Page 1

ПЛАН ПІВРІЧЧЯ ПЕРЕВИНОНАНО

•І

110 (4011)

Широко розгорнувши соціалістичне змагання за гідну зу·

СЕРЕДА

стріч наступного

9

заводобудівного

завдань. Зокрема , план по реалізації продукції в цілому

під

девізом <<XXV

з'їзду КПРС 25 ударних декад!>> колективів заводів порош· кової металургії , електротехнічних виробів, торговельного ма­

ГАЗЕТА

шинобудування , фабрик Гоголівської стрічкаткацької

ЗАСНОВАНА

та Бро­

варськоІ верхнього дитячого трикотажного одягу і ряду інших підприємств, які випустили падпланових виробів культурно-по­

РОЦІ

1935

по

тисяч карбованців. Найбільший внесок у дострокове здійснения державних зав·

коа.

дань інІціаторів соціалістичного змагання

В

комбі­

району виконано на 103,6 процента. Це дало можливість від­ правити замовникам надпланової продукції на 3 мільйони і 60

р.

1975

2

з'їзду КПРС, колективи усіх промнсло­

нату) успішно справилися з виконанням піврічних виробничих

липня Ціва

XXV

вих пІдприємств району (за винятком

бутового призначення та предntетів широкого вжитку на сотні тисn карбованців.

Значних успіхів досягла і переважна біщ,шість будівельних організацій. У цілоr-tу по району пІврічне завдання по генпі д­ ряд:у виконано на 100,4 процента. а власними силами - на 100 процентів. Серед сі.'ІЬСМ<их буд!вельних орган ізацій кро­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІJ )'KPAI!tJ:t, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

кує в авангарді передз'їздівсЬІ;ого

ЖНИВАМ- ВИСОКІ ТЕМПИ І ЯКІСТЬІ ** *

Ще один здобуток комбайперів Нового успіху врожаю досягли

радгосnу імені трудову

ступного зони з

XXV

дня у

Несучи

lllopca.

вахту на

честь

на­

з'їзду КПРС,

день

Рекордного виробітку на об­ молоті хлібів добилися екіпажі

"ІОТ~рьох

комбайнових

агре~

ии вийшди о десятш годині раІіку і зупинили машини для техдогляду лише вчора о вось­

мій годині ранку. За двадцять

Механізатори

Троєщияськ о­

rо відділка· радгоспу імені Кі­ рова,

впроваджуючи

вий досвід, диве,

передо­

роблять усе мож­ завершальному

щоб

Добре працює на

шв

на

Він

звал всю

ницю на площі

персвищує

Федоро­

вдало

випро­

б}'вав новий комбайн «Колос».

СКЛАДОВІ ЯКОСТІ

без затримок

транспортували

зерно від комбайнів, не допус­ кади їх простоїв. Все ближче жнива у

наближаються

радгоспі до

завер­

шення. На зваJІ вже скошено 700 rеК'!'арів, підібрано й об­ молочено валки на 440 гек­

Леніщрад. Сорок. процент ів ви ­ робів, які випускає виробни ч е об'-єднання .:3лик. тросr<ла» , позна­ чені сьогодні почесни.tt r:'я тку т­ ни.ком · · ~ державнu,;t Знако.Іt якос­ ті. Так(Jм

М. КАЛЮЖНИИ. директор радгосnу.

50

зац ії

є результат с);;· систели

управління якістю , лh·а вп роваd ­ жуєт ь ся тепер на підприємстві. Я к.u~о дон.едав н.а конт ролюбав­

тощо.

ні

традиц ійним ВТК входять відділи надійності, Jtе трології, с тандарти­

ся тільки рівень виконання, то сu­ сте.ча охоплює тш;ож і проекту­

вання, і техн оло гію. Отже, бо· ротьба за якість го тової п родук­ ції І(абуЛа .:трь ох вuдірі6». Тепер неод;.tінн ий .:захист» кож­ ного етапу конструкторських . і

тонн і .· бі.'Іьше при завдан­

технологічних розробок став за ко­

34.

ном. Опонента.Іtи при ц ьoJtrf є представники єдиної служби уп · равлінн.я якістю, do якої поряд з

Тепер механізатори косить mзні культури. Про досягненнJt передови­ ків на жнивах систематично розповідається у стінній пресі. Тут агітатори випускаюТ1о «календарі трудової слави», «блискавки» тощо. И. КОВАЛЕНКО .

турбувалися сам директор

nідшефний

радгосп «Жердівський » з Ки­ ївського

комошату

Кулик. Завдяки

хімічного

волокна, щоб доnомогти в про­

да усnішно

веденні

ста.вленим

сі.1ьськогосподарсьі\.их

3

робіт.

сімдесяти

наших ро­

бітни~-.ів у селі Михайлівці бу­ ло створено комш1ексну брига­ дУ.

Про

організацію

боти і

нашої

відnочинку

адміністрація, радгоспу О. .Я:.

ро­

постійно

цьому брига­

сnравилася nеред

нею

ням. У вечері, пісдя

з

по­

завдан­

закінчен­

ня робочого дн я, в місцевому

то тут

Усі електросилів ц і активні учасники н.ово ї систе,ии. Майже 98 процент ів виробів вопи здають з перш ого пред'явлення. 1150 ро ­ бітників маю т ь особ и сте к.лс йлю. На фото: біля .:Екра;tа якості» член и передової бригад и об ..аоту­

валь ників І вана Ш аро е а. Злів а направо: Аркад ій Петров, Генна­ дій Сот ников, В іктор Ли сенков, Іван Шаров і Олексій СеАІенов.

У ДАУГ АВПІЛСЬКИХ ХІМІКІВ Латвійська РСР. Даугаrтілсь­ кий завод хіміttного волокна ілtе· ні Ленінськог о комсмюлу роз­ ширюєть ся і техні•mо переозброю­

єть ся. Оновлює.ться і споруііжу­ ється понад два дця ть об' єктів.

Б удівельники

й о ни

І.

капі таловкла·

закінчення,\!

реконструк·

випуск;

волокон.

чергу

реконструй о ван их

виробни•

ч их по тужностей, це дасть ,1/ОЖ· .шаість збільши ти випу ск в одОКО/'1. на кілька ти ся ч то нн за рік. У монтажі у статкуван н.'l бсрут6

учас ть спеціалісти з НД Р і Чехо­

1Кузера,

слов аччини, звідки надх одить тех­

ніка відповідн о до програ ,ии РЕВ. На фото: ткацький цех заводу.

'ІІПІорук, З. Прокопенко

-

do

Будівельники і монтажн ики н.а рік. ран іше строку здали першу

Всі ми дуже вдячні за таке

А. Шепновський, А. Нн­

Із

х імічних

піклування про нас.

на було подивитись те.rн~візій­ ні передачі, почитати газети і

потанцюмти . Час·

освоїти

ції завод майже подвої ть

щенню іх працездатності .

к.ТJубі (зав . А . Т. Кукса) мож­

журнали,

карбо ванців

ден ь.

JІюдей, nідви­

В.

маю т ь

к іпця року б ільш як чо тири JІtіль~

фільми. Все це сприяло хоро­

Вдовин,

науково -технічн ий.

лікв ідовано розрив між конструю ­ ванпя м вироб ів і розробкою тех­ но.,юс:ії їх випуску. Тепер ці е тапи існують паралел ьно.

демонстрrвалиси кіно­

шому настрою

та

Завдяки зус иллям но вої служби

Завдяки постійній турботі Ми приіхади в

~

РІДНІІІ

вич Мозговий, Олексій Олек­ сандрович Лесик, Микола Ми­ колайович Богданов та Іван Олексійович Маляренко. Вони

Жнивують

Микола

..

RP АІІІІ

Самовіддано трудились nьо· дня і шофери Іван Степано­

Він підібрав валки хліба з 60 гектарів і намолотив 185 тонн зерна. 3а день намолочує по

вич ТрохюІЧУК

пше­

110 гектаrів.

77,3-

тарах . Жаткарі нині косять пізні культури жито, овес

Комбайнер

ПО

комбайнами

денне завдання. Ксмбайнери Віктор Іванович Бартопомей і Василь Микодайович Лимарен­ ко з по111ічниками Антоном Петровичем Лковенком та Ми-

і бі.'Іьше гектар ів.

уже ско­

озиму

ro

lllоденний виробіток на жат­ ку «ЖРС-4,9 » становить 20

культур

тракторист Михаfіло Петрович І\ондратовець.

Першість у соціа.'Іістично~ІУ змаганні у цей день завоював

ТР9ЄЩИВЦ1

збиранні

зе рнових

«СК-4>> відповідно по 63 тонни.

у

році n'ятирічки домогтися збільшення виробництва сі.1ь­ ськогпсnодарсь"ої про;rУь."ЦіЇ. врожаю

ком

ки на 120 гектарах і намоло­ тили майже 320 тонн зерна.

більш ніж утричі

rатів позавчора, 7 липня. На пі~бирання валків пшениці во­

.N9 4.

