄJtИa'ННя зІ CТOpOlНJI. а не ГOJ1IOВНoгo

Незабаром JI1чкль.на M~ .Мlсlя . поВl:дoмкn'a, що 3і В В""""" ' . ~.1.yo.IT.кa пporoлO!!t'~ вал0 23 ЧOJЮ&J.ки, за Є . П .

JIЮIJЙ

6ЮnЄ'l1e!Н1

liнЖIe!н~а'

А. М.

Бобка,

обов'язнЯ

КЩJІв-

ОІС'ТапеІм

KOН~;'.8'a'B

часом

нЮ<а ЖЕО? '

Ще

БJ.льше

лась ситуаЦJ!Я

ви-

загостри-

ступу с~ретзря

після ВІН-

паРТlЙ-

нoJ opraiJi1вaцII об'єднан-

lКЯ І . І. Пщ>х.оменка, який

ЯRlІ11і'еВа -

Ч'6'І'ltpи

54,

'ВIfRВИЛИСЬ

д'lйaIНІМН.

не-

.

ПРlЮY'J1Ні привlrrали ІЮ-

еоо6раного

наЧaJIЬНиtlі

ЖЕО.

у рoбcm зборІв взяли

участь . яачальнИJ( облас-

'НОГОА нo;rл: уцравлl.Н-

=Ч!8JJЬ!НИКУ необxJДно СТоВІО. .......m w~

на пОсаду ' roло8'НООО Ін-

МU:ЬНІВіИІ(ОIlJ('.м,у

:

ли.вості.,

оо'єднатИ КOnЄК-

а п драхун-

народному

сі. рооста-

CRal3а'В .Є. П. Яt)II-

ко недавно

призначений

ЖЄIf~а,' оста1fИb,t часом почав зазнaвarrж::ь, йому

ня

.

.

.

ЄВ,

ГО'ЛО1Іа

В.

М.

Зволь, за.ступ.ннк голови М'k:Ь1!'ВIІКОІНЮМУ В. І. Вла-

• т.ив· orrl!JrьнимИ' ЦілЯми, Iro'фlбно набирати досаІ- ceюro. 8 І агрегазтн ~аМІНЯТЬ 8 ОПИ!р_а_.юч_и_С'Ь_п..;-р_и_цьо_МіУ_ . .....н_а__l1U_.,..Кф_ . _laникa_ . _ . _ .- - - - - _ - - .

три старих.

ЛЮАеЙ. М,,:

йому д'ОПоможе:мо у ВCJ>G.-

~lДз:Нач.ив, що А. М. Боб-

ЖЕО, на-

.. рити a/I'M",,'t'epy ~.t"">ич-

.

ками спецlаnlстlв, переве-' дення галузі на' такі !Ма-

нарІк.

CT~Tп)'. Про,Ащов '1It1i,,~ ~Ч11 ВИНОН~ АО н..... іонн_ n~K. !..'~ роцІ ~ СIМ,еІі.

ГО загону.

ПOJI'Шшкm

маіЙсте.рні ШКОЛЄlCах ви- • СТЗІН

МАЩИНА СТАЛА JIЕГЩОЮ

• ,2: ш, помітно додалн в +0,1. продуктивності новІ гро-

'9,8 ' 2

8

пас:ннми. частНЖІІМIf й ма- • проживає І нині. На йоro цeвIc:rЬ

Н'"),м J фаН)'nьтет' npq"c-

по . B.O.ro ,-аIНA)'CTp . чн. Bln~ ..... oto . f)'AI.iI· Н""ТМ .... ьнoro -)н-

секретЗІРl:В пер- • на .. аnьннк;а. по К<lAPіІХ І по-

.• .

.

В. Яц€lН1OOt.

,ПejЦaroг - орtанJзaт о р'

ж.

0"·1оу нює СИ1Wа~1ю ЖЕО І сер-

14,1 ,+ 4,9 13,4 ' +0,1 .. 12,1 11,8

на Поnтавщннl.

Закlн"нв

ИlсьКlКОМУ· naPТKoMlcli мlсьн. . • rOn0801O ному п.ртlі,· мст),"н"!(ом

: винних парторганізацІй ЗЗіВДашІЯ по пl(ЦГOтовЦ'l до Зlil-

.

·

в ,'зt роц

~. .

=:::,а~ул:ез~~~::

IВlДДlJroм

; щенко д'оВlІВ до відома

.

сКага,РJlifКctJJЬбуд. П. Яришева..

.обnаст).

~:~o ·a,:I,:I::~"мOy• .:::=:~;:

' 8 тlІв І lВ'Иборlв

,

15,4 О '. І 5,О +0,5 . 14,8 О

сБогданівськнЙ. 11,3

. «3апnавниЙ.

Зa8lAYю'ІИЙ . О МІ ,щ>ганl'Зацl:l!пнUt ' ·

паапlї

ПМ'К-6 "·ре!>

рaйaJожИl8lC'П'lлки В.Т. ДО:-: . В. В. Т)'Y"fт. кон.роднк,,·

......... -'- •• родно.ва' cetКJpeтap П"~ ~ .вepmьoro ДИТЯ- • ' . . 0"'}""''''11-'''' . . . БІльше (+) або мен-. чого тршютажу Т. . МlТЧенко.ва та ІЮlIl. . : • " п ~._ І '. І 1_ .... • ше (-) до 15.07.87р. • 'ІІ'РО роп.... "'Нду роз :ЯСН€lННЯ ма-rep..али> __ рв.не-. • вого (1987 р.) Плену.му ЦК КПРС перв.нНІІПIІМИ пар- _ ДП3 сПлоскlв: тl.Шtи'ми орга.н~lями iP'QЗПов1в П~ИЙ секретар ._ ківськи~» 20,3 +0,1 • Иlс:ь:ююму Пap'rlI А Д. Фролов. '. : ,

для ОО'ЄJUl3JIИЯ запропонував І Є. П. Яри-

I><rnf

6иратж:ь~? задаєП.ItТЗJfJ:IЯ президlІ збо-

ВІДВЕРТА РОЗМОВА •і~ц:~r~l~~!~Lн,::Х ...........".,,~ :~~~eт~=~.H=:: ~::6~;'i!$i~ --rп\рийшли ка збqpи п'о ви- аакlн"нв nOnlтe~ItJ"H"A ~- lІе сформовано mжзн.ерноСЕКРЕ т АРІВ

·

дані

яго-

Не иаnежноro ВИ-

знахОДJIть

Оперативні

п·ятн:а:.ццять

рокіВ працює у нас, а ск'lльilAf ще no~pl.6.н.o н·а­

11.01 бари БJ>OolЩ>Чан сr.o.

по\цяк ВІа1 3&'tf0ВtUJИ1ІВ. фото М. Ceмв:ilрга.

Бoбкk>

-

3 ifаА61льmиx lJoБJJаС11і.CII2:n!roiвOІ ~га.н~ацІй> пь мdinьxoc'11 прaцLвкнк1.вВ. В. 'r.ypi1TKO В1<азав.

ольховськии . •

.

ТЕПЕРВІДХОДІ8 НЕ БУДЕ ~pBey.t (Грузинська РСР). ВідпрацьованІ мас­

-тил а й масла , ' якІ ранІше знищувалися

ствах

JI

господар­

респубnlк:н,

~стlкатясі..

на

почали

Марне-

у льську нафтобазу. З них на

цьому

. пlдприємствl

почали виготовляти емуnь­

с~л, який широко З;:t~ТО­ совувться у виPQ6НИЦ9В1

залl~об~"'ОIfНИ~

вироБІ!!

ПРИ обробцІ чорних І ко­

nьорових

lfI!'rалlв.

Вез­

ВIДХідну

ТЄ)ЩоnогllQ

роз­

JX'биnи спецlа1llсти Держ­

номнафт~щРЯдУКТУ с})ср, (TAf>C-РАТАV)


*

2 стор.

ЖУЄ ЖУРНAJlIС't.

ВРЯПВАВ...

НЕЗНАИОМЕЦЬ.

, , Бе3

О в в

ж НТТ

•: Б' ЕЗGпJtАТНЕ ДОНОРСТВО нині набуває все БІльшого • поширення. Це IЮмітно 1 на приклаДі нашого ра. : • йону. Хочеться скласти щиру ДЯку донорам, людям, = : які завжди готові прийти ' на ДOJIомогу медикам в Іх . '

'цереМОННI"" "

С у С ІДИ

: бласГОРОДНіЙ боротьбі за життя і здоров'я хворих. : ' еред активістів цівУ справи - самі меДИЧНі праЦів_ 8

Не повезло меШК3'НЦЯМ.

