Page 1

Рік

пpOJlЄTapi всіх краін, єднайтеся!

видання

ВІДВІДАННЯ ' ВИСТ АВКИ "ІНТЕРОРГТЕХНIКА-66"

27-й

КЕРІВНИКАМИ ПАРТІЇ І УРЯДУ

.Nt 110 (2494) ЧЕТВЕР

12 вересня l'овариші Л. І. Бре>юн€в, К. Т. Мазуров, Д. С. ПОЛЯНСblКИЙ, М. А . Суслов, В. В. Гір'Иwи.н, П . Н. Де­ мічев, Ю . В. АНАРОПОВ, Ф. Д. КулаіКОВ .відв4~аліИ ві\lllКJP'ИТУ Б СОКОЛblНИіках міжнародну ВИСl1aJВКУ «3З1ООби мехatНі'зації .

15 ВЕРЕСНЯ р.

1966 Ціна

2

інженерно-технічних

коп.

і

адміlНk;граТИВlНО-У:ПРaJвлінсЬІК:ИХ.

«IHTepapгrexHiI Ka-66» .

робіт -

(ТАРС) .

.

Сільські 600 ЦЕНТНЕРІВ КОРЕНІВ З

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОННОГО КОМІТЕТУ КП

Механізована лан на Ге­ роя Соціалістичної Праці Анатолія Понотилова з рад­ госпу «АвангаРД1> Минолаїв­ сьної області нанопує по 600 центнерІв коренІв з гек­ тара поливних плантацІй .

УКРАІНИ ТА РАНОННОІ РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКО' ОБЛАСТІ

НазустріЧ ВсеСОЮЗНfJМУ дню працівнuнів сільсьного господарства

З~ИРАННЯ КАРТОПЛ.ІНА ПОТІК

Д ЕюІлы\;.Аокі.вB

ТОМУ, холи

РOl3ПО'чавсяма·сOlВИЙ РУіХ за ВИРОЩУ:ВalННЯ картоплі 'з мі,ні­ мальною затратою ручної пра­ ці, БУiJlИ c1'ВopЄ'Ifi механіlЗова:wі .'Іаlf,КИ ів ра,wоCtп:і « ,Кра.силів­ СІ>КИ·Й». Ме:хан;іl3атори Вl3Яли на себе турботу ,про вирощу;ваJfIНЯ

iЦl€1 ТРУД()іміIСТКОЇ

кулиури.

Опочатку ДОВЦДИЛОоСJi

дмати

трулн·ощі, самотужки НЗJбувати ДОСІвід, .удоС'коналювати органі­ зщї' ю праці, та все це СТО'РИ­

цею ОІКYlпи.лоCJI. Вже ilIЄршиі рі'К роботи 'ПРИІНіlС BiIl\1>a,~Hi нас­ JIiд;ки підвищив>ся ВРOlЖай, З'яи'зилася сооі'вартіС'Гь центне­ ра БУЛЬіБ. У нИ'нішньО'Му році ·ВСЮ . кар­ тООЛlO на 400 Гelюгарах ВИРО­ щ}'ють меха:НІОзовані ланки. Одна з НИХ Оле'КоС'аНдРа ГрИJГOРО'Вича ДомаН'Чука ЗQlбо­

в' Яl3ала.ся на БО'роти по булЬіб.

11 О

'І'ехтарах !ВИ­ НО центнерів

paНJНMЇ в~сни і аж

3

до lIIОЛОВИНИ літа не

сходили

механitзми з ilIЛОЩ. ВИСОК·ОЯІСіос­ но садИЛИ,

ли,

С'Та'Ранно

догляд'а­

ПЇДживлЮ'ВІІЛИ

РO'CJIИНИ,

шкі~ННlкtвзнищу:вали

,все

-

робили, Щ()іб ~держати вИС()'КИЙ

ВРOlЖаЙ. Зар1liЗ Й()Г~ збирають.

На о,1~Ній: з ,площ МИЗУ'Стр:і­ лисяз ·кол~кТивом JJaНlКИ. Роз­

-

знач:н(}

пускати тО'ллю,

ПОКИ

'ВИКОІІІати

кар-

'погожі

отоять

,'ІІні .

ВЧЕНІ

би.ли В'Чені дН:IПРООетровсЬІКОІГО фі л·ізлу ІІНСТИГУТУ меха'ні'ки Акздем'ЇЇ IНЗУ1К УРСР. Ро·бочиЙ оjJ'гз,н ,машини окла­ да€тbCJЯ з 12 сталеви'х Ф'рез діз'мет.ром дО' півтора M€'ТJpa КОЖlна . Вони леnко J)іжоуть "PJUfГ і ,вїідіКIIU.:JЮ'ТЬ його на та·р·і.льчзс.ТIІІЙ

жи­

В,ИЛЬ/НIfJК. ЗвЇUl<ж 'ЗflМJIIЯ ПО стріч.ковому КО';lІВейєру ТРЗIJІС ' ПОіРТ)',€ТЬІСЯ у lІ'їщ!вали . СЗіМОХЇI!IJНий ' агрега7Г зможе за ro,дину oПIjюкласти 15О-мет­ рови.й ка·на., ,авIШИРШКИ .ді;)

меl'РГВ

бульби.

і

за: авиШlКИ

су. Вже надійшло в траlЮIеї понад 7750 тонн зеленої ма'Си і одержано ДО 5 ТИСЯ11f тонн

ЩОДНЯВНlКОПУ€ каРТОilIЛlO кож­

ний К()іМlбаЙ:н. Безлерwі'ЙlІУ ро­ боту за~зпечує доетатня кіль-

більше ио­

-

колгоспи

мільйон

1

Ріднісної

140

'ПОКamIИКИ .

льон пах

на пер~везенні

зеленої маси

сували

від

до ТРaJНшей.

процентів

«ДТ-20»

до КОМlБЗ:Йна.

Бе:шерерlIoНИМ потоком

іВ при­

чіл йде картопля з похилото траНОІІартера. Tpak-торИiClI' Во­ лщимир Харченк(} виявив хорошу інїщіа'ТИВУ -HapocтНIВ борти на причeni і перевозить

ЩОЛНЯ по 10-12 Т()Іплі при H~P'Мi 7. На

полі

тонн кар­

не

перебиршння

ПлануЕ>"ГЬСЯ

Естонсьної

'норми

вихід

сільського

даРС'11Ва

-

ПО'вністю за'к.іIl'ЧИ­

ти

К()іМlплекс

20 на­

171 О

виріс тонно­ дає велиний волон­

ФОРМУЛА ВИСОКИХ УРОЖАІВ На

Г()С'ПО-

зрошуваних

планта­

ціях Ставрополля йде нарІзу­

вання борозен, поля прий­ мають вологу перед сівбою

по.ль()вих

р()біт. І З ЦИІМ за,вданнЯІМ ус­

озимих.

У господарствах нраю ши­

пЬшно ~прав.ля€ТьCJI.

роно

І. ·МИХАНЛЕНКО .

наВа'нта­

на

висіву

висоноянісного

)l)НЯ

·прaJЦiВНИ'ЮВ

норму

засто­

на.

Колектив рад'ГОCtПу «КjJ'iliСИ­ ЛЇіВСЬХИЙ» З()іб()в' я,завея до 9

вelсь

збільшену

гентарів . Льон стебловим, що

IfИ .

Be~COIOOlHoro

здІйснюється

висоних

урожаїв:

формула вологооа-

5

мег­

piIВ.

УЛЬТРАЗВУК-МЕЛІОРАТОР

В УlКра'ЇIНСblКОIМУ ІН а утво-.до,­ сліщному і'НСТІИТj(гі lГiдJporreooнi­ ки і· IмеліораlЦії J! ·рол·j КОН1'р'о­ лера, ві:IIJІювіtдзл:,ноro за якЬсть облицю&3'НlНЯ рі'ЗііlllХ ,riurpoтex­ ніЧlН!tХ оСп.орущ з ззлізобегОіН'У, ви·прО'бymа.ли yvIы1а'зlву'к. . Поn:>

- 'МЦЦillфїКOlВа.нкА

ИИКIINIf І!{ЛЯ

Вчені 'ВсесОЮ3НОіГО н а')1І(О во ­ і

JнJcти1'}'1'у

МleЛЇQpацj.j

гщротех с Qr.8О'рИUJИ

нейТоРOllllНиЙ' ЇiН!lUIКa,Top Н 'В,І. Врил~ 'Внмj.pює ВQЛОГЮть ЗeN\II,і, 'на глНlбlllllі до шести M€'TPiJв. Ш1liltЩКість IВИЗЯоЗ"І6}ВНіЯ aIIЦMЇВY, притому на ом;jщj про­ Веде!ІНЯ його., ",і!д'аmп.)'ІЄТЬОЯ nO'j)fBНlSII!O itз зви,ча,ЙlНWМ crЮСО­

(ЮМІ в CO"I1Hf раз . Цей ПРlМад можуть

'ВIIJКористати

рО<боrrі· меліораггори ніки , бj\д~&еЛDНИnШ

у

не

бур'янами. (РАТАУ).

братніх наРОАів На Украіні 3alКЇlНчились Дні уогорськ()ї КУ.lьrrури. Во'НИ ви­ лили'СЬ В ЯСКРСі!ве овЯ'Го JtPуж­

би ібратерсиt(~ГО опівJЮООТНИ­ цтва ,наро.цї!» ,.в()х еаціалїстlfЧ­

них краї'н.

Де.легація ТО'ваРИ'С11Ва YJГop­ cblko-радянсыRїї АРУJJOби '113 чо­ лі 3 заетуіІІНIf!КОМ M1H1C!l'pa ' культури УНР ЯНОШем МОЛ­ наром побув-ала в Ки€ві, Лwо­ ві, УJЮГОР()ДЇ, Одесі ів КрИіМУ. IПо'С:лаJЩі 6ратньоі країни по­ зна·Й(}милИ'Ся з у<mi,хalМИ У'К­ paї'HCl>KOO'O I/fароду в rocтo)tap­ сЬк()М'У і ку.льrrypнОІМУ бу дів­ НИЦ'l1Ві, йаго са!Мов4цданою бо­ рorrьБО'ю оо здійснеlШlЯ р~ше-нь

ХХІИ з'їзду КJ!,PC.

У ці ~i ~ Micr8JX і се.лах реСПІубл;їки було органїоовано фecrмmалі

свої,й

і !Гідротех­ і ·геоЛОIГИ. (РАТАУ).

угорських

ВИС'Га1!lКИ, про

щО

філь:мів,

РOЗlI()Відають

д()сягн~lfня

YJГ()pcЬ'&OO'O

народУ, ві)l,БУ,jпreь музиЧНі 'Be~

жи-

ВОЛОГІСТЬ ВИЗНАЧА€ ... НЕНТЮН

IНЇI)(.И

ось

У:СJП їх ()іМ. !lpи­

1ІіlfТЬІОЯ ві:д aJ<ytМул.wrора авто­ lМQ($iJDя, важить трохи білыш ЯfК два КЇЛОфз.ми .

iд'OC:JIWюro

І

канали

К'РИІМУ. В Ки€в,ї, Oд~ci, 'лыв­

спеціо&1ІьНо

меліорації,

заростають

тут

в:і, СЇiМlфероо10лі відбулись ве­ ЧОРИ, ~i IJ]}ОЙІШЛИ з велИlltиіМ

mЬвrpoбirr­

iIromпуту

JЮ1'Pеб

області.

рони

ре­

торгового флоту, .в здравницп

лащ. IIНТЄр!Вал часу мі,ж посил­ кою j пpиJioМОМl YL'Ib~O­ вих ·коливань j беретЬІСІІ за OCJНoвy ВИ'Зllачення ЯJКостї ви · lI'рабуван<Jro мзтеріа.лу. [Іри­ лЗllt,

два

дІючу

мали

IНЗlсrнна іФy.paJJШiа 'Кагатує­ ТЬІМ 'на хі'оцї. Більш ЯІК на

ооeu.і.альнlІІЙ

Тані посту~

,Ба:жа'НИХ lІ'остей тепло ,прий­ на пі.щприем~, в­ КУЛЬТУРНО-ООВі'І1нjх 3aкJ1'aдax, на 'коршМ:Jix чорн()іморсыRо'оo

ГЕРОІНЯ РОМАНУ М. ОСТРОВСЬКОГО

ЖУ'En'Ь'(~Я !На авт(}маШИНJl і від­ возяться 11 wraзи.ни Києва, а

а

СВЯТО

Весною

вперше

сіння на всІй площі в

ТalКОЖ 'lIИКОРНlота­

-

зразу,

гента­

висоти-120-·

РСР.