ти механізатори nідібрали ва.'І­

Водій комбайна «Нива» Мико­ ла Павлович Максименко і йо­ го помічниК' Володимир Пет­ рович Тимченко видади з бун­ кера 97,5 тонни пшениці, що

нарощують

те~ши роботи.

силами на 112,5 процента . Набагато перекрили свої вироб­ ничі плани також колективи П ДБП-2 , мостопоїзда-814, госп­ р~зрахувкового БМУ та ремонтно-будівельного управлінпл

:колою Прохоровичем Тарасен·

екіпаж комбайнера Володими­ ра Карповича Малярею;а. 3 своїм nомічником комуністом Мико.1ою Маркіяновичем Пам­ nухаю вони намолоти.'Іи 80,6 тонни зерна nри завдан ні 25.

на збиранні комбайнери

змагання

власними силами на 120,8 процента. Кмектив шляхо-будівельного управління .N'2 50 у трудовому суперництві випередив усіх міських будівельників. Піврічний план по генпідряду він виконав на 120,7 процента , а власними

дві години безnерервної робо­

намолотили

соці алістичного

колектив Дарницького ре!\юнтно-будівельного управління, який пІврічний план по генпідряду виконав на 122,6 процента, а

робітники комбінату.

(Ф отохроніка ТАРС).

ffі\ШШШШІІШШШІІШІІІШПJІІПІПШІІІІІШШІІІІІІІІІІППШШІШІlШШІПППІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІППШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіІІІІІІІІ

НА ВІДПОВІДА~JІЬНІЙ ДІЛЯНЦІ По-ударному несе дівську

вахту

ністичної

передз 'їз­

колектив

ко:-.Іу­

праці шихтового

від­

ділення цеху .N2 З заводу по· рошкової металургії. Жіноча

бригада.

очолювана

Любов'ю

Василі вною Українцевою,

вико­

нує одну з найважливіших опе­ рацій

цеху,

виготовляючи

складну лиговану шихту. І від якос ті цієї продукції багато за­ лежить робота усієї пресо вої дільниці.

тив,

що

працює

Розуміючи це,

має з

багатий

великим

колек­

досвід, трудо вим

піднесенням ! здає продукцію лише з першого пред'явлення . Нинішньоrо року бриrада

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ

взяла зо!іов 'я зання пі дтвердити звання «Колективу комуністич­

уnравJІіння СЇJІЬСЬКОГО райвиконкому

ної пра ці» ! шодень до:'.Іаrаєть­ ся нових успіхів, виконуючи

виробничий

план

на

про

120-130

Теплюк, Надію Дмитрівну Лісничу та

їх

ють сьогоднІ нів

заводу.

с

Оі

Наs•в

І'ОеПСJ!&]ХТІ

у числі

передови­ змагання

В . ВЕРГУН, начальник бюро технічноrо контрото цеху .М 3.

., "

сІ1лос:ківс:ький:. сТребухівський:.

імені Кірова

MOJIOKa

лиnня

1975

господарствами

«Жерд і вський» «Русані вський>>

ІІ:Ф

с. с

"... "' ...... .,

"' !І!

::f"'

17,8 16,1 14.5

17,8 16,5 14.8

1..

'g~

-"'

~" ::

...

:

с. с

~ g__

'&г

-0,2 - 0.1

:1

:~

(,)

...

с.

>

+І;::

+1 ,3 -2,4 - 0,2

13,8 12,0 11,7 11,6

13,8 12,0 12,0 11,8

11 ,6 11 ,3 11 ,0 10,8 10,6 10,3 10,3 9,8

11,8 12,2 11 ,2 11 ,0 10,8 10,5 10,5 10,0 9,:3 9,5 10,0

+0,2 +0,3 -0,3

+0,8 +1 ,8 +1 ,1 +0,6

87 87 91 81

-0,1 - 0,4 +0,1 + 0,8 -0,2 - 0,9 - 0,7 - 0,2 -0,7 -1 ,2 +0,1

+1 ,1 -0,9 +0,8 +1,1 +0,5 +0,7 -0,7 -0,5 -0,5 +0,3 - 4,2

92 93 92 95 90 92 88 91 90 87 92

Пле мпта х оза вод

.."' .. ::...,_ .." .." .. "'"'"' ., .. .. :: ....... ..... .,"' "' ..." .. -- 0: ..... .. ""' "'"' +І ; .,с.

Щор са

року.

....... !;.. ~з .....

.,_ "'"' ..,,., "' "" "'"' ::fc:> _., ""' СІ..

б рига дира назива­

соціалістичного

7

•=

процент ів . А тому Варвару Ва·

силівну Здоровець, Галину Іва­ н і вну . Пр иму, Марію Янівну Шоннінову, Ганну Василівн:у

надій

району 3а

ім е н і

«Красилівський»

господарства

"'

1-

« Рудня »

«А вангард» « Г О ГОЛі ВСЬКИЇ!» «Заворицький>> «З ор я>> «Л ітківськ ий>>

« Б об[JІЩЬЮІЇІ>> « Ве.,икоднм ер . >>

83 19

і ~т ен і Докучаєва

9,3

« За nла вниіі>>

90

імен і

9,1 8,7

М ічуріна


ДІЮТЬ

ПАРТГРУПИ

Партійна група першої бригзди rоспу <<Русанівсьний» невелика,

радв її

день, вони збирають урожай на гектарах більше норми.

раціона.rrьне використання технологІч­ ного устаткування майстерні та інстру­ ментів, забезпечення високої якості ре­ монтних робіт. Нещодавно С'І'ворена партійна група на молочнотоварній фермі М 1, в скла-

5-7

складі п'ять комуністів. Хоч їх і небаrато, але вони є основним ядром в мобілізації механізаторів· на успішне вирішення завдань, поставлених перед бригадою. Ножен член НПРС передозик виробництва, бере активну участь

Добре діє партійна група з 8 комун!стів у механічній майстерні. Приклад у роботІ показують токар Роман Зінь, якого номуністи обрали парторго~f. ветеран війни і праці слюсар Василь Губанов, електрозварник Петро Середа. Сумлін-

діяної Герой Соціалістичної Праці, бригадир тваринників, член НПРС Марія Пильтяй, доярка ВІра Юрченко, яку нещодавно прийнято в члени НПРС. Зобов'язавшись надоїти по 4200 кілограмів ~1олоІ<а віл корови, молода кому-

ту йому не доручають, зробить вчасно 1 якісно, виконує норми на 110-115

ва.'lий час був бригадиром тра'І\торної брига·дн, mженер-нонтролер Микола }{о-

ни партії прийнята доярка Євгенія Божко. Вона надоїла майже по 3000

у грома.дській роботі. Тракторист Степан Нещерет партrрупо·рг, яку робо-

но викощують свої обов'язки і завідую· чий майсrернею Іван }{ваша, який три-

процентів.

По-ударному тракторист

трудяться

Григорій

валеІІJКо.

комуніст

Хамбір,

тор, молодий член партії

В ключивnшсь

механ!за-

ня на честь

Дмитро Хо-

жнива, -

соц ашстичне

кілогрюfів

групі Г

змаган-

XXV з'їзду НПРС, ремонт-

підготували техніку

перейшов поміч-

ку п'ятирічки.

молона

від

ферми N2 1 Н

корови.

і

У парт-

техн!R-тва.ринник

алина остюк. У радгоспі на різних ділянках вироб-

Колектив Херсонського консервного комбінату, ставши на трудову вахту

б . 1 . 90 комуюст лизько ' в 1 кандидатів у члени НПРС. Вони є бойовими

зався виготовити додатково яо завдання 2 мільйони банок різних коисервів.

нвцтва працює сlм партгруц, ЯКі об'єд-

до жнив, яка тепер безвідмовно працює на збиранні врожаю завершального ро-

ни:ком до комбайнера Василя Рябого. Працюючи позмінно повний світловий ~~a.~------~._._ н..-

...__..._...

.

1

у

ники високО'Якісно

менко. Раніше він працював техніком на nо.'lиванні просалних культур, а ко-

ли настали

ністка за півріччя одержала більш ніж по 2200 кілограмів. Нандидатом у чле-

на честь xxv з'їзду КПРС, зобов'я-

нують

В партгрупі регулярно

ланками радгоспної партійної організа-

На Фото: механізована лінія по ви-

робництву

консервів.

nроводРІться паортзбори. Номунісції. Фото r. Шевакіна. ти сnільно обговорюють питання про Г. АНДРІ6НІКU. (Фотохроніка РАТАУ)" _.~.s888&S.В8В...a.asasassasgs...~as-..._.._._.._.........R.ns88sa.a....~~•~~~••••n~~~

........................_...

