Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ НРАІН. вдНАПТЕСЯI

РІІ( ВИДАННЯ зо-п.

.Ni 110 (6256) ЧЕТВЕР

18 ВЕРЕСНЯ

1969 р. ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАПОННОГО КОМІТЕтУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

ЦІна

Цими днями у райкомі КП України відбулась За поданням партійних, профспІлкових органІзацій та днрекцій радгоспІв І птахофабрик заносяться на районну

,

Дошку пошани передовики

соцІалІстичного

збиранні зябу:

силосуваннІ

овочІв,

картоплІ,

змагания на

кормІв

І

оранцІ

ДУЖИК МlІкола ІванОВ1fЧ, ДУЖИК Микола Левкович комбайнер і тракторист Калитянської птахофабрики, ско­ СИЛИ ИОl\тбайном 98 ,гектарів силосних НУЛЬТУ'Р, понад 1700 тонн зеленої маси.

видавши

КАРНАУХ ВІктор Панасовнч тракторист Богдані,вської птахофабрики. Трактором «Т-74» щодня виорює 8-9 гектарів зябу ПрИ норМі 5,2. РІЗНИК Іван Григорович, ТОЛОЧКО Микола Федорович комбайнер і тракторист радгоспу «mеРДіВСЬКИЙ:!> . Вико­ ІІІУЮТЬ щодня картоплю на 1,9-2 гектарах при норМі 1,5 гектара. ЯНl1сть роботи івLД:vIінна. ФЕСЮК Петро Миколайовнч шофер радгоспу «ПлоокІвсьниЙ». Щ(ЩНЯ робить по дві ходки з овочами в ма.газини Києва. ДЯЧЕНКО Микола Олександрович сантехні.к радгоспу «КрасилІвський». l{олишніЙ механі­ затор одним :3 перших вня.вив бажання працювати 11:1 тракторі вночі . Шн 'виорює TP3JиrOPo:vI «Т-74» по

[і-6 гек'тарІв зябу, В А Г А МИІ,ола Іванович радгоспу «Гоголівський». Перевозить

шофе-р номбай,на

до

траншеї

34-35

на

В'ідідаль

11

щодня від нілометрів по

тонн силосної маси Кj'1КУРУДЗIf.

свячена

підсумкам

фабрик,

будов,

серпень І

8

роботи

колекти,вів

транспортних

Безсмертний ху;rОJIIНИІ" якщо творчістю своєю він виразив душу HapO:lY, втілив у сміх творах його характер. ТаКЮI співцем україН­ ськ(}ї зе'l!:1і був ВИ:lатниіі поет і :Іраматург І . п. Котляревський, 200-річчя 3 :Іня наРО:lЖРННЯ якого за рішенням Всесвітньої РЦІІ

3 інформаціЄю перед присутніми виступив заві-

комбінат, Гоголівська стрічково-ткацька фабрика, Літківська швейна фабрика, промкомбlнат райспо-

ДалІ т. Павленко наголосив, що керівникам підприємств, партійним органІзаціям слід постІйно займатись реалізацІєю продукції, режимом економ ії сировини і матеріалів, зниженняllt собівартості продукції, ростом продуктивності працІ, вишукуваННЯIIt невикористаних резервів .

живспілки, завод електротехнІчних виробів, КОТрі на існуючих площах збільшили об'єм вироб-

В роботі наради взяв участь голова райвиконкому П. п. Білокінь.

ництва.

Н. ГРИЦЬКОВА.

Комбайни працlOЮТЬ безперебійно Веltперебій'но

працюють

М. С. Соломенцева. У президії члени ВСЄJсоюзного ювілейно'го ко,мітету, відомі російсЬ'кі письменники, делегація Української РСР на чолі з заетуп­ ником Голови РШ.:\И Міні'Стрів республrки ·п. Т. Троньком, літератори з братніх респу'блік, пре.:\ставники rpo'Ma;J;CbKocTi столиці, зарубіжгості.

Слово про І. п. Котляревського виголосив голова правління Опілки ПИСМlенників У'країни, лауреат Ленінської ·премії Олесь Гончар. Схвильовано прозвучали виступи секретаря пра'вління Спілки письменників РРФСР В. 3акруткіна, першого ееКРе1'аря правління Опіmш письменників Біло·русії М. Танка, на' РОДНОЇ артистки СРСР А. СтеlПанової, ГО.'Іови правління Опілки письменників Мощавіі п. Боцу, Іпредставника Узбекистану, доктора філософСЬКИХ наУІС х. Абду·са·матова, робітниці Полта' вського механічного заводу Н. Гер­ ман, 'поета і драматурга А. Софронова. 3аетУ'ПНИК Голови Ради Міністрів УРСР п. Т. Тронь'КО від і'мені українського народу висловив семечну ПО:lЯКУ вci!tl народам країНІ! ~ повагу і любов до творчості І. п. Котляревського. Потім відбу'вся кощерт.

(Спец. кор. РАТАУ).

п'ять картоплезбиральних комбай-

Так, НaJприклад,

16

вирМіітк}, в цей :lень

cepe:l

са)lоски),а

добився

М:llИ

пункту на

гектарів

пере.виконує

ЗМ!lнні заВідання, добивається від­ м;,нної дУ'КЦії .

якості про­

СВОЮ виробничу роботу Віра уміло ПО€iднує СЬКОЮ,

з

громад­

а'КТИВНО

ви·

,конує партійне до­

шо­

є

про.па­

гаНДИСТО~1

ручення,

комсо­

мольського

гуртка.

Фото В. Полотняка.

!

ві.:\­

соціал1стичного

змагання UUШUlIUПUПIIШUUUlIIUlIIIUDUWUПIWUIDUIIIIllUlШIIIDUD

картоплярів, переlМожців відзна­ чаємо. Тому, хто завоює перше мі1сце, вручаються перехідний вимпел «Кращому механізатору «30лоті руки» і грошова пре.мія-

ка'рб(}ванцї-в. 3а зайняте друге мЇ'сце 'видаємо 'премії 3 карбоваrf­ ці. ,Всім пе,редовикам заносяться

ЗВЕДЕННЯ про хІд польових роБІт в радгоспах за стаиом иа

15

1 птахофабриках району 1969 року

вересня

(в процентах до плану)

5

ПО:lЯКИ в

TPfi:lOBi

кілька

разІв

відзнаки

-

НаЗВIІ го~подарств

одержував

ТРУ:lозі

вимпел, .першу пре­

МеханізаТQРИ змагаються за те,

:10 5 жовтня. Ії 100 гекта'рах.

РАДГОСПИ «ВелинодимеРСЬRИЙ:!> «3аплавний:!>

«НрасиліВС1>RИЙ. «ПЛОСКЇВСЬКИЙ>'> «Гот,оліВСЬRИЙ»

вже вико­

« РуСанівський» «Требухів.сь.ниЙ»

М. ФЕДОРЕНКО, радгоспу.

«ЛіrnіВСЬRИЙ. «3а.ворицькиЙ. «mерДіВСЬRИЙ»

« Бобрицький» «3 о р Я» ПО радrоспах

6,9. Всього вже зорано 583 1200. Попередники - озимі і

гектари ярі зер­

Перед 'оранкою на всі площі 'Вносяться міне­

Богданівсьна НаЛИf1'ffН'CЬRа РYlдня.ись.кий племптаJ!ЮЗавод

ПУХіtВCЬRИЙ плем-

р(}шна.

СемШІОЛR'i!вcьна О. ЛЛПИКІН,

о

~

..

.. .. . "'10

g-~

~.,

»

:.:

.. "

о

..

., ct

0.» .- »

",о.

1::8

88,0 79,8 79,0 69,0 67,7 65,9 63,1 56,6 56,6 50,8 48,0 48,0 33,5 60,1

88,8 100,0 100,0 75,3 100,0 83,3 80,0 74,2 51,6 100,0 89,8 80,5 100,0 85,5

41,3 20,0 44,2 16,6 39,5 9,6 26,1 31,1 45,8 24,0 42,1 12,9 26,3 27,5

48,.2 47,4 77,7 100,0 97,8 74,3 61,8 36,0 42,6 100,0 88,5 71 ,1 78,4 71,1

83,8 75,0

110,7 100,0

5,8 46,9

71,4 77,.2

60,0

100,0

28,1

100,0

58,8 57,1 69,7 60,7

66,6 57,8 84,0 85,1

11,2 3,8 17,7 25,4

76,4 73,4 78,2 72,0

М"

ПТАХОФАБРИКИ

раЛЬ'ні ДQбрива по 3 центнери СY'llерФосФату, калійної солі, фОСфат-шлаку і фОСфорного бо-

головний агроном Калитянської птахофабрики.

.... ....

-2

о

со

МО

ГеІ,­

270

пано на

директор

.-

імені Щорса

щоб зібрати картоплю на

о

.,'" -"' 100 0.".

мію, цінний подарунок.

тарах

,

IrНИЖКИ.

Комбайнер М. Г. Криваль уже

нові, люпин та інші культури.

8-9

ТИ'ЧНО

Кожного дня пі\fJ,"биваються під­

сумки

ЩО'ночі працюють два-'l1РИ

Микола ДужИ'К в нічні зміни добиваються висо­

КПРС Віру Рев­ нюк. Передаза ро­ бітниця система­

«r А3-93» Григорій 30ТОВИЧ Рі:{асо'ртувального

т,рикота­

жу добре знаюгь ,в'язальницю члена

вере,сня во.дій

ферів

полі у на,с велика увага приділяється О'ранці зsЮу.

