Page 1

5

ЖИ

..

ОРГАН 6РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИІІНОІ nАРТIІ УКРАІНІ\. МІСЬКО' І РАПОННОІРАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ

Газета виходить І 17 квіТКJI 1937 року. N НО (6566).

Про що СВідчать

ж

пІдсумки пlврічча 3ВИТ)!ЖИОЮ ходою проAmов радSПIСЬКИЙ иарод по­ JlО&ИИу шл)!ху одииадЦJtтої п'Jtтирlчки, а тепер під­ СУМ08У.є здобутки, JtКИХ ДОСJП' У боротьбі за втілен­ на. в. жнтт)! Історичиих накреслень XXVI з'їЗДУ КПРС •..

:

<"~

І

. В&rОМИЙ внесок у виконаИИJt державного п' инpl~orri ·ПJІану. економічного І соц,ального розвитку .два .з ПОЛОВИНОЮ nОКн додатково до плану реалізу1І8JIИ . промислової продукції, товарІв культурно-по­

м.ай~е на 13 мільйоиів карбованцІв, у тому чнслі на 2 мІльйОни 665 ТНСАч карбованців JlRШе аа пе~е цьогорІчне ПівріЧЧJt. .Як свідча1;Ь показНнки 'вИКоиаИИJt плану, що пуб­ JJ!куюrьсJt на ДРУГlй сторінці сьогоднlшнього номера газети, БІльшість трудовр..х колективів домоглнCJI

.

Так, у порівнSПIR1 З ВідповіДНИМ періодом

наши

одержав0

ТИСJfЧУ карбоваІіців. Значний приріст. одержано за~одах

порошкової

металургії,

мастмас,

«Бобрицький. «ЗОРЯ» ППЗ «Руднй. ІмеНі ДокуЧЗf:1І1 імен! Щорса

Комбайном сНи­ ва. иіМЬ)fочyt· ~a' еВtтnовий ДЄИJ.· біJ1ЬШ ЯК по 42

Ifa

U1IitJ :~H·1I()PI\I1.'27. Tlk 20'6 !ОХИ.

токии

Ас"о :на

.Вnеслав

На ШnJIXу даJlЬШОГО економічного зростаиИJt від­ радних успіхів· ACMOrJlJlCA праЦівникн заводІв по­

-

• ВеликодимеРСЬJ(!it~

.Гогол!вськиЙ.

"Жерді8СЬКИЙ.

lванОВВ'І

'pUrocny

ш~~}S

а всього . вже в;дцравив

, , -МАІпуров

JlИше КOJ'Iехтивн 31!ВОДУ торговельJJОГО М8ІПИноБУIУ­ вавки і ЛlткlвськоІ фабрики художніх виробів.

JlepxвьorO: дитJiч:ого TPJQC!)r.-у і. fQronlВC,"Koї стрІIf~

імені М!чуріна

«ABaHrap;:l.

, ,~б.'mНztr~lfY..n;VХIВСЬКИЙ•.

«КраСИЛіВСЬКИЙ. імеНі хі рова сПло~ківськИЙ. сЗа.ворицькиЙ. По району

імекі Кірова. При нарм! 14 тонн ~j)еіМИ~Ь вlі комбa1l:·иа иа тік Щ) 23 ТОННИ зерна, а з почту: ЖИИ) , доставИtВ його. 138 тонн бlJ1Ь-

: wе.rmМnии ,Ь~Оllиоrо

завданн)!.

м

=.

~

0._

е

2

e:;t::><= о (j S ІІІ '" !о.; ~ :: ~ о g ~'5

55,2'

74,6 60.1 54;1 53.0 51.1 46.6' 45.1 44,9 42,7 42.3' 41.9' 41,0. 36,1 33.0 32,8 30,6 30,0 27.6 21,5 41,5

СРСР

.РусаНіВСЬКИЙ. «Заплавний.

СУЛИМА

обрОбному комБІнаті. Не ВIIЙJJImI ИІ\ рівень ааВАгиь

коткздькоі '1а· РJlДУ 1иmих, які весь час

.ПухlВСЬRИЙ. 5О·річчя .ЛітківськиЙ. імеНі

ПетРО Харитоиович

дерево­

РОIIlRОВОЇ металургії, свіТJIотехнічиого, плаСтмас •. aJIJOміи1Євих буД1ве.пЬиих. конструкцій, . фабрц - ;

:::.::

OJIe~ ~ИКОJIайовВ'І

"ку. на підприємствах міста продукrИВIf~СТЬ працІ' зросла на 5,4 процеита і за рахунок ЦЬОгО

231

=::E:S:~ О"" Cl. ...

u

І

g&"'i:~

""

"" >< оо ~ :S: >< ~

rОСПОJ1!1РСТ!!8

3З.вдаиНJiI.

ce3t.;;Ixe

aJ

>< >.J

'М.ехаИl~а!о:р радrоспу .ЛіТК1!!СЬКИЙ.. ЩОДН)! СКО­ шує Жат-и~.ЖВН·6 .. по 18.1 більше гектар!!! XJIi' бів при ио:РМі 15. Заrаnьна площа скошеної ним иаЗ!l:JI' ()зимнии стако.ить 130 гектар'В.

Jroro

за.~.аиJf"·14;~·п"оцmа.БQRа 3 1І!1.льЙOJbl

PQ ry (1 Ilр~цt!Rтах до плану) .й.

КИРІЄНКО

ми~­

83,1 процента приросту .внробниЦтва. і П.ом\т,!опоЩпшилаСJt ~ JtКI-CTЬ' продукц11.·· ВUПУСК. ВНрОБІв' 3 n;е!,<жuним' зиаком якостІ . зріс. ПРОТ"

mmиJl 1РВ3

11

р!! О~hМИХ ПРИ . нормі '16,8. З початку жнив :1Окла­ лихnlб v валки на мощі 156 гектаріВ. перевико­

JlіДРЦIІИХ ус.пlхlв по зростаRИIO продуктивиостІ пра­ цtj про!Иисловоrо виробництва, n!двищению ефектив-

.

КОJIОСОВИХ ку ІІЬТУР .У rое'lодаJ»ствах району ва

мєу.аиtзaтори радгоспу імені 60'річ'lЯ СРСР. Жат' кою ЖРС-4;9'СКОШУЮТЬ; зв день по 19-20 гекта­

.-

Ності і Акості роботи.

I!1CЬKoro іRфОРlllацlйяо-об'lRСJlIOЧВЛЬRОГО цеитру державно! статистики про хід ~ бираииJt врожаю

lЮРНІИКО ВOJIО~ир ВОJIОДИМИРОВИЧ

БУ.тового призиачеиИJt І предметІв широкого вжитку

Ціна'2 ІСОП.

!ВЕДЕННЯ

ЖИТИНА МИКОJIа Гавриловп"

ІфаїиН ЗРМR.1ІН І трудІвникн мІста та району. За

сі

8-8 3

нив

КАІВВДАР "рудової слаВІ

.'

П'ЯТНИЦЯ, 15 Аипняl98З року

42.6 48.0 38.6 37,9 6,5 28,5

35,6 27,8 40,8

51,8,

4~,.1

49,.1 41,$ 15,2 67,3 00,2

39,6 39.2 39,4

працюють

стабільно, випускаlO'lЬ продрцlю у заданому асор­ тиментІ, виконують плани решааціІ з урахув8ИИJtм

ЗАБ ~ЙАИВІСТЮ ГОСПОААРІВ

..

договlрних поставок,

Одиак ще не всі ~Дприємства ДОТР!ІМуються м1ц­ но! планової днсципnїии договlрних поставок. При­ мІром, внробниче деревообробне об'єднаиия пЦрl'l, ний ман поставок викоиало JlRШе на 92,2 прсщев­ та, а .заводобудlвнИЙ комбінат на 93,2. ЧиМ8JlУ 81!боргованІсть мають деревообробний комбlиат та ремонтно-мехаи1ч:иий завод. Усі разом недодалн своІм замовникам продукціІ на соти1 тиCJt1l карбо­ ванців. Почався відліК Apyroro п1вріч:ч:в. серцевииного ро­ ку одииадцятої п'ятиріЧКИ_ Господарським керlвви~ кам, партІйним, профспіJJКОВНМ та комсомоЩ>ськнм оргаиlзацlп необхідно СПРJlМувати усІ зуснлля ко-,

JI!КТИВ1в на викон8ИИJt рішень '1ервиевого (1983 1'.) Пленуму ЦК КПРС І восьмої сесl'і Верховної Ра· ди СРСР. Якомога .біJlЬше слід прндlJ1ИТИ YBarH розвитку соц!алістич:иого змагання

за

досягненRЯ

кращої ефективностІ виробництва І якостІ роботи. еУ сфеРі економlЧ:ИlЙ. ключове завдания Дикальве пlдвнщениJt продуктивностІ працІ,

-

-

кар­ на­

иа червневому ПленумІ ЦК партії Гене­ ра.льиий секретар ЦК КПРС товариш Ю. В. Аид­

ronomyBaB

ропов.- Ми повиниl прагнутн досягти маИl найвищого світового рівня>}.

в цьому

l)IБИ'!'!lCJt г)~iT. !М<OTOPjв зби­ ра.1ЬЮИХ.· мaillИИ .на безмежному хл:6еому П'ол!;' " ВОНО а рцго,спl :мен: Мlч:ур,ія.а СПj)8.В!д'1 . веЛИlКе: за'~;lfає

До ЖНИВ механізатори. господар­ ства! отувалися як ДО в~повідаль­ ного

вати 'господарськнй механізм,

поширювати досвІд

рОботи за бригадиим методом організації працІ, роз· виваТJJ творчу lиіцlативу иоваторів ...

На заводІ порошковоі метал~'ргії зразки високо­ JIipOДУі(Т.НВНої праці показують

печовий С.

І.

Руба­

вов Істалуар М. В. Пожидаєв, иа деревообробно­ *у комБІнатІ брнгаднр столярів В. д. Онуфрієв, на ГоголІвській стрlчкоткацькій фабриці

..

еr. \Замену

-

_

ткаля·

rpндцятнверстатииця Г. Г. Смнрнова і сотні іншнх upавофлаиговнх нииlшньої п'ятнрlчки, ЯКі весь час труд.ть~я 1 повною віддачею і внпускають надпЛа· нову продукцІю. . ЗНlІХ треба брати приклад, на них треба рІвня·

j

;:ІіНЯ

ВК.1ЮЧИТИ

-

розпо'В:В

п:раЦJQ€

ш:стlо

Рщдгос-лн1

наНJllзавnаиь І' соцІалістичних зобов'язаиь.

Г.одовиу увагу слід спрямувати .на виконання пла·

.u ре8JItзац1і

з ур~уванням договірних поставок.

ін­

ЇХ

вн'

екі,пажl

приетупили до обм·олmу. Вже пер· ший день роботи показав хорош.>' технічну

підготовку

ниЦ'Т'!!Ом

головного

П'Lдкер:в'

:lНJflеиера

~про­

в·адили у себе НОВИН!{~. В xu;\'l ре· МОІНІГУ

.ннцюгову

передачу

приво·

;:Іа грс:блl.в СОЛOlмонаби.в,ача у зер­ ноьих к·омбаЙI·а:х вони зам;'НИЛИ на з

рем.:нну. .1аду

ЩJ

запобігає

rnр.иводного

нала

ВИ:ХО;:lУ

соломона­

бивг:ча. Машини стали набагато наД;ЙНjШИI:l{И . 8 робот!. HP~M ТОГ0, вони на вс!х ко~баЙНоах У'І\ріпили ,r.:стки п:дй.ом.них СJюдlв. Прч ць():І1.'У знИ'зил·ася в:брац!я машини.

Ста'раіНlНО працюКYfЬ

се:l.ІИl!Jол.К:,В-ОЬН'і

иормl ницю

на жни'вах

механізаТ'JРИ.

