Page 1

СЕРЕДА

9 лютого

2000 р. N!! 10 (9109)

Виходить з 17 1937

квітня

року

Газета НА ЗБОРАХ по ре-

формуванню КСП "Україна" розглядали декілька важливих питань. Поряд з іншими

були

питання

Броварських

міської та

кризи. Одним із них і є

районної

ною відповідальністю.

ре структуризаці я

Його очолив колишній

сільськогосподарських підприємств, створення нових агроформувань.

голова КСП Володимир Єфремавич Дяченко. Віднині вони пра-

про

У роботі зборів пра-

ліквідацію КСП і створення нового агрофор-

цівників КСП "Україна" взяли участь заступ-

цюватимуть на

ватній землі. Президент України,

при-

мування. Донині в господарстві

HJ:1~ голов~ райдержадМІНІстрацн, начальник

голова уряду запевнили селян, що нинІшнього

трудилися 150 чоловік. Про підсумки їхньої роботи у 1999 році доповів

управління АПК району Василь Михайлович Дмитриченко та на-

року в період реформуван ня та розвитку підприємств агропро-

рад, районної державної адміністрації мель, що передані в ковласність сільськогосподарським підприємствам та організаціям" земельна частка для всіх 'tленів

лективну

КСП є однакова.

Це

пояснюється

що

від того,

тим,

як і скільки

працюють члени госпо­ дарства, залежить стан

і кількість майна КСП. У КСП "Україна" ви­

г о л о в н и й ----------------І~іF.ТіТ!'F."ІІіТ~~г.r.~І-------------....

економіст

Олександр Григорович Дейнеко.

рішили. прово­

д

и

т

и

розпа­

ювання

Він

зазна-

майна

чив

зокре­

за чоти­

ма, що торік

рибаль­

в обробітку було 1530 гектарів :3емлі. Хлібороби зібра­ ли 900 тонн :3біжжя, що становить в середньому

по 17,6 центнера з гек­ тара. На площі 23 гек­ тари накопали 90 тонн картоплі. Від кожної корови надоїли за рік в середньому по 1630 кілограмів молока. З усього видно,

показни­

ки колективного госпо­

дарювання невтішні. В результаті - заборго­ ваність КСП "Україна" різним кредиторам ся­ гає 900 тисяч гривень. Заборгованість по зар­ платі - 215 тисяч гри­ вень. Як жити далі? До речі, таких госпо­

ною си-

стемою, залеж­

чальник земельних

ре­

сурсів району Михайло Володимирович Ко­ лодій. В. М .Дм итриченко розповів про поїздку на

вання аграрного секто­

селян

шукати

шляхи

виходу з економічної

тому,

ЩО

НИНІ

аГрО­

без оборотних засобів. JІ_кщо не реформу~ати

організовано. Віднині люди стали

приватними власника­

вщносини власностІ, не

поєднати з цим оплату

триченко,

"Калитянський" і "За­ ворицький". На його думку, найбільш прий­

праці, позитивного ре­

йшли збори в

зультату не досягти.

нятними

і

В.М.Дми­ уже

про­

сіль­

15

вариство з обмеженою

земельнІ ділянки для тих, котрі

відповідальністю. До речі, й на Львівщині такі аграфармування

виявили ба>кання взяти

госппідприємствах району. Більшість КСП реформовано в товариство з обмеже­ ною відповідальністю.

свій :3емельний пай й індивідуально господа­

Є також і селянська спілка в Княжичах, і

рювати, а також затвер­

приватно-орендне

для

нас

є

На зборах визнач11ли

то­

зарекомендува­

затвердили

розпа­

підприємство- в Жер­

ювання майна. Розмір та якісний стан зе:-vtель­ них угідь не зале>кить

доні. Так, день за днем се­ ляни району одержу­

від трудового

ють

джено мехаr-ІІ:3м

внеску

кожного. Згідно з Ука­ зом Президента "Про порядок

паювання

зе-

у

приватну

влас­

ність землю і майно.

Галина ПОЛЯКОВА.

ФОНД КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПРОШУЄ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У 15-му АУКЦІОНІ З ПРОДАЖУ ОБ'ЄКТІВ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ Назва об'єкта

Юридична

Призна·

Відомості

Початкова

Сума

Умови

приватизації

адреса

чення

про об'єкт приватизації

ціна

застави

продажу

об'єкта

(грн.)

(знімок з архіву).

госпо­

йшли

а також радгоспи

ства,

чудово

ра економіки :3умовив

провести Ва}КЛ И ВИХ

у

ми землі. Як сказав

ли себе. Після тривалих де­ батів люди зробили свій вибір. Вони одноголос­ но ліквідували КСП "Україна" і утворили нове агроформування -товариство з обмеже-

зидента України про нрискорення реформу­

їм

ПрОМИСЛОВИЙ КОМПЛеКС - у боргах як у шовках,

нашому

і rю всій Україні майже

відсотків. Указ Пре­

дарстві - 10, 20, 30 чи 40 років. Зазначу, збори упов­ новажених працівників КСП "Україна" про­

В

районі реформуються 22 сільгосппідприєм­

дарств у нашому районі

90

можуть

робіт. Бо люди не винні

роформувань. Він наго­ у

працював

сільськогосподарських

досвід роботи нових аг­ що

но від того, хто скільки

ва держава і уряд допо­ _комплекс

Львівщину, де вивчав

лосив,

мислового виробницт­

Володимир Зотов

(грн.)

Численні гості добре відомого у нашому місті енту­ зіаста спорту Володимира Ілліча Зотова щиро дяку­ вали йому за гостину і можливість... взяти участь у лижних гонках. Чоловіки стартували на ЗО кілометрів, жінки - на 1О, а діти - на 5. Зрозуміло, що і гарячий чай, а його було цілий бідон, щоб усім гостям вистачи­ ло, і шашлики, і інше пригощання, яке готувала дру­ жина ювіляра Віра Карпівна, пішли "на ура". А ще були щирі слова вдячності учнів, друзів, з якими і у прямо­ му, і переносному розумінні слова було з'·(цено пуд солі ... Початок 60-их ... Ще зовсім молодому майстру водо­ постачання заводу порошкової металургії Володими­ ру Зотову, який показував гарні результати і у велоси· педних гонках, і легкій атлетиці та лижному спорті, за­ пропонували очолити спортивну організацію підприє­ мства. Хоч це була робота на громадських засадах, але ставився він до неї з усією відповідальністю. Тому колеги по роботі з великим задоволенням беруть участь у тренуваннях, показують непогані результати на зма­

ганнях. Але всі розуміють, що необхідно будувати спортивний комплекс. Володимир Ілліч був серед ініціа­ торів, які запропонували О.Г. Большеченку, тоді ще го­ ловному інженеру підприємства, спорудити його ме­ тодом народної будови. Великий спортивний зал, пла­ вальний басейн, допоміжні приміщення- все це дава­ ло змогу не лише тренуватися, а й проводити змаган­ ня. Саме звідси і починається спортивна слава Бро­ варів, яка сягає нині олімпійських висот. Спортивна кар'єра ювіляра, якому виповнилося 60

років, була плідною і щасливою. Він бере участь

у

сотнях різноманітних змагань - починаючи від завод· ських, міських, закінчуючи всесоюзними і міжнарод­ ними. Наприклад, В.Зотов- один з небагатьох в нашій країні, хто є учасником усіх 12 всеукраїнських олімпі­ ад у складі спортивного товариства "Динамо". Тому не дивно, що першими приїхали на ювілейну лижню до свого побратима перший його тренер Оле· на Крутілова, майстер спорту міжнародного класу, Ген­ надій Фроленко, чемпіон світу з сучасного п'ятибор­

Вбудоване

07400,

приміщення

Київська

на першому поверсі,

спеціалізаціІ.