кого. виробітку. Вони виорюють по

дитячо,го

Васильович Сафронов викопали 'бульби на 3 гектарах при нормі 1,5 гекта,ра. Ком,байнер Дмитро Васильович Строй і тракторист Микола АндрійО'вич ВИСОЦI>КИИ зі­ бра:щ 2,6 гектара. Найкращого

при нормі при плані

I\Y:liH,

,

ні'в на полях Пухівського птахо- І радгоспу. Екіпажі їх щодня вико­ н},ють і перевиконують зав.дання.

аЯБ - ПІД ВЕСЬ яриВ клин

30ЗУЛЯ, Анатолій

На БроварСЬКій фабриці верх.нього

всі

стань до 3 кілометрі'В 356 цент­ нерів картоплі при 1І0рм:і 150.

Петро

вих запасів.

JШШШШIШJlПlJJІIІІIШlllІІUІIІIІІШlІІlUШШJllllllШlllШJlіlllllllШllІ1IJllШlІІllllІІlllllІІШIІШIJШШШШllllJlШШIІШШJШШШШIІШlШllШlllІІ

до

Трактористи

значення крім реалІзації про-

Протягом майже трьох кварталів постійно нарощують потужності виробництва і постІйно їх освоюють такі підприємства, як заводи пластмас, порошкової металургії, троєщи.нський лозодерево-

го періоду минулого року.

ТеlПЛО ' зустріли .присутні появу в залі товаришів Л. І . Брежнє­ ва, А. п. Кириленка, К. Т. Мазурова, ~I. В. Щ~горного, Д. С. По­ лянського, о. М. Шелепіна, п. Н. Демічева, Д. Ф. Устинова, І. Ф. Капітонова, К. Ф. Катушева, Ф. Д. І\улакова, Б. М. Пономарьова,

копанні картоплі.

вах першочергове

дукції має показник нагромадження прибутків. Одн.ак далеко не всІ підприємства справляються з цим завданням. Незадовtльно ведеться робота на заводах і фабриках по лІквІдації понаднормо-

вечір, присвячений видатному сину ~' KpaїHCЬKOГO наро.:\у.

які вдень зайаяті на силосуванні кукурудзи та

",ання та економічного стимулювання. В цих умо-

му КП України Л. І. Павленко. ВІн відзиачив, що за вісім місяців цього року підприємства району реалізували продукції на 69,6 мільйона карбованців. Це на 25 процентів більше проти відповідно-

ненко. Він перев,з від комбайнів

трактори,

ВІдомо, що в ЦЬОfdУ році майже всі підприєм.

ства перейшли працН)вати на нову систему плану-

дуючий промислово-транспортним відділом райко-

миру і ЮНЕСКО ві:lзначають в багатьох країнах. 16 в е росня у ВеЛИКЮI}" теат.рі Союзу РСР ві:l'бувся урочистий

гусеничні

Такий же стан справ і на Рожнянському торфо-

підприємстві.

секретар райкому партії

М. о. Сергієнко.

цьому важливому питанню

продукціі менше, ніж на цей час у минулому році.

за

місяців цього року. Вступним словом

нараду відкрив другий

скрІзь

приділяють належну увагу. Так, на будівельному комбінаті .Ni 2 за 8 місяцІв фактично реалІзовано

заводів,

організацій

не

коп.

КО:.lrбаЙ'на «КШ-2» Микола Григо­ рович Криваль і тракторист Іван І

РОДОНАЧАЛЬНИК YKpalHCbKOI літератури

ПорJltд з проведенням основних осінніх рооіт у

Однак

НАрада директорів підприємств, секретарів партійних організацій, голів завкомів. Вона була при-

2

Пl1ахорen,родунтор

ПО птахофабриках ПО району


Трибуи&

ГОЛОВНИЙ ПАВІЛЬЙОН

севрет&р. ZZ&I''.І'ОI'Z'&иjв&цjї·

ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Яскраво сяє

і соціалістичне змагання Завод холодильників

ветеран броварської ПРО~lИс.10вості.

-

3d'

сно.В31НИЙ У перші роки п'ятирічки, віlН є за'співувачем всіх хороших ,починань В районі. Ко.111 в країні розгорнув,ся рух за кому,н:'СТИЧНУ пра!JЮ, то на БроваРЩИНі його зачинате.1ЯМИ ста.1И в 1959 Іроці робіТIШКИ заводу, ко,Yjунkти, СТОЛЯ'РІІ Г. І. К:араЧIІIК із цеху холо­ дильникі'в і М. К. Ка,змі,рчук із мебльового. Слідом за ІНИМИ по іні­ ціативі партійної орга,нізацї'Ї в БОР'UТIJБу за пра,во носити звання К()­ му,ніСТIІЧНИ,Х включились колективи цехів холодильників і широкого ,ВЖ ІІТКУ. Про те, як люди наlмагались ,ВИlправда'ти Іпокладене ІІа них дові,р'я, сві,дчать До,кументи 19::>9 року . В'сі чотири ~вартали підряд

'lJ.exy

KO,lel\Т!lB

ХОЛОДИЛІшиків займа,в перші мilCця в соціаліостичномv

З\lаганні, і як насльдок у 1960 ,році йому ,було присвоє.но почеснс звання КОI\1У,Н:СТНЧНОГО. У цьому ж році ,брига,да, якою керував М. К.

Ка<3~lіРЧУI\, також бу.lа УДО'СТ06на цього високО'го звання. Відтоді

рух за ко~!уніСТI!Ч,НУ праЩQ lНаби:рає широк'ого розма,ху.

Так, вже в 1965 році боролось за зван,ня уда:рників 360 чоловік і 18 бригад, носило його 275 робітни,кllВ (з них 17 IКОМУН:lсті'в) і 8 ко­ лективі,в бриг'а,д. За'ра,з майже всі виробничники охоплен'і соціаліс­ ТІІЧІШМ

зма ,га,НIНЯ\!

ГОТУЮЧИ трудові пода,ру,нки 100-рі'lЧЮ з дня народже,ння В. І. Ле­

ніна, робіl НИКІІ піщприем'ства працюють з веЛИКlІМ трудовим і полі­ ТИЧНИМ піднесенням. На це іх на,Дlгхаюгь ді.1а і ДУ,МИ па,ртії. Із 82 КОJl!УНЇСті,в, які працюють БС3ПDсеРl\J.НЬО на вироб.ництві, звання у,да,Р,lІика

носять

чоло,вік, ~з

57

комсомольців

102

-

юна,ків та

68

дівчат. Серед Nращих членіlВ ,партіі мені хочеться на'з,ваТIІ О. Г. Кор­ нєєва, М. П. Су,н,дука, В. П. ДЯТЛО'ВУ, Г. М. ГРlІцика, В. Г. Ріпила, П. Я. Корнієнка, М. К. КаGмірчука. КраЩItАIИ бригада,ми є БРllгадlt .1\\. ВНСОЦЬКОГО і М. Корніє.нка. Здійснюючи аванга, рдну РО,lЬ на пі',lImРИ6мст,ві, КО~lуністи заводу холодильників ВІІСТУПИЛІІ ініціаторами впровад,ження саратовської систе:lo!li без'дефектного виго'юв,лення ПРСЩУЮJ!ії і зда,чі її відділу техніч,!Гого кон'Гролю з першого пред' явлення. с.lід зазначити, що ,цей метод повні<:тю iJlпрова,джений У життя. ПідlПРИЄМСТВО не Імае Іна сво і вироби рекла,~\ацій В:іД опожи'ва'чі'в.

Або шши!'! пракла,д. Коли в 'мебльовому цеху відставала скла­ да.lина ділыll.1я,' КО\lуніст М. Міщук на па,ртіЙ'Ному бюро 'заявив про с,поє бажання йти ту'дИ цраlцювати, не рахуючи,сь Ї'з тим, що зарОбіг,на

П.1атз

буде нижчою. Зараз та,м ацрави йдуть краще.

БригаiJ.а О. Г. Корнєева 'виступила ініціатором руху за ЗНИЖetНня трудо.ВflХ затрат на оди,ницю вироб;'в.

Питання ,соціалістич,ного ~ма,гання і руху за комуні,стичну працю ,ніКО.1И не Сходять з поря!дку Де!ННoQГО :роботи парт~йної органУзацП.

Неоднора.зово ВОІІИ о~говорювались на збо.ра,х, на бюро, засіданнях завкому Iпрофспі.lI\И.

Як же МІІ КО'НГ'РО.1ює,мо виконання взятих зобов'язань і визна­ чає~\О

передовн'ків

вироБНИlцтва,?

Кожного

місяця

у

,нас

на

заlводі

підбlшаються піIДСУ'~IКИ соціалkтичного зма,гання м'і ж цеха,ми, змі­ нами, бригадами і окреми'ми робітника,ми. ПереДОВИlКам вироБНИ,lпва .при цьому

В,ручаються

перехідні червоні 'вимпели.

На за'сщання заIВОД<:blКО'ГО комітету ,п,рофопілки ми за,прошуємо ГО.l0ВНИХ спеціалістів, нача.льників цехі'в і відділі,в, сеК,ретарів цехо­ 'ВІІХ па'рті,ЙНIІХ органnзацій, профспілковий актив. У зв'язку З ТИ\!, що ПОР';'ВНЯТІІ роботу ,всіх цехі'в ва,ж,ко (наlПРИlклаlД, ремонтного і цеху хо.10ди .1IJ,lИків), ми розділили їх на три грymи: пе,рша і друга група

основних цехі,в, т,ретя гру.па

-

допомі,жних.

