Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ёДНг111ТЕСЯ!

СТОЛИЦІ

=-=================· м 10 (3914) І МОСНІЗА. Відбулнея зборн

П'ЯТНИЦЯ

11 СІЧНЯ

СРСР, ВЦРПС і ЦІ{ ВЛНСМ

р.

1975

nартіі1ннх ,

armmy

радянських,

профспіmшвнх і КО'І1Со:vюлт, с І.ІШХ організацій столиці раза~ з предстаnннкамв колетанвів трудящих . Збоrт обІ'Оtюрнли питан­ ня <<Про Звернення Нентрального Номітету КПРС ло nартії. до радян с мюго народу. про nоста нову IlK IOJPC, Ради Міністрів

«Про Всесоюзне

соніаліетичне

змагання nрацівютів промнслоr,ості. будівшщтпа, транспорту з :! дострокове винонання на родногосподарст,Jюго nлану на 197 5 рік і усп~шне зrtвершення дев'ятої п'ятнр і чІШ>> та зRвдюІня пар­

Ціна 2 коп.

тійшІх , радянських, профспілнових і комсомольсьtшх організа­ цііі Москви».

Одноголосно були в~тті

ГАЗЕТА

ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І РАІЮННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

Збори

ІЮМУНІСТИЧНОУ ІІАРТП УКРАІНИ, ТРУДЯЩИХ КЮВСЬКОІ ОБЛАСТІ

січня

1975

року в Rиєві відбувся

ТОЧ ТІО:\ІУ

країни, · піднял;::"

Загальний

мічені

виявити

і

якістт,

колективі

Т!ТІ!,

ні

:.ту

ЦІ{

Ю1РС,

ухових

ra

і

до

М.

технічних

експериментів.

на·

досліджень

'

ембріОЛОГіЧНі, фізІоб" _ .,. і• · _ культурою

Ц ВВІЦИМИ росJІНнами.

кілограмів

числі

-

в

400

штук

кілограмІв

саме: Климась Марфи Яків· ни, яка продаЛа 3000 кі.тю­ грамів !ІЮ.'Іока, Марч·енна Івана Романовича - 2650 кілограмів, Строкач l'анни Денисівни 2504 кілогра­ ми, Омелі Васи.тtя Івановича - 2465 кілогра~Іів. Сnодіваємось, що наш

достро­

яєць.

nриклад nідтримають сіль­ ськІ т.рудівники всіх радгос­ пів і птахофабрик району. Це доnо!\юже трудівникам району ще краще сnрави­

тому

півріччІ

та

тись із

дажу

50

Трудівники на­

топлі. Закликаємо

всІх

ткаии-

(ТАРС).

завданнями по про­

сільськогосподарської

продукції в

ших с;Іл про;{адуть також 4U тонн м'яса та 30 тонн кар­

(РАТАУ).

наслідувати односельчан,

які торік найбільше продали лншt>Ів молока державі, а

завдань

модока, в

першому

завершадьному

році

дев'ятої n'ятирічки. Звернення обговорене І прийняте на загальних зборах громадян.

грома-

ТРУДЯЩИХ

Кримська обл~сть. житлових будивків і

Бura~o корнуснs

На .Фото:

новий

корnус

нових здрсtв·

j)І)КІІ

санаторію

«Тt-ІВР1Я».

Фото ю. Ілл<ІІка.

в

(Фотохроніка РАТАУ),

продати лишки сільськогосподарської продук­

цІі у вище зазначеній к1лькос1'і та зобов ' яза­

мас у власному кори с тува·нні корону, по 6(Ю

ти виконкоми сільських Рад депутатів трудя­ щих в десятидевний строк обt'оворити Звер­ нення гро"адян сіл Пухівви 1 Рожівкп на за­ <·альних зборах в усіх селах і населених nунктах І прийняти соціалістичні зобов'язан­ ІІ.Я по прuдажу лишків сільськогосnодарських

KiJIOІ'pa:VliB МСіЛОКа, Н '!'ОМУ ЧНСJІі 4UU Кі.ЛОГР3·

продуі'ітів в

:vІіІІ в tн•ршому півріччі та 50 штук НЄІ(І•. Во. нн також ІШРіІІ..:ШіН продати ,10 т<.тн м'яса і ЗU тонн картонлі.

к~в сіль.с~>когосподарських днтн . щомісячно.

продукЦії в занершаш,ному роц і п'ятиріч.нн. трудящі ci.l Пухівки і Рожінкн на загальних зборах однос.:тайно вирішили в ни:іішнJ,о.му році прvдати державі :~ кuжного ;(<sOPY. що

lOJIOГO тех:іІ .. ІН~ до ннць сnоруджt·но Зіt ОСТіfНІІі з комахами, мнсро-~місті-курорті Евrоатuрїі.

орrанізмами,

винла­

У ,відповідь на Звернення ЦК КПРС до пар1' ії, до р а дянського народу збільшнтУ. ви­ робництво і продаж · сільсьhuг~.с.:лод::іІJ'~ької

Екіпаж про-,

На станції «Салют-4~ почались та С./ІІджеиня

справу

наших

Про ініціативу громадни сіл Пухінки і Рожівки по продажу державі лишків сільськогосподарських продуктів у 1975 році

а;ем і планетами в різних ре­ ~имах орбіТ3ЛЬІ!ОГО ПОЛЬО1у.

при:сrад

р&дянськоrо

виконання

РАйОНУ

дян сіл району

У ВИКОНКОМІ PAF!OHHO! РАДИ ДЕПУТАТІВ

rацію станЦії за Сонцем, Міси·

rенетичві

внсноаки,

р і чки в ці :ІО:VІУ.

водить опрацювання методів автономної навігації з ввкорис· rаниям нових приладі.ІJ, икі ІJ;ають змогу виконувати орІєи·

nor ічm

і

ці завдання не-

Гречко

виконання

поло ження

---llPAЦiBIЩ_RIB-

І ПТАХОФАБРИК

завершального року І. п'ятн­ річки в ці.'Іому. З метою збІдьшення виробництва 1 продажу д~ржаві продуктів харчувания ми одностайно вирішили продати з кожного· двору в 1975 роцІ. по ~uu

дені в п ро:,ю вl на П лс ну:.tі Гсн е ралт,н ого сек· рет;tря ЦН НПРС товариша Л. І. Брежнєва, н а:vІ ітнв т:ою:ретпі заходи по ;-::rGР:JПе'тенню ус­ п і шного внкоН<\!ШЯ заtцзнь 1fY/:) року і п'яти.

Відповідно до програми по­ m.оту орбітальної наукової станції «Салют-4» космонав1'и

Губарєв і Г.

кового

У пnніінлті!І по станові П.'Іен у;,т одностайно схва.11ів р' lІІення грудне вого ( 1В7'4 "Р·) Плену.

рі!\

до

всенародну

іJ:аІШОЇ дн сцн н.'І!ІІІІ, удос.Іtоналення управлшня nci:vІ;t діллнкюш н арод ного го с подарства.

виріШІІЛІІ

партІї,

--=- -

І і:'UЖІВКИ ДО BCIX-

народу, трудящІ. сІ.л Пухів­ ки І. Рожішен на загальних зборах одностайно вирішили внести свій гідний вr.лад у

обі'І'JІ' Нтовані з обов'язання . На всіх ділян­

"САЛЮТ -4" У ПОЛЬОТІ

приступили

до

КОІІКРСТ·

'\t аrає пl;Іr.Ітщеннп ріння орган' зат с.р ськсї і по­ .'Іітн•шої роunтн в ~шсах, посилення робо1.1 з К<.!ДрЮІ!Т, далт.шого ;-:'ІІЇІ\НСНІІЯ парт іііНОЇ і fІЄ!Р­

сенретаря

достроко в о. у вереі:ні 1975 року, виконати Директиви XXIV з"їзду НПРС по приросту nnомислового ппробНІщтва, забезпечити над­ п?Іановий втшуек прод у!щії не менш як на один мі:н,нрд :20 мі.'!Lйонів карбованців, про­ д:<ти державі не !'.іенше мільярду пудів хл і ба.

О. О.

~ІаТТІ

про­

ГРОМАДЯН СІЛ ПУХІВКИ

відаючи KOHt;}JeTHHMH діла­ МИ на Звернення ЦК ІШРС

У с пішне вшюнання поставлених завдань ви­

ло шнроко~ту ро:1гортанню народноt шщштн­ ви, масо nо го соціалістичного змагання.

вказувалося, що

ПОВІІНеН

_....

ШановнІ товариші! Відnо­

ЩО На!'t: о­

лікіrз.

рення в респ убаЩі матеріалів Плен~.:v;у ~пуня.

Н:з. Плену .\Іі

усе

соко·( пютогл н вості, непри:Ішрснності до недо­

ЦК RПРС тов арІЇІ.па Л. І. БрежнєRа. ОСігово­

респуб.1ікн

труд l ІШТ ІІ\

с.:іт,ськогосподарст,ннх

друкується.

РАДГО_СПІВ

t:а'х тюб;mІ необхідно стr.орнти обстановку ви­

ЦІ\ ІШРС, в

на заверш:;.льний

I\OJ!it'H

лншків

ЗВЕРНЕННЯ

зо­

щоб

в продажу

· -----~---------------

ЕОрІІС ТіШО в п рш:тІІ'JНШ роGоті. l\ожен колек­

програму боротьби партії і народу на щ,о:--.ту дуже важШІію:v~у етані накрєс:J е но в nішснвях

Ви : тачаючн рубежі

нижче

~ІіЦЖСl!О за рОІ:ІІ п'ятир іЧНІ! , було ШІІ)JО!Ю ВІІ­

На Плсну:v~і п ! ;р·;рсс лювалося, що нині ство­

п'ятирічки, трудівники

і соціалістичні

На ПленV'\Іі йшла мова про те, 1\ Ї іШе Н C0 1 (I:1Л\l:TJIЧ HO:V!Y З'\ІйГ<·,ННі,

вшюрпстатп

Генерального

активність

дуктів . Нещодавно нідбулися загальні збори громадни сіл ПухівюІ і. Роашзкн, де було приііннте 3всрнсннп до всіх праЦівнннів радгоспів і птахофабрик району, яке

нн.

Завдання

---------------------

бов'я:<ання. Тепер 1500 підприє:-.tств ресnуб­ лltш п рніі няли на поточний pitt зустрічні пла­

рено всі необхідні у:v~овн для усп:wної роботи в завершалт,ному році п ·ят ирі'ІЮІ. Розгорнуту

Пленv:-.ті

п.r:знп

Торік в індивідуальних господарствах району було за­ куплено 2900 'і'с,нн молока, 1784 тонни м'яса, 1030 тонн картоплі, 849 ~· нснч штун яєцт,, Це маііже n піnтора раза бі.'ІЬШе, ніш псрсдба ,шлося. Трудшта вп яР.лпют:, IJeлrtкy

НО'ІІП ,1ек­

кооперування.

:-.Іаютт,сл зустрічні

завдань 1975 · року і п'ятИр ічк и в ц!лому.

