Page 1

Субота

7

лютого

1998 р. N2 10 (8902) Ціна

Виходить з 17 1937

договірна

квітня

року

Газета

Броварських

міської та

районної

Сьогоgні у японському місті

Нагано

віgкрива.ються

XVIII зимові Олімпійські ігри У нuх візьмуть участь

рад, районної державної адміністрації

Успішність учнів . , .. . . O!JlHKa У РАЙОННОМУ відділі

освіти

від бу лося

секційне

наші земляки- лижниці маастри

засідання керівників загально­

спорту міжнароgного класу ВАЛЕНТИНА ШЕВЧЕНКО,

освітніх шкіл району, на якому

ІРИНА ТАРАНЕНКО-ТЕРЕПЯта випускники Броварського вищого училища фізи'іноі культури- заслужениQ маастер

спорту з біатлону ТЕТЯНА ВОДОП' ЯНОВА, маастри спорту

міжнароgного класу лижниця ГАННА СЛІПЕНКО, саночниця НА ТАЛЯ ЯКУШЕНКО, бобслеїст ОЛЕГ ПОЛИВА Ч. Зоряних стартів, щасливих перемог,

gopori

земляки!

були розглянуті nитання результативності навчально­ виховної роботи nедагогічних колективів у першому nівріччі та уnравлінської діяльності

дие~кцій шкіл району. У доповіді завідуючий ра­

Йонним відділом освіти С. І.

Лукашевич

nроаналізував

nідсумки роботи nедагогічних колективів шкіл району, наголошуючи дотримання

на

nитаннях

законодавства

України про освіту, забез­ nечення соціальних гарантій ушів, ролі керівника школи.

!Ji

Нові імена кандидатів 4 лютого поточного року відбулось чергове засідання окружної виборчої комісії по виборах народних депутатів України по Броварському виборчому округу N2 96. Комісія зареєструвала кандидатами у народні депутати до Верховної Ради України: -Курикіна Сергія Івановича- громадянина України, 1959 року народження, заступника голови Партії зелених України, м. Київ. - Козленка Бориса Опанасовича - громадянина України, 1926 року народження, голову Київського обласного товариства кролівників і звірівників-любителів, м. Київ, позапартійного. -Леоненка Віктора Івановича- громадянина України, 1950 року народження, голову КСП "Зоря" Броварського району, м. Київ, позапартійного. - Михайлюка Михайла Васильовича - громадянина України, 1948 року народження, голову Броварського районного суду, м. Бровари, позапартійного. - Бардина Ярослава Богдановича - громадянина України, 1958 року __народження, народного депутата України, м. Київ, члена Аграрної r:JартІІ УкраІни.

Станом на 4 лютого 1998 року по Броварському виборчому округу зареєстровано кандидатами у народні депутати до найвищого законодавчого органу держави 17 чоловік. За поданням кандидатів у народні депутати О. П. Бабенко, В. Г. Дехтяренка, О. Є. Шевченка зареєстровані їхні довірені особи.

N2 96

Комісії приступили до роботи Як ми вже повідомляли, чергові сесії міської та районної рад

затвердили персональний склад міської та районної виборчих комісій. Минулого вівторка обидві комісії провели перші засідання, на яких обговорили питання, пов'язані з проведенням виборчої кампанії від сільської до Верховної Ради на високому організаційному та політичному рівнt, у світлі вимог відповідних законів нашої держави.

Інф. "Нового життя".

.

yпpaBAJHCbKOJ ДJЯАЬНОСТJ днректорlВ

nитання потребують особливої уваги, бо тенденції, що намі­ тил_ися нині в освітньому nро­ цесІ, викликають занепокоєння:

це і зростання тенденції бездоглядності дітей та спо­ глядацька nозиція органів місцевої влади на селі, nогір­ шення успішності учнів, втрата і~тересу до навчання, і відсут­ НІСТЬ

своєчасного

та

ком­

nетентного вnливу на ці nроце­ си керівництва шкіл і nедагоrів.

У доповіді nроаналізовано

стан

виконання

закону

про

обов' язкововість загальної

середньої освіти. Найгірше ця робота nроводиться в мікро­

районах Русанівської, Бог­ данівської, Семиnолківської,

Гоголівської, Великодимерської, Літківської, Світильнівської, Рожнівської загальноосвітніх шкіл 1-111 стуnенів. Незадо­ вільний стан контролю і за навчанням дітей-інвалідів.

С. І. Лукашевич зупини_вся

517 учнів 92 не втигало з однієї або кількох дисциnлін.

Ue

кожен шостий учень.

Кожний сьомий не встигав

l'

nеr.шій чверті в Плосківськіи та Світильнівській школах. Не

набагато кращі справи і у інших школах району.

Протягом другої чверті у пе­

дагогічних колективах біль­ шості шкіл була проведена робота з урахуванням рекомен­ дацій відділу освіти по подо­

ланню

невстигання.

Але

результати другої чверті дозволяють зробити висновок, що не всі вчителі оволщ~іли пси­ хологічними та методоло­ гічними навиками корекції знань та умінь учнів, не в усіх вмотивовані психолог_ічні п!,g;­ стави виставлення оцІнок. }\к же навчала своїх учнів учи­

телька математики Калинів­ ськ?Ї СШ, що 35 із 197 їі

учнш одержали за другу чверть

двійки!

Стільки ж двінок

вистави~

за

другу_

чверть

уч!:Л'е~ь_ g)І~культури Княж!:;ІЦЬ­

коІ СШ. Не повели сериаз­

ної боротьби з незадовільними оцінками вчителі хімії та

географїі Шевченківської СШ. Низька результативність

праці по викоріненню неуспіш­

ності учнів у Калитянській, Семиполківській, Плосківській школах, а у Світильнівській -

у другій чверті кожен десятий учень невстигаючий.

Байдужість до дітей часто

призводить до того, що учні по три

роки

залишаються

в

одному класі (Красилівська, Світильнівська, Семиполкінська СШ). . Існує проблема і з відвіду­

У доповіді наголошувалося на нерозривності процесів нав­ чання та виховання, nитаннях

соціального захисту дітей, внутрішкільного керівництва, впровадженні нових освітніх

технологій, атестації вчителів.

У районі назріває проблема

створення шкіл з низькою на­ повнюваністю класів, малако­ мплектних шкіл і шкіл із

класами-комплектами.

питання

морально-психо­

логічних відносин між педа­ гогами та дирекціями шкіл.

Діяльність керівництва шкіл

району була проаналізована через призму результативності

навчально-виховної роботи. У

обговоренні порушених проблем взяли активну участь тn поділилися досвідом управ­ лінської діяльності ди_еектори

М. М. Нещимний (1:1елико­ димерська СШ), П. П. Іваненко (Богданівська СШ), І. І. ГJ:!:ник (Шевченківська СШ), В. М. Ме_мрук (Мок­ р~ька СШ), Р. lVI. ОЩJ.ієнко (І ребухівська LШ),

заступники директорів Л. А. донченко (Літківська СШ), В. П. Потебня (Калитянська

СШ) та інші. Досвід багатьох

з них заслуговує на вивчення та

поширення.

Освіта є одним з пріори­

тетних напрямків діяльності

райдержадміністрації. Заступ­ ник ЇІ голови В. t::. Шульга поділилася своїм баченням вирішення проблем, наголо­ сивши на взаєморозумінні,

координації зусиль дирекцій

ванням школи. _У _Ц~9М.У. вина

шкіл, педагогів, сільських рад,

nроведені nеревірки, це недо­ статня увага до учнів з низьким nотенціалом до навчання з боку батьків та nедагогів, непоо­

Семиполківській СШ

стра~ІІ.

оцінювання знань, заниження оцінок, соціальні та nобутові

Єремеєвих, Булахів, Бугаєнків, Кубраків, Помазаних не від­ відують школу. Ч!Рез бродяж­ ництво Світлана Т-к та Ірина

на

nричинах

низько!

усшш­

носп учнів. Як показали

динокі виnадки необ'єктивності

!}РОблеми у багатьох сім'ях. ·1 ак, у І чверті стан шоку

кееівництва Гоголівської СШ викликав той факт, що з

як школи, так

1

СІМ

1.. !.ак,

у

12 учнів

не атестовані через систематичні

пропуски уроків. рада

Сільська

формально .Реагує

подібні

0-а

факти.

Діти

потрапили

дитприймальника.

на

сімей

U,e

питання також у полі турбот відділу освіти, так само як і

батьків та пообіцяла

підтр_~мку райдержадміні­ До сшвnрац1,

проведення

спільних олімпіад, конкурсів учителів та інших заходів закликала освітян району завідуюча методкабінетом

міського відділу освіти Л. М. Василенко.

Надія ГАМАЛІЙ.

до

г------------------------------ї

Розвивати творчі здібності дітей

YlliE

ПРОТЯГОМ двох років міський відділ МІ У В ім. Б. Грінченка

освіти, Його методичний кабінет спрямовує всю

Завдання визначено Активно, по-діловому пройшла чергова сесія Шевченківської сільської ради. Депутати і запрошені з великою увагою просл-ухали звіт с1ль_ського голови М. Д. Смалька про його роботу в цьому виборчому перюд1. Незважаючи на кризові явища в соціальному житті, сільська рада, актив села здійснили значну роботу по благоустрою населеного пункту. Зокрема, відремонтовано приміщення кухні та даху школи, прокладено асфальт до ферми Шевченкове, тверде покриття до

теплиць та зроблено багато інших корисних справ. Обговорюючи звіт, депутати висловили слушні зауваження й пропозиції по поліпшенню санІтарного стану вулиць села, проявленню турботи до всіх людей похилс;>го віку та самотніх у забезпеченні їх паливом, продуктами першої необхщносл. Зг!дно статті 5 Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та СІ~ьсь!<их, сели_щних, tvІіських голів" сесія прийняла рішення про юльк1снии склад с1льсько1 ради наступного скликання у кількості 20 депутатІв.

На сесії розглянуто організаційні заходи по підготовці й проведенню

виборів до Верховної Ради України, місцевих рад та сільського голови. Петро КУДІН, громадський кореспондент.

роботу

з

педагогічними

колективами

О. В.

Досвідом роботи в умовах диференціації, пошуку

на

особистісна орієнтованої моделі навчання поділились

впровадження у навчально-виховний процес особистісна орієнтованого навчання і виховання.

директори СШ NS! 2 -А. Я. Теплюк, СШ N~ 7 - Ю. М. Скорб, СШ N~ 10 - Б. Д. Кузьменко.

З цією метою для керівників шкіл проводяться семінари-практикуми, круглі столи, зустрічі з науковцями, бібліографічні огляди. "Природовідповідність у педnгогіці'' -це темn

.L\ікавим і корисним для присутніх був виступ практичного психолога СШ N~ 8 С. В. Ісламової. У конференції взяв участь і виступив міський головn О. М. Іщенко зі своїм бnченням проблеми виховnння

науково-практичної конференції, яка пройшла під час січневих канікул для педагогічного активу міста. Мета конференції - nкцентувати увагу педагогів

і розвитку особистості, ролі і місця керівника, учителя в оновленні змісту навчання, у виборі сучасних підходів до організації нnвчnльно-виховного процесу.

нn використання таких технологій навчання, які

~своєму виступі міський. головn зупинився_ на

сприяють розвитку здібностей школярів. їх пізна-

результатах соцшльно-економІчного розвитку МІста

вмьних потреб, повноцінної навчмьної діяльності, створенню умов для формування особистості.

в

У вступному слові завідуючий відділом освітиМ. М. Скирта зупинився на проблемах оновлення змісту освіти, формування особистісна орієнтованого

які висунули Його кандидатом у депутати до Верховної Ради України. Педагоги обіцяли йому свою підтримку. Другого дня відбулись секційні засідnння.

навчального простору.

Конференція прийняла відповідні рекомендації.

З нnуковим повідомленням про природовідповідність таланту і розвитку його у дитини вистуrшв

старший науковий співробітник кафедри психології

І

Кочерга. І

1997 році і поділився планами на мnйбутнє. О. М. Іщенко подякував педагогічним колективам,

Людмила ВАСИЛЕНКО,

завідуюча місьІ<методкабінетом. І

L------------------------------~


ПОНЕДІЛОК

23.55 Національний хіт-парад 0.15 Анонс 0.20 Х/Ф •Страховий агент•

лютого

9

t+t 6 ОО Анонс 6.05 Агромагазин 6.15 Добрий ранок, Украіно' 8.45 Фінансовий огляд 8.55 XVIII зимові Олімпійські іrри. Лижні гонки. ЗО

Пушкіна в музиці

1З 35, 14.40, Закон є закон

км, чоловіки

10.00 Т(с 10.55 XVIII

•Провина• зимові Олімnійські

ігри. Ковзани.

