Page 1

Пролета рі

всіх країн.

ємайтеся!

рік видани.. ХХІІ

СТJlХППОВЕОЬ

1 березня 1959

.N'2 10 (1765)

вибори АО Верховноі РаАИ Украінської РСР,

П'ЯТНИЦЯ

23

АО об.асних, районних, міських, сільських

СІЧНЯ

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

і селищних Рад депутатів ТРУДЯЩИХ.

1959 ..

партії України та районної Ради Аепутатів ТРУДЯЩИХ

року­

Київської області

я

н

н

Е

ш

І

р

12

виконавчого комітету Броварської районно'і Ради депутатІв трудящих від

21 січня 1959 року

Про затвердження складу Окружних виdорчих комІсІй по виdорах до БроварськоJ районноr Ради депууатlв трудящих .

Виконавчий

-1 женерно·техНlЧНИХ .

КОМІтет

..

районнО!

праЦІВНИКІВ

та

-

від коМуtlістично-

Ради депутатів трудящих УХВА- службовців центральних механіч· артілі ЛЮЄ:

них майстерень.

Відповідно

Секретар

до ст. ст.

Окружної

виборчої

України.

ім.

Райський

. . Віктор _

..-

І

14-го

оргаНІзаЦІІ.

з'їзду

йосипович

.•

_

ЧЛЕНИ

..-

КП(б) ВІД оргаНІзаЦІІ пр~еСI~НОІ· ~~ІЛКlI

м~дич~их

праЦІВНИКІВ

Заступник гOJlОВИ Окружної ВИ· ної mкарНl.

КОМІСІЇ:

Лівшиць Олександра СаміЙЛів·

ранон-

на

від

-

комуністичної

зації раї!промкомбінату.

органі·

37 і 38 КОМ·IСії Симоиенко Валентина Іва- борчої комісії Толочинський МуБРОВАРСЬКИМ Ушакова Віра Григорівна до об· . І . . б· . . . нівна від колективу працівни- СІИ саКОВИ'1 - ВІД колективу праВИБОРЧИR ОКРУГ '" 9 ВІД ро ІТНИКlВ, IНженерно-теХIllЧ· ласних, раионних, МІСЬКИХ, СJЛ~. h ~ У цівників редакції районної газети них працівників та службовuін ських та селищних Рад депут"~·- 1<''1 f)OR~nt''''<(1<ro ЧОI/I)I<('3'і1j~... Го,"ов" ОКРУЖНО-І вибоРЧО-І коЙ б· У - РСР І ОМІСП І друкарНІ. " " ра шромком ІНату. трудящих KpalHCbKOI », заЧЛЕНИ К : Секретар Окружної внборчої місії Насонов Тимофій ТимофійоНімеико Хома Матвійович твердитн "~ Брова~сь/{ом~ .раЙоСкопін Валентин Олександрович комісії Шилова Тетяна Олександ- вич - від організації професiti- від робіТНИКів та службовців кину ОКРУЖНІ виБОРЧІ ~OMIC~I "~ -від. робітників, інженерно-техні~- рівна _ від комуністичної орга- ної спілки будівельників «Між- ївської станції по племінній спра-

«Положення

про вибори

U

U

виборах до ~pOBapCЬKOI раИОННОI них працівників

та

служ6(IІ,ЦlВ нізаціі міської

Р.ади депутаТІВ трудя~их в скла- центральних механічних ді таких ПР~ДСТ~ВНИ~ІВ громад- рень. .

ських

оргаНІзаЦІЙ

І

ТРУДЯЩИХ:

товариств

БРОВАРСЬКИМ ВИБОРЧИR ОКРУГ ~ ГOJIова Окружної виборчої ко­ місії Стрілецькнй Антон Тимофі­ йович від комуністичної орга· нізаціі Броварського лісництва.

Потапенко Ганна Федорjl3~а --

від організаціі професійної спіл·в КІ· ОСВІ·ТИ вищої ШКО ки праЦІ ни в, . станов Бр JBapc· ли І наукових у ''. - ШКО,WИ "·0 ' І КОІ сеМИРIЧНОІ

....с.

міської Ради депутатів ТРУД;ІЩИ)( Успенський

АнаТOJIій

МихаііJ/О-

вич-від колектнву працівників Броварського молокозаводу.

Секретар Окружної виБЬрчої комісії МУДР'ицький Володимир

Голов,а Окружної Вllборчої ко­ місії Геращенко Семен Олексійо­ вич - від організації професійної спілки працівників харчової про­ мисловості рай контори «Заготско·

ників

районної

лікарні.

ЧЛЕНИ

борчої

ців зв'язку. Бобнр Ганна

Григорович

-

працівників

автоконтори.

комуністичної

організаціі

Ради депутаТІВ

._.

від

міської

ТРУДI8{ИХ.

Сулима Федір Якович працівників Броварського

ві;"]. .1;СIIИ­

--

цтва.

Чернишов Анатмїй Костянти­ /ІОВИЧ від робітників, інженер­ но-технічних працівників та служ бовців залізобетонних майстерень.

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИR ОКРУГ ~

2

ІІОВ ли

Броварської

,N'q

наукових уста­

с('редньої

шко

І.

Заступннк голови Окружної ВІІ·

борчої комісії Мацепа Антон Ти· хонович

_

від робітників,

нерно-технічних

службовців

працівників

комісії

Секретар

Щербак Андрій

від

Окружної

мис.повості

райконТОри

ЧЛЕНИ

Броварської

середньої

шко·

Ольга

Михайлівна

-

ЧЛЕНИ

КОМІСІЇ:

КOJIектнву

працівників

ВІД

районної

контори зв'язку. Дяченко

--

ві-д

міської

Олексій

Прокопович

комуністичної Ради

організаuії

депутатів

трудя­

щих.

Іваницький

Іван

Петрович

-

від колективу працівників район­ ної контори зв'язку.

-

Кондеско Парасковія Єлисеівна від к')муніСтичної організаціі

міської Ради депутатів ТРУДЯЩИХ.

БРОВАРСЬКИR ВИБОРЧИR ОКРУГ М

-

вариства.

Баскакова Марія Василівна від комуністичної оргаиізаці'ї місь­ кої Ради депутатів ТРУДЯЩИХ.

БРОВАРСЬКИR ВИБОРЧИR ОКРУГ М

5

борчої комісії Пігнастнй Гриа-о­ рій Миколайович від пайови­

БРОВАРСЬКИИ

Заступник гOJlОВи Окружної ви-

ВИБОРЧИR ОКРУГ М

10 Голова Окружиої виборчої ко-

Торгунський Ва·

від

колгоспників

артілі

імені

Щорса. Заступник голови Окружної ви· борчої комісії Мельниченко Пав· ло Данилович від комуністич· ної організації колгоспу ім. Щорса.

