Page 1

БРОВАРСЬКОГО

ОРГАН

І

МІСЬКОІ

МІСЬКОГО

PAROHHOI

РАД

1937 року •

Гавета виходить а17 квітня

КОМУН ІСТ И Ч Н ОІ

КОМІТЕТУ

ДЕПУТАТІВ

НАРОДНИХ

ПАРТІ І

КИІВСЬКОІ

У К Р А І Н И,

ОБЛАСТІ

Субота, 7 липня 1984 року

110 (6773) •

Ціна

коп.

2

НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВА СПРАВА Центр8JІЬІІІІЙ

І

станову

Комітет

КПРС

прийняв· п«Р

тійного

сПро дат.ше по.пtпшевня оартtйиоrо

керівництва комсомолом і підвищення його ролІ в комувlствчвому вІіховаввl молоді•.

.

У постанові відзначає­ ться, що Ленінський ком­ сомол гідно виконує роль

надійного резурву nартії, П: активного

помічника

в

комун1стичному вихованні

ідеалів

за

комунізму.

нуючи

у

~агомий

як

важливу

є

в

вклад

ком­

сnорудження

що

це

в

слід

роз­

надзвичайно

nартійну,

і

сnраву,

сті країни.

nідростаю­

покоління

глядати

обороноздатна- жавну

зміцненні

сомолу

виховання

чо:rо

ком­

зазначається,

дер­

загальнонародну виходити

нінцевому

nитання

з

того,

п~.дсумку

надійного

безnеченнЯ

за­

майбутнього

Байкапо - Амурської ма­ поколінь, у Fістралі, газоnроводу Уре- нашоr Батьнівщини. торжество нгой Партійне керівництво Помари Ужго-.

пщростаючих

боротьбі

що

демократі!,

ЛіСТИЧНОЇ

керівництва

сомолом,

СВОЇХ

Об'єд­

рядах

род,

у

nеретворення

ро­

42

_!::ійського Нечорнозем'я, мільйони юнаків і дівчат, освоєння цілини, багатств

комсомолом,

відзначаєть­

ся в постанові ЦН НПРС, nовинно

мати

nланомір­

Сибіру, Далекого Сходу, ний, системний характер, місце в nолітичній систе­ Нрайньої ПІвночі, в реа­ забезпечувати антивну, ці­ діяльність мі радянсьного сусnіль­ лізаЦію Продовольчої та леспрямовану

ВЛНСМ

займає

важливе

ства, бере діяльну участь у

J>9звнтку

нцуки шому

економіки,

і культури, розгортанні

даль­ соцlа-

Енергетичної прОграм. У

документі

люється льшого

усіх ланок Спілки молоді.

підІfрес­

необхідність поліпшення

Важливо

постійно

да­

боко

вникати в ті

пар-

льні,

іДеологічні

і

гли­

соціа­

процеси,

які відбуваються в моло-

му

діжному середовищі, систематично аналізувати їх,

ві свідомість того, nартія, визначаючи

доnомагати

комсомольсь­

ким організаціям у вибо­ рі

найбільш

форм

роботи.

першорядної но і

діяльних

бути

Справою

ваги

nовин-

іДейно-nолітичне

моральне

виховання

мо­

лоді.

Слід про

nо~тійно

дбати

підвищення ролі nар­

молодому

що пер­

значною вує ,на

на

мірою

розрахо­

майстерність

дерзання

трудовий ніиіньоr

рук,

думки,

е,тузіазм

на

ни-

молоді.

Партійним і комсомоль­ ським

комітетам

запроnо­

новано звернути особливу увагу на роботу з комсо-

тійного ядра в ді.яльності

мольськими кадрами, роз­ г лядаючн 11 як ключову

Спілни

ланку

молоді.

,Органи

ВЛНСМ

nовин­

ні збільшувати вклад комсомольських організа­ цій у реалізацію планів господарського і соціаль­

ва.

сті

nосилення

діяльно­

номсомолу.

Постановою но

здійснити

будівницт­

апарату органів,

зміцнення мі­

і райкомів,

Центральний

НПРС

Номlтет

висловив

впевне­

ність, що партійні, радян­ ські,

профспілнові,

сомольські

трудові

колективи

вирощуватимуть ватимуть

і

таку

молодь,

яка гідно

продовжить бу­

ДівництJЮ

нового

суспіль­

ства, буде на висоті істо­ ричноУ віДповіДальності за долю краrни, за соцІалІзму і миру,

старших

поколінь,

збагатити

його

номсомолЬсьних маючи

на

далі

і вихову­

не

струнтури

ком­

організацІІ,

передбаче­ по

осо­

бливо сільських.

заходи

вдосноналенню

Прищеплювати кожно-

но-кульТУ,РНОГО

насамперед сьЮіомів

спективи розвитку краІни,

тільки

долю зуміє

освоІти

досвід

а

й

власними

звершеннями.

(TAPq).

увазІ

У Воn•нс~ан•х нооnер.аторІв

левська та інші їх подру­

ТРУДОВА ВАХТА

трудівнико­

ги по роботі. У соціалі­ стичному змаганНі ця бри­ гаДа ·вийшла переможцем і посіла першість. Цехи фабрики оснащу­

ються новим обладнан­ ня~. Змонтовано шість в'язальних верстатів «Но-

PIBBJIIO!ЬCJI ВА ПР!ВОФJАВrОВІІ у повному асортименті виконала nлан шести місяців rto поставках продукціУ замовникам Гоголівська стрічкоткацька

фабри,ка. У порівнянні з вІДповlдним періодом минулого ))ОКУ на одних 1 тих -ще виробничих nло-

щах,

ню у виробництво новоУ техніки. Відмінно трудиться багатоверратщщя молода номуніетна Г. Г. Смирно-

ва. Обслуговуючи ЗО швидкоДіючих безчовнинових верстатів, що вдвічі більше галузевоІ ворми,

вона перегорнула

ос-

років n'іІ:тирічни. Серед кет~. одержаних з НДР. безшумні, універ­ них члени НПРС Л. М. Вони високопродуктив­ Майсак, яка працює на сальні, семи верстатах, Анатієнко, О. М.

Г; Г. Толпе­

кіна, О. С. Тимко. Нож­ на обслуговує по n'ять верстатів. ·Значно переви­ конує норми. Приltлад комуністів на-

за однакової кіль- танні листки свого трудо- сліДують члени комсо,мо­

костt працюючих виготов- вого :календаря 1987 ро- льсько-молодіжио'і

лено побутових 1 промис- .ку і працює

в

pa:Jf.YНIOK ди,

я,ку

брига­

очолює

член

лових стрічок на 300 ти- 1988 року. Рівняючись НПРС В. М. Зорний. У сяч карбованців більше. на правофлангову трудо- Цьому колективі відзна­

Успіху досягнуто завдяни вого nідвищенню продуктив- ткаль

ностІ

праці,

суперництва, 27 чаються в· роботі молодий фабрики справили- комуніст Н. М. Чап, ком­

впроваджен- ся із завдаНИJJМ чотирьох сомолка

ВрвrадвВІ відрад ВОВІ

JIJI8C 90

тови раввlх ово'Іів

нлючає

затрати

тру,1фsввкв

рад­

Собо-

На

Них

можна

виго­

товлятИ як стрічки, так і 't}(ати полотно. Для ро-

боти на них підготовлено

відповідну кількість май­ стрів на Ни'івській трико­ тажній фабриці імені Рози Люксембург. Пуск в роботу нових верстатів на повну потужність аст.ь можливість значно

!

ільше

виготовляти

про­

унЦії.

А. ГАВРИЛЕНКО.

ВадіІВо, дешево Державне nіврічне

зав­ для гідроізоляціІ теnлиць Калинівського комбінату. ,Метод зекономив для на будовах холодних бі­ ручноІ цього року 41,4 тумно-ему ль сійних мастик тресту і nаст наші будівельники тисячі карбованців, наба­

!IXBOJIOrl.l

мдатково до ІLІWІУ реалt­ праці. зувмв

Валентина

ні.

