Issuu on Google+

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

ИР АІН, ЄДНАЯТЕСЯІ

РІК ВИДАННЯ

30-А.

і- ':- ;0-(~8~6~!

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО ТА РАИОННОУ РАДИ ДЕПУТАТІВ

71 бор"" В 6.8r

КОМІТЕТУ КОМУНlСТИЧНОУ ПАРТІУ УКРАІНИ ТРУДЯЩИХ КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ

Р ад

до

~

"-4:"

відзвітувались перед своїми виборцями. ці

звіти свідчать про те, що останнім часом помітно активізували свою роботу Ради, чому сприяв прийнятий Верховною Радою

В органи державного самоврядування lІаш ІІарод посиmlЄ своїх кращих синів і дочок, які з честю виправдовують їх довір'я. На минулих , наприклад, виборах до місцевих Рад депуrатів трудящих в районі

ур<.;р Закон про селищні та сільські Ради. Розширилась участь трудящих в управліllні ВИРООІІИЦТВОМ, що сприяє підвищенню його ефективності, успішному виконанню виробничих планів.

НЕДІЛЮ, 16 БЕРЕЗНЯ 1969 РОКУ.

було обрано 1173 депутати. Серед них пе-

Разом з цим окремі виконкоми сільських

Вибори до органів держав~ої влади завжди були в нашІй країІІі важливою подією в житті кожної радяиської людини -

редовики і новатори виробющтва, кращі представникн радянської інтелігенції, пар-

Далеко за межами району відомі депутати місцевих Рад, Герої Соціалістичної Праці доярка радгоспу «Русанівський» Ма-

СНОВllика Комуністичної партії і Радянської держави В . І . Леніна. На підприємствах міста і району, в радфабриках все ширше розгор а ·

госп х І птахо . . тається СОЦІаЛІстичне змагання за ГІДну зу. • ро е и СТРIЧ ЮВІлею вождя, за ДОСТ ков в ко'яти і пання завдань четвертого року n р чки,

Ш еверун, Г

за Д альше ПI'днесення продуктивност', працІ і

збільшения

виробництва

промислово І

заводу

на , слюсар заводу

Аиатолій ВаСIМЬОВИЧ

І

сільськогосподарської продукції.

слюсар

Своєю

Четверта сесія Верховної Ради Україн-

депутати

.

_.

ЛОСКІВСЬКО'

народу

СІЛЬСЬКИХ

ВІДчувають

працювати

чес-

ад,

'IИЮ

агітпункти .

ря і матеріалу

РОЖllівської,

кеРІВНИКИ

контроль. Всюди Уже

допомогу

при розв'язанні господарських і культурно-

діJIыlці,' почнеться

поліпшення

побутових Пllтань.

до CK ,1<lДy виБОРЧІІХ 1(0місіЙ. До складу цих

добробуту

радянських людей .

МісцеВIІМ Радам багато ІІалежить зроби-

lрОСТИ на 7 процентів, виробництво промислової ПРОДУКЦІї зросте на 6,2 процента,

ТІІ по практичному перетворенню в життя завдаllЬ п'ятирічки. Це ВОІІИ покликані

з ЧИ:: Jlа аКТlІвістів, які мають досвід і коРІІСТУЮТЬСЯ авторитетом серед в~tборців.

ти про організацію торгівлі, да.~ьше поліпшення kультурно-побутового обслуговуванІІЯ населення, домагатись кращого благоустрою міста і сіл району. Вибори це своєрідний звіт Рад про

дистів, на повну широчінь була Р01горнута масово-політична робота серед насслеllНЯ. Вибори до місцсвих Рад повинні щюдемонструвати непорушну єдність партії й наро-

ширити виробництво електроенергії,

здійснювати суворий контроль за використанням наявних ресурсів і можливостей, природних багатств і коштів, постійно дба-

видо-

бування газу, нафти, залізної руди тощо. Все це вимагатиме дальшого розвитку радянської демократії, залучення трудящих до управління державою, господарським і культурним будівництвом, зростатиме роль місцевих Рад в усіх галузях життя.

проsедену роботу. Чимало

вже

уже неможливо щ('нні

.1ЮЮІОСЬ

Пu всііі країні проходять

сягнеННЮlll

flI,

міТИIІ-

учасню,и ЯКИХ вітають б,lИС~

R

КОС'lосі.

У дні підготовки ського ювілею

КОНСТI))lіторів,

~

ду, в~литись В я~краву демонстрацію нашої силн І могутносТІ.

УІ\ІІ і техніки,

подвиг

братів, які здійСНИ,lИ

зоряних

l' ЧИС.1СННИХ

Te.'1eгpa~IaX,

що

надходять у ці дні з }'сіх І\інців

ЩI:І Їн 11 , робіТНИКIІ і КО.1ГОСПНИI\И,

ВЧ('lІі і сту.:\еIlТІІ,

I)ОВ.lf'IfIlЯ

Во.lодюшрові

Шата,lО-

ні €:шсеєву і Євгснові

103» ,

хрунову.

ПОЗДОРОВ;JЯЄМО е' l\іпажі кос­

~lічних 1\0pau,liB «Союз-.! » і « Со­ ЮJ-5» з успіШНЮI пов('рнснням Юl рідну 3е)l,lЮ ніС,l)! б.lIlСI\УЧОГО вщатного

1 В(I\щів

кожним

рцrocпк

і

днем

все більше

птахофабрики

надходить складннх

ханізмІв. Тільки за останнііі чеj:.'ез

нання

торговельну

базу

«Сільгосптехніка»

і

т АЗ-93.

придбав

три

Надііішло також

Радгоспи

та

час

райоб ' єд­

радгосп

311V

У

но ­

д ів,,'ша ще

1

!Іа І, О РОВУ по і4\5 кі ,lогрзмів ' 10.~Ol(a .

На фото : М. Меllжега . Фото А. Козака.

ф

багато

10

кар -

інших

«Великодимерський»

«Плосківський»

новозбудованих

прнДбали

для

кормоцехів

спе­

ціальне обладнання,

яке

почали

монтувати.

Л.

САНКІН,

ке;J)'ЮЧI\Й райоб'єднзНlНЯіМ «Сі,lI:iГОClптехн'іка » .

,1IШОЧ()I\,

залишив

на

П'ЗМ ять

\ )І\· ністів . ~ . Шах і ) рська каСI\:! :1 Донба­ ~ су, \HJ.,r.lh Р()ЗЛИВНОГ() І,овша ~ ~)~ ііі1IJш.іJ! ( ~Тра;J\l а ш~·» , . ~Iil!: ет', OPUHbOB!I!\il, ~ ЯI\ОГО .lеlllll ви- ~ ('ТР, 39 на ФlН.1ЯНІ('[,I,О~IУ ВОІ;- \

~

.1алі в Ппрограді , українські ~ РУІШІІ!І\!І , різні ФотоальбюlИ та ~ ~ (;а,<lТО іншого подарували в \

\

~

' І\і .lні ~'ІснінсыQI)Iуy чзеєві ра- \ .1яIlсы\1 ДІОди . ,

Приоувають подарунки і з ~ ~ :!ilрубі:"НIІХ I\P~ЇH. Французькі ~ ~ 1;(; ~IУ!llСТlІ

НЦlслал~{

ФОТО.10- ~

Еу"енти, що розповцають про ~

пр р rо) вання В . І. деніна в Па- ~

Ііорейсы\i .1ррі в ~ r.'po ві.l ві.13ННЯ ден ін- ~ С Ь}'(ГО БУ,ЩНI\}- за;JИШИДИ ~i6- , pfln;i.

п:; \і' я1 Ь

Р<1ННЯ творів В. І. Леніна ко- ~ jil'jj('I.I\ОЮ

~[OBOIO.

Подарунки ~

fl<1 . іііішди із Болга.рії,

ПОЛЬЩі,!

і{) !іи, Гвінеї.

(ТАРС).

Корми заготовляють заздалегІдь

екска­

автосамоскиди

топ.лекомбаЙнів

ме­

кож­

бі ,IЬШН~1 завзятТЯ ~І , Доїть ЩОДНЯ

1:-153, радгосп «Гоголівсь­

кий»

,раііону

машин

році

що

(РАТАУ).

ватор

8

вом у

о:ш а )IСНУШI­

машин. І

з

на

ТР У ДИТЬСЯ

Вітчизни.

«Красилівський»

Вагоме поповнення

цент­

\lОл ока,

~II пере'IОГУ в KOC\lnci НОВlі'Ш І успі~з,ш в праці на (i.-IіІГО .1ЮUИ­

'ІОЇ

корів

787

Ki ,lorpa~liH_

ЧУДОВИХ l\nраб.lів « Со­ I\O.-II'иивів

групи

ну К1РОВУ ПО

ГОВОРIІ.lII пр() готовніСl h ви-

роі\ничlt:\

ВО С Ь­

ІІікотІ .

стаllОВ!ІТЬ

1;()с"онавтlI.I

наукового

нформація І Іпо РА.йов~

нерів

~' ча СНI\І\Il ,lіТШlгів від щирогu Н')~.,\ОРОПИ .1И

ма.lа

надоїла

~1:Cla~ 1'I,раїНІІ. (:('ІЩЯ

пра ц ю\::

Від

B;:\UPI1CJ, "іПIНГІІ трудящих У ІіlІєві, Xapl,iJlJi, О,lесі І' а n інших

поз,'\о-

« !'рз ­

,\\арія Мен ­

миїl pil\ , А.lе т а КІІХ успіхів, ЯКІІХ до ­ бlIласн торік, ще

l' ЗВ ЯЗКУ З б.1ИСI'УЧЮI зав('\)­ ШСННЮІ HeOYBa.loro I'РУJlОВfI>,'О КО С )lіЧIІОГ() nO.ll,OTY, який :Ш11'If'­ нув СООflЮ !ІUВІІЙ Щ' . НlI,иіі І;РОІ; у піДlі()Р Р llllі пр()сторів Всесвіту ,

і

пров едення

же г а

ВИЩОГО

lІе

ву, Борисові ВО,lИНОВУ, О.1ексіє-

-

ІІИ-

на.

Оудів('.1ЬНИlШ

і )ІОРЯКИ Ш.1ЮТЬ сердечні

ра,1ГО С П У

СIІ"іIJСI>КИі'І » РО~I :JllіВll а

новий ек- технічнOJ-() УЧIІ. IІІIЩІ і)н'иі БаУ'lа­

спеіНlмент У космосі. В прийняТИХ на )lіТИllгах резодюціях TPY~ ,~нщих м, іст і C'.l бажають УЧt'ШВІ, іlfженера~, TexцiKa~1 і ROC)Іі ~laBTaM нових успіхів у P();Js КI)llп'і таЄ:llНИЦЬ Всесаіту.

ху­

~ і « На l: атОРЖIІОМУ острові ». В ~ НИХ вірші і спога.,\и . Ф. М.

