Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ НРАІН, ЄДНАЯТЕСЯІ

РІК.

ВИДАННЯ ЗІ-Я .м 110 (3108) ЧЕТВЕР

17 ВЕРЕСНЯ р.

1970 ОРГАН ВРОБАРСЬКОГО РАЯОІІНОГО ІЩМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТІІ УКРАІНИ

Щна

ТА РАПОННОJ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОВЛАСТІ

Гідно

XXIV

аустр:~.нв:ио

2 коп.

а'іад ВПРСt

Кукурудза подружилася з соняшником було

nошани

передовики

соціалістичного

змаган·ня

на

говорІпи -

ш ир.окош-r,с·ту

виг.н ал о

по·значсщ на стовпах віД в ес­

НЯІНОl повені . Піtд с:та>ть О:є

ЩQДІНЯ

н:укурущ,зу .

no

ге.ктар:;в •ОЗИ•М·И•н.и .

ї·й і с анЯІшники,

що

П о,др у,жм и

ці

:ffіУ'льтур и і дають

багато .ви:СОІ!ЮЯКіІСІНО<ї зеленої маси. Уї викорис­ тоІВують

d для ПіtдГОідІLвлі худоtби, і н>а с илос. .. . Ось в еде :кСJІмІба,ЙІн :комуніст Васи.ль Юх и­

БОРОВИК Анатолій Михайлович і т~ргпшоt;Jи~т 'Р•2Ід,rо,с:пу «Ж€<р,д.~вснкиі1». ЩQJ;н:я ·ка:ртО<П•.1.Ю ІНа 2,.5-2,8 ·гектара.

М СІви·ч Машвіє:н:ко. Ще •ПіД час д:1йсн ої в ійс ько ­ вої служіби В Та1Н!ЮВИХ ЧЗІСТИІНаХ В ас И~Ь Юхи­ МОІВИ·Ч добре ов.олОДіІв rrехш:і::кою, а п·ісля дем о­ бі-лізаці-ї З аІрМ'ЇІЙСЬІІШМ Га!рі'ГОМ ,в,;ід).'VЙіНJНО !Jjpil· цює м-е.х,ані заторОІМ. Ра,зом з товщришами п е ­ реоб.л З!діНав зерновИІЙ· исімбайtн і зби,ра>Є _ ним силс•ону .м;юу . 75-80 і бі.л ~>ше тоІНн накошує щщня Н1УКУРУІдзи з ОС'НІЯІШНИІ:КОІМ. Шофери В о­ ло,ди.мир М акси.мОІВИІЧ Жовтобрюх , Василь Іва -

Ви.копуюн

довгодько Микола Павлович , МИЧАК Іван Григорович, МЕХЕД МкІІола Андрія-нович

комба.йшое:р і тра,ктори<ети •р аtдJГ.ОІ(ШУ

Де.ніль.каІразСІвий

жоВІТи.м бУJйІноцв,і там, -немов соІн-tр.аша, вкрил и

ЛОГВИНЕНКО Костянтин Мнхай.лович,

ком·байне,р

й

маи~е на вИІсо'Гу

ПОНОМАРЕНКО Василь Пантелійович Р;у,щняtнІС.tІкот о ІПJJ€.МІптахооаІВОдІу.

30- 36

гектщра,х .

120

Мі1ННі .резул ьтат и.

збиранні

врожаю та оранці на зяб:

т·раtкторист

на вс:іх

Мі.Жря.!(ІНИ>Й о•qробі ТОІ\ Іі П Ї1дЖИІВ•ЛеНІН'Я да'ЛИ В'і Д­

За поданням партшних, профспілкових організацій та ди­ рекцій радгосnі·& і птахофабрик занося ться на районну Дошку

«Лі11к·і·вtс нкий». Зtначню п~ -

~rnJ~OO lffiбl~Ua~ « Великодимерськиіі»

І

Цими днями відбулос11 черго­ ве засідання бюро райкому КП України, на якому розглядало­ ся питання прр nрийом в чле­ ни і канДІщати nартії. Всту­ п аю чі це переважно вироб­ ничники, спеціалісти, представ­ ники інтелігенції в заявах д() nартііі•них організаІ\ЇЙ пи­ шуть, що ВОН!\ бажають в рі·к ленінського ювілею наза вжди

ників

порошкової

курсу сільськогосподарської академії заочного відділення Віталій Пивко, ІІІОфер радгоспу «Бобрицький• Микола Мош­ ковський, слюсар заводу «Торг­ маш• ВолоJUІмир Р ижов, uщеї фабрики верхнього дитячоrо трикотажу Віра МанІтовс&ка, ТетІІJна Сулима, Людмила Ши­ роніна, агроном радгоспу «Го­ голівський• Галина Клеванська та багато інших. Друзі по роботі щиро вітали

tla

трикотажу,

ударника комуністичної nраці Любові Косько, бригадир а тва­

прийнятих

з·

вступом

в

но.вич Вораний та іtшпі безперебійно ·пІ.двозять

МИ

мeJGatriзaro.pи, запоmІічшшш доовід у ра,д1rоспі << НІР.асиліІвсь:юІій », облаJ)Jjнали '11РЗІН!Тори. - сп е­

зустрі.тшся 1ІЩ

площі,

що ,недалеко

вичем

МузиІЧеНІ:ком

ОГЛЯДаЮТЬ

вони

ПОІС'іВИ,

З

ЗЗІДОВОЛЕШНІЯІМ

де маси д.ає:

-

Он

з

Уся ця бЗ!ЧИТЄ

площа

бу.ла веаною піД

на СТСІВІІах

ЗЗІЛИіШИЛНІСЯ

НО 003ід3JЛ3 ч ерв:н:я

•ВСІда . Ті.лЬКИ

п.ідг о.тув а.ли

зу ІВ су;МіШі З СОІНІЯШНИІКОМ

ря ди

РУ•дІЗ И

і

В

гру!нrr і

14

<< 8 Є ЛІDКОД ІІ1 МЄ-ріСНКИЙ »

« Р.v·:а.Н.'>ЕІС!Ж ИЙ » «Тре.бух•:ІВСІ>КИІЙ>> :,)l.eta·i ЩQрса « ГоrодіВІСсІКИЙ >> << П,1оОС!К jВІСсІКИ.Й >>

<< К•р ще и:rі'в'с І>К-и:ЙФ <<Л ігr ю'•ВІСІЖИ•Й >> << 3 atOOp И>ІJ,РК ИІЙ >> « Бобрищ;ький » << 3ОрІЯ >> << Же~:~ООНК ИІЙ >> «3аtn.1'З-ВІН ИЙ >>

г

о

71,5 55,6 55,0 53,4 45,5 42,2 40,6 33,8 33,7 30,3 26,4 16,7 14,3

с

n

два РЯІД.К И ну::ку­

вересня

1970

року

(•в п·р.ощ:~нт а х до пла1ну)

ч и слі

"'0: ·-"'

господарств

"'"' ·-"'

-оо

мо

Р

и

13.5,7 96,6 Ю І ,2

89,9 88,9 101,3 00,9 12.1,6 76,1 154,7 68 Q. 75:8 40,9

71,7 29,4 66,8 5 1,0 25,0 26,8 35,6 10,7 2,8 27,8 49,3 16,6

16,6 9,2 16,9 16,8 8,9 17,1 17,2 10,3 16,1 6,2 20,1 0,4 0,8

(СП.Л>()ІС,К ::вое ЬК· И.Й>>

<<К•роаС ИJJ•Ї'ВіСЬ>К И;Й» і'менІі Щорс а <<3•ЗІПЛаІВІНИІЙ » <<Ауое а,н jв;еьк и.й » «Вел И>К0.!ІJН'Ме:р!С !:іКИІЙ >> « Г ОГО..1 JВ!СІ>КИ:Й» «3 О !р .я» «Ліrrю' ВІСНКІІІЙ>> « З а:ворІЩНК ИЙ » <<Требух.~ВІСНКИЙ» «Ж~"рt!іі:цс.нкиtй>> <<·Бобр-ИІЩ:ІК ИЙ»

Х()(реfІІрОД)"КіТОф

Бо11даІн::вська РудІІІІSІНСЬКІІіЙ плем ­ ·ПТаХОЗаІ&ОД

СемwпоJDк ~ос ьюа

д

г

о

с

n

и

100,0 93,8 9 1,2 90,0 85,7 83,3 71,9 71 ,1 70,8 64,3 53,2 40,0

48,4 42,2 27,1 16,3 32,4 37,7 34,6 29,1

59,2 60,9 85,7 59,3 78,4 W2,7 756

50,0

213,7

45,0

52,6 63,2 71,7 59,2 47,1

33,9 43,0

26,1

4б:І

86,6 66,7 538 48:7 47,1 39,8

36,2 76,5 80,0 80,8 140,0 46,3 64,3

109,8

138,8

79,4

24,7

Бо,г.д•а•н ЇІВІС'І;;Ка Сем.и•nо,1.к:ІВсЬІка-

95,6 53,4

277,6 82,0

14,9 66,0

14,2 0,6

Руд!нІЯJнсwшй п.ле.М>І]Та-

9,.\ 6,6

хоза.оод. Ка.титя.нtе ька

84,6 83,3 80,0

70,5

х<JІре,ІІІродуктор

62,5 49,0

15,8 25,0

75,0

42,2 58,J

55,6 100,0

93,0 61 ,4

34,8

54,5

57,8

П ух•'tВІС І:ІК ІІІЙ п,1емІПта-

ціальнИІми црНІС·тосу!вЗJНІня:ми для ня

автомашин,

розр.LвНІювЗІНІня

роовЗJНтаже н­ зеленої

мас и

та ущі.льнення її . Ре.зул~>таrr : лшпе один ,робіт­ НИ!!\ з

механі.затором

встигають

Вж~ заклаtдено понЗJД

800

все

робити.

ТОІНR ВИООІ«>JІКіс~но-

ГО СИЛОСу.

М. ІВАННЦЬКИА. На

фото:

агрега.т

по

збира.вню cyмoiml

л ооних культур в робот.! . Вropl

-

си­

комбайнер

В. Ю. Матвієнко. Фorro А. КооаІКа.

Зерно ляrає в пухкий rрунт Сівба озими х куль'Тур в радгоспі «Бобри.цький» набл.ижа єть·с я до кінця . Вж, е посі яно 200 гек'Тарін на зелен ий wор м і близько 400 - на. зерно. На обох відділках працює по одному агр ег ату, через кілька днів робота буде завершена. Кращих показників добивається колектив агрега­ ту з першого відділК"а. Тр акторист Г. Євсеєв і сі•вач т. Конопля з дня в день перевиконують нор·ми ви­ робітку . Зерно лягає в п ухк:ий, стар wнно оброблений гру н т. На передпос і вній куль'Тив ації з айнято шість а гр егатів . І. МІЩЕНКО -

ДАРИ ОНЕАНУ Пон ад

90

ти,с~ч

-

СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ

цеuпІнер'і•в

рибного боtр ·ОІІІJІна в и.rо.товили в цьомtу р оці- фиба"'и Севаст о ­ УУ~~~УТУ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Птахофабрики

Птахофабрики Ка .л ИТІЯІН( ЬІЮа Пух]оськ ий п.оомІПТ а­

а

кукуруд­

т.аtке чергуІВаІння

"-

д

другій ПОЛОІВИ.Ні

посіяли

-

о

а

Пові~ Ь­

~до:к с оняшника.

'L: р

водою.

наношену мЗІСу до СНІJІООНОЇ ІJІрЗІНшеУ. МісцевІ ·

ЛОЗНа'ЧНИ

'ЕІ:•д 'Не'Ї маіЙа«Є ДО 2,5 МЄ~ра ВНІСООИ.

