Page 1

flpo.Aemapi

fік 8ІІ.І.АНІІ8 21-1

всіх ~tраік, едкаіSтеся!

Сільські

10 (2704)

ВІВТОРОК

23

СИЛА «ЖИВОІ» ВОДИ

СІЧНЯ

1968 Ціна

2

новини рудзи ,

р. коn.

трольно-нао~нної

рії

виріш ил и

:илу

л аборато­

в и пробу вати

радонової

вод и

с о н яшнику,

в и сота

снігов ого п окриву дося г ає ~70 сантим е трів. Н а гр о ­ мадженн я з юювнх опа ді в -з допомогою кул і с о б ход в ться знач•Ію дешев ше , ні ж з до · помагою щиті в.

ВІННИЦЯ . Праці в н ики Хміл ьн ицької ра ЇІон ної кон·

на

сільсь·когоспо:царських ку ль­ турах і розроб ил и спосіб о бробки пос·tвного м а теріа­ лу. 100 кілоrрам і·в насіння змочують 20-25 л і тра м н

ПОЧАТО СІВБУ колосових

ТАШКЕНТ.

Ко.пгосп и

і

радгоопи Узбек истан у поч а ­ л и сів:бу колосових. У рес ­ обсл іду­ і , про11римавши ·в тЗІКому ст а­ п убліці зак і нч ено ні 12-14 годин , в ис і в аю ть. ван н я оз им и х посіві в . В оно Перші досліди, nроведен і в п оказало , що оз и'>Іі в з адо ­ колгосnі «др ужба» , дали в·іл ьному ст а н і. хороші результа ти. А вже КОЛГОСПНІ ЗдВОДИ торік 80 проценті в усіх 11л ощ засівалися н а сін ня м, КИІВ . З кож ним р оком обробленим радо новою в о · розширюється переробка води, добре перелопач ують його, потім зсипають у куnу

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РдАОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРдІНИ Тд РдАОННОІ ДЕШ'ТдТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ХХІІІ районна

• партконференвІя 19 січня 1968 рок у в приміщенні райОнного Ь у;щнку культ у р11 відбу.rтася XXItl районна п<tртійн а ко нфер е нція. Н а поря дку :1-еННО\1)' її с тояли т а к і пи т а ння :

З віт р а й ко му КП Укр а їни . Звіт ревізійної комісії. Вибори районного комітету КП України. Вибори ревізійної комісії районної парторганізації .

Вибори делегат ів н а ХІХ облас н у п а рпю ІІ· ф е ренці ю .

І з доп о віддю про роботу р ай онного ко мі тету партії за звітний період виступив перший сек­

ретар райкому КП України т. Кривошлик В. О.

Звіт про роботу р е візійної І\Оміс ії р а йонної п а ртіїІНої орг а ні за ції т. Чаюн В . К.

з р обІtв

голо в а

КО \І і с їі

Дел ег а ти ко нфе ре нції вз нл н а иив11 у у ч асть в обго вор ен ні допов ідей. · Н а конф е р ен1rії ви ­ с т у пили

с екретар

п а рпюму

заводу

поронню­

вої мета.1ургїі т. Харламов €. 0 ., бригадир ()риr аЛJІ імені 50-річч я Вел икого Жо вт.ня за­ воду то р говельн ого ~нtш иІю буду в а ння т. Дере­ в'янко В. М., д иректо р радгос п у « Р усан івсь­ кий » т. Х а зан М. Л., доярка Богда нінс ької пт а ­ х оф аб ри к и т. Цьомка С. І., го.1 оn а р а йвико н ­ ком у т . Білокінь n . n., д ир екто р Це нтр а льної ;tоСЛ і Л.ІІОЇ СТ сІІІЦЇі ПО ШТУ ЧНОМ У ОсіМеІііНІІЮ сіJІt.с ько гос по. t а рсь к н х тв а рин т . Буяло Ф . Д., голов а Сещш ол І< і вс І,коrо _ р адгос пр об кооп у т. Коновал Г. К., дирепор з аводу п .1астм а с т. nоліщук м. Ф., се кр ета р р а йко ~І у KO l\I CO M0.1Y т . Бурлака В. Г . , д и ректо р Київс ь кої п та ­ хофаб рик и т . Дятлова Г. Р., б р и гадир рільн и ­ чої б ри га .1н pa:Lrocny « Гоголі вс ьки й » т. Стась­ ко В. С., се І,: р ет а р п ар ТІ\ о му р ад гос п у і \tені Кіров а т . Глуш а к В. І. та і нші. ·в робот і р айо нн ої пар п ~ІНої конфе р е нці ї fіра в у ч асть і в и сту п ив за в і ду юч и й ві дд і :ю м м анн1н обу ,1ува н нп і хі \tічн о ї пр ом и сл овос ті

К нї вс ьtw гі>

о{) ко~t у

К П Укра їн н т.

Bic-ri :.

РАДИ

одвоrо :.а:аоду

Від збитковості до рвнтабвпьності я,кості, п овністю відпові д а · ють сучас ш1~1 ВІІмогам про­

ВЕЛЕТЕНСЬКА ТЕПЛИЦЯ мис.повості. М аіtже ІІаполо­ ЛУ ГАНСЬК у nр им ісько · BlfHY знижена ііого собівар­ імені Артема ті·сть . Ос ь , в ос но в ному, за м у радгосnі р а х унок ц ього і з аnл а нов а­ завершен о будівництво п ерно ма т н 475 тисяч карбован­ шої черги одн?Г? з н айбільців пр ибутку . ших в реаnублщt тепл ич ного

дати державі перші тисячі карбованців прІtбутку. Про· те вел икі капіталовкл адення в будівництво, .в організа· цію ПОСТЗ'Чан ня не да.вали можлІІІвості ста-r и в ря·д и

рентабельних підпрн€МС111.

В кінці 1967 року пущено ІІе-рш у чергу це-ху метало-

І

Р. ПОЛІЩУК,

економіст заводу порош­ кової металургії.

тих,

хто працю€

Дл я робітників , котрі зай­ ·няті н а заводах чорної ме­ тал у ргії, в тому чи::лі й на nорошковому :заводі , поста·

на цьому ІПЇд!П рИ€МСТВі бі.~ь­ ше п'яти р оків , то до основ ­ ної ві;tn устки додаєтьс·я ще шість днів додатково.

новою ЦК ~ПРС та Ради Мін і ст р і,в С РСР 111і д 20 лип ­ н я 1967 року вс т ан овлено

З. СВЕНТИЦЬКд, начальник відділу nра­

ці і зарплати.

пі льги .

Це

перед уоім

в нас

н уJВ ань

і

оде рж у ють

зн а ч­

ний лрІІ,бу ток. Всього 11 кол · госnах і рад госnах шші д! є ІЗО та к и х n і д приє м ств.

200 КОМБІНдТІВ ДОБРИХ СПРАВ

І

ПОЛТАВА.

Ко м бін ат ко -

м унал ьного обслугову·ва·ння в сіл ьrоопартіл,і ім ені Жда ­ ком бінату . Під скло м буде нова Гре бінкі-вського райо -

5,5 гектара гороДу на гідро- ну поні .

його

двохсотий з числа щорічний уро- колгоспних ком.бін а·тів т ако­

жа•й перев ищ и ть тон·н овоч•ів.

Для

овочів і фр)'\кт ів на сі льс ь­ ки х підnриємства х ресn у блі­ к и . В он и ви пус ка ють про­ дук ц і ю б і л ьш я.к 65 н айме ­

врожаю .

ності , вишукува.в всі резервн , всяку можливі.сть, щоб

2 т ис ячі го тип у, що в ідк риті в ее · л.а х

ХАРКІВ. Ку,1 і си

-

П wп авщ н ни.

ч етв ертому

СНІГ ЗАТРИМУЮТЬ КУЛІСИ

Тіл ьк и

кв а р талі

в

мин у­

лого р оку пр а ці в,н ики сл уж ­

н ай -

би

побуту

115 бущинків

в ідре мон тув ал и

колгоспників,

дешевший і н а йбі л ьш надій - nр о кл али дес я т к и кідос\І ет р і в ний засіб затри м ання с ніг у водоп ровод у , з авезд и 1210 н а ОЗИ М ИНі. На П ОЛ Я Х КОЛ · Т ОІІІІ nал ива , В JІ·К О НЗЛ И ЧІІ· госп·і в і радгос-пів Х а р к івщи· ма ло і нш и х в а жли·вих ЗІІ· ни, де ви сочат ь р яди стебел 1 ~юв.1 ен 1. тр \·ді вІТнків семІ .

лівде нних

ко н опел ь,

ку ку -

(РАТ А ~' ) .