Секретар Окружної виборчої комісії Плужник Наталія Петрів· на від організаuії професійної спілки працівників освіти, вищої ШКОЛи і наукових установ Кня· жицької семирічної ШКOJIи.

ЧЛЕНИ

КОМІСН:

Лавріненко Марія Григорівна - від організаціі професійної спілки працівників освіти, вищої

школи і

наукових

жицької

семирічної

установ

Кня·

ШКОЛІІ.

органів

сільськогоспо-

інспекціі

райвиконкому.

Секретар

ків.

Заступник гOJlОВИ Окружної ви-

Окружної

.

-

КНЯЖИЦЬКИИ ВИБОРЧИR ОКРУГ .Ni

державних райвиконкому.

13

Секретар Окружної виборчої комісії Каіідан Ніна Тимофіївна Голова Окружної виборчої ко· _ від робітників, інженерно-тех- місії Гончаренко Антон КОСТЯ/І­ нічних працівників та служtSовців ТИ/ЮВИЧ - від комуністичної ор· Броварського будкомбінату. ганізаuії колгоспу ім. Щорса.

спі,1КИ

U

. праЦІвників

са.

бінату.

Ф про есіиної

оргаНІзаціІ

від комуністичної організації кол­ госпу ім. Щорса. Касян Михайло Петрович від колгоспників артілі ім. Щор­

ЧЛЕНИ

установ

ЗаСТУllНИК голови Окружної ВІІ·

КОМІСІІ:

М

.

Р

Попова . арія омашвна ві:І робітників, інженерно-техніч-

борчої комісії Лисенко Павло Іванов!!ч під КОЛГОСПlщкіГl ар·

тілі ім. Щорса.

Романенко Марія Руфівна - них працівників та службовців Секретар Окружної виборчої від комуністичної організації Броварського заводу холодильни- комісії Лисенко Ольга Степанівміської

Ради

депутатів

трудя-

ків.

щих. Дзюбенко Олександр Іванович - від комуністичної організації

Приходько Никанор Васильович - від комуністичної організаціі Броварського заводу холодильни-

міської Ради депутатів трудящих.

БРОВАРСЬКИR

Ш

ка вро

Г

алина

Ми колаївна

-

від

колгоспників

ЧЛЕНИ

ків.

І

ВИБОРЧИR ОКРУГ М 8

-

на

артілі

ім. Щорса.

-

КОМІСІЇ:

Коломійченко Мотрона Іванівна від КOJIгоспникін· артілі імені

від робі",:НИКіВ: інженерно.теХНі~- Щорса. них праЦІВНИКІВ

та

службоВЦІВ

Корчага Григорій Маркович

--

ГOJIова Окружної виборчої ко- Броварського заводу ХOJlодильни- від КOJIгоспників артілі ім. Щор· місії ·Коваль

Петро

Іваиович

-

ків.

са.

від організаuіі професійної 'спілСербіновський Григорій ЄвмеКасян Віра Зінов'ївна - від комісії Кизіева Ганна Кири",в;~а ки працівників державних уста- нович _ від комуністичної орга- КOJIгоспників артілі ім. Щорса. Секретар

_

від

Окружної

працівників

і!ибоrчої

Броварського

рибкоопу.

ЧЛЕНИ

живспілки.

Россохацька Олександра Єли­ сеївна від комуністичної орга­ нізації міської Ради.

Довгушина

ївна нізації

Євфросинія

від комуністичної міської Ради. МИКOJIа

Зінов'­ орга­

Олександ­

3

мІсії

Дорош

Степан

нов

раивиконкому.

Сергійович

нізації Броварського заводу ХО.'10·

Заступник голови Окружної ви- дильників.

"борчої

КОМІСІТ:

Супрунчук Олексій ВлаСОIІИЧ­ від колективу працівників оаIЇl:ПО·

сидоренко

віД. робітників, ін-

організації

Сапитонов Микола НаУ\lО!JИЧ від організації профес!ЙНОЇ

рович від. організації Ленінсь: Голова Окружної виборчої ко­ кої Комуністичної Спілки Молою місії Войтович Марія Степанівна України районної" друкарні. _ від комуністичної організаціі БРОВАРСЬКИR Броварської середньої ШКOJIИ.N1l І . ВИБОРЧИR ОКРУГ '" 6 Заступник голови Окружної ІІИ­ Голова Окружної виборчої ко­ борчої комісіі Каблучко ОлеКСІ/!

Микитович

службовців

-

Голова Окружної виборчої ко­ місії Колпаков Василь Іванович

борчої комісії

та

Веремеюк Тетяна Михайлівна від робітників, інженерно-тех­ нічних працівників та службов-. ціп Броварської РТС.

'" 7

ЧЛЕНИ КОМІСІІ: Шульган МИКOJIа Петрович спілки райвійськкомату. від організації професійної спілКов&ль Надія Павлівна . _-, від ки працівників культури. пайовиків міського сіЮЖIІ!\ЧОГО то· Грицан Марія Савівна _ від

-

113.

-

БРОВАРСЬКИМ

ОКРУГ

працівників

за.лізничної станції. Іваницька Віра Микитівна від членів артілі «Промлозодр('в».

установ райвиконкому.

ків міського споживчого говарист·

Шнліна Марія Петрівна

них

12

Голова Окружної виборчої ко· місії Мозговий Дмитро Гнатович

-

Чуняк Григорій Сергійович від робітників, інженерно-техніч­

рибкоonу.

ВИБОРЧИR

КОМІСІІ:

виборчої борчої комісії Лукашов Валентин _ від робітників, ін­ від організації професійної женерно-технічних працівників та ністичної Спілки МОЛОДІ ~кра.lНИ на працівників державних службовців Броварського будкомБроварського ливарно·прокатного спілки Севрук

фесійної спілки працівників осаі· нов

ського

дарської

райспоживспілки. _ Заступник голови ОкружнОІ ви­

.111 М2 І.

службовців

Щербатюк Аполінарія Опана­ сівна від працівників Бровар­

земельних

КОМІСІІ:

Секретар Окружної внборчої комісії Хохлова Валентина Олек­

ТІІ, вищої ШКОЛН і наукових уста­

та

ливарно·прокатного

КНЯЖИЦЬКИR ВИБОРЧИR ОКРУГ .Nt

f

Скарбинчук Анатолій Олександ­ рович-від організаціі Ленінської Комуністичної Спілки ММОДІ України «МіЖКOJIгоспбуду».

Гуща Олексій ТНМОфійович _ від робітників, інженерно-техніч­ працівників

організа-

від організаціі ЛеНіНСЬ~Ої . Ko~y­ комісії Матяш Євдокія Григорів· Григорович

та

від організаціі про:

ЧЛЕНИ

будівельно-мон·

СИЛ'ь Григорович - від організа- місії Кучер Петро Мусійович _ Маляренко Іван Якович від ції професійної спіЛКIІ працівни- від комуністичної організації колгоспників артілі ім. Щорса. «Загот· ків сільського господарства та Броварського заводу хмодильни­ Лисенко Василь Данилович -

Голова Окружної виборчої ко­ місії Гейхмаи Самуїл йосипович _ від комуністичної оргаНізації

сандрівна -

виборчої

на

заводу.

