Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ/

--• : .NJ 110 (4015) ВІВТОРОК

16 липня

1974 Ціна

2

р. коп.

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА

В

1935 РОЦІ

ОРГ АН Б'РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І PAFIOHHOI РАД ДЕЛУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;]

..САЛЮТ-3":

ПЕРШІ ВАЛКИ

ПОЛІТ ТРИВАЄ

Прийш.ІІа найвідповідальніша Мечислава Францевича Воро­ пора у боротьбі за високий уро-~нецького заздалег ідь обладнали

Екіпаж орбітальної станції «Салют-3>> успішно виконує польотну програму. Космонавти Павло Попович і Юрій Артюхін провели зйомку характерних геолого-морфоло­ гічних утворень на земній поверхні. Зйомка провадилась над обширними рівнинними і гірськими районамн рес­ uублік радянської Середньої Азії і Паміру. Одержані дані будуть використанІ в розв'язанні важливих народно­ господарських структур

для

завдань, виявлення

таких, площ,

як

вивчення

жай

на

шукан­

ня корисних копалин; виявлення і облік земель, яким за­ грожує засолення; дослідження перспективних грунтових ресурсів; вивчення стану і прогнозування руху льодови­ ків.

3

метою дальшого

рування

виконувались

вдосконалення експерименти

на

'

рювань на орбіті для уточнення меж застосовності режи­ Мів орієнтації корабля.

І

Стан здоров'я і самопочуття Павла Поповича і Юріп Артюхіна добрі. СтанцІя <<Салют-3>> продовжує політ. (ТАРС) .

~

_ , , , , . " ._ _ _ _ ____._ _ _ _ _ _ _ _ ___...

Нагор••ди мit•'J,f·r•,P!'/~ЇIIІIIIK~r~

••

ИІСТ~' -ВОІНf ;\'рочисто і

paiJ,irнo

ві.'І,а начи .~а

оппеrки

нрикріпив

його до

пра­

;1ревІІЯ По.тпа ва 800-річний юві. ІРЙ .

пора міста. П апку ІЦячністr, Іtо­ що ніrтичнш партії і Радя нсью•-

.·шпня в оGлснощо J' країн-

му урядові з а високу оцінку т ру-

12

<· 1 ,кощ·

щ· зично-дрюштичному

дового вклад у полтавчан вислови­

театрі імені М . В. Го го.'! Я відбу:ПІС І· урочисті збори представни1;і в партійних, JМдян ських і гро-

ли У своїх виступах учасники урочистих зборів. З висоІ\ою нагородою ЖИ'І'е.чів

'tадсІ, ких організацій ~tі ста, а та,;ож воїнів Радянської Армії , присвячені знащ~нній ПО;'\іЇ і в ру-

тепло ноадоровил и воїни чапини,

ченню

нагороди

Куйбишевської і Харківської об­

Вітчиани. :! вt•.шчr:mюІ підн rrення\1 .lо оІ1ранu почrсну президію в _ t'_f;.ч;ці По.1іт!Іюро НК КПРС на чолі :1 І'rнrра.1ьним секретарем 1~1\ КП Pf' това риШt>\1 .1. І . J)prжІІ ЄВИМ . Поті'І :1 промовою виступив

ластей, з якими змагаються полтавці, прt';\етавниІ\и Велико·rирНОВСЬІ\()Го округу На родної Рес­ пуfі:Іі!іи І!о .чгарії , Кошалінського воєво.~ства Пол ьст,кої Натщ\ НОЇ Рrrпуб.~іки. ;~ ВСЛИКИ'ІІ ПіДІІ!'Сf'НІІЯ\1 Гіу.10 прийнято віта;н,ні листи ЦJ\

міст у

виrокої

r,y-

:Іуl'т рінутий

T<'IJ.lo

приеутн іми

яка но сип тавrької » ,

жапш ексцентриковими матови­

дяки чому запобігаються втра­ ти. Плану єм о за дванадцять робочих днів впоратися з зер­ новими н а 900 гектарах . Про складніс п збирання свід­ чить хоч би той

ф а кт, що

22-

ге.н:тарну площу довелося розді­

ведуть трактор у агрегаті з жат-

транспортному

монавти провели перевірку нового приладу сонячно-пла­ иетиої орієнтації і виконали ряд світло-технічних вимі­

року

Чорному морі. А сьогодні, від- лити на п'ять окремих загінок, почивши, · всі вони в полі. Ось у залежності від того. в який

систем ручного ке­

кораблі <<Союз-14», який входить до складу станції. Кос­

четвертого

радгоспу << Русанівський>>. Була проведена велика організатор· сьна робота, успішно закінчили підготовк у техніки. Rращі механі з атори, як і відзначили с я на ремонті , в стигли· колективно відвідатн Одесу, покупатися в

геологічних

перспективних

зернових

п'ятирічки жнива. У все-, лами, ліфтерами, додатковими озброєнні зустрів їх колектив граблина м и на мотовилах, зав­

б ік

поліг

ячмінь.

Бо

ж

жаль

кою Григорій Сергійович Рак і

нтратитн на нвадра тному метрі

(фото вгорі), ·за ним іде агрегат о Миколи Микитовича Топіхи та Миколи Петрович а Топіхи .

55 по вноцінних зернин воскової

Петро

Михайлович

Юрченно навіть один колосок,

у якому

стиглості . Добрий врожай ви­ ростила бригада кавалера ордє­

В окремій загінці працює ком - на <<Знак Пошани>> Петра Гри­ байя з нав існою жаткою. Деся- горовича Солов ' я. Сорок цент-

ти~ сезон зустрічає в полі ком- нерів зерна ячменю з гектара

баинер ~асиль Маркелович гарантовано . Головне тепер Божко. ВІН допомагає своєму не допустити втрат, за що й юному

помічнику

комсомольцю

борються меха ні затори. В цьому

Анатоодію Рябому (фото внизу) вони за цікавлені. В перші де­ ос воїти складну машину - зер- сять днів збирання хліба роз­ нокомбайн о По заду зали шаються цінки трактористам-машиністам товсті покоси озимого ячменю. підвищуються на 60 процентів,

Складні

-

нинішнього року а робітникам

-

на 15. Підви­

умови для збирання врожаю . щені розц інк и і іншим механі­ розповідає директор радгоспу заторам. Вида ватиметься без­

Леонід Єгорович

Михеєв,

яно- платно і

го ми зустріли в полі . ПісЛ!f ~аливних дощів і сильних ют~Ів на значних площах хліб

продаватиметься

за

гроші ·зе рно та солома. Пере­ можцям змагання в ручаються вимпели і премії, на їх честь

вишг. Та нас це не застало зне- запалюють Червону зірку. на цьк а. Механізатори лід керівницт во м головного інженера

І. МИХАИЛЕНКО. Фото В . Бендика.

найменуванни « Пол­ нрівншш дL'.'tсгації

КПРС, Прr:щ1ії

Верховної Ради

'1.'1<'11 По.Іітfіюро ЦК КПРС , •шен СРСР й Раді Мініс'І'рів С РСР, Щі Президії шрший

Вrрховної І'ади СРСР, секретар

ЦК Компартії

Компартії України, Президії Вер­ ховної Ра ,'\И

J'PCP,

Раді Міністрів

Уr;раїни тов. В . В. Щербицький.

УРСР.

Ві ,\ і:~~ені ЦК КПРС, · Президії Верховної Ради СРСР і Ради Мі-

Того ж дня учасники уроч ис­ тих аборів поклали квіти до па­

н і стрів СРСР, а також ЦК Ком-

м' ятника В . І . JІ еніну.

партії Jі країни, Президі ї Верховної Ради ~'РСР і Ради Міні стрів

липня на новозбудованому стадіоні « Колос » відбувся багато­

добре l)броблені, об іця ють ба гатий~ ний

респуfі.~іки

тисячний

урсожа и.

в ін гаряче

вив щІи<тгніх,

усіх

поздоро-

13

мітинг

·грудящих тави . Нпго

·грудя щих

учас ники

заявляли

чіrта і облсті з 800-річчям Пол-

про rвоє

та ви і нагородження~r її орденом

життя величні накр еслення пар­

Трудового Ч ервоного Прапора .

тії , про

Т()В. В. В . Щер бицьк ий відзна-

чив, що Полтава за роки Радянської влади перетворилась на

один

з

прагнення

П ол­

н епорушну

втілити в

ленінську

ПОСІВИ

ДОГЛЯНУТІ ' Ударна

Р аду юп, око

проса пних

п осіви зернових і

культур

плем-птахора дгоспу.

Вони

.

т аранн о

п о трудил а сь

чисті,

вся юнь на-

1\ JІа їни в ийшла на Всесоюз­

,

.

,

3

трудовим

на е т роєм виіІшан

на с уботник чле ни комсомольсь ­ ко-молодіжної бригади Д()яроІ; Ганни Антонівни

Строка ч з ра.л­

н а л а нка по за хисту рослин. Тр ак-·~ і~Існі В. І . Леніна. Взяли участь

госпу « Плосківський» . ~7 спішh '' завершивши піврічне зобов'язан-

тористи І . В . Сафронов та М. П.