Виховувати громадсЬkою думkою ПАРТZ.Й:КЕ Боротьба

з пияцтвом та

ал­

тим більш необхідно, що в боротьбі з алкоголізмом і пи­ яцтвом в різних цехах застосо­ вувались різні методи, часом навіть діаметрально протилеж­ ні. Приміром, у цеху лиття з

коrоліз~юм є

одним з важли­ вих завдань колективів під· nриємств. Про це неодноразо­ во вказувалось і в партійних документах, і в цілому ряді матеріалів преси, радіо, теле­ бачення. Увага, яка приділя­ ється

цьому

мірна.

питанню,

Адже

або,

принаймні, зведення до мініму­ му фактів пияцтва, сприяє під­ вищенню тру дової дисципліни, зростанню продуктивності пра­ ці робітничого колекти)!у, пози­ тивно відбивається на його кількісних і ·якісних вирJбни­ чих

часто

nослабилась

зловживає

в

зловживання

стали

трудова

nричин,

дисциnліна, ряд робітників за­ воду nобували у витверезник~ а працівник ре~юнтно-механіч­ ноrо цеху В. Л·\. Романенко :;а кі.1ька місяців встиг «завіта­ ти» туди тричі. І актив nарторганізаціі вирі­ шив серйозно обговорити та· кий стан сnрав, знаі'!ти причи­ ни недо 1іків, накрестпи шля­ хи їх викорінення. Ue було

що

часто

nеревиховувати,

а

не

підприємстві. Факти порушен­ ня трудової дисципліни не зав­

усунення

ти

в

колектив.

б

лекції

про

людини

шкідливість

алкоголю,

не

ка­

жучи вже про різноманітні диспути, обговорення на цю те:.Іу. Неоперативно діяв і штаб «Комсомольського про­ жектора», який nодавав у га­ зеті, в основнову, вже дещо застарілу, неактуальну інфор­ мацію. В результаті цих недо­ ліків траплялись навіть такі негативні факти, як розnиван­ ня алкогольних напоїв просто в цехах підприємства.

А на трансnортній nорушників просто

Критичні зауваження вислов­

сnиртним,

основну увагу приділив лікам, які все ж таки місце на підприємстві. його носив критичний тер. В ньому було дано

збавлятись

для

Розмова вийшла nо-nартій­ ному принципова і ділова. Ко­ муніст Григорій Якович Мар­ хотко, відзначивши, що на за­ воді nроведено певну роботу проти

однією лиш nостанов­ кою nитань, а наміти.1и шляхи

ча

алкоголь­

nроводять,

жень.

nоступати тривожні сигнали: внаслідок nияцтва в окремих цехах

напоями,

жились

лись гласності. Особливо пога­ но велась робота з молодими робітниками. Для них жодно­ го разу не було nрочитано хо­

звільняють з роботи, як ка­ жуть, без будь-яких поперед­

Саме про це й зайшла мова на одному з засідань партій· ного бюро заводу пластмас. Справа в тім, шо в першо­ му кварталі цього року на nід­ досить

хто

ними

бітника. дільниці

показниках.

nриємство

тими,

певною мірою сприяло деяке по­ слаблення виховної роботи на

жди аналізувались, не піддава­

першу чергу, виховну роботу, звертаючись до свідомості ро­

законо­

усунення,

.;EBT'Z'B

лювались й іншими

недо­ мають Виступ харак­ Еналіз

чими.

Зокрема,

ретаря

виступаю­

заступник

nарторганізації

сек­

заводу

Галина Петрівна Рей зауважи­ ла, що на nідnриємстві недо­ статньо ведеться

призводять

профілактич­

вказаних

вказав

на

пияцтва

стає

методи

впливу,

сивок

Важливо мадську ду~Іку

-

-

сказав

рушники

деякі робітники

ти

майже

в

радно,

що

його

питання усіх

nодо­

ставились

виступах.

комуністи

не

Від­ обме-

секретар

парторгані­

відчувають,

шо

думати з

і

вони

змушені

критичного боку

г

нещодавно

дорожі. Львів -

-

Яремча

-

Пропаганд11сти

повернулася з

їх

Ужгород -

Чернівці

-

Мукачів -

свіІ"І

Практика підтверджує, що виховання nорушпиків у колективі найбільш пра· ВІІЛЬІІИЙ. Бо Й сnравді, ЯК від­ ~ІіТНВ у своєо1у виступі Г. Я. Мархотко, це не ~Іетод пошлях

перетворення,

-

мов­

щоrо маршруту зустрів нас звичайни:-.1 робочим ранком. Починався новий

трудовий

в •

І Ч На

Па &.А

7

Sl Т Ь

~

Гер О Я .а.а

~

раїни. 1 травня 1890 року в Львов! відбувся перший мітинг,

повсюдження Ленінові ідеl го миспите;:Jя і борця за свонабунають у 900-х роках. Че- боду українського народу нарез Галицію в Росію переправ-jзRан! університет, театр оnери

ПРодукцію

розповсюджуються

nодарські машини. Львівські телевізори здобули високу оцін:иу на міжнародних вистав~;ах.

автобусного заводу

Радянсьt<ої

Ук-

присвячений Міжнародному дню робітничої солі.дарності. В Га.'lиції, особливо у Львові,

твори

ро-

та !\!І. Павлпн.

1

закуnовує близько країн світу.

двадцяти

ме сво'іми заводами,

фабрика- в Галицію все більше проника-j

Неnовторно розквіт древній 1 прекрасний Львів за роки Радяцської влади. Це місто відоми, учбовими закладами, музеями. творчими організац:я-

мя. ОрдеІ:Іа Леніна місто Львів

о

2

стор.

о

сійських кратів

революціонерів-де~юМ. Чернишевського.

О. Герцена. Великий вnлив мали твори Т. Шевченка. Уже в другій nоловині ХІХ століття

Широкого роз-

~!"ЛРНІІХ як

Героя

стра­

РаJян­

то

ти:ш~~и. вузень· JaB<IHHv' ВV.1И­

Я:Н

у

СИРУ

lІЯ~Ш.

то

широни~ш

і

сгвсни:. ти

не~rов

в:дчу:ш

С'ПОХ.

Одними

о

з

ДЕ'~·)НСТnац'ї 1936 льв;вс~сю:й пр"лета­

внетупив nроти

політики

ду. Історичні

антинарод­

буржуазного

та

уря-

архітентурні

пам'ятнини Львова то сти.1і рі.зних епох. Мико.1аївська

Б. Хмельннць-

ву .1иці І. Франка. Львів нераз· , кого ровесниця міста. котривно пов'язаний з і:~1'ям Ве:ш-! ре нині вже відраховує восІ<\Іе

кого

1:-іютеняра. 1:-.!'я~ видатно-

стол:ття своєї історії. Ця церк·

ва. за переказами, бу.1а при~ дворним храмо:-.1 га.1'!'t 1 ,ко-волинських княз'в, а її товсті

лялась ленінс~>ка <<Іскра», яю1 також у Львові мала своїх кореспондентів і читачів. На

та ба.1ету. На вулиці І. Франка nю!'ятник Герою Радянського Союзу М. І. Ну:шєцову.

ка:vt'яні ст'.ни св·ї'І;нь пр~) оборонне зн~чення Ппn\'Ч Rnа}н~є багатою р:.зьбою по к~\Іеню ne·

встановлено пам'ятник вождю. У красивому білонам'яному бу-

постав nеред на:vtи в скульптуРі леген;:{арний партизан-роз-

(XVII століття). З серrдньояіч·

шющj перед оперним

театро\f

динку розташовано Львівський філіал Центрального музею В. І. Лен:на.

У Л;,вові Наша

НОВЕ

Відважний,

р:шучий -

екскурсія почалася ЖИТТЯ

з

такий

відник. який .1іяв у щ.о~fу мІсті і юшй nохований на Холмі Слави. Сірі надгробні плити

одинадцять ви· завжди розцвічені

ють ідеї К Маркса і Ф. Ен·І щих навчальних заJшадів, n'ять гельса, російсьних революцІо- театрів, тринадцять музеїв. '

нерів-демократів.

~1огилr>ю

церква на вулиЦі

межами ві;:хомі вироби львівських заво;:хів автонавантажувачІ, кінескопи, сільськогос-

турний центр

на

чатують.

Кf!\1И,

р:ат

день.

і за його

над

ної

nерших nопулярнзаторів нау!\о вого сопіа.1із:v1у були І. Франк·J

Союзі

шо

Яl\ОЇ СІ';JИ року. Тсд:

ЯІ}ИЙ. бе.зnеречно, приніс нову 1 -:- ~~ ~істо ре~олюційної: бославу мІсту. Адже в усьому 1 иово1 1 трудово! слави. нуль-

Ра;:хЯнському

галстуки

деревах,

Перед на:~ш б,·в ко.отютrній І сучасний :Іhн 'в. Ось пr·рnхРва б:штта XVI сто.1іття Інин' Бу­ ;:хинсч\ а рх:теиора ). TR:,1 п.,1о­ ща Возз'є:.{іІЯ>'Ш'. на б·1_•·~;, 11і

передзвін водо­

І

КУХАРЧУК.