ває з.а.Украіни О.Васи­ ленкu

Т/С •дік Турnін•

1З.15 д/Ф

Ігри. Санки (чоловіки)

Мjф

18.05

15.40

Музика на кrJ:н<-mi

16.15

д/Ф •І тембри,

ВО·

..

НаІ~іональний хіт-парад Хто л домі Х<іЗ~їн? Денu варснн~

•Дік Турпін• •Провина•

Tjc 18.15 Tjc

XVIII

зимові Олімпі(1СЬКІ

ігри. Біаrлон.

15 І(М ?З :?5 Фінансовий or ляд 23.35 Три l(f)<=Jinки

приго-

АнО~іС

Т/с •Перші поцІлун-

Т/с •Єрмак•. 1 серія 19.ЗО, 2З.15 тсн 20.00 Tjc •доктор КуІн• Ток-шuу ·Табу• 21.ЗО Х/Ф •Троє чоловіків і

21.00

23.ЗО Х/Ф ·Терор на

91

шосе•

8.00 В. 1О 8.30 9.00

ПОГО/\<1 М/ф ·П"с о •юботнх• Сnuрт-тайм

tгри.

9.00 9.50

Рок.тч Р.нда

10.45

М;ф

10.55-ХVІІІ ·.:tимов• Олімt\ійс~-.кі ігри. Саммарі А.

11.30

Наці(н•альний xif-napiщ

12.00, 15 ()(}, 18.00, 21.00, 0.45 УТН 12. 15 Т jc •Дік ТурnІн• 12.45 Музикt'І на tс:анаnІ 1 З. 15 Діловий канал

13.55 15.15

15.20 15.40

Все-- всім Анонс Свічё.до

км.

Відкрита віза

д/ф •Громадяt<ин вір·

НОПJІU\іl.НИЙоо

19.40 XVIII зимооі Олімnійські ігри. (j)і,урне катання. Довіпt.ttа програмп

20.40 UвчtрнІН ка~~<:а 2 1. 50 Х/Ф ·Небо І О

..

земля•

;анr пійс•~коі мови. Урок

18

20 50

nepгir ант (жінки)

13.35 ПрUІ НОЗ ПОГОДИ 13.45 Комп'юrер Х

C.:J~M<lpi А

,

JТ-2 7.00

Снід<JІ1(JК з

• 1 -+

1•

Т/с •Район Мелроуз•

6.00

9.15 Tfc

•Марія•

СЕРЕДА

11

П·t

ЖіІtКИ

зимові Олімnійські

ігри. Саммарі А

10.30 XVIII

Т /С •ДинастІя ..

.. морські

т;с

зимові Олімnійські

ігри. Саяки, жінки

12.35, 1500, 18.00, 21.00, 0.20 УТН 12.50 Tjc •Дік Турnіно 13.25 XVIII зимові ОнімnійськІ ігри. Біатлон, 20 І(М, ча­

AtiOtІC

•ПершІ поцІлун-

ки•

Т/с •Єрмак•.

,8.30 19.30, 20.00

2

серія

2З.15 тсн

Х/ф •Вантаж без

21.45 Сам 22.15 Т/с 2З.ЗО Tjc

собі режисер •Район Мелроуз• •Молодий І без-

розсудливий•

q

I.M<lto.:<lf,.)OBa Анонс:

10.00 10.05

За киїосl.ким. часом

10.ЗО Т/с •МилиИ вороГ~

16.'20

Адреси діnовоі вдачі Х/Ф •Шахраї Із бару

•ОфісІно•

1З.50 •БоІ<:l Деа•- nідлоги

дІІІНfС

13 55

Адрtх:и діповоі вдачІ

14.00

ТБ·клуб •ХМ•

14.30

ВQtстш.у відверто

14.45

ка•.

Мjф

18.З5 Відеомузика

18.40 19.00 19.05 19.20

Щит

20.00 20.25 20.30

Наш час

22.55

7.00

20.15

Адреси діловоівдачі серІJ

канад

7.10Мjф

7.30 Свstті дзвони 7.40 Т /с •ЛІтаючІ лІкарІ• 8.30 Час за Грінвичем 9.15 Ось тобі й так! 9.45 Автограф для вас 10.15 Сцена- \;:вроnа 10.50 Телеекспрес 11.QO Телегазетв. НерухоМуз.nрограма

Всеnеремагаючий го-

лос віруючого 12.ЗО М/ф

10

14.00 14.35 14.50

Зореnад

Го лос

ТБ·кnуО •ХМ•

16.50 1 7 ОО

18.00 ВОІСТИt1у ВЇДВЄРІО

16.00 Телеанонс

Світ

18.20

16.10Мjф

23.30

Н<.tцюнапuttий хіr+оарад

Три краnки

0.35

АІЮНС

ОО

нt

зимові Опімпійські

XVIII

ігри

Стрибки з 90-мет­ зо.

1440. 15.05

А.Вербицької. Ч.2

1·r.20

французької мови. Урок

19 12.00 Від .. перехрест•·-

до

успіху

12.35 С1ючатку бynu слово 13.05 Телеканал ·Право• 14.25 Веселий ринок 14.45 Комn'ютер Х 15.00 ПроrІІОЗ ІlОГО/\И 16.00 т;с •династія• 17.00 Т(с •МорськІ nриго-

nоцілун-

J канал

2З.15 тсн

2З.ЗО Проrи ночі

1

се-

рія

0.00

Мелроуз•

серія

7.00 Телераtюк 8.00 Інтерновини 8.10 Погода 8. 15 Ситуація 8:25 Tjc ··Рокова сnадщи­ на•

• Г равісу• театру -

зас­

Борис Возню•

8.00

Телевистава. ГенрІ Джеймс, •Історія однієї пристрасті•

Т jc •Воrненна зона•.

2

Анонс nрограм Весь світ

В.ЗО Х/Ф •Перемоги ко­ хання•. З серія

11.05

Муз.програма •Бед

Бойз Блю·. Ч .2 Торгінформ Новосел Танцювальна аеробіка

11.30 11.50 12.00 12.20

Відкриті небеса. ·Ле·

rенди далеких краін•

12.50 13.00

Новосел Британія єьогодн1

1З.ОО М/ф ·Пригоди в королівстві•

13.30

д•алоrи Телеекспрес

30канаА 7.00 Програма nереда-. 7.01 Джазова ретроспектива 7.35 Антресольха 7.50 СІТ 8.10 Дай n'ято. 8.15 MIChiCI новини 8.30 Хрещатик 8.45 Зроби себе 9.10 Комn'ютер Х 9.25 Муз.nауза 9.55 СупербабусІ 10.15 Х/Ф •Мадам Стриnтиз• 12.00 Кіногороскоп

1З.50 ТV-won

14.05 14.50

Байки темного лісу

2S 7.00 7.40

13.00 13.10 14.15 14.50 15.00

•М•

KIIHiLf

Ток-шоу ·Арабески•. Едіта П'єха

Х/ф •Крокодили у віддІлІ Н08ИН• Дивовижний світ

9.35 10.05 10.50 11.00

Зореnад Телеекспрес Телегазета. Нерухо· мість Муз. nрограма

Автоторг

М/Ф

Телеекспрес М/Ф Тет-а-тет Телеекспрес Телегазета. Нерухо-

мість

15.15 Муз.nауза 15.30 Т/с •Пошук wnuy• 16.30 Всеnеремагаючий голос віруючого

Телеанонс

11 . 15 11.30 11.40

а

17.00

Телегазета. Нерухо·

мість

Муз.nауза Автоторг 17.40 М/ф •Джем•. Ч.1 1В.25 Х/Ф •Анrел на землІ• 20.00 Телеанонс 20.05 казка Домовички 20.20 Ми І влада 20.50 Т/с •ЛІтаоочІ niІUpi• 21.45 Ракурс 21.55 Діалоги 22.10 Телеекспрес 22.20 Євромікс 22.50 Легенди рок-и-рола

17.15 17 .ЗО

23.25 Ринок 2З.50 Телеексnрес

0.00 Х/ф •СІцІпІИс~окмА IUUIH•

и KQHiLf 7.00 7.01 7.20 7.25 7.40 7.55 8.3\) 8.45

Програма nередач

СІТ Дай n'ять МІськІ новини Антресоло.ка Атлетик-ревю

~омn'ютер Х ДІлові новини. Ексnресінформ Мультконцерт Новини шоу-бізнесу

9.00 9.30 10.05

Грає бігбанд М.Рез-

ницо.кого

12.40 Джаз-степ, танц-КЛАСІ 12.45 ТV-won 13.00 Т/С •Помертм А8ІчІо

as """аА

0.00

·Територія

А•. ХІт-nарад

7.30 М/с '•АладдІн• 8.00 Люди 8.30 Час •Ч• 8.00 Т/с •дannac• 10.00 Т/с •ГотелІо• 11.00 НеймовІрна реальність 11 .ЗО д/с •дотик nрироди• 12.00 д/с •Остання адреса• 12.ЗО Наш вибір

1З.ОО Х/Ф •КабрІолет•. 2 серІ• 14.00 •Територія А•. Homo

форм

18.20 ГрацП віА ·Гравісу• 18.45 М/Ф .n,.,.годи в kopo лІвсrвІ•

19.15 Комn'ю...,р Х 18.30 т /С •Г.".,цеnуnе• 20.20 ГрацІі вІд •ГравІсу• 20.50 На добраніч, діти! 21.30 Ток-шоу •..:Sме той•. Людина РоІСУ 22.00 Х/Ф •ХЛопцІ Із :sа8Т ра•. 1 серІ• 23.20 ФІнансиє:r 2З.40 Вечір о~~jjрети з В.Альощмною

Ludens 14.30 Mjc •Невгамовні• 15.00 Т/С •ВІдо<риваІО'Іи свІт• По сторінках фестивалю •Надія• 17.00 М/с •Невгамовні• 17.27 М/с •Бабуся і дідусь• 17.30 М/С •АладдіН•

16.30

17.58. 21•.58, 22.58

МИІ<ОЛИНВ

nогода

д/с •Дотик природи• ВІзит. Аргентина, Бар­

селона

18.00

Т/с •ВІдІ<ри8аІО'ІИ

евІ•

19.26 ГоІЮвнІ nодІІ дня 18.30 Х/Ф .м... осо6мс­ тостІ•. 1 серІІІ 20.26. 23.56 Кnln дня від •Мюзік-Радіо 101 FM•

Муз.пвуза

18.05 18.15

''

ональною географічно• cnintc:oю•

17.0.0 М/Ф 17.10 Х/Ф

8.00 ВечірнІ вістІ 8.28, 17.58, 21.58, 22.58

Ми-

колина nогода

8.ЗО Економічний вісник

9.00 т;с .Д.ллас• 10.00 Х/Ф •Ме88 особмс· тостІ•. 1 серІа 11.00 •Червона pyra-97• nредставляє. Груnа

•Тартак•. Катя ЧІлІ 11.ЗО д/с •дотик nрироди• 12.00 Хмарочос 13.00 Т/с оКеrнІ І ЛаІІсІ•

14.00

Модний час

14.ЗО

Mjc

•Невгамовні•

Т/С •ВІдо<роо8810'1М

с•Іт• 16.ЗО НаАкумеднІше рр-

машнє відео •З х 4о М/С •НевгвмОоrнІ•

П.27 М/с •Бабуся І дідусь• 17.30 М/С •Аладцін• 18.00 д/с •дотик nрироди• 18.ЗО Від -ПерехресnІ•- до успіху

13.50 М/Ф . 14.00 Т/с •СенсацІ•• 14.50 Муз.nауза 15.05 А ми самі з вусами 15.30 .Т/с •АнастасІ•• 16.ЗО Концерт •Агати кРісті• в КиєвІ 18.20 Спортивне сузір'я 18.50 ТV-шоn 1SI.OO Т/с •ЛІтаІDЧІ nlupl• 19.55 ВокалІз. С.ПєнкІн 20.20 ВсІнето-маркет ·20.30 dт 20.5CJf ДвА n'ято. 21.00 Антресолька 21.15 Міські новини 21.30 Що? Де? Почому? 21.40 Щоденник виставки. Банк • Ексnо• 21.45 Хрещатик 22.00 Х/Ф •К.nІтан СІUр­ nетт•

23.15 Комn'ютер Х 23.30 ПривІт ••• заатра. Х/Ф •&рат Пnо.бер•

~~

819

KQHQA

15.30, 0.00

•Територія

А•. Хіт-nарад М/с •АладцІн• 8. ОО Вечірні вісті

7.30

8.28, 17.58, 21.58. 22.58 Ми­ колина noroдa

8.ЗО Від •Перехрестя• - дІJ усnІху 0.00 Т/с .Д.ллас• 10.00 Х(ф •M&JU осоІіІІс· тостІ•. 2 серІа 11.00 •Територія А•. Ноmо Lu~ns 11. ЗО д/с •дотик nрироди• 12.00 ·Соса-СоІа МюзІк• представляє. Груnа

• The СгаnЬеггІеs• 13.00 Т/с •nовІтр•-•

2З.56 ,Кліn дня від

•МюзІк·Р.адІо 1 О 1 20.30 Т/с ...цаллас• 21 .ЗО ВечірнІ вісті

--·

Т/с •ПОаІтоwниА

22.00 2З.ОО

1 .ОО

FM•

DCC

представляє.