1-1 з ~ 1 (), lO'ІlІіїI фер ­

мі

ВИК,lаД11'lі, снів-

робіТJIIН:Н ~IOC I\()IJCI,I\OГO

ДО Ленін­

народний

~ ПrТР()I1:l 1а інших СТЩJИХ 1;0-

РО'lіТ!lИlі і в,

-

Філіалу

про ці незабутні хвилини кни­ ~ 1'11 « Полу,,'я наших cep.le!(b »

:\а:\ОI\-

уч('ню;,

J.;уче досягнення раДЯНСI>КОЇ на- ШУТЬ СТУДСllll1,

\

ДОЖНИК СРСР М. М . Жуков по­ :\арував Ульянор.СЬКО~IУ музе­ Рові ПОНЦ 150 своїх творів із c rpiї « Життя і революційна ді­ Я:Jьність В. І. Леніна » . Один :І найстзріших учасників рево­ .1юціііного РУХУ в Росії, член lіПРС 3 1896 року Ф. И. Пет' ров, відвідавши ленінський , бу­

висунути кращих людей

НОJJИ'JI! ВIІДllТIІШIИ

наших

~Т.1ЬЯНОВСЬКОГО

в

ПРИМі-!

чено зал подарунків .

Народ пишається СВОЇМИ геРОНIИ Be,llfKa перемога в КОС)lосі на- ексш'РЮН:JПУ

Іх ~

ніна , який розміститься в спо­ руджуваному Ленінському ме­ моріаЛЬНО~IУ центрі, передба­

ШIIIIІІIIIIIIIIIШIIUlIIIШШПlIIIIШIIIШIIIIIIШIIШIIIIIШШШIІIIllllllШШllllШШШШШflllШllШlllllllШііlllШlllllllllШllіll1&ііі

дихає і Ра:\УЄ радянських .1lOдeїl.

В. І.

Центрального музею В. І. Ле­

Партійним організаціям слід подбати, щоб уже зараз на підприємствах, в ее.чах району звучав голос аг_ітаторів і пропаган-

депутатів

усіх

J

розмістити

музеї. Тому в новому

кандидатів

Тільки наllіональний доход за 1969 рік має

збільшиться випуск товарів народного споживання, виробництво сільськогосподарських продуктів. Передбачено значно роз-

комісій lІотрібllO

висунення

......

хто привозить ·по.:\аруНlШ.

треба

вого і сільськогосподарського виробництва.

~#

відують Будинок-музей

для обладнання виборчих

J

..

Леніна в 1Т льяновську. Багато

дільниць. В раЙОllі вже утворені виборч.' окр""и, IІсзабаром будуть утворені виборчі

го~подарств

-~~

Тисячі екскурсантів

повинн,'

зараз

;

кінців земної І\улі щороку від- ~

дбати про придбаНIІЯ lІеобхіДIІОГО іивента-

зарекомеllдува.ли

Літківської, Р

'0"

ПОСТIИНО

"ід неослабний

Горєлов та інші.

організаторською роботою,

ним служіllНЯМ

себе П

.

СЬКОЇ РСР прийняла важливі РІшення, спрямоваllі на дальше зростання промисло-

порошкової металургії

Ціна 2 коп.

музеЄВІ

Вибори до Рад ваЖ.лива пол,'тична кампаllія. Обов'язок первинних парт,·и·них організацій, виконкомів Рад депутаТI'в трудящих взяти підготовку і проведення їх

холодильників

~

вати СRОЮ діяльність, зробити все для того, щоб ліквідувати недоліки і докорінно поліпшити свою роботу .