12,8 Г.ектара на 17 гекта'рах

При

скошує пше· еRlпаж СК5

НQНОН€НІ!Ю

з

Є.ться

еКIПЗЖ

маш и н,

Ф€\:Iорович.а l\I·;·ЧНИКО.VI

РeЗJУЛlЬтаr:в

д~ива·

!{ОМУН:'Сlа

МИКОЛИ

Печури.

Анатолієм

В!J!КС'НУЮ'ГЬ

деННі

нор'ми

Злагоджено трудиться

НRНlНЯМ

Іван

норм

22

тон·

ен·іпаж:·

\

пр,щюють

ред

СергІєм

-

на пере на Т:і! пере'ЕИ'КО U1('~lч"nv

НорН'є",ськиЙ. Олеt<с:й Ба' Сергій Са вченно та 'нші.

Люди

іваноьич

МИllюлаЙQ>вичем Ли'маренко·м. Ви· сок'ого sИ')Юб;:ТRУ на агрегат доби' ваються ВасиJ'LЬ МІ<кола.Йоаич ча·

Митрофа'НО'

ве'ЗЄН'!)! зерна з П'JЛЯ трансл~р'ТНИЙ загін. 3

В:IДПОВlдалЬНість

ПОМ.:ЧНИ1{Q1М

по­

С.К,lа:1: ІваР.а Михайловича Шере­ мета та СтанlС.1ава Федоровича Тимченка, KO:IТCOMO"lЬЦ~.B Гри,гор:я Ба,викlна та Володимира ОЛQoТпно' го. Я1<1 працюють на комбаЙНі з ПОlдрlбнювачем.

труд я 'Гься

Валер:й

з

ни намолJ'ЧУЄ ЩО;:l'НЯ по 36 тонн зерна. На 140-130 процентІв

paJf.

на

Ра,з()ом

ВИlчем Булахом при нормІ

Ми:нола'ЙОЕича

Пацюк а . та Василя Ми:колаЙОЕича .хл~бlв

НаЙ!і{'рашиrx

агрегат:в.

умільці

ноСовИ'Ц1

Ким чином, доБНJI3ТИСЯ вищої ефектнвності у внко­

збира.:JЬН! .

головний

к<),мба1ЙніВ,

зараз х."D!БJ.роБи утримують зад!!' НИІЙ ри,тм. З площ: 218 !'€'KTap:B вс'ни вже Н'а,молmили 437 тонн Х,1Іба.

СТ,осовуватн

та­

В'сl

в:,с:м

- Наші ремоН1ГНИКИ . нолагодили таll\ОЖ І ;:Іва списані К.):vJбаЙни, якІ зара.з заЙНЯТі на косовиЦі хл:БI8. Таю!!:.!. чином на Сlюшунанн! у

Ударно

і,

Йш.1Н

1"·aJ1-

Ж€'нер р,Ц'госпу, КОЛИШНій ~lexaH:­ за т·ор МИf\о.'Іа Іва,нови'Ч Вл€зько.

Ма,тюшка.

стимуJIИ

роботу

справ,жнього

високу ПРі)фес:йну ма:йстернІ-:ть :llєха·ні СІ" 110Р:В: в{)ни ОО:\!о.l<YrИЛИ .зернОві на площІ 80 ге.нтарі.в. І

Серг:я

матерІальнІ

В

на'я'в:н! у ГО'СI!О;:ІаРСl1В:

машини,

у окладІ

І

,п~~г,,,тов­

щоб хл:б З:брати. 34 дНів, не д{),пустиrll !'трат зерна, сказав комбайне~ М. Ф. Печура'. НОЕИХ ~,

щойно повеРНУВ,СI!'! з л.а!!, Ра,дя,і.!­ Сl>IЮЇ А,рм:ї. З п·О'Ча,ТIКJ' )Ю!ИВ· у pa.1iГG'C'IJ'l скошенІ зерновІ на 67'J А яlк тІЛl>КИ пшениця у нах П;,;:І'Сохла, на ХJ1o;бне пО.'Іе

ка т€хн:'ки" ДJiЗВQ,Jlила нам з пер­

~исЯ. НеоБХідно' повсякденно вдосконалюватн орга­ нІзацІю соцІалістичного змагання між колеКтивами бригJlд, змІн, дІльниць, цехІв 1 вІдділів, краще за­ моральні

~ICHa

на'. те, ро6Ьч'йх

12"

гектараІХ.

..

Сво€чаС'на

шого

.

ну працю 'перекладати на плечі машнн, вдосконалю­

.

.

ваЛIІ\И

Щоб справитися з цнм відповjдальним завдан­ ом, потрібно всюдн впроваджувати в дІю усІ рушl! виробиицтва -:- швидше освоюватн нове технологІч­ не обладнавия, прогресивну технологію, важку руч­

l'eIКITa рів.

1.286

&alНl

ІОН та Петро ПетІРович ТеYl\ЛЮК, В:­ тал!,й МусіЙович Мал:й та КОМСО' МО.1Є'ЦЬ Віктор Же.тreвськиЙ. я!ний

ними

глиобоко

розумІють

посТ'а,вленого

всю

п·е·,

за.вда ння:

У нинішftьо,VlУ. третьому !}о· цІ одинаДIJЯТОЇ п' Я1'ирічкн виро' шено х.)роший урожай зерно'вих .

Зараз

~СИЛЛІЯ

ЖНlUtф~В

С1ІРЯіі!О--

дає

трудов·orо

хлі60РОба,м

запалу. Д~­

широка

гласнІсть

соціа.l:СТИЧНОГО змагання. ЩJрав­ KY-ВПО!'tbовому гаБОРі вив,ішуєть­

ся

Ka~'IeHдap

соцlал:стичного

зма­

гання, з якого кожен може 10В:' ;:Іатися, ск:л,ьк~ в:н скосив чи на­ МО.10Ти.в хліба,' скіЛьки з&роБИ8

за попєре,JiН!й дє.нь. я,к ПJl!],рацю­ ва..1И нолеги. А поряд ,,?,lЄХ­ ;:Іар трудової сла'ви. На ньому пр:.зви.ща тих. хто Й;:ІЄ !! авангар­ дІ з~агання. ОСЬ тому вІдстаючих

.у .

на,с

н·емає.

Ну а якщо трапиться, що хтось обламається, на ;\опо:VlОГУ !ІРИ­

!t;Iуть

ремоНlТНIU\И,

я!(!

чергують'

у пол:. Тут же, в таБСР'j жнива­ р:,в, стоїть пересувний зварюваJ1Ь­ ний

апа,рІО.

В,Сі

зварювальн;

1)0-

боти кваліфіковано ВИ:КОНУЄ О,lек' санд'р Петрович Яременно. Вже другий pLK в:н обсл:уго.вує жнива­ рів.

На час

жнив у . господарстві'

СТ'!Юре н; І .1:ЮТЬ па;рт:йна І KO~­ СОУоО.lьська групи, депута,тський пост

і

ПОСТ. наРО;ІНОГО

КОНТРО.:JЮ.

:\Іlеханізатори забезпеченІ трира­ зовим гарячим хаРЧ\'ВЗIІ'НЮI, Пра-'

ц:внн'Ця

C!.n-ЬСЬКJ!

за'~ЮRлення

бlбліОТ~И

~lexalfi3HT()p.Lв

на

при!!CJ­

зила в поле .'І:тературу по обслу' rnя,уванню ко,тбаЙНlя та худож­ ню, зробила бібЛlографjчниlt ОГ.'Ія,д лІтератури.

Вс! ву,

засоб.и

СТИL"1у.,юванlН,Я

щ~

ідеологlчоого' ВIf!J1И­

~юраЛЬН(»ГJ!

збирання

матеР:nЛЬНОГJ

сrrpямо,в,ан!

врожаю ш&иДlКlO і ЯJКісН(І..

на

re,

провести

И. fАМАЛІп.


At-.' • _,. ......__...

3IiО'И

і:Z:З:

ро

..... . , . . . .. IІІ'1Ц­

,ева: )ea1'elplММot

6..... "",. XМ8tВOМlY ~JМ'Iti . - 1 IdAtшцeюrя' м«JCf1 ~'poб.7Dи. У нарllио:

МІ' npIIМ1щelНJН1 мао­ ~'Я ameкa у Вел·ИІ(II

діїмерц1.

ДЛЯ3ВІТf1

н·а

весь

про

1

~...6HO

було'

tU фaк-rи ~РИ'l'IІ

ГОJlJOС.

а

не

за'

мовrчУВarrn!!. ДО T·QГO Ж цІ ПИТ8lllН1Я ке 3МаЙЩЛ,и Bt,дo-

брмн.ення і J3 !IJРИlЙНМОМУ зборами

~рхlваж.лИiDOlO cnpd~1O ПPf!'ltМд. ."'ВІВ l)Хоpotty 3,Дорр'я ,.,.~.aм

~МIII! ~иу

'РоцІ l'a-Jlе-;

1

рlшен.иl.

