Page 1

ПРОЛЕТАРІ

БРОВАРСЬКОГО

ОРГАН

Газета виходить з

ДОРУЧЕННЯ як

створення

nартії

нового

1

розвнтку

nартії бі.1ьшовиків

тиnу nоча<rася

з

розробки

таких

mп:ань. як партійне доручення, питань про активну, безпосередню

роботJ

кожного

члена

парт:ї

в

пер·

винній органjзації. Так f.пройшов _розпо~!л на б.!,1Ь· шість пос.1ідовних .1енінців б;увся на 11 з'їздІ РСДРП.

На цьому ж з'їзді :моrн;

.-відмежувати

nuщю€»,

В.

І

меншовикІв,

що

від·

І. Ленін сформ~'.'Іював ви­

тих,

~не можна

хто

баз'кає,

в'д

тих.

хто

забувати, що кожний ч:tен

п~;рт~ї відповідмьний за партію І nартія ві;:щовІ­ дз.1ьиа

за кожного

члеІfа»,

.-ми

nовинні

старатися

n::-:няти звання І аначення члена nартії вище, вище

j вище».

, Партійне ЧЕННЯ

1

доручення

всіх

вихuвної

з·_.':ратися

виnробуваний засіб за.1у­

-

комуністів до

роботи.

д"ПО!\оІ!!Гг.є

краще

в

аRтивної організаторської

Воно

nізнати

житті

дисциплінує товаришів,

Ію,,ектив~·.

l.Ш::'ресів, всебічному

комуніста,

грунтовно

сnри~є

ро­

задово.1енню

розвнтку особистості.

Досвід роботи показ~·f;., ~що ті виробничІ ко.'Іекти­ r.н добиваються найкраших успіхів, де активно пра­ цюють

комуні~ти.

А

РАД

м

17 квітня 1937 року •

ПАРТІЙНЕ Історія

МІСЬКОГО

РАПОННОJ

МІСЬІ<ОІ

активність

комуніста

.бе_;Jпосе­

р~дньо зв'язана 'з виконанням його_ nартійного. дору­

ВСІХ

КРАІН,

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

комсо\!о:Іьська

конф,,.

секrетар міськr:ому ~-,,:~аїнІІ

В.

JlKC.\\

Рогач.

Звіт

Rіз'ійнnї ~о;о~1ісії :•робн.lа

ре·

ії

rо.юва Л. Коробова. В обговоренні :.;.oІІuf!i.li R.JЯ.ІИ 1·часть м.:.\аніза flJf! радгоспу «Гого.1і·вськнй·•. (екре-;ар цехової організ~­ ІlіЇ .·lh.C\1~' · В. БорисnІJ· лець, секре.т,ар коміте··у кnмсомо~у заводу «Торг ~1аш» М. Московка, старша піnнf•рвожата Русанівськtlі сrр~дньої шко.1и Т. Юрчен­ ко та інші де.1еrати. На конферЕ'нuії виступи­ .ІИ сrкрпар Київського об­ ;.;омІ' .11\СМ~' Н. Чаю",'

пер[ний

С('Кретар

ко\Іітету партії

міського

А. Д.

Іі'Омn.'Іексу

першої

черrн

<~Тр~бухівський». де партгрупоргами

!

Н. С.

цеху

з<:.1ьиої

ді.'ІьницІ

котажу,

де

світ.'Іотехнічноrо

заводу

та

фабрики верхнього дитячого

секретарями

цехових

партійних

в'я·

три­

органі·

3<щій К. Т. Романенко І В. М. ЄрмG.11аєва.

Успіх nартійної роботи в повній мірі залежить від того, як в низових партійних .1анках nідійдуть до розподі.'Іу партІйних доручень.

Часто трапmІєть­

ся так, що одні роками не виконують ніяких дору­

чrнь,

а

iнmJ

безвідмовно

по дек·лька зразу.

«к.r~адуть»

на

свої плечІ

Це неправильна практика.

Таке

в.!дб;}'вається там, де nовсякденну, коnітку роботу з nюдмm лідмінюють (<роздаванням~~>

доручень.

лц

партійної орга·

траnляється

І

так,

що

секретар

нізації намагається все зробити сам баг<Jто чого не встигає.

Добрий досвід розподілу контро.1ю

за

їх

виконанням

і,

Інко­

зрозум·ло,

партійних дору•Іень І набу.1и

лартіІtні

а·зації заводу порошкової мета.1~·ргії імені

орга­

60-річ-

~я Радянської України і ДОКу. Тут всІ коІ't~·иістн охол.1ені дорученнями. В за.1ежності від зайнятосtі

на виробництві, здібностей, схи.'Іьностей ч.'Іен'в пар­

тії і\Оручення розпод'.:tяються на постійні, · тнмча­

сові І разові. диться

ННІ\ПІ

В цих партІйних

ззс.1уховування

доручень.

оргаи•зац•ях лрово·

комуністів

Звітують

і

про

робітню,-и,

І

виконання

кер'вииБи

виробництва. І до цьоFо nитання підхо,1ять відпо· Віі1<І.1ьно, принциnово. Так. иаприк.'Іад. Ішндидату в ч.1енн КПРС Із ДОКу М. Д. Журиб'дІ бу.'Іо вІд· l'IIO~JJeнo у видачі

рекомендацій д.1я вступу в •щепи

КПРС. том~· що він погано викон)·вав партійні до­ РУ'Іення

лід

час

проходження

кандидатського

СТ;>Жу.

:l-11 без'ніціативн·сть. пасивність отримав догану

Звіт пра

ренщї

буде

І)оба.ту

конфе­

оnуб.1ікоt\аио.

згв,l;.Ния по виконанню рішень

n.гиів ;~р~тоrо року 'ХІ п'ятирічки·.

то~!.

з'їзду КПРС,

І усП'І.х nрийде

ІЮ.1и кожний комуніст в·зьме актИRну участь

у партійн·й роІ'іотІ. :t почуттям високої відповідальності, творчо виконуватУсме партійНі доручеННJІ.

Виконн"~' районної Ра­

харчу·

~укuії

на

обт~прнп:

в

;.·

·

Ваі-1;.1НВnГО

:1НаЧЕ'ННЯ

100

;з"ї:•­

ШТУК

!-\рім

жин•.1і

пьnr·J

H'ICP..1E'Hnrn

ПУНКТУ

ВИ\:1·

Є

В

її н~ зar'!.lh· них зборах і схо.:~ках ГРІ)<

ЯЄЦЬ

·від

~Іа;:ІЯН.

KOn\·

~- nрві"інятn~у:.· рішенні перrдбаІJенrJ. щn пі.:ІС~"JІКИ

соцз,Іагання

·

на

ви·

СІаготіве.1ьні

ТОЇ

ХУ;:ІОбИ

Від

двору..

1 1

щу органі~ацію

п~·юп~<

не ,1 енше ~>дні єї гn.1ОБ'І J10.10:ІНЯКі3 ВЄ.l!ІКОЇ рnГН·

ши.'!И :зрnбнтч свій внеСrJХ у СПраВу збі.1ЬШЕ'ННЯ З'і·

сере;:р JiiC!!'=· Pa::t район~- Fa кра"

:t!.-Іянк,J. вих

тпго. ініціатори

ріши.1и вИростити і ЗJ::!Тй

трєб ра;JЯНСЬКИХ .~юдеЙ у Янеокоякісних прnдУКТё'"\ харч~·мння,

ЩО

підсобних гт·· гро,Іа.:ІЯН, n:;

ки прнса:tибної

11r•

зростаючих

о.:шна;;­

ного :~вnр~·. по 2 кі.rуогра· \ТИ картоп.1і :1 кожнпї cor-

;х:v НПРС та ХХ\'! ·:з'"із;tу 1-\о:vшартії України, :tl' й;:~Рться про повніше :1::.· ::tово.1ення

poui

КОРОБУ.

по::~арствах

ВИК:"J·

XXVI

ко;КН\'

особисти'х

Rнк:ІюЧН'J

рішень

друго\Іу

реа.1:зувати ::~ер;наві по тrти JІіСІlЕ'ВІІХ Рад райо­ 100() Кі.10ГрЮІіR УІО.1ПІ-~іі ну прrнягоч .:~есяти :~ніз

1982 роні.

НадаючИ нанню

вання.

Шановні товариші!

вс!у11Jсіа

~· суботу бу.1о провезеnu

· в·

4РУГИЙ

n"Атирічки.

рік

рік

Наша

60-річчя

Трудівники

радянсь~ий

крsїн~

в

насе.1ення

:;аfіУП в.оо;

.11;шJ-:1в

про­

• .:~:v·ктів

тв~ ринниuтва 1 ~€J\.1Ppo6CTBCI Пі:tб!!В3іИ· J~\'ТІоСЯ щnкsа рта.1ЬНО, <!.

КОЖНО! О

оnеративні

наро:t.

по;:екцна~

-

му

В. но

r;о~1сомо.1у

обрана

Чирок. Jї ж затвср;ІЖt·· нача.1ьником міськог;,

штаu1·

оперативного

~ю:Jьськпго

комсо­

загону

добр•І·

ні.lhНОІ народної .1ру,кин>І. Ч.1rном бюро, секрєтарl'М· :~авІ,!) ючим ві.J.ді.1ом учнін­

еької :Ііо.1оді обра1іо Н. Ру· бан.

Ії

ж затверджено ГО· міської ради Всесо­ ю.зної ніонерської органі:JіІ· ції імrні В. І. Леніна. Ч.1енами бюро також об­

. ;о вою

рано

сrкретаря

комсо~ю.lь·

сr.кої ор1·анізації 1\иївськ:.і птахофабрики В. Бевзу. C\'KJ1l'i,J[Hr KOMileT)' .'11\С,":,' .:аво.1у порошк()вої мега­ .Іургії іш·ні 60-річчя f'a.lЯh· L'r,кої ~·кrаїни О. l'CKperapя K0~1iTl'T)'

~•іської

ІUКО.ІИ

ї Л.

.\2

бер, ссІ\ретаря :ІКС.\1;\' фабриr;и 1·о

О.

дитячого

:.татеріальноrо

,JOI\y

Ф. Шпига.

У

році тр~·лящі

ним

цих

внеском

в да.1ьший пиї

НЯ

тттзящих

розвиток

і

харчування

.10С'ТЯ1"НУ

та

комсuмо.Іу

грамів

)r першому році ської п)шно

тів

і:з

тваринництва,

1

ус· по

аонрf'ма

::~ійш.1о :360 тонн." Цr

n·я·

завданням

cP.la

се.'!а

реа.'Іі:-Jували

яnих

рnз'яснювааьна

во~или

серед

робІ)та,

населення

·яну

виконком

ІіОЖНУ

корnву.

насе.1еннх

пункті!!

·

обговорено

зага:тьних

села

І

n:ри1і·

зборах

rрG­

Р)·сан{)ва.

деnутати.

широнl

котІ- г...rt­

в

ny.1o

РУсанові

гр'ома::1ян

пі~бнто

В!:Ібу.'Іися

с~.1а,

п!зс~·~тки

на

заrоті­

забезпечf'ння жин·,1ів Броварів і Ни· єва

27,2

ПР''

Тоnіхи,

вР.1ЬНnї кампанії за мнну.1ий р к. а тякпж визначено Р~'Оf'Жі на Jруrий рін nдннадцятої· п"ятирічин. Прагну· чи ;;робити свlй внеепп у спnаву

П'J

J'Р~•у.ІJьтатія .1озвn.1и.1~ ці.rн'rпрямnFІ~

Ве.1И•

приклад!

Нещnдавно

мо.1опа.

тонни ~-r'яса, 65 тисяч ·штук ·яєнь т~ ТОRНИ НарТОІІ.1і. ;~ОС'ЯГТІІ ТАК!ІХ

на

:>аrа.1ьні збори·

його на

дер;.наві

МОЛОДНЯКа

свпней.

тив~·.

кілограму H:t поа;ну нnрову, що є я особистих пі::~спбннх госпn.:іа рст­ F:ях русанівців. Нрім того. тру;tівни· ки

Ко­

в то"~'. що наша ІНІ· гарячу підтримку 9

Звернення нято

сі.'ІЬради,

прою·к-

l'Тановить

на

усіх

мадяи

ci.rrь·

.:~спутатів.

1

ку одинадцятої п'ятирічки.

891

на

Шубе.RЯК,

народних

справився

На :1аrотІвr.1ьні п\·нкти

ва.:JЬНОГО

деріКСТ1·

Рци

та

іtіа.,,;стичннх· зобов'язань ;:tpyroro ро·

на·

о;:~инадцятої

ее·

район~· і лю~и активнІJ БІ-",1ЮЧаться \" з.:Іійснення Вf'.lИЧних п.1анів і r:o·

конкрет-

Русанівської

ді.~яюш.

Топіхн, І. О.

мо:юка

грnмад~tн

r~д·

ПрО.:І:VКТаХ

закуnів.1і в насе.1ення .1ишкі в

()2

ін.Фоrчанійнn:оі\чиr.1І• •

виконком

ГО.ТЮВН

l\fи впевнені uіатнва анаІ!~ІJ

Наслідуймо їх тирічки

земельної

Шпана. іІ'І. В.

2:10 ~~ і.1Ь·

відловідаючи

штук яєць

які в J 981 році nро.:Іа.1ІІ .JPp;t;~вi від· пові;"Іно по 1.0:.Ш. :!.8:18, :ЗА70 ніла­

Броварщнни

R

ного·

Закликаємо громадян усІх насе.1е­ них пуннтів Броварщшш нас.1і;:~увати nрик.1ад наших односr.1ьц;в П. О.

УсвІдо~1.1юючи важ.1н1<ісrь ствrJрен·J/І HI'JaЇRi

і ОО

кої рогатої худоби

країни.

R

господарстві

на заготівЕ'.lЬНі пункти

МЕ'НШе ОДНіЄЇ

,lPp

економіки

пі:~собно,tу

присадибної

тонн

бу;:~е

.1иш~-::в

жєн господар двору з:Jбов ·яз\·єть-::я відг<цувати і реа.1ізувRТІІ :Jrp;;.:a·вi не

Броваршини

накрес.1ень

зпбов"язання

кі:юграми картоп.11 з кnжrюї сотки

2

йонів :160 тисяч штуfі яєпь. Успішна рf'а.'!ізація

СРСР.

громадян

державі

.1а буде цано по

добробуту

'І(О.1она. 2:З.:З8() тонн ,1_' яr.а.

беруть

продаж

ного ;:~вr}ру

Рад

Ііартоn.1і, І :ї5 ЦЕ'нrнерів ,).~ "JЧі'і жав!· буде реа.1і:1овано 7':J 1:·ir)

жено К. Диргільову. На організаніііному :Іас .'tанні реві:Jійнnї r;омісії ·І. Гtl.lOROIO обраНО l'ЄI\[JЄl ар ІіОМіТ~ТІ' liO~IC()Mil.ll' ~ІіС"h"'

тистики о.