По кож,н,ій ,з них присуджуються Іперші і другі міс'ЦЯ. Ра,зом з перехід,ним Червони.м праІПОРОМ 'вруча,ється грошова премія, яка ріше;н'ням цехового комітету розпод:іля€ться 'мі,ж тиІМИ, .хто вніс най­ бі.1ЬШИЙ вклад у викона'ння ,виробничих замань. Колективи, я'кі займають .другі міоця, одержують перехідний чер­ ,вониїI ВІЬ~lПел. Кращим по профооіях 'виділя,ється n,ремія з присуд­

мето.дом,

,бо

l\О.lекти,ви,

які

вважаємо не зо'В,сім досконалим

завойовують

дру,гі

мі,сця,

матеріа,льно

не заохочуються. Про це йшла мова на заlСnдalH,Hі партійного бюро. де бро ВИР:lШено внести в і,снуючу <:и,сп,му заохоче,ння певні ко­ рективи.

Та не тіЛI>КИ матеріально, а й Іморальна ми підтримує.мо лщеЙ. Два РШЗІІ на р';'к на піДlприємстві ПРОВQДІІТЬСЯ зліт ударникі'в кому­ ністичної ,праці, 'на ЯКО~ІУ після ,невеликих ДОПQві,дей урочисто вру­ чаються пос,ві,д че,ння удаР,НИlків, значки, грамоти, цінні пода,рунки.

Так, у

1968

блакитному тини,

році та:кий Ізліт ми проводили .в Лі,тка.х на нашій базі

від,починку, а в березні ,нинішнього IрОIКУ в 'клу,бі завО'ду. На ньо­ му доповідь про роботу піДIПРИЄМСТlва Зіробив директор О. К. Горбо­ ное, поті,м 17 робітни'ка,м вручили почесні грамоти, 35 цінні по,да­ РУ'ІНШ . На вакі,нче.ння зльоту Сllлами за вод<:ької ху,дожньої само ­ діяльності був даний концерт. ЦеїІ захі\д вили'вся у опра,вжнє свято на честь наших трудіВНИIК;іВ.

Крі'м вручення граlМОТ, премїї1, цінних іпода ,рунків 'Ми використо­ ВУЄМО й і,нші фор,ми заохоче,Н'ня: ку.1ы1оходии в КIІЇВСІ,к' і 'Іеатри, екскурсі і, Не так давно 'велика г,р У'П а РОбітни,Ків на за,ВОДСЬКО~IУ

автобусі ЇЗДИ.lа в Москву, ЗаlкаРlпаття. Влітку багато сімей відпо­ чивали в КРИ'~IУ, а також Ів ЛіТІках.

раз

гутах.

6

за,кїнчили

СТУ денті'в

-

стипендіати заIВО'ДУ. За останні Д1.!а РОI<И.

веч;рні

вузи

та

техніКУМІ!

і

працюють

на

16

чо­

PIДHO~IY

п 1;liПриємстві. Партійна оргаНізація разом з дирекцією, профспілковою та КОМ­ СО\!О.lЬСLКОЮ оргзні'ЗаціЯ)<1Il вжн'ває всіх ,за,ходів, щоб кожниї! \\0.10диї\ робітник ма,в атестат про закі,нчення середньої ШКО'.1 И, або на­ вчався п системі па,ртіfmої чи комсомольсь.кої освіти.

Перегля,даючи

в,оі

ПУНКТІІ

соцj.аЛіСТИЧНIІХ

зобов'яза,IІЬ

колеКТIІВУ

.1аводу 'на че,сть ювілею В. І. Леніна, бачиш, що вони у,опішно вико­ нуються. І в .цbO~IY вели'ка заслуга комунїстіl В, які є носія'Ми всього ,передового і прогреси,вного.

В. ГРЕБЕНЮК, секре1'ар партійної Qрганізації заводу холодильників.

*

2

стор.

*

трималась біля модел1 «АН-22»,

який може

літака

взяти на

експозицІї рооповідають про те,

які

надихають

!>аДЯНСЬfiИХ

лю·

ськими

селекціонерами,

манет

експериментального села Нода­ JШ, портре.ти вчених, які про­ клаlдають нові шляхи .в бага.тьох галузtlх науки і техніки, серію невьликих оригінальних машин, які можуть перевіряти знання студентів, ОЦіНЮЮЧИХ їх за п'ятибальною системою, і т. ін. Спеціальні зали відве 4 ено показові того, як НомуніСТ:Ічна партія і Радянська держава дбають про благо народу, про підростаюче покоління, доби­ ваються неухильного піднесен­ ня КУЛblТУР,нoorо ріlВНЯ труді'вни­ ків міста і села, небаченого розквіту літератури і мистецтва. Г. CEMEHUH. (РАТАУ).

1ІІІІІІІІflІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІIIIJIIIIIIIIIIIIIIU

Іде новорічна

3А ДОПОМОГОЮ АКТИВУ

r.epeAnnaTa

Газети і журнали двір, в кожну сі~f'Ю!

в І\ожен НОМ)- вихованні ТРУДЯЩИХ, реко­ таке зав­ меНJдУЮТЬ трудівникам села ті чи д,ання поставили перед собою інші видання. плос,ківсьroі зв' язкЇ'вці. І ~ІИ певні, Особливо творчо працює гро­ ЩО виконаємо ЙОГО успіlШНО. ДіЙО­ )ІЦ'СЬКИЙ РО(J(Повсюджувач МИКО.1а ву допомогу в цьому, як і R ми­ Ми'колаиович Топіха . 3 його іні­ нулі роки, нцає нам аI\ТИВ. ціативи були проведені КО~ІСQ)ІОЛЬ­ Ра,зом із зв' Я'зківцями новоріч­ ські збори, присвячені пере~платі ну пере~плату ведуть вісім гро­ газ' ет і журналів. 3 іНформацією ма,Дських роа,повсюджувачів пре­ виступив Микола ~lиколаЙОВИ'І. си. Комуніст Василь У стимо' вич Ві,"\РaJЗУ після зборів РOlщочалась Стасю", активісти Петро Іванович перщплата. ТО'піха, Іван Іванович Какун та Комсомольці і молодь активно інші допомотли нам Оформити на­ передпла'чують пе~іодичну літера­ очну агітацію,присвлчену ново­ туру. Те.1ЯТЮЩЯ Кате'рина І\у,прічній передплаті, ПРОВОДЯТЬ бесі­ ріянчук одержуватиме в ювілей­ ,"\И про роль преси в комуні'Стич- ному році обласні газети «Киів-

-

• пишІТЬ

Передплачуйте, читайте, Все більше І більше стає щи­ рих дру,з1'в У «Робітничої газе­ ТИ» газerrи ЦН НП України, яна видається 13,й р!к україн­ сьною і росі,й,ською Мовами. Ти­ сяч'! робіт.НИ'Н'іВ, службовців, ін­ же.нерно-теХНічних працівників передплачують її з першого но­ мера і ПОРC!lдили свої,м товари­ ша,м поповнити оклад її читачів.

В «Робітничій газеті» щодня знайд:у;ть ,ДЛЯ себе цікаве пра­ ціВ'нИlНИ БУідЬ-ЯКИХ галузей про­ МИСЛОВОСllі. транспорту, БУДіВ­ ництва, 3В'lЯзну, нультурно-освіт­ ніх і медичних закладів. служ­ би поБУ'ІУ і торгівлі. Редакція прагне вміщу,вати в кожному номері матеріали, яні б із задо­

ту

ловік

А експо-

як український Hapo~, керова- дей на нові трудові звершення . ний Номуиістичною партією, на Україна велика індустріпрактиці створює матеріально- аль на держава. Матеріали пертехнічну базу комунізму, шого залу наочно демонстру.. ,НапівкруглиЙ зал, Пl!икра- ють її вагомий внесок у розш~ний державними прапорами виток економіки всієї країни. Радянського Союзу і Україн- Надра респуБЛіКИ багаті на сыюїї РСР_ У центрі величруду і вугілля, нафту і газ, на скульптура Володимира Іл- кольорові метали і будівельні Л1ча Леніна. На стінах - яс- матеріали. А на підприємствах краві панно, копИ відомих карвиробляють складну кібернетин, ЩО відображають найваж- тичну техніку, потужні турбіни Jlивіші етапи героїчної історії і тепловози, трактори і комбайНраїни Рад. Тут же велика ни, першокласну вимірювальну серія документальних фотогра- апаратуру і чудові телевізори. фій і репродукції творів видат- Гордістю нашою є найбільші в них майстрів живопису та гра- Єврооі теплові елентроста'нції фіки. і каскад електростанцій на Уважно вдивляються вlдві- ДНіпрі. дувачі в Ці фотографії та карОсь група екскурсантів за-

нової

з в'яза,ні із РОСТО\\ загального по.lіТIІЧІЮГО і ПРОфесі'йного рівІНЯ ро­

ними постає обЛеніна.