БY\WfНIКУ

вулиці КиІ'l!iCЬк1й; Нашl 8 .cyc~. прац;lвнИІКИ 8 гастр<пюму М . 20 та ОВО· чeв.oro !МаІ'а,зИІНУ N! 4.

першими 11 дають лі.lSарі, медсестрн, ~анітар.ни. Актив.. ні донори працюють в пологовому об єднанні - Н. Н. 8 Долот,В. С. Абрамова, С. О. Нрасуцька, Г. Г. дем 'ян-:

=

дуже

про т.ИШУ. Щодня 13 еходом сонця

ся

цеза.

дбають.

::: а

ми. Пlк:JIя цього порожню: таю скл.а;д2КУГЬ У ~.• А оце вже юпьиа м - 8 6Яці'В біля !ВХОДУ до ово- ; Ч'eSQГО

магазИІНУ

СВ

'лучний ювець ,-цієУ істоРІУ, редакція

фєлыAwep ЗЗllЮlPиць:коІ .дihIJ.ь.ИИJ'Ilї n1Ra.pн,1 Н. І. 11~ 8

ки над сі •• дnя цього ми потурбува-

че.нко. завідуючий фeJJьдшерським пунктом с. Шевчен.

звалено. KQВOГO М. І. Мусієнко І багаТо інших.

.

' .медамбулаторl.яx.

,

тарствах вашо~ читачки, нам Довело-

ся розпрощатися.

чувану посадУ і колишній начальник

цеху О. А. Липа.

= •

мanьніумови праці. А це якр~ і най-

важче, бо залежить віД керівництва

ли наЧ~ЬНИJ(а цеху обласноУ фабрики

КИївськоУ обласно! фабрики сРемвзут-

просили ПРОllOментув~ти цей лист.

при.,Міщення не сприяють ЩЮдУКТИВ'

сРемвзуття. С. І. КОРНІИЧУК і по-

тя •. На lЖаль, ,і зовнІ, І внутрl нащl

- lЦO й казатв, факти обурлИВі, сказала нам Світлаиа Іванівна. - Ме· ні б дужехот1JJОСЯ запевнити всіх на-

тІйно відчувають дефіцит ШКlрroва· ріВ .(особливо б1,дний асортимент Щ

НіЙ праці До того ж ремонтники пос·

ториться.. .

голІвок. Вже зараз треба розпочинати

ших клієитів, що таке більше не пов·

Семиполків- І

КOJIь_ори), немає спецмашин, розкрою

Що ДЩl цього робимо? Всі майстер-

Вобрицькій', Пnосківськ1й.

'

перед спід створити для людей нор,

підготовку до рОботи взимку.

ні цеху·переведено на .договірну фор. му

.

QPaцi~' фіксованою

ЗавlдNюча цього. на бетОННИЦі ПМН·7 Н. С. Бабич, працівниць фабрики.

заробі~ою

Звичайно, ми не робимо таємниці

:w<ладу· верхнього диТячого трикот.ажу

ЧJepeДНИЧеН:К'ОПО-

JM

u

8

ЩО

C'l'ОС,~Я

Вже не

ШУМIV ••• •

8 правил радянськоt торгіВ-

'

раз 'Ю'Шлися.

..ul

: :•

· суп~ечки нм.соло цьoro: 'п'И'І'~:

БУдУ'Вати

мата- .

3ИНИ' іНа ne,pшнх Il'OВIЄpxax жlhлови:х

щремих

БУ\ЦlIlIК1в

чи в

примdщЄНіНях?

Ран1ше, з мШ, ЙШJIН

=

хам. у ДJI~ п'я-:

, : ' 8

: • :

терттиряд незруч-.

:

1оЮІШІИХ cydдl.в? , Мабуть, І один:

прaц.tвинкам.

lIpклЗif!1(!3. спіД зa/SЖДИ па-:

м'ятати про мewкаицlJв. с:ус1Щ1& своІх. • НЕДІЛЯ.

О

7

ГOJtIIВI

ранку під Дверима салону· ІІерукарні, що по вулицІ

років ВЛНСМ, иас вже було п'ятеро. ' Чекаємо. Присісти ніде (хоч rюряд зупинка аВ1іОБУСіВ сН1ио·

50

lfЄaTp сПрометей.), po:tважаємо одна ОднУ ба­ лачками (ЗВІСНО, жіноцт­ во), сперечаємося про ве­

реваги

...

ХімічноУ

завивки'

До віДкриття саnсіну на­

шого полку прибуло. То­ му о 8ГОДНнІ 7 хвилин дружним

на~овпом

вся

счоprrова дюжина. жадаю·

.чих

будь-що ' зробити

ЧіСКу

нарешті

зайшла

за· до

перукарні.

ПершІ Р,ОзчарyвaRIUI. «Салон. це ДОСItТЬ­ таки

гучна

закладУ,

зо

три

назва

що

' вже

не знає

цього

рокІв

ремонтіВ.

Незатишно. Гарізд, не­ хай би так. Але ж ,У залі, ~ п'ять робочих МіСЦЬ ' (на ЯКі ми так сподІвали­ сяl), була поки що одна перукарка В. І. Врижова. Зітхнувши (Хіба цв-.впер·

ше?) , помірно етапи чека­

ти. З заздрістю спостеPl· гаємо , що у чоловlRlв не­

має ніякоІ черги. Іх об~

слуговують

три

майстри,

Та й взагаЛі rrpeДставники

,сильно! не ти

стаТі,

8

: •

ЛIТRtй ""ощ. ФО'l'о нашою читача Б. горб.че8cысІ'о. че необхідно бути краси­ вою, lJі,tt.чувати себе св

лено,

хімікатів

не

'!ЧІ

~ порушень праBWI TOPrlвn1. п1д'rверДНJlИ-

JIIЯ ц. р.

N! 1'75 СТ1іРШОГО llIp(WiIВЦЯ магазину М 23 С. А. СОКQЛОВСЬк.у пони­ ЖЄІІЮ у пocaдt строном на

м:IORцl'. ІІ тaJЮЖ пообав­

3

JreНO пpeмta.nьноУ

доплати

ry ~lPi 100 цpoцЄ'КТ1il '32;

червень і попереджено

про HetдOOYcт~ь под16- , них BIIIl'8;ДК •••

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСтmІВ

мзтер1ал.і

рейдоаоІ

Dригади пІд такою Ba3ВOJD.

апубn1кОвa1lО!Му.

трав-

27

чееому МзгаЗіи.и1· М 2.' Я'К

~ИК

фоРМі.. ПОВіль'Rf) спливає час. ОСЬ уже й другий майстер-перукар Г. П. Іва·

ним,

рахунок У платних май­ стернях. Навіть цро спец­

щось

нюк включилася в робо· ту. (Як потім з'ясувало­

одяг треба самІй подбати, адже бавовняні халати

ся, Галина

ne'l'pIBHa

за·

вас

не

задовольняють,

нам за-

днректора

Вро-

це Ім, біДолаш­

мудрувати?

че,рra

більшає. не

в

Адже

Ні,

тут

те.

час

су­

місті стали де­

послуги

перука­

рів J, Особливо манікюр­ внць?Ц1 ПИ'rання я іна­ магаласяз'ясувати у роз­ мовах як працівниками

3

салону і райпобутиомбіна­ і

3

самими в1дві­

дУвачквиif.

Думка перукарів:-При­ :ходьте

до

нас

взимку,

немає

клієнТів,

поба'lН'l'le: ми в'яжемо, чи­ таємо

-

рай, ВИ-

роБJDl1lllll 8tд.цlвO. раАпо­

paйJdapв1:

колективи

,рукаренЬ

вуnиц1 будуть них

забивається

волосся.

Нулуємо нейлонові. Незважаючи на

rrруднощі,

треба

всІ

вміти

володіти собою, стриму­ вати е.моціІ. Адже пра­ цюємо 3 ЛЮДЬМIf. 'Ijюхи щось RЄ так

-

напишуть

скаргу. І після всього цьо­ го вІдпустка лише 15 робочих днів.

lЦO тримає

тут?

Зруч­

ний графік (майже ПІВДО­ би вільНі). І, звичайно, не

уявляємо

себе без

ко­

лентнву,poбoтJI, яку 06и­ ралнсвіДОМО. В дУші кож­ на 3 нас свого рОдУ

-

А

поди ....