Країни

Рци

ву, реалізує· ;:~ержаві не менше 1.000 кілограмів мопока. Нрім того, з нож·

кожнnм~· ГЕ'паrі виростити по 28 центнерів :1ернпвих. І.'Ю центнерів

ЗЗВО.lу

J.;0\1l'0.\10 ..1bCbKИX О[JГА·

центру

JQ82

сеІ\рстаrи

нізаuій міськкому А. Тес· .1ю. Завідуючою сек1ОJНІ\І rJб.ІіК\' ч.1rнів ВЛКСі\\ І''

го

етаму

в:1яли високі зобов'язання на другий рік n'ятирічки. Вони да.1и с:tово на

а.1юм~ні•·в1ІХ 6у.1констру;.;. uій О. ХмельниЦького, С<"\· кочітсту

QНонnмічноrо

.1истопа.д0о'

сі.1ьсьногоспо;:~арсьюtх прrцуt;тlв. Но­ жен жите.'ІЬ се:Іа. який :11:ає. в особи·

коміте·r·у вер.хньи·

.JТІ\СЛ\~'

рстаря

зростання

пі:~вищсння .~юдей.

тrикотажІ'

Сивоголовко,

1\ОМіТСТІ'

Ве·

дальше

розвитк~·

Бу.1ах.t,

jJI\(.'\\.1'

збільшити

ЦН КПРС ·надихають житес1іs НІШJо·

соціального

р'шення

ВЕ'рховної

СЕ'Ла Русанова

наnо.1ег.1иво

РіШРННЯ партійних форумів, а. також

на

на

р.) Пленрту ЦІ-і НПРС та

\"Часники зага.1ьних зборів

працюють над здійсненням іс.торнч· них накреслень "XXVI з'їзду НПРС і ХХ\'1 з'"іцу Номпартії -:,'країни.

В. Рогача. Ч.1еном бюро і .Jpyrи:vt секретарем міськко­

;хі.1ами

( 1981

VІ·ї с~сії

утворЕ'ння

го району на нові трудові :1вершен· ня. Рішення П.:тенум~· та VI rесії · Верхnвної Ради СРСР сnрямовані

ньо\!у обра•'о

вого-

Броварщини, .Ак І

ІН\ <=ІЗ' в кн Генера.1ьнnго секретаря ЦН НПРС товариша .1. І. Брежнєва на .1ис.топадовому (1981 р.) П.1Е'Нумі

· ЛКС.\"\~' на

ними

о;ціна;щятоІ

організаuійний п.1енум но­ вообраного міськкому . Іі,L..'-1~·. Ч.1енои бюро і пЕ'рши•• секретарем міськкоМІ'

фінІІн.сів місьr;кnму затвср.1

XXVI

nродуктів

нятої п'ятирічки жите ri Рvсанова зобов'яза.1ися

іІесь

.ti.10\-I

aapua ІІеред партійНИМИ оргаиі.ааціЯМИ ІІрОМИС.ІJО·

гьrів.1і

::~и на ро;:~них .:~enyr а ті!! схва.1ив ін:ніапrву тру­ .:Іівників Рус3нова і ~о­ бов'я:~аFІ в;п;онавчі ко~п=

СРСР.

:И.Бt'::tУ nорошкової мета.'ІургІї М. П. Дальченко. І1

внх підприємств, радгосп;в, )"станов стоять сІmаднІ

районної Ра·

ТРУД1fЩИХ СЕЛА РУСАНОВА ДО ВСІХ Г~ОМАдЯН РАЯОНУ

МО.11·.

бєа ::анесення в об.11ікову нартку І ч.1ен КПРС tз

р~·чєнь.

Виконком

ди наро::1них депутатів Н'і своє,.ту черговом~· аасідан· ні схва.111'В ініціативу гр')· ~~а~ян се:Іа РусаноRа по продюку дєржа13і .1ишю;; сі.lЬськnгоr,nnдарської np:J

ч.Іени бюро міськкому gа~­ тії. внерани nартії, ·KOMCJ·

Обрано ч.1еном бюро і Зt!· Ti-!t:'J>дiК~HIJ завід)'ЮЧИ\1 Ві.(•

багатьма товаришами відб' .rr:>cя серйозна розмова R3 nартійних ~борах з прнводу виконання ними до­

коп.

2

Звер:веи:вsс

М. п. Риба~

Таке ж можна сказати про партІйнІ оргянізації

Ціна

~· роботі конферен!JіЇ вз~­ .111 участь інструпор о.5кас му партії М. м: Шаравара,

Гресь. Т~·т кожний комуніст має партІйJІе

сЕ.ї:зда.їьного

рону

Фро­

"a"r""IJ''

д-rру~еиня І сум.!Іінно його виконує. І це позначає­ ться на рез~·.їьтатах роботи ко.'Іектнв'в.

J

.1ов.

чення.. в·з~>мЕ'•·tо. н:шрикл~.~. партійну групу ді.ІІь· н"ці М 1 ПМК-7 тресту .-Броварисі,1Jьбуд» чи пар-

r::йн~· грущ·

И,

Ініціативу схвалено

суботу ві.:.tбу:Іа~я ~Ііспка звітно-вибор­

ренція. Зі звітною .lnnoвiд­ .:.tю на нііі внстv•Іив nершн;і

У винониомі раuонноf Ради народних депут.атіе_

місьної організації ЛКСМ України на

КИ І В СЬ І< О

У К Р А

J

ОБЛАСТІ

Вівторок, 19 січня 1982

XXVI конференція ~' ХХ\'І

П А Р Т І

КОМУНІСТИЧНОJ

дЕ ПУ Т·А Т·І В

10(5356J

_ _ __.;.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-..

едНАЯТЕСSІ!

ннкн

продуктамн

~бі.1ЬШИТИ

харч~·вання.

насеJІеного

прn:;уктів

nродаж

пункту

тру.:Іів­ внріши.1и

;:Іер;каві

тваринниитва

і

.11-!ШНіВ зе~1.1ероб·

с·твя. Вnни виrт~·nrJ.1И зі Jверненням всіх жнте.'lів Броваршини і заІ'(.1И·

. ! JO

ка.1и

наслідУвати їх прин.1а~.


2

*

rтор

/-9 січня 1982 рrЖ\'

новЕ

житт~ - -- - ·--·- - -·

Ва·rажnк

ЗаІ3JІТІІ

'

D?АІІЮ8АТИ У фо]',.ІУВЗJ1ЬНОМ У 11еху .М. 1 Б роварсьноrо заІЮ·

t:~a

.1Обу;J;іВІНОГО

;1П<Тнвно

fi OMI'iiHa

Т у

НИ

rrofiCІ.зa.Jr.a

сt>бе>

O;J;HOMY

HGI

ІІІ іти

ннй

1

!Jii!li

ВС'.13НІІН І ! ·

t' E'f1C'Д

~ШВ

ІН'.l І !Ч

6рнrа ·

Ч~ С

:I>IO.lrJД i.

ІІі Д ІІ ГJН >:щ·т­

Rа. Тпрі..: іі у.1а .:ІЯ і Чі )J<1дr.:cEa

RrJH \1!11

ТУ

рахунок

J..1Я

Пр1!1\.1аJ

робn ·

nnНіІЗіІ­

С ВОЇХ

.'!er.1иxn

Оч оюю вака ним да

Піk

ВЗР.'•1<1

на

своЕ;

ПІJ.'Іь6v;r;> .

Г rnоя

<< Ні нn ·

Сnц \ <! .1і ·

rтиw ~ї П]:ІІ3uі І Д Га нче·

н ~ ш nrn

п ідпрнr;ч с тя а

сок n я н і rні

будіRС'.1hІІ і

:З.laІ·n.l : : : є;to

тр~'дІПhСЯ

І

І І:І Т\І Ї '!ІІr"!

I-inrн t'iiч~їin R а

fia .l r H.l~ p i

за

чkяція.

не п овннх

давшн

nра ­

дrсять

Пn пrn r.l \.

нn вобv до ­

1О тисяч І>І' бомrтрі я

НІІХ

НРЇ

буд іве .1 п­

~ огн .

А. 1\ОЗЛR.

н онс т рукцііt .

На фо то . В. М . Корній­

,Jругн і\ р і н n·~ти· р!чнн. ро:з rюн і Jаr брн ­

-

'rи

поча.1 и

· - . нові

тr,'.lO !! i 1ВЄ рШ f' Н Н Я і ПІ"ре·

-

гадир .

T)laRC 'ii>

Я:-J; Р

чук.

Ф ото автора .

т еж

1-\а ра ч а.-:вn-

прнзна чен вя .

Ц rй

nпnрn;]а;у вальнвй :,J<ІT CJ1 ~ ~..·: не ппс т у п а є­ т;, с n

НС)ІЕ':\

пр І Ірnд ні!:І l

J : <НІеН СМ Ні р\ 3 НОМ і1 Ні Т · ~ І іп ю в і;:rт !н к і в , н і міц

ян­

r;он­

JC I\rJ f1<1 TI1 BHi _n.:JІІ ·

т nsого

з

с т р\ї;н і ї.

ністю .

затє

знач н n

де ·

І !ІСR ШІІі'І ::іа m,nra. Пpo­ 'І І IC .lnn :tii Р.НП УС!( НО · . ~ i tX оіі.llЩЮВ С\ .l ЬНИХ ., п.1нт 11 ав тпномнііі об­ :J ;<ст l n с я оr.но на Ус ть-

,

;l,і!:rг:,· тннс ьк о м у !іn:ІІ ~' З ?. RО:І і .

г іпrо ­

Св n ю п pn-

.;.rYK!iiln він по ста в.1я є ! І Р Ti .lh!\" бу,l і Вf'.lЬНИ1 !\ 3 \o\ · :1('\l.lЯ I.( <JM . <'І J'i Від­ І

В~НТ ?. :.ЕН

j

a:~rrc.;Jщr ~І\'

' І

:Зі!

l!ІШ ЮІИ

Ні!

Півн ічно­

1-\ ;нзnазJ.

.

(ТАРС) .

ТОРГІВ.1JЯ СЬОГОДНІ І ЗАВТРА

8

ИАПРУІЕНІ ПЛАНИ ВИКОНАЄМО Усп!шни:vr

1400 тонн !іар ­ ра йссіотивспіани · тоттлі, ~1і.1ьйон ..штук Я6 UЬ 1981 pli\. П.1іШ та багато ІНШО! Сl!РО ІЗЮ! ,І .

.1121ЦїІ.ву

був

д.:ш

ІіО- . готави.1и

ми.цу.'1ИЙ товарообороту впконалІ в обсязі 53 ~1і .1ьйони 449 ,9 т исяч і нарбованuін . Че.рез торг ове .1 ьну :\!ерє -

Н о.1ектив нашnrо про:~; н о ~Ібінату п ершн:~~ У ранcncrживcni ."!Ui ра nорту'ВdІ!І про дос троr;ов е .lаверше•r ­

жу реалі зовано дрдаrк ов.J до завдання різно)ІІа ніт-

ня рІчного п :Іану, у с шш­ но с пра в.и в ся ІJ в з яти~Іи

них товарі в на 1 чі .1ьйон 75 -rисяч r.арбованц t є. Продаж товар !в на ;~,ушу насе.іІення у порівняннІ з

соцзобоя язаннюн1. Та", nовбасних в п р обів рєа . Іі­ зовано . на 763 . ТІІ ся чі ;;ар­ боваІЩІВ. х.1t бобу .'!очн;rх

роnом

1980

зріс

на

:.05

на 405 vтrr c~ ч

-

каrбо­

:~трбованців. Ue діл,..,ва вІдп ов!JЬ броварсь ких кооператорів на рішені-';r XXV1 з ' їзду КПРС і наС:Т''1ПІИХ пл.ену:\Іів nартії .

ванщв, швеин ни. uex nии­ товпв р1 .з ном а нпних та ­ вар ів . на 1 ~1 і .1 ь іі он 241.7 тисячІ ;;а рбов а нц ІR . На свиновідг од 1 в е .1 ь н о ~~ v

той фan;r, ЩО з ДОВЄ;J;еНІі· '\!И uлана~ш сn рав и.1 и~ я y,ct 6 радгослробrіоошв,

ЄТЬСЯ ДО 200 ней. Запоруна -

·nри.є:шіО

вi~3F..a'lliтa

МіСЬКе СПОЖИDЧе ТОВарИСТво,

ун1верУ!аг.

підnРИЄ:Іі-

етна об ' єднання rро:vІадсьноrо харчування . 1-\ращнх rrоказнн.ків ;:rо,rоглися к 'J-

nyюiri но.~tбінату vтрюrу-

:"СП іХіВ -

nродав

п онад

пла н

това-

У

ГО.1 іВ СВІІдо<:: яг н,.тих

П О.1іПІІJеН ні

Широгюї набула

в

полу,'Jярнос rі рай о ні

виїзна

мага зинах райс п ожнвсп . л ки 7 пунnт і в пn nрш'\:vtан ­

харчу-

Н!<'

.

с тари х

те.1 е !'!'І зо р1 в .

МИНЯ nеревикона.lИ n,1а аи ЛО внnусну юасної np'J-

ВІДДІЛ Л О ПРО .:Іа,жу НаПІ а ­ Фабрикатів швrнних в п~'J ­

д.vнції на 40,б тисячі карбованців . Поліnшнлаrя і

бів та сп.1 Розк р ою тк<! · нин в ушвер:-.tа :> І . . Ве:rику у ва гу n ридІ .1 Я · mr й зміnн енню мате рі ­

КНЧ:fСК О6а

Т ОРГ!В.1Я.

Добре nотрудилися і за ­ rот Ів ельнини. В они за рік закvп п .1 и

в

над

то н н

600

насел е нюr

м ' яса,

пn­

ально-тех нічної ба з и

приємств

nід­ рай rпо .:-r; н вс піл ­

за -

ки . Так . у

ucxv

б<'ззп но-

ЯКІСТЬ ТБОЄІ ПРАЦІ

ТУРБОТА ФЕРМИ І ЗАВОДУ

ТІльки першим с:ор. том надходить на заво~

.ІІК бу.:r о рані ше .

молоко з колгоспу •Пe­

у

вид аються них

оц і нні

п оча:

про.1 у кu~ї не тільки за кі.1ьr;істю, J й за як і стю . Прнч о \ІV пі.:І­

СУ:\1!\ И

с е ред

ТІіарІІ!І НН НІ В

тепе р підбr-шаютьс я ща­ дня, а не щюt І с яuя.

пуск

Днюш

т а.10 ю; : ж ир­

стаб і .,ьннх над о ї в пrн вІJ

.ІШОСТ !

nер­ Б ІІ ­

напо їв .

• І]JІ І Й:ІІс

п єршнх

відв і дувачів нов ніі про :~1това р н ніі магазан у Py;.r · ні. r.поруда;rниіі :за n о штн :ІІ ісцс вЬго нл е ~ппахозавn ­

ду .