дання

по

застосуванню

В авангард,і соціалі­ перевиконали більш як у гато знизив трудозатрати госву сЗоря•. стичного . змагання йдуть три рази. Цей матеріал і собівартість будівницт­ овочевих бри­ ми вже чотири роки ви­ ва. Щодня в торговельну роб!тиицt мережу звІдси надходить гад Герой СоцlалtстичноІ користовуємо при покритЮ. КУЗНЄЦОВА, до 22 тонн капусти, кро­ Праці Натерина Теренті­ старmвй Івжевер тех­ ті виробничих приміпу, щавлю, редиски, огі­ Увна Дяченко, Марія Се­ віддІ.лу тресту •Брова­ щень замість трьох рків, моркви-проривки, менівна Фесюк, Натерина рвсільбуд•. шарів рубероІду, а також кабачків, цибулі, помідо­ Василівна Дяченко. рів.

Вагому

допомогу

КОJІектвв дружвп

номанітно!

12

ці і відnочинку.

городини.

Високий ньоі

тонн різ­ які npиtJra.Ли в табір пра- вича Нондратеика

урожай

капусти

ран­

виростив

~д- РядУ· на із кращих у ПМК-9. У на рахунку будівельни-

-

До кінця строку реалі- першому иварталt вона ків уже чимало вчаснQ і зацІУ ранніх овочів гос- стала переможцем соціа- з хо,рошою якістю зданих

колектив, очолюваний подарства здасть державі лістичного змагання мІж об'єитів. Нещодавно &Рита­ бригадами ду перевели на одну з П.' М. Шематком, який близько 200 тонн віта- будівеЛНІими працює

иа

піДряд!. стина

СЛі

колективному

Переважна

овочів,

180

в

тому

ча­ чи­

гектарів капусти,

вирощується

у

господар­

стві за астраханською технологією, що, як пере­

коналися на практиці, ІЮ­ пеrшує працю овочtвни­ КІ,а, мааже повністю ви-

мlнноІ проду1щії. Для цього є всі можливості. 'Через день-два uпочнемо збирати врож~и ран-

району. денні норми виробітну в нату,ральнюс .показниках члени бригади ВИ'КОнують на 105-108

ніх помідорів з .. вІДкрито- процентіВ. . го fрунту. Колеитив цей М. ТОПІХА, секретар парТійвої oprlldaaцll.

вав себе високодисциплl­ комсо- нованим, згуртованим 1

мольсько - молодіж и и й. Сформувався

1

дільнІЩЬ ПМН-8, яка ре­ конструює школу .N!! З. Колектив 1 на цій: важли­ вій будовІ зарекоменду­

заrарту-

вався вШ на сnорудженні 1-СаJJ.ИН'lзсьноrо тепличного

активним

·

_

М. БОЖКО, ва'І8JІЬІІІІК ПМК-9.

область.

настроєм

З

На

звІмках:

зустрі- ~Ідуюu

вropl

мara3IIIIOJI

-

У

•ають своє професІйне (вор•::Трt~· п~Рєв:Іп:

СВІІТО праціВИВКВ ЛуЦЬКОУ продавцІІМВ IIIIUI!PJ !О­ райСПОЖИВСПіЛКИ: ВОВИ варів. Гamma дa'8RJU•

баrато зробипв ДJIJ[ по- ва _ ветеран кооверацtУ, .пtпшевня об~уrовувавви нагороджена за вІюr'RВУ

сільських трудівВНКів. За роботу орденом ЛевІва; . роки в райоВі внизу _ во~ :ВОИО.Сь­ зва'ІВо . збільшено кіль- коrо ввробВВ'Іоrо аио­ останні

кість

прdмат.во-заrо-

травспортвого об•вдвап•

тівельВJр: пуJDСТів, ово•е- ОблспоживепіШ

І.

А.

сховищ, переробвп цент- Бакулеввич прІІЙІІН вав­ рів. Це дало можJІВВtсть таж у •eproвoJ 110 арк­ У

---:

півтора

два

збільшити прийом

селевия

рази ймат.во

у ·ва- nункту

-

заrоТівельВОІІУ

се.11а

СтрумІвки

надлишків сіль- Н. М. Єфременко.

ськоrосподарської

про-

дукції.

у

~Найбільше овочевоІ збиранні урожаю подають старшоклас­ nрОдУКЦіЇ надіЙШЛО З пер­ трудівникам ШОГО відділка, де брига­ ники однієї з ниІвських диром Н. Ф. Нучеренко. шкіл, студенти столичноНоМІlЛеК'СИа ~игада ко- комбІнату. ВІдтоДі брига­ Так, 5 липня овоЧівнюtи го інституту культури, муніста Миколи ФедОtJЮ- да працює за :мЄ'!'одом nІД­

реалізували

Волинська

добрим

Фото

(Фотохроніка

Есrвидкими

БЄJJОва..

РАТАУ).

темпами

розвивається'

і

торговельних

мережа

підприємств

соожввощІ

Широкий

В.

кооперації.

асортимент

1

прекраевий товарвий став

продрстів, проrресвввl форми обслуrовувавJІJІ по-

купцtв роблять все більш оопулярВІUКН

Ві

кооператив­

маrазввн.

Скажімо,

одви з вих сСІЛЬІ'ОСП­ продуктв•, ведuво в!А­ крвтвй в Луцьку, реалі­ зує

за

місаць

ва суму майже карбовавцtв.

продуктів

100

ТВСІІ'І

Матерf4І!И, nрис•ченІ МІжнароАНому АМІО кооnерацІТ,

rаита

,qрунус

на

2-А

сторІнцІ,


*

2 стор.

7 липня .1984 року

OPIH'flr.·Завершилося

перше

півріччя

чет­

Цля трудівникІв ордена «Знан По ­ ~ани• радгоспу імені Кірова це був Jеріод

напруженої

праці ,

вагомих

грудових здобутків . Господарство Jродало державі 1408 тонн м ' яса 1ри зобов'язанні 1150 тонн , вино­

•швши

nлан

на

проценти.

122

передбачалося зобов'язанням.

Зви ­

75

тонн більше, нlж . за річчя 1973 року. ·

гяжною працею вІдзначилися в пер­ ~ому піврІччі працівнЮш молочно­

говарних ферм. Від Jюжної корови rут одержали по 2402 нілограми мо ­

лона . від

що

на

нілограм

261

зобов'язання .

В

ж

до­

ді л ка

цатново до зобов'язання вироблено 133 тонни цінної продУІЩії. · Успішно працюють трудівники За­ зим ' янсьної молочнотоварної ферми . Від

кожаої

корови

вони

яка

одержали

молона замість передбачалося . ' Ще вищих поназників добилися тва­ ринники Погребівської ферми. Тут надій на корову сягнув 2618 кілогра­

що

на

нілограмів

345

У нинішньому

ному піДряд!. новому

міСяців одержала від корови по 2778 кіJЮграмlв молока , 2731 кілограм подруга

по

роботі

М.

по

році

тут

граму

·

у господарстві

За

півроку роботи по­

переконалися

гах організації праці за л ективного підряду. ·

К

в

перева­

методом но­

Середина літа найкраща пора для отримання вагомих надоїв моло­

Особливо старанно потрудилися вІДгодІвельники Троєщинського від­

на ,

прирост і в

цю:.

дІлка господарства на чолі з брига-

Нині

тваринницьної

.середньодобові

продук ­

надої

пІ

ста-

кормові

суміші

Успішно

є

ізолятор,

два

твариннинів не лише залишалися ста­

більними,

ржана

продукцІя

Тут

кормів

також

Такий

І

видалення

рІвень

з

погодні

планом

умови ,

чл е­

заготівлі

сін а ­

не

менш

норму.

ян

Гірші

півтори

справи

тися'іі

з заготів­

лею сіна, д ля яноrо є чудова мс.са з природних трав . Кормодобувнини

поставили собі за мету за будь-яІІ~Іх умов

справитися

з

доведеним

пла­

ном по його заготівлі. Все це додає · впевненостІ твар: ;н­ никам. Вони дали слово річний план по виробництву молона винонати на

гною .