- від комуністичної .. райвиконкому.

виБОРЧОI

скотовідгодівля».

рай­

споживспілки.

Окружної

іюкенерно-техніч·

тажного управління.

комісіі Шустерович Роза Юхнмів.

робітників Броварського ливарно-

колективу

комісії Пінчук Ганна Олексіївна __ ві!l організаціі професійної спілки працівників харчової про­

інже­

промкомбінату

Секретар

робіТ'НИКіВ.

від комуністичної НИХ працівників

організаціі залізничної станції.

ааводу.

з.1ВОДУ.

ГOJIова Окружної виборчої ко­ місії Мироненко Микола Панте­ .1еЙмонович - від організаціі про­ фесійної спілки працівників осві­ ти, в·ищоі школи і

4

Заступник голОВН Окружної ви­

РождествеНСhКИЙ Ігор C~MeHи­ ВІІЧ - від робітників та служба-в­ Пилипівна

Федорови'! _

від організації Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України районної друкарні.

Броварського

ІЛЬЕ!НКО Микола Кузьмович -,

борчої комісії Остапенко Василь від

Петренко Марія Антонівна

прокатного

ві і штучному осіменінню тварин.

Заступник голови Окружної ВІІ-

ЧЛЕНИ КОМІСIJ:

них

БРОВАр'СЬКИR ВИБОРЧИR ОКРУГ ~

товідгодівля».

КОМІСІІ:

депутатів колгоспбуд}~.

_ від комунісПіЧНОЇ Ткаченко Василь МаКСШIOВ>іЧ Дядик Євдокія Гнатівна - від _ від комуністичної організаціі організації професійної спілки иії «МіЖКOJIгоспбуду».

Заступник голови Окружної ви· борчої комісії Дорошенко Парас· ковія Григорівна від організа· ції професійної спілки медични.\ працівників раЙсанепідстанціі.

Дмитрович від організації про­ фесійної спілки медичних праців­

Ради

майсте- трудящих.

комісії

Гоичарова

Григорівна -

Надія

від комуністичної

ВИБОРЧИR ОКРУГ М

ГOJIова Окружної виборчої ко­ Секретар Окружної внборчої місії Мишко Влас Пилипович комісії Воронкова ГаЛІІна Яківна від комуністичної організації - від КOJIективу працівників Броварської середньої школи міського

комунаЛЬJiОГО

господар­

ЧЛЕНИ

КОМ.СП:

Росінський Дмитро Ілліч КOJIективу

працівників

комунального

-

від

міського

господарства.

Ковпоша Уляна Трохимівна від колективу працівників місь­ кого

комунальиого

господарства.

М!

Якович

-

КНЯЖИЦЬКИR

11

тів трудящих.

ства.

Данило

са.

&РОВАРСЬКИМ

організації міської Ради . депута-

Гончаренко

від колгоспників артілі ім. Щор-

2.

ВИБОРЧИМ

ОКРУГ М

14

Гмова Окружної виборчої ко· місії Залозиий Степан Самійло· вич від колгоспників артілі ім. Щорса. Заступник голови Окружної ви·

Заступник гOJlОВИ Окружної ви- борчої комісії Бреус Олександр бор чої комісії Синозацький Ми- ЙОСИПОВИЧ __ від комуністичної хай~о ЛаврентіЙо~ич.::- від ко- організації колгоспу ім. Щорса. МУНl~ТИЧНОї оргаНlЗS1Щ райпромСекретар Окружної виборчої

комБІНату.

Секретар

Окружної

.-1

комісії Лисенко Євдокія Денисів-

в~борчої на -

к?місіі Д~ио.•Оксана 1. BaH~BHa

від організаціі професійноі

спілки працівників освіти, вищої

ВІД ОРГ~НJза~11 пр.офеСIЙИО1_ сПlЛ· ШКОЛИ і наукових установ

Кня·

ки праЦІВНИКІВ ОСВІТИ, ВИЩОІ шко- жицької семирічної шко.'1и. Жорі на Антоніна Іванівна від працівників раl\онноговідді­ ли і наукових установ Брова~ь·, кої середньої ШКОЛИ М 2. J (Продовження на 2-А стор). лення міліції.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

П'ЯТНИЦЯ,

23

січня

1959

року.

Про затвердження скnаду Окружних виdорчих комісій по виdорах до Броварсько' районно]' Раll депутатІв ТРУДЯЩИХ (Продовження)

ЧЛЕНИ

КОМ(СIJ:

Куценко Андрій Лазарович від комунісПIЧНОї організації кол­ госпу ім. Щорса_

Лисенко Галина Прокопівна від колгоспників артілі ім. Щор­ са.

сій Левкович ..,.- від колгоспників артілі «Жовтень». Секретар Окружної виборчаї комісії (ванішова Катерина ·Хри­

-

стофорівна

від

школи.

3еленко Мотрона Іванівна від колгоспників артілі ім. Щорса. Борисенко Олександра Трохи-

-

мівна від колгоспників ім. Щорса.

спілки працівників освіти, вищої школи і HaYKOBilX установ Требу­

артілі

ВИБОРЧИИ

ОКРУГ

Шкурченко Микола Васильович від організації професійної

16 15

Голова Окружної виборчої ко­ місії Царик Федір Терентійович -- від комуністичної організації колгоспу ім. Щорса. Заступник голови Окружної ви­ борчої комісії ЗмозниА Андрій Іванович від колгоспників ар­ тілі ім. Щорса_ Секретар Окружної виборчої комісії Костенко Поліна Нечипо­ рівна від колективу вчителів та технічних працівників Кня­ жицької семирічної школи.

школи. Кривенко Володимир Олександ­ рович від колгоспників артілі «Жовтень». Тищенко Марія Савівна від організації

професійної

спілки

olрацівників освіти, вищої школи і наукових установ Требухівської середньої школи. Ковбасинська Ганна Калениківартілі на від колгоспників «Жовтень».

ТРЕБУХІВСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ ом

19

ім.

)Кданова.

Заступник голови Окружної ви­ борчої комісії Третякова Вален­ тина Олександрівна від орга­ нізації професійної спілки пра­ ШКОЛИ і цівників освіти, вищої наукових установ Красилівської семирічної школи. Секретар Окружної виборчої комісії Лизогуб Марія Прокопів­ на від організації професійної спілки працівників освіти, вищої

ЧЛЕНИ

КОМІСІІ:

ТРЕБУХІВСЬКИИ

КРАСИЛlВСЬКИЯ

ВИБОРЧИИ ОКРУГ Голова Окружної

16 16

виборчої

ко·

місії Штакун Василь Іванович від комуністичної організації колгоспу «Жовтень:.. Заступник голови Окружної виборчої комісії Голець Петро Пан-

телійович тілі

тень».