Н с вслнкиіі

мага:знн

візr;рнтr на тсритnрії Го­ го .~і вської пnічкоткаць­ ної фабр шт. ,. · цьому ж

rсл і

рєnонсТ1Jуює ть с я

продмаг .

Звичайно. в r l цІ успі х и бУ.'lН б НЄ-JО С Ям,ННМИ , ЯК ·

бЇ-1 наші людн не донла.nн с вої х старань. Бі .1ьш е 70 пср~довпх

к о.1с н т н в І я

райспоти всnі :пш.

:rи

понад

у

ян их

350

дос тронnво

чо­

внn она ­

соціал істичні

зобо в ' я ­

занн я 1981 posy . За г І н правофлангn внх тру до во­ го

супср щщ т ва

очолюють

кава.1ср орд е нів Леніна та «Зна І\ П ошавн >>, :за ві ­ д уюча пр од ~tагпм N! l с. Т ребухавСІ Г . :\!. Ба · бнч.

м а іі с т с р

х .1!бо пс к;;р­

ні Н . l\1. Фещ е нко, швач ­ КіІ прnмкомбі на ту Л . І. На .1иrач, кухnварка Т ре­ бухівсьної шн і л ь н () ї і .:tал ьн і Г С. Проніна, з а ві дуюч а rтродм а r о м r. Рож нів К М Н інол ен­ ко . за відуючніі :11агазнном госnодарчих

тnварів

Bl'.lИKr"!Ї Днм ерки Ф Ф HnRa~ h T ;J nага тn інших . На з ль оті пе р€:tо­ вик ів райr пожнвrn І,,І КІІ. щn відбув ся н а прнк Інu і

r.

:ІІ!fНУ.l О Гr"!

ро к у.

пе>ре м nж -

Л~ І ЛНЧПТЬ ]ЕПУТАТОВІ П р о::ІОво.lьчнй '.І аг ази н ce.'Ja Ру:~нl

ш соша.1і с тичноrо змаган­ ня бу .'lн відзначен і пода ­ рунка~ІИ.

!Зеликі

зав;~ання

. ст а нл е н і рами

)ІіК .

пt ре-д

ну .1нм rот

ПОр і R НЯН Н і рnко:~1

на

мі.lьйона

півтnrа

нарбованціІІ.

успішно

ііогп.

" "· товарообn ­

зросте

І.Ц об

пn-

ноnnератn ­

раїіону на Н1ІНlшніtі

У

реаді зуватн

розшн р юват н:-.r с~tn

~Іа тсріа.l hІЮ·ТСХН і ЧІІУ

tla-

11і,1ВІІЩ У ВС!Т ІІ МСМО

:JV,

д'уRтнвн lсть

пра ц і .

:~vть

R

ВВС'Д СНі

П OrJ·

Бу­

С'К С П~У?Т~ ­

ІІ.іЮ шюм:~оtаr у с. !\няп; н ­ 'Іах · l -про;J;:ІІаГ у смт . 1\ а ­ .lИТі . ~ метою збідьш сн ­ ня вир об нич и х пл ощ. про ·

ведоrо ренонс т рукці~ тnргаве.~ьн nї мср е}кі. Рс каиструнuія ковбаснога І\ СХУ да ст ь можл и віс ть внщ· с натв дn .'5 тонн вн ­ робів що ;~ня . Занданн я ­ rпзшнрІ П ІІ

а с ортимент

П)JО ,lУКЦ іЇ . Цьотр ічн! ДQR C;lCH i

ДО

nла ни ВС іХ

в і в м а г а зrпr ів . вnрп m І

вж е

К0.1 СІ\ТІІ ·

Вони обгn ­

СВОЇ М Оі!\Л ІІВО С Ті

внрішн .1 н

І

оз н а~t є н ува т н

1983 рі" в rr со ноrrроду r; ТІ І вною працею. У с оціа ­ .1і с тнчннх

зо бов 'я заннях,

пр ніі нятнх

на

збо )\І х

ТІІRу, яонн з а ппса т r:

afi · рІч ­

ннfі п .1ан тов а рообор о ту в шюнапr до 60 · р і ччл ут­ R nрс ння Сюзу РСР І nр о­ да ти

nон ад

на 130 ІІіR мають

та ва рІ R

п.1 а н

ТІ ІС ЯЧ

fі<!рб о ван ·

f с.1nна r:во го дотри ­ з

ЖИТТЯ РАД

К

В.

ІІаумсць.

Об ране ць

гро~t ~ ;.r н

су :-л .1ін но

в и n n ну~: наі іго:ю в ніш н і і обо в ' язmі :~ сrr:,· та т а

0\.ТІ! :JаЯ;І\ДІІ ПОІІС' [JС'д~· А Праці Т<і Гр О:ІІа;].Сf,К О · м.\' JІ; нтті. 1.1 п:Іапом т о ваrrюбn ро т~' на 1 Ш31 )І і Н Н n .1СКТІ І В ;\1 а Га З f!Н У сn р а RІІ Я С Я 11\ Є 15 Г\іУ;l · ІІ Я. f1С а.1і зуваВШ І! IIOH<1;J; Іі :І а І! рі:З Ні1 Ч іІІІ і ТН !ІХ пу:юд уктів н а су ~Іу J 9 .G. ТІІ с нчі r; а р бпп а І!!! і f!. Протя 1· ом н сршоrn JIOI;('' , и.l ІІ Н <ЦUЛТРЇ п ' я тнрі ч · t; п

працівнн юr nрн .1авr;а ІІс ;-,:вн ння пр о дукт і в ра д янс ькnї то р г і В .'І і.

не ;:rrm~· c т:t.1:І в н п ад · і порушень n равнJІ

1\i R

У с пішно сП fJ<J В.'ІЯСТІ" ся 1-\;~тс рнн~ R rJ .lО Д І І~ІІІ ­ р ін на і зі

с н n і мн д о п ,·втсь І\І"ІІІ о1\т1язка:І!І! .

В она --- •r.1 сн nос т ііінпї комі с і ї ri :Jь c ьr; r,-i Ра ,lИ Ha )l n;J)IІIX

~С' ПуТ аТі R

Ш :I ЯXfJFJ () \1~'

110

б~· .l, іЯ НН ­

!ІТf'~' і l\ .1 aro y cтrnю . В тn му . що Рудня з J;о;н . ннм

;юко:\!

к ра с ня і ша с: .

п п.1і нш уєт ь с я

15 .1а го ­

устр і й та озе.1сн с нн я с є:І <-І, f: Ч <ісТІ\а і ї ї пр ац і. С . СТАНІСЛАБQВ.

3 ПІДСОБНИХ ГОСІІ01АРСТВ За ~шну.1ий р і !\ :<.tісцrв І Pa д rr н а роднпх де­ путат і в Броварщншr ПрО Щ:.l Н ПСІІІІ\~· fJOO rJТ '' І!() ор rані ;зац їі ЗаК ~'ПіВ.lі у І І d СС:ІСІШЛ .lІІ ШК ім с і.lьс ькоrоrп одар с hн и х пrод.І' І> тіn. П р rн яго \; псrшого

pony

о .l ннадu лт ої

п ' лтирі•н; н

на

~а­

Г •Нівс .l ьні П УНfі Т І! с і.1 О Д Н О ГО

,;ti iliJC ~1П.10Кd Hd· :~іііш.ю 34fif) тонн . І~ е сn:rцає ' 10 ·.17:3 Ііі .1vГр<і:ІІІ І Ні-! fі О<-І;ну lі ОТJОП у, 11!0 С: 1J ОСrJб І! СТ Н'\ Пi;lCO U H11X

ГUС І ІОДа рспа х

ІІІЄ Uі ІІІ\ О Г О ТІ \і UД~' ІіТу т р ~·Jі RІ ІІ І fіІІ Пn rрсб ів.

: ю7 ТОН'Н мn ..1m;a, aGo

ГJЮ:ІІ адпн .

Н аіібі;н_,-

f1 t'a.l i.J y 83.111

ДС'j1<!\а1і ра х у ш:у

На 110

їх ньо:~t ~·

l с!() ї fі і .'І rІгра \І ія на

J; op tJн ~· . Аин в ну yч<JC:TJ, у p e><i .li ~J RІi i ї де р їк а~і .11 \ШКі В II)JO.lYfiTiFJ ТВ ар!ІШ ІІЩ Т r.а В ЗЯ .l ІІ Т а КО Ж ;Іі!ІТЄ' .т і :з а ~J ш( я , Рп;кн і н. П ухі т;н. Г'уса нп яз ,

.І і тnк

1

1

та

інших

на с є.1с шrх

І : унктін

r ай о н у .

1\ rі .ч ~І о .l оІ;а, д о сто :t у тr ~· длш ,~ х Бровар : а 1\ иє: R а надІ Ііш:r n та І:\о;к 6 9 1 тонна , (яса та :ІІ і .l Ь ЙО Н ;j;) ТІІСЛ Ч . ШТV !\ il П!h . IJ[O На І<() ­

іfі (' Н ,1Вір )!>ІІ Те.1і В район і: Ri ,lii(J Ri .lHrJ С К.18 ;ІаС

че с тю .

В. .71ИСЕНКО. rnлова прав.'ІіННJІ споживспlлІіН.

один

-

J З н аііnраrцІІх :за І\ .І ц і в тnргів .lі Боб р; щь н о г~ raдгn l· rrp ol\ r;ooпy . П рацює н ll ho:~; y др у ;;;н н н ко.lС І\ ТІІВ п родавц ів на чn;ІІ i~J зав і дуючою. ;JC· пут~ том с і :Іьсhк о ї РаJ н нар од нн х депутат Ів

рай­

по 26 ні.lnrрамів м ' я са і 40 ш т уІ; я є ць .

О . ШИРІНА , економІст

районної

п.1анової

комісії.

uентнf'р

го с под а р r тно оіІеР­

п · ять

Еарбовз нц і в

ДОП .lдПІ .

спеuіа сl і з овану кор:~тодо­ бувну брига ду, н ст а н овн лн необхідне nб .1а .1 н а ння . Р е ­ :зvльтатн не 3 аба рн .1нс п . Фермн дnбІІ.1ІІ сн !1ІІ со ннх

:.!іl!Ні Й

НОВ У nо судо ­

осві п;аючнх

т ує

н і сть }/OJJOna, iioro ч и сто­ та й інш і п о n аз нн.к 11, з а­ області. Таким є ре­ .'!ежно від як11х ;JдіИсню­ зультат впроващкення є тьс я і оп .1ата п р а ці '!ай ­ за 1:\інu ~ ­ на фермах комплекс­ стр ів фе р .ч вої систеr.щ управJІІІІ­ вим резу.1ьта т n м роботи . Перш ні ж за прова дІІ ТІІ ня акістю тваринниць­ нову сп ст о~ r у. А r;o.lгn c ni коі продукції. сп.1анува .1п ці ;rорі ч не он• ­ Пе рев і в ши основ ну га­ .:rення карі я. с твори :: •; лузь госnод арства на nро­

ли вести об .1 ік

й

шrйну м:ашнну . Є спектаяа збільшнт н

:~ ю.lо!;а

pentora» Новоазовська: ro району Донецької

мислову основу , т ут

,тіпію

Теп ер ;за к оп:е н

ДJ)ярнам

за З'f/ачаиьс я

про~tком ·

ВІСТаНОВІ!.1И

потоно-.у

тру д я ться

коаn! в. Ш~лря Є:\ІСтва громадського

б і На ТУ

л ові к ,

торrівлn . Прот яго~t року було проведено 12 ра йо н ­ НИХ та 17 С і.1 ЬСЬКІ!Х лр­ ,1 арків, 11 3 внс т авок-про­ дюків . близько 2 тпс:яч виїздів на мі с ця роботи х.lіборобів І тваринників. Усnішно nра цюють v

ня

н аnоїв

за недопуще ння:.~ nеребоїв у постачанні то ­ варів.

po,li

рів на 3.54 тисячі карбІ)ванців, міс ь кого с пожиІ'чого ТОF.1РИСТ Ба ( 176 Г '!· СЯЧ nарбованuів), Семн ло:ІRівського ( 141 ,7 тисяЧі и;;~рбован ці в ) та Го гол1вського ( 121 тисяча карбован ців) радrоспробоб 'є;rнан-

ro.1ьr-tнx

організації торгів.'!і, конт­

лекп1ви уніве р~1аrу , якчй

8

на.lхn;{ ІІЛІІ

fіnнав

В!І с nк о яr<і сних

тресту

".:1 11 -

пюєча,: н о

І\р і!Г3 ,'1іІ фnр :.ІУБа .l ЬН ІШ і R . :за ra :~ Ні! її ннр nбнвчn ~t ~·

озбро·

знатного будІ

із

р а Ц Ї

п · ят н рі чкІІ

Rа~І

!H'.1bHH~ta

n ро ~;у

0\· д і Р. r' .ї'!,·

яоф.lа н гnввй fі о.1еНП!В вн ­

на .щ ятої

fipиra ·

r:ння nочи н

тн

пі .1внщrннл

першого

П ()J С;і

в ідріз-

Ч сr І(t•с і ї тю•!~..lІ! nз ;~ об· .1ю ватн інте р'є ри бу­ динкін ку.1ьтурно-nобу·

Я І\і

:'.І ОС Л :зр : І І'і і ІТІІ В С(' НС'ОііХ і :І1\ С, J:(ІJiJ ІІ СІ ІІУ С Іі о В і о() r·:І\·.

І :JO Ca\re

псрев нщ у r.

1 1.1ан

я~tl r:

mJЧ('С­

1\О ~Ібін а ­

ІТр оцrнтів д о норм в.

:ЩВ;J.<! !ІЬ,

Від

не

т и з гіп сУ , янюш n~·дl-

11 f!HIO! I! :І.II !' TrJ!'3.l О R :: і\ ( І rю І р ) П . І rІrум ЦІ~ J ·; ГJГ'С . .\ Т О \! ~- Й СТ С!ПіН:­

~ Ннїв п ро,rбу,l•.

ючnrо

f1О іЇ і ТІІІІ К .н-в і ;:о­

!IOCТ J R !i8

'ІС'Р ·

Сrрс:~ньомісячн н і1 R н r nб!ток на одного праuю ­

!!p n :JyKТ!!RHOCТi

Вміr: ц;! НУR<ІТІ І

і

RI!,IIJC,10:\I І' ]l<НІОТа~І І!

дІпь с ІІ

nn · y д aJІ ·

H<J.ro·

перех і дНІ: ~!

Оспби с то гам зав m.lІІ тру.

тн

8

(J)JІ\Гад

ПО

:~t ар ,1 уро внх

І

:)'!

хви .1нну.

Шеt:Т\1

авто- ·

о1\.1ас ть )

:Jx1 2 \-Істрія . t\о а;­

НІШ

НІ'!Му.

· :'!а~І·ість

:зміни

1 н пмна

~tiro~r

НТ І МІІ

•tv

ної

чаЕСво-Черкесьnа

зпм. вnн а ста .r1а в и бnрюва­ т н II)Jii:JORi М іСЦ Я Hf' .lНШе

1![ ~! \fJ \\ ЄМ С ТЯ і .

