Page 1

flРОЛЕТ АРІ

ВСІХ

КРАТН,

РІК ВИДАННЯ

ЄДНАЙТЕСЯ

а:н

16 10 (3316) СУБОТА

22 СІЧНЯ 1972р.

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОГО

КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

НивllІШЯ зима ие скупить­ сJl на морози. Майже весь

лок.

трудяться,

щоб

веСНJlНИХ польових робіт. РаЦіонально внкорист а в ш и сприятливу

погоду

в

.

лнсто­

паді й грудв1, більшІсть гос­ подарств план

по

успішно

виконала

четвертого

ремовту

кварталу

тракторів

та

ін­

вентаря. Тракторів було по­ лarоджено на 16 штук БІль­ ше

завдання,

-

плугІв

на

тракторннх сlвалок­ на 61, культнваторlв ва

47,

40.

Перевиконано

план

ремонту

також

картоплесад­

жалок та 1вшнх знарядь, по­

трlбвих у перший перІод вес­ няної посІвкампанії.

СлІд вІдзначити,

пішно

ставлевимн

тнх

що ус­

справляються

з по­

завданнямн

господарствах,

де

в

пlдго­

товці техиlки придІляється повсякдевиа увага. В рад­

госпІ

«КраснлІвський»,

на­

прнклад, Вlдремоитовано 12 тракторІв при плані 7, в ос­ новному у власнНі майстер­

иl. Тут зразковий машини

порядок,

ставляються

в

май­

стерню суворо за графіКОМ,

вІльне мІсце ніколи не пус­

тує.

По

два

надплановІ

трактори полагоджеио в Руд­

нІ, вІ,

Пухlвцl, ' КалитІ, Гоголе­ Світнльному, один У

Бобрнку. У цих же господар­

ствах непогано організовано І ремонт Інвентаря плу·

-

гІв, культиваторІв, сІвалок тощо . В радгоспІ «Красилів­ ський» поставлено иа лlиlй­ ку готовностІ 24 сІвалки при планІ 10, в радгоспІ «Требу· хlвськнй» - 31 при планІ

12.

Однак є в райоиl ряд гос­

подарств,

якІ

встановлених

монту.

ие

виконали

завдань

по

ре­

Нижче своїх можлн­

востей попрацювали затори і ремонтники

механі­ радгос­

пІв «Плосківський», де недо­ виконали

плугІв,

план

пІдготовки

культиваторів І сіва-

ти

про

господарське

ристання

шни,

видlJПIвши

необхІдну

є немало випадкІв, колн вІд­ ремонтованІ машини погано

Одночасно з ремонтом зна­ рядь , необхІдних на весня­ господарствах

горнути

них

широко

пІдготовку

машин .

В

внх комбайнІв прн планІ

плану

по

вати

його викоиания ,

забез­

печити майстериl господарств запасними

частниами,

часто-густо

невистачає.

якнх

3нма ще у розпалІ, але наближеиня весни вІдчува­ ється на кожному кроцІ. Во­ на

посилає

яскравими

свої

позивиl

променями

з

холод­

ного сІчневого сонця . Меха­ нlзаторн, прнслухайтесь до цих позивних! Вони кличуть до активної дії.

творців

ВаХIllУ

турбін

в ycniиlНo.lty

завершеН/і/

н.их

12

союзних і аВТОНОАI­

республік.

За підсумками фестивалю дипло­ мами першого стуnен.я нагород­ жено Севастопольський театр ЇАІе­ ні А. Луначарського за спек-

такль «Все заЛІІІІЮЄТЬСЯ людЯАtА> С. Альошина; Київський акадеАlі­ 'Іний театр і.IІен і Ів . Франка за спектакль «В ніч Аlісячного затеАt­ н еflНЯ7>- за п'єсою башкирського дршщтурга М . КаріАІа; Черн.іве­

розширюють

Лордкіпанідзе

/ліко та Іларіон.» .

«Я,

бабуся,

(РАТАУ).

трикотажники

асортимент

ви­

РОБІв, полІпшують їх якІсть. КраЩІ зразки одягу для най­ молодших

громадян

експонувалися

на

не

раз

внставках

у МосквІ, КиєвІ, а також за рубежем. У НИиlшньому роцІ фаб­ ричнІ конструктори розроби­ ли І освоїли виробннцтво ще одного

чого

виду

одягу

верхнього

-

дитя­

костюмчика­

трійки для хлопчикІв. ВІн складається з гольфа, джем­ пера І брюк. Виготовляють­ СЯ воии З високояRlсної шерстяної пряжІ.

ПО-УlДаРЕ:ОМУ

Іпрацює

колек­

ладом в роботІ

Тут

На фото: М . В. Ступко серед робітниць щільниці 'зачист'ки Т. І . Ступко, Л. Т. Лопух та К. Д. Скаржевської. Фото В. Паринова.

перевиконують

змінні

норми внробl'l'ку. Велика заслу­ ,га 'в цьому се~ретаря партбюро цеху Ми"оли Васильовича Ступ­ ка, ЯКИЙ своїм особис'l'ИМ ПРИК-

трудові

--------~-~-~---------------~~------~----

У МЕХАНІЗОВАНОМУ ЗАГОНІ

3

госnода,рства раЙ.виконкому про сереДIІ'ьодобовий надій молока ІІа корову в господарствах району

подарство

мінерадьні

добрива.

МАКСИМЕЦЬ, парторганізацїї.

IПUUDIIIIIПI1ШIIШUПlШШIІIШШIІІIІІIІІIІIПІ ФАБРИКИ

КОРМІВ

На новоград-волинсыму воді шин

за­

сільсьногосподарських ' ма­ почався

випуск

устаткуван­

ня для IЮ:\lбікормових цехів пРО­

виlПУСТИВ кормів».

150

20

січmJ

таких «фабрин (РАТАУ).

Ilазоа господарства

1972

.~-:",:О

«Кра 'СИЛ:'~СЬКИIЇl» «Бо,БРИЦI>КИ,ЇІ»

<<'зОРЮ> «Же РJ:',вськи,й» «,Ве .1ИКОДИJме,р'ОhКИ'Ї! «3аlП.lа,ВIНИ!ЇІ» Птахофабркки: Пух',ВСЬКИЇ!

".

п. ,Р .

Л ,lем,за.воt:: «РУ,l.IІЯ» Ка,lИТЯfюька Се.~IИП ол к Ї'Вlська

B()!1ДaIH'i,~CbKa

9,0 7,5

~~

+0,3 -0,1

7,1 6,4 +0,2 5,8

5,7 5,3 5,2 5,2 5,0 5,0 4,8

Н.

- ...-

ЩЕ ОДНЕ НОВОСІЛЛЯ

5,0

масив

нашого

будІвельного кооператнву «Травневий». В ньому спра­ внJПI новосІлля бровар чан.

100

сІмей

В. РОМАНЧЕНКО.

~~

+1,8 +2,2 +0,1

-0,,3 +0. 1 +0,2 -0,1 +0,4 +0,2 -1,4 +0,1 +0,6 -0,1 -1,1 -1 ,1

-0,4 +2,4

-0,2

+0,2

фаб­

трикотажу.

--+----

КУТОЧОК АТЕІСТА

Подовгу затримуються вІд­ вІдувачІ читального залу БІБ­ лІотеки каБІнету полІтосвІти мІськкому КП Українн БІля нещодавно

+2,9 +0,4

влаштованого

тут

стенду «На допомогу ате'іс­ ту». На ньому шнроко пред-, ставленІ твори класикІв марксизму-леиІнlзму про ре­

лІгІю, книги з питань науко­ вого атеїзму видатних пар­ тійних І державиих дІячів Н. К. Крупської, М . .І. КалІ­ нІна, С. М. КІрова, А . В . Лу­ начарського, Є. М. Ярослав­ CbKOfO І Інших. До послуг читачІв, пропагандистІв є також десятитомник «Вопро­ cы

8,0 7,8 7,3

майстер

рики верхиього дитячого

::::...

4:5 -0,2 +0,1 4,2 +0,5 -0,9 l і l,7

КОСТРИКІНА,

старший

.,;. ~ .,;. ~~ ~;::

~

;r:Радгоспи : «Л ..lОIС.кі,вс,ькИJЇІ» ,:~le'J1,i Щорса i~le'lIIi Кір'ова «РУIСМj:і.~сJyКИlїІ» «3аUОРИIЦЬКН'ЇІ» «Л:тків,ськиїІ» «Тр,ебух,; ВС ЬокиїI» «. ГO'rO.l :'ВОЬКИІЇ!»

року.

... --

виробів.

Житловий

;іведеннн

за

3 початку сІчня в торго­ вельну мережу вІдправлено понад 1600 одиниць таких

мІста прикраснла ще одна спору.да. Цими днями введе­ но в дІю будинок ЖИТJlОВО­

упраВJJі.н'ня сіЛЬСI>КОГО

причепами. Під­

кола Бабич, навантажує екскава­ торник Пет' ро l\овшун. По 30 і бі,1ьше тонн гною вивозять шо­ фери Андрі:й І\лимась, МИКО~1а І\овшун, Петро скоро,ба1гаты\o та МИlнща На' ГО'РіНИИ. Уже до,стаВ:Jено в поле 150~ ТОН,Н ~Іісцевих добрив під пр, о­ сапні І\УЛЬТУРИ. Завозимо в гос­

----------

Оперативне

з- перших днів С'ЇЧНЯ механі'зо­ ваний загін по вивооенню місце­ вих ДОQ'РИВ у пдемптахозаводі «РУДНЯ» нар' ощує темпи роботи. ЩОДНЯ працює , на транспортуван­ ні гною шість авто,саЮJскидів і

-

звершення

..

ників

усі

на

запалює робіт­

тив цеху лиття заВОАУ ,пластмас .