нерські

переК .lПЧКУ

nадів, синє-синє небо і чисте гірсьне nо~ітря, про задумливий шепіт лісів, про незабутнІ зу-

древн:й і nрекрасний. - перше місто на-

М.

проспзктюш.

кожен назавжди залишив у своєму

Л ЬВІВ,

щоб

менше.

_,;и їха:ти

соцІалІстичнІ

стрічі ...

актив,

Обов ·язково кла;:хуть тут кві­

ки Великої Вітчизняної війни. Покидаючи Нар­ nати - цей чарівний куточок нашої неосяжної сrрці спогад про кришталевий

це­ зна­

ти.

чання вшанували пам'ять тих, хто загинув У ро­

Вітчизни,

і

ського Сою:у l\Ін"о.:ш ІваНС'БИ­ ча 1:-іузаєстпва. Нчн' у 'т'сті В!!НПК НОВИН С:ВИ'Пfі ~І·І•n~оrr;о-

Рахів

Хвилиною

зібрався

значно

жі,

по­

пам'яткинами

Унраїни, про

відвідали музеї.

на

Львові. салютують відваіt:но~1У розв:,1ннксв: ! за.1ишають піо­

нультури, взнали чимало цікавого про. і~торич: не минуле Західної

зборах

обговорити заходи, спрнмовані на посилення боротьби з алко­ голіз~юм у колективі підпри­ ємства. Але є ознаки, котрі настроюють на ОІlТЮІістичний лад. От хоча б той факт, шо виnадків потрап.1яння у витве­ резник та пияtпва на заводі nластмас за останній час стало

ВЧИНОК і СИТуацію, В ЯКіЙ ОПИ·

таний їхній маршрут.

познайомилися з

nартійних

то­

партбюро

обговорюва.10сь

Мути.1а

об­

Брова~щини

туристськоІ

nоруш­

nорядку

йшло широку підтри:~-1ку серед. робітників nідnриємства. Зви­ чайно, про nідсумки зроблено­ го говорити ще рано. Пройш­ ло, порівняно, ше небагато ча­ су відтоді, ко.~и в ~абінеті сек­ ретаря парторганізаціі А. Г.

Андрій Пав· - Коли по­

ДОРО.Ж.ИІ :КОХАТ:КИ РУПА кращих nропагандистів

хових

осуджують товариші по роботі, совість іх мимоволі стає не­

НІ!m!СЬ.

успішного

широко

nрогре­

створити гро­ щодо n'яниці,

зації цеху .1иття лович Степанець.

громадського

Рішення засідання

знІмання

ТОЩО.

Як боротися з цим злом? Яких заходів необхідно вжива­

Ui

як

зловживан­ застосування

критикуватимуться

ники

тра~иційні

тринадцятої зарплати,

іх

конкретних методів морально­ го і матеріального вп.1иву, ре­ гулярне читання лекцій про боротьбу з алкоголізмо\І, вста­ новлення спеціа.1ьного стенду,

що.

такі

виnадку

алкоголем,

навіть,

ми

для

ня

де

аніж

колективу

кожного

терміно­

гро~Іадський осуд вnливає на свшомість порушника краще

резнику nобувало 29 працівни­ ків заводу nластмас, причому

лання?

темою

го товариші, колеги. І це не може не подіяти. Можливо,

до серйозних nорушень трудо­ вої дисципліни і громадського порядку. Так, за перший квар­ тал нинішнього року у витве­

затримувались

виховної

з

треба

передава­

На засіданні партбюро будо намічено ряд заходів no бо­ ротьбі з пияцтвом та алкого­ лізмом, серед них широке обговорення на цехових зборах

вих зборів цеху. На них ви­ стуnають з осудом п'яниці йо-

спокійною

міліцією у нетверезому стані неодноразово. Збільшенню та­ ких-ось негативних випадків

посилення

роботи в інструментальному цеху та в цеху лиття. Він no· радив заnозичити досвід цих колективів. Тут кожен виnадок

на робота. Вона наголосила на тому, що пияцтво у робочий час небезпечне ще й випадка­ травматизму.

не.з_о.~іків.

Комуніст Василь Павлович Во.1овадовський, наnриклад,

п'яниць;

чаr" ІНJя

Б()їмів

чя постає в·р,н'Н(''·J"'іі crбon 1 пізнішюти .'J.l'бупона~ти і prкou· струкп:юш р':зних сти.1 :в.

Екскурсово;:х

на~

поТJідою 1 в.

квітами. А що Льв:в розташований на ее·

юні ленінці з Росії, Удмуртії, Якутії. Латвії з усіх кінців

Радянського Союзу, буваючи у Середа,

нєс<Jнсова

ми горбах. І д:йсно. 8 цьому можна переконатися з висотИ

пташиного

9 липня 1975 рш>у

польоту,

тобто

з


G

Уберегти посіви від шкідників і хвороб великої

го гектара не оброблено в рад­

шкоди посівам пасльонових культур завдає фітофтора. По­ годні умови нинішнього літа

В

останні

роки

госпах « Боорицький:> та « РУ­

На кап усті весш боротьбу з nопелицею та б ілаНІНІ. Щоб от­

санівськ ий» .

рута

На минуло~ІУ тижні про­ йшов рясний дощ, залишки фунгіци,'І,ів змиті з рослин. От­ же, необхідно негайно оброби­ ти всі посіви пас.1ьонових

сті, непбх і дн о додавати прили­

також сприяють розвитку цієї

хвороби, і якщо не вжити на­ лежних заходів боротьби з нею, можна втратити до 20 nроцентів урожаю картоплі, а nомідорів, особливо nізніх сор­

кудьтур муючись

тів, і зовсім не одержати .

Аналіз піврічного

звіту хі­

мічних робіт показав, що окре­ мі керівники і спеціалісти гос­ подарств зовсім не приділяють уваги боротьбі з цим захворю­ ванням. Перший профілактич­ ний хімічний обробіток посівів картопл і у фазі бутонізації nроведено лише на 3500 гек­ тар ах із заг;тьної ПJІощі 4575 ектарів, або 77 процентів, радгосп «Пухі вський» на 90 гектарах з пдощі посіву 270 гектарів, або 3 3 прщен­ ти, а радгосп «Красилівський» не обробив жодного гектара. Не кращий стан і з ХІюч­ ИЮІ обробітком помідорів, яких обприскано лише 683 гект ар и із загальної площі

800

фунгіцІЦа)ІИ,

рекомендованих

норм

тоб­

кілогра~Іа; цирю1у -

3,5,

однопроцентно1 оордо ської дини

rеиар

2,5

вести

або

Х•1орофосом.

Об­

му

ч ерез

необхідно

боротьбу

біт суворо

за п' ять

На знімку:

налагоди­

командир

стрілецької дивізП майор Кар.лов.

rеиера.JІ.-

гуртом у класі, червоні слідопити читали уголос рядки з ~нагородного листа~. І коли Галина Ч уняк занінчнла : <<За виключн е геройство, nро­ явлене при виконанні бойового завдання командування. Дяченно гідний урядової нагороди звання Героя Ра­ дянського Союзу>> , усі в ідчули nолегкість. З Героєм нічого не ста лося. Вони дивилися на його невеличкий портрет, і, здавалося, ніби образ його закарбувався в їх­ ній уяві. Так буває : безп е речно, це наслідок перевтоми. Все, як у фільмі, нали раптом зупиняється кадр. Таке зображення одразу ж стає незабутнім, від нього не вте­ чеш і силу його відчуєш.

попе­

реджува ль ні знаки.

з колорадським жу­

В. ХАРЧЕНКО , начальник районної стан­ ції захисту рослин.

вати суміші отрутохіміІtатів.

.N!! 108, NrJ 109).

* * *

З ІБРАВШИСЬ

На оброблених

площах с.1 ід виставити

Про,~овжувати

писаря

163-і

(Продовження. Поч. в

дотрюtуйтесь тех­

ніки безпеки.

лучного метелика використову­

рів. Незрозумі.11о, чому жодно-

ро­

При проведенні хімічних ро­

кюІ і дучнюІ метеликом. Проти

гекта­

рос.qин,

за

хімічно­

них робіт, надходження і вико­

днів до збору врожаю, при умо­

ві дощування.

. захи сту

по

ри стання отрутохімікатів.

На

по~tідорах , що достигають , об­ приск-ування проводити ті.'Іьки

бордоською рідиною

бригад

ти систематичний облік хіміч­

весь час

три ~ати під фунгіцидюtи.

необхід­

посидити к·онтроль

ботою

штабного

дерев

головним спе-

ціалістам господарств

днів за графіком. Пізні

по~ідори

обприскування

Керівникам

проводити

Помилка

СПОСТІ";>еЖНИХ

покоління. То~ІУ на осінніх і зимових сортах необхідно пр о­

Особ,lиву увагу сдід зверну­

7-10

ДuНИМИ

пунктів, поча.1ася яйцекладка яб.чунrвої ШІодожерки другого

но

прискуваня

,qи­

с у.%фітно-спирт о­

рі­

ти на п осадки помі,'(орів.