05447800

обл.,

крім підвального

протягом

золота призерка кубка Світу Галина Бекетова з Білої

м.Бровари,

приміщення,

5-ти років

бул.Неза·

загальноюплощею

лежності,

461,4

Церкви, срібний призер чемпіонату Європи, донині вчителька фізкультури однієї з київських шкіл, друзі молодості Римма Лихіна, Галина Нестеренко, Зінаїда Лобарєва та багато інших, які зберегли чудову фізич­ ну форму і стали переможницями забігу, показавши

Торгівля

Вбудоване приміщення

177429

17743

Збереження

кв.м.

Приміщення

11 07400,

Плавальний

Окремо розташована

окремо

Київська

басейн

2-поверхова будівля з

збереження

розгашова­

обл ..

підвалом,

спеціалізаціі

ного плавал ь­

м.Бровари,

забудови, загальна

ного басейну

вул.Енгель­

площа приміщення

«Ваnна"

са, 6-а

складає

02143838

1979

1583

345843

34584

року

Без

кв.м.

Земельна ділянка, на якій розташований

об'єкт приватизації О,

1557

га

ства, найшанованіша учасниця, 75-річна Олена Чуб,

гарний час. Ім було вручено грамоти і пам'ятні призи,

які ювіляр придбав за власні кошти. А всього їх одер­

жали 27 спортсменів- від наймолодших Вероніки Граб­ чук та Миколи Кривчен ка (вік до 1О років) - і до най­ старших. А самому ювіляру від федераціІ. біатлону було вручено костюм виробництва фірми "Адідас", у яких виступають члени збірної команди України. Як швидко спливають роки ... Вже й сивина посрібли­ ла скроні, є про що згадати, про що розповісти, але спортивне життя продовжується. Однодумці обрали В.Зотова Національним директором федерації Украї­

Збереження

на першому поверсі,

ни з лижного спорту серед спортсменів середнього та старшого віку, іншими словами - ветеранів. Вони є

спеціалізації

пропагандистами лиж не лише в Україні, а й захища­

крім підвального

протягом

ють іі спортивну честь, представляють ЇІ. і на престиж­

м.Бровари,

приміщення,

5- гироків

вул.Кирпо­

загальною

носа, 17-в

302,1

них змаганнях. І хоча немає відповідного рівня спо­ рядження, одному Богу тільки відомо, як збираються кошти на проїз'Ь, та проживання, але синьо-жовтий прапор незалежної України майорів на змаганнях у ФРН, ШвейцаріІ·, США, Італії, де українські лижники за­ писували до свого активу і золоті, і срібні медалі. На черзі поїздка до м.Кируна, що в Швеції. І прикро буде, якщо перепоною стане відсутність грошей. А може, знайдуться люди, яким не байдужа спортивна честь України?

Вбудоване

07400,

приміщення

Київська

05447800

обл.,

Торгівля

Умови розрахунку за об'єкт - грошові кошти для юридичних та фізичних осіб. Покупець зобов'язаний сплатити 20% ПДВ від кінцевої вартості продажу об'єкта. Аукціон буде проведено через ЗО кален­ дарних днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості привати-

Вбудоване приміщення

103434

10343

площею

кв.м.

зації•• за адресою: м.Київ, вул.Глушкова, 1, Українська універсальна товарна біржа, Національний виставочний центр, павільй­ он N26. Плата за реєстрацію заяви та застава вносяться на pjp 260093011152 в ГОУ Промінвестбанку України м.Києва, МФО

300012, код зкпо 16470831. Кінцевий термін прийняття заяв- за три

дні до проведення аукціону. Ознайоми­ тися з об'єктом можна в робочі дні з доз­ волу Фонду комунального майна в м.Бро­ вари, бульв. Незалежності, 2. Тел.:S-10-63, 6-60-46.

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.


N9 10 (9109)

м . Бровари

Про відзначення в районі 55-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

1941-1945

~ ДОХ~Н'Ж'И rt21 (6)) Січень 2()00-Го: 2-7

свято новорічної ялинки в м.Ки~13і . У ці дні було nроведено новорічну ялинку для 172 дітей-інвалідів, nозбавлених батьківського

мусимо

nіклування, сиріт.

реальним

11

січня

Відбулась •розширена оnерати13на .нара­ ,ца nри голові райдержадміністраціі за уча­ стю відnовідальнИх nрацівників райдержад­ ,._,іністраціі та райради, керівників відділів і

служб .• ме,цста~ників правоохоронних органів, селищного, сільських голі13 ; На нС1· раді зі звітом про роботу аnтечної мефеЖі Броварщини вистуnив завідуюч~й ЦРА

Хочемо того чи ні, але

навів конкретні

цифри

чення Перемоги над фашистськи­

-~-

січня

Тридцять дітей-сиріт району відвідали

малася на ува з і вартість

із

щодо різних об'єктів со­

утримання житлових бу­

життям.

ціальної сфери, від функ­

динків, будинків культу­

Сільгосппідприємства , а

ціонування яких

ри,

саме

ною

рахуватися

вони довгий

час

мірою

знач­

залежить

клубів,

дитячих

садків. Навіть по тих да­

несли на собі тягар утри­

життєзабезпечення регі­

них,

мання усіх об'єктів соці­

ону .

підприс-Іств, ро зташова­

альної інфраструктури,

день із

сьогодні просто неспро­

динків культури і клубів

можні цього робити . І в

-

Так,

на нинішній

39

приміщень бу­

26

є

на

утриманні

них

що

на

отри м ані

від

12

територіях

сільських рад,

витрати

перевищують їхні дохо­

1,2

через

сільгосппідприє:v~ств. Так

ди на

А.П.Зуб . Застуnник ГОЛЩ3И райд~р)І(адt.ІіНі·

фінансові сутужності. Це

само на їхньому балансі

в е нь. Що ц е о значає, по ­

страцїі начальник уnравління економіки А.В .Деменко інформував nрисутніхпро хід nідготовки nроекту соціально-економічного розвитку регіону на 2000 рік і передачу об'єктів соціальної інфраструктури в кому­ нальну . власність. 12 січня У населених nунктах Броварщини в ході ділових зустрічей керівників і представників активу органів місцевого самоврядування з дільничними інспекторами міліціі обговоре­ но nитання .про · організацію охорони гро­

усвідомлюється і на дер­

перебуває майже поло­

яснювати н е треба.