на

дво­

і сілhет,Іtого господ а рства н:~ 1975 рік у всіх тр у;\ОБІІХ колеюи вах розроG.1яються і прий­

високого н:шоvження в боnоТІ,бі за виконапня

грудневого (1974 р.) Пленуму

агDарно-про:.шсло;>і

RиУв­

Компартії

кІлограмІв молока

ПРОШІСЛО'

про Всеr:ою:1не сОІІ і <!л'стпчпс з:v:агання праців­ юш:в про~шс:~оnо с: т і , будіюІІЩТІЗа, транспорту

ють мі·сце н е доліюІ, упу:цення і труднощі. Не в повному обсязі вю:';на ні заnдання по вироб­ ництву окрс:\ІІІХ вид!в продукц!ї, на ряді п ід­

щоб

впрова:tх;енню

Цен ·rоа;;:,ного І{о;;ітету Ю!РС, Постанову ЦК

,;:rи, що у здійсненні планів п'ятарічки ще ма.

всі ре:зерви, д'обнтися в кожно~<ІУ

по

ЦІ{

продасть кожен ДВІр

Нині в респуб.'Jіці у відпов і дь на Звернення

ливості оц і нювали досягнуті рубежі, вка::<ува­

продукції підвнп~уюТІ,с я пові.ІJЬно.

об'с;:rт~ння,

дарсьного

мате­

Учасншш Пленуму з позиц~й високої вимог­

і

завер­

С'ІІ . T peGa п осн литп увагу до п ~дв ищення ефеІ>· тІ :І' іІс<ті сі.1І,ст,иогоспо;:щрс:,І{ОГО вироLінпцт.ва, П.'1СІНО\Іlрпо вести роботу по його дал;,І.пій сш•. І(іа:тlзацїі і t:онцентр ацїі. розвнтку м:жrоспо­

ві мі.1Ьярд пудів хліба. Збільшилися иаготіn:tі nродунтів тсарнншщтва. На основі піднс·2ЄН­ Іtя суспілмюго виробництва неухильно зрос­ тає нафона.1ьний доход, успішно роз в11ваєт!,ся

приє:-.tств ефеІ;Т!!~<!1ість виробництва

з<:ход и

600

піt:тю, сrrюрюватн вт!рсбничі і науново-rшроб­

НІІ'Іі

рі!\

nідряд хлібороби респуб.1 і ю1 продають Держа­

науна і ку.'Іьтура, істотно підsнщується ріальний рівень життя народу.

партlС:! ')

Політбюро

В роботі зборів актнну в:знв участь завідую чІІіі відділом пропаганди і асітації ЦН І{о:-.шартії Унраїни Ю. Н. Єльченко.

п' ятирічюІ.

і тр:!,lі\НІ;О30Ї СІІСТО\11 упранліНІІЯ

обсяг її

ДругиІі

у

члени

зання

Від1На<ш­

широко ІЗІІкористанпй

році

у

грудпсr,ого (1974 р.)

партііішrх організаЦій

Збпри активу одностайно схnалнлн соціалlстпчні' зобов'я­ колентввів трудтцнх м. Ннєва та області на 1975 pi.R.

"вто:-.Ізти:JуІЗати

НсоGхідно і r:алі посл ідов но зд:йснювати на­

Середю,орІчнс виробництво ва.тювої продун­ ц!ї сїльського господарства за цей період показншшм.

бутп

кандндат

роботи

В обговореному питанні збори активу прп\шя.тпІ відповідну

ЛІІІшх народногосподарських ко~шлексів, якиїІ ш а,ll>НО:\ІУ

заnдання

резо:.ющю.

лося, зcmpc~ta, що в республ іrt: нагр'1мадже­ но зна<~:іlІіі цосr,ід пшпцн :с ного будіснtщтЕа не­

повин е н

нпступив

підсумки

і

ха та інші.

рахуноІс

жпг.аштя, кзп!та.:;І,ного будіr,шт:~тпа.

і в якісно­

Понад річні п:тани вироблено і рез ;:ізовано продукції на 5,5 мільярда карбов а нців .

зросло на 17 проt(ентів .

і

«Про

НПРС

тор радтспу <<Плос І:іRСІ·НІІІі>> Броварс:ьного р аіі ону П. Ф. Воло­

ш ення я,.;ості продуІ;І\іЇ. !Зстн;у уr,~гу на П .'!е ну~tі було приділено штт с:. ння:.І впробнш.:тва товарі~: народного спо·

му відношЕ>нпях. Об ся г про:-.ш слов ого виробнп­ цтва збільшився за цей час на 32 проценти при п'ятирічному завданні 30,9 процентn.

відnовідає планови~1

~1еха!і :зуrати

ЦІ\

кнй, першиЇІ ceJ ;peтnp обкому номсомолу ·л. М. Суnрун, дирек­

становити приросту

за

збори

Білоцерніr.ського місьtшому партії 10. О. Красношаnна, ланко· вий колгоспу «Прогрес>> Ртштшmсьtюr·с' nаііону П. П. Сухець­

ПРО:\ІИ С.'JОВОГО

одСі':·і·:о тІr

в~дбулися

В обговоренні доповіді взяли участь псрптіr секретар l\пїнського міськкому партії О. П. Ботпин, псршніі секретар

п онад 1 ООО п ідпр t: єчстr,, ЦЕ'хів, діт.шщь і nн­ роGнrщтв. Б'1гато б уде зроблено для пол;п ­

всіх галу­

ся на ноnпіі рівень і в кіш,кісtю:-.tу,

:-;ростаІІНЯ

н а:.т\чає:ться

ко:.шлеt:~н.о

ногоспо;:щрсн;о:.Іу

Те~ІПІІ

активу

Унраїни, перший секретар обкому партії В. М. Цибулько.

:Jрост:шня пrо .lук т пв ності п ра! Іі. П еред бачено

ї'Нської РСР, ро ~ншnаючнсь в єдІшому народ­ ко:v.п.тtексі

рОІ( і

п рrцу: т:ї

За мпнулі рш;и п'ятFрічни трудящі респуб­ ліки під нерінниптвом партійних оргааіззцlіі Еноно:v::1:а Укра­

ІЦІІНІІ>>

nрогресу,

гтіріjuІРІТ(тnа в рсс.: пуб.1 l !!і по сп нні 8,3 прGl\' ' ІІТа. 92 пронРЧ'І' ТІ ш,оrо

В!ПЮНУІОТІ>СЯ,

зей н<tродпого гоr:подаро.:тпа.

З доповіддю

JЦОСІюналс:нн;; мстодів господ арюг.а ння. В ПО·

з'їзду ЮІРС,

досягли значних у с піхів у рс~.mпЕу

Н<І у ко І:о -т<:хн і чного

•u

партІниого

січня в Жовтневому палаці нультури

Пленуму

зробнта для Ух п с р еr. шюнання.

щтс1юренпл

~у::-.rки чотирF.ох роніл пОJ;а зую тт.: осноnні со­ ціально-снонюt і •ші зав:!ання. постаr.Л Е'ІІі перед

XXIV

15

У центрі уr)а !їІ у'!іlС:ПІШів ІІ ..,rну~ту булн пн­ т а ншІ П іДПІІ ІІ( С' НІІЯ ефС'! ( Т!ІВІІОСТі виробНИЦТВа,

л1тбюро ЦН IOJPC, першІІіі сеІ\рстар ЦН Но:\І­ партії України В. В. Щербю~ьний. У допопіді і nнступах під:>на•Jа.'!ося, що під­

республікою Дирсt;пшами

L:Ce

н і, і треба

ганізацій республіКІІ>>. З допо~:іддю па П ,'Jенумі впстушІв член По­

про.\юві

трудя­

активу l\иївr.:t.ної обласної і місмюї партШнІІ.{ організацій.

лсгt;І , tx r,тн;о нання вп'\тагатнме наполегливої П!JсЩі. !І:JШ!О !)і завда ІІІІІІ на 1!175 рік КОЖНІІМ І\ОЛСІП ІІ ІЮ ~І по ІJннні ро:зглядатнсь ЯІ< мlнімаль.

Пле­

нум Центрального но~tітету Но:-.Іуністнчної ларрї України. На Пленумі було розглянуто питання <<Про підсу:.ши грудневого (1974 р.) П.1енуму ЦН НПРС і за~:дання партііінпх ор­

по .-Іягає в то~tу,

зобоrз'язаІшя

Київщини

ПЛЕНУМ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАіНИ 14

соціал іс тпчні

щих стол1щі на :~авсршальнніі р і к п'лтир і чтт. ~·часншш зборів запевнили ЦН НПРС, що трудтщ l\Іосюш доІ:ладуть усіх сил для виконання взятих зобоn'язuнІ,. (ТАРС).

Вннонком щих

сіл

ре~Ііонної

вирішив:

Пухівкн і

Ради

схвалити

Рожівкп,

депутатів трудя­

Ініціативу

ихі

громадян

з.общs'JІзвщtсь

1975

році.

Підсумки виконання

в~Іятнх зобов ' язань по про;;ажу державі 'лиш­ продуІпів

прово­

РсдаКІІії місt.крайонної газетп «Нове жпт1'Я·» Та М іСТ\СІЮГО раді0~10ПЛСННЯ зобов'язано шнр{)к о ннсІІ:тлюnати хід закупіплі продуктів сі.lІ · ' · І·Еv І·о Г(}(;ПОдарства у населення.


У досконапювати сти.nь партійного керівництва гістральним шляхом, м 1сьла nартш~а ор: ганізацін всіляко намагається глиош~ 1

предме"ГніШе розв'язати nитання, nов язамі з у~осконаленням виробництва, на-

уковою організацією праці, в_ивченням і поширенням передового досв;ду. . V

провщнина~и щеи .. · тенсис~інаl'tl nромис-

Безпосередніми

удосконалення и lH

~

'

'

t'

вироолового та сільськогосподаrського · ц·ї · ·

ництва є першІнні шJ.рТійНl оргашза 1

ло обговорення планів на наступний ptR

ється Енробницт.во на ря;:;;: промислових

Батьківщини в 1975 році

маш» звернули увагу на неритмічніс1·ь роботи підnриємства, виявили недоліttи

фабрикн. Усе це пt::редбачає веJїИІШЙ обст· робіт. Тему rіа іпі:йним о.рrанізаціям

ЗРfСТ ПРОДУКТИВНОСТІ

ку роботу всіх відділів і с.ІіуЖб.

тичних зауваженнях, вииювлєР.их кому-

вих новобудов стане до ладу. Розширюпідприємств,

n'ятирічки. Так, комуністи заводу «Тщх·

птахо-

рьконструюю;:ься

слід зосередити о сс•бmшу увагу на кри-

в постачанні сировини. налагодили чіт-

:ніціа'lи ьн і тзор•ю,;;ті ус іх '!ІРУдівнюїів.