на

ВУ Gарду.

літрів на

400-600

-

тр юІалася

па rc.1h

дотри­

витрати на один гектар, то цин ебу і купрозану -

кращ е

ВмоАJІМИр СТУПАК

Та Золота Зірка Героя не встигла відповідь на постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР ,-:Про заход и по забезпеченню

'JI

«l ось наш лист .летять до Тернопол>t. Знову чекани•-· НарешТІ, ...,

відnовідь.

:збирання врожаю і заготівель сільськогосподарських продук тів у 1975 році,. колективи багатьох підпри'ємств республіки взяли

підвищені

соціалістичні

1

Жито:1щрського

заводу

розгорнули

змагання

а в місті Збаражі ТернопільськоУ об­

t3

зобов' Я­

щоденника червоних с.пІдопитІв).

Так , доІЗг! хвилини чекання, які складают ь у куnі мІ­

сяці, роки. Тепер вже не п'яти-, а семииласнииам

Кра­

силівськ ої восьмирічної шиоли адресував Тернопільський

обласний війсьнкомат свого листа

від

15

червня

1967

рок у:

мехш<ічного

дос трокове виготовлення

Здається, невеличка помилка: нечітко написано у дні аtйни слово ..скільки плутанини. Тепер ми знаємо твердо: могила Андрія Вас.и ..

льовнча Дяченка не в Зрара6нІ, лас.tі•..

зання по успішному виконанню планів поставок селу машин, за­ пасних частин та інших матері­ ально-технічних засобів. Трудівни­

к.и

наздогнаrn своrо

власнина . _

«Червоним

за

слідоnмтам.

ПовІдомляемо, що згідно докум~нтів, які у нас є, Дяченко АндрІА Вас ильович nомер від ран 3 квітня 1944 року І nохованні! в м . Зба­

машин і

устаткування

для обробки зерна нового врожаю. На елеватори і хлібоприймальні пункти, а також у господарства республі"-и, Крас­

ражі

на

кладовищі

2.

дс в ' ятніі

ряд , моги л а

Nt 6.

Даних про те , що він є ГерОєм Радянського Союзу, ми не маемо•.

Це була несподіванна. Прикра несподіванка ... У душі піонерів поселилася образа.

нодарсь"-ого краю і Казахстану вже відправлено близько /ОО над­

На кого ? ..

Може, на військову nошту, що не змогла

планових стрічкових транспорте­ рів, вентилятори для сушіння зер­ н.а та інше устаткув ання.

наздогнати

Героя? Ча на військкомат ? Ні! На війну запала глибока образа . Вона загноїла ра­ ни на міЦних м 'яза х колгоспника села Нрасилівки.

На фото: підготов"-а стрічкавих транспортерів для відправ"-и кол­ госпам Кубані.

- На те ви і слідопит и, - сназала якось на нласних зборах Людми ла Абрамівна, щоб відшукати Героя, щоб довести усім, хто цього не знає: він Герой Радян­ ського Союзу!

Rняжої гори.

Звідси

віднрива-

Ти:vtчас ова уnрава міста .

Нині

«Разом Із коліями документів, які nідтверджували звания repotr Ра·

ність Ре волюції. Так і відшукав

виконавчий ком і тет місь-

після війни син батькову моги·

дЯJІськоrо Союзу Андрія Ваr. ильоє ича Дяч~нка, ми наnис а~1и л иста 110 Терноnільського об.1асного вІйськкомату і nоnросили Aoro повІдомити

nочиниу львів'ян. особли во На фасаді встановлен о м е С'І!орістуде нті в. :Кажу ть, що той , хто І альну дошку: «На башті ц ього

Герой. І ця перша зустріч зав­ жди б уде па:w'ятною для юного

класу

ється

чудова

Ця гора

бу в

nанорю1 а м :ста ., тут -

улюб.1ене місце ві,д-

-

у Ль вов і і

сюди, -

ної

Ради

н е піднім ався; будию-:у

депутатів

23

липня

трудя щих.

діляют ься архітектурн і с поруди. вабить око зелень скв е р:в і парків... Зrз:дси 8 усій своїй RОJІПОзrщійній Цілісності особливо прекрасниі\ш пост ають це нтр Львrша площа Ринок, вул иці Російська, Підват,на, Івана Федоро ва , Вірм енсьr-;а ,

школі .N'2 5 ... І всі ми ;, розумі­ ли, ч о .1: у т ак хот:в nоі хати з на­ ми Валє рик і чю1у та rш~ш cx " И ·lhO:JatiІвr и були Є І'О р о r. и . Вшанов уючи хвилн н ою м о в­ чання н а :ІІ ' ят ь Г ероїu, ко ;к є н з нас згада в р ід них і блн :з;, rшх, натр і в :дд ал и своє життя у бо­

Т еатральна, С ербська. ось

ми

вн;е с n vскає :-.ю ся

вни з. Наш ав то.бус пе"тляє У\Іі-

ло вуз ь к ими 8 ус1ИЧКЮІИ. Одна з них виводить на площу Рин ок

цей

-

своерід ни й

музей

'"ІJхітектури. Тут за ча]юв:,'є лег-

ки:-.1и формами ба роюю , бачимо сліди готики, ренесансу, вплі -

таються

елементи

кл СІсиrrн .змv. ампіру, рокок о . у старовиню:1 х будинках

.J\i9.N'2 4

і

!сто-

6 -

цн:~-1 вн:;ь о:І ен ня Л І,вова від фаши с т с :,кнх за гарбників•>. Б аr~;ану вос1ю, ща<.: :шв е жнтт я п р н н е;.; л и багатостражда л ьна:.1у м: сту Р <ЦJшс:ьк і во ін и . А сам Ол е ксанд р l\іарченно назавжди залшr ! и в с я у :vІісті. Він тан і застиг п ор а нl:ниі-і, н е с трю1Нніі, із

прапо ро .VІ У рун ах.

Taiiri:vr

йо го

.УБіЧНІІ .lи в к а '\rенІ

ск у.1 ь nтори.

~ еіі п а:vr ' я тник і встано_вл е но на

L~)ГО :v10г и :r r . н а Холщ Слави,. Ви соко н а~ :vш:том п:дня вся .~ ємор rальнн и

кюш ;r е кс,.

сплять 13:чни:vr .. сно·м. воши

l ут

Ра-

дян сько r Ар :.ш , ЯКІ загинул~ смертю хоробри: У роки Велнко1

ВJТчи:ш яно!

вшни .

С1шволом

їхнього бе : 1о1ертного подвигу і всена родної поваги є вічний во-

рот ь б і

з фаши:зС'І!о:vr,

, воювали

дав сво їх

сонячне

кот рі

с ьог одні.

б о іі он их

народному

дню

трудящих

1

Т равн я, Б 1 9 1о роц і - - Кt . І І! І·;а анти в:йсr,кова де~юнстрація .

Хл : ба й роботи нимагали тут від б урго~1іс тра безробітіІі у тяж ні часи бу р : ;.уа :шо - п ()мі щн иької

Польщ і .

У

1939

ро ц і,

піС 'ІЯ RН1rю.ттr нн я Львова. в ц ьому

будинку

о

розташовувалась Середа,

де

~и сюл?че но

иого !м я .

под-

букети кв ітів. Схилили голови, ~аст игн унши У німій. скороотІ , с ин Героя .. ІНженер

ному т еа тр і , але турІІ ст с ьк ий поїзд в~е мч ав на Закарпаття. І по в сш :~оро~І нас супровод­

з аводу

жували

пор?шко во 1

1 онук І ероя

-

металургн

ВалерІй. І

обидва .Іюни нлннуться на вір-

9

липня

1975

року

поа ь овІ

чер в оні

~шки

Л. ЗЛОТНІКОВА.

м . Львів.

о

...

сБ•

nо­

нрасилівців;

друзІ!

за

тв

,tyжt вдячні .

які

фотознІм·

3

~яч~нко. Ми доглядаємо за І·юго могилою. З н адісла них вами мате­ Р_І аЛ Ів

ми

те nер з нае. м:о,

що АндрІЙ

Васильов ич

-

Ге роИ

Радянськоrо

Союзу.: Ми ~формJtмо в евоєму класі куточок бойової слави. ПрІt_Іж.~жай тr до нас. Ми запжди радо зустрі•штимrмо тих,

хто у

да.~~~~· nІ с.ля воєнні роки роби·ть все, аби воскресити пам · ять невідомих r·e porв .

Пср~давайте nривіт від нас усім учням і вчите.rtям школи . Піонери

« По•І али готуватнея до nоїздки. кошти ?

282

карбованці

<•Красилівський»

-

б· го

«Б»

Замовили автобус.

класу~.

Але де

вЗRТИ

н емала с у ма . Та, дякуючи дир е кції' радгос п у

і сільськІй Раді,

це питання

було

усnішно

виріш е..

но.