додатко ві

щор·ічн і відп уст.кн з оплатою всі м робі·тникам залежно від стаж у безперервної роботи . Кол и він перевищує два ро ­ Наполегливо rотую.rьси ки, н адається З ·д'Н і дод ат· до вирощуванни високого ко воі відпустки. За коже н врожаю овочів паринково­ иасту пн иrй 'Р ік по одном у ди радгоспу «Зоря » . Вони дню. Я:кщо ж стаж робот и вже зараз все роблять дли того, щоб своєчасно виростити доброикІсиу З НОВОСІЛЛЯМ! розсаду 1 тим самим за­

У ПRРНИКОВОДІВ- BECHR

Ннл і в багатьох робітни­ безпечити

ІfіВ заводу святков и й на­ ст рій . До житлового фонду вn ис ано

ще

один

будинок

350-500

одержанни

по

центнерів помі­

дорів, капусти та Інших овочів з кожноrо rектара.

н а 80 к в ар тир . Ком іс ія ро ­ Парниководи заrотовн­ би ть ост а н ні офіційн і огля ­ ли 1 вивезли під овочі по­ дин и , а с ім'ї, котрі мають ОJ!дери і ключ і, л а к ую ть ре­ чі , ·куn ую ть меблі в нов·і

над 1000 тонн біопалива . Вони забили rноєм 1 заси­

пали грунтом більше паринкових рам. В

300

ливо старанво стежать за тн в радrоспІ розвідну роботамк молоді парнико- теплицю з пароводивим води Людмила Росиов- обІrрІвом корисною пло­ ська і ТаісІи Сииюк , икІ щею 200 квадратних мет­ після закІнчевии Сквнр- рів. Слюсар Аркадій Во­ ськоrо технікуму приУхали лошви,

електрозварник

працювати в радrосп.

Микола

Бlлошицький

Значну допомоrу у вирощуваииі високоrо врожаю овочів подають радгоспу шефи трудІвники Вроварськоrо шнноремоитноro заводу. Вони виrо- , товлають металеві каркаси для п'яти сонячних теплиць, в вкнх вирощуватимутьсв редиска, раннІ

їх товариші по роботі встановили в новобудовІ пароводиний котел, мои­ тують батареІ 1 проклада­ ють труби. Приклад в пІдrотовці до весниної сівби показує ланка Героя СоцІалtстич­ ної Праці Катерини Ди­ чеико. РобітницІ разом з

та

204 механізаторами вивезли поли близько 3000 Скоро будино'к за-ся є вог ­ пІдrотовлевнх рамах по­ оrtркн, помідори та Інші на цього, зараз тони добрив . н ям и, усмі х неться сотн я ~tи сІми насІнни ранвьоУ ка­ овочі. Крім р адіс ни х усміш о·к. пусти та помідорів. Особ- шефи закінчують будуваг. дНДРІ€НКО. квар т ир и .

Ім'я Героя

СоціаЛістичної

ПІІаці

Марії Захарівни r

ХХІІІ р айо t І ІІ<l п артій н а ко н фе р е нція об р а ла

н ут ь 1 ІНШі трудівники с еда . Тому й зроаум іло, щ о ба­ гато де.т~егатів раііпартконферею(іЇ ііажал и :І)\'Т рітиея :J н ею і п о рад итис ь.

Матер і ал и райо нн ої п а р тконфе ре нції т а ок ­ ре~Іі в и с тупи .1-ел е г ат і в .1 р у куютьс я в н о \І е р і н а 2- 3 с то р .

цьом у було

ваго м у пр и бавк у

Позитнвн·і результат и да ­ керам ічни х в ир о-бів, освоєно 11 вид ів ·металевих порош ­ л а «жива » в ода і в т вар ин­ н ицтві . КІів. Пр••чом у, вони високої

Пил ьтяй широко відоме в нашому раііоні. На неї рів­

н о вІІЙ CI\.'І <l .'.L ра ііІю~t у К П Ук р а їнІІ , рев і з ійн ої юнtі с і ї р <J Й О І І н ої парт і й ної о р га ні за ції та .'Н'.~е­ г ат ів н а Х ІХ облас н у п арт ко нф е ре нці ю .

Завдяки

одержано

Протя·гом двох останніх років завод, розбудое ую· чись, вводячи нові потуж-

Кривцов

в. н .

дою.

няються сотні доя рок . Працю вати так , як вона, праг­

На фото а.т~іва: де.т~егати конференції Катерина Мака­ рівна Швачко - доярка Кадитянеької птахофабрик и (з.т~ іва), Микола Григорович Заєць - тракторист рад­ госпу (( Зоря )) під ча с перерви розмовл яють з дол рІ; ою радгоспу « Ру.санівський )) Марією Захарівною Пильтяй.

На д руго м у фото група делегаті в парт ійної 1\tНІ­ фе ре тtії ві.І радгоспу іме ні Іtірова ( з.1іва направо) : rе ~>­ рет а р

ІІ<ІJІТІино ї

органі:щ ції

П or peuc t.кoгn

в і;ц ілкі\

І. Улещенно, erf\pf'тa p па ртійної uрrаніа;щії Троєщин­ с І.К ІІГо ві;ц ід к а А. Гордієнко, , Іщ>ектор Р<l.\ГІ І СП У О. Чи­ жик, с е ~; р ета р п арт ііі но ї

о р rа ні аацїі Бро вар с: І. ~; о rн ві д ­

дітІа Г. Труба, секретар партком у радгосnу В. Глуwан, р едактор радгос пн ої б а гат от ира жної га зет и

п істнч н у лrацІІР М. Пономаренко .

« За і: оц і а ­


.ХХІ/І

3

ВСІСИЛИ

райоппої

партійлої конферепції

- Сьогодні делегати понад тритисячного загону ко­ муністів Броваршини зібралися на чергову партій•ну конференцію, щоб ·підвести підсу"-'!кн своєї дворічної ро­ боти і визначити завдання ·на '1-!айбу'І'ІІЄ, сказав до­ повіда'І. Ця визначна подія в житті nартійної ,Jрга­ нізації району відбувається в знаменний час, коли паша рідна Батькі·вшина, гідно від'Значивши піввіковий юні­ дей, переможно ·встушта в друге бО-·річчя свого існу­ ван'!Ія.

Минулий звітний

період

характерний

дальшим

зро­

станням промисдового і ·сідьськогосподарськосо будів­ ництва, введенням в дію нових виробничих потужностей, збідьшенням 'виробництва продуктів харчування. Перет­ ворюючи в життя рішення ХХІІІ з'їзду КПРС та ХХІІІ з'іцу КП України, партійІНіорганізації домага.1ись акти­ ІВізації ·в ро>боті, діловитості, "ворчог·о пошуку. Все це nозитивно >Від>биvюся на показ·никах, яких ми домогди­ ся в звітно"'Іу періоді. Так, пдан випуску валової про­ дукції за д,ва останні роки був виконаний 10 грудня 1967 року. В рахунок третього ,року п'ятирічки понад план було вироблено про~шслової продукції на су:11у 4 ~Іідьйони \.37 тwсяч карбованців. Освоєно ря.д нових промис.юви>х •ВИробів, зокре"'Іа холодильники, залізний порошок, ~Іеталокерамічні вироби, ізол, вироби із П.1аст­ мас, дитячий трикотаж. Обсяг п·ромисдоІюго вироб­ ництва зріс в два рази. Стали до ладу завод пластмас та ремовтно-механіч.ний завод. 13ідрадних ва>слідків досягли колективи підпрИЄ'І1СТі3 в ювілейно~ІУ році. Тільки понад пла'ІІ, яюІй був •вико-

наний ше 21 проду,кціі на

виробниц11ва

грудня, було виготовлено •різнома~Іітної суму 2,3 мі.1ьйона карбованців, а обсяг

порівняно з попереднім роком зріс на

41

процент.

Завдяки проведенню великої виховної роботи, твор­ чості і діловитості, які характерні для роботи парт­ ко:~~у, дирекції, вийшов ·В число передових пі,дпрнє~ІС'ГВ

3авод порошкової :~~еталургії ко А .."v\., секретар партко:~~у

(директо>р т. Ковален­ т. Харлююв Є. 0.). За

nідсу:~Іками роботи в ювілейно:~~у році йо~І>' присудж<•но перше ~Іісце в з.\Іаганні серед про:~~ис.1ових

підприємств і вручено nерехідний Червоний райкому І(П України та раЙ•ВІІКОІІКО\Іу.

Відзначена хороша ки

верхнього

робота також колективів фабри-

дитячого

е.1ектротехнічних

прапор

трикотажу,

заводу

пласт:~~ас,

виробів та інших.

Далі доповідач пі·ддає критиці недолі.ки, які ще мають місце. Наприклад, пром,комбінат райспоживспіл­ ки не справнв·ся з виробничи~1 завдання"-'!, а 3авод хо.1одильннків, цегельний завод не викона.1и п.1ану по товарній продукції, завадобудівний ко:~~бінат, будком­

процента. В Се:~~нполків•ській і Калитинській птахофаб­ (ІЗ ЗВІТНОІ ДОПОВІДІ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ РАНКОМУ КП УКРАІНИ т. КРИВОШЛИКА В. 0.)