від колгоспників ар-

ТРЕБУХІВСЬКИИ

Секретар Окружної виборчоі комісії Мельниченко Ганна Євдовід колгоспників

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .Ni 20 Голова Окружної виборчої ко-

ар- місії Виноградов Петро Васильо­ вич від комуністичної зації колгоспу «Жовтень».

тілі «Жовтень».

ЧЛЕНИ КОМІСІІ:

органі­

Заступник голови Окружної ви-

Швидак Катерина Іванівна від колгоспників артілі «ЖОВ-

борчої комісії ГлаДУН9ва Парасковія Тимофіївна від органі­

тень».

зації

Мельниченко ОлександрЗінов'евич від колгоспників артілі «Жовтень». Жерt!бець Микита Іванович -

цівників Требухівської медамбу­ латорії. Секретар Окружної виборчої комісії Мельниченко Федора Сте­

від колгоспників

арТІЛІ

Голець Таїса Андріївна

медпра­

від організації

про­

ЧЛЕНИ

Голова Окружної виборчої ко­ місії Куць Олексій Семенович від комуністичної організації кол­ госпу «Жовтень».

Заступник голови Окружної. ви­ борчої комісії Заєць AHTO~ KIH~­ від колгоспниКІВ

Требухівськоі

медамбула-

торії.

~РЕБУХIВСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ ом 17

-

-

спілки

І феСіЙНої спілки медичних праців­

від ників

-

колгоспників артілі «Жовтень».

ратович

професійної

«ЖОВ- панівиа

тень».

арТІ­

КОМІСІЇ:

Борисполець Костянтин Вакуло­ вич від колгоспників артілі «Жовтень». Гнатенко Сергій Олексійович - від колгоспників артілі «ЖОВ, тень».

-

тень».

Секретар Окружної виборчої комісії Сом Уляна Федорівна від організації професійної спіл­ ки працівників освіти, вищої ш~о­ ли і наукових установ ТребухІВ­

Бабич Софія Григорівна від організації професійної спілки працівників освіти, вищої ШКОЛИ і наукових установ Требухівської середньої

школи.

Рогач Ольга Іванівна від Голова Окружної виборчої ко­ колгоспників артілі «Жовтень». місії Якубовський Григорій Анд­ Куць

Пантелій

Гаврилович

від колгоспників

артілі

-

«Жов­

тень».

рійович від комуністичної ор­ ганізаціі колгоспу ім. Жданова_ Заступник голови Окружної ви­

Бабич Василь Маркович - від борчої комісії Павленко Григорій колгоспників артілі «Жовтень». Іванович від колгоспників ар­

Бабич Марія

колгоспників

Іванівна

артілі

«Жовтень».

ТРЕБУХІВСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .Ni 18 Голова Окружної виборчої ко­

місії Ковбаса Андрій вич

кого

Терентійо­

!іід пайовиків Требухівсь­

-

сільського

споживчого

Україна». Шкіль Григорій Михаїшович від колгоспників артілі «Червона Україна».

ЧЛЕНИ КОМIСіТ: Кононенко

Заc-rупник голови Окружної ВИ­

ЛистопаА Феодо·

Іван

Семеиович

від КОJlгоспників артілі ім. Жда· нова.

Гоголівської

ЧЛЕНИ Чумак

від

лікарні.

Порфирівна

організації

професійної

спілки медичних працівників Го­ голівської лікарні. Рудешко Федір Корнійович від колгоспників apTi.~i «Червона Україна». Макайда

Михайло

Михайлович

-

від колгоспників вона Україна».

артілі

«Чер­

Шевель Мотрона Пилипівна від колективу працівників стильної

-

27

від комуністичної

орга­

нізації колгоспу «Червона Украї­ на».

Секретар Окружиої виборчої комісії Кирій Віра Іванівна­ від організації професійної спіл­ ки медичних працівників Гоголів­ ської лікарні. Ганна

Голова Окружної виБQРЧОЇ комісії Сорока Василь Степанович

працівників освіти, вищої школи і наукових установ Гоголівської середньої шкотІ.

Жовтуха Марія СтепаніВIІ:! від колгоспників артілі «Червона Україна». Пилипенко Іввн Никонович від колгоспників артілі «Червона Україна».

Бреус Петро Микитович від колгоспників артілі «Червона Україна».

РУСАН І ВСЬКИ И ВИБОРЧИИ ОКРУГ ~ ЗО Голова Окружної виборчої ко­ місії Хамбір Максим Омелянu!!и'! - від комуністичної організації колгоспу ім. Сталіна. Заступник голови Окружної ви­ борчої комісії Рябий Анатолій Ки­ рилович від комуністичної ор­ ганізації колгоспу ім. Сталіна.

Секретар Окружної виборчої комісії Соловей Пелагія Григо­

від колгоспників артілі

Андріївна

ЧЛЕНИ

КОМІСІІ:

Рябий Опанас Іванович від колгоспників артілі ім_ Сталіна. Писана Марія Василівна від колгоспників артілі ім. Сталіна. Рябий Іван Павлович від паJЇовиків Русанівського сільсько­ го

споживчого товариства.

СЛИЗЮК Тетяна Кирилівна­ від організації професійної спілки медичних працівників Русанівсь­ кої медамбулаторії.

РУСАН І ВСЬКИ И ВИБОРЧИИ ОКРУГ ом ЗІ Голова Окружної виборчої ко­ місії Топіха Петро Наумович від комуністичної організації кол­ госпу ім. Сталіна.

госпу «Червона Україна». Конах Олекса Юхимович­ від колгоспників артілі «Червона Україна».

Заступник голови Окружної виборчої комісії Вірич Григорій

Кагарлик Володимир Карпович від колгоспників артілі,., «Черво­ на Україна». Стукаленко Трохим Сергійович - від колгоспників артілі «Чер­ вона Україна».

Секретар Окружної виборчої комісії Ряба Катерина Федорівна - від колгоспників артілі імені

-

28

Голова Окружної виборчої ко­ місії Приходько Микола Савович - від комуністичної організації КОJІГОСПу «Червона Україна».

. Заступник голови Окружної ви­ борчої комісії Гуть Варвара Ан­ тонівна від колгоспників арті­ лі «Червона Україна». Секр.етар Окружної виборчої комісії Лопатинська Ірина Про­ копівна від колгоспників арті­ лі «Червона Україна».

рович

-

від

КОМIСIf:

Михайло

Олександ­

організації

Іванович від колгоспників ар­ тілі .Ім. Сталіна.

Сталіна.

ЧЛЕНИ КОМІСіІ: Дорошенко

ГОГОЛlВСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ ом

Іваницький

25

КОМІСІІ:

ім. Сталіна.