СпортивмиА тижневиk Прогрвма nередач на заатра

~~

I(IIHII.Jf

---

форм

•ТериторІя

А•. ХІт-nарад 7.ЗО Мtс·•АладдІн•

б.ЗО,

дня

особис­ серІ•

18.00 Анонс nрограм 16.05, 21.10; 0.05 Торгін-

~~ І(ІІНІІА

17.00

2>

тостІ•.

20.26,

88рТІР

21.45 МІсьtсІ новини 22.00 Венето-маркет 22.05 Tjc •Горецо.-4• 23.05 Новини шоу-бізнесу 23.30 Решето 0.30 •01. 02, ОЗ· 0.40 Х/Ф •Круто зааремІ•

15.00

Т/с •ВІдкриааоочи

с8Іт•

19.26 ГолоеніоhодІІ 18.30 Х/Ф •M8JUI

19.55 ПоІхали 20.20 Все про nодатки 20.30 СІТ 20.50 Дай n'ять 21 .ОО Антресоnька 21.15 Т/с oMICW<8 круrо.

0.00

•Володар сnо­

нІа•

19.00

1а,.оо Т/с •СенсацІ••

15.ЗО,

І(QНІІ.Д

7.10 ЕкономІчМРІй оглм 7 .ЗО Сюрnри:ио:араnуз 7.55 ДІловий вісник 8.00 Податок 8.25 Прем'єр.8Ідео 8.50 О.С.П.-студія 9.40 Фінансовий зрІз 10.05 Х/Ф •ОаІдо 11.40 Планета людей 12.05 М/Ф 12.35 д/Ф •Подорожі з НацІ

ПосмІшка. О.Демчук

18.ЗО ВІкно в СВІТ

6.30.

......

18.00 Ано•ю nраграм 18.05, 21.1 о. 0.1 О ТоргІн­

KIIHiLf

6.ЗО. 15.ЗО,

18.00 18.30

на

заатра

2З.55 Привіт ... завтра

ляє

7.10М/Ф

8.00

С.НІкІтін в Києві Посольства в Украіні

17.З5 В.Щербачов nредстав­

18.45 Торгінформ 19.00 Новосел 19.20 Міста і столиці світу 19.35 Торгінформ 19.50 Новосел 20.00 Наш час 20.25 Адреси ділової вдачі 20.30 Анонс 20.35 Торгінформ 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21.20 Анонс 21.30 Торгінформ 21.45 Променад 22.00 Школа бізнесу В.Пе22.20 Молодіжний канал 23.20 Програма УХРТ 23.00 Комn'ютер Х 0.05 МІкс 0.45 Торгінформ 1. ОО Новосел

Муз.клІnи

2З.ОО Х/Ф •СІм самураІ••

Німеччина

соцького

лужений артист Украіни

Т/с •Єрмак•. З серія

Вісник енергетика

спадщи-

19.30 Джеt<тльмеtt·шоу 20.00 час 20.35 Інтерспорт 20.50 ВечІрня казка 21.00 Т/с •Сnрави сІмвйнІ• 22.40 Подробиці 23.00 Х/ф •Три товариша• 0.40 СитуацІя 0.50 Погода

ки•

Х/ф •Брехня•.

За киівсuким часом

Граці і від

22.55

нота•

17.ЗО Т/с •Милий ворог•

7.00 7. 05 7 .ЗО

мість

1!>.' 5 Таємниця Лок- Несе 15.50 М/Ф 16.00 Ноєв ковчег 16.30 Комn'ютер Х 18.45 т;с •АнастасІа•

15.35 Торгінформ 15.50 Новосел 16.00 Tin· Топ 16.30 День варення 17.00 Торгінформ 17.15 Грації від ·Гравісу• 17.40 Програма УХРТ 18.10 Відкриті небеса. ·Па­ літри• ·Висока жовта

Кіноконцерт

на•

Будинок і сгиль

11.40 Освітній канал. У~ки

18.30 19.30, 20.00

Анонс

18 45 Інтерновини 18.55 Tjc •Рокова

Закоtt є закоt1

11.10

•СлІдство•

10.30 Tjc •Милий ворог• 16.20 АІІОНС 16.25 Киівські новини 16. ЗО Сольний ІСОнцерт

18.20

fЮВОГО трамnліна

11.05, 12

Tjc

10.05 За киівсhким часом

7.00 Со11данок з •1 + 1• 8.00 Т/с •Район Мелроуз• 9.15 Т/с •Марі<~• 10

Віrражі

9.ЗО

10.00

П·2

Ес..:унап

8.55

20.40 Мfф 21.00 Х/Ф •Сканнери• 21.40 Телегазета. Нерухо-

Стрмп­

тм:s•

2З.40 Комn'ютер Х

представля10rь.

Неnоrрібна кров

Tu«ti

М/Ф

13.00 Джаз-стеn, танц-КЛАСІ 13.05 Т/С •Помертм даІчІо

Мjф

1З.ЗО

Телеекспрес Телегазета. Нерухо-

12.ЗО Сnортивне сузІр'я

11.ЗО Автоторг

11.40 12.00

Х/Ф •Кроо<Одиnи у

20.ЗО Автоторг

Телеанонс

11.15

2З.ОО ЕJсономІчмиА вісник

23.30 Т/С •r:'l~n.. • 1 .ОО Програма леоедач

мk:ть

Новасел

СІТ Анонс

1, 2

ДивовиJКНиА світ Ток-шоу •Арабески•.

вІддІлІ ноемн•

19.50 20.00

Анонс програм

21.ЗО Муз. nауза

21.45 Хрещатик 22.00 Х/Ф •Мадам

Комn'ютер Х

ЕдІта П'єха 17.ЗО СвятІ дзвони 17.40 Клятва ГІпnократа 18.05 Телеексnрес

Адреси діловоі вдачІ

2З.ОО Х/Ф •БезІменна зІр-

1З.

1, 2 серtї • Перемоги•

хвилин на порож-

20.30 Т/с oДannac• 21.30 ВечtрнІ вІстІ 22.00 Т/с •"-! І ЛеИсІ•

20.50 ДвА n'wть 21.00 Антресоло.ка 21 . 15 МІськІ новинИ

Громадське телебачен-

18.15

1 7. ОО

0.00

16.40 17.10

Адреси дІловоІвдачі Стимул Ефіравтоторг 19.30 ВіІСно в містику

17.30

очима дітей

16.15

1З.ОО Телеексnрес

Х/Ф •безіменна зір-

10

ньому місцІ

ваг

допоторг

Арубель n Киев• Маршрут музич~tий

1G.~~ Киінсt.кі НОНИІ-Ш

16 :30

1З.50

17.50 Т/с •ЛІтаючІ лІкарІ• 19.50 ЗS квилин ДJО<азу 20.30 СІТ

~іеть

ХХІ cronirтst

нам'я(Іtик собі ...

()~; Я

Музика на каналі

Фінансовий nгняд

Воістину відверто

8.20 Мjф 8.40 ТБ-клуб •ХМ• 9.10 Люди для людей 9.30 Портрет в інтер'єрі 9.50 Адреси ділової вдачі 9.55 Наш ••ас 1 О. 1 О Концертна програма 10.40 Воістину відверто 10.55 ДІф .. найчарівніші міс-

12.25 сnадщи-

17.15 17 .ЗО 17.40

2$

Відеомузика

1З.ОО Т/с •Померти даІчІ•

16.ЗО Світ Аліси

ка•.

ПогQда

17. 1О

КИ•

Ефіравтоторг

Наш час

8.10

R 20 СитуІJція 8.30 Т;'с .. Рокова

21.45 СВ-шоу 22.15 Т/с •Район

чолові·

Моя Британія

7.45 7. 55 8.05

12.20

ІІаціональІІий хіт-парад

ігри. Сuммарі В

7.15

Інн~рновини

д/ф •Михайпо Біnас•

20.40 Вечірня казка 21.50 Х/Ф •ВсІ мої

Адреси діловоівдачі

8.00

15.05 16.30 16.35 16.55

17.25 Т/с •Дік Турпін• 18.15 Т/с •Провина• 19.05 Анонс 19.15 Саме той 19.40 ЧІ3 20.05 XVIII зимові Олімпійські

Люди для людей

6.50 6.55

ТV-won

16.50 Джинсовий денді 17.20 Світ електронних роз-

21.50 K.I.S.S. 22.10 Адреси ділово! вдачІ 22. 15 ВоІстину відверто 22.25 Оаза серед хаосу

6.30

Стиль від •Ельзи•

лос віруючого 17.00 Телегазета. Нерухо-

21.ЗО Люди для людей

7 KQIIQЛ

МІФ

16.ЗО Всеnеремагаючий го-

О.

Погода

Кращі цирки світу Джаз-степ, танц-КЛАСІ

ня України 16.00 ВІзитка

20.50 21.00 21.20

15

Медичний тижневик

8.00 Дай n'ять В. 1 О Антресолька 8.30 Хрещатик 8.50 Муз. пауза 9.00 Чорний квадрат 9.30 Х/Ф •ВрwтуАте

14.00

20.З5 Торгінформ

Вітражі

СіТ

мість 15.15 Муз.nауза

22. 1О Подро6и ці 22.ЗО Х/Ф •Стрілочник• 0.05 Сиtуація

ця Нареег і і •

ОлімnІйсо..кі

'~арівний ГІроміно..

21 .00 д/с •СnідСТВО•

11.50 Будьте здорові

ди•

чий елаnом

Вrсtдай мелодію

Час Інтерсnорт Вечірня казка

Телеранок

18.00 Анонс 18.05 Т/с ·Перші

іrри. Горні лижи, чолові­

т;с •Рокова сnадLЦИ·

7.00

навіки

14.35 Телефіпьм 14.55 Анонс 15.15 XVIII зимові

23.20

приго­

ДИ•

18.00

18.05 Tfc

лютоrо

6.00 Анонс G.05 Аrром;,назин 6.15 Добрий ранок, Україно' 8.45 Національний літ-парад 8.50 АІІОІ<С 8.55 Т/с •Провина• 9.45 XVIII зимові Олімпійські ігри. Ковзани. 3000 м. 10.55 XVIII

зимові Опімпійські

ігри. <.:анки (:жінки)

16.00 17.00

•Милий ворог•

За ~о::иівським часом Інтерновини

21.35

м

13.00 XVIII зимові Отмпійські ігри. Гірські люкі. Cy-

14.00 XVIII

І

Програма nередач

7.10 7.11 7.30

14.05 ZOOM х 12 14 .З5 Діалоги 14.50 Телеексnрес 15.00 Телегазета. Нерухо-

мість Мvз.nауза

на•

19.30 20.00 20.35

500

.. нло ..

SlкaнlLf

11.. 00 12.00 12.1 О 12.15 12.45

Автоrорг

15.ЗО Т/с •Пошук wлwxy•

Анонс

Х/Ф •ВW«мнІ І на ІІІІсм вІкІР

ВіллІ-З•

1З.10 М/ф

рет•

18.55

(чоnооіки)

10 XVIII .:1имоні ОлімnІйські іrри

9.20 М/Ф •дикі лебеді• 10.20 д/Ф •Іран: автоnорт·

15.05

1З.40,

маркІрОВКИ•

16.15 МІФ 16.25 Націона.rн.t1иИ хіт парад, 16.30 Му:-:~ик.=~ tta кс:tналі 16.55 ФаttІ·лото •Надrя• 17.25 Tjc •Дік Турnін• 18.15 Т /с •Провина• 19.15 Саме.tой

8.20

0.00

Муз. nрограма

М/ф 1З.ОО Телеекспрес

18.20 18 45

•гри. Ковзани.