жавному

вина

кажучи вже про фінан­

мадського nорядку nри проведенні культур­ но-масових заходів та стану роботи з до­ тримання вимог діючого законодавства щодо nоnередження nожеж у житлових при­

міщеннях.

14 січня Броварщина зустрічалагостей. На нара­ ду-семінар з вивчення досвіду Броварської райдержадміністраціі nрибули керівники органів дер)І(авної влади районів Кірово­ градської, Черкаської, Одеської, Хмельниць­ кої і . Чернігівської областей, котрі навчали­ ся в Українській Академіі державного уnрав­ ління при Президенті України.Jолова рай­ держадміністраціі л .А. Вайсфел~р. qзнайо -

•мив

nрисутніх зі станом вирішення nроблем

економічного і соціального характеру на Броварщині. Гостям було nродемонстрова­ но відеофільм про наш Придеснянський край, вони також ознайомилися із роботою ВАТ "Комбінат"Теnличний". 17 - 21 .січня Голова райдержадміністраціі Л. А.Вайс­ фельд провів сnівбесіди з селищним, сільськими головами, керівниками сільгосn­ підnриємств, у ході . яких nорушувалися пи­ тання забезпечення життєдіяльності насе­ лених nунктів району. Серед інших, зокре­ ма, розглядався ряд nроблем, пов'язаних із реалізацією Указу Президента У!<раїни від З грудня 1999 року "Про невідкладні захо­ ди щодо прискорення реформування аграр­ ного сектора економіки". На виконання цьо­ го документа в уnравлінні АПК створено дві групи, члени яких, nобувавши в сільгосп­ nідnриємствах, роз'яснювали ті чи інші по­ ложення Указу.

24

першу

чергу

рівні.

Тому

дитячих

26

прийняття Президентом

шість із

України Указу "Про при-

сільських рад .

скорення об'єктів

передачі соціальної

інфраструктури

що

утримання

Не сис­

водопостачання

водовідведення,

та

адже

кошти для цього обмежу­

права

приємства неспроможні

ються не десятком-двома

державної власності у комунальну власність",

фінансово забезпечувати

тисяча:.Іи

жителів

мільйонни:чи сума~ш.

що вийшов в червні ми­

пунктів Броварщини теп- ·

нулого року, є свого роду

лом,

районна держад:-.Іі­

мо, мусимо якось розв'я­

розбудовчим кроком на

ністрація та сільвиконко­

зувати ці пробле"ш. І йти

шляху

ми за останні роки про­

повинні шляхом створен­

в е ли велику роботу зі

ня

спорудження

та

Виступаючи на засідання

ся цей документ на Бро­

реконструкції діючих ко­

колегії, Л.В.Де менко вис­

варщині,

телень. На сьогодні із

творення

неза­

лежності держави. Про те, як реалізуєть­ йшла мова на

нас е лених

нових

засіданні колегії при го­

діючих

21

лові

баланс

сільських

райдержадмініст­

24

передана на рад.

гривень,

а

Але маючи те, що має­

комунальних служб.

ловив

своє

бачення

шляхів розв'язання цієї проблеми.

Проте одно­

Можна стверджувати,

значно,

риторії наших населених

що такий крок з боку

як вирішувати те чи інше

пунктів налічується

влади був абсолютно пра­

питання

рації. На сьогодні на те­

281

щось

за

говорити,

гострого

де­

ми загарбниками у Великій Вітчиз­ няній війні 1941-1945 років, з ме­ тою вшанування ветеранів війни, поліпшення їх соціального захисту та на виконання Указу Президента України від 05.11 .99 N 144З/99 «Про від з начення 55-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19411945 років» та розпорядження обл­ держадміністрації з цього питання від 17.12.95 N687: 1. Утворити районний організа­ ційний

комітет

з

підго т овки та

відзначення 55-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19411945 років . 2. Організаційному ко)'1ітету роз­ робити план заходів щодо відзна­ чення в районі 55-ї річниці Пере­ моІ·и у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. З. Управлінням праці і соціаль­ ного захисту населення, економі­ ки, вімілам освіти, культури, сім'ї та молоді, селищній та сільським радам:

-

вжити з аходів щодо своєчас­

ної виплати пенсій, поліпшення житлових умов, соціального і медич­ НОІ 'О забезпечення,

побутового та

торговельного обслуговування вете­

ранів Великої Вітчизняної війни, на­ дання їм грошової та натуральної до­ помоги;

-

забезпечити інвалідів Великої

Вітчизняної війни ліками за доС1уп­

ними цінами, з асобами п е ресуван­ ня та реабілітації, протезно-ортопе­

дичними виробами та автомобілями, які їм надаються в установленому порядку:

- зміцнити матеріальну базу ме­ дичних закладів, що обслуговують ветеранів війни, організувати відвідання інвалідів, учасників бо­

вильним, хоча й проблем

фіциту коштів, буде пе­

структури. 1З1 із них вже

це додало. І вс е знову ж

р едчасно. Але ту істину,

є комунальною власністю

таки пов'язується із на­

що рано чи пі з но сільгос­

територіальних громад.

явністю кошті в . На вико­

ппідприємства доведеть­

йових дій,

нання Указу Пре з идента

ся

лишніх в'язнів та жертв фашизму, батьків військовослужбовців, які за­ гинули чи померли в період проход­ ження військової служби у мирний час, з наданням їм матеріальної до­ помоги та врученням пам'ятних по­ дарунків; - впорядкувати братські могили, інші військові поховання, облашту­ вати пам'ятні місця, пов'я з ані зВе­ ликою Вітчизняною війною; - здшснити вручення відзнак Президента України «Ордена Богдана Хмельницького», ордена

об'єкт соціальної інфра­

Це зокрема

24

школи, 1З

медамбулаторій, З гуртожитки,

21

9

аптек,

котель­

звільняти

від непо­

України управління еко­

сильного

номіки

деться все одно, район­

минулого

року

тягаря

дове­

всіх

на влада усвідомлює. І не

доповімю на засіданні

підприємств із листом, де

тільки усвідомлює, а й

колегії, заступник голови

просила

робить

ня і т.д.

Виступаючи із

звернулося

до

за з начити,

для

цього

все

скільки коштів потрібно

можливе, як би це важ­

начальник управління

на утримання соціальної

ко не давалося.