Можній з нас, що ки1fу ла

віт.сІІ

аранку всі аеВ1дкnзднl справи, саме сьогодні кОН-

праЦіt Веитнляція не пра- , ,

,нашІ

умови

цюв. 'IІеЛефон a~ ас:танов-

'

- , І H~ роботі, І вдома хочє.ться бути привабли­ вою, охайною.

Поки

що'

це забирає бarато сил і часу. Природно і те, що кожна постійна BiдвiдY~ вачка

хоче

потрапити

са­

ме до ссвого. майстра .. ЯК і дільничному лІкарНІ., :майстру-перукарю леrutе' знайти спільну мову з ли)· ДИНОЮ, запити 1 уподQбarж-· ня якоУ вже віДомі. Т1руд.... ' иощі В' тому, що ' не 'Мож- ,

на зателефонувати

і ді-'

Тому найБІль­

знамся, на якій зм1нL ,працює та чи Інша .л~ру,..­ карка. ПолегшиЩ> б poCit. ту персоналу і ЗекО'н.о_:...

ше задовоnеН8Я, коли !МО.­

ло час жІнок ВПРОВа'д:жев­

рувати

__ 1 добитися,

щоб

жіНКа на очu перетворн­ nac:я

в -красуню

...

ВJДCТ~ "T~pa.

Стоп,

:н1вcыое

піw.nи

У

ня абонементів .• :

ВlдC'f)'JI anoра. 'ось .,'"

но, нарешті! Про ,це саме'

у

перука­

центрі

і

разових

При

роЗраховуємо

цьому на

заз­

далегідь rapaНТOBaнi обся­ ги виручки, сприборкан­ ня. черг і економію часу відвідУваЧів. Придбавши вІДповІдний абонемент, де буде зазначено дату і час вІдвідУвання, перелік по­ слуг (c:rpижка, укладанWI волосся, хімічна' завивка,

'манікюр тощо),'ВИ !Можете спокійно чекати зазначено­ го дня, До rroгo ж НіякоІ надбавки за користування

вбонемeнroм оплачується

немає­

пише

сама

ПOCJlуга.

. Відступ , U'fopa. Чудо . воl Але ... На порядку ден­ ному ' ще багато невирі­ шених питань стосовно по­

бутовlЦ 'умов

перукарів,

мені говорили і прац.iRR:"

кадроваІ політики

ии салону-перукарJlll.

бажаюЧИХ

cm-

по

рОКіВ ВЛНСМ забезпечені блан­

абонементІв. ми

та

50

міСячних

моУх

n1.'3fftще,

лqщrrи

наше

сболО'1'1(»

близу ~ИіНКИ c.enа).

мій

і.ди­

('!ІНакше

(немає

працювати ма·

у центрі

п'ятиріЧНИй

ХЛОІІЧИК почав

тонути;

а

orарШИlЙ, Шe<:тИJptIJИ6Й син, ' хот1в його в:p.яff8Q­ ти. На зупинці були' 'ЛІО­ JIJIf. ~ 3 'НИХ, н!є вагаю­ ЧИІСЬ. стрибнув у юду . Нехай' ц:я благород'на Л'ЮДmtasiДryшlеться .

Н . І . ДАІІІmнА, с. Капинlв'Ка, вул . Са­

4.

дiOlВa,

нікюрницями). Мало дбають у р8Йпобуткомбі­ натl про профеСійне ЗРt7~ стання майстрІв. Тут не

.011

-

рень будинку побуту с Ювілейний. 1 сапонів-пе­

за пофантазувати , помуд­

ва

за

СЯЦі

ХУДОЖИlfК.

прИСіСТИ.

керlвиицтвом

п~~:бінату. , ' аавlдyJoчоl

майже все ГОТОве для пе­ реходу на цей прогресив~ ний метод обслуговування. 'Можливо, вже в цьому мі·

отже Немає плану. З при­

KOJIН

во

раКУЩК'И

пообавлано

проц'еН'.І'Ш цpeMlaJlЬН;oY !ВШІ!ЗГОРОДИ за Кlih"eнь.

ками

ри обслуговування? Чому

ту, так

Мщрущаи· ТШ<ООК oroлоше·

50

як вн!я'виІ1Іося

х.попчаки

Тlрофесlєю, було б

ших тринадцяти ще чека­ , ли своєІ чePrи ...

фІцитом

]1ргаку. Црода.вцю Т. М .

n

ЯКИЙ

двох "алОЛіТНlх дітей .

Так, про запровад· ження абонементів ми міркувалн давно. Зараа

.е,ЦПРІаЦіВВИ- '

10

часній жінці-трудівниці на відвіднни lІерукврні, ате· льє, інших закладІв сфе­

продзвщо

С . Л. Василюк ОГОJЮUlено ,

но досану ,

'Юлoв.liroві,

черв.ня врятував

20

курсу

годнніранку, двоє З пер·

в нашому

старшому

treз1домому мо­

проведено

ли клієнтки.

Де ас .ВХІД? ЗВідки брати

недол1І<и в

роботі, ИНВЬІКУвимогли-

вість

материнсь'Ке

сспаснб1. лодому

через газети

не .назвemцю споруду по·

О. І. Лазаренко.

дOlJ'YЩeиl

,сердеЧlНе

воl:

каитка Людмила Нрасная та м.анікюрниця Алла Черненко зайняли свої робоЧі мІсця. ПовеселІша­

майже о

за

ХОЧ)' вНCJJОВНll'И рe:дaкЦtю вашо!

б1ТВОІІбIвa'f1 Н. М. Дра­

за нею і практи·

І все ж.

БЕату

ДІТ~Я

BP'fTYBAB

КODеЬв8ва дуІІК. шо­ М. yзarаавева Л. В.

Вoнд.P1JYК.

rrрималася з поВ8ЖНОУ ДPI~­

чиftи)"

ПОВ1ДОМИ!1Іа

Ноли ж

виста­

хо.дОМ IleCИИ ситуація різ­ ІСО міНЯєтьм немає

жінки.

Вро-

sa.pcыrot'o мk:ЬНвиканиом;у

чає . Ремонт фенів, точ1н' :ня ножиць робимо ~ свій

видно.

-

тopl'iвn1

Ва,РСЬіКОГО опто;во-роздрlбІІІ Н<ro ПJJо.r(OOaO'Ч.'eВOtO, КОм-

дуже праrнуть зміни· свою зовнішність.

Інша справа ,

як

рaвлJюfя

уп-

8 ня ц. р., ЙШІЮСЯ про nриxaвyвaннJI ТОВЗfPI8 8 (80- '

иОС'1'ЄЙ від своІх безцере-. ви:х:1U{

иач'aл:ыик

Ся. Наказом по управп1Н­ ню ~i в1д 12 черв·

і• "В першу чергу ...дл& себе"

у аІ'арих БY\ЦИdШах і пови-: :нен

нам

=

тоС:~АЖra~~:: cык'Qгo харчування в o~ • Д,ОП'О'М<rI'И т.им, хто ,

ось Я'КУ в:1Дпов1дь наді-

'l'ир.Lчц!L иаміll'НЛася ТМ-. мих пpнlМ'1Щакиях. Як

.23.

= А. Г. ГороховсЬКІІЙ.• Фах•

мerroю еконо-. першим шля-.

=

в Мanзиві М

8 слав

= •

13 своІх проблем. Але й до вирішення

Ух поки що да;nе,ко. ,---------'-------------"-------------ХОЧ ЛИСТ І НЕ БУВ НЛДРУКОВАНИR НЕ ВАГАЮЧИСЬ,

М. Лещенко. Т. ~ = =Мисник, Н. С. Гаврилець, Л. В. М.Прига~t, А. Н. Ва • обіЦяла , що пісок, ЯJ(ИЙ : рьонова, А. Ф. Богомола ,(ОВh',oorех:нLЧяий завод) . = МешканцІ MLкPOpaAOНY потрІбен дл.я peмdli1y, аІВ _.__ А. PY~EHKO. • заводУ сТорГІМаІП. аарбylДе прибрЗJНо. = roaoвa р ОIlY ----_... ~epвo.oro хреста. : жили~ на порушення торговельнoro

О. П.

Адже

занадто багато тут свузьких. місць.