ня, вони

Висоцький з

дня

комсомоЛ)

завоювали п ер ші сть у

рай онному

соціал і стичному юш­

якої розцвітають Країни Рад .

ганн і серед молодих . А комсомол­

площі інших культур . 270 гекта р і в · трудшш ел на свО І Х робочих МІС­ картоплі дв ічі обприскано отруто- цях - в ц ехах в полі, на фер -

ка Ніна Касян зайняла дру.ге міс це по надою молока серед доя рок

nri

р еспубліки

* * *

ози мих та

жука 1 фІТофтори.

·

мn сті,

нів, побував на промислових під­

н очасним підживленням рослин мі -

приє мствах,

де

виконання

виробничих планів і

боті ви соким виробітком і відмін-

ходом

nrолосив У каз Президії Верховної соціалістичних зобов'язань, підви­ щенню1 якості ОПРО?ІУкції, у мова­ ми пр:щі і поfі уту трудящих . (РАТА У ) .

.

, . •· . . ,

u

хіміка~ам~ проти колорадського, 'ІШХ. :Ja загальн~ми підрахунками

ЦК КПРС, перший еекретар ЦК Компартії України тов. В. В·. Щербицький відвідав ряд райо­ цікавився

,

о

9,5

чим ал і , гисяч т ю. rацв І ДІ~ ІаГ в цеи де~ь

гект а р і в

гербщидами ·

.Gроварщини. Близько

Микалом

1120

обробили

присво є ння

у субот нику і комсомольці та мо-

заnравнико~ П. Л. лодь

Він підкр еслив, що досягнення полтавчан - це результат їх самовідданоі праці , високої евідо-

Ради СРСР про нагородження Полтави орденом Трудового Червоного Прапора і під бурхливі

·

цьо г о ро -~

ку на догляді п осівів механізов а- ~ВІД

Під час перебування У Полтавськш об.~ асті, член Політбюро

Потім тов. В . В. Щербицький

r ш ої

дружб у, п і д ЖИТ1'Єдайним сонцем

великих промислових і

nr іх народів нашої країни.

..

1\'Іин улоІ ·суботи

1, 0 мсомольсько-молодіжний І с уб отник, присвячений 5 0-річчю

!іультурних центрів країни, стала !івітучим соціалістичним мі стом.

дружби і взаємодопо\Іоги

.

Пухівського

праця- ЮВІЛеІО

Б агато

щоб

зус ил ь

виростити

доклали

високий

до

тог о ,

урожай

картоnлі, члени механізованих ланок. Міжрядн ий обробіток nрове-

ними зароблено близько

.

21

.

'

тися-

ЧІ карбованцІВ. Оеоfіл иво активно пройшов суr) отшш на ааводі порошкової ме-

ден о два р а зи на всій площі з од- талургії, в якому взяли участь н<=ральними добрив а ми . Н а ці й ро- П()Н<Ц

району. Ії показник В

б

день су отника колектив м о.чо-

діжної бригади досяг високого показника надій на корову

становив по

16,5- 17 кілограмів

500 .молодих виробнични- молока.

кі в . :Jо:~ре\І а, на с.1аву ПОТРУі\ИВ-

ною якістю відзначились ланковий ся r:N~ rлмольеько-"олодіжни й ко-

Комсомольці

молодь міста та

району в день « червоної суботи>,

М. А. Висоцький та трактористи Ш' І(ТИв :Миколи Палія (цех ;\~! 2). продемонстрували

В . М. Хряпа і д. В. Строй. ГОJІОВа

СПІтаJ.

М. ДЗЮБА ,

робіткому

проф-

3961 кі-

логра м молока на І' ож н у корову .

зразок кому-

Він nиконав за робочий ;І.РНЬ пів- ністичного стаІІЛенни до Іраці , 'ГОj) И

НОРМИ

ПРИ

НИСОКІИ

Р.Ипущеної щродук ці ї.

.

ЯІ\О ПІ

С fЮЮ

там .

. .

ВІРНІ СТЬ

.

ЛС НІН С І,КИМ

.

ЗаПnВІ-


ТРИ:В7:ВА .ПАРТZЙ:ВОГО АВТ.ИВZСТА

ПАРТІЙНІ ЗБОРИ Номуніетична

партія

спрямовуючою

силою

є

ШКОЛА ВИХОВАННЯ

нерівною

радянського

вариші поправл.ять його. Адже це по­ служнть йому уроком тієї школи, в якій

і

су­

він

спільства. Вона покликана здійснюватн керівництво всіма сферами діяльності суспільства, направляти все економічне. політичне та Ідеологічне життя країни. Це цілком і повністю відноситься і до первинних партійних організац 1 й оt:­ нови нашої партії.

Л. І. Брежнєв на

наголошував,

за

успішне

роль пар­

чаємо

проводитн

винонання

колектив,

намічаютt,

і

тієї чи іншої мети. В парторганізації

:шачаєтJ,сл

бору

п.rІаСТ\Іас

життя

ПОЛіТІJЧНО­

яку

нІtнестІІ

стна

hО:VІ\'Ніст

:Jа\іоду

І;tІ

ся той

t:а на <Jаводі.

щосt.

в чомусь помилився.

ь.

То

класу,

П.

Поряд

цtІ'І1

:1

Зміцнення дружби і співробітництва братніх соціалістичннх країн найважливіший напрям зовнішньої політики СРСР. Боротьба НПРС за єдність світового номуніетичного руху. всього

антиімперіалістичного

фронту

н:r ­

родів.

Послідовна боротьба НПРС

за

принципу мирного -с півіснування у шої соціальної системи.

утвердження ленінського

відносинах а державами

ін­

Солідарність з народами. які ведуть боротьбу проти неоно­

.1оніалізму, CJa :rінія

демонратію і соціальний прогрес, соціалістичної зовнішньої політики.

-

принципова

Боротьба НПРС і Радянсьної держави :за нолентивну бе~з­ пеку в Європі. за перетворення континенту на :юну сталого миру

і плідного співробітництва.

Поглиблення

загальної

міжімперіалістичних

нри:ш

напіталізму,

суперечностей

:1агострення

характерна

риса

сучас-

Маоїстське

керівництво

ННР

пЬсобнин

реакції.

Мирне ність

співіснування дерн;u в

ко~Іуністичної

і

буржуа:шої

двох

СІІсте~1

непршІІІрен -

-

запорука даль­

виконанні Програми миру. накресленої ХХІ\'

БЕСІДИ І ПОЛІТІНФОРМАЦП Успіхи Програми миру -- результат ініціативної та ніле­

спрямованої діяльності НПРС і Радянсь1юї держави на міжна­ родній арені.

Переговорн на найвищому .рівні керівників НПРС і РадЯІ-І­

ської держанн :1 представнанами капіталістичних країн ~шй внесок у :здійснення радянської Програми миру.

Розвиток різнобічних зв'язнів СРСР

країнамн -- результат діяльності НПРС.

конструнтивноі'

з

-

ваго­

капіталістичними

: ювнішньополітичної

Близьному Схою· повне і остаточне ;нирне врегу,;ловання. Міцний мир народам Індонитаю. ·

В : ІаєІ·ІОшІrідне цтr:Ю. r;~-.їьтурнІ

державамн

-

. економічне. науково-технічне спі_вробітнн :ш '' '' кн СРСР :: ро ~ ІВІІНУТІІМН капіталістнчниМІІ

І-:аж :ІІІвні\ ннесок у спран~- :1міцнення !VІІІР~' \Іін;

народа:vІн.

МаоїСТСЬІіС

r;epi ВНИІ!ТВО J\H Р

рядни .\1іжнародної напруженості.

11:1

іJоці

ПрnТІІ'ЗНІІІ;ів

ро

1-

Націона:!Jі:лІ і сіоні;~~1 -- :Jнаряддн і~шеріаnіспІ •r ної реакцїі. Д~льшшІ ~астун \Юнопо:rііі на ;.юІттсвнй рівень трудящих в

І;раІнах

ІіаПІта :rу.

Бе : 1робіттл. ного

~:mдні.

· 1.lОЧІІННість

.1аду.

Успішне ВІІІ\ОН<JНііЯ планів четвертого. вн:Інача..'lьного року п'ятирічІm - неоі'іхідн<t ::мона да:JЬl!ІІІХ ::добуп\іВ у :щііісненні Програми \ІІІру.

О

2

стор.

виконання

повинні

дисциплінн.

нного

проен­

по мільйону ніло~1ет.рів облін

узяті

і біль­

дес.ят·ки

одна з них

<<Турист>>

шrртію

УЖ С

вс·:tьну

~1ерсжу.

і

,:2

підпрнємство

~І\(

Ї5

Тl!СЯ'І

Til-

ПершУ

вілnрав.1ено

На фото:

І

в

їх

торго­

роrіітІІІІШІ Т( 'ИІtІа

Пr-

чатнова .l.С\юнстрн· !ІОВ\' J(офе­

1

в<rркУ.

Фото

В.

Песляка.

(ФотохроніІ(<J

РАТАУ).