місяць

гноєсховище .

механізаЦІї

нормодобувного загону працюютп повну потужність. Вони успішно

тонн

фермою · технІна сnеціально при­

побудоване

Незважаючи

ни на

кладено

від­

значеному для цієї мети приміщен­ нІ . Передбачено меха н ізоване роз­ давання

множились .

несприятливІ

жу. Додатново до завдання буде за­

охолоджуватиметь­

за у

а

на

справилися

ділення. Для тваринників збудовано медичний профілакторій. У корівни­ нах змонтовано молонопроводи . Оде­ ся . Закріплена зберігатиметься

тварипниюІ

У цей час нормодобувники ро б ­ лять все · необхІдне , щоб здобутни

для

родильні

трудяться

радгоспу .

всього поголів'я пlдготовлятимуться у потужно му нормоцеху . На фермі також

Києво-Святошинсько­

.

ряд.

но санпропусннин . У кожному норів­ инну побутове приміщення . На територіІ ферми побудовано нормо­ вий двір. Містність силосних і сінаж ­ них ям близько 5 тисяч тонн. Висо­

козбалансованІ

«Київський•

го району нашого міністерства спе­ Ціалісти господарства нещодавно оз­ найоми :шся . Тваринвини також побу­ вають у колег, ознайомляться з ї х­ нім досвідом роботи . На цій фермі плануємо впровадити бригадний під -

щеннях розміститься 1326 голів ху· доби , в тому числі 500 корів . Тери­ торія ферми обгороджена , побудова­

Хонич,

751

ва дозволить перевести ферму па двозмінну роботу. З організацією роботи у дві з м\ІІИ на аналогіЧЕому номпленсі у радгос ­

ферму . БудІtшицтво П вже заверше­ Ііе. У шести тваринницьних примі­

по'Іа ли впроваджувати передові фор­ ми організації праці. Два колекти­ ви ферма по відгодівлі свиней і нролеферма працюють на бригад-

більше

проти відповідного періоду минулого року І на 470 кілограмів проти зобов'язання . А Г. І. Пасіна за шість ·

надоІла П Клименко.

Олександрівна

одержує

2,2

головний зоотехнін радгоспу А. М . Снрипнин, тваринияни Зазим ' ян­ ського відДілка перейдУть на нову

пів~

прирост1в живої ваги тварин . Добре трудяться і її подруги по роботі Марія Андріївна Лопух, Світлана Вікторівна Дроботун , Надія Андріїв ­ на Хонич та інші .

по 2509 нілограмів 2179 кілограмів, як

мів ,

Марія

щодня

на

-

У спішній роботі тваринників сприяє хороша організація годівлі і догляду поголів'я . З ножним роном п ол іпшуються умови праЦі людей. - Наступної осені, розповів

Це на

перше

нілограма

15,3

нілограма вищі, ніж торік.

У авангарді соціалістичного зма­ гання · тваринників господарства Іде оператор по відгодівлі З цього ж від­

більше

цілому

новлять

диром О. В . Качурою . Вони і очоли­ ли соціалістичне змагання . Цей ко­ л ектив невеликий , але працьовитий і дружний . Тут. добилися 715 -грамо­ вих середньодобових приростів жи­ вої ваги · тварин при зобов ' язанні 650 грамів. Тваринники реалізували · дер­ жаві 289 тонн м'яса замість 212, як

~ертого рону одинадцятої n'ятирlчюf .

РІІУІІЬТІТ

КІ

раніше

строку .

виробницт-

Н. ГАМАЛІП.

ЛІТКІВСЬКІ ВИШИВАНКИ .JІІткІвська ф . аОрвка . ХfдО. вс~.Іх . ~•робів . ІиенІ !І'. Г. ·~U.ЧEHit~ ..т~\ . ".· .· ~і

двІ

вІдавачв.1Іа

свІй .· ' ео~рІ•ІРJ•

А

IOBI.JieA.

.,.......а.

11 .f c

в тижку р;.11и Краіни Ра.-; ~•д••t· арТІЛЬ одержує назву Іме­ сіл , а також іШІІИх ра·йо­ ні Ро·зи Люксембург. На­ вона близько нlв НиУ.всьної 1 Чернlr1в­ лІчувала

ЦК

сьної областей зда·вна славився самобутН.Ь~ю ви­

цІ · документи пе­ стичн.t редбачили збільшення вИ­

· Край

шивною,

П.....~~·~ ввробІІІІ'JІІВКа Іа аUОду •Topr-

дошцt ..•...lrQtUR .. .· ·.·• . • СШОС8Рї~МОИЩ · .· . . .· . ~верr . · . 4МІІJІІОІ'О цеІJ . Jt~: І; t~JВ8ШЄВКО оеа. · ~ . вровrоа .цpyroro .цееИІіїїІ~ ;• , ЯNUЦВІІ , у ~-.У ·еу~~ерввцтвl. Ві8 ........... Re '.І'1.1ІЬКИ - ВІІСОКОІО вродукт118-

речІ

давніх

часІв

домаnшьоrо

ви-

вжитну .

переда­

Після Жовтневої людІї конкретним

P:S.ay~ Ударввв ІСОІІ)'ІІІ~І праці МвхаА-

дом

ЛУКАШЕНКО аа ремовтом обJІадваиБ . Удовиченка.

по

поліпшенню

ний в << Правде)) н.я 1919 року .

·еоft&ВЖНЮ господарсьНа nеревезеннІ сіна , сіку хмtrJІИВJ.сть, розпоря.д- наШу та ~еленої маси на лив1сть . :виавщuоть меха- ферму вtдзначаються во­

рцЮ<>Сnу імені дІІ М. В. Он.ищук, О . О . СРСР на ЗШ'О- Зозуля, комуні<:т В. І. Ді­

~ ,кор.Іrdв .

. Несnриятли-

дусь,

комсомолець

В.

І.

вІ П6rодн1 умови вимаrа- ДІ,Цусь , Б. М . Литвин. ЮТЬ мобілl<заЦ1У сил, . вмlН- В . О. ПасІчний, В. В. Ко811, маtrетерності . Ян тІль- новалов. Б. І. Сом та ін­ ни · дозволяє погода , нор- ші . ДеннІ норми вwробіт­ модобувни.ки

ведуть

заго-

ку · трудІ.!шики,

ян

прави­

тtвлю ~Іна, а задощитьЩДразу · переключаються

ло, винонують 120 про-центів.

на

110-

на сінаж .

f.JrІIJІO маневрують тех­

Пwгання заготІвлІ кор­ мів та nІдготовни до

Н1кою .механізатори В. Ф . жнив nеребувають у цент ­ Шекета, В. М. · Пет лін, рІ уваги партійної органі­ В. 0. Норнlйно, І. Ф. Ков­ заці'і гос:подарства· . Вони баса, :М. т. Животинюк 'стали хемою розмови на та · LншІ.

віднритих · партійних збо­

Немає nepeбots в зеле­ нІ>му J(ОИвейє.р1 . . ІЦоденно на ферму дм. ~~ ху­ доби надхо~ більше 200 JOНit зеленої маси. Уважв() стеисить за сnрав­

ністЮ 'tвОєt маіііини ком­

байНер · _ о.". о.

РОгач,

до

'..;·.,.:·~l:.:i. ~ .. · .

.,·~в

црихл.а:Ц, ·· l'l..Іtmdt вання

для

нlзаторІв . .

З

початку

дlвннки жу, них

.иеха·

сезону

заготовили

99

тонн кормt.в .

213

raid~I.

рані­

на

експорт .

-

хустки ,

nорт ' єри .