економіки А.В.Деменко

сфери.

райдержадміністрації

-

У п е ршу

чергу

Володимир НЕБРАТ.

У нас новий начаnьник міnіціі Ю . М.Бондар народився в

1962

році в

селі Стеnовому ТетїІ·вського району на

Київщині. З

1981

1983 рік служив у 1984 року проходить

по

Радянській АрміІ. З

службу в органах МВС. Обіймав поса­ ди чергового відділення позавідомчої

чення 55-ї річниці Перемоги у ВелиJ<ій Вітчизняній війні. Присутніх на зібранні про~ інформовано про хід виконання наБровар­

охорони відділу внутрішніх сnрав Теті­

щині Указу Президенfа України "Про не­ відкладні заходи щодо прискорення рефор­ мування аnаратного сектора економіки". Групі ветеранів голова райдержадміністраціі Л.А . Вайсфельд вручив ордени Богдана

Хмельницького, "За Мужність " та медалі

України від ЗО квітня

1999 року N 46З; - провести в населених

пунктах

мітинги, урочисті збори, нокладан­ ня квітів до меморіалів полеглих воїнів та інших пам'ятних місць, концерти

майстрів

колективів, зустрічі

мистецтва

та

ке­

ням соціалістичної власності у райвід­

рівників місцевих органів виконав­

ділах міліції Тетієва та Баришівки. Очо­ лював кримінальну міліцію Тетієва, був

чої влади та органів місцево1·о са­

старшим оперуповноваженим з особли­

мадськістю;

Київській області . До призначення в Броварський район Ю.М.Бондар був першим заступником начальника

ського райвідділу ГУ МВС Укра·Іни в

Президента

художніх

чинністю nри УБОЗ ГУ МВС України в

ління МВС України в Київській області О . А.Бевза на nосаді начальника Бровар­

ко­

«За мужність», медалі «Захисни­ ку Вітчизни» відповідно до Указу

женого відділу з боротьби з розкрадан­

відділу боротьби з організованою зло­

Наказом начальника Головного управ­

солдатських вдів,

ївського райвиконкому, оперуnовнова­

во важливих справ Вишгородського

"Захисник Вітчизни".

пов'язане з ходом реалізацїі. аrр~РнQі ре­ форми, як це. й переJJ,бачено Х!<~()м Пре­ зидента У~раїни · · від З rрур.~я 1999року.

сування тем

"'Іільйона гри­

КСП та інші сільгосппід­

січня

данні колегі! розглядалося ТС}Кож nІіІтання,

приміщень

Усвідо:v~люючи,

На nленумі районної ради організаціі ве­ теранів України розглянуто заходи з . відзна­

25 січня На розширеному засіданні колегііпри го­ лові райдержадміністраціі з доnовіддю "Про nрискорення nередачі об'єктів соціальної інфраструктури права державної власності в комунальну власність" виступивзаступник голови райдержадt.Ііністрацїі начальник уn­ равління економіки А;В.Деменко. На засі­

садків,

років

Враховуючи велике історичне зна­

-

на­

чальником кримінальної міліції Тетіїв­

ського районного відділу ГУ МВС Украї­ ни в Київській області. Ю.М.Бондар за освітою nравозна­

Київській області затверджено Юрія Ми­

вець. У

колайовича БОНДАРЯ.

школу міліціІ МВС СРСР.

1991

році закінчив Київську вищу

моврядування з ветеранською І'ро-

З . Редакторам газети «Нове жит­ тя» та міськрайонного радіомовлен­ ня забезпечит и широке висвітлен­

ня урочистостей з нагоди 55-ї річниці Перемоги у Великій Вітчиз­ няній війні 1941-1945 років .

4.

Контроль за виконанням цьо1·о

розпорядження

покласти

на

за­

ступника голови адміністрації з гу­ манітарних питань.

Голова адtfіністрації Л.АВАИСФЕЛЬД.

·


9.02

····.·.··..·.·.-.-:-.-::~:::-:-:::.~ :•.•.•:·.~ .. -.•:::-.::·::~~-·:·::..·:·:·.·:·.·::~::: .... :·:·:·:~.---~·~::

іЩNіІ:mtоР----------------•

''ПОД8ТКИ

ПОВИННІ

сплачувати

відповідальності.

вашому

Володимире Петровичу! Що тре­

умов мя праці просто не варто.

ба

помітно навіть сторонньому оку. - Дійсно, можливо особливих пояснень тут робити не треба.

зробити,

підвищити рівень

всі!''

даткової

nевен, наші читачі ЗfІВК)ТЬJ. що оt;'!Я:~ІfИІоfИ pкt:1Pf!.J1~t.f~flai"!P~Ife'!ня

нах

благополуччя людей, нас."мперf!д своєчасна '?"';1'1JlB~a зарп11ати,

но бути прозорим і вантажене величез­

- На подібне запитання я й чекав. Дійсно, якось не вкла­

два роки. Розкажіть про основні

дається навіть в голову, що такі

про фінансовий стан і заходи

показники діяльності за мину­

велетні, як Казенний завод по­

щодо погашення заборгованості

лий рік.

рошкової металургії, ВАТ "Бро­

з платежів.

варський завод будівельних кон­ струкцій", ВАТ "Завод пластмас" фактично вважаються найбіль­

інспекції випливає непривабли­ ва картина: 886 міських і 400 ра­

2139

платежів,

3916

юридичними і

фізичними особами.

тягом

минулого

року

до

Про­ зведе­

Іюго бюджету було мобілізова­ но 75,7 млн. грн. (104,1%), що на І ,5 млн. грн. проти року. З цієї загальної суми

більше

1998

надійшло до місцевого бюджету м.Броварів 21,7 млн. грн., район­ ного

- 11 ,З

млн. грн.

Безперечно, за цими сухими цифрами стоїть щоденна копіт­ ка

праця

всіх

структурних

підрозділів нашої інспекції, а та­ кож глибоке розуміння значної частини платників свого обов'яз­ ку

перед

законом

та

людьми.

Найбільш дисциплінованими і законослухняними зарекоменду­

вали себе колективи підприєм­ ства з іноземними інвестиціями "Кока-кола Беверіджи.з Україна ЛТД", шляхово-будівельного уп­ равління

N250,

ВАТ

"Комбінат

"Тепличний", СП "Завод "Торг­ маш", Калитянеького комбікор­ мового

заводу,

підприємства

"Броваритепломережа". Взагалі зі списком можна познайомити­ ся.

-

Скажіть, будь ласка, а чому

в цьому зведенні нема наших

шими боржниками. Причин тут безліч від недосконалого по­ даткового законодавства до бар­ терних операцій, в результаті чого на рахунках колективів відсутні "живі" гроші. А звідси і випливають основні похідні не­ платоспроможності типу карто­

теки, пені, штрафів тощо. Зага­ лом за рік сума недоїмки сягну­ ла позначки 10,9 млн. грн. -Як ваші служби здійснюють контроль

за додержанням по­

даткового законодавства, і яких вживають заходів до його по­ рушників?