тОU\О.

щ~

Саме

ширше

в

таному

ДЛЯ

ІЇагістрп.lі

рі.зн О :\ІаІІітні

моменту випусну

ма­

автобус

-

підприємотва

БАМ

'ВІІІ<ОН)'ІОТЬ ВС .'ІЬНІІКів

Ч)ї.JbJ;i

на .1ходять

І1атеріа.1и

й

техніка.

3і!МОВ.'1l'ІІі\Я

\1іІІ'іСТра.1і

Й

будіKpl'M CH-

<ІВТО\Юбі,ll'бV;ІіВН\11<11.

КрР \1СНЧУК<1

на

но RідПр<ІВ.'ІСНО

3

nу.иву ДОСТJЮКО­ JІОТVЖНИХ <!ВТО­

35

13112

ІІJІ.ІІ 3нпко\І якості. Ко:Іектив за­ воду 1\Жt' ІН' ІІ('рІ!ІИЙ рік ВИКОНУЄ замов.1('\ІНЯ тресту «Сиббудмех<t­ ні.зація» Мі.ніrтерств<r промислово­ го · бу ;tівrнщтва СРСР. У ниніш­ ньо'Іу ІІИК~\І

році сибірським будівс.'ІЬ­ ІІіІІ Н~.1ЇСЛ<ІВ 79 МаШИН.

заво:Іі

і\1І:' ІІі

розпочато

Г

І.

rерійнІІЇІ

ІНІпуск

руд:юJбир<t.1ЬІІІІ\

кукУ­

КОМ б а Й fl і В

11 ідвищеної

« Херсонеш,-їВ>>

про­

:tуктивності .

На фото : складання І\УІ'УРУдЗО­ збиrа.1Ь1НІХ комбайнів «'\rрспнсІlІ•-

78»

на конвейєрі.

Фото

Г. Шевакіна.

І. ЯШАН.

м. МИіНолаєва на Льві,вщині. На

(Фотохровікп

РАТАУ).

його борту сяють двана~д;цять зі­ рочон .

Ножна оз.начає сто тисяч

nройдених ~ометрLв .

Багато ,рок.lв підряд

Нали їх запитують, Я·К вони до· билися високого рооультату, во­ дії розповідають про дО'МЯ\11 за

ня

про строге дотриман­

п.равил

не,

вод:і'ННЯ.

підкреслюють

Але

голов­

-

вони,

це

відмінна техніна.

Завідуючий вН~ілом ження

надійності

цїі ДСНБ С. чає:

<<Дані,

І.

свідчать

е,ксплуата­

:~'іа.гдиш відзна­

що на:дхО~о'ІЯТЬ з ав­

ТЩJ€монтних

за,водів

про ТР.

автобуси

та

досл1.д­

що

проходять,

країни,

львівсьні ян

црави­

ло, між ремонтами і повним спи­

санням набагато 'І'Іетражу

му».

Це

поназник

технічних

<<ЛА:Зів» , і

більше

кіло­

:ш встановлену

Н9Р-

сучасних

характери с.т ин

виt:оної

майстерност.і

:3

мо~Іент:-·

ства

творці

пусну

nідприєм­

авrобусів

виготови­

ЛІІ пон:-1д

RO

:;анод

ренонст.руюється.

тнс>І'І м01шин. Тепер

дасть \1ожливість

не тільки

вести ннпуск автоб~·сів тисяч

на рік, а

й

повинен

стати

до

ладу но-

вий лікувальний :; анлад по охороні :щоров'я наймолодших

мешканців нашого району. Ро-

бітники госпрозрахуннової будівельно-~онтажної дільниці промислових

ту

п j,Дприємств

<< Уноопспілки»

трес-

спорудили

--дає

будівельні мислові

В основному,

головний

В, АФАНАСЬЄВ, кор. РАТАУ.

роаповілі­

карні Ю. П. Афіц.ький, бу­ дівельники працюють зав:тто,

будують якісно.

Особливої по­

хвали заслуговують робітники заводу порошнової металургії. В

инонаний ними обсяг опаряд­

нашого

працівнини :заводів хо.Jtодильни­

роСігорнулИся на повний хід. Сантехніки пересувної меха-

за високу якість своєї роботи. Зараз будівництво лікарні

No 5

ні:юваної нолони

но-будівельного

і ремонт-

знаходиться· на

завершальному

управління

етапі. Внутрі норпусу ведеться

дяного опалення. вентиляцію, водопровід та каналізацію, ро-

Рів. яними нерують Ганна Єв­ менівна Параманова та Раїса

заі-шаються

товляють д~угии поверх до ма­

No 4 устатковують систему во- опорядження .

Ланни

бітниюІ тресту <<Ниївшляхбуд>>

~етренко, підго­

благоустроєм

при-

ле!'JІОЇ території.

Спиридонівна

лярних

робп.

штунату­

Незабаром

l!:Ітунатурит':.

вони

першиіr

снJН, І ІУ допо\югу генпідряднн- ' І:оверх, а . 'х lІ1Ісце :;аимуть ланка~ подають колентиви різних кн \1і\ЛЯ.РІВ .

підприємстн. роnітвини

Тан.

:;аводів

мет;,~.-Іурrії.

поліпшити їх

-

дитячої

~іста і щюряджувальні роботи нів і «Торгмашу» не борються

nе:rьного

13

лікар

організації та про- що будують на довгі РО!!И. А от

піДприємства

Це

до

лІкарня

двоповерховий корпус. А зго- жувальних робіт претендує на дом на поміч прийшли їм різні високу оцінну. Вони розуміють,

до­

яність. підвищити довгоні:чність.

НОВЕ ЖИТТЯ

У нинішньому році в Бро.варах

Протяго~1 нсього періоду по- \ почнуть

JОСВі·д~· нолентиву заводу.

Будується диrrяча

автобус

воІДять досвідчені шофери Іван Гусак і Ми,кола НоІреІЮВСМШЙ.

Львін .

О

строк

зборн

А ,-.Іурсьr;о "І

де.ржавнl>МУ

нолентив

Oct.

бi.lblll

('.ll'Прокофеварок.

KIIX

-

чісткість

У uьо .ІІУ році

ВІІІІУСТІ\ТЬ

Bo11:t

формІІ

: і \Т і\ кпочкін нашої ІН'ООІЖНОЇ І(р<tіІІІІ ІІ<l nv;tiHHIIItTRO Байкало­

ше.

На

її

.1ітра.

звичайне досьє. У н~ому збері­ С<!VІОСК\1;1ЇК КрАЗ-2566 ;; держав­

шин.

конструІшїі,

рішення

дВТОСдМОСКИДИ

нонст,ру,нторсьно­

що пройшли :з

с\·часністю

А. МУ'J;'ИЛО, секретар партбюро заводу пластмас.

гаються ~tатеріали про ав'І'обуси,

ідеологШ.

Зростання еконоNІічної :~югутності СРСР ІШІХ успіхів у :з'ї:>до\І НПРС.

:11іжнародної

і

партійної

тує ві:домі всій Іфаїні шляхо.вl лайнери марни «ЛАЗ>> , є не­

машиною,

ного міжнародного розвитку.

проенту

с:н'І'трокофl'паркн .

ві.1різняпься

напрямку проводип і буде проводиТІІ <:І:ою роботу партійне бюро е1аводу.

Львівському

му бюро,

нової

трудових

«Е.1ектроnо­ виробництво

до громадсько-корисної роботи. розвитн.У їх ініціатнни та активності. :нІіцненню

"мільйонерів"

вті:Іен-

своїх

завол оовоїв

с.: прияти шщюно:v1у залученню номуністів

Дось€

всіх трудящих.

діяльністю

нюmсанню

Партійні

розгляд

спеЦіальному

встановлено

органіЗації

У

бутприлад»

партСJборін. І)о нід його коннретності, :1лободенності залежить уt:піх вирішення справи того питання, яне обговорюється на ~;борах. Тут неможливо, щоб :3аходи ІJf.JОЕ'кту рішенн.я носили поверховий ха­ рактер, не нка:ншо безпосередньо нідпо­ нідального за пенну ділянку роботн , не

Чепіжко. Антивно,

прnктнкує\10

народу в справу миру і ~1іжнародної бе:юеюІ.