ригорій Мойсейович Грицик, майстер цеху заводу пластмас Марія Федорівна Щетині-

~~~H:.

леНІНСЬКОМУ

з внробництвом, не працюють депутатські школи . Тому, йдучи назустріч виборам, виконкоми Рад повинні глибоко проаналізу-

рія Захарівна Пильтяй і ланкова радгоспу «Зоря» Катерина Терентіївна Дяченко, бригадир птахоферми Пухівського племптахорепродуктора Олександра Федорівна

~

пають організаторами мас. Це передусім стосується Заворицької сільської Ради, КалиніRСЬКОЇ, де майже зовсім не працюють постіііні комісії, не відчувається зв'язку

kисокого довір·я.

що вона провадиться напередодні знаменної дати в істори нашої Батьківщиии ГОО-річного ювілею з дня народження за-

23

вождя

Рад не проявляють активності, слабо hбаю'ГЬ про добробут трудящих, не висту-

тійні та комсомольські праціВIІIІКИ, які tвоєю невтомною працею, самовідданим 'служittням своєму наРодові удостоїлися

повновладного господаря своєї долі, активного будівника комунізму. Нинішня виборча кампанія має свою особливість в тому,

~

Г;:;::B-="'---д--~p

районної і міської Рад депутатів трудящих

УКАЗОМ ПРЕЗИДІІ Верховної Ради Української РСР вибори до обласних, районннх, міських, районних у містах, селищІІИХ і сільських Рад депутатів трудящих дванаДI,ятого скликання призначені на

ЧЕТВЕР

ЦІКАВО І ЗМІСТОВНО

пису "РОМОВУ В. І. Леніна

Людно, було того ,вечора в ле­

трудову дисциплІну». Пoriм учителька Н. А_ Тютюн­

нінській

кімнаті

Семиполківсько-

~ільського Будинку

•0

Сюди

на ленінські

ЙШЛИ

ре бітники,

старших гою

еони

класів.

таке Радянська

культури.

читання при­ МОлодь,

З

учні

великою

прослухали

у

ува­

. . ПІДбила Пlдсумки

роботи

Н. ВАСИЛЕНКО.

значно перевиконала виробничий

план.

Зараз

успішно

продовжує

за l-поруджуваТIt в центрі села ма­

Мh·tу.лий рік бригада РБУ Київптахопрому, яка обслуговує КаЛИТЯН'СЬКУ птахофабрику.

«Щр

та -1с Про

ник для присутні" прочитала лекцію «В. І. Ленін вождь і організатор Великої Жовтневої .:оціалістичної революції».

ГР~\lза-

новий МАГ А3ИН

влада»

Бригада

азин ~яМи.

:s

підсобними приміщенп. ,пАЛЬЧИК, ВИIКОnJЮб .

Багато зараз роботи у тварии­ ників. Треба нагодувати худобу, прибрати приміщення, завезти корми

.

У радгоспі «Бобрицький" добре налагоджено годівлю й завезення

кормів. Старанно працюють фура­ жири першого відділка, яким ке­ рує М. М. Кацалап. Вони заготов­ ляють

корми

заздалегідь

ІІа

20

днів. Особливим сумлінням від­ значаються Карпо і Катерина Богдановичі та інші робітники. Хороша годівля тварин є запо­ рукою підвищення надоїв молока.

В. НЕБРАТ, юнкор.


1IIIJIIШППI1IIIП1IIIШI1 1 111IПШIІІIIПlПIПlПlIIШIIIПППІIIIПlIІІПlIIIІІIIIІІ1ІІІІІІШllllllmmllllllШІ

Радгосп

«ГоголіВСЬJШЙ»

-'

РУ;lЗИ

на

силос

і

зелену

Тільни таІ,і

/{ультури,

ЛІ{

TPY~OMiCТI;i

/{артопля та

то зр~БИЛИ механізатори, одн

ОВОЧІ,

наявІНІ

резерви

ще

далено

l!(

не

займають БЛИЗЬJ;О ДВОХ тисяч геl(тарів. нунурудза н,! СИ.lОС -

вичерпані, техніна винористо­ вується не на повну потужність.

понад т~~ячу Г~IiTapiB. В.ирощу·

Що це тан, свідчать такі цtiф­

ваННІ!. ІХ l\Jaиже ПОВЮСТЮ, а I!рllХ І озимих зе.рнових . повJIIСТЮ, lІереКЛ:lдено на П;Н:ЧІ ма-

ри: середньоденний впробітOJ\ на 15-сильний трантор стано­ вить 2,2 гентара умовної оран-

шин.

Ю!

Отже, роль техніни і людей, що праJ\ЮЮТЬ на ній, величезна. А ян вона ВІО;ористовується?

Одна з причин неВІО;онання норм, підкреслив бухгал­ тер-обліковець тракторного пар­

Про

ну Ф. Оснач,

це

і

йшла мова

на

В.

ро;mовї.'ПІ

Осадчий

нещо-

докладно

~Іеханізаторам

були посе· /ЮЖНОl\1У

планової

і

врожайності.

Та трапля:юся тан, що під час ВІшонання Оl,ремих робіт, зо­ І\рема збирання врожаю, робота

проводиться шується

«СНОПОМ». за

ставлення

до

му

не

завжди

Пору­

доручену

правильно

додатнова

визна­

оплата.

На нараді виступив дирентор радгоспу В. Лазарєв. Механіза­ тори

техніни

взяли

на

честь

сторіччя

ТРІО,тори і номбайни винористо-

від дня народження В. І. Леніна підвищені зобов'язання по виро-

вуваJIИСЯ

щуванню високого

не

по,господарсьни,

врожаю всіх

сільсьногосподарсьних

мали Mi~цe перевитрати пально­

гентарі по

17.4 центнера аерно' ГО, мастила, ремонтних аасобів. внх, пО 82 центнери нартоп.lі, Ян позитивне, відзначалося, по 96 центнерів овочів, I;Y!;~'- :цо [\ господарстві за певними

культур.

Г. МЕДВЕДЕНКО, редактор

багатотиражної га­

зети «За

Вітчизну».

заП_lанова­

центів.

індивідуальний оБЛіІі,

відповідальність

замість

них 420 тисяч. ПРО~Уl\Тивність праці зрос.rш на 4 проценти. План по ремонту житлових бу­ ДИНl;:ів ВНlюнаний на 112 про­

переви­

чається

~бале

механізаторів.

одержать

навантаженням.

участь у госпо~арській

на

конання

вони

ВИІіонання

ділянну роботи, !\ОН'J1роль. А то­

принладів, J;ОЛИ череа незадо­ вільну організацію праці, не­

діяль-

яну

умові

що чимало транторів перебуває тривалий час у ремонті або пра­ цює В одну ЗМіНу і з неповним

II:H:.li;lIiН господнрсыігоo роІіУ, ГРУНТОВНО проаналіаували

редні. ВирощеН:J

нинів надходять скарги на неза­ довільну яні сть робіт. А це то­

полягає в тому,

-

На нараді наводилося чимало

Наслідни справді

/шрбованців

при

3,6.

про

ності нолентиву

оплатою,

-

давно проведеній нараді механізаторів радгоспу. ГО.l0ВНИЙ інженер П. Проц('н та головний arpOHO:li

при плані

чимало

завдання, обізнані з додаТJ;ОВОЮ

Ідучи назустріч 100-річчю-з дня народжрння В. І. Леніна, робітники ремонтно-БУДівельної дільниці ]\<'Q 7 добре попрацюва­ ЛИ в минулому році. ВОНИ ви­ нонали найрізноманітніших бу­ дівельних робіт на 434 тисячі

бригадами, ланнами закріплює­ ться на весь сеаон відповідна земельна площа, техніна, нолен­ тиви ножної виробничої одини­ ці, механізатори знають свої

MRCY

один З найбільших на Бровар-І ВkЙШЛО по 113 центнерів. I~aгa­ щині.

Переборюючи труднощі

При цьому необхідно відзна­ чити, що наші люди здійснюют!;> майже всі ВИДИ робіт: :1ага.'1ЬНО­ будівельні, сантехнічні, шляхо­ ві, елеНТРО;VІОнтаЖНі. у

минулому

РОЦі

колентив

дільниці займався ремонтом ву­ лиць, дитячих я(;t./.\;1І 1 та NQ 2, ВроваРСЬІЮЇ Шl\оли-інтер­ нату, Заворицьної та Гоголів­ сьної дільничних лінарень, бу­

дував мости по ву лиці

Петров­

сьного

споруд:

і

Маяновсьного,

жував двоповерхові будинни сільських Рад у Семиполнах і Калинівці, цех на Троєщинсьно­ му лозодеревономбінаті, здав в енсплуатацію приміщення' для робітню,ів Залісьного цегельно­ го заводу.

Вийшли Третій

віддіЛОI\

нашого

рад-'

прибутками

з ВИСОЮІХ

ЯІ\ИИ

лі

рощуванню

і

фРУІ<ТіВ, ЩО сприятливо

відбш::аСТJ>,'Я на Щ)l)жаііності. Хоч :ІіТО бу:1О і не С!')всі:\іІ сприятливе, а,/(; НО:IСІіТИ13 успішно справився з по:::таВЛСНШI завдаНЩЕ\1

-

вироспш

дорід-

ний врожай овочів. Планували,

винонав

завдання

овочів

по

дало

ви­

на

одер-

змогу

реалізувати

по

від­

130,7 процента, а І. 'Марченка на 127,6 процента. ЛаНlШ Катери­

ділну продунції на 700 ТІІСЯЧ карбованців при плані 502 ти­ сячі. За вирощування надпла­

нп Кононенко та Марії МОСІШ­ ленно більше, як вдвічі, пере­

нових

ВlIксна:ш

Il.lан

вирощування

ВИРОСТИТІІ

високий

/,олентиву

нарахо­

Колентив віддіЛІіа зобов' яаав­ ся

Та

овочів

вано пре;Vlію.

овочів.

напринлад,

лентив

бованців більше, фрукти на 44 тисячі більше і тан далі. Це

покаЗНlІків добився

госпу спеціаліаується на виро- \ 1,0.1~/\ТИВ бригади О. Дяченна, щуванні овочів, а також !,артоп-

На онремих об'єнтах буді­ вельні роботи ведуться й зараз. За хороші успіхи, досягнуті в соціалістичному змаганні, но­

вро-

в

ЦЬОМУ

вищий

році

врожай

виростити

овочів.

ще

Праців­

дільниці

у

третьому

нварталі одеРЖУRав перехідний Червоний прапор облррмбуд­ тресту та обкому профспіЛJШ працівН!шів

:\lісцевої

промисло­

Серед ТІІХ, хто добре попра­

цював

над

виконанням

доведе­

них завдань, хочеться Ві~знаЧІІ­