.. дс;ос ..

12.00 12.10

17.30 Tjc

5

12 00 XVIII ЗИМОRі Олімnійські

Аrрuмаrазин

Національt~ий ХІТ ПЩ)аJ-' Т/с •Провина• Канал CFI представляє.

М/Ф Успіх

ЛижнІ гон~и.

Закон с закон

Фінанс()иий 01 л~д

ДІф •Снігова людина•

зимооі Отмnійськt

І<Л .стиль (жінки)

11 05. 11 55.

Добрий рано~. Україно!

11.ЗО ЦеМИновини

7.25

8.10

14.15 Ко•щерт 17.05 Анонс 17.10 М/Ф •дикі лебеді• 18.10 Анонс 18. 15 Х/Ф •Хаnай гроші

Джентrн.меtt-шоу

11.10

б.ОО Анонс

мість

АеробІка

задні•,

Теп~І)анок

О.ФІлімонов

11.15

20.00 Телеанонс 20.05 Казоса Домоаушки 20.20 Час за Грінвичем 21.05 Т/с •ЛІТ810'11 лІІUрІ• 21.55 Ракурс 22.05 ДІапоги 22.20 Телеексnрес 22.ЗО Tuttl 23.00 Неnотрібна кров 2З.50 Телеекспрес

7.00 Телеанонс 7.10 М/Ф 7.30 т;с •Літаючі лікарі• 8.20 Стан сnрав 8.50 М/Ф 9.00 Ток-шоу •Арабески•.

Анонс

14.ЗО д/Ф •Чудовисько бе·

11 ЗО Освітній t<анал. Уроkи

6.05 б. 15 8.45 8.55

7 канал

Н8•

2З.20 Ось тобі й такІ

25 канаА

7.00 7.05

14.25

10.00 XVIII

лютоrо

Погода

1З.ОО Х/Ф •Армагеддон•

7.00

1В.10 Х/Ф оТрсномс.,ка 8ІІІ-

9 .ЗО Європа сьогодні 10.00 Анекдот-асорті 10.15 Варіації стилю 10.40 Мjф 10.50 Телеекспрес 11.00 Телегазета. Нерухо-

10.50 Х/Ф •Чудовий• 12 20 Драйп 12.50 Єралаш

малеча в колисці•

ВІВТОРОК

10

Тема

22.ЗО flодро6иці Х/Ф •Уfк-енд Остер­

0.40

іІ·ри. Саммарі В.

20.~0 Ве••ірня казка 21.50 Спортивний ке1нан.

на•

19.ЗО Вгадай мелодію 20.00 Час 20.35 Інтерсnорт 20.50 Вечірня казка 21.00 Т/с оПолтергейст•

О .ЗО Ситуацон

10.30

19.15 Саме той 19 40 Акценти 20.10 XVIII зимові ОЛІмnійські

Т/С •Рокова сnадщи-

18.55

22.50

ДИ•

18.00

ТІК8Й•

19.40 Ні nyxy, нІ пера 20.00 Наш час 20.25 Адреси ділово! вдачі 20.30 Анонс програм 20.35 Торгінформ 20.50 Новосел 21 .ОО Ток-шоу •Автоrраф• 21.30 Тинди-ринди 22.30 Х/Ф

Інтерновини

18.45

мана•

.. морські

т;с

17.З0 Т/С •МИЛИЙ ВОроГ• 18.20 За киівським часом

стиль

Україна сьогодні

17.00

17.ЗО

;

14.45 Комn'ютер Х 15.00 Прогноз nогоди 16.00 Т/с •династія•

Всн- вс•м

16.25 16.30 17 .ОО

Дім

А. Злотник

21.50

12.30 XVIII :3имові Олімnійські 13.40 14. 1О

А>ІОІІС

гонь

м

500

{чоловіки)

11.30 Нацюнальний хіт -парад 12.00, 15 оо. 18.00, 21.00, 0.00 УТН 12.15 Канал мистецтft_ Сnі­

13.55 15.15 15.20

15.05

зимові Олімпійські

10.55 XVIII

ігри. Саммарі А

12.45

16.ЗО На березі житто.

7.00 Снідшюк з • 1 + 1• 8.00 Т jc •доктор КуІн• 9.15 Т jc •Марія• 10.00 Телеанонс 10.05 Осоінtій канап. Поезія 10 50,

9.30 Уік-енд 10.00 Анонс 10.05 Посrскриптум _10.35 Т/с •Милий аорог• ··16.20 Анонс 16.25 Киівські новини

14.00 д/Ф ·Острів Серце• 14.ЗО М/с •НевгамовнІ•

18.20 ГрацІl від •Гравісу• 18.45 МІсrв І столицІ. свІту 19.00 Промвнад 19.15 КомП''ІJТер Х 10.30 т;с •ri88Дenyne• 20.20 ГрецП Від •Гравісу• 20.50 На доІ5ранІ-., діти! 21.30 Ток-шЬу •Саме той• 22.00 Х/Ф·оХІІопцІ І:s :sа.Т Р8•·

2

ІІарhІ

2З.ЗО МІкс

17 7.05 7.15 7.30 7.55 8.00 8.15 8.45

I(Qif(U

Новини Експрео,.Інформ

РецеnтІ'( здоров'я ДІловий вісник

•ЦЕПТЕР•-ревю Людина· собаці друг

М/Ф 9~00 Новин"

9.10 Спорт-"""'"" 9.45 Х/Ф о8оnодар сnонІв 11.20 НІ П'f'll"', ні пера 11.45 Фондоеий ринок 12.00 Авіатон 12.20 Х/ф-Я- слІдчиА• Т/с •ВІдІсрмваоочи сІІІт• 16.30 НвАкуІІ.\едніше до·

15.00

машнє'аІдео ·З х 4• 17.00 М/с оUевrамовні• 17.27 М{с ·Бабуся І дідусь• 17.30 Mjc •АладцІн• 18.00 д/с •Дотик nрироди•

18.ЗО Крила

1SI.00 Т/С •ВІдІСрИUІОЧИ с8Іт•

18.30 Х/Ф •M8JUI особис­ тостІ•.

3

серІІІ

2З.56 КЛІn ДНА. Від ·Мюзік-Радіо 101 FM• 20.30 Т/с оДІІіллас•

20.26,

21.ЗО Вечірt&~тІ

22.00 Т/С •8мтІ8ІСИ до/11• 23.00 CnopTІtlltia атака 23.30 Т/с •11атрул~о, 1.00 Програма переда-. на завтра

~~

KtllfU

18.00 Анонс програм 18.05, 21.10. 0.10 Торгінформ . 18.20 ГрацІІ еJд •Гравісу• 18.45 Світ п\ЦВоцноІ фотографІІ

19.15 Koмn'юrnp Х 19.30 Т/с •ГІІадеnуnе• 20.20 Граці! а\,ц •ГравІсу• 20.50 На до~нІч, діти! 21.30 Ток-шоу •Саме rой• 22.00 Х/Ф •Перемоги коха-••· 5 серІІІ

2З.40 Кnlwe

~~ КІІНІІА

:::...

7.05 Новини 7.15 ЕJссnрес-інформ 7.30 Свято •ЧfРНІГіВСhІСОГО 38Мrn:ІЧ8СТ88•

7.55 ДІІЮВИА ІІісник 8.00 Ток-шоу


..Jз.J · ~

Ng 10(8902) Т/с •Рокова спадщи­

8.25 7.00 Снідаtюк з .. 1 + 1· 0.00 Т/с •Район Мелроуз•

лютого

12

9.15

JТ-1 б.QU AtiOHG 6.05 Arpoмaraзиtt 6. '15 Добрий ранок, Украі~іО! 8.45 Фінансовий оrляд 8 55 НацІОнальний хн -о арап.

9.00

Т/с •Провина•

У ~О Му:~ика на к<tнrнн зимuш UJІІМІІІЙ(;І.КІ

9.55 XVIII іrри

kM,

Лижtіі rонки.

нри. КМ,

:JИМОUІ 0ІІІМ(!ІЙL:ЬКі Лижtt1 гонки,

нри.

12.00. 15 OU. 18

ОО,

13.15

Діловий канап

13 55

Все- ВСІМ

15.15

Анонс

15.20

21.00,

19

Украіна

11.10 11.40

Вес1... cnir театру Ocnirнrй І<<Іtі()Л. Історія

ar paptta

Украіни Це~; <.:rІpJuжtfiй джаз

12.15 12.25

XVIII :JИMOUI 0ЛІМІ1ІЙGЬКІ

rrpи.

Фrнали, жrrtки, чn­

XVIII зимоuі ОлімпrИські н ри С~іоу()орд Ковза­

МІФ

:1~,

( ,пrп.з..;

м (•юлоuі,.;и) H.JI~щ~r..o

о~ o~att1d

14.3~ М,'ф

14.45

Комn'ютер Х

15.00 ГІрогноз nогоди 16.00 Т jc •Династія• 17.00 Т/с •МорськІ nриrо18.00

10.05

НО!Ю ПОКОЛІННЯ

Анонс т;с •ПерwІ поцІnун-

ки•

10.30 Т/с •Єрмак•. 4 19.30, 23.15 тсн

20.00

•ДІк Typnlнn

Х/Ф •брохня•.

серіА

2

се-

рія

•Провина•

1J r:1мс ТОЙ :1")4("1 XVIII :1~1мсnі

1500

ди•

6.25 Нацюttальний хіr-парад 16.30 1 аємниці вічності

~)І

І~}.

4~> Г1'sний кут

22. 1 5 ()пiмrrr(~cr.••

Т /с •Ра~он Мелроуз•

~3.30 Х/ф •СІмейна ме-

(j)нypttP tо"•• J1(1І'ІІ>І

лодрама•

flp•tipH~ КЗ:1К()

.11 .~о Х/ф •Аорv!хн;•

'?()

XVIII ЗИМОВІ ОЛ!МПіНСІ.КІ

11 ри. Сііммар• В

23 55

r1>інансооий

0 05 Bt..~b СВІТ

u 50

Уроки

10.50

13 14

І

L))

Освітній канал

німецької моttи. Урок

ни

УТН

• rри.

10.35

А

12. 15 Тfc •дІк ТурпІн• 1 2 .4~ Нацюнальний хіт-nарад

.)f'\ <10

ДІф ·Від Гrмалаіо Ук­

nourr<и, ВСР

Стu •;у/\І~С енну

16.55

12.10, 14.00 .. 15.05

13.00

11.~0 М/Ф

1'1.25 Т/с 18.1:, f/C

Школа клоунів

раіні•

:1ИМОІ\І І)німоійсnкІ <·.~мм;1рr

U 35

Телеанонс

Ззкон є закон

10.25

10

ЖНіКИ

1 1 00 XVIII

11.35

10

ЧОhОtІІКИ

10.30 XVIII

Т/с •МарІА•

10 ОО 10.05 10 20.

2З.25 XVIII зимові Олімnійські ігри. Саммарі В

n-1

Ч<!С Інн~J_Х:rюр• Ве .. ІІрни казка

21.00

Х/Ф •дежа Вю• 23 ОО ПодробицІ 23.20 Тсп~нr.JrйниИ центр мо·

Фінансовий огляд

10.00 XVIII зимові Олімnійські ігри. Санки-двійки

зимові ОлІмnійськІ

ігри. Саммарі А

11.ЗО XVIII зимові ОлімnійськІ ігри. Горні лижи. cyneprlraнт. чоловіки

12.00, 15.00, 18.00. 21.00, 0.10 УТН 12.15 Село і людм 12.45 Т/с •дік ТурпІн• 1З. 15 Діловий канал 1З.55 Все- всім 15.15 Анонс 15.20 Вибрики 15.50 Канал мистецтв 16.25 Нацюнальний хіт-nарад 16.ЗО Відкриваємо Біблію 17 ОО Карусель І каnуста 17 15 Кольорове веретено 17.30 Т/с •дІк ТурnІн• 18.15 Т/с •Провина• 19.15 Вибори-98 19.З5 Саме той 20.00 XVIII зимові ОлімnійськІ

За-

кон є закон

(жінки)

14.05

Богема 14.ЗО Школ<І К/1оунІв 14.45 Комn'ютер Х 15. ОО Прогноз nогоди 16.00 Т/с •д..настІи• 17.00 Т/с •Морсьоd nрмrоАН•

18.00 Анонс 18-05 т;с •Перwі nоцІпункм• 18 .ЗО Т/С •Єрмак•. 5 cepltl 19.ЗО, 2З.15 тсн

JТ·І

СУБОТА

,...,

..........