творч о.

Н ож­

Jl i ! rr, -,oB .l Я OIO

Rinтop :VІІІІНJ:Іаііnянч :J~ · р сІю~н·н.1увая ccik нr .1 11 ше спрая;юІі:Іt ~~aiiпp n ~t rвоєї професії. а .1с і'і в ~1і юrм організатора:~; R ІІ · р оl> ннч оrn процесу і ч у й­ Hn C TёifJ HИKOM

вн со к о якіrно .

:завзято .

ШТ\t\

ф ор~Іу яаЛhНИНіБ, Я К ОЮ ncpyc. В . :\1. 1-\орніііч уfі . ЛОЯГІ\ff

н нс окоnро­

Усть-Джеrута ( Нара-

·

дружно й

8_:_() П .l!!Т П()}\fJІ!ТТН pn:J ·

:J;J

llp aЦIO IO'IIt

nрацюва т н

Працюючи п\.1 ·цн~t :~свІ­

тр уди тЬ<:я 6 бриІ·а;J;. 0;{· На!\ Н<І ЙСJІ ЛІ:tНіШОЮ rєpt';J; ннх

480 ХЯИ ."!ИН ЗМІ­ і

s rlncy

ВІДСТАЮ1fИХ

U3

ус!

-

,,/ftop~~t ур:.•

npo дy!\ UH.

П m;ч е т н І л о цього ~· спі ­ ху і npaUi BH!IKI! :1!0.10K•J· заводу .

з

яюш

гп сrю .l ар­

с тво у н .1а .1о ло г он ір . Тв О! ­ рн нникІІ з обов ' язуют ься ПОСТа В.l ЯТ И

!! С рШІІ:ІІ

;\а

:ІЮ.lОІ>О

г ра фіn о .ч .

rною

і

CQpTO:II

чер г у

п ри й :~r атн

--

а

ті .1ЬКJІ

CTporn :J авод у

ппера т ивнn

tinгo

і

nсрср о:5-

.1 я тн .

Joc вi ,l ТБа Г11 1ІІІІІІ Кі!! НО.'І ­ ГОСП ~' << f!Cf1 P\10Гa •> R бо ­ рОТЬб і 38 Сф Є' Н ТІІВН і СТ h l які с т ь н а fiOJEH O\IY роб'J­ їn:ІІУ :~rі с ці псрей ня.1 и ба ­

гап) госпо;~ ар с т в

;JC f)() ! І рО Ц С ІІ Т і Н R<IHr"!Г<J

:~t o : rr•fi ;j

ТісlЬfіИ

ІІ Є р Ш Ю1

о6.1аст!, RII)JOOiiK -

n нінює т ьсл СПР Т О ~І .

Кор. РАТАУ.

Пильно несуть сJІужбу по охороні громадського порядку працівники окре­ міліції старші се ржа нти В. С. Ф а ре ник·. І\1 . П. Смирнов ra .13. В. Трохнмеико, якн х ви бачите на фотознімку. Бони по пр<1ву вважаю1ьсJІ моrn підрозділу

\.JДИИ!\ІИ з кращих у

цьому підрозділі.

Фото М. Семииоr~


НОВЕ

~

3А B!~COH!IJ1

- -- - ---

УРОЖАй

-~ . -

1982-ro

--·

ПОКИ ДОБРА

~-

теНІПІ

вєз.Тн на по.1к

mn

~іС. ЦРВИХ ДОіІJlІІВ

~~йнято

fіУ.lІІ

до

на в.ивезrнні

З~ГОІІQІІ J10.1ІОЧОІ'Ті тра !\ТОРИ '!аСО~

Ж

до

ні бnжання з ч••rтІfі їх RИІаонати. ~- ні

Ві.1-

с/50 тонн

nn

)1)'

)t і•' І trних

доіірив

П .1а ну~~10 на кпа;rн ге кта р

НР, tl)'olO 1\ОІП;рrТНОІ' І) графіка ВІ1ВСЗ!'ННІІ

їх не ченше

нанню

нього

~~ вдання

60

Колектив

ТІ!НІІ.

ІІович ІПРпітько ,

нмою т h

зна<tнn

навантаж у ванні до{Іrин

Т{НІБаІ;

В

на пn.lR

rаііоні,

П!'J)~.lOrtlft>Hn

1'ОНН

пrнч с пачи,

ПY

pn,'\IO·

Н і '!Ні

Прага .

П ерші

ІІ .1 аном

нішнього

нп

в

982

В ІІ Г ОТО ВІ!ТЬ

З<\

JІІИ

ни ­

в і;шра вле ·

f'а.1ян с ьІшй Союз .

B cьnrn в І с.lоващ,к а

році чехо­ прою!<: .lо віс т ь р<ЦЯНСЬІШ·

За ~ЮR.lе ННЯМІІ

ПОНад

~Іі,lЬЙОНИ Пар. Це т ~· ф .1і. з1шnві ч ере в111ш і

34

ч обnтн ф ор ~І .

н ових фасонів та ян і ні:щовідають

св ітnвим

ті

і

с т ~ нларта:-.1 яко с ·

остан нІм

вимогам

]\-1 0::!11. . Б удапешт .

Р е с пуб.~і­

ка н ський ц е нтр на уtІо Jо · тех нічн о го ро з витну сі .'І Ь· с ькогос по~ар с ьк о rо

ви·

р обrшцтва ст ворено в угор с ькому міст і h е с тхеї. ВІ н коордннуватн м е ро · боту вчrн н х к раїни в га ­ .'ІУЗ і агра р ни х наун. до но· магат им~

кооп е ративам

д е рн; го с п ам в аJа-;сн ні

УНР

у

1

впро ·

п е ред ової

сь к n rос по.:~арс ьн ої •1огі ї.

сІ.1Ь·

техно-

І

ЗЕМЛЯКИ

Іваи Васи .1ьовнч Батеч · КО ОДНІ! З ВіДО~1ИХ VJ{· р аїн сьюrх художників. Ст ан кава графІка і ;.nив•··

енс .1ібрвс l п.'Іакат, офор~І .'Іення нннr l порт-

mre. ·

-

та не

~

розмаїтт я

т ворчого обда ру ван •Ін МИТ!JЯ . Все це ІІРОЯR н е в гтt он н ості. пошуків і nраце.1ю6с тва художника. . 3 в е,1икою любов'ю

діти .

с тарість

норис ту ·

з ага .1ьною

у ваr ою.

постійною турботою.

можна

nідтвердити

га тьма

прикдадами

життя , зонр е .\І<І .

11[1 П1-

наш

~нчн е у

за вжд и

об с.~уrову в іІння . і нтерн<Іті

н р_t, зі

тв сяч

томів .

на

н о а;н о м у

запnвнене .

Але

ЧІІм <J,1 n 3 м nїх това ри· шів пр;~цюютп 8 с а ;;у. 8 т t> п .11 щях . в ~1а йс те-р нях ш вt•іін 11 х і н ' яза.1 ьнвх в и· rобін.

Н аш а

пр ац я

o ІJ .'ta -

в сr . щоІ'і

НІІННІ ін ів.

куточку Пі;:щос нов ' я. бі .1 я річки Наязьми , поруч і з с основим лі сом . У на с

яні

бу .1 о

нізовано ч а є м . за столо м з г а рною з

гостнн ­

чопІриразов е харчування . Го:ІQвний лі на р Л юдмн.1а

НЯ\111 , ва t: ту п<ВІ ІІ с амод і ­ я .1 ь но с ті . l так і с вят а що ­

Луківна

.\Іі с яця .

Пнгулевс ька

за

<'

у

сr рІю

І ІО.'І отсн

l\J о є

вш

жнвоnнr;­

під

назво ю

р ід не се .'І О» . ЗаІ\ і н чивши се .ІtирічІ\,- ,

;~ е

за втди

Наш е

до зві.1 .1 я

r.

на Да.1е.ко му Сході . За участь у розrр о \Іі мi.'!ir:-t ·

~t у•:;ей т. Шсвченt;а Б f\ иє ві>>. В о на внііш .l « н "t ­

ристської

с ті .1 ьк в

п .1ас т ичною.

сивою

:1а

Яnон і ї

те ний ордено\І

на гор о .:і ·

Сдавн

І 11

н р :, .

Іі О\ІПО .:J fщі єн •

!

ступ еня . Бу в пораненн і! . Сім ро нів перебував на слутбі в Рад янській А р · мїі, і нож ну від ь ну хви .1 І' · нv віддаваІІ у.1ю6.1еніі'і справі. Піс.1 я n овернення ~ ар·

Ііо:r ьо ро \І. · на с ті :Іьnн HJ · uіона :І ьною за с ти :І Є \1 . що по:І іг раф і ч п о бу.1а ро J пов · сюдтсна в ТІІСй ІJах е :; . :Іе щt .1!'!р і 8 і п о с:1 ана :J,І r;ордон як чарі в не ВІ 1J аІ! ня Радянсьrщї Уr;раїн н.

\Іії життя Івана скда лося так, що він учився у

Три ос та н ні ст у де нт с ь о·: і :r і та з пенз:rюш і фа рба

ХУ .:\ОіІіНІ\КО\1 Ш!і і.1 ЬН ·)Ї с ті н га з ети, І ва н Ба течк'J в і д в і дує в }! . Н иєв і ху­ :tmю;ю

Н Н!і <І У

с т удію.

ст ає

г.

n.

Одесьне

художн.є

учи,1и -

раса»

ст ають

йuго

чання у 1-\ иївс ько:'.!у х ·)· Тут пос т ій н о бу в дож-ньо;>.~у ін с тнтут і.

де

OCHOB fl \Іа с1ЮННа У rn У Іі[)<ІЇ ІІСЬН ОГО

р\ І{

rмoro

д е с ятн н

nід•

l! Е'.1І0 .1f11НО· !ТЗ ІІ е·

rтр ом нс.тtов nсті .

З

поч уття~І

гор .Іо сті зустрі .lІІ ш е нІ ІН ХХ \' [

І\ПР ('.

( 19R І р . )

1-\ Пf'С .

пе рех і дний 40-річчю

тів по l\Іос новській об.1а- кож с т і.

П е р е до вина мн

Як R. Ф .

, 111 рі · ... . То вар н сь на

т руда ·

свої х

працю ва.1н cн .rr, що r.

в

ЦН

цих

· за пи с а но: м с рL' ЖУ бу·

нІ·

наши м

].JOT bO~'

р Н;ІЯНС І>НПГ О

бо­ На рО•

Баясов . ду, hllPC за м ир на Зем·

і

На

в міру

с и ромним RІ\ :І a J.o:vJ у

сер .:І ечн.а

лі.

· З

добру

І ро-

·

ар аз а ктив1зува.1 1 боту з цн ві.1ьної об о ро н и ;

З І :JД~ .:! ЮДИНа , 8\И У ~ІіЄ П і ~НЯТІІ ВК.1ЮЧН.1І!СЯ у

п.,єнуму

до ІірІентах ._..:3v і .їьШІІТН

розгром у

Ч ерво н и й прапор з а пер· мє-цьк о . ф ашистс ьких ще м іс ц r се ред і нтерна· в і йськ п і;J. :.\1 ос І\в ою, та·

.lІ fСТО ТJ<\ ДО ВО Г() :І Ю.:І ЄЙ

Л да;е

р,- сІ.м с от карбованців . А

в день нn~~· ніс тичноrо тре ті й суботнина , приrвячrноrо

н ол~тнв

уrримує

Jte

1 94 1 .рок у, радос ті і уча с ник обо рони \І оскви .

ІКЄ!ІарО;t•

сп раву .

НІ1Й рух «60 - р іЧЧ ІО YTRO• з його ін іціативи ми :, і б · рr ння С Р С Р - 60 уд;~р· ра :rи у ф о нд в · єтна м у н их справ >> . Однн:vr r.lO• 500 ка рбованці в. Л вом , ~остойне 1 з .ч і стn в н е скі .l ЬІШ х ор ошого можна життя забсапсчснс ПІ'Н· розп о в і стн про l\1 . Я . Гру - сі о н е р;ш я інтернRті . R(' e

;ІІІ Н к і в - ін тсрнаf і в ;1 .1 Я 110 .1і ІІ ШІІТl! ШНН\', Г . 11 . :І юТІІ Кnв а . Ц е да.1R ІІЮІ Ба ть к і R Щ І f· со ціа .1 пн о· Ha:vr. в ете р а н а м . б.1нзь· н а . яку М І! аа хн ща :ш і н обу то в і уш> вн 8 них » . юrй дев із « f' а тн<нt~· под· нра пІrм n зробнти ще

;l.'І Н на с . ВС'Тrранія . це віJр;цн.. . ~1 1 1 г .1нnоко RJЯ'IFІi на шій р і і\ ІІі й пар ті ї і ~' ряду . Н і хто НіІ;n .lІІ

Bf.111!i\.

ре но

с ер ію

к о.lЬ О·

ро внх

. 1 : н ог ра вюр: .l C'HiHC bli H \ .\ikltЯ~;•> . ц lє: ю Cf'p ic:fo ~І ІіТСU h

1\IOBaR .їЯR

Тр І І

ЇЇ

Пі!НІі <н ні .

І.

R

1lit у

р ОІі ІІ

;

< ІІ о J-І ;ц П ]1·1 ·

R!І С Т ан ·

ЮRі.'Іl'ЙНІ І Х Е tІ с ні

ВІ!·

н и гу захнсн нків :\І о сн вн наш тр~· :~оян Іі по:tвн г» . У н і ;\ІІО н і.1h Н<'~ це пrре р ах у ва:ш у Фпн д м и-

Di:I.TC%n -

Ііа г а

т nгр ашн rі і \І І І П'UЬ . Н са fі ~І · rІІ ; ніі та.l <ІІІ Т ~ІJЙ с тра ~ t ;1 . їЮН Кі1.

КО .1ЬОру,

вив чіі є

B i;J.O~!O· ХVДОЖ·

Св і т:ІІ І1І Ь!ЮГ').

І ~Ч :J ро ні

f;ате ч ;~о

со .ца то~І.

t.: .1у жюь

' · Пое \1а пр о }\ и їв >> (1 96.:1 - 1976 р . р . ). <• Зо:ю ra В ІН УЧИВСЯ ~· г рафІ •JНіі і !і рама» ( 1964 р . ), :ІірН' І : І •,' \Іа йсте рн і н аро дн ого xv· п о :ю тнn про сво є рі ;t ' І(· д ожнина У РС Р О. С . lld· се.1о « Ти х ий ве чір н а Ру ;; ­ ше нка та ва.

І.

Ще дn СПП У ТУ І!

з ;ш інчення іН · J ~f)l t)r\Ui ); q .

:\f.

ТРЧІШ СТВОРЮf; ,,!ноrравюру

Се ,1 l ван•.1-

li(l.1 b ()j)l1f'V

•Б~t'дино~ -

ні » . Х удоm ни к

з діі\сшоє.