району за станом н а

Назвк

К ОНСТа-

геюгара. Павло nнаюви:ч роmюві­

про хід осін·ніх польових робіт у господарствах

·;;;"'

господарств

се ­

тують: по т.риста цеm.нер!.в, а то 1 більше бу­

о

Назви

за

по.,госшода•рському

ЗВЕДЕННЯ

ЗВЕДЕННЯ 11р0 хід здачі овочів і картоплі державі госnодарствамн району за станом на 14 вересня 1970 року (•R п·р.оцеІІпах ,до плаtну ) тому

3 Паtвлом Нн оІВИЧ€М Гладишком - 1\'еруючим перШИl\1 ВіДДЇЛlІ\ОМ раД:ГСІ:3ПіУ «Лі:11.ftі,ВСЬННІЙ>> - Л'СІ.>f, де саме проJющилося збwрання силосноі МІаси. Разом з брt~tгщдИІром МИІ!юлою kнtдJр:іJйо-

Комуністичної партії.

радгоспу

8

Щорса

старшого

«Гоголівський», студент n'ятого

своєю сумлінною nрацею довів вірність і відданість великій сnраві будівницtва комунізму в нашій країні. зас іда ині бюро ОдіНоетайно затвердж~ні рішення перви·нних nартійнпх організацііі про nрнАняття в члени КПРС електрозварника радгосnу «Зоря» Петр а Семен­ ця, в'язальниці фабрики верх­

ферми

імені

Кравченка,

інженера •.. заводу

Комуністи виявляють на збо­ рах високе дові:р'я тим, хто

ринницької

поливаль­

металургн Миколи Білозуба, майстра моетопоїзду .Ni 814 Івана Хоменка, головного ліка­ ря ЛітківсЬІкої лікарні Миколи Ткаченка, завідуючої бібліоте­ кою Боrданівськ~ї птахофабри­ ки Марії Хар ченко та інших. Кандидатами в члени КПРС прийняті електрик радгоспу

на .

дитячого

радгоспу

Василя

зв 'язати · своє житт~t з Комуніс­ тичною партією; nартією Лені­

нього

Василя

Настича, бригадира

ПОВІДОМЛ ЕН НЯ

22 вересня 1970 року об 11 го­ дині в районному буди•нку культурн відбудеться засідання Х-ої сесії районної Ради депу­ татів трудящих. Райвиконком.

П ОЛ•ЬСНК ОГ О УJП'р а,ВЛІЇІНІНЯ Т!р•ЗJІОВО­ ГО флоту .

Ри6не ЛІЯ€'!'ЬСІЯ

борошно, на

яке -вироб ­

тр а:у.ле.р а ·х

з

не.ха.р

·

чооої •р·ибн, м jстить >ІЮІаНощ:>н ­ >НИЙ б іж)ІК, м.ІJ(Jроелеме.нти та в і ­

т а-МІ'Іlш. ДQДаІВ.ЗІНІНЯ ІНОrо

rор;му

ЗІбkтьшує

їх

ЦЬІО:ГО Ц )Н-

в ·р аІЦ!ООІ

то.варин

сеtре,дІН ьодобови,й (РАТАУ) .


п 0 .н ж рв 7 е мо РА а о м ~ .ю :кА Коли проосодиш ве.ртають

,~юлоді

ВИ\робІшчиики,

sерста·т~в.

Іх

у 1нас м·а.йже пооовиРа. Особ.~·ІІІВО

це,хаJС На~а.JІ'ІоІНИКаІМИ З.МіІН і МаЙ· Іl!раІЦюють

nереваж·но

Ш~СТЬ ІРОбіт.ЮІІЮjв -

теж

1\>10•10\д. і оnе~~:іаІЛ:К:ти .

МОЛО):.Ь

18-

,р.оюів. Жи:ву7ь в заІВІо,дсЬКОІМУ ПРОРОКИ .м~ф:•ч:~і леrенда,р· ГУІР'ТОЖИ'І'к;у'. 3дЗІВаЛОСЬ би, ІОО:МУ Ж ЯІК НІе ЇМ ВІ3ЯТИ іJнj.ціаТИВІУ В СВОЇ 1ні ЛІJ>О!ІО'~·ІІІЩ рм~~й.ні з:Щува­ тел•і ма~ьоrо, іІІОСе<редники ру.ки, доqре орrа'Н t3У'вати .вWючи· ,нщ, ЗаІПа,Л И!ТИ ЇiH'illi!IX ІНа XOlJOШi МІіІЖ OOrOM і ЛІОДЬМІ+. У ст аІІJОІl!ІЗ'ВІН'іІЙ ЛреuИ і ст.аро­ аn·ра1ви. Т•а ци.х якостей чомусь ЩJОІJЮ•qу.в.а • бракує д:івчата1м . Са.мі сжа.ржать· даООІ<ЬОМ/у Р.и.мі жерцJі та а1'· ая, що .ЩІІЯ них мало орrа:ІІІіоову· л и, гадали оо Jіебес.нИІХ

22

А чому?

ба.Га'ГО ЮІНа.К•ЇІВ і ді•В'ІаТ В ООНООО!ИХ ст,рам.и

ваащnа•ш•ПІПш•••ППІ••••••••..щuщІВJІUІDоuнопuпu•щm

Скучновато.

цеха-ми за.воду

ПОрОІШКОоВОі .Ме'Г~Г·і·Ї, у,вагу ПІj)И·

я1кі праІ!JіІ()ЮТь б:.тя

q

ють вечор )в., КОІІІІЦеqJті.в.

ма;сфер!ІІ•их ЯІВ<Ища,х, .rю ~\JІИІЮу або п.о.1·ьоту nта,х:·в., ПО!Бе!)І;uнці жеІj)то· J!.Н;И;Х 11ВарИІН Т ОЩО . У се;ре\ЩН·і іВІЇ · ки було .П/ОШИ!рене га~аІН ня П'О р оз ­ т ашу;ВІа,н.нІЮ з~рок та .nл•аІНет ( а·СТ'ро · лог:я ). Вел·ике значен:нІЯ На.DJЗВЗ · Л О•ОЯ і СЖ~ВИ;ддн НЯ!М.

може бути .на

B jpa в 11/Р•ороку.ванІН,я виходИТІ> З fіеqJЄ'КОИаІНJІІЯ• ЩО ~іtд будЬ·Я!ІШ Х nод ій вИІзначаєтьоя боже.ственою

У ці1й статті мені і хо·четься зу· желrером і ~ш ,віщ н,ьоrо: д:•в і автом·атІwш Сергій ВЖи'Ч<JІН· Д:у1м а€.ться, що у .вихов а,нні ви­ nи:нитись н·а· іх ролі в .кvлеК'Ти:ві - Що у .в ас за м.о;лодь ·На за,во­ ІКJО о6и·ра€'Т,ЬІСІЯ В·а'Га•Ж1 КО'М ЦЄХ>ОІВОі робІн·ич:ни.ків, за.1УІЧеІН·Н•і іх до а.к· цеху, з.аІооду. За!р·аз у н·ас н.алічу­ д;.? 5LкаІСь ску•чнов.ата. Ось у .нас ко.м•СОІМОд·ЬСІ:;кої .орга:н·іза.ції. Юна­ ТИІВІН·ОГО Г!jJО\МЗ.ДРЛЮГО ЖИТТ•Я ПО· Є11МЖ біл.ьше n'fІrrдеаяти чол·ов:,к І! :іНІСТ НІТ у l'i б у Л·а ... ки і д~JІІчата цех:у за•ЇІІНІя.пи перше В.И!НІНЇ ЛОід'аtІ'И ДОіІІ();МОСУ КОМ·іrrетові ;ВІ'ЮраІШ\НІіОС ІВИІnуК:КІНИІК~В ЬНІСТІП'УfУВ 3МІа.ГаіНІНі КОІМ•сомол•у са•ме ,мо.лод~ спеці•а..ліс ­ Зви•чаЙІно, завод не .вуз. Ва.жче М'іІСЦе ІВ .соці аЛ'ІСТИІЧ!Н•ОІМУ і те.ХІНІjк;уJМ•ЇІв. ІБі.пьшість з •них діО СТQрі"І'lЯ З дJН•Я GІарО,Ц,ЖЄІНІН'Я ор:ГаІНііЗ()ВУ,ВаТИ рООО"ІИХ ЛЮДеЙ, ти. Да·вайте ломі:ркуємо, я.к це .ком,со,мю.тнщі або молоJІІі КQ'М!У'Н•ОСТИ. р•;ЗІНІЯТЬІСЯ 11РУ·д!Яrгься ·ВОНИ і .СВОЇМИ пра•ЛНе'.Н"НЯ· В. І. Лен•]на, а за1раз

Якось

ми роЗІМовляли з

майст·

м.и. 0дІН'ИІМ llPOOa і7И ,в шкооу ПЇ•С·

Н:З{Д :ВНІК>ОІНа:НJНЯіМ П·:\!ІІВ.ИЩе!НИХ ЗО6О·

в',яІза.нь .на честь XXIV з'їзду n'а р­ 13ом ковал,ьсьІю-rерІМ.Ї·ІJного ІВWі· ЛІЯ ЗаІКіІН"Іе\НІІІ~ З.МЖИ, у ІZІ/РУГИІХ леннІЯ :іІ!ІСТру:менl'ал·шюrо ~ху Ва­ с:.м·я. Але і в ци.х у.мов.а.х ми н і· тії. Каа~Ід.и\дат в члени КПРС т . си,,е,м КлеІщо;ви,м 11\РО сту де.нт:Ів. КОЛИ Не зa6YJBa€JM() ПрО ДОІЗІВ·іІJ!.1Я, ВuначенІКо КОіристується а,в70ірите· в:,н

сказа1в,

що ст:ущен'І'Ські

роки

- ІНЗ>ЇШІІрекр·аІСІні.ші і ,надоВІГ<> зали­ шаЮ'lь .неза,буl'НЄ ,вра,жеіІІ'НІЯ. Ве•чо· ри

в'Іц.ІІЮЧ·ИІН·ку,

дисnути,

са,М'()(;І;:я.ІLьІ(сть, .аnортИІОО!і

.Н•Я -

ху~дожня

3Ма.га.н·

це ХІ.Р'У•ЖУЄ, З.rуJрТОВ\УЄ СТУ·

сnорт, ,турИС'І'СЬКі ПО.JЮtдИ, ПІрИЄІМІНі і .ко·рисні зу•стріоttі. Лr!,же во:.м ві· і'ОІМО,

що

,ко.1и

людНІІІ·а

культурно

в4.:1JлочиІНе, то і показtни.ки роботи будуть вищ і . У .нас за цей ,р :1к nро­ ведеІНо б ільше д,е.сяr.ка темат и•ЧІн их

дент ',в. З Ва>еи.rем, звичМ~но, ;не nо·годи·

вечор ~В,

ТИ·СЬ

вже с таv10 доброю т.ра~:щ.ц:єю .