ГарнІЛИ настрій Погода

"

канал

• .,...._.

7.00

Анонс програм

7 05 7.30

Граціі від .. гравісу· Світ nідводної фотогра­ фі!

кіров км•

П·І 7.00 Анонс 7. 05 Гімнастика 7 15 Агросвіт 7 45, 12.00, 15.00, 21.00, 0.45 УТН В ОО Національний хіт -парад 8 05 Карусель і К<Іnуста 8 20 Кольорове веретено 8 35 Д!ф 9.25 XVIII зимові Олімnійські

15

км,

чоловіки

1О ЗО Сніданок меломана 11.00 XVIII зимові Олімпійські ігри. Самм<Ірі А 11.30 СімЯ

12.15 Д!с •Підводний світ Кусто• 13.15 Фінансовий зріз

Свічадо Відкриваємо Біблію Вибрики Тележурнал ·Моє•

Телеканал •Право•

XVIII зимові Олімпійські

ігри. Фігурне катання, довільна nрограма

18.15 Вікно в Америку 18.45 Д!с ·Планета Пригоди• 19_ 15 Т/С •ВІдчайдушним•.

8.30 Т/с •Дівчина з оквІну• 9.00 Доброго ранку, країно! 10.00 Телеанонс 10.05 Закон є закон 1О. 1О XVIII зимові ОлІмпІйські ігри. Хокей. Кваліфікація 12.00 XVIII зимові ОnІМnІі\СькІ ігри. Горні лижі (жІнки)

12.30 XVIII зимові ОлімnіАсЬІСі ігри. Лижне двоборетео

13.1 О Виборм-98 13.40 XVIII зимові ОnІмпШські Ігри. КОВ38НИ. 500 М (жінки)

14.45 XVIII

зимовІ ОnІмпІАСІ.ІСІ

ігри. Волейбол, двійки

16.00 ПРО СПОРТ 16.30 Парк автомобільного періоду

·17.00 Ігрове шоу •КЛючІ від форту Буайар• 18.30 Анонс

18.35 Т/с •Ксена- принцеса­ воін•

19.30, 23.15 тсн ,.20.00 Х/Ф •ВІднесенІ вІт­ ром•. 1 cepltl 22.15 Х/Ф •ВІднесенІ вІт· ром•. 2 серІІІ 0.30 Найкумедніша реклама на ТБ

З серІя

20 20 Планета людей 20.40 Вечірня казка 21.50 XVIII зимові Олімпійські Ігри. Саммарі В

22.30 МІФ 23.20 Європейський футбол 0.15 Національний хіт-парад. • Ton-10· 1.00 Анонс

8.30 Цей твій день 9.00 За киівським часом 9.25 Анонс 9.00 Інтеранонс 9.05 Погода 9.10 Дітеора 9.30 Т/с •ЧародІй• 10.00 Ранкове рев10

21

HR•. 4 СеріІІ Торгінформ ОО ЄврОІlейський калей-

10 35

доскоп

11.30

Нооо<.:еп

11.45

Домабуд

14.35 16.00 16.10 16.50

19.00

chtнw• Теnвекспрес 20.00 Телегазета. Нерухо-

19.50

25

7.00 7.01 7 .ЗО 7.45 8.05 8.15 8.30 8.45 8.50

7.10М/Ф 7.30 Святі дзвони 7.40 Т /с •ЛІТ&ІО'ІІ nІкарІо

8.30 ЄвромІкс 9.00 Легенди рок-н-роnа 9.35 Ринок 10.05 Кохання І зірки 10.20 Ми І влада 10.50 Телеексnрес 1 1.00 Телегазета. Нерухо-

Всеnеремагаючий го-

ПОГОДі! Ситуація Зимові Оnімnійе""І Ігри.

Хокей. США - Швеція 10.00 Анонс 10.05 За киівським часом 10.30 Т/с •МилиА ворог• 16.20 Анонс 16.25 Київські нови"и Естафета Час моnоді

17.ЗО Т/с еМиnий вороr•

18.20 16.45 18.55 20.00

За киівським ч<Ісом Інтерновини

Поле чудес Чі!С

20.З5 Інтерсnорт

20.50 Вечірня казка 21.00 Х/ф •Фатал .... мй

nос­

трІл•

22.20 22.40

Пощ:юбиці Теніс. Кубок Девіса. У•·

раїна

-

Данія

2З.40 Ситуація

23.50 Х/ф •СтрІnІІйІ• 1.35 Погода 10.30 Музична пошта 11.05 Куховарня 11.20 Горище Фруттіс. О.Вай­ Життя серед життя Повернення Третяковки.

Історія одного шедевра

12.40

Зимові Олімпійські ігри.

Хокей. Швеція

-

канада

14.00 Тема тижня 14.20 Світ очима дітей 14.50 Піnігрим 15. 15 СОлодке Життя 15.40 ДомашнІй лікар 16.00 Яблучко 16.1 О За киівським часом 16.00 Інтеранонс 16.05 Х/ф •ЄлІсеііськІ ПОЛА• 17.25 Теніс. Кубок Девіса. Украіні! - ДіІнія 18.05 Інтерновини 18.15 Хfф •ПолІцеИсІ>киіІ за наймом•

20.00 Час 20.45 Інтерспорт 21.00 Х/ф •Дракула• 23. 1О Теніс. Кубок Девіса. Ук­ раїна - Данія 23.40 Нічний будильник 0.30 Погода

'

канал

...........

n'ІІМ•

8.00 Люди дпя людей 8.20 Адреси ділової вдачі 8.25 Голос •Перемоги• 8.55 Відеомузика 9.00 Добра вість 9.30 Ефіравтоторг 9.40 Оаза серед хаосу 1О. 1О Відеомузика 10.15 K.I.S.S. 10.35 Адреси ділової вдачі 10.40 його величність актор 11.00 Тук-тук 11. 15 Люди для людей 11.30 І\Іlреси ділової вдачі

наш

1Q.OO Tfc

•С-сацІw•

Щоденник виставки.

19.50

Примус. АвтосервІс І

все дnя автомобІля

20.00 20.30 2.0.50

tм~~t•m

'"".,._...,

СІТ Дай n'ять

форм

Світ електронних роз­

1О Вернісаж 0_25 Х/Ф •ПontцeAcwaoA неrІІіІД•

ще? д!!? Почому? Щоденник вІ4СтІUІІtм . Банк •Ексnо• Комn'ютер Х Вікно а свІт В.Щербачов ПредСТІІІІ­

С...р­

Новосеn Презентація компанІ і

0.20

Торгінформ

~~ КаНа.А 7.00 Телеанонс 7.10 М/Ф 7.30 т;с •Команда nорвтунку•

Сцена- Євроnа Місто, Аке завждИ зі мною

9.00 я- головний 10.10 Горизонти джазу 10.50 Телеексnрес 11.00 Телег<Ізета. Нерухомість 11.15 Муз.nрограма 11 .ЗО Автоторг 11.40 Мjф 12. 15 Дорога до храму 13.00 Телеексnрес

16.30 Воістину відверто 16.45 Адреси ділово! вдачІ 16.50 Відеомузика 17.00 Портрет в інтер'єрі 17.20 ДІф ·Ресnубліка Македонія• 17.З5 Воістину відверто 19.00 Адреси Аіnовоі вдачі 19.З5 Мода сьогодні 19.50 Ефіравтоторг 20.00 Наш час 20.25 Адреси дІлової вдачі 20.ЗО Анонс nрограм 20.З5 Торгінформ 20.50 Новосеn 21.00 СІТ 21.20 Анонс 21.30 Столиці світу 21.40 Кліше 22.10 Торгінформ 22.25 Новосеn 22.40 Моnодіжний канал ·М• 2З.40 Торгінформ

Портрет в інтер'єрі Люди для пюдей

1з.1s л. п. м.

ТБ-кnуб •ХМ• Ефіравтоторг

Адреси ділової вдачІ

Рідні І др'QІ nоздоров-

ляють

'· ,.

15.30 Анонс 15.35 єраЛаш -

,. -

15.~t5 д.rФ .нлсr.

16.10 •VILCAS• Аивиться в майбутнє 16.25 Анонс • 16.30 М/Ф j 16.40 •ТаврійськІ ігри• nредставляють. f)Jyna ·Серьrа• 17.10 Х/Ф •ВІкинrм•

19.00 М/Ф •Чипnоnіно• 19.40 Кіноогляд ~класик-

Програма ·Отже• Адреси діnовоІ вдачІ Анонс nрограм Торгінфор~

Новосеn 1 СІТ Театр ·Колесо•

в Румунії

21.40 Х/\11•8ещrка nporyланка•

JS канаА 7.00 Телеанонс

=

7.10М/Ф

7 .ЗО СвятІ дзвони 7.40 Т /С •ЛІтJІІО'd nlupi• 8.30 Ось тобі й так!

Ракурс Діалоги Т!ІfІВВКСПрес

Ось тобі А такІ Т~І

2З.10 м;.з.кВіІртаn

• Terтoraiser• 2З.50 Телеексnрес

о_оо Х/Ф •&оннІ І КА8Адо

31 кани 7. оо 7.01 7.20 7.25 7.40 8.00 8.15

nрограма nеред,ІІЧ СІТ Дай n'ять МіСЬІ<І новмни Антресоnька Вернісаж

Музика на •ТЕТ• 8.ЗО ДІловІ новини. ЕксnресІнформ

8.45 Комn'ютер Х 9.00 Х/Ф •&рат П..сІер•

13.45 14. 1О 14.35 14.50 15.00

Фаворит Варіації стилю

Діалоги Телеексnрес Блага вість з Ріком Рен­

не ром

15.30 М/Ф 16.00 Телеанонс 16.10 М/ф 16.30 Чомучк<І 17.15 Анекдот-асорті 17.30 І не питайте! 17.35 Святі дзвони 17.45 Телеексnрес 17.55 Х/Ф •Хоnодне свІтло 19.35 Діалоги 19.50 Телеексnрес 20.00 Телегазета. НерухомІсть 20.15 Муз.nау38 20.30 Авrоторг 20.40 М/Ф 21.00 хіФ •Уn10бленець Нового Орлеану•

22.35 Телегазета. Нерухомість 22.50 Муз.кліпи 23.00 Мир вам 23-30 Х/Ф •Афера•

Концерт О.Розенбаума

в Києві

12.20 Медичний тижневик _12-50 Т/с •Помертм двІчІ• 1З.40 Джаз-стеn, танц-КЛАСІ 1З.50 М/ф

14.00 т;с •СенсацІи• 14.50 Муз.n<Іуз<І 15.10 Арт-<ІфІша 15.40 Т ;с •АнвстасhІ• 16.ЗО Джаз-стеn, танц-КЛАСІ Творчий вечір М.ПnІсецькоі з участю •Росій­

17.00

ського балету•. Ч.2

Програма nередач

СІТ Міські новини

Антресолька Джазова ретроспектива

Муз.nрограма •Бад

18-30 Т/С •Гадепуnе• 20.20 ГрацІІ вt.q •Грааk::у• 20.50 На ДQ()раяІ't, дІти! 21.30 Ток-wоу •а&ме т<JСІ• 22.00 Х/Ф •ПtІР!ІІМОпt ко-

- · · ес·ерІв 23.35-домоОуд

~~ KIIHILII в::::ноеиЕкnрес-~

7.05 7.15 7.30 7.55 8.00 8.15 6.45 9.00 9.10 9.30

ВернІса>к ДІло- вІсRМк

·ЦЕПТЕР·-~вю Арт-афіша

М/Ф Новини Уроки ПОС'Т'ІоkІдерну Ток-шоу •n"офесія·

Це МИ! СІТ ДвА n'ять

19.50 20.30 20.50 21.00 21.15 21.30 21.45 22.00

Антресолька

МісЬІ<і новини

Що? д/3? Почому?

Хрещатик Щоденник виставки. Примус. АвтосервJс і все

для автомо6іля Х/Ф •Я мр/10 npo д.ІІАн• 23.30 Чорний квадрат 0.00 Комn'ооtер Х /

22.10

О.