. Приготували nодаруtІк и : портрет Героя, у гарно оздобJІе ній скринь­

ЦІ рі дн а. з е мля. Вінки ві д рідних, від шко."Іи, від сільської Pa.ilJt. І від н ас ч ерион и" с..1ід.оnитів. ОUрані вже дrлсгати від села, які разом з нами t рі дними Андрія Васил ьовича nоїдуть у Збараж•.

С трийський п арІ\, який в в ажа­ є т ься одню1 з кращих у Є в р опі .

п о зна­

6-го

nерепис ка.

в ами . Наш за­ ГІн носить . ім :fІ Зої Космоде.м ' янської. Голова ради загону Стефа Ол е щук, вr.з.мtнниця, гарна дл я усіх нас nодруга. Ми с вято бережемо nаr.1 'ять npo вашого земляка Героя P all.ян­ tJ~кoro Союзу Андрія 8аснJt ьrншча Дяченка.. Збори загону. бесІ ди м и nроводимо на братському К.'\.~ ловищі, де похований червоноармІєць

н а н ас по tста:vІИ

н~

дружня

. Мі1 , nіоне-ри 6-ro « Б » класу, бажаємо подружнтися

інжен е р заводу пластмас Ганна

.[Іень з н и :vr П?Rніс т ю

Зав 'язалася

Ми одер ж али від вас листа І ціннІ коnІї докумtнтІв

кк,

Зга ­

r~жж я Є горО!ШХ-.с ин Микола иомишся. Хот ІЛ ОСЯ б вцв : да ти 1 иого дружина НІНа нладуть усі м узеї. побувати хоч би в од­

-

«ДорогІ

;з а-

ричний музей. Посередині пло- гонь, який запа.'!е НІІЙ і З Марса- єдиний у нашій країні l'vlyзeй щі Ринок стоїт ь триповерхоне вого по.1fі . У , u~нтр1 меморrалу аптеки. В і д в ідал и :.ш також Ли­ приміщ ення. над яни.м п ід вищу- могили 26 І еро1в Радянс ько- чанІв С І>Ке кладовище, дr пахо­ ється 60- метрова башт а, _ ко- го Сою ау . Хви.~и но ю , мовчання ва ні М . Шашкевич , І . Ф ранко, лишня рат уша, побудо вана на в ш а н уn а л.и JІИ 1х "па м ять . Тут М. П авлик, С. Т удор, Я . Га л а н, початnу ХІХ століття . Це при - п?хован1ш 1 .Г.ерои .Радян ~.:r,ного члени п : дпільної . ор ган ; сІаці ї міщення свідок найнажли- Союзу Гt>ардІІ. каштан М. М. << Народна гвардrя 134ею Івана віших под 1 и. Тут у дворі 8 Єгоро.в .. ко:;рни . загинув У .. роки Франnа» . . Пr з но ввеч е рІ ми nроща л и ся 1890 році вnерше у Л ь вов і від- Великоr .в . тчизнян~1 вш ни в бувся С'І!ітинг . n рнсвнч<" н mі :\!!ж- НіС'І!е'І'ШНІ. На .rранІтн~ плнту, зl Львово~1. ро:Jу м!ючи. що за

Зоаража.

Цього разу довго чекати відповіді не дове-1ося. Ось що

;~овнвкон , з г адала свого б ап, ка

о сп :вании

ми звернулися за допомогою до nі онерів

наші .листи-ластівки•.

писал и ровеснини

секретар п арторган і з а ці ї П!\1 Н- 8 Микола Васи:rьович С а­

справили

Збараж.

(3 щоденника червоних СJІідоnитІв).

побратюІ і В

Серг іївна Машевська ... Н езабу тнє нражсrшя

у

школІІ-Інт ернату

JІетІли

не бачив Льноf:а. І це І танк;ст гвардії старшина Олек- сти йо:ІІу свої:vІ о.:хнокласнинам,

коли почн ет ;, с я новий н авчаль· ний р'к у Б рова рськ:й середній

все

Разом з ти~.

1944 рану піонера . І бу де про що розnові­

справді так. Перед тобою чіт - сандр l\І арч еНІ{О водру:JИв ч е рно ви;-;Іал ьову ються ву.1иuі. ви-' вонні-і п ра п ор , оана:vн~ н увавши

І

про

лу. Так і зус трілися онук і д ід

щоде нника

червоних

СJІ! доnитів) .

} ОСЬ. н а решті, до вгож дан и й ден ь - 2 листопада 1968 року . Моро зни й дос ві ток зай:-.Іався поволі. Бу­ ло вже по- з имовому холоднувато. У вологаму повітр і пах­ ло

П ріСНОЮ

І

ВОЛОІ"іСТЮ.

знову поспішала Людмила Абрамівна Лубан .

Цього

І

разу ії восьмикласн ики ченали на н еї біля воріт школи. - Доброго ранку, Люд ІІШЛО Абрамі в но ! - пролунало

І

хитрувато п рніІІ ружнла голубі

різноголосе у вранІшн ій тиші.

-

Здрастуйт е-здрастуііте? Вже не спите?

відповіла,

-

посміха ючись.

-

Ян же спати. ко ли їдемо в Зрараєн! Вже не Зрараєн, а Збараж ,

-

Матв і єн ко. Нлас дружно зареготав .

(ДаJІІ

-

Оля Скидан

оченята .

виnравив

Володя

буде).

~ .... ~. .~~~SQCR;,...'Q~T

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

о

3

стор.

о


tl

u

~

~ ~ • ~ 11 11 11 ~ 11 11 11

u

u 11 ~ 11 11 11

11

:

u u І u u

:

Допомога батьків

r1111

"

Бать"івсІ?кі зборtt /-!': "ласу іІ

місьІ-Сої

середньої шкс.·'ІІ .\~

7 :1

11 виріиици допоАtогпІ в{c.lpc:'·!UH-1: ІІ тува т и клас;; у кімнаТ І!. ЬатІ>- 11

::

СПОРТ

гпо було

Анфі ~юва,

:-.Іужн.ість

<< Нолос»

товариства

гатоборства Зі! союзного

програм ою

з

розповів

ге роїзм

І.ЦО

в

Одразу

ба­

Все­

про

райради.

радпнсь к нх

1

оголошення

ГПО, НівЦі.

секторах

до праці й оборони СРСР >>. Во­ но було щ:нсвячене 30-n :ччю

1:ароду

розг о рну-

~; ділu.в . Кі.{ЬІ{іСТЬ

ааіІНЯТІІ.Х .. >ІQ iJ

!:

Сліп кань, З. Г. Вітер. Г. Ф. 1~ Гербич, Л. В . Нижник та ін-11

.

що

спілок держторгівлі та

за програ мою

відбудеться

рахунком

4:2

в

Миро­

налитянців. Юна­

ни-великодимерці

завдали

по­

разни юним футболістам Рудні .

обласних

nосіли

:1

вчительна.

11 11

Ддя хворих

1: 11

таке

сусідство

до

З а вдяки

завжди

ни

турбується, щоб в аnтеці буmt достатня :кількkть різнома-

танцювальних

вів обЛасті конкурсу

.мом

ІІ дожньт

вступили

си.1а

фільмів: •Артек•, « М елодІі дитин-,23.15 К. т. На СпартакіадІ , СРСР . По закіН 1Іенні т. Сьоrол.ні Всесоюзний програма переда ч . день здоров ' "· ПРОГРАМА :УТ

ПРОГР А М А

І(оре нrJюк. І

І' борі,

щоб з

1: приступити

ноrш.ни

11

11 11

',',. громадський коресnондент. ---

ІІ

:: Квіти

с.ІJуж снии д:яч мистецтв

:~

,. ДокументаЛЬНИИ

. телефІЛЬМ

10.45 К.

т.

Художній фі~1 ьм

«Прибор ..

П риє.нно

касири,

ЛОТОЧНИКИ, кухонні

~

~

ра.~ ьНІJ.\1 фасадом

'

Уnnавлінню механізації

*

<<Укррадгосnспецбуд~

щколи. Тут

тr:ж

1, тів. ІІ Потопають ч

перед

Адм1нlстраЦ1~

цент- і

середньої

царство кт-

зелені садиби

11 . А понизу - окса1, гого.н в чан. І ' мит трави, різнобарв'я квіті в. І 1'1 Лобрі господарі ж rшуть на. в у-

f

r'

'зелень. Прик-

11

.юд подають В. Проскурка та

-·r

*

будівництва тресту

• f

від;:~!лу,

с. -~о~~~в_:_ __________ ~

інж енери-меха- t

ніки н а посалу

•• •• •• "

Звертатися

~д~ін~~т~а~~я••

чи

техніки

на

Прийняті на роботу за без- 1

І~

.J

жнт.'Іо вою

пл о-

щею :за п\льгови:vrи Звертатися на у\1ова~1и. адресу:

м Бровари , вул. Нова-20 , буд. 30. Телефон М 19-5-38.