одночасно рапортували про дострс.ко~е

ки. Як насліі\ОК активної діяльності ви-

ниборчі збори в партійних організаціях

нату, заводів пласт:.!ас

та і району усп:шно сnравилася з на-

моетоnоїзда .NQ

СПМІ~-5. які. не справ:шють·ся з на~1іче-

років п'ятирічки по реаЛ1зац:1 продукцн та росту продуІ(Тивност.і . r.раці .. Пона~

будівельного поного постійнодіючого їзда NQ 2. дослідно-експериментального

На жаль , ще трап:шют:.,~я факти беззриву }tа;:нотратства, го-сподарності,

предметна

стей, пов ільного і ;; освоєння . У таких ви-

робничих колсктиDіВ , про~'исловість міс-

nланам!~ чотирьо~

родноrосподарсьюнш

завдання випущено нанр1зномаютюших

12,5 мільйона карбованЦів,

виробів на

зростання обсягу виробництва

а темпи

1 продуктивності

випереджають

nраці

графіи. намічений п'ятирічним nланом, . відtюв1дно на 8.4 та 6,2 процента. Висоиих Іюиазниг·ів досягли також 1 трудівинии полів і ферм. Урожайність зернових культур станоqнла в минулому сільськогосnодарському році 27,2 цею:144. а оио~ів - 165 нера. картоплі центнерів з гектара. Вщ~дно, що за минулі 4 роки валове вирооНИі.\ТВО проду.ктrв сільського господарства зросдо ,в 2.2 раза. Ми можемо з гордї.стю говорити, що підnрипартійні організаЦії бідьшості ємств, організаЦій і господарств досягли

йшла

мова про мобіJІізаЦію

робітникІв на боротьбу

nродукц і ї.

ними пл анас>~и по р•~ал із:щ і і

сrро-кі.в у.веденн я

заводу. Богданіьської птахофа.брики та ряду інших . На них

та залізобетсн-

<< Броварисі,,ьбуд >>,

~их виробів тресту

пересув-

дитячого трикотаЖНОl'О одягу,

дію но вих nотужно-

3

дисцип:1іни

дальності кq.дрі;з, ;;м: :uненні

· за--··пtдвищеню1

вlдпов і-

у п і дваще нн і

ш;дках пот реба

комунІстів, усіх

ко:-.Jб і-

;:;азодобу д:~но го

nарторгаа і:Jс:щії

стр8ічкотфкацбької фабрики, 14, ·а· рики верхньоrс•

Гоголівської

оссб.1 иною з й орган іJОВі:! Но<.:ті nост СІє оргапарт ійних гостротою. Секретар: нізацій ніколи не пов инні забу :вати, що добре н алагоджений к онт роль і перевірдійо вий засіб вихов анка ;:;робленого ня ка дрів .

сфеf;тивності виробництва, присиорення вдосионанауково-технічного прогресу, лення методів госnодарювання і плануна зверталася вання. Особлива увага викорине~сдіиlв. усунення наявних підприємстання резернІв на иожному

ну з усіх показників, колеІ{тив було зарахована до ~хронічно відстаючих >> . Чи-

Пr;):.ед працівниками сільсь.кого господа рства т є~; стоять великі за в;:\ання. Вони :зобоь ' я:оалися в 1975 роЦі виростити не ме:-1ше 62 тисяч тонн зерна, вироби·rи на НЮ гектарів сільсько господарсьнн х угі_дь по 220 центнер ; в :vІ ' нса і 955 центнерів молока. на~оІти від кожної з 21600 ІН)рів по 3400 кілограм ів ~юлока.

«Бров~рп-

реальні . lx виконання залежатиме від Н<JІІОЛег.1нІJссті й з:бра·но сгі ко~; ун істів,

за парторrа:а:з;щш роботи Підсумок звітний період. у відповідності зі строкамч; визначеними Статутом КПРС, зніти і вибори nройшли сnочатку в 134 партійних гру-

мас і завадобудівного комбінату. пиВидве місце на зборах посідали робuти тання внутріпартійного життя па.рторге<н і:•ацій, і цехових первинних груп, вдосконалення пра}(.ТІfКИ партійних

енергійно будуть застосовуватися інтеіІсивні методи г uсподарюс:ання, у~ті.1о поєднуватю1ет ься дсрїІ\ авна доПО"-'ІОГа радгоспю1 ; пт ахоф:ібj.Jнsа:vІ з внеденням у дію внутр : шніх резвр;;ів госnодарств.

зацlях, де обиралося бюро або лншє сек-

номунІстів за виконання &И!ІІіО:г Статуту і Праграми ІіПРС . Було від;.mачено. що

зації тю·: ус п;шніша . чюt ~лагоджсніше, дружн іше діє nарт'йнс бюро, чи;,t вища

р~с.т

доку;v.ент ія , яиий активі·зував всі старо-

у виборних партійних керівюшін, наділе-

високої ефективності всієї сис•е.~ш ор-

ганізаторської і масово-nолітично! роботи. Це засвідчили і MHHY•li звітно-виборчІ

на яких

збори.

фактично. під.в~дено

nax, а nотім у 184 ц~хови:х парторгаюзацїях і 110 пєряІ'Інних 'І'Іартійнех орг?.ніретарі.

ХІд зборів

:значний

засві!{"ІИВ

ств\, в цеху на кожному ро6очому місЦі. Гостра й принципова розмова в!дбу-

пересу вної кому.ністІ·в лася на зборах механізс.r;аноІ . .ко.1Jони J\i11 5. Адже ця будіве.1ьна організація не виконувала nла-

тресту

й відповідаль.ності

обов 'язІ\у

св ідо:~о~ість

nартійних

обмін

цьом у значне сприяв

органі-

Робота в будь-нк : й п артііію й

відповідальностІ

доручень, Іі!двищення

наскільки

того,

від

трудіtJни ків.

всіх

пласт·

сільбуд », онремих цех!.в заводу

але

.Нк бачимо :юбов'яаання вел икі ,

мало критичних зауважень висловишІ й комуністи автопідпрнємст13а 09034, будівелuних підрозділів

них дов:р'н:~оІ товариш і в . У приіfнюих на ряд зборах поста:tс,.вах ВІJНІ! одrржали основу для .пернаказів комуР.;с тів сnектчв~:.ого плануьання партійної роботи, про\·раму, ;:~а якою д:ятиме парторганіаація пrот1r0>1 року. HP.o6x l~:to 11 чадалі широко внЕсристо-ву.зати, т sорЧ') r.Дf)Сt:uналюват и такі n~рев•рен і фr>р:-~ н інд:1 Е ідуальнсї Гt'ботv.

досвіду роботи OK!Jre:vшx n:арторганізацш, пІдвищення їх боfіоВІ:тості й активно· сті. Значно зросла родь зборів у розв'язанні актуальних nитань суч:tсного виробництва й грома,ІJСЬІ:{ОГО жt-~ття, П(}силилась дієвість nрийнятих рішень, tюнтроль за їх виионанням. Про це може красномовно с ві~·.:;р·rи уж<' той факт, що 3 2 5 5 3 членів НПРС. :::г;:шсутні~'( на

ни дія•"!f>Ності комуністів. Но!<ий ріи ста:шть перед nартійними організація:.tи міста і району ще вищі завдання. У Зверненні Центра.1І,;Нt'ГЬ Но:\tітету НПРС де партії, до радяю:ького н<1ро;~у говор11ться, що партійні орган іза ції разсчvт з rадянс•,юІмR, господарСІ>Кими, профспіпкоВІ"·М~.;: та :{о·мсомол.ьCf>IOJMK орrа~:!:за:.:(іями ІІОвинн! пост1йно

доповідей узяли участь 1171 . Це СБід-

.іІюванІ Jрrа·Нізацію соц!алlс1"ІІЧ:НОі'С зма-

пе.ред па v;:Іши".,:;t збсшш.а. nсв:до;,1 ;юн-

. . . усіх вщпоьІда.':ьніст;, спю:~<І, п:.rншщуватv. Об ·

" r-у 1.лату

звітно-виборчих чить

npo

у об:·озоренні

зборах,

пар..

:;;нсоку активність ч.1енів

тіІ, про свідоме розум!ння :коіhНИМ своє1 відповідальності ·за всJШ!(У спраБу . CTL\:-

р ення основ комуністичного суспільства . Безперечно,

nи-

оснтших

з

одним

тань, обговорюваних на зборах, була ви-

ч

лективу_

чи

того

діяльність

робнича

ін шогс

но-

имало трудових перемог, на-

приилад. У трудівників двох провідних промислових nідприємств нашого міста -заводів порошкової ї.tеталургїі. торго-

поnепере-

вельного машинобудування. Вони ремінно протю:·ом року виходили

можцями

в соЦіалістичному

змаганні.

постійно нарощують випуск найрізно.манітніших народногосподарських виробів та виробів широкого вжитку. Комуністи

на позиції правильно визначили свої зборах. Основною темою їх виступів бу-

по:тішгуІ3і!ТИ робату в масах ,

:vдоскона-

керівництва

господар-

м~тоди

гання,

СИJЮЮ .

л -~дж~

завдання

ції

заверша.'!ьно-

т ::..

~; ета пург;І

n c;.:J шxc r.oї

СLІШЙІ> та ряду !м:nих. Досвід це й не-

· ;t по оЬ.~і

.. · nовщадью

n (>JLи~;лLaл; ,

роопи Н & .'lб.ння ~: усі х

С а м е з поглядом у майбутнє , з перс-

в;~оскона шо вати ,

(1J74 D."• Плену~і ііа гр:т:lненu~··у ЦІ·: !ПіРС підІ\р::~л;vна.;ІJсн: що н з;1вер.

nективою планую;rь сr;ою роботу парт:Uні оргаЕ~зації Бронарщини. ~· середньо-

ша.'!",:·J;,·;у

му по району нам необхідно забезпечити

поставлено

п ': аврНкн

рuщ

за ~'Ц<іr:пr., mc· ~'lаІС:'Ь n::.'; в ч !О :>Не еІюно:.І і чзначення. не, в ;:;:І l :- r;<:н е й :\1;І:шJрJдне

·· продукзро·~анн я випусr:у промислово1 ... '"' Цll на 9,6 процента . а прод•; нтивності на

завор_·. з

Киї вторгов с.;;ьного мі:!uашооу;:,уна ння, «Ліп;іnсь:У.ої nт ахаф«6ри!-\и , радг.ос пу

му роЦі г'gтирічки стоять високі й від-

праці -

вm.Jо:-

n сзи тІ:r.;н: іі

'с! ІнІа jІJіІі

.t{llFC.

та

доручє1-1;"

з;сч:и!!а:Jня

,. ;~освід У U !Л~ІУ мають na):n iiiн: орrг.:> і<:а ·

у

11ро

ня

ЗІ;іrи ї::

;:н r:п івбгсlди,

з комун :с!' :иш.

-ов'я!'П•о.І!:,;НІІhіВ Ja до.ручсну справу. ttти па чолі змаrщшл, зш.; :с:щуні(;тів ·· б ути •юго .надихаючою и орrаюзуючою v

ПРАЦІ

безпечи:н; Бі!Кut-:аІ-;nя І-: а :.1ічеюtл 3ав;~ань , )JOJBИTOI' усунгн~, . .: <;~ до.lі.:•;:н , да льший

ми колективами, обидва ·.-.~зоди маи·· ж.,. ~ ,,. .