Не

М.D>Ж\ІІІЗ ,

А.1е ж та.ку аl'мосфе,ру н~ ваЖІКО .СТВ>ОрИ'ТИ На •КЮЖНОМУ nід· nрие}.І•СТІВі, с·ка.зав я т. Клев.цо·

Т аКИХ,

ЯІК

ро.б::r.н ИІКІІ, ІП рово,ди Хотілось

би,

щоб

ПОС•ВЯЧЄІН•НЯ

:в •а.рм:ю. мо.l{ЦИЙ

том

ці а.т:ІСт , nри.їt.шов.ши на :з<аІВо,д, не забу1в дорогу в юомі7ет ІКОМСОІМО· .ву. ,1у, ЛОЗ<На•ЙОМИJВІСЯ З Й:ОГО рОбОТОЮ У .нас ,на за:восJ.і , 111аn·ри.к.1а.д, е і n.lаІна.~ш; з·робИів свої зауnаже·н­ .в с і у.мови, щоб тр·у~щі, і ІВ nе~­ НІЯ, п•:,д,каза.в дещо . На жал.ь, вн­ .Вчо·ра.шні.й сту ­ шу ЧерГу ,КОІМІСОМО.Т:ІЯ, М·ОГ.1И ЗЗ·И · х осди·ть ,jна.юше. ~ІЗТИ•СЬ с.nор'ТОМ, ХуДОЖІНІЬОЮ Са·МО· дент, я.ки й був аІктив ::стом .в і,нст и· .з,jяс1І:JНЇС•ТЮ . 8ИІНИІКа Є :гі;л>ьКИ ЗаІnИ · тут і, •НаІВ·іrr ь 1Не ста.є на ком·со.моль · 1'З.НІНІЯ : X'fO ІЖ П>ОІВИІНЄІН ПОІВе<СТИ Н СО· С•Ь.К ИЙ облі к. Звича.їnно, це ІНе тиІП<>ове я,вище. бою юв.ь? І тут же на.r!ірош>ує:rься ві,діnо;в:І;"'ь: «3В.ИІЧа.ЙІІЮ, МОЛ{>ді ОПе· Наша орга,н:із·а;ція може гор.дити.ся М0..1<>ід,ИХ і:Н•ЖЄІНеqJі.в і u:•а,1'~и. які мають у цьому nев· ДОС.Я•ТІК а•МИ ІНИ.Й доовіЇ!д ·і JІ{)ІК.1·!*а.ні Д()ПО· те·ХІн~к:tв, я.кі є ,не тільки зtд;бни.ми м•ОГТИ КОМ•ітету КОМСОМОЛу. Ко~~'У с nец: ал•:ста.ми і кер.і.вюьками, а й Ж ЯІК ·Не ЇМ бутИ В аІВаІІІ'Га'ІJДі ІІ'С!Х ~P'Y'J1b аІК'ТИ•ВІН;у •y tlaiCTb у npoмa.,r • с.І>кому житті. ХОР•ІJШИХ ПО'ЧНІНаІНЬ? » У.же д~ру•rий р Ж іІнженер цеху Та BИXQAifT b ЧОМуС·ь •НаІВІПаКИ . І·нQДі розмомяеш з .мо.лодим ЇJН· .контрМІ>НО-іВИІмLрювальших арила-

--

зас.ту ­

дий

с.nеціЗІІІ:ст.

Очолює біл·я

20

р·об:тни.кjв, з ,них десь бІІІИІЗ·ІЛ<О де•ОЯТИ вчо·раіШ!НІЇ ВИ•П У.СКІННІКН шtк:.1 . Для ІНИ•Х м.а,ЙІстер осе: і ке­

також ,м.олоді сnеціал:оети р.:ІВІни.к, і вчитель , і вихооател ь. Bacle•p iil Костюк, член •ком ітет у Ти.м бі.1ь.ше, що на ви,робництв і комсомолу МИІкма. Ко.каІІІеску , Ва­ МИ ПрОВ!ОІ].ИІМО МІЗ.ЙЖе 00.10\ВИІН:У

.J.И•м П і рог, в :та.1·ій К:ра.вчуІК та ба­ г ато

~нших .

.Приrаutуєт.ьс я оргаІНІ~:Ю вУ'вас1И

в.и,падо·к, ко.1и ми на кр ащу

ко:н,КУ'РС

ШТ аІМІПувас1 ЬН ИІ!ІіЮ

сnе ­

Пов.а.гу

жи.l.И

В

Це

серед л·щей.

nракти,ці. Працює,

ІНа•ПфИ.К\ТІаІд, В ЦеХу МаЙСТ•рОМ МОЛО·

за.ІЮJ"'У.

д:у м•аоl И, кого .б .взяти 3у.ПИІНИЛИ•С Ь

.ю.:щ.х

З.Н'ОІВІУ

в

ДО!ВГ!І ком:>с:ю .

Ж ·Та.КИ

сnе.ц:.ал,:ста х.

На

МО·

.ВаІІІ.ИМ П і·роr

і B:rra ;l'LЙ 1\jраБЧУ'К ОЧОЛИ.JШ КО•М і · с : ю. В.се л•роіtшло я.юнаЙІкраще . Велику доnом·ог,у в ЛЇідіНЄІСеІНІН і ·КС МІС ОМ0..1ІЬ\С<Ь.КОЇ ІрОбОТИ 'Н·а ,р іІБеНЬ вн.vюг

сього;JJн:шнwто

дІН'Я

ПОіда­

ють і нженери Ва.си.1·ь К.1евщов, О .Іе.на Патала.х, Галина. Остапчу:к . В·оши t~•аІВІЖІд!И І!'Р а:nн yrr ь n і1д,к а·за.т и

H3!vl,

ДО'ПОІМОГТИ

Але n·:•в·року

наза,д

моЖІН'а·

інших. до

сказати

Більше як

нас

;І)в

СВО•ГО Ча·ОУ . Отже , КУХ.НJЯ СТаІНО В· .1е-!іІНІЯ МЮ.10ДОЮ ВИРООНИЧІНИІКа ро·бо·че м:сце. Та Ч<3.М)'1СЬ ,маіkтри :,нщ.і 111р о це заібуів.ають, д,ля ни,х О•СНQ,ІJІНе ,вИКОН а:НІН.Я ПЛаІJ:ІІ)в, 3 ПОЛЯ ЗOlJY ЇХІНЬОЇ Д~Я•1ЬіНОСТі ВИ:Па·

да.ЮТЬ ПИТЗІНІНІЯ ;ПІр·ОІВеде>Н'ІІЯ в і.1·1ШО · РО •ЧЗ!Су, іН З.ІЗІЧаІНІІtЯ 1В ЩКО і}і ЧИ ТеХ· н:,ку•мі. ,.\'\ю.Жі.1 ИВЮ,

ком.:тет

!13ШОРО ЗаІВОі.JІУ

!КОІМСО.МОЛ У

В ЧОМУСЬ •Не доn·ра ·

цю&а·в з мо,l.СІІди.ми спеu,іа л :к:та.ми, ТО·~І У і а,КТИІ&Н )СТЬ ЇХ •НИ.З·І:;К УІВаJ а. 3а•ра.з· ,LІJЯ

Дня.ми

ПОІМИ,lіКа

ІВИІПраВ.1Я€ТЬСЯ.

лрю:ве демо

сщщ:•а•l•;ІС ТUВ,

ЗІбори

01В'0Р И•МО

мо.1оди•Х

;ра.ду,

ЯЮІ

діяІтиш е ло дек:шжю х сек:ціях . Хо-

.пра;JСїИ'ЧІНО.

цьо;го ·не

np·o баrа7М»Х

с.и.пою, w:\11, якої, мом•!іВ, за..ле.жить доля ок·ре.мпх людей, ц::JІІих на.ро ·

н.а

з а.вод

nриї.хали за ІНЗ.ІІІРЗІМен.н,я.м ді.вчата з КраонюсуІЛІІІНСЬ:ІЮГО •Ме.1'аЛ УІРГі,й· ного те-ХJІІ іІКу.му. Всі п,ра;цюют ь в одному цеху, де nереваЖІна біль·

че т~>ся •в :рити , що це

буде

опора

.:Jі.1ІЯ КОІМІ;тету КОМ•СО·МО,;гу, рсоблИ· ВО у .ВИХОВаІНІНі .М\МО,ДИХ ВИрО6НИЧ· В. ГАЛИЦЬКИЯ, секретар

комітету комсомолу

заводу nорошкової миапургіі.

Друга річниця

ПОJІЬОТУ "Зонд-5" 15 вересня 1968

Професію електрика

Григорій Дударен­

ко полюбив з дитинства. Щ е навчаючись у у восьмому ІСЛасі, подовгу засиджува11ся над схемами і підручниками, ремонтував різні електроприлади. Нині Григорій пра­ цює старшим електриком радгоспу «Вели­ кодимерський», стежить за справністю елек­ троліній, двигунів, турбується про техніку безпеки . Молодий виробничник успішно закінчив Броварську заочну середню школу, зараз продовжує вчитись ·У Прилуцько-му - техні­ кумі гідромеліорації і електрифікації сіль· ського господарства.

Комуністи радгоспу прийняли т. Дуда­ ренка кандидатом у члени КПРС. Високе дов ір' я старших товаришіІІ він виправдо­ вує

сумлінною працею, активною участю у

громадському житті.

На

фото:

кандидат

у члени

КПРС

Г. ДУДАРЕНКО . Фото В. Полотняка .

у космонав­

Попіт, вимірюван•ия, nроведені цією а·втоматич.ною стан· цією,

а головне

доставка

на

Землю результатів досліджень, були вищtтиою перемогою нау­

ково-технічної думки. Експеримент, здійснений ученими та tиже•иерами , показав, які вели­

АГІТА ТОРІВ. В БРИГАДАХ, НА ТВАРИННИ· ЦЬКИХ ФЕРМАХ ОБЛАДНАНІ ПУНКТИ ПЕ­ РЕДПЛАТИ.

НЕ ПЕРШИй РІК ПРАЦЮЄ У ТРОЄЩИНІ ЛИСТОНОШЕЮ М. СМОЛЕНСЬКА , І КОЖ­ НИИ РІК ВОНА УСПІШНО ПРОВОДИТЬ ЛЕ· РЕДПЛА ТУ. ТАК і В ЦЬОМ}' РОЦІ. МА РІЯ ВАСИЛІВНА - БАЖАНИИ ГІСТЬ У КОЖНІй Р ОБІТНИЧІРІ СІМ'!. ЛИСТОНОША ЗНАЄ, КОМУ І ЯКЕ ВИДА ННЯ ПОРЕКОМЕНДУВА · ТИ, РОЗ'ЯСНЮ Є ПОРЯДОК ПЕРЕДПЛА ТИ. А ІНТЕРЕС ДО ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ВЕ ­ /JИКИИ. ЗАВІДУЮЧИИ СВИНОВІДГОДІВЛЕЮ ВІД­ ДІЛКА О . і. КОВАЛЬ ОДЕРЖУВАТИМ Е В НАСТУПНОМУ РОЦІ ДЕКІЛЬКА ВИДАНЬ,

О

2

стор.

О

ЧОРНО СТАН

І і!Р>О!РОІК и.,

в:.щуни

і

под:бн·і

ни,х з.а всіх ч а.:: : в були

до

сn•р ав.ж:н; ­

с:н~ІКиnt.И ша:р·,lа тана,ми. Т а•ки·м·d в они за.lишаюи;оя і т еnер. Та ко ­ ;ш Ір а,н•:•ше •Й<Ш:ЛОІОЯ ІЛ>р О, ТЗ•К Сі И ~юв.ити, с а.м О'.д:ІЯ,lЬІН ИХ .про,рокі•в, то тепе•р у де:Я!КИ·Х ~р,а.ї.нах їх rот уюн на•а<:rгь у в.ищнх у·~бDІвиІХ заІКІ.1.адах. Г ак, у Чі!Каго іс·н.ує «Ко.аедж у·н і ·

в.ер~с а.1ЬІН ОЇ щраІцд,И », в Нью-И.о·р· ку « А.\1е1рюііа Н<:J:іКІИ.Й К-<Ме.;J,Ж ас т·ра.тuних на•уІК» , у С а н -Фр а.н· ц:;с,ко «~Колеі]ІЖ ма.mв»; в Ант,1 і ї В Щ],аk'Т Ь!с.Я QПеіlііІЗІЛ'Ь!Н,Н.Й Ж'YІJJfH а ;І « tl•:щува•н;НJЯ » 1 т. д. В результат і

.,... у са.ми.х лиІllІе .ОПОІ.1\У'Че•них Шта ­ та х АмерИІКИ,.....,НІаЛІ:Ічуеться МИ!3ЬJ(О 85 тИJСя:ч р·:зн,ИІх пророк ів. Воно й не ,r и:001о. МожномЗІдІЦЯJМ вигідІна П(Іі;Т'РНІМ!УJВаТИ ш арла•'ГаІНUВ В.іщ ре· :J1;,г.і.ї,

1'НІПОВІІfМИ

ЯІІШХ

і Є pevi'Yr·)Йill і

цр€І,ЩСТаІВd!ИІКаМІ:І

fi'\IO!IJIGKИ

Х:\.