~U~

~~~ 'flnb\~

Не ПJpМll!lИlЛИ ос()6Л1d~t aR"J14:PlRocTI 1 учасниии з60-

~. АН А В І ТИ Ч Н І )І( А HP И

Ю. В. Андропов. на чЄрв- Ж1l.'m>· заГОТQlВК1И 18<)0 ні· }ХІВ. Хоча !lИ'еТУ'П8ЮЧ: (1983 р.) І1л8lф.~ ~y СИіРОВИНIf. Л. В. СОІВа, П., Г. Лан,чук,

!!'ІМ!ому

мt ЦК КПРС. Це 1 зро- 1 К·J\1!€!m'ИВИ Іх ДClКJl8дa- Г. А. лужа,н'сыс.. 0_. Г. ЗУМ!JЮ. ВажлИJВa рол.ь у Ю1'Ь з:уси.л,ь. щоб В~OtН,ати ШeJreJl1Ь наfмагали-ся бу1И пі~несеннl

УІ

надежИ'l'Ь

фарм,ацезтам. :ГОМУ !(ЄВИ-

па;j~ОВО Нlа своїх че:рj'OImХ

;J;oвe;J.eнe

З3JвдаНЯJl.

1.:Ще один

КОНІКpeтRИlМИ." все ж 06ме­

ПООIІТ,ИlВНИЙ жнл,и-ся

~, я.кИЙ ХО1'!Лооь би

rrа,'РТІ,~ИОС з6JOрах· ептечНl .!ФНачm.

-Незважаючи

ЛИ'l.lIe

кOHC1-arrа'

ц!ею (Жремих иедол:.кt.,в.

ЧИJМало

мp!IR,lIНiЬ вин1

rl1Pа.цIВflJИ'КИ району внрl- НА-- -певнІ ~удно~іt- ко- иа- кул:ьтуру '06слугму' шкли 06говОІ~И'І'И за.вдан- лек"Мв фармацевrmв по- вання. І правильно за­ Ю!:.~ост~ять перед НИ~С'І':Ано щytКає новІ ефек· ЮІИ1Кав за,в:дуючИ'Й-провl­ ., с.в_ тлІ р.шеm; q~~",п.etЮ 'f'ивlrl мeтo~ роботн. Це ЗQP ЦЄН1'раJll1>НОЮ аmек<>ю 1'0

(1983 Р,! Пленуму ЦН

вamoI па,рт.У.

стосується

IІведeнRЯ

.J

А. П. зуб за~рИl11i Д'Jро­

Д!ІЬ t{аб'Jlе17 атечlЮ! Ін- гу

Тои розмо.в1 мав ~iДi8.- ф&рм«цfІ;

черствостІ У

органІзованого и'1 ДО

CT'I!JIeI{'

В1ДВlду'ва'tU.

Не

,.. . АОІІОlt1До&Ч - м,стуІ1" ІІ'ри районнІй полIR.лlн{цl:. мо Н'И1! ........и n'"'Mm," n.a""'o"".а.8t.if;б~Н.о. Дonомо' .О! Ж~~"",дlOOY'бс.к.атя ~\Д""",,~ч ..... t'''' JH tc· Ж'" ...........ІЮ .... ~IТ1 .. и1'и зв'яз- nt.8. щv'v ездуW!li() 8.д.rroИ:З8l"'lІ "~MмtOt·!)a. "" <я,,"~ "т ..... ..... '-'І ....~ . . .'y ки з' те.РalIreв!'ами. про ""С"І'И 'ХlЮрому «немає •.

ЙОRноІ а.tтТeJ\,и О. 1.' Де- H~~c:rb Н'аJl1aго.джеR- не ПОI,Нформувавши, коли М1Є~O. AJI1e ш"J!Г() 1ІН1>ОГО Ня JfК'ИХ йшлося чи !te в 6уще можливість одержз-

:м:~~~. ~ірн~л~:о:а~::f(ОЖНОМУ'!mC'ТyПІ на· 360- ти В'~~YTHi лІки. иое вЖI!!І!І-

J

ЗаверDIY6ме навчальний рів у заочній шкодІ роб­ сlnькора. ""' -~уяk окремІ питання IСТ{І·ріІ,

теорlі

пресІ - " _І '. .

ке говор фaRТІв, в

. т" І друкованІй. що б ми оЩl освоєиИJI теми, вІдбору 8завмозв' JlЗКУ Із суспіnьиими

fj

процєсамВ811! Як скомпокуlaти

Q

=,

оЮ буnа І є пробnЄМlжаяровв. мlрковаие, JIIC викnасти рез~'nь­

ііі

IРС!бо'!1

є.

а,Il'ГeЧНИ:Х&I'~рнrrи:х дверей для те- ня ХХУІ з'Ї3іду НПРС.­ ЧiИfМ.I1-JIО ~.] lJIIЩLa.тр111. Два

роБИТЬСЯ і для

YCYНle,H- ~H!I в ЦЄНlГраль'НІй аптецІ дlял-& -ви-ста~а нОвих npena;paT!II. ЗаlЩ}оше.НI прос.'r:УХ'аJIИ й QiКpeМd ле·кцtІ пра..цIВНfИI!{!~~ . а rrтekи. , Т3іКІ

J!1J Іх. для УДосконалення ,дJ./!льностl !tcI~t мережі в ц!.1С11Му. що замугов'У Є ~.оброІ '.:щ!Н'}(.И. '1"f_

.аерш

І О вир шен

1

ЗА

&ее сл!д sa-!I H

'зиа.ЧJIIТИ. що у всІх апте· ках 'сер Й o·~Н18. уваг,а nри-

. :п ІJI,JI!Є'!:Ь<СЯ 'l'm'I!I~B'O'Ї

захqд!в ДЛІІ

. дот,рима-нНIJ()

ДИСЦИJП,II'ни.

ПР" О""Т

v!! '"' .. И

щJ(S

р!IЛJШС1ІК8_

.

moдJma

заlВЩДИ і всюди могла дістава,ти ~в-оєчас;ну. К'l!І6лl­ фlJкова.ну І чуl\:ну М'ЄДичну ДОПОМОІ'Р. П'!Д'а~уючи,ок.а.зане .. слІд пIД1lt_. М.С.лит И: ,n&pr'Jt-.

ЩОJtВІЗ\t),:,аJ}'hi)tо.", f'..... _ ••.,,; ".va3~T" І......... 0- нІ зuОj)И не· спраВИJ5tСJo VJlI.... '-'" '" n '1 ~·t'V·, ~..... JI'''''''CJtД J!I·пп ... л"·mии Л"'у3 поста,влеНJИIМ перед !І И аМП ....... JIl\ 1'1'

=.

ваJIIЬНИХ

прerп8іратів і ми . З8lа;l,а·НlН:ЯІМ. Сталося В.ііас'н.е. 'ГУ''І' 31tЯ1те лита,н' о фOlРМЛенюt, Ц!'ниИ'к!в то- це через те. що' до іиХ ИJI ~ поРУш~ння П. Це що.

Не

менш

ванщи,вl

1 !\ОМун.:<сти. 'І безnа.ртіЙііl

8111a'l1!e ДОСЙІ!'НfНоНЯ к{)лек- заJmа'НlНJII належИ'l'Ь вик·о- серйозно Jre п~.Д!готувзли­ 'JISDY: Не мemП вl.драдниЙ Н18JТИ ,~РМАцевтЗ<м у мsй- ся. ПРОЙШJЩ 8'ОНИ - аби

1

'~факт.

сірЩ;ІЯ.

що

партійна.

1Lдмі.нl-

cmлкОва й ІЮМСОМОЛЬC'Ьf\а

орга}і.зацlY ИА.:tаооть велиtlOro 3НЗіче,нн:~ в-иховн!й

pc6dIrі з

мадра..ми.

бутиьому.

насампереД.

nроф- m:iдlНeceHHI як,ост!

г·оє/ування lН'a~MHHJI!.

ПрНІКРО. ЩО

у

об~-

щm

s1Jдзв:туваТ'!І1СЯ.

Хоч<єтЬCJI

С'lIОд':~атИ'Ся. щ.') у mIіл,ь' них заходах пв,1)l'!ЙН'Оі 1

це ПРОфс,пJлковоІ . ·орГа.Н~за-

NЖЛИDe J'fИIТМIIRJI! І ДOn·О І тут в:~ч. 1 виcty'П8JючІ гово-

ц:й аlПтеки. якd. засл.оз.з­ ми па,рторга. рdl3роБЛJtТ\f-

жанру

є

ви­

уміти

відволІкатися

від

тися мислнти категорІями

.

Розв'язати

IU

,П,итаиJUI громад. ському

c;fOидеНТОВі СКJJвднlшє, и1ж розібратися у ВН' . х тоикощах, Jlкl частіше вСЬОГО добре j .ому

fo~

.81дОМl. ~ якраз ум1иия зробнти останнє допомо­

. . .p!!Д8llЦ&irм ДОСJlГТИ того, щоб кожна пУблікацtя. кожен" в'Rступ

. заХОВJIюв8І, nреконуваВ в ЖИТТJI 1 ЬРИ1Щиttовіетю.

пJtf)иикнеиJUI

гJПlБI·f·~Ю

rостротою

Д)'МJCВ І яскравІстю, СТИлJO. До цього нас І ззвликає

~O' р t'СПОН JlIіІН

.nt_

цього ши Д.,"0ВИ,Х

цього

сокий -його рівень уза­ гальнення. Автор повинен

-і!.:ИJIЬ?

110

[J~IВНИ.Ni.в

тамь. порушених на Пле- _

вlід

вагою

деталей.

' . На зaкlнчеlOlJl пропонуємо озиайомвтнCJI з особ­ . цмerallDl --':ТІТll, КОPecnОQєнц11, комеитаря. На' ркеОИll caTR'8'1J11 lIt8IIPtI 6'!АУТЬ преАметом иаших би1., иаctymrому -1IU'l8nьному роцІ. .

Roрих:·ть

Вам уже ціЛКОМ зрО3~ мІло. що головною пере­

Пt'1l- ОЄМlІмеНllJl-фa&dв, JIR добитися пластичності структурио-nог1чнкх ЗВ'JlзкІв оповІдІ, JIR. вlДШJIіфу­

і терапевот,ВІМ. і фарма- ПОЗИТИВНОГО 8НіРішf'ItНя Щ'j!М1. Хоча І1Іробл'еми. ие- цев.там. t хворим. питанm. «'liреба вробитн ~:mеlЙ fnWl'alНlня 1 недоАоо проведеНЯJl ~я все. -'- ВoИ1d&гаКУІ'Ь рішеи­

рах.

СТАТТЯ

n8iтввИ.. r8етиоt журиапІстикв. ОсобnИВ8

1

увив звєl!llYт. в Иf:lj,f.'11 .аспекти. співроБІтництва •

партІя.

nlJl ДI1 . Ц , .

." '.r.

Ор'оЧЗ'11І\У !<ІНІЙ еІОС.ЮУрс е

'!:wєc«.

K0P'O'leH,,іС1'Орію

_

IЦt "е-. роавlstвcя· дим , ОС'l1~!Ж. С3JЦО'l1lSИ/Х: 00-

екоономі'Чна,

сценок.

житей'

СЬІШХ полотен. Треба вчи· на.дфактажними. вІдриватися B~'Д го

елементу

ВЧИТИСJl реально­

тру довнх

на

журналІста

чатує

не­

б езпЄlК а вІдірватися B~ пра'вди дійсності й опини­ тися у хмарах абстраи­ цій. 'Уся складнlстьполJt' гає в тому. щоб лОГіЧНО 1 .структурно збалаНСУ,I!БТИ

часткове й загальне. фз.к'

соціальна, таж і роздуми.

Н'У&турна чи по.п!ти'чн·а...

чи

спортИІВІНИХ буднів. O,!~Н'~K

Отже. стаття -

пуб.лl·

у Н8~ШНlРШ(Jll\1ІУ РОО'Ум!'н.н1 цистичний жанр. у якому мова. йде про пр ,JIH1J'a,Hд.у , аналізуються факти в ІХ в тому числі досвіду вза.єМОЗВ·НЗ1КУ, РОбитьс" KOНКIpeтнoгo колективу спроба узагальненого осчи на'в:ть району.

Другі

ДОЦ:ЛblНО

так!

. мислення

певного

соцІально

явища,

важливого

пи-

crp~ . р~с-:А~itIКlOJ't .аБРоХ Й'Менув.али критичні. У тан.ня. реальних роз'в·яз. н.ад поле..>,t ftoJЇ'ia·Bc.b~,QЇ Них розгля:даfЮТDСЯ нега- ків ПРeJблеМI{. 6R1tB!f, колн Петро і за- T~ВIНi фаcr<ти певної сфеПриклади прекрасних

cl:B ~a' ПИ~iiJRНЯ. Не ефіц1l\них Д(}!\yмeBT~B.- журHIМi:t'I'CoKOr{) п:ору. Ца.рпереможе1ljЬ ,П1дrmував

ри житт,я. А.&ТОР. ЯІК правило. аргументовано п.)· l(,аI3У" Іх у rnРИ"іИННоО-наСЛ1ДКОВ.:JIМy зв·sro~. але

стат'ей знаlХс,;{И'~jО у В. L Лен'lна. Що таке зна,менита «Парт:йна оргаНі:зацJя і па'ртІйна ліone'pax~ K~eQI'O~' . оБМежується мlсц~вим терату,ра". яку наука ви.ц!ю про гpa~Ц!OOHY подію масштаб():\і. Якщо кор!н- 2оначає фундаментальною P.JOC~tkbKOЇ д~p-. н!!

• !,c:rop_:I

порушє!l.Ь

з.а,конод,ав~

працею.