життя ленінських заповітів трудівник «АН-24». Привертає накреслень. увагу відвідувачів і модель Нинішня експозиція ГО- китобійної бази «Радянська УІ(ловного павільйону, каже раїна». Недавно китобої пов ер­ його директор М. М. Валюк,- нj'лися з чергового походу. Во­ присвячена 100-річчю з дня ни борознили води трьох океа­ народження В. І. Леніна. В пів Атлантичного, Тихого оновлених матеріалах ми праг- та Індійського, обігнули Антарк­ нули відобразити успіхи україн- тиду, пройшовши загалом 4О ського народу в галузі промис- тисяч морських миль. ЛОВ0сті, сільського господарВ інших залах головного па­ ства, науки , техніки, культури, Вільйону можна побачити нові показати велич ленінських ідей, сорти пшеницІ, виведені україн­

Наше пі':ЩРIІЄМ,СТВО працює за новою 'си,стемою пла,нува,Н'ня та економічного СТЮlу.lювання. Робітни'чий колектив відчув переваги

б:тннків. Д:1lI0~IУ питанню парт:,ї\на Ор'га,ніза.ці,я приділ,яє повсякден­ ну увагу . І це дає позитивні нас.lі,ДКIІ. У нас 80 проценті'в робіт,НИ'Ків навчаються в школах підвищення ква"':фікації, а інжене,рно-технічні пра,ц і'в,ники -- В еll.ономічніЙ ШКО.lі. Багато КОМСOlмольці'в відвідують вечір,ню школу робітничої мо.lоді, навчаються в техніку,мах та інсти­

перед

народному господарстві УРСР. його не обмине жоден відвідувач, жодна екскурсія. І не тільки тому, ЩО він стоїть У центрі, на найвиднішому місЦі, напроти вхідних воріт. Головний павільйон є немовби вступним, узагальнюючим розділом усієї виставки. Документи, фотогра' фії, вітражі, діорами, електри· ФіКОВ<tні й озвучені карти респуБЛіКИ, макети, натурні експонати та IIНШі матеріали його

волс;нням прочитали робітн ин і 'інженер, ,партійний і профспіл­ НОВИЙ антивіст • науковий пра­ Ців,нин і студент, любитель спор­

реформи . В кі.нці року багато ЛlQДей одержа.l0 три,наДЦЯТJ' зарп.1ату. В ії фонд бу .l0 'ВИJJ.ілено 77 ТІІСЯЧ карбова'нців. Ми РОЗУ~l:Є~\О, що успіхи СQlціа.lістич:ного з,магаоННЯ НСРО'JРИ,ВНО

f

великого

динку з білокам'яними колона- нати, розмІщені в дальших борт 720 пасажирів або 80 ми. Це головний павільйон дев'яти просторих залах, пока- тонн вантажу. Тут же менший Виставки передового досвіду в зують результати втілення в брат «Антея» невтомний

жеЮІЯМ оЦЬОГО зва,ння на засіlда:Нlні ,за,в()ДоСЬКОГО комітету.

Од,'нок ПРИСУдіжен,ня премій ми

в

небі золотий шпиль гарного бу-

ЛИСТ З ВИСТАВКИ

і

друг

дарка

і

природи,

ветеран

куточки, як «Матерям, по'другам», «Людина і природа». «Саді.в,нИlНам,

городникам, виногра-

ська правда» і «, Молода гваР'.~ія» та районну га'зету «Нове ЖИТТЯ», телятниця ЄВД<Jкія ОСblмак - «Мо­ лоду

гвардію», «Нове життз» і журнал «Україна», три видання о'держуватиме робітниця Марія Гора. П~редплата триває. І. ДАВИДЕНКО, начальник сільського відділен­

ня зв'язку.

Любителям фізики і

математики

Академія на,YlК СРСР і Ака­ демЬя педarогі'ЧIНИХ наук СРСР з січня 1970 року будуть вида­ вати новий ,на,YlК'ОІВО'ПОПУ лярний Фізико-математичний журнал «Квант». Він розрахований на старших учнів. Мається на меті

ДOlПомо,гти їм глибше вивчити математи.ну і фііЗИн,у. Журнал

ма.є

періодичність

дарям», «Чита,ч розповLдає», «фі'ЗКУЛЬТУ'ра і СПОРТ», «Не ДО ,сміХіУ», «Медичний факультет», «ВЩповіlдаEJМО на запи,таннЯ». Передпла,чуйте «РоБІтничу газету» на 1970 ,рік, читайте і пишіть ІДО неї! Наша адреса : Ниіів, 47, реДд.ІН,ція «Робітничої ,га,зети». Вудемо раді, ЯКЩО ви

,номерів 'на рік. Передплатна ці,на на оди:н мІояць 30 коп., на шість місяфв 1 крб. 80 коп., на ,рік 3 нрб. 60 коп. Передплатити журнал можна на пошТі, У В'ід.діленнях зв'язку. гро­ мадських РОЗПОВСlQДжувачї!в пре­ си, на ПіIДПРИEJмс,твах. в школах, радгоспах і установах, а танош

порадите і своїм товаришам та

у сіЛЬСblНИХ листонош .

сусідам стати

12

передплатнинами

В.

нашої газети. Редколегія

БУТНИКОВ,

начальник райагентства

«Робітничої газети».

«Союздрук».

UlUIUШUІІІІІІІІUlllllllllllllllmllllllllllllllUlllllllllllllllUШ1UU До ЗО-річчя возз'єднання західноукраїнських земель в єдиній УкраїНСЬКій Радянській державі

ДОКУМЕНТИ

ІСТОРІІ

домогоспо­

праці

-

люди

різних профе'СіЙ, за,нять і захоп­ лень.

«Робітнича газета» широно ВlІсві'тлює ЖИ'І1ТЯ країни і рес­

ПУ'бльки, між,народні по.дії.

3

її

сторінок читач дізнається про діялннLсть партійних і проф­ спілкових організацій, трудові БYlдні колентиві,в підприємств і будов, проблеми господарської реформи, злободенні питання

робі'ТНИЧОГО життя і побуту. В «Робітничій газеті» вм!­ щуються сторінни: «Пер~довому ДOCB~д'y

-

широку

дорогу»

«Все ,про торгівлю», «ДоБРі по­ СЛУГЮ>, «Про ЦЇікаве і незвичай­

.не»,

«Пос'т

лю»

та lінші. ПосТійними є такі

*

наро.дного

НОВЕ

контро­

ЖИТТЯ

Вересень 11939 IрО'КУ. Члени сеЛЯJlСЬКОГО ком,ітету с. СобоJWзки на Львівщині ділять зеМ.1Ю кня'зя Любо,мирського . (Фотохроніка РАТАУ).

*

Четвер.

18

червня

1969

року

*


в _радгоспі

"Требухівсrьuuй((

НАРИС

--------------~---------------------------

Своєї конструкції

САША

збирання lІали великий обсяг робіт по спе­ надходять у бункери: два запов­ товарною, два-насінпоявою ціальності. Серед теслярів особли­ нюються фуражною. Щоб в господарстві комбайнів. ОДНВК во відзначилися М. КОПКО, А. Пу­ ною і два не билася, всередині зііі, М. Грі,нченко, І. Мельничен­ картопля викопати картоплю це лише бункерів обладнані додаткові пuловина справи. Потрібно довес­ ко та І. Вітер. Питання

картоплі

механізації

було

вирішено

з

ня,

але

ШИНИ

завантажувалися

з

сортувалок

картопля день-два не буде виво­ зитися. Робота не зупиниться, бо щоб за'повнити ,бункери, потрі,бно цюва,lИ Івіlд приводу двигуна чотири дні, а потім підганяй пів­ внутрішнього згорання, а тепер­ від електродвигунів. Картопля, сотні автомашин і всі вони за го­

довго.

Транспорт простоював. Гуртом вирішували цю ироблему. Дирек­ тор радгоспу І. Ковбасинський, головний інженер О. Кулик та ін­ ші

спеціалісти

вивантажена

чимало попрацюва­

на

бі.1ЬШ

з

автосамоскида

в

приймаЛЬНIІЙ бункер, відсортовує­ ться «КСП-15» на трн фракціі­ товарну, насінну і фуражну. Бульби ПОХНЛИМИ транспортерами

ли над розв'язанням завдання. Багато було проектів, а зупинили­ ся

Попутня а.втомашина підкинула на,с в па,рнI\,КИ. Вони саме потра­ пили 'В прори,в. З трьох тисяч пла­ нових ,рам огіlрків було посадже­ но дише дві 'тисячі триста. Строки саід,і,ння мина,ли, наl3рівала загроза

но два картоплесортувальні ПУНІ<­ ти «КСП-15». Раніше ВОІІИ пра­

автома­

дуже

раціональному­

,дину будуть

зриву

каркас,

робота: зваРНIІКИ В. Харченко зварили

а

будівельники

Хоч економічиий ефект від но­ вовведе·ння ще ПОlвністю не підра­ хованиїl, але він буде вагомий.

П. Грінченка СПОРУДИЛІІ

бункери,

лектрики, слюсарі, столярі інші спеціалісти, серед них

М. ІВАНИЦЬКИИ.

М. Аидрійчук, В. Овдієнко, Б.

М. Гріиченко, Майоров вико-

План виконаємо

,робітниці

працюва.1И

.ви<:окопро­

це

при

умові,

довжується. І якщо не 6уде замо­ розків, то наШа бригада значно перевнконає свої соціалістичні зо­ бов'язання.

ПРИСУТІІіх із

заходами

матиме

що

чесно

трудити­

щотижня

не

мен­

112 гектарах, овочів і коренеплодів з 48 гектарів, фруктів з 34 гектарів. Збори відбулися в усіх брига­ дах. Уже другого дня помітно збільшився вихід на роботу, по­ силилося збирання врожаю.

що

вона

ста'меака

і

А я уже думала, що ие піді­ йдете. Все обіди,вилися, бачу, а до

-

мене не .пос.піша€те, вона

-

заговорила

першою.

Ну, як? питаємо - Та як? У дів'чат он рам не вистачає. На ніч наКіривають одні

-

К'ОІроби, а на день 'ТИМИ ж рама­ ми і,нші. Сором я,кий! У люто­ му розм~рО'зився водогі,н, а тепер уже TpaIВeHЬ минає, і досі не від­ ремонтуова,ли. Вид.но, панькаєтесь тнм

поб:Щяво.дог,Ї!!mIИJМ

началь­

ством. Уже ось дJрyrий день ЦIliЯШ­ 'KtB 'немае_ ,Витягую старі з рам, ріlВНЯЮ і та'К ремонтую. Хіба це

агронома.