кrfПЗ піску б1лЯ :X~e д.о : Найвищу віДзнаку ІЮчесного донора СРСР у наlПQМУ ; платою. ' На щ>віІ1й довірі , трудяться ~:ин.Уі З::а.н:цям ~ І районі !Мають 47 чоловік. Із вдячнІстю назlfваємо lме- lcьoro,rwi 12 майстрІв. Це наШі ветедНIIId<IY.'

ИОГОЗВільнено з

роботи. ІІеревед~ннй на, нижчеопла.

вирішила розставити в ній всі храп-

JilPYГК'ТЬ 1 і профаІ1л'Кових орralКl.зсщ1Й дає ваГОМі: пl00к нам цря.мо У віХн.а .• результати· в справі залучення населення і працюючих 8 О. ПАЛІИЧУК. в донори. ХорошІ результати роботи - на заводах: ВІД РЕДАИЦІІ- Ha.m.· алюмІнієвих будівельних понструкцій, порошкової ме· • ЛіткІвськІ~,

сприйня,

так, як спід; і продовжують працюва'Ти добросовісно, з високою ВіДДачею, А ота Р. Р. Туром, винниму іМИ'

ся...

медсестра РусанІвськоІ амбулаТОРlI Т. В. CeJteH!OK, 8

= І<: ондЄ'НТ П~~К1.Іа =талургії, свІтлотехнічному. qpecд і факти Дійсно І ській дільничнИх лікарнях.

ПаРХО1\fеико T~ інШі. Вони

напж:ала /ІР

ДОПОМіОrи Н. ' із. nіощур, санітарка' лікарні Т. Г. Щур,:

ПРОСИЛА

і ':"k,М;!1~~е~:;~~:и В::'б~~~: да1rп=~~ ::~ ~~~~~::'ИН~~:~

= нЩурляє ц~ =що партійних

наведен

ли роботу, в нових економічних умовах

редакції. Ій 5олить, вона і скаржить-

lfYПY піску. Пройде дощ. СпІльна робота медичних працівникІв, аитивіс'r1в Чер· : - баг.нюка., пoorLє вітер воною Хреста, штабів цивільної оборони при П1дТрtlм, • -

закінчено. Так. затягнувся він майже на 9 місяців. Але що з того? Причи· НИ тому завжди знайдУться. Ну. назвала Лідія Павлівна цей пе.ріод свого

Напевне, так Міркували між собою

д

ОБРОТИ

раЩl І. І. Нириченко. І. І. Лось, О. А.

8

ІТ

ЛО '~

Відразу ааспокоІмо наших читачів:

схощШн-ям. по мунах.,

=репивання крові М. О. ' Пономаренко, лікар шкірвеидиІ '

рооваша- =

I'f.PlOOJ.T.To

І

QКИТТЯ (до реч1, ціпком справедливо)

8

Серед активних донорів завідуюЧий в1ДДілення:м пе· 8

розnочи.наєть-. спансеру Л. І. Дудникова, фельдше.р станці! швидкоІ І

=~ь J;=~:

І ХО'ДИЛА, ремонт взуття Л. П. Нацири нарешті

N2 302, що по: нинн. Aд~~ в ситуаціях, KOД~ пров пОТРібна негайно,:

ОРіПН не

J/" ............................................,

ПОШТ А РЕДАКЦІЇ

• ПРОБЛЕМУ ДOCЛJД­ • ДІТЕИ

JI

18 дltnня 1,81 РОIt~.,.....--~

жодного

на

кон·

кращого

за

де можна ПРQДемонстру-

вати і смак, І фанта­ зію, , знання. Адже в ра­ йоні єьегодні трудиться майже 100 працівникІв

дlєІ' дійсно почесно!

і

стародавньої ,

ЦlкавоУ

профе·

сіУ. У яке свято мОЖна бу­ ло б пе.ретворнти такий огляд-конкурс талановито І

молод1l Ось де єрозгор­ нy:rИСЯ активістам

rry

комсомолу

...

коміте·

І останнє. Як на мою дУмку, болюч~ питання. Це дотримання перукаря­ ми санітарних норм

1 пра·

вил. Давно ми закриваємо очі на те, що всІх пІдряд

клієнТів розчІсують одним гребінцем, щіткою . Вико­ ристовують

не

продезин­

фіКОваний Інший інвентар (фени, бігуді) на штраф­ ні санкціl санепідстанцІІ керівники раЙпQбуткомбі· нату

також

не

реагують.

Ось чому горілки для об· палення іНСТРУМенту вкри­

тІ

пилом ,

немає. го

-

ДезрозчиніВ

НаслІДки ж цьо ­ зуд,

можні

лупа

-

спро­

перекреслити

ра·

дість вІд нвJtмоднlшоУ за­ чіски, звести нанівець зу·

силля

і

майстерність

автора .

И. .ЧЕМtРИЧЕИ~О.

n


_.__•• ..... ~

. . . . . . ._ . _ . ._ _ _ _ . . . ....... _•• М_ІІ

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ

вН-

ний

ро6нИІ\твСі молока і Пl!ДвищeIOlЯ ЙОГО. еконо­

індекс

мічноІ ефективнОСТІ зале­

боти.

не

. стосується,

а

iВlf.Цa1'ИНХ ре­ йде мова

Це

є як!lcне ремонтноro·

про

.

і

НещодаВІЮ вест.и

з

-

району

РОДН

А що менІ робити із

зоотехнilками,

ЯlКЩQ

на

сьо­

І

роки

це

значить,

а

Що .на lЮЖН:t

цeн'l1Нepa

ЖИІВоУ

мoжnи­

.

як

хто

Ііз

керівни­

.

264 . грами,

ГОСЖJOдарсmа

Доречно відзначити, що

ці

В!lJлнну ли іна

загально­

ДіТИ, Ій 'у вічі. Всесвl'l1НЯ Лі\.терату,ра під­ 'КЗGує, що най.к.ра.щою се­ ~ною ознакою є ви­ ро6.ництво коровою моло­

американськІ, ставJlЯ~ за

ДОСІЯГ 47ЕИ'ра,МQВИ'Х серед­ вьодобовкх приростlв иа вирощуванні . майбутньQГO стада, що на 9 грамІв

.ка

м'у районі вкрай занедба­ на poбurа ІЮ 'вирощуван­

порадами,

розрахушсами.

та правди.нJ.Дe треба дивитись

ІНа

1ОО

мету

масу

ко­

'Кілогра­

мів .

Так от хочу

tКіло1'Рам~в

--

живу

700--800

рІВ по

ОБоє! ЖН'ІЮІ ,маси. І ЯЮЦО

цей по~азник

ма'J'И

МИ!НyuJе

селекцій-

ню

із

,

цьo~ яй

почати,

що

рeмomuюго

в

більше

'І1'ока3ник.

ПИ!.p!lччя

ІІ'рO'l'И

За

молодняка '

Хочеться

VPБУ8~ вро ШІос:Ь1QIX ~Wишdв. T~B ~­

на пенсІю

TaвRI роки. до Закову Союзу РСР про clAcьJco­ господарський податов

сказати

ВlДповЩно­

земельних д1ШDIов.

Сьогоди1 МИ ПРОП0Ry8110 вашій увазі. роз'исвeRIUI тора Р8ЙфIRВ1ддШу О. Г. КРАВЧУК про пlльrв CJШаn

,

сLпьrocппо-

Від сплати сlЛЬськ.огос­

до

скnаду

від сіль­

CЬKO~ господарства, звіль­ нених секретарів партІй­

грома­

яких

процентів.

50

них, фармацевтичних пра. Цівни.нів та фахівців сіль­

няються: дян.

податку на

госпподатку також rOспо­ дарства вчителів, медич­

подарсьного податку звlnь­ господаРС'1'ва

Ці, звіnьцяються Blд спла_ ти сільськогосподарського

ЗВіnьняються

датку.

-

входять

Герої СоціаліСТИЧНоІ Пра­

старшого ревізора-Івспек­

прн

сім'ям

вхо­

ВеликоУ

операцій

ВіТЧИЗняно!

по захисту

шоІ країни, при виконан-

ні військових

цтва,

одержа.инх

хистІ

Союзу

прн

РСР,

наннІ 060!J'язкІв

за-

вищеназвані

тини;

--

господарства. д'ь складу яких , входять Ге­ роІ Радянського Союзу, особи. на,городженl орде­

ном

Спави

трьох

ловами

ють

чизняноІ війни та Інші Інваліди, які одержують пенсію за нормами інва­

--

господарства,

складу.