:з гуртуванн;,

приділяє

:v~еханізацїі виробницт­

Нласовий, інтернаціоналістсьІ;иіі хар;н;тер :зовнішньої полі­ тики СРСР. Успішна реалізація історичної Програ~ш :vrиpy. накрес:Іеної XXIV з'ї:здом НПРС, - видатниі-і вклад НПРС. радянського

дальше

номуніl:­

<<Завдання парторганіз<І­

в органіJаІОї

ДОПОВІДІ І ЛЕКЦП Зовнішня поліТИІ{а НПРС і Радянської держаю1 і цілей робітничого

чер­

яне питання необ­

о6г01юрення

ПРИМІРНА ТЕМАТИКА доnовідей, лекцій, бесід і nолітінформацій з 11итань зовнішньоІІолітичної діяльності КПРС і Радянської держави no здійсненню Програми миру, накресленої XXIV з'їздом КПРС

ня інтересів

партбюро на

по покращенню

тики і самонритини. Нехай не бентежІІТІ·­

не так. і навіть

на

JІьвівський

вузьним колом

колентивіЕ:. Лише тоді вони винличут1, <Н{ТИвність, живе обговорення, ділові про­ ІІОСJИЦїі по питанню, яке виріШується. До підготовки :зборів намагаємося яко­ :ІІога більше :щ"1учити номуністів. Секре­ Гі!рі цехових парторгані·зацій, партгруп­ оргн вважаютt. :1;1 пранн.тrо - - кожному •1лену партії дати певне доручення. По­ : Jб~·лися тієї пра!){тини, нали існували постійні <<оратори», вузІ,ке ноло <<тради­ І(іЙНІІХ>• товnришів, що займалися лише :tборами. ГІnртійне бюро заводу велину увагу

ж•хані:Jації ниробництва для підвищення продунтнвності праці>>. Доповідач го­ :ювний інженер М. Т. Хоменна зада,в тон :!б орам. Ні1 ЯКІІХ КО\1УНіСТІІ 1 ПОННОЮ об'єктивністю від:ша'Іали існуючі недолі­

нрнти­

сназан

пов'язані

відкриті, чи закриті. унагу приділяємо ви­

варто порушити на

рндко\1 денним

Іt ії

виховують у себе риси ленін­ сьного стилю н роботі. Партзборн сталІІ

комуніст , янщо він

роботи

-

об~1ежився

ження. Головне, щоб всі матеріали були

строни

tю-ді.1оно~1\ проходили партзбори з по­

справи.

принципової

доповідач не

Я~-< пр;-,нило, на перший план станвмо нІІробнІІ'Іі t:Щ1аНІІ. Наприклад. :1 нeJш­ tm:vt інтересом щюі-ішли збори, на яних іішла ро:нюва про зандання парторгані­ :І<щїі по підготОJщі виробництва до ни­ конання сшtіаліствчнІІх :юбон'язань ~· J Н74 році. Доповіді!ЧЕ'\1 6ун начальнш; 1111 робничо-технічного відділу підрриєм­

і діяльності партійної

відкритої

встановлені

і зборін.

шпань, а, порадившись з активом, спеці­ <t.lістами, використав їхні поради, заува­

тін.

органі.СJацїі. Саме тут комуністи нан•Іа­ ються пов'язувати повсякденну пр01цю .3 :загальнопартійними занданням 11, оно:ю­ дівають партійним підходом до кожної

трибуною

плано:н

теми.

хідно

На зборах розглядаються і вирішуюп­ с.я питання

суворо

ст рацією І1ІІріш~їоп..

партійні :3бори проходять регулярно. 1: діловііі обстановці, при висонііі аптив­ ності комуністів. Неруючиеь рішеннями XXIV з'їзду НПРС, Постановою НПРС <. Про практику проведення партіііних зборів в Ярославсьній місьній партійній організації», партбюро підприємстн<~ проведено значну роботу по піднесенню ролі партійних зборів, ян органа нолеІ;­ тивноrо керіВНИЦТВО! і ШКО.11! ГО виховання номуністів.

порядку

гових зборах. З !(ією :-.1етою секретар ПО!ртійної організ;щії спільно :1 членамн !!артбюро. Ш!рТіЙНІШ <ІНТИВОМ, аДМіНі­

досягнснюІ

за1-юду

в

;vrісяць, а також :Jокрема, нелнку

цінавлять весt.

шляхи

визначення

НдРОДУ

Безперечно, в значній мjрі хід самих зборів залежить від того, якою буде до­ повщь. І тому прагнемо, щоб черговий

Статутом НПРС. В ~:вою чергу, дата проведення і порядок денний зборів вн­

це вищий орган первинної пар­

хвилюють

питань:

рішень партбюро

денного, вибір доповідача, силадання проекту рішення, робота :з виступаючи­ ~~~~ тощо. Для того, щоб збори відповіда­ .11! своєму прнзюиенню, необхідно їх

тійної організації. На партзборах ному­ ністи спільно обговорюють важливі пи­ тання, яні

ряд

ТОВАРИ ДЛЯ

но було відзначено шляхи покращення керівництва цехової парторганізації соц­ :н'!аганням серед внробничнинів. Варто вказати, що на обгоtюрення партійних :;борів NіИ також виносимо питання суто ПО!ртійної роботи. На наш погляд, доречним, більш того, t>фективни;vr стало й те, що ми постійно інформуємо І\ОМуністів про винонаНН}!

думну.

кого об~1іну думна:vш. Необхідно пам'ята­ ТІ!, що тільюІ на тих зборах, де найбільш глибоно здійснюєтІ.ся внутріпартійна дс­ ~юнратія, ко~1уніпи почувають себt· справжні'\ш господарями організації. При підготовці до партзборів мн вклю­

У Статуті НПРС зазначено, що партійні

-

свою

партійних зборах, як цехових, так ;vш завжди створюємо обстановку творчого обговорення, широ­

завдань комуністичного будівництва. збори

відстоювати

На

тії, значить пІдвищувати боєздатністt. всіх партійних організацій, піднімати nо­ літичну свідомість комуністів, домагі1тися того, щоб вони брали активну участь в розробці і здійсненні партійної політини. І головне, З@.вжди були в аван­ гарді боротьби

вчиться

і на заводсьних.

з'їзді НПРС

XXIV

що підвищувати

ходу .винонання соціалістичних зобов' я­ .зань тим чи Іншим виробничим підроз­ ділом. Так, у травні цього року на за­ гальних партзборах аналізували стан t:прав по органі:з<.щії соціалістичного зма ­ І ання в цеху екструс~ії. У прийнятШ по­ станові досить широко і конкрет­

напринлад,

Мине

порашнавої

.1інарняний

пластмас,

торго-

\1ашинобудування

електротехнічних

виробів

та

тру-

небагато

часу

норпус

і

новиіі

світлими

й просторими палатами, набіне­ тами

і

лабораторіями,

устаткованими

усім

добре

необхідним

дяться на укладанні нерамічної плитю1. ~1еблевої фабрики і до-

медичним обладнанням. прийме своїх господарів у білих хатІ-

слідно-експериментального

тах.

воду

--

настнлають

шиноремонтного

814 -

і

за-

підлогу.

а

мостопої:ща-[

склять вінна і двері.

Вівторок,

16

липня

1974

року.

Н. ПРИСТУПКО, студентка факультету жур­ налістики КДУ.


ТУРБОТИ МЕХАНІЗАТОРІВ Увесь

весняно-літній

:~1еханізатори

лівсьІШЙ>> на

радгоспу

період

tщлорадського

«Гого­

фтори

напружено трудяться

догляді

·пос1вів

просапних

1-іультур. Незважаючи на не­ сприятлив і' погодні умови, вони Gезперервно розпушують між­ ряддя,

підживлюють

мінеральними

~обливо

рослини

добривами.

багато

турбот

у

•ІЛенів механізованих нартоп­ :Іярських ланок. Вони денільна ра ~ провели міжрядний обробі­ ток посівів на площі ген­ тарів, закінчили підгортання, а

1200

на 150 гентарах зробили його двічі . Останні ливневі дощі ду-

1150

та

жуна

фіто-

гектарів.

навіть 13,6. Передовики соціа­ лістичного змагання добилися Ще ВИЩОЇ ПРОДУJ\ТИВНОСТі худо­ би , Тан, Марія Микитівна Боб­

та

но

інші.

Rукурудзу на силос і з елений норм

на

вирощують

зованих

1170

площі у

нас

ланок

гектарів

вісім

механі­

Вони теж

три­

мають посіви у зразковому ста­

ку постійно працюють вісім-де­ в'ять агрегатів. На 400 гента­

щоб швидше впоратися роботою .

Одночасно

з міжрядним об­

робітком посівів картоплі меха­ нізатори ведуть боротьбу з ншідниками

і

хворобами

рос­

.1ин. На Цій роботі постійно :Jайнято сім агрегатів з спеціа­ лізованої бригади Rостянтина

Юхимовича

хані з атри •шнами

Нирієвсьного.

Ме­

вже обприскали

ро з ­

отрутохімікатів

У сі прапори п'яти

дня

хвилин,

не

агентства шов а ного сьІюго

буває

щоб

;~испетчерську

і

сюди,

Напітан те ,

що

надходнла

до

теплохода просить

<< Ві шва

Одеси.

Ось відшвартувалося біля причалу

сухован­

вари ме

радянське

Н.

Нотвал

вісом

за

теплоходом

судно

-

номпанії

друге << Марга­

жирських

і

на паса­

причалах.

ський

теплохід

ларов»

доставив

Болгар­

<<Басил

Но­

туристів

.vrіст а -побратима

:1

--

Одеси

Варни. А 'Іере :з кілька годин на

морському

вок з алі

зазву­

чала а нглійсьна мова. Гостя­

ми Одеси стали 300 турис­ тів з Великобританії, як( роблять круїз по Середзем­ ному

і

Чорному

румунському

морях

лайнері

на

«Тран­

сільваніЯ>>. Цей теплохід досить частий гість Одеси.