джуючись

Райком КП сіданнях ємств,

УІііраїни

показників

бюро

з

питання

підвищення

їх

метою

поліпшення

систематІІчно внробюtчоі

еконо:~~ічної

на

діяльності

ефектwв·ності,

впро­

вадження наукової організаціі праці, підго11овки і переходу на

нову

систе:~1у

n,1анування

економічаого

і

волення зростаючих побутових

Заслj'\Говує на увагу даовід роботи .колективу фа•бри­ ки .верхнього дитячого тр111котажу (директор т. Воск­ ресен>ський Л. К., секретар партійної організації т. Кузь­ мич Є. Х.), яка, працюючи в нових умовах, випустила торік тільки понад встановлене завдання 24,4 тисячІ штук трикотажних виробів на суму 247 тисяч карбовзн­ ці:в. Пш1ітно зрос.1и всі техніко-.еконФtічні показники. За.робітна .П.1ата робіТНИКіВ збіЛЬШИЛаСЬ на \0,6 Про­ цента.

В новому 1968 році майже в·оі підприємства перехо­ дять на нові форми планування і економічно•го сти:~~у­ .lюваІІІІЯ. Доповідач докладно зупиняється на завдан­ нях, які необхідно внрішити партііінюt днрІжціюt о зв'язку з ІЮВІІ~ІІІ у:~ювюш

організація>!, праці, зосере-

Пленум райкому КП України Відбувся перший пленум

райкому КП Ук­

раїни, обраного на ХХІІІ районній конференції.

На засіданні

партшнtи

розглянуті органі_:

заційні питання.

Першим секретарем райкому КП України обрано т. Кривошлика В. рем

-

т.

0., другим секрета­ М. 0., секретарем -

Сергієнка

т. Лемпідького В. Г.

До складу бюро райкому тт. Білокінь

П. П., Дворник

партії

обрані

І. Ф., Дятлова

Г. Р., Кривошлик В. О., Кушнір А. А., Лем­ піцький В. Г., Поліщук М. Ф., Санкін

Сергієнко М.

0.,

Харламов

*

*

€. 0.,

*

Відбулося також засідання

Федяй

Л. Я.,

€.

Н.

новообраного

підвищен·ні

ефективності

потреб.

В галузі сільськогооподарського виробництва партійні організації ·спрямовув·али увагу на ВИІ](Онання дер­ жавного зююв.1ення по 'Забезпеченню трудящих м. Києва

свіжи:~~и овочами, картоплею, продуктами тваринництва і птахі.вншпва. В доповіді віюна•Іається, що робітники радгоспів і птахофабрик, перевиконавши завдання пер­ ших двох рокі'В п'ятирічки, понад план п,родалн дер­ жа:ві 2234 тотш молока, 1671 тоану м'яса, 15544 тисячі штук яєць. Ю>віЛJейннй рік увінчався ще кращи:ми по­ казниками: на 100 гектарів ·сільгоспугідь ·вироблено 471 центнер м·олока і 57 центнері,в м'яса, на корову надоєно

2208 юілограмів молока, на к~р·ку-несуч,ку од·ержано по 187 штук ffець. З кожного гектара зібрано по 90 цент­ нерів картоплі і 124 цен11нери овочів. За високі показнwки у виробниц11ві продукті·в сі.1ьсь­ кого

господарства

район

в

1966

році визнаний учасни­

ко~І Воесоюзrюї виставки досягнень дарства, а в 1967 році занесений на

'На.родного госnо­ обласну Дошку

пошани.

Доповідач відзначає J<Іращі господарства, які завдяки невто:~~ній праці труді·вників домоглися найкращих по­ казшІків. Серед них радгосп і:~~ені Кірова, який виконав державний план по виробн11цтву м'я·са на ІЗО про,ц.ттів, рs.дгосп «Русанів·ський», де одержано по 811 центнерів молока на 100 гектарі'в сільгоспугідь і ВІІконано план •продажу овочів у повному асортименті на 129,9 про­ ~ента, радгосп «Пл.оокі•оський», 11варинНІІКН якого виро­ били на 1·579 центнерів М·олока більше проти поперед­ нього року і лідв·ищнли надій на корову на 223 кілогра­ ми, Київ·ська птахофабрика, яка вироби.1а торік 24 мі_.,\,ЇJОІІІ< 69 тнсяч штук яєць, викона·вшн план на 118,6

рІІ'ках ·вирощено від.повідно по

центнерів

130-120

кар­

топ.1і з гектара.

Цих уопіхів, ві.дзначає доповіда>ч, доангнуто завдяки зм:іцнеюІю матеріальної бази і технічної оснаще!Іості господарств. Тільки за останні· два роки за рахунок дер­ жавних коштів в ·селах побудовано· 10 добротних тва­ рюrннцьких приміІ.ІJJень, 7 май,стерень, .5718 квадратнах :~~етр·і·в житла, багато приміщень виробничого і побуто­

вого· призначення. На озброєнні радгоспі'в і птахофаб­ рик 826 тракторів, 90 зернових комбайнів, 150 картоп.1е­ ко~Ібайнів, 552 вантажних авто\rашини. Багато й іншої сільськогосподарської техні·кн. З допо:~~ого1f! шефі·в за д:ва роки збудовано 140 тисяч квадратних лиць Піі! ПО.lіеТИJDеНОВОЮ ПЛі'ВКОЮ.

Допові·дач, аналізуючи стан

\Істрів

теп­

орган·ізаційно-па,ртіЙІЮЇ

роботи, зупиняється на недоліках, нкі ще мають місце. Передусі1м внаслідок низької культурн землеробст·ва гос­ подарства

району

з

року

в рік одержують

низькі

вро­

жаї зернових і кормових культур, картоплі, овочів. Хоч МІІ й виконуе~Іо держа,вні плани, каже він, але ще далеко не використовуємо свої ~юж.lнвості. Тов. Криво­ ш.lн·к

;rок.1адно

низької

ха:рактерtrзує

продуктивності

прІ!'ЧІІШІ

11алнх

тваринНІІІ!тва,

у.ро:каїв

зас('р('д,жує

ува­

гу ·кому.иістів на розв'язання цих питань в настунних роках п'яти,річкн. За прнкладо:11 волочнсІ,ких хліборобі·в Хме.1Ь'ІІІІЦЬКОЇ об.1асті "JИ ПОВІІІІІІі ріЗКО ПідВІІЩІІТІ! ІрО­ ЖаЙНЇСТЬ всіх ку.1ьтур, збільшнтн заготів.1ю кормів і на цій ОСІІОві піднести продуктивність худоби, говорнть він.

Велика увага в доповіді приділена Qрганізаційнопартійній роботі. Добре дбають про неї партійні органі­ зації заводу порошІюної ~rеталургії, .пла>стмас, елек"Гро­ технічних виробі·в, фабрики ,верхнього дитячого трико­ тажу, радгоспів і::~~ені Щорса, і"'Іені Кірова, «Русанівсь­ кнЇІ», Київської птахофабрики та інших. РаІзо~І з тюr відзначаєть·ся незасдові:льна робота парто~рганізацій рад­ госпів «Заворнцькнй», «Красилі·вський», Богданінської птахофабрики. Доповідач звертає го.1овну увагу первІИІ­ ннх парт·ійІІІІХ організацій на підвищення їх ві:rпові­ да.lьності за стан справ в ко.1ективах, добір, розстанов-

ку

і

ВІІховання

кадрів, особливо

працівннків

середньої

.13ІІКИ.

. Да.1і доповідач говарить про роботу раііко~І\' КП Українн по кері·вннцтву РадаІІІІ депутаті·в трудящих, профспілковюrи і ко:~~со"-'!ольськи~ІИ організаціями, розповідає про ~1асово-по.1ітичну роботу партійних органі­ зацій, зупиняється на конкретних завданнях, які буде вирішувати районна партійна організація

в

треть<нrу

році п'ятирічки.

СКЛАД РАЙКОМУ КП УКРАІНИ Члени райкому Павлик І. П.

Бондар П. І.

nавленко Л. І.

Бреус П. Ю.

Плесконос В. І.

В.

Пнльтяй М. З.

Г.

Буяло Ф. Д.

Поліщук М. Ф.

Волоха П. Ф.

nономаренко О. А.

Гаврилюк Г. й.

Правик В. С.

Глушак В. І.

Прокопенко М. М.

Гончаренко Н.

Г.

Дворник

Гузій

І.

Г. О.

j Пузирєв В. М. Санкін Л. Я. Сар'ян Д. А.

Ф.

Довгодько І. П .

Сергієнко М. О.

Дятлова

Слуговін А. Я.

Г.

Р.

Загородня Л. С.

Стасько В. С.

Калиниченко В. Ф.

Степаненко С. М.

Коваленко А. М.

Суйцев Е .

Ковбасинський

Терещенко Ю. К.

І. М.

.(,.

Кондратенко М. О.