геніальним

ё!.!е-

жа.зи. Вже ч~~ез дв'а тRж .•. .., с!ва. зри~ пл.анlв. неза- ментом теорії комунігl . .тєріи· був ~ HaApyqw- ДOSіЛЬ'НОГО побутового чи стичної партійності? Це В08IН1dt у МОСІЮВС!Їft1f/X ·.Ве- f\У.льтурного обс.лугову- ЗВІ!чat\на за обсягом га.

'rfI(ож є усп!x'Ji. Про це рил:и МИlМ()Ж~~.· ДИ'&уЄ. М'УТЬСЯ незабаро~. знаl\: , ДОМОСТЯХ.. Дм: І!о()чатиу В2JНJИJ!I ро6:ТННlI>і:В ЖIfВИТЬ- зетна стаття. надрукована доБІ!' ~1І'рОП8ЇjlЦ!У 'Pfl!;1Y ся беЗВ!ДПJв:;х,аЛЬН:С7Ю в л~гальнlй бl.l!ЬШО!lИЩ.­ c.в.1ll"fWГЬ ,хоч б.н 1'е, ,Jl1.Q__ MP!Jl_ за __все. позиціЯ ду'l'Ь вl';lображе-ння к(}'Аре.ІОКТ

б!.1ЬШОСТ!

IШГГЄк

-u:- 'Т:'

Д'ёМ.1:!Н'Ка

;ИГ М,' -t:rpетЮ

П\,'!а1!J1'!

це бу.'Ю

доснть

Ш1!и,:r,I{Є

((OJ]оет KI!j' , По ВідБМJtemrJl.., - - ВеЛНJКО,О ~а'!'е1ШЯ ко· Jfа..~и. БМИІК,а onрава' t оpraН~!щIІ. ! я'н ~відую·_ усуненню Н'едо::r~I\І:~. реоцондеиц;.r" Юllда,вЧJШ 1 :!ІБИІРавн.я '1'8 з&frотttJr.я .11,1- чfSrt аЛттенС)Ю ~;Ma'Pнi. Ад­ вМд*НИ'Й'·ЖJ1»iал:ст ~YIII Ka~ тр6;в. Тан. JfЗ- ~ titМe І 'ц!й AfIГГtцi гостА. КВІТНЕВА" Ст·ол·IТТIІ М. І, Нов_Ов. 1 peДaIl<II'O~_ЦЬ .• Со·

d

rIIРОlщ:rИіЬСЯ В.'ІаСНИlМИ СК- СТУn1НИlНа СeRIР'М'ВіРЯ парт- .по ро3:БМТКУ

цоCffi'НJ"TOГO, І

.ВИКОНQННЯ плану tм

!ф(JМИе.1Іf)ВtlМ8 D1AпРН$мстйаМJIJ 38'1·е пІврІччя

lQJI1Q !І11еьttOРО .'

1983

р.

проn:еиfaх).·

a~rop

М.

Г1:>рь~,йА

зна,меlfИТIfХ

~еНоЦ:Й

НОВOtC1'еЙ.

до

ca~:

-

кореє-

«Одесских

Ьз ВееросlйсьЗlllCтаrв-

КМН В. І. Лем'..и

1!I.IIIf.......

ПИ'"

«МИ по виннJ р06И'rИ

пoar:йну C11IPa~ публ:цис;,..

SSjZф

"l'irв

,_,

101.2 110.3 101,3 102.5 102.7 101.5 98.S

ЗАIЮД ПJ\1!cmаt

Д~іІОО6!Ро6ний ком61U1f Зв.80Д~IВItИfЙ Koм61Н&1t

Д Ot:.1ІІ1дио~перимеJrtаJt'Ь!fd Р~МОI!J:В,о-мєхан1"U1кА за80А

~

~~<ir<I

102.~

~.,.

дPyfк3lPfllt ~ аJJЮМ1fН1ЬІ!Х бу~. IfОИІС~ ШИИОре'МOIII1f'dIII!ІЙ

за80Д

.

Виробниче д~()об~нt об'~

101,! 102.4 100.9 96,8

102.4 . 102.3 103.5 105.9 102.2 100.4 104.8 103.1

101.3 102.8 101.8 100.8

102.5 102.8 1(,3.8 108.4 102.2 101.2 105.0 102.7 104.1 lС3.15

101.8 98,7

QyДНOJlC'11W1ЩIй Х/Мо3а.вод

120,9 101.4

118.1 101.1

П~oмб!RlІ1'

101.7

120.~

За.вод lJЄ>C'lUQa.v.nюro 1ICIIIiiI.~ ~ НЮ,! 1ОЗ,4 Завод ~ JI ь1.OiINYIІі&И'ВІ

100.3

.0

102,3

МIerr

102.1

103,:1

М{)JЮНOOЩ>Д

106,7

lов.е

Р&ЙC1JIiJo~ ГОl'Oл,1:Всwa OOWi"IКO'11taЦWII фa6Jц8ea л1'l'к!.всыкa фабрнка жУlAOOЮJi~ 8QOБIJa

101,2

102.8 104,9

103.С

1015.З

K!lJIW1'~ ooм6~o~

102,1 104,'

Зatlюд мета.1ЮКОJIIC'І.'РУ1К'Ц1.І l1ptJМ,JtlCЛОIІІс'І'Ь роС-

105.5 53.9

100;2 56,7

100,4 101'"

101,3

Разом по району·

РUOІІ JIO райОВу

1

м1ClТ

105.Р

1112.8

118,1 101,6 101,7 100.3 101.2 103,2 106,6 100,4 104,8 102.8' 105.9 100.6 56.7 105,0 108.6

m«:а1'И історІю су-

-

або

внконавця

lіИ'Х

фуН'К'ЦlЙ

КОР'I!;рет-

достат-

-

ньо оБГРУИ'І"УваlТИ B-IrСНОВ'ОК IliРО ц.е. ДалІ ж спра-

вою

за~мвть<:я

Ofpга.и.

!\o~fI"I'er

}ЮН1роJDЮ

ра.

чи

парт:йннй

на.родного np~lКyparry-

Безперечно.

h'PO

шувати

Як

глобальні

справедливо

ЛЬся

посrаllовочиl

темИ.

з.а;з.нача·

начервневомУ'

родного чи союзного мас.­

проблемнІ, або ШТ2бу далеко

-

спеЦИФ\іа

функЦіЙ нашого «Ноеого життя» не ;ІОЗВОЛЯЄ пору·

(1983 р.) ПленумІ ци видІлити НПРС •. публІкації міжна.

T8 хочу ще оДИН вид популярно,го

жанру

к!й ~Нов.оЙ жизни".

кореспонден-

виправданІ

не завm;.J.И

в НИЗ0вій

пре-

ц;ї. В них зачlпаєтьrя пи- сі. Однак стаття має бути

вирlшеН'Ня ЯІ!ОГО потребує часу. допомоги

'taHHJI.

вищих

8льиоrо

інстанцій.

органіЧНОЮ С!\Ла:\QВОЮ газет'ного номера ЯК

спецl- м:сь,кра!'о<нки.

досЛ'дж е н ня. нівни.

Припустимо.

випуск

так

ПорІвняння

ли- п.раЦі двох

1

стіН·

якості

сусідніх рад·

жоролеріВ у Броварах. де госm:в чи цехІв JДН'ОГО за· вони

спроектовані

й

пу-

BO;jY -

хіба не тама д:НI

часНОС'1'1 1 намагат,ися пиСЗТИ 11 !·alК. щоб наше побутооиса.ння n'Р!l1Носило ПОСИЛЬНУ дооом-огу бєЗ'1ІО'

ще нІ в несе-рійне виробницт1іІО на ремонтно-мехаН~Ч'Н.ОМУ завод!. потребує ко<>перативних зусиль

середиlіd уч~,снииа.м руху і геРОIll\!-пролєтарям та.м,

кІльмох підприємств. У кореспонденції «Н о в е

ДeИlцію. З O,:J;Нoгo боку. вона. по,ц!6ко ДО репор,

ТОМУ порошковики. пласт- її охоче передрукує 06' мас!вц!. машинобуд!вни!\и ласна. а то й республІ'

на MlcцJ дІй..... то ІІ:Н мав К8 yзaJЗl А ю.)рeonOlНT~.

ГОТУ6'1'ЬСя

подіІ. І Г<)'!ІОSlка, в.лаоне

на

м'.с-и1

дРУГого - 8\.11· УІ neред6а'{ає ООМИlCлени,. фа'}!'

3

Тf'j. ЯОГО rpeба живо

Дося1lД;иО-eJЮllleр~ 8U8Д

Разом

тером. і

!lJj'i tJр<)МИCJIО!ЮХ НИ...

3еоД lЮ~t JIeТ~ С81Т.nm«<Хя1чкиА ~ІЮД

ФаБРИІ(t

Не'

нал!стсЬRy К'ІІІр'єру репО!'-

J .• )

-

О.

Нірас()В, І Т. В; llil~вmoB, щOOt ПОЧИНІІВ с.Вою жур-

l.SфbpмaiUЙ1fо-ооm.1l1Oваnьноro цеНІРУ держстаnстихи.

..,

. М.

в.ремєюнитка.

1IJ:JJh'1OМ певного керlвнина

а

І

П'з-

Y'JI0~IIftM

теццен.цlю

~ешТOlO

~ IООрИСТЬ R1!I!8iМ

ям

1

-

руху,

Щ)ИІНЄСТІІ

робіт·

1'OJIСІІІ!ІЮІМ

ЧИ/l'ачш

геро­

Н'З.flIIоІ

І!Іре·

ск.

Тurим 1QPIOИ, поидeвц1Jl це

IСОрееrryБJtl­

цис~ .жанр, аві, DG«Диуle'lll заРИСОlІочнl й формальио-nогі'lИ1 Jt()МПо' кентн, аналізув фaJtТJt. об­ меженІ в часі й просторІ. Дослl\І11НItКIИ часто вид!­ лlЯКУІ'Ь у сучасвМt пресІ !І,ва типи IЮреcuо~денцfЙ. до Г. БеН\'іСQ9 nOJIJ.J!JIs Іх

брудн~ннЯ. трансПОРТі10Г~ Обслуговування?. В по­

життя. порушило цю дJбній статті можуть БУ1 проблему. Юл~ка ромів ти так! узагальнення. ЩО

rr!іД1ТримаЛIf

позицію

газе-

K,aHOЬfКa

IJ1)Jeca.

Орlєн'tЯ!р

тн. Та шиноремонтними повинен бути масштабпослалися на певні при- ним. от лише б не відІрчини снеможливостl. ви- ватися від грунту Micц~

и.е JJlfШе пуску гумових

OfIJКCaTH.

с'11l181iIfИ. в'тюк 18 іВ­ шJIМIИ. це Й Дозвмнrr1о

аналітичного твору? А проблеми дисципліни, охорони оточуючого Еро­ вари середовища еlд за­

.

коліс до

вих фактів ...

ДонпmНG' аподання

Власне, деЯRІ пропозицlІ вже прозвучали. В лИП" ні вересні громадськІ кореспонденти мають без­ лІч рІзнопланових· фактів сьогодєнного життя 1 БІльше часу ДЛЯ осмислення баченого. Бажано бу. ло б підготувати для стІннІвки чи сНового життв. кореспонденЦіЮ про особ,тlИвостl збираиня врожаІs, підготовку шкіл до нового .навчальногr року. БУДIВ­ НИЦТВJ' житла І c'oцlaJIlЬHC культурних об·Є!\l1ЇВ ... , Тем наДЗЯТ"Іайно багато. Найважливіше для вас - вийти и? роблему і хоча б порушити п. Якщо ж упевненІ J своІх силах. спробуйте розКрити при· чини явища й запропонувати дІЛОВІ, конструктив!і БВ,Р:1ІGi'Т>' Р03R'язку жигеЙ!СЬfl{оІ з,адаЧI\И.

В. ДОВГИ'!, "аНАНД ат фlnологlчиих наук, внкnа­ да'! КиІвського держуИіверситету.


НОВЕ

-

Продиктовано -----3

Як ми вже повІдомляли, вІдбув­ VI пленум райкому профспІлки працівникІв сІльського господар­

багато

. який

розглянув

питання

.Про посилення ролІ І впливу пер­ винних профспІлкових органІзацІІІ ва

вдоск()налеНI;JЯ

IдеЙно·виховноJ

роботи в TpYAOBНJr колективах в свІтлІ Р шень червневнх (1983 р.) ПлеНУМів ЦК КПРС і' ЦК Ком­ партlІ України І завдаиь, що ви­ пливають

ЦК

Із

КПРС

промовя

иа

ря ЦК КПРС' товариша

Ю. В.

Для всіх наших профСПіЛКОВИХ ор­ активіста,

говорнв,

висїупаючи

доповІддю голова профспІлки пощів­ 'никІв сІльського господарства В. М.

Мемрук, першочергове завдаиня по­

перших

вивчення

днІв організувати

з

глиб~ке

матеріалl1'l

червневих

лась

НУМі ЦН НПРС тnвариша Ю. В. Анд­ І забе:з.пе­