ст оліІття. В ИІГЇідJНІО, бо вон.и, Пі!}И· К!РИІВІаІЮЧИ{;Ь ,реJІіІГіІЙНОЮ НаІКИ\lІ,JК{)Ю, вL)ІjООртают•ь в.іJJІУЮЧИХ в.ід реаІІtьних заВІдаІНІЬ сучасност і, штоносають іх у св :т не.здОІJЮВЮЇ фаІнrrасти:к:и .v1а;р,но.в.і,р!Ства. ПР·ОТЕLТАНТИЗМ один з Q>C,HO!IJIH,ИIX рt;ІЗ!НО\В Іf,Ді:В .Юр!І!СТ'ИіЯ1/ІІСТВ а .

та

Їі!І.),

SІК·і ВИІН.ІІІКJІ И

рефорtма,ці'ї

В

ПЄІр ;()Д ре·

Х VI-XV ІІ

ст.олі.ть і ІJІJз\Н•іше .

·ГLр·от естаІнти:з-м став В И•ЯІВІОМ .роз­ к.nаІЗ.у феода•l•jЗІму і сга,н'О.в,пення uу,ржуаЗІН И•Х ВИ\рЮ6НИ'Ч ИІХ в•:\ЩН ОСИіН 'У 3 а.х,і,дІн•і•й l::mpon :, хоч са.ми.ми ІІ'р·отеста~~tта,ми зобtража:ос я я•к nо­ .в.е,р<не'н,н.я

до

« Ч•ИІСто,гю»

ХІРІИ.оrиІЯ.н·

от в.а. Оио'іат·ку ця ,рм:r:.й.н а теч і ІІ qy.,1a Пір аІПСфОМ Пе рШИХ 'бур•ЖІ'fаЗ·

методах вивчення інших небес·

му. ПйзІН'~ше щютесrа.н11е ькі

них тіл, особливо при умові до· ста вки

да·них наукових

рюваtіь >На Землю.

в имі ­

Повернення

апарата від Місяця на Земпю, а

це

при

значить

освоєння

входженні

в

nосадки

атмосферу

космічною

з

швидкістю,

найжвавіший

від­

в космосі авто-

дає

в

руки

безмежні можливості

пюдям

(·баf!ІТИС'І'И, а,lJJВеі!ІТИСТИ Та це ви·ра>ЗІНИІКИ Щоологl:і

в.е р·СТІВ др ібної жуаJ3Іі.ї.

секти ~И.) ,рі•зн и х

і серед~ньої

Тооер у fІ!ротесmащт иJ3мі,

бур-

яІК і в

::ншиос ре,ш:rіІЯІХ, оnостеріr.а.ютьс..:­ КJР•нзов.і Я!ОО!Ща, ЩО С)'і!ІрО.вод;ЯТ ЬСЯ ВІ;·діХО дІОІМ вfоІР у юч•иос в'ід н ьоrо. Ч а · спtн•а ,ре&<~ці•ЙІни.х еле,меJітіІв, з в 'ява­ ІНRХ З К€Іj)І'JванИІМИ к.олами. MOIHOIJO,I!!· СТИІЧНОЛО ЮЗ\11,і7аЛу, СХ ИЛЯЄТЬОЯ В б Lк катошщІІ!ЗІМу, ЯІКИ'Й, ІН а· їх JJti< M· ·K I'j, б:"1·ЬІШ ЗІК'f ИІОО!О і ЛІІJуЧКО веде бО'JЮ'f!Ьібу проси СЩі·аЛ·LЗІМІ}' і ДЄ>МО· к·parrii.

пі:tна>Ння

(Далі буде).

природи, уnравління її законо-

ЖИЗНЬ:., «СІЛЬ ­

СЬКІ ВІСТІ», «ИЗВЕСТИЯ», «НОВЕ ЖИТТЯ •. «ПАРТИИНАЯ ЖИЗНЬ», «ПОЛИ ТИЧЕСКОЕ СА МООБРАЗОВАНИЕ» . А ГР ОНОМ В ІДДІЛКА Ф.

П.1ІЯ~е че.юа:ти иа 11е, що їм нап•ро· р•СІJ..'У ІОІТ Ь .

них ;ре•В>ОІЛ юц~й і .в.jдо1бр а жаJІ:З. n,p о· ТЄ!СТ Н З,рО,L"ІНіІ!Х МЗІС п;роrr.И фео:ЦаVІ іВ·

На Землі і

І.

з.ал и:шаєт.ься т~.1~~:;ки сми;рен:но, те·р­

чезні ще невикористані можли· вості таяться в автоматичних

матизація

СЕРЕД НИХ: «СЕЛЬСКА Я

О·б·

СМЄіртни.м

.1 :m:.йлюї

подією

ін .

РОЗ­

р·а,н:: , ПJРІО,роки. Простим

важливою тиці .

викликало

З КОЖНИМ ДНЕМ ВСЕ ШИРШОГО

n<J,ДJii ,

Я;вляє собою оук;у:mн іст ь са.моогій · 1Них 'Цер;юв та ор,гЗІН·ізацuй (л.юте · .ра:НJСт,во, К·WЩЗ~Ні•ЗІМ, аІН•ГЛ:ІКаІНІС1'ВО

гук у наукових копах усіх кра­

МАХУ НАБИРАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТИ І ЖУРНАЛИ НА Н ОВИFІ 1971 РІК. ПИТАННЯ ПРО УСПІШНЕ ПРОВЕДЕННЯ 11 ОБГОВО­ РЕНО НА ЗАСІДАННЯХ ПА РТІРІНИХ КОМІТЕ­ ТІВ, БЮРО, НА ЗБОРАХ КОМУНІСТІВ. Н4 ДОПОМОГУ ЗВ'ЯЗКІВЦЯМ ВИДІЛЕНІ ГРОМАДСЬКІ РОЗПОВСЮДЖУВАЧІ ПРЕСИ. ЦІй ВА ЖЛИВІй ПОЛІТИЧН,/И КАМПАН/1 ПРИСВЯЧЕНІ НАОЧНА АГІТА ЦІЯ, БЕСІДИ

в.гадат,и

року бупо здійснено запуск на Місяць автоматичної станції сЗоид-5». Повер-некия її на Землю бупо

другою

ПЛ ЧЕРаІ- ПЕРЕДП.JІЛТА

і ,rе•р•жа:в. Але

п~ре~дбачи.ти іх можуть лкше

ПЕРЕДПЛА ТИВ

ВІСІМ

мірноетями в іит~ресах людств а.

(ТАРС) .

договір успішно

АКТИ ВН О ВКЛЮЧАЮТЬ СЯ В ПР ОВЕДЕН­

ЗНА ЧН У Р ОБОТУ ПРОВОДЯТЬ В ЦІ ДНІ ГРОМАДСЬКІ Р ОЗПОВ СЮДЖУВА ЧІ ПРЕСИ. У ПОГРЕБ СЬ КІй СЕРЕДНІй ШК ОЛІ ЦЕ ПО ­ ЧЕСНЕ ДОРУЧЕННЯ ВИК ОН УЄ І. О . ГРЕЧА­ НИИ. ХАРАКТЕРНО, ЩО ВЧИТЕЛІ МІСЦЕВО! ШКОЛИ В . О . БОЛЕЦЬКИй ТА Г. В . КОТЕЛ Е­ Н ЕЦЬ ЛИШЕ ЖУРНАЛІВ ПЕРЕДПЛАТИЛИ ПО П'ЯТЬ- СІМ ПРИМІРНИКІВ . У РАДГОСПІ ІМЕНІ ЩОРСА БАГАТО РО ­ КІВ УСПІШНО ПРОВОДИТЬ ПЕРЕДПЛАТ.У' ГРОМАДСЬ КИй РОЗПОВ СЮДЖУВА Ч ПРЕСИ ОБЛІКОВ ЕЦЬ І. Г. ПУЛЕНК О. У В ЕЛИКІй ДИМЕРЦІ- Г. І. ЛИЗУН, Н. П. КОЛОМІ ЄЦЬ, К. НЕДАШКІВСЬКА, П. БАЛА. НОВЕ ЖИТТЯ

2,

65, 66,

Др 100-'рІчч.я з дня народ· ження В. І. Л еtНІіна crn;в до ладу Бу,динОІН к.ультури . За­

виконується

КРАСИЛІВ­

СЬКІ ЛИСТОНОШІ К. А . СА М СОНЕНКО ТА Г. М. ДЯ ЧЕНКО, КНЯЖИЦЬКІ П . К. ЛИ­ СЕНКО, Г. М. ЗАПЕСОЦЬКА .

Поч. в ,м,м

IIIOUUIWUUUIIWUUIIIIІIIIIIIIWUШIJІНIІІIНIIІIIIIUUUIIIt~••&UІІ

ВИДА НЬ, З НИХ ЧОТИРИ ПАРТІйНИХ ЖУРНА ЛИ, ШОФЕР І. Д. ТРУХА Н - П'Я ТЬ .

НЯ НОВОРІЧНО! ПЕРЕДПЛАТИ

(Продовження.

з, 4, 5, 6, 7, 14, 59, 60, 62, 68, 76, 82, 96, 104, 107).

НещОідЗІВІІ:ю ·cn'iлJю.f за'ВО!дУ

,рruз

чл.ени.

npoф­

еКО!]ерИІМ8Н'ООЛЬІНQІГО торГІСІВел~»ноrо

нобу,д;УІВаІН:ня конференцію,

маши ­

аібраJJ1ись на щоб обговори­

ти Х'Їід ВИІКОНЗІНІНЯ КОЛ•еК"N!ІВІНІО·

то договору.

3

доаювj,Д,Цю ви·

стуши1в ГОІJІСІІва за~вкому А. Ф .

НенЬІко.

Ві;н

·&і,Ц:Шачкв ,

що

ДОГСІВW МІlЖ аJдМіІН1іс11ра·ЦЇЄЮ і

робі:тничим к·олективом ус­ пішІ:ю ВИІКОНУЕЛЬІСЯ. У ООЦі а· л;і,СТ И'ЧІНСІІМУ

змат.аtНІІ:іі

с еред

fІіІ~ІІ'РИЕJМ•СТВ р<!!ЙОІНІУ за ГИ!Й

ЮВЗ/рт.а.л

nерше

мLоце

Ч ервониrй

о

ЗаJВОД і

JWY·

3аІВОКШа'В

перех·І\П)ний

npamop. Четвер,

17

вересии

на

лектИІву ка

ДО

nщщциу

за.воду ЗНІМИ,

ОаJраrоосьІ:юго

деНІн<JіМ1у

-

І:Ю·

nіtдгоrов·

1ЩрОВ<ІЩЖ€ІН.НЯ

м~

здачі

ПРОІдУІКЦ\Lї з n~шoro пред'яв· лення,

дОІСТронове

заІВершен­

ня П'ЯТІ!ІР'і!Ч'НОІГО ПЛ ЗІНУ . На КОJнфереІ:ЩЇ·Ї ВИСТУІІШЛИ З<ll::myti!IIfИ!I{ дирек:тс,ра К М . Лі:ЩИІНіСЬЮіЙ , ГОЛОІВНИЙ ЄКОІІ:Ю· м іст Д. С. ТаJТУ\Р, ГОЛОВІНИЙ qy.Xti1aJJIIrep С. А. Со.лецький та .!інші. Во1 вони внесли ря:д про­ пооІЩій, сцрЯІМОООІІ:ІИJХ н.а ЯК· наJішвИІдШе ВІЩ>іШ€ІНІНЯ на•зрі­ лих вИірОбнИІЧих nиrrань. С. МІЩЕНКО, громадський кореспондент.