вr

: Ін ку п ої:ІдІ ; у пn .ІІ і СІ.t ;l \ ІНІІ ТТЯ і . р СRf1. ІІІчt іі l ІІОЇ

д і Я .1ЬН СІСТ і 8 І ,J f' HiH~. У pea~· .1 ьrar i її бу .~о C!i'J-

та .нн ту х~·дож нн на r. й о го кси .lО Г JЧф і я ,, П rрегтсу · ва ч l оан-rр : шн ий·>. B iJ. н еї н е .чnікн а в ідірва r н rюг .1яду .

1\О М ІІО :JІІ

Г.l І І бОІ\ С ;J Н <1НН Я і СГі1 · npXi TC fiТ Y fJ І I , Є ТІ!ОГр d · ;t<JIOTb \Ю їt; .l І І ВіСТЬ ХУ ·

Ч\' і • 1\ в єво · П ~ ч е рс ьІ : :, .' ! авру. і)удІІИ ОІ; у М. hr•i • r: ~ї І і , .1<' т ІІВ Т . UІ сн'Н' ! ! !; о . і ппч'я т н в к генср -1 :юnі l\1. Ф . В ат ~· т і ну . Х \' ДОіtіfШК .\ОНОС І!Т Ь .і'•

І!І І І рrJІ\ОГО КО.ї <І .'ІЮОІ\Т С ; ';~

н ас ті .1 ь к н

вона

!!рl'І ;р асн а .

та :\ І ос~; ­

ІІСJЮнцрук а ря І вана Ф~· · ;1 орона . .ї ІІТ овця l\ 1. Ч у; • І іон і с п і l\І аІ\ СІІ .\І<J Го р І·· : ;ого. <Ірхітсю у рн і па .ч'я І І ІІЮ1 .. _ А н .lрїів сьr;у н е р :;

вті.l ІНІ

свІті

ч.1 єн партії з

ще за к і н чив з вІдзнак о'<'> . :1 о\1 ною робо тою. В 1956 році ста є студен І . В . Бат е чко н с.l tІ то ~ Харк!вс ькоr о худо ;,; - ю t й ~t айо е р .lірІіЧ НО І n н ього інститут у, а щ• : І !еіІ заа;у, що ос облноІ ·J чере :3 р ік продовжує Hdl:!· видно 8 се рії :t і ногра в ю р

RК лоннr іІ ·

с я рід ній зе~І л і. Свою л ю·

·н: І х

в

Так і .

Д ІІ 1 І ­

рідн е

села

rа домИШ.1І>С hКІ')f0

opra· ІІ С Н С і О ІІ Є' рі н . торн;сство з б:І агоустріfі і

цьоІ·n м і с яц я.

се рв і ро вкою .

-

народн .:н1 с я

; 1 ;анном у забезпеч е н ні .

в і дат н

бо в до р ідного

нІд е

1

~ІН не мн с.1 нм n життя без ба чИв. п раці . Наш

ві лмінн е ме -

Т ут робнть с я

ін ·

8 И К ОНУ·

В С'.1Шю ва нта ж·

Турбота про ·пюдину-насамперед

норма,1ьного с понійного ,1 юди не з абу .111 п ро ное· ;.nи ття. В о:~ном у з таки х мі шк у. ;<обре с.1ово . Н а­ інтернатів ос ь ут є п'ять прнк.1 а;~ . мr ні н еда вно нн · ро кіи живу і я, автор п о вн н,1 ос я 75 ронів . За цих рядків . традиці~;ю , для гр у п 1 1 і мr · мапьовннчnм у

робо­

(TAPC-PATAV).

pa.:Iin. а т ано;1 ; газrт11 . п;урна.1 1 1 . r. гу ртнн худn ;н ­ ньої с а ~t од ія :rь но с тl.

в

роз·

:~в н ч айІщХ

З~1 f1Ж Е'

о .111 Н

рової

тих lз них, х то не ма r. р і д н их . у н ашій нраїні побудовані інтернати, дє

Розташований

н о ш·

.1.1 я

Обrм

п ' я тнадцяти

Іlр ІІ Є.МС Т В

пер е бу - RИХ ! па т ріопtЧНІІХ спр ав п овер сі корпуrу --· тr.lс ­ ч У пьп1 , хо•І всі li<J RH O ~I~· дер· ЕС Н ОМУ Н і СТИ іНТер нату . візорн. 8 коашіі\ ні\І на ті я ;н: ш1 ІІ а

д.1 11

ч аспш:.·

прн :тач r.нн х

:ювнк ам н

Це с м ~· тку Ht'\Іa f. :чі с ця . ;to ба· noc,1yr щ~ шканц ів ..... !з н :1уб . nі6.1іnте на Ні\ JО

умова

п \~·

н а п ра н :Іе·

за r ей с іО нуfіо М Е' Тр і В ПО;{ріfіНЕ'Н ()Ї :І Е'рЕ' І1Н НИ . Уже R цьnму rоці за в о ~ ~ аб езпеч ить ТіН( ІІ ...,ІИ r ру­

чезну турботу ~е рmави про на с. інвалідів. Для

с т ворені вrl

мі с та

МаШJІНО6 У.:Іі 8 Н ОГО :><iRO:IY іМС'НІ і+і nвтне в nї Р с вn.1ю· ції . ;\1 а ш ин а n е рf' вnз и т ;,

rцгп r·пу-!іО\ІfІінат у

органІзувала

прn ве.1н·

пс rе·

діЮЧ І ІХ

бі с1ЬШ~-

.'ІЄНТИR

Рудню.

батьк ів ,

п рн с: м етн

но

Ц ьС>го

техн і ч не

ос нащ ення

Г. ПОЛЯНСЬКА.

-

кn ш т і s.

нвrt тр іс к о н о з, сеr ійн нй 1\Hil\'l'. K Я НІІХ Q C BnЇ R КО·

pцr nr ­

по У !і · щ о на Бро­ трьох центрах художньої чи І ва н щшдру Е:: на 'Ун раїн і ра їнІ . Сері я но. І ьороІн : .'\ · Н ин І в!н часто освіти та h li€Bi. :rіно грав юр ~, Ш .1яхом Та .n рн їзднть сюди , щоб ві д· О десі , Харнов І с ел о

на

Та· п ри·

рrкон пр;· к·

п ідпrт<:м ства .

р оку

ватн

;r о: ІіІІНКу B i J TBOfJIIТИ П O[J l · р с т І·І :\Т арусі Ч ура й

своє

ц ію

у

Са\ІО СІШ :\ і.В

варшн ні .

~штець

вкла ,l еНІП

тн

ІІ і Ї , р і ї. фі ї

зга дує

с корІІ ть ок уп н іс тп

Житомир.

~lн r;п.l :t

ROJЯT h

сІ>n а .

з н ачно

грузовик

сі м ііВТО)(аШИН .

І

нлас

те рн ат

в аріант

На

У нашій нраїиі r.диний ш іс тнад цят ь ро ків роботи а

худо п;н ь о г о

кніt

п rі! -

Ж.ИІІІ . На ній р оііrот і m nдня :аайнятn ві­

прнв1 .1ейо ванпй f.ТЬ\:Я

в!

м о гу тн ішо ю. В. КИ СЕЛЬ ОВ, пенсіонер , м . OpcxnFH' :Зy r:Rn .

Художник Іван Батечко

НАШІ СЛАВНІ

р ет

.lо брнu~

ви·

Потужний

~~R.,aH H II .

НАШ РАДЯНСЬКИИ СПОСІВ ЖИТТЯ

взуття

екс порт у

року

Д nBP;{Pfli

комі с і я

РАТАУ ).

:\RТіІ Пі.НІРІ1 F. І\І'П.1

партії

чrх nс~ов ацькоrо за

1111.1іі

з а прrто н у ва·

витку й о го прn м ис .1о вост1.

І . ~::·,~~~~~:~:~:· J~~:r·~в 3 ~;;1ан~~~н~їр:J~~~

а.1е ~е-

У НРАІНАХ

нроІtо•нтів . Удrн n ~·

f\дНnЧа С НІІ TtJ Y,! i ІJH IIKП

ня вІІВРНП їх на пn.1я НІ ти r яtt тонн. - - ::!ав.<ан ня , я& nачитР, напнжені,

СОЦІАЛІЗМУ

( Фото:оrрохІка

ус-

за·

ново-

ноююму · Лен р ади заво.:Іо·

r i R.

Фото О. Красовськоrо.

і раіісі.lьt·н •·пхіч іі. Впни уr пі шно

ВІІКОНУЮТЬ

6)1Ь]!13~JІ. НіІ.ВІНТ<ІЖ)R3Чі. С&~аденn гrаФік тrанrпорпванИ$1 nrrанічних лобриR. Нюr нерr.1баченn прптяrо'>І rіч­

-

11(1 -- J J:J

Пft.'(aiOTh

1)9():J4

авгоса ,mсюци,

rnщпві.1а6 В. С. Опрnва,

на

Чи)І~Л) ДОПОІ!І!ГУ X.lioinpnii~ІІ

чnпі, ЯКІІІІ нру..: ~rронn)І Віра С е ргі їв­ ні О стрnва . R рюпорЯджrнні загону ~

sу rо.'tовний конвейєр складання (!Запорожців».

ко н п J4аЙіН П(1 півт о rи ІІr•rчи ~і! .Іе І ІІ, .

орга н і чних Д()арив пі ,l уро;каі\-82 . З пі­

тгапnри

~Автозаз~>

на

вни­

Панте.1 еіі ІІІІнович Ч r рr,НІІІ'Іоок, я 1\ІІЙ н и­

ВЯВЄ3ТИ

єю ЧНОІ'І відНОВІІВ f'І!ОО'ГУ :ІаrіН

об'єднання

норму

процентІв :

спору.дже-ння

11.1ан о ва

Rao·н .lьnmPІ

1\1'111 вілначаt.Тh І' я. ІІ~х ~ ні .Jа тооr

m;и А

rоrпо;ЩJ•'ПІіІ. З() тисяч

виконує

цеху

ЩозмІнн

..

~ ! .'!Ьн и ць

н орпус у

rпі. Шо.1снні ноr~и nи rn б іп; у нони Іm ­

ni.1hmr, ні;t: торік . чотиrюІісяІJНІІJ;а ,

складального

го

fi nюar, в~cll.lh ІнаІІІІR\1'! Ііощіі! та ін­

A.lP x:Іilioronи .1обрr знають, mn :~rн'І­ ц~ вrnжан. TnJ4Y . вnнІІ ВІІРіПІJІ­ .lИ " нннішнhо~)' rоні наrрnчцити їх рнва -

Завдання11

запорізького

автомобільного заводу << Комунар >> виробничого

ТjІіІ.НІ'ПІ1jІ'Г) -

~Іиr;n.м

(!За­

500

В .• Савченко.

115-120

ВіІ.ННЇ добрив )Ісхпні.Jатrори Ів<Ін ОнІІ с и ­

прІІ­

нr.Іо патнІ,n УІІ3Гf! .

.1а

він

вн ест и

pi il.li

ково

випущено

-....,.,

Р енонс трУJt­

діюч их

мІсть

Г.

на

цію

ху одинадцятої п'ІІтирІч­ кн. З початку року додат­

ннк

1\iiJIT0 \\.'111\,

(\Ч.'ІіНІІО 'Ц\),'\Я Т Ь rЛ 1\;!

но:~я , (' :нннн1, вю;о­

мж.1ІІвоrn

ВИРІІЩ)В:НИ.ІІІ'ІІfІ

ро­

І

Jfemиrpaд.

ВІІJ'МІП·

першого

На знімках: вгорІ - пеr редовий с.'!юсар-здава пь­

..\ Ні RОНП ВИВО:І!ІТЬ Ні! ПО.lЯ R І'РflІ','\ІІЬ ІІ ­

~~

зa~pmn

проrраму

.. .. . .

І І

J

порожців» .

автnтран rп орТІІІІКІІ rповн r ­

дr1 ІІІІІ\QНі\НШІ інших pnfiiт. Крі~ тогn ,

ді.н.lnrя

ПЄ ·

заІІдания?

П.lОЩі, .1е

H<t

чу

внБонання

доведеноrо

JІИВаЛИ від оrнQвнnго занnпя, за.1у<1али

;,rіrцеRІІХ ;1обрив

НІ

CT8JIO

реюкоді

завдання.

ханізатоrR

ма.1n

Закріпмні

n.ншиuь.

Що

орrані'ІІІИХ Іtоб· ІІ І 97

що становить

прецеитІв

48364

Hara~шepl'.l, ЦІ' тr, транспортних

рка,

nіШІІО

~ <:Т ОІ).

Оновлюєта.'и

НІ

"Амто. . ..с

~ Д О Р О Г А В П О Л Е ... Торік Х.'tіборобн раА· rоспу <'<3апJІаІJнmt• ІН·

Oб~t;~HUH

*

'f!'\ ~ЇЧЮ! 1~~? J"бТ<У

ЖИТТЯ

·- - -----------------

W'l==-. - - -- -

Пого т во rн С!< с п n н~і Ю І І-· !' Я.

ІІО'ІІІН аЮЧІІ

chfi Іi X

ронін.

l' TY;J.CI!T

:3 на

всесnю :з

н их і рссп~·б .1 іка н с ь н t І х х у дотн і х нн ста вr;ах . Зара з , ІІ І' нкц і онує в н с т авІ'~ іі о ~ · і г раф і •ІНlіХ (R ОСН :1 НІ І О ) І\' і тнорі в у ~ І і ст і С у .\ао; ;· 1( ]>1 1\ll' b K rJЇ ;·та в оЧІІО\1 \'

n6.1a0i

. с\· J <І !;С Ііа : ,

\'

за.l і

ВІ ! ·

:ІІ\' ,J L'і "

f( jJc п ocrь ·.., - .

·'>':Jiн :ri ар х і т ект~' р н r, Т•.> і' І·і'І НО Г () :!а ІІО Ві;J, НІІ Іі .о · С' nфїіRСЬІШіі І! j'ЗСі! >> . () .,

' ' '' \І і Й ОГО ТJp aui (' КС П О!\ .~' ' :;1 .l:: r;я в к раїнах Єв ро п \ :і і, А\І Ср ІІ К І І . Т вор ІІ \! ІІТІ1Я p}epit ~ :,Іться бі.l Ь ІІ І я н в :t яад u я · : :r ~t у з еях ІІ а ш ої r;pai FI 1. \ :11об.1 е н а

ТС\І а

Ба т сч І; а­

.,~· .Іо;r;нн;,а

Я C I\P RB:J

стr ;І·:;:єт ь с я

R

пр.)­

І ІІІ СТ(' І \1'R і1 .\І ІНІІІ І іі R H ~' T · р і І І І ІІіft (' J; iT CІ-: r >j x 11 p;7! 1lb. ~1p~ :1 f{ f111 Н f' . НЧ·!'І n і·ін" І.

pr.·: ('(I,

Гр~ тор .