трудящих.

розвиТRУ їх трудово!, І'ромадської акти.внос!l, що є необхІдною умовою lВиконання народногосподарських пла­ гІв.

вl!Ць:

го

Продовольчої програми, с.правою всієї партtr, всьо·

народу.

Прац'ВННКи

тосподарства

в першу

ми. А БИl<онатн Продсувот.чою при

програмою,

можна

ВИСО!{іЙ

оргаНізовано. стІ

веЛИКі

резерви.

закладенІ

соцlалістичномv змаганнІ, русі

ня

працівниКІв

в

-

по бригадному

тивlстсьна ставлення

всього

пІдряду

виховується

По;{ек'уди

зацІях

колек­

.

забули про

!lИНИ' передадуть молоді знання. переконання?

Як

підкреслювалось

ЗВЕДЕННЯ інформаційно-обчислювального це.тру державної статнстини про заготівлю кормів АЛВ худоби у господарствах району ва 11 дИпна 1983 року (В процентах до плаиу) Заготовлено

і --.г~ .!!ч = ~~. ~:z:~.

71,5

111,6

111,1 104,6 104,3 103.3 101,6 100 96,2 94,9 Центральна доCJI!JtJl8 стмц1J1 92,9 1Менl Докучаєва . 85,2

с КрасилІвський. сБМрицьниЙ. \.МенІ Юрова сзаплавниЙ. ППЗ сРудпя. іменІ Щорса сПлоскtв.ськиЙ • . сЛітк~вськиЙ.

сПухІвсьииЙ. еРусанІвський. еГоГОЛІВСЬКИЙ. сЗаворицькИЙ. .Жерд1вСЬКИЙ. с ВелинодимерсьюlЙ. іменІ 60-рIЧЧЯ СРСР

82,8

38,6

160,7

84,З

іменІ МІчурІна

сзlfcЯ"

77,8 72,7 68.6 63,1 62,7

120,0

80,5 4~,1

94,15

1,7

БЗ,4

бе."

і ,О

о району

Створення мІцно! мової бази для ської худоби на

осінньо'ЗИМОНИЙ

ріод

стійЛОВQ1'О

61,::! 140

22,0

69,0

пе­

утримги­

найважли-

103,6 147,3

26,0 33.3 367,3 110,0 41,0 87,8.

І

використовують

ус! МОЖJIИ 1востl

ДЮl заго-

у

порядок

ILРИМJИpef[IНУ

бороТь6~.

Це дало

ми,

гolВOPНIВ

В. О.

ПРОДО!lOJEьчоr

води!

без все6~Чil!Оro ральних І роль

зараз

нашого

IJI:,д'ПРШ:МС'І!В-а

СІВоІ

с~льськогооподарс",коro

і

цього НІЯ

залежатиме

постав.лених

Ми за\раз

рІвня

},cn,ішне

.

ПленумІ

ILP~OMJ

.ТеПJ1ицьтеXJмонтаж!

аНll'КІ'J>OМа.дс.ькJIX ·

n.po

даВ1НО

ПРИЙНЯТИЙ иа

трудовІ

СРСР,

1

має

вчиниів

!юл€'Нт.иви

сесії

вн-няrnово

ваіЕЛИВЕ

:5

,!tІлом, щоб суть

не

ництвt ЦІ

-'

це Н3ІОЧНКЙ урону Пр-акrrи

В

об.гоаоренн!\

доповідІ

взяли

'fa' сrарши1!

кож учаcrrь Т. М. Серова,

lдеАно­ бо B~Д

hнЖlffiер yк:paItнcыкг() ф!лl,алу Восе· соЮЗ>ноro ІИСТиrrУ'Т!У С!.ЛJЬСl>когоопода р­ сbftих аеporеодезИ'Ч'нlИ[Х ' ДХЛ~НЬ. Д. Ф. Литвиненко, д;и;реIКТОР Будкrн'

ВИІК·он-ан­

в

І<У НУЛЬfГYlPи c~'a РуДiltЯ, А. валь,

для

I1раЦ:'ВНИl<ів,

n1.д

ВІИІХ·ОlВaнlI!1І.

Л€J,\1'И

житлом

нещо

с-оц:а.rnьно-еl!юномtчне зна

соц:-ал.ЬНо-культурному ПЛ.aail:. Є ЦPJ6з

,

Верховно1

Д'У 6еЗn'.)РЯдJilв І н-едол1к118 на ВlИiроб

сферІ

у

П1ДДРМЄМС:'Г8>а немає с:в,ого дJиrrячого саДіКа. Погано ще nр.оходить ОРГЗJні­ за.ц~я sиосlдноro ,!іНІя . Мало роБИТЬСIІ турrЮХОДII8, в.иУ::щlв на бази в'IдПО­ чИ1НlКIУ. РJб(,тниIНClJМ немає ДіЄ заАма­ ТИlСЯ фl~;УЛ.ЬТУРОЮ І спортом. ЦІ пиrгаlНl!lЯ иам lJIеобх!дно розв' Я13,увати

Це

пlД1(реСЛИЛI

мііНялась формою. І кожний р:.шучи1! виостr,rn n;wфспtлок Піроти рlзноrо ро

м:ие­

труднощІ

нIIRОЛИ.

ЗaItC»i

ХО;1;ИЛ'И!СЬ,

за в;.(·а!Нь.

~lдчуваємо

впrpоваджен

Jlювати цей ДООlУмент пр-аН'ТИIЧНИIМF спра.вa.м1l, ЩОО олова нllКQЛИ не роз

Це вимагає

І бlльшаІ ув,а.ги .ДО вед>Є\НІНіІІ ВИХООfюІ ро6от.и в КОЛеІО11ИJВ;,

У

на

-

І,нlцlа;го

у plweнlНlltX 'ІерВНе'ВО:ГО П.л.е.н'УМ~ п1дкреслюється, . ЯІК &alЖЛ.ИІВО пl\11;КР:Л

ВН'р()6ющтва

з.ростає з ножн·ИJМ р,)Ком.

HO'М!Ї€T;B

ДОIПJМОry

чеЕtН'я.

Тому

у

я!и

тресту

П';)Л~'l'н;чне

можливе

AQБР!!В.

уваг)

це ПрИСНО мораJ1ЬНЮ

CBOЄlМly виступІ. голова

Ради

не'

прогр ? .

ВИНОРИСl'aНlНIІ

орг alН/lЧ1Н!Н:Х

ОЩНІ!{У.

рщlOlНалlзаlfО'рам

мОСТ1 до

райсlльгоспхім!І

ЛеонеИRО,

працек

Ж. С. Дарієнко, IVJДВИ!ІЦилась РJЛІ НОЛе&<IfИ:ВУ у J>03ВИ'11КУ ООЧУ'l''l'я вИlМог лИlВOC1"l. ВИ'Х()88ІIШІЯ В діУсl неrерпи:

IJIJ03ИIТНВН!: резульТа:гИ. Менше стало тих. хто тя,г-нуlВ колектив дон.и:зу, 31роCJLИ вИ/ро6н!и-ч! ПОl<а3Н1ИіКИ.

В И'!ЮН 8/ННЯ

ВСЮіЧ'Н\У

. УВТН

про­

повели

за.служенry

боти. . СЬО'!'0Д1И1.

дуже

JIoеда,ряМlИ,

З8ІСТУПННХ

ГOJLOJtИ

Но-

1.

ПРОфJЮl'.1'J

Ки'Ів06ЛіІМемОО'єдн<8.!ШЯ. . ПлеlН1YМ райкому Профс1l!ІJШИ пра· ~ІВНИІ}(tв сlinьсыкго ГOOnОідаРСТВ8 с;вали·в ааходи по виконанню

рlшещ

червнєвИІХ (1983 р.) ПJrelНtY>мI.В ЦН НПРС 1 цн НoМ!NIp1'lI УЩ>аІ.Jll)Jl na>ИІЙНа 1!І1\!1,tЮВ~ ПООТaJllOЩ.

фура:нсу кlлы<стl

самоIJ.1lИ..

НайгІрше

фуражу. А природні умо­

новище

ви нинІшнього

госпІ «Зоря'"

ЯfТ:JIивІ

l1i-'LЯ

літа

ЦЬ::>го.

ня весна, часті й дощІ, тепла погода но

n:рискорили

ріст

спри­

ж І сlнажу тут ще зовсІм

не заготовляли, а трав'я­ ного БОРОllIНа виготовлено BCЬOГ~ 82 тонни. Доречно

сl1!озаготl,в л я м

У

перед жнивний пер І о Д придІлили якнайсерйознl-

ту увагу. взявши курс на .Дотримання рекомен-

трав,

винористання'

переважно

насамп-еред

на

видно із зведення

при

цьому

рівни·кl1!

запита ти

у

ке­

господарства:

чим же займалися і зай­ маються кормо.добувннки?

Адже строки минули, тра­

ви' перестарІли малQ придатнІ

багато' А

рІчних, 11 першого

де шЛ'(и що

знач­

.

про

ста­ рад­

трав,

Правильно 5РоБИfIИ там, Д'

у

Ран­ припасено його 1255 тонн рясні !ІРИ планІ 3294. До того

а отже й початон ух зби­ рання

склалося

тепер

БІльшІсть

YlCосу умовно,

і стали для сіна.

йдуть

техніки,

lЮІ·ива,

без-

винористовуєть­

сІно. Ян ся на збираннІ зернових. БІльше

т,ретини радГосПliJI' успlшНе можна випускати з но виионали 1 перевико- ·поля зору 1 тану важлироботу, як виготов147,3 _ вали CJ3IOІ плани, У той ву лення трав'яноro бор ош­

сlльсыкхx Т.ру,дLвникІв нашого ра:йо­ ну. Про це добре пам'я­ тають у БІльшостІ госпо­ дарств

З

проф­

Ні у виробництво Іх пропозицій. ЦІ дуже важливий елемент виховноІ ро

внроБНИ'ЧИХ

п ЯlНицям.и

бок.у

:вадj:Jtиj

даЦ1Й

!ЮР' вlШИХ медакь

l'ромад­ наступ­

БИЙ

З

27,6 61,8 100 53,3 101.7

35,0

ВИЩИІХ

дис.цИIПЛіlН,И.

ГУЛЬПИlI<,а>М.и,

досвід,

тІвл! достатньо!

mCbKoro

сАвангард,.

на

досягненНІЯ

ДQБ0У

ЦК НП~С, про ефективнІсть органІ-

запаси

u

свій

рам,

ливу УЩі.гу звертає на ЗМlщнек'Ня тру­

вивчення

наставництво.

на,

керІвництва

з

творчою

ПlрофСПIJl'КОВ1И:Х

дават.и

. . Зараз ПРОфсn.Jл·ковиЙ комІте'!' особ·

школах

_!lоліТ!'ЧJiОГО

ЗQIК

n.о~а3lН.ИlК~В

.... '.. прJфСПIЛКО~ИХ оргаиl­

Створити

J

нин:.в,

асІ

на. Хто, ян не стар! . кадрові працlв­

дисципліну, по-~сувому ставить

ня є о~ним

11'

J

ООСТа>влено

ви·

з6итні.В виробництву. Прямий обов'я

н.р:м

роботи

Інженерно-технічного

O'l1PИlмуІОТЬ

ЦН

службооц!:в.

ро'бота

8JДМіН(СТ'1}8.ТИ.В 1 ИОГС

Т:Щ>Н,и

до себе та сооє'і IIJрацl і ;J;и,ть до матерІальних І

ДЄlmниЙ. Адже без ць.)го не>МожлИiImЙ Д~ЬШИЙ роовнток 1>цlціатив.и p()6~T-

людина

. -ДИСКЧ'ї

·Тру­

Пленуму

\.;JJеЙно-виховн.оІ

своєчасна

в'дпо­

дуже велина справа, життєво неоБХlд-

Продиктована життям вимога зМіц'

rocnoAspCТll8

до

в :'t'}rnБОКі

'

кожного

психологІя, бережливе до соЦіа.11стичної J!лас­

НАШ КОМЕНТАР

прац!,

гальноосвlтньоrо

ностІ. нювати

р.)

зав п:д'

трудовоІ І в и.р обни.ч О 1 дис ци~л:ни. ТаКі є в ножному ТРУДОВ1 'Nr'f колектИВІ!, ал'е не за;вжди }ЮН~

агітатори, ПОJD:тІнформатори, спецlал:сти поВ(якден.н.о д·о­

шення

організаЦІям !lеувагу на ставлен' навчання

(1983

р.ОЗВ'Я·

вис_окоУ

СемиполКіВ­

r. Малій.

не

РащlОИ8Лllзатор

к:в. Ми вважаєМоО, що IJ.Wl1aНJН.Я поліп-'