У цьому варіанті у нас роз­ роблена чітка система практич­ них дій. Насамперед, здійснює­ мо планові перевірки підприємств та організацій неза­ лежно від форм власності та суб'єктів підприємницької діяль­ ності з питань правильності об­

-

числення, повноти і своєчасної сплати

податків та інших пла­

тежів. Лише за рахунок цього протягом минулого року до зве­

деного бюджету було донарахо­

вано 10337 тис. грн., що на 1836, І тис. грн. більше проти 1998 року. Відчутну допомогу з проблем за­ безпечення надходжень до бюд­ жетів надають міська та район­ на координаційні комісії. За ми­ нулий рік було проведено

Ні для кого не секрет: демографічна ситуація а Укра·Іні залишається напруженою. Кількість населен­

53

за-

ників. І Броварщина тут не є винятком. Сьогодні на прохання читачів "Нового жипя" своїми думками з цього приводу ділиться начальник відцілу реєстрації актів громадянського стану районного управління

жинцях зафіксовано 12 смертей і жодного новона­ родженого. Смертність значно перевищувала народ­ жуваність у Богданівці, Заворичах, Пухівці, Рожівці ... Як не прикро констатувати, але на Броварщині не­ має жодно·І сільської ради, на територіі якої народи­

лося б дітей більше, ніж було померлих. Загалом же минулого року померло 1306 Н(іШИХ земляків, що на 88 менше, ніж у 1998 році. Цей по" казник, а також збільшення кількості шлюбів (536 проти 421 зареєстрованого позаторік) вселяють надію, що з поліпшенням економічної ситуаціі, здій­

починаються непорозуміння

чого законодавства до навмисних

ухилень.

- Може, це запитання здаєть­ ся некоректним, вибачте. Як у Вас складаються стосунки як ке­

проводять

рівника з пімеглнмн?

цілеспрямовану оперативно-роз­

-

аналізують

інформацію щодо порушення по­

інспекції працює згуртований ко­

лектив

зують тенденції розвитку нега­ тивних процесів кримінального

однодумців,

професіо­

налів своєї справи.

Враховано

розумне поєднання досвідчених спеціалістів з молодими. Усі структурні підрозділи очолюють грамотні спеціалісти з великим

характеру, пов'язаних із оподат­

куванням. І результат, як кажуть, не забарився. За минулий рік за порушення у сфері оподаткуван­

тань податкового законодавства.

Для наших працівників і відвіду­ вачів працює буфет . - Володимире Петровичу, не лише я, а й читачі переконали­ ся, що у вашій інспекції ство­ рені умови для ефективної праці. Тож з якими планами і намірамн податківці вступили у 2000 рік? - З оптимістичними і добри­ ми. Переконливим свідченням цьому можуть слугувати підсум­ ки роботи за січень поточного року. Планове завдання надход­ жень податків та платежів вико­ нано на 111,8 відсотка, тобто до зведеного бюджету надійшло 8, 7 млн. грн., що на З, І млн. грн. більше проти відповідного пері­

оду

посадо­

вих осіб і 487 фізичних осіб­ підприємців. Загальна сума

міліції, керівництво якими дору­ Світлані Бернадській, Га­ лині Шабановій, Леоніду Рогов­

фінансових санкцій склала 2052 тис. грн. Порушено справу про

чено

кримінальну

відповідальність щодо 38 суб'єктів підприємниць­ кої діяльності, а чотирьох із них притягнуто до кримінальної

цю.

-

Гадаю,

яснень

з

1999

року.

На закінчення хочу висловити

практичним досвідом. Відбулися кадрові зміни у вімілах обліку, звітності та прогнозування, при­ мусового стягнення, податковій

ня притягнуто до адміністратив­

417

Відкриті, об'єктивні, ділові,

вимогливі. Сьогодні у податковій

даткового законодавства, прогно­

ної відповідальності

-

від елементарного незнання дію­

Наші

L3Іtдlt ІН.Н..:JІ\'1 Іtа<.:іІЖІІf><..:І:.Кі

настійне

побажання,

платниками була на партнерсь­ ких засадах. Від цього буде лише користь нашій загальній справі.

чекати якихось по­

приводу

Інтерв'ю провів

Сергій ПРИСТУПКО.

створення

Встановити з

1

січня

щоб усі

платники добровільно й своечас­ но сплачували податки. Щоб наша подальша робота з усіма

2000

року ставки єдиного податку для

фізичних осіб на такі види підприємницької діяльності:

( U І 111.)

Jtt:pL'IH..'"~L'HI!H

5

автотранспUГJТО.\1 до

."JL'"I"h"OHII\1

Ін.н.:ад...:~о.)UІІ."\. r-.tІl:ЦL.

- ІІо.н..:аж:І1ГJ<.:І~кі ІІt.:ГJt:Вt:::"н.:ІІІІН но

І

5

UU

ІІ~о.н...:~'іtконІІ.,

місць

110

б) мі<.:ькі пасажирські

ІІt!рсuс·:S...:JІІІЯ

І 'і

IUU

ІІо...:ал.кuн.их місцІ~ ВаtІТСНІ<ІІі

Пt:pt:Bt!"J~IfiiЯ

підйомністtо до вантажні

І

a/1\f

Іlі.tІІt·а·жІІОІО

а/м

вatta·a:;.r..::ttoІo

,5 т

І

rн~рсвс·існнл

підйомні<..;тtо від

1. 5

т1.1о

3.5

:20

17{)

1

а/м

ва ІІІ ~оt..::ІІОІО

200 3. 4. 5.

ir и 20. Ре:v~онт nоб товuї техніка! 21. Рс~1онт техІtолоt·ічІІОr-<.> оGладнаttня

22. 23.

'і О

170 50

Pt:::vtUHT ГО/Н111НJ1КіВ

рс.:монт

30

so

.

40

70

200

TI"SI

-торгівля ".J лотків

... -

І'іО ІОО

26. 27.

40

тоrн,інля н кіосках

140

28.

зо

торгіnл}І

ISO

29

200 200

30. 3 І.

200 100 150

І 50 40 40

32. 33.

150

u

маt·~нннах. ІtавіJІL.ГІuнах

- ТUрІ·іВJІИ аНТОТJ"}аІІ<....:І IOJTIIII1:\1 Jl "i:at:or><.ІM - тор•·іІ\ЛЯ ІОІН.:Лі[)ІІІІJ\.ІІІ ва.Іроt>амІІ

11

- ТОf>Гіnля кuітам" - ТОf>ГЇRЛЯ КІІИГШ\fІІ

- торІ'інля нnсіІІНСІНІ!\1 матсріалоr-.1 -торгівля лікарсL.кими ·:Sасобами торr·іuлн

окулярамаІ

та

І оrІТІРІІІими

8.

f3нготовл...:нанt

ІІОХО

9.