рушники ,

Одночасно

готу­

літнlвЦів 1 після війНи відправлялясь в соці алі ­ країии, в Індію,

B'Cl

nуску

рІзноманітних

ства. двІ

Тільки

за

п'ятwрlчни

З метою ня процесу

27

ви-

останні

програма

нвіт­

уоорядну.ван­ в цих

краях такої nотрІбної для нраІни nродукції, а танож П реаліІзації в Лlт·ках в червнІ 1924 року і бу ло ои·анlзоване

ПІсля няної

Велиної

Вітчиз·

пlдприемство

неод­

нораЗО'ВО зазна:вало перейменО'Вувалось .

змІн , І ли·

АнглІю,

Єгипет .

Францію,

США ,

. Неодноразово

ен(; ­

йорку, Марселі , БрkJссе­ лі, Мо~реалі і Jюстlйно

ен~онуються

промкооое-

підприємство

заснува·ння

. нашої

тонн сlна­ обезводне­ Заг<Уrlвлл

лроцес

1960

роцІ

артlЛІЬ nерейменована у фабрику художніх виробів ІмеНІ ка) .

Трохи

Т.

Г.

Шевчен ­

nІзніше пІдпрЙ·

гlю

-

машинну вишивну.

склада-

Колектив період, середини 50-х ро­

Осо6ли- кІв, до фабрики ~иєдну­

ро:зросталося nісля прий· ця , яка стала найбІльшим нятого партією 1 урядом фІлі~м фабрики. 40 nро­ ,рішення в 193 1 році про центів становwгь його розвиток народних , про- вk.Тrад у загальне вико ­

Вишгородського, чував· увагу й

планові

Уопlшно

завдан­

виконано

програму Х-ї n 'ятирічки

і

трьох років нинlшнwї .

nлану

з

виробництва.

турботу

Богданtвцl, ток галу~J. В 1968 році

Велиній

Димерці ,

no.rnкa.x ,

КалитІ

Семи-

Рада

Міністрів .

СРСР

нашого трийняла цостанову «Про

Bcl вони органІ- :заходи по дальшому роз­ зовуються в одну артІль, витку Йародних художніх райоНу.

приєднуються

до

що

ви­

Лlтон,

За

всіма

-

намн

цими

праця

здобут­

всього

но ­

лективу . Основу його ста­ новлять ветерани виро5-

валового

працюючого

карбованЦІ

433

люваноУ

nродУкціІ ,

122,7

становить

nромислІв•,

в

серпнJ

М . Т . Кабан. Н. І .

Мило­

Н. П. Бондар . одного ·с ердова , М. М. Юрченко, Є. Ф. припадає Біленко, О . Ю. Добруха, виrотов­ С . М. Крун, У . С. Гуть , а

На

що

процен ­

прасувальниця

Н.

М.

Гавриленко і вишиваль­ та до середніх рІчних до­ НІЩЯ В . М . Костенко пра­ сягнень в десятій п'яти­ цюють тут 40 1 39 рокІв . вІдзначає твор­ річцІ. Незважаючи на це, Всіх Іх .нолентив шими

зустрічає

річний

ювілей .

мІсяцІв

виконано

проценти ,

на ку

хоро -

результатами цього­

План

no

на

ва­

за

6 102

реалізації-

nроцента, випус­ швейних виробів -

100,3

чість у

nрацІ,

нІсть,

ІнЩі.lтив­

дисциплінованість,

внеона робітнича маіі­ стерність. За результата · ми

соцзмагання

в

му

nі вріччі

новаторlu

уже

винонали

багато лися

65

.п ' ятирічну ,

робітниць

із

першо­

справи·

завданнями чоти ·

на 104,2 процента , суве­ рьох рокl'В . 144 працівнин1рІв на 106,9. Освоє- нам пІ.ДІ!Іриємства nрисво­ но дві запланованІ нові єно зван.н.я ударнинів но· моделі, впроваджено 6 ма- муністичної праці , 6 -

люнків lG на рJн.

.передбачених

12

Колектив ся-г

фабряни до­

непоганих

результ.а­

а також в Літачках, Рож- mартП й урядУ про розви­ тів і в районному змаган­

на·х , Пу:хlвці,

фабринп тим,

приріст

весь

во бурхливо п1Д1І!риємство . ється ГоrолІвсьна . дІл-ьни­

паєвJ, -

і

налагоджує

'Виробництва (у

т.ру­

1900

ня.

на художні-х виробІв і·ме- ють 60 процентів валово­ нІ Т. Г. Шевченна . го виробництва . В той же лового ·виробництва

зростав, мужнІ!в.

гордяться

ВДНГ

•збудувавши свої корпуси ,

фабр.ини. Нині це фабри- Зараз Ці вироби

Rшли рони .

но­

180

на

1984 вида·вся для но­ ництва , яні трудяться на по 15 і бі JІ ьше лентиву фабряни нелег­ фабрwці ким. Одержано ве;щкий рІ>ків . Це О . . Д. Слюсар ,

<<Тенстильенспорт• . Ця ємство освоїло новий вид дата І ·вважається nочат- продукції і нову техноло­ ком

близько

виконує

ни.

ше на початку 50-х ронів,

випуІСку

ративн.е

ваджено

ЮТЬСЯ ДІЛЬНИЦІ .В селах ПрОІІ'ЯГОМ ВСЬО·ГО 60-річ­ ЄвмиНЦІ , Нрехавві _ Но- н~го Існування колектив зел.ецьнІ>го району , Боро- .підnриємства ;постійно .вІд­

Г. КЛЕПКО, партlІвої op-

іІромисли•.

ОДержавши

ІМИслtв : В цей час створю- нання nлану .

ДЛЯ rрома·ДСЬНОЇ худоби продовжується .

секретар

J

основному

його

J(OipMiB

насЩу·

молодих

,комунІст і знає своє

за:вданн.я 1 винонує яннаЙІН·раще.

ад- тонн сІна,

же·мrо~-

Er~.;

рах . Но~н безпартt,йний

в

ху.дожні

р!Хвна Рожко , яна nотім конували спеціальні за· малюнні·в . · Фабрика мО'Влення стоЛН'ЧНих теат­ працюваmме 26 років го- вих виконує і пере­ рі·в , художнІх нолентивів. умов ловним Інженером фабри- щорічно

роботи народних умільців став декрет · ЦВК •Про

По•rасnодарсьни 60,.p1m

йшла

рево­ захо­

доnомогу кустарній про­ мисловостІ•. надрукова-

нt!Sатори

ки. ПродУкція , · ЯJ( ше ,

·

вийШла оостtmовв вся продукцІя експо uту­ КПРС << Про народні валася за но~н. Вироби

змlнилаея на УнраУни . валися і слецlалісти . У фаtбрини Освоєно валось із понолінн.я в по­ ГРУ'Пl. наnравЛЕJН1Й на нав­ 143,4 процента. ПрацІвники коління. чання, була і Софія Анд­ 14 нових моделей, вnро-.

, во~ Іаму робО2в.

Фото

З

Уміння виш~вати

... . , IJJIЦ\, • І до:маrааТІоСа lodeвoro викоиаJПІJІ

...

тнаЦ·

працюючих , основна кІлькість їх ..._ надомни­

скатерки, рушники Іі Інші би

881D • 1JiitJil \I0tVІ а'Іаду КПРС ввевть ва цеховій

• · ІUвоJИЧ

худоЖ'нl•М

4000

1975

робІв при неодмінному пон.увалися вони на Гага­ ПіДВИЩенні ЇХ ЯКОСТІ . Від­ тьох вис.та·внах нашої •<PR · ШИ'Ва·л-и майже в кожно­ вІдчутну •Підтримку від му до:мL 1 в Лlтках, прИ- держави , колектив пІдпри- ПОВіДНО змІнювалася про ­ їни , а також в Дрездені , БєлграДі, Париж! , Нью­ крашаючи узорами одяг, ємства освоІв новІ виро­ грама і нашого підприєм­ твом.

де

придеснянських

.

ні.

СувенІрні тягом

вироби nро­

всього

існування

нагороджено

почесни м

знаком «Ударннн одинад· цятої n'ятирічкИ>> . Труд ба_гатьох

відзначений

городамн

виставок ,

н а·

орде ·

нами і медалями. Нолек·

тив наш

творчий ,

друж ·

ний, йому nід силу І вищі рубенtі .