І>С І! ї 11Г f!~ ­

фіі\

~ С пфі я

Гіиї ж:м; ;н ,

.>Іайсtе рн о с Т1 ,

• hИЄво· П ече р сьна

неабилхоrо

ЦІІ І; .lі

анR а ·

.l авра.,.

та ін ших зображенн.J!Х ар х і тект~· рн их п юt' я т юt· ків

1-\н є ва.

О соб.шво ' lE' БИ::! Н О, КО· :1н побу в а є ш ~- )! а йс т е рні І в ана Васв .l ьО в І ІЧа. я ка .ІІіС ТІІТЬ СЛ Н а

: ю в і .lІІ ІІ Ііа ~ Ін :r уюся

ТЄ fJ І!Тор ії

,, а.

С о фі ївсь r; n r·->. іі о го а r;ва ре н­

І І ІІ . гравюра~ш , ті :l ьІш - н о с тво р е нюш нюt . CI\ i .lbn>1

R

ІІІІ Х

СОНЦЯ,

.'ІС Гrі ОСТJ ,

нс т :І інн о ї красн~ Поп а.. Ю ТЬ В С .lНЧІІі . Н а ЩJО Ч У J .l ' J•

CliOHa.li фор\ІН !І а Іі6 f.1ЬШ О· го

хр а\І~·

І\ нї8сь н о ї

: ; • об рап;ен і

R

Ру с І ,

КСН.10Г р аф , ї

, Софі я 1\ ІІї в с ьк а >>, <•Xf Г<і Іі>>. іlО ІІіІ Ні бІf ЗВ \. 'ІіН!t

ТїЯ Нас .\' РОЧІІС ТОю <tJyro ,a f>axa. ,V.'ІЮ6 ..l ('ІЮГО К І) )ЩО• ·!І ІТОра

\l!ІТ UЯ .

ХУ.:tо : І і ІІІ ІІі

L' !:nїx тво рчІІХ

у

р о:а;вt : !

сн .1 . Отож

ІІО 6<J :·Ііа С .І10 HaWO ~lY зe:,J "IR• І\о в і з авср ш ІІТІІ r cr:ю робіт . п рН СВЯЧЄ НІ!Х ! :ЮО · р і чч ю наш о г о р і ;<н nго І; · І· ев а . і .\а : І Ь! ІІИХ ТВОР' І І1 Л -~.l(Jбi' Пi i R R i \ (;J ІІ j)Є І ;р,1~· Н '' Г О.

Дмитро

f АМАШИ,


*

СТСУр.

' е

сІчня

19

БЕСІДА НА

року

1982

МІЖНАРО,!І;НІ

НОВЕ

життя

ТЕМИ

Що відбувається Ще напередоднІ нового рок~· захід· агентства

R!

тривогою

з

погано

сповісти.1н

світ

пітано~t

ВПС Джеррі

прихованою

пннн.1и

дію

про

пар.1амент

те.

що

на чо.1і 1 з ка-

Гзн;~ nерших

Acho~sн.

б~ : 1а ,_ ,Jніr:ю " де;с;J;?.В тт:"п"п1 ої

ЯJ-і і

('Еf ~н~·.lи

тяЖні !-\'-1Йдс: Hif наго яр_,;а. ~-

1-і ~·.~:!')Ніа.lьІ ()'>ї ;' гщі

кр~іна

:1:)rн)І-:І?

н іr ть .

f!І? :\;І .lЄ:І>-

Пt'РІІІЮ1

,JЄ!-!Т <":•1

r)~-11

дзтниі'І,

п:І>-·:1:!-

пбрі!НіJЙ

П>1.1ТІіЧН!fіі

ВІ!-

.t і Я'!

Л.фrнП-і!f hRCІ:'\1P 1~~~ ~~·~·1..1 . З nerш;Ix дніR Ган::J ПРІ! · СТ\'П!І.і3 до ствпрє•ння fif'зз.1еrІ{НОУ нr.~.ti\nнa.lhHПЇ €KOH 0:\1 ih1f , RЗЯRПІР 1-i':('JC' На р()ЗВ1ПО!\ JСр:+ем~н<-.ї() секто:: а і ~'~•">~tr:-r;rннн ;1 іЯ .lhНІ1Пі

іН():".І"ЧІИr()

П;'IИFi\'ТHnrn

На

fі~Пі T~.lY.

БіJ:ІІОБЧ . lіІrЯ

ТСІ

Ro-

".1Н"·

Bi.:t

:_~МІІН!f'ННЯ

її

~-І і <+:н.о•ч).lНііі

.1.

!.

rо :зя: .J ~- nn.l~J-н-;І·,'

свої

rюї :!.11-і?.

Р

J)JІє :;;•н:яСІ.

ГачУ

я!;?,

.1-'! я

яr·іх

п~тріо:·R ''"І;т:н-·ен~,-- r<1ii\~\:іf1ЧЕ

1'1

.1~f-fHЯ

ЯіJ

Рі\ІіС'Т~і! .

tП .lЯ\

я:Іrr;nЧ"IlT?\'

в;;:~нn -

,-,_n

З("':'-!.11

Jf! .lЯX

HE'lЯ."ПR().lE'HH:1

П!"IOГ'J.l"fiiE'fi'IЯ

нnс:і

!:ІІ!lrpiil·

н~:;:1tе~.1іІ

XCJr.~~·t

rp~~·.;т-.T9Tl

СВі Ті

ВЗаР·

8

Пt1nrpFт~!RHPX

П";:'<>твоrРНh ,. Ган і l'tnH() · fi() .Ji ~~1 :заrоn :-н ~·ва .lа в трата значної частини JOXO·

;І•·т;!;f!f.lГ1C'f)

\'!\:;\'Т!Тn \1\'

11 :') 1-: .li-l.:tИ

CTt:l!J()RH-

t'!:tJHO\Т :net, <'Ті:!НОRІІЩС

~ !~ п:І<'fі

m:i

нr

()j(JП ~\·)

~·ря­

:J

І•;-с;,

~ч;ня.111

!:nrІTP:-''·· ~f

~Іf':);OJ\',

,1 1~ ­

не ~tir ви­

Га:1~: з . r-;prІ:>!!.

Пст:·н :;іІ і

н::х- ~·пя.1

:'1

.1 ::'\.~~i.j·: t if1.

:1aЯRI!R

rn.!nRC\

Trt\PJ;t :'() ?,l\·:· р::..:\;1 НСІfІ і І)Н~-lі>НІ;Ї ,.,(;'>tJnH/1 (ГrН0). i~p~..;·: uт.lri

я:\:=t

_,_()

тР;1rр

Б-1?.'1". :І . Ро.1 і нг с . 8~-я <- 1 f,li'IГiili"'fiмiІJJІI\I R іСТ():-11Ї г~НГі ''· Rін <:~"т~усl і< E'fi(' -

:-1 ().1() ·

Чi'i:J'f. і)n'-.'<;:тІ!. У Г~:; ; rPpr•.\;r'I'Hi H:Jitl>i.lhІ!ii

вrr.::tY.H""~R:f.l2

~-

~;ti

вrr:-m

Ті'\ 1 і}('tЧ'Г •> \1\. il т;o.t-;o;J; ~.1·

.1іrТ'"І'1І1Х '!OfiГ)T'.'liii . Яё; Х::1;<ЯКН\"Єіі-1Н R 1-ilJ<'IOiHI. R

і

li:io \1:Jr\т ;f · t\ ;~с: ·!·­

:т;І.

Тї

Hf':1 .~.1P:-I-i-

.З()­ у

n.l~·~ т~ тпr:;· f,f{i !f

J іЯ.1;.нr·r:т1

ТJ'Яf!СИ~Гlі<':-!;;.1'-НІіХ

:'\~rІ0Гt1НП!? ·

pr~ЦiJ'i

fНІХ Р'·а. то ч знай::tено · po:;N:нr.:r~ НСІфтr~ . ~- ,1ютnм~· 1966 р()К)Т з

і

КІ>ІJПІІ·

~.=tП ·:"П'··tt ~\·:. ~R

ry:');,-

ПЕРЕМОГЛИ

і

,'!я:ш

5:4 .

1\О .lЄ!\ТИВН

турИ

СЬ!\ТХ

пі;:tприr:-~тств

Брп­

ваt>ІШ1НИ . з 6ра.1нся "ин~·­ лсі H9Ji.11 В rпr;pПІBiJO\·t\.' ЗЗ.:Т і 33FIO.:tn0\'.1l!1HN() оn>1біН аТ\' J.1Я )"!<'!СТі В т~·р· HiDi З :ІІ ' Ніф\ТО().l~'П с.1я

урпчистr>r()

ві:І-

НNНТЯ Т\'[JНф~· ;t;ереб1(\ ·В~.І'Н Я ПРОІUЧ~ІИ На Мі!Й·

бУли торrмашівuі В()НИ

й

з;::()бу.1н

ПУТ' І' 'І-і\'

на

rr~·- їх

H;:J ,1bH()~f\'

щn

споuтсчен:в

радгоспу

«іЕеr;::іВС'Ь!\НЙ' Інши~tн

-

п!вф • на.1 'ста~ш

cra .JН ф\'ТОО.l ; П:і дрУ;ЮІ· ни п,Jе~тптах о-1а 811J'-' <' р,, J ·

ня»

та

тре с ту

с::п,бу.l"· BнrnK\ ' ЗИЧ:-ІV

<• Г.рnвари ­

технік~·

фі-

П .1ГОТОі31\\'

JІІ()С!Пр~:1'і1-1ІІ

У

;1!3HJ

4.1Е'НІІ

О с пі'іл11ю ОУВ

м;;Ш\'"

І

з~·-

напр~' ­

П()f:JHHnl-i

Пl:E'.1ГТi!i' ff11 j-;(\~1il

<

Miifi

Т()рГ·

П.1Р~tптахnзавr:>Т"

<<FyjHЯ•' .

ПЧ1

J;()-

п і вфіна.lhН!!Х

ст р і'Іах. :жснюt

ЩЮJЄ-

0сНОі3НІІІЇ

:J~BE'І'I!!HF<r ~ 1·1. До~ .1 оr я

'~С

RНіЧНЮ проби·

ЇХ

атаюІ

в

ГанІ

у

фi-

Не

AIIП­

~.4 ,1

х.І·.,;,тvрн

Тt.н·фі.lЬМ мнттєиnстей

«.'f'Рія.

:1іІС.1\То

.1еrії

н~

суддею

,.;ж

Б~'~гат І ІК"FНІ~І-

В.

ДОСВІТНJИ.

Зор• nершої <<Є

псєти.

чість

чия

вхnдиrь

тв о р­

в

наrш

серuя я r' 6е :щ нн:1й ;]ар, 3 оОТJІІІ:І! :1111 ні,;').11-1 не р:~l.l~·чгпtn(І,. Cepe.J н:!Х Оlrксандр ПерШОЇ

Б.1п1>

ГІ\'ЧП·ЯСХ[13RП:ІІ\'

р~rійськ"·і тах

зо;Jя

Rf\11! 1 111Hi f \

r .li

СУЗір'ї

ГаїтІ.

ВЇ,'\ іfіОрСТОІ>ИХ .1Иктаторсь~>оrп

жиму

Жан-Н.1ода

ре­ ре­

СШ А.

ваючи

на

;утлих

~~

nnдFt~tr.

дО,

прнва.

'ІеІіЗЮТh

ло(ІТація.

ЯКИХ

ЛО·

TIOp~tll.

напівrо.'!одне

\С·

правн!<'ть.

На знім~;у: група біжt''І· І\іП :з Гаїті прнбу.н до б<!· реrів

.

І

Ф.1орJ;tн

нрящоr"

в

ПІнu~· ках

життя.

І ФоРхроніsа т.-\ F'C ----

tQ.1{)

П . -с .

:\fal-ic::~1

Ри.1 ьсь·кІ!іі )Іаіі;~;е тr : і .1uять p ()oiR то:~1у. Стат ТЄЮ

RІІ.1і\ТН()ГП

ЕіJr;ривапься

П()Е'Та

ні

T~(;[J!i Г\'.1.

:\1.

.збір;-;;t

О. В.

УІ;р;,,

перrк: Іа.JаПІ

n"m:a' в . С>l­ R"бшн: ькнІі.

Рн .,ьсьхrrіі.

Jo

М. БРОВАРИ,8

8 уІІ. ниівсьма.

15 4.

.~tO'I~.

і\НГ .lіЙ­

K ' ІiJІ!npC'ЙIJJH>>,

~!RНГ

roy.1.1

Пі1

на

Г.

та

П

]; r ч_\'І)і\,

і:-;rrІІІ:Х

...

<'-1lЇ

IJC1.1i :11'1

•Ч-3_ к,..н~"·

,. :1чфnнІчянА

оркестр

На;-мм

~О-рІччя

Хікч~т.

D.HA

3

народ-

<')·}.:1 .~)

,,

Сh1н · n.1. ні

~2 ..;n 1\yfinк

rp;iтf.

світ\'

.1tt;+:нnп'l

гір<".ь кn ..

:1

cnnpт\· ,

nrnrrлмл

Укrлrнського [/і:\'1 ЕН НЯ

Tf'.'1

Іf).(Н) At..:T\ rJ.'Ho!la t\<1Mr(1a. \0.-lo -\ \)l. фі.1ЬМ с \\a.1eHoRI Jif'!t\11 }р. tl.?ll '!e .re фi.lhM сПрnфrсІя: ІІІОфСр•.

11.4{) Wki.1.,H11Й

РКРВН.

1\.1.

l\f")RП<11\a •. с

f\ap 13-

тІt ... l\ttpnrtT5І ... ~. 2 11.:?.; Rщ:т\ naf анс::t~!б.1ь

rrpi;т. о. гt~·

Фі.1ьм

третіА

-

пa.liR · Тюченськnї

об.1асної

фі.lttрМІІНіі'.

чn . 1nni•otІI І"І<".tаЧ.1

{\І·;тr: 1;11

<' С\;1·' ·

І\

lta\ ...1\'Tf:\Rnї.

я

~дrJГНІііі

<"Ті нt~ Т()І1JІНМ\'

сь""' ІQ.І)(}

.\:Х\ЇІ

.1ії .

, ···11дv

·T~~lE"nn ,· T

буд.nві:t. нпві

Спn-

П()ТуЖНf")·

X<Ч"~kiRcь~<n.,1y 1i'IRnдi.

16.:~n СІІнф"nні•rні

трак­

TRf"'f'И

рад.ян-

ко!'ІІnn . нпnрік.

Лкт~' tl.1І•Н<1

FІ().ll'l.1itj')iR kуб'\ЇR ()<\скетбп.1у. •БУдіяе.1І ··

н~

.J НІ•К'<>

І

І

і.

;rраІ1\

о ост._

(КІІЇR)

На

'lt.r.n

кореспондента

nромнслоеО<:тІ . . . нет! о

І

..

!сцев ..А rо

мосово!

tІоRини.

1~ . GO

Новиюt.

І$\.1.; ЛnJ'.

tti.