По-виню :зна·шо пол іш:.;нти роботу no М<JбіJІізацlї тру~~тцих Н<і бор;)т :,бу за ус:ЗаНДсШЬ n і!ТИрі'іКИ lll::IJHe ВЮ\О:-ІаІШЯ

рівництвом і контродем усе ширше розсоЦі а:Jістичне змага.f:ня _за гортається нь ПЯТИріЧ · дострокове викон<.шня завда

СУСПІЛЬНОf

НАМJЧАЄТЬСЯ В РОЗМІРІ

ніста:\111 на звітно-;шоорчих зборах, розробю·n ~O:)Нl\j)Htїi ;;аходи і плшш, які б за-

ВнаслІдок добре орган1аоР.аноrо соціал· 1· стичного змагання мІж ·ц·rнм.и трудоии-

виконання nланів 1974 рокуї оо виробництву й реалізації продукці · На високому органІзаЦійному та ідей·,ю-ПОЛl.ТИЧНОМУ рівНІ ПрОІ;lШЛИ ЗБlТНО-

та партгрупи. Це під їХ неослабним ке-

-1

КомпартlІ УкраІни

Ю. СОКОЛОВ, перший секретар Міеt>ККОJІУ

інтенсивного розвитку

nрогресу,

всіх галузей виробницт~а. йдучи ~им ма-

наш о

JЖІ<Ї'Й Димерці, буде з-дано будинок кулЬтури в Рудні, кінотеатр у Броварах, добудувати Русанівськ-у сер1щню школу та інше. А скі.1ьки госnодарськІіХ, житло-

Визначаючи завдання дев'ятої n'тирічки. XXIV з'їзд КПРС намітив чіткий наnрямок на nрискорення науково-технічного

Рубежі

П,;т;:;:~н, :~ підняти в:::ю ш;,рт lю, увесь vа-

7 ,2 процента. Для· будіве.'!ь-

них організац:й І!.'Іан. робіт по генп:дряду зростає на 74 проценти проти 1974

ДRS(:ЬХ!1Й наро;:\ на їх розв'язан'ня. добитис я, щоб боротьба за !Ші\ОНRння j пе·р е.

У завершальному році nс.т 9 :бно збудувати загальноосв ітні школи у Рудні, Ве-

кожного бистою потребою кожного трудівннка.

вю:она!іня n'ят и рі чного nл ану ста,lа осо-

рок:{.

'

комун іст а,

(Фотохроніка РАТАУ).

е!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!:!!!!~~!!!!!~!!~!!~!!!!!!!!!!. !!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!~~~!!!!!!!!!!!!:'!~'!!!!!!!!!!!!!!~!!Іе!!!!!!~!!!~!!!!~~~!!!~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!

19 -

за ваиu вищу продукти.ввІ·сть ста~~~~~ :~~:~ка.ко~l:~~ слюсар

рив

по

си:шданню

кра -

вели- ! строкове виконання і п е ревиноремонтно-~еха- Hf!PC юrnликає почуття . Пращвники . нання завдань завершального :н. 1чного заводу з великим шдне- ІІюl гордості за нашу країну, 1 Звернення ЦН прагнення працювати ще ефек- року і п'ятирічки в цілому . Ко­ ЦН

НПРС.

М!н!стрш

Ради

лектив нашого цеху, зваі!:ивши свої можли.вості, і врахувавши невикористані резерви , вир і ши в

тивніше . Нолеитив ремонтників близь.

СРСР. ВЦРПС І ЦН ВЛКСМ ко до серця прийняв слова 1з завершити річну вироб!Іичу nросоціал.істичне :звернення про те, що значним граму до 25 грудня. про Всесоюзне змагання, в яких визначені кон-

кретнІ шляхи

усnішного

для

резервом nід вищення

Спюсар! М . І. Шишковс ьн ий,

ефектив-

ності виробницт.ва є ріст

npo.. В. А. Рубанік у своІх в1:сту..пах

звернули особливу увагу на п і.д. здІйснення завдань завершаль- дуІ'тивності праці. На порядку денному ремонт.. вищення яиості ремонту і с·"ла­ ного року п'ятирічки. Ці важJІКВІ nолітичні документи широ- ників був і залишається девіз: дання автокрані.в та екскавато­ обговорюються

ко

в

д.ільниllЯх підприємства . На мітингу в цеху

цехах І

ремонту

енсиаваторів і складання нів

виступив сехретар

партор-

Вlн, зокрема, с~аза.в, що у кожного трудівника Звернення ЦН

2

стор.

якості, з меншими У відnові;:ь

передовиків

партіІ

на закдик

Вони з акликали

о

о знамену ва ти

н айвищІJю

~уитивністю праці.

про.

На кінець

п'ятирічки цей показник станавитиме бл.rзько 150 nроцентів. НОВЕ

с'!авали

Мітинги відбудись

зується останній рік п" яти n і•!ки

працю в а­

щоб досягнення

ти без браку ,

зат;:;:1тами.

кра- колектив підп риємств:J. зс-бов'я- для нсіх.

ганізаціІ зааоду І. І. Довгопол.

Q

рів.

дати продукції більше, кращої

нормuю також у

~аводоуправлінні, у цехах слю-

са рно-:~<Іех а н ! чному

та

мс: rало-

конструкц ій.

ЖИТТЯ

О.

о

СЕРЕДА.

РОКУ

1975

ВИБОРИ НА~ОДНИХ СУДДІВ

-

БРОВАРСЬЙОГО t~.ЛСЬИОГО

НАРОДНОГО СУДУ

ПО- в·иБОРЧом~ГонfіуГ}ГN2 .. 2 - -

н 1в В. І. Н аза ренко, ділом відповісти на заклик парт ії про до-

.

.

сенням зустрlЛ~. RПРС до партн, до радянсьиоro на.роду, а також постано~у

СІЧНЯ

му ~1ісці-Звер ненн я ЦК КПРС до

ДІЄ КЛУБ ВИБОРЦЯ

nартії,

Агітпункт Бров а рсько ї виборчої J.і.lьНІЩІ .N'2 б р озта шов анІІіІ у ра ­ згідно

ку.1ьтури

б уд инку

п .1ану

Т ут

ку.1ьтур и .

йонном у будинку

ви­

клуб

пр а цює постій ноді ючий борltЯ.

Кожний, хт о п у нкту,

до

зав ітає у ва гу

зіЗсрнс

агіт­

на· кр асиво

Ot~op:-.1m~нi п .сІакати, па н н о, присвя.

чені наступ ни м вибt'ра м народних с уду . судд і в м і сько г о народн ого

До посл у г вір: віду ва чів мат ~ріали, ЯКІ

борчу

в сві ті

снстему;

н а иде мо­

про

ро :товІд а ют ь

кратнчніш у

радянську

к н иги ,

ви­

документи

громадя н п ро п·рава і ' об о в'язки нашої краї н и , nо вн і стю поно влен а наУІн а а г і тація . В куточку ВІJбор­ ця спнсок ю нак ів і дівч а т, які го­ лосуватим у т ь впер ше ., На видно-

П 'ятниця,

17

січня

1975

до

ра дян ськ ого

на роду.

.1Ю!1Н О, з а вжди а гітпу нкті В осо бливо ~араз, наі1е р е додні вибо­ рів .

Аг іт а тор и

а кт ивно

працюють

з

і вnров а д­ виборцями , ш у кають жуюп, в життя н ов і методи робо­ ти . Пост ій н о ведет ь ся журн а л за­ пи тань і відпо в і д ей к.1 убу вибор­ з ю ри­ Ltя ; дают ься к о н су .1ьта r1і ї д и чних

пит ан ь;

:~аr1ро шую;ься

на

зустріч з виб о р ця:-.rи nе дагоги. СІІС1'І~:<Іа т ично в іл б у ваються .1еК­ ц ії, бе<:і .1и, які nроводя ть · л ек то­ ри :vl i cькoro т о в аrн ст ва «З н ання» . В . С. Бугайо­ Зараз а гі татор и ва, В. Н . В о.1 овнк, Л·\ . І . Крупен­ ГОТУ· че н ко ( ІІ<:ЬОГО \ 5 ЧО,1 ОВ іК) На ють не•rі п мо.10.1ого в н боrl r я. ньо го п р:І і'І .1VТІ> nете ра ни в і r~ни пр аці, .110.'11'1 ·· р іJ; ІІІ Х плофесій.

року

А. БОРИМСЬКА.


Соціалістичні зобов'язання

~Da98 воиуиІстІв і В&ІІ-~в Атк на чо.жі змагав­

6утв йоrо надихаючою І орrаиlзуІО'ч&ю евdою, поІш.•Jу­ :ва.ти прив.~~ад внеокоІ свІдеиое'І'І і т.ворчоІ активиості у

_,

вирооинчоиу і rроиадеhІUНІУ zнттІ. Вони

П&R.л:нкані і да"''І~

активно виконувати ро.л:ь авангар,~~;у тру,~~;овкх ко.л:еІtТІtвів у

ПРАЦІВНИКІВ РАДГОСПУ иЖЕРДІВСЬКИЙ" НА 1975 РІК

hротьоі за гІ,!І;не завершении дев'итоі п'.птнр-ічки. (ІЗ ЗВЕРНЕННЯ ЦК КПРС ДО ПАРІП. ДО РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ).

Трудівни-ни

нашого

тоспу, як ; і ве.~ь

народ, ЮіrПОЛС!r-ливо борют ьс я за вик~нання істо ричних р і­

колективу робітників, інженерно­ технічних працівників та службов­

ЗВЕРНЕННЯ

шень

з 'їзду КПРС . Ра­

XXIV

ц іоналhно

використовуючи

ців ГОГ О Л і В СЬКОЇ СТрЇЧКОТ!·ШЦЬКОЇ фабрики до всіх робітників, інженерно-технічних працівників та службовців промислових підприємств Броварського району

ІГехніну, кошти та трудові ресурси, ян осно вн і фантори, що забез-nеч уют ь розвиток сіль-ського тослодарства, рік

Дорогі товариші! Закінчився четвертий, ви­ значальний рік дев'ятої п ' ятирічки. Колектив

мофІївна Харченко, Надія Іванівна Литош, Надія Миколаївна Корж, Тамара Петрі:ш:а Харченко також вже виконали свої п'ятиріч­

зем л грооств а цт на, все Nr ірно

весь радянський народ,

ні плани.

Гоголівської стрічкоткацЬІ;оі

фабрики,

як і

наnолегливо ~рудився

над виконанням завдань, поставлених XXIV з'їздом КПРС і XXIV з ' їздом Компартії України. iu .. . 1.• Під керівництвом парт ино1 оргаюзац

1

народногосподарських планів. Так,

п'ятиріч­

ний план по реалізації продукції виконано до

17

грудни

1974 -

року,

тивності праці

до

а план росту

продук­

грудня. Таких успіхів

1

ми досягли за рахунок впровадження

в дію

нової техніки та передової технології. Протя­ гом

чотирьох років n 'ятирічки

в дію

17

було

дянського народу та постанову ЦК КПРС, Ра ­

тів с!льсьrюго госnодарства.