1970

року.

о


РZJПЕИИR ЛИПИ:ВВОГО ПЛЕИУ'JИУ' Ц.К .КПРС -В ,ДZВJІ НАШ РАДГОСП апеціа:л ізу є-

ться

•на

, виробництВІ!

ОпефалdІзащія

м<NІока.

ІВЇ!дбУІВаетьс.я,

го-

лов:ним ЧИІН'ОМ, ІЗа ра:ЮуІНО.К Зіб.іІЛЬШ ЄІН:НЯ ПОІГОЛІlrв 'я КО,Р1В і ЛЇіДВИЩ ЕІН!НІЯ

ЇХ Л.рОДУJКІТИІВНОС.Ті.

Доові!д rпО'юІІЗа:в , що в наJШих УJМСІвах .наmільш Д<ЩL.льно ма·ти молоч:ну фер~ ІНа 1000 юліrв, або по 25 корі1в .на r~romнi 100 геwтruрl•в dльrеькогоопО!дарських уrгіІдь. При 'llaJKirй :~ількості логол:ш 'я є М())f{JЛИІRі•ать .с11вqрити .необх іІ,;JJНі умови дл.я rнqрма.льного у;11рИІМаІНІНІЯ

ХУідОбИ,

забезпече.н-

·НІЯ її rНІСІРмами. Радгосп, по суті,

П€іРеtВ'qрюєтьм

в rоапода•рст.во

с•уІJJjі~ьноо.лемt:.ІНІНОГО

Ц11Ва,

OC.R<JiBOЮ

.rеа.рин.ни-

JІіКОГ{)

Є

·дійне

CT,3J~O ЧОрнорябої ПОрОДИ.

}{урс взято .на те, щоб через

бУJде

ще

ооtменено

го-

році п~аІН:УJемо ,цовесrrи посіів · КУ­

Пл аJН'У'ЄМО в ЦЬОМ\У році замі-

р~в за раХJУ:НІОІК ІЗМ·еншеин:я посі­

л ів.

М ОІЛОІдИ!МИ

ЧЩ)!Юрябої

-3,9

ч.я

ПІХJЦ€ІН!Та.

ПратЯІгом

наСТJ"ПІного

трИІв•атиме

ми

в

ЗаJ~Ла!ДЗЄТЬСЯ

на друГОМ:( rВ~· ЛІІ!у .. Там же бу-

о

Б

рЕм

о

32

ЗА

сь

-~

ЛІL11Н1ІИ

H~€11\TifB

t1аб1•р

на

Т.В~рИІН!НИІНЇ•В

рад-

оо

кqрів. ЗаІРаJЗ ІУ на•с !!J.іді.qрано 200 ТаJКИ.Х .Т·МИІЦЬ . ДтІ'я НИ.Х 'ВИДіU'ІеІНО оКІреме :пасовище. ТJ'1дИ

,..,.__._

_. 4 " 1

ОСі>МеІ'І'ЇІНІНіЮ

,\

ЗаІфіП-

ЛЄІНО оНІремого техніка. Вже гсмьв

осі.менено, до

120

ІК1нця rрО'Ку

-..----.

!\а,

чор- й це не ру!)r:ж .

за

ра хуІно·к І на~д-ою дооогнем· о д о к і.нця

ш еtму nлаІні у апеціа.лістІіtв госПО\д<Іі,РСТВа. !Зjрахс.!Jіуючи 'те, що да.лі :раз­

nосі'ВІНІ

'РОВИ.

.В. МАКСИМЕЦЬ, директор радгоспу «Боб­ рицький».

площі кор­

В. ПОНОМАРЕНКО, головиий зоотехнік. М. БАЛИЦЬКИП, зоотехнік-селекціонер.

МОВИІХ КУЛЬ'l'У'Р немає МОЖЛИВОС­

ми беремо

щенНJЯ

вроtЖJаІіів.

KYJPC на nLдви­ У

.нас.туnному

ТРЛНТОРИСТИ РАДГОСПУ <<ЗОРЯ• ГРИГОРІРІ БАРТОШ ТА ВІН'ГОР БР<ОЛЬ ДОВРЕ ПО'Т-РУДИЛИ­ СЯ НА СНИРТУВАННІ СОЛОМИ. ТЕПЕР ВОНИ З ЕНТУ.З1АЗМОМ ПРАЦЮЮТЬ НА ПІДГОТОВЦІ ГРУН ­ ТУ .

НА ФОТО: НЕРУЮЧИ'й ВІДДІЛНОМ М. НЕІЖСАЛО

(СПРАВА) ПОНАЗУЄ ТР.АН'DОРИСТА:М Г. БАРТОШУ ТА В. БРОЛЮ НОВУ ДІЛЯННУ ПОЛЯ ДЛЯ ОРАННИ . Фото А. НозаКІа.

Місто-селу

У роки бурхливий вого

СІ\Jме корми :дають великій JЮ­

готоваrну на 3а'ВО;'\ах су•мі>ш_ а рі~них ко•рІмuв, пра·вильн~ з6а­ лаІН<еов.ану аа містом яеобхід­

них для тварин поживних і .мі­ нералЬІних речовин, т1Іікож ві­ та·мі'НРВ .

Оnеціалі~ти піД1рахутали, що ефе'Ктивн.іrсть за.стосувмшл пов­ ноц·інних кООІІб~корІМІів ДЛІІf веіх гру;п тва.рин, mиці ІНа 15-20 прощеІНІІ'ів вmца, ніж зе.рна, ви­

сезонні

. гаряче

робочої

сили,

відгукуються на це.

і

допомогу

селу :

сюди

повернулися - висо­

кокваліфікований токар І . В. Гузій, слюсар І. Я. Павлов, шофер В. І. Лохматов, спе­ ціаліст по паливу П . І. Гузій. Все більше демобілізованих воtнtв-руд­ ня·нців після служби в Радянській Армії повертаються додому і працюють у плем­

птахозаводі. Серед них комбайнер В. ·По­ номаренко, шофери І. Рябчун, М . Нагор­ ний, І . Роrальський, муля.р В. Нагорний, П. Скоробагатько і М. Денисенко працю-

о

Четвер,

17

вересня

1970

року.

на

ціІЛі.

близь·ко

Крім

того,

КОJ)'М.()'Ві

Ь Ш Е

ринництва. Така наша відповідь на рішен­ ня лип:невих Пленумів .партії. І ще хара.ктерний , факт. Усе більше мо­ лоді після школи залишається в селі. От і М. Ковальчук та П. Ковшун, закінчивши вісім класі•в, стали працювати в майстерні племптахозаводу. Перший вже набув ква­ ліфікацію токаря, другий слюсаря. Ко­ лишні десяти·класнІИ<и В. Ткаченко і Т. Шипта також трудяться в селі. Дирекція племптахозаводу, партійна і І'Ірофспілкова організації роблять все для того, щоб закріпити кадри, 11ідвищувати їх ділову кваліфікацію, політич·ний рівень,

спрямувати їхню увагу нання

зобов'язань

на успіш·не вико-

завершального

п'ятирічки.

П. громадський

року

КУДІН,

кор~пондент.

о

НОВЕ ЖИ'ІТЯ

публ·Щ,і пеІJ)едбачаєтьrсл зrбуду­ вати 300 міжколгосmних комбі­ КОJJ'Мf)ВИХ заводuв з річною про­ д:уктипзІНіІстю 7 ИіЛЬЙ'()ІНFВ. ТОНІіі.

В деяких обла· стя~. напри­ клад у Ль!ІЇ'ВсЬІкій, .вже ІВияви­ ли ініціатИІву і почали бУ'дУ'Ва­ ти міжІК~rJІ1ГосІІІні за·води. Але ВСІНИ,

Я:К іІІІРаІВИЛО,

СІПОРУ\дЖ'УЮ­

ТЬ'СЯ за іІНІдиві,дуаль·ни.ми міІсце­ вими проеrктаrми, JІ.иробництJ1ІJ ПрОВ(ІІДRТЬІСЯ

за

ІІІЕ!ІЦ'()СКО'ІІаЛИМИ

технологічними схІ!'Ма~ш. 3аІСТ&ріІЛОІМУ устатку;ва:н:ні.

на

3оRс~м на іншій· основі за­ )]ІрОе· кrrоваtно нОtві між.кмгосmні ЗаІВОДИ.

Це . бУlдУТЬ

СТ:ва, де ВІСі_

П'ЇДП•рИЄ\1!­

бе,з . виця,тІКу ви­

робіничі щюцеси -

від момен­

ту надход·женнл сировИІІІи і до

процеН'l'ЇВ зернових к~рмів тва-

.внпу'<Жу ГОТОВ()Ї 'ІІ'РО'ДУ'ІЩіі -

рина'Ми ·не пеj)е'І1J)а:в<ЛюЄ'І'ЬСЯ і В11)ачаєтЬІся. В результаті знач-

меха:ніr зова:ні.

но збільшуються затрати кОtр­ мів .на ОДИНИЦЮ ОtдерЖУJВд.ІНОЇ

віrсть

На жаль, ми в.трачаЄ'Мо ба­

руднянці

Та за останні

корих:товува,ного

ПРОД'УКЦЇ'Ї, •ПіІдВИЩУt:ТЬСЯ ЇЇ СО· б~ва•рrгість.

перших п'ятирічок та і тепер .ріст промисловості вимагає но­

роки відбулися разючі зміни в Рудні. Зміцніло господарство племптахозаводу, стало рентабельним. Розгорнулося .велике будівництво птахоферм ,зросла техніч•на ос­ нащеність. З'явилась потреба у кваліфік1>­ ваних кад.рах. І ось тепер місто 1при·йшло на

ють на будівництві. Скоробагатько розпо­ відає: - За велі111ням серця я І мої товариші стали працювати в сільському господарстві. Будемо трудитися так, щоб зростало ви­ робництво продуктів рослинництва І тва-

ДОПОМОГу .

поповнення

гатіІй хущобі, овннЯІМ, птиці. О~на с.права 3Г()дУ.вати зерІН~ і фураж nо~таром:у (заrеоошrи н годі;вниц:і) і зовсім ЇІН'Ша ВОО;'ІИ­ ти в раціон .КО'МІбікО])ІЖ при­

-поїздники, які живуть у селі, а .працюють на підприємствах Киева, залізничному транспорті . Ще в дореволюційні часи чима­ роботи в місто, бо не могли прогодувати сім'ю з мізерних наділів піщаної землі. О~tремі з них .набували кваліфікацію і ста­ вали кадровими робітниками. Тому Іі не дивно, КО·ли зустрічаєш у селі літ.ніх лю­ деі\ у залізнич·ній формі з урядовими наго­ родами. Зараз вони на заслуженому від­ почиюtу, надають місцевому господарству

Б

гато продткціі і перевитрачає­ мо КQі!)МИ чероо те, що комбі­ кормова ПІРОМИІсловість не задо­ вольняє ще ЛО'І1Ре6 гро:мадсько­ .го

ТВ3JРИ'НЮІІЦ'l1Ва.