нористувалися величезною

поnулярнІстю

В довоєннІ

у

nooynцlв .

роки

. майже

Г. СЕНЧУК , директор фабрики.


сНОВЕ

у

НІ Gll/0 І!ЮІЕІ ІРІІІІ З

трудовим

ии,

з

ритмом до

роиу

новими

висунутими

п'ятиріч­

завданнями,

на

лютневому

ивітневому (1984 Пленумах ЦК КПРС,

р.) зві­

f

ряють

діла

радянсьиі

оператори.

но­

Радяксьиа

споживча

ноаперація

-

органі­

холодил~ииів, для

вже

иартоплі,

уиладено

з

ку

одержала відпустку, а також додаткові три дві вІ.Дпусткн як мати двох

дітей. А. після виходу ва

роботу адміНістрація пові­

на­

домила,

селенням понад 1 О міль­ йонів договорів на здачу

На

підприємствах ·спо­

живчої

Кооператори ють

у

селах

створюторговельні

иомплеиси,

універсами,

спеціалізовані На сільсьиого

,

розрахованІ

магазини. жителя магазини

· иооперації

ка

цієї

прод.уиції,

виробляється з

у

-

«Для саду підприємства

водів,

жі ц,ехів малої сті, наближених

рооборот

основу

ноаперативної

становить

третину

майже

річного

обороту

товаро­

ираїни.

виробництва, для

Марі;. Яківна Лисенко -

мере­

вручено

ста·

го обслуговування жите­ лів сіл і трудівнииів в місцях проведення сіль­

сьиогосподарсьиих

.

робіт.

Споживнаоперація

за-

иуповує госпів

у і

иолгоспів,

рад­

населення

про­

дуицію та сировину більш ян 60 видів. За рони ни­ нішньої

п'ятирічии

Ради

Міністрів

СПОЖИВЧОЇ

чої

райсnоживсnілки

Т.

В. ДРАЛЮК

(ліворуч)

Фото

А.

вручає

Зарічноrо.

року кооператори нашого потреб трудящих у товарах повсяк­ району. зус+річають своє професійне денного попиту у першому півріччі свято новими трудовими успіхами. цього року проведено 7 районних і 29 виста­ Так, за перше nівріччя нинішнього 32 сільських ярмарнів, року

СРСР

найважли­

віші

питання

дальшого

споживчої

вок-продажів продовольчих товарів.

промисло­

час працвінииів

і

проми­

весняно-польових робіт полів та ферм наші ко­

опер_атори обслуговували безпосеред­ ньо на робочих місцях. Так, за шість

Важливою

та

галуззю діяльності

кооперацtІ

є

товарів

220

на

господарсь­

громадське

ви відділу нульттоварів універмагу' «Привітний» _.:.._ завідуюча відділом О. Г. Вольф; молочного магазину

спо­ хар­

чування і промислове виробництво, розвиток я.ких набуває великого зна­ .NQ 11 Семиrюлиівського радгоспроб­ завідуюча Л. П. Климович; чення у вИрішенні завдань соЦіаль­ коопу но! перебудови побуту жителів села. продовольчого магазину .NQ 7 Гого­ За

перше

півріччя

громадськоІГо

цього

року

лівсьиого радгоспробкоопу дуюча Г. Д. Мишкоріз та інші.

за­

харчування виго­

заві­

товили продукцІІ на 1271 ,3 тисячі Є доля труда у загальному успіху карбованців, В ТОМУ ЧИСЛі ПРОдУtїqіі і старшого майстра ковбасного цеху влас-ного виробництва на 706 Іrи­ В. Я.· Ковальова, кухаря шкільної сяч карбованців. їдальні села Красилівни О. Г. Гри­ Кооператори району вживають цан, завідуючої магазином .NQ 15 всіх заходів для більш повноrо. за• Літківського радгоспробкоопу К М. безпечення населення товарами на­ НіколенJ<о та інші.

родного

споживання.

Річний

обсяr

проведено

реконструкЦію

ємствах, перевищив 3,4 мільйс;>на карбованців. Гідний вклад у реалізацію завдань заготівельного обороту, які у мину­ лому році виконаннІ н.а 112,4 про­ цента, вносить иолектив Броварськоі заготівельноУ контори. Так, план за­ готівлі картоцт виконано на 272 проценти, овочів на 126 цроцен­ тів, м'яса на· 109 процентів,

приМіщень

МаГаЗИніВ, Надано ЇМ СуЧаСВОГО ВИДУ. · На фото:

один Із продовольчих маrазииів.

яєць

Фото А. Зарічного.

Дл в

-

Для

на

111.

більш

Повного

продунтивності

праці, посилення трудо­ вої і виконавської дисципліни. Особливо з високою ·віддачею труди­ ться у нас нолентнв швейного цеху під керівництвом досвідченого майстра· своєї

справи В. Г. ЩербаR. Він з кожним мі­ сяцем

ритмічно виконує усі замовлення

торговельних

ве

швейної продукції

підвищення

продуитивності

праці

на

1 процент і зниження собівартості про­ дукції на 0,5 процента. Це принесло нам непогані результати. Піврічний план по випусну товарів на­ родного споживання виконано на 107.7 процента. При плані 2 мільйони 496 ти­ сяч карбованців виготовлено товарів для народу на 2 мільйони 688,8 тисячі кар­ бованців. Додатково до завдання направ­

лено в торговельну мережу важливої продукції на 192.8 тИсячі карбованців. Такого успіху ми в основному домогли­ ся за рахунок раціонального використан­

ня виробничих потужностей, підвищення

підприємств

у

на

поставку

заданому асорти­

менті. Иого робітниці,. шиють теплі ковд­ ри,

підодіяльники,

вироби, що

Секрета­

рядаи

надання додаткової триденно-ї оолачуваної

відпустки і двотижневої ві,щnустки без збереження заробітної плати жінкам, як! мають :двох і більше дітей віком до 12 ронів.

З.гідно з цим документом,

а також

п.

3

ЦК КПРС і

Постанови

Ради Міні­

стрів від 22 січня 1981 щорічна додаткова віДІІІустна надається пра­

: рону,

цюючиrм

ють

жінкам,

двох

віном до наючи з

і

які

ма­

більше

дітей

12 рокіІв, 1981 рану,

починеза­

лежно від місця f>оботн і галузІ народного госпо­

простирадла

користуються

та

інші

підвищеним

попитом.

дається,

м'яса

у

бажанням

продукції

направлено

в

магази­

ни більш ян на 90 ·тисяч иарбованців. Добре попрацювали також і робітннии ситроцеху, яиим керує С. М. Цимбален­ :ко. План по випуску хлібного ивасу і фруктових напоїв nеревинонано на ~2 тисячі иарбованців. На тану ж суму випустила надпланової продуиції і Літ­ иівсьиа хлібопеиарня. яиою завідує З. П. Симчуи.

Вагому ресурсів вельного

В.

Т.

частку

поповнення

намічено одержати цеху, яиим иерує

Косенио.

м'ясних з відгоді­ зоотехніи

Зараз відгодовуємо

240

голів свиней. Це на 40 голів більше на­ міченого. Використання харчових відхо­ дів позитивно позначшюсь на собівар­ ·тості свинини. Центнер приросту живої ваги обходиться в 143 иарбованці.

Мнко.ло Павловичу, вазовіть, будь

-

ласка, тих, котрі працюють з найвищою віДдачею.

Зароо,

-

ві!Ц·значаючи

Міжнародний

Після завершення реконструкції ков­ басного цеху докорінно поліпшилася

день кооперації, в число правофлан!Гоошх

його робота. Тепер ми повністю забез· печуємо потребу в ковбасних виробах магазинів райспоживспіJІRи і, крім тс;>го, кожного дня поставляємо близько двох тонн ковбасних виробів у кооперативнІ магазини Києва. Значно розширено асортимент продукції. Виробляємо ков­ басні вироби 15 найменувань. В цілому

як

вийшло багато робітників. Назову лише. кажуть,

кращих

із

нращих.