IІЬКIІІI театр іАІені. О. Кобилян.: ду"тинНіСТЮ 30 ТОНН прощукцП ської за постановку комедll ЩО'Ю1іни . В цьому році завод грузинських авторів Н. Дунбадзе разом з іншими під.rrРИЄ'\lСтвами і Г.

ВИРОБИ

БроварськІ

секрета,р

ТЕАТРАЛЬНИй ЛІТОПИС БРАТЕРСТВА

н.іаВТОРаАlU

--+-

вивориt

гортає добрива будьд()зерис'f Ми­

покоритеЛЯАt

згодом .

з року в рІк зБІльшують об­ сяг виробництва ПРОА)'кцП,

два тра,ктори

три nотужн.і гідротурбіни, а також унікальний гідрозатвор.

дев'ятипо­

розповІмо

«хмарочосом» буду­ двоповерховий буди­ нок послуг на 90 робочнх мІсць. М. ОГОРОДНИК.

об'єд­

стернІ І повсякчас контролю­

наступнІ

ряд з ється

У прискорениl пІдготовки техиlки до весни повиниl бу­ ти зацlкавленимн не тількн керІвники та Інженерно-тех­ нІчнІ працІвники радгоспІв І птахофабрик. Це також кров­ райониого

зиають

Для допитливих додамо: по­

байнІв.

справа

це

ньому.

верховІ

монту силосозбнральних ком­

на

у

Про

НОВІ

В.

У містах України закінчився фестиваль драАІатургії народів СРСР, оголошений на початку АIU' нулого року. За цей 'Іас театраль ­ н.у афішу збагатили п'єси, створе­

муть

ре­

нання «СІльгосптехнІка», управління сІльського госпо­ дарства. НеобхІдно скластн чІткий план завезення ма­ шин в спецІалІзованІ май­

про

далеко не всІ . То ж даємо коордниати: адреса первІстка - рІг вулиць Головної та Польової, господарІ його «Броварисlльбуд~. ТрестІвцІ будують, трестІвцl й жити­

- в радгоспі . «30РЯ» І по одному вТребуховl, «3а­ плавиому», РуднІ) . Недови­ також

-

польоту

(трн У ВеликІй ДимерцІ, два

конано

першнми оглядатимуть мІсто з «космlчного~

. наше

14

найважливішої новобудови дев' я­ тої п'ятирі'lки на зе,ltлі Таджи­ цької РСР.

виготовлено

котрІ

НА ПІДСТАВІ СТАТ­

ПетрІвну МОРОЗ0ВУ.

ВСІ-НА

пев­

верхового будинку. А де той будниок, хто тІ щасливчики,

РАДИ

кварталІ по району було вlд­ ремоитовано лише 8 зерно­

рова

строку

ВИКОНКОМУ МІСЬКОІ

збираль­

гу

встан.овлен.ого

РОКУ.

1972

четвертому

ського турбінного заводу імені Кі­ Раніше

БlЛЬtпlсть броварчан,

но, знає, про будІвництво на жнтловому масивІ дев'ятнпо­

роз­

Кінонарис, що йога зні.має Тад­ жиljь ке телебачення у Харкові, РОЗІювість про братерську aOllOAIO-

н.еобхідн.ого устаткуваНflЯ.

ПЕРШИН ДЕВ ' ЯТИПОВЕРХОВИП

усІх

На честь 5П-річчя утворення СРСР будівники Нурекської ГЕС зобов' язалися ввести в дію перщі. ЇЇ агрегати достроково. до 22 груд · ня 1972 року . Колектив ХарківТlOставки

Onbry

зберІгаються.

потрІбно в

--*--

ТОВАРИШІ ВИБОРЦІ! ВСІ, ЯК ОДИН, ПРИХОДЬТЕ ЗАВТРА, 23 СІЧ­ НЯ, НА ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ, ЩОБ ВІДДАТИ СВІН ГОЛОС ЗА КАНДИДАТА У НАРОДНІ СУДДІ БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО СУДУ

ма­

мових роБІт, а решту поста­ вити на консервацІю. Адже

перІод,

БРОВАРЩИНИ

ТІ 18 «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРИ РА ИОН­ НИХ (МІСЬКИХ) СУДІВ УКРАІНСЬКОІ РСР» YTBO~EHO ВИБОРЧИИ ОКРУГ ПО ВИБОРАХ НАРОДНОГО СУДДІ БРОВАРСЬКОГО МІСЬ­ КОГО НАРОДНОГО СУДУ В МЕЖАХ МІСТА БРОВАРИ.

кІлькІсть для проведения зи­

ний

СІЧНЯ

23

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

вико­

полагодженнх

ПРО ДРУЖБУ, ЩО СІ ІЛЬНІША ВІД ВАХШУ

прискорити

РІШЕННЯМ

хІдно добитнся того, щоб до виходу в поле фактичио бу­ ли пІдготовленІ всІ наявнІ трактори . Слід скрІзь подба­

До 50-ріЧЧЯ утворення СРСР

взявся

НА НЕДІЛЮ,

вавши наявнІ можливостІ, в кожному господарствІ необ­

добре пlдготуватн технІку до

Ш(J)lliШІІІШ

БРОВАРИ

ПОСТАНОВОЮ ПРЕЗИДІІ ВЕРХОВНОІ РА­ ДИ УРСР ВІД 3 СІЧНЯ УТВОРЕНО БРОВАРСЬ­ КИИ МІСЬКИИ СУД У СКЛАДІ ОДНОГО СУД­ ДІ. ВИКОНКОМ КИІВськоr ОБЛАсноr РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ ПРИЗНАЧИВ ВИБО­ РИ НАРОДНОГО СУДДІ ПО МІСТУ БРОВАРИ

заборгованІсть

3араз настав вирІшальний

Нниі механізатори радгос­ пів І птахофабрик райоиу на­

ІІІСТ)'"

ШАНОВНІ ТОВАРИШІІ

перІод у пІдготовцІ сІльсько­ господарської технІки. В першому кварталІ потрІбно буде вІдремонтувати ще БІль­ ше тракторІв та Інвентаря, нІж було заплановано у по­ передньому кварталІ. Враху­

весну.

полегливо

по

також гоголІвцІ, калитянцl, бобричанн та механІзатори Іншнх господарств.

січень воии мІцно ТРИ1~lають в своїх обіймах засніжеиу землю. 3има поки що почу­ ває себе повиою володаркою. Але з кожиим дием все ви­ ще піднімається сонце І лю­ ди все виразніше вІдчува­ ють наближения весни. У народІ кажуть: соице повер­ нуло на

Мають

2 коп.

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ЗАВТРА-ВИБОРИ НАРОДНОГО СУддІ

МЕХАНІ3А ТОРИ! ВАС КЛИЧЕ ВЕСНА

Ціка

ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ ТА РАИОННОІ РАД

научного

коммунизма» ',

журнали «Наука І релІгІя ... «Войовничий атеїст», «Наука І суспІльство» тощо . Г. ЛУГОВА, завІдуюча БІБлІотекою.


з РАйонноr НАРАДИ НАРОДНИХ ДРУЖИН І ТОВАРИСЬНИХ СУДІВ

18 СІЧНЯ відоулзсп районна наРЗ,lЗ сеl,:ретарl'В ІІарТіііНIІХ і I,О :Щ;О:\IОЛЬСЬКИХ організ :щШ, ГО.'Іів ВШ,ОIШО:llі в сіЛЬСЬЮIХ 1-'3Д, 1;Q:\Іандирів добровільних народних ДРУЖНН, ГО.1ів ТОВ:lРІІ С ЬНИХ судів і ПР<:k с таВІШІ: \ В

аД:llіНістр:lТИВНИХ

до.пов і;цю

"Стан

органІв.

ІШhОЕ'ЮІНЯ

з оор\13 Р:lііоНlЮГО па'ртНіного о

:rютого

З

рішення

аюиву від

ро},у про роботу парТіЙj а;:р!і'lюрганів району попередж е нню правопорушень серед

1971

цП та партійної органl:зації підприє:vlства. Заслуговує на ува,гу робота дружигН\ІІ,ів центральних механічних :\taйстереllЬ (КО:\1андир В. І. Гончаров). Тут ор-

наВ'lання

raHi:JOBaHO

дружиннинlв

по

вання

на

вулицях і

них організа ц ій

цях, дружиннИlШ

по

за ДОТРИ:\l а'ННЯ~1

в

кі

ГРО~1аоДСЬІШХ. мlс-

орга'нізації,

шукують

'здНі с нюють RОНТРОЛЬ

Еові

говорить т.

Шелест, ви-

за село високої

ГЕОГРАФІІ Федір Кононович Н:УI';ШИН­ учитель географії Завориць­ кої середнь'ОЇ школи. Тут він

фор:\lИ вих.Jвання людини

КО:vlуністичногосу спіЛЬС'l'ва .

паспортного режиму в

тюшх

фОР:vl Є боротьба

ОднІєю з

Лlіr:рораЙОНі , перевіряють роботу нафе і '~laга з инів, при ДОПО:lюзі інспеКТО.ра дитячої к і :vшати міліції проводять бесіди

r,УЛЬТУРИ і зразковою ГРО:\ІаДСЬЕОГО поРНД!;У. ПіДТР!f':\lавши ініщіативу лlткrвч ан, у боротьбу за це високе звання

'шла доповідач}(3,

з п і длі,п;а ...ш і їх баТЬЮJ:МИ.

в,ключилися всі населені пункти району.

радюІсыіі дій у всіх

на'род сферах

чіТкою ПРОГРЮІОЮ життя нашого сус-

Одна}; OKpe~li па'ртШні організації не прид іл яють потрібної уваги роботі доб-

пільства.