А ось новий пасажирський лайнер «Роя л ві кінг екай,> , який плаває під норвезьним прапором,

буде

тут

вперше.

За останній рік в Оде­

-

сьному

порту

побували

раблі

35

дає

начальнии

нраїн.

-

по­

розпові­ агентства

«Інфлот» О. П. Волошин.­ Це пожвавлення у гавані на­ очно відображає процес роз­ рядки міжнародної напруже­ ності. прагнення народів сві­ ту

торгувати,

а

не

воювати.

Радянські люди завжди раді :зарубіжним гостям . <<Усі прапори

Ці

-

в

з намениті

рядки

стали

гості до

нас>>..

пушнінські

пророчими.

П. ХІДЖАКАДЗЕ, кор .. РАТАУ. Одеса.

о

за· шість

місяців на-

сані­ Зараа

І ЦІ "сумюви м~ють часто ідуть дощі, і в корівниках

з вичаино,

не

ста~е

заперечува-

чуть . Ніхто

нІчого не

робить,

ти того," що _недобІр молока, до- ~об униннут~ цього. Впадає у

пущ~нни ~штну,

дуже

важко

ВlЧІ велика юлькість

або и зовс~м неможлив~ надолу- ринники снаржаться,

жити. в ос1нньо-зимовии період.

Яю

ж. фактори

за~дають великих

иицтво м"о~ока.

-

особливо малим

телятам. Але ні ветлікар відділ-

Наибшьш~м злом д:ТЯ нас на Борис

вели~ а плиню~ть кадрш твар_инниюв,.- з гІркотою в голо-

сІ_ розпою~ає

що вони

неприємнос-

негативно теи людям, а худобі просто жи­

вплинули 1 впл.fвають на вироб- ти не дають,

мух. Тва­

Віталійович Власен­

ко, ні ветфельдшер Олександр Васильович Борщ, ні санітар

бри~адир ферl'У!и Василь Матвійович

НІН~ Гнатш~а ГуЗІй. -

Фесюк ні­

Торш чого не роблять, щоб знищити

помtняло~я бtльше ТРf!дцяти д.?- комах. А головний ветлікар гос­ яр_<ж . та І в цьому роцІ багато ІХ подарства Василь Іванович Сер­ ~юл_ьнилося,. не

.