1

змащусачі (для другу зм іну),

бухгалтер

роботи

у

матеріального

спе- 1

~

інженер по постачанню,

~ .

обліковець

3.

їхати автобусом

до

.N'2 121

матеріального

складу.

Один аки

адресу:

м. Бровари, вул . Чкалова,

з.абезпечуються

гуртожитком

1

про пискою .

Ремонтні робіт ни ки заб е з­ печуються безплатни м обі­ дом і nосилаються н а ну рси

водіїв за рахунок а втобази .

Ухати автобусом зупинни « ПМН- 1 5~>

.•q.:-_..:--, __...,.....,..,.,..,., ..... "

майстер по nостачанню.

:!

1

Адміністрація.

завідуючий господарством . ·

j.п ечуються

ка

ди·

~ столу,

зупин ки <~Завод ЕТВ1>.

газоелект розв арник, слюса рі -сантехніки.

,,>·. началhникі в: , . ."! iJihHІi!Ih . виконроби, техн: - • ~; r; н-механіки, машиністи еи- •

чого

ціальностей.

виробничому

посаду майстра.

\ \

вантажннків,

будівельників різнИх

на

автослюсарІ,

'

НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: інженери

по мета-

фрезерувальників,

,

зверт,ат ис я ~

управлінню водоnровідноІ кана:rізаційного госnодарства

• : б ' планоЕJо-.виро ни- •

ПОТРІБНІ: водії для роботи

штампувальнннів, слюсарів-ремонтинків, токарів ,

!

безалко-

напоїв.

л о в і Д f\а ~ш

~ Броварському

ПОТРІБНІ: нRч а лhНИІ<

цеху

'

НА 1 ' СТІННУ РОБОТУ

, ё К <J ва тор і в. і . в са.дибах сес- • : Звертатися . . ·.. ІІв В. тер Жовту.~а. При.нtч, АМ. Калениченко на адресу: мІ-:. Іі справжн о буйноциіття літа. ІІ • с то Бро в ари. вул. Булhонно- • И Г. М.ЕДНІЩЕНКU. \І t' го, 1 4-а. Телефон ,N'g 18-4-03.:

11

на

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

екоиоміста-фінаІ{систа ,~

лу,

.- ..- ..,--"....,-......,

t .._ •• •• ........ -....- __ _.._ · - .,._..._

1. лrщі Ватутіна. Вони висадили І' обабіч її розсаду квітів, аку-

\і ратна скасили

_ .

наnоїв ,

За

НА РОБОТУ:

шліфувальників

, І

a:tpocy: ~~ . Бровари . вУ л . ~ Ннївс ьк а , 149 АдміністраЦія. ~

учні 1\асн;іR.

рuки. BurJнo, що тут го спода- і І РІОЮТЬ ЛJOrJи . за.110 0Л І'Ні В кра- :1 су, уважні й чу йні. Раду є зір :•

..,

тольних

лаборант, rtІайстер гольних

робітники,

учнІ до кухарів,

лівсь~;ої . стрічкаткацької фаб- :: плоtца

!

БРОВАРС ЬКІй АВТОБАЗІ .N2 2

інженерів-техніків,

робітники на будівельну дідьницю , робітншш в цех безалко-

~;фое~~~~п,

ст.

,

продуктовими

ск ладами,

офіціанти,

завод

інженерів-економістів,

відбірники , завідуючі

кухарі всіх роЗ{]ЯДіІ&,.

обсаrJже- ·~

;ЗАПРОШУЄ

експедитори,

ексnедитори, вантажники .

нщщ квіта.ни доріжка.чи Го,•о- '1

б арвиста

20.45 «На добраніч, діти !• . 21.00 Про грама «Час » . (М . ) . 21.30 •Україна ж нивує» . (Одеса). 21.45 Художній фільм «Фламінго, ро-

електротехнічних виробів

на постійну роботу потрібні:

комірник тарного складу,

,,

Броварський

райспожив сnілки

тЕРмшово потРІБНІ:

повсякdен- ~

пройmся

Правлінню Броварської

~~.

НА НUСТІИНУ l'UI:IOTY І

створювали святковий настрій Іі

HL.

народів новини,

'1·

ІІ~~

Броварському комбінату

гроі\ІадсьІюго харчування

ІІ щають побут, їх висаджують ::

.

j

~-~!!!!"!!!~~~~~~~~~~~-!!!!-'!!!

іІ

у наіІ.будснніш о,ІLу

оголо­

боротьби

-'!'! .

11•~ І,

11 у садах, пuрІ-Сах, скв ерах і ву- і1 11 лицях, щоб милували око, 1• 1

•У Паи,1 овсько"у парку•.

К;'ІННЯ вогню». (2 серія). 14.25 nрограма передач. 14.30 1(. т. Програма документа.'Іьних

11 Квіти. дару~ть. щоб прuнес- 11 11 ти padrcTІ>. 1\ в tтами прш•ра- !І

::

d.

уча с н ика м

.

РРФСР

Т.

ва ву лиgвх ;;

::

М е ржанов.

1(,

10.30

до репстичій у тан· •;

lt

ЦТ

К. т . Гімнастика. Новини К. т. •Виставка Буратіно•.

IU.UO К. т. Фортепіанні n'єси Ф. Шу· бt>рта і .о!І · ~rтховсна виконує за ~

сила Аш .І

11 цювальнояу гцртку. 11 о. синицькии,

Програма псрrдач.

9.00 !І.о.; !І.:і(І !1.30

нодя ку

!.5.30 К. т. с0б '€.ктнв•. 110.40 Наша афіша. жевиіі птах•. 15.00 К. т. «Х;ю п:.~і справжнІ». 10.45 Новини . 23.10 Вечірні новини. Програма пере117.00 •Москва і москвич!•. 1l.OU «Го.•осую за nрофесІю,., (СІмфе-~ дач. _ . . , І>ОПо.•ь). НА ОБЛАСТЬ ІІ.30 Ф•л.~" ~ дІтям .. Прем ера б~гато· 12.00 Художній фі.. ьм «Годинник зу- 1 • ПРОГРА\\А : сс~шно. о ХУJІ.ОЖ':'_Ього телсфt_ль,му І пинивсR опівночі•. 17.fi;) Наша афщ_Jа. •lаємницn е.,-ароІ шахти• . (~ ее- 15.55 Наша афіша . 18.00 К; т. VI лІтня С~арт а кіада наро· РІЯ) . 16.00 с Піонерське літо•. (Львів) . дІВ сРс;_Р . .КІННІІИ сn о рт. 18.00 Новини. Іб.:>n Му3Нчнн й фільм . 20.00 ХудожнІн фІльм • Це мент-. (2 ce18.15 К. т. Документальни~ фільм і 17.00 Назустріч XXV з'їзду КПРС . РІя) . «Моt-t·r·о~1ьськ а Нарn ..1на ... » І с<;оціальниА портрет ио.'Іе~тиву 21.00 Тележурнал «. Хлібороба . Сnец• 1 Н1коnо~1ьськоrо ПІвдr.ннотруоного І ., виnуск. .. 1 19.10 К. т . Таннюють r. Феоктистова і та С . Вл асов . заводу ». ( r1ереда~ п'ята) . (Дніп.. ... t.l ~ «М~:'Ісю~кии к~~цсрт• . r , ~ « . , роnетрОВСЬК). 21.3,J «І(ІfІВ на r.~ОВ!:'И::о , І 19 · 2 " Bп <J>mc на _екранІ LП •. Х;ул.о.ж-. 17.30 Інформаційна програма сВіст\• . 22.05 Інфор мащ инии вип уск сДень за юй Фtль!\1. « Коро.lь ГІР та ІНШІ». І 18.00 1(. т. VI літня Спартакіада на... днем». 1 j ?.l.fiO Інформа ні ііНа Щ1огrнtм а «4ас» . родів СРСР. Кінний спорт. ~~~==~~=~=~=~~ 121.30 К. т. «З аn р о:,.ує конце ртна сту- 20.00 ,«Комсомольський .оnеративний дія в Останкіні». t діє•·. Редактор Є. ФЕДЛИ.

П'ЯТНИЦЯ, 11 ЛІ\ІІНЯ

уча снtth·ів

було

А. НОВОХАЦЬRИй.

ства ».

проф-ІІ

Валентина : ІІ Трикозснко, Люд.чила Бсса- :1 ::раб\ Олена Вакснгут, Інна ·· 1 Воз янова, На1аша Зеніна - ;1 '' відпочинуть у піошсрсько.иц та- ~

вогн ем.

мн.

15.13 К .

будинку ху-іІ

1, чевсьюц1, Віюорія І· Та.нара Фирvун,

з

п ожежу

з . ~огнем , їм вруче н о г рошові пре­

"о.~сю·и - ~·

;1 :' цьою "олектиrІу - Валерій та J 1~ Юрій Болvоти, Анатолій Коп- j!

бор оть бу

ЛІКВІДОВаНО .