ЦЬО:\ІУ

документі

ро.вільних

Час ЩШclгас, щоб колеЮИБИ трудящих, :l!ешкаН'Ц l "'lіста Бровари також виступи.'111 в похід за наведення не тільки чистоти і благоустрою на підприємствах, бу-

У

звернуто

особливу увагу на дальший послідовний

ро.звиток саціалістичл,:ої демакратії, пасилення

вихова'ння

високої

ненню ТlИНJ,

по

'КО"'ІСО:llольські та

дружин,

10

недостат-

В АТ И

IПРОфСПілкОВі

аД'llіністративнюlИ цьа"'lУ напрюшу

з'начну роботу . ЗабезпечеНЕЯ зра~кового

ГРО:,laДСЬКОГО порядку стало невід Є:vlнаю чаСТ11НОЮ повсякденної роботи ра.Йа1іНОЇ, міської та сільських Рад депутатів ТРУдящих. Внаслі'ДОК проведеної работи

СОЦІАЛ ІСТИЧНУ

3

А К О Н НІС Т Ь

'І1ОЛЬСЬЮL:І! орга'Ні:зацlям слід ширше ви-

користовувати ті фаР:vlироботи, які загартовують юнаків і дівчат фізично І духов.но, формують комуністич'Г:ий світогляд, прищеlПЛЮЮТЬ пачуття любові до.

----~-

ньо підвищують їх актив' ність у бороть6і по охороні ГРО:\Іадськоro порядку. На-

RИЙ поряДок. Одні є ю з найбільш ефеюивних і перевірених ЖИТТЯ}І фор}! заЛУ'Іення мас ТРУДЯЩІІХ до піДТРЮlання належного соціал і СПІ'IНОГ,О правопорядку є їх участь у діП.1ьності добровІльних народних дружин, які ПОКJIИ1\ані поряд з держав'ші~ш органюш вести боротьбу з порушен!!я~1И ГРО'\lадського опоною , правил соціалі с тичного С'Г/ЇВЖИТТЯ. Партійні організащії, ВИНОНУЮЧИ рішення зборіВ парТіЙНОГО активу та по-

самшеред це сто с уєтьсн райс:поживспілЮі, МОСТО:ПОЇIЗіда NQ 814, фабрики верхнього дитячого трикотажу, авто:підприС:І!ства 09034. Незадовільно також винонують свій обов'язок і дружинни.ки сіл Ше.вчеНlкове, БобрИlК, Рудня. Дружинники району, наголосила т. Шелест, повинні Іпрацювати зна'іНО краще, широко роз'яснювати радянські закони, створювати обстановку нетерпи:vюсті наВlЮJIО парушників грО:vlадського ПОРЯДІ{У , п'яниць, ледарів, виявляти

рзна:lШ партії, Героюш РаДЯНСllКО'ГО Союзу і Героя:vlИ Соціалістичної Праці, l\1IПЦШШ, передовика:vlИ вироБНИlцтва, ДІІСПУТИ і конференції, нові радянсьж свята і обряди тощо. ВІНюнання рішень партії і уряду по Вlшорі'ненню злаЧIfРів і праВОПОРYlшень, С):J-зала на закінчення т. Шелест, оприяТI·ше yc-пішно:vlУ винона:нню завдань, паставлених перед трудящими району в новій п'ятирічцj, втіленню в життя Е'3І,р<:слень партійних З'Їіздів. Від імені

с танов у бюро раііl{О:\IУ КП УкраїНИ «Про

ПРИЧ!fНИ, які породжують праlвопорушен,

бюро

досв і д

ня і накреслювати конкретні заходи ло

:llів :\Ііської і

ДООРОВіЛЬНОЇ

народної

ДРУЖИНИ заводу пластмас», провели пев-

ну

робот у

по

запобіганню їх.

трудящих

висловила

·ких су'Дів, прафВН!fКИ адмінарганів і надалі СУ:vlлінна працюватимуть по за-

пра.цює активно, цілеспря:vlОВано, спри.яє

безпеченню rPO:vl<ioЦCbKoro порядку, зміц-

а liТивіСТa:lШ .

вихованню ГРО:vlадян

НР:l!'l'Ю СОц\алі'стично:і законності.

раііону д і є

вироБНИlцтва,

Броварах

і

селах

50 народних дружин, У їх нараховуєтьсяблизьно 1500

рядах

членів .

но'г,о

ставлення

власності,

лістичного

в дусі

КО:vlуністич-

до праці,

ДОТРИ:vlаIННЯ

співжиття,

державної

правил

В

соціа-

розвитку

У

обговореННі даповіді

ceJ-,ретар

лю-

партко:vlУ

Добре працюють товариські суди сіл Рожни, Літки, СеМИПОJFКИ, Гоголів, Погреби, Плоске, заводів порошнової :-.!еталургії, холодильників. Вони не залишають без реатування жодного випад};у

раДIГОСПУ «ТребуХі'В-СькиlЙ» М. П. Гplнченко, ПРOl-;урор району Ю . П. Полтавець, НО~lаНlДИР добровіЛblНОЇ HapOДH~Ї дружини центральних ':vIехані'IНИХ маистерень В. І. Гончаров, секретар парт-

правопорушень,

г;О:\IУ

ду

пла С Т'vI<l С,

я},у

очолює

член

КПРС

І . Я. Зеленс"киІІ. До її Сliладу входять

комуні с ти, КО:lIСО:lІОЛЬці, краЩі робітни ки. Дружинншш пильно стоять на варті охорони гpo~Ia'дcыIогаa порядну в ~!i·cті і на СВОШIУ піДПРИС\lстві, проводять ве .1ИКУ ПРОфі .1 а ктичН'у роботу по запоб !'ганню

злочинів,

не

проходять

розгляд

дять кваЛіфl'ковано ,

спра'в

прово-

Недостатню

по·рушень. Ця дружина відчуває постійну ДОПО'lIОГУ і підтрюшу з боку дирек-

роботу

окре:vlИХ

порош!{ової

концеРТО:\1

РИСЬ'КИХ судів можна пояснити віДСУТЕіСтю належного керівництва нижи з боку

ви с т ~пили

ТРУДОВА

П'ЯТИРІЧКИ

на

долю

людини,

назавжди

'зна'rають його життєвий Il.JЛЯХ. Для студента ГлІба Кржижанов­ ського такою незабутньою по­

з :VlOлодим Леніним. «Появу у нас восени 1893 ,року В. І. У лью:ова МОЖlfа порівняти з животворним за свої:vrи наслід­ каЩ'1 ГРОЗОВЮІ розрядом. З цьо­

ні ,

:vIOMeHTY

~ля

нас

почалась

Відтоді Г. М. Кржижановсь­ кий повністю віддався револю­

ційній

·роБОТі~ став

одним з

,найближчих ПО:Vlічників і вірних учнів Ілліча. Ві,:, брав участь у

створенні

«Союзу ня

мета

ДОСЯГТІІ

-

високих техніко-економічних по­ казників створюваного агрегату. я,кий буде випущено в кінці п'я­ тирічки.

На фото: старший технік Г. Н. РОМАНОВА готує до ви­ пробувань модель турбіни.

(Фотохрон, і ка ТАРС).

2

стор.

,\!у

петерБУРЗЬRОГО

боротьби

робіТНИЧОГО

за

визволен­

класу»

та

і-ск­

і

'7'Мo!irI

пуБЛіКує

l1аго

полум'я­

чезної поваги до вождя, вчите- І

полеміЧ­

ля

можна

людям,

дати

-

го­

Еа російсь'КУ :vIOBY «Варшав'ян­ ка» (<<Вихри враждеБныIe веют над на:vlИ») та українська «Ша­

яке він залишив людям у своїх пр а цях, у принладі свого жит­

}·ання.

Лlаївках,

як

гордий

до

наступу.

у

в'язницях,

заклик до

боратьби,

ТЯ» .

Г . М. Кржижаг:овський неодноразово обирався члено'Vl ЦН партії, члено:vl ВЦВК і ЦВК СРСР, депутато:vl Верховної Ради СРСР, був академіко:\!

Акаде'\lії наук СРСР і академі­ І\ОМ АН у, р'СР . Батьківщина високо оцінила його діяльність, нагородивши п'ятьма орденами Леніна, удостоїВШи високого

пи «Вперед», очолював у

чись

,звання Героя Соціалістичної ПраЦі. Він завжди був вірним СЮ: О\! партії, своєї Вітчизни.

службовців управління Півден­ но-Західної залізниці. Як і кожен профеСіо~-'альний революціонер, Кржижановський не

раз

перехадив

у

,підпілля,

Rілька років пробув у сибірсь­ КО\ІУ засланні. Та ніщо не зло­ l'i1!!ЛО йога волю, не похитнула віру в таржество великої спра­ ви робітничога класу.

головним

чино:">!

питарня­

~1!! розвитку енергетики. За до­ рученням В. І. Леніна він пише брошуру «3авдання електрифі­ кації Росії». Як ке.рівник Дер­ жавної

KO:vliclї

трифікації

в

Рос'ії

справах

бере

елек­

особисту

участь у складенні і втіленнІ в життя знамеЕ'ИТОГО ленінського

плану ГОЕЛРО , у перших

спорудженні

'рад!ЯнськИlХ

електро­

станцій Зуевської, Свірської, ДНі'Провської, у розроБЦі плану

НОВЕ ЖИТТЯ

о

позга­ госпадар­

їхнім

відгадівельнага

Вж е на -схилі віку, не:vlовби підбиваючи n.iдоумки пережито­

г·о, Гліб Мансиміліанович пи­ сав: «Оглядаючи в ДУ:vlці свій життєвий шлях, я щасливий тим, що будучи понад шістде­ сяг рОКів члена'l! великої пар­ тіІ Леніна, я вклав посильну часточку своєї праці у веЛИRУ справу побудови камунізму».