яких

входять

няються ства,

також

головн

60

є

яких

РОКіВ,

спещальтс­

радгоспів

й

Ін­

КИХ підприємс'1'В, яКІ зна· ХОДЯТЬСЯ в сlльCЬJ(lй !МІс­ цевості, якщо вони пр",­ дах

господар·

двору

досягли: чоловІк

.

І

ін­

податку звіль­

за

OCBIT~ і

, сільсько~сподарсь­

на

звільняються на 50 про­ центів). Від сплати сільськогос­ подарського

ГОСП1в

ших

цюють

податку повністю , а при наявності прац,ездатних

го'

господаРСТВ,ма­

до

валіди праці І чи 11 гру­ пи та інваnіди Радянсько! АрмІї І Чи 11 l'рупи. (Лри вІдсутності , працезда'1'ИНХ звільняються від ~плати

є

тю). Господарства інже­ нерів, техніків, старших механікІв і мехаНікІв кол.

нів, інваліди Велико! Віт­

війни;

якщо

. ос06и

спецІальну

працюють

ступе­

ЛідІв ВеликоУ Вітчизняноl

надають­

YMo~l.

і

згаданих

гОловами

поса­

ГОСІЮ­

дарств.

За господарствами вчи­ телІв пільги зберігають. ся І після виходу ІХ на пенсію, а за господарст­ вами . медичних працівJlR­ КіВ, спецІалістів сіЛьсько_ ГОСПОДарствв" завl.Дyю­

r.o

чи,1t

та вИхователів дитя­

чих устаН1>В та Інших спе­ ціаn1стів при виході Іх на пенсію niльги по сільсь­ КОГОСПОДарському

податку

не, збеРlгаIQТЬСЯ

прн на­

55

роКіВ незалЄЖl10

явності

вІд'1'ОГО,

одержytOтьвони

инх членів с1м'У, ПостаНО8о.IQ Ради МІнІ­ стрІв Союзу РСР вІД

ЖіНІ<а

пенсію чи нІ, 1 прн умові, якщо' в roсподаре'1'ві не

6enYTb участь працею

іНшІ

особистою працездаТНі

інших

працездат­

14 . вересня 1984 ~y N9 970rпочltR~н ~

с.поруджено

дi1JiЯ ЦЬОГО.

коридора

Мало

прндтяється

~ваги

О КіРЄм()Му

утриманню та годівлі су­

xocTiйHиx коріВ. Майже в усІх господарствах корів запускають за $fісяць до отелеНJНЯ. Внасл1дсж не­ дбз:йЛИ'ВОГО ставлення до 1<0000pOJIЮ Ф1з'іОЛОФIНОГО

так,

що частнну тели,ць ці гос­

ста'Н'у

подарства

3МіушенІ прода­

ВИ теляться

без

на сухостій

(ДОЯ'l'ься від

.нині

отелу до отелу). Це сто­

ти.

Багато

ІНевlдtКл.aД­

cnраІВ у " Сільських ТРYlдLIJ3Н1П<Ш. Ifде З'аготilв­

гаряча по­

10-20

ся засtдаН'Ня парткоМ1В, виї:mt рейди, семінари то­ що.. Та прккро, що жод­

засідання

'1'eiЛJЩЬ.

де

не . .Ід-

в

Orже,

та

щоб

щоб

режим ви­

ДЩ>ек'Тори

MOHТНO~

НОlЮнародже­

прийом

подання

розтелtв

допом()('и

три

радгоспів

1 спeЦlал'lсти РО3l10ЧlfНаЛ:lt свою WOOrУ 13 ферм ре. МOJIод,нЯ'Ка.

О. JCОВАЛЬ,

ТeJIIЯТ;

-

..е.рез

роки до'іТИМOJlORO, треба

деталях

треба було б рОзглянути: -- час доІння новоТІль­ них 'кор'ш

днІ,в ~кижує про­

дУІК'1"ИВ'Ність майбутньо! ЛjlllМ'aцlІ иа 4-6 процен­ тм, а до ЗО ДkI:В -"- на 10 ПРО~IJ.

6у.люся 3 питання rtОJlIп­ шення ста.ну вирощува:н­ ня

кооо­

перерви

ріод !ПОВЯІНен бути 60 дllilв, а зменшeRня його на

ра. Незабаром жнН'Ва . З пр. иводіУ цьоro проводЯть­

'ного

Ч'аСТО

сується б1.1llЬшості госпо­ дарсТіВ. Зауважу, що onти­ маJJiЬНИ!Й сухOOI'l.й.нИІЙ пе­

!НИХ

ЛIR ~opMI'В -

тварин

головині

та

зоотеxвlк-се-

Ле8ц1онер

mари-

Р АПО.

ПРАВОФЛАНГОВ/ П'ЯТИРІЧКИ

ВИКО-

віЙсько-;

воУ служБИ, внаслідок за-

Х80РЮВання, пов'язаного з

• : .

перебуваннRМ на фронті,. а 'l:акож до складу яких : 'входили інваліди Велико!.11 ВІтчизняноІ війни І, 11 та 8

лодшому синові загибло-

(пІльги

при

не

СК<Jl'ЮII'pOГOннorо

=

ся

цевості

ращгоспl

• •

дили до його складУ. ; Навіть тодІ,. коли гос- 8 .

Ця 'пІльга

...

=

обов'язків.

ків 1 інте.рнатів, ящ зна­ ходяться в сільськІй міс­

заві­

СКJIздаЮ11ЬСЯ

профі­

ну молодняка. В жод<Н.ому

.пілоскmс:ький. /Цей по­ казник ВИЩИЙ : - 749 гга­ мів. ПІР,авда, Ф'l'Нансовl ClП'pШlН

буЩIВ'Н1ЩТ8О

nакторl.Iв, ~лятникІв тощо. В ГОСПОдapcт1lах райо­ .ну зовсІм не придLn.яєТlt. ся у,вага активному щrО·

П1льги ПОШИРIQЮТЬСЯ і на • CiM'L до складу ЯІ<НХ в%о. ; дили особи, що померли 8 пІсля рак, контузІй, каnі-

були згаданІ особи голо- :

на пl.qставі по­ військової час­

-

року

Вій-.

нов, старших Піонервожа­ тих шкіл, дитячих будин­

надається свідчення

себе.·Гут

початку

8

членів сім'І, окрім матері чи дРУЖИНИ військово­ службовця з діТЬ'мИ до

8-РіЧНОГО Віку.

з

ce~ньццo6oвl прирости по _596 і 630 граміВ, і тl.л!ЬіКИ в племзаоодl

~

дуючих та вихователів ,дцтячих дошкільних уста­

проф'

комІтетів.

Л0~а;

самі за

C'IlBax:

в господарстві не залиши­ лось інших працездатних

комсомольських

спілкових

ря.т:ь

поювання

організацій, Голів

та

та ще

іІІQЛОl'OlВИХ вІД­

дhлень та .збереження мо.

одержали

.

персоналу;

ста'н

зКЗl'teШUL. І1оказиик:и ГОІВО­

внрішенов цих · roєnoдap­

дять 00о6н, що перебува­ ють на дійснІй військовій службі, при умові, ЯКЩО

них

-

= • на- = •

ни, пІд час ІнШих бойових RЮlХ

HOBHO~

першочергове

цlв. яКі загинули або про_

ють. складУ

нам в час ~lдrючиllКY ос­

= вІltськовослужбов- = •

папи безВіСТі на фронтах

до

rrитаIННЯХ,.

8 . ..".

••• .

податку

.рОКів, жінки 55 років пільги на. податок ке !Ма­

Господарства громадян,

слова

a:дIPeJCy paдr9C­

•• •• І І •І

встановлено

господарськ~

.. ·

на

добрІ

багamo проблем і в ' нормовиробництвІ, І в будІвництвІ, і в соціально-

пlльrи по СПЛ~Тl сlльсько-

mm.гових

умовах, тобто Ао досяг­ нення вІКу: "Іолоа1кн 60

внесено ряд змІв та до­ повнень на користь влас­

иикw

на

рону,

1985

члени сім 'і. ГpoМ8ДflНH, які виАwnи

інтенсив­

пilв СЗЗJВОІНЩЬКИЙ. сЗШя.а:вюl!Й.. Не все

~--------------------------------читАч щ~ився краІва пocтllво

«Руд­

не;має.