всіх ПОІ>азниках до

введено

10

грудня

1975

високопродуктивних безчовникових вер­ статів, фарбувально-оздоблювальну лінію ЛКЛ-80, спеціалістами фабрики сконструйо­ вано машину для різання тканин галстучної

1 50

дукції лише вищqї і першої Іштноr ' ї, тнси nрисвоення Держа~ното 3наrш

Ми робітники,

шину.

ники

Т?.

інженерно-технічні

службовці

Го>о ІІівсь"ої

цької фабрики заклюшє ~Іо промислових

цій з еконо~Іічним ефектом 81 тисяча І>арбо­ вШrців. Запущ~но у виробництво ряд нових видів стрічок: корсажна, брючна, фай, взут­

п1дприєrнств

ки,

вересня

1

1975

н; ;, в !,

до

до 10 грудня 1!375 роІ'У·

пла н

Звернення

ЦН

до

nартії, ду,

рін

рацпроnозиЦії з еконm.Іі.чним

де в'ятої

n'ятирічюr,

робітники

нічні

та

інженерно-тех­

праці внини

фабрики

взяли тані підвищені соЦіалі­

стичні зобов'язання: Випустити товарів ного споживання на

народ­

4700

тисяч карбованців, дати над­

nланових ниробів на

200

ти­

сяч нарбо ванців . Річний план

реалізацн 3300 ти­ сяч карбован ців ви конати до 10 грудня 1975 рону і реалі­

nродукції в обсязі

зувати

надпланової

nродук­

ції на 150 тисяч карбованців. :Крім того, ло зустрічному nлану реа лі зувати виробів аа 100 тис яч нарбонанЦів. Підви щити проду кти вн ість nраЦі на 7,8 п роцента і за раху нок

лродунтивності

Ці досягти росту

88

п ра­

процентів nри­

виробництва.

змонтувати

і

машину

« Існра»

і

сьним

методом

ткацьної

в

І

за

культури м а дського

і

ше вищої і першої категорії. Подат.и на атестацію дз а ян­ ди в иробів на прн с ;юєі-Ін я

- ЗО робітникам. Ос воїти 25 суміжних про­ фесій . Шляхом навчання у

Державного Знана яност!. З метою дал ьшого техніч­

шнолах

Нічне

прогресу

провести

перео зброєння

т ~х·

п ідпри ­

бригадам

ударн ика

трьом

комуністичної

Соціалістичні зобов'язання обговорено і одно­

nоточну ліні ю ЛНЛ -80 : ос­ воїти технологію а претуван­ ня норса жної, капелюшної і брючної ст річон; запустити

стайно nрийнято на за­ гальних зборах колекти­ ву Гогол івськоІ стріЧка­ ткацької фабрики.

17

січня

1975

року

вен тилю­

М ЄТОД:f і насл і ду­

доярок

тоспо­

закінчено ремонт посівної та

ТОНН На

Поряд із збільшенням ви­ робшщтна і nродажу проду:к... ції, кслентив р адгоспу не­ ухильно борОТИМеТЬСЯ За nо­ Л і'!ІШеНН Я її якос т і , підви­ щешtя ефективності виробни. цтва . Пр а цююч и з велиним 1 ру дов им п ідн есе нням, тру­ д і ввини н а шото радгос пу прагн ут ь д а ти Батьн івщин і продукці ї б ільше, к ращої якості, з ме-ншими затра та­ ми . Докладуть вс іх зусиль, в мі нн я для дост рон ового ви­ конання с воїх соц іал істичних ЗQбов ' я зань .

Зобов 'язання но і прийнято них

зборах

обговоре­ на загаль­

робітинків

сдужбовців

.нстра

площах ки­

робота

-

Одно.часно вно-

добрина, дотри ­ ;.щючи с ь

rщл

пра ­

а гротєхні-

1{/l .

!

Koлc"-Tll /1

тспличпо,'о

підді.1 ка

радюспу «Великодu.~ц'рськr~rЇ>> Іm­

рощу є О А О ЧС В ! K.lfЛI> T.lf/) 1!

.\UІШІСС

ІЮ

гектарах - це помідпрu, пе т­ руtика, цибуля . Хорои111rї уро :rсай в иростили О лr•га l uar;ir>нa С.zо6о­ дянюк та В іра І ван ішtа Васюк,

7

І-ІОВЕ

На цих rІіляr-t­ ках по- цдарно­ .ну трудиться тсrІ лич тщя Га­ лшю МІlхайліи­ на Петренко ( фото ліворуч) .

ЖИТТЯ

1

рад г о с п у «ЖердіВСЬКИЙ>>.

G.'ІТЬ органі•ші та Аtінеральні

Ці

нина ~~-

ант нвно.го

трудівни ц і ве­ дуть підготов­ ку грунту до посів ц огірків.

і

ємства : змонтувати і пусти­ ти в дію у ІІІ нварталі по­

П'ятниця,

піtть

пра­

ко!V!уністичної праЦі і пе р сдового досвіду підв и­ щити к валіфікацію 65 робіт­

ме тодом

А на звільне­ них

поря дку .

номуністич­

nраці

техно­

вання , при го т ува ння сінажу.. ~рав'яно-го борошна і січки. Доб'є:vюся ти сячноцентнерно­ то урож а ю к ор!V!о.в и х бурSJ­ :ків з гект а ра .

лю.

гро­

ної

n рогресивну

ло <·ію виробництва кормів, збі::ьшнмо загот івл ю сіна

корисної площі теплиць по 15 "-ілогр аАtів ово­ чів. Зараз воюt збирають цибу­

високо· внеоної

чесного звання

нану ,

угідь.

впроваджуватшwе­

справа) ,

рат н ого

квар­

Відпрацювати у ліДшефно­ Іі1у радгоспі «Гогол івськи й ,> 2300 людино-днів . Добитися присвоєння по­

Широно

пл а ні 18 здал и з кож:пого квад·

в

nрисвоєння

зразкового

центнера .

у ссціа.л;сти~шо!V!у с" ред доярок ве ли

де сятки

(фо то

лі.