господарства

ТИ дЛЯ силосу ,відх(}ди городи­

жо.ВТJfЯ

тисяч

сантиметрІв досягає у нолгоспах і радгос­ Пильвасьного району

ЧЄ!IJlами,

ся»

Гуса.к та iНJlIIi

комбаЙlІ'ів

670

ЛЬОН

аначно

!Кар­

не

Ровенської вже

«ВИСОКОРОСЛИЙ1>

ним підхо~ь ТР(I!J\ТОРИ 3 при­ Ось ({lfIришвартува' В-

гранули

Внесли танІ гранули на одній з ділянок осушуваль­ ної системи Сарненсьної до­ слідно-меліоративної станції

Ш()Фе'Р Петро

ЗаІВа'нтажуються

радгоспи

висо­

-

смол.

Минолаївсьної областІ, Ма­ р ' їнсьного району Донецьної

кість траюжорту. Один за 0,1,-

топлею.

і

промисловостІ

рів.

ток ДОосмає 100 ТОIfН. AlrpNaT к()~6а'Йнера Михайла Ma:'Si€H-

пер~вико.нують

гранул, якІ готуються з ви­ користанням відходів хімІч­

пово вивlльняють човину хІмінату.

60.

ка теж М'a€ Тalкі

науново-дослідного

12-ти областей. Сільгоспар­ тілі Нривоозерсьного району

тонн кукуру,щзи при В окремі ,п:ніВИР()ібі-

нормі

налах, співробіТНИКИ Унраїн­

комолекулярних

планта­

області на велиних площах збирають по 24 - 26 центне­ рів насіння з гентара. Нолгоспи і радгоспи ма­ ють зняти урожай соняшни­ ка з площі, яна перевищує

Ко~баиновий ЗJгрerат І'вана З~нч~нка збирає щодНя ПО 90

-95

На ДВ()іХ і більше гема рах

ВlIJ1Iром.іИJOlЄ

Пр<>ект ,ПОТУIЖllЮro екюкава­ тора !lI:ЛЯ ритг.яК3ІНаліІВ і rrpa'Hшей велнК'О'го перерї!зу I»ОЗрО­

8

сер· Є\1tЖе·на на закладанні сило­

Щоб продовжити дію гер­ біцидів в осушувальних ка·

ної

на

ВИРОВНИЦТВУ

-

МАШИНА-ІРИГАТОР

onеціалюшй

д(}би. Ооно,вна увага за'раз зо­

ГРАНУЛИ ПРОТИ БУР'ЯНІВ

агрегати

вивели

мінеральнІ

нічних заходІв дав на одно­ му з полів радгоспу сУро­ жайненский» небачений ре­ зультат вІсІмдесят цент; нерІв пшениці з ножного з 50 гентарІв .

На Унраїні почалося зби­ рання соняшнина. Збиральні ції

н.а,громаДЖYlвати КОРМИ NIЯ ху­

плюс

інституту гідротехніки і ме­ лlораціr надали ЇМ вигляду

СОНЯШНИКА

продовжують

коо.Юа.ЙІІом Щуть робіТНИJЦі Га­ ЛИІЮ К()іноненко, У лЯ'на Таран, KaTepll1Нa Гіосар і збирають

ПЇiCJIя

'Втрат,

рад!Госші

рядження

добрива плюс кілька вегета­ ційних поливІв. Такий компленс агротех­

сьного

ВИСОКИй УРОЖАй

СИЛОСУ

В

в ІСТ І

завод.

рів.

ВДОСТАЛЬ

ЛОВИНИ з&пла·нова·ного.

,перевиконаємо

забов':ЯJ3а'ННЯ. !lIpalI'Heмo не до­

БУДЕ

на

Всього в зонІ Інгулецької зрошувальної системи в цьо­ му році вирощуються буря­ ки на площІ 7 тисяч гента­

картопля вже

ГОТ()ВОГО силосу

хвали'ты.я .він, -ми Cl!оо

тр~тині площі

ться

~ВНlКОІпа'на. Здано її держ.а:ві ло­ над 450 то.нн , при плані 1500.

ли:шавтьCJI картопля. СЛідом за

ЖО)ІІНОГО центнера

3а поп~ре)ІІНtМи підрахун­

ка,ми,

Трактор, ЯКОГ~ Вt>де ОJЮItоандр Ilритороозич, йде м11Ж РЦКalМИ, ТЯff'Нучи за С()іБQ' Ю К(}Мlб<l!ЙН. ПИЛЬІНО слідкує ·за роботою М'аши: ни ко.мба.Йнер Ва.силь НеС'Торович МарчЄоНІКО . Адже 'Від ЙОГ~ мшйстеvн(}сті зал~ить якІОеть. ІПоряд У ін­ шій З3ff'j'ІЩі працю€ комба,Й1НО­ вий alГPffi1a r Віктора Ва'си.льо­ ви' ча Hay;мeНlKa. Хоч оБR,1~ві М'а­ ШИ'НИ добре відреГУЛЬОвaJНі, а ,все ж подекуди на зЄ'МЛі за­

залишається прoдYllЩЇ.ї. Вся !ВОна від КОМібайнів надхо­ дить на СОРТУ'!Іальний ПУІНКТ.

МОВЛЯQМiО З т. ;ЦОlМанчукОіМ:

-

Буряни зразу ж вІдправляю­

• ПОЛЯХ краСИЛІВСЬКИХ

На

ГЕКТАРА

.

У трьо-хто'Миику

ТІІорі.в МиlКОЛИ

осl'Ію'в<:ыlolго

в'міщено листз

письмеИlИlfКа !делегатам Шenе<г:ЇlВ!CblКОЇ окружної KOMCOiМO,~bCbKOЇ К'Он ­ ференцЇ'Ї IB'ЇJII 1 .maгoro 1006 lJЮКу. В 'ньому говориться: < •..У 1919 ('J>OOi), сNнадцять рокі' 8 тому, в Шenеr;lВlJ.і нас ·було [І'·ятеро ко-мсомольців. цю !ГрУПУ C'l1ВoOIPIIIВ навколо себе партїJiіlНИ.й KOtМЇTeт і 'P6ВIroМ ШЕІ1етitвки, 'КepoвalНЇ 'ГГ. ЛИ'Н'НИІКО<М тз lcз€'вОіІО. Вр­

liИ ош!Са'ні у мене ІВ рома'ні «ЯІК гартувалась СТМІЬ» під П'J):евищами ГОЛOВlревк.оМIУ ДОЛIllНi!ИіКа і СеІК'ре:та'ря пз'рт і Йіною KO.MJTeTy Il!1Натьє­ 'Вої .. . ». ПрототшюіМ геро·ї'НірО'мз'Ну Зої l-!1натЬЄІБОЇ бlулз Ціля Ісак : в­ на Ica€IВa.

До 1921 ~PO'KY вонз була еаюрета:рем, [Jз'ртіI!IНОIГО 'KOiмfu'reтy ІВ Ше­ петinщї , а rroтіlМ за путгі'ВlКОЮ iIlЗlртії [J.;lШла учитись. ЗаJ(~НlЧИЛЗ МelДач· 'НИЙ інститут і 40 РОКЇ'в Пlj)ацювала, ліlКЗlреМI. Ій П'РИОВI()€'НО 3ІВ2ІН,НlЯ ЗЗСЛУJ)Кеноro ~іlка'РЯ р·еспубlл:IІШ. За,рзз Ц. І. Ісзева П€lребув'ає 'нз ПeJНсії, IlРО:ЖIDВЗЄ у XepC(~Hi. ВО'на часто <'3І)"С1'рФча€iТbCJЯ 3 МQЛОдJдіЮ, РО'ЗlПОВЇUlЗЄ ї:й П.ро зустр і ч·і, з ПИСЬІ\f€'НIНИ,КОІМ OcтPOlВ;CblКltlM . На фО'то: 'Г'ру<!lЗ делегатіlВ ХІІ Хер.сонсblКОЇ обласно,ї КО"уl'СО'МО,1ЬСblКОЇ конфе:ренції Б !ГО'К:Т:ЯІХ у Ц.

Фото Р. АщщрєЄ'ва.

І. Ісаєвої.

.

(Фотохро,ні'ка Р,АТАУ) .

ЧО'РИ ої концерти з УЧ'3СТЮ }"К­ раї'нсмшх і УГvріСЬКИіХ .май­ стр їів с:ц еви. 13 вересня )(ЇЯЧЇІІ itультури УНР прИ'Й.НJИ~ заступнИ'К Го­ л()іви

Ради

Мі ністр;ї,в

урср

ІП. Т. 'гpollыR •. Від і'llеllі уря­ ду радянІсыкїї У:краЇІнивін

палко вітає

дорOfJl'X Гooreii,

ПО~Уl!ав їм за ве.лику рООо­ ту по іЩ}опanнді y.r{)PCbXOЇ кульrrури, ПJ)OведЄ!Ну в ;мФста~

реооубліки.

3

'НМ'ОДИ

Днів

YJГoPCМtoї

культури на У'Кра,їні було :вЛ'а.штоваНОПРИЙf)М, Jl\ItIlЙ IIlР()­

йшов в обстановці ВИНJIII'1Qової ТeuIЛ{)ТИ і сердеч:н· oorі.

(РАТАУ)


І

В ДІЛОВІЙ ОБСТАНОВЦІ

з АКФНЧИЛAtCя 'наIl1iР~El/iа 'І1рущова ЗlмФна. ЗWШНИIJIИ овёJЙ б їlr ,верстати і ме-ха.нізми . Та '8 ТОЙ день комуністи .ме ­ xaH,j,tJ,HOГO цеху не dlоапіllШI\ІІИ до IПорохШ·ноі . Т)тг же, в чер­ ,воному Kynкy, ІВонн з :6ра1llИСЯ ІНа своі зв·і'ТНО''іЗIІ1бор.ні .п3lрТі,Й ­ 'Н·і :Jбotl)н" щоб n і,дсYlМ'}\В аrrи ЗiJЮ6nене,8Н!і'ВНТН неД()",1і,кн, і хlUби. Н3IК:J)еалит}! \llJJIЯlХИ JIjl\Я іх

.10поста'ВJ!ене

туваги,

IБОО-ТQIІІНИЙ ОІБХЇід.Н'lfЙ

І'ззві11НОЮ ДIOOO<З ЬдідЮ I8ИСТУ ­ C6/<lpeтap

rrартоо;>гаН':заJЦії

т . Ша,ПОШНИКС$ В . А . В:ІН ,ВЇІд­ ЗН3lЧКВ, що піоСЛЯ ХХІІІ з'їеду

~ПРС

,робота "аРТОІр'Ган;із.arцП nOM1nH'0 ак1'1\!&Ї'3)'1В<І\1Іася . КО­ М)1НІЇСТН ста."И ·глибше 'ВlнИ/Ка­

-

мех&нічний

ту

lК()..,І1еІОікву.

залежа'ТИlме

'ВНlКОН3J!IНЯ

n":lX

П,1ану

ус­

всЬОгО'

піДjl1!РИ€lМk:Тва ІВ цілО'му . Тому овою ІРОООТУ ·па.рriЙ1на Qp.raH·iзаuія б)111)'В'аlllа так. щоб ,на'й­ ПOl8н;ше .використатИ т,ворч·і СИlJlи. зробити' досв'ЇІд ,передО'­ lВи.к,і·в ю!,дlбаонН1Я,М, 1'ICfX .

ГLі>ИСУ'1'Н~М'

на

збо'Рах

а

.1 ася

Він б~в не­

н істи не були ilНфор,мова,н і П])'О rre, Я1к ,ВИ1Ко:нув'алися рilUJеН.IJIЯ ПЗlрmбqрав та критиqні за)18&­ ження і ПJЮТ!озиllli.ї комуніс ­ т ів, ЯІК і к OI'lK.pЄ'l1Н і ~а.хQДИ 'н а м, і,ца,1ИЮЯ по }1:Ун.еонн.ю ти,х .чи

цим ззвща'нlllЯJМ 1<0'оrrра·вилися.