рони здоров'я, прийняпя ряду інших законодавчих актів Україна, а втому числі й Броварщина, знову ста­ не регіоном, щедрим на крики немовлят.

ви

Gі:;.t<утсрії.

НІТУ'ІІІІІХ

квітін..

JO

Lc:KKA

50

І'іО

обів

100

АиготовлсІІІІЯ обіR

40.

Ро·:Snиловка

пиломате

)~алі·sацІн .'1.1L.:6.!ІІВ

f"Н.~а;Іі·1.:Іttін

а..::уніІІарІІІІ.'\.

.200

200 200

so

40

200 160

OtiHI1X ІlіІІКіА

ВІ-ІГUТUUJІІ..:ІІІІН

І О. ВІtrотовлt:ІІІІН і

І І.

ІОО

200 100

'Вання

сненням заходів щодо поліпшення організаЦІ-і охо­

Кор. ctnnиnгІn "'итт"'"-

Підходить час сплати податків, і

відповідні служби, насамперед

шукову діяльність,

звернути­

тельно вивчити кон'юктуру тієї справи, якою думаєте зайнятися.

рилися і не будемо миритися з

міліція

хочу

су. Перед тим, як організувати­ ся і зареєструватися, треба ре­

лючіші точки. Ми ніколи не ми­

явищамИ.

нагодою,

ся до представників малого бізне­

ня. Тож Ви вправі задати запи­ тання: "Чому податкова мирить­ ся з таким становищем?". Ска­ жу відверто, це наші найбо­

році в районі

-А як можна прокоментувати демографічну си­ туацію в розрізі окремих населених пунктів? - Скажу насамперед, що найзаrрозливіші показ­ ники спостерігаються по наших відцалених селах. Так, по Літочківській сільській раді торік народилося лише одна дитина, а померло 18 чоловік. У Кула­

ючись

зиція керівників 148 організацій, які ухиляються від оподаткуван­

а) Іtр11М ісІ-.Кі

228 дівчаток. У попередньому ж, 1998, народилося 580 немовлят.

доповнення, уточнення. Користу­

ку матеріально-технічної бази по­ даткової служби України. Таке право законодавчо закріплено в ст.6 Закону України "Про дер­ жавну податкову службу в Ук­ раїні". І я безмежно вдячний своїм попередникам, особливо П.С.Собчуку, що вони побудува­ ли сучасне приміщення кращих зразків архітектури, а не якийсь сарай. Нам вдалося облаштувати всі робочі місця необхідним інвентарем, меблями. Усі вироб­ ничі процеси в основному ком­ п'ютеризовано. Подбали й про наших відвідувачів. До їх послуг обладнано спеціальні куточки, де можна заповнити потрібні доку­ менти, ознайомитися чи прокон­ сультуватися з того чи іншого питання. Відкрито бібліотеку, де створено нормативну базу з пи­

І. 113-)J.aHІI>t тrннн...:ІІUГУПІІІ:Х 110'-.'.JІУІ":

-

наших земляків немовлят? - Ви знаєте, втішне щось у цьому плані сказати важко. Ті самі "лелеки" облюбували, мабуть, інший "повітряний простір", бо ж торік лише в п'ятистах сім'ях з'явилося поповнення. Із них 272 хлопчики і

стими змінами, що надходять з вищих інстанцій. Годі говорити про платників податків. Щоправ­ да, ми намагаємося їх своєчасно інформувати про подібні зміни,

1, враховуючи рекомендаціі спільного засідання президіі районнеі ради та постійних депутатських комісій з пи-

ЮСТИЦЇІ Л.В.МАЛЬЧЕНКО.

Отже, Лідіє Василівно, хотілося б знати, чи люблять "лелеки" Броварщину, приносячи в сім'ї

кам нелегко паспіти за тими ча­

яких відповідно 266 і 147 є збит­ ковими. І зовсім незрозуміла по­

подібними

інструктивних документів.

Повірте, інколи нашим працівни­

йонних підприємств не сплачу­ ють податок на прибуток, серед

ня, і особливо в сільській місцевості, невпинно ско­ рочується, сягаючи інколи катастрофічних показ­

ною кількістю всіля­

ких

З аналізу минулорічної роботи

податкова

першу

дохідливим, не пере­

сідання комісій, в тому числі 23 виїзні, на яких заслухано 277 ке­ рівників підприємств-боржників

складним. Тут слід врахувати ще й такий момент, що в нашому регіоні сплачується близько 50 різних податків та обов'язкових

в

конодавство повин­

Володимире Петровичу! На посаді керівника податкової інспекції Ви працюєте майже

рік для нашого колек­ і вдалим, і

влади,

чергу у Верховній Раді. Податкове за­

пенсій, всіляких соціальних дonOMQf. Нащ кореспондент зустрівся з начальником Броварської об'єднаної державної податкової інспекції в.n.ЛОХОВИМ і поцікавився, як колектІfв цієї служби вирішує складні завдання, визначені чинним законодавством.

тиву водночас був

ників. Елементарна нісенітниця. Ця будова зводилася за рахунок цільових коштів з фонду розвит­

ва у верхніх ешело­

їхнього. своєчасноh> і ffoiJН.gt;tJ··нif.t.J*Qiiж(1811il: f!ji8ЧЖ;ji!J!'*!i~i() з;JЛежйть

промислових гігантів?

різні плітки, що податкова будус таке гарне приміщення за місцеві кошти, останні копійки плат­

час точиться розмо­

бюджету всіх рівнів є nqдaт.f911 cyt$.~t?lffif! різн~}( Ф.9Р"!' JYlSCffQC.!i,. Від

-

служби,

про який тривалий

належних

Однак дозволю собі внести ок­ ремі уточнення. Ще працюючи на підприємстві, я також чув

служби?

Насамперед, слід прийняти новий Кодекс законів по­

колективу

Це так переконливо й очевидно

щоб

роботи податкової

так рішуче заявив В.П.ЛОХОВ. начальник Броварської ОдnІ

- 1999

3]

N9 10 (9109)

4

І

лісу

та

1ал

ІОО

І Hllli Ull)tl-t JlЇSІJihiiOCTi

40 І"олова ра.1111 Л

.

В.<:JІоfіо;нІІІІОІ<о:.