Боротися

сьногосподарсьних

котрі торік при

талі 1 фарбунащ,но-оздоблю­ нальної дільниЦі у ІІ нварта­

звання підпрнє~~ства лродуктшшої nраці,

ма ти їх н а кі н ець рону 33 голови на 100 гектарів сіль­

~~~~~~~~~~~-~~~~,~~~~~~~~,~~~~~-~

nриміщепня

ді.lьниці

о :ш мої пшен и­

Н агх,нені рішеннями груд-

одну

ввести

52,1

в ід к ожної за-кріnлен ої

ю ть

тосподар-

екс плуатацію

1

дарст n а.

лг.лнва .

Побудуват и

ч:•,слі

ло

-

:юг:а

фантурну. Зекономити 500 кілогра­ мів сировини, 5000 юловат­ годин елснтроенергії та 20 тонн

тоt.Іу

){с1 )JО БИ. !х ДО СВ Ї,L{_ :юботи в пвчають

у ІІ кв артал! 25 безчовнико­ в их верстатів і 10 верстатів ТЛ-ШЛ-80; впровадити в ДіЮ елснтронно·обчислюваль­ ну

є досвід

О. П. Носко , О. Н. Філ іп­ 'ПЧ, К А . Еондр<J.-rенко, яні , Еідповідно, надоїли по 5940, 4000 та 3980 кілограм і н мо­

запустити

За рахунок надпланового зни ження собівартості про­ дукЦії та поліпш ення її яко­ сті одержати 44 ти ся чі нар­ бонанДів надпл анової еноно­ мП. t3ипуснати продукцію ли ­

ного

в

ефектом ЗО тисяч Барбован­ Цін;

кіль­

цетнери зернових з гентара..

наро­

радянсьного

ти~ячі

худоби. Адже у :vшн у;юму роЦі бри-гада П. В Н-звадоз­ сьного од~ржал а по 423

завсршаль­

:КПРС

цєнrн ері в н а nлощ і 390 тек­ та р lв. Би робити н а с то ген­ т а рів .сіл ьсь но.господарських уг ідь п о 21,3 центнера м'яса та 1250 цен тне р ів молона. Н адоїти 3500 нілограмів мо­ щ; на від н ожної норови і

ДООDИВ , а бо ПО 15 кожен г екта р ріллі .

3

іЮС ri сіл ьськ оrссподарс!оюІх культу-р та nро.дукт<~.!:::НОсті

виробІ-{Н­

лі оз и:vюї пшен иці по 45 центн 2 р і в з н ожн ого з 440 г ен т а рів, ов о чів ло 250

ності трубих корм ів_

силосу,

У гостюдарстві

н

до

вступаючи

.ішй

у

зерно.

т р унтос бробної т~хн і·ни. Під урожай 1975 ро ку вне се!V! о 38 ТИСЯЧ ТОНН ОрГ<о. Н і ЧННХ

П еред зм а.;:-з. ш:~

вnровадити

ниростити

тонн сі·нажу, 7,5 тисячі тонн но р t:иеnлодів , яюіх зібрано по 943 центнери з ножного

на

ре::; є рви п ідЕищен ня врожай­

цтво один п.1ан НОП з екt'­ но мічшІм ефектом З тисячі карбован Ців: в провадити 32

п'яти­

радгосnу

ни х по 37 центнер і-н на пло­ щ і 8 25 г еюарів , в то ~1 у чис­

мо

R

тента ра , є в достатній

.нових &иро­

дев'ятої

Для дос я гнення цих по.каз­ нннів , до 1 березня занінчи­ мо ре!V!онт тракторів . Вже

Сі'ІЧ тонн

ки.

nра­

тоспо­

ти­

Натхн'ені рішеннями груд­ невого (1974 · р.) Пленуму

бів;

:vюл о­

закладена

р ік . За готовлено

1975

Звернення обговорене і одно.:тайиІ) прийняте на загальних збор'Іх .nолеnтн­ nу Гоrолівсьвої стрічкаткацької фабри­

з:-.1аrання

т руді вн ики

ви рішили

лютого

5

.

риннп цт ва

ці

на

до

р оку .

колективу Гоголівської стрічиоткацької фабри'Ки па 1975 рік у відnовідь

п родажу

Н адійна кормова база для в иробhицтва п рІ}ду ктів тва­

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЦК КПРС,

п'ят и­

кор о.;;у .

Г<JЮ.

3

план

центнера м'яса, по 946,5 ц ент н е ра молока. Надоєно i-ioro по 3135 к ілограм і в на

КПРС ознаменувати новою трудовою переrио­

у виробництво

мину­

народн о­

У 197 4 роЦі вироблено на ко;нн і 100 Гf-'КТ арі в сіл ьсьн о, господ арсІ>J;их у гідь по 75, 1

IVfи запеuнясмо, щu будеrІІо і нада.'Іі си ;но­

шість в соціалістичному змаrанні. Члени цІєї бригади Марія ПавлІвна Горобець, Галина ПетрІвна Муха, Віра Іnан:вна Гаценко, Оль­ га Єеменівна Снтюк, Світлана АндрПона Дзю­ ба працюють в рахунок тотого 1976 року, nереможці соціалістичного зі'r.аrанн.я Віра Ти-

а

цього

року, а плuн зшн::пшалиюrо

віддано труди'І'ися над перетворенюв1 в жит­ тя мудрих ІіаІср~слень рі дної l{о~ун < с:тичноі партії, щоб переддень відкриття XXV з'їзду

вересн і

викона ли

ка виконаємо

вІшонати

року п'ятирічки -

лро ду н­

річюІ по п родажу ~'\' яса д е р­

nра ців­

Все це-результат коnіткої праці наших пе­ редовиків виробництва. Найr;раще ;.10т·рудився колектив комуністичної праці Василя Денисо­ вича Буді, який із року в рік тримає пер­

вже у

ро ну

rос п о;.(<І рсг.кий

стр''оІ<:иr:;<l­

тєва та іншJ.

яні

J ю~·о

доб!t­ ююсті

п'ятирічний nлан по реалізації п!)І};J;укцП

держ аві

кожноr·о ге ктара . Ще нращих ycп : xi tJ доб илис я тв ари нни­

роиу,

всіх праціrшш; і в

ра йонv

річ ки ,

44 ,7 центи єра, овочів виро. стили по 291 центнеру з

двом виробам.

ма­

продаж у

народу,

В с есоюзне

с іл ьсьного

завершення

виробни цтва

У четвертому, визначаль­ ному роЦі де в 'ятої n'ят иріч- · кн оде ржано урожай зерно­ вих по 37,6 ц ентне ра, у то­ :11\' ЧІ іСЛі 03И~ІОЇ ПШ Є!ІИЦ Ї ПО

збільшити обсяг виробництва в 1975 році на 10 процентів, реалізації ПJ1О.1ІукЦії на 1 1 прс­ Р.ент[в, забе:шечити випуск високоякіrщ)і ''•"'

Лише за два останніх роки запроваджено у виробництво 97 раціоналізаторських nропози­

радгос.

неухильно

н а рощує та

соц іалістичне

ц івн инів

у

н ицтза і з а гстівель предун­ т і в земле робс т Gа і тв аринни­ цтв а в 197 5 роц і і y.cлiJllнe

го сподарство

те r.ши

радянсьноrо

д арст ва за збільш ення ви роб­

добробут т руді.вни.нів пу ,

до

включившись

кул ьт уру

На.лко в:дгу.кнувшись на Звернення Цент­ рального Комітету КПРС до nаи і ї, до ра­

стрічкаткацьких верстатів ТЛ-ШЛ-80

та триацетатної, снувально-шліхтовальну

і

тії,

т ва v ннни­ nоліпшуюч и

у рін пі.двнщуючи

ди Міністрів СРСР, ВЦРПС І Цї{ ШШL: !Н про Всесою:зне соціалістичне з мю·юшя, Болек­ тив фабрики nрийняв зустрічний план в су Іні 100 l'Нсяч карбованців. Підрахувавши свої можливості, ю.mеІпив робітників, інженерно-технічних пр ац;вни~:л та службояців вобов'язався виконати дер:·ЕJа­ ннй план завершального року п ' ятирі<.н;п no

наш

колектив домігся значних успіхів у внхюпанні

нево-го (1974 року) Плену му Це нтрального Ho!V! і т е т у :КПРС та доІ\ументам и дру­ тої се с ії В ерхо в ної Ради С оюзу РСР , у відпо в ідь на Зве.рн ення ЦН КПРС до пар­

ра ~~

радя н сьюш

3

стор.


нжо,деіt

ро

:жоро:вzв

ПРИВІТНО ЗУСТРІНЕ БІБЛІОТЕКАР R()ЛИ ви зай;:ете до Троє- І ратури, щинсьної с і льс ь кої біб:Jіотеки, радгоспу

вас завжди

п риn ~тає

зобо в '.яза ння в ідді лка га Д роботун, імен і Юрова. ~за :.t~·чк о .

чуйна і І краще використан!ія

д~бра жін'!їq. О лена Мhко.:нївьа НІКО.'їенко . Це за юдую ча

бібл іотекою.

резерв ів ,

Еа те р ина

Rузь-

О.'І.:она :\Іи колаївн а допомагає

за режи~ екон ом ії ~ . «Д~тям 1про Лен : на~ та багато Інши х .

;,ч!'!т.е л л:~<! школи 11 n ро ве деюrі б : олют е·тих V1IOКlB . На них

\' Подбали тут і п ро учнів . Для д іти в•І о..тм: я п ~ дбн рат и і норие. Після . закінчення . н _ .иїв сьного , НИ.''.. теж - ~рган і :ювано ьист&вни , т.v;а;·ися л і теуатурою: їм пр_н1 щ ..п . І ю І?!.'' . ·:І~оов до _<JІИГИ. . ну,~r-;:,.тосв 1 :.н ього т є ;:юк у :\І У.. в , нни, з р Ізних тем . 19оо рощ Олена Михолашна І На поJІи цях можна знаити 1 1 О рrа а •.~:;на .-Іа . за вІ ,..УJ?Ча 1 V

.

працювала в І ва ю:;вс :о);ОМУ ра- КН!'.ГИ, при св я <r<'·Н'і ге_ r_ оїчно~лу І r py п o m .!а шднв ; ду. а л ьНІ нон. йоні, а пот і ~т.- з 19ЕЮ року І ~тинуло:о.ту н а ~_лсг? Н>Jроду, і сут,-г:щ: І: 7е ск ла .'Іюотьс я пла- в Тр оєщпю. Цього рок у в о- иоrо сJ,ого дн шш: м тру довн:v~ 1 ни .. читання , обго в орюються на ві:. значати)т е два 'J; цяти р і ч. чя І будн ям. Внс та ю\н снстематн •шо ЩоІнrо nроч н т аNі к н нж·ки .

~- трудової. д~я.1 ь1ист: . _:За uей чо.с І nоиовлю:ютм:я.

Людно в музею В. І. На фото: Фото Ю.

б9гато в ; до ул ось з:.:~ ~н. · І яю~\О

ці дні в Київському фі.r1іалі Центраj]ьного Леніна. в одному із залів музею. Мосенжника. (Фотохроніка РАТАУ).

хараю еризу в ?.:rн теки

в

роб от у б ; бто-

ц иср j:а х.

то

роботи» ._ 11

НОВА АДРЕСА АR,АДЕ~ІКИ Центр альна

наукояа

більших і

одна

У

з

б і бліо-

б і тники

одна з най-

-

РадЯНСhКО:\1у

найвідо~tіших

Союзі

у

й

сту:.енти .

<<Ака.:~е~тни»

ЯНаМ

і