Т/І теслярів О. В. і М. П. Боб­ нів, маляра М. З. Лепеху, сан­ техніка П. С. Хомича, мосТів­

ТІІЧНО вийшло по 325.4, І\аПУС- лізувати. І з цим завданням ми

почали сівбу розсади ранньої капусти. Виготовляються соло-

нинів А. І. Янівчуна, І. П: Полі­ І,арпова, мулярів Ф. І. Бобро­ ва, Д. М. Боброва та М. Д. Му­ зину, штунатурів П. Ф. Бабича

центнери, пізньої

м'яні

і П. Ф. Даценна, підсобних ро­

жати

з

ножного гентара 155

центнерів ранньої напусти, фaJ{-

ТІІ середньої одержали по :.Ю4

жай овочів -

ще не все. Но­

трібно своєчасно зібрати і реа­

непогано

справилися. Тан, за

415.4, по206,7 центнера. Вро- реалізацію напусти виручили жай цих та інших нультур ви- :vшйже на 13,5 тисячі нарбован-

мідорів -

ростили значно планували.

;

бі.1ЬШИЙ,

ніж

ців більше, ніж передбачали, за помідори на 23 тисячі нар-

нини

парнинового

мати,

господарства

заготовляється б~о-

паливо.

Та

керуючий відділком. «КрасиліВСІ,КИЙ».

*

ВЧIІІIII,'lII

ших

і

звірячу

розправу

наСС.1енням.

В офіаіа.1ЬНО~ІУ повіДОМ.1снні вони писа.1И: «Бі.1ЬШОIJIЩЬКИЙ РУХ у ХОТІІНСЬКОМУ повіті придушено. Сім сі.1 зріlJня.ll1 з ЗСМ.1СЮ, вбито 5 ТІІСЯЧ повстанuів. ПО~lста На­ ших ВlIІСЬК трнває». Пuвстанські заГОНIІ разом з 50 Тllсяча~IIl жите­ ,1ів

повіту під натиском румуно· бuярських U!IICbK З~IУlllсні БУ.ll1 віДСI'УПlIlИ за Дністер, нз Поді.1-

НЯ,

СІЧНІ 1969 року минає 50 років ХОНІНського повстан­ яке

мало

ве.1l!ке

значення

\'

('uротьбі трудящих Північної Бес­ сарабії

проти

румунських

окупан­

позитивними

ре-

роботі

нас

немає

постійної

бази.

Однан, незважаючи на труд­ нощі, нолентив БУДівеЛЬНI{'"

взяв на

1969 рін підвищені со­

ціалістичні

борюючи

зобов'язання.

суворі

зимові

Пере­

умови,

у відповідь на рішення партії і уряду про підвищення заро­

бітної плати будівельнииам, на­ ші

люди

НJНJlЯ го

приступили

планових

І{варталу

дО

завдань

ВІОЮ­ першо­

четвертого

рону

п'ятиРічни. Е. КАЦОВ, нормувальник,

кореспондент

громадський

«Нового жит­

тя,..

~."я ~1Nf

«НОвого

II~,~

«ГУРТОЖИТОК ТВІй ДРУГИй ДІМ» Під таким заголовком у на­ шій газеті від 17 грудня мину­ рону

ріал,

надруковано

мате­

в яному йшлося про неза­

довіль��і

умови

проживання

в

гуртожитну БогдаНівсьної пта­ хофабрИlШ. По цьому матеріа­ лу робітничий ном!тет фабрини, ян повідомляє його голова т. Зарудний, вжив таних заходів: відремонтував кімнату і облад­ нав її під червоний нутон, вста­ новив чергування, вибрав сані­ тарну

тягом

ком,ісію,

запланував

про­

зробити

напі­

півріччя

тальний

ремон]

гуртожитну,

лінвідувзв недоліни по протипо­

жежній безпеці .

*

загарбниками. В ulИ тяжкій становиі волелюбні хотинці схилили

голови

перед

об­ не

ворогом.

Уже в перші дні о~упаuії в Хоти­ ні створюється підпільна комсомо­

.1ьс"ка

організація.

Керував

Кузьма Галкін, якому в посмертно роя

ПРИСВОЄНО

[Jадянського

патріоти проти

вели

підтримку

році

звання

Ге­

Союзу.

актнвну

фашистів,

нею

1965

Л\О10ді боротьбу

ЇХ дії ДІставали

ТРУДЯЩІІХ усього

н)'. Багато їюг() жите1ів

райо­

воюва.10

піС.1явоєнні

докорінні

зміни

рокн ІІа

зага.1ЬІ!ОЮ

відбулися ХоТl:IНЩННl

по­

В

раі'I{)Ні

І11l1рОКО

РО1Горнуто

Mepe1f\)' ~ara.1L>1I00CBiTlIix шкі.1, бу­ динків ку.1ЬТУРIІ

і

біб.1іотек, за­

кладів охuрuни здоров'я. Всі

па­

се1ені пункти повністю е.1ектрифі­ ковано і радіофіковано.

Дружною сім'єю живуть на Хо· ТИlІщині

,1ЮДИ

різних

lІаuіональ,

ностей. ПРОДОВЖУЮЧИ і розвиваю­ чи славні традиuії старшого поко­ JJІННЯ,

вони

натхненно

праuюють

иа благо Батьківщини, ПРИМІІО­ жуючи їі С.1аву в соuіалістичиому змаганні за гідну зустріч \ОО-річ­ Ч1І з дня народження В. І. Леніна. На фотu:

вгорі

-

картина

хо­

'Гинського са~lодія.1ыогоo ХУ:J.ожни­

І{а Б. С.

Кур.lI1КОI!З

.. ХОТlІнське

ПUlJсгаНIlЯ»; .1iI30p) ч TpL>OX орденів С1аВІІ

і

кава.1ер ордена

ч'lрвоноі ЗіРКlI М. С. Дудка з се1а КаП,lіВКIІ Хотинського

в лавах Радянської Армії. у

КОРllСТУЮТЬСЯ

вагою.

ВИСОКИХ ІІагород

він

району.

удостоєний

за бойові подвиги в роки Великої

віїІIlIl працює му.1ЯРОМ в будівель­ ній БРlIгаді КО.1ГОСПУ «Нове ЖІП­ тя»;

праворуч

-

hОЛИШИЯ батрач­

ка Ольга Антонівна Хавруняк.

уі

сім'я в числі перших ВСТУПИ_lа до кошоспу імені Котовського. Від­

тоді ОСІ> уже 23 роки О.lьга Анто­ нівна ОЧОЛЮЄ .1aНl\Y. За доблесну пращо

вона

нагuроджена

двома

або одержують освіту в ВИЩИХ і середніх учбових закладах; внизу: сім'я учасиика Хотинського пов­ стання Тимофія ІваНОВlІча Раш­

.1а бійцями кавалерійської

брига­

ДИ, якою командував герой гpO~1a­ ДЯІІСЬКОЇ війни Г. І. Котовський.

За мужність і відвагу

багато

НИХ БУ.1И

боїtовими

нагороджені

з

зволення, за возз'єднання з Ра­ дянською Україною. Воно відбу­ валося під керівниuтвом револю­ ніі'!ного комітету В ніч на 23 січ­ ня 1919 року загони озброєних се­ лян розгромили жандармські по­ сти в селах і рушили на Хотин. Румунські окупанти в паніиі Вlек­

В \940 роиі збулася віковічна мрія ТРУДЯЩИХ Північна Бесса­ рабія та Північна Буковина воз­

від РУ~ІУНСЬКИХ

з

в

Та серця наРО.1ні ЛИШН.1ИСЬ НС­ о.ореНЮIII. Ніщо Ilе ~IOГ.10 З,10ШI­ ти революuійниїt ДУХ ТРУДЯЩИХ. Об'!с·.1навшись з частинами Черво­

орденами.

CT:JНцiB. Зві.lьнені

ЩО

ремонтної

.1Я

тів за соuіальне і наиіона,1ьне вl!­

ЛН, і місто ОПIІНИ.10СЯ в руках пов·

І. Степуру.

ми

орденами Леніна. При допомозі Радянської влади вона вихова.13 сімох дітей. Всі воии одержа.11І

ноі Арміі, більшість хотинuів ста­ в

му,

вою чеСl і, доблесті геройства. Трудівники се.1а рік у рік збіль­

!

окупантів україниі та МО.1давани радо зустрічаЮI своїх визволите­ .1ів. Скрізь створюва.1ИС~ Ради ро· біТlІНЧIІХ і се.1ЯНСЬКИХ .1спутатів. Проте СНЛИ бу.1И нерівні. По­ вс гання зазна,10 поразки. Після запеК.10ГО бою \·го ЛЮТОГО руму­ lю·боярські карателі В.1Ср.1I1СЯ в і

В.

Не

ІJIIків колгоспних .1знів Ольги Хавруняк, Надії Ісанчук, Ганни Григореш" Мефодія ДУДІ;И та ін­

+....................-..............................................................~

~lИрНlIМ

В.

місць».

одержуємо

шують виробниuтво сі.1ЬСЬКОГОСПО­ дарської нродукиії. Імена передо­

!Краю віЛЬНИЙ !наА ДНіСТром на.1

поруч

І. БасІОН,

. зультатами є в нашій

Д о 50-річчя ХотШіСЬ1СО20 повстаННя ............................................

ХОТІІН

У.

Цьомну, М.

М. ЗОЗУЛЯ, Радгосп

біТНИliів

вчасно

будівельні матеРіаЛИ, автотран­ спорт, яним забезпечує нас ав­ топідприємство 09034. Машини працюють 3 велиними перебоя­ ми. Нерідно на адресу будівель­

лого

вості.

«вузыихx

завжди

з'ЄДllа.1ИСЯ а Радянською Украї­ ною в Є.1иній сім'і раДЯНСЬКIІХ народів. Та незабаром поча.1ася ВІІІНЗ, і край, .1ЮДИ якого пізнали перші ра.10щі оновленого ЖИТТЯ, був знову окупований фаШНСТСЬЮІМИ

Праuя для трудящих ста.1а

спра-

Вітчизняноі війни. Зараз

ветеран

I\оВСЬКОГО (зліва направо)

Вік­

-

тор Тимофійович Рашковський

-

нача,1ЬНИК Хотинського районного виробничого управління сільського

господарства, його ДРУЖllllа фанія

Олександрівна

Сте­ Герой

Соціа.1ЇСТlIЧНОЇ Праці, в минулому вона очолюва.lа

.1анку, а нині

Державну районну насіннєву

спекцію; Тимофій Іванович

іIl­

Раш­

КОВСЬКИЙ, його онук Сашко і дру­

жина Мотрона Кирилівна.

Фото П. 3ДОРОIШЛ:І. (ФQтохроніка РАТА:".,.


ПРО

УТВОРЕННЯ

ВИБОРЧИХ

ОКРУГІВ

ПО

ВИБОРRХ

ДО БРОВf\рськоІ РRйонноІ РRДИ ДЕПУТRТІВ ТРУДЯЩИХ Рішеннн JIg

17

Виконавчий комітет ськоі районної Ради трудящих

винонавчого НОAlітету Броварсьної раііонної Ради депутатів труднщих від Бровар-

'

депутатів

дО N~

тру ДЯЩІІХ

РСР» затвердити по [)P()JlIJPCbKO~IY раїюну такі виборчі оr;РУГIl 110 виборах до Броварської раЙОIІНОЇ Ради депутатів трудя­ ЩІІХ:

Броварський виборчий округ J& І Центр місто Бровари, з

By.lIIui

КИЇВ­

с[,кої ЖI\Т:lОві будинки N~ 300, 300а, 302, 302а, 304, Короленка бу дино\( N2 49. Броварський виборчий

округ

місто Бровари,