ПІЛЬГИ П'РИСПЛАТІ СІЛЬГОСППОДАТКУ Наша

ЛlЦllе

В'ИНЯ'l'КУ успішно справи­ лися, а · вІддачІ поки що

район

го періодУ J986 року. А я:юrx же показникlв добилися за ;цей час на племiJIн.них фермах

нащо­

і

жеННll його товарносТі. З ЦИ1М всі roaIодарства без

не.га-rив'Н'о

pa.fЮRНИ'Й

наYQ(ОВИМИ

ня. дотримують

'а в рад­ «ЛlrI'к~вськнЙ. аж

го ви там сидите? .. ОвоУ'МН ЇІОКазн:иками

гр.аМ1.в

H~CТЬ poc-ry телиць на рів­ н! вимог. Парl"Jйиі та міс­ цеві орга'НИ приЙНЯЛИ .рі­ шения з6hrIьшwrи иорму ВИlПОЙ'КИ телят цlhь'Ним молоком до 400 кІлогра­ мІв, що. ПрИЗВЄЛlO до знн­

гра'Ми. Так і хочеть­

154

540, 582, 530,

в плeмm-ЗХ03а1Юді

ся cmrraти: «Хлопці, а чо­

ка.

нехтують

СЮІ.а;ДаЄ:

471, 598

. прир1ст

зару()3жні вченІ і ферме­ ри, 3<*рем'а kападськl,

ків

них тenищь ·власного вн­ рощу\ваиня тут в1!дповlДНо

грам..

441

ре,мо.нт-

*

Р(Ж~

1981

МОЛQДНяку І тут при­

дlл~ється'

.нИМИ·:і радгос.пи

добовий прирІст

Те.л:иЦl П&РYlВМьнorов1ІКу в paдro<:nlJ. 4~Я. мають .цише госпІ

lК1JJограми моло­

4042

іа

середНьодобовий

ці ми не змогли б cьoroд- ' н!l в раАOJII1надР.Іти бtльш

'МОЛОЧlЮІ

(хоч це вина і

355, 421

маси'

систеиах оргaнlo;Щіl ПJUi­

як

ІЩЦ-

пotDelPeJQН'lX керmників). За шість МНІІІулих мІсяцШ сере,щньодo6cJ.вИй пр~іст оклада~ 'в!.д,ПО<Вl:Дно 341,

р1вень

!НиЖчий,

ВОІСТІ на 140 кl.лPrрамів менш!. Тому навіть при БOOiдlOганиому доrлнді, го­ дівлІ та 1НайиовlТНlших

РeюJрдис'ГКи.

Багато

селеКlЦiЙНИ'Й

в

де.моrpафічних проте

що затверджetН

Аtlnня

А 11І0 ДУМАЄТЕ ВИ, Д И Р Е К Т'ОР Е?

мати' Ух

наші , потeнЦ;lальН'l

в першу чергу із дбalй­

до. . ' мaIitбyтньOІ

ж

4,7

ТОМУ.

теJIIИІ'ІКИ,

сВелИlК'OДиоме.ра.кий., • Го" 1'000іВICI>КIJЙ., сЖ~дtвcь­ КИЙ., «Русанівський., l,менl Щорса І плеМ1l'ТаXlO­ за'вод сPylдня •. .Середньо-

1НopMaJWН.OГo

наших 1ЩР1в

лИ'Воro стaвnеннядоново­

народженоІ

в),д

ки

'Корову.

д~я молока треба nжлу­ три

НaroдplWl'l

хіВСЬКИЙ.

РОЗВИ"11Ну те-.лиць на. 14 . ІІ!ро,ЦеН11Ш. Рівно на стіль­

тl!лыии Іне 1100ер про сього­ а

ми повикиі

с:тає'мо

Невже ми не .могли б до­ їти по 16-18 'КІ:логра­ мів? Звичайно, можна , б, та

натнся,

нас

8агу не менш ЛіК 550 кІ" ЛOl'р.амtв. Тобто 'ми вl.д­

ГМНі ;вони T~ безпорад­ ні? запитує вІн. -:Нормlв у нас у достатку, а 'ДjOiiMO лише 14,8 кіло­ І1рамамолока

ЦІІ"ВУ, рр цього часу ще не

тenlЩl

племінної

оора:ви? Нагадаю,

rocпах «JliТldвC:ЬКИЙ., «Зоря. , птахорадгоспl сСемНnOJJlКIвськИ.й., . • Пу­

c:ra:дQ.

_ ....._ •••• 16

нтт я"

)/(

~.

475 КіJЮграміВ. .За стан­ дартом чорно-рябо! по­

дирехто­

Q в Е

на пер:пеюиву. Сьогодні. в н~ичайно спрИЯ'l'ЛИ­ в.иА рік ПО КОРМOlВиробни­

кових корів не переВИІЦУЄ

PIOfМ ~oгo з Iq>ащих рад­

ГООІ1ІіВ

ро­

За даними бонl'!У.ваи.ня хущоби минулого JЮltУ се­ Рeдшl ЖИ9З маса повнОві­

норів­

довелося

,РООМОВУ

то в

селeк:цlAноl

безу.мовно, корДН!СТОК,

внрощуваНJНЯ молодняка,

1ооо

-

'ВeJ)ШlІНа

ЖИТЬ IВщ багатьох фааro­ рІй. Та провіДНИм із них

як нетелей, так ПЩJIВ1<;ток.

досягаf;

кілограмів !Молоха,

ІІІ груп. Шльги надають- :

ся

незалежно

вою

належить

дружина

у CnMK-1 тресту сТеПJlиц.техмоита.» ТРУ.АИТЬС. Ару.и ..1 KOJIeKT.' БУАI­ веJlьиикlв. 1з року в рІк на БУАова~ ресhуБJlі~и вljI,значаlOТЬС. вони .KicHOIO працеlO на звеАеннl теПJlИЦЬ І овочесховищ. ВИКОНУІОТЬС. цІ робот.. у переАба. ченІ ПJlаном строки. . ' ОАНИМ 1з правофлангових соціаяісrичного ЗМагаННА є Мих.IJlО l.аИ08"'І' ПОЛОВКО. Знають Аого ІІК АосвlАченого зварника. А на ЦI>OМУ знlмку 8Н ба'l"­ те переАОВОГО робітника за з'єднаННАМ хонструкцll овочесховища. ,Вlи тако. досконаJlО ВОЛОАlє І спецІальністю монтажника. Фото М. Семинorа.

того,.

~сподарсrва -чи

подарство

го,

від

ВХО'

'мо-.

=

проокиває.

зі старши,м сином в іиІІЮ- : му ГОСПОДарствІ, піnьги 8

'=-=================================-====

~~;~~~л~н~~;а::: :~~ І . ПРИСВЯЧЕНО ДНЮ ВІЙСЬНОВО-МОРСЬНОГО ФЛnТУ Шльга:ми НОРИС'1'уються -:

Щороку в ОС'1'аннК) не-

І ті господарства. де про- • ділю, ЛИПНJЯ наша краї:на Живали батьки ім:ОЛОД- 8 вЩзначає День Вlйcьково­

ший брат загибло~ стар- : MopcьКQГO Флоту СРСР. шого

сина

1 де після

8 У ,цей

день

РаідЯ'НськИ!Й

смерТІ баТЬJdв залишнвся 8 ,народ вшановує . військо-

=

. молодший син і ЙОГО сім'я. вих моряків усіх іюІнів . ,Навіть я~що в госп.о- • КОТ:Р1 HecYrb нелегку

,дареТВі загиблого чоnоВі-; службу на МОрСЬіКИ:Х рубе­ на заnИШИJlась дРужина з

жах. BeTep'aHI~ Вlй<:ьково-

дІтьми, І clM'l! . в '1'акому; Mo,pcы<ro ж скпад! в зв язку з не· 8 цlвникІв

оБХ1днІстю

Інший то

переІхала

,Фл.ооу, прасудноБУДіВНОУ в 8 прО'Мн.словост( заЙінятих

населений пуинт, : створенІНЯМ пе.ршОкласних податок з такого гос- • К9раблl,в 1 бойовоІ ' технl­

подарства не cnnачується,

: НОВО- • .:

ки. СЛ'ОВОМ, усіх тих, хто

оскіЛьки воно не є свої'М трудом сприяє ЗМ!іЦ­ утвореним. нЄ'ННIО могутнОС1'і Нраїни Шльги надаIQТЬСЯ гос- 8 Рад на МQPCьких простоподарствам,

яких ВХОДИJlИ

до

службоВЦі, яКІ

склад.v. рах.

ВІЙСЬКОВО-:

За хорошою '1'раднц1єю,

одержали. що склалася, в усІх орга­

поранеНН1J пlд час проход-.