Товстенко С. І.

Кот Г. С.

Федяй

Кравчук Л. А.

Фурда І. Г.

€.

Н.

Кривошлик В. О.

Хазан М. Л.

Кудренко В. Д.

Харламов

Купрієць А. П.

Холод О. М.

Кушнір А. А.

Хорліков О. І.

Левін О. Б.

Цьомка С. І.

€.

О.

Лемпіцький В. Г.

Челела В. Ф.

Л~вченко І. Я.

Чижик О. М.

Лисенко М. г.

Чистікова К. А.

Марченко В. А.

Чувенков В. С.

Мархотко Г. Я.

Шевченко М. О.

Менжеrа М. О.

Мояочко М. М. Москаленко М. М. Н ариж.ниА М. Г.

Широков А. В. Шульга Р. С.

Шепест Л. І.

складу ревізійної комісії. Головою комісії об­

Онашко М. М.

Щербак А. Г.

рано т. Маслюкова І. Р.

Ос1nова Н. М.

Яхно О. П.

Кандидати в члени V

Білокінь П. П.

Бурлака

стимулювання.

на

Тов. К:ривошлик звертає ува,гу партійних ор•rанізацій, кері.вни:кі>в підп,риемств на значне поліпшення ~кості бу­ ді,вельнwх .робіт, краще обслуговування 11рудящих, задо­

за­

підпри­

чином

Серед будівельних організацій, які план підрядних робіт минулого •року виконали на 110,7 процента, кращих уопіхів домігся колектив постійнодіючого ·буді,ве.~ьного поїзда N2 2, серед травопортних а'втопідприємство 09034, серед тор.говельних - райспоживопі.'tка.

техніко­

розг.1ядав

голов.ним

праці, випуску якісної І]]родукції, необхідності запровад­ ження наукової організаціІ праці.

бі·на·т N2 2, ремонтно-механічний завод, мебльова фаб­ рика не виконали завдання по вІІІПуоку продуюШ в асортюtенті. Деякі підприємсrnа працюють зби11ково, не вико·нують плані1в нагромаджень. економічних

НА

раикому Бєсєдкін І. В. Васюра Г. І. Воронцов М. В. Гаштов Г. М. Горбоное О. К. Грінберг Г. Ш. Екштут Д. Л. Заболотний І. М. Ігнатенко Т. Є. Ковбасюк Л. І. Корнійко І. М. Крук М. П.

Кузьмич

Є. Х.

Лобко П. І. Лазарєв

В.

Г.

Максимець В. Ф. Остапець М. С. Орєшин С. П.

Петрюк В. й. Розова І. О. Соїн В. Г. Шеренгова М. С. Шульга В. В.

·------------------Ско~ад рсві;зійної комісії Басюк І. О. Бугера В. Г. Воронцова Л. П. Воскресенський Л. К. Горобій М. Н. Гуревич М. А. Ковбасинський В. О. Кравчук С. Д. Кучко В. А.

Литовченко Г. П. Маслюков І. Р. Ракоїд М. Д.

Риффа В. М. Роюк Т. О. Федоренко М. К. Хитрий П. П.

Щербак П. С.

Делегати на ХІХ обласну ... парппину kонференцію З правом ухвального

голосу

Аджубей Т. Д. Білокінь П. П. Бордовський В. І. Власенко В. В. Войцехівський М. І. Волоха П. Ф. Горєпов А. В. Гончаренко Г. О. Кривошлик В. О.

Марченко В. А. Онашко М. М. Поліщук М. Ф.

Пильтяй М. З. Фешина Г. О. Федоров Б. Т.

З правом дорадчогс голосу

Осипова Н. М.


ВИКОНАННЯ П'ЯТИРІЧКИ! Г~туючи

Особистий приклад З

секретаря

виступу

парткому заводу порошкової металургії

Є. О. ХАРЛАМОВА роботі у Дороrовказом партійної організаціі нашо­ стали рі­ го підприемс"Гва шення ХХІ!! з'їздів КПРС і Вико­ Украіни. Компартії нуючи ці kтори"Іні докумен­ ти, комуні•СТІl сталн г.1ибш_с ІВШІІКати у внробниче життя внетупають іні­ колект~rву, соціалі·стичноrо ціаторами з~rагання, здійснюють аван­ 'ВИКОНаННЯ НV.

·Завдя-ки

боротьбі

в

рот,

гардну

дерЖаВІВОГО

за

доручену

ку ВІі'КОІІав на

108,6

процен-

праці,

на

вищі­

підприємство

як

. . .

поJrіпшенню

4

проценти

наприклад,

_

0

виросла

зацrя

на за­

втричІ,

нижче проти за·плююва1юі. За досягнуті успіхи підцриємс"Гву вру•rено перехід-

во,::r;і працює тисячний колекТІІ·В. Досить сказати, що аа час підприємство ·короткий

коwу пaJ!Tll r раивиконко~Іу. суворо ста_,н Кшrушсти вн~юг Ста­ до'!'римуватисн туту ~ПРС, зwіцнюють пар­

в

733 тисячі карбованців.

тіЙІВУ і труДОВУ ДJІоСЦИПЛ•іНу, своіом особис гю1 прикладо;r

завдяки caмoвiJ.:.ta~:iri

ставлеНИХ

завдань.

Взяти хоча б такий при­ недавнього часу клад. До порашків не залізних цех виробничим з справля·вся плано:~~. Партійний комітет зайня·вся питанням добору і розстанов·ки кадрів. На по­ саду

начальника

цеху

колектив,·,

всього

.•

.

·

оргаНІзацІІ, я'ка ІВе,,ику виховну

-

пресових

. провод.ить r органrза-

1

нІсти

в

працюють

нас

на

працrюш.кам

І

комсомолу

В. Г. БУРЛАКИ

Тридцять ко:~~сомольсько­ гордитися. В кожному гос­ :ІІолодіжних колективів ра­ подарсmі, в кожному цеху йону 'виборювали минулого ~ ланці, бригаді і зміні є носити звання свої заопівувачі виробницт­ р·оку право 50-·річчя Жовтня. В перед­ ва і дівчата, по юна<ки ський,' приоооєно почесне день свята ,бюро райкому яких інші звіряють крок. Іх зван111я імені 50-річчя Жовт­ комсомолу визначило пеtре­ успіхи це результат про­ ня. М·ожці'В і присвоіло ці почес­ ·думаноі ·виховної роботи і нема заваді на Зараз

за

дост·рокове

виконання·

плану. Всюди л'ятирі•ч:ного ко:~~уністи. йоrо очолюють

Свої~І особн.стюІ прик"1адом

до ставленн<! сумл!•ІІlЮГО словом полум'яним праЦІ,

колективам Воло­

ні зван11я

ний ком.бінат), Бориса Гав­ рищука (завод nорошкової ~Іета,,ур.гії), Марії НІ"rоди

органі·зація

Соловей

(радгооn «Русанів-

. r·нших. Bcrx .

загону

П~ятитисячному району

КИМ

Є

і

сомольської роботи в 1 аких гооподарст.вах, як Семипол­

мобілізувати повинні ми іі на нові розум силу і на нові творqі звершення, трудові подвиги в ім'я тор­ прийд~ш­ світлого жес11ва нього

-

досягти

комунfзму.

ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАННЯ

шого

радгоспу приділяє ве­

лику

увагу

вихованню

. данці,

рекціі радгоопу наша брига­

·врожаю.

високого

ШИХ руках.

ДQІПОМОГОЮ

В ЯКу З

М. Л. ХАЗАНА

у

мати ціі ки

одержува.1и

культур,

657 а

станавить

близько

210

Одним із важливих захо­

менталок і

виробництва молока і м'яса є селекційна робота

ринництві.

бої

діяла n!·~ вплив?м

розроби~ заходи

рішень

який

.по . даль-

шому пщнесенню. ро.~~ перRІІІІних парторгаюзацш.

Комуні·сти були орган.іза-

торами змаг~111оня. за. успішне виконання сощатстичних

зобов'я~ань, . взятих

. на

честь швстолпньог? юВІ:nею

Великого ~овтня 1 50-рrчч.~ Р.адя.нськоІ влади на Украrш. Уже станом ·на 2() жовтня

минулого року колектив

про радгоспу рапортував виконання і перевиконання

на ·державну дисципліну, дає пі.дтримува.ти можливість Всю Qрганізаторську і ви­ ініціативу комуністів, вияв­ вживати ховну роботу ,на .місцях про­ ляти недоліки і ·водять відділкові первинні заходів по іх усуненню. зобов'язання nідвищені третій р.ік п'ятирічки.

ціі і всього колеІпrІВу стан­ ції. За останні роки прове-

Минулого року сім'ям щих бугаїв осіменено

тисяч корів, в тому числі в

по

нашому районі

щенню продуктивності худо-

бри'І'а:дирів.