9 .. 02

N9 10 (9109) НАПРИКІНЦІ січня

У СА!ІО'-ІКУ nУІ1АЕ

!lnTЯ'-Іnfl СМІХ

Броварська дитяча школа мис-

досвідом

пропон ована ознайомитися з викладачів бровар-

ескізи до н еї. Відбулося обговорепня шляхів розвитку укра-

тецтв зустрічала гост ей. Сюди з'їхалися викладачі музичних шкіл Київської області на обласний методичний семінар секцій народних інструм ент ів, який

ської школи мистецтв. Розпочалися відкриті заняття педагогів О.В.Андрєєвої, С.О.Фадєєвої, НЛ.Врадій та І . В.Сучкової, на яких розкривались різні аспек-

їнського національного інструмента бандури: кобзарський напрямок, сучасна бандура, вокально-хорове музикування в капелі, бандура та спів.

2000

року

проводили викладачі броварської школи.

На закінчення семінару гостям було запропо-

~Х}f~~~~~~~J ~~' ~~~~lff~~Jй ~ провед ен ня

семінару

вальник, директор шко-

обрали Броварську дитячу шко-

лу

У КСП імені Щорса у грудні завдяки підтримці і допомозі правління господарства віднов­ лено роботу дитячого садочка "Вишенька". Це неабияка подія у житті сельчан. Адже тепер працівники господарства й інші к ня жичани, йдучи на роботу, можуть бути спокійнішими за СВОЇХ дітей. Садочок відвідують малюки трьох вікових груп. Уже набра­ но близько 60 дітей. Заклад по­ вністю укомплектований вихо­ вателями і обслуговуючим п ер­

А на Святого Василя та на честь Різдва Христового всім ви хова нцям садочка місцева

церква на чолі з отцем Са­ фонієм подарувала новорічні подарунки. Дітки у свою чергу

порадували гостей невеликим концертом , розповідали вірші .

Було сказано багато теплих що такі благодійні акції стануть

Анатолій ВАНІН,

січнн 2000 рuку у Білій Ц<>ркві відбулися І зи·чов і спортивні ігри 1чолоді Київ­

Вдало виступила група юнаків 198 З -84 р.н. Вони на дистанції 1О км показали такі

щини та першість області з лижних гонок. Більше 2ЗО

результати: Сергій Корзюк 27 хв. 40 сек. - І! місце, Ігор Осад чий -29 хв. -ІІІ ~Іісце,

:\Ir!H,L\il IІr! L LIOI'O :--tісга.

Пр!tс\ІНО

відзначити,

що

І i clllli л ижники проде:--юнстру­

вали внеоку спо 1jтивну ~rай ­ стt"рність і стали пере:--южця­ чи Те!

призера:--ш.

Ct!pl'i\ юніорів на дистанції І О юt І чіП\l~ зай няв Pmraн Корчевський , випускник відділl:'ння Броварського В)' ФК.

Cepl'/\ старших юнаків 1980 - І 98 І р.н. перРчоrу святку­ ВrШ Гршорій Ден е ж. Він дис­ танцію 10 ЮІ подолав за 28 хв. 28 сек. , а Євген Хитрий Піі\ІІЯR С Я I!Cl ІІІ сходинку

п 'сдесталу пошани. За підст-І­ КсІ\ІИ НІ!СТУПУ С ПОJПО1еНіВ За програ:--юю

перших

зимових

-

зала час

16

хв.

198З-84 сек..

Це

коч <ІНі\і l зайш1ла !І :чісце. І з а­

192, на другому Jчісці '\1анда \І.Білої Ц еркви -

да Киіво-Святошинського

стр рності

району

5/ . Я.Яласви:-~ готуються до :чо­ лодіжних ігор України, які проводити\І утьс я у Харкові з

по 22 лютого. Особливо хочеться нідзна­

18

ЧИТІ-І

внступ

наших

юних

спорто 1 енів. У віковій групі

юнаків 1985-86 р.н. виступав Іван Лосєв. Серед 56 спорт­ ОІенін він став першим, по­

казаннш час на диста нції - 1.5.25, а Юрій Ткачук ~ Іі сце з результато~І

· новЕ

5 к:-.1 - 11 15.28.

життя·­

Броварськuх

міської

рсАакuїі міська

газеmu,

і раuопнd

paAu .

раСю нна

Аержаt::..мінісmраu ія .

Свідоцтво н ро державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р . інлекс

61285

мову далеку дорогу до своїх домівок.

Учас никам семінару було за -

бандурі" та показала методичні

Світлана ОЛЕКСАНДРОВА

! .!.Співак,

Броварськоі ДЮСШ

Саме нещодавно, зо­

поляга є

до

дання,

в

і

відкрилась у

нашому дитячому садку

NQ27

"Джерельце"

міського вімілу освіти,

що по вул. Черняховсь­ кого, І 3-б група індиві­

то~Іу,

дуального

догляду

за

дітьми дошкільного віку. Гр у п а платна , кількість дітей не п ере ­ вищує 10 чоловік, вік -

ної освіти. Головна ува­

від

ся здоров'ю дітей, роз­ витку інт електуальних здібностей, логічного мислення, пам'яті, уваги.

3-х до

5-ти

років.

Діти цієї групи отриму­ ють триразове повноці­ нне харчування і пере­

бувають у дитячому сад­ ку з 7.30 ранку до 6-ї

самостверд­

години вечора.

З дітьми ці єї групи працюють досвідчені ви­ хователі, які використо­ вують у своїй роботі уже набутий досвід, а

проводиться

англійській мові, хореог­ рафії.

догляду

за дітьми до­ шкільного віку об~1еже­

на. Тел.:

5-14-16.

Луїза СОКОЛОВА, зав ідуюча дитсадком "Дж е рельце". На Фото: у садочку цікаво.

<-~~~~г:

J анну <J8ані8ну cXU1if.NJ

щиросердечно 8ітає.и.о із дне.и. на~одження!

~ :.о>

~

f

Бажаємо Вам, дорога наша, мщного

z-'~

здоров'я, радості від дітей і онуків. Нехай

~

вас, Ганно Іванівно, Бог від недуг оберігає, а ангел-охоронець добром наділяє. Жили

~

о~

щоб Ви довго, щоб біди минали, щоб горя

й печалі Ви більше не знали.