,вир V шен·н.і

цих

та

ПОСТЗlвлени'Х

добре

розав

перед

Б.

А.,

Кора6лb()tВ Н .

ся

за

!Це

lПочеоне

т.

партііЙНОЇ

22.5

,ВІ'tд,ПOlВuщО'го

туальні,

.питання п·р'О' дотри,ма:НоНЯ Ста ­ туту КІПРе. Тому й !Не ДІІІВ:НО , шо

па,рті,йною

оргз'н,іза-

в

ра.зу

цех у

шеНЕ'Я

1iP Y~ДOBOЇ

місце

і

В

ма-й,же

ТОМУ

фізкY'JIЬТутр.ни:ки

НЗ:', що на

У,кра,і­

Воли'Н і , кинули

сФ:Вку.1Ь"У1РУ і ОПОРТ

КlЛИ:Ч :

у КО'ЖНУ

-

)Мі6Qробську сім'ю!:..

Чого за цей І час дсся,nн у'ТО? Спорт ста.в ·УVlюб.пеН'IfМ за,н,я;т­ ТЯ~. з3JCобом ·3Імr.uненняз.д,ОіРОI8'я і I!1ЩВ·ИlЩеIllНЯ ГІр ацезід а11Н ост і 11РУ­ дiiВlH"'KiB 31рт: лі. М :-оцеві медич1"іі

праuі&ни,ки С"В~РдіЖУЮТЬ, що те­ пер у смі майже ,в ~;JИ р ази ско­ ротилось

числО'

заХІВо,рюва.нь.

Бі'лыеe ЯК у ,діва 'рази 'ПО;>'Ї!ВНЯНО з

'М ltН }'ЛИl~

ро:ко'М

ТНВlНіть .цраці.

З росл а

п РО!д)'lк ­

Ось 'вО'на,

чуто­

JI: йна си.па Фізку.пьту;>и й cnо,рт у ! - КО'ли д'eHb~Ba не за ·Й,маюсь спортом. 1Ю3ІПОВ Ї<.:tає ОКОО'І'ОС!Il­ ни.іі, шофер Віктор Ольхович, -

парт і йної

ЗаlКЛИК ·мО'С'квичів

заІВОДУ ХОЛОДИJWни;ків. Витра­ чан'ня СИРОВlIiНИ ві)1бивається на

Пра!1НеIfНЯ'М зберегги

більше

!ГpOMa~iI­

ві.дом і імена го;ю1ви ,НИЗООIl'OГО фіl3К}V1ЬТ}'ІР;НОГО Х()..,l1еї{ти.ву дJCCT .,Колгоап·ltИIК:. Па.вл а Кривенюка,­ ВЧИТеля Iросі'їісыоїї МО'ВИ і літера· Т)IРИ та 'ВIІІКlлащача ф:,з.К)';,1ЬТYlРИ М1іСЦе80Ї ·середньої шкО'ли КО:\1У ­ н і ста МИ1КО.1И · Паls.nюка . БоНІ! !Не­ о,д.нор3І3ОВО бра.пи участь 'f ,рес­ пу.міК3ІltCblКИХ змата'НItЯlХ , захища­ ли честь району, області , 'мають ба.гатО' ПQХ-Вз<"1ЬНИХ гра,мот і ди;n­

.10Mr.в . В Т,рост.smщі , .мабуть, нема такого юнака чи tll!ів'ІИlНИ, яких би ці

аКГІШ'Ї'СТИ

ню .

'К:РЬМ'

не

Н8'ВЧИ"'И

ТОГО, ІІЮНІІ

п.па,ва,н­

-вед·уть

ще

н сеК\Іі:Ю ,г~м.насти.ки .

Ентузізстів оnqрту Ів сел·і .не­ Понад 20 ·nрома,д.сI>КИХ .ін­ СТ.РУ:К1'О1рів і C)UIlдbB З спорту , 70 СПО'Рroмен~В- РО'С3іРSlдН1іоК hВ, 50 знач ­ KicT:m ко~шnек.сv , f1ПО , О'ДИlН !Май­ стер с.ПЩ>ТУ. По !ШВа, рО'зряди із Сl1РЇJIIlби та 6аскетБQлу-о:дер-

Ma.lo.

су ГПО, 90 спортс.менів -:ро~р·ЯіДни.кі,8, пorб)lд у в·ат и ста.д :он 1~liebKO·

2

15

вереоня

ЖИТТЯ 1966 року.

вання і екО'н()о'Ючно.го СТlІІМу.лю­

ва;ННJI бере.ждиве

витра'чання

рахУНОК, робітни,ки вже сьorодні 'Вчаться eKOH()o)l!H()oMY ленню до матеріалів.

ба,сейнз У

вишкою

.lJ).1I'Я

став-

О. ГОРБОНОС, 6 •••••••

го Т IllПУ ІН а 3500 м,іс:ць та /ВОДІНИЙ ~

зборах,

ВИlltне _ ·в ДOlп~щеН ИIХ 'Н'Е'І.10.,, " ках

ц€>JOOВИХ

недо.сгаl1НЬО.

ВЛКСМ

не

РЯДИ

П()lПОl8нюва'.11ЮЯ .

роботою цеховогО'

Яlвища,ми.

д-J3 УОЮНО , а,КТИIВlНО

зв Ї'І"ІІО'-'Ви,бо,рн,і збори .

ти IВИlЯІвили

цього

О.

пройшли

КО'МУ'Н 'С-

чи'мало ~СТОl1НИ'Х

ЗЗlВО'Д ТQlР,l"маШИ IІ О-

Не\!І,ОJl1lЮВ, ГОСТРО засудили не-

'б)U;УlВ'aJiНЯ .

.... ..."...".......,...,,,..,. .. .с- ,~..,..."....,...,...,......".... ,.,." "."..,\

tlав,lI,НКН про

'викО'нання

держа'8JIОО'О

плану

це-гельним

за водOOtI , 'не

можна

не

роБО-IIIМ

рукам

гово'РИ­

ти про людеіі . У серпні в нас була ПЛlliНова забюпе-ченііСТЬ кцра:ми . І заво.:\ перевиконав

жени'й

ордено,у

на

40 тисяч шт}'к. Зараз 'намазакріпити faeMocb

ЧЄh'!аемо ва,с , шаНОВІні товари -

уопіхи.

ші.

пла'н

випалювання' це-гли

ходьте

прщювати

ДОобре трудяться О. А . Тов­ стеlllКО нещодавно нагор о,,\-

рювальниця теж може бути майстроу С'воєї оправи. Це до­ вела на,.м 'на прак-гиці ,Віра ДуитрiJВна Бі·рник. Прийшла вона в слюсаі»!{).-еклцальниlЙ цех :м 3 заВО.1У TOPГO'Be.lbHOfO машин()обудувЗJННЯ ,30осім недав­ 'но. Чоловіки з недовірою поста вились Д О жшки"'зварюваль­

ниці. МОВJIЯ1І : « І з наш()ого бра-

та 'Не всі ВТРИМУЮТЬСЯ

ТУТ»_

Але з перших днів РОоооти 'ВіА-

директор за~ду. н{)шення ДО l}feї з~.інuлось. В;с •• --. ......... I'І . . . . . . .. . . . . . . . . . . . IІ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t-'I

завод.

О. ШКАБАРОВ,

ГОРДИМОСЯ Жіlн(\а в сщщitfщі \3ваРЮВ3..1Ь­ ника . Це так незвично для нашого ~Ka. Проте жіlНка"l3ва­

.на

директор

заводу.

нею

ра Д,\І итр ів на стала виконуВі3ТИ по піВ'ТОРИНОJ}МИ за 3!Уі'Ну. ТО'В. БіРНIliК доручили в.іДIПО­ ві.1альн}- оправу . В о на вари' ть ра,уи причепів. Нкі.сть ЗР0о5ле­ ного нею -

'Відмінна .

Жі'Н/КИ ..нашого це'ху , crпосте­ ріга-ючи за її ·РСіБОТ(jЮ , вияви­ ли бажання оволодіти С'пеціа.1Ь­ ністю зварювальниць . Ві ра ДмитріЕна Iпере.l,RЄ с'Вій Д9свіl і В'мі'ння іншим . Мені ЛО)(jоа єть с я робота зварюва.lliliика,

жінка. ла її. школи лоділа

ГОВОРИТh

Інаюше я б З~'ЇНИ­ Адже ліеля З<lкін'чеЛШІ ФЗУ в 1949 рці я О'ВО­ прОфе с ією с.1Ю'с аря- іщт­

-

Р}lмеНТ3..1ьника .

Але іскри зварки U J.'lьше привабл1O'ВlaЛИ 'Г. БіJ)'НИ'К . У же через рі.к вО'на з'Вар-юваль­ ·НИЦЯ. І аж до ЦЬ САго ча с )' . Це шіС1'на;щять літ!

МИ Г'ОРДІІ!МО·СЯ ТЮ!, .що В на­ шЄtМУ колективі ТРУДЯТЬС Я та­

кі ПРЄ'КРi!JCIНі люди. В. ДЕРЕВ'ЯНКО, бриrадир слюсарно-скла­ далыюї бригади

...........

'J1peTbOOro СТУ:П~­

16 3.

Подарунок жінкам

Нещщзв'но ЦК КПРС і Рад а МіlН іпр:' в СРОР 'РО'3>Г.т.ЯН)1.;lИ пи­

Дуже хо.рошиЙ

жу,рНа ., м о,д

сСи,'ует:. 'В"ПУ1окають т а" .,.',нці .

фі,зич­ о<раїн ;

В ,НЬС,МУ ,ПС\.1а;fОl'ЬСЯ ,не тільки

пrК.1УВ3Н'НlЯ па!ртії і vряд у п·ро п і дJнесен,ня ФіЗКУЛblТУРОНОГО' PjlX Y, Я,КIІ'ЇІ Є ,в а Ж.1Н1В 1t\1 засо6о'М 'ви·хо ­ ВЗlН'Н'Я .р аДІЯ'НIС ЬКОЇ .1IQДИНИ. в':д­ КIjJИlВає Д'_'ЬЯ еНТ Уl3і'ас ті,в з ТIРОС'ГЯ Н ­

МСt,lи

О'Д·я.гу і 'В ИІКРОЙ,КИ , а л е

пора\ди

,по

д,афС'ТІsу.

по

домаШНЬQМУ

естети:ц і.

й

госп:) ­

п·о I8I1'бо­

'ру фасону платт·я t,lля п евної Ф"ГУj)И і Т . д . ,IlРlц,БЗJТИ іЖ це й ж ур нал 6улона.дlзви,ч аlЙНО 'ваЖІКО', бо

.всього радіЯ1НСЬКО.~ О ЧУДСlв і \lерспекти ­

ви . На це 'П~КIJI}'ва,"ня 'вони від­ ПСІВ-\lають 'Но<ВИ'МИ усп~ хами у Пlра ­

РАТАУ.

П(}ша­

ші . nористуючись можливістю, мені хоче-ться залро с ити '10.1ЦЬ j насмеlfНЯ ра.Йо·н}, : ори С

ня З Jlегк о·ї ат.1еТIІІКИ Qдеі>жано на· ,райіОіН'НІЇ:Й спарт а кіад і.

кор . ,во",и,нська о·бласть, Юверці,вський район .

« Знак

НИ », Л. Ф. І\узьме,нко, М. П . СИТЮ'К, О. ІП . Бо'ндарєв та ьн -

лершо,го.­

ці. НОВЮІН Зlдобутка\IИ у Р03lгор­ та, нні ф ~З'КУЛЬтуіРil'о - м'а'сової !рО­ боти.

КП

ук,раїни .