громадському

жит­

тується до уроків, проводить

ста,вить,ся

ніж порада часті­

З пере:llОГОЮ Великого }Новт­ ня Г. М. Кржижановський усі свої сили віддає державній і нау!{овій діяльності, займаю­

1905

у

ше заглядати у твори Леніна , Вhвчати те не.З:vlірне багатство,

бітничих

з

відвідали

села,

ті. ВІн депутат сільської Ради, лектор і голова пер­ винної організації това'рист­ ва «Знанr:я». Часто виступає .перед ЛЮДЬ:vlИ в будинку культури, у полІ. Добрими ,СЛОВЮШ характери.зую гь Федора Кононовича його коле­ ги-вчителl. Федір КОН,)НОВИЧ систе~!атично і старанно го-

тю у роБІтничому середовищі, а оброблені і перекладені НЮ!

лійте, шалійте, Сlшжені кати» зв у чали на маніфестаціях, ро-

Учні

CTBO~!, побували на Літків­ сь'кііі фабриці художніх ви­ робl'В, на будівництві Кали­

ворив він,

рі,вського центру в Са'марі , в ,підготовці 11 з'їзду РСДРП, входив до складу київськаї гру­ році виконавчу КО:vlісію по ке­ рівництву жовтневим стр.аЙко:vr

ЙО~1ИЛИСЬ

ні статті в газетах та журна­ лах користувалися попу лярні-С­

-

Учи­

Тов. Кук шин бере акrи.вну

наукові праці інших важли­

«Не

землеробством.

краю.

участь

жать ЙОГО -спогади про В. І. Ле­ ніна, сповнені любові та вели­

поради

ві'ку,

ХІІІ-ХУ

RаМl1лексу.

неоцінерно,ї спадщини Кржижановського нале­

і друга,

рала

ТЯНlСЬ1ЮГО

актуальних прабле:vl.

кращої

3аво­

КaJМ'Яного

придеснянські

гострі

публіцистикою. залаЛЮЮ'Іі

п'ятирІчки,

фунда:\1ентальні з енергетики та До Г. М .

шою подією в МОЄ:\1У життІ», згадував п і зніше Гліб Ма l{­ Сlп!іліанович.

Іх

у

вих і

нове життя.. . Зустріч з цією людиною я вважаю найщасливі­

слідження.

навіть

його товарИШі'В захоплення. Ве­

го

веоршено технічний проект парової ту.рбіни потужн'стю 1 мільйон 200 тисяч кіловат. Провадяться до­

викликали

дучи активну революційну ді­ яльність, зв'язану з неБЮ'пека­ :vIИ , він займавс я в той же час науковою роботою, літературою,

дією було знайом-ство, що пере­ йшло потім у велику дружбу,

Ленінград. На металічному за­ воді імені ХХІІ з'їзду КПРС за­

здатність

' першої

території

гані:завує також турнстські походи й eKICKYPCIї по рідно­

11.." ••1'од.же• • •

Енергія Гліба Макси~!іліано­ вича, його незвичайна праце­

веЛИКИIllзадо­

веденні військової гри «Зір­ ниця». ФедІр Кононович ор­

г. М. Rр.;вИ.1ВАRОВСЬВОГО

ви­

керів­ гуртка,

-

:vIИ, де служать наші випуск­

райвідділу В:Jутрішніх справ і а:І!атори сцени районного будинку культури.

До :l.ОО.1'і.:.: .. 3

Бувають ЗYlстріЧ1і, ПОДll, які оправляють вирішальний вплив

тех­

'Ники, із сі~I'Я:'v1И загиблих на території Заворич бійців. Вчитель бра,в участь у про­

ВІРНИЙ, СИН ПАРТІІ І НАРОДУ

ВАХТА

вузах,

Члени географічнога гурт­ І,а виявили перших піанерів ·і КО:vlсомольці·В у сеЛі, за­ сновників Радянської влади, провели зустрічі з ними. Ва­ ни здійснюють також листу­ вання з головаю ревалюцій­ гого кожітету І. Г. Єре:vlен­ KD:vI, який живе на Чернігів­ щині , з віЙlСЬКОВИМИ частина­

хор

QU".LU".LU"~.и~.и////h'~.и.и~///h'.и~~.и~~//.и.и//h'.иии..ІО'и/~~//h'~.ии.и~и..r.fН'..vAV.U'LU'b'"~..vAV.U'~./UUН".N.М'и~..vAV.U'ZAWA ~~'"

на

молатак

:vIались

:\lета!lУРГії

самодіяльний

у

тель географії сам аакоха­ ний в .природу, оберігає П. Б ClIraTO чудових насаджень зробив він за своє ЖИ1'ТЯ.

заС"'Іужений ЮРИСТ УРСР С. Д. Кравчук. На наР,Ці обрю'О новий склад :vIicbкого шт а бу добровільних народних дружин. Перед У'lаСНИ1(а:vІИ наради з цікаВИ2\!

това-

ворог.ів.

столі'ТЬ, котрий свІдчить про те, що наші предки теж зай­

О. П. Коротенко, голова районного суду,

ностІ. To:vry й користуються заслуженою шанаю і дові'р'Юl серед ТрJ~ДЯЩИХ, Дасвід цих суді.В варто запозичити товариським судам сІл Троєщина, Заворичі, Рудня, Велика ДимерЮ!.

:vIИ:\Ю

заводу

з

наконечник

Ради І. Т. Юрченко, секретар партному

при високій актив-

якого.

знайшли ·рич

ділу ВНУ'l'рішніх С'прав д. Г. Козак, голова ВИКОНКО:vlУ Русанівської сільської

а:vlоральних явищ.

ни­

воленнямвивчають рІдний нраЙ. НelЩадавно нраєзнавці

М. М. Крук, начальник районнога від-

водах ре:\ЮНТПО-:Vlеханічно~ту , торговельно г о :VlаШІшобудування , нестандартнаго KO:lIYHa.1bHoro оБШlJднання, у радгоспі i:vleHi Юрова, ПМК-15 і інших. Взя т и ХО'І:! б народну дружину заво-

нівна, Русані:в, Рожни, Нняжичі, на за-

навчається

члени

в:зяли участь

дей почуття колективir.3му, поважання гідності і честІ громадян, викарі,ненню

навали

Федір Кононович ник географічного

«БроваРИСільбуд»

Добре поставлена робота добровільних народних дружин у селах Літки, Кали-

писати

нікумах.

впевненість,

товариських СУідів виБОрr:'ИХ грО:vlадсьКИХ організаціЙ. Переважна їх більшість

в

районі створено

вона

ДНД. Б у ло переглянуто склад дружин, з:\!їцнено його liD:\lуніста:vш і KO:vlCOНпні

Зараз у нашому

від

їх

депутатів

що наРОДНlі дружинники, чле~~и товарись-

переДОВИІ\а':\Ш

діяльності

і

Па війні жага знань при­ вела вчителя на геO:J'рафіЧ­ ний факультет Київського уніве.рситету, яниІЙ він закін­ чив у 1959 році. ВІдтаді й викладає географію. Багато вихаваЕ'Цlв Ку,кшина стали хорошими людь·ми. Частина

'VIi'CbKKO:vlY КП УкраїНИ, ВИlюнко-

48

~lОльцяш[,

поліпшенню

ну

свого заваду, ра'Д'госпу, птахофабрики. !.\Іова йде про вечори зустрічей з вете-

районної Рад

читати

ніШr:1іх передовикІв виробни­ цтва радгоопу «Занориць­ кий» Г. Теслю, А . . Денисен­ ка, І . Мірошниченка, який тру,диться на Бобрицькому засолзаваді. У раки лихоліт­ тя захищав рідну БатькІвщи­

ві Вlfховання молоді, схильної дО СКОєння злочинів і правопорушень. Комсо-

Юlеншилася З.'lОчинність, З:vlї"цніла трудов а ДИСЩИlпліна, поліюшився громадсь-

роБОТІІ

навчив

розкрадачів соці·аліс:повели боратьбу за

:\Іісто зраIЗ'НОВОГО громадськога порядку. БаL'ато Ha:vl належить зробити у спра-

~_

вчився, тут після ,закінчення семир'іЧКИ і курсів ВПіТелі:в працював у лікнепі, одночас­ но здобуваючи освіту в пе­

дагогічному училищі. Пlзні­ ше вів м·олаДШі класи. Він

а й СТВОРИЛІІ нестерпнІ ума,ви для п'яниць, ху л і ган і в, ледарів, тичної власності,

~

l

довах, вулицях , скверах, своїх ДВО'Рах,

ЮlіЦ-

соціалістичноїзаканності , пар-

організації раЗ О}1 з аргана'\1И провели в

ЗМ І Ц Н

КО:llунlстич-

ної СВ IДO:lIOCl'і ТРУДЯlщих. Виконуючи рішеш: я парт'ії

народних

УЧИТЕЛЬ

Партійні, проф сп і .1кові і комсо:\IО.'lЬСЬ-

Крім па'l'РУЛЮ-

насе:1ею: н» висту.пила сеl{ретар місько,го KO:lI1TeTY КП ~' г;раїни Л, І. Шелест. Рішення ХХІ\' з'ї:щу КПРС, відзнаоз,броїЛИ партію, весь

ТО".1' . . .і

завдаННfІМИ.

ВІШ'lеlfНЮ основ радяН'сьного права, снла·

деН0 графі~, чергування.

Иа:uжі :uж• • о".і

ВШЮIІІ(О':vIів сіЛЬСЬІШХ Рад і фабрично -ззводен,их KO~liTeTiB профспілок Варто З3IШ'Н'УТИ справ едливий докір, зокре:vlа, районнШ раді товариських судІв, яка ще не повністю оправляється з СВОЇ:vlИ

ЇХ

на

висако:vlУ

тодичному н'ів

і

наую)'во-ме­

рівні. до

Вдумливо

складання

дотримується

їХ

пла­

ВИКО­

Я завітала на урок геа­ графії в 9 клас. Він прохо­ див цікаво. Вчитель l:тежив за послідовністю викладу ,:\IJтеріалу, зро'зуміла пояс­

НloBaB тивно

45

нову тему .