Це

-

швачни Л. Д. Стасюк і Л. І. Кривошлик, ковба:с.ники Г. Г. Нурляк і В. А. Кочерга, пекар Н. Г. БолринОІВа та інші. Усі вони працюють

самовіддано,

зростання

продуктивності

якість продукціІ, своїх

і

соціалістичних

за

борються і за праці.

і

за

перевиконання

зобов'язань.

правило, од­

жінки

може

для

неї

відпуст­

надаватися

будь-яиий інший

в

зручний

час .

У рін виnовнення дити­ ні 12 років додатнова ·від­ nустка

надається

незалежно

дитинІ

РОКііВ в

·Від

жікці

того,

НО1І!И

· 12

виnовнюється

·ДО ВИХОДу ЖіНЮ!

-

щорІчну

вЩпустку

чп

після закінчення цієї від­ пустии.

М. БРОУН, юрист.

Слідами неопуdпінованих листів.

наших

силу, саме на це нас націлюють документи партії та уряду.

ян

на

підсобних господаретвах, а також к-овбасних та кондитерсьиих виробів, безалкогольних напоів. Це нам під

вольчої

завершив перше півріччя.

ну ли соціалістичне змагання за додатко­

виробництво

за перше півріччя цієї важливої продо­

У поповненні магазинів торговельиоУ мережі спожввчоІ кооверацlІ товарамн 11ершої веобхlдностl важJІН:ву роль вІ.Дlrрає вро.мкомбіиат. З ко2КІІИМ роком він збільшує обсяг виробництва, розширює асортимент виробів та !ПОліпшує їх якість. Наш кореспондент А. КОЗАК повросив директора DІдпрнвметва М. П. ГОЛУБОБСЬКОГО розповісти, з якими успіхами очотоваивй ним колектив

- План четвертого роиу нинішньої п'ятирічки дуже напружений. Однан наш нолектив робить все для того, щоб вико­ -нати йCJro достроково і з yctx техніко­ еиономічних поиазників. У відповіДь на рішення грудневого (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС ми з перших днів року ,розгор­

шити

В. ГУЗЕНКО, в. о. голови правління Броварської райспожнвспlJІRв. задоволення ------------------~--------

ресурсів

поповвевва

та

ріату ВЦРПС від 24 лис­ топада 1981 року про по­

БелиНі завдання стоять перед но­ операторами Броварсьного району в зв'язну з виконанням Продовольчої програми. Вона зобов'язує нас збіль­

реалlзацlі продукціІ, що випускаеть­ ся на власних промислових пlдцри­

Літках

СРСР по праці і соЦіаль­ них питаннях

ноча:сно із щорічною (ос­ новною) відпусткою. За

нлади

У

по­

Держнемітету

дарства. Ця відп~стиа на­

живчої

(ТАРС).

становою

тисяч

номанітних

цродаж одяrу. взуття, това.рів

культурно-побутового

ко-

роз'яс­

затвердженим

карбованців. Добросовісно трудяться і досягли кого призначення, різноманітних про­ кращих поназників у праЦі иолекти­ дуктів харчування.

@.lc

то

операції.

стало

зростання

жителям продано товарів на 28.198 місяців зроблено 350 виїздів у села тисяч карбова·ІЩів. Слід зазначити, що у селах набаrа­ району, під час яких реалізовано різ­

країни.

розглян~

основі

обороту кооперативної торгівлі вико­ нано на 100,4 процента, сільським

Москці відбу­ з'їзд спожив-

кооперації

на

вого і сільськогосподарського· вироб­ слових ництва план з роздрібного товаро­ Під

КООПераціЇ».

З'їзд

розвитну

nравління

наrороду.

Цього

<<Про дальший розвитои і поліпшення дlя:т~ьності

У грудні в деться ХІ

ІІИСЕНКО

Попереду---вепииі завдання

більного рсізвитку пере­ робної промисловостІ.

ува­ і

га приділяється тепер поліпшенню торговельно­

Я.

створюють

Програмою дії спожив­ кооперації у виконанні

Особлива

значок.

На Фото: rояова

М.

Разом з ионцентрацією соціально-еконо­ і спеціалізацією сільсьиої планів торгівлі вдосионалюють­ мічноrо розвитку країни ся форми обслуговування є Постанова ЦК КПРС

населення.

ветеран сnоживчої кооnерації. За nрилавком вона

трудмтк11 вже 21 років. Тривапий час у .ceni КнІІжкчах завідує nр~мтоварним маrа:аином. Очояюеаний нею кояектмв ЩОМІСІІЧНО виконrє доведенІ завдаННІ!. WестимісІІчимй nяан · роздРІбноrо товарообороту в обсІІз 175,5 тисІІчі карбо­ ванцІв вІн nеревиконав на 1200 карбованцІв. За сумnіНІІУ роботу Марі)' Яківні nрнсвосно nочесне званя11 «ВІдмІнник радянської сnоживчої кооnерації• і

потуж-но­ до ' місць

дальшого

заперечується

ненням,

яна

марною.

розширення

городу>>, торгівлі лісовими і будівельними матеріалами. Нині товапо

поввина ці

Ні, неправильно.' АдЖе це

нраїні,­

нооперативною

я

Т. І. Пез.

у

ріи зростає виробництво ионсервів: тепер їх 300 видів. Кожна сьома бан­

домашнє госпо­ Доноріние переозброєння «Техніиа>>, існуючих ионсервних за­

<<Сучасне дарство»,

торгівлі

рlи

що

дНі відпрацювати, оскіль­ ки тавими пільгамн не користуюся. Чи правнль­ но це?» запнтувала

зація, яна об'єднує більш продуицІї. ян 60 мільйонів пайови­ ків.

газети

сЯ мати JtBOX дітей, п' Я'f'Н- 1 трирічвого віку. Працюю нянею в дитсад­ ку радгоспу <<Літківсь­ КИЙ». У травНі цього ро­

овочів і фрунтів містиі­ стю 235 тисяч тонн. Крім того, збудовано по­ над 7 тисяч універсаль­ них пj:шймально-заготі­ вельних пунит.Ів. Цього року

найбільша в світі громад­ сьио-господарсьиа

ладу

сховищ

3 стор.

Запитайте

/ Сьоrодні- МІжнародний день кооперації

четвертого

*

7 липня: 1984 року

ЖИТТЯ•

ЖитеЛі с. Гребельок пи­ салн про ·незаконне кори­ стуваввя сжремими грома­ дянами присадибними ді­ лянками.

Фанти, наведені в листі підтвердилися, повLдомив реданції головний Інже­ не.Р"землевпоряднии

ра­

йону П. А. Спиця. З ме­

тою впорядкування при­ садибного .иористув.ання мешианцями Гребельок виноином районної Ради народних

депутатів

зо­

бов'я3аІв дирекцію радгос­ пу «Зорю> та ном

сільвпкон­

nровести

контро-ль­

ний о•бмір всіх трисадиб­ них

дІлянон

і

nІсля

зби­

рання врожаю nривести їх

розмІри до

встановлених

норм.

БУДУВАТИ ДОПОМОЖЕ НОМП'ЮТЕР ЛЬВІВ.

Прискорити

рудження

пового воrо

об'-тів.

і

спо­

nромис­

куnьтурко·nобуто·

nризначення

в

обяас·

ному центрі доnоможе

ЕОМ.

В трестІ «Львівnромбуд• nо­ чаяа

дІят·и

система

ного

і

матеріально-техніч­

трансnортного

печення

У

автоматизована

будов.

·

забез-

вигідності застосуваннІ!

автоматизованої системи реномаnи

nерших ки

результати

днів

етаnи

зобетоннІ чин

-

ne- · вже

бдувеяьни.

одержувати

запі­

іrонструкцІі і роз·

точно за rрафіком. Кіль­

кість автотрансnорт)' дпя І'х перевезення

скоротилась

третину.

/РАТАУ\.

на


*

4 стор.