лиці. Вт і м, незабаро:о,t !ЮН і! 1 зм і­

Нині її діючий фонд нал:ічує понад с і ~1 мільйонів кНІІЖ І-; ових вид ань і більш я1.; 400 тисяч номе рів г а зет . У б :бл іо т е ц і п ра-

ниться. Зак : нчено po :;!),l бRy проенту н ово:-о будинн у б ; бл і о­ теки. Бн)ХJсте в і н у !\Іо сковсьно ­ му райо ні Ниєва . на ро ~> і nр о с­

цює

історії

ри, збирання та використання наукової інфор:\1ації. мето;~ис-

;:rають юrогу с п!вр о б і т шн:а:~1 ЦНБ за.:Іовол ьняти п ра :: тнчно бу.::tь - яку заявку читача, яко ю б сІ-~ла:іною вона н е була . уже

біпьш

як

вІду!Vчу,

півсто.'Іі!-

го го спода рс тва ,

тя д :; цього ста ровинного світлого б у дию:у на ро з і ву лиць

у

ЗАМОВЛ~ННЯ д.ЛSІ СЕЛд ДОСТР ОКОВ О

медицини.

г єо­

ня

за

грами НИllі,

про ·

Колектив

д.ілІ,­

пр ацюючи за

стрІчн:н:

nрІ:ї: ня тим

п .~аном

зу­

в11rо товити

138 тисяч редуктопів з а \:ість ·120 тисяч,

п ере ді'\.а ч е них

-

зав,данням, ЇЗ

д<>ржавннм

усnіІІ І НО

ВЗЯТИМИ

справивс>І

С ОU. іЗЛ і С ТІІЧНІІ~ІИ

ЗО ·

бов'яз аннями . Т рудівн :: ;.;а-" се,т а відn равл ено 18 тисяч на дпла но-

. ви х

редукторів

..

почнет ьс я

в

народу,

ко.~ ек тив

діль­

ниuі зобо в ' я .;явсЯ ВІІrотmн: ти в нинішньому polli лля nотреб сіль­ сь кого господар ства 148 тисяч редукторів. з яких 13 тисяч н а!І­ n.rі а н о вих . Ни н і роf>іТІІІІки п ра l! Ю·

ють під дев і .'<ом .:З а ~юБлення д.1н Се.Ла

-

ДОСТ :ООk:ОВО:> .

* * *

~ОЗПОВІДдЄ

РдДІОГІД

Нез вичайна «ІІІтатна ОдІІНИІlЯ " радіогід -·- з я вила ся в п е р tІІі

-

дні

цього року в бvдинку п обу­ ту «Молоді жний ». Доки май с тер ви конує за~1 овл е ння вілв і .1. ув а•1 а , раді огід лопо~.1ага є і1n\ІУ з л ії: сн и· ти

екскур с ію

ликого усіма

nр:вІіІ І Іен нЯми

поnутового видами

ве­

ко мn і ІІ ату

п ослу г,

Протягом

які

тут

п рачи~аІіу

дня

тр анслюється

маrор

з

17

П 'ЯТНИЦЯ,

СІЧНЯ

Профама цт 9.110 ПІ)сrрамз передач.

працювати а

ло

і в будинку

роботи

ти

11 аш~

в «Мос­ n обуту

«Столичний :.. (РАТАУ) .

в

Та

в

сЗа

хмараш;

ж и ття:. . ( Донецьк). т алан т и » . К ;:,n це r.т

н ар одно го

12.:30

ОСНОRНІІЙ обо в' язок .

Вона

н а годі

nр и

т і вку

н іхто не

п итання

чи

К.

т.

15.15

с ію.

М ожливо ,

таR І

ви ди

nослу г

:?д атис я

не

І-! ос к.

.

т.

те.1е

ф

,

П рограно

доку м е нтО' ЬНИХ І

>:1о\1ІВ.

.

.

-

< И Ч> ,

К

•Томань•

т.

<Один

в:с1х.

ВСІ

н оrо"'. (Л~ннн·ра.,1).

;в r;<! !-!<1ВИБh .8 ·:

>.

за

К.

т.

.

сl'во рч І~ть

нара,а1в

за

:

!1(')6J1ЗН 1 Ч.

Z() ;:0 -t: H 2

П оv:ра'І "

21 _(1() дл я 121 30 J

Іо. ІО В Ооч І~~нико~ Шоста сю>та 1-4 ~им,.Фон : ч ноrо ОІ·К :стр~' ї І 0 0 К Художн>А ф ,.,ь,. •. е роА на- ~22.50 3 ~осо • ~У· ·•'\аксим Макси-

17 ОО

ба.1 ь н оrо

8ис1 yn п~~"'е · І 1\•J,fK) ~C' . с У -

та н цю .

(Х 2 р - ~

дпи'"'

•Ч е с•

Але

Алла Яківна в ва-

жає,

що

2Q.;o ~н а

n рогр а н а

' 21Оі.І ZІ.З(} 22,55

дач .

І SО) Екран

КУРС

сЗ1Ту:..

І

'

Проr,>ама на

Кн'їв І область

аф ІсUа

С' < '>.J.ен тз - ::~~ оqн нка. Д р у :- и й

К н>оМ~Ц!Я

з

м·Е'х ~ н ~ к н .

теорети'ч ноІ І

. 3.10 1-,ови н" . П ро г р а ма nередач.

N\

І

УТ

вона

А

Ій

це

nочуває

!!об"а ніч,

.!!'i'Nt! ~.

П рс гр <ІМ-4

•Ча с•.

Ху ;:.?,..-ніJі

те т.е ф і л~ом

В Р.чірні

( М.),

сl( аруееJІЬ». А ро гр ама ne~-

ІІОВННИ, на

Кw'Ів

І

обJІасn

то ва. 20 •Т6~-'1евн~К ути иє ву

род).

еа-

~снkівськиА ра йон ) . Концерт Державиого ансамбJІІt> т а нцю w'1атвй. Ін фор м а цІ ин ий випус к сДе~& sa р

едактор

Є ФЕДЯИ

.

.

~ -.в~ Б б" роварському ком ІНату

громадського ХАрчуваннІ

Нд

Хуст с~ ко , о lj

KY•lblOCB!THbOГO уч и.lиЩа. (О'жго-

ieoropin,

зразковим• .

д! І~М » • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5

h) .; Ьl~T з;.Н)ров •• . . І 11 .15 К. т. Дл я д.т е й . < З,рочка> . 11.45 сЗма с а ються М І СТа > . ( Доищьк ) . І вн к.1 а .1а Ч1 В

ЩО

І Е . ОО ~~ • ш а аф і ша . 18.05 О. Аrбуоов. с!ркутська

Ху дож-

1_ra •а с І а с>) .

13.00 Конце рт

ЩОСЬ

n риємне .

ТОГ{),

Jlpr. rpaмa

с:Повzрнення. t\\акси-

Проrрама

п р иносити

д ач.

з хоке": перерві-

У.•;,,аже 1 Ч те.> еф• ОЬ!І .с; ч ст а ри ! 9 ;:; Н а ша аф І ш а, КІВ • r.- · н ;t .:'1 \ SЧН Ча -.. І ю оо .l 1':j .':і lТСИ, Те.1 еф •.,ь ч сОч ка рик-.. І В еЧ І РНІ нови •. н . По ограма пере - і 10 ~j Н; родпий т е.1е 1 щ версктет еФа· І

О::! · І:< '11\ ~a.u ,,

зі св і­ .1истсм,

себе щасл и вою. Г. HUJIHKUBA. с. Заворичі.

зекономивши

сою_з н оr о те.'І.е ф ~ о;;тива.'І.ю « П t .::· ~ я',.!~. і'=' ОО lн ф ормв.цІ йна n po-

0

М!твіпочала

разом

вд аєтьс я ,

значними .

.-v .

( !\Л. )

Від

тани ­

вже й

ча ного КІВ)

сУ рІ зн их ритм аХ:" мо.~цtв п ()л асн о . u

мн:-:теuтв.

Я.

газ етою,

радІ сне.

м о­

13 ·'' Про г рам а п е ре.вч.

МЗйt,;Т р Ів

хотілося жою

декому

І;ІІ;Jе>рм ацш на , про1:9ама .в,ст .• . 1 18.0? f-! овнн н. К т, А . М ястs•вс;•ий •П DІІ І !S }~ ~- т. ,\\v ,ьтф іль м. : 1.20 С':ВІТ:іІ соняш н ик. s». Jl tтepar)pюш ,. 8 ~V~- т. ~.O :.t~i3:1~. ~"~.. - не_ Амов1рне,. , т еатr 9 .~Q к т . .:; ак.жнния кон церт В се · 2е .О5

1135 Кон uе рт

А.

вn ер ше

вик~нувати обов ' язки л ис тоноші , їй над y tOe

п е н-

ми

м у.1 ьтф і.1 ьм. •Н е :. е.tут ні кі н остnіqкн•.

н ій ф!.,ьм

Ноли єнко

В 1\ОЖН у ДОМ Ї Б!\У

Ко>:це rт.

,_....

n і д вищенн ю продуктив­ но с т і п рац і .

ж уf нал ом,

-

(В и- І

ство­

п рост о

рює .йом у хороший на­ стр і й, але й сnрияє

л ис-

внп JІа тит ь

хо ру. ,1 4.С'О К . "· Ч емn і онат С. РСР ЦС Кд •Сnа рт ак•. У

•Закдичне с .о ово парт і ї•. сту.1а.є ~ оет О. Луn і (і).

села ,

не

к алендар .

4: .\'\ ос к ва і м ос к в ич і :8о. І З . -~.; <~:Пое:;ія,. . lма нr А )~ ::;::~ь,

13. 15

за-

т рудівн ика

вона

реказ,

Н ау ><ово- поnулярна "'З .з..о rю с 'я:.о..

113.00

к он ве рт ,

ча с

П ри пот ребі вдом а прийме грошо вий пе-

жуть

н а:\!' ятає в иnJцку, но-· ;ш. б з В ИНІ{ А. я. 1\l ат в: єнко затрима­ JІась коре спонденція.

що

ВИКОНуЄ со1 ужбовнй П)юпо н ує

умовах

о&м е­

тим ,

J.ЗО К. т. •Т •орчість ю~их» . 19.~ :O GI) 11рс.Ір .>І а док · "ентал ·,. . l9 ;,o 1 -+. ,., ьм 1 1:S . ьн х т~ле І 10 30 XYl ' "'" ' й т е, еф·,ьм 0 •311 ::. ~ ( 2 с ер. ~ ) •· . · « сt нн• гр о- 20 25

n 1

ПОСТІ А НУ

РОБОТУ

ТЕРМІ ново ПОТРІБНІ:

18 4~ сУ С8!Т) бІзн•су~. сП ром м с .l ове І ;g 15 • З -к.1 а ч н е с.о ов<> n арТІ Ї> . 13.30 д.lЯ ~I OJIOlli. •Кузня кор аІ5е.1 ІВ> І ~ ку;;арі всіх розрядів (оnлата шnм rуhс тм•. ,. ( Херсон) · 19.15 К. т . «UІІрк нашмх лрузів• Ест-! 19.30 Г. КвІтка -?снов_,'•;' ен к~ . - •Сватан- ; 14.00 Фото'""·'"н ка . ! ВІд[JЯдна), р·а но- " · 1 н~ на Гoн q arн r; .l , .. . 1 .~.н е вr. ст~F! ..: 1 14.00::. •- С о.т.:::.ат п о в ерн у вс я зі с.., у жбн :. І · бі ( · 20.05 к. дт. ~~~=~::трnр~;;і~~~р «Н!ІІО· І ;ooQ Ф~·ЬM · kOn!lOPT " c.\\e.~OJ.I) .'!.РУЗІВ • . і IOJ.cca). І кухоннІ ро тники СІП.'Іата 8\lІ.ловнну сt::рйозно•. - 1 · 1 ~ «~~rtжкoR_a 11 о.-. нп я... · lO .C.() Я. 1\.орча к. сКоро.1 ь .~'\а.тіаш Перрядн а), 22 ·00 ~~~~:~" аЦІЙНИ~ випуск сДень з ~ ·І 21.00 Інфор м а аіі\н~ nnorpЗ:'o(З •Час• . ШІJ іі> . В ІJстава Дні n роnетров~ько- : , аnаратиикм rа30·80ГО оnалення 21 .30 К. т. Вецір аnтистІв Моск овс ь ко . .... · го теа т ;Jу /()ного r.,. д ача . ( Диш- 1 ( оnалюв а ч), го теа 1 р·у оnерети . СУБОТА. 1@ СfЧИЯ рnпст ро вськ ). І 22 .50 Чемn і nна т СРСР з rзн.1б.о.1а: Проrрама цт ІБ.ЗО , п о .1в11rу ЗО ро кі R>. (Л ь вів) . І газо3вариик, cCn,aj'lт aк:.

ку) .

(Київ)

Пгю rр~ ~~

Програма

ФСТ

-

! Ж і нк и) .

-:!3.10 Но5ИН}4

(Ба ·

n ~ pe.J.aч. УТ

Ноанни . J 1..~ .:. Фо т охви -11-'Н""·

!І АО «Ш к і .оьнн іІ · те р ату р а

r>оrіnськг

уqн ; е

ра•.

]4.1).

10

Кr>асно.1о на •.

« Те .,ев і , іІ':\"н а

П роr ра:'І·І<~ nе тJе~а ч .

17.30 >4- Ш f\Oorl a ІІ ~!1СДОВОГО_ дос ві":J.у ::. . сЗа І

н~ в І< НІ< .