попрацІ?вавши

дюн спокійно все

це спостері­

н юлькох МІСЯЦІ_~· Ось І зар,аз гає, примирився з

з тридцяти одноt - ~рупи на п ять_ох _немає пос_тшних доярок.

~~~мtнних

<<Немає почути

. потрtбно, щоб було будь-кого . цих

НІОМ, а Є ТІЛЬКИ ЧОТИрИ.

диться багато, але для них не-

недоліками.

хлорофосу», стандартну

р

З

можна відповідь

-

·

·

П Ю~l~НИЮВ,

Згаданих недошюв легко м.ожна позбутис.я . Потрібно ТІЛьки, щоб . нерt~ники п~ахо­ фабрики .. паІ:>!Ійн~ 1 профсш~ко­ ва оргаюзац11 бІЛьше придІЛи­ ли

уваги тваринництву,

нраще

ма квартир от і відмовляються дбали про створення необхІДних

правило, вона

умов для роботи й

відночинну

людей~ забезпечення їх житлом.

Не _ешд забувати, !дО зневіра в

сво1 сили

-

не сшльник ко:тек­

щороку перебу- тиву тваринників у боро~ьбt за

механізатори

доїти на корову

по

грамів молона, щоб мати гаран­

з

чарівні

ні на

грою

водні

~вильку не

хвиль,

у яких

і

хто

вибрав

місцем

А разом з тим Десна боляче

автовелетня на

Багатолюдно

слово

на фермі.

шд с~бою певнии грунт. Нtхто, дуже монро, хоч вони й не те­

- Бо не створено людям необхідних побутових умов, _ (по 100 грамів на кіло.грам на­ додає обліІ(овець-лаборант Галина Оникіївна Герус_ - Бажаюдоєного молона). І все ж, незважаЮчи на явні чих працювати доярками знахо-

вав

Бажає багато кращого

тарний стан

вражає серце землеробів. Вона щороку метр з а метром заби­ рає у них сотні гентарів родю­ чих земель . Ще деякий час то­ му швидна течія підступно під­ мивала і лівобережні кручі Дес­

рет Лайне» :1 вантажем для

будівництва На мі.

випасання

перед ранковим доїнням. Зеле­ ної маси щодня дають по 5060 нілограмів на голову, в обід і ввечері тварини одержують пійло з дерті, жому, мінераль­ них добавон та інших компонен­ тів, уранці сухий комбікорм

б?в язань.

/

свого відпочинку бере.ги Десни.

<<Масо­

ню Лайне» прийшло

запровадили

останнім

досягнення в роботі, семипол­ нівські тваринники не задово­ лені результатами першого nів-

радгоспних ланів

це

-

природи,

з'являються

в одеській гавані америнан­ ські торговельні судна. Слі­ дом

В. ЗАЄЦЬ, головний агроном радгоспу.

трав за допомо­

елентропастухів;

часом

годин на

під сумнів

стежках. Про всі ці блага мріє кожен, збираючись nровести свою літню відпустку на лоні

від­

роботи одесьних донерів.

частіше

якістю.

худоби. Ії

семи

в~ни ставлять

гулятися по заплутаних тінистих

задоволений сер­

: щвається про яність і темпи

Все

менше

JІИ,

реа;~~ьюсть вин?нання _взятих зо-

вітно, неначе запрошуючи nро­

п і т а н

добре

безперечно, годівля пасуть не

У багатьох працівників фер­ :vш :1' явилася зневіра в свої си­

В них ножна гілочна киває при­

промислове

<<Інфлоту»,

Головну роль у досягненні та­ кої продуктивності відіграла,

змаганні

у

).

таємниця. А скільни лісових ма­ сивів, що прилягають до ріки!

зворотний

грама .

вдвічі перевинонано

немов причаїлася янась одвічна

рейс «Індіан сік'юріті» візьустаткування.

конують .на 140 процентів, ро­ бота їх ві:Ц:шачається високою

стихаючою

Бомбей. У традиційні то­ В

Булавка ,

Василь Онисимович Проскурка, Rостянтин Янович Ожинський, Іван Трохимович Ст:rкаленко. Свої змінні завдання вони ви­

простори

-

експорту.

кі.лограма, Галина Григо­ рівна Печура 18,2, Марія Іванівна Булах та Тетяна Іва­ нівна Остапець по 14,3 кіло­

19,3

гою

Якович

місяця се­

редньоденний надій на кожну норову-первістну своєї групи по

посівах сіяних

Десна

тажне судно «Індіан сек'юрі­ Ті>>, яке обслуговує лінію

Чорне море його трюмах

минулого

--~------

Нове вбрання берегів Десни

кальян >>

лоцмана .

одеського

в онремі дні було

ки у праЦ.і паназують механіза­

Микола

в

нілограма

-

В. КАЛЯВІН. грамів менше.· Державі продано приміщень. ~~~----_...._._._._._._....................~_.~ID~'~'~~~~~~<

радирує про

прямує

міне­

мала

одержували

13,3

по

тори

у цій брошурі

його колега з індійського

.\

підживлено

ра "1ьними добривами. Тут зраз­

колгоспних і

югославського

«Држич»

обробіт­

щодня

.=::....:=..._--:----=====.,;;..- - -

2220 кіло­ ває в зимових норівниках, та- вико~ання ~зятих зобов язань, борів у господарстві немає. Ни- а нанпершин ~ротивни~. Зобо­ зн~йдуть багато корисних порад, тію на річний надій в 4100 ні­ ні неподалtк від ферми спору- в' ЯІзання ~ в~ятt , висою ИЗ; ви­ як~ допоІІ\ожуть їм не втрачати лограмІв, як записано в умовах дили один невеликий табір на значальнии рш п ятирічки, t noщоб вони «ю ноло~ка в полі, ні зернини І соціаліс·.· тичного ІЗМагання. Одер- 200 голів, щоб почергово виво- трібно зробитІ! все, на стерНІ >>. жано ж фактично на 187 кіло- дити туди нор!в на час ремонту були здlйснею. П. ТЕПЛЮК

в

яка-небудь інформація. судна

рослини

На

втратам зерна на жнивах» .

<<Інфлот». розта­ на території Оде­ не

рах

міжрядь.

ринвини

середньому

на 17 4 тollliи молона менше проти :іобов'язання (хоч план

люди ' По~начається на продуктивВидавництво України <<Уро- річчя. Своїх соціалістичних зо­ жай >> випустило масовим тира- бов'язань на цей період вони не ності і те, що худоба в літній жем брошуру <<Ян запобігати винонали. Rолектив ферми да­ період не оздоровлюється. Як

морського

порту.

вже закінчили друге розпу­

ПОРАДНИК ДЛЯ ХЛІБОРОБА

в гості до нас Протягом

ні,

проти

-

це серед птахівничих господарств

району, по ВІ \робющтву мол она. На кожну ф~ражну норову на­ доєно по 2033 кілограми, а за червень 399. У червні тва­

-

Зневіра- не спіпьн11н

цьоrо року Семищщківсьна

птахофабрика посіла перше міс-

Ностянтин Омелянович Гацен­ ко, Минала Андрійович Бреус, Олександр Єгорович Гаценко, Аркадій Михайлович Міщенко

шування

цією

А nідсумками шести місяців

на корову, а

потрібно :шову розпушувати :~tіжряддя. І !'.tехані з атори поспішають .

3

На догляДі пос1вів нартоплі ·сумліщюю .роботою від з начає­ ться багато трактористів. На­ принлад. на 120 -130 процен­ тів щодня винонують змінні норми Василь Аврамович Лось,

же ущільнили .грунт на план­ таціях, тому на 340 гентарах

:\

.ВВ ВИ ВИВОВУЄТЕ ЗО:ВОВ"Л.ЗАВИВ?

І

ни,

вподовж яких

вітер

нотив

золотисті хвилі пшениці, виро­

щеної хліборобами радгоспу << Літнівський >>. Правда, загроза

була велика, т а ли

люди перемог-

.

Щоб красу

зберегти

і

Десні

знешкодити

її

чарівну агресив­

ну дію, на різних дільницях ба­ сейну річки, в тому числі і те­ РІІТорії нашого району, невтом-~ но трудиться колектив Rиїв­ ської

технічної

го шляху . працює

дільниЦі.

водно­

Так, під

Рожнами

літкінська

бригада,

очолювана І. Ф. Лисенком. Річ­ нові робітинки з допомогою ме­ ханізації планують бере.г, роб­ лять щебневий фільтр, приси­ паючн його булижником . Для захисту укосів з 4?ашини в'я­ жуть сітки шириноІ\J 16 метрів.

Після вигото в лення трьох таних

сіток дві :з них завс:tнтажуються ІіаМіННЯМ і З С!ТОПЛЮІОТЬСЯ на ДНО річки, а третя слул< ить перехід­ ним містном, щоб щ юдовжувати роботу далі . Відмінно трудитІ. ся бригада техдільниці водного шляху. Тон у роботі задають, досвідчені висококваліфікованt майстри, серед них п . Ф. ,сало, М . Г.

Перед виконанням цих робіт за допомо.гою земснаряда «Дніпровський-7>> (командир комуніст д. С . Горбенко) поглиблюють дно фарватера Десни, щоб Толочко . І . М Ли:се нио , М. П . сітка лягла на глибину не менОнопрієнко та· пенсі онер Х. А. ше 4,5 метра. Захарченко.

Вони

ш )стійно пе­

ревиконують змінні Н• ор ми виро­

бі тну, яності

добиваюn.єя гідротехні'ШИж

Вівторок, 16 липня

Hl'l4

високоІ робіт.

Завдяки старанності водників

нінця

року буде

1300 ~етр~в.

Слщ вІДзначити, що чималу допомогу у робочій силі річно-

винам надає дирекщя радгоспу

<< Літнівсьиий>> .

лено

минул~ї

спецшльну

ки-Рожни лівий і правий бере- фашини.

11 кілометрів. До

Та~ ,

На З(Німках: в.горі укріплення лівого берега Десни; внизу ліворуч - земснаряд <<Диіп­ ровський-7>> виконує дноnоглиб­ лювальні роботи; внизу nраво­ руч ударвини комуністичної

зими в го~подарстю було видJ- праці Харитон Андрійович За-

уже укріплено на дільниці Літ- заготовила