ВТРАЧЕНО ЧАС Ще

з

весни ра;lГОСП «30РЯ»

бити розцінки

aKOP;lhO'-преміа.1Ь­

підлогу, ясла,

ЛО'l\iШ

Ви

ж

роз}"Мі€1'е,

Саша,

апробував свою теорію мій коле­ га. Щороку ж рами ремонтую­ ться Іпо Ьнерції. І нtколи ще не 6у.10 та,ко'го, щоб не вистачад()

цвяшків а'бо щоб рами були НІ.'

ГНО'6транс­

ві'д'ремонтовані.

Скирта

ПОГНИЄ.-

,

Аж соромно С.1ухати,

-

-

себе хаєте,

як ви

-

'ка'же дідусь

Го­

р'Wюку п'єте, як оп,равжні мужчини

а ,бо,їтеся, як за,Йці.

Ану я <спробую,

-

нувала, Саша ХIIІС11КОГО

і

.

-

ступила

на

край

урвища.

Не жіноча !Це справа,

-

,

запропо­

старий

за­

-

QКирту'вальник.

- Нехам, МОЛОLroші. -

нехай! заспішили Жuнки, ВОіНИ м'якші. Тм легше !Приземлятися. І Саша почала ,класти, вкла.да­ ;И,

[

викла,~~'ГИ

[

'молодш[

і

вершити. Тепер

старші стежили за

іі

вилами, ЯК музиканти за паличкою

Дlfр~ге,нта. Вила за;говорили, мов ЖИВІ. Кожний по.ма-к щось о,зна­ ча,в: ,дО'ба;в ще на'вильник або на­ 'вісь на І\рай, або забери зайве, чи nРИJIлещи

на

місці,

КО.1И

лишо.к

був невеликий. Саша клала і кла­ ла. С:кирта 3дhймалась вгору ви­

[

сока

С11РУНКа..

пk~я

чергового

перепочинку

старии СКИ:РТОІЩ)ав :ревниво обди­ вивс,я СКИРТУ і ,нічDIГО ,не міг 'висло­ вити окрім упередженого сум.нівУ'

А чи не затече? Не затече, тверДQ заперечили М{)J1ОіДші Хіба не бачите.

-

ЯіКа га,рна.?

'

,Ку,рчат по ОС>ені рахують,

-

-

не зда,8~'ВСЯ досвідчений хлі>бороб

Але

[

восени не ,зате,кла і' до

ве,сни бла,ГОПO.l1У1JНО до<:тояла. По­ тім корови а!Петитно поїдали па· хучу солому, я'ка 'ні КО.1ЬОРУ, ні заlпа,~у

в

ми.нулих жни'в

О~І'ННЮ 'Н~гoдJY

і

не ,згу,била

зи-мов'і

хурде­

ЛИЦІ_

З того ОіДНIfМ селі.

часу Саша вважається

з Кіращих

СКИlртоправів

на

НАЙКРАЩІ КВІТИ Щоро.ку

учням

вчитель

дарує своїм

по ,найдорожчій кві'тці 1,З

ро·)-

свого са-ду знань. Отже, кінчаючи

вельНіВl у'правліННЯ)f Дарницького Bi;lTO;li минув місяць, але ро­ зовні. ховаєтесь, як за бабину спідницю Автопоїлки, устаткування для ДYlмаєте, ·вам іlнерці,я огірки россше'Ціал~зован(}го тресту овоче-мо­ БО'fа не наба'гато просунулась у1пе­ .'Іочних рщд'г(}спі,в, яке утвор,ене в РС'Д. Рощінак на аКОРДНО'-ІПР'~­ механічного .доїння 'корів, ГНJЄ­ ти'Тиме? ХлLбом .ва<: ГО!дУ'ватиме,

лий букет KBiTUB, від якого хви­ лею б'ють в CBiДOlМiCTЬ найрі'зно­

_ Ну, ЩО ви теlIIе,р скажете? _ них не торкалася рука ремонт­ ника_ Гірше тог0': в корівник за­ опита'В .я. _ А-а-а! - неза.доволено відвезли нові тран.спортери, а вони '~lахнувся сп1'вбесіlД,НИК. - Це в ширші, ніж 'були старі. Тепер неї наносне. Це не від душі.

тину до школи, вони після порт-

уклав .договір

pemohtho-БУ;lі­

цьому році, на ремонт твариннп­ ЦЬІШХ приміщень. На тс;му й за­ спокоїлись, ПОl\лавши всі Ha;lii на піДРЯ;llІика.

Але ДаРНИlцьке РВУ не по сп і­

нО'і ОП.lати праці реМОНТНlll\ів.

більшість часу ці люди про гулю­

вали через

)1правдін.ня полагодида приміщен­

ня на першому

ВЇ<;І;lілку і

п~ре­

не

ро'били влітку

фермах

і

бригци

рцгоспу та

на

,робітники БУ;l,івельної

брига;lИ 'ПО

механізаці'Ї трудоміс'l\КИХ процесів у тваринництві.

18

і

і

побачили

там

неприваб.1ИВУ

картину. Кілька чоловіків і жіНО'I\

За

інерuію

:jo

ня на феР}lі ,першого віділка.

На фер~(і третього

ві,цілка)

с[щрта ,ДО 'неба. Над головою па­ шить розпечене до б;.10ГО соние. Воно наВ'ІС.l0 ,на,д са~IЮIІІ бриля­

се.'Іі Кулажинцях недавно створе­ ~ІИ. Утопчуть під себе декі.1ька на­ но окре)IУ pe)fOIiTHY брига;lУ 3 ро­ ВИ.1ЬНИК;'В ,111С'КУЧОЇ СО.10Ш[ cКl!Jpry­ скирта на бітників рцгоспу. Проте, як за­ ва.1ЬНИКИ, пі,діїlI\lеться

везений СЮ;lИ тижнів два тому, і

шись на pemohtho-БУ';lівельне уп­ з верши,ни C-КИ,рТИ. І ДОКИ отями­

равління, втратили час_ А теп~р ;lОВО';lИТЬСЯ

нцолужувати

прогая­

CB06)fy- засі;lанн.і 'партійний к()мі­ СЯ, залатувати вибоїни в кО'рівни­ не. Тільки з та'КИМИ темпами ро­ тет_ Тоці було !Прийнято рішення ку було неможливо. ЛЮ';lИ не пра­ 'боти ферми не СКОРО' БУ;lУТЬ гО'то­ закінчити ремонт тваринницьКlЛ( цювали, а 'мучились через не,J,бавими до зими. Ночі ж уже холод­ приміщень до 15 вер'есня. На ін­ лість та Н!цобросовісність викО'н,. ні, ХУ';lобу НlJза,баром треба стави­ женера по механімції трудоміст­ ро'ба й інших службових О'сіб. ти в ,лриміщення. І\ИХ прсщесів ко'муніста А. М. Лев­ - Сьогодні ми СЮ;lИ перейшли Очевидно, дирекції pal,1rocny і ченка наклали суваре паРТlине тільки перед ooi;lO'M, пояснив па;Р1'ОртаніGацїї необхідно вжити стягнення ,за неза'Довільну роботу, О;lИН рО"бітник. Це перше при­ більш ефективних захО'ді'В, щоб а виконроба. ІМ. К. Руденка зО'бо­ )fіщення, яке ми [J(}чали ре,монту­ ШВИ,J,КО ви:пра'Вити стаНО'ВИЩе. в' язали протягом !дВО'Х днів ВИРО- вати. Наше

18

_

вище, і, здається, уже явила т. ЖелеВіська, вона теж ма­ метр,два РОізігрівали на веЛИI\О}IУ ~Іеталево­ почн'уть горіти брилі від близь­ ло що зробила. Щ' .1Исті ХОЛО;lНИЙ асфальт, при­ костісонuя. Отже, світильнівці, поклавЧайкою зойкнула ра,птом Сащз

серпня питання 'про підго­ зва.lениЙ на купу. Лист пр огинав­ ся, а'сфальт як слі;l не розїгрі'вав­

Четвер,

Саша,.

ш~олу, учень о,держує ві,д неї ці­

феля з книжка.ми вручають обов'Яl3КОВО квіти для вчителя.

Цl:JОГО разу ДО< школи виря'Джа.1а Саша. І ПOlпрала, і ПОl<jрохмали­

••• "

товку феР)f до 'зими розглянув на

*

-

сердила,ся

. lа, і підіСИlнила, ~ ви,п'расувала ... часто-гу,сто не піl:\ВО'ЗЯТЬ пот'ріб­ треба заново роцовбувати канав­ "АНУ.я С}ІРОБУЮ Все ві,Дд'зеркалюва'ЛО свіжістю і ки, щоб розширити лотки. Скіль­ них БУ;lівельних матеріалів, зо­ IlЮВИЗНОЮ. Лиши-вся ще бу.кет. Дві 'ки марно гине людської праці! Kpe)fa аСфальту ,J,дя ремонту про­ дві рожеві жоржини, ,ві,,'І!крите поле, як море, ме<рех­ В~lшне,g.і~ Вригца 'механізаторів малО' що тить в пром'інні. Десь Ta~1 біля се­ п .ять Р1ЗНО'КОЛЬОРОВИХ хризантем. XO;liB і стійл. 'Покла,ла, вкраlпила .н1чну :зробила і по pe)fOHTY устаткуван­ редини його ПОВО.lі зводитl.оСЯ аистри Ми ,поїхали на феР}IУ ДРУГОГI) кра,суню, чомусь в-ідкинула набік

Bf;lCYTHicTb матер,іа.'1ів. На І\інець ;ІРУГОЇ ;lеI\ЦИ минуяого місяця було полагоджено лише ві;l;lіЛl\а з ГОЛОВНЮІ зоотехнікО'м один корівник на пеРШО)fУ від­ РЩ:jГОСПУ 3. П. Желевською і сек­ ділку. ретарем 'паРТ'КО)fУ Ю. Д. ВілИІ\ОМ Нічого

всере,J,ині

маwітніші, наlЙрід'ніші пахощі жит­ зо'бов' я/зана ремон­ я,к рі,дна мати? Ідіть уже. Бо 11 тя Батькі'В'щини-. А наші ма.тері, ще ЇІ не та/ке IМОЖу сказати, роз- що ,J1iбають про нашу долю. бідь­ склав, РIJМ()НТ ПРОВа;\ИТI>СЯ повіль­ тувати бригада по механізації тру­ ХВlІлюва,ВlШИСЬ! Та діиві'Т.ься, щоб ше, ніж ~Ш CaIМ,i, платять вчитедю тією ж Іплатою. 'Ви,ряджаючи дино_ Група робітників 3 ре'Мбуд­ ДО)fі.стких проце'сів. Але ПО'КИ Щ:J заlвтра цвяшки були.