у

рад-

звітно-виборних Після зборі-в члени парткому ста-

обговорення

дос­

помогу,

мkці,

спрямовувати

робо­

ності в ранній стадії, освої­

уча:сті. н~­ бокого заморожування сім'я,

господарствах

що

ство-

сприятиме

боротьбі

з

яловістю корів.

СПАСИБІ ЗА ТУРБОТУ З виступу. доярки Богданівської

ні т. Пшонніков і інші. Ве­

ряд недолікі·в. Будемо й да, віду .на семінарах, нарадах ту на виконання вн.мог Ста­ лі вдосконалювати форми і т. д. Заслуховування зві­ туту КПРС. парт.ійної роботи, зміцнюва­ питаннях тів по· окреми•х Приділяємо велику увагу ти дисципліну, qартійну дозволяє конкретніш'е споря­ добору, розстановці і вихо­ сприяти зростанню аван­ роботу відділко•вих .ванню кадрів. Ось чому в •гардної ·ролі ·.комуністів .на .му.ва:ти посидює радгоспі статІй ск.~ад го- вІ~робннцтві. парторганізацій,

Jia

всіх

тисячі.

ли перспективний метод гли­

ших науковців і спецrатстш

При а.ктивній

115

діагностнку визначення тіль­

району.

риках

23

кра­

Працівники станції розро­ заходів, зокре:~~а били ряд

підви­

стада,

відтворенню

по-

чих відділкаJми, а та·кож се­ редньої ланки спеціалістів і

лику ро<Sоту проводять ста­ тт. Косяк і •комуністи рі Кравчук. 11 чоловік. ли частіше зустрічатись з госпу, в якому Нині nартком вживає за­ секретарями ходів, щоб знизити собівар­ керів­ ·комуністами, Партком здійснює иицтво за допомогою різних відД.ілкових парторганізацій т.ість продукції. форм і методів: інструктаж і надавати ім п•рактичну до­ у нас ще е Без)'ІМовно; ке­

під парторганізації парткому рівництвом

Надої

збільшаться.

молока

ліпшенню племінноі справи,

Це еви­ .звитяжну працю. марки тт. Осипова і Фоміна, М·еханізатори т. Конончук і т. Негода, повар кормокух­

небагато

переростуть

ферми.

рі:іКО

си­

з

чорно-ря­

Мине

групи

у племінні

На це спрямова­

К·іло­

керую­

і

групи

корів

на увага партійної організа­

за рі·К надоїла по

спеціалістів,

породи.

часу,

в тва­

дена значна робота

.1овних

племінні

рені

дів по дальшому збільшенню

Вона

4062

ОСНОВІ

Ф. Д. БУЯЛА

Захарівна Пильтяй.

на корову і ·гра'МИ молока надій до довела вадовий

.

штучного осіменіння сільськогосподарських тварин

ти·­

лася комуністка, Герой Со­ Праці Марія ціалістичної

роз­

оп.1апr

ддя

класи.

ря•ди або

прибуток

чистий

·вста·новиrrи

З виступу директора Центральної дослідної станції

·

карбо­

тисяч

сті.%­

б

На міцній

минулому ювілейному ро­

мільйон

мали б більш ста·більні кад­ Ї~І якби 11варинників, ри

ж.

картоплі, продуктивність ху­ доби. Завдяки цьому тільки

ванців,

менше

раз

:ІІОЛ'ОЧІ;ЮЇ ху доби, а продук­

Маючи такі кадри, ми ус­

ці радгосп одержав від реа­ nонад І лізацН nродукції·

кілька

господарства

Наші

місці.

од.но·му

на

роботи

стажу

,,и, то нам потрібно було б

з ви­ пішно спрЗІВл~емося робничими завданнями. На­ урожайність багато ЗІросли

в

зупинитися

Хочу коротко

на питанні оолати праці де­ ЯІким категоріям працівни­ <ків, що мае важливе зна­ чення в з<'!Ікрі,плен.ні кадрів.

доярка Любов Костянтинів­ на Дяченко, Анастасія Ти­ До цього часу вона не впо­ Ольга ря,щкована. Наприклад, спе­ мофіївна Соловей, Гнатівн~ Стафієн<ко та інші, ціаліІСти протягом тривалого які одержали 'більше 3500 однакову одержують часу кі.1ограмів молока на коро­ врахування без за·рплату ву. Якби та·к усі працюва­

кому.ністам

овочаих

Це сті.1ьки,

як колись виробляли чотири русані.вські К'О•лгоопи. Висо­ кі доказники мають також

почуття відповідальності за стан справ на всіх виробни­ чих ділянках. Треба сказа­ ти, що більшkть комуністів налічується нас (а іх у бере бли·зько ста чоловік) активну участь у вирішенні неовідкладних госnо:дарськополітичних завдань.

зернDІВих,

центн·ерів.

1056

кад­

3 виступу секретаря парткому радгоспу імені Кірова В. І. ГЛУ ШАКА Нашою гордістю є кому­ ністи, які особJістим прикла­ АРТОРГАНІЗАЦІЯ рад-І річного nлану по основних контроль за станом справ на П ·гоопу і·мені Кірова на-. п<Жазника,х і взяв .на себе /місцях, зміцнює партійну і дом мобілізоІВують маси на

ХХІІІ з Ізду КПРС,

гекта­

Дозво.1ьте за­

Товариші!

би в радгоспах і птахофаб­

раховує 115 ·комуні<:ті.в. За звіт.ний період вона жила і

200

Тоді було вирішено, зокре:~~а, вирощувати картоплю і да з честю дотри:~~ає данов намеханізованій го слова. Урожай кукурудзу

на­

птахофабрн·ка, сяч кінська Моло·ка карбооанців. (електротехвиробів), Анто- РБУ-7, :тішторг. вироб.1ено по 818 центнерів !ІІо- на 100 гектарів (Київська Сьогодні радянська ніни 1\'\а•каренко земельних О.~ексія лодь гоrrуєrьс11 до 50-річчя угідь, на фуражну корову птахофабрика), (Ка.1итянська Ленін-ськоrо комсомолу. На надоєно по 2671 кілогра:~~у. д~ІИ'І'ренка Особ.1ивою успіху доби­ Катерини чолі з партійними органами птахофабрІжа),

КО:І!•СО~ІО.1іЇ

КhВІЦИНу.

вожаків

(за­ батьківського Дерев'янка ди:~~ира пfклування вод «Торrмаш»), Валентина комуністів. Проте ми зане­ Масловською (заводобуді.в­ покоєні низьким рівнем ком­

агітатора •вони ·кличуть тру- сь:кии») ді·вників до новнх звершень, одинадцять колективів. щоб порадувати рідну Бать-

.комсомольських

центнерів кор\t

зе.1ений

до.по~Іооі відюриrrих партійІНих зборах nевниrrи, що при ми намітили план дій, щоб опар11ійщоі організації і ди­

рів, іх ідейному і політич­ ному загартуванню, постій­

заводу.

нових звершень

З виступу першого секретаря райкому

230

і сидос на площі рів.

З виступу директора радгоспу «Русанівський» Партійна

проханням

ІЮ nрищеплює

До

кукурудзи

40

до будівельників прнскори­ ти опорудження двох жит­ них

по на

гектарі,в,

зер­

ви-

~рац~ t~o.

з

ярих

радгоспу,

- 14,1, кукурудзи на по 182 центнери силос на ·П.~ощі 300 гектарів. Ще .вос-ени 1966 р.оку на

році

чі; тільки в мІшулФІу випуск завод освоїв

3 вертаемось

центнера

нових

дальшого

для

зусиль

зуміли

22,7

.1ому по

Будуть

соціалістичного розвитку змагання, вивчення досвіду І!lередовикі·в.

завдання

але

п~й.но-масову роботу. Ко~ІУ- .ювих бу~инків, так потріб-

ініціативно­ рекомендовано го К'<JІМуиіста В. Г. Дешка. При допомозі цехової пар­ тійної організаціі (сек·ретар І. С. Дуля) колектив цеху нині ·вийшов в число пере­ дових. А зміні, яку очолює член КПРС А. С. П'ятигор­

нув соціалістич·не "змагання

•ме

було

Багато

освої­ виконали в строк ли випу·ск окатертей. До ре­

пар rшнu1

зобоКолектив бригади в'яза.вся в .нинішньо~у ро­ ці вирос•тнти ще вищий уро­ ознмоі пшениці на кожному жай-по ІЗО центнерів кар­ 123,7 топлі на пдощі 150 гектарі.в. по з 1"70 гектарів, на центнери .зернових центнера картоплі на площі 22 шющі 250 гектарів, в тому 18,5 числі по 28 центнері.в озн­ 136 гектарів - на центнера більше, ніж в ці­ ~юї пшениці на п.~ощі 100

ться тільки з оцінкою «від­ мінно».

а·втома-

змаганні

ЛОГ·О\дНі у~юви, ми виростити по

освоєні нові види торговель­ ного обладнання. Вся про­ дукція за·воду випускатиме-

експлуаде цеху,

Л.