:?:!.ІЮ 11ідrt•tн• tюrтаж . lЇJi;І.HChKnЇ

ТІІ•tнnї

рца•тора.

1

вІ~д\.1у

nартfІІноrІІ

\9-4-17.

19 - з • 18 ;

еІ••І.ІІІ'8 ~

22 ..;5

Зиr-tова

1

у

по,1о. «Час :t.

'21.00

PLP

с

з

І

Сою-

21 .:):) Фі .1 ьм

ЦСК

ВМФ.

«Тут

наш

(А.1Ма•

АіІІІР.

2

З.\1 л;н,tІОСОЮЗНд

11

ПРОІrАМЛ

UЕНТРАЛЬНОГП 1 !1[rEJ1Л'II

КИІВ

ТЛ

нnсою .нюї

І 1 '""''""

пrограми

Іб . ОО ) tt•кумснта ..1ьна

17.1<1

ЦТ.

hiнonp., ...

«k.oм11ar

каJка .

Дирнгент цт.

«І

•,

CF'PГ'l.A. ё~ Сl 1 ІНЯ 3АГ Л.lhiiOt О ЮЗ НА UfІіТРЛЛЬНОГО Т r ..n F'Г.Л'І ЕН НЯ

ПРОГРАМ\

на

.

яхt-

F<О~3 ~1ьНо:J·\ОреG-

порад~ . твори

Ап)а.1ьна

Броварська друкаJ!НЯ КиівС1>Іtоrо об.,nоліграфвІІдаву. м. Броваря, вуJ!.. ~івеька,

154.

11/у.

с.\.1бена>.

д.nбр3нІч.

діти! вистави.

hінченні

По

·іа•

Ноннн~t .

-

ЗАІ АJІЬНОСОЮЗНА ПРОГРА .\\Л !lf:HTPA-~bHOГO

11

ТF'.'1f'І;дЧЕННЯ .ч.оо

Гі~Інасrика.

8.20

Ha.\ - kntщ

nnn,· .,.stp•

HІtit ·фі.1ь~t

~Від

6

\:~·

Новини .

-

flО·РЇ'ИЯ

.rtn

~.:':.),

1 '1.0~ Д.rнt

пові ук у до

Q.fi;),

І 1.fl.) 1n..15

я .а .-~.

батьки.

R<-tC.

Нічtцька мова. Фіиtка ~ твоїй про"!

фrсії.

tП.Н.1 У••ням

ll.;j;) ,

ПТ~' .

Хімія.

І"орь.,;иіt.

12 ..).) ,\ \. б

)i.,IJ., t:~.n~ іКиR(' C.1()Rn .!1Рніна. . 1.1 .4.; УчИТЕ".1Ю yttQK М.)'3ИКН, НА .; Фі . 1ьм ~тут наш дім•. !

сеrія .

) ~ -~ ~~

Н ')fіИНИ.

)"\.ІЮ

fІонннн .

tF\.~7) Лnk ,

18.4.;

фі.,ьч у

pnkiA

c,rJeнlн.

Швrnuарії»

Сім

.

Чt!'ltninи~т

СРСР з «ДІtНЗМО ( ·" ''OCK&ll

К('Ю: «TP"kтnp... R 19.:.?Ц R!ЧIPHk

xn•

перерві ~о;азка.

11.nn ос Час •. 21.:3;) Фі.1ьч «Про,:нн11 . • 11 3ЛГА .11>НОСОЮЗНА nrnrrAMЛ

UEHTrAЛf>HOГO ! Пf'РЕ.дА.ЧІ

Tl'.lf'/; , \4EHHЯ

01>.1ACTh

НЛ І\И1R ~.1111 - - І~ЛІІ -

Т.А. Передачі

Гс1 . 1ЬНОСОЮ1НОЇ

Ні.! .) Rttст,п:н щн..rстr баяніс .. TiR f)~· диttку К)'JІЬТ\·-и f.lt.

1lT. lfi.Ofl Те.1еnг .1яD.

Лонrнька. н; . :І ІІ Г'осіііськ.1

1i.llfl

11

38•

nрограМИ:

•Зnіманьс•

кІ•

нn~.

мнnа.

ПORifHHa

f : ~oнnмit,<t

буТИ

rf\f'llltHtИOIO,

1і.1.) f\fHЩ<'PT

AlfJ\OH.1BiliІJ

Ra

Fir~o.:».

Rист; па• 'lеrжаен11~ самб.н. nio11 і тaf.IUif-' ~tfH('h~OЇ

11

rа.1ьнnсnю .1нпї

]~·

nрограми

1tT.

HttY"" ·

!9.-10 Bapiartiї на тему

М.

23.();; Jloяi_rt кпАа <"••:t\' жб-1 . Г.1ін· 2:).1 ~ Фі.1ьм-кnнuерТ ~Етюди:..

1\о .:trмтияtt місьJ.і.nї друІ\арні і AHC .1f'IR .1Н1IOTb Г.1Иfinh.('

Ф.

aR·

Вір.

РСР .

1~.1-> --2:! .0() ПередачІ

С"урмаqі!

1."\ ..1() Rrre.1i нотки . 1~.1:; ChnІ - n.tt.ІІI \' сRіті.

М.

•джнrІтн

17.-4>

інстр~ · мрнтах.

1і.І:1 Rі .1ГУІоіІІін.ся.

Тс.1ефІ.1ьм

О.1rшкn l 0.1r~о;сандрв

ptll.f\t<Пiї ra"PTІt «Нове CПiR•J\-TTR П[)::!ЦfF-НИUі

пра.нюJ,,. (!'tttpri її ~tосипіnни.

мат~''

:іrнуІі.1енні~ ..t1t~СІ<П Іtrn ~.:гrr .'l.H J.ГІ nсвіт\' . 33 .\~" 28()1J-18 ~'t"!"' і Я ."1. RH.1.-!f-tl!tl _llfcAЧбthiH('IohOf() С"f'Г>РдНЬ t1 Ю Ш k 0.1СЮ На іМ'Я f(1ВС'РН!·ята Cf'rr·iя В о~1n.l. ІІ:>-1н р оRич а , виажати недіАсни~.t.

•Нп•>•

"''"""'

-

oora•

f'~o-

~-~~~~~ ~~~н- 1 ;~)~;:~·,;or~ii\'1~~:" 1 ~:~ f'I:1BHhl .

Г()f)();tcKI"'IГn и CnApтn~ r'-'f"''"'.1"hІX

Кн 'nскоА

об,, а сти.

['J:Jn()ннrнo Аеnутатоо

Газета середу,

вихо лн ть n'ятнна.ю

Індехе

у та

61964.

І ТЕЛfФОНИ:----------------~~----~------~~--~~----~~~~------~--~~----------­

-.

ф

камеоа.

( ВоJ;ши.1овrрад ).

мtн:тrнтиа.

н:ann~и•tx

сІаВ•

ЮТ- -~2.

2:! .2Н Чtмnіонат CPLP з вo.'t~lt· 6о.1у. Чп.:твіки . «Локамо• тни• (Xa.rн:.if.l.) (>.Зірка•

«СЇМН<\дuять

R('СНИ».

. t;н.:ін•tеннІ

\'ТRnргн:~я СРСР. J .) . .ji) rlC"~tlli'l rнн-ійrьt.tІ рrво ~110• ui я и т Rnf't\' обра:tптвnрІ.Jо·

Ії,(}()

Ю.

..!1,3ВЇНОЧ~КІ. ансамб.1ь

сЧас». Продов.,ення

кiнnnnд.npQ.,+;.('A .

ІЧІПТЕRІ'ІСТrіі

По

Р.

твпріи

3

tn . Іf) Tc.irфi.1h\t rія.

4(.рі0н:tЙ

·Жіночий

TI!HCTROh,

( .1_\· ,кб;~,.

22 •.10 Фі .н.. :\t·КОНІJ.('РТ

9. 1:, k .нб

На•

~' РСР

(Харків).

НОВІІ/111.

21 .1)0 21.'!.;

Пе·

1ага,1ь­

11

проr· ра~и

~.on • Час •. .tO;A .J Kf\11\H'PT

кJІ .

вnpnR<tДiktHHЯ 1>.

19.4; Авто• ~"Ф·

і

артист

На

с ПіlІ.nоручн~

TCJJ Сf\у .1ь . 2n.:<o-2~.4o Перед.1•1І

му:НІhЗ

Ро.

8

мнстецтв.

става.

н: .а.> «Мода · 8:! •. 1 !'t , 0."1 f ('.lC(iii.TbM.

~::.111 Дові .'lkопа

t>кrая».

/9.~(1 11 . Пов•~• -

Ki ..t~.r».

tюrnю1ної

концер'f

пісні .

20.tl)

т~рнст~».

Br•ІiPHR

nрограма.

-

.'1ітература .

ІS.ОО Knp11<:Hi 1~.зn 1\а••rрні берт а.

·· ~аМ<; .

1і.Пt!

му•

рі я,. ,

UБЛЛСТh

SЛП-1 : .. 110 Перна•<і

Кокцеру

к.1ас.rtчної

.1акіН 1 4tНt:Іі

ii\(ta """-

!6.D.J 16.10

19.00

аодн _,.

с..J.ннамп..

-

екрАН,

світІ.

Інформ•uіИІІа

По

с Почутт"

Ра:~янському

ч(':чnіfІнат

, \т")

Се-

nrOIPЛMA У~РЛІНСЬКОГО Т EJl ЕБА 11 ЕН НЯ

кл.

дім•.

1;.!

2o.:m

Ї

ме .1 о.з.ія.

роз.ннrі

наш

nk-

f"tcnyб·

СьогоднІ

сіііська

1~. :н ~ 1-\ечірня 11.<Bka. 19. t .} .\,і~иа~од.на па нора мз..

Л\ІtТТЯ»

Иa\' KnRn·Пft3t\•

22 .40

графічниИ

.аrукарні

кnнференU.Ії по кни·

ВеСНИ•.

РІ:tдЯІі\.'ької

та

Тf' .1tфільм:

8&СМJІЬ . .

8.

•СІмнадцят•

МИТТЕООСТеЙ

16.40

І~.Jt1 С.1) Ж)

«Паркер•

rнtд.янськпї

ВИМJRЗННІ

nоnу . 1ярнnї

nбnn'яJhy• .

«Час».

na•'o~ • ~· ~оелення

робот"

f .; ..;н

(Гп.ц•н.11о). добраніч. діти!

21 •.1.~ Коннrпт

(фортеnіано).

Тє.1ефі .1hМ

JИКИ • .

ж<tr.и І nрава. 1 ~.20 Природrнн~вrтвп.

(.i/<RMH).

'1(1.1 .> .

у

ва

21.0v « 1fac•. :?).3.) .l.luhyMl"HTЗ.'IЬHИA

мова..

І" а аянсhкоі

с.Тут

Є. ФЕДЯА.

КИ

ІZ.J .) МаИ~три

t9.flfi Життя

,.;aмrf1tt.

19.:)(1 J(yfinк

'-СІ'r

IQ-S-82:

о.

n rc -

Н<І

11<'1 'ЮТ ІІРІ І ;rії <•'ГІJОЯІJ· .1а і хрест>> та інш: .

рма.тоrг

фі.1ьму

· Редантор

JІер·

го

дnк.

ру.f1.,жуються

Rі\!>' , 11 'ir

'' ,l R<ІII i1.1 1!HT h •> .

.lnв'іІГ ІІіі

,,

Пісні

JІ;; , І .-, РіІІІРННЯ

lf -'J -

?,

та.l;!нтн.

c.(yф.lrp».

1~.r:n

Rir;JІ ; ;;,

"ІІе:зІІаЙ():ІІа

П~·

дГ'~ f ' C'I,

1і.! -) ttнпол.ні l; ..~' n ПJ')C''I.t\: pa

І; J<.l !ІІ'Н' Н()

.--;Н3\1Е'ННТі

про

xap;н..Tt"J'I .

(ТАРС) .

11.~:) -1'1lJкi.lьнttй

Фі . 1ьм

беr~·ть

А. РАЧНОВ.

Aoro

1·1. :~n lfnttини. 1 \ ..)Н Лn~<. фі . ІhІЧ~t

ІІnпнн•с

п:.пrІ'':І-іч

~~-~~"~;n·лфт •or tHOO

H.'f .)

с:ва• яеr;ст­

::ч.о CTh "()ТН і .,.НСЯЧ pol)j Т• Н!ЧІ;я_ с.1ужбnвців, се.1я1t, !>fn .1nд! .

Астронnмі:.І.

n • єс~~.

Зі\Х".11!

Rі\Х на r:~єин ~ орі!УНИ. У ~-І?.С()А''' .~Іаніr:fн'статrіях на

кл.

ПТ)' .

13 . ~() OctiORИ

fl~n

І!!>Ірокнх

ІО.Іі(І

~.- краЇН•

10

. <'bk:t .1iTtP<Hypa. 12 . 1.1 «д~ ма np11

я

11.40. І:?А .; hnтаніІ<;t . .) .,;~1 . 12.:!!1 Jia,·кouo - п~пv.1 яр ни А фі.1ь~t « Народж.tНо РЕ"В0.1Ч) ..

19.:·; t1

життst 19·4 .. 47: еіlІ.nnвіАа.,ьиаго (tKPtтapSІ. ВіlІ..АІду сt .1ьськоrо rocno.. D.арства.

Вч ..

:.1\("ННя.

[\PП J\ 'H:l

.1\r!ІЧНІІХ

10

1; ..)fl Фі .r"ІhМ·ба.1ет

Ч:tС'.,.,

Лп

уя і11п:ін · :<"

;;(); Plill

НJІ:\1-і\'

»ах.

21.:}:; Пnr"ія .

h H Hff~hH.

,-{ І>

.. _

nія. ?~.nn

f-\o!ІТi.lo:~;:r.

В.

wко.'Іа.

Франuу~ь~а XiмJq,

НА

1fі.ІП «Crif'IIHtii 11. '\ Riнn•tfll.;~t. Іn.:н) « l ' nR:tP1tiiІ». Pn1'10I""

.l'I'ІI{il.

lllaxroвa

lt .n.; ІО. :Н

ft("j, , м~ .~юнку

ТС'.

рія ,

серія.

д.1я

.1Рння

\9.4:;

сБ_3ибська

9Л 3 .

npaB

.

nrrn

:Jrmяr;,

cCnora•

nco юз н д

~ .'і.),

ue

.((~ВО ..

ТРНО :J~'ст:->іч«ют;,

ІtЕ1НrЛЛhНОГО

10.11~ Уч11ям

H1fX

О с тRннІ :rоні.1()М'ТЄННІ!, яr ;І ІІ;>:tхо-;н:h :1 . Г?.НН. ro-

.rтю;:tи·

БрtжнЕВа

з .нА.~ п н

кра1·

<<уЩrМ.1СННЯ

:JOj::,·.

П[JИВ()Д()М

прав

•.

1:!.00

'/

:);; х()д\

Н~1~-,1RНИМ

І.