ги довжиною

пройдено ще

бригаду , яна . дос татню кількість 1 харченко та Іван

В. БЕНДИК

Лисенко.

Миколайович

Фото автора.

р~о:.:к::У.:..·_ _ _ _ _.:О::.____..::н.:..о.:..в_Е_ж_и_тт_я___...::о::____________е __з_с_т_ор_._·_е ____


<< Поді єю світового :>Ні:J.'t ен н я>> це на~Івала

т ретю

ри ка нськ у :зустріч му рівн і ПОЛЬСЬІ".!

;:~енто~t ю ть

Р.

Clll .-\ д,lЯ

: ;н а ченн}-1

ДаЛЬШОЇ

С < І.

і1

дл я

о:здоровленнп

~Іі;кнарод ної

не

<<КОЛЮЧІ СМІШИНКИ ... про наші вчинки» -

11

так на-11

корисного

нам

людей

в

вс ієї

обстановк и ,

:rі ка рі

роки

пише

оцінку .

ре:Jул ьтатн

третьої І А

І м

7

:1 можу ть

в

мільйо -

усьому

сnівробітництво

в

світі .

галузі

е нерге ти ки сприятиме не тільк и ;) і льІІІ ефек тивному використан-

я

м

и

р

длн

у

США. яка тільки році :зросла б ільш Я І удвоє і досягла небувалого р і Е ня - · 'VІайже 1_,5 млрд . доларі!':

1973

Останнім

часом

~ладен •

найбільші в і сторн радянсьис американських економічних ві р

носин у годи. П онад 80 ам ер11 ка н ських фірм беруть участь наприклад .

у

поставка~

ус тю

кування для Камського автомо б і .1ьного за воду ( варт іст ь поста

вок

7

Б л Аго

СРСР

додати

шиття

.

:)'VІіІ~нення 'VІИРУ в усьому світі. нА <<Якщо сьо годні світ дих ає вільніше.

ви с оку

p;J СІЯВськ о-а мерика нської зустр і'Іі ІІ <1 наі1вищочу рівні цим не

НОрМаЛ і : : сІ ·

ного :Jі.lбе зпече ння СШ А Ч. Едвuрдс . н аблизив той день, !іО.lІІ

їм

~юс ковські

і преперего-

Одн а 1;

~ш -

креслив по мічник міністра охо-

миру і \ рони :щоров'я. освіти і соціаль-

і дося гну ті на них угоди .

даютІ,

ції відносин між СРСР і СШ.-\.

а

просування

ІМ іЦнення

віті.lЮЧ І І

ворн

Пр е :т­

Hit; coнo ~l

ве .l І! 't езн е

TiJIЬli H

;;

керівників

істотне

в ::аєщюго д ов і р' я. Світов а громадськість

н а найв ищ-о­ Г<.~: ;ета ,, Три­

буна .1ЮДУ>> . Справді. п ерегово­ ри Генерального секретu ря ЦК НПРС Л. І. Брежнєва та і нших радянськи х

o :>H<tttaє

по шляху

радянсько- аме ­

л ю дЕ и-

фран цузЬІ(і:J.

400

350 м ільйоні в долар ів )

-

;;tіл ьйонів доларів коштува

тиме устаткування , яке (іудІ поставлено :з СШ А дл я буді t: ии цтва побли зу

ІІ зивавсJі дитячий ранок, праве~:; << Юманіте >> . - то ЦІНІ він , бе: ;11 дений в учю в ському таборr, 11 сумнівн_о, зобов ' язанІІІі пос лідо в-.

Куйбишева

ве

летенського промислового ІЮМ плексу по виробництву, збері

б .. . ї'~ . у;н~ ню :Jвичаин их в идІ В п а л ива pa::_oA-t 11 водrтпасн в останні роки зав;:~н- ІІІдпнсе~но р~ ;.~ дУ}!{~ ~ажливих нафти. raay . вугілля. с.1 анц і в , га н ню і тра нспортуванню хіміч 11 з працівниками .раzюнноt оrб: :; ЮІ двосторонні~! радянсько-а:\1Є'- ~год в рІ.н-Іих сферах р<:щян~ько- а іі ро:Jробці метод і в викорис- них добрив . Водночас багат<

11 « Росuю\а» ::

Jtіської

~ , .. . . В ході середньm 11 н і іі по.l ітиці розрядІш , як а про- 1 ОІJ\Т СІ , \Юlьс. н ._

шко.ІИ .\~ :З педагог11;лш

IJ ліотеки для дtтеи. Школярr и 11 ::дорослі велtt розмову про те, 11 11 як повинні по&оди;и себе жав- 11 11 тснята і тоне ри. З нu,Іtu було 11 11 проведено бесіду, зроблен~.:: :: огляд дитя•tої літератури r~a цю 11 11 11 те,Іtу . . 11 За допо.но сою культлю совика 11 11 табору Г. І. П устовіт школярі:; 11 підготували тематачншІ кон-11

:: церт, який ~сілr ІІ6 а&с.ч . Сатиричні

рнкансью-1~1 відносина.ІІ >> .

<t\rерикі:!НСЬ!{ОГО

До~швJІен ість Н« ІІІІН ішн іх переговорах. :юt;рема. u таких пита н нях , як нове :Jначн е обме ження с истем проти ракетної обо рони обох І' раїн , вогоджене оG'\І еження п ід:.Jе'VІННх випробува нь ядер в ої :1брої, а т<Іко н' но ні

дуже . епода~ 11 ІІН'

ІУСІІлля. спрямnвані на да л ь-

о\!м еже ння

спtвробІтни- тання

го с е рн я .

Та г; .

наприклад . спів-

стратРrічних роГ)ітннrп во радянських і аме-

вірtш Агни 11 ІІ~\ступа .lІ, н ІІХ о:;6роr.ІІь. 11 Барто, Грицька ройка прочита- :; 11 .1!1 Л єн а Овчиннікова, Таня 11 :: Стрті, Галя Стасюк . !J ітя Х,ІІС·fІ 11 л ьов . С&єт а Ган та ІНШІ . Хор/І 1/ тuбор!f ,1/айстерно вuе:оншІ_ піс- :: 11 ні tlfiO Л с r~іна, про Батt.к tв щи- 11

все

таких

не

традиційних американських фірм закупаютІ

нтва. НІ(і пі дуть н11 користь не джере,l енергії . як сонячна і ті.lЬЮІ обом народ<1\І, а й мир- геотермальна енергія (внут рішни:v~ .: 1 ю;:~ям ~·сієї : 1 емл і. Це . нє тепло Земл і) . першt>. у гощ1 про сп івроб і тни·. Особливо ва жливе з на'-lення цтво в гал уз і енерrетИІш. в га- ~1 ає підписана Л . І. Брежнєвим . 1 у :з і ,юплового та інши х видів і r . Ніксоном довгострокова <'іуд і вництва . в галу:зі наукових угода про спри ян ня економічно;:~осл і дшень і ро~1 роб к и штучно - ~~У. промис.1 овому і технічному риt; а нсь J-.: ах кардіо.стогів. як п ід-

співробітництву . Вона, безумов-

сприятим е акти візації еко-

110.

1.1 .чрних .нультфіль,нів.

~.де

.

.

:щдo ІJo.tc rti ц tка в tt.ІІ

О. ДІДКІВСЬКА ,

:JавІдуюча

дитячою ра-

ІІіонерське

~1 ЇТО .

О_кремі

КЛ~С ІІ

А Микола Рогач

(другий ,

як мого жар·

тома зовуть всі учні) , Олександр Ро­ га•• з 7 • в• класу та АнатолІІІ Кален­ •tенко з 9 • а• класу Требух\вської се ­

:;

ІНТ!!рссо.Іt п:ре~·лянцл и вtд- 11

Всі ііц.Іи

( Т А РС ) .

З Д ІІІСНЮЮТЬ nоХОДИ 110 М І СЦЯХ бОНО­ ВОЇ і тру дової сл ави нашого район у .

редньої

І!ОЧІЩаЮ•Іі Ц TaOOfJI д/(/ фІ ЛІ> .ІfІ/ f1 (( Коли lj • TOiiQjJlllltQ И ід а ». 11 " С правжіи tzолі чн и ці>-• , «ПоІіа - 11

f!Ur/KIJ .\1 _.

В. СЄРОВ,

"'''''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''"''''''''''''''''''''"''''""''"''''''''''''"'"''"''"'''''"'"~'~""'~'-'-'-"-'"'-''-"''-""'"'~'-....."-'-~~

.

fi!f HOt,-».

триватиме.

ночічннх :J в 'я:ш ів і торгівл і між

::ну, наросJну. уt\fЮЇНСІ>І':_ІІ пісню 11 11 «Ой, на горr ... », mcнt :; nnntt· 11 j

в иашій країні товари, які ї > ці ка влять , в тому числі маши ни і устаткування. А радянськ :~амовлення дадуть роботу сот НЯ\1 тисяч американців. Нинішня :Jустріч на найвп щому рівні закінчена . АJІе ра дянсько-америка нський діалОJ

школи

вирішили

допомоrтІІ

збирати с.і я нІ трави на сі на ж. у мІсце­ вому paдrocni . Вони кіньми пІ двозят ~~

з

поля до траншеї біля тварннницько1 ферми підсо хлу масу, відзначаються

11 11

су!'.ІЛінн істю й 11р ацелюбством . ДоросJІ і задоволені їх ньою роботою .

11 11 11

Н а фото: (злі ва направо) Олекса ндр РОГАЧ , Микола Ан а толііі КАЛF.НЧЕНКО.

::

-

nіонерІІ РОГ А 1 1 і

Ф ото П l' o .10A <JJ! )J 11 ЙОННОЮ б\6.'1\ОТеІ(ОЮ. L1 11 11 11 11 АВТОМОБІЛЬ 11 11 11 ЗА 50 КОПІйОК 11 11 11 . 11 11 Ци .wи д н ями до центра . zьноr 11 11 ощадкаси аав іта в .иешкан е ць 11 11 нашо.- 0 міс та 10{Jit't Костянти- 11 11 ноІІll'І ФедороtІ і пред'яви в :; 11 квиток грошово-речової лоте- 11 ВІВТОРО К, \ 6 ЛИПНЯ 11 реї Української РСР тре тього 11 Програма ЦТ 11 випуску. Перевірил и номер, а :: ;ню -·- Прогр ама п ереда ч . 9.05 1\ . 11 там - «Запороже ць ЗАЗ-968-.. 11 т . Гі мн астик а . 9.20 Н овини . 9.30 Дл я шко~'Іяр ів. «В сес вітній слідопит> . 11 Ось так за 50 копійок він ст ав 11 ( Л ен ін г р ад ) . 10.00 ~- «Сільські зустр і ­ ;: господарем легкового . автомо- 11 чі » . Ю .ЗО « К:луб кі ноподорожей» . 11 біля. В нихішньому роцt це вже :: 11.30 -- « Пі сн і композитора С . Ту ­ 11 четвертий такий великий ви- 11 .тІІко п а». 1 ~.30 -J- Про гр а ма передач . І о.З5 - Прогр а м а доку ментальних Філь­ 11 граш. скок, /1 мів : « Шлях до мор я > , сНа морях і 11 завідуюча центр~.льиою 11 на х» . \6.05 - І(. т . •Об'є кти.в• . 11 Зараз фантазувати важко, бо ' p<t:J кажуть . с интезував їх. І ~ Робота н ервова . Як-не-як, а у океа ! 6 . 3о -· « Кн и гар ня» . В еде n еред3ч ' 11 ощадкасою. 1111 ;rюдський розум і діла всяку вийшло н н ього, що фанта:Jія машині :vt айже 30 балонів. І всі пись м енник С . Б а рузд і н . 17.15 - Ба га ­ е rііін и й художніІ'і телефільм «Чоти ­ 11 << ЗАМОРОЗИЛИ>> 11 найхимернішу в игадку можуть (вигадка зн а чить ) у спритних ру- ч е рвон і ! Та к і гляди , що за- тос р І! та нкісти і п ес ». (7 сер і я ) . 18.00 1111 ХОЛОДИЛЬНИКИ може перетворитис я у . ;;tість г роше й ткнуть квИтанцію . Новини . 18. 15 - К. т . Пре м 'єра доку 11 зробити реальністю. Прикладі в . IOJ. X