хвилин. в

люблять уСіх «ДужеІ».

вони боків Люда

наприклад, подоба,ється

ак­

пратягом

Після

запитала

3

Учні

працювали

уроку

шкалярjв,

я· чи

географіЮ. пачулась: І Борисенко,

сказала, ща їй батато предме­

тів, але 'Найбільше геогра­ фія, бо з неї вона ді'знається про життя людей на В'С'ЇЙ планеті. А це, по-моєму, найбіЛl>ша • нагорода вчите­ лю за його повсякденний не­ легкий труд.

Субота, 22 січня 1972 року.

с.

Г. ПОЛЯRОВА. ЗаворичІ.

ф


НА ОСНОВІ •

•••

спеЦ18ЛlзаЦl1

ві:l з начити ДРУ'ГИЙ Р:ЧІ;И

рік

не~lеНШЮI

п ' яти­

уро'жає,,, .

ті Р:!)І і коробів р о бітники Ми­ виро­

хайло Обіух, Сеггій ХОДО,С та Петро НакалюжниЙ . Якщо то­

щенні овочів у :закритому грун­

рік на двох гепарах були за­

ті,стало )f.(}жди:вwм краще ви­

к.тадені

користо:вувати кожний

вання огірків, то в ЦЬО:llУ ро­

3 л 01;

того ча,су, як

нашвідді­

спеціалїзуєтьси

на

квад­

ц і Їх "аТЮlем, о ри. Ремо'нтуємо

ратний :ІІетр корисної пл ОІІЦі , підвищувати кв~ш~фікащію дю­ дей,

запр()ваджувати

8се

ІІа

н()ве

ОДНОі :llУ

й пере),ове у пр,актику. Торік,

вже

,на'ПРИКДЦ,

ПеРШІ

ми

подушки

вирощу,вали

о, вочі на сод(}мі,СОЛО:ll' яних тюках, гноє-сола:ll' лних ПО,J,уш­

ЦИ1буля .на

десят' ки

перо.

центнер' ів 11

плі1!КО'Ю

зрі ває цибуля. План.УGМО

мі'.'ІьЙ(mів штук.

лицю на м'етрів.

лися теrШИ1чнwці Ле-ся Іванів­ НакалюЖ'на, Тетяна Іванівна Гутник, Мотря Марків;на Ци­ 'ба. Ко'жназ них на квадрат­ ному метрі закріпленої площі ВИРОСТИ.'Іа по 15-18 Ki~oгp,a­

організації

квадратних

відділка

спе­

радго,с­

В. СІРИЧЕВ,

ar\JOHOM,

керуючий

відділ­

наприклад,

спеціадьн'У бригаду,

плугі,в,

створено

в яку вхо­

ДЯТЬ Пав.l0 Свирид, Віктор Онаш­ ко, Іван Товстенко та Ілля Губсь­ кий. ВОІНИ вже

підготовили до ро,боти і по'ставили на лі.ніЙку го­

товно'сті по п'ять культиваторів, сівало'к та пдугів. Можна було б зробити більше, але для цьо,го нема ніяких умов.

М'ясо

-

державі

На 16 сіЧ'ня радГОСПИ р'айону і3дали на м' ЯСОКОIWбіна'т 683 цеrл.нери яловичини. Найбільше вІдправили ФПлоскІвський», 199 центнерів, «Заворицький» 116, «ВеЛИКQДимерський» - 108. RИЇВlCьна птахофабрика продала вже 399 центнерів пта­ шиного м'яса. Всього птахівни­ чі гоаподарстна здали за півмі­ сяця 565 центнерів м'яса . М. НАЦИК, Інспектор по заготівлях держстатнс­

тики.

Наmхнення­ велиkа сила

схо­

соціаліс­

змагаиню),

за

за

чотири

чотири

стрічки

трактори. Бі.lьше десяти штук іх РОЗDбра,но"

швидко зростати:

нер Г. Скор,ина та інші спещіаліс­ ти ба.гато витр, ачають 'Ча,су, щоб ПРИДІбати не,обхідн,і 'Ча'стини, та не завжди 8Д,ається це з,р ,обwrи.

їх

уже

тини, а там відповіли:

справилися

з

ви­

ня

приступнли

до

стало

матеріалів

хвиля со­

вивчен­

листопадового

Пленуму ЦК RПРС та тре­ тьої сесії Верховної Ради

СРСР. Всі стали працювати дружно,

перевиконувати

робничі норми,

. фабрика 15 вала

про

і

ви­

в цілому

грудня рапорту­

виконання

річної

внробничої програмн. Додат­ ково до

завдання

продукції

в

внпустили

оптових

цінах

більше як на 70 тисяч кар­ бованців. BlдpaДRНM є те, що ми вн-

корову

по

кілограмів

5135

молока.

Фото А. Козака.

трактор,ист.

Картопля під заrрозою Кожному з нас знайома,збері,ганн! можна закінчити на перший погляд непримітсез.он без втрат . на, картина: за вікном шуІнше враження справляє гає метелиця, дзвенить дростан збереження картоплі та тами двадцятиграДУСЕИЙ моовочів 'Е'а Красилівсь.кому роз, а на кухні теплинь. бурт майданчику ДніПровсьТут лежать свіжі овочі,КОЇ оптово"роздрібної к.онтофрукти, картопля . У гос'Пори, де завilДуючим І. К Тюрдарки хороший настрій, члеменко. Тут зберігається 1100 ни р.одини відчувають притонн картоплі, 1000 тонн плив бадьоростІ, сил їх капусти, 320 тонн моркви чекає смачна вітамінна їжа. та 140 тонн буряків у кага-

Зима і свіжі продукти... С.тво, рюють їх достаток труДІВНИКИ наших полів, допомагають наГРО:vIаДЖ у1вати і зберепи їх заготівельники. Са-

тах, блаrенько вкритих соло'мою та землею. Товщина укриття не перевищує 25-30 сантиметрів , при ЕОР:\lі 65 -75. А утеплити кагати є

чим поряд височить чотиРИ:vIетрова скирта тирси.

Близько 130 тонн l(а ртоп-

щаДI\Ї Печерської 'оптовороздріБЕОЇ контори з стано}! збереження овочів та карто'плі нас оз'найо'\шла завіду-

лІ у вось'ми кагатах бе зловоротно втратили свої продоВОЛЬ'чі якості і :\ІОЖУТЬ бути л ише частково В Иlюристані

'Іе

ЩІ ще не втратила

по!,взала

свої

снарби :

H~. іНШі флі. Решта продукпожив-

них якост е й, а,'1е знаходиться під загрозою загибелі від ·:vIорОЗіВ. І :~ш не з'наємо, звідки черпає свій с,покій Тюр-

проду!щія має здоровий вигляд. в ТО:\ІУ числі Й розфасована у спеціальні тринілоrpa:vIoBi сіточки картопля. Снлад світлий , чистий

:vIeH!{O. Він відверто висловив незадоволення }'ашою перевірною, пробує переконати нас у то:\!у, що кагати донривати не слід. У нас це викликало ще більшу триво-

-

трапив У його ,руки.

стороннього запаху

справжнє

типове

ПолІна

овоче-

Андріїв'га

гу за долю врожаю, ЯКИЙ поЯ.

ВОРОНЕНКО,

го~овний держінспектор раиону по заготівлі і якості сільськогосподарських продуктів.

ЕЛЕКТРОННИй

БЕТОН

КАРБЮРАТОР

Рецепт хімічної добавки для бетону, яка значно під­ вищує його щільність, розро­ бив україись,кий учений

Першу партію електрон­ них карбюраторів випустив Ленінградський завод імені Куйбишева . Діючи за зада­

М. В. Власюк. Навіть моно­ літний бетон має безліч най­ дрібніших пор і капілярів,

атюриий прилад точно дозує паливо, забезпечуючи еконо­

крізь які просочується

воло­

га. Невелика добавка нового реактиву позбавляє бетон

виконан­

до

слова дотримала надоїла на кожну

з qестю:

«НЕПРОТІКАЮЧИИ»

ціалістичного змагання охо­ пила всіх наших трудівників, коли

T'IJY цівниця

НОВИНИ науки і техніки

ням річних завдань.

Ще могутніша

«'не ду­

же рс!зрах()ву4іте на на' с». Саме тому підготовка техніки затримується. І. ОНАШКО,

зобов'язалась вийти на п'я­ ТИТJIIСЯЧНИЙ рубіж. Славна

...........................................

більше 20. Як правило, всі ентузіастки першими ' достро­ ково

«Сільто'спте'хніка»

щоб до:помогли прид'бати запч3JС~

охоче розповідає про велиний попит на продукцію в \Іагазинах l{иєва , висловлює СПОДі'ВВНIІЯ , що при тако}!у

Талаш, Софія Полянецька, Олександра Сабан, Ніна Бу­ лавка та багато інших. До року

Вступаючи у перший рік

дев'ятої п'ятирічки, доярка радгоспу «Плосківський» Немає, зокрема, скаті.в на трак­ Галина Трох:имівна Какун ТJОіРИ «J)єлар,усь » . Звернулwся до

сховище.

них приєдналися Надія Ли­ тош, Віра Харченко, Надія

кінця

череЗОQмаль

зала'сних ча,стнн. Гол{}вний інже­

конуватн на 130-140 про­ центів. У неї появилися по­ слідовниці комсомолки Надія Rостяна, Любов Карплюк, ~ipa Зінченко. Потім ряди ІХ стали

ал,е ремонт пров{)дить­

ся дуже по,віЛЬН1)

жодного

роки.

стала

віді.1КУ є ремонтують

капусти, ~lОркви , столових буряків, ЗЮlOвої редьки. В с я

Згодом ця ентузіастка до­ билась високої продуктивнос­ ті праці. Своє змінне зав­ дання при високій якостІ вп­ робництва

видно.