15

ПрмвІт ... завтра

U

кани

6.ЗО, 15.ЗО, 0.00 •Територія А•. Хіт -nарад 7.ЗО М/с •АладдІН• 8.00 Вечірні вістІ 8.28. 17.58, 21.58, 22.58 Миколині! nогода

8.30 Неймовірна реальність 9.00 Т/с •Даллас• 10.00 Х/Ф •Межа особистості•. 4 серіІІ 11.00 У вирі моди 11.30 д'с •дотик nрироди• 12.00 По сторінках фестивалю •МвІЮдія•

13.00 Т/С •Ренеrат• 14.00 ПанІ. Все для жінок 14.ЗО М/С •Невгамовні•

Т/с •ВІдкриваІО'Ім саІт•

15-00

16.ЗО ВІзит. Сtамбуn, Каїр

М/с ·Невгамовні• М/с ·Бабуся і дідусь• 17.ЗО м;с •Аnаддін• 18.00 ДІс •дотик nрироди• 18.ЗО Здоровий світ

8.30 Хрещатик 8.45 Що? Де? Почому? 8.55 Комп'ютер Х 9.10 Арт-афіша 9.45 Х/Ф •Я мрІ10 npo

9.00 Найкумедні ше домашнє вІдео •З х 4• 9.30 Єралаш 1О. ОО Пані. Все дпя жінок 10.30 Модний час 11.00 Планета людей 11-30 Т/С •ВІІРІПОН·5• 12.30 Здоровий світ 13.00 Суnербал 13.30 В.Щербачов представ-

Джейн• Зоряне мен10

11.20 11.50 12.00 12.20 16.30 12.30 12.55

ВІзитка

Посмішка. О.Демчук Муз.пауза Нон-стоп рандеву

Світ nюдини. Медицина Кулінарні подорожІ з Борисом Бурдою 13.10 Зорана дорога 13.40 БезсмертнІ скарби Ук­

• ра!ни 14.15 АНТК ім.Антонова- 50! 15.50 ·Бона Деа• -fliдnorи ХХІ століття

МІжндродна редакцІя представляє

17.15 Киів. Україна. СвІт 17.40 ПоІхали 18.10 СупербабусІ 18.30 Гладіатори траси. Каскадери

19.50 Кіногороскоn 20.20 НІчНИк 2().30 СІТ 20.50 Спатіt пора 21.05 Венето-маркет 21.15 МІсЬКІ новмни 21.30 СтиnІ> від ·Ельзи• 22.00 Т/с •Горець·4• 23.00 КращІ шоу~ вар'єте свІ­ ту. Безпечний Париж

0.00 Х/Ф •ЗнаменІ саму­ раr

..

30 канал 7.00 7.01 7.25 7. 40 7. 55

ГрацП віД ·Гравісу•

Бойз бЛІОІІІ: 19.00 МІста І столиці свІту 19.15 Комn'ютвt> Х

17.35 СвІт АnІси 1В. ОО Світ електронних розваг 18.35 ТV-шоn 18. 5О Т /с сЛІтаІО'ІІ лІкарІ• 19.45 Венето-маркет

ДНА•

відео• Анонс

23.50 Концерт

21.45 21.55 22.10 22.20 22.50

16.20 18.40

Мм-

НЦЮ Т/с •ВІдкрм8аІО'ІИ

11.00

9.00 Муз.квартал •Teгroralseг• 9.40 Стометрівка 10.15 Tu«i 10.40 Кохання і зірки 10.50 Телеексnрес 11.00 Телегазета. Нерухомість 11.15 Муз.пауза 11.30 Автоторг 11.40 М/Ф 13.05 Телеекспрес

Щит

колима nогода

8.30 Крмnа Q.OO Т/с ~""ас• 10-00 ХІФ •М... осо8мстостІ•. 3 с811111 11.00 Лоодм 11.30 дІс •дотик nрироди• 12.00 W11R~Bp- бо WIIRГ8p 13-00 Т/С •Ви11аооо AQJ>I• 14.00 У вирі моди 14.30 М/с •Неегамовнt­

9-ЗО Х/Ф

віруючого

Престиж

__..

15.ЗО, 0.00 •Територія А•. ХІт-nарад

1З.10 М/Ф

17.00 Телегазета. Нерухомість 17.15 Муз.nауза 17 .ЗО Автоторг 17.40 М/Ф •д>кем•. Ч.2 18.25 Х/ф •Вбмвци живе в будинку 21• 20.00 Телеанонс 20.05 Казка Домовички 20.20 л. п. м. 20-50 Т/с •ЛІтаючІ лІкарІ•

А;"\І)есИ дІІЮВОЇ вдачі

канІІА

13.45 Мікс 14.25 Зоряна старизна 14.40 Хрум 14.50 Телеексnрес 15.00 Телег<Ізета. Нерухомість 15.15 Муз.nауза 15.30 т;с •Пошук wnІІху• 16.ЗО Всеnеремаг<Іючий гоnос

11.35 Х/Ф •6езІмвнна зІр· ка•. 2 сер/11 12.40 •бона-де<!• - nідЛоги

U

ІМ8І8

18.00 Анонс nроерам 16.05, 21.10, O.j;\0 ТоргІt~­

ваг

6.30,

Програма nереда'< на

1$ канІLІІ

т;с •МІс".. круrо-

21.45 МІськІ новини 22.00 Венето-маркет 22-05 Х/Ф

r::

•Nova Records•

сnра118Д11ИвІс~ 1З.10 МІФ 14.20 Єралаш· 15.ЗО Люди дпя людей 15.45 Адреси дІnоеоі·вдачі 15.50 Ефір<ІВТQТОрГ 16.00 Оаз<І сеед хаосу

~~--~~ 't'::e~~~ynь• завтра

Nfl. 17.58. 21.58, 22.56

МІськІ новини

Хр<;tЩЗТИК

0.00 О. 10

8.20 8.50

•Мюзік-РадІо 101 FM· 20.30 Т/с •Аа,."ас• 21 .30 ВечІрні ІІіс71 22.00 Т/с ·Р-егвт•

21.00Ан~л"""

23.40

•ВідоІрмааючи

1Q.ЗО Х/Ф •Ме•а особис­ тості• ~ 4 сері• 20.26, 23.56 КлІn ДНА ВІА

СІТ ДаІf.. n'ять

21.15

м;с •Невгамовні• М/с •Бвбус.о 1 дідусь• М/С •АnаддІн•

1Q.OO Tjc

1 .ОО

ЗрОби себе

7.ЗО М/С •АnаддІн• 8.00 ВечІрнІ вістІ

Антресолька

летт•

8.00 Анонс 8.05 Аеробіка 8.25 Д/ф •Іран СЬОГОДНІ• 8.55 Анонс 9.00 • ТаврійсІ.ІСие ігри• предс-

19.55 20.00 20.25 20.30 20.35 20.50 21.00 21.20

18.45 T/t; •АнастасІ•• 17.40 КІногороскоп 18.1 О Мультик, рідний батько

:&.

10.10 НІчник 10.25 ХІФ •КаnІтан

М/Ф

канал

13.00 13.20 13.25 13.40 14. 1О 14.20 14.40 14.55 15.00

КІІНІІ.А

ЛЯЄ

ХХІ століття

нер

11.50 12.20

ПанІ. Все дпя :жtно~

Фабрика снІв

сеІто

лініна 16.30 Комn'ютер Х

Це- МИ!

Муз.nауза

тавляють. Груn<І •Серьrа•

Інтерновини

18.30

Концерт в КиєвІ О.Ма-

Х/Ф •РвrтаІІм•

Програма nередач

9.00 9.15 9.40

9-30 Х/Ф •Чудовий• 11.00 УсnІх 12.00 ДІф ·Снігова людина• 12.25 Анонс 12-30 Х/Ф ·~о nмwe

Телеранок

Муз.кліnи

23.00

12.00

7.00 8.00 8.10 8.15 8.25

Атлетик-ревю

14.50

О.

мІсть

"QHaA

15.

nриаат­

дІс •дотик nрироди•

14.20

верт.,.

Телегазета. Нерухо-

22.45

23. 1 О

Автоторг

22.45 Телеманія 0-00 Т/с •Маrнум -

13.05 Джаз-стеn. танц-КЛАС! 13.10 Т/с •Померти даІчІ• 14.05 ТV-шоn

мість

20.15 Муз.пауза 20.30 Автоторг 20.40 Це я. госnоди 21 .ОО Х/Ф •Оостагон•

.ОО Телеанонс

'

cna-

Т/с •Іtоманда

С8ІТ•

16.30 17.00 17.27 17.30 18.00

хвиnин джазу

Програма УХРТ

14.45

лей·

Місто. яке Завжди зІ

Сцена- Євроnа 17 .ЗО І не питаАтеІ 17.40 Ябпучко 17.50 СвитІ дзвони 16.00 Телеексnрес 18.10 МІкс 16.50 Ракурс

мість

20.00 Т/с •Саванна• 21.00 Ток-шоу •Я сама• 22.00 т;с •Аrентство моде-

М/ф

мною

Новосел

11.15 11 .ЗО 11 40

Співає О.Буйнов 1!j Ві.цкритr небеса. ·Філіп

Телеанонс

17.00

графіJ 22.40 Світ людей. Медицина Торгінформ

ОО Торrі"форм

Зоряна старизна Любимчики Діапоги

14.15

Муз.пауза Чорний квадрат

12.30 35

М/Ф

14.00

ЗО Анонс програм Торгінформ

23.10 23.25 23.35

11.40 12.00

лос віруючого М/Ф Телвекеnрес

12.30 13.00 13.10

1З.30 Телескоп

16.00 rІ,:юграма УХРТ 16.30 ТІп-Топ 19.00 Торгінформ 19.15 1ОО чудес світу 19.30 Торпнформ 19.50 Новосел 20.00 Наш час 20.25 Адреси діnової вдачі 20.30 Анонс nрограм 20.35 Торгінформ 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21.20 Анонс

7

8.00 МолодІжний канал ·М· Q.OO Х/ф •Перемога tr:oкaн­

7.00 Х/ф •Вантаж бе3 мар·

лютого

Новосел

Міста і стоnиці світу

16.ЗО Еліксир Байкова! гори

м

17.40

Новосеn Світ nідводної фото-

16.45 17.00

500

Торгінформ

21 50

1 1 .ОО XVIII

ігри. Ковзани.

17.25

22. 1 О

10.10

ВІДJ<рита вІза 10.ЗО З любов'ю зимові Оnімnійс""і ігрн. Хокей, Фінляндія­ Чехія 12.50 Клуб •700• 13.20 XVIII зимові Олімnійські

Фінансист Комn'ютер Х Граціі від •Гравісу•

22.00

ниИ дотекти••

7.00 СнІдіlнок з •1 + 1• 8.00 Т/с •Саванне• 9.15 Т/с •МарІв• 10.00 Телеанонс 10.05. 10.55, 14.25, 15.05

16.25 16.45 17.00

ХХІ СТОІІІТ1~·

.,

Анонс

Гвндбоn. Чемnіонат Євроnи. Жінки. Збірна УкраІнн - с6jрна Маке­ донІ/

1~.55 Грац1і від ·Гравісу• 16.15 Новосел

СиJуацІЯ

нер

1.40

невидимоrо-

""

23 бU ТО~·ІІІ\ІУ "ЧnрІ~ИЙ КІТ-

0.20 0.30 О 50

11

ри

21.35

О.ЗО Вистава ·Войцек·. Г.Бюх­

ігри. Л'1"'не двоборство, стрибки 'з 90-метровоrо трамnліііа

13.40 14.00 14.30 15.10 15.40 16.55

20 00 20.35 20.50

ft:~.-'1pИt1И

ЛІВСТВІ•

r1(1года

20.40 ВечірНЯ КіІЗКа 21.50 Х/ф •Гнів аНС'ВЛ8•

6.00 Анонс 6.05 Агромагазин 6. 15 Доброго ранку, Украіно І 8.45 Фінансовий оглsщ 8.55 Національний хіт-ларад 9.00 XVIII зимові Олімnійс""І

ігри. ЛижнІ гонки.

Ці цікавr

14.1~ М/ф ·Пригоди в коро­

ТіІНЦі

0.00 0.25

Т/с •Рокова спадщи-

на•

19.30

14

8.1~ Сиl)'ацrя

лютого

14

18.55

ворог• часом

1 елеранок

іrри. Фігурне катання,

11.00 XVIII

А. Злотник

П-3 8. 1 О

П'ЯТНИІ.JЯ

Анонс

17.30 Т/с ·Милий 18.20 За киіосм::им 18.45 Інтернонини

В.ОО Інтерновини

театру

Ано:Іt~

13

10.00

10.05 За киівським 'Іасом 10.30 Т/с •Милий ворог• 16.20 Анонс 16.25 Київські новиt1И 16.30 На березі жиt rw.