СТО,1Ь1нО''Г0_тенісу і в,зж;кої атлеТI!­ ки, 6 аскет,ба-.'fЬНIІЙ ко,м,плекс. Си­ стема;Гltч>ні l1~еН'у,ван.fiЯ ДОЗоВО.1Я ­ ють ОП'::Іr,>Т'ОМ€lIfЗlМ' т,рoc:rян-ця зай­ мати ;високі місця у змаrа·княх . Та, к , ЧОІ.lОlВ і'ча, і ж і'нО'чз 180лей ­ бо.пьні !КQlМ3Jн,ди арт і ,'Рі IВIrЙШJI !! перемоЖlll:ЯlМН т урнір у на.ЙlСи"ьиі ­ ших ОЇl.1Ь1СЬКИХ KOMall\!1 област і . Іх

цЯ. які .для н а,::JOЗ У . нові

ПО'-

ЛОНДДР,

іНС"I>У.ктор райкому

майда,нчики, об.1 ад,на­ Mj,cue IllЛЯ : на ­

г а,н.н-я ,да.пьшого РОЗlВИllКУ НО"Ї ,К}Vlьт ури ri ОПОр'ТУ ,в

не

леНl1х Н~ДО,lіlК :lВ, )1(Jп:шне 'ІШК О' н а1fН'Я 'ВИРlJlбн IІ'ЧОГО П.1 а!Н у пе.р шого р ок у П·'Я1'нріЧ К IІ.

що Івсі, шість .р їiJIblНИЧИ.х 6ри,га..1 ~ають футбольні , ВOJIе'Йбольні і

СТУ1пенlЯ . ЛИП ,10М

конт,ро -

КОМ'У1Н іcrи ~РИЙ,ЧЯ,1И ,н,а зб:) -

-

Д~пл о, ма'Ми

р.()Іботи .

рах KOIllКipel1He ді ЛО'ве рішеН'н, я. Оn'РIЯ'М'()Іва'не на УСу'неонн:я 'ВІІЯ В -

Ста'д :'ОІН оп-аР')I:IJЖ У,€ ТЬСЯ, а ЛОЮ!

н а ,;'Орщжено

їх'НЬОЇ

ПС'МОГИ .

п::,:ucУМlки CQц : а,1ЇСТ\ІІЧ>/ШГО зма r гіНІlІІЯ 'n::IД'ВОДИIJI}!СЯ 'нереnу,'ЯUJ-

МІІ

.низО'в·и,ми

Д2lвалО" .дІ'щ ооої практи'ЧІНОЇ ..10-

кО'м'ітегу

ВнаслїlдОК

BQHO не-

лювалО'

Не булО' нао1ежуюго контролю

за

КОМ)1Ніст і,з .

дсcrа ,l'НЬО IкеРУ1В·а .lO

па,ртор:rа'Н ЇіЗ а-ц~я'ми, ,не

C:nРlllбкі.В ~

,воду.

О. СІЧКАРЧУК,

НОВЕ

Треба сказати, що.при :пере­

xO.!IJi на HGBY СИС'тему 'ПJla'НУ-

Ве ·

на

ц,ЮВ'аlll, а

ЯК()JМ()Га

них ме-трів деревини і більше 40 TOJI'H ніТРОІl'р~укціі.

ще 80 .громаIдJСblКИ'Х і·нструкторі.в і CYдlдi'B, 150 '3IHa,ttKicJ1~B ком,плек-

наС1}ріЙ.

ро~мни.к.

5О,р іччю

Виступаючи

т. Шу.пЯlКВЩ.м·:;тив, що КОМСО-

З п()очатку

рІЖУ зеКОНОІМ·лен0490 ку>біч­

ЛИlКОЮ ЖО'вт,ня , ф :'ЗКУЛЬТ У РНИЮ1 а'ртіlllі ЗІОБOlВ',я,зали,ся 1П,Щ;,ОТуІ8ати

ТЬСЯ

-

матеріалі'В.

1967 року перейдена f()ClПРОО-

но стрі.,ецblКИЙ 'ТИф,

.вШ<ТОр

лаказнИ'К'зх

цюють У 'КО.1госпі

ГOlpo,дO'mн i

СЬХНЙ fHCllpyк.TOp. очоmо€ секц ію шта.н'Г:стj:в . Да.пеко за межа ,\1И ,]{{).п.ГООПУ

eK-ОНОоМtЧНИХ

ді ЯЛЬІН ост.і пі~П·РИЄМJCТltа . T()~y кожен працюючий ЛРОЙIfЯТИЙ

НЮК . Вони ,не l1: m"ки дося'Гли усп:'х і,в у СП орт і, зо й ,до6р е пф а .

ПРІМИ'В СIIJI , ба'дЬО!р :Ьь, п,j,д :,ймаЕ­

і ленін-

матеріалЇ'В маТlІІМе велике значення. А оскільки колещrгив заводу хододилыиківB 3 січня

Идучи -- наЗ'fС11річ

гаlНізаlЦі,ї дО' НИХ не /Вжи,вало.:я кі.ЯlКИ.Х м іф ImЛИІВУ .

Г()оворячи

IГР3І,іЩlв берегти метали та ма­ теріали підхопили робітники і

Мико.,а Оль­ к,РО"ПНlВСЬІКИlй .

оовnи. А

з боку сеюрета,р!я па'ртііІної ор-

ОС" ,,,,,,,,,,,"''''~~.c'".:'1'''',.:1'''''~''

Перши!й РО' ЗI}Я'д з ВО.1еЙ160.па має М0\1О"ДIfЙ 'К С,'ЬГООП'НИІК Павло Анто-

ни'й .

ві;ДІЧ}'ІВЗеш

·газета

риса хазяйська

пору ­

еНТУЗІасти

ж а,1И ме Х ЗlніваТОРIІ хович і МИ'КО,lа

OnїlIIНa

Бережливість

.

ТО' ,ХQIIIЖУ "'кийсь в 'Я",1ИЙ , ,СГОІМ:"1е­ lПотрекуешся,

13О8І6м.

ї АеНЇНtра"ЦЇIІ

господарства .

,пО'ліТIІ"ІІІ-:)Ї

чолавБк.

5

Пі.:IJВОДЯЧИ ЛЇідсу мак 31вітнО'і!ибqjJ Н И'Х 3100р." в паl}тій'нО'ї QjJгзніrза,ції 'меХЗlн-і~но!Го цех\,. слЇlд закIІ'Н\'ТИ сп;>авед...1ИIВИЙ доюір бюро 'паР'Т і'ЙНО'Ї Qnra·Hi.'\a 'І' ц Н ЗЗ'ВО!ду , (IС~юрет а,р т . П-ритула І. М . ) , яке у ве,lИ\к і,й M~ pi

ГОС11ЯІмина з3t.ЧIЯ' 'ГГІЯ,х .в

За nочuном москвuчів

а====================================

Rо.тп:хюпу сРа'Д:Я'lІська

ТallЮlЖ

Бес:'ди

t:I.,:-.,...,. q

З нагородою вас, Іване Прокоповичу!

Тростянецькі

роботі

'рег. YVJя:рно, леюці.ї ие читаuтися

В тому числі по БРОВАРСЬНОМУРАйОНУ : Орденом «Знак Пошани~ Пав,лві<а Івана Прокоповича директора Заліського дер­

р (,к

ЇідЮ.10nічніІЙ

в іробіl1НІІІК3ІМИ .пРОВОДИЛИІСЯ не-

За досягнуті успіхи у виконанні семирічного плану розвит­ "у лІсового господарства Президія Верховної Ради СРСР Ука ­ зом' від 6 вересня 1966 року нагородила орденами і медалями СРСР групу передовинlв лІсового господарства.

жавного заповідного лlсо-мисливського

шКО'лі

з

ки, ЯlК.і 3Ifають і .~юБJlяrrь ClВаю оп.р 2,ВУ. Секретарем riЗlрт і,й'нО'ї opгa,",i,~aiЦ Ї Ї обрз;но т . Па.u:а В . .в.

комунjcrи , кк І . Т. ШКIJIOlВець, Ш. Та,гіJЮВ га Ькші . бу.~и. рЇід_

но , ма,щ .M.ЇJCЦe ПСlрjlшеН'НJi ТРУ ..1'(;'ВОЇ дкоци, п.п~ни'. А tГIзргжн'З о,РlJ'а'нізаіЦ~Я м ирил ася з таки-

довуокалНlOЯ 'недОЛІКИ.

НАгоРодоюt

з

Недостат.ня увма приділя ­ dlk~вlІІЩен'НЮ 'МеІ!ами КПРС свО'го ідей:но-поліТИ'ЧIНО' го .рhвн·я. заrз'начИlВ у СВОЄм у .ВИlCт)ші т . KplflВeЦb . -TaiКi

~и,ми

.nартБJQро

До його OКJЛа\ду ВlВіЙiUJJIИ енер ­ гі ЙІНі, lilНіц і'аТlІ1ВІІі в·wробни.чни ­

-

,нЇіЗа.цИ Т. Ша,поШІНИIКОІВ, знаючи цро таке становище. не ре3іГУ'В' 318 ,на це.

не З8JC.1У'ха·на

м-али

дО'

· профcnМки .

на ш.JIЯlХ ,де30ріГа,ніІ3аціі, JllїiдiCK.дЖYlва,н,ия. А сеюретар Iпа'ртО'рга-

ак­

PQK Y. В цьо­ IКО,18КТКВУ

ні

не

випа'Дку

fИ і IдІРУЖНЬОї J<JРIfТIfIКИ ст3t.llи

ca,m·aYCY:H-УОС>l

НИ'Х оБГОів~рювал и,сь

1'1 цеху.

НЗl8іть до таго, що oкpeM~ КО-

о;рга,ніза'uіі

Ша,пошни,ков

обо .

МУJfіcrи зам·ість 'взаемодопомо'-

ЗОіК!Рема 'ВІК азув алося , щО' сек­ ірет ар

від

На зборЗlХ члени КПРС об­ рали

МОЛЬСЬіКа орга,н,іза-ц:'я цеоху .nра-

Яlк не ПРИКРО, але Д:іііJ.Wl'O

Биcrу1Па.ючі на з60ра,х nід­ д:а J1 И ,ГОС'!1рі:Й критиці 'НедолЖи .

11 а

зас.1)'Т' а

. .

l'ItШИlХ ·иеДQЛlIЮfВ .в.Р

зваlНН·Я.

обся,гви,робНИlЦ11Ва

не\!П .1а

.

І.

іробнкц11ВО дало ·велИlкк.й еко­ 'hO'm-іч.нИ1Й ефект. JlОО11ііЙну увагу rr p и.ділЯ ,l а ла'РГ j.ЙlНа ОР'ГЗlнїзація РУХО'lВі за комунkтИ<tну працю . 28lКJga ­ 'щим · ВlflроОНИ1!.ни'к а, м ПIРИIСІВO€­ 'но 38аНіНЯ розв ідіНИК :IВ майбyrr· НЬО'ГО, а 59 :робіl1НИlКів борють­

про­

на

партійних зборів

110!l/рац.ювали

та і!НlШі . На їх .рах унк у :деся'llКИ раlЦіОінал ї!:затО'рсЬіКИ'Х пропози­ ц і й, l8І~ра8ащжеН1і'Я Я!ІШХ у ви­

булО'

106,5

/з звітно-виборних

іншкх

тт . Са'раЙіКін М . А., ВлаСИIJ\ Ф . д . , ,k-аленчеНі<О В . А., МО'·­

цеху.

Пере.д

8КnЗUllК }'.

зб :" ьш И'вс Я

на

П:?Оllента I1ІРО'ТИ період у ми.Н'УoJJО'.го му

А. С. Лyu<а,ш€!I'ІКОМ. М . І. Са­

,вЬдрООоти. к.ОМУlIf1ЇЮТИ !На збо­ .ри зби:р-алися рі.д;КО, '!Іитан,ня

Сl'вомви,кона'lЮ цеlLта,

)'(Щ:'llIiНО'

цехом,

ПРilВI'НО' чути ,п,ро те , що ВОСЬ ­ ,~шм іся'чнийо плаlН по · ;ВИlГlуоку lВаловО'ї ГlpOД~1Кцiї ПЇдlгррием­

проду.юцН

Імуні~ти

ви'пус.калася

'моєдом і П. А. Зв€,рєви.м . На партіitних збоРЗIХ 'КОМ:У­

і

,ВНіроБЮЩl'ва

3

за'В'дань ,

це

серце З3ІВQДУ . і відтого , ЯК ІІЮІНИ О!Jря,МОВ}'1ВатIІ'МУТЬ робо­

\для

,n.1aCТlfKY .

У

Комунюги цех у ,в і рно зроз у­ що

ПІРес .