=нl3аціях

ДТСААФ у цей '

ження в'1ЙСЬJ(овоІ служби. період проІЩе тиждень прн охоронІ СРСР: під ; оборонно-масової . роботи,

час служби, на кордонІ, і .прж:sячооий Дню ВІйськовиконанні іН'1'ернаціОНальво·МорсbllЮ~ Флоту. Ос-, н.ого обов'язку.

ittJIВHa

мета

I~oro заходу

,.:..

П~ДlВIfЩН!ТИ

ВefeiPt8.'Н8МИ

якість

ефеКТlflВ'Нlсть

патрІотичного , J!ИХОва'Ння,

Il'pOOаf'Y1Вати

ДН'ЦiJ

repoІЧ'Ні ' тра­

флот.у

А

знання,

МOJIЮ'дь

до

!нОВ .

. справи, . зв'.&зІки

школах ДТСААФ. Важли­

військово­

морсьні

во, що цl!. заХдДИ СПРИЯ1ІИ

залучати

вивчення

ЗlКТнвlзацlI <р<>ООти по створенню іНОВИХ ГУР'1'!К1.іВ

ос­

ВLйiCЬifовС>-морськ.оІ

1

розширювати

~ра6лями му

ВМФ.

допомогти

Все

МОРЯ'К.,

це

McJipcыкоо Флоту сліД

тlІї про. вce:MJ.p'He сприян­ 'НЯ . зміцненню обороно­ здarrНОСТI к;раїни 1 Пl.ДГС>­

кaмcoмoJroМ,

«3на'ННЯ., Шшими органІ­ заЦLями

ганіЗ'УlВативнставки

Сl>!юво-морс.ькоІ

провели, урочисті

збори, ' тематичні вечори, мІтинги, зустрічІ МIOJIoдi 3

р­

Ій-

теXJНUш,

~НIO-с.по!ртивн1 С'ВЯ1'а; 3'маг,з'Н'Ня й виступи по ; водНО-МОТОРНОМУ. пl.д'ІЮД­ ООМУ А судномодельном.'У

Іахнс­

товариством

об'щ

нань. А в День ВIйcьКі&­

ВИ1Кона'Ннюв,Н'Мог пар- .

ту соціалістичної ВітчизнИ. у ході тижня було б правильно, ЯЮ5и пеРВlfННі ОорганdзацП . ДТСАА Ф OOlЛЬНО з профспiJm<ами,

юнацьких иШсЬ1

fOOIJ!O-Патрlотичних

практично­

товни ТtpУДЯЩНХ д'_'

сE!llЩlA, ІЮ вивче'Н'Нюос­

нов віЙСЬКifВО-МОРСЬfCоf справи І 'клу6J!8« ЮннА

члеН'мв оборонного

товариства з частннам-и А має

B1~ькoвo­

Ma,pcыкооo , Флоту, вlйсь­ КОІВIfIМИ морЯкaj,fИ, дНі вІД­ критих дверей у морських

Військово­

.

с'порту.

М. СМИРНОВА.

1вструпор _IІ1СЬВOl'O во­

IПтету ДТСААФ.· Peд8JCМp_

А. ВОJlОШИИВИКО.


-

стор.

4

IІ ","ПНЯ 1987ро"з ·-а •••• есссс..

ПІТИ

КУДИ

ПЕРЕЯСДАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФЕСІйНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕМ 22 ОГОЛОШ)'Є НАБІР--УЧНІВ

.

на 1987-1988 навчаЛЬНІІЙ рік Училище roTye: -... tpaKTQp.acTib-маШllиlстів широкого профі­ лю :s кваліфікацією слюсаря та водія автомобі­ ла (строк навчання - 3 POKJt); - елеКТРОIllQUтерів сі.llЬ.Си.оі uектрифікаціі і а.'яз.у (строк 8авчання - 3 роки); - w.еі....оТорисТоК по виготовленню верхньо­ го ОДЯ." (строк Навч.ання - 3 рокн); - IІІв ......оТОрНсТок по виготовленню верхньо­ го Q.Дaгy (crpoK навч.ання 1 pit<t на базі се· реДllьоі осJ:tіти); . - rр·актористів-машиністівllІ пасу (строк навчання 8 місяців, на базі середньої освіти j демобілізовані із лав Радянської Армії);

ду за

майстрів-наладчикі8ПО технічному догля­ .. ашинно-тракТориим парком (tTpoK нав­

чання

-

місяціВ);

.6

ма4стріа-наладчиків по технічиому

-

ду за машинами тваринницьких іНlвчаННSI 6 місяців).

)1 -

з

ЧН І

трирічним

ферм

... )1 ЮТЬ

ЗА БЕЗ П Е

строком

догля­ (строк

С $І

навчаиня

: без­

-

і

.

т·рактористи-маШИНіСТИ широкого профілю

-

електРОМОllтери

сільської

електрифікації

ПРОФЕСІйНО-ТЕХНІЧНЕ ·УЧИЛИЩЕ ПРИ rоловному ПІДПРИЄМСТВІ

ВЗУТТЄВОГО ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ «КИІВ:. ІМЕНІ 50-РІЧЧЯ ВЕЛИКОІ

. ЖОВТНЕВО1 СОЦІАЛІСТИЧНОІ

: ФАБРИЦІ ВЕРХНЬОГО ДИТЯЧОГО 10 крб., сі- : ТРИКОТАЖУ • НА ПОСТІRНr' Р060Т)1 ..,,-всі під. час вир?БНI!ЧОї практики одержують : потрі~і: 50 процеНТІВ заробlТНОI плати; • - в'взальниці - з _ОДНО~іЧНИМ строком навчання ~a базі c~· швеі-мотор~стк", peAHЬOI ОСВІТИ гур:южитком, ПОСТІЛ~НОЮ бlелектромеханік по обслуr08уванню і ре-

зв'язку мейні ~

.

= _

лизною, навчальною ЛІтературою, а УЧНІ по про- 8 монту ліфтів

ріЛЮ .швеї·мотористки 70 крб.; - . майстр~-нала~чики

ПрофесіЙно-техиічQj(. училище готує високо­

U.yrTB. Випускннки забезпечуютьсв роботою на під­ пр.иємстві.

ПРИЙНЯТі до училища (Dісля 8 класів) забез­ печуються стипендією 8 розмірі 40..,,-50 крб., класів

-

10

крб.

В період практикн учні

одержують 100 про­

центів заробітку.

Ті, хто закінчив учнлнще, КОЖУТЬ,' поступати до технікуму чн іиституту легкої 'промисловості.

ВИПУСJ(НИКИ, які одержали

Д1р1ЛОI( з відзна-

facf'pOНllMTOpr Дніnpoк.кoro раlону І(вева npOТBroK роКу беа екаа.еві.

НАБИРАе УЧНІВ В --ШКОЛУ-МАГАЗИН Алв mдrото.ки МСМОАШП продавців

і KacllpiВ-КQНТpcмep...

ПриЙwаютьс.я

особи

з

освітою,

Строк lНавчанюt - 6 місяців. Виплачується сти­ пендія 52 карбовави.і 50 копійок - 63- карбо­ ванці.

Після закінчення навчаilюr надається робота в магаз'инах торгу. Бажаючі можy'fь продовжу­ вати навчання у І(иївсько"у технікумі чи інсти ..

туті радянської 'І~ргівлі.

14'214'221, 22, 20

е·лектр~моитери lV-VI роарвдів, _ елеК'fрообмотувальник, .

одержу~ть. спецодяг, 8

МІСЯЧНИЙ зароБІТОК за М.lсцем роботи;

механоскладальних робіт, !• _ слюсарі мул.ри длв будівництва житла (20 чол~ _

вік).

=

. - .трактористи"мащиНlСТИ ІІІ K~acy з восьмиЗвертатися за адресою: вул. 50 років ВЛКСМ, мIСЯ~НИМ CT~OKOM. навчання - гуртожитком,: 16. Тел. 5-З5-95. ПОСТІЛЬНОJO. БІЛИЗНОЮ, навчальною ЛІтературою,. _________- - - - - - - - - - - " стипеНДІЄЮ в , пеРІОд теоретичного. навчання в • Одержати будівельну розмірі 86 крб. на місяць, а під час виробничої: Тресту спеціальність або під­ практики одержують повністю заробітну плату.: сБроварипромжитВ~І:ЩИТИ кваліфікацію . Для вступу П9трібнj такі документи: НА ~~l~~RHY можна без відриву від - заява на ім'я дире~тора із зазначенням об- І РОБОТ)1 виробн~цтва в учбово­

.