Голова Окружної виборчОї ко­ місії Шевель Прокіп Тимофійович - від комуністичної організації колгоспу «Червона Україна». Заступник голови Окружної ви­ борчої комісії Лось Григорій Іва­

-

ЧЛЕНИ

тек- рівна -

промартілі.

ГОГОЛІВСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ ~

нович

кого ССТ.

КОМІСН'

Євфросинія

ЧЛЕНИ

ГОГОЛlВСЬКИИ

профе-

сійної спілки працівників спожив­ чої кооперації Гоголівського ССТ.

Марія

Терентіївна

від організації професійної спілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ Руса­

-

нівської

. середньої

школи.

Литовченко Іван Якович - від колгоспників артілі ім. Сталіна. Дужик Надія Семенівна

від

-

колгоспників артілі ім_ Сталіна. Юрченко Григорій Минович від колгоспників артілі імені Сталіна.

РУСАНІВСЬКИН ВИБОРЧИИ ОКРУГ ~ З2 Голова Окружної виборчої ко­ місії Соловей Іван Сидорович від комуністичної організаuіі кол­ госпу ім. сталіна. Заступник голови Окружної ви­

від комуністичної організації Деркач Григорій Степанович _ борчої комісії Юрченко Іван Іва­ колгоспу «Червона Україна». від комуністичної організації нович - від комуністичної орга­

-

Заступник ГОJІОВИ Окружної ви-

колгоспу

«Червона

Колесник

Олексій

Україна».

Якович-

тин Іванович від організаЦІЇ Ч від колгоспників артілі « '?рвона професійної спілки працівникі& У -

-

.-

СПОЖИВЧОІ коопераЦIІ

го ССТ.

Г' ОГОЛІВСЬКО-

краІна».

.

Д

Кужель Катерииа МИТРІвна від колгоспників артілі «ЧеРВ0-

О КРУЖН~І-б ви OP.~OI на ~'K аїна». КОМІС\l ~оновалова ВІра AH~PIIB-I р C~~peTap

на

-

ВІД колективу вчителІВ

технічних

працівників

та

Гоголівсь-

кої семирічної школи.

ЧЛЕНИ

Секретар Окружної виборчої комісії Братусь Софія Федорівна - від організації професійної спілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ Краси­ лівської семирічної школи.

това-

риства_

борчоt комісії

Харчеико Омелян Родіонович від колгоспників артілі «Чер­ вона Україна». Кроль Уляна Федорівна від колгоспників артілі «Червона Ук­ раїна». Гаценко Ганна Андріївна від колгоспників apTi.~i «Червона

-

ОКРУГ .НІ

організації

від комуністичної організації кол­

ЧЛЕНИ КОМІСІІ:

від тілі ім. Жданова.

-

працівників

Кадуріна

24

Голова Окружної виборчої ко­ місії Лень Григорій Сергійович­ від комуністичної організації кол­ госпу «Червона Україна». Заступник ГО010ВИ Окружної виборчої комісії Рибка Наталія Свиридівна від колгоспників артілі «Червона Україна». Секретар Окружної виборчої комісії Хаєв Максим Степанович - від колгоспників артілі «Чер­ вона Україна».

ВИБОРЧИЯ

комуністичної

КОЛГG6;ПУ «Червона Україна». Заступник ГО.10ВИ Окружної ви­ борчої комісії Гаценко Віктор Андрійович від колгоспииків артілі «Червона Україна». Секретар Окружної виборчої комісії Шуляк Віра Микитівна від професійної спілкн медичних

Ч~'1ЕНИ КОМІСІІ:

борчої комісії Мишкоріз Костян-

КРАСИЛlВСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ ~ 21

ЧЛЕНИ КОМІСIJ:

ім. Жданова. Павленко Іван Павлович від комуністичної організації І{ОЛ­

Корнійко Олександр Григорович І від колгоспників артілі «Жов­

лі «Жовтень».

ської середньої ШКОЛИ_

Сергій Володимиро­ колгоспників артілі

Лук'яненко Федір Юхимовн'! від комуністичної органіs-aції госпу ім. Жданова. колгоспу «Жовтень». ГОГОЛlВСЬКИИ Оксюта Раїса Сергіївна від ВИБОРЧИИ ОКРУГ ~ колгоспників артілі «Жовтень».

-

«Жовтень».

кимівна _

Ковбасинська Софія Павлівна від колгоспників артілі «ЖОВ-

Матвієнко вич від

від

споживчої

від організації спілки працівників кооперації Гоголівсь-

-

від організації професійної спілки

26

Голова Окружної виборчої ко­ місії Шевель Дмитро Макарович

--

Михайлівна професійної

Траченко Марія ОмеляніВIІ,1

ГОГОЛlВСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .Ni

-

Лобко Іван Петрович від колгоспників артілі ім. Жданова. Шибіка Іван Юхимович від колгоспників артілі ім. Жданова.

кооперації

Ковальов Олександр Микола­ ііОВIІЧ від організації професій­ ної спілки працівників споживчої коопераціі ГоголіВСЬКlJrо СС1.

школи і наукових установ Краси­ лівської семирічної школи.

Голова Окружної внборчої ко­ ВИБОРЧИИ ОКРУГ ом 23 місії Мирська Галина Данилівна ЧЛЕНИ КОМІСIJ: - від комуністичної організації Голова Окружної виборчої ко­ Залозний Феодосій Маl<арович колгоспу «Жовтень». місії Зінченко Петро Іванович - від комуністичної організаціі Заступник голови Окружної ви­ від колгоспників артілі ім. Жда­ колгоспу ім. Щорса. борчої комісії Оснач Михайло нова. Маляренко Євгенія Марківна­ йосипович від колrоспників Заступник голови Окружної ви­ від організації Ленінської Кому­ артілі «Жовтень». борчої комісії Матвієнко Марія ністичної Спілки Молоді Украї­ Секретар Окружної виборчої Григорівна від колгоспників ни колгоспу ім_ Щорса. комісії Красовська Віра Проко­ артілі ім. Жданова. Лисак Ганна Павлівна від lівна від організації про~е­ Секретар Окружної виборчої організаціі професійної спілки ~ійної спілки працівників ОСВІТИ, комісії Глухенько Лідія Григорів­ працівників освіти, вищої ШКОЛИ вищої ШКОЛИ і наукових установ на від організації професійної і наукових установ Княжицької Требухівської середньої школи. спілки працівників освіти, вищої семирічної школи. школи і наукових установ Краси­ ЧЛЕНИ КОМІСІІ: Лук'яненко Дмитро Ларіонович лівської семирічної школи. - від колгоспників артілі імені Грінченко Михайло Павлович - від колгоспників артілі «Жов­ Щорса. ЧЛЕНИ КОМІСІІ: тень».

працівників споживчої Гоголівського ССТ.