12.00 Відкрин tteбeca 13.00 МоподІжний канал •М·

І .ОО

nrnw\

Планета здоров'я Жіночі Історіі. Л Федосєєва-Шукшина

9.00 9.30

Фавьє• Відкриті небеса. ·Фігу-

15.25

на•

ЧЕТВЕР

6.30 7.30 8.00 8.28 8.30

Хмарочос д/с •Невідома Україна•

ВечірІІІ вІсті

Микоnмна nогода Крила

17.00 17.27

nяє

14.00 14.30 15.00 16.00 16.30

...

Тижневий огnяд

, •un

Спортивна атака

Кращі ігри НБА НБА-Джем

DCC nредставляє.

Сnортивний тижневик

17.30 •Червона рута-97• представляє. Груnи •ІОА-

4•, •Радослав• 18.00 д/с •Невідома УкраІна• 18.35 Tfc с3еnенІ rектарм• 19.00 Т/с •ШnиrунськІ nристрасті• 19.~ Неймовірні! реальнІсть

20.00 Фабрика снів 20.30 Люди 21.00 Найкумедніше домашнє Відео •З х

4•

21.30 Х/Ф •ВІдчІйдушииіІ•.

4

серІ•

23.00 Разом з вами 0.00 •Соса-СоІа М10зІк• пред­ ставляє

1.00 Програма передач на завтра

3$ канал

М.1

10.00 Анонс програм 10.05 Граці і від •Гравісу• 10.30 М/Ф •Пригоди в королівствІ•

11.00 Х/Ф •Орnм• 12.40 Сто чудес світу 12.50, 18.00, 0.50 Торгінформ


21.50 Т/С •Комцд~~ •Au· ПуІІWСО•

НЕДІЛЯ

15

23.25 Національний 0.10 Анонс

лютого

,...,

n·І

JТ•І 7.ЗО Анонс 7.З5 Гімнастика

7.45, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 vтн а оо УJ(раінське спортлото 8.05 Національний хіт-nарад

810 МІФ 8.25 XVIII зимові Олімпійські Ігри. БіатлоІ~. 7,5 км, жінки

9.30 XVIII зимові Олімnійські ігри. Стрибки зі 120-метроного трамппіна

10.30 Служу народу Украіни! 11.00 XVIII зимові Олімпійські ігри. Саммарі А 11.30 СІмейний лікар 12. 15 Агрономіка, 4

n.

12.25 д/Ф ·Світ диких 12.55 Сто чудес світу 13.10 МІФ

тварин•

1З.30 Село І ЛІОДИ 14.00 Класик-прем'єр 15.10 Чарівний промінь 15.30 Таємниці вічності 15.55 Моя справа 16.25 XVIII зимові Олімnійські ігри. Саммарі В 17.00 Мигалки 17.30 Надвечір'я 18.10 Від •Перехрестя•- до успіху 18.40 XVIII зимовІ ОпІмлІйськІ Ігри. Фігурне катання, оригінальний танець 20.15 дJс •Планета Пригоди• 20.45 Вечірня казка 21.00 7 днів

хіт-nарад

7.00

Т/с •МІІf'нум- nрмват· ний детектив•

8.00

М/с •Подорож в краіну казок•

8.30 Т/с •ДІ ... ина 3 океану• 9.00 Доброго ранку, краіно! 10.00 Телеанонс 10.05 Тележурнал •Моє• 1О. 35 ЗакОІj.оf закон 10.40 Ранкова недільна проnовІдь

11.10 Муз.пошта 11.40 XVIII зимові

ОлімпійськІ

Ігри. Хо~ей

13.30 XVIII зимовІ ОлімпІйськІ Ігри. Бобслей, двійки 14.00 XVIII зимовІ Олімпійські Ігри. Ковзани, 1000 м 15.00 XVIII зимові Олімпійські Ігри. Гірські лмжІ, комб. (жінки) 16.00 Х/Ф •КІnІоЦе дракона•. 1 серІІІ 17.30 М/с •БІбпііІнІ оповІданНЯ•

18.00 Анонс 18.05 Т/с •Геркуnес:: героІчнІ nрмrоди•

19.00 Х/Ф .францу:ІWІ:мІІ 3В 1 113«і88Ц.. • Маски-шоу. Маски в

21.00

nартизанському загонІ. Ч.2 21.30 Tfc •Уокер- техас.. ІСМЙ рейнд.еро 22.ЗО ПІсня року

...

23.15 Монологи 23.30 ХJф •І корабеnь nnм·

......

n4

9.00 М/Ф •Чиnnоліно• 9.40 Ні nyxy, ні пера 10.00 Ток-шоу ·Автограф• 10.30 Кіноогnяд •Класик-ві-

8.55 Маршрут музичний 9.05 За киівським часом 9.25 Анонс 9.00 Інтеранонс 9.05 Погода 8.10 Т/С •ЧародІй• 9.35 Зимові Олімпійські ігри. Хокей. Фінляндія - Росія 11.00 Фан-клуб 11.20 На nерший nогляд 11.35 Поки всі вдома 12.10 Ранкова зірка 12.40 Грай, гармонь 1З.10 JJ/C •ПІдводна одіссея

1З.50 Єралаш Театр ·Колесо• в Руму-

ні І

15.20 М/Ф 15.30 Люди ДЛЯ 110дей 15.45 Адреси Ді/ЮВОІ ІІДІІЧі 15.50 Добра вість 17.00 ВІдеомузика 17.10 Чітко І ясно 17.40 Адреси ділової ~чі 17.50 Т/с •Waxpal 13 . ру •ОфІсІно• 19.10 Адреси ділової вдачі 19.20 Стимул 19.35 ЕфіравтотQ.Рг

19.45 20.00 20.25 20.30 20.35 20.50 21.00 21.20 21.30

17.05 СмІхопанорама 17.35 УІк-енд 18.20 Х/Ф •Гарматне ІІДРО• 20.00 Подробиці 20.30 Інтерспорт 20.40 Погода 20.45 Фестиваль команд КВК •КІВіН-98• 22.55 Мелорама 23.30 Теніс. Кубок Девіса. Украіна - Данія 0.15 Погода

....... " ........

Х/ф •Хоnодне св/тnо ДНR•

9.40 М/Ф 10.00 Анекдот-асорті 10.20 Клятва Гіnпократа 10.50 Телеекспрес 11.00 Телегазета. Нерухомість 11.15 Муз.nроrрама 11.30 Автоторг 11.40 МІФ 12.00 Жипя в слові 13.00 Телеекспрес 13.15 Чомvчка 14.00 І не питайте! 14.10 Карт-бланш 14.35 Діалоги 14.50 Телеексnрес 15.00 М/Ф •Повернення в

11.50 JJ/Ф •Печерськ• 12.00 Х/ф •ВІкІнrи• 14.00

8Ut ,._,

7.ЗО Ось тобі й так!

8.00

ХІТ'-nарад •Українська

десятка•

команди Кусто• Недільні зустрічі Білий пароплав надіІ Постскриnтум Це твІй день Київські мініатюри Інтеранонс Довгань-шоу Теніс. Кубок Девіса. Украіна - Данія

8.00 Анонс 8.05 Аеробіка 8.25 Драйв 8.55 Анонс

дивиться в

майбутнє

11.00

KQHiLf

7.00 Телеанонс 7.10 М/Ф

део•

10.45 •VILCAS•

14.00 14.45 15.00 15. ЗО 16.00 16.00 16.05 16.35

'ltQHflA

2S

17. ОО

Телеанонс

Адреси ділово! вдІІчІ Анонс програм

ТоргІнфор"t Новосел , СІТ Анонс РІднІ І друзі nоздоров-

ЛЯІОТЬ

22.00 Адреси ді.ІЮВОІ ІІ,ІачІ 22.05 Будьте здорові 22.30 Престиж 22.50 Адреси діІЮВОІ вдачі 22.55 •Бона-Два• - підлоги ХХІ стопІпя

23.00 Т/с •Waxpal 13 бару •ОфІсІно•

0.20 ТБ-кпуб ·><М·

.На користь клієнта

~ ~ ~ ~

МАИЖЕ 5 місяців ~шнv.ю з шх пір. як бров~рч;шн. яr;і МЕ'ІІІЮІють Цt.'ІПріl.lЬІ!ІІХ ву.lНІ(ЯХ ЖИТ.lОВОГО Mi'ICIIBV (:юКрl'М~ J-JeJil.ll'ЖIIOCТi, Гі1Гі1VіІІі1). м~юн з~югу ПJШЙм~ти 11\ каІІ~.1ів rфірно·к;Jбе.lьного Tt'.lfO;JЧt.'IIIIЯ. T~KV МОЖ.lІІВіСТЬ ЇМ H;JД;Jf TOB~]JIICTBO J об~Іl'ЖеНОЮ

H<l

відповід~.1ьніrтю ''Екта-Броварп".

ХХІ століття

ня УКР4ІІни 16.00 А ми самі з вусами 16.30 Сnорn~вне сузір'я

фnеІІтист

;

Організації для виконання перевезень (цегли, залізобетону) невеликих партій потрібен автотарснпорт. Власникам автотранспорту звертатись за телефоном: 5-32-39.

чергу.

- ВаJІtи встановлена абонеитиа плата за користуваиня кабельuи,,t 60 коп. ЩО.іІtісяця. Як ви розу."ієте, ue всі." така cy.}ta по

ТБ -З гри.

кишеиі. - Згідно i:J конПОJНІrо~1. витр<JпІ н~ бvдівннцтво одного ;ІбонеІІТ;J ко.lекпшІюго нрнйому системи кабr.lЬІЮПJ ТБ є~tкістю до 20 к;ша.1ів

- 170 тис.

ТОВ "БРОВАРСЬКЕ" продає трактор Т -150 за ціною 15 тис. грн., екскаватор- 5 тис. грн. Техніка в робочому стані, знос 15%. Тел.: 5-23-67.

грн. У першу чергу, вони :з;J.lt>Ж;JTЬ від в~ртості об.l;JД!Іі'ІІІІІЯ,

<1 Ті'ІКОЖ орендної п.1~ти, поді'Ітків, оп.1~ти З;J е.1ектроенrргію тощо.

Ми

зжтосовуємо .шшr суч~сш' об.l;JДН;JІІНЯ Т;JЮІХ відо~Іих у нііі г;1.1у:зі фірм,

-

як <JМС'JJИК~ІІСЬК<J "Сошш Scope", корпор;щія "GrІН'І·~І Івstt·ншРвt", н;-tпівпрофесіЙІІ;J німенька фірма "Візі . При дотриманні пр;JВИ.'І експ.1у;1тацїі строк Г~JШПії H;J їхню продуюtію мінімум 10 років.

~~

Оплата договірна.

від'єднувати ваших абоиеитів за иесплату? - Hil сьогодні мн ую;1.1Н три тися•tі договорів з бров~рч;1н~ми, які в СВОЇЙ бі.lЬШОСТі регу.lЯJJІ!О СП.НЧУЮТЬ З;J МОЖ.lИВіСТЬ ДИВІІТИСЯ тr.1еперrд;1чі виробництв;1 14 держ;JВІІИХ і прив~тно-комерційних те.1rстудііі. А якщо хтось в rи.1у обсті'ІВІШ з;Jборгув;Jв н~м вк~з;-tну у договорі суму, ( <1 це Ш' ті.lІ>КІІ ІІі'ІШ;J зщюбіш;-t п.l;JT;1, ~ й необхідні 1\('

7.30 JJ/Ф •Вогонь, вода І мІднІ труби• М/с •Подорож в минуле•

~ Втрачене посвідчення "Ветеран праці" серії А \V N2 462646 від 15.05.1996 р., видане Броварським вімілом соціального захисту населення на ім'я Литовченко Надїі Тимофіївни, вважати недійсним.

"НОВЕ ЖИТТЯ"- газета Бро­ варських міської та раQонноі

pag, .

раQонноі gержавноі аgміністраціі. СПІВЗАСІЮВНИКИ: колектив

редакції газети, Броварські міська і ра­

йонна ради, районна держадміністрація. •·":····'''"'"''·'

АДРЕСА:

ВіААілu: і

Звіт правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 1997 рік. 2. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісїі. З. План розвитку товариства на 1998 рік. 4. Різне. Реєстрація акціонерів 25 та 26.03.1998 рокуувімілі кадрів.

При собі мати документи, що засвідчують особу.

Продаю автомобіль "УАЗ-469 в хорошому стані. Тел. у Києві

13.00

в міському

6) відбудеться

засідання

літературно­

Приймальні пункти ~озташовані

1

І у

Броварах: вул. Киtвська,

1 приміщення 1 Київська, 294,

Ломбарду,

Кuівська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

4-03-76.