ЛиІІІне<вий ПленуІМ ЦК КПРС наrміти.в зна·чне з6ільшен:ня •ВИ­

рQбниц-nва продУRТів тварИІІІНи­

цт1!а . У :JВ.Я(}КУ ПРИС:КОреНІІІМИ

з

цим більш

ТЄМІІІМІИ

rрОЗ'ВИ­

ВаТИМе'І'ЬІСЯ дер·жавна кІЖбікор­

автоматизація

Перщбачена ту•r дасть

можли­

}1ПраІВJІІJІТИ виро6ництrвом

з одІНого цен'ІІру. СИІСт·ача дат­ чиків

забеоо~оечить

одержа,ння

іrнформщіі .про хід У'Сіх техrно­ л· оrіЧІНиос

Піроц~сів.

тужrніІС'Гь завоtду -

Річна понад

по­

30

тимч тон:н по:вноціrнних комrбі­ к.орrмЇІВ .

Великої СКЛ1\ІДІСЬІКі

мkткості

бу(:(уть

11•рИtм:іЩеІННЯ :

ЗеІ)JІН·О­

ВИХ МОЖІНа оое.рі,ГаТИ ТРИ ТИ•СЯ­

Чі TQIHH -

ТР.ІІІМЇеЯЧІНІm ЗаІПаС,

трав' ян ого бор~шна СЯЧ'НИЙ вок

-

і

.міrнероа.л:ЬІНИХ

двомі­ доба­

місЯ"І!Іий зате .

М. К6ВАЛЕНКО,

М'()ва .промисловість . ltpirм того,

начальник відділу Держ­

в на· йближчі Діва рО'ки в рес-

пла•иу УРСР.

о

О

З стор.

О

~

t ~

•ао

Корми оонова твариНІНи­ цтва. Але .мжливо й інше : які

Кож·ного ранку багато людей поспішає J Рудні на станцію Бобрик до електрички . Це

ПОСИЛЬІНу

... - .........;

ПОЖИВНИХ КОРМІВ

На фото : Н. М. Бобко. Ф ата П. Теп.1юка.

на

-~

1975

JСі<ЛСmраіМІ~ МОІЛОІКа.

йwли

..

-..,.~~

Н аrш з. :vi CTa -

На м олоч:но,тоІВСJІрн1й фермі Богдаrнlв ­ ської .п11ахофа:qри.ки Наталію Ма11ІJ!Lв.ну Бобоо .вважають ,ветераrном. 'І1ут в-она працює дОІЯІРКОЮ одинаrдцять rрокLв . Сум­ л і•нна .робLтНИІЦЯ, добре знає свою сnра­ ву . Зараз 3.'\'latrafn'ьc.я з .кращою до~иою госпмарс11ва, КаІВІЗІлером ордена ЛеНІlІна Ооф і єю ~ВаІНf~В!ною ЦьоМІІЮЮ, rв ycьoJVIY ІН<І!сл :~дує її, 'старається йти 1врів ень з .нею. За псІка:знИІКІа\МИ роботи за В'іс ім м.іrсяфв цього :року, Натал!ІЯ Мат.вїівн.а посіла друге м і•сще ·на ферм.і, на:до1івши на ·ІЮЖ<ну з 25 .кс~рі,в авоєї гру.пи 2359

селя·Н

.. ,.4'. ,.." ....

3200 :КЇ..10І!1рам•і в М ОЛОа CІJo1peйvri доярки матимуть і

ф

малоземельних

.".~~

В ИТУ.ІМ е

ІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІШІІІШІІІІUШІШШUUШІІІІІІІІІІІІІІІUІШUШUUІІUUUІІІWІ

ло

... ,. ...

ня .в жит11я на:стаrио•в лиm,невих

ПИіТ<ІJННІЯ СТОІЯЛО і СТОЇТЬ На пер-

ті,

·~~..~

•К О•р і·в си.м е.н-~ по 400U-4500 кілоrnр.амl•в. Та

д ааян,н о:wо

достruме.но ІІLересУJВІНИ.Й пу.н.КІт по І ШИІрюва·ти ШІТJ"ЧІНОМУ

"-.

Пл єІНJ'ІМ.іІВ ЦН КПРС і ЦН НП У:У.Ір аї· ни. Ми впе внен і , що в 1973 Р =·цl ,в фло:-.Уу .по р а.д.г ос пу

мінного с т.а~а. Т еп ер на ф ермах

ра\Цrосп І Ць с,го

ВИООІКОіПРОfДУЮИІВІНftХ

Г. ВЕРТЕГЕЛ , інженер по праці.

овят оІШИІНІціJв, пере.нсла~вці в і та-

ВіJд:11ВОІРення вл асного ст а 1 да та polj{ry. за:везеНІн:я чист апор•l~дишх т ел иПро реа:ш н :сть наш иr х п.та.н:•в Ч;ОІИ з !Інших го аподарс тв . С е р- і за.д•уrмі·в переканл из о с.в.:.дчать ЙОЗ!fУ У•В аГ;у буде ПрИ!Д і.ЛеІН:D Д·О- ПОКаІЗІННІ:Ш робОТИ НИІН іШ:НЬ СГО бору пл:.Дюж :.в, ст,вореІНІНЮ сі- ювtuтейнсrго рОtКу. Нез1заж зючи мей в l·д ~ращнх к сrр;іrв з висо- .на ТЯІЖк.і погодні УJМОВИ , що юІІ:-.t н.а:д оєм. П.:~вищення н щцоїв сшворюють бa['.arro пЄІреш.код , на­ ~с •л 01ка дсtбиватимемось 11а,кож Ші 11Ва1риmшки за в~с'ім місяцLв Ч ЄІрез пол іJпrшен.нІЯ ,к о:wплекс:ної О!д ЄІ,РІЖали по 18'41 ·кіло.гра·му плем;іІНІн.о,с~ле~фЙІної роботи. м<>л!ОіWа, а окремі_ дQЯJРки по ЦLЛІком зрDІЗіУJМ'іло, що без 2400-2500. СерЄІдІній .на,дій М ~Ц)НОЇ КО'рМОІВОЇ бази НіЧОГО Й за рЬК С:ТаJНОІВИІТИІМе Не менще ГОВОjрИ:ТИ 111РО ВНСОКі ІНа,д.ОЇ . Це 2800 КіЛО!Г!раJМІіІВ МОЛОКа В LД КО­

·ВіІД

Майстрами великого молока по праву називають в госпо­ дарстві доярок О. Сергієнко, К. Яковенко, М. Литвиненко, С. Борисполець, М . Нечитайло, О . Литвиненко, Г. Якущу .-

раща:нфв, з j'ІО; єю в.і~повіІда.льн l·стю пр ист}~ПИІв до перетворея-

ЩЄІрЖ<ІІВ ІПО 500 :ка,р;боІв.а:нціtв .в.і.д nолDІв.и.. У ниrн.:шньс,му ми вже rцрощали :в l{'~ро,воnра,дську сrбJІа•СТЬ 60 іТеЛИІЦЬ-СНМ ЄІН:Т а ЛОІК ПО 850 . каJрб DІВаJНІфв. Зщра•з ·ст оїть вlщібрruних ,~ля проrдажу 130 таКИІХ же телиць. Крl·м .тQІГо, госпо~рство має МОІЖЛИІв lrеть до кJніця ,року .прс<да•ти ще 100 телиць. Це ,даmь прибУJТ.К·У 6лись· ко 150-,160 тисяч нарб01оон.ців . СІВОЄ СТаід0 реМОН!ТуtЄМО чорно.рЯJбИІМИІ 11еЛИІЦЯМИ, ЯJКИ.Х ІВіДбираJЄІМО

\

1

За станом на 10 вересня надій на корову становив Ію радгоспу 2393 кілограми. Перед у змаганні за велике молоко веде Зазимський відділок, тут на корову надоєн@ по 2590 кі-

госпу, rrі<дхооивши почин киев<>-

нс;рЯІбих . На кі•и ець 1973 PD•!\Y добитися чо;ти·ритЕrСЯ":І Н С rг о на­ плем :.ннюt бу1де все дlйrне стадо. І дою молок·а на к с,ро·В>у . T a,xoro

л,ри:бутку

!

нлаолгрьанме ·вв.икористання ринарних вимог даютькормів, хорошідотримання наслідки. зоотехнічних і вете­

500

фна кожної ,ка.рб он~з.нц і.в.

чист оrо

Готуючи гідну зустріч XXIV з'їзду КПРС, дояр~S,и радгос­

пу імені Кірова широко розгорнули соціалістичне змагання за велике молоко. Старанний догляд за тваринами, раціи-

<.: ЄJр~,:ІJН.іЙ Н <JtД Ї•Й на КОІрОВ.У СТаJНО1

РоС[.йJСЬІН!У Фед·ераrфю .всьо.rо 21 ! є 300.. плес.І;l,н.ниrх

А

!

КУЛЬТіУ\РН€

пасовище на. та.к Ьй же nлощі і ООЛЇІВ.

'f.o-

про1да.1и

pO!Цjl

~

~

пле:.ІJНІНі т·еЛШ.І)і си.м.еНІтал ьсь·кої І тальської порсІди і 470 -

порІJtди, .серщня становила 800

1

поліпшен·ня пле-

про-

іrН'ШИІ.'\1 ;ГС'ОПО•~ Щр<: ТІіJ ЗМ.

р:•к, rнацрикла~д,

трир і ч-

КОрма,МИ.

Важ~лИJвим резервом збі~ьш єІНІня виробниц11ва молока і зниження йосо собівартості є КУJЛЬТУІРНі лаюовиІЩа. На першо­ мrу в.і'дд)LлІКУ в УіІЮЧИЩі <<Рев·і­ но» тruких пrасовИІщ є 200 гек­ T·CJІP'l B. , Вони І~ико;шсто_ВУJЮТЬІСЯ вже. n ять р01ю.в. ~ НИІНІJШньому

дуєтьоя

Особливо rважлwве значеНІня має ВІJрощуrв•аІННЯ плем.іJнІНю го мол-сщня:к•а длІЯ .пойюьнен.ня св о ,J. .lЯ

ТИМИ

- - · ____ ......... ___ __ _

му ІНа .пле:wlнну.

і

ПОрОДИ.

Попереду- 3азимський

600 гекта­

ВУ зерНОІВІfХ . Це ПОВІНЇСТЮ ЗаОеЗ­ ПеЧИІТЬ ГОідLВІЛЮ 11ВЩІ>ИІН СОКОВИ-

Це даtсть знІшчІну цри.бruвку молеtка , а~е ми на ПіРаJК'ТИІЦі поба<~или, що серЩІІн tй надій від Пf!р3іmок '!ОРНОІрІОо.Ї породи в літ.н tй період стан овить 16-25 кі,лоllР<ІІМ іІВ за день . А є й такі перв(• С11КИ, що дають по 28 к і л оr.р ruміІв молока жирніс'!ІЮ 3.8

х.удобу СЕtМЄ:;на л ьсьн ої породи чорнцрЯІ3ою ,і ПЄJретво,рити фер-

ГО JVI:OЛO~HGtГO стада

~УРУІдзИ на силос до

НІіТИ 100-130 старих корів-СИмента. ло.к ІВИІССІК{)ІПрОідУJК'ТИ:ВІНИМИ

~в а -три роrхи П СІВІНі· СТІЮ замі.нити

дажу

·5 0-60

========


Куточок пое~ії

~,._ - - - -------~.,..._.-.., ~..c--~..,.;:r- ...... .,q,....t:'-.".~....";!!"-..:""-~ .... ~..#~~#..:"-I'##..:--І-4'.1.....:--..".~I##...-.".~..."....,.:""#4"#..,.~

~ н а т е м и с у]\\ н и и·. в и па А о k ~~~~~ЇІС~~~~~и,~і~оІрО в~:~~-~~д:~:: ~ виховання

ку не ооі1д. Тепер .слово за гро­ вчиrгельським .за ма:дJс.ьк:Істю,

ро,слі, ,п'.ють ... і діrr·И. - Не ІСС!рО,МІОЯ, .наливай ще,

л:;тІнІ:.х1 Б. .,_.. о,

зви'Чайно, ба.тькам, а ті б s.и· ріши.1и ЯІК і на що Івитратти їх .