4065 тонн !,артоплі та 1293 тонни овочів . У ТО\ІУ числі

прикладу боротьбі за вико­ иання особистого П'ятнрічно­ плану

не

На ц~нтраЛЬНОI:ІІУ М(І!WстеРіНЯ. . В ІОИ

юча П. ,А. Бойко. Вона охо-

дНі». Особлнво велике зав­ зяття до праці виявили ком­ сомольцІ і неспілкова мо­ лодь. Передова ткаля комс 0~олка Марія Климова, пере­ ишовши на обслуговування чотирьох верстатів, першою звернулась до робітннць з закликом наслідуватн і'ї

го

будівництву

На Калинівській буртпло-

Відчуваючи постійну тур­ боту нашої рідної партії про людину праці , наші робітни­ ки дружно підтримали ініціа­ тиву трудящих Москви та Ленінграда, які кину ли клич

-

тракто,р'ний стан, та кінця цьому

}Іе про роботу останніх в ці дні і хоче'\ю розповісти.

ми пора­

ДИЛlIСЯ на профспіЛКОВНХ зборах і вирішили скороти­ тн строк на п'ять днів.

<'П'ятнденку

рів доводиться ПРИВй'ЗИТИ. Третій рік за семм ' буд:ується новий

рай,об' єднмrня

райlнспектурн

ком.

викоиати до 25 грудня. Але І,ОЛИ вийшла постанова ЦК дальше полІп­ RПРС «Про тичного

спо­

пу ФБо,БРJЩЬКИ'Й » .

дннку виробиичнх досяг­ иень. Як і завжди, торік ми зобов'ЯЗувалися річннй план

шення

до­

ГОіс п{)дар ,ст,во,

ціа:ІЇзова:но['о

тако-

вищу

500

також

1ООО

 ;'I) -тrПЛIІ' чне

Для колективу Гоголівсь­ кої стрічково-ткацької фабри­ ки мииулий рік був першим иа

мет'рах

Так Р'О' ЗШИРIWГЬСЯ парнико­

н,аОбіух, Паржка Кіндратівна

виходу

У РО3ВОД{)lЧ­

ру,дити ще одну розвідн,у теп­

Ще кращих р,езультатів доби­

етапом

розсаду

ДО TPЬ'O~

ній т'еплиці під склом на квадратних

кіло­

Одержанн,я

о:во'Чеву

якої нам потрібно

грама огірків ПРИ пдані шість.

огір,кіIВ.

відділку,

п;ющі почне, м ,о ,ви-

р,()щувати

сіваЛ(ж,

~;рьтиваторів та інших земле об­ ро'оних машин. На Кір,овському

майже чоти­ тещищі.

зві:lьненій

мів

во~и'Гься ремонт

під вирощу­

Наслідки одер,жади відрадні: де,сять-п' ятнадцять днів ПРІІІСКО'РИ:Ю'СЯ до,зрівання пдо­ дів, рі'зко зріс урожай. На КОЖНОМУ квадратному метрі теплиці під поліетиле,новою

на

13,8

но :JавеРШIІТИ підготовку техніки. В у с іх трактор,них бригадах про­

ві;щ.р, авлено на придавки Киє­ ва. До першого лютого здамо щонайме,нше шrсть тоНіН. На

ках.

вирощено

ДЮlерський » зобо.в' Яlзалися у,спіш­

ге кта'р і теплиці

дозріда

'Са.раЙ, де ПРОВОДИ'Іься ремонт, ве ошшюється, і трактористи )Іерз­

НУТЬ. Єдин е , ЧЮІ втш МОЖ}'ТЬ втішатися - це на паяльній лам­ пі по'гріти руки. Води В тракт()р­ ІЦО'О зустріти у всео,зброєнні ній бриrаді He~la, бо колодя'зь зі­ ве с ну другого року п' я' тир і qки, п с увався і ніхто його не ремон­ ~lеХ.;l!Iіз.атори радгоспу «ВеЛIІКО­ тує. ВодУ ,:ря заправки тракто­

СУ)I.1 і нно працювали на pe~I OH­

ДОСВІДУ

=::::::::3

ПОТРІБНА ДОПОМОГА

го врожаю ;Щ.10 мож:швість Пj10Jати деj1жаві 3707 цент­ нер і в с,гіРІ;ів ПРИ план і 2167. lіі).lеиив віді.на вирішив

цієї вади: поглинення конали

державне

завдання

по випуску продукції в асор­

тименті з усіх 29 видів, до­ билися росту продуктивності праці проти плану на 2,7 процента. За рахунок зни­ ження собівартості одержали 26 тисяч карбованців над­ планових прибуТ'КіВ. Ритміч­ ність і економічність стали запорукою

у

виконанні

робничо-фінансового

ви­

плану.

Завдання по прибутках фаб­ рика виконала ще до

1

груд­

ня.

Пlдсумки

нас

обрадували

і додали нового

натхнення.

Субота,

22

сlЧНJl

1972

року .

у нинішньому році

ми пла­

нуємо досягти збільшення продуктнвності праці на 8 процентів проти минулого року, значно знизити собівар­ тість, поліпшити якість про­ дукції. Змагаючись за гідну

зустріч 50-річчя від дня ут­ ворення СРСР, колектив дав слово

внконати

річний ви­

робничий план по всіх техні­ ко-економічннх

до

20

грудня.

показннках

r.

ЛЕБІДЬ, головннй інженер фабрики.

На фото: Марія Клнмова. Фото А. Козака. НОВЕ

ЖИТТЯ

воло­

ги знижується вдвоє.

ПОВІТРЯ

В

«РОБОЧІИ

УПРЯЖЦІ» До випуску них

установок,

ються

з

компресора

склада­

і

ваку­

ум-насоса, приступив Таш­ кентсь,кий завод «Компре­ СОр». Призначені вони для автомобілів-цементовозів: з допомогою

установок

можна

швидко завантажитн або роз­

вантажитн ка

цистерну.

розрахована

на

Новин­ подачу

шести кубометрів стнснутого повітря на хвилину.

мічну

роботу

цей

мотора.

міні­ Елек­

тронннй карбюратор дасть змогу майже на 1ретнну

збільшити потужність

авто­

мобіля без переробки двигу­ на. Чистішим стане і повіт­ ря міст за рахунок повнішо­ го

малогабарит­ що

ною програМО19,

згорання палива.

АТОМНІ

МІКРОБАТАРЕІ

Радянські вчені атомне

створнли

мікроджерело

енер­

гії, яке може безвідмовно працювати більш як деСJlТЬ років. Шестнвольтовий плу­ тонієвнй термоелектричний генератор важить блнзько 50 грамів. Констру,ктори розра­ ховують вагу

незабаром

приладу

зннзитн

вдвоє.

(РАТАУ),

з стор.

СІ


'.·.·.'.'.'.'.'.'.''''.'.'.'4-·······················•.•.•.•.•.•.•.•. _. Мужність 3 сlчШl наш сни-першокласник Ігор раЗОl\І з

учнем

п'ятого

Володею Т. озеро. Там

• Пlонерки

Іван Андрlйовнч Топlха, якІ працювали ие-

класу

подалік.

пІшли на хлопчики

пlлим і допомогли

том

вибратнся з води .

лід

пІд

Ігорем

І

вІн

опи-

БІльше

Володя

вала боротьба

ж

рятува-

вернення

кинувся

тн молодшого товариша І не покликав иlкого на допомогу , а втІк.

pe~l удвох знову пішлн

Навіть

не

пальта,

в

до

уКЛін

потопа-

І

ла на нього І

-ннм, ЩО виховали таку

повзком

не

характерне

ставлення

ни

до

хворих,

по-справжньому

про

здоров'я

своєчасне

трудящих,

проведення

ваЛЬНО-ПРОфілактичних ходів,

відмінну

приміщеннях, реЖИl\IУ

Є.

за­

чистоту

і3

дотримання

тощо.

Лікарі В. А. Шморгун та О. Ткаченко приводять

свою щоденну велику і бла­ городну роботу разом з не­

втомними медсестрами О. А. Бондаренко , С. С . Кеуш, О. М. Юрченио; Г. А . Толоч­ ко, З. М . Маханькавою, Г. І. Ніколаєнко, О. П. Омель­ чук, саНітарками М. М. Гресь, К А. Юрченко, Т. П. Лук'яненко, Г. Ф. Задерою, Н. М. Дасіи . Від усіх, хто перебував тут на ліиуванні, велиие спасибі і иухариам

розшукала

у'топа-

працівники

IСОГО

лід. Але в цю хвилину

мереж М. М. Фесюк І

Колеитив

ліиарні

Фесюк

району

прагнули

с.

======ЕНРАН==== Перша

СІ Ч НЯ

IІрограма

1O.00-«МРIІ'ІlІlІіі кіоск.. (1'..1.). 10.30 «ТоваРIІ "арад)'». (.\1.). ІІ .()() -Наукова 0 .1 ім"іада ДЛЯ ШКО.1f.рів з

-

математик". те,;1ефі ~lЬМ (9 серія).

(М.).

I~ .OO

Худо"",ііі

-

«ЧОl'lІJ)Н тавкістн і собака». ( ,\І.). 13.UU Наша афіша.