Голова Окружної виборчої ко­ місії Дяченко Петро Антонович - від комуністичної оргаНізації колгоспу

КОМІСІІ:

хівської середньої

КНЯЖИЦЬКИИ

КРАСИЛlВСЬКИЯ ВИБОРЧИИ ОКРУГ ~ П

організації

професійної спілки працівНИКіВ освіти, вищої школи наукових установ Требухівської середньої

ЧЛЕНИ

Менжега Анатолій Олексійович від колгоспників артілі імені Жданова.

-

КОМІСIf:

Бондаренко Поліна Іванівна від колективу працівників тек­ стильної промартілі. Хомич

Віра

Никифорівна­

Секретар Окружної виборчої комісії Харченко Галина Кири­ лівна - від організзuії професій­ ної спілки працівників освіти, ви­ щоі

29

Голова Окружної виборчої ко­ місії Осьмак Дмитро Дмитрови'! - від комуністичної організації колгоспу «Червона Україна:..

-

борчої комісії Іваницький Іван Назарович - від організаціі про­

Окружної

Борисполець

наукових

установ

виборчої.

Олександра

Топіха Харитина Митрофанівн~ від колгоспників артілі імеНІ

Сталіна.

Ряба Антоніна від колгоспників

Андріївна артіЛІ імені

Сталіна.

Заступник голови Окружної ви­

Секретар

і

ЧЛЕНИ КОМІСІІ:

ВИБОРЧИИ ОКРУГ ~

комісії

школи

Русанівської середньої школи.

ГОГОЛІВСЬКИИ

від організації професійної спілки працівників освіти, вищої школи фесійної спілки працівників спо­ і наукових установ Гоголівської живчої кооперації Гоголівського ССТ. середньої школи. Харченко Євфросииія Яківна від організації профЄ(:їйної спілки

нізації колгоспу ім. Сталіна.

МИlЦенко

від

Гаврило

колгоспників

Остапович

аргілі

імені

Сталіна.

Юрченко Василь пилипович

-

від колгоспників

apTiJli імені'

Сталіиа.

(Продовження на 3-1\ стор).


П'ятниця,

січня

23

сТАХАНОВЕЦЬ

року.

1959

3

Про затвердження CKJl8AY Окружних виdорчих комІсІй по виdорах до Броварсько' районно' Ради депутатІв трудящих Ванеilко Парасковія Михайлівна від колгоспників артілі «Зоря».

(Продовження)

ПЛОСКlВСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .м зз

ВИБОРЧИИ

-

ОКРУГ

37 виборчої 4-.:0-

від КОЛГОСПllІІків артілі імені Леніна. Заступник голови ·Окружної ви· борчої комісії Фесюк Тимофій Устимович -- від КОЛГОСІІ!llікіі3 <Ір­ тілі ім. Леніна. Секретар Окружної виборчої

Гмова Окружної місії Галицький АндрШ Сергійо­ вич від комуністичної орга­ нізації кмгоспу ім. Леніна. Заступник голови Окружиої ви­ борчої комісії Лизун Іван Мак­

комісії Руденко Олена Василівна - від колгоспників артілі імені Леніна.

тілі ім. Леніна. Секретар Окружної виборчої комісії Герасименко Харитина Григорівна від колгоспників артілі ім. Леніна.

ЧЛЕНИ Фесюк

симович

КОМІСН:

Світлана

Петрівна

кмгоспників

Васюк від

від

наукових

установ

від

КОМІСІІ:

колгоспників

Дяченко Ганна Іванівна від колгоспників артілі «Червоний Ходос Мнхайло Якович від колгоспників артілі «Червоний прапор».

СВIТИЛЬНlВСЬКИИ

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .м

35

прапор».

Заступник гмови Окружної ви­ борчої комісії Гркшко Олександр Лотович від колгоспників ар­ тілі «Червоний прапор». Секретар Окружної виборчої комісії Левченко Іван Харлампі­ колгоспників

артілі

прапор».

ЧЛЕНИ

КОМІСIJ:

Редько Лідія Семенівна .. - від колгоспників артілі «Червоний

прапор».

Гришко

Наталія

від

ВОНИй

колгоспників

артілі

Костянтин

від колгоспників

ний прапор».

артілі

Секретар Окружної виборчої комісії Сахнюк Парасковія Семе­ нівна від колгоспників артілі ім. Пеніна. ЧЛЕНИ КОМІСIJ:

Голова Окружної виборчої ко­ місії Кот Петро Якович від організації

кол­

«Зоря».

заступник голови Окружної виборчої комісії Дяченко Фео;:о­ сій Федорович від комуністич­ ної організації колгоспу «Зоря». Секретар Окружної !lІ1борчої комісії Милюк Галина Вікторів­ на від колгоспників артілі «Зоря».

ЧЛЕНИ

КОМІС":

від Козюба Галина Савівна колгоспників артілі «Зоря». Литвиненко Катерина Семенів­ иа від колгоспників артілі «Зоря». Іванко Петро Романович від колгоспників артілі «Зоря:..

Шев­

КОМІСІІ:

,'v\аксим

ві;!. колгоспникіи

Лахно

Артемович

артілі

ім.

Половко Лука Феодосійович від колгоспників артілі імені Леніна.

БезсмертниА Дмитро Євменович від КО,1госпників артілі ім. Леніна. ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИИ ВИБОРЧИИ

ОКРУГ .НІ

від

Марина

колгоспників

Олексіївна артілі

ім.

-

Шев­

Васюк Олександра Остапівна - від колгоспників артілі імені Шевченка. Крук Іван Пимонович від

колгоспників

артілі

ім.

Шевчен-

ка. ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .м 42 Голова Окружної виборчої ко­ місії Ярмоленко Іван Андрійо­

- від колгоспників артілі ім. Юрова. Заступник голови Окружної ви­ борчої комісії Шнтий Іван Пав­ лович від колгоспників артілі ім. Юрова. Секретар Окружної виборчої комісії Вакулеико Олексій Фео­ досійович від колгоспникія артілі ім. Юрова. вич

ЧЛЕНИ

Щербак Марія Савівна від колгоспників артілі ім. Юрова. сидоренко Євдокія Якимівна від колгоспників артіді ім. ю­

40

Голова Окружної виборчої ковід

комуністичної

колгоспу

ім.

Заступник голови Окружної циборчої комісії Кононенко Іван Андрійович від колгоспників артілі ім. Шевченка. Секретар Окружної виборчої комісії Козlк Василь Харлампі­ йович від організації профе­ сійної спілки медичних праців­ ників Великодимерської лікарні.

ЧЛЕНИ

КОМІСIJ:

3емляк Іван Лукич від кол­ госпників артілі ім. Шевченка. Коваль Марія Філонівна­

ВІД колгоспників артілі ім. ШевНкшенко Марія від колгоспників ШеВlЧенка.

Харитонівна артілі імені

Захарович Нишенко Григорій - від колгоспників артілі імені Шевченка.