Київська, житлові будинки N~N2 298а, З00в, гуртожиток БМУ -39, ву". Будіве.lьників N~ І. Броварський виборчий округ Ji 4 Центр

-

30

ВК.1ЮЧ-

щанськиЙ. Броварський виБОРЧ/lЙ округ .N2 18 Центр - місто Бровари, By.1HHi .\\аяковського ві.1 N2 4:3 до кінця ,1іва сторона, від N~ 2 до кінця права сторона, Садова, То.1СТОГО, РОЗll Люксембург, Чернишевського, Жовтнева від N~ І до .N!! 3З .1іва сторона, від N~ 2 до 42 права сторона, Степана Разіна, прову.10К Дарвіна. Ьроварський виборчий округ .N!! 19 Центр місто Бровари, ву.1fщі

Сєдова, Жовтнева з N~

35

_

Осипова,

місто Бровари,

Київська, житлові

бу динкн

290, 294, 296, 2961).,

300б.

ву.1иці

N\!N~

Броварський виборчий округ }і 5 Центр місто Бровари, ВУ.1ИЦЯ Го.ювна, житлові будинки N~N~ 3, 5, 56, 7, Марії Лагунової N2 5. Броварський виборчий округ Jt 6 ЦеlfТР місто Бровари, ВУЩЩП і\\арії Лагунової; будинок N2 7 і ВV.1ИЦЯ Головна, жит.1QJ\і будинки

.!'i~.N11 12, 12а.

Броварський виборчий округ }і

7

Центр місто Бровари, Залі­ сы\ї! цегеЛЬ1ШИ завод, Броварське

виборчий

tlLopca,

Петровського, Обо.10нська,

провулок ОБОЛОИСЬКИIi. Броварський виборчий округ .Ni 10 Центр місто Бровари, вулиці Тургенєва, Червона, Дмитра Че­ пурного, По.1ярників, Че.1lОскіна під N2 15 до кінця ліва сторона і від N2 32 до кінця права сторона, прову.1ЮI ТУПИЙ, ОзеРIІИЙ, Чехона, ДеСНЯIІСЬКИЇІ. Броварський виборчий округ J& 11 Центр місто Бровари, ву.lИі(і Андреєва, від N2 З2 дО кінця пра­ ва сторона, від N2 З3 .1іва СТОРО­ ІІа до кінця, таращансыї!,' Серо­ ва, Запорізька, Київська від K~ 80 до 124 права сторона, прову.10К Тар uанський_

::роварський виборчий округ .м Центр

-

12

Місто Бровари, ВУ.11щі

Київська від

N2 91 до },11 157" ліва

сторона, від N~ 126 до .1\1'2 168 пра­ ва сторона, ЛеОllтовича, Воров­ ського, Куйбишева, Че,'Іюскіна від

.)\<11 І дО N~ 13 N2 2 до N~ 30 uy.10K Тихий.

.1іва сторона, від права сторона, про­

Броварський виборчий OKpyrJi 13 Центр місто Бровари, ву.1lщі І-го Травня, Леніна, прову.1Юl У.1ЬЯНОВИХ, Партизанський. Броварський виборчий округ J& 14 ЦеllТР місто Бровари, ву.1lщі HehpacoBa, Фрунзе, Франка, Ко­ цюБIlНСЬКОГО, Пvшкіна. Ремонтни­

ків, ПРОВУ.1I\И д. Бєдного, Парко­

вий, Філатова, Піонерський. Броварський виборчий округ } t 15 Ut:IITP - місто Бровари, вулиці .\'\атросова, Ломоносова, Сергія Єсеніна, Горького, Лесі Українки, Гео.10гів, Гвардійська. Броварський виборчий округ J& 16 Центр місто Бровари, ву.1ині

lv\aKapeHKa,

Боженка, Чапаєва від вулиці Київської до кінця, Сверд­ .10ва, прову.1КИ С. Лазо, Пісчаниїl, К. ЗаС.lОнова.

Броварський виборчий округ J& 17 Центр місто Бровари, ВУ:Шllі Київська від N2 І до N2 89 .1іва стор'она, від X~ 2 до ,ІІІ\? 78 права L горона, Чапаєва від N~ І до ву.1И­ ці Київської, Комсомо.1ьська, П.1аСТУlІська, Леваневського, Бо-

IшеВСIЖО'ГО

і

ВУЛIІЦя,' Черни·

Центр

20

IІН.10 будннку Федоровича.

;\ \ИКО.111

ГрінчеНh3

Требухівський виборчий ... 38 О к Р уг .,. . . Ц ентр -- се.1О Т ре б УХІВ, ВУ.1IЩI /1 угов,. а "\атро с'0 ва, 1'0'11'" , . . 'герн у'

П

.

.

УШКІНа

ВІД

б

удинку

М

аКСЮhа

БУДИIJК \fJ

Требухівський виборчий округ N! 39

Центр

се.10 Русанів,

-

ву.1Иці

Партизанська, Набережна,

Жовт·

нева, Щорса

СВI'-

Центр село світилыl__ ТИ.1ьнівськиЙ відділок Jli1! І радЗ' госпу « ОрЯ», торфОПІДПРИЄМСТВО.

Світильнівський округ N2

Центр

виборчий

-- село СвіТИ.1Ьне_

LBi-

ти.1ьнівсы\йй відділок .1\1'2 2 рад.ГOlСД\! «Заря», се.10 Гребельки. J

Світильнівський виборчий округ .N!! 56 Центр - село Світи.1ьне. Ку.1а-

ча до будинку Рогач Тетян!\ Остапівни.

Центр - село Плоске, вулиці Леllіна, Садова, Ватутіна і провуП .10К « еремога». Плосківський виборчий

Радянський.

Гого.1Я,

--"

Т

ПрОВУ.10К

Броварський виборчий OKPyr.N!! 23

б'

~.

ре УХІВСЬКИИ виоорчии

Центр -

округ

.Nё

40

село Требухів, ву.1Иці

«30-

округ .N2 57

округ .Nё 58

Центр _ місто Бровари, вулиці Горького, П'ятниці! Суворова, хуЦентр - село Плоске, провулок Кірова від вулиці Гоголя до кін- тір Переможець IJIД будинку Ро- Дяченка, Гагаріна, Будівельників, ЦЯ площа Шевченка, бvДИНОК.N~ 4, га'Ч Ка,гершш СаIВ:ів,ни до бу:дин,и:у і ШеІв'чеН'ка, ceJllO ПеРШОDраlвнев,е. Шо��ом-Алейхема, Калініна, про'RVЛКИ Се<\lашка, Корольова. Б

Га'Ніжі Григ?рliя I~В3І!юви'ча. КрасиЛlВСЬКИИ виборчий округ .N!! 41 .

вудо N2298, Нова, Горького,

N2 143

Чапаєва.

б

u

огдаНlВСЬКИИ ви ОРЧІІИ

ГОГО.1Я від вующі Київської до ву.1Иці Кірова, Кірова ві' почат,

.lИIlЯ Щорса від Садова, Гайова, Б"

ЖИНСI,IШЇ! відділок радгоспу РЯ». Плосківський виборчий

будинку КРlІська Пав.1а ПеТРОIШ-

село Богданівка, вули-

-

Богданівський виборчий округ .N!! 73 ЦеllТР село Богданівка,

55

Центр - село Требухів, в УJlfЩ і Гоголя, Щорса, Жовтнева, i~leHi Свердлова, Червоноармійська від

місто Бровари, вулиці

Центр

ці Шевченка, Будьонного, Димерська.

Постишева, Чубаря, приміщення районної лікарні. Броварський виборчий округ .N!! 22

J

се.10 Ве.1ика ДH~lepKЦ,

Світильнівський виборчий округ .N2 54

місто Бровари, вулиці

В\:.lИ1,і

_.-

i~leHi Чапаєва, ПролетаРСL.ка, імсні :Іеніна, Зелена, ВокзаJlL>lІа від будинку ОКСЮТН ВеК.1И Лаврінів-

Папа ніна, Гоголя від вулиці Кірова до кінця, Герцена, Ватутіна,

до

.N2 70

округ

се.10 П)Д:]1і~оя.

рону

округ .N2 71 UellТp село Богданівка, ву.НlЦі Кірова, Щорса від .1\1'2 І до J\1! 142, Руднянська. Богданівський виборчий округ .N!! 72

J РОНІІа, Лугова, праву.жи Мічуріна, Електриків, ОнезькиЙ.

ку

1969

Великодимерський виборчий

округ .N!! 52 Ilснтр село Русанів, вулиці Перемоги, Першотравнева, Ше вЧСlІка, Пео.lетарська. Русанівський виборчий округ .N!! 53

Мічуріна, С"ворова, Ilе-

Центр -

січнн

22

ву.1l1ці Броварська від будинку Кучеровського МИКО.1Н Оме,lЯIIOf!ича до кінця, Зелена, Кірова, провулок Кірова, ву.1ИI\Я Лер~IОНтова. Богданівський виборчий

Калинівський виборчий округ .Ni 59 ЦeН'~p _ Ісело Ка.1Инів'ка,

з

округ

Ц е"тр

-

варське

село

.

Б' oгдaНlBKa, Б ро-

ДОПОМІжне

,>,

.:>аmське

""- 74 .'"

господарство,

ЛІсомисливське

господар-

ство, се.10 Залісся. РУДНЯНСЬКИЙ виборчий округ N!! 75

Центр - село Рудня з включенням території вулиць Київс,>кої, Щорса.

РУДІІЯНСЬКИЙ

виборчий

округ .Nё 76

Центр

-

село Рудня

з вклю-

ченням території ВУ.'ІИЦЬ Калініна,

Чапаєва, Леніна.

РУДІІЯНСЬКИЙ виборчий ОКРУГ .м 77 Центр село Рудня з ВК.lЮ-

І ченням Tep~Topii ВуЛИilЬ імені юрова, ВаТУТІНа. , ~ • Шевченківськии виоор'іИИ

роварський виборчий округ .Ni 24 Центр.- се:10 КраСИЛІВка, ву- включенням територjj сі" Калиокруг ;м, 78 Центр - місто Бровари, вулиЦІ .ІІІІЦІ Леl\lIJа ВІД початку д? ву.ли- н;'вка, GКИІБИІН. L~еитр . - село Ше,вченкове, вуПаРХОМfнка, Плеханова, Польова, щ Жданова, Садова, МІЧУРІНа, ... • ЛlЩI ШКІльна, ГОГО:lІвська, Першо-

170

з'їзду Рад, Шевченка, Коккінакі, Радгоспна, Героїв iJеволюції, 8 Березня, Лисенка, ПрОВУЛКIІ ХХІІ з'їзду КПРС, Пирогова. БроваРСЬКIІА виборчий округ ..Ni 9 Центр місто Бровари, вулиці

Вишн'і,

Русанівський виборчий округ .N2 51 Цен гр - - село PycaHiD, ву.шці .1eHiH<J, Садова, Гайова, По.lьова, Островського_ Русанівський виборчий

159 Московська, провулок Пархомен, дзержинського, Піонерська, проKd. ву.1КИ Луговий, Польовий. Броварський виборчий округ .N!I25 Красилівський виборчий до 288 права сторона. Центр місто Бровари, ву.1иці округ .Ni 42 Броварський виборчий округ J& 8 Центр місто Бровари, ВУJlиці Федорова Кооперативна, КороЦентр _ село Красилівка, вуГальбича, ХХІІ з'їзду КПРG, УІІІ ленка, Дніпровська, 40 років )Ковт- лиця Леніна від вулиці Жданова .1іСJlИЦТI\0, вулиця Київська М

до кінця ліва сторона і від N~

Оста'па

округ .N2 35 Центр --- се.10 Требухів, ву.1иці Ватутіна, Шевченка, Крайова, La,],0 ва, Мічуріна, Городчана. Требухівський виборчий округ .N2 36 Центр село Трсб) хів, прову.10К Амбу.1аТОРНIІЙ, вулиці Lадо· ва, Броварська, Котовського, ПеРШО'lравнева від будинку КУІ(Ь .\\аРIIІІИ Олександрівни до будинку Харченка Івана Андрійовича Требухівський виборчий округ .N!! 37 Центр -- се.1О Требухів, ву.1нці