~ПРС

'в і,д­

-

На заlВодіі одержа,нО' перший 1Jl.1аС Т IІІК. ЙОГО' за.С1'ОС}'ІВ·аIll/НЯ 'Р!ЗКО здешев'IМО 1П./10ДУlЮuію, П0l.1і'!1ІшИ'.10 Ії я'кіcrь.

'Ги у rocПОд3IJ)Cl>юі ОПір3lВи. З}1Ї!ЙСiilЮЮТЬ а.ван.гзр'.!IJИУ ,рооь . 1І10СИlllillВ'CЯ Іх ,&ПШfВ на осі сторони вКр006ннчого іrpо>м ад­ ськ();"о ЖИТТЯ 'п:.дnР\l€· ~11Ва. м,і ,,·и .

і

члеНами

змОІН­ ІВ дію

oк.ndдiHe

за'вда'ltн,я 'пустити'

ooBiJIa'lbHe

ПОД()JJа,lf:}tЯ.

nWB

:дlЮl1кnліни

ц і єю і а'д!М1I·НІСТ.рацією ,цеху бу ­

п.рЗJВИ"lblні д-ili с€'>{ ретаря n.а,р­ тіЙ'нО'і орrаН'їзаuй т . Ш2IП-ОШНИ­ кова і о~ремих KaMYHOCT~.

перед/плата

'на

ИЬОіГО ,не .ІІІрнЙ ­

М іалась .

Фа6рика 'меха:н,ЇЧlНОГО ПОШИТТЯ

і 'ремо.нту

В'ЗУ;Тl1Я' Брова,рсЬІКОГО

[lОбут:кбм,q і нату оснащена наЙІНОВ:ЬШWМ' УСТ3Т!К)18а·ин.ЯlМ. я'Ке J! ИЛО m-еха,н:'зува'Ти ~lci "р!У'ДО'М:С11кі II1IЮЦеси . На фото: HORa к он::зейєрна л іr,ня . На лередньому lI Л З'll і Н . В. Н,іколаєв та Ф. о . Лисенко.

дозво­

шевц ;

Фото А. Коза ка .

У lВ·tшюВ'і\дь на 'B-eJIlІІке 1l0ба­ жа,нlН.Я

ба.га'ТI>ОіХ

Ж 1ІНОК

редак­

ц ія lВЇ!дJкрила In~pe(1Ln.,1aT Y на овій жур!наlll на 1967 рік. «СИ· л ует»

на

.--.. 6

'ВИХОДИТИ' ме

ч·отири

Р:ІК . ПереДП ,1агн а ка р,ООвз'нц і в .

ірази

ці'l lа


Зростають надої молока Тваринники нашого ралгос­ пу з ca,!tIOfO поча1'КУ P~KY бо­

('пра'ВИТИСЬ

з

цwм

заВД&ННЯ!d.

AYKTWBHocтi Х'удоби і з міс.ящя

П()переду в 3 Mil!ra IfHi йде бри.гада Микми МикИ'Товича Ка' цалапа з пеРШf)ГО відділка.

в

Y'fJ]i~y.

тут -сере","ьод()бовий надій на

план

ко-рову C'Fанl)Вить 9,8 кілогра­ ма. Доя:рка ГаЛИ'на Одек·санд­ рівна МИ'Китченко з :по·чатку Р(ЖУ одержала 2525 кілО<гра­

рються

за

пі ,,\вище-ННJI

Mi'CJFЦЬ ДО'биваються

На

1

верес.ня

рі'Ч'ний

IПро­

прода'жу м·олока державі вико­

пано на

процент.

81

у перші'й декаді поточнО'го місяця ми досягли .'ІеЯRО'ГО ПЬДВИlЩеНIfЯ денного нцою 'мо­

лака . В оста'нні дні ·одержува­ :ІИ його по 8,3 кілоо-ра;ма на

корову

проти 8;tKЇ'JIorpaM1

на.ПРИ1йнці О'станньої дека .]и серпня. Позитивно ;вплинуло на ЦРО,,(уктивність полі,IIJШЄННЯ

кор."овОІГО кор о ви

одержують

45-50

-

ращіOJНУ

за

Rілоо-рамів

тепер день

по

с(жовИ'Тої

кукп},,:tзяної .маси, 7 'кі.10гра­ M~B кор)ювих буряків і 25,0 rpawiB КО'НЦЄНl'ра11ів .

у нас є ре:lльна можли­ вЇ>Сть виконати рі'l'НИЙ IПлап продажу молоока державі в ці ­

М'Їв на корову , а зара.з що~я

надоюf. по 10,3 юіЛОГРaJМа. 10,,:кіЛОГРМ.t()ві щодО'бові нцої мають так,ож

ЄВlГєнія Мwха:й­ лівна Степченко, Віра Р()Ма­ н:івна СJI}'Товина і ЄВфросинія Стманївна Ходос, які ,за вDc'Ї'М мkящів одержали вїідпов.ідно по 2512-24!t5-:2·480 кіло­ ГРШlllів

на

кожну

корову

крrплених :ГРY1ll . Колектив твариннwкiJв брmrа­

ди !Веде план

БОРОТllБу, щоб

'МОЛОК()ЗЗlГ(Yf.івель

ці,вників

сільІсыоо'оo

г(юподар-

ства.

П.

СТРИЖЕУС,

головний

гаються

госпу сБо6tJицькиЙ,..

те,

щоб

успішно

сві, й вико- ,

нати до юіlЩЯ верес.ня і тід.но З)'стріти Всесоюзний день .пра~

лому по ра~госпу до 1 лИ(~то­ пада . l(ращiJвники феj)!tI Зlllа С за

за­

зоотехнік

р·ад­

ДОРОЖЧ~, АЛЕ ВИГІДНІШЕ Не ЗO.Dсім звичайні тварин­ НИЦlжі феР!tIи будують те'пер в Е('то·нії . На них не!tlає ні :під­ в-існих iIrrpk, ні ('КРООRОВИХ 'і'ра,нс.портерів, Я!кі ДОРОІГО кош­

тують . Ці. мехаf1із.\lИ

J3а'хіню­

ють тракторні шас:і з КI)~плек­

ТО.\l необхідних знарядь. Дегкroа.ч:іlfні робочі механіз­ ми на цій .чаШИJНі дають 3'11І0гу використовувати її для на­ ваlfТаження

к (}J)!М у,

для

транс­

ПОРТ)'1вання підстилковorо

TIJP-

фу. 3а її допомогою неоваЖlКiJ прибра1'И

Новий

гн,ш

з прИ'МЇЩення.

KopiBHWK

дещо ШИj)ШИЙ,

ніж звичайний. , Варті~тьбудів­ НWЦJlва ПРіІ'Міщення на 18 лро­ цеllтіввища

'Від

(з розрахут'ку площі 'на кож­ ну тварину). Але еФективність ЦИХ

новобудов

К()lоІ!Пенс}'є

до­

даткову 'витрату КОlшrів. ,Еко­ НWlію дає СКО.рочеIfНЯ на фер­ мі І)б-слу.гову· ючого ..персоша,lУ. БілЬоШVСТЬ вир()бничих процесів тут ,механЮ()вано. Не Тр~ба 'RYпувати

і 'монтувати

пі~ві'сні

дорOlГИ,

rраН'СЛO'j)тери.

Але найкраща /Щіпка фер­ мам - .вaP1'i~TЬ продук:ції. На вирооництво цІЯІтнера МGЛ'Qка

Требухівці, рівняйтесь на княжичан! ЩО ПРИХОВУЄТЬСЯ ЗА ХОРОШИМИ РОЗРАХУНКАМИ

JідУЧИ .в Треб~хuв .ніIЧlНО·Ї

.ро!БОТI!

на

1]ра,К'торі·в .

бі.1ьіше. що і алроном і са'мі TP~K' тористи

IJ.ро'вадитьоя

щ~рев:'Рку ми зна·

ли , що ~!і:QЦеВIІ!Й 'РЗl.!J;ГООЛ ,ВИІК'ОЮІІВ пла'н opalНKII на ЗЯJб за станом 'на 10 ве:ресн,я на 20,5 пр.оцента, а за 0'СТ2'НІНЮ п'ЯТНlд.еНI!VУ тут ЗОірано 2б5 reКiTapUB . Пока;ЗlНИ'К u:iJlJKOM за· ДОІв;іL1ЬНИЙ.

У конторі Iра!J}Гослузастаєм'о ГО·.lСIВ· 'ЮГО a.f1pC1H{)~la т . ХОЛ(J1Д, ке­ РУ1ЮЧИХ в і Щ!І.і~:ками . БРИl~а\ди'Р')В. Т)lТ IliРОВадиться наlРЯД на на­ С'ТУ1nний день.

Ольга

МlІІКитіВlна

'показ~'€

нам

лда.НoJграф :IК qра'IІІКИ зЯJбу на ·ве· ресень і ЖQ&тень, ,розрООЛ6НИ.й в ц і'лО'му по рад;roолу і по ·кожно, му вl.дJдіJIIКУ з<mрема . В ньому

_\І 8Х а,н і:затор 11 ,

~IIY Tb

ио'рми

ЯlКЩО

,ВИlКОIН}1ваіТИ'

в!~робітIКУ,

виорюва·

" ТИ'~IУТЬ 51 геКітар, а що;п;'яcrИIд6Н' ки 255Г€1KTa,pBB. OlpalНlКY пtW€iд' uачеilО ПOlВlн іостю 10 жо'в'ГНЯ.

заlвершити

до

- Дуже ба,гато І'усенИЧОНИХ траВ(;'Г()р'іIВ сто.Їть 'на' peMolН11i·, акаржитЬС1Я ГОJЮВlНИЙ аIГРОНОМ . ­ ЧЄ\iJeJЗ це 3МУ1шенj СІра:Н1КУ ~POBO ­ .диіТИ т і лыии ,в.ночі. д ійсно,в раlдJГOопі на лоточно­ му ре\!сюі за'РаlЗ переб)1Ває 6~1 гусенwч,ни,х маIШИlН, аб:> ПО~lОВ·И1На на,ЯIВIІИХ. до ни·х не виста1Чає ба· гато

заlпа,они,х

переда'ч.

частин

л)'ска,ча,

N2 3012 • .виv1lки

-

коробки

л і.д.ШIІІЛІН lІ1Ка

ка.рдааІа тощо. Гftpи­

ЧИі!іИ

ВИХОідУ llра'КТ'СlР;:В з лащу pkJ'Hi - Н€iдоБРО!fкісний ремОІНТ у маЙІСТер:ні «Сільгос,nте:хніIКИ», не ­ д:ба ~lе стаі&lNIІНЯ ДQ НИХ тра1КоТО' РИJC11:IВ . П{)'jJJуше!~ня :loрЗІВИЛ екс·

ллуата.u:И . К'Є!Р lIВIНИIК Ї,в

Отже, це ЗОобаlЗ1lffiЗУЄ ,РЩДj;"ООfllу і спеціал :ос·

тіlВ ОРlга,нізувати С'пра.sних машИІН. ТІ!ТИ ЇХ простою 8Jн о чі .

чі l1КУ робату llюб не д'Опус­ ні ІВдень, ні

ТУТ затрачаЮlJ'Ь лише "ві 3 ЛІ}­ довиною Г(lДИНИ. ТаКИЙПQ;каз-

В.QI{'НИlща

-

рідкіеть

у

практиці

тваринник:івре'спу6ліки.

(ТАРС).

попередньої

•.• ".................."•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

а

о

лаШТу1Ва,IЮЯ

'ВIІІЖдlжати

на ораНІКУ. і,нш і три БУ_1И 'В'же на ло"і. C:Uиа:к П1раlЦlова .1И 'не осі. два В'ОІдії1'раlКТqрuв «Т·74» ті.1Ь : ки

відбr.lВали

за,г ііНКИ.

По дорозі .на лоле ДfJJ:y1ГOlГo а іДі11і.1Ка м:и ДQгна,1И два ГУJCеНlI1Ч' них

траІКТОРИ .

- Куди ви ї!дете? - ЗЗJли:га..1И траg.;,ТОРИlОТа т. СЗlМОXlвало'ва. - У та.бір на ЗЗJЛlра,ВlКУ і пере· 31\1':'НУ. Це нас же бути

перезМhНа

сьоміil

ГОДНІні

ве ·

ЧogJа. ВИ>SlВJl'яється, дlВозм'НlНОЇРО' БО1'И мехаi!llізатqpilв тут немає, а пра'lliЮIQТЬ lВони діJlЦДОООвО, 01/1.' нак хО'ті~и flри-ховати це .