школи.

Секретар Окружної виборчої комісії Клезнlк Марія Олексі· ївна від організації Ленінської Комуністичної Спілки МО.10ді України колгоспу «Комунар»,

від

-

мунар».

колгоспників

Прохорович

артілі

пу

організації

«Кому­

Васильович

колгос-

Бобко Марія Микитівна колгоспників

артілі

від

-

«Комунар».

3аіка Ніна Олександрівна від організації професійної спіл­ ки працівників освіти, вищої школи і наукових установ Бог­ данівеької семирічної ШКОЛІ!. БОБРИЦЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ

16 49

Голова Окружної виборчої ко· місії Мовчан Архип Архипович - від комуністичної організації КOJIгоспу ім. Сталіна.

Заступник голови Окружної виборчої комісії КОНОПЛR Іван Кузьмович від колгоспників артілі ім. Сталіна. Секретар Окружної виборчої комісії Піддубна Уляна ЯКІвна -від

колгоспників

артілі

імені

Ста.1іна. ЧЛЕНИ

КОМІСІІ:

Литвин Людмила Василівна від організації Ленінської Кому­ ністичної Спілки Молоді Украї­ ни

колгоспу

ім.

Ста.1іна.

КОНОПЛR Марко від колгоспник,jв Сталіна.

ЖовнодlА від

Івановичартілі імені

Софія

колгоспників

Іванівнаартілі

імені

Сталіна. ,'\1I1колаііо-

вич від колгоспників імені Сталіна.

артіді

БОБРИЦЬКИИ

ВИБОРЧИИ ОКРУГ 16 50 Голова Окружної місії

Харитонівна професійної

-

організації

колгоспу «Комунар».

від

«Комунар»,

Кислицька Галина від організації

Микола

комуністичної

«Ко-

Кеуш Василь Іванович _

комуністичної

Бобко від

Проценко МихаЇІло

КОМІСН:

Олексій

артілі

Свірська

виборчої ко-

Наталія

Вдадис-

лавівна від комуністичної організації колгоспу ім. Сталіна.

-

Базир Гнат Гордійович від колгоспників артілі ім. Юрова.

спілки працівників освіти, вищої Заступник голови Окружної школи і наукових установ Бог- виборчої комісії БІлогуб Дмитро данівської семирічної школи. Григорович від комуністичної іобко Федір Іванович від організації колгоспу ім. Сталіна.

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .м 43

організації Ленінської КомуСекретар Окружної виборчої Голова Окружної виборчої ко- ністичної Спілки Молоді України комісії Кощій Поліна Іллівна _

місії

Селюк

Микола

Самійлович

колгоспу «Комунар».

від колгоспників артілі ім, Ю-

-

рова.

Заступник

комісії

голови

Окружної

3абережиий

Петрович

фесійної

Володимир

від організації про-

-

спілки

працівників

осві-

Великодимерської

серед-

ньої школи. ЧЛЕНИ

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .м

виборчої І вкович

голови

комісії

-

.

ВІД

С екретар.

КОМІСІІ:

від колгоспників

-

Василівна

артілі імені

Юрова. Наборська Ганна Іванівна від колгоспників артілі ім. Ю­ рова.

Вакуленко Ганна Костянтинів­ на від колгоспників артілі іме­ Юрова ..

ні

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИИ ВИБОРЧИИ

44

ОКРУГ .м

Голова Окружної виборчої ко­ Mkiї Івашко Григорій Васильо­

вич

від

-

кмгоспників

артілі

ім. Димитрова. Заступник голови Окружної ви­ борчої комісії Виниченко Петро

Омелянович від професійної спілки освіти, вищої школи

установ

Калинівської

організації працівників і

наук.рвих

семирічної

школи.

Секретар . Окружної виборчої комісії Юхта Овдій Юхимович­

від

колгоспників

артілі

ім.

Ди­

митрова.

ЧЛЕНИ Бардаш

від

КОМІСIJ:

Марія

колгоспників

ім.

митрова.

Пlкож Марія Андріївна організаціі професійної працівників освіти, вищоі

Антон

.

ар-

б

-

ви ОРЧОІ

ЧЛЕНИ

Н

ЧЛЕНИ

КОМІСН:

акалюжний Михайло Феодо· сійович від колгоспників арХижняк

Анастасія

Миколаївна

_. від КОДГОСПНlІків артіЛІ імені Сталіна.

Гутиик Іван Михайлович - від колгоспників артілі ім. Еталіна.

колгоспу ім. Сталіна.

КОМІСIJ:

Цьомка Ольга Артамонівна-від організаціі Ленінської Кому­ ністичної Спілки Молоді України колгоспу «Комунар». Дворник Катерина Петрівна від організації професійної спіл­ ки працівників освіти, вищої школи і наукових установ Бог­ данівської семирічної школи.

РУДНЯНСЬКИИ

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .м

51

ГOJlова Окружної виборчої ко­ місії Компанець Григорій Семе­ нович

-

від колгоспників

артілі

ім. 40-річчя Жовтня.

Заступник голови Окружної пи­

Кудlна Олександ­ - від організації Хилько Федір Іванович від професійної спілки працівників ос­ організації Ленінської Комуніс­ віти, вищої ШКОЛИ і наукових тичної Спілки Молоді Україн!! установ Руднянської ШКОЛИ колгоспу «Комунар». Н2 ЗО. від 3ась Катерина Павлівна Секретар Окружної виборчої організації Леніиської Кому­ Михайдu Мико­ ністичної Спілки Молоді Украї- комісії Бурда лайович від колгоспників ар­ ни колгоспу «Комунар». тілі ім. 40-річчя ЖОВТНЯ.

БОГДАНlВСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ 16

48.

борчої комісії ра Федотівна

ЧЛЕНИ

КОМІСІІ:

Голова Окружної виборчої ко· місії Цьомка Тимофій Євменович - від колгоспників apTi~i «Кому­

Гузlй Олександра - від колгоспників 40-річчя Жовтня.

нар».

Бурда Прокіп Якович від колгоспників арті.'1і ім. 40-річчя

Заступник голови Окружної виборчої комісії Половко Степан Григорович від працівників господарства.

Секретар

Ди­ КОМІСI1 - від

від спілки школи

-

кої семирічної школи.

КРУЖНОІ 'тілі ім. Сталіна.

КОЛГОСПНИКІв

О КРУЖНОІ•

лісомисливського

Гордіївна

артілі

Хилько

спіл,

сійної спілки працівників освіти, Пономаренко Іван Петрович _ вищої школи і наукових установ від організації Ленінської Кому. Богданівської семирічної шк~и. ністичної Спілки МOJIоді Українн

рова.

Катерина

О

професійної

ли і наукових установ Бобриць-

47

Голова Окружної виборчої комісії Бобко Григорій Михайлович від колгоспників артілі «Комунар».

Заступник

організації

ки працівників освіти, вищої шко-

комісії· Борисполець Ольга Андріївна від організації профе-

Половко Василь Артемович від КО.1госпників артілі ім. Ю­ Сидоренко

від

БОГДАНlВСЬКИИ

ти, вищої школи і науковиХ" ус- тілі «Комунар».

ченка.

-

46

Голова Окружної виборчої ко­ місії НовохацькиА Олександр Феодосійович від колгоспників артілі «Комунар». ЗаСТУШIІІК ГОЛОВІІ Окружної виборчої комісії Калита Пет­ ро Павлович від організації професійної спілки працівників освіти, вищої ШКОЛ!! і наукових установ Богданівської семирічної

Дяченко

Михайлович

рова.

орга­

Шевченка.

КОМІСIJ:

БОГДАНlВСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ ом

Юхим

колгоспників

нар».

Димитрова. Радченко Олександр Гнатович - від колгоспників артілі імені Димитрова.

ЧЛЕНИ

,

рова.

від

Матвієнко Данило Леонтійович від колгоспників артілі імені

-

КОМІСІІ:

Онашко Микола Федорович від колгоспників артілі ім. ю-

місії ПОJlОВКО Микола Олександ­

-

ЧЛЕНИ

ЧЛЕНИ КОМІСIJ:

Хилько

Голова Окружної виборчої КО­ місії Менжега Іван Сергійович - від колгоспників артілі імені Димитрова. Заступник голов!! Окружної виборчої комісії Якубовська Оль­ га Іванівна від колгоспників артілі ім. Димитрова. Секретар Окружної виборчої комісії Менжега Іван МаксимоВІІЧ від колгоспників артілі ім. Димитрова.

Шев­

ченка.

танов

Кондратенко Данило Андрійо­ вич від колгоспників артілі імені Леніна.

нізації

36

ім,

Даборчої комісії Мироненко Мот­ виборчої комісії Товстеико від колгоспнирона Іванівна від колгоспників вид Власович ків артілі ім. Кірова. артілі ім. Леніна. Секретар Окружної виборчої

рович

госпу

КОМIСIf:

Голова Окружної виборчої ко­ місії Лебединець Григорій Івано­ вич -- від комуністичної органі­ зації КOJIгоспу ім. Леніна.

-

,,'ЧеРі\О-

артілі

ЧЛЕНИ Гришко

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .м ~

«Чер­

Лукич

КУЛАЖЕНСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ 16

комуністичної

імені

Леніна.

прапор».

Проценко

артілі

Леніна.

ЧЛЕНИ

колгоспників

ченка.

-

. Шварц. ЄВГ~НіЯф~~ОМ~Нівна _. ВІД праЦІВНИКІВ ІЛ11 зв язку.

Павлівна

від колгоспників артілі «Червоний прапор». Герасименко Любов Якимівна

-

Мусійович

Петро

Заступник ГOJlови Окружної ви­

Голова Окружної виборчої ко­ місії Романок Іван Нилович від колгоспниltів артілі «Червоний

«Червоний

-

імені

Ситюк Пилип Силович від колгоспників артілі ім. Леніна. Стеценко Катерина Яківна від колгоспників артілі імені

прапор».

від

ім.

артілі

прапор».

прапор».

-

артілі

Секретар Окружної виборчої комісії Кушка Марія Федорівна - від організації професійної спілки працівників споживчої коопераці ї Великодимерського ССТ.

Бож.ко Надія Федорівна від колгоспників артілі «Червоний

йович

Леніна.

Євдокимович

колгоспників

тілі

Чернявський Микола Тимофійо­

-

Петро

ім.

Заступник голови Окружної ви­ борчої комісії Семиног Микола Петрович від колгоспників ар­

Заступник голови Окружної ви­ борчої комісії Бартош Іван Хо­ мич від колгоспників артілі «Червоний прапор». Секретар Окружної виборчої комісії Гладка Тамара Андріївна - від КОЛГОСЛlіНків артілі «Чер­ воний прапор».

«Червоний

від

Калинівської

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ ~ ~

ченка.

fQ.1IOBa Окружної виборчої ко­ місії Шкарбутько Никифор Олек­ сандров!!ч від комуністичної організації Великодимерської се­ редньої школи.

Світильнівської семирічної шкоди.

вич

ар­

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ ом 38

34

Гмова Окружної виборчої ко­ місії Нестроєвий Іван Тимофійо­ вич від організації професій­ ної спілки працівників освіти,

ЧЛЕНИ

артілі

Шевченка.

Секретар Окружної виборчої комісії Зуб Іван Трохимович -

Леніна.

СВІТИЛЬНІВСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .м

і

артілі ім.

КОМІСП:

колгоспників

Юхта

госпу ім. Леніна.

ШКОЛІІ

колгоспників

Леніна.

Михаїlлович-

від комуністичної організації кол-

вищої

від

Заступник голови Окружної ви­ борчої комісії Рубанка Григорій Семенович від колгоспників

Рудя Семен Юхимович від КОЛГОСШlНків артілі ім. Леніна. Лизун Марія Семенівна від

Леніна. Фесюк Володимир МиколаїlОВИЧ - від колгоспників артілі імені Леніна. Микола

-

ЧЛЕНИ

від колгоспників артілі ім. Леніна. Миколаєнко Данило Сакович - від колгоспників артілі імені

Малюга

Голова Окружної виборчої ко­ місії Сидоренко Аврам Петро­ вич від кодгоспників артілі ім. Шевченка.

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИИ

rOJIOBiI Окружної виборчої ко· місії Какун Ларіон Прокопович

і наукових установ семирічної шкоті.

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .НІ 41

спілки

Дорошівна імені

артілі

Жовтня. Мовчан Андрій Якович від колгоспників артілі ім. 40-річчя

Окружної виборчої ЖОВТНЯ. Малинко Лідія Іванівна Пономаренко Варвара Мико­ організації професійної лаївна від КOJIгоспників арті· працівників освіти, вищої .лі ім. 40-річчя Жовтня.

школи і наукових установ Бог­ данівської семирічної ШКОЛИ.

(Продовження

на 4-й стор.).


4

-Про затвердження CKJlaay Окружних виdорчих комісІй по виОорах до Броварськоl районно' Ради J1еПУТlтlв трудящих СТАХАНОВЕЦЬ

П'ЯТНИЦІ, 23 сІчня 1959 року.

.

Гузир

(Продовження)

52

Голова Окружної виборчої кО­ місії Бурда Феодосій Архипови', - від колгоспників артілі імені 40-річчя Жовтня. Заступник голови Окружної ви­ борчої комісії Кяимась Федір Артемович від колгоспників артілі ім. 4О-річчя Жовтня. Секретар Окружної виборчої комісії Мазун Катернна Дмит· рівна від колгоспників артілі ім. 40-річчя Жовтня.

ЧЛЕНИ