права сторона, Лідіце, Заводська, 40 років KOMCOMO.1 JV • Прову.IКИ П оштовий, Кому. нарів. Центр

ІП'РОВу.lОК

ЧеРllишевсL.КОГО, прову.10К

Требухівський

до кін-

Броварський виборчий округ .N!!

.'V\aK·

СЮlенка

ліва

3 Б роварський виборчий округ N221 Д мит Р а І ваlіО ІНІ ча Д)( вулиця Центр - місто Бровари, вулиці LOMa Івана Миновича.

Броварський виборчий округ ~

-

дО N~

Петра Гороб'я, вулиці Сергія

J& 2 ця ліва сторона, з N~ 44 до кінця

Центр місто Бровари, ВУЛИЦЯ Київська, будинок N2 310, вулиця Короленка, будинок N~ 65, Марії Лагуновоі від N~ 9 до кіllЦЯ .1іва сторона, вулиця Нова .I\I'~N2 lа, 3а, ба, 7а, 8а, 10а, 16а, 18а, 19а, 20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 25а, 26а, 28а, 29а, 30а. Центр

N2 2

Андреєва

ВК.1ЮЧНО

110 права сторона, прову.101( Тара-

:','країнськоі

IJК.1юче1lНlІМ території

ліва сторона,

сторона, від

ІЗідповідно до СТ. ст. 12, 33 «По­ про внбори до об.lасних, раі'ЮIІIІИХ, міських, сі,lЬСЬКИХ і се­ Рад депутатів

41

від N~ І до N~ ЗІ

ухва.1ЮЄ:

.10жеНШІ :\ІІЩНИХ

гунського, Маяковського від .N~ І

КаЛИНIВСЬКИИ виборчии округ .N2 60 .

Центр -

село

!\a.1lr.HI!BKa, Д з х) тора 11:I11l1'pOB, село ПеРСім~га. •

ВК~'ІІючеНIНЯr\l т,ерИЮр'lIИ

8еликодимерськии виборчии ня, ГЛІНки, Димитрова_ до кінця, вулиця Жданова від округ .N2 61 Броварський ~иборчий OKpyr .N2 26 hрамниці до вриці Щорса, вули.Цен!р -. село Велика Димерка, Центр -:- МІСТО Бровари, вулиЦІ щ Кірова, Комсомольська, Щорса, В~.1Ищ ЛеНІна, Радгоспна, Па~коДекабрисТІВ, Дзержинського, Фур- Чер.ВОllоарміїlс[,ка. ва, Ворош.илова, Шевченка, ороманова, ЧеРНЯХІВСЬКОГО, ~айковКрасилівський виборчий варська ВІД бу~инку гр_ Селюк CbhOfO ЖдаНОВ<І, За llзнична .N2 43 Мотрони СеменІВНИ до бу динку

травнева, Садова, При!\окза ~bfla, ГBapДiїICbKa.

Шевченківський вибор'lИЙ округ .N2 79 Ц.ентр -:- село ШеВ'lеllкове, ву-

лищ ЗаЛІзнична, Михайлінська, Жовтнева, Шевченка, Глібова, Б.обрицька, Польова, 1--2 кільцеВІ, Попер~чна.. • Боорицькии виборчии округ .N!! 80 Центр - село Бобрик, терито-

Старченка,.. Металургів. n""в"ЛКИ округ К' " Шусть Мотрони Павлівни. рія відді.ша N~ 2 від будинк\'J ХоМ y~ і Центр се.10 раси.1IВка, вуВ • б • рамкторнии,__ еХ~~IЗ8аlТf)4 ріВ, будин- ЛІЩ; Жданова l}і.1 ву.1И'Ці Щореа, еликодиомерськ~~ 6В2И орчии рошуна пІвана Гавриловоича до букн ОСТОПОlзда ..2 . Ш ,'. К --. В круг .... ДlШКУ ономаренко лексаНДрlІ Броварський виборчий округ .N2 271 1,I"ьна, ИIВСL>ка, орошилова, І Центр - село Велика Димсрка, І Марківни. Центр - місто Бровари, ву.1НI\і ЖОIІ~г.не'ва... вулиці Щорса, Крупськоі, ПрорізБобрицький виборчи-й Вокза'lьна, Щерб~кова, Кутузо~а ГОГОЛІВСЬКИИ о ~иборчии ~)КPYГ ~ 4~ аа, провулок Щорса, вулиця lІарокруг .N!! 81 \J N~ І дО N~ 47 .11Ва сторона, ВІД ~eHTp - ~e.100, Гoгo.11~, в) .1ИЩ хоменка, прову.lОк Пархоменка. Центр - се.10 Бобрик, теритоN2 2 ДО 56 права <;торона, Те.1Ьм'а- Кlн!3,ська до .\J~'~2 79-82, ЗаВО.108еликодимерський виборчий РІ:Я вІІд']"і.1к'ів N~'V2 І, 2 ВI:~ бущи'Нна, Будьонного, провулки Ради- ка І се.10 Зоря_ округ .NiI 63 ку Рнженко ПО.']:,НJ/ Тр ОХ шvlі'В/НlI стів, Хо.l0.1ИЛЬНIfЙ, Давидова. Гоголівський виборчий округ .Nё 45 Цеl\.ТР -- се.10 Велика Ди~н:,рка, до б)'ДИНIКУ ПО,НОI.\lарен,ко ЄoBiJ.O'Kii Броварський виборчий округ .N! 28 Цеl\ТР -- се.10 Гого.1ів. ву.1Нці ВУ.1ИЩ Горького, Лесі Українки, Пеrp,і'вн'И. Центр ,. - місто Бровари, ву.1lщі Требухівська, Красилівська, Пер- Івана Є~тушенка, Гого.1івська до Бобрицький виборчий Кутузова з N~ 49 до кінця .1іва шого травня дО N~N2 16--21, про- озера .'v\IXOBa, провулок Пугачова, округ .м 82 сторона, з N~ 58 до кінця права By.~OK Першого травня, вую~ця ву.1. Поштова, Морозова, БерезЦентр - село Бобрик, теритосторона, Лермонтова, OCTPOBCbl~O- І\Иlвська з ~~N2 80-83 по .N~.I\I'2 нева. р:я В':'дIД'іл~',в N2N2 І, 2 від будинго, Павлова, Кар.1а ,\1аркса, 1:н- 159-164, Куибишева, ІваІІа Фран: Великодимерський виборчий ~y Небрата Па,вла Семеновича ,до ге.1ьса... ка, ПРОВУ,10К Франка, By.1~IUl округ .N2 64 БУ,J,ИIfКV Мал} шеНIКО МаРIИ ПаIВ-

Т

БР~::~~ьк~и M~~~~P~~~B~~~:Гв~и;~ ~2С'f!'20з~Ск~0;:~С~I~tг~В~:ОN~~1~~~I~~ ВУ~~?ЗаЛіс~~Ла~ ~~;:i~~b~;:Me~;~: ~:~~ЙJLі~~:l.Р ФрунзФ~ка

Поповича та ;\\аШИlJ~будівна. , І Гоголівський виборчий округ .м 46 вулок Богдаllівський, ву.1ИЦЯ ПушБроварський ~иборчии округ .N2 ЗО ЦеllТР _ се.10 Гоголів, вулиці ківа до озера Пова.1УШІШ. Центр - МІСТО ~ровари, ВУЛИЩ Воровського З .\2N2 24--2.5, ЧапаВеликодимерський виборчий Котовського, РусаНІвська, Фабрич· <:ва, ПРОВУ:ІОК Воровського, ву.шокруг .N2 65

lІа,_ Г.асте.1.1а, Дру~.би, Виш~ев.а, ці Пархоменка, Дзержинськ~го., ЦеllТР - се:ю Ве:шка ДИЛlерка, дава, Ісело Куй.бише'ве, Зе .. lен.~, .'\1. Раl(жаВОI, К<?С'~юна.вт_uв, КІрова, Чапаєва, І Травня з "\~~."2 ву.lIщі БОГ.13I1івська, Пушкіна від х,аіРI:Iв,ка_ АВlаUlина, .\\иру, БУДlВе.1ЬННКlВ, 17-22, Боженка, Леllіна, Дубіllі- озера Повз.1УШКИ до озера ГришЖ' • б

Богдана хме.1ыlIького,' Чкалова.

на.

ків, ОзеРІІа, ГОРОДІІЯ,

Бобрнцька,

КНЯЖИЦI>КИЙ виборчий округ .N!! ЗІ во1,за.1ыla до ву.1lщі Бобрицької. Гоголівський виборчий округ Nt 47 В Центр се.10 Княжичі, вулиці еликодимерський виборчий Дачна, Київська по будинок гр Центр --- се.10 ГОГО:Іів, вулиці округ .N!! 66 Лисенка Феодосія В:lасовича Садова, ФРУl\3е, ЧервоноармійЦентр __ се.10 Ве.1ІІl\а ДIІ\lерка. ВК.1ЮЧНО, ву.1иці Че.1юскіна, КУТ\'-] зова, Щорса по бv динок гр. IlетJ реНl\іІ .\\lІхаїI.1а Левковича.

ська, прову.l0К Червоноармійський, В\·.l. Чкалона, Київська з N2N2 160 J 16.5, Котовського з .'\2.'\\1 9-16,

Княжицький виборчий округ .Nё 32 провулок Котовського Центр -- се.10 Княжичі з ВК.1Ю-

Гоголівський виборчий округМ 48

Щорса, від будинку гр_ Ме.1ЬНИК Л'\арїі ФедотіВНІ!, Чка.10ва, КомСОМОЛЬСЬhа, МихаЙ.1а Стогнія, Jli- І сова, Якова За.10ЗНОГО, провулок' Якова За.10ЗIІ(1ГО. Княжицький виборчий округ .N!IЗ3 ЦеllТР - село Кllяжичі з включенням території ВУЛИЦЬ Київська

Ка.11Н!на, ВаТУТІна, Лермонт~ва, Па~фlлова, Матрос.ова, РеПІІІа, Чаико.вського, Пушюна, ПРОВУ10К П}шюна, ВУЛИЦЯ ApTe~la дО .N~N~ lь--22. Гоголівський виборчий округ .N! 49 Центр -' се.10 Гоголів, ву.1иці Артема з N~N2 16-23, Чехова, Ко-

чеllНЯ\1

території

вулиць

імені

по будинок гр. Касяна Євдокима

Ц~H.Tp -- сел?

цюбинського,

roro.li\J, ву.1l1ці

Щорса,

Кольцова,

В

ву.шці Oloa.~bHa від вулиці ообРlщькоі до залізниці, ПівдеlИlа, Степана Разіна, петровсыогоo від

ВОhза.1ЬНОЇ до І\інця.

Великодимерський виборчцй

вої ПО будинок гр Наумовича.

Касяна

Ів'ана

Черняхівського То.1СТОГО.

дО

N2N2

І V-18,

округ .N2 67

ву.нщі Ніколаєва, Поповича, Ан-

від

Великодимерський виборчий округ .N!! 69

Княжицький виборчий округ .N!! З4 Центр - се.l0 Княжичі з включенням територіі вулиць .'\\арії

Гоголівський виборчий округМ 50 Центр - село Велика Димерка, Центр - село Гого.1ів, вулиці вулиці Чапаєва, Парникова, 110Черняхівського з NgN2 19-20, .1ьова, Івана Франка, Коцюбин-

Котляревського, Гоголя, провулок

ського,

БОI\ОЇ, Деllиса Лисенка,

[О,Г0.1Я,

гравнева, Димитрова.

Лагунової, Демида Куценко, ГлиПРОВУ.1ка

ВУШlI:Я

Оста;па

ВIІШlиі,

Комсомольська,

еРДIВСЬКИИ

хутір За-

ви орчии

округ .N2 84 се 10 а . ___Жер'о --" в, з вк.1IЮЧ.eJНН.ЯI~І ТСРИ'ТОРll. се.1а Мала Та'раю"вка І хутора вI.1ыl •.

,

Центр

З·

б

й

аворицькии ви орчи .І!. 85 округ .'" Ц З ентр село аворнчі, від бу-

ДИНІ\У Біби Степаниди

ПавліВlІи

та будинку Ситька Андрія Васи-

Центр - село Ве.1ика Димерка, ву.1И1\і Ка.lіНІНа, Євдокії Безсмертної, Пушкіна від озера Гр'ишків до кінця Петровського до ву.lиці Воюа.1ЬНОЇ Великодимерський виборчий округ .N!! 68 Центр __ се.l0 Велика Димерка,