сНОВБ

7 липня 1984 року

ЖИ·tти~·

ЗfУБПИМ КУРСОМ У США триває зростаи- ~реформ• дефіцити бюдня банковських дискоИІr- жету, вІдзначає відомий

·

нwr ставок. Цей факт американський еконоJrІЮr став для адміністрації Ч. ШуJІЬЦ, становИІrнмуть РеЙІГана однією з найrо- наприкіНЦі десятцрічня по стрJ.шнх внутр!- і ЗОВНіш- 350 міЛЬЯІРдів щоро.ку по­

ньополlтичних Не

проблем. 'Рівнян.о з ниШшиlмн

випадково,

черrового

що

після

мільярдамн

пtдвищення

банками своІх

А

ставок до

13 пр<щенті·В

на

200

рік.

фінансуються дефl-

Білий ДіМ •ЦИТИ, які СІUJа.ЦаЮТЬСЯ В

пООПlШИІВ зваЛити вину за .цержавний борг, за раху­

це на фІнансовІ :кола хра- нок позича:к У тих же са:

їни

які

сповне- ми,с фІнансових іиститу, тів КlЩИ йдуть за кредині сфальшивого страху» то~ споживачі 1 корпора~ перед майбутнІм економі- ціІ. Попит на гроші зро­

мовляв

·

ни.

стає, і гроші

Спроби Білого дому ють• звалити вину з хвороІ ro- дисконіІ'нl лови на

здорову

ють, однак, Ополучених

зазна-

~ціна•

~дорожча-

збільшуються ставки. Висока

на

гроші

веде

до

провалу. І в зменшення сnоживчого Штатах, 1 в nооиту ·й еко·номtчної ак­

тих краІнах, для яких тивності в .країні: дорож­ зростання американсь:ких чає .кредит, 1 сnоживачі

ставок обертається не відкладають покуцки. до менш nлачевними наслtд- ~шрахцих часі'В», корnора­ КВJМИ, США,

ніж для самих ції відмовляються від роз­ знають, що викли- ширення виробництва, Ін­ кане воно nолітихою Рей- веститерн вважають за гана. Нинішній р~вень ста- краще в.кладати гроші не

-

вок

прямий

наслІдок в аRції .ком:паній, а в бан­

безпрецеде.нтних дефІци- ки. де вищий тів федерального· бюдже- nрибутку. ту Вашінгтона, що викли­ кано

в

свою

втримним

ням

чергу

маховика

броєнь

не­

розкручува.І­

1

гонки

оз­

зниженням

по­

датків з верхІвки

амери­

канськ<;>rо сусnільства корпорацій.

1

Внеоні

процент

дисконтні

ки роблять

став­

банки США

привабливими

не

тільки

.VВІЙіп.JІИ ,li,O fІБІРНОІ КРАІНИ

для своїх американсь­ ких, але й для іноземних

власнИІК.ів на:піталу. І те­ че з-за океанів ·у США

З 20 по 24 червня в Києві на ·СРСР В. Саnронов). Срібну ме­ Ресnубл!кан.с:J>ІКО!Иу стадіоні про­ даль завоювала списометальниця ходили ВсесоюзнІ змагання з лег­ _-НаталіЯ Гнутова. ІУ снаряд nроле­ кої атдетики і чемпіонат СРСР з тів 59 метрів 10 сантиметрів. багатоборства. Непогано виступи­

каnітал, який життєво не­

Що таке банківські ди<::-

обхідний

каnіталістичним

.коитні ставки? Це той країнам - конкурентам річний nроцент, який Фі· США, які задихаються в наІі'Сові компанії стягують

лабетах

за кредит, який вони надають. Іх називають та· кож nозичкавим цроцентом, процентом з оозич:ко-

віД масовото безробіття. Тільки в мИнулому році із Західної Європи і .Нnо­ нlІ в .АІмери~у пішло 150

воГо капіталу ~що.

Міри ставок

кризи

і

ли

терплять

Роз- мільярдів доларів!

ва,р110ються:

А перед тим, як напр·авити гроші у США, Ліри, фунти, франки, Ієни, мар­ ки треба nеревести в до­ лари. Тим часом курс

наДійніШий

......

рядовnn жує

(ніж ках.

(платр.-

америкаНІСЬІКОі

цих

змаганнях

no

процентів)

13

став- зелені nащрці з портрета­ ми nрезидентів США подорожчали :майже наполо-

ЦР краІна, яна

живе су

операції

про,ва­

ПОНЕДІЛОК,

позІUtу». За остани1:ии да- дятьсЯ в основному саме HRkH федеральної ре- в них, зростають зовнtш­

становить да

сnоживаЧів

412,073

до.па,рів,

а

вих та tнnщх

вих

мlпьаР-.

про.иисло­

міЛІЬярда. КРЄІЦИТ

купується

в першу США -

концерт.

заборгованість чергу . банкам становить більш

1

статами

заводаМtі.

·

nриходу

урядУ.

На

час

НинішНЬОГО пре­

зидента до

влади держав­

ний борг США наближав­

Рейган

ставки лише на один nро-

17.00 17.45

них ставок викликає неза­

не

тільки

не

знизився,

nрезидент

воєНН'О-!Промислового

США зробив, кО'МІІЛексу Рейган ігнорує

майже

стільки ж

боргів, СкіЛЬКИ ВСі

39

ЙО-

ГО попередників. В ре, зультаті рейганівських

геть

усе.

о. поляковськип. (ТАРС).

сНОВАSІ ЖИЗНЬ• - орган Вроварскоrо rородсио· коІОІ'І'еТ& Коммувистической парt"ии УкраинЬІ,

ro

городекого

інтере­

. в ·Районного

Советов

вародньа:

депу·

татов КвевсІІоА обJJаств. (Ва украниеком азьпсе). РедактоР &. ФЕдЯИ. raawra ВЬJХОдвт с 17 aupemr 1937 rода. Дк.и вwхо~: порІUІК, среда, пятнцца, суббота.

І

умій.

По музеях І виставоч-

них звnах.

Музей

..А~"-

·

11;85

. 11.50

*' ІР{іІ!ЬМ )•

Lii:~ -

Васне-

·

..В.С. Ко-

·

.

дітям. сЗвід-

ки вода тече•.

,.

Росіасмеа мова. В концертиому зап1 школярІ. · 13.35 сЦе. було пІд Полтавою•..•• До 275-річчя ПоптавськоІ б:вrrв.и. -14.20 Св!Іr і мопЬдь. 14.55 Змагання соцІвnістич-

12.35 13.05

них краІн сДружба-84•. настІльний теиІс.

Новини. Док. фІпьми. ФіІnьм-концерт сПриємні 8УС'І'Рі'ІЬ. 16.40 ФІпьм сВторгнения•. 18.10 ДовіДкова служба. 18.20 Чемпіонат СРСР а кІи-

ПРОГРАМА УКРАІИСЬКОГО

19 .~0~;:~рту.Радинському

ТЕЛЕ&АЧЕННИ

10.00 10.20

Новини.

сДоброго

вам

здоро-

в'я•. Репортаж з офтвnьмолоrічноІ поліклінІкИ. 11.00 Телефільм сЗустрІчі на арені•. 11.40 Кінокомедія сСуета сует•. 16.10 сГрають юнІ музиканти•.

АдРЕСА РЕДАКЦП:.

15.25 15.30 16.10

Союзу!

20.00 20.15

Вечірня

каака.

МfнUІародна

паиора.

ма. Час. ФІпьм сВсе через бпІІ9ият•. 22.55 Змиания еоІdвnістичних краrн сДружба..S.Ь. Ве.nейбо.n. ЖІикк. Збірна ПопьщІ збірна СРСР.

21.00 21.35

ді збірноУ комЗІНди СРСР на між­ народних

-

цього

року.

В. ІВКОВ, roJIOвa мlськоrо сDОр'ПСОІІі'ІеІ'У.

Свіжі ,оrірки з кисл-им молоком

.....,..