.Бр:и,га!ди'р Олекса'НILIJР Ми.ха~о· В\fIЧ Овд';ЕІНІКО З llретьогов;ilдді.п.ка теж ПU11В6РДИlВ, що 1]рактqpисти rrра.цюють

по

діві

ЗМІНИ

п·ідіРЦ.

ВОІд!1'Я «1·74» MНlКQ\1IY ПЗВJIовича Ба'би·ча ми застаJlИ, Яlк ~i'H са:ме відlбива'В заг~н.ку. полі .вогнище .

Цей ТРЗlктqрИJCТ

ТЗJВ

і

розпаl.ll\QJ1ШИ

СИJlОС.

а

ан

6РlfuаДИlР

CJВі'ТVI'ЯІЧОК,

ЛOlказаlВ оре

-

на

удень ТО'Л '

отой

nPЗК~,­

на' 'Р}'хом.И!Й зран'ку,

на

відп~;,в B:tН. з,дИІВ }1ваJЮ: я:ка Ж мо· и€ipe3'Mi.Ha вноч : ? Тю!

Наближається хлlборобське свято Всесоюзний день працівників сільського господарства . Як і всі . сільські труд!вники, готують~я до нього и тваринники радгоспу Імені Юрова. прагнуть відзначити цю ВlІзнач ну подІю новими виробничиІІІИ показниками . Серед свинарок першість у соцІалістичному змаганні посІла Н .. Єфремова . Щодобовий приріст КОіКНОЇ з тварин. яких вона доглядає. у

Це

н·і,к

не "ра:кТOjpист,

Q<воч'і;вlнlщыкго

ві~пов~в

за

Hb'JrO ad"pOНOM. -

Вottи доов іщчен і ІВОДії . а меха­ нvза<горі;р у І{ас для дІООЗМUI!JНОЇ роботи Tpa'KTopUB неВlfстачає . ~а;(J:ЮЮТЬ до()ре. щоночі по ПfВ' тори

,норми

ВІІІКОІНУЮТЬ,

ньо,му

працює

l1PYCO<B.

За'хар

УіЧОІра

На'}lЩJlВИ'Ч

напарники

lflf1X

меха'н,ізаторі;в Мltкола СтепЗІНОВИЧ

Цахло і МlІІКола Ми.хаЙtrlович ав·

д:ен.ко по

адень

пі'Втори

Яlкі 1ІІІден.ь мало. за,й.няті на іН. ШIІХ ро60та,х. Це ш.ВКДlКО .ПОЗНЗJЧи.lОСЬ .на тем·

і

1ІІІН0Ч'і

8И1Конали

З РООIlIOВ і!ді БРИігадкра ми зро·

зу\!іЛи. що Він! ·В/важає ціJJ<JtдOбo­ В'У !РОбат,У

1)РактО<рИorіІВ

3ВlІЧа!Й ·

НИ'М ЯlВИlщем. Такої ж .дуМІКИ' Tyrг.

бeЗlлеречно ,

й

інші

ві.ImOlllц.аЛШlі

lliР а UJiIlf;H ІІІК и.

Отже, за

переві'ро<а

добре

flРИХОВУЄ'І"ЬІСЯ'

Чlfма;llО'

Нe<Jiрга'нізова.но.сті. ки

ста'нуть

Н'ому

У

на

А

'l1РафікОоМ недоробок.

ці

H€iдOpOO'

переші<сщі

·ВИIКОНЗltНю

І

локазаiJIЗ. що

роороб.1еним

уаrJi:ш·

..аJIIIДЗJНJН·Я.

не до.велося

що J)j'1Xа'ЛИСЬ по по..1Ю. і м,и ШВИ'Д ' ко д06ра;llИСЯ дО' ни·х. Зліва віІд п.раЦlOlВали

ПQj}IU

CЦIUH

бі,,1Я ОД!НОГО три ПОТ)1ЖlНі ryce· Н\fIЧIні llрактори. IQПIрава ЧОТИ'РИ «МТ3·5», а rrроя,мlО за ,1.ісоому, гою ще дJB·a сТ·74,..

-

В

іlН1ШОМУ

М'іоці, 1<рIIМ

ПОВlністю

Б

АГАТО ЗМІН ВідбулО'ся тут за останні місяці. У квітні

хетник.

Відремонтонані

встановлено

постійний

міСТКИ. догляд

за шляхами. РозквІтають зеледIЛИ:JСЯ на сторінках районноГ нІ насадження у молодому паргазети планами благоустрО'ю на ку імені Т. Г. Шевченка та у справа рук учліто . Зараз можна сказати: сквері . Це майже все заплановане перетвО'­ нів. рене в життя. ПІд час місячника благоустПрикрашає ГоголІв централь- рою. який проведено в селі голова сільсько! Ради І . Тимко

Та не лише центру приділяє· ться увага. Не забувають у

того .

CbOlГOl.1lНi КУJlЬТИ1ВУ1ЮТЬ рі.1J1Ю ще ДI Вla «Бєла,руси», П()lві~Оl\lи.в ГО· .1О1ВннЙ ЗJQI>ОНОМ раlдiГослу ~MeHi іЩGiрса МИlкода Ilваінавич Стри· ГУН . MНlHYJlOЇ ночі о:ра,~и ІЗ l1РЗКТОРiJв. ними піДIН'Я'ТО 70 гек, тар ів. YCI;eнb працюва,lИ на ОІра'н, ці ЧОТl~ри Л\'IO€1НИ'Чlні ~ашИlНИ,

заlJJТРЗ СIРЗіти'м'уть л' я'ть .:БЄ.1ару· сів» .

-

ДОТРНl~!, а,ють.

Не б)'.1.0 ще !дванадцятої ГОIll.ИIІІИ .ноч.1, ЯJ( на ІПО.~е П;JIfїхаларе· ~OH11Нa .,єтучка. МеХЗlН ік Михай­ ло ПаонаосовlfIЧ Горо6ей ПlpIllВЇ'З Оірачам ові'ЖУ вече-рю сYll1 з м'яroм і теПlJ1е молоко. Приroто· вила Ї,х .кухова·р>ка Уля'на НІІІКИ­ фор~вна УlМа,ч (,до реч і , вона го­ тує гар!Вчі ст.раlВИ і для меха,н; ,

заторів, що

IJра.I./jЮЮТЬ удень) .

Тут я Ч6ргувати,~'У !до ;Щ;>у:-ої· третьої ;N)ЩИІ!ІИ ночі,-ка:же т. Го· робей, а лоті'М на ов.ідіЛОЧИ ·

-

нок,

ба·

Відень

ПOlВЕ'Ч6рЯlВWИ, ро6<Ути.

Пе~іiJЖа дарств

молодих

деревонасад-

з

П'РИСТУПИ .ll1

• • •

Д!вох сусіДІніх

ПОКаІЗала,

що

в

до

гоопо·

них

по·

р:зноМ1У О'ріГЗlнізовано c.;Ja;HXY на :301116. К:Н,ЯVlШЧЗJНИ п'роя.вили більше J!lИна.х~!!l:omвості й ін.іціатwsи. щоб ВИ1Йти з ак,рутного ста.нD1Вища . І якщо вони ДО кінця БУJlLУ,ь на· ,полеГ.lИ.ВИlМ·И, то, безумо;в,но, до·

б 'ються успіху. ВзЗJгалі, об..:uва ра,дгоanимаlЮТЬ ВСІі можm!·В>ОСllі .в стис.l і С11рQКИ підняти зяб під 'весь ярий ю,lИIН.

A.nе тре:БУХ]ІЩSlМ. СЛ :1І1 по" illшJиrrи ВИl<ористанlН1Я 1]paКlтopiB у ·н.ічнИlЙ час

. РеЙід01Sа брига,ца: Л . ЛЕВ­ ЧЕНКО - i1Ifжettep раА06'ед­

члени СКОМСОМOJIЬСl>Кого про­ жектора:., , П. ТЕПЛЮК праці.винк редакції газети с Нове житт.".

cnoro

свита

минулому місяці становив грами. Свинарки У . Мак-

доглядачки молО'дняна великої рогатої худоби Г. Бар-

СlІменко, Н. Осипова, Н. ФомІна та О. Дубинська добились щодобовО'го приросту кожної свинІ пО' 847-625 грамів . Високі показники мають і доярки: Г . Якуша, яка надоїла від корови по 2839 кі л ограмів молока, В. Галиць ка 2815. М . НегО'да 2604 кІлограми. На них рівняються всІ тваринники. Хороше працюють і

бон та Т . Барбон. ЩодоБОвий прирІст живої ваги кожно'го теляти за минулий мІсяць станО'вить 668-620 граМіВ. йдуть останні приготування до переведення худоби на стійлО'ве утримання:

904

У

відповідь

иа

звериеии.

нагромаджуються корми, закІнчується ремонт і побілка тваринницьких приміщень. О. ЮРЧЕНКО, зоотежЖк.

.......

~.~

.жившись оздО'бленням своїх са­ Jtиб квітами і клумбами. вО'НИ ліпі_чан з радістю допО'магають зробити таке і сусідам. і мешканцям НемалО' нового у селІ за ос­ інших вулиць . таннlй час. Це І новІ торгО'­ Ми згадували Зорю . І там вельнl установи. ПОбуТО'вl І ди­ тон в усьому задає ветеран тячий занлади . житлО'вl будин­ праці РО'ман ЯКОВ<fЧ . ЖмІнька ки, сІльськІ шляхи. нове у се­ гО'лова ВУЛИЧНОГО' комітету. редній шкО'лl. Багато сил і енергії доклав І що в усьому цьому харак­ Він. щоб його рІдна Зоря по терне І спільне з літківчана­ ПОРЯДКУ в ній 1 озелененню не ми? Там ініціаторами походу відставала від центру села .

голеві приклад в цьому показу-

ням . У Зорі, як І в центрі. чи-

\fе:ХЗ :I/J!заТОРIf

СIf.1 ЗІМ 11

НО&ИМИ

ЦЯ зс,гінки. і ми ПОnРОlCИL1И йt"ГО в о!д·і я Мико.1У МНlко.lаЙО1ВИ.Чi:l ГО'Р,ба·ча 'Р,О'злов :.ати, Яlк ііде Р')' бота.

Зоря. Не мріяли його мешкан-

мало жень.

!ДQ<Во-диться

ианн. сСіЛЬГОСОJeхніка", Ю. АЧ ,КАСОВ, О. ЖУЧОК­

за зразковий

ці прО' наналІзацію. а вона є . Тут зараз 18 водО'розбірНИХ колонок, з яких тече чиста, як сльоза. вода . ГІгієнічно і зручнО'! Замінені всі електричні стовпи, і тепер немає нарікань на перебої з електроосвітлен-

теж

aoflperaTi'B. Тра,л.l,ЯЮТЬ·

QДИ'!і з дизе.l:1В ВИ.ЙШQoВ до кі'Н'

Гоголеві і прО' О'колиці . Не впіз·

нати зараз колишньогО' хутора

заlВерши,ти

'вересня. ·ка,же [ слова С,ВО1ГО 'во·

см іноді п<ма·МЮI.

ДІОВro ш}жати qрач;ІВ . Ще з села ВИДНО' бу1JJO К'раlf11,ШНИВОГНlІІКіІв ,

шляху

ОрЗlIfКУ

бувати бі.1Я

ВНОЧІ ГРУПОВИМ МЕТОДОМ

Кіl!JftЖНlчах нам

щоб

до 25-30 т . CТPI!Jf1y.H. НІ!

норми.

!ВІКЛііД .!ВmшвІР ДШШБ !НІР ftщu влітку. змІнився вигляд І інших вулиць. Приваблює порядKQM вулиця Леніна. Тут зусиллями депутатІв І ВУЛИЧНОГО' комітету посаджено чимало дерев, кущІв І нвітників, підтримується завжди чистота .