В.

да,н.кового

зна'Читн

в

Деркая, :~~еханізаторів Г. І. серед бригад радгооrrу. Не­ Іваниць·кого, В. В .."v\едежІt­ на несприятливі ~а. О. Г. Барашка та інших. зважаЮ"Іи

rорну_1а боротьбу за дос'І'ро­ кове вІrконання п'ятирічно­ ви•робничу го плану. Річну підприпрогра~rу колектив до 20 завершить ємства

готува­

місць

перших

з

одне

ооціалістичному

зматання.

робів, З•'і - ливарних та ба;tосягнуто гато інших. Словом, зроста-

успіхів

.да

Партійна організація роз­

року.

с.1і.1 від­

Торік брига.да теж зайня' р-оботі. Особливо

45

.Розвід.ІІИКИ майбутньосо тт. Бужениця, Рудобаба, Рижова, Батюк, Смоляни­ Панаріна, нов, Черткава ідуть в авангарді соціаліс-

1968

п·ровелн са.дЬння, старанно доглядали посіви. Завдяки цьому й добилися успіху в

порами.

комуніс­

уда,рииків

Бюро партійної організа­ тична потокова лінія. Сюди прийшли працювати 30 чле- ції підприємства д<ЖЛадати-

чистих прибутків І \Іі.11>їюн най:~~енувань

Цнх

в

встановлювалась

труднощі·в,

раза. Торік од·ержано

5,5

було

де б не ділянки, ж-одної працювали К'<JІмуністи. Велику допомогу партко­ ~ІУ у виховній роботі надає агітколектив і rр~~па тооа­ риства «Знання». за·водv розгор­ Колектив

робітНи:ків вЖSоропи

строки

добрива, в стислі

значали за •високі nоказни­ rперехідними ки Пре'Міями, червоними вимпелами і пра­

г·рамоти }'кооп.спіл­

тичної праці. Серед них членів КПРС.

ГРУ'дня

недавно

нів КПРС.

ний Черв~.~І!Й п_рапор рай- збільшило випуск продукції

в праці моб.ілізовують тру­ дівни<кі-в на ВІfІЮНаННЯ ПО­

377

звання

вирішальних ділянках. Ось,

Ще не минуло й двох ро•­

якості продукції. Собівар- К?М) нr.спв, близьк-о 4 О Р~ тість виготовлення виробів J бrт~и!КІв. Тепе:р па~торган~­ становить

ки.

за році В ювілеіtно!ІІу трудові усп·іхи 616 робітни­ ків одержатr грошові пре-

постійна лилось в самостійний заво\д. лись до здачі та. Приділяла,ся нового увага підJВІІІщенню продук- На початку у нас бу.~о 40 тацію

тІІ'в:ності

хвальні

З виступу директора заводу пластмас М. Ф. ПОЛІЩУКА І<іВ,

му й весну заготов.1яли і дові трцдищї. Не раз її від­ 'ВИ'ВО.ЗИЛИ П0.1Я ~Іісцеві НЗ

аюживчої В центрі :rваги nартійної ком сНідмінник боротьба за кооперації:., .15 вручені По­ організаціі комуністич,ну працю. Дев'я­ тwм бригадам і ·кол.ективу заготівельного цеху (секре­ Ю. К. тар парторганізаціі Терещен·ко) присвоєно зван­ ня комуністичних.

бригада, парторrані.за.ціі підібрали кращих робітників. Всю зи­

рільнича

Шоста

якою я керую більше двад­ ця·ти років, має хороші тру,

знач­

нагород~ені

ничники

Зростаємо!

за,воду план ювілейного' ро-

З виступу бригадира рільничої бригади радгоспу В. С. СТАСЬКА «Гоголівський»

Чотири кращих вироб­

міі.

чесне звання і.мені 50-річчя Великого Жовтня.

тичного

·колектив

РУНАХ

З виступу бригадира бригади імені 50-річчя Великого Жовтня заводу торговельного машинобудування В. М. ДЕРЕВ'ЯНК.4.

ПЛЗ-

по.1іrнненню ор­

УРОЖАЙ - В НАШИХ

В ЗМАГ АННІ- СИЛА

щим бригада!\! присвоєно по-

виховн·оЇ і га·нізаторсЬІкої партійних цехових роботи партіїшнх і !!рганізацій відпові­ rrідвищеrшя груп, дальності члені•в кпrс за сп.ра,ву,

зустріч

гід.ну

піввrковому ювr"1ею Рад~н­ ської держави, торгмашбу­ виконали дівці достроково по всіх виробничий план показ­ техні·ко-економічних никах і виготовили продук­ ції понад завдання на суму 655 тисяч карбованців. колектив Таких уооіх·ів ДОСЯГНУВ ЗЗВДЯІКИ ПіДВИЩеН­ по­ НЮ ор.ганізаторської і лі'!1ма•сової роботи партійної здійснення органі•зацИ, авангардної ролі ·комуністів. Бюро партійної організа­ ціі нашоrо за•воду приділн­ ло вели·ку увагу соціалістич­ ному змаганню, ·вивченню і впровадженню досвіду пе­ Чотирьом кра­ редовиків.

птахофабрики

С. І. ЦЬОМКИ

Партія і уряд повсякден-

1

І.нща справа rепер, після

трудамістких но піклуються про нас, тру- механізації кож- процесів на фермі, зокрема дівників. Це відчуває машинного ний, а особливо т·варинники. впровадження тому доїння корів, автонапування. років Чотирнадцять

Я почала працювати на фер- Особливо ми відчули полег· виконувати шення, коли торік перейшли

мі, доводилося

всю роботу

&руч.ну, навіть на двозмінну роботу. Стало більше часу для відпочинку,

воду носити .відрами. Удое- зросла продУ'КТІІІВність праці, віта. йдеш з дому,

а повер-

таешся Пізно ввечері.

підвищилися надої

молока

від закріплених корів.


ПАМ'JІТННК

гушко

ром. рученої вич

височить

Г.

ну

пам'яті радянського народу герой громадянської війни Олеко Дундич . Дев ' ятнадцяпtрічним

ком Олеко Дундич жнє ім'я Милутін ряди

nо­

участь

в

юна­

(справ­ Чолич)

захисників

рід­

но ї Сербії від турецького ярма , а потім б ' ється проти австро-німецьких загарбни­ кі·в . Тяжко поранений, ві.н ПО11!JаПЛЯЄ В ПОЛОН і на­ nрикінці 1916 року тікає через Карпати в нашу краї­

МІіfІоСЬКНЙ

гро­

завад

.р,оботі .

ввм загоном, .полком, бро· непоїздом, б'ючись у кава­ лерійській дивізії Будьонно-

с, крізь Дундич показу-

тей NІайже вирішена.

для гуртнової роботи діти не мали де. Постало питання про розширення школи . Поста­ ло і вирtшено. До НИІНіш­ нього приміщення буде до­

иількість учнів помітно зросла, і в школі стало

тісно . Піонерську кімнату зайняли

під клас,

як

і

раніше , немає спортивного залу. Коротше кажучи, аlбрат.ися

він шашкою і револьвером половину іх знищив, а реш-

ту примусив тікати. А скільки існує роз.rюві•дей про те, як •він проникав у тил воро-

гів і добував найцінніші ві-

1 будоване

двооове.рхо в е

після

уроків

в

один радіоприймач,

"

НЕ ВІЗЬМЕТЕ-

Люди раділи, коли ми-

Та коли замість тов-ару

бажа-

пра.цівники

райпобутиомбінату стали привозИІТИ брак це вже не радувало. Ось, НЗJприк-

боти з старими.

жердівчан

брати

в сільрщду. Таи, дуже .не-

вин.енио теж давЗІВ заявии

3

задоволені

жердівчани в ательє . ,Наслідки

халтурниками

з

вого комбінату. М.

САМОЯЛЕНКО,

голова Жердівської

сільради.

Орину

За героїзм,

10.05 -

ни. (М.) .

Телевізійні нови10. 1'5 - Л . Сей-

Винні в цьому замов- фулліна - .~Наташа ». Телени ці? Ніскільки. А ті, хто візійний спектакль. (М.). брав мірку і ~иготовляв. ІІ1.30 - Телеві·зійне агентЗамовниці в1дмовились ство «Піонерія» . «Fстафета

товар. Тоді водій . Жовтня». (Одеса). 16.25 -

Ще й ображав потерпілих. rанськ) . 17.00 -

3 ::S::: с

!

не

ця

жити, не

люднна,

звідки

вона.

nри,нципом

який

Ми

неї

І

нінrград). 18.00 - Телевізій· ні підготовчі курси . Хімія .

голя- юних

читачів.

(Львів) .