Гнатовича включно, Гагаріна, По- Петровського, Шевченка, Некрасо- дрія Зе.1еного, ГОГО.1івська IПСЮІlЧа, О"и'Н'ко.ва, .IV\apiї Ла,Г\-но, ва, Фурманова, Маяковського, озера Л\іхова до кінця.

се10

Жердівський виборчий округ .N!! 83 Центр село Жердова 3 IJК.1IQЧСIІНЯМ території села Жер-

Першо-

ль?вича до будинку Кудіна

Ми-

хаИ.1а Степановича та ДО будинку ПотапеНl(а Якова Сави'!а, включа­ ючи будинок Леонтович Ірини Андріївни та всі прилягаючі будинки включно ПО будинок Aдa~lської ~атеринн та АІІДРУХ Орини ГавриЛІВНИ. Заворицький виборчий округ .N2 86

Центр _.- село Заворичі. Від будинку ЄРhО Катерини АндріїВНІ!

та будинку Ку.1іш Хіври Карпівни, ВК.1ючаючи бу ДИІІКИ Сірого Давида Павловича та Федорівської .'\\арії Павлівни до будинку Са.1Ивона Петра Федоровича та

Потапенка Андрія Степановича. (Закінчення на 4-Ш стор).


(Закінчення.

Поч.

на

3аворицький

село Заворичі, від бу­

-

ДlIІІКУ Са.1llВона Петра Федорови­ ча та будинку Потапенка Андрів Степановича по бу ДИВОК Нагоги ВолоДнмира _\\lІко.1аЙ06I1ча, 8К.1Ю­ 'laЮЧIІ ВСЮ ВУ.1IЩЮ

ОстаПСlІка дровича,

ІІі

до

Bo.lO-1имира

ВК;lючаючи дві

будки

та

l\а.1іllіна, Франка, Ватутіна, Нек­ расова, Петровського, Папаніна.

Літківськиіі виборчий округ 16 100

Погребський виборчий округ 16 ІІЗ

шив річний план заготівлі і ві;\вантаження чорного брухту. Із

ЦеllТР се.1О Літки, п"оща Перемоги з провулками, ВУ .1ИЦЯ Леніна з провулками, ву:ІИЦЯ Шевчеllка від бу динку Попович .\\отрони Федорівни до БУДІІНКУ ДоБРОiJОЛЬСЬКОЇ Ніни Семенівни з провулкаМlІ, Харченка В. С. від будинку Пархоменко Пелагії Ва­ СIІ:!івни до х.1ібопекарні, вулиці Базариа, Лесі Українки.

Центр ~ се.10 Погреби, вулиці Кірова, права сторона від N~ 22

87

.1ва

будинку

Олексан­ залі з нич­

будиики

гурто ­

Jl..итку

заліЗНИЧИИl(ів, два ВОСЬМИ­ квартирні БУДИllКІ1 радгоспу і гур­

Літківський виборчий округ 16 101

тожиток.

Мокрецький виборчий округ 16 88 Центр се.10 .I'v\OKpeЦI" 6К.1ЮчаlOЧIІ територію се .1а

.rv\oKpeLIb. округ 16 89

Мокрецький виборчий Ц('нтр ('('.10 БеРВlfllЯ з ВК.1Ю'kIlIlЯМ теРИ '1 орії се.1а БеРВIІІJЯ. Калитянський округ

ЦеllТР село Ка.1нта з Щ(.lЮ'lеНfllЯ~І території сі.1 ОпаJlаl6в, Переможне. виборчий

Нентр се.10 Рожни, з ВК.1Ю ­ чен ням території кутків Хутір Бус.1івка .

Центр чеНIІЯ~1

Калитянський виборчий

.N! 92

\t\.a гвіЄ fl.СЬК!І'Й,

хівськиї!.

Семиполківський округ

Центр -

РО'зсо-

виборчнlІ

округ

Центр

чеllНЯМ

ЩІ

се.1О Пухівка

-

кутків

округ

Центр

-- СС.10 СеМllпо.1КIІ, ву.111JlCHilla, ОстеРСI,КС шосс. округ

Центр -

з вклю-

3ахватівкз,

село Се\llщо.1КIІ, куток

кутків Хутір,

Г.1ибовеЦl.,

Пухівський виборчий

Літочківський виборчий округ

округ Nt Цснтр

16 97

108

се.10 Пухівка

-

з ВК.1Ю-

ЦеllТР се.10 Літачки, тернто- ченням території се.1а Рожівка. рів сі.1 ЛіТОЧКІІ, Собо.1івка, Х)'1ір І 3азимський виборчий округ 16 109

ПаРІІЯ.

Центр -

Літківський округ

виборчий

1It:

(Я,

ВУ.1НЦЯ

се.10 3азим'я,

вулиці

Леніна, Т. Радченко, Гагаріна, Чекістів, Ватvтінз, Новосеmщя,

J'W 98 LlellTp -СС.10 Ліпи, кугок Дар- ПрОВУ.10К Д 1еРЖfllIС"КОГО

ПРОВУ:JкііМIІ То.1СТОГО,

Ф. С

:1

Му-

В. Терешкової,

ву.1иці

ме.1ыllк,' Озерна.

.'\\.

Центр

се.1О

-

3азим'я,

By.~lIцi

Пролетарська, Берегова, Садова, Щорса, Нова, Н . Барбон.

- се.,о ЛіТКlІ, ВV .1IНlЯ 3азимський виборчиll округ 16 ІІІ Шеlіченка від будинку ШибіКIІ Центр _ CC.lO 3а311\1'5І, ВУ.1Иl1Я Фе,1 0 ра Пи:шповича до БУДIІНК~ .1ісова, прову.lОк Кустанайський. Ганни

Іv\нкитіВНIІ ,

ву .11ЩЯ

Харченка В. С. від будинку Лепе-

Погребський

хи Федора І .1ліча до будинку Юр-

виборчий

округ 16 112

ченка Леоніда Андрійовича, ву.1Н-

Нентр .-- се.10 Погреби, ВУ.1І!ці Гагаріна, .\\ічуріна, щорса, Кіро­ дlllll,у ПЗРХО~Іенко Марії Панта- в? права сторона від .'lf2 2 до .1іїшш до бvдинку Шевченка І N2 20, .1іва сторона від N2 І .'10 дМИI'ра .\\икиТовича . .\~ 49, ву.нші Фрунзе, ШевчеНІ'а,

ЩІ 30Ї l\осмодем'янсыїї

від бу-

18 :\0 (,\ \) 19.00-

таг і "а). (М.) «МаРШРУТІІ л'я1I1рі'''<ІІ' Першість СРСР з баскетбола «БудівельНІ'''' (Кнїв)­ 'Д""3\10' (.\10сква), «На доб­

А

:::&,uKHTHH .!.-._.' .. ~ ЧПВІ':Р .

23

Перша

11

-

оо

-

В,СТІ ,

11.10 -

Художній "'іЛ~М.

серії) 17.10 - Наша ~ф,ша Шкільннй екран . Істор'я для КJlасу. с~· ..lUЯНО8И нз ~·}\рзіні,..

<Серце,

1l0дарова"С'

рнс (Кіровоград). каціЙНIІЙ фільм.

вісті.

_

18.50 -

Д3" '!ІЯ»

СІЧНЯ

Телевізій"і

.Жур"алісТ».

рані".

програма

людям..

18 оо 18.30 -

1,9 оо

лрограма «Час». (М) 21.15 - ВеЧІР одноактннх балетів. (Одеса). 22.45 .Прометеі!». МолоДіЖНIІЙ клуб. (До­

1655 -

Друга програма . Наша афіша. 1700- ТелеВ1-

зійні "ОВІІНІІ. лярів. «Сто

(\\.) 17.45 -

(М . ) 17.15 - ДЛЯ ШКОВllТіво" двох друзів». «Портр~т худож,,,,ка».

(До 85 · річ'lЯ з ДНЯ народження В. Ва •••••••••••••••••••••••••••

НАША

м. БРОВАРИ,

J

з

.•

24

Перша

11

ПаРХО\lеlша, Н . КРУПСі>КОЇ,

9

класу.

«Ів.

Франко

12

,РеВОЛЮllій"а лірикз» (Л"вів) . 10 -«Короткі зустрічі > Художній фільм

1710 -

Наша

dфіша.

1715 -

До

рів. . Подоро..к у ЮНIГу». (М) 18 00,До 100·річчя з дня народження В. І Леніна Для школярів. '«В краіну

Програма

18.25

-

.НОВАЯ ЖИЗНЬ. комнтета КП УкраннЬІ ТРУДІІЩИХСІІ

РОШI\ОВОЇ ного

)Іеталу,ргії,

нестан:(арт­

комунального

обладнання,

рцгоспам, птаХОфабрика){ і раіі-'

об' Є,1нанню (' Сі.lьгосптехні-ІіИ», яltі зобов'язані liез заТРIІМІ\1І по­ ,щвати Їм машини.

А;\же це аа­

гальна ,10бра справа,

яку

треба

ре:llонтн(;-:ltеханіч-

І1прішувати спіllЬНlf:llИ зуси.:ШЯ:llИ.

иии, 3а.lіськиИ цегедьний, бу;(­ комбінат .\2 2, ,І\алитянська, Пу-

~Іи ВС1 УШШІІ в четвертиіі рік н' ятиріЧ'I\И . ПРИЙ'}laЮЧП зобов' я­ зання на цей період, І\ОЛe'l\ТИВIІ

ХОД'ОДІ.lьниlt ів,

хівсыt,, 1J0гJанівсы(a РИКИ, всі ІІЦГОСПИ .

На жа.1Ь, вони

птахоФаб­

3:11ушені

були

з;(авати Ч'орнии ЛОМ і за fоголів­ СЬКУ стріЧКОВО-'ГIШЦЬК}, Фабрику , яка заборгувалась «Вторчорметр

нянський племптахозаво.:\,

Се:ltи­

ІІош-;івську птахофаБРlfКУ,

pe:ltOHT-

ho-БУ,lівельну ,1ільницю М

7.

Велю,ии вклц у з~ачу мета.l0учні бро­ варси;их Шltіll ;м 1 та :\; 2, Кня-

.10:llY ;\ержаві :!рооили

ПРОМИСЛОВИХ пі.:lПРИЄМСТВ, бу;\ов, радгоспів, птаХОфабрик, шкі.l , ін­ ших установ повинні у свої со­ ціалістичні зобов'язання вставити ІІУНІ.Т

про

дострокове

виконання

П.lанів здачі ш'та,lО.l(·МУ, а таl\ОЖ

без заТI)И':ІІКИ ·списувати застаріле обла,1наннн, аВТЮІаШИНИ та іншиіі інвентар.

ЦИ:It самим ~ІИ .внесемо гі,ЩИЙ Вl\ла;\ у вш;онання ·заВ.:Іань п'яти­ річки. О. €ГУПОВ, уповноважений «Вторчормету».

Гага­

Центр

се.10

-

Вf(лючеllllЯМ

Троєщина,

території

ВУ.1IЩЬ

з Ко­

товського, Коцюбинського, Пуга­ чова, Ломоносова, ПаРТИ3dнська, Чка:lОва, Жовтнева, Р. 30рге, Те.1ьмана, прову.10К ЧС.1ЮСl(іна. Троещинський виборчий округ J6 119

Центр чеlllIЯ~І

село ТРОЄЩlІна, з ВI(.1Ю­

-

території

ВУ.1ИЦЬ

Воров­

ського, Черняхівського, .'\\аресьєва, Піонерська,

Піщанз,

Гвардійська,

Б.

Ка­

Хмсль­

ницыго,' ОРДЖОllікідзе, Енге.1ьса, Нахі~\Овз, стищева,

Лісова,

Жданова,

110-

КраїlflЯ,

Ко­

Ватутіна,

марова, Курчатова.

Надворі зима, 6іКНІІ актово­

Голова виконавчого комітету Броварської районної Ради депутатів трудящих П. БІЛОКІНЬ. Секретар виконавчого коміте­ ту Броварської районної Ра­ ди депутатів ТРУДЯЩИХ К. РІЗАНЕНКО.

18:10 НІ".

-

21.10 -

До ІОО-річчя з .1.ІІЯ на· РО.1.А,~НІІЯ В J Лmіна ІІаші "Р (' м'є­ рв «Сміливо у ногу рушаЙн' ь . ;\\у 'JНЧНП теле'ві Jійна вне гава С.1.ніnро­ летровськ). 22 оо м Коцю6ннс"КIlі1 «Персона гра г а». ТеJlеьі::Jіftнз но­ в~лз. (МlІколаїв) Z2.іЮ ЕстраДlІlІЙ КОllце\1Т . (Льві,,) .

-

-

програма

Ко"церт

духового

оркестру

діти!.

-

2030 -

«Екраll ХУДОЖНІ .. оі

20.45 -

КОіIЦЄ'РТ РРФСР. (.УІ) 80си6ірсько ї студії

збllра€ друзів

л ,'реда'l.

у

АенноlO

тому

пере)l.ачеlO

по

ра)l.lо

програм

8

за

що·

a.2t ,

15.55 та афІшею республlканс,""оі СТУ'

..Ії теле6а'lенн •.