Віgповіgальнut:J секретар:

сільського госnо~арсmва

соuіальнuх

numaнь,

лuсmів

4-02-92; і

2.

4-21-34. nромuсловосmі

масової poбomu

4-23-26.

І

вул.

1 1

маг. "БДЖІЛКА".

ВАТ

"БРОВАРСЬКА

С/ЛЬГОСПХІМІЯ"

населенню мінеральні добрива:

продає

аміачну селітру,

суперфосфат, калій-магнезію, а також пропонує в оренду фізичним та юридичним особам автомобілі-самоскиди в хорошому стані марки КАМАЗ, КрАЗ та ЗІЛ-1ЗЗГЯ.

5-23-58.

БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ РЕАЛІЗУЄ в необмеженій кількості для населення збірний залізобетон: плити пустотні, фундаментні блоки, плити покриття, бордюри,

сходи маршеві, плити погребів, ком~лекти погребів, опори освітлювальні, тротуарна плитка, кільця,

Вироби відпускаються населенню за цінами, зниженими

на 1 0-15% на період з 1 лютого по 1 квітня 1998 року. Довідки за тел.: 5-44-11,95-3-82. ВКВ "АВІКО" РЕАЛІЗУЄ МЕТАЛОПРОКАТ зі

складу

в

4-04-81;

Києві:

ГОСП

-труби еjсв. ГОСП (ціна за 1т

-

800

3262 ДУ15-ДУ50; 10704 Ф57-Ф108;

грн.),

труби квадратні; прямокутні ГОСТ

(ціна за

1 т.- 1000

8645; 8639;

грн.),

- профнастил оцинкований Н57, С1 О; (ціна за 1 т1500 грн.), - оцинковку 0,55х1000х2000; (ціна за 1 т- 11501250 грн.). Можливий бартер на продукти харчування.

/044/ 450-69-82;450-02-70. Друк офсетний. Обсяг І друкований аркуш. Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА

ДРУКАРНЯR

Кнївського обласного комітету інформації.

Реgакція не saвжgu rюgіляе rюsицію авторів.

За точність викпаgених фактів віgповіgає автор.

1

186,

~---------------~

Тел.:

266-08-38.

бухгалтерія; npuuoм оголошень

Свіgоцтво про gержавну

реєстрацію кІ Nr 259 віg 10.12. 1997 р. Інgекс 61285

лютого, о

Гагаріна,

: різної складності терміном від : І з годин. І

-труби ВГП

1.

255020,

1і Реgактор:

8

r---------------~ І ВиробничоІ І комерційна фірма І виготовляє І І І печатки й штампи І

5-72-59.

Гагаріна, 22. Порядок денний:

ІЮ Загублене пенсійне посвідчення Н N2 023316 від 27.06.83 р., видане Київським облвійськкоматом на ім'я Тригуба Миколи Федосійовича, вважати недійсним.

ICflHQA

10.00 Анонс програм 10.05 ГрацІ! вІд •Гравісу• 10.30 Х/Ф •Орnм• 12.10 ТІп-Топ

•Мелодія•

перемички віконна-дверні.

26 березня 1998 року о 1О годині відбудуться збори акціонерів за адресою: ки·івська обл., м. Бровари, вул.

Ш1 ТОВ "Супра ЛТД" повідомляє кредиторів про зменшення статутного фонду. Претензії приймаються протягом 3-х місяців за адресою: м. Бровари, пер. Кутузова, 6.

~~

По сторІнІСВ)( фестивалю

кришки, днища для колодязів, стінові блоки /СКЦ/,

До уваги акціонерів ВАТ "Теплицьтехмонтаж"

ПОПЕ'рЕ'ДІІТИ, ЩО OП.lilTY З~ТJJІІМ;JІІО З ПОВ~ЖІІИХ прИЧИН. Отжl', всі ІІІІТ;J!ІІІЯ ми ІІ;JМ~Г;Jємося вирішувати H<J користь ІІі'Іших Кlієнтів.

--

завтра

однокімнатні покращеного планування. Останні поверхи

Броварське ПТУ-4 запрошує на курси водїІв легкових автомобілів категорїІ "В". Тел.: 4-01-22.

і

23.00 Хмарочос 0.00 Х/Ф •&lnwue мертвий, нЬ. -•ІІА• 1.40 Програма передач на

та двокімнатну квартири в п'ятиповерхівці або на дві не пропонувати. Тел.:

ДОВОДИТИ СПJ1і1ВУ ДО Від'єдНі'ІНІІЯ

5-15-60

Тел.: 5-21-20.

на 2-му поверсі 5-поверхового будинку на однокімнатну

.

ПОДіllЬШИЙ рОЗВИТОК), МОЖІІ;J

обслуговуванню

Міняю З-кімнатну теплу квартиру, кімнати роздільні

..:.. Ігоре Михайловичу, а чи траплялись випадки, коли доводилось

11;1

та

куплю номе,р телефону фран_цузьк9'і АТС;·.,дзвони'І'и за тел;:·4~21-2З після .19;QO.'<

з неї не бр;JПІ гроші. Д.1я цього під звернутнся до н~с з відновіднимн

К;Jбr.lьної ~нтени, і1 З;JТЕ'.lефонув;ни диспетчеру по П'.l.:

ремонту

, .Тер~іново

.lЮДИІІ;J Пpt>tт<lpi.l~. ОДІІІІОК~. З ІІі'ІДІІІІJЬКОЮ Пl'НС'іПО, МІІ ~ІОЖР~ІО ЗОВСіМ

КОШТИ

по

сарІІІ

...

ltflHILC

Модний час

21.00 Н.ІІкумедніше домашнє вІдію •З х 4• 21.30 Х/Ф •С~ма ааен10•. 1

хамеnІна•

Довідки за тел.:

газоелектрозварник.

телефонного зв'язку.

ЩодО ЦіНИ З<І 1\<ІШі ІІОс:ІУПІ, ЯК<І д:І>І Дl'КОГО З брОВЩJЧ;JІІ lll'IIOCII.lblla. По-перше. підк.1ючення до К;Jбе.lьнвх мереж (до речі. бrзкоІІповнr) відбувапься суто доброві.11>11о. По-друге, ці:шіі ряд ГJJО~І;JДЯН - інві'І.lіди. ветер<Іни війни. чорноби.1ьці м;1ють пр~во н~ пі.lІ,ги. Якщо не J\O того ж

ДОКУМt'НТ;JМИ

БРОВАРСЬКІЙ ЦРЛ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ: завгосп (чоловік);

технік

20.30

мистецького об'єднання "Криниця".

Продаю недорого автомобіль "Таврія" 1993 року випуску, пробіг 44 тис. км у хорошому стані, колір червоний. Тел.: 5-83-19, запитати Андрія, Петра.

ОСТ;JІІІІЮ

13

чергове

Завод "ТОРГМАШ" здає в оренду окремі приміщення під промислове виробництво площею 275 кв. м. та 384 кв. м. Контактні телефони: 5-32-75, 9-73-25.

ПідведеННЯ Кі'Ібе.lЬНИХ .lilliii, буде обпуГОВУВіlТІІСЯ ІІі'ІМІІ В

18.30 Х/Ф •8еnмкмА спnес:к•. 2 серІІІ 19.30 Х/Ф •КабрІолет•. З серія

ЗАПРОШУЄ "КРИНИЦЯ"

кабельного телебачения у наші доJІtівки. llaca.,mepeд, хотілося б

серпня JIOЗПOЧ;J.l;J прокl~/\~ТІІ к;1бе.1ь ~ІІ;J.lогічно те.1rфошюму, із

день

23.20 комп'ютер Х 23.35 ПривІт ... завтра

У неділю,

з'ясувати, що це власне таке - кабельне ТБ? - Розпочну з того, що ШІП'Ішr господіlрrтво у Бров~р~х вже не

З;Jrтосув;JІІІІЯМ тих же К;JІІ<1.lіз;Jціііннх ко.1одязів. Будівннцтво станції з перспективою тр~нr.1~щії 20 К;JН~.1ів ТБ ршрахоюно H;J З роки. Вже ПрОТЯГОМ ЗИМІІ-Вl'СІІИ ~ІИ ІІ.l~ІІУНІО ОХОПІІТН fІ('Ю Bl'Cb ЖІІТ.lОВИЙ М~СИВ. ЗвІІЧ;JЙtю. ЩО ЩJИВі'ІТІІИЙ сектор місТ;], Іmіібі.lЬШ трудомісткий в Il.l;JHi

ГаЛа-концерт. Ч.1

17.00 Наш вибір . 17.30 Канап мистецтв •Тери-

нІ-Пуха•

клубі (вул.

Працюємо з 9.00 до 17.00 (субота до 16.00) Вихідний - неділя

ВіДПОВіД;J.lО CVЧ;JCHIIM ТеХІІіЧІІІІМ ВІІМОГ~М. Отже. Н;JШ~ фірМ;] В3Я.1і1 В

•ІННІІ•

15.00 Візит. ІндонезІя, Венеція 15.30 Єралаш 16.00 Фестиваль •Мелодія•.

18.00 М/с •НовІ пригоди Він-

18.20 Вмбори-98 18.30 Х/Ф •ТатусІ• 20.20 Венето-маркет 20.30 СІТ. ВІдлуння тижня 20.50 Спати пора 21 .ОО Ноєв ковчег 21.30 Що? Де? Почому7 21.45 ХреЩІІтик 22.00 Х/Ф oCтpoun~A

портрет портрет фото документи

відповід;1є гrнrр~.1ьний директор товіlрнств<J Ігор Михайлович ПАНТЮХОВ. - Ігоре Михайловичу, існують різні ду.шш з приводу впровадження

оренду ПрІІМіЩеІІІІЯ Д.lЯ ГО.lОВІЮЇ СТ;JІЩЇі V ВІІСОТІІОМУ будИНКУ 11;1 бу.lЬВ. Нез;J.lежІюrті, 5 і з;1 домов.1еністю з Jтіівуз.lом е.1ектрозв'язкv ІІ;JПJJІІкінці

12.00 Час •Ч• 12.30 Шnягер- бо шлягер 13.15 Х/Ф •С днем народ-

торІя А•. Музичний тиж-

17.00 Ім'я. С.Маковецький 18.00 Телегра •ВІдомостІ по-

("ПРОМЕТЕИ")

Висока якість і доступні ціни.

JJ;J З;JІІНТ;JІІІІЯ н~шого кореспондrнт~ Наталії ЧЕМЕРИЧЕНКО

прмс:трастt•

14.00 Громадське твлебачен-

8.00

ана•

·Сімейний Дитячий ВесіАьні Фото на

f!C

11.'15Це-МИ! 11.50 РосІАськІ ЦВЯІІИ 12.;!0 СвІт електронних розваг 12.50 Вогні цирку 13.50 •БoHtJ Дев•- пІдлоги

~ ПРОФЕСІЙНА ФОТ?СТУДІЯ ~

10.45 Веселий ринок 11.00 •ЗеМНІ гектарм• 1t.30 /С •Wnигyнcwd

9.ЗО ДжинсоеиА дендІ 10.00 Поn-стоn 10.30 Подорож з •ЯНОЮ• 10.45 Душа до душі

6.30

НаіІкумедніше домашнє

відео •З х 4• М/с •Нові nригоди ВінніПуха• 10.00 Х/Ф •Веnмкий смеск.. 1 серіІІ

КИіІСЬКИ•

11.10 МІФ 17.35 Духовна бесІда 17.40 Фаворит 18.00 Ток-шоу •Арабески• 18.25 МІкс 19.00 Телеекспрес 19.10 Т/С •ЛІТІІОЧІ nlupl• 20.00 Діалоги 20.20 Стан справ 20.50 Телеекспрес 21.00 Телегазета. Нерухомість 21.15 Муз.пауза 21 .ЗО Автоторг 21.40 цвминовини 22.10 Телегазета. Нерухомість 22.25 Х/Ф •Левиця І їІ мисnивец... 0.10 Х/Ф •Прмгодм Дон Жу-

Програма 1 r0тже•

Фабрика снів

9.30

7.30 Програма nередач 7. З1 Міські новини 7.45 Антресопька 8.30 Комn'ютер.Х 9. ОО ДІnовt.Іюамни

країну Оз• 16.ЗО Все про податки

Мода сьогодні

8.30 9.00

:І.

KQHILC

Листування

s

читачами

-

на сторінках гаsети.

Зам. 521 Тпраж 2613 прим.

#10 1998  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you