хвилюючІ бесіди_ - Важливо !Fакож пІ­ дІбрати слухачllВ з врахуванням За­

.

втІлюється поки що дуже повіль­ но. Досвід передових колективІв нра­ Іни показує, що саме в цих колекти­ н.раще

до

перетворяться

в

-

іВах

трудящих

профкому

Вlина·

Jl. а

8И1Я.В.JlЯЄ ставлени,я до свого ви.рабнн· цтва, Су>с.І1ільства в цілому. Це .. Jrюд~

носять Іх до ШRРОКОro кола рJ6~1'НИ­

отримає!>. '

поки

голова

птахофабрики В.

цього, го.ловн1

тися до добору пропагандистсьних кадрі'В. ЦІ люди повинні бy-rи осві-че­ ними, Ідейно переконаними, мати хист до такої р~б6jи. То.дl заняття

бригади. А от нова прогресивна форма працІ

чекати

ви·

ПершИt.," в обговОРеНІмІ допов4д1 &и­

ра,х робlтнНlНOJ! І

ПродовольчоІ програми. Тут у нас також багато недолІкІв. Перш за все, потрІбно дуже . уважно постави­

за ко­

об'єднані

не

к-омунlстичної

1

у наl1ЮМУ районІ більше Д'вох тревсІх

а

вt.дiюВ:Д8ЛbllJі,сть,

ставлеННЯКQЖНО­ ВИІ}(OJlаНJНЯ своУх

червне:восо

скаржити­

нІчого не

ПрофспІлковим обхідно звернути

мунlстичне' ставлеиня до праці. тин

у

висона

Lн1ц!атиоо. творче го пра,Ц~Нl!Uiа д.)

рац!онаЛlзаторсь.на

але й 'J<рган:зацJIНQГО cnІЛRОВИХ комlте1':'В.

наших

будУТЬ

cnpaBH

та

ІІІРОф-

в:сlх

КПРС, снаЗ8JВ він. Ма 1'еіР~'али ПJIoену­ міУ вже оБГJiворено иа за,гальних збо­

зацП.

ефеКТИ!3НіЙ Ідейно-риховн!й роботі. Для полІпшення Ідейно-виховно! ~оботи важливо повнІше ВИКОРИСТО­ іВувати

взагалІ

ходити

РЯДІ)',

магають

дUmюш нв.шого піДlIlРИЄМСТва га.ряче схвалюють і п1дIГРи.муlOO',ь рІшення

піде снаржитись у вищеС'lЮяtll оргаНі­

цІєї проб.!Jе­

намічені

буде

наших

тов-а,риства

р<щlоналізатор:в

1

зання всІх ви.рqбничо-технlчних да,нь, впровадження бригадного

в.имагає

р:шува.тн

СЬКОї

з.верталася

почути

всіх

оргаНI:зацlй,

ВсеСОЮЗ.НОГJ

Сапкін зазначи-а, щоус.п1шне

номун,:c-rич­

УспІх

ступив

як

ПотрІбно на мІсцях ро,зв'язувати

вІдпо­

завдання.

то

з чим

можна

«Якщо

питання,

сільського

чергу

ВідаЛЬНі за розв'язання

тІльки

ся,

то

зації

Х:ДНИJКіВ

обов' Я'з>к:.в.

до-

явища,

по

.-----

в К()ММеІ\·с.! З посилeнmям ідейно-ви­ ховно! роботи. Голова пра.ВЛ;IННЯ раl!'(;)'!JlНОЇ органі'

тру;{ових

аКТИВ!СI1:18.

.

.

негативнІ

головІ профкому, людина,

БІльше року ми трудимося над ви· нонанням яна стала

такІ

в

тру дящих

зуСИЛЬ

с.п:.л.к.ови:х

ДіяльностІ декого з иаших проф­ активістІв. Інколи люди приходять У райком профспlлни за порадою з пи­ тань. якІ Ух хвилюють. Ноли пІсля цього станеш говорити директору чи

чити Ух втІлення у життя. Вони до­ пюroжуть дальшому формуванню ко­ свІдомостІ

на

як

з.авда.НіЬ

. вихованню

БІльших

бюрократизм, коснІсть, формалІзм. З цим ще можна зустрітися І в

ропо"а . РІшення ПлеНУМІв ltе()6х~д~{)

МУНIСТИЧрої

ному

60

Інші

тому,

праЦі.

пов:дальних

голови

та

ПО

Ми повltRНl яоно усвІдомлювати, що ~,l<онаIfНЯ на.мічен.и~ па,ртlєю в:д'

Велика увага на пленумах зверта'

Номпарт1У України, промови на Пле­ донести по кожної ЛЮ!1ИНИ

-

іНІКОЛИ П ' ддисують листи І<ументн по-старому.

р.) ПлеНуМІВ ЦН НПРС і ЦН

(1983

672

на

Взяти такий принлад. XVII з'Узд профСПіЛОК СРСР прийняв рІшення про єдину назву керІвних профспіл­ І<ОВИХ органІв профком . Та до цього часу ще не всІ роБІтники про це :з.яають. НавІть ГОЛОВІ{ профкомlв

а

лягає в тому, щоб. не гаючи часv

звlльнеіl

судити

І<олективах виконуються виробни'!l плани, підвищується продуктивність працІ, наснільки МЩною є дисциплі­

го.

ганІзацІй, для кожного ПРОфСПіЛКОВО­ го

вІту. четверо

но

~ СІОР·

ЖИТТSlМ

:5аторськоІ І виховиоІ роооти потр:б­

роботи

процентів Із комуністи. Це велика сила_ Але, буваючи на міс­ цях, ДОВОДИТЬСЯ бачити багато фор­ малІзму в роботІ, часом зустрІчаєш­ ся з фактами незнання елементарно­

се!(реТ·1-

Андропова •.

виховно!

профкомів. Майже профактивІстІв

ПленумІ

Генеральног.о

заlЩань

в трудових колективах. ПОТРІБНО иа­ полегливо підВlfщувати' роль первинних профспілкових органІзацІй, ро­ бітничих зборІв, рад бригад. Особ­ лива роль вщводиться профспІлково' му активу. нашим профспІлковим кадрам. у нас Із 25 голІв профкомlВ 19-члеюr НПРС, 15 мають вищу ос­

*

року

1983

пленуму райкому профспілки працівників сІльського господарства

ся

ства;

.1JИi1НЯ

15

ЖИТТЯ

ж. час

.ани

в&илanи.

'11ра.ншеl та шші мlс1'НО' сті бага'1'О сІнату. В радгocnІсАвангард., веприJ!Л8,Д, його вже заготовлеко 6801 тоину ПРИ планІ

9500.

А

в

на. Адже в третинІ гос'по­

да.РСШl району до неІ ще не приступали (це тІ, що не мають 'СВОIx агрегатів): а в РЯIllI Інших виrотови­ пи борошиа незнач;iry

ЗВllоричах, Кlnьиl>СТь.

КняжИ'Чах, Богданlвці І МокреЦІ ' виконано й пере-

Отже, !аготl\I!JIЯ

KOPMLB

стоІть на порRдКУ ДIfJI виконано плани нагромад­ як одне а наЙ!В8жливlших жмня цього норму. 1 невІдкладних робіТ. І Однак слl~ зазначити, ІІ треба вести в комплек­ що 'не ск.рІзь пv-господа~­ сІ Із збираннЯІМ хлІБІв та 8.l'ротехн!чикми сьни поставились до за·го- l1mIими 1:l,sлі с:іна, дустW1И 11 на ,аходами,

ВIIІВИЦЬИа оБJlасв. В.· лике,

сучасне

І

красиве

rooподарсЬІКИХ

свинаряиКІ..

що. То­ складl1!. район\". КОJllI'оспу

село ЛНlПlБка, маnmlльському

Адже

ня і музичиа

школи.

Є

доходи

становлять

Центр ЙОГО прикрашають року БІльш будннок культурн, серед­ карбованцІВ.

.......

епоруд

теЛЯТИ1f;кID,

.

На .зніМ'Нах:

як

що-;

мІльйон

вгорІ

-

ТОР!'овельний центр, тир, члеии депутатсьноІ грyDJИ стадІон. будується ІІа ори­ 06r0в0tpJOJOТЬ питання про гІнальним

проектом

чий сад<ж иа

Вимощено

в

дитя·

сто

сеlIl

мІсць.

35

кl­

lIометр!m дор1г 1 тротуа­ рІв. А якІ чудовІ ЖИТlIО­ вІ будинки споруджують

для ТРУДIJ!И~~

У Липlв

ці!

БлагоустрІй сапа,

розвиток

raTIJ!

-

сІЛьради,

пра,влlпия

йог<

турбота дen~

колгоспу

uеи1l. 1М:ені

ЛенІна. Тільки в нинlm · нІй п'ятирІЧЦі на будl.aИ1! цтво соцlаЛЬНQ-КУЛЬТУР них об'єктІв вит.рачено понад один мільйон кар­ бованцilв. ВеликІ су.ми ви· дІляютьСя . 1 ДJlI1 зведення

:5абудову

села;

ВНИ:5У

,_

НОВІ буДИНКН ЛипІвки.

ФОТО О. rOpдIeBJI1Ia.

(фОТОХР()ІІ\l(а РАТАУ1.


"етор.

.. П5 , лиг.JНя1983 рок,

ПІСЛЯ:,ВАЖКИХфрои,овихдорlГ,пlсля

22

демо-

"ОВІ!

yчнtВСIJКІ

нlс'Тю

. мІсця,

ПОВ­ сіЛЬГОО!ІМашИ!f.

забе,3lIечена потрlб­

вчителя

і

участь

Py'K-CIJми

учнІв

створено

вати

в дитячий

будинок два

свердлильні.

ПО!~ні

комплекти

СЬКОМУ районі , Працюючи там, полюбив дітей. І там

на кожного учня є столярнlй майстерні.

в

ШJlИХ'R

!!ІМ!­

зацlя

20.45 21.00 21.3;

майстернях пр(')йти курс програми. І діти з радІстю йдуть на уроки працІ, особливо

За

багаторічну

дану

працю

ській ниві вона нагород, жена медаллю «Ветеран праці». Зараз, перебува­ ючи на заслуженому вІд­ починку, Галина Іван;,в­ на продовжує трудитися,

педаГОГ18

П'ЯТНИЦЯ,

І

за

покликом

серця .

нею;

спочатку

2!ести

що

уроки

він

праці.

І

залишить

' придивляв'ся

те,

IІІСть ролі ЧaJНня

кращих

мехаНізаЦії,

створе,ННі

важли· вав

трудового

у . вихованні

кабїнетLв радився

з

навмоло-

каБІнету

інспектор

пода'

райвно

В. О. Горенко, Інструктор по

ВОiJ.інню

трактора

доУ людини, Іван . КазимиІРОІВИ'Ч самовіддано праIЦкхвавнад розвитком цієУ · слрави. Взяти, наrrрifRлад, хоч' би облЗІДflання майстерень, кабіне-

О. О. НадточіЙ. І, зви­ чайно ж, у складанні трактора в класі найбіль­ ту роботу виконали самі діти. Допомагав ОФОРМ_1Я­ ти кабінет і син Вален­ ІІ!У .тракт(')рної спраізИ.3а- тин. IРз'зтут є все необхідне НинІ в школі будується