~

-

~ ~.~.-- .. Си~и,..~евістки, онуки, ева:~;<~ -~

~~~--~~

~~

КОМП'ЮТЕРНІ КУРСИ комп'ютером.

MS DOS, Norton, Windows, Word,

ЕхеІ,

зрозумілими й доступними . Навчимо працювати і з клавіатурою.

Валентина КОРЗЮК,

Реалізуємо комп ' ютери будь-якої конфігурацїІ.

четодист Броварського . ВУФК,

дзвоніть

головний секретар змагань.

Від усього cepц,Sl і ..с.юб.t.Slчих

душ щиросердечно 8ітає.м.о із ю8і..tейни.м. днем. народженНSІ. нашу дружину,

..uamip,

с8аху Аюд..ии-<.у

Мико..с.аї8ну

'jlPOCK}j.PKO.

Ьажає.м.о Вам.. дорога наша, доВгих ..с.іт життя, щастSl нез.м.ірного, дніВ буття с6іт..с.их .

Хай по Ваших дорогах не ходять тривоги! І лихо не стане на Вашім путі,

Ми допоможемо вам швидко оволодіти персональним антивіруси, архіватори та інші програми стануть для вас

Хай щастя і радість, любов і надія Супутником будуть у Вашім житті.

3

любов'ю­

чоловік, син, дочка, невістка, зять, свати.

5-33-24.

і Загублену круглу nечатку nриватного підnриємця КРАСЮК Ю.Г., ідентифікаційний код 2736814984, вважати недійсною.

07400,

Київська обл ., м . Броварu,

бульв . Незалежності,

2.

~ Ре.&акmор: 4-03-76. Засmупнuк ре.&акmора: 4-21-34. сільського госnоАарсmва numaнь,

4-02-92; nр омuсловосmі і масової poбomu 4-04-81; 4-23-26.

лuсmів

бухгалтерія: npuuoм о гол оше нь

+ + +

ка. Кількість місць у групі індивідуального

навчання

них методик п едагогіч-

Н.Є.Ял аєва.

соuіальнuх

до нашого дитячого сад­

Обмежена кількість вихованців у групі дас І'южливість приділяти увагу кожній дитині. За бажанням батьків з дітьми займаютьс я лого­ пед, пр ацює фізкабінет,

:о-1 і с ь кв о М . Д. Ку з ь ~~ у к та І.А.Сорокін, райради "Колос"

і

Запрошуємо батьків, котрих зацікавила ця інформація, звертатися

га п едагогів приділяєть­

також і новинки сучас­

.

ШаноВну

А.А.За ­

ВіААЇЛU:

натхненній

будуть про н еї турбува­

рієнтована на ці всі зав­

'f•

До пере'\.ІОГИ СПОрТОН' НіВ готували тренери: кошем Я.Я.Ялаєв, Броварського

ВУФК

п' єси . Довго лунали аплодис-

менти віртуозній,

ти ся.

ро звитку, тому вона по­

··~

ведсєв,

учасниками

вчитель-банду-

її люблять, розуміють і

требує особливої уваги, теплоти, проф есійно ї турботи та індивідуаль ­ ного навчання і вихо­

(!l

очка .

колекmuв

Броварські

дєєва поділилася своїми мріями про написання " Школи гри на

ко:--Іан­

А.1РЕСА :

ma

раА, районної лержавної аАМінісmраuії.

С ПІВЗАСНОВНИКИ :

- 82

володіють методами навчання гри на народних інструм е нтах.

..

ко­ ІЗО

·J тре>неро:--t 1\. иівської облас­ ної школи снортивної :--Іай­ (КОШС!\'1)

ловили побажання творчих успіхів і перспектив колективу Броварської школи мистецтв і вже сутінками вирушили в зи-

між

~,.,::~ :::.~- ,-~~· ~

команда Броварів

на третьо,.,Іу

Тр е тяк запропонував свою інтерпретацію українських дум та піс ень, викладач місцевої школи мистецтв Світлана Фа-

_;j~~~ <C:-.,;_

районів чемпіонату і

зайняла І :чісце з сумою очок

очок,

дсєвої клас бандури, НЛ .Врадій - клас гітари, котрі щороку готують своїх вихованців до конкурсів, досконало

віри. Дитина повинна відчувати, що їй радіють,

одержав 1 енер ВУФК Ігор Співак. За підсумка:чи виступу спортоrенів серед ІЗ ко~Іанд

-

грі ансамблю. Потім гості вис-

хищеності, спокою, до­

пере:чогу

спортивних ігор ~юлоді наша ра:з ЦІ тра спо ртс ~ н~н и разо~r

рист з Макарова Олександр

нення

Серед чоловіків у біrу на

першості

клас домри, С.О.Фа-

ження, формування по­ чугтя власної гідності, самоповаги. Дорослі по­ винні створити для ди­ тини такі умови, де б у неї виникали почуття за­

цій дистанціі.

:о.Ііст і

дрєєвої

мостійного вибору. Важливим завданням є також розвиток у дітей потреби в самореалі­ зац ії, самоздійсненн і, підтримка в них праг­

вікових груп, а Юлія Вишнякова була третьою на

ЮІ

зібрання. Так,

створити умови для са ­

хв.

29

всіх

І О

женнями

них викладачів школи О.В.Ан-

пригасити, а розвинути,

абсолютно кращий час серед

дистанції

ливій і творчій роботі досвідче-

щоб цю активність не

юt пока­

5 18

ментах, однодумців, творчих, обдарованих музикантів-викладачів школи мистецтв: О.В.Андрєєву, В.М.Шекулу, М.Ф.Тимофєєва, І .В.Сучкову та В.В.Рибченкова. У концерті прозвучала музика різних народів світу, класичні та естрадні

рослих

с у перниць Валентина Плющ, серед дівчат

нього образу в роботі з учнембандуристом та звукотворення на бандурі, питання репертуару. Вчителі ілюстр ували свої думки особистою грою та грою своїх учнів. У процесі роботи семінару відбувся обмін думками та вра-

Дитина є активною від природи. Завдання до­

шансів на перемоrу для своїх

котра

іасті Б 1 ·ри на н ародн их інстру-

ному конкурсі виконання на народних інструм ентах, який проХодив у Київському музичному училищі, 5 учнів-солістів вімілу народних інстр ументів, тріо гітаристів та капела бандуристів зайняли призові місця. Ц е стало можливим завдяки наполег-

вання.

ЗЗ сек. - IV місце. Не за лишила жодних

р.н. на дистанціі

у своєму складі об'єднав е нтуз-

Кожна дитина, як осо­ бистість, н е повт орна, індивідуальна в своєму

НаШИХ ЛИЖНИКІВ

д~штро Сухопаров

це методи навчання гри на

домрі, гітарі, розкриrrя худож-

Новина в дошкільному вихованні

Виеока майеrерніеrь

У' Іі! СНJ ІКів зібралося на лижні. У 3Чіll'с!ННЯХ RJЯЛа учаСТЬ і KO-

випадково.

ВИХОВУЄМО ДИТИНУ, ЯК ОСОБИСТІСТЬ

традиційними.

голова профкому

29

-

Алже на минулорічному облас-

-

не

ли мистецтв В.І.Жос. Ансамбль

~ШЧ·~-----------------

слів, висловлена думка про те ,

соналом.

мистецтв

ти музичного виховання дітей

Редакція не завжди f!Оділяє позицію авторів. За точність викладених фактів відповідає автор.

Листування з читачами

-

на сторінках zазети.

Обсяг

Арук oфcemнuu. І лрукованuu аркуш.

Ві .н.руковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у сnравах

ma

npecu

інформаuїі Кuївської

обллержалмінісmраuїі.

Зам .

Тираж

359 2140

прим .

#10 2000