граі'іуютІ,

і"пєr'а .1 1r:-

чо.1а

J1.

~Бре­

:JрС':ІЖіНР• .

ч п~1у

(k;,

\Н>Н;J!1().1 і Й:

P')ЗBEnctJ()TI")r.я.

.liOlИHИ:t>

Ух

;;n.l'1 1<J.loб~,:внi ком­ <УЕ'СТ .'\ фрі!\Е'Н Гn­

1·n

І ВР. ТРJІРФі.,ьч · і:(ічн.: зuяrь MltTTfRf'\CT('i\ ВЕ"СНН•. 6 Се·

.~нерн,·!' -:я Г/ T;1ч;r1:ct. В . С nс«ІJІ~- J-;ps;ai 'х:І ' ПРР:'І-і.l<І:і'! і pnfi()T;! :~'­ 'I~;'HifX n •>f'T;R ~l- !11'

ТЕ.~ f:ФОН И:

255020, АДРЕСА

~ ·)-

творч"сті

НДШД

!"нрр•

ІІТ

«ДНІПРА>>

:ІJ()ROK>.

!Ю'Іа.1:1

інші,

~-.1;\

:1RЇ['t,.T,

Ht.H

РАТАУ).

- ~І 1Кр f'!.І 3,

H;J

Bi.!!H~Ct!tl

t-:nжноМу

ДР·

иування і приннз ,,ива без­

Цr р.;1сршr. .;J:ii снrнє 11 н аш ·й perп~<iS· .l'Hi f' ' IJ?.HHЯ 6.101\ i BCh· 1-іої поr:з ї українсь­ ПrрШІ1:І1И

сІ,ні П<J!Іії

Ті1

Tf.1 Ef; \'І Г. Н НЯ

суденцях

збав.тtені на бат~>ківщині. Але у США їх. пк правн·

«,JН і Пр()'>.

кок>

І; ; J.\!і!аІііЇ «Тf'І> Сі>КО Пєтрп .1с-у :t1•>, <•:\1()-

Ган~ \ii.l оіі:1"

rядіn .

1~.1n

...nн~ f

THCJ1ЧUJ; .lОМСТрОВИЙ ІJІ:ІЯХ до берегів ф ,,орідн. вони елодіваються здобути тут .1Ю,\СhІ\Ї

І

1Q.fЧ1

на~1агаються знайти при­ ту.:~о~> в Ам!!рИІ~і. Прvп:ш­

RHдaRHIЩTcli

\'

І

ПfН)

Ста ,1!nн

1 R. M

Дюва.

ставдениюІ

---

tІf'НІtя

ряту­

ючись nресій

.'Іьє

вибраних ти рів 01E!-i· ra HJPa БlnEa. Яfiil 8~1ііш.lа

lІ.ИТЯ'ЧО·

встанов,,ен"tя

li.~fi. R11cпnu rplo бЗНD.\'f'И."· тп.,; Y5{r:tYf-Іtьl\nrn те.н~ ба-

величини

r.or:1i ·: ''· --

соа-3ав

КНИГИ

фІ.•ь·

тr.1ефі.1hМ.

ДіfЯ~t

tf; ,n,,

----------~--НОВІ

Rf'.1Иt.:tнf}

СР('!'

Jloк.

fi() ·

R.

ri

Дnк.

.-НаС"Т38НИ'<11.

ZH-ri'ttІя

Jln

17 .()(}

Rf'.l ll on

r().l П FJI-! !І :vi

t;()1 i :'1

будні .

.11ІП .'ІОr·НТІІ'Н411'\

.1.

С\'.1.1іВС'Ьf>ОЇ

Но·

-

'" xnpv uт · І RP.

з

наф·

сгрія.

П .1ьські

111.2n Rнст'

c)JИ I !'R<'h Г\1

ilf>();\1\'

закінчєнні

Н•>ОИН".

tfi.~n

Пj)():!Є"ІІОНСТр\·­

У

Пn

""-

piчi г.роІ1ш .1н я спра в;~;н і іі С1і1J1Т!ІВНіЙ /)оротr,бі. а ЇХ

Яf>С1\Т і .

c,J1юJJ.Чr18.

сСі~надuять в~rич• . ~

f.), .j І) Tr.1tif<\'PHtl .1

Л

наЙ:J;ращі

.1~1f'P"fii\I!Chl-ii

TOR-i

RИНИ.

!4 ..)0 14.:;(1

.1n r·,, та па~І'ятні ВІfJІП Р .їИ. ЛрН!С~іН(), !Ц(І FІ С і ;j~'l' T -

f!іІ.1Н

те.н· фі.1ьм

10.1 .;

ч .тен~ :-1 Н[1\''!РН() П РреХ іJНИЙ 1-iY(J()K райра:;rІ ,lCT <• \\o -

~'ЧC\CH!!J;tt

рnм~нс.

'1('Ч~1Ї•.

Іінструкщр

J.\пвареькніJ).

('ІЧНЯ

lq

PncificJ.киA

9.1:. Л.nк .

БіженцІ

,\нг·

ТЕЛFІ>Л'ІЕННЯ а . о9 Гімнастика.

першу

:13ХИС'Ні :11~-рИ C\'!lE'tJ:Ji!KiB. lага.1ьннй pa.r;~·нor; :знт річі ·-- 4: 1 на !->Г)рf:пІ, ко~ІаНJ_ ІІ трест~· < Брrноа Фзнчн()ї

СІ !J .\,

воНf! яні

Та·

6.1n!\a;1\'.

.'!ОГіХn

\1(),1і\ Пі lПр!І<:\:Ч!ІІ!hІ'"У ді• J'.lhHOCTi ,-,, і\ РК Ti.1hKt1 На­ jН Ц J-!:1 ~!а ГС!~ Т h rЯ :Ja Х fi('T!{• ТИ I'COf' А Ї:! і f!();JCMI-!OЇ PHr:· п.1:r:атаці'l. 1\f'. :1 їх точки

no.1a,

і

Є

Rччнпи

nрr;;r.ізувати

Н::1:>~!В3ЄТhС:Л

P..:!Ril!TO -

СІ11Л

ПРОГРАМА

. континентах

ком­

T~l{'~~

!!Є'

тиск,

pJ;nнo\li'!H_V

ЗR-

.тю. ;(oc'JfТL> нага:.~а>їr. що .1осі в Гані а~;т11внп :ІіЯ .1ІІ )І і<Ю1і1ОО;1Н і 6aHhll , ЯКі f: Зіісt PHJ:IHM rJ.tOH(>;\1 iЧH(Jl rt; · !1<\НС !t \M 11"pja.1 i:>:t1Y

lІ.И

І ЗАГд.1hНUСОЮЗНд ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕ,1ЕБд4F.ННЯ ".f1n. ~ 1 1ar~.

P"Зi'iHRi\l !J C Я nб

Ptн·i.lhn\-д»

ПО,[ іЙ

н'a ca~ І r:c·;Jr.\

BIRTOI'OK.

д.;нчvк вчйш.111 1-і'':vІан:~н r.lЯ­ З'!ВОJУ <•Торгч;:;Ш>' і ра;]- paBJil.l'l СІІ()Jіяання дачін. Перевага r! .1ьсьІ-ї І ІХ ГС С П\" • Бе.lИІ\~'•J и "" е р0\'] ; RE'.lbfНfl-iiA і)~·.1а П~>R· сь"Ей• :Заво.1чаfПІ зІіє>в· H()Jn. .lll!llf' На ПЕ'ОІІ'[і'; HoH ' lliE' ПP"Rf' ..lli Пnf.ДHHI'JX r:op~x предсв в н н 1-і и І з•::.і~,1V ;-;о.1о.1ати о:1ір '1 Н Н Іі .1 И вє 1ю:n.Jи:че r ц і FІ -- З: І . ~<Т()рГ~І~UІ~.-. Пеf''?\1'1Г\' ,. ста ртояо~І У А:lf'ртні\ опір. Проп\·ст н в ­ urн .1Бі\ .\1. Я'Іі. ВОНИ Пр()­ матчі rF>:П!\\'1''<1-1!! І пrrдс.тавrшк:І nn -1 ?хтн н~· ф іс.- ;юв<І>''Ві! .lИ i1TiJfi \' R3TII. a.ll" !-і'-,1ьтугн СР~!ЧПе>-1~> RCh!-;(1·1 птахофабрихrf які з рз х~-ноn~І 5:1 об і грі\.111

[JІІ І<()[Ю І'

~1<'1

H\'f; ·і:\ ;: н.'jJ Lr:І:І\ с~т; чні

«~·щем,lення

фіна.lr,ну

.18І){j()ї

і!-іс зє мннх

П iJ ~>peclиR.

r~·перникп:11 ста.1а

СПЩНС'\'.РЧіR

на'ІІяrаються

rrl'ї

е тnс~·ються

fТp:rj ••>;ІHO.

11

t-; () чанда тре с т~· ~ БpnRa ри· ci.lh6Y.1 ''. ЯК!J З Bf' .l\11\11)1 paXVH!->'1~! 7: J RErpa .la ~- ф~·тfіо:1іrтін Се~1ипо.1нів­ с;,к"ї птахr>фабrткн.

Дії

нн

HR

нан : іі.

~ ..1.1.

фізІ\у .1Ь­

nре:~став­

часТІ-\І)іІО

н•.1 ефІ.1ЬМ YIIJ.t.liiH2 •.

Сі,1ЬСЬІ\ОГОСПОдар­

янІ

по­ ШМ­

ТОУ;~Я: LtП Х,

S.2!1 до•.

ВаТИ ПО 5 0:\ННЗ.:!UЯТИМЕ'Т· рових ударів. Точнішюнt

к~~-ІаН:J,

\1 ~:•:

тнчr;І

БУДІВЕЛЬНИКИ 8

р(~!\І~:(

p ,J HJ pt">.l,\' !-~"~1 ~r~'!',\' Б~ТР (' Я rт.'i''J;:t\11i rtн:н·=·У npt;!I;)-.., В і н

По країнах

СПОРТ

на

І.':Г~р~:)JЧ~!!t<t

: t ія:;шrх ті

HY .~')j'()

E?''r.'1Лf:'t)r:!

!<ї+;:~тl ТРНО.

сmmмr.н;,ні

. tС·Ії!І!"Н;~я

;:t.1Я

::nc\t!lHi

n:ll' 7!

tІя

11ar;-1Ti

П;.І. lІ~Н ~і.

Н они

ни~ ~ Ганt робл-т;, RPOHW ВТР~Ч<ІННЯ ~· Е : р>Ш• ні с~рав;; пієї краї іі>І. Во·

МІО

нн.

:rr,;-;І • 1Шо:ІО<:Я

н·ннІ f.\ r) · :10.10ТО (HI''1nr~i! К().''~;Г1НЮ іІН· r .liii<:J,к·: к:' ·:m-r[;n Л" :

iU1.1()HiЯ.l: , ~nro

\' :ІПЙ\і\'Т · нс.. :)rн::~\'~1\.ln . 11!() т;н;<;і1 R•tnlp. :11'\0i'J.JPH!O~ H!Jt:>Ol_"r'f Гі!НН. fH' ~f; г НР Р.'ІК11'Кі!ТИ

к:І!-::1"-

;~ро Ja:\>).111.

а

О;:'О.'ЮСІІВ

НІ-І.

.1іВ.

!f · І;tdf.'J('Tf'i. :5(1~·;, , ;н: f)J;~r· :1 пrrІІІІІХ ''і<:І(', ~· •·ні ті по

r;,; •.ln .:\

і

J(OIO K().llf

11 ч! ·:r.'іm 1ІІr:їо

1~-:H·\i·f\">, i)(J R(!~';"! r1:·.1я r,rircнтпr~'~'1

«!'t'ВnЛЮЦ[Я.

r lЄрЄВ()f:ЮТ»,

r'iІ':JII("1<'HHfl ЇХ ~·часті Н !ГО.1 Ї ТІІ'!НО~.r\• іІ>ІІТТі !>раЇ -

тр~.- · тн: Ш ІХ.

~"; r ·є·.l('iiliH

Пі\ .1іІІ'Я

,~r R f ' !'~Y~. n;;,Ч :ІК. ('~~;{H~ ·~ H­ i~j; !cJ.., 11!'11 R.Tl.l,J. R!iit:bf:•..,f!O-r!fІ.liiiri·'icr,J-\;1 X\iJTf, б~~-­ .1;{ Hr :1;!<НН~ j)r>:<R';:t:J\'P,f\Tif

і po,liO'III.\111 ;;1'\!.ІЯ \і:І. І{ р<1.іГІ<І. ;!" ()() І!"''~'-'''1Тін

:1::Jіішнп в r·i.lhcІ,J;rr\1~· гщ:·

\Пра R-'1; !І­

ня 1рупа rн·:,r;нііінrІх офі· н:- !~:R R'H!IPJ.ї ~ R Гсtн! Гi('\ ­

-r о ч

Bl:t-

01 -."~с~ ,. 1щ; І N>ai. У ті 10i'f<'1 ГJff'' н:;:з:т~ . 1н ;,•ирн:-rrо :>i pк r- rn · .\r\-1

С ТС•РОН Нf-"Ї ОР <'НТ?.ПіЇ На е;.:сrН()\(ЧН1 :;"·я-;r;и :1 За-

мrrr r; r i Jr.i Ri J'1ПС"НЧ з' С() · u i~ _::c с т•пнют оП-~їпа~ш. BE'.l '•!'e значення J.1Я

ру­

;<jJ rкr:п.lуатат(їі ціr.ї Кr>? Ї!і: ! . . CпprJ~ ~ А тr ;~1 _\·. ~j~(l ;!і)[{­ о п;.t :; ; ~~(.' .1pn t-!<1 гn~·· '."t:i. та j·~н ~- (> . І<1Г•>~t~т;-;:r\f r;:1 ~·ІR­

c 1... sтr;.t і гс; і~сІ,!·\1! ~1 н~ пn.1~;,1<-І.l~

в

дtн

Rнтn:\· '.Jr~·r.-.;{):f ~·t i :+i ПrlJЯH· ,ІІ І

В:JЯ.1ІІ

в.1ад~·

а~ІЕ'ОП­

. І Lf-' :1тpi3 -• ~)г.(~го

nгн::-ьr; u:І')

і

, ,щ;~u:й на "'"'і-іі та f'() -1-

~- • !.9 СТ ІО

аНТІ'ВНОЮ

розпусти;m

ки . 1Цо яв.1яf: cnnol') ця ~;раїна і чо­ му події в н:й ВІІІ>.1нкають тривогу на Заході?

в неве.1ИІ>ій :JахідноІІфрнюшській країні ГанІ скинуто уряд президента

Х. Ліманна. ВійСІ>~>ові

Ро.1інгсом при­

конституції.

Гані

в

СЬОГОДНІ

Друх високи!. Обс1r І друкований аркуш. Тираж

! І .900.

за~

eiRTOD"C. суботv.

-

77.

10 номер 1982 рік  

10 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you