3а Н<.ікреСЛСНIІЯМН ХХІ\' З'їЗДУ КПРС. Те л~жу р"а " .ПРОI· l'е,,». (Х аІ" КІВ) . 13 .3,. Ьах Концерт для фор­ тепіано з оркестром (ре,мі·IІОР). 14.UO Теле матч з акробатики: <.;РСР _. ПНР. (М . ) . 1,:'.IJlJ Кольорове теле()а­ чення . Мультфі.1ЬМ. (ЛІ.). 15. 15 Культура С.10ва. 1,•.4:; - Для ВОЇllів Радянської Армії і Флоту. (."І.). 16.10 НаРОдllllіі теле ун шеРСlІтет . (М.). 17.00 Ко.1ьорове телеба ч е llllЯ . • KJlY() кіНОllодорuжеіі». (ЛІ.). 18.()() 1-10ВН­ ни. (М.) . 1&. 10 Нефірі «,\\олоді"ть». (М . ). 19.10 Телефі.' IЬМ .АмеРlІка. ОСlнь-71». (М.). 20.1U I'pa~ Л. Обо­ plH . (М.). 20.~II Програма «Час». (,\1.) . 21.0о ОффеН6<tх оперета «Прекр аС llа Є.lена». Спектакл ь N\oc-

J3 ,U5 -

KOBCbKOI'O МYJIІЧIІOl ' О те а тр у ім . К. Ста­ Hic~'laBCbKOro і

В. Немщювнча-Данченка.

Перша

Наша

Друга

_

Наша

афіша.

ків

хвіст», ЛЯ.1Ьhова вистава. (Одеса). 1\J.1O ХУДОЖllііі фі.1ЬМ «Утамуван­ ня спраги». (1 серія). 20.30 «На добраніч. діти І. . 21.00 Художній фільм ,Утамування спраги» . (2 серія).

НАША АДРЕСА; 255020

Б r"'ОВАР'и , аул.. Кн,іВ' Сl>ка. 154. м.

~

Ху·

12..10

преЗllдент» .

праці

Наро!\, підвн­

в

ВІВТОРОК,

9.35 -

школ.яріВ. .Ор.1Я>.

25 (М.).

«КонцерпшН

(М.).

СІЧНЯ

програма

Нови"".

1O . 1~

-

\1.45

зал

-

Для

телестудії

Кольорове

те­

.1еба чення. «Клуб кіноподорожеіі». (М.) . 11 . 15 Телевізійні вісті. 11.25 Теленарис «Шаан·Кая>. 11 .35 - Шкіль·

.НОВМІ жизнь»

-

23

сІчня, о

вІдбудеться

10

19.()() -

«Тваринництву

ТЕЛЕФОНИ: редактора _

(Донецьк).

«Малиіі

Б,роваlРСl>ка AP:~a,piH~. l(H'ЇIВICI>Koi

промислову

основу».

Ленінськиі\

універ·

і

КаРЛСОlІ ,

що

живе

на

да­

ху».

(.\1.). 21.00 Програма .Час» . (.\1.).21.30 Прем'єра документально· 1'0 телефільму «Юрій Завадський •. (М . ). 22.30 Екран молодих. «Вчений IIОЧННЗЄТЬСЯ

В студентськііі (Одеса). 23.()() КОllцерт. 2:і.45 Телевізіііllі вісті . Друга

аудиторії:..

(Ужгород).

програма

Ко.1ьорове теле()ачеllНЯ « .Чу· 311ЧНllіі кіоск » . (,\1.). 11.'1:, В сфірі «!\\олодість». «Ану, дівч<tта:. . (.\'\.) .

11.1 3 -

НаРОДНllіі

12.4'.

-

(,\І.). (М.) .

13 .30 -

телеуніВС"СlІтет.

«ВізеРУНКIІ" 14.00 1-10ВIІIІIІ. (М . ). lі.30Д.'1Я школ я rів. «ЧеМllіОIlIl n чеРВОllІІХ гг.1стуках». ( ,\І.). 18.00 НОВІІНІІ. ([",І.). 18.10 Ilередача «Здоров ' ".. (М . ). 1~ . 1O Ко.1ЬОlЮВС те .lебаЧСIІIІЯ. Фільм · ба.1СТ ,Ромео і Джульєтта». (М . ) . 19.00 Програма псреда ч. 19.05 Телс­ фі.%м «Лісова сторона • . 19.30 Кон ­ церт. В перерві .На добраніч. ді­ ти!. . 21.30 Художній телефіЛЬМ .Гребля •.

Tc.1e llapllC

l · іДЕК,С б1%!.

орган Броварского горкома

Советов депутатов трудящихся Киевской области. 19·3·82, заст.

годині.

с"тет міЛЬЙОllів. (М . ). 19.30 - Кольо­ рове те"ебачення. Х УДОЖllііі телефільм

КОММУНИСТllческой партии УкраИНЬІ, городского и ра ПО. НІ/ОГО редактора \ боти), фотокореспоltдента -

вlддlліа (партійного життя, промисловостІ, масово. ,О·

завтра,

ІНІЙ екран. Фі зика Д,lЯ УЧllів 10 класу «Ре активні ОПОРИ В колах змінного "ТРУМУ» . 12.10 Балет І . Морозова .Лікар Аіібомпь». (Донсцьк). 16.25 Наша афіш а . Iб.30 До 100-річчя з ДІІЯ народження М. СКРIlПllика. 16.50.М итці наШОI'О краю.. (ВОРОШІІЛОВ­ І·рад). 17.40 Те,1евізіііllі вісті. 18.00 - Для шко.qярів. «Знаііомтесь. «Дзво' "НК». (Дllіпропетровськ). 18.30 Лl у.q ьтфільм «Стара іграшка». 18.40За накресленнями ХХІV З ' ЇЗДУ КПРС.

иароДо

( ,\1.). Перша

18.10 -«Паш·

11.10 -

засІдання літератур­

студії

Гв,гта

118ХОДВI.

у вlвтереи.

чеІe€Р І су60т) . 19·4_67. I\Jа.nОlllдальиоге с:ек-

ретар" ~ 19·3-18. вІддІлу сlльськ. господарства ..... 19-4-41.

о.бласТ'l, вул. IK~i.BCbКa, 154. ТeJJЩо.н -

19-4-57

незважаючи

при­

Зам. 335-8675.

на _ те,

що

них,

але

чина

далеио

кризи

не

єдина

сіоністсько.го

при­

руху.

Навіть серед сіоні·сrських ке­ ріВНИ1ііВ тепер .почали з' явля­ тися дія,чі, Яh)і вважають згуб­ Ji.1f~1И загарбницьк.у м!літарист­ сь:ку політику Тель-Авіва щодо арабських краї'I-\ його ставиу на

Iмпер!ал.!СТИЧНі

держави,

насаМІперед США, і його злоб­ ний антнра'дЯJНСЬ'ИИЙ курс . Так 'на ДУ:\1Ку ма'на,

всесвітньої зації, «час

їль» .

Наума

КОЛИШНЬОГО

Гольд­

tIIрезидента

сіОН1істської орган!­ пращює не на Ізра­

« НИНіШнє

сіот'!стсьие

ке ­

рі,внltЦТВО, відзначає BJiH, не зважає на · той факт, що ми живемо в період, коли станови­ ще і сила ,зах.ідних держав ШВИ'ДКО йдуть до занепаду».

На єру'салимському

ионтрес!

СЮlе ГОЛЬД:vlан мав зробити новну !Доповідь tПро 75-р!ч'чя Ні!СТСЬКОГО руху . Та досить ло Гольдма'НіУ 'Е'а:переДОДНI!

,рища вІдкрито

ос­ с!о' бу­

збо­

висловити своІ

сумніви, як на вимогу Тель-Аві­ ва орган.і1затори с'!онІстського конгресу анулювали надіслане

.Йому

заП'РОШetН'Ня .

-Оlон!стсьи!

не тільки своє безсилля

:му,

іКРУТСТВО . ВОF.нрозписалися та­

яиі

вкладають

сумнl1іУ

иерує

свої

кап!та­

не заЛИlШають н!­ втому.

прагнеН'Ня до

За рахунок

що

ни­

ватажни

кож у

цИ'м

жестом

тому

що

наживи.

безжалІсної

І бан­

сІоністсь}(ий

С . ЛОСЄВ,

екс­

новить 23 проценти майже в два рази більше, 'Н!Ж у США. «Ізраїлю потрlбнl не люди, а

визнали

' рух ОПИНИЕСЯ В глухому иут! . (ТАРС).

плуатації ізраїльських трудя­ щих середня норма прибутку, одержувана Ьноземгими ВКЛ3іД­ никами КаІп!талу в Ізраїл!, ста­

Редакт.р Викрадені

Є. ФЕДИН.

печатку

ківської

восьмирічної недійсними.

і

штамп школи

Літоч вважати

ВИКОНКОМУ БРОВАРСЬКОІ МІСЬКОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ трудящих

НА

голова

ДО УВАГИ JIIТСТУДIИЦIВ! Чергове

що

лі соціальної нерівності, безро­ біття і злиднів одна з голов­

КіІ'!'СЬКИХ баІН'Кlр!в Лемана, Кун­ Леба та інших дІлкl'в В!Д сlоніз­

ми

••••••••••••••••••••• ної

включено до ~;OHг,pecy і з

дІ вlдстоюють Інтереси тІсно зв'язаної з іМlПерlалLзмом !зра­ ЇЛliС ЬИОЇ буржуазії. яиа екс­ пл уатує н еlмущі маси єврейсь­ них !ммігрантІв. Ц1л! аме ри­

ПОСТІЙНУ РОБОТУ

терміново потрібні:

TOBap·WCTBa

еПОЖИВЧОIГО

иурсу.

З:\lУШetні визна'ти,

якого

магази­

редакцію

ро.зрахову­

що сl0ністсьиі ватажки наоправ­

економІсти, головнІ бухгалтери, старші бухгалтери по зарплатІ і матерІалах, бухгалтери по зарплаті і матерІалах, дІловод у ЗАГС, сторож. Адреса: вул . Голов'на, 15_

І. Корж.

програма

«ПершнН

повід(}мив

)Ііського

Дл"

-

«Бунтівна заста ва».

rt[ЮДУКТIІВlІості

Друга 'програма

18.10 -

-

"ОМ У господарстві». 1 ~.01I [>имськвіі­ Корсаков «СніГУРОliька». СпектаК.1Ь Харківсько го театру оперll та ба.1ету . (Харків). В перерВІ «На добраlllЧ. діти». 21.30 Ірзклііі Л"дf\ОIlIIlШR розповідае» . (,\1.). 22.3О «lІодорож в кра і ну СIІМфОflіЮ •. (М . ). 23.30 НО· UI!IIII.