виконувати дог().вірні зоііо­ wшла на ;lРУГИЙ. Але тут теж [Іра­ з великими перебоя'ми, бо в' яз<шня. В ра;l'госпі 6 його маи- ЦЮ6

який на'брав собі штат ре­ )fонтників з R-9 чоловік. Проте

побілити

міальну оплату викО'нроб та!\ і не транспортери

шаЛ0

rep,

портерів,

Он ЯКИЙ ви попутник! -

за'мокне

проси,~ися мо.10дші.·

порядок?

-

солома

перечив

ПОСТУКУlВали

А вже ми­

Так ми ж не Ь~IioIO

-

пра­

'полагоджених рам.

з

П. БОГДАНОВ, виконуючий обов'язки голо·в­ ного

так,

ПОЧlути:

ВІд часу

дирекції картоплі на

радгоспу, партійної і профспілко­ вої організаціїІ, які сприятимуть картоплі, Велику допомогу в зБИРа!ші прискоренню збирання зокре­ о,в~.ч;'в на,дають наlМ студе'нти овочів і фруктіВ. Вказано, ~юв:с[>кого меди'чного інституту ма, що перед збиранням картоп­ [мен[ Богомольця, а також праців­ ляні П,10щі потрібно спушувати і ники о'кремих п;,ДприЄмств і уста- при можливості ПО.1ИТН. Це полег­ шить роботу механізаторам і 'нов Києва. Г. ОРЛОВСЬКД, робітницям. Більш високопродукбригадир.

затече,

траплялося

молоток. І хоч 11іЯ робота вважає­ ться 'В нас чоловічою, але жоден ЧОЛОlві'к не мі,г не ПО'3а>ЗДРИТИ її f!lпраlвності. Рядом Іросла уже п"ята стоп.ка а,куратно скла!Де,них

дУКТИВНО, як ланкова Олександра ше 5 виходів на роботу і викону­ том. Щодня завантажуємо 12-15 Микитівна Буряк, робітниця Ксе­ ватиме денні норми_ Колектив нія Михайлівна Рогач, робітник автомашнн продукцією. Здали другої бригади зобов'язався в 300 ТОІІІІ помідорів. Збір ЇХ про­ Микола Васильович Куць. На зборах бу.lО ознайомлено цьому місяці закінчити збирання меться,

Яку Сашу? Тихомирову. Юхима Ткачен.ка Доч,ку? Так. І все стає зрозумілим. Цю по­ силати можиа. Ця не пі~веде. Саша працювала неlIIода.пік кот­ .юваlНів. Ви,дно, поспішала. Pi.ffi!o ~елестіло скло під алмазО'м, час

бригади, якою керує І. Кор­ Підвищується і матеріальне за­ нійко. З інформацією про хід ро­ охочення. Робітники і робітниці, біт ВНСТУПIlЛИ голова комітету які в період з 10 вересня по 10 профспі.1ІШ радгоспу А. Ковбаса жовтня працювашмуть на збиран­ та кеРУЮЧIlїІ першим відділком ні картоплі, овочів, фруктів та М. Прудкий. ~. i!~peCHi, зазначи­ на інших роботах, зв' язаних із Наша бригада зобов'язалася в ли вони, найбільший збіг польо­ збиранням цих культур, крім ос­ нинішньому році зібрати і прода­ вих робіт, особливо збиральних. новної оплати, можу'гь пР.идбати ТІІ державі значно більше овочів, по одному Тому необхідно використати кож­ по закупочних цінах ніж торік. Тільк!! ПОМідорів буде 400 тонн. Врожай непоганнЙ. Го­ ну машину на повну потужність, кілограму пшениці на кожен за­ добитися, щоб всі робітники і роблений карбованець. Звичайно, ловне праFнемо, щоб помідори не персзрівали. Тому і прийма· ЮТЬ їХ в магазинах нершим сор·

нає мій ча.с.

-

гої

Ні, ,не злякався

-

Саша тут працювала на peNoHті ра'м. Між іншим, чо>му,сь З/аВЖ­

на

ПитаlННЮ якісного і достроково­ тивно працюватимуть і картопле­ го збираЮІЯ врожаю були присвя­ комбайни, які вже повністю вклю­ 'Іені чергові збори робітників дру­ шлися в роботу_

та і

ло,дь на,см,ішкувато.

плану.

д,і<Й.де послати ту·ди Сашу. Причо­ му, ніхто ніколи не називає її Іцрізвища чи по батькО'Ві. Уже ба­ гато po'КilВ її наізивають корот­ ко - Са'ша. І приємно бринить це СЛО<ВО для 'ВС'іх. Лише зрідка мож­

ШВИДКО І БЕЗ ВТРАТ!

бригади

бують. Вони оп'ритніші . - 3лякаЮIСЯ, - заГО\lон;,ла мо­

'Цюва~а на «вузьких місцях». Як тільки 1II0ЯlВlfТЬСЯ cIqJYTa ІНа якійсь діЛЯlнці, зразу ж і пропозиція на­

зава,нтажені.

шестибункерному.

Закипіла І. Шуляк,

ніший окиртувальник став посе­ редині скирти іЗ блИlCКУЧИ'МИ від роботи вила,ми і каже: - Не ,піду бі,льше к,раї та вугли викла,дати. Неха·Й молодші спро­

ІНЕРЦІЯ

в І ось споруда готова. Над зем­ транспортери, які приводяться лею височать чотири бункери міст­ рух також електродвигунами. Від чотирьох комбайнів надхо­ жаві, насінну в кагати. Знайтн кістю 60 тонн кожен. У проміжку на сортувальний місце і фуражній картоплі. між кожними двома бункерами дить картопля перебрати. Коли придбали сортувальні ма- вмонтовано по одному шеститон­ пункт, і ЇЇ встигають .ІІНИ «КСП-15», було механізо­ ному бункеру для фуражної кар­ ЗаlПОВНЮЮТЬСЯ IБУН'кери, і не біда, скрутно з транспортом і ьано ще один процес-перебиран­ топлі. Між бункерами встановле­ якщо

ТІІ ЇЇ, як кажуть, до діла пере­ брати: товарну відвантажити дер­

червня

1969

діло року.

-

П. ТЕПЛЮК.

пі,J,лаго,J,ИТИ

*

НОВЕ

ЖИТТЯ

.1И'СЯ ;нші ски'ртуваЛI>НИКИ, найста­ ріший і на,йдосвіlдче,ніший з них на 'великому пла,сті соломи, опови­ тий хмарою пилу, бла,гополуІ'ІНО п,риземливс,я в стерню піlД СКИРТОIO.

- На 'cтapїlCTb літати навчив­ ся, наlпіВlсерйозно ГО,ВОIРИТЬ він, ВИ,ХОДЯ'ЧИ з клубкі'В пилу, що ще ПРОДОВЖYlваіВ КРУТИТИ'СЯ на місці l1а,дЬння. - І апрааді, я'к 'бог іна хмарі,­ піДХОIПИЛИ м ОЛQДШ і', таке лише на карти,ні 3 Печерської лаври можна rпобачити. :Після IП~Ре!І10ЧИНIКУ на,ЙДОСВЇДl.Lе-

*

кручені паничі, 'в Мі'ру додала ніж­ нополосатої Ha~ypцi.ї, а У'вmчала букет жо'втогаРЯЧI!iМИ Іпшеничними колоскаІМИ.

- І для чого ви, -мамо, ще цю сте,рню ВСТ:РОМИЛИ 'в букет? -

й

Яку СТЄірню? КолOlClКИ_

А ти краще при.ди'ви-сь. Пше-

нич.ні колоски це найкращі кві­ ти. Хліб YCЬQMY головаl

ВіlдС'ТОРО'ННЛИ букет подаді, ОГЛЯН'У'ли ЇІого з Ylсіх боків ра,зом. Букет і спраlцді ВИЯВИІВСЯ ,гарни-м. Жоржини, айстри'; х'ризантеми апокіЙI!lИМ оксаІМИТОМ KO~bopiB вбирали в :себе навколишн,ій світ, а

пшеНfliЧИ'l

колоски

весело

бриз­

нули в п'ростїjp ЖОВ1ХИ'а~ячим зо­ лотом

-

остистих промені,в.

Га.рно!

'погодил3іСЯ

І

'опра в.ці гаРJюl

дочка'.

Я. ВОРОНЕНКО, головний агроном Богданів­ ськоі птахофабрики.