зійннй спе-ктакль . СЕРЕДА 24 СІЧНЯ

нища тісні, зрізані . Лед- 18.30 _ до 50-річчя виданве взула . Ходити •не можу . ня леиінського декрету про

Так вони і лежать У ме- Міжнародна товариська зу не. Якщо мені вигатовюш стріч з хокея: Швеція ·_

«Сnівець степу (Львів) . 20.30 -

та гІр >>. Програма

«Час>>. (М . ). 211.00 Пер шість 6зропи з фігурного катання. (Швеція) . Друга програма

От

Музичний кал ейдоскоп. (Ле -

О .1ек с ії·внн

Ратуш­

на

життя .

- Ліrкар

і

вся

розповідь

про

рЯДОВу ПОДіЮ 'В медичної служ­

би . Рядову. бо операція. не

рі д кісна і не така

вже ·й

склад11а . Але ЇІ 11е рядову. дале-ко не звнчайну! Бо ·ро· бнли її в незвИ'Іайвих, ма­ лопристасовавих

У'Мовах ; бо

багато людей брали участь В ТОМу, ЩОб ЯІКОМОГа ШВИД­ ше

« звести

Ідокупи»

рятів­

JІJІ.ків і пацієнта, бо в·і,1J: оперативності втру•Іання у двобій з рапто:во виниклою Іх.воробою за.1ежа .~о: житн чи

не

жити .

Не звичайна псм,

що

оопер. ація

через

М. ГАБРІйЧУК.

Телевізійні вісті. І8.ОО-Д.1я школярів «А.%­ бом приро•ди» . (Іжевськ) . 18.30 - Мі·жнародний ог­ ляд . 19.00 « Наші пре\t ' є­ ри» . Є . Бондаренко-«Ваш Петя >> . Телевізійний спек· такль. (Миколаїв) . 19.50 «<3 нашої фонотекИ>> . Кон­ церт. (Харків). 20.30 Програма «Час >>. (іМ . ). 21.00 Першість Європи з фігур· н ого катання. (Шве-ція).

17.30 -

Друга програма

18.00 лахітова

П.

Бажов-«Ма·

шкатулка» .

Телеві­

«Клас11 неорганічних спо- зійний спектакль. 19.00 лук » . Математика. <<дійс1Іі Спортивна передача . 20.20 числа>>. Ні.мецька :vюва.

«Найбільш істотні п о милки - « Сорок перший». Ху д ож­ а-біту рієнтів у 1967 році». ній фільм. 19.40 - Спортивна переда· ча . 20.20 - Кін ожурна.1 . ВИПРАВЛЕННЯ 20.30 - Художній фі.~ь.~t nомилки << Іван Грозний» . (2 се рія) . В інформа·ції про ппсн у м ЧЕТВЕР 25 СІЧНЯ

nерша

і0.05 . ни . (М.) . перший >>.

програма

нища, а вручили

1

І

154.

ТЕЛЕФОНИ: редактора

Телевізійний

фі.1ьм .

11.00 _ Теле-візійні

'І << НОВАЯ ЖИЗНЬ >> - орган Броварокого районного ! ко:.~итета КП ~'краІІНЬІ и ра.йонного Совета депутатов К

м. Бровари, вул. Київська,

їй чо- лі>>.

райкому КП України в час­ тині тиражу цього .номера газети випало ПІІізвищ е

Телеві:зій.ні новн- т. Санкіна Л. Я . , обраного 10. \б «Сорок членом бюро райко\Іу КП

Художні•й фільм. У,країни . Телевізійні віст і . Наша афіша . 16.50 Реаакте11 «Ри11м-68» . (Одеса) .

11.4'5 16.45 -

-

трудящихся

3-82,

невекой области.

..Q

І

1

заступІІнка редактора, ВіJІ.ділІв: партІіІноrо ант-

тя, масової роботи та промисловості -

4-67, сільськоrоспо.-арського вІ.І(дІ.ІІу І гро. мадської прніімальні «Київської правди» - 4-47, в/дповіJІ.uьноrо секретаря, редакції районного радіомовлення та фотокоресnоІІJІ.ента - 3-18. ІНДЕКС 61964. Газета виходить у вівторок, четвер 1 суботу.

вісті. І

Є. ФЕlІЯА.

Степана Кириловича.

= 0 r::a М

l:t

4-57.

за~І. 248-6300.

·----f

~.~.~..~-~-~~-~.~.~.~~~=~~~~=~~~=~~~~~

J

І

..................................~~........~................................ ,.,,,,,,, .. ,..,,,,,,,,,,.. ,, ••••••н:м••••••••••••••••......... БрGВарська друкарня , КиІВСЬКОІ областІ , вул. КІІЇ[•СЬК3 , 154. Т~лефон -

вислоолює глибоке опі.вчуття учительці Кирієн.ко Катерині Степанівні з приводу смерті її батька КИРІЄНКА

-t-

" •• •• •• •• •• •• •• •• БРОВАРСЬКІй ФАБРИЦІ

І

І t

t l

.

t .

ВЕРХНЬОГО ДИТЯЧОГО ТРИКОТАЖУ , П ~ Т Р І ~ Н 1: . в язальннЦІ, ученнщ-в'язальннщ . Звертатися у в~дділ кадрів lІа адресу : м. Бравари, вул . С. РаЗІна, N~ 9.

~-..~

і

пів·години

після броварчан прибула в За.ворнчі швид•ка доПО\Іога з Києва. Вертоліт .

-

ження М. Горького. « Под· ружжя Орлових» . Тrлеві-

До !ОО-річчя з дня народ-

сестрн

'ЗВИІЧЗЙІІу, діяльності

ми це робимо . Хто ми?

філь·м. земле·

Яре·

медичної

заговорила .

вік ,

«Твій (Лу-

Пав,1 О ВІІ·•Іа

та

озн. а·ки

керуємось

револю-

аку.шера-·гіне"Ко

Івана

т. Яре.мов , п,росто кажучи, йшов на риск, беручись за скальпель . Та рнск бла­ городна річ . Операція вня­ вилась у спішною. Га л ина незабаром оприто\111і.1а і

найгуманнішого

теремок». (Перм) . 18.30 -І «Нове rnіднесення

препара· райлікарні

Тепер була годнна д11я . Хвора ,по~ авала сvмнівлі

хто

11.35 - «Шкільний екран » . ІІ . Іб - « Пісок, шо дзвеФізика для учнів 9 класу . І нить» . Телевізійний нарис. «Вага і невагомість» . 18.00 11.35 «lіlкільний екран». - Для дітей. «Музичний Історія для учнів 9 класу .

вис­

ної .

кодеJ<ІСу: людина найдо­ рожчий скарб! Зро•би все від тебе .залежне, аби вижила вона , повернулась до сі>І'ї . любимих справ. До життя, радості, щастя.

маrазииом.

складі

Вікторі 'Ї

радянсь:кі у

та

медекіпаж

мова

Пуз,ій

ційного : р у ху в Росії ( і9101914 рр.) ». 17.05 - Телевізійні новини . (М . ) . 17.15-

«Слоненя».

в

га

хворої ст у р­

·ми ,

легковою

наперед

інст р у\tентащІ тами

дороrа.

задумуем.ось.

зві,'!.ти

ланою, і добрався до .1ікаор­ ні озброєний необхідними

гіршає й гіршає .

шо до•1я

д ре­

-

•-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1. .........;;~~~··~~~·~~~·:"''"'/1"'''""""'-- -""'"''''''"''""""'"''""""'''""""" ......1 І Пед,кот~кти:в Велнкодимерської середньої школн

соціалізму.

-

чи

.1юди,

Л. ЯКУША,

чоботи через місяць, то СРСР. більшість замовників чеДруга програма иає по три місяці. О . Віт11.00 - Телевізійні вісті рова давала нові голя- 11.15 «Зустріч у Крем-

1-

\Іить

а

автомашиною,

вІдділі

Галини

не·

Дрезиною до станції За­ воричі,

'-

тує'rься ло·г ікою ситуац.ії. Ко.ли йдеrься про те, жити

Коли ж ми побачимо і

го героя Олеко Дундича є яскравим прикладом безстрашності і мужності, без\Іежної відданості справі

..Q

ж

станції

ві:дгукнулнс ь :

Пuд'їжджайте

-

ділка багатьох, що і меди· ю1 і немеди,ки шукалн шля­ ху р.о її порятун·ку. Це дИ·К­

не чути .

дянський уряд нагородив Олеко Дундича орденом Червоного :l'panopa, а Реввійськрада - почесною золотою збр0€ю . к оротке, але чудове жит-

-

кожна

с нла!

зину дамо!

бувала того сі•ІІІевого nоІІС·

ті ж:

Перша nрограма 17.05 _ Казки м. Салтикова-Щедріна на екрані. 17.40 Не хотіла брати. Пред- відокремлення церкви від - Телевізі:йні вісті. 18.00 ставник комбінату «виру- держави . «Свобо,да совісті». Для школярів . «Райдуга». ЧИВ >> : 19.00- Літературний те- (.М.) . 18.30- Про11рама ле- Не .ві·зьмете - ні- атр . (М.). 19.45 - Естрц- редач. 18.315 - «Жива міний концерт .. 20.30 _ Про - шень» . Новий художній яких не привезу! гра:.~а «Час». (.М.) . 21.00 фільм . 20.00 - « Паліт~а >>.