r

азова

фан.mазія

r.

1 1

Робітники

11

11 - сиільки завгодно . Кожен н а- ! хрусткі папірці (гроші). нашого радгоспу 11 зве і кщ мічні польот н, і '-ІудоЩоправда в ін ще н е

~~ докладають усіх зусиль, що6 з 11 дійний промінь лазера. .. 11 честю виконати народногоспо- /І 11 дарські плани виробництва \: 11 сілЬСЬІUJгосподарськоі продук-Іа · ::

вершин с интеау.

І А що з н еї? Па пірець та й годі , досяг ' а от гроші .. .

Вчені з газу\

1 все н; , шановний qитач~·. да- зараз роблять r:арненькі кофточ- ! чарі вника-ві ртуоза вивертає кивай трох и по9Jантазуєм~.. . ки . .'\ І ван Кононович, хоч теж j шені своїх односельчан. Ну,

примІром ,

приишли ви м ає д tло

ції. Ось вже третій рік ми зда-11 днвитисt, кіноком~дію:

з га :юм ,

Квиток одержує лише

поки

що

працівникіt>

радгоспу. :: І> іно:vtехан Ік

11 Ти~z більи~е. що влітку допо-Іrа- 11 :: гати

1

каже:

ІІ .ш r~і аж два).

11 Звертався завідуючий не один 11 ~~ раз до Бобрицьквго робкоопу, 11 11 а змін немає. От і стоять вже 11 11два роки ті холодильники «за-:; :: .норожttними». 11 П. ХИТРИВ,

11 :~ 11 · «Жердlвсь.... n~ . 11 11 11 11 ВІДПОЧИНОК БЕЗ КІНО? 11 11 Ми дуже любимо дивитися дит.ччі кінофільА!ll. Ал е ц нашо- 11 11 .иу "лубі їх чо.нусь не демон~ 11 11 струють, хоч у сус ідньо.му сел І ~ 11 фільми для дітей показують 11

11 І/

механізатоР.Jадrоспу

1:

:1

але до << нетям ущих>> (це ті, хто тикав квитанції ) Іван Кононо­ вич швидко знайШОJJ << Підхід>> , а вірніше _ << обхід>> і став їхні

оселі об 'їжджати сьомою доро­

тому газІ добряче гріє гою. Отак

посидиш

без газу

і!азбираи- ками з синтетики , .а отим нашв- шаєш. М ' якшою стає душа, те мен 1 грошеи. Т~ п?бшьше, бо фабрикатом_ - грІшми . << п ' яті-рку>> не так шкода буде замкну апаратну 1 шду гулять. Але, ЯІ( 1 у маститих вчених, віддавати . А 1шитки , що придбали, залиш- бувають невдачі і у хіМіІ(а з " те собі . Як схочете , то курям Семиполок . Ось, наприклад, 20 А то и просто ПРJ:ІКРИ~~е на їх показуватиметс. Кажуть, ве- червня у маестро прилюдно деко го . <<3 роботи зюм~ ( · .)>> . І 11

по ундах

11 нuки стол иці, райцентру. Та, на 11 11 жаль, у нашому лtагазині не 11 .ножна купити ані риби, ковба- 11 11 си, .масла і т. п. - заважає 11 11 усьому «дрібницю> .. несправ- /І 11 ні холодильни~еи. (А ІХ У мага- :: селий . нуряч ий 11

шановні читачі

- .Ось,,._ товаришІ, вам шапІ(~. руІ(и . І не якимись там рукав~ч- тиждень - другий , то й подобрі­

нам приїжджають робіт- /І ПустІть

1:

що на

,

Скажете

напівфабрикат, <<бере , бо Дають>> . Воно то 'так,

11 ємо її понад план. \: купили , зручно С ІЛИ. 1 .чекаєт:. шелест я кого приємно лоскоче 11 Здається, і всі служби об слу- 11 колн ж ото на е~{раю з яв~ться слу х 1. .. . пучки пальців. ІІ говуванн.я на селі повинні були 11 весельчак НІКуЛІн "чи Вщин . Хто зна, чи вдягне Іван Ко11 б працювати чітко і злагоU.ИЄе- 11 Ч екаєте довго , вже и нервувати нонович :vюлодиць свого села у 11 но, сприяючи. спільно.му зав- /І почи наєте : Аж до зали заходить кофтини з га зу , _ чи ні? А поки

І! dанню

І роздавач газу з спритністю

1

t:м іх позитивно зірвавс я

впливає на яйценосн-ість...

Еге , - ск ажете ви, - за Ti:lКV фантаз ію кіномеханіку зра3у ж дадуть << ПО шапці>> , чи то... пробачте, виженуть з роботи . Та й взагалі , це не фан-

тазія , а .. .

процес

газу в гроші.

перетворення як п~.ше в своєму ли сп до ре­

І все через «Ні- ~акц н . В .. І . ~СаJ!.ча.

кчемиу дрібничну>> . Валентина Іванівна Осадча, гроші якої мали перетворитись на rаз, почала раптом -зrадува!fВ якtеЬ -·R·витанції, слово якесь почата вжива-

<< А пита-

єтьс я , за в ш~о . ХІба що не дала 5 карбованцш . А де ж . мені Іх бра~и, щоб роздавати BClM хапугам · Я працюю м_еди~но~ сестР 0 І? · Дов~щитьс !'! !Н0д 1 бtгти н~

ти! Зразу Іван НоиоаевМч і не виклик~

Не посп ішай, шановний чита- второпав, що то воІЮ за слово ~ому

1.

вночІ ,

и на

1

думку

м енталь но го тов а риші> .

телефіл ьм у «Камарадос ­ Прем'єр а худоЖf!ьо · го телефіл ьму «Луна кохання> . Ін фор м а ційн J програ м а «Час• . сМ олоді голоси•. В сесоюзний телекон к урс м олод и х ви кон авців Томської з о ­ н и . (2- і'І тур) . Н овини. Прогr о

21.0021.30

23.05 -

ма

· .

п е р еда ч .

Про грама

11 .30 -

УТ

11.45 12.25 16.30 -

Новин и . 1(. т. сСо­ н яч н е ко.ю» . Художній фільм «Лу н а дал е ки х снігів» . Наш а а фі ша . «Е кр ан молодих>. Тру ­ допи іі п е ре к.т и к Х а рків-М інськ . (Ха р ­ к ів). І ї . І ~ - Д.1 я дітей. «Санечко> . (О д е са ). сНа rолоан нх наnрям ­ ка х п' ятирічки • . (Будівн ицтво І(риво ­ рі зь кої дом ни N• Р еклам о . О голош ення . Конце рт форте ­ nіа нної м у зики . (Донецьк) . Ін ­ ф орма ційн а nрогр а м а « В істі ». «Вітчизно- моя неозора> . сН а

16.35 -

17.45 -

9!. 18.00 18.30 -

19.00 19.4.1 20.45 до бр а н іч , д іти! » 21.00 - Прогр3ма «Час• . (М) . 21 .30 - сН а л а нах рес ­ пу бліки» . 2 і .35 - •Молодь академічно ­

го». (Зустріч з а ктор ам и Біл оруськоrо де ржавиого ак аде м іч но го театру ім е · ні !(упа ли ) . В е чірні нови ни . П ро г р а м а п е редач.

22.35 -

51 .

Програм а на Киів і об.ІІасть Н аш а афі ш а. !(іно­ Художн і й телеф і ль м «Зу стр ічі • . (З се р ія ) . Реклам 3 .

18.05 19.25 с Екра н МОЛОДИХ» . «Будем о ма йстра ми> . 20.45 - Фі.льм ­ в доіщ. І НІ- кон це рт • Молод і голоси> . 21.50 - Ін· н ·коли не

чу, робити нам докір у фанта- таке ··- <<с овість•.

ишло , щоб << дяк~ватИ>> грішми.

матем атики: 2+3 = 5 і 3 +2 = 5 . ,, 5 » та Н годі , як н е !(рути . Від фант азії до реаю,ності --- крок . В і ;~ реал ьност і до фанта зн т еж крок! ·

птахофабрики для розвозки га­ зо вих балон ів виділило спеціаль, ну авт?машину. Це дуже зручно }JОбІтникам. Тож сподіваємося . що для більшої зручності

1R.OO -

18.15 Оголош е ння . 19.45 жу рнал .

фор м .щ іІ!ни й випуск сДень з а

зерські.й невnравності . Просто Ну, самі розумієте, який вже Адже я на· робоТІ >> . ми діяли за суворими законами там с интез, коли навкруги зчиНе рівиицтво Семиполківської нився галас, слова незрозумілі говоряп,І Засунув Іван Нон онови ч 611лон з га:Jом назад у машин у і зник у хмарі куряви. А треба GКазати, що наш хі-

\9.25 -

~часто. 1 на!t би хотілося_ на ка·_ІІ Це вс і зн ають . І не писались мі к- ч арівник по сумісництву з буде призначено сумлінного ро­ ІІ нікулох оа •ш ти l{І Кавt дитячІ 11 611 ц і ря дки, кол и б І ван Коно- досл ідами-перетвореннями пра- бІтник~. який не заглядатиме у

Редактор Є.

днем• .

ФЕДЯИ.

Колектив редак ції мІськраІІонної газети Нове життя> rлнбок о су­ муе з приводу передчасноУ смерті коли шнього фотокореспондента ре­ д акцП

воnтовського Вал ерія

і вислоВ.ІІюе

Віталійович а

щире співчуття рі дним

11 кінострічк и . 11 нович Ш елес т з С е миполон н е цює ще й роздав ач е м газу. (А ІшшенІ г ромадянам . покійного. 1J Школярі села МоІ(рець. :зроби в :: тих істин г ібрид, як за- може й навпаІ(И). В. КАЛЯБІН. ~-ODCU *~~~~~~~~~~~:o~І8~~ -~-~-~~·- ~~q~~~C~~~ ~~~~~~~'~'І#QІ~СІІС:о ~C&ID.U#~CCO~##IDCI

!

't

сНОБ -\Я ЖІІ З Н 1,. _ орган Брова рс ко 1 о аркома 1

Ком м у нистнчес коІі п арти и о' кра и нь•. городекого н ра й онн nІ n

-

І

НАША АДРЕСА : м

255020,

Б РОВАРИ.

І

ТЕЛЕФОНИ редактора

19-3-82,

заступника редактора

19-4-47,

ВІдповідального секретаря, відділу СІльсь кого господа рства , кореспон -

дента

МІсцевого

р адіомовлення

-

19-3-18,

в І д діл і в

п ромисловост і ,

Газета виходить

~-я~~:~ок,і ~e;'r,~y', Обсяг

O,S

Формату

~

0т:::и;:..::с.:::::~Q~----.:: ..:::~=~.,_~.,.==~Р:::~о;;;::::::~9;:~~~---~---- ~ _,.;:::и;;::;;_ 1 ::е;:;;::в 61964. 154. 3637- 10.804. І НДЕКС

Б ро ва р ськ а др у ка рн я Киї в сь кого

обл уп р авління в сnрава х видавництв, nоліграфії і книжкової торгівлі , ·в ул .

К и ївськ а ,

Зам.

110 номер 1974 рік  
110 номер 1974 рік  

110 номер 1974 рік

Advertisement