і за . піdсумка.ми ;~

кра и~ tІХ

в

За короткr1И час

*

11 спілок. Пісі час літніх канікул:: І' десятеро

п ротипожежної

.

Дирек ці я пт а хофабр ики

ако.н- 1

самосіrяльності

н ала годженій

Ф. Л . Ба бко, В. О . Цьом к а, В . Ф. Боб ка і П. П. Кеуш уміло

нагороджені Д ипло- 'І

Київсье:ого

доб ре

добровіль н ої

др у жини

Іі виборювали першість серед ди- ;І тячuх

шаленіли

гову машин у, з яко ю прибули чле­

Ле~rешБ:о

ІІ паніатором П. П. МатІ-Совсr,ки,~r іІ

11 11 11 Іі

гр оза

ної шкоди. Р. Г. Б обко вчасн о помітила пож е жу, в икли к ала чер­

піо- !І

О,•лоблею та

зл и в а,

Сергійович

1:

В.

СПОРТ

ши рецепт, вони тут же можуть придбати nотрібні ліки.

11 нерсь"о,•о табору «Світанок», 'І 11 що розташований в 1\ичеєво. :а Адже саме вони, юні танцю- 11 11 ристи, ра:зОА! зі своїм керіsни- ~~ Іі ком В.

ОЛЕКСАНДРОВ.

с.г.ужб і охор они народ н о го добра стихі ї не д али н анест и непоправ­

НЇ1'НИХ ЛіКіВ. На фото: В. С. Лемеwко. 11 пвка.ми аокому профшrлки 11 :: праL( івнuків держторгіплі та 11 Фото А. Ко3а&а. ІІ споживчої "oon cpar;iї

но~Іанд

-

того вечора над Б о гда ні вкою. На п ідстанції треть ої фе р :~ш місцевої п тахо фабри ки в иникл а по жежа. В огон ь загрож ував п рим іщенню1, птиці.

За активну участь У роботі \J Завідуючий аптекою Василь

•; та аразкову понсдінку учасни- ~ : І-Си дитячого танчювального ~;о- і• •: "tективу .:Веселка» буduн"у ІІ 1: куль тури заводу .:Тор,·,иа щ» :• ІІ н~городжені _ безплатни.ни . пу- іІ

Ша хісти

серед

ДОБРА

Сильна

"ІІ надзвичайно зручне . Одержав-

агорода пупвками

місце

СПОРТ

'n одному з кра~ивих нових 11 1-J І-СЛасів. За це їя щиро дя-~~ Калити розташу:: кують учні і вчителі щколи. 1• nрюrіщень А. UXTIHA, :: ва.'lися полік.ттініка і аптека. 11

!

змаганнях.

IV

О. С. Ненько, В. І. Шуман та В. П. Прудка.

*

11

кабінет ручної праці для учнів 11

І! Н

теж· nрисуджено nерше місце у

С.

СПОРТ

за воду

НА СТОРОЖІ НАРОДНОГО

11 першокласників дота"ож обладнувати

робі тники

«Торгмаш >> М. С. Бабяк. Ю . Г. Нривошлик. В. І. Чорний , А. Г. Очкур, О. П. Св і дров. Завод· ській волейбольн і й команді

~

Шl. Батьки пояагали

11 11

стуnали

СРСР.

проФ­ спожив­

чої кооперації. Нрманда зайня­ ла nерше місце. У її складі ви­

області. Серед кращи х Rоландирець, А. Ф.

Рахунок матчу 1:0. М. ЛЕВАДСЬRИП, кандидат у майстри спорту

11 реяонп праr;tвниюв. І за Ot'!L 11 пеня ГПО, ЛЮДИ , ЩО баЧИЛИ 11 дні клас важко 6уло впі:та ти: жахи війни , брали участь у бо­ ІІ стіни, вікна й двері заблиско-j 1 ях, і зовсім юні любителі спор- кілька годин і з<шінчилася пе1\ тіли свіжою фарбою. іІ Активну участь в організації СПОРТ СПОРТ СПОРТ і проведенні робіт взя.ш О. Ф. 11

:1

таК>> Київськ ого обкому

з футбола . Номанда радгоспу «Нрасилівський» перемогла з

комr:JІексу ГПО, 3 чєт ;,ертого і 2 п ' ятого ступенів. Спортн Іша боро7hба т ривала

яких були і спортсмени У сту­

ра­

Того ж дня відбулися фіналь­ ні зустрічі на n ершість району

І· Серед них знайщлися .чаляри. 11 у Велиній Біrчизняній війні. І : спеціалісти рі..1НО<'О 6удівельноСпартакІзду розпочали мітнн­ кожної н о манд и входшш по 5 І· го фаху. Ко/оt.ітет уміло po.ma-11 гом і nарадом учаснинів, сР- ред спортсменів тр е тьог о ступеня

:1

збірну

багатоборців

-

ріжнах

в

силадено

йону, яка гот уєт ься до обласної першості сільських спортсменів

програма З\Іа г :t нь на біговнх до і

СПОРТ

шість з городків на обласних змаганнях товариства «Cnap·

Тепер на основі калитянеької

кровопрол итни х І номанд и

п іслн

СПОРТ

СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ

лася нап о ле г.'l;ша боротьба. СпорТС !VІ<' НН ~щ агалисп в бігу на 100 метр ів , стрибках у довживу, кросі на БОО і 1000 метрів, штовха н ні ядра. У зал ік

« Гото виіі

комплексу

ЯКІІ і і

і

СПОРТ

рекаиливою nеремогою номанди І радгоспу-комбінату «Налитян­ ський>> і~:ені 50-річчя СРСР. З особливим завзяття м вибо­ Ш вручено перехідний кубок рювали наші спортсм ени пер­

боях . відст о я л и. СІюболу і нєзал е){(НІСТЬ Батьювщини.

райради добровільного спортив­

ІЩ перШО!;лаСNUКіR 3<'0ЛDСиЛІІСЯ (І зробити свої,ии руками.. 11 Перемоги Р"дqнсьного

~- все

людеи ,

відкриття

на реконструйозGноиу міському стадіоні <<Сnартак» саартаніади ного

СПОРТ

ту. З велиною увагою слуха ли усі присутн і на святі ветерана юинулої ві іі нн . працінНІІ Ка за ноду пор ошко вої металургії О . Н.

програмою

Урочистим

• •

СПОРТ

до або ав­

N2 4 1

t

тобусом N2 120 до зупинки ~ ~ \ << РМЗ» . \ КиївськІй птахофабрицІ ; Адміністрація. • :, ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ~ ~,~~~~~~~~~~~~ ~ на сезонну роботу рІзноро- ~ ( __!!!,,..,,_,.,.,.!!!JI!!"_""~,_--~!!!!!1!!!!"",_".._""'"_""'!!"' бі і 1 ' ~ тники - 'ІОЛОВ КИ та ж В·~ Броварська меблева фабрика ~ ки. " НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

j ~

.

Тхати автобусами М

,N'g .121 та

<~ПІвнин•.

Адміністрація.

120,

" ~

.N'9 41 до зупинки~

АдмінlстрацІя.

~

ЗАПРОШУЄ.·

бухгалтера

rІtатеріально-

виробкичого обліку_

~

АдміністрацІя.

::::-::-::-:;;.:::;,;.;::.:r-:;.;..:>.P ·.р-,&"~-С"І -~~..:>-..:".:>;:. ·=~=--.,~~.,..-:.:..::"':;::""';::.::::::;-:.._=~~

І

сНОВАЯ ЖИЗНЬ,.

І(оммунистическоІІ

партии

орган Броварского горкома

УкраинЬІ

Советов депутатов трудящихся

городекого

н

районного

КиевекоА области,

І

НАША АДРЕСА: м

255020,

,

БРОВАРИ

uул. Київська, 154,

.

ТЕЛ~ФОНИ: редактора

в r дповtдальн ого

дент а

місцево 0 г

секретаря.

.

-

19-3-82, вlд.nілу

.астуnника редактора

сільського

rосnодарства,

19· 3 • 18• а1дд1л1в м асової роботи, фотокореспонлента 19·4-67, радІомовлення

-

-

19-4-47. коресnон-

.

nромисловостІ.

Га. зета вихопить: ~·!

v.

В Івторо к:

n ят нв цю О бс яг о 5

1

ceneдv ,

суботу .

Ф оомату

га зети ' •n r aвna~ .

,...,.. • •.,. . . ..,.:I"'..:r--...:r--C"ooO" . . "..,..,;-.c--~~.:r-~.:r-"...:-...,;;;ro& ...:-~І'~оІ -~~ ... . . . . • . r • .,....~~_,............~,...,.....,....?"~- -~~~.::-,.~".- ~.с-4,.~ -~~...,....."._ .... .4'ІНДЕКС 61964. Бров арська друкарня Київського облупраміння в справах вида вництв, поліграфії і книжкової торгівлі, вул. Київська, 154. Зам .

.,.. ...... -".....:-....,. _ ,....

3371 -11.117.

.

#110 1975  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you