* з cwop. *

-


ІМЕНЕМ МОЛОДОГВАРДІЙЦІВ

3

НАДВОРІ

бабине ЛІТО,

СРІБНІ Під звуки горна і барабана

піонери виносять прапор, здають рапорти голові ради загону Саші їх було Осінь пора спочинку природи, Братиці. Ще в травні в піонери, сьогодні тиші. Та вона не відчувається на прийнято подвір'ї Шевченківської середньої четвертим «А» і «Б» класам приСергія Тюленіна школи. Пишні, яокравогарячі саль­ своюють імена вії «перегукуються» З яскрави, та Вані Земнухова. НИТЮІ гіллях

ми

заплітаються пасма ми на з пожовклими листками.

платтячками,

білими

сорочка·

ми, червоними галстуками. Бар­ вам квітів імпонують усмішки щасливої дітвори. Після команди «шикуйсь»

хлопчики

без

метушні

між

квітниками.

і

дівчатка

заповнюють доріжку

у нашій школі стало традицією у день пам'яті молодогвардійців підбивати підсумки роботи за минулий рік та за час літніх канікул. Серед гостеіі свята - батьки, знатні ЛЮДІІ села Шевченкове, перші піонери,

комсомольці,

ім'я і ставить завдання

-

~1O.10ДOГBapд':'IIЦlB. Девіз збору: «На \\' ятаіі,мо і .1юбlмо наших геРОЇВ». ~'чні 6-7 ЖИВИЇ! монумент

K.laciB

утворюють пам'ятника мо­

лодогвардіїщям,

який

умовно

пе·

реносить нас, присутніх, у Краснодон вих

місто б<'рnтьби непокірли· 3 гіт лері'8СЬКИ<МИ 'll-осіпа'ками.

-

Це-цікаво Здебільшого вважають, що є тільки сірі горобці. Але хто так вважає, той помиляється. Мешкаиці вулиці Осіпо' ва не раз бачили біля залізничного переїзду в стайці сірих горобців бі· ЛаГ0 Ця птиця мала білі голову, груди,

крила

і

хвіст.

Тільки

на

пав

у

дорозі

насипане

«бійку»

Як

з

відомо,

щ;)

вати зараз з особливим женням.

фарбування

пояснюється

вродженою

недостатністю (пігментів) Проте

горобці, рони

фарбуючих Це

а

та

бувають

й

орли,

інші

білі

дятли.

не

l\'Iрі~ли З давНіІх давен.

~Дійснюється ~!'рія людсьи,а.

лише

«о ри·

учні дають

невеличкий

концерт ментального ансамблю,

збору голова

П'

сільра·

8

!Онери

ГГ'" деl'Ь ригорович узlИ, ВІН'

·го

па'I'Я' "ТІ

слухали

класу

зокрема,

його учасників Миколу Покидька,

перед учасникам торжества.

а потім црий,дете. Можливо, іНCllише й до ЗАГСу не lПу,сиати.муть. ПР3івда. винии­ нуть деМі У'сил,аденНіЯ при ;роз­

Прига­

лученН\і.

- ВLддай мені !На тобі 'llвоє!

СПОИОНіВJч н а здіЙснює'ться.

муть:

......

серце,

ві, він мені ОВОЄ :ві:ддасть, а твоє, яи хочеш, я передам отій вертихвістцІ, що за тобою з воони бігає.

В ЗАГОі обов'язиово питати­ ~.,..

моє

І це щ~ І1іlвбіди. А то: - ВіДдай моє серце Пилипо­

лучиами.

НАД СУПаЄМ.

А ІВИ обмінялись серця­ Ні? То йдіть обміняйтесь,

-

ми?

Мине ще трохи часу, і заиохані так ,само леГ,ІЮ будуть оБМllНЮ­ ватись серцями, як тепер каб·

ВО·

Козака.

говорив

задоволенням

вшанували

Віктора Бондаря, Віктора му, солісток

м олодогвардlИЦІ .• 'в Ольгу

Сули-

Гал ин v Марченко та

Німенко.

J

МІ цевому радгосПl.

ихаило

а·

коле,ктпву, ВІІХО- зареНI\О, зокрема, викопав детурної гру'пи, я'ка зображує мону- ваllНЯ морально,вольових якостей кілька пісень під свій акомпамент героям, вишикувались фут- молодого покоління. немент на ба,Яlні. напру- болісти команди «Вимпе.1». Ще в А. ЯЩЕНКО, Н. ФЕДОРЕНІ(О, травні розпочалось розігруваиня вчитель. вчителька.

«Візьми моє серце, Дай мені овоє» ...

r~~~~~.~~~~~~~~#

А.

це

старшої великим

Д емо по ПОРЯДКУ. На фОНІ' СКУЛЬП-' ня УЧНІВСЬКQГО

дуєте:

птиці.

Фотоетюд

П етро

Б б

радгоспу

Про

учзсникаМIІ

Отже, збулось: людині впер­ ше в історії замінили серце ... Про пере·са:диу серця люди

ріДКе

сойкн,

о огу

Дівочиїl вокально-хоровий ансам6ль «Юність» виконав пісню про Леніна «На березі Волги» (слова В. Чернишова), «Білі ле­ беді» О. Білаша, «ОЙ пливе ві­ нок» І. Шамо та інші. Глядачі з

Суховірської пісні у виконанні вокально·інстру-

І ГУМОРЕСКА І ЯК ВОНО БУ ДЕ КОЛИСЬ?

речовин

надзвичайно

керівництвом

письменника І. П. Котляревського, зробили зав. бібліотекою М. М. Сдюсар та вчителька О. Т. Ми кал. Потім учасники художньої само­ діяльності виступили з концертом.

IDIDJUWlluuuпuaвШDWDIIІDІШІІІUШ8lWlШІІШDUlDПllШUDІDІІІІІІІІІІІІUПDІІІІІІІІ1ІІІDІІІU11111ІОІІНІІIIIDIIDПUDnННIU

під-

Природного

оп м

чи Д

цькиЙ».

нинішній ди

стріти його з високими оцінка· ми у навчанні, з успіхами в ГрО· ЩJДСЬКЇЙ роботі, потрібно працю-

побратимами

втрата

ми». Під

Бага1О зробили піонери, пода. вожатої Валентини

родження видатного українського

етра "риваля. рограму 1970 року - МИ, як і все ,1а, побажав відмінних успіхів у жень залишилось в піонерів, учи- ІВ прогресивне людство планети, від' майбутньому. телі:в, гостей. Цей загально- K~JНцepTY доповни~и студенти . Наступне ПIІтаllllЯ ПОРЯДІ{У ден. ., б сlльськогосподарсыQ1 академії, з:,ачати~мо 100 'рIЧЧЯ з дня нашкlлыllIl захІД, езперечно, маб · Щ б ного вшан"ваl'НЯ... Власне, б"-' що пере уваlOТЬ на практиці в В І Л родження . . енша. о зуJ ' J тиме чимаЛIІИ впmlВ ІІа згуртуван'с . М • Н

всту·

вчені-орнітологи

тверджують,

!!вище.

своіми

кого розряду. Капітанові комаНДІ! Геннадію Григору вручається иовенький червоний футбольний м'яч. Щасливі футболісти роблять коло пошани. Ввись злітає піо. нерська пісня «Взвейтесь костра·

НИЙ вечір. Літературний ОГЛЯД, присвячений 200-річчю з дия на­

квітні

під

зерно,

ю

першості села vз футбола серед вуличних команд. Юиих футболісті в треиували громадські тренери з числа старшокласників та молоді села. П. Г. ГУЗЇЙ одягає чемпіонів села у жовтогарячі майки, потім прикріплюють їм на ГРУДИ значки спортсменів юнаць-

ЗМІСТОВНИЙ КОНЦЕРТ Минулої суБОТІ! В Пухівському сідьському клубі відбувся змістов-

навчальниїІ рік. подякував піонерським постам за трудовим вкладом. Після зGору Пухівчани довго НС відпускали - Рік нинішній, - каже Пет- допомогу в упорядкуванні. і до- загону вони організовано поїхали зі сцени читця гуморесок П. Гла­ ро Прокопович, - ювілейний, не- триманні ЧИСТОТІ! на вулицях се- на збирання овочів на радгосп- зового, О. Вишні та інших авто. звичайний. В четвертій чверті -у НОМУ лану. Багато добрих вра- р' П v П

крильми в неі звичайне сіре пір'я. Горобець·альбінос поводив себе так. як і всі сІрІ. Він швидко зби· рав

на

цях Корсунь-Шевченківської битви та .в ума,нський па,рк-за'повідниlК «Софіївка». В цьому році змагання продовжуваrиметься. Переможці матимуть можливість відвідати легендарне місто Ленін·

ко· град.

Сьогодні незвичайна піонер­ муністи. Заступник директора по ська лінійка, присвячена 26·річчю виховній роботі П. П. Кудін під· піонерсьз ДНЯ героїчної загпбелі героїв· биває підсумки роБОТІ! краСlІодонців. Піоиерська дружи­ кої організації за звіТНIІЙ період

на ШКО.1И носить їхнє Lм'я

Минулого року стартували піоиерські змагання між класами, які охоплювали майже всі ділянки шкільного життя. Перемогу здобули загони 8 і 6 «Б» класів, їх нагороджено безплатними путівками Д,1Я туристської подорожі у місто-фортецю Брест, по міс-

Репортаж

СлО\вом. мороиа буде

~...,.....,...~~.."...,....,.."......"..