ста­

Тель-А,вів потребує робочої си­ ли і ("гарматного м'яса» для ізраїльсьиої армії . A.'le 24 роки існування дер­ жави Ilз раїль наочно поиазали,

«3амітка ()бговорювалась на 'загальних зборах нашо'го кО>Лек­ тиву. Вин. ні суворо попереджені. Т' ОРіг()вельні т(}чки МСТ заі бе'зпе­ чені ПРОТИПOlжежним інвента.рем»,

програма

16.40

пра.вил

J\аlWпа:~''ії

ли в Ізраїлі

нмlИ І\.н,яжицьк()го куща.

ча­

lі.2'> Наша афіша. lі.3О ННП телеунівеРСlІтет. «lli.'lЯХIІ ЩСІІІІН

_._._._._._~,

протипож~жних

СІЧНЯ

Те ,1свізііі"і вісті.

Тед еСlJек таК.1Ь

..

шій газет·і була надрукована за­ мітка «Везвід.повідальнkть», .в якій йшла мова про порушення

школярів . «Загін відважних». (До­ lІецьк) . 17.40 Телевізіііні вісті. 18.00 «Від ПОl{еді~']ка до ПОllеділка». 10.10 Республікаllська фі з ико-мате­ маТIІЧllа ШКОJlа . 18.40 К,Оllцерт во­ ка ,і'll.НОГО ансамбл ю «Колеги». (Bi~1b­ ІІЮС). 19.11J «Ви нро ваших друзів». 1\1.'10 Художиііі фільм «Третн доч­ ка». (М . ). 21.00 Програма .Час>. (.\1 . ). 21.3О - ;\\0.1ЬЄР .Витівки Ска­ неllа». Сп єктаК.:IЬ Одеського МУЗІІЧ­ lю-драмаТIJЧIІОГО театру ім. Жовтвевої револ юції . (Од~сз). 2J.05 .Оіі У лу­ з і каЛllllа СТОН.1а». (Львів) . 23.·1:;Те.'1евізіііllі вісті. ДОЖJJііі фільм

І

ГР'УД.ня минулого Р(ЖУ В на­

2

прово-

афіша .

6

класу Піонерка Д. СвІ-

чисті.

24

дери

Пожінвентарем ~абе~печені

ПуХівиа.

11 .00 -

'навколо про

'плив Ю11грантів в Ізраїль З':'vlен­

__

проявленою

ПОНЕДІЛОК,

І

шується,

со Плоске. На фото: учениця

ірина.

цієї

Це (<,питання» порядку денного

'/ЕЛil , "іа,' ~.

Д. ПИСАРЕНКО

16.30 -

істерію «:питання

ють відвернути увагу світової ГРО:\lадсьиості від свого аван­

непо­

подарувати

увагою,

неї .

зва,ного

новище євреїв в ср.СР» , інІці­

електро-

І. А. ТопІха. І. і С . ФЕСЕНКИ, батьки.

Михайло

стку свого тепла і серця, щоб ,в она залишилась задо­

Б.JІАкитниіі 11 ЕДІЛЯ, 23

погляд

за,вжди

до

так

Броварсь-

ючого І витягла його на

rreрший

волена

тирадянську

і· ншої причИ'~:н. Як напередодні СI\Л/шанаm конгресу, так і на його засідаННі1Х сіоністсьні лі­

хворих

ии

вИ'нищувачів,БО:\I­

140

Н. Ю. Лимаренко, Ba~l,

дить таиож велииу профілаи­ тичну роботу серед населен­ ня, обслуговує Jliточии, дві фабриии, учнів середньої шиоли . За иожною медсе­ строю заиріплено один илас. ДвіЧі на місяць здійснюєть­ ся огляд дітей. Щороиу в JІітиах J1.іиуєть­ ся близьио двох тисяч хво­ рих, інваліди Великої Віт­ чизняної війни з усього району, бо для НИХ тут від­ ведена спеціальна палата. Кожній людин1, що набира­ лася здоров'я, медпрацlвни­

про

АВІіну ще

бардувальників. Нагнітаючи а'Н­

спасибі й Вам, лікарю

ополонку, Ді а-

боту виионують пралі Н. Не­ Біленио, П . Ворона, Л треба. Завдяии їх працьови­ тим руиам білизна і одяг

ліку­

'зобов ' аза'ННЮ! поставити Тель-

руку в

мітну, але таиу потрібну ро­

во­

п lдбадьррена ВашЬнгтона

тюристичного

готують иалорійну і різнома­ нітну їжу для хворих .

дбають

армія,

могу товаришеві. Велике батьківське

А. В. Шрам, Н . С. Скульбі­ ді. Це вони завжди вчасно

чуй­

Ізраїльська

воді плавала лише шапочка.

Миколайовнч

працівників

ВЧИ'~'нла

атори

4I_'-'-'-'-'-~-'-'_'_'_'_'_'_'_'_'_(f_'_'_'_,~_'_'_"_~_',

ДЛЯ

їх

безстрашну дочку, котра, ризикуючи життям, кинулась на допо-

тро монтери

диться в J1ітківській дільни­ чній лікарні. Для всіх мед­

«Всесвітнього» сі'оніст­

ського ионгресу збіглося з новюш Н8Jпа;щ:vlИ на ЛІван, що

спаснбl

танож батькам її НеонІлі Іванівні та Федору Андрійовнчу Свіри-

кричати, звати на допоltl0ГУ. Ії почули елек-

тру­

щире

ючого. Але тонкий лІд І пІд її иогами пров алювався. ТодІ воиа лнг-

-

торів

школи.

лася

лід не витримав, І вони обоє ошшилися у водІ. Дівчинка почала

колектив

Лимаренно. І

МИ безмежно вдячнІ піонерцl Діаиі за вр ятування сина. Низький

рятувати

НОЖНОІ'О ра'зу, коли активізу­ робоча худоба~, до такого ються воєнні готування IзраУлю, ВИС:НОВКУ прийшли триста ЄВ­ 'Коли ча,стішають збройн! вторг­ рейсь'ких сі,мей вих!дців :3 неНЕ'Я і.зраїЛЬСЬКОї вояччини на радянської ГруЗlії, ЯН! виї'хали території СУС'!ДНlХ ара'6ських в Із.раїль, а недавно надіслали держав, .пропаганда сіоні,стІв до Верховн'Ої Ради СРСР лис­ ЗЧИНЯЄ 'lІеса,мовитий галас. Так, та з .прохання:\'( дозволити ЇМ по­ Сlі.'lИ'I\<І'ННЯ 18 січня в Єрусали­ вернутися 'Е'азад . Крах іллюзій УІі чергового шабашу провока­ :i' :vIMi,rpaIНTiB, які зазнали в Ізраї­

от сьогодні Діана з Іго-

одному легеНЬКОl\ІУ платтячку побігла до озера і сміливо кнну-

на

Невеликий, але дружний і

на-

думувала.

Юріївна

Засуиувши поглибше

працьовитий

по-

життя

'кої дlльиичної лІкарні заслужений лікар Української РСР НадІя

добралася до ополонки. Та хлопчика не побачила у крижаній

ЧУЙНІ

три-

за

у цей час шестикласІШЦЯ ДІана Свlрина, вийшовшн на подвІр'я, почула крик дитини.

одягнувшн

На

до

ім

шого сина. Багато сил І уміння доклала головний лІкар Гоголlвсь-

ДІвчинка не довго роз-

УВАЖНІ,

години

ннвся У водІ. не

СІОНІСТСЬНІ ПРИСЛУЖНИКИ ВАШІНГТОНА

приБІг-

ковзалися, гуляли. Раппровалився,

~'_'_'_II_OI_~_a_ta:_r,_I)_ft"'~.

Воии

ли до озера, кииули кlиець мотузки потер-

.f . . . . . _. . . . . . . . _. . . . . . . · . . . . . . . ··#· 'Виконавчий комітет.

~~"#~~~~~~'~~~~~~~I~~#~~~~~~.

ЦЕНТРАЛЬНІй РЕМОНТНО-ТЕХНІЧНІй БАЗІ (ЦРТБ)

і

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

:

потрібні:

І

І~

інженери-конструк:roри на посади ст, а'ршихі:

.і.нженерів,

і

токарі, слюсарі,

f

елеКТРIИКИ, муляри,

підсобні робітники.

ВіА запізничної станції Бровари Ао міСЦА роботи піАвазеННR ЗАіЙСНЮЄТЬСR спужбовим автобусом. Робітники забез-

~

~

: пзчуються папивом по пільгових цінах, ім наАаЄТЬСА гурто- : lІ'иток, дпя них СПОРУАЖУЮТЬСR житпові БУАИНКИ : Звертатися на адресу: м. Бровари , вул. Геолог!в, 6. хати автобусами І, 3, 41 -маршрут!в до J3упинии «В!йськ-

~

і:

юмат» .

............................................................ _....... ------------Адміністрація.

---------------------------------------------~----РАйПОБУТКО :V\БІНАТУ НА ПОСТІйНУ

РОБОТУ

потрібні: майстри пошиття верхнього жіночого та чоловічого одягу, майстри пошиття та ремонту взуття,

фотографи, шофери, майстри по ремонту ГОДИlНникі,в,

закрійники верх'НЬОТО жіночого та чоловічого одягу,

наладчики швейних машин. Адреса: Брова.ри, ВУ ,1 . КИЇlв,ська,

146.. ВЇ>,діділ tКaдpi'B. Дирекція.

.-------------....- .....--------------------------....-------------.

10 номер 1972 рік  

10 номер 1972 рік

10 номер 1972 рік  

10 номер 1972 рік

Advertisement