тя славного сина югославеького народу, легендарно-

обласному

часом

тому,

rючуємо телемайс1'рів?

завідуючий

лі­

«Іван Грозний». Художній фільм . (І сері• я). 20.10-Музичний калейдос-коп. 21.00-

16.30 -

л.янища і замовила ообі рабська акад:емія . (Одеса). чоботи на непогоду. Коли 17.40 - Телевіз·ій.ні вісті. 18.00 - Телеві.зійний клуб

ж одержала нові -

І

1

в

дороги, лольова

·23 СІЧНЯ · , nepwa програма

А оц. ей випадок був зі Мультн.плікаційни'й мною. Нупила я нові го- 17.10 - Телевізійна

ратні подвиги.

не видно

·відділу

ВІВТОРОК

Не налазять на но-

1 хоч << І<араул» кри-

побуто-

крові .

Звичайно, тут не~tає пот·

час послав три листи, за­

видно, і не чути. Голова місцевого робиоопу т. Лит­

сміливості, чудовий стрілець, хоробрий ко:.~ан,днр, Дундич

відданість великій справі пролетарської революції Ра -

гайно

.К(J!Нсервованої

чому ваша

Працівники

реби докладно rПІІІІЯ Т ІІ{:Я на

При виявленні неСТІрав­

Розбираються донині. цим люди і сиаржа1'ься

машини нахабно вирвав з Наша афіша. рук квитанції і жбурнув Для школярів. · чоботи людям під ноги. старшнй бр ат » .

жав бійців, запалювдІВ їх на

заnасу

Порадьте . Допо~южіть,

-

Долю її вирішували хвили­ ни, я~кі всіляко <<·розтяг у ва­ ли >> медичні працівники міс­ цевої лікарні.

ностей я повідомив у теле­ ательє, причому, за цей прошуючи спеціалІст а. Але представника і не

у БровараІ){ , виявились ма-

гу -

Напере-

ПОД•3ВОНИЛИ

·в

тим

уже два

ви­

поспішає,wо

вари:

.~и в лікарні ні спеціалістів, ні операційного блок у , ні потрібних інст.руме.нті ·в, ні

Здоров'я

місяці лежить мер'І'внм капіта·лом.

вона лоУхала таки на взут-

Вітрову та Марту Тулун. Чоботи, яні виготовили їм

лими .

ось

не

совістю . вихід знайдено: ІІа станцію Бро-

Нарешті ,

маршрутах. Один ·в Іван­ кові, другий у Макарові. П.рибуде пошлемо.;. Прибуде ... А коли? Отже, і цей варіант не влаштовує,

ця

тєву фабрииу. Та-м потішили : «Розберемось>>.

лад, як побутовики обслу-

жили

несправність

апаратура

иір наха61, що ()()(myJ'oвyвав << Побутові послугю~.

Олеко Дундич не шкодував себе в бою. Більш як двадцять раз він був пора-

особистим прикладом за ра-

Через

опера·

Обидва вертольоти, відповіли з Кнєва, на

І ~~~~~~~~ь т~~~~аЙ~~р~~

" НІЯКИХ НЕ ПРИВЕЗУ ·

ата,кував бровеп.ої·зд'

виняткової

знеп·ритомніння .

термінова

-

иотрі

теж

ДИКТО'ВЗНИЙ

стан

охорони здоров'я є служба сан·ітарної авіац і ї. Под зво· нили з Бро•варі·в т уди .

К . ДАВИДОВ.

кон ­

подібно·~ІУ

'Іlульс ,

При

кінчити до початку нового

належ-

загрожу­

малонадій,на .

на.вчальІЮГО року, І тоді містяться: шість класних ця школа буде середньою . році кімнат, гардеробна, вести­ Вже в настуq:~ному бюль, аитово-ооорТ~вний 11ут мають бути три дев'я­ зал з допоміжними шмна - '11ИХ нласи . Вихованці цьо­ го учбового закладу одер­ тамНи . ай 6 а м данчик nри ули жуватимуть середню осві ­ будівельники БМУ- 3 9. ту в ·рідній шиолі.

Вони приводять

па.д.ках,

засніжена. По залізниці лісля дванадцятої поїзди хо­ дять рідко. Залізниця теж

У зазимському сільма·зі N2 1 є два телевізори і

чи!

нений. Людина

Хвороба

села

даному

називати всіх іме.н . Адже подвигу. тут ніхто не робить - ВИ'КОНУЄ ЛИШ ЗВІІЧЗЙІІІІЙ обов'язок громадянина ,

хорошої

Не видно і не чути

домості, я;к, вдершись у та -

бір білогвардійців, на їхніх очах викрав медичну сестру,. щоб врятувати пораненого товариша, як безс·.- раш.но

сусіднього

в

чн

вала життю внутрічерев ­ на кровотеча. Втра·чено ба­ гато .крові, ледве відчутний

адже

ного

вершниками,

з

ІКарні немає . Вихід оди•н: викл икати хір-у рга з міс ­ та. З Броварів не:.~ає

ний с1'ан площу, на якій .цровадитимуться бу:дівель­ ні .poбorn, ладнають освіт­ лен·ня. Сюди завозять п л и­ ти для фундаменту. Добудову nланують за­

Та .пройшов певний час., приміщення . В ньому роз­

валий , але завжди цілеспря-

50

Х•вору

кретному

важко

Але Як ти її зробиш, ко­

Иа ма.іі'да•••• пp•tlт.zz• tlyдiae.zz:a.•••• Коли декілька років тому в міській восьмирічній NQ 3 добудували нове приміщення школи, батьки 1 вчиrrелі вважали, що ПІроблема розміщення ді -

мовлення на пошиття чи ремонт. 3 задоволенняNІ гроші пла1'или наперед. Порядон є порядок.

Оточений

доставили

Юрур·гіч.ного

Бойові дії Олеко Дундича відзначалися рішучістю, невтримним поривом. Нерідко вони мали винятково зух-

Якось під час бою Олеко Дундич вступив у двобій з цілим ескадроном білих.

карню

Коли йдеться про учас ників

ці я .

сЛуч-; 1814» з календарем . J{ата на калепдарі змінює­

нулого рану стала провідувати Жердову машина << Побутові послуги~ . Ра.дlли, коли брали у них за-

харЗІКтер .

порятун.ку

Потрібна

про­

мислову ПSІртію жіночих наручних годинників

вав зразки мужності і відваги, високої військової майстерності, відданості великій спра·ві революції .

мований

першу

ться <р~вно олів·Н<>чі .

Олеко Дундич. з захоплен­ ня~! зустрів перемогу Вели­ кої Жовтневої соціалістичної революції . Служба в Черво ­ ній Армії найяскравіша сторінка в його житті . Ко­ мандуючи інтернаціональ­

-

годинниковий

випустив

О дванадцятій годині дня в Заворицьку дільННІЧ ! ІУ лі­ Бер·ви.ці .

годинник з КАЛЕНДАРЕМ

ну .

го

ЗВИЧАЙНА? НЕ ЗВИЧАЙНА!

буквально

казков111м героем у бра.вості, у від•вазі, у доброті, в то­ вариській сердечності! Це був лев · з серцем милої ди­ тини!». Саме таким живе в

в

завоював

Фото В . Поло•тняка.

На гранітному постаменті золотом сяють сл-ова: «Чер­ воний Дундич! Хто його може забути! Хто .може

стає

Миколайо­

мад•ській

бюст

людИни в · паnасі і кожуш·ку.

зрі.внятися з цим

до­

вагу в ·колектив·і. Нині кандидат у 1лени КПРС т. Поліогушко очолЮ€ лабораторію ком­ бінату, бере актив­

В одному з мальовничих куточків ровенсЬІКого пар­

Т.

до

справи

Бор11с

( ДО 75-pi't'tЯ 3 дn.ч пароджеппя О . ДУНДИЧА)

Шевченка

Сумлінним

ста·вленням

в і й ни ·імені

працював

Броварському

заводобуді в н о му ком.бінаті майст­

ГРОМАДЯНСЬКО І

культури

Б.

на

У місті золотодобувачів Алдані встановлено пам'ятник М. П. Тарабу­ кіну. Старий слідопит­ евен у 1923 . році виявив ~айбагатше у світі родо­ вище золота.· Це був й що неоціненний дар молодій Радянській ресnубл.Іці . Ім'я М. П. Тарабукіна присвоєно одній з вулиць Алдана.

недавнього М. Полі­

J{o часу

г 8 ро й

ку

Людина 11.юдині- друг, товариш і брат

СЛІДОПИТОВІ

НАШ КАЛЕНДАР

.........._.................... .............................. ~

І І

...... .

10 номер 1968 рік  
10 номер 1968 рік  

10 номер 1968 рік

Advertisement