стачає илепои у голові

ЗамінюватимУ1ТЬ

протнударним

пристро·

єм. Чим погано? Ноли з,аСI\О!\ там чи шшнтии яиий відійшов - IвіДразу в ремонт. ЛеІ1ИО і просто. На иоЖlНОіМУ повороті майстерня «Ремонт годиннииів, голів :і неРOlГазЬв». Будь ласиа, заходьте! Майстер питає:

Що у !Вас? Голова

-

не ва·

~арить? - Та Ні, .ва,рить. Але Ів го­ ЛОІВі чогось не Івиста·чає ... - Тан, зрозуміло. Шариии за ролиии заходять? - Заходять. - В ремонті вже була? - Була.

-Отож я й бачу. Вам яиийсь

швидио

РОЗУ'М1ієте,

яи

все

«-

Вийми 3 ді,да душу, Почепи на ·ГрУШУ ... » Хоче, щоб діду МOIJЩЦШУ ,вста­

штуЧНі

Ог тlльии не я()но, ЯН буде із за~іною душ. ОпраlВа ІВ TO:vry, що лі.иарі до цього часу не встановили, де

вили. А там он дружина

в

людини

чоло­

віиа картає:

"- Мучитель! Душі в тебе зовсім немає! І з мене !всю ду­ шу

душа

ВИМОТаІВ

...

Обоє без душ.

міс.титься. Іноді душу з;нахо­ дять в п'ятах. Яи у кого. По­

вдієш, бо

стійного ~lісцеперебу,ваIНJНЯ в ду. ші нема. От 1 невідомо, зв:ідни

СЛО,ВО за науиою.

()пра:ва

3

І нічого

не

пересадиою

ще

не

душ

налагоджена.

В. І(ОВАЛЬ.

Заступник редактора В.

~

Не

t

ПОТРІБНІ на постійну роботу:

токарі,

т

.+

слюсарі по ремонту автокранів,

+

газоелектрозварювальники,

електрики по обладнанню автокранів,

••

такелажники,

сторожі.

Приймаються учні робітників названих професій. Звертатися на адресу: РМЗ, відділ кадрів •

:

+

+

РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОМУ ЗАВОДУ

!

м. Бровари, промвузол,

: •

........................................................................+

"""""""~~~~~ii~fi~~~ іі~~і~~r~Б~~~ i.A~~~~" """"""І

'владнає.

вигідно?

БРОВАРСЬКОМУ

+ + + + +

++

ПОЛОТНЯК

..............................................................................-.

халту;рнии форсуниу З нерогаз:.l ІВНРУТИІВ. І нлоони не всі, одної ·немає. ВНіДНО, забytв поста,вити ... Дайте майс'l'РУ Іна могорич, і ,він .вам

на

просить:

з сер·

З головами бу,де простіше. Голови, ІВ 'раЗі ПО11реби, заміню­ 'ватим,уться на штуч\ні. Юберне­ (3

встав­

не тільии голови, а все Н3 свІті.

ця,ми.

ти~нd

-

ЛЯТЬ. Моз(JIИ, чи, паи, маши.нка наба'ИІ-І,р поправлять. Здоро­ ІВо!

тую дущу 'риймать, а иуди вставляти. А шкода. Зайнятися Цією ОIllРаІВОЮ :вже тепер не за­ ва\Цило б. Там Я:l\ась молодиця

ви·

сnюсарі.

робітники в шиноремонтний цех (чопові ки і жінки), танку». Художній фільм. (М.). 20 зо­ Першість СРСР з хокеп. «Динамо~

(Киів) СКА (Ленінград). «На добраніч, дITH'~ СУБОТА, П'ЯТНИЦЯ, Перша

_

11 оо

ВЕРЕСНЯ

19

програма

Телевізійні вісті.

моі сини». Телефільм

9 оо

11.1О-«Всl 9.45 Шкіль.

11 35 _

ний екран. Українська мова для учнів 7 К.,асу. «Стнлістичне багатство

української ша. 17.00

-

ВЕРЕСНЯ

20

Перша

щас"иві».

для

(М.)

«Музична

грама. (М) 10.30 ництву». М) 11 оо

(М.)

«Будьте

«Наука Наша

вироб· афіша.

розважальна

про·

1655 - Наша афі· 11 03 - До 2О·річчя проголошення с .• ужбі зеленого НДР. «Надзвичайний репортаж у ко· друга». (Львів). 17.40 - Телевізійні лоратурі» . Телевізіі!ний мvзичний вісті. 18.00 Для дітей. Те.• ефільм фільм. 11.30 «Кают,компанія «Г ло·

НДР.

1830 -

мови». «На

всіх.

10.00 -

-

"Порося з відірваним хвостиком,.. Інтервізійний

19 оо 1930

клуб

_

молодІ.

_

журнал

«Про·

.ВІки і. люди». Інтернаціональ·

20 30 -

Е

ста

Ф

ета

бус».

Зустріч

з

моряками

«Президент

у вигнанні».

газоеnектрозварюваnьники.

Звертатися ,на a,~pecy: м. Вро.ва·ри, ПРОМВУЗ0Л, відділ кадрів шиноремонтного

су.

21.15

(ПетрозаВОДСIJК).

-

«Світ

соціалізм)'». (М) 21.45 -

«Київ

Кубок

(НДР).

чірніЙ». Естрадний світу

Перший

-

Екран

курс.

КПРС.

руху

І'

Друга

літопис

Наша

століття».

19 оо -

«СтраченІ

«Кіно

на

еві·

проголошення НДР. ,Чорна кераміка». 15.15

Телефільм «На мери·

.1І0ча·

і, поширення

-

-

Наша

афіша.

«Королева

17.30 чардаша».

Ленінградського театру медії. 21.00 -

І.

ко·

«На добраніч, діти'»

АДРЕСА:

м. БРОВАРИ, вул. І(иівська, ТЕЛЕФОНИ:

вІдділІв

ЖИЗНЬ,.

-

КП украиIfы трудящихся

орган

Броварекого

раllонного

и раllониого Совета КиевскоlІ области.

ІНДЕКС

депутатов

редактора-

життя.

З·82,

заступника

промисловостІ.

редактора,

касової

ро·

І боти)

ретаря

четвер

І фотокореспондента

-

3·18,

відділу

61964.

Газета виходить у вівторок,

154.

(парт1ltиого

................

«НОВАЯ

комитета

-

І

суботу.

4·67, вІдповідального сек· господарства -4·47.

сІльського

. , . . . . . . . . . . . ' ••••••••••••••• 111111 Р, 11 . . . . . . . . . . . 11.111 . . . . ' •• 1 . . . . . . . . . . . . . 1' .... •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Брова-рСllка друкарня, КИЇіСЬКОЇ області, іУЛ. КИЇlІська.

154. Телефон ~ 4,57.

З!lJМ.

2822-6655.

І

ПОТРІБНІ

пресувальники, ливарники, учні ливарників, слюсарі-наладчики, електрослюсарі,

слюсарі-сантехніки,

с'

• люсаРI по ремонту теХНОЛОГІЧНОГО устаткування.

З

І

І

........................................................."......................................""" •••••••- ......................., f НАША

t

,

такі робітники:

Кальман

Спектакль

музичної

•••

на постій!Ну роботу

далекого марксизму в Росіі». Англійська мова. Присвійниil відмінок плавання. (Одеса). 12.00 Дні куль· «ЗаймеННИКІІ. порівняння прик, тури НДР в РРФСР. «Квітн з Потс, ;менників. Ступені дама». Теденарис. (М) 1230- О. Ар· метників. . Нарисна геометрія. «Пло· бузов _ «Нічна сповідь.. Спектакль !Цина. Дві прямі. Віддаль і кут між

«Мордовська АРСР,.. (М ) 15 оо Програма передач 1503 - До 20·річчя

програма

афіша.

t

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ПЛАСТМАС ТЕРМІНОВО

новин. (М.) 21 15 Дні культури Вища мате· НДР в РРФСР. «Клуб дюбителів Єреванського російського драматичного прямими». (Дві мкції). ЛІсні». (М) 22.15 _ Кубок світу з театру ім. Станіславського (Запоріж· матика. «Полярні координати. Пряма лінія на площині». (дВі лекції). 17.25 волеЙбола. (НДР). жя). 14.30 - Телеатлас народів СРСР.

1855 -

....................

- ..............- .•.-................--....- .........................-.....................-.................................................. -.........................-...........~.

студента'заоч шка

Історія

робітничого

ве·

концерт. 2230

воміібола

Друга програма

11.00

ток

з

завО',цу.

.. ......,..,. ................... . .

Телеві·

зійний художній фіт,м. (М.) 20 оо «На вогник». До дня праl\івника лі·

-

грес». (М.) (Ужгород).

ний

1545 - В ефірі .Мо· лодість». (Кншинів). 16.13 - Програ· ма кольорового те.,ебачення. 1. «ЛЮДІІ, ЯК ріки». Телефільм. 2. Мелодіі друж· би. (М) 18 15 - Фестиваm. фі."ьмів НДР.

програма

Гімнастнка

Новини

21.05-

І

робітники в цех ізоnу (чопові ки І жікки),

діанах України».

вертатися

на

адресу:

м.

Б

ровари, промвузол,

завод пластмас. Ухати автобусом

зупинки.

N!! 1

до кінцевої

Дирекція

----..о . . . . . . . - - - - . . . - .

Пе:дколеКТIІВ, техпра.ці'вники ШКО.1И

заводу.

•...............

та

у",ні Красилі,ВоСЬКОЇ

оо

8'річної

висловлюють глибоке ,опіIВЧУТТЯ Івчительці Дорошенко Валентині Микитівні 3 п'ривО\дУ тяжкої втрати С!>Іерті її 'ба1'ька ТАЛАША Микити Макаровича.

...*

110 номер 1969 рік  

110 номер 1969 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you