ДЛЯ ' теоретиЧlНИХ тичних занять.

приємно

було

телевІ, коли

чути

вчи-

11.3-0 14.30 14.50

і прак- га'раж

Слюсарна тут

,ма·ЙСтерня розрахована на

. -_ _ _ _ _

У

для

сівалка,

те~ніки.

ШIУГ,

. заКУП_lено

на,

Є

твина,

Шитого,

Сrепченка

на

М.

службу в лем

трудового

сана,

НіБНИ, також вчительКою

~Умілі

до вступу в педІнститут.

виробів.

і

ХУДОJl-..-ніх

Кращі

гуртк}вцlв

-

В.

виста'Вl\ах. боро- на шкІльних LDRола ТРИЧі брала

І ДОЗВІЛЛSI

карбованців, 300 з 'у Радя.нськИЙ фонд миру .

радrоспу

Роботою учнів і їх дозвіллям

вихователі,

як.!

були

ло деякий час

перерахува,lИ

~ е

. ·125 · процентів .

Це відчутна допомога радгос­ пу. Весело' і цікаво проводили діти своє до­ ' звіЛЛЯ. Дуже задоволені оргаНізацІєю відпо­ чинку дітей їх батьки.

на,ВIIIХ

1-4

Т. КОЦЮБА, сlЛЬКQР·

t'

кабель

жений

1

полагод­

радіо працює.

ансамб.,ю

піснІ

військового

ровесН1Ікуl

.Кар'є!!а

«День

Виступає танцю

роБІт-

«Мп!

піснІ .

ансамбль

пlсиl

камера.

Прем'єра

док.

теnефlльму

хороші:..

Деаж,вниА Інського •

музеА Украобразотворчоrо

20.00

На вобра1llч, дІти! Час. Сторlнкн ТВО'Рчостl.

ОJlес.

вl;дбулася

«Ентузіаст,>

пер'

У"'раїнсМ<оІ

nrt,cTb

• aell.JIHltlB

областІ

'х(')бж:та

ДСТ ~Кол()с"

А.

ради

уча:сть

0ІІ0р'ГСМЄНіИ лаС'fей сь-ку

ЛИ IN!

цІкаво. А по заКін­

оола,сть

Ниїв­

нещьку,

у

предс.тавля·

спорту

шороор,я:ді!.ІІЕ ЮlЙ.

змаганн,ях

жИН!с~:у

СРСР та

бра-тимуть

на

СРСР серед OnOPOT-::7v1,ен-\,в в

БР<J<Ва,рчани, працtвНіИ' заводу «Торгмаш1> -

В.ЦиQyJlliCМ<ИЙ

3 грамотами за ' хорошу роботу в радгоспІ ~ВеликодимерськиЙ •. М. ПОЛОВКО, rpома~сьКІІЙ кореспоидент.

п'яте.

-

Т'РЄНlYв.ал blНОГО збору, ям,ий в~будеться .в м. До·

06·

9.25

І

С:ЛЬСblКИХ м. Дз'ер­

ГОРМЮВСМ<ОЇ ':>б­

С.10ВО

п!!о

червоний

телефіJJЬМ

иО'мtSJ:t. І().З.'; Анr.,IАrька

• 1'2.00

,,'" гаJl­

мова.

пісня'•• філь.

якого

по!!ятунок:

.Д.1ьфа'. ІЗ.І(\ lПахова

Частина

команда

І (США).

Ю.

Башмет.

,,~Іи подружилися в квІ.. Зуст!!lч учИlв со""них республік.

14.20

МосПТУ

Новини.

~\Y ,l. фІльм Коливан"ва

І

.Танцюють Т. Попес­

KY~.

В. ІВКОВ,

А. С1\ОМСЬ­

маltстєр

спорту.

16.10

Кіно програма.

П.ІО Мр, ((,""це

Мнкола'lвська область_ Близько 20 тисяч чодовl'К займаються спортом у кодективах фіЗКультурн рад­ rоспlв, підпрнємств, шкіл, ПТ'У СнІгурІвського ра­ йону. ДЛЯ них обладнано десятк& волейбольннх майданчнків І футбольних полів, спортивнІ зали І

стрілецькі тнри, стадіон на

10

тисяч місць .

'

'Уперше иа МиколаївщинІ тут було створено сек­ цію дзю-до, і тепер до снІгурівців прнїжджають на змагання з Москви і Ленінграда, Грузії 1 Азербайджану, ВірменІї, Молдавії, Туркменії.. . Сп~рт міцно "в1йmов У повсякденне ЖНТТЯ тру­ ~никjв району. Тому такими популяринми ст3ЛJIl «День бlrуна., «Тнждень фізичноі культури І спор­ ry. та інШі спортнвнl свята. Ца знімку:' Tpeвyвaннsr юних футболістІв веде М. Ф. Умрих1н. Фото О. KpeМIUl. (ФотохронІка РАТА'У).

18.11\ V

фІльм

«Тн

МА1І.Н,

Rсиеє».

фестиваJl.

про

народну

ТВО'Рчість сВеселка-. роднІ танцІ Мозамбіку.

пісн,ею по життю. Вс .. те .'1еконкурс моло .. виконавцІв.

Доброrо вам здоров' •. Тедефlnьм .З.1Iт дозвоn..,

11.00 11.35

Призначається

побачев.

Естрадно,розважаnьиа

.Імпул,с'.

12.30

Науково-попу.

nporpaMa.

ІЗ.ОО ФI .1ьм-концерт І., Захарко' .

IЗ·.З5 Д .,я

дітей.

лонька»

Л. '

.CnIBa.

Фlnьм

• Руса­

. Сер геє..

• Восьмий

rpїx». Вистава. I7.З5 ,Скарби музеТв VкраТни-. С. Васильківськнй ,Чумаць­ киА Ромо:trlнівськиА ШJl.Х~ • 17.50 Te.1~Typ"i~ .Сонячнl к л ар­ нети». ('амодіяльнf ХУJl,ож:..

иl

ко.,ективи

ківс" " ї

та

Iвано · Фран.

ВоnинеькоТ

сСонячнl

06-

камера.

Продовження

19.40

теnетурвіру

кларнети:..

На добраніч, дітиl Час. . ТелефlJlЬМ .Собака нІ •. І серІя. 22.40 НОВИНИ.

20.45 21.00 21 .35

в,а

сІ.

ЗАГДЛЬНОСОЮЗНА

"

ГІмнастика.

8.00 8.15

Якщо

хочеш

бут1!

З.ІІ.оро­

Док. фІльми ФІнського те­ лебачення «Скляне село:., .Жу!!аве.1Ь, який не ста. пошта:. .

Док. фl.1ЬМ • Худо ЖВ1fк М. Греков'. 9.50 Голосн на!!одних (жтрументІв (rycni).

ТеJlефі.1ЬМ

10.35

шук

І

діте!!

3

і

2

П!!ограма Jlебв.чення .

Уз(іецькоrо

13.50

Змаrання з1 орІєнтування

Центрального

НОВ».

Клуб М8'ндрlвникlв. ВечІрня казка, MYnTфІльм .Домlно І його IJ.РУ'

19.00 20.00

• 1•.

т ..

СПОРТИІІВОГО на П!!Н3.

Те.1ебачеНR1IIІ.

Естетичне

14.15

.По- '

команда

чаСТИН1І.

вихованн ••

Скульптура.

На

V" І HaponiB

14.45 дІ

.1lтнlЙ Спа!)так!а­ СРСР. Академіч,

BeCJlYBaHHR.

н-е

15.1; МІжнародний 15.30 ФестивалІ...

огля,а. КонкуреІІ .. ,

Концерти .

Іб.35 Док. телефільм вмикого иароду'. - «сtм'я:,. І7.З5

Пут;вка

в

.Пр,авда ФI.1ЬМ 2

життя.

учнів ПТУ БРllгадиром

м.

Зустрl.

МОСКВИ

11

npoxlJ/.HHKIII

Метробуду В. Русановим І членами Аого б!!иrа.\lИ. 18.20 ІІа УІІ! пітнІй Спа!!такl••

на!!одlв

СРСР. AKalJ.eмl ••

18.sJ'eCbfJoe~oJl;~aBHS;;

Jфоrpа.~. -

ФI.,ьм-концерт.

Док. теnефlnьм ські гончарІ..

.Скопи••

19.10

Н.уково-попv .• ярииll фіJlЬМ Олександр Іва ..

ПРО1l.0вольча

дnя

порятунок:

12.25

Hg...

«Художник

20.15

З

дІ

МІжнародний

тоntпрограм

18.40

пl.

серlТ.

ПРОГРАМД УКРА'НСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 10.00 А,туа.1ьна камера. 10.35 Фі.,ьм-концерт .Лlто то.

Ід . ОО ІІ&вини.

--------------~---------------------

2

І

СОЮ3НИЙ

нема»,

фj .'ЬМ·J(О-ИЦерт.

С.

1

Час .

21.00 21.35

школа.

13.40 А .'ЬТИСТ

1-5.20 15.35

Бу nинку спі лок. Телефl .1ЬМ .Смерть

птахом»,

Профе<lя: бухгалтер •. Тел~фIJlЬМ для дlтеА • По­ І

не!!мовlрн•• К".10ННОМУ .а-

-

в;три .,ами..

.Альфа'.

сМу3tЙ.

шук

огn ••

9.30

.Твоя еКО_

11.05 • В степу наша , ФІльм-концерт. 11.25 aYKOBO-ПОПУЛЯРIІ-l

участь

перш;,сть

лІ

9,00 P3HKnBa

стук.

М-М

Очевидие К"нцерт у

18.4,;

ПЕРЕДАЧІ

ТА -ОБЛАСТЬ

ГІмнастика .

IО.I() П<>к.

ла,сті.

п~р­

ЦТ

TD:' .

ду збl,рної коман>'1JИ ДСТ ~НОЛОС1> і п:сля учбово-

nlращІ

різних

реоІ1убл~ки.

м.аЙІС1'ер

ченні зміни багато з них повернуться додому

з

ОКОМСblКи.Й

вич •

БесІда поnітичного Д·ача В. 6екетова. 16.25 МультфІльм.

8.30

8.:Ю Те.1 "Фі .1ЬМ .НеспоКIАне

ВOiF!1И заРахова.нt дО С·К.ІМ-

з городош­

ного onqp-тy. В змаГЗRН'Я'Х брали

8.00

КИІВ

(НІгерІя).

мужностІ. Телен,арис про Геl'ОЯ РаАянськоrо Союзу Л. Мане­

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

"

Виста­

В'ИМ .

Нови,нн.

23.00

на!!одну

народних

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИТВ ТА ОБЛАСТЬ

мистrцтвз .

20.50 21.00 21.35

НА

Обидв,а в<}НИ в,нступц,ли j'lCЛIішно. В. ЦиБУЛЬСЬКіИЙ за:йня'l! друге м:сце,

легенд

ластеА. 19.00 Актуа .1ьиа

сЛьnнnцвfт».

Актуальна

п!!о

с Весе.lка».

мотивами

14.30 Новини. 14.45 Об .1ИЧЧЯ друзі •• 15.3{) За законами

народжеНR.

Концерт nlричноТ .Закон І МИ'.

ПРОГРАМА

n і х

лиi!UНЯ 11 М. я,рунь

Ж и:roМ,и'рС.ько'{

радгоспу <ВеJlикодимерСЬRИЙ. з ранку до ве­ чора не змовкають дитячІ голоси. Тут відпо' чивають і працюють на полях радгоспу учнІ mкLл Печерського' району м . Києва. Щороку' своєю ІІрацею школярі подають велику допомогу господарству . Вони ІІРОПО' JlЮЮТЬ плантації .бурякІв та іншої городини. . Радгосп. створив прекрасні умови для ВіДпочинку І оздоровлення дітей. Своє дозвіЛJІЯ