ті:м во•на...

В ::н посл, УІхавюя Г, ІJ<ИГО!рі.я Гуса-

шого, ледве вдалося врятува-

Почали розбираrrwсь: Я:К трапи.л·ос ь, що . неповна.тіrгні ви,п.ивали? ВИІЯ15ИЛ.ОСЬ, ІІІОНИ «6tе~р')'ТЬ

лізм, зокрема з фактами організованих випивок неповнолітНіХ.

рез J]JеЯІКИ•Й 'ЧаС ІMa.JIOJJi'Т'Hi В•Же 003 батьк:ІВ ТЯ['Н')'ТЬОЯ ДО СШІфТ· !·ЮГО, та-rу,сі й ІMarr-yci р· ов•вОІдЯ'.ТЬ Р·УІКаІМИ: ,я.к де, моВІJJІЯВ, .могло та.ке ·т·ра ІПИ.ТНtСь?І Саме таtкrе Іпи.таНІн:я ІВНІНИІКЛО пе.ред к:раІСИ,Л:ів,ча.на.ми Ва,си,1е.м ІваоНІОІВИІЧЕJМ яп~убов·СЬІКИМ, Пет-

1'0р~і~Лі, гr.ра,виmа раlдJЯ•Н()ЬКОЇ ПірОІдаІВе!ЦЬ ІВіІ.СІJПУІСТИJІа ЇМ <~МО·С· КОІ~СЬ!ЮЇ» ..Аіби ВІІТО:рг! До речі, в-і•ДІПу·скають не.обмежеtно тут ма.ю л ітні1м ·і цагарtки. І о·сь у радго,сгr.н· ому корі 1 віни·са~І комtпа.нія: з'І(~ралась ~у •ЧОТИРtНаJЩЯТИ•р.і•ЧНИЇІ С-rецеНІКО,

ТОВ1 У10Т!>СЯ ідJО.Ма С:ТафШИМИ. ДеКОІГ>О ЧЗ.СТУЮТЬ ба·ТЬКИ, Де>КО•ГD-те, ЩО РО!:И'Чі. ІВИtя.вилось Петро Маmв.ієн.ка батЬІка Марковwч - .ХІроніі, чuшй алкюrоли•к. Ві1д ·ро· боти УІХоИJІІяється, сіЗ.ви.чай•но, від м'ю тероризує. такого •батька го,дЛ че,кати ·ПО-

ПрО ІВ·і,д!ІЮІВі,да.ЛtЬ· ВеСТИ М·ОВіУ Ніс'ГЬ бaTWGl•B За В<ИІХОВаІ!І'НЯ дітей. Не ІМО'ЖІу;ть буrrи ВІІІ!ІіРаtВіДани:ми заяtі!и ок·реми.х ба.тьків про те, що во•ни, моа, за. ЙfІ,яті ,ро·ботою, -rому й не знають, чим за,ЙІмаються у :в:.лЬІнwй ча.с ,l,іти . •Батьки! ТіJІ1ЬіК·И !ВОНИ не-

ж

І ваІН

Менжегою,

Дем',яІнови,чем

ром

ний

Гри:горавиче·м Гtуса-

Ми,юолою

.......

..,..,.".,..,..,...,...,..~..,...."

вча·н.ня ·і ІПОООд:Ін,ку дітей.

,.,.w:r'"'.,...,...,...".,....",..,...,....."...~~..."...._,. ..".......,..,.....,.....,...~

-~--__.......,._.._

ГОЛУБИ ПОЛЮБИЛИ ПІВНІЧ

невибагливі го­ Всюдисущі, робці спасу,вали перед суворою Півночі. Крайньої природою В порядку експерименту кі.лька завезли птахів цих десяrків теплоходом у Магадан . Однак їм нрипали не до смаку високі широп1. Зграя покинула північ­ на Повернувшись місто. не «сnій» корабель, вони здійсни­ морську

JІИ

назад

подорож

-

порту Нагаєво в Находку. Інакше повели себе ГО<Jуби. їх були у Магадані Колись одиниці, а тепер понад 200 пта­

з

в -с е­

І<ваІн о-ФtраІНІК і;в<:ь.!(Іа ОJбдщ:т.ь. За ,ро.ки ІЮDНІ'ШН·ЬЮЇ 1п'ятир'чки

і 27 п.\:~ІП•Р·И·

· \Іагашн'ш

хів жквуть не в кімнатних умо­ вах, а на волі. У місті для них створено десятки годівниць.

Хаtр• Ч)'ВЗІ ІИ ІІЯ.

ГрОМЗ; .1JіОЬІІ(J()І'О

На фото: ІН.О•ВИ•Й тор.rо,ви,й КО<\1ІП.1•е.к,с у се .1і В.ерхн:.й .Ве·рб:ж. (ФоюхронJка РАТАУ).

ЛАСТІВКИ ПРИХОДЯТЬ НА ДОПОМОГУ

ненадру11ованих .Aucmiв

попереджено

r.

Р.

Жите.rу,ька .вулиІЦ і Петров,ського, N~ 20 нашог-о \! :с та

КІР~ · FІ­

ака1ржила.сь .в реда,кщ:ю га:>ети •На те, що гроІ:vІ•а,.JІЯ'НИІН С;J.Іриць­

цова

Краацовюї

п:,д,при.емо;в.

Г.

Р.

НаІЧальн·ик комібі•н.а.ту

що фаІКти nри пrере;в~рці раtЗі

пермже.но:

«В

в.llд'І!lо,віді,-

йаго

ПОВТОіР'ЕJНІНІЯ

буде

Чайка

О.

п:,дтвер;дИ,1·Иrсь. Т01в.

·ко:v~уна .щних

ко.м,б 'tн,а:т

в

ми •на;д:с.1.а.1и

ІПОВrі<домиtв редаІКrцію, Gщрицького

В.

В.

V

ві:д.пов:LlІ!аль­

аJІJМІ:н:rсn.ра:тиВJної

нооті і оштtрафоваuю».

ВЕРЕСНЯ ЧЕТВЕР, !7 Перша програма

Друга

Кубок Новини. (М.). 10.15 футбала: з чемпіонів європейських сБазеJІЬ» (Москва) •Спартак~ Телевізійний ху­ (Швейцарія). 11 .00 (М.). дожній фільм «Музика Верді•. вершники•. сІОні дітей. Для І 1.45 Телевізійні вісті. 12.20(М.). 12.10 футбола: кубків з володарів Кубок

10.05 -

•Стяуа• (Буха­ •Карпати• (Львів) 17.40 Наша афіша. рест). 17 35 - Для дітей. ТелевізіАні вісті. \8.00

Міжна­ «Іскорка•. (Донецьк). 18.45 соціаJІізму•. «Світ програма родна 19.15 - Бесіда •дезинфікуючі (М.). Програма передач. nрепарати•. 19.25 !9.30 - Телефідьм сНа кожному кі­ лометрі•. (8 серія). (М . ). 20.30 -Про~ 21 .00 - Оперета грама •Час•. (М.). Спектакль вдова». «Весела Легара

Київського державного театру оперети.

програма

афіша. 17.05 Літературний ни. (М.). 17.15 Пушкін --' «Арап Петра О. С

17.00 -

Наша

Новит еа тр Вели~

КОГО>. (М.). 18.00-Новини. (М.). 18.05Кольорове телебач ення. Концерт Азер­ кварт ету вакального байджанського 19.00 - І. Франко (М . ) «Ган•. Теле­ вогнища». домашнього «Для ді­ добраніч. спектакль., 20.30- сНа

Фільм-концерт «Майстри ти!•. 20.45 Київського оперного». (За вашими за. «З а ча~ М. Лєсков явками). 21.50 Фільм-спектакль. nрочанин». рований П'ЯТНИЦЯ , Перша

18

ВЕРЕСНЯ

програма

Новини. (М.). дітей. «Вартові природи».

10.05 -

Телетеатр

стільців».

мініатюр

). tl.35 -

!0.15 -

Для

(Орел).

10.45

•Тринадцять

Шкільний

ек~

ран. Українська мова для учнів 7 кла­

сЧас» Програма (М.) . 20.30 ня » Рішення липневого Пле­ (.М). 21.00 у життя' сНа ла­ нуму , UК КПРС 21.10 - Художній республіки». нах фільм «Uc починалося так». 22.45 23 ОО - Вечірні м е ­ Тел ев ізійні вісті лодії.

ес традного

Концерт

еГолуби і!

екран•. Друга

зав01ду «То•рлмаш»).

; ;

11

:

1

ЗАМОВЛЕННЯ

ЦИХ

ВИГОТОВЛЕННЯ

НА

ФОТО

j І ,J

І

t

ПРИйМАЮТЬСЯ ТАКОЖ В УСІХ ФОТОМАйСТЕРНЯХ

'

11 1

КОМБІНАТ ПРОВАдИТЬ ПРИйОМ ЗАМОВЛЕНЬ

;

РАйОНУ.

І

НА ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТ АЛЕВИХ СІТОК

; •t •

БУДЬ-ЯКИХ РОЗМІРІВ ДЛЯ ОГОРОЖ

1

МОЖЕТЕ ВІДРЕМОНТУВАТИ

t

1

годинники, холодильники, пилесоси,

І

пральні і швейні машини,

·

електричні бритви, праски І плити,

і

t

• t

Звертатися в будинок послуг села Гоголів.

t

полотерн та іншу побутову техніку

І

п.о .вул. Ст.

в майстерні

і

та

• ___ ........._ __ - - -

!

Разіна,

(ІJРиміЩеt~,ня стаtрої бані)

5

Гою,1.і,~сько·УІV бу.ди•н.ку пос.1у.г.

в

--- ------------

.. ..ці_и,-- -..А~д--м... .Ін.Іс•т•р-а .......

_ - - - - - - - - -.............. .

.... ....................:.'

~

НА БУДІВНИЦТВО М'ЯСОКОМБІНАТУ

В .с( ЗАВОРИЧАХ Д.ЛЯ КАЛИТ.Яf!СЬКЩ ПМК, ІЗ ~

!

t ~ ..

.. tJf

'V'"'4'-

Р

О Т

П

І

Б

Н

1:

грловнJ!ІІ бухгалтер, бухгалтер._ матеріального відділу, касир,

муляри, теслярі,

бетоня~і, штука_тури,

~

СдЮсарt-С3JНТеХНІКИ.

ІноюрО!д·Ні•м ВІИІПлачуєтьюя ЗО% .на~баВІКи за І!Іересу.ВІний ха­

ра.кте·р· ,роб:т. П:Щ.ве,зе·щІ•Я робігнm(ІВ до мік:ця .роботи забезІПе­ чується -rран·СПО!р'ГОМ ПМ.К ~ІЗ.

За ,дОІВІЇ>д/Ка•ми зве.ртаrrи~я: ,с. Заворичі, Б!реварського раі\ону, ПМК-ІЗ. АдміністрацІя.

---················································. ·····················-··..•···........................................ БРОВАРСЬКОМУ .д:ВТОТР АНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 09034 НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: механіки, водії І, 11, ІІІ класів, кондуктори,

автослюсарі всіх ро:~рядів, учні автослюсарів, газоелектрозвар~ик,

електрик-силовик.