І ІЩЕКС 61964. "азеТа ВIІ1ЮJI.JIть у BIBТOPOII,

орган Броварского районного н районн<1ГО Совета .в.епутатов Кневской области.

'Іетаер

154.

І

суОоту.

6======================" ТЕЛЕФОНИ: редактора - З - 82, заступника редактора. І ботн) і фотокореспондента - .-67, віJlповідального сек­ аlддl.l1ів (партlйногс ЖИТТ", промисловості, масової ро- І ретаря - З-18, аіДJlілу сільського господарств. -4·47,

................,................................................................ ............................................................ . ~

6.роаарська друкар!!". КИЇВСI>КОЇ o6.IJacri, ву.1. Київська, 154.

Телефон -

4-57,

Зам.

1О7-6621!;1

всіх ік,

навчанрям,

успішно

закіичн,

ЛН внпускннкн А. Скаржеп­ ський, В. ПашкІВСЬRа, О. Фе­ сюк, С. Макаренко, які щнро дякувалн рідній КОltlуністнч. ній паРТі!, Радянському уря­ дові, вчите.'ІЯМ рідноі школи за ту велику турботу, яку во· нн відчували протягом всьо го перІоду навчаиня.

у

їхньому

житті,

вручае

З словом подякн

атес·

тати про закінчення середньої школи.

Він міцно тисне робіт­ ничі руки електрика заводу плас rMac Андрія Скар,жевсько· го, штукатурів будівельно-мон­ тажного управління 16 38 Юлії

Чайковської і Валентини Паш­ ківської,

шофера

Itlісцевкому

СТн екзамеЩl

Група авторів с. Пухівки в lисті до редакції скаржилась на те, що автобуси маршруту Пу· 'Сівка ст. метро «Дарниця» IОрушують графік руху, в пе­ ви:юідні

Тимченко.

РаУса

Щнро ~.

Чайковську І В. ПаШКІВСЬКУ, побажала Ум успішно скла­

ДОДАТКОВІ АВТОБУСИ

та

голова

БМУ-38

поздоровила випускннць

Хоч лист не оп,бfllковано

редвихідні

внступи,

Потім взяла слово

будівельно-

ІваИівиа

•.

мож.~".j

стежте

та

рович Остапець, ПО'щоровивши присутніх З визначним святом

110

програмі

змlнн,

Скаржевського

ших, які, вмІло ЦОЄднУЮЧl1 свою внробничу діяльність з лн курс середньо! школи.

са\10д.ія~т(ыlстіi Програма тr.,ебачеllНЯ (~\)

2145 -

ни, робітницІ зміШТQРГУ Ольги

Фесюк, шофера заВОДОбуд1в· ного комбінату АнатолІя

У залі затишно 11 УРQЧИСТО. Директор ШКОJІИ Микола Сидо­

Віііськово-Морського Флоту СРСР . (М) оо «Короткі зустрічі.. Х)· ДОЖllій фільм . .На добраНіЧ.

19

J6 39

управління

Віктора Фесюка і lІого дружи­

.

чір.

TeM"i.li!lHi нісгі 1900-«К.1уб кіllомаllдріоннків>. (М) оо [ста фе"а "ОВІІН. ( .\\) Програма lІ~редач. 2О.;;І) . З а з доров' я люди

2(1 2043 -

монтажного

го залу середньої школи 16 5 розписані морозом каЗКОВНМIf малюнками. Але в тих, що ЗІО. ралися сюди, настрій веСНЯНIfЙ. у них вчорашніх одинадця­ тикласників школи роБІтничої молоді .Ni 3 ВИПУСКНІІЙ ве-

100-

річчя ~ д"я наРОд>hення В. І. Ле"і"а «Пісні ЗДОРОГІІ. Кі"онар"с. (Кірово, град) 17.30 ДЛЯ МОЛОДШІІХ школя­

знань» .

:завQ,1И тор­

гoBe.1ыllгoo :ІІашиноБУ,1ування, П(}­

невчасн~ ~

автотранспорт

Троєщинськиll вибор'шй округ 16 118

Друга

11 .35-

учнів

заготівельнии ПУНКТ

на

вони

на

ріна, Пllрогова_

ІВ.ОО

11 10 -

для

~lетаіІОЛОМ

що

реЖllа, Лівобережна, ОБО.10Ilс"ка,

СІЧНЯ програма

OQ - Телсвізійні вісті .Жнтгя видатних людей. (О. Сс'ра ­ фIlМОВНЧ). Т~л,'Вlзіі!НIІЙ Фі.1І," Шкільниіі <'кран. Укр а їнська літера т у· ра

прову-

Космонав­

М . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

АдРЕСА: І

аул. КИЇ8Сl>Ка,

-

21

~lолодіСТlJ", Художній

П'5ПНI1ЦЯ ,

1745-

Програма передач.

2030 -

Програма пере­ Реклама оо .Пі.­ ДОh:У~tентаЛЬНlIЙ І\ івонарнс . 21 20 До 10()-річчя з дня lІародженн" І . Леніна. .Він з нам" скрізь> Програ "а КО ьорового теле·

20.50 -

Кінона ­

Л. Леонов «БаРСУКIІ" Прем €\1a тслевізійного спектаклю (ЧаСТlІна третя). (М) 2040 Інформаційна

ІІецьк).

В

20.45 -

діти ' •

2 22.00 - . сТретя 17.1?- баЧlЧНIЯ фіт,,, (М) УЧН'В 9 (І. і

МУЛЬТ."Л~І·. ТелеВlЗIИНI

ТРОЄЩlІна,

Ву.lIЩЯ

ПОf.тавляли

те,

заявки

Троєщинський виборчий округ 16 ІІі

Артема,

llентр

Кучер

Шкільниїl,

3азимський виборчий округ 16 110 .1111111а,

:ШЧСIlr;а .

Лlтківськиll виборчий округ 16 99

село

ча-с но

про

по;\ають

чення\! території ВУ.1Н1\Ь Правобе­

Перелісок_

ВаСIІ.1еНЮВКd .

10К тів.

рить

своє­

І О тонн, раиоб'є;\нання «Сіль­ гостехніка» 24 тонни, py.:l-

Троєщинський виборчий округ Nt 116

-.

ЛJJТП ЛЮІ разо'м із за.во;\о'М ЧИ рц­ TpahїopiB, 300 аВТО:llашин, ГО'(,ПО:ll, В топ час, як учні повин­ 1ООО п.l}тів, 200 верстатів, 200 ні ;~бирати ЙОГО в населення. Ба­ металобрухту 1\0:llбаИнів. Ця техніка значний гато невивезеного ~а.1ИUJИЛОСЬ в школах. Де гово­ [jIК.1Ц у розвиток наро;\ного гос­

Центр-- се.lО ТРОЄЩlІна, з ВI(,11О­

виборчий

16 106

ПухіВСЬКll1І виборчий округ 16 107 ЦellТp - се.10 Пухівка з ВК.11О-

ЧСННЯМ

16 96

з

ВУ.1IЩЬ

Пушкіна, Шевченка, І"\атросова, Пожарського, Дзержинського, ПО:Il;ова, Миру, Фрунзе, Тургенє­ ва, Кутузова, Лермонтова, Мічу­ ріна, Некрасова, Леніна, Деснян­ С"l(а, Н. Рибака .

YfO.lb -

Центр се.lО Пухівка з ВК.1Ю'lеНIIЯ~1 "утків 3агреб.1Я, Дубрівка, Пасіка.

виБОР'IИЙ

Троєщина,

території

Першотравнева, Київська,

виборчий

Пухівський

16 9-1

Семиполківс"кий

з вклю-

инще, Пісок, Берег.

кн ІІсчурівка, За! ЯГЗЇ!.lівка. Се~lІІполківський виборчий округ 16 95

се.10

Нентр

округ 16 105 Центр

се.l0 СеЩIП0.1IШ, кут-

-

Троещинський виборчиА округ 16 115

чеНlІЯМ території кутків СВИНОЇДН,

село Рожни

Пухівський

виБОР'ІИЙ

ву.1ИЦЬ Ма·

ка, Маяковського, Довженка, Ко­ шового, Димитрова, К. М.аркса, Федорова, Зої Космодем'янської,

Центр -

се.10 СеМНПО.1КИ, КУТ-

СемиполКlВСЬКИЙ

території

з

кареlll<а, Петровського, Сєдова, Гого.1Я, Щорса, Суворова, Луна­ чарського, Горького, Лесі Україн­ ки, ТО.1стого, Кірова, Садова.

цеllТР

Сибір .

масив п ~:I 'Л ?аG)IІЮ!.

Троєщина,

ВК.lючеlIllЯМ території ВУ.11IЦЬ Сер­ І'ія Лазо, П. Запорожця, І. Фран­

КІІ ШСЬЧt:ш.іllка, Д"ркачів"", ЖI1Т' .10виіі

село

ча.1ЬНИХ ;Jаклцах раиону встано­ ВИ.lас(, погана тра..\lІція заготов-

;)00

ПРОТЯГО~І МИНРОГО року

16 114

округ

Центр

Погребськоі.

Бооанівськ{)ї і Бобриць'К{\Ї вось­ ~lИрічних . Однак у .:ІеЯl\ІlХ нав­

нього :ltожна виготовити не :ltенше

пщар('тва.

Троєщинськиll виБОР'IИЙ

ВКЛЮ ·

-

кутків

Чкало­

Рожнlпський виборчий округ 16 104

16

території

з

се.1а, Jlісова та Старе Се.10.

Центр - се.10 Калита, І\УТІ(И '_' я,lfчеНlюіОСЬ1ШЙ. Гvбатіі!llСЬКIІЙ, Га-

ЇIOl3)В'СblКlI'Й ,

село РОЖНІІ

-

Постишева,

ВК.1юченням

Рожнівський виборчий округ .І'ё 103

Центр се,lО Калита, І() ТІ;)! flіщаllllЙ, СЛУІ(ОВСЬКИЙ, Заріччя. округ

Ч:шаєва, го, Суворова, ва, Кутузова.

Цснтр

Рожнівський виборчий округ 16 102

Nt 91

округ

Гоголя, Гаїцара, ГОР"І'ОГО, Коцюбинсько­

ками .

виборчий

від .'\~ fi І

;1.0 кінця, вулиці

ВК.1юченням

Центр се.10 Л і гки, З ВК.11О­ ченням lІу .11lЦі Кllівської 3 прову.1ками, ВУ .1ИЦЬ ГагаріllіІ, Чапаєва, Вербова, Некрасова, ву.1ИЦЬ Ко­ цюБШIСЬКОГО, Калініна з прову .1 ·

16 90

КаЛИТЯIІСЬ1(ИМ

до кінця, .1іва сторо'на

абияк

ВИКОНУЮЧИ рішення партії про жицької ('ере.:\ньої,

трудящих

стор.)

-

добре, інші

здачу ,1ержаві мета.'10.1ЮIУ, Вроварський район 4 грудня заве-р-

виборчий

округ ХІ

ЦеllТР

З-й

-

Одні

Про утворення виборчих округів по виборах до Броварської районної Ради депутатів

відчуває·

інститут

та

в будlвельннй

вручила

цінні

подарункн.

Не пройшла ци подія поза увагою

і Іншнх

керІВНИКіВ

піДПРИЄМСТВ.

ЦіНИі

ки вручено

усім

подарун­ випускин·

.

гься нестача транспорту. Ди­ ректор Броварського автопід­ приємства т. Орєшин повідомив редакції, що 3 метою поліпшен­ ня пасажирського обслуговуван­

кам

ня

щій ВИПУСКfllщі Юлії Чаllков­ ській. Фото автора.

на

пуХівському

переДRихідн!ї'

та

маршруті

вихідні

в

замість

ПА3а планується автобус ЛА3·695, а при наявності ве· IИКОЇ кількості пасажирів по­ силаються додаткові автобуси.

А. КОЗАК. На фото : голова місцевкому Б.'\\У -38 Раїса Іванівна Тим­ ченко

вручає

подарунок

Редактор Є. ФЕДRЯ.

кра­


10 номер 1969 рік