вони проводять весело

19.00 19.30

за

nярн,а

Червонопрапорно­

Теnефl.'Ьм

й

сПОРТ--. .- - - -. .-

усьому для своїх вихованцІв. Це вчителІ І. Недолінченко, Р. О. ПолІщук. Ух заго­ ни виконували встановлені норми на 115 -

'У таборІ праЦі

Зараз

1І.01Іга,

Го'нчар.

в

. Н.

• • • І відпочинку

17.4-0 18.00 18.:>0

.

ва

передача.

.

ника:.,

ннх роБІт БІди ферll'/И.

з вини

~Бобриць­

КИЙ., працівники якого

керували до­

прикладом

16.40

зв'язку.

творчісТIІ

15.55

зеМJlЯ,

учасни­

БИТ8И . фестиваJl.

МІжнароD.НИЙ

ня. .

Ів.ОО НОВИ'НИ. І6.1() ТВОЯ

фронто..

3.\· стрJч

Курської

12.00 •

бригади •.

і прн внконанні зеМJlЯ'

них

.

ро­

радіо у

3.615

.. а

І(иївського

oKpyry.

землянІ

ФР~'1Ізlвц1 не· працюва­

що

танцю

го

полювати різнІгородні культури, збирати врожай: За короткий час шко.1ЯР) заробили

вІдповІв,

концерт

й

прн прокладаtml газ~ внх труб до с. Бобрнка

з працею сіJ1ЬСЬКИХ трудіВНИRів, самі взяти в нІй активну участь. ВОI'fИ допомагають про­

tti.1bMiB.

виставочних

Клуб

ЕТЬСЯ»-,

8"-01'1'111 Другоо з'Тз­ РСДРП . • Партlя -'- ро­

12.50

І

нерське».

світі .

До

иих

Кабель радіофlкаціІ був двІчі пошкоджений,

Начальник раАвузла ав'нзку В. В. Коробко

у

ВУ зум . честь І совість епохи». Т~J1ефестнваJlЬ документаль­

ботн без узгодження 8 рай вузлом

Каnьм,а-

УКРАТНСЬКОГО

Те.1ефі.1ЬМ .та довга дорога».

12.30

проводили

туваJIИ в своєму JIИстl жнтелl с. ФрунзІвки (ст. Бобрик).

ЦіКавО і змістовно IJjРОВОДЯТЬСВіЙ відпо­ 'lИНОК у піонертаборІ в с. Плоск?му учнІ RИ'Lвських шКіЛ ,N'Q 183 і .NQ 26 .. ДІТИ мають змогу добре відпочити, а також ознайомитися

Сьоrоди!

11.30

кореспон­

дент.

мо. запн­

І.

.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ НІ.ОО Актуа.1ьна ка",ера. 10.35 Виробнич, rімнасти""" (;).45 .lитеJjКJlуб •.

ПЕРЛОВСЬКИН,

СJlIДАМИ ПЕRЛДР1КО8АІІПХ ЛИСТІВ «Чому у нас 'lИТЬ радІо?»

оперет

ПРОГРАМА

ТАБОРАХ

І ПРАЦЯ,

Мая'КОВСЬКО­

8.

на.

22.4-0

друЗіВ.

ків

16.30 17.30

маnю1l'КУ

темфІльм •• Карам- Карамбо.1етта. за

мотивами

хоче стати готується

rpомаДСЬКИЙ

макети

ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ

свІдчені

Муз. 60 .1іна

роботи

експонуються

ВИХ

ДНХ

Час.

21.00 21.3'>

музеях

ПереможцІ.

12.25

го.

Іва-

І'ван Казимирович веде ще й два гуртки руки.

19.4~~:t~ети ·про

Ок-

МарН

ко)Кному

це!!т

навчання

ДOH~Ka

У

с Уралма шу».

По

115.55

...

піс­

50-1'1-

зз.,ах.

на

СьогоднІ У свІтІ. За вашими nистами. КОН­ до 50-річчя '.Уралма.

18.45 19.00

учите­

Анатолій. А ВНУЧRа

»а,,1

сонце.

йдуть ГОСПl механізатором зали­ листи- шився працювати син

подяки.

концертному

зеМ .,I.

18.30

!!осIАсько'

ВР. молодих. До

те.1еПРGrр.м

Іб.3-0 ІІа землІ, в небetах І мо"l. Мсх:ква І москвичІ . ЛІОдииа ~ <осповар

армію, як дякували їм за ШевченкІвської середньої труд. Зараз хлопціслу- шкOJIИ. і В рl;:(НОМУ рад­

жать добре, тож і ВІд КО?1андування

чя

I2.~5

шко .1ярl.

в

хор

ЦТ і Адрtси

13.55 V

...

у

кож

став

серІя.

2

r.,ир.

Співає

ні

Новини.

17.00 17.30

пеДІНСТИТУТУ

ан­

НОВІ\НИ.

та

проводжали шкОлІ б:блlоте'кзрем. Син,

В.

СХОДИТЬ-. Державноrо

До Дня метаJlурга. ДОІ[. фl.1ЬМИ .Я знаю місто буде». сПошу~ рез.єрвів», «Вал", д.1R заводу 1 мІс­

15.45

працює

Концерт

кало •.

на зуміли передати й ді­

педагог,

сонце

11.35

самб.'1Ю п:сні А танцю Ка .. !!ельськ01 АРСР .Кантеле'. 10.2П ФI.1ЬМ вІтям • • Чарlвне

після ученими ПедІнституту Ни­ молодих механізаторів, Ва,л.єнтин Іванов.ич, пIС.1Я єва. Велику допомогу У його ВИХОВа1Щ;,В - М. Ли-о заlК!нчеIНН'Я ИИЇВСЬoJ\ого

себе в школі, '8 душах (Цн:r-Я'ЧИ\Х., HeOЦ~HeНlНe.

'УсвІдомлюючи

нання

11.05

.Тут

Ба"ьківщини

9.5.5

тям . Іхня дочка МарІя облад­ тина випускникІв . І дуже Ьванівна Лукашевич та­

до

фІльм

9.15 JlOK.

І його помІчників дав хо- ні знання.

їх. Неодноразово їздив У них в ра,дгоспl залишилаНІжин та Згур!вку, де ся працювати майже тре-

за

(цимба­

ли) .

Труди~я у МокрецьК1Й. самому вчитися. Наса1\!' рошl результати. Школа Свою лю60В до педаго­ 3азим'янській, а тепер, п~ред,в>стУ'НИВ 'на RУРСИ зробила три випуски гlчної справи Іван Нази­ rвc.ьoгo вже тридцять ро" тракторИСТі'В і закінчив трактористів, з кожного з мирович і Галина ІванІв­ l(1.в, в Бобрицькlй середній школі. Спочатку іБЧИ'В . дітей м(')лодших масЬв, а піз.ніше почав

цт

8.00 8.45 Грає А. Леончик

На її ур.:жах, поза,класних заходах панує атмосфера працювати взаємного довір'я з уч­

довелося

ли ПН,.

15

ЛИПНЯ

16

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ Час.

8.00 8.4.1 МемдlТ OeeTit. 9.00 ДЛЯ вас, батьки. 9.30 29·іІ тираж .СпОрт.,оТО-. 9.40 БІ.1Ьше хороших товарІ •• 10.10 Письменники у боротьбІ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА Час.

«ЧеUIl1l1Р.

СУБОТА,

освітян­

роБІт).

музика.

Темфlnьм 2 ееріТ.

І

же вирІшив ' присвятити Особл.И!во багато КЛОПО- люблять вони на токарних нями. Повсякча'с вчитель· СВClє . життя ДІтям. . ту було по створенню ка- з деревом, ка У творчих пошуках. І З перших КРОКівпеда· бl,нету тракторної справи. BepcTarax. КопІткий 'l1pyn !'зана це дає хорошІ плоо;1И. Ії rогіЧної роботи зрозумів, Оскільки Іва'Н НаЗИ';l;ПfРО' Казимировича Вансовича вихованці одержують міц­ що вибрав справу ' до ду- вич не · був обізнаний з ті,

Камерна

і

ісамовlд '

на

peaJl1sa!!.". (Оргlllf.

Jl(НИВНИХ

Час .

на Назимировича Га­ лина Іванівна Новаленко ,

гу в

Династія

обласних

'У цІй же школІ працює вчителькою дружина Іва­

іНСТРУМE'lнтlв весь і

в

га.ннях умільЦів.

б1JIізаІЩ з арМІї в 1947 ними інструментами. Є справжній . комплекс тру' fjOЦi, Іван Казимирович тут шІсть токарних вер­ дового навчання. У ре­ Вансович пішов працю' CTaTtB, один фрезерний, ~ль'Татl уЧНі мають змо­ с. Красного. що в Обухів·

ЖИТТ"

19.30 20.00

ЛЯ

20.15 21.00 21.35

програма:

.

Музичний кІоск. ВечІрня казка. .ТЬОТІІ

розпові,цае •••

Здоров ' я. Час.

Фlnьм

»"

.П0lle1l..кв&

ва.

аю...

ва:..

Броварськоll'/У об' єднанню с: Райсlльгоспхlмlя:t . НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

трактористи на трактори ТЛ-З, Т-150, ЮМЗ-б Л, бу.~ьдозеристи, кранівник, брига-. дир тракторної бриrади. комірник-картотеr. чик_

Редактор • НОВАЯ

ЖИЗНЬ,.

орг••, БрО.8РСIІОГО

ГОРОАСltОГО

Itомитета КОМ мунястичесхоll 08рТВ8 УКР8I\НЬІ. горо,а. рого и раАонного Советов и"роnRыx веПУ1аТ08 Кие.. ' 8(ОЙ 06лаСТIІ. (На украЯRС"ОМ ЯЗЬІке). ' Рев. кто!! Е. ФЄДЯРІ , Газета 8bIXOART с 17 апреnя 1937 ГОАа.

J1u

BыoJl.a~~

ІІОРНIUI"

среда.

WlUUЩ8,

еуббоrа.

Црееl

рцакцlТ,

255020. 11. ВУЛ

БРОВАРИ

К:ИТВСЬКА.

Є.

Адміністрація.

ФЕДИН •

КИТВСЬКОJ

ОБЛДСТІ,

!54• .

Те1tефони: реАаКТОРI - Ig-3,82; ,а,·Тунник. p~n.KT0i>a, вlддl"у naprlnHoro ЖII'Т't>. 19-4·47; .innoBIAa,'bHorO секре1аря. віДдІЛу сільського гос" о ,," rr, "" Iq-~, 18: ко!!еспондента мlсцеВf)rо радіОМОllJlенва "" 19·3-05; віддІлів ОРОМИСо10"uстІ. ЛНС1іВ І Mal;OIlCli lІо6ОТ8 ... ~+...

-

.IНД~kе

Ь1964.

Дру.

8ИСОКИЯ,

ваниА "ркуш, ТИРОЖ 12.5,55 Броварсь", Ару"арв. УflfJаМJllння у І .".ж"о.."

м.

154.

~1'P88BI горгl8лl .

Бровари Киіьськоl ТеnеФом 19·4·37.

Обс'"

,

81>УІСо.,

"рнмlрникlн. Зам. 2860. КИУАСЬКОГО оБJl"СНОГО

.-ИА8J1ницr'А ПOJltrp8фfl Адрес. ,рук_р"l, 2~,

обпастІ.

eYJI.

КIІIВСІоКІ,

#110 1983  
#110 1983  
Advertisement