За доВІід.ками звертатИІСя иа адресу: м. &рова•ри·, вул. Мета­ лу:ргів,

22, автопі.;щриєме11вю 09034, відділ ~аідр·і•В.

Адміністраціи.

·····-··· ...........................·..•..•..• .•..•..•..•..•..•,.............................................................. . ,

оркестру

ПЕРЕСУБНІй МЕХАНІЗОВАНІй КОЛОНІ

(М.) програма

1 1 Jр

1./'ft"'"

концерТ».

N2

З

ТРЕСТУ «БРОВАРИСІЛЬБУд;

(

l f1lQ.TPIБНI (-

НА • ПОСТІЯНУ мулJІрИ, теслярІ, штукатури,

РОБОТУ:

монтажники, бетонярі,

18.00 - Новини. (М.) . !8.05 (М.) вогні• . засвічують Т ел е фільм «Гори 18.30 - Кольорове телебачення. Теле­ сМаде'нький

11

; ~~::~:~:;::~::~~rE~~~.:. ~~~;::~~r~:=·t~нai

11 .35 - Кольоров е телебачення. Ху­ дожній фільм «Червоне листя• . (М.) . 13.05 - Новини. (М.) 17.00 - Наша Новини. (М.). 17.10 афіша. 17.05 Мультфільми Кольорове телебачения

фільм

11

ПРИ БРОВАРСЬКОМУ ПОВУТКОМБІНАТІ

оnовідан­

«СтРокаті

11

І

ТедевізіАнh вісті. 17 05 мови~. 12.05 еСтарт -70» Наша афіша. 17.10 вісті. ТедевізіІІні (Харків). 17.40 18.00 - Програма передач. 18.05 - Те· (Воронеж). 18 ЗО леальманах •Подвиг• Назустріч XXIV з'їзду КПРС. «На­ ука і технічний прогрес». 19.00- к()~ льороnе телеба ч е ння. Документальний !9.10 ·(М.). пода• фі ль м •Жива

Фільм·сnсктакль

88

11

С.JІJ"ЖБИ СЕРВІСУ

15.

Розправи.вшись з мошвою, лас­ на розсілися спокійно тівки проводах степової лінії елек­ тропередачі. (ТАРС).

по­

ГОВО·рИ'ТЬСІЯ

ПОд,ібНИХ ІВИіПЩ~ІК:ІВ,

прwrя.nну:11о до

третій ... Так тривадо хвилин

18

І

;

лася зграя ластівок. Вони по­ чали пікірувати на луг. Птахи діяли як відважні штурмови­ другий, захід, перший ки -

ро·би1ти. А.1е т. Оюринь­

І

RОРИСТJ"ЙТЕСЬ ПОС.JІJ"Г АМН

І в цей час у повітрі з'яви­

киі! іГН•О<руВаІВ ВІС-Я,Кі ПОІПе<редЖ~НІНЯ. В:ІН ПJРОд!ОІВЖІУІВЗВ робиТИ СВО€. Gка•рrгу

мошва,

над пасовищем темною хмарою.

за,(~ррщен.у в01ду з свого .под!в 'tр'я. Су.с \ди, а т-аtІЮЖ го..юва ву.lи,чшото к.аr\І,'тету неоІд•Іrор•а:з.о~о заобQрОНІЯ.1И йому це

напала

до

вулицю

на

І<ИЙ Ва.1ентИІн Васи.lьо,вич, по·ч.и,наючи з rюві11НІЯ, ви,тиІВає

повмела

що

_ _ _ _ _ _.......,_ _ _ _ _ _ _ _._

-v~.~-~-~-~-~-~.~-~.~----~-~-~-~.~~-~.~-~~~-~-~-~---~.~~~~

на лузі одного Це сталося з астраханських кодгоспів. Ко­ рови, які паслися тут, раптом занепокоїлися: почали нещадно лупцювати себе хвостами, бити ревінням землю, з копитами розбігатися. ВиявиJІося, на ста­

Тов. Скрицького

С.ліда.ми

Є. ФЕДЯИ.

Редактер

~

І

ЄЧ,СТ:В

леонід климовськиn, виконроб будівельнОf'о управ­ ління ЗБК.

.

..

-

.їзх К·о .1о·:vшй,с.ького ра.ЙОІН·У спору.д,же•но 45

Щоб вірність на світі жила!

Д. КАЦЕНЕJІЬСОН, член районної комісії у справах •неповнолітніх.

вИІПІаtд,ку ·На засі,~аtНІн,і комісії ·розм·ова . в',JJбулась rе,рйозна Батьки жадшних .rйrей по1Jе•с.~и

х

х

х

Для того тяжкі дороги, Щоб ми не боялись доріг. Для того, бувають тривоги, Щоб МІ! не бО<!ЛИСЯ ЇХ . Для того в нас сильні руки . Щоб нас не лякали діла ... Для того бувають розлуки,

на-

за

tВ'\ІІJПОві.даUJ,ьность

суть

СУІМІНОГО

цьо,го

ІПІРИІВО.J.У

з

БуІВ і

Ме.нжега.

ІЮСЬІМИJР~ІЧІНІИЙ Микола Ма-rвієнІКО. - І це ді•йсно та'К було? -

Па.вл.о,ви,чем Степаном ком, Муtш~ноьіиrм. А Т:РаІІІилось ос-ь що . У дІНі

~

рядн·о·го :насrа,вни.ка.

дев'.ягІ'и:р:•r-

Я:~>.J'.бОВІСІ:ІІШЙ,

в:ІК:ТОІР

Поїхати ж в село не маю змоги Аби послухать степ ...

Ра::юм з тим cл,itr. і ще 1раз

уча-ст.ь» у ІВИІПи:в·ках, які ;влаш-

,порушуючи

Гtр,у6о

гости.нн•о.

че-

х

х

х

З ТаКИМ ЗЛОМ, ЯКИМ Є аЛКОГО-

ТИ.

Люди кажуть, що час розлуки Саму вірну любов зітре, І душа без вагань і муки Собі Н·GІВ<У мерщ~й обе•ре . А я іншій не буду радий Розумію я це давно. Серце друге потрібне, мабуть Але серце ... Воно ж одно! Я в місті проживаю вже давно Та кожен раз, Як тільки дощ в вікно Дихання степу принесе з собою­ Нема мені ні щастя, ні спокою. Все сняться тихі польові дороги

оцінку. Мова йде про боротьбу

на tU:i ~роші 'го 1 рі"1ку. У Ікра:си,1:Йв·ському ІПІРІD·д'Ма• зі <НеtПQ:В'НО.Лі· тшіх ;ПОКУіПЦ;ІВ .зуст•ріЛИ

сво·ЇМ ІLІJіmя:м. Коли

\

принципову

правильну,

йому

наймен-

Робл:ЯІЧИ та,ку :вещмежу послугу, tдО!РОСЛі забУІвають Іnро 1веЛИІЧе31Ну ШКQду, ЯІКУ :НаНОС.ЯТЬ ци,м

~t

ських зборах, на зборах робітників радгоспу. Треба дати

й г:Ір,ка ж

Ну

~

ста.не nрЄJ!іме.том обгово,ре~~~:ня також на шкільних батьків-

Іві.д,пові.в той. По-

Між іншим, цього,

ІN)''ПИТИ

'З•31ПрОПОНУІВаВ

ЯІКИЙ

Ка,

І діІТИ Не СОфОМJDЯІТ'Ь.С.Я...

_,. . дода1в: -

не .зробив.

цього

СеІР' ~''•Й

Але

-ІП.ропонІую· ть бать.ки мал·ол.і-rн:.м, - ІП'РІІІВІча.Й/СЯ!

~ ~

25

Іка1 р,бованщ:,в. Що треба було зnюбити .з Іr>ріш:v~и? Ві.дrати,

д,ять ІНеІПоВJнолітні. Проголошується черrови!Й тост. П'ють до-

~

. &уще, ІИ'а наш погл-яд, корис-

НИМ, КОЛИ ЦеЙ ПрИКрИЙ ВИПаДОК

НОЇ tКОМ<:6ї У СП•раваХ IHetГDO.BHO-

ШИ·НСЬКОІГО) •ЗаJРО6ИJВ у раДІГОСНі

НИМИ За СВІЯ'ГКОІВИ.М СТЮ,ТО.М СИ·

ко,1ект,ИІВО·М.

Ми,к•ол·у

·НЗ<ЇІЩІеІНШо.го

Мат:в:енка на .за•с'Jд а•н·ні рай-он-

(.син С. Му-

ОтеценІКа

Сер, г:.й

за,пита,ли

ІнепоВІнолі·т,ній

ка·ні,кул

.1.:·пніх

.З:qра.1ИІСь дІОРОСJІі:, щоб gі,д-

знаrчи.ти ІЯкусь п-01дію, · разом з

х

х

х

н:. Але стшвити 1на цьаму юр.а.п­

малярі, слюсарі і транспортні робітники

Оди,наІКи забезпечуються гуtртожитком, с:мейні -

(М.).

юваtрти­

ра,ми п~о11я~ам 2-З р<J\К)в.

19.00 - Художній фільм «Змова пос­ діти!• добраніч, сНа лів». 20.30 20.45 - еВечари на Високому Замку•. Творчість КОМПОЗИТО· (Львів). 21.30 ра Г. Майбороди.

Роб іТІНИ.КаІМ ,rощаТ.КО<ВІО ДО &:Щ.р,JLД1 НОГО Заtр{)біІ\'Ку ВИІПUІа'ЧуЄТЬ· с.я ЗО проц~нті1в та;рифно•Ї ста,ВІКН.

Зверта-rис.я •На а,дJресу: Броваtри, вул. Merтaillypгfu!, 4. ПМК<~.

............................................................. ........................ .... .............................................. .___________ _________ ___________________ _

(М.).

23.45 -

Телевізійні

вісті.

су.

«Стилістичне багатство української

&і:д~д:л кадрі.в.

(Юн,и.ева 3упи.носа

,

НАША АдРЕСА:

орган Броварского районного «НОВАЯ ЖИЗНЬ,. комитета КП УкраинЬІ к раІІонного Совета депутатов трудящихся КиевекоА области.

м. БРОВАРИ, вул.

Киівська,

154.

ТЕЛЕФОНИ: редактора вІд.цілів (nартійного життя,

19-3-82, заст. редактора. промисловості, масової ро-

-

\

ІНДЕКС

І

суботу.

боти) , фотокореспондента - 19-4-67, вІдповідаJtьного сек19-3-18, вІддІлу сІJІьськ. господарства-19-4-47. ретаря -

. . . . . . . .. . . . . . . . . - - -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Б·роаа•рська Ароукар1ІЯ, Київської області, вул. Ки.їв·ська, 154. Телефон -

19-4-57.

Зам. З8З4

а.втобусноrо

ма,рщруту) .

Адміністрація.

61964.

Газета виходить у вІвторок,

четвер

41

,

-

70З7.

І

. Праtв;л,:tнІня, .па•рт.~іІна і цpoфan:VIКJ()J!ra оргаІІt;заціtі райспожив­ с.п:,'ІJки 1ГЛ·ИІбоко ІСУІМ'У·ІQТЬ з ПІрИІводу aмeprri ІЮЛИ'іllІІ'ЬО{О ІІІРЗІціІВ­ н.ика опожи•вчої Ікооmера:цИ

КРИВОШЛИКА Одексан.дра Кузьмовича і ІВИОЛОІВЛЮЮТЬ •еПЇВ'fУ'ГТІЯ р·од;ІІІІ'і· ІПQЮ]/!сНО·ГО.

110 номер 1970 рік  

110 номер 1970 рік

Advertisement