=

pa~oї професії і C~POKY нав.чання, авхобіографія, СВІДОЦТВ0 про ОСВІТУ (ОРИГІнал),

СВІДОЦТВ0 про

ПОТРІБНІ'

8

=

-

народження (оригінал), довідка з місця прожи- І

вання, довідка про склад сім'ї,. довідка про стан 8 тер,

радгоспу, відділення «Сільгосптехніки:., РЕМ.

= = = -

Початок навчання 1 вересня 1987 року. Для. майстрів-наладчиків - І січня 1988 року. ~

·5·45-68.

муляри,

чуються

-

Після закінчення училища випускники забез-

печуються роботою на підприємстві.

1. Заяву на ім'я директора.

комбінаті

Одинаки

забезпе-

пропискою

та

гурто~итком.

м<Жта~ники, теСЛЯрІ,

РІзнороБОЧІ.

Наш~ адреса: Брова­ ри, BYJJ. Кутузова, ІЗІ; ПМК-15, відділ кадрів. Тел: 5-}5-61.

=--------------~---_... = ДОСЛІДНОМУ ЗАВОДУ О~ЛАДНАННЯ .

заЧИСЛЯЮТЬСJl до І

Нjlвчальнрго закладу поза конкурсом.

«ФАКЕЛ:.

.

НА ПОСТJRНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

.- фрезерувальники (оплата -

=- міальна).

= -

відрядно-пре-

учні фрезерувальників, наладчики: зварювального та газоплазморр,

; го обладнання (оплата почасово-преміальна).

~. ~втобіографію.

-3.

головний бухгал-

тресту.

І

кою, ко-ристуютьсяпільгами -

курсовому

..

~- бетонува~ьники, - з~арюваJ1Ь~ИКИ,

АДРЕСА УЧИЛИЩА: 256110, м. Переяслав-:

хмелыІцький,, вул. Можайська, 5. tел. 5-20-40,

Свідоцтво або атестат про освіту (оригінал). Характеристику зі школи.

= :

Завод возИ'fЬ робітників у Княжичі

та назад

своїм транспортом. За довідка~и звертатися в бюро працевлашту-

4, • 5. Довідку з. місця проживання. : вання та в відділ' кадрів заводу. 6. Довідку про стан сім'ї. -------~--;... І 7. Медичну довідку (форма 286). Ремонтн~механічному завоАУ 8. Свідоцтво про народження (оригінал). : НА РОБОТУ TEP~IHOBO ПОТРІБНІ: 9. 6 фотокарток (ЗХ4 см). 8 . . . НАША АДРЕСА: Київ-15, вул. Січневого повначальник ВlДД1JlУ праЦІ та зарплати; - інженер-конструктор І категорії, стання, З4. Іхати трамваєм 14'~ 27 до зупинки І _ інженер енерго-механічного відДілу, «вул. Кутузова:. або тролейбусом H~ 20 до зу- І _ токарі, пинки свУЛ. Цитадельна:... слюсарі-свердлувальники, Д~>кументи подаються особисто до 28 серпня. • ... 1987 року в приймальну комісію взуттєвого; - шліфУtsальник, , - слюсарі по ремонту гідроапаратури,. об'єднання за адресою; BYJJ· Січневого повстаи-: _ машиністи мостових та козлових кранів, ня, З4. : Початок навчання - 1 вересня 1.987 року. ===е=л=ек=т=р=и=к=и=.====================== ДирекціВI • Аварійна служба є : До уваГIІ керівників' структурним . піДРОЗДі­ • підприємств, лом ЖЕО і знаходить­ УЧБОВО-КУРСОВИй КОМБІНАТ організаціЙ,· rO.lliB «Киівоблпромбу д:. ЖИТ.ІІОВИХКDоперативів ся на правах госпроз­ ЗАПРОШ)1Є НА КУРСИ З 1 квітня 1987 ро- рахунку. па Підготовці:· ку в QpOBapax органіПропонуємо укласти - машиністів автомоБІльних кранів (строк. зовано житлово-ексдоговори на обслугову­ ·навчания 3 місяці); плуатаційне об'єднан- ваН1НЯ ваших житлових - трубоукладчиків (строк навчання 6 міся- : ня (ЖЕР). будинків. З умовами ців); . : При ЖЕО прадює договору можна ОЗНl~­ - машиністів баштових кранів (строк навчан- • аварійна служба по йомитися за адресою: . ня 6 місяців). . : усуненню . аварій у Бровари; вул. Димит­ На період навчання учням (одинакам) на-; внутрібудинковихси­ рова, 23, ремонтно-бу­

=--------:..'

__

=. = -

= _

= =

= = =

дається гуртожиток в ~pOBapax, Обухові, Пе- ;стемах центрального реяслав-Хмельниu,ькому, Яготині, БорИСПОЛі,: опалення, гарячому і Вишгородї та виплачується стиП'ендія в розмірі. холодному водопоста-

76 карбованців в місяць.

По закінченні курсів випускникам надається

Звертатися на адресу: 252105,. Киів-1О5, пр. Гагаріна, 5, школа-магазин Nt 936 «Ліво'бе­ режниЙ:,. Телефони: 552-50-33, 552-81-81. Іхати трамваями

-

розмірі В , •

=

.

середньою

стипендією в

в~уття, ПОСТІЛЬ~У БIЛИЗН~, стипеНДІЮ І середньо-

навчальннй рік

кваліфікованих фахівців взуттєвої промисловос· ті розкріАників, заготіае.llьииків, заТВ.1Кчиків

-

Для вступу необхідно подати такі документи;.

... ПриймаютьсSl юнаlЦl та дівчата віком від' .5 -18 років з освітоІО ,8"'-10 класів.

пісnв

стипендією (одинаки 20 крб. на місяць);·

= -

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧН·ІВ (без екзаменІв)

1987-1988

••• _ ...- - _••_ ••_ ....,....._._-_._-_...

В. Ч·И ТИС я а 3ЛПРОШУЮ-ТЬ НА РОБОТУ

РЕВОЛЮЦІІ

на

о в Е Ж И Т Т Я·

здоров'я, 5 фотокарток (З х 4). AJUI трактористів і електромонтерів направлення . колгосцу,

платним харчуванням, об~ундируваниям, спец­ одягом, взуттям, постїльною біЛИ880Ю, иавчаль-

ною літературою, ГУQfржиtком;

Ji

до зупинин «Вулиця

Павла Усеика», автобусами Н2М 10, 42, 45, 25 /ІР зупинки «Дарницький універмаг:..

ІІ

робота на будівельних об'~ктах Київськоі обл ас-

=електропостачанні чаннr, канаnізаці.ї, = жит­ : лових будииків.

ті: в Броварах, Борисполі, Яготині, Обухові, Іван-.

кові, Переяслав-Хмельницькому, Вишгороді.

Аварійна

=працює

служба

в робочі дні

. З питань вступу звертатися за адресою~: з 18-00 до 9-00, а у ви­ Киів· 160, вул. Колекторна, 3, . учбово-курсовий: хідні j святкові диі комбінат. Телефон: 5Qб-60-0З. . • . цілодобово.

=

АДР.ЕЄА РЕдАКЦ'I: 255020, Кнівс.ка oб.tастlt, ... &роварн, ВУ". Киіаа.ха, 1&4. Т811"0"1І: peдal.CТора - 4.03-71; .lмІIІУ napтiA"oro житта - 4-U4-81; .lдnо.lдаll .. ИОfО секрет.ра, ~мІIІУ clll"cwcoro roc~oдapCl118a -

4-UZ·IIZ; кореспондента МIСЦ••Оro

J)II-

__~"" - 5-13·111; Мступ".... p8д...rotta, .lмIIІІ. ПРОМИСІІо.остl, lІистl. І маС0-

80'

роОоти -

4-М-81.

jj

дівельна дільниця.. Те­ лефон: 5-21-46. Ремонтно-будівельна

дільниця проводить ре­ моит

квартир

за

за-·

мовленнями населення.

ВикС' нуютьСя такі ро­ боти: . побілка, фарбу­ вання, обклеювання шпалерою.

І ....екс

61286.

Друк офсет~иЙ. .Обсяr 1 АРуковаихА аркуш. Тираж 14.740ПРВlІlрН'Икl•.

ЗемО8JIеКWI М

321.f.

#110 1987  
#110 1987  
Advertisement