ІІи часточками.-· а мо- JI03MILUyют~o І nоко 8nива-.. ~·•iV ·ма- стІА.

подают~о на

інструктор по оргроботі, за-відуючі магази­ на.ми для роботи у Броварах, а також про­ да.вці, вантажники, приймальники склопосуду у Пухівці і Погребах, загатівельни.к;и вторси­ ровпни у Красилівці і Пухівці, сезонні про­ давці овочів. Прав.чівня міськСТ. ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ МІСТА У зв'язку з гідровипробуванням теnломе­ реж і ремонтом котельної. промвузла з 9 Л·И'ІІ­ ня і по

l серпня ц. р. подача гарячої води. на житловий масив міста буд~ лрипи:нена. Броварський· район тепломереж.

І

Коnектн8

&pou~wcoro

дос:JІІАНСМІІІСnеРІІІМН­

тап~оноrо 3а8ОАУ о6 САНання «УкjJСІІІ..О.1АІМХ8ИІИ· ЦіІІ• BHCJIOBIIIOC СПІ8'1)/ТТІІ росNтнНКІОаІ аааоду А. В. СОКОІІ08С:ІtКОМу 8 38'113Ну зі смертю йоrо с:ес:три

ЗофІі · 8Ікторі8ни

І

.nось.

Адмініс:траціІІ, профсnІпно8а орrанІицІJІ &ро­ аарс:~окоі міс:~оио1 КіномережІ rlllfCSOкo cylqiOТit 3 траrічної с:. .ртt ветерана праці, Кіноме­ ханІка кінотеатру · «Прометей• Марії ІІіІс:ІUІІ8КМ КОСТНРІСО\

npM80AY

і вксло8nюют~о щирі cniвчynw РІАНИМ покtйноі.

.t

tІІІиsа.ккм

· Заrублеиий атес.тат про середню осзіту аа :м 000041, видани.й: ГоІ'ОJ1Шс.Ькою середньою ІПКОДОЮ в 1973 році на ІМ'я М. А. Чупринки, &ВВЖ&ІІ'И не ,qІАсиим.

КиіІІсьна обnа сть, м. Бровари, ІУJІ •. Киівська, 154. tl-3-82; · - 19-4-47; відnо8І,АаІІІоНоrо секретарtІ, вІм\ІІУ c:Іa..Cwcoro rocnoдapc1aa - 11-3-18; корес:пон~~сtнта міс:цеаоrо ра,qіомоuення 19-1·05; вІМWІ8 nро~ис:аоаостІ, ІІИСтІв і мас:овоі роботи t!J..4.67.

255020,

тепефонн: редактора

змаганнях

Оrже, Ігор Саболевський 1 На­ талія Гнутова, а також Олександр Апайчев ввНШпли до складУ зб.Ір­ ноІ .команди СРСР.

НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

сНайостаннІший день•. ФІпьмвистава. 21.00 Час. 21.35 Продовження фІпьмуВИС'І'ави сНайостаннішнй день•. 22.45 сьогодні у світі.

19.60

1

сів Інших країн їм немає Заради товстосумів

аде розрісся вже до 1,8 діла. трильйона доларів. 4О~й і отже,

До

Знай

ро.ви.м. · Б. Васильєв.

обіЦяв

багатіям

маестро•.

в кожному ммюнкусонце. 18.00 Uб'єктив. 18.20 Творчість юних. 18.45 СьогоднІ у світІ. 19.00 ДІпа І люди. сЗамовлеюш закон•. 19.ЗО якщо хочеш бути здо-

Зро·зуміло, що кожен новий стри~ дисконт­

вою роки його nеребуван- вих знижок ая в Білому домі борг корnораціям.

себе,

сЧоти.ри таНКісти і пес•. 6 серіЯ. сМіст•.

доволення 1 гострі nро­ тести проти політики ад­ міністрації Рейгана, яка його скоротити в ході ви­ не бажає ЛіквідУвати пер­ конання розрекламованої шу причину зла урі­ ним економічно-ї програ­ зати витрати Пентагону, ми. Але за три з полови­ вІДмовитись віД додатко­

1

про

цих

· Броварському міському· спОживтовариству

цимбапІстІв ВІпоруськоІ коисерваторІі. ·

11.15

nризери

. ·.. ~. · · ,.__.. _.,..___ 8oar чawq' оаП, НІІадуrІІ ~- r), чаАіміІ' стаан трохи АРИІно и.рІаамоrо tillj'a.oro. мм~. · u• кроnу, r:.\;к nеремІwуют~о. ;І. ОrІркм - · · ~ нарtаан or и соn 11 т~о, НІІа:, ,..,., ·· ~а. -ІР АУТІІ 8 кІІСІІе ммоко, ~еrка

Ноавив. . . ЗАr.АІІЬИQСОЮЗНА

КИІВ ,ТА ОМАСТЬ ФІльм -сНіч без птахІв•. 9.45 Будильивк. 10.15 Наука 1 життя. 10.45 Коццерт ансамбпJе

сРозка-

три

:,.,._"' Є. ФЕАЯИ.

НА

дітям. сП'ят-

-

16.00 Новини. 16.05 ТелефІльм

ся до віДмітки 1 трильйон

доларів,

Фшьм-концерт

жІть

«Життя в позику• стало цент веде до збільшення при адиІ.ністрацtї Рейгана стягуваної з них данини 1 нормою поведtн:ки феде­ на 4 Мільярди доларів. ральноrо

Фшьм

14.50 15.30

метрі~

сВідкрита

8.15

Надця'ТИРічиий капітан•. .Цок. фІпьми.

як 800 мільярдів доларів. дисконтної RlНчаючи вер­ ПіДвищення

і

10.20

5

всі

едпя ДОМУ, дпя CIM'J

сДру-

ПР()rРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ

казки•. Док. телефІпьм. сСоліст опери Леонід Сметанников•. ФІпьм-

все, починаючи з одягу і продуктів

сЛісові

9.15 9.45

проблем

нефІнансо­ додається ще одна. Іх за­

ко.рпора:цtй -426,57 4 гальна

у

цих

звn

КИИl'а•. ФІпьм І. 1 серІи.

22.40 11

огляд.

9.00 МультфІпьм

-

Народив творчіС'І'ь. На добраніч, діти!

~t:gg f::ефfuьм

ПРОГРАМА ЦТ

Час. 8.З5 Футбольний

8.00

Для країн, які розвива­

ються, до

Концертний

20.10 20.45

.nипня

9

І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

зервної системи (цент- ньоторговельнl дефіцити рального банку США}. ?а- конкурентів Америки.

оорговаиість

класу

са.нти.метtРlв. СліД зазначити, що згіДно з по-

1 Украиа.

оскільки торго­

вельнl

~жнародного

60

17_3~б~аа·ком 1 · ми•. 18.00 те.п.ефІпьм еГосподарі RУдиоf. rop-. · 18.3() Коццерт воквnьио-Іи.· струментмьноrо аисамблю сСябрв.. 19.00 АнтуІUІЬиа камера. 19.30 <Живе СJІОво• •. rоrоль

валюти

вищих

ТИм часом, Америка- вину. А

був динамівець Олександр Черня­ єв з результатом майстра спорту

нf.35 Телефільм смоr хоро. ші•.

17.00

сnоживач одер- повзе вгору. З 1980 року

нредит

п· ятим у стрибках з Жердиною

легхоатлет'і

десятиборствІ з сумою 8530 очок за:йняв вихова­ нець ~Трудових резервів-. Ігор Со­ болевський (заслужеНИй тренер_

опроМОQЮШЙ) клієнт в очах банку-лихваря, тим нижчІ для нього ставки. ДрібніШ ·п1.!LПРиємець або

ЧИІИ

на

нашосо міста. Друге мlще в

ложени-ям

змагань будуть виступати в· скла­

аастrnника редактора, аІ~у nартІАмоrо житт• І

Іцехс

61286.

Друк виеоввй. OCSear 1 друкований аркуш. ТИраж 12.800 прИМІірникtв. Замовлення

2873.

#110 1984  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you