IS.OV J..:о н цср·l

К. т.

Г і м на ст ика.

,.

К. т.

10 .30 К .

ек ра н•.

1!J; я

• Герої

:2 . 10

9.00 9 _05 Q _ _._ oo 9 .30

с:П р нхо.1ь .

пі-

сП о

к'" ·'•х·м ·

11 .30

ва К.

K.'t a~ y .

(8 ороши ­

Т,

11 .00

т.

..

~у з е-я х

у :~ н чна

)J. с r жав ного

(Повторення

к о ~1 :н~ т у з

ч ен ня

с.

Р

а нко -

rо.1 о ви

СТ (l !і дарт j в

н ор і в

наевського. (Ленінrра ..1 } .

1.

Лу- .

Мешк.анці

будинків

НЕНАДРУКОВАНИХ

N!!

300-д

та

302.

tІІоєму .листі до редакції tкаржи.лнсь

шо

по

і

Київській,

на перебої в постачанні

у

(Со., істи

комірник тариого ~кла~<у

за·

учи'"

т елеіІ а -

-

•Е~rан

м олодих•.

•Голосую

nп оФ~сію:. .

!

"" •

~

..

І кухарІВ,

~ С"ЦЬ і М.. f>rtкo~).

18.30 19..>0 20 _00

ЛОТОЧНИКИ•

за

кастеЛянша.

Інфор"а Іt ! І\ fІ а п рогр ама •В істі•, К . т. • У с в іті рс.ссlИН>.

-:::::::::::=:::::::::::::::::::: ~ _,._..:--_ _ _,...,..,.

~

~

151881

<"".,:J>.P ------<"',_"~~-<"'11,, ІІІ#

Бров арсько му

районному

ТЕРМІНОВО

____ ..с-_,.:._,_..,... І(олектНІІ·

.

Укр а ї н сь ~оrо

pa :tiO.

ін -

відді.лу

наро.ІІ.ноі

освіти

~

ПОТРІЬНА ДРУКАРКА.

__ ..:-__ , ___ ,,.:._..,..._"""'

РаАвко. ·-...:оо -..:оо,_

га­

Як повіІlОМИІІ редакnіі нач альник ЖЕК-І М. Ол ексієнко, зараз будинки .М.Nі! 300-А, 302, 304, 302-А, 300 рс1ул ярно забе3печуються водою.

н-арод ни х

с.1)'Же ни й а ртист у·рср о. Тара-

рячої води.

гарячою

ОР К<!'СТРУ

ЛИСТІВ в ул иці

сан.технік,

19ї5 року. . (Кі ро во гр а д) . :

ст ру м е н ті в

і . в Іt ст а вочянх

пр о грама

nош та• · т. П nес - конферен u і я

ме.хt'нізато· Б ойнttcr ко ват . n ереда ч і від 1! .00 КВ .. тВ. . Ko

mко:rг

" !.1ьярд

к ~з ко~.

10.00 •д•я Бес. 6 а т ь ,І1 > .

11 .::>0

інфор ­

пrи с тупиrь

гов орять

м:сдевост і

н елегко .

18.00 Для .D:ітей. «.\'\а~ді1 ів,.;и rнaтf!Ka·j юннат и•< а•.· (Дншроп ет Dовськ >,

9 'А! Н св"""·

Листоноша не жу ється . лише

дсютавля­

nошту

а фі ша.

.При6уеьІ<ого (:Ч и•о.н : в) .

й від

ад ресата.

с і.1ЬС l· КОЇ

одно-

ф іл ьм

га зети

Своєч асно

радіову3 -

ковсь кому",

днями

в пе в неним . . що в-сі ці

буд ут ь усшш~о в и рішені . Ад­ же очо~1ює б1 б::і о тен у вдум.1и-

13

ві с точІ<и

р і дних . І всі їй « спасибі!•

зранr;у

вона

ХудожНІй н еб о:..

17.30

~.о:=, К. т . Гімнасти~а.

вона багато ра з ів

місце вим

св і жі

лячого

n ри носить

< Ла rт і, і н е lї.ОО «Наро.J,ні

на­

акт<; ·

спеку

дім

ж урнали.

су:-.!лі нн и:vІ став­

сельч::~н,

16.2.1

м а гнІТнУ n ,1і Б К \' .

~ме х анічний»

почав

Вони

ти :vr, ~то не

Роботи в н еї чюта­ лс~ Та Алла яr,івна завжди знайде час, щоб заспоноїти нетерп­

ll'i .20

СЛІДАМИ

же

нниrонсіlІ.

39

і доро слі , і малі . І всі nов ажаю ть . А повагу

12.40

лом.

Та кий

те-

=======================

.,о вгр а1!) .

ІІ;l форма tlію,

с ільс ькою .б і бл іо­

т еІ\И, щоб п ол і п ши т и роботу , п~повшrти бі бл:отс І\ у новою лперат у рою . І можна бути

дсс т з в.1 яю ть n о т р і бну літе рат уру інвал і д а.'vІ , п р ис-таріли:\1: J

їх

обходить

(РАТАУ).

даються .

ром, запнсан n на

nрацюють

Декі льна років пра­ цює дн с т сношє ю в За­ воричах А л л а Якlвна :\la тв і єнно . Ії знают ь

л і тню

1976

році.

_

ділом s ідп :>ві ІJ~ючи на Звернення UK КПРС дІf- пзртії , до ра­ дянського

оформлено

Листnн оша на селі - особа по:.тіт на. В осіннє б е здор іжжя, в зи:.:~nоий хо лод чи а

з~щrа•! ·

з авер ІІІ е ння

n ' ятирічки.

3 Q. відуюча

чита·1 ів нниrюш n ри б і бл іоте ц і

газет:;

ленням до праці .

·

« Аr; аде ;1КИ»

n'ятирІ чк ::

соuі а.1 і ст ::ч н о го

достроко ве

бібл іотец1

жила

ударною праl!ею. Торік закла де н о добру ОСНОВУ ДЛЯ да .lЬІl!ОГО рО.'і·

гортавня

nочит а ти СБІіБ!

цю Алла Яківна заслу­

Спору ;;:-кенн!'І нового будинку

-

Колектив дільниці редуктnрів механічного uexy J\"2 З виробн ичо­ го об ' єд11:1ння «Ки.івтра к торо­ деталь:о зобов 'я зався озна м е нvв:-~­

рік

«У

Осно;о н і

У ДІМ ПРИЙШЛА ЛИСТОНОША

.1огії і ге ографії. Одноча сно в них змож уть зай:-.!атися nонад 9(1') чолпвін . До послуг читачів ференц -зал .

завеrша .тьний

ЇХ тем и:

т и юr. чи до дорос .1оrо. І гол ов­

ни м У. цьом у, мабу ть , є впсоr;ий так т 1 культ у ра _обс ,! у rовуван­ ня, хороша оргаНІ за щ я прац і .

І :Іпе ра т урн• т а lНШІ., Для н ращо го за безпеч е ння

матичні по ;шці : «Н;шче п' ятий , бува':'и

Волод юш рсьr;ої і Толстого посnішаvть вчен і й інженери , ро- І буде об.1аднано nросторИй нон-

ти

п а дІ~Я1'1 · .

та журнали. д с знатися про н ов І книги.

Новий будинон б:б.'!іотени яв­ ляти:~-rе с обою ве.1ичезну 23-по­ верхсв у . башту. В ній розм іс­ тяться не т і льни наявн і, а ле й нові книжкові ска·рби. А дію чий фон:. бібліотени значно :>росте ві н дасягне 10 м і ль .. йонів том і в. У ЦНБ працювати­ :\Ту rь так з в і!ні галуз еві з а ли для сп ее іалістів сусп ільних на у к , ф ізини й мате:-.татнн и , х і­ м і ї, біології. техніни . сільс ь но-

тів. консультант і в різних галузей знань. Обширні 'об :~<Іі ннорезервн і фон:rи, т іс ні з в'яз ки з науко ви'\ІИ та ре;~ а кц і йно - в ндавнич юш з а r:л а :r юrн б р атніх респуб.1 і к і заруб;жн11х країн

Ось

ве -

.з на ходить .

м а є зм::.!'и часто в и й керівниr; . депутат сі.'!Ьської б : б.1 істеці . Серед най- \ Ради депут_апс; ТJ?Удящнх ОлеКНІ!Г(\НОШ сестри на М:инолаІІ3на Н і но:rенко . . спеціа- п ектів Науни і 4С-річчя Жов-т­ рік n'ятирічка~, на якій )t n:-кн а 1 нращнх побачити , крім художньої л іт е- Любов та Ол ьга Найди, Оль-1 В. •КОВАЛЕНКО. к уль ту- ня.

чо .1ояік -

1500

лістів з теорії і

те:.:І<:<'rн чн і

Мн!іолаївна

шдхщ до к ожного : . чи .то до ди­

Фон ;.; ! боях ;Ja рід~1 у землю», «ді;я~ текою вес ь ча-с у пошуху. За­

сел а любл ять заити до б;б .lютеіш, прr~в1татп за-

СТО­

світі.

В} д ~Т !Н Р. О1

н~ижr-~овин

ленко. . " Мешкан щ

Адр еса

ГОСТЯ \!

nом ічни кам и

нараховує 890\J книг. J в uьо-~ - про Лсн : н'J. '' · « Тема дюоов І ра:1 nона прагне якомога біль~1У чимала заслуга О. l\1. Н :ко- до Бать:-: в;цшш ~ художнІй . ше читачі r; залу чити до бібліо-

добре в ідо:vІа і ки­

ЧИСЛЕ'ННИ~1

і:1 своїми 1 зом п роводип, ц і ка 1-:і

О_ле~а

що. в 1960 роц І було 55~ чи· 1 чо ра, один р аз на місяць тач1в, а в 1974 85_0. Б 1 б.1;о- 1ог:Іядн JІітс!Jат ур и. Тільки за тек~ но С:_ить н а зв у <<Ну.?ьту рно~ 1 :\1]ІНу.'шН р lк їх відбулося т р и ОСВІ ТНЬО! ч .. УС Т ::НІОВИ

тека АН УРСР

видно ,

Я !іос ь вже тан в иходить, що

Часто Олена Мнко.1аївна ра-

1

унІ вермаг,

раАс nожrtІ«nі~ки аис~оа.ІІю€ гJІи6nкr сnіеч-;"1'1'11 відліл у універмагу А. 1\\. Янкоа­

мо.,о .\шО" У прода вцІ() трикотажного ськіа 3 приводу с мерті П батька МИХАИЛА

АНТОНОВИЧА .

rcq--.,.-------~~--~~~--~~-#····-,_,~~#1#~#-~q~·~q~-~----~~~-~C-#C#C#-q#~g-~-~~~C~##CC~~

j

сНОВАЯ жизнь~

-

орrав Броварскоrо горкома

І<омм унисl ическо/1 nартии УкраинЬІ, rоролскоrо Советов

. . .".

~.,:-. -~

ІНД ЕКС

депутатов

........,...., ..

61964,

трудящихся

І<иевскоІІ

>C"...,...,...,.,...,..."..,..."".~.g

8

раІ!ояиоrо

области,

........

..

І

НАШд АдР!оСА: м.

255020.

БРОВАDН.

аул, Київська.

.,..~, '~:..:--_.,~

...

154,

І

ТЕЛЕФОНИ: ре.'lактора

дента

мІсцевого

19-3-S2,

радІом овленкя

-

масовоі робот и. ф ото кореспонлента

.,.".:-~~.".,L't 'wCI"..:&# • .,. • ...,.,.~ . . . , .

Броварська друкарня !'С,Jф;~:ь.к9rо . облупр_аміння в с11равах

-

застуnника ре!!актора

-

19-4-47,

відnовІдальноrо сск рет~р• Вl.'lдІду с Ільського r~сг._о~арства. ~ореспон-

ви,g.авництв. полігр аф ії

19-3-18, - 19-4-67,

ІІZ>.дІЛtа

nромнсловосrt,

Газета 8ИХО1ІНТІо 0.5

Обся r

..,.,~.",

154,

'

~· ~~~~::~~окі ~~~~: rаз~т•

• , 6 - g . . . . . ..,.~~-- ....... ,..;І'"~

і книжкової торгівлі, в.уд , Киіас.ька,

І

4

..

~

сПоав11а~.

,...,..

З а м.

~

Форм.tтУ

. . . .

~

j ....

215-10.950.

#10 1975