показу·

/оть Ч1Н1ІК.І1ад ЇНJШIf1М . На rYC6HIf1'1Hi траlКТО'РИ ти,жщень тому сіiJIИ тЗ1КОЖ .меХЗlніх Василь ЛРІІ'ГОІРОВНЧ Мазій, JljВa ()РИ,ГЗДНlри . на с:5€лаоруси,. чоти.ришофeu>И,

~

Трудящі С. Літок Н8 З8Г8.'1ьносільськвх ;JБОР8Х вирі·· шили до славного ювІлею Радянської влади 50-річ­ чя Великого ~О8ГИЯ зробнти на. Ииївська вулиця . Вся вО'на всі вулиці, всі населені потопає у зелені. Дерева і ну щі пункти впорядкованими, кра­ У двО'рах робlтнинів і вздовж сивими, ку льтуриими, ву ли­ вулицІ . Не побачиш тут зараз цями відміввоІ поведlliкн БІля тинів бу дівель ;шх матеріа· кожиого Іх мешканця. лів, глини І пlсну або канав, по ВИКОRКом райоиної Ради яких з дворІв стІнають нечисдепутатів трудящих схвалив тоти . Винні в цьО'му не раз визвериеввя лІтківчан, підтрн­ кликались в сільсьну Раду, ~oмали його в селах району. переджуваЛIІСЬ. несли вlдповІДНижче розповІдаємо про ну нару. І зрО'били для себе re, як вІдповІдають · на це після цього необхідні висновни. еверневвя гоголІвчанн. В центрі села замінено шта·

На

час ОіРЗJ!Ш<И з!Вбу дирenщі'Я f\!Ир.і­ шила ,лосЗ\дИ'ТИ' ЙОСО та деЯ1КИХ tIfШИ.х 1'Ов~риші'В на 1)раIКropи. щоб П(Щрщю&а.ли В lНiJчIН'і ЗІ~UНИ.

............................................................................................................................................. ......

-

а· меха·

9іі:дАі.л.ка,­

пах ·ЛЬдlll1Ят"язя'бу. Рад.гооп уже ЗОРЗіВ 320 гeKT~piIB I1JРИ rr.1a'Hi 1200. Заорав є 'roтових д.о ораll1КИ кn'lЬ1Ка сот гектщріl8J П,10іЩі. - Меха'нilзат-ори ста.раютblCЯ.

ГОТУGИОСЬ до

Зе~l.lі .Kc,nrOJ!1Uв J(а,м··IІиJcько·Бузыо:-о району ЛЬІВ'ївс"коі облаcrі, rоЗ\ташС\В :ші у за,плз: в і 'Р : ЧJКН Бу.г, дyDКe перезво,",южен:і·. Зараз тут lllllJ!ЮКИlМ 41jЮНТС.м I[ЮЗIl'()IРіТаються м:еліораТНІВ'ні ро'боТи, ЯlКі В'ед", бу дUве.lьно-мо'нтаlЖне )li1ргlВлі'нu~я N2 79 'Гресту «У'Кj)зг·Х~']SСIJ:6уl.].». З а л'яти'рі>чЧJЯ буде осушено меТОдОМ ·ГОlf1чар.но,го .Jiренажу б.1ИЗЬ1КО 20 ти.сЯIЧ Г€KTalpilB зе\f.rJ1Ї. На фот,о : М€"lіораТИВlні роботи на зе\!.r"я,х ко.1J"ООЛУ сЗоря K()o~!'Y' I : ::" ~y» . Фото В. СИ'.lVна (ФоТОХ1РО'Н'!'К,J РАТАУ)

що

за13на'Ч6Н'0, !що КО'Жlно.ї д0J6и 11j>bO' ма тораlКторами «МТЗ-S,. і ш ість­ ма гусени.'tними маШ : I.на'Ми «Т-74»

БУ\lа IВже дооя.та ГОіди'на ,вечо· ра. КО,lИ МИ Лlри'БУ'1И У ЛОЛЬОІВИЙ та>бір меХGlні,за'то.р і' в· П€iРШО'Ю BiiLLд':\lDка . ОДИІ!' a,rperaT лри QВ'і:т.л!

ник

.говорять,

порядО'к виступи­

ли радгоспні ветерани • ...і у ГО'­ ють ті. хтО' вийшов на заслуже­ ний відпочинок, але без діла не сидить.

Заслуженою повагою корис­ ту ються в селі Володимир Ми­ хайлович Стасюк та Олександ· ра СеменІвна Примич . Значний вклад внесли І вносять цІ люди вже похилого віну в прикрашеннl ріднО'го села. Не обме-

Незабаром

у

ГоголевІ-

сільська сходка. Н учаСНI\ІШ всеБІчно обговорять заходи. які потрібно здійснити в найближ­ ЧИЙ час цо дальшому благо­ УСТРО'Ю села, забезпеченню 8 ньому

зразковО'го

громадськогО'

порядку.

к. ДАВИДОВ .

НОВЕ ЖИТТЯ 15 's ересня 1966 ;:;ок у.


і дякує батькам І вчителям за активну участь в спорудженні школи. ВІн зачитує привітання від райкому НП УкраІни та райвиконкому колективу школи

Той день був ~вятковим для всіх пухівчан. В· селі відкрито нову школу, збудовану на честь

50-річчя

Радянської

вла­

раннього

міщення

ранку

старої

ключ від школи, щоб він на довгі роки зберігся як пам'ять

почали

про наш ТРУД, про наше свято.

до

від школи, директор т .

Радннсьноі влади

до

школи

Виступає заступник голови райвиконному С. І. Товстенко . - Нова школа, _ відзначає він, ще одне свідчення

при­

ди.

... 3

ми трудились. Дякуємо і батькам, які нам допомагали . Ми й далі будемо шефствувати над школою. Дозвольте вручити

сходитися учні, батьки, вчите­ лі. Тут відбувся коротенький мітинг, на якому було сказано немало хороших слів про ста­ ру школу, про все те цінне, що дала вона багатьом мешкан­ цям села, її випускникам.

Приймаючи

ренко

«золотий

ключ»

Писа-

каже: Це ключ до знань, до на-

-

50 _ріЧ Ч;'

І будівельній організації. ДалІ вручається Грамота від райко­ му партії і райвиконкому ко­ лективу ПМН-3, а також грамоти і цінні подарунки робітникам В. Ф. Сердюченку, М. Л.

Різаненко, В . Є. Пиндюрі, С. С .

Тихомировій,

виконробу

І.

Н.

Іллюші, начальнику загону бу-

берегти

ростаюче покоління. Тов. Товстенко поздоровляє

вавчук нагороджений Грам 0тою Міністерства освіти.

Потім діти організовано, під звуки

шкільного

духового

ор­

кестру вирушили до нової шко­ ли. Це був урочистий _ марш, яким милувалися всі пухівча­ ни.

Аж

ось

світла,

і

бралися

-

вона

простора ...

представники

зі­ пта­ по­

Діти

шикуються

лою.

перед

УрОЧИСТі

словом

стрункими новою

збори

шко­

-

директор

вінець вели­

багато

зусиль,

щоб

виросла ця споруда. Слово

надається

3.

ПМН-3 І .

ла

начальнику

Хававчуку.

Нам,

будівельникам,­

говорить т. велика

Хававчук,

-

честь

ний строк ву школу .

-

випа­

за

корот­

успішно

будете

вчитись,

1/, /ІІІ==-' ФШ & ',.Іі'

11

СПАСИБІ ;JАВРЯТУВАННЯ 'МИНУВ 21 рік після закі'н­ чення Велик,(}Ї Ві1'ЧИ'3НЯJlI(}Ї

маго

вііЙни. А .кулі й досі не ДlaЮТЬ

ши оо(жолок 'з організму. Зараз я п(}чуваю , себ·е доо­

Сьo.rодні я висло.впюю най­ ГЛИJfШrу ПОДjfКУ хірургам ра'й­ лікЩ)ні В. Д. Мудрицькому ТСі С. Г. Ласщі

за

врwryва'Н1НЯ

«,Вес­

на», г(}ворить Ле'ТРО IЛро­ КОІПОВИЧ ХИТРИJй, - вже бі(l!Ь­ ше м:ї'сяця не .npaцiOO . .я :}вер­ ну,вся в :Вроварську філію ательє -П(} ремонту телевізо­

рів. Тз,м 'відповіли, щ(} 'треба подз,ти 'заявку .

І

далі

почалася

тятанина.

Залишилось півділа

жиvя.

окладну

Вони

операщію,

'зр(}били

В

витягнув­

ширеНQМУ заСЇlдаiНJНЇ

лось ДРУІГий раз Їхз,ти в з,те­ по,рз,Дwв IПривез­

ти телевізор в Бровари. Та роз'їжджати сюди-туди в Т. Хитрог(}, ЯК і в іffiШИ'Х тру­ діsників, немає час.,-.

Наре:шті у вересні майстер

ПРИіїхаlВ, відремонтував телеві­

реюція змішторІГУ, в свою чер­

прщюва:ти.

гО

торговельного

пі;~IІ'РИ' 6МСТ­

ва .ПРОДаБМЬЧИМИ товара:ми, а тaIt(}Ж вс:танови~а поБЛИlЗукі­ оС'К , для пр(щажу промтовз,рів .

Та -прикро те, що те'риторія біля

маг3J3ИНУ

ДОСИТЬ

непри­

ваблива. Тут, ' на низині, П(іС­ тіЙ'но

збираються

води,

~Я­

зю~а. Д(} маг3!зину ,ва.ж;ко під­

стушити. Отже, діл(} зробле­ но, заJIIІІШИ~ОСЬ півділа. І ~o­ четься

()п'ОДllВаТИ1СЬ,

що

ке1}!В­

ники заводу зр(}зумї'ють поб}"Г(}во-естетиЧ!llУ

цю

с'торону

c.nрави і дО'вершать ЇЇ, заас­ фалЬТУЮТЬ площз,дку.

М: МИХАИЛЕНКО,

секретар

парторганізації

змішroргу.

зор. Зраділа с,ї,м' я. Та 'не ДОВ­

!гою була її радість. МаЙlстер

-

і телевізор перoorав

~e IнаlМlіlЧен()

села

Жерд(}ви

працюють телеві'зори,

не

а ,мМі-

CTpїIВ ждуТЬ, та ніяк не ді­ ж.дуться. Д о ки це Т{lИ'Ватиме? І. наш

ШВАЧКО,

позаштатинй

корес­

пондент.

lКoMЇfreтy,

КОНJlфeтlНі

заlХОДИ

ЩОДО полїIІІШЄ'НIНJЯ достаlВ'КИ кі­ НОС'І1р1:Ю<И з Брооарів, а та­ &<ож пі~іlбраlНО по.мічника кі­ н aм€:X а-н ііК а.

Михайлюк,

В.

Є.

дитинство,

запевнила,

гідною

що

зміною

за

славну

партію

кому­

ЧЕТВЕР,

Програ'ма

.ня

ВИ!щи.J{

і

сере.щнЇJX · спеціа.1ЬНIІІХ

. . . . . . . . . . . . . . . . 11 ..

IВІдПОВІдЬ: ~'ci r)'lp'l1K~B, У тому числі

керівниlКИ й Г)'Ір'ГКі,з

на самооплamн()оті , ~аю\l'Ь праІВО на че]J'ГОВ)' вїt!I!П')'ІС11ку з Зlбережен­ НЯіМ, заробіllНОЇ плати ТРlІІВалістю, встаllювленою

ЧИlННИ'М

ЗaJКО'llOl!l:ЗІВ'

C11WM. ОріГа,нізаll.\і,ї , що створюють

' ці J")'ІprriКИ, .пОВИЮIЇ І1Р'И іВИ'3ІІВlЧE'JIIiНі

.'

для ШКOJI' я'рis. с,Дзер­ жшнці». (Передача з Одеси). 17.20

16.50 -

-

До 5О':річчя РаД:Яl:IСЬІКОЇ !влащИ .

-«Село зм~нює ОВОЕ облWЧЧЯ». (ПеРlЩа'ча з ЧеРlНj.в.ц:В) . л.евї'зіЙ;ні ,віС11і'.

18.20 -

*

*

17.50 -

«Екон()~'істи

за

(ПеРlЩача пер­

ша). (М.). 18.50 тес «І 'нтер'~:ещіі». Лetі!НГlраLШCblКОro

РЕіВ

Те­

М . CeptВaM' Опet{"J'акль

jнС'Титуту

теат­

РУ,МlУЗИКИ і і кilн.eмаТОI1РaJфі'ї. .в ПeuJеptВі Iте.леВЇІ3UЇЮНlі ,нОа!ИНИ . (М . ). 21 .30 «'Це СТо!сує-rЬІСЯ

Друга Пjюnpама . АOtilВКільнlІІКіів

Для

17.00 -

'і ММОдJШИХ

1llIК0JIІ/І­

Гlрає аlнсаМ'бль со'лістіlВ сим:фOGIі'tDlloro о:ркесТ!ру МDoкoв­

22.20 -

CbIКOЇ ,м.іс.blКоі філарМіО'НЇЇ. (М.). П'ЯТНИЦЯ, 16 ВЕРЕСНЯ всіх». Прес-іКIУНІференJЦЇ'Я Це.н'l'­ Перша програма. І і.ОО сПа ­ paJlbHOГO те.леба,чення, Прокура­ нора.ма ~arrЬіКЇІВіЩ!І)}Ш>>. (М . ). 11.30 ТУІРИ ОРОР і BejJIXOBHOIГO суду ОРСР. (М . ). 22.20 ПроІ1рама· - Прає aJнсаМl5ль сол.ісгів 'симфо'

УТ . ""Нові ,і' мена».

МУЗИlчна пере· . . . . " . " . . . . . . . . ..

Д\lIЯ д~теЙ. «ОЦіКЗlВа аз,бj'iКа». (М.) . 16.155 НаlШа афіша . 17.00 ДЛЯ школярі'в . «Та€JМlНича ICТQp'i.H ­

piIB.«Il(tiT, лисИІЦЯ і ПIЇІвеНь» . (Пе­ РЕ'\діача 3 ЛенDнгрщда). 17.3 0 - ка». у нас ,Б ГOCТ~X моок'olвІсык'йй «ЛJIIявас, читга'чі» . (М.). 17.40- театр i·~. М. Єрмо..лOtВОЇ. сМу\зиЧ'ний кал€lЙlдоокОІП». 18.00ПРОl1раlма )'ІК'Ра·ї,нх;:ького Те.левіз'і,й!ні lНовини . (М . ) . 18.20телебаlЧel!llНЯ: ~Російський ліс». Х~ДожніtЙ фі'ЛІ>М. 18.00 ~ Телеві'зїй!ні ,вісті. 18.20(І і 2 ceplїtї). 21 .20 «OrN'ває РіШ6!llНJЯ Х)@И З'ЇЗ/дуКJПРС У Еді'та П'еха» . 21.50 сДqpOlГ<>ю дП. СІКІраОНОМОІВlНі цифри». Теле· Гj'1МаilllізМ1У». Те.лев!ізіЙни.й фіJlblМ. ВtізіЙіний []л аІК а.т. 18.30 Чверть­

нічно,го qpкecтP'Y МООКОВІСЬІІЮЇ м,і­ CbIК()ї фіJlaJptм'Он.ї<ї . (М.) . 12,10-

депутаrroз

СРОР

(КиїІВ)

-

з

фyrбoла .

сСпартаlЮ>

• • •

Естафета новин . (М . ) . «Pa,н0-iВlPaHцi» . НО'ВИЙ хущож,wій фільм. 23.00 -, ~Г1ла.с­ ТIІІКа. танцю». (ПeiJеда'lа з В'уха­

20.15 21.15 -

рюrа).

Д'руга п,porрама . «Мо..лq,щісгь».

В ефі,­ «На'рО'джені

17.40 -

Л'ітераТ)'lР'llа К()МІПООИ­ «'f.ри сестри» .

1'8.30 -

Хущ,ож.ніЙ фіJlЬМ. 20.35 4tПО­ лум'я С'вободи». Фільм-63(1!ет. 21.40 О. дірбуоов сІ ~HOBY ЗVCl1річ 3 юністю» . ТелевізtiЙІНИй

158.

спектЗlК\1lЬ.

Газета 'ВИХОД!lТЬ у вівторок, четвер та суботу.

Броварська друкарня, КиїВСhКОЇ області, вул. Київська, 158 Телефон-4-57.

II<У'бка

сДИlН3ІМО» (МООКІва).

ЖОВ11нем» . ці·я . (М . ).

ранон'ного

ее ................................................. ", • ........ ~.............. ............. СІ •••••••••• ,

фі'нал

рі

=======1

ТЕJIЕФОНИ: peJl.aKTopa - 3-82, відділі,в партійиorо життя, масоlЮЇ робоТИ, «ідь­ ськоrосподарськoro, промислового та відповідального секретаР:1І - 4-67. ІНДЕКС 61964.

клубів, комі­ будннкоуправ­

УЧlбо,вих за;клЩZl!і:в М'ОЛDlдИХ спец·іа­ рооіміру О'lllЛати, ЯіКЗ 1ВоН000000ЬІОЯ за лістїів, Яlкі )'хиляIa.Ії..с.я віlП. ,робо'ти на,ВlЧаНІІІ'Я, вра'ХОВ'jlВати, TaJК<JOК еу­ оо опец~аЛЬІНості у ВlilдlпОі&ід~юсті .ми, що випла'чуватимуться кері'в· з р()зподіj.lЮМ і ухла.деними КОН­ траlКlТ3І.'dИ і тим СaJМИ-М ЛО'Р)'Ішують НИ'lюві г),р 11К а при нада'll,нtі від· свої обов'язки перед державою. пусгки . А. СТЕСІН, ЗАЛИ'Г.АННЯ: ЧИ мають Jфаво коисультант юридичllOro сє«' на оплачувану віJJ.ПУСТ,КУ кері..НИКИ гуртків ' на са.мооолаnюc:тІ, ТОіра 'Укрпрофради.

м. БРОВАРИ,

вул. Київська,

і

yoopaїНICbIК()IГO

тмебаlЧен·н:я :

ее ............................... ІІІ І . . . . . . . . . '''І , •• ,

НАША АДРЕСА:

МilНіотроі.в

палаців ·культури тетами ДТСААФ, ліинями та ін.?

15 'ВЕРЕСНЯ

д а,ч,а .

'. . . . . . . . . . . . . . 1 ••

Рада

СРСР постановою N2 912 ,ВЇІД 5 ЛИIСТОlпаща 1964 POIКY ,надала пра­ оо MilНiteтepCT,B'Y вищої і Се'р'ед!ньої епеціЗіЛblНОЇ освіти СРСР за. кло· пот а%НJЯ~'d [] iщlп р ием аТіВ, YlCТ аlJЮВ та ОР:ГaJніl3аJЦі'й позбав.l,ilГИ ІВ сжремн,х ВИJПа.дJ<а,х 'ДИJIJЛОМlів пр6 закінчен­

організову,ваних фабзавмісцевко­ мами профопlлок, :п 'равлі'НН!ЯМИ

Перша програма. І 1.00 сКа· JЮЯ1Н». 5олгаlj>CblКИЙ худ()ЖlНUЙ фіJlы:: 16.45 Наша афіша .

К:РУГЛИМ столом».

Не тіщ.ки в т. Хитрorо така kто~ія зремонт(}м. убaJгаты)х громадян

,

ЦИМИ, .zЩЯМ'И Р€lдaJl(ЦЇJЯ otдep· жала, ,ві:дIПО'ВЇlдь .0..7IОВ1І ~обі1"llИ­ Ч(JIгоком'ітету пта,хофа,qpипш т. Малі'я . І(,ритичнийматер-іал, 'пише lВ'ін, oбroворено ІНа ~)QЗ

Майс'тер, якого чекав т. Хит­ рий нз, зуш IUIц і Жеj)Д[)ВО, не приїхав. Петро IЛрокОІПОВИ'Ч 11 серпня (} 10 годині ра.онку за'l1Ї<::JНИВСЯ на , роботу. Д1)ве­

з хати

.ву-

ІДИ~У 'культури.

м. Бровари .

MaJicTi!p

ВІДПОВІдЬ:

НЩIJJpУilюваlНОМУ

M'aTepiaJl,i ,

'міщenюГQ Пlрoфta[)ЇlllІІЮIЮГО

І. КУЗНЄЦОВ.

льє .

ЗАПИТАННЯ: Чи можwа поз­ бавляти дипломі,в МОЛОДИХ спе­ ціал іс11Ї В,, яхі заl(іичилн 8ищі і середи і спеціальні учбом заклади?

У ,нашій J'азеті, IВЇJl_ 20 сеjJllIlН'Я, ЙШ\lЮая про 'неув'а.гу ,Kejp.j'fljHНlКi,B Сем ИlIltJJJ/К ЇівіСЬІК О Ї ІЛ аософ абр НІКИ дО .пщрОО :к.ї'н()оООлу.ГОВ)l1ВаIННЯ

ре. І в ЦЬOlМУ lВеликазаСJfУГСі вищезгаданих лікарів .

Завод ХОЛ()ДИЛЬJIlІІків зр(}бив корИ!ClНУ справу зБУД'У'ва;з ПРИJміщffil'НЯ для мата,зину. Це ТИlП(1ва кра'сИІва СіП()руда. Ди­

гу,' дбає пр() забезпечення ,цьо­

Я.

IОридична ионеУdьтаціи

01Z0

r;tCljiКjiJfl

сЗАБАВКА, А НЕ ДОСТАВКАа

Ждемо, ждемо, не діждемося У мене телеві,зор

тру­

А . СЕРДЕЧНИИ. На фaro: нова шк()ла в с. Пу­ ХІіІВІЦі, збtyщOlВаlНа на честь 5О-річ~чя Р аlдяIнсыюївІІІ ащи. Фато М . Федоренка.

як

CdIокою.

ряду

ністів .

~1=З=р=е=д=а=1(Ц='=·Й=Н=Оl="=п='о ш ти

фр(}нтови.кЗlМ

О.

чизну,

збудувати цю чудо­ Ви, діти, відпочива­

ли, а ми трудились, щоб під­ нести вам подарунок. Надіє­ мось, що ви так же відмінно і

грамоти

дівників . Іх одержують робіТ­ ники-будівельники В. О. Тру­ ба, Г. Н. Труба, П. М. Михай­ ленко, М. І. Нороль, Г. д. Пин­

Шд бурхливі оплески присут­ ніх заступник голови райвикон­ кому С. І. Товстенко перерізає червону стрічку. 3драстуй, но· ва школо! Ось вони просто­ рі класи, навчальні кабінети, спортзал, актовий зал, їдаль­ ня... Справжній храм для на­ вчання. , Один з багаточислен­ них пам'ятників славному 50-річчю Жовтня, які викли­ кають гордість за ~ашу ВІт­

лезної праці багатьох людей .,-і будівельників, і батьків, і вчителів. Та й сам т. Писарен­

ко доклав

вручаються

діти стануть батьків .

школи д . М. Писаренко. Він помітно хвилюється. Адже сьо­ годнішнє свято

що

Леніна, щоб він завжди нага­ дував юні про заповіти вождя, надихав на успіхи в навчанні. Птахофабрика дарує школі та­ кож духовий оркестр .

ливе

вступним

відкриває

Він розповідає,

в селі незабаром буде побудо­ вано ще Будинок культури, но­ ві виро6ничі корпуси фабрини, закінчено будівництво асфаль­ тової дороги . Тов . Федоренко вручає колективу школи бюст

Схвилював всіх виступ уче­ ниці ІУ класу Олі Писаренко, яка подякувала партії за щас­

чесні гості з райцентру. шеренгами

директор

Пиндюра, Ф. В. Приходько, І. І. Гиренко, Г. Ф. ДОВГОДЬКО, Г. Л. Якименко, Л . І. Бойко та багато інших . На мітингу виступили також голова сільради І. П. Висоць­ кий, вчителька Т . К Микал:

громад­

ськості , батьки, керівники хофабрики, будівельники,

Федоренко.

дюра,

чудова,

Тут вже

одержує

дівельників Г . А . Аракеляну. Від імені парторганізації, Наказом міністра освіти . робіткому фабрики, сільради

уки. Ми щиро' дяку,ємо БУДі-l турботи партії і уряду про Під-j УРСР начальник ПМН-3 т. Ха­

вельникам і оБІцяємо ЙОГО з честю.

Слово

Пухівської птахофабрнки М. К

•••••

За'М. 407~52БО.

Редактор

€. ФЕДЯR.

110 номер 1966 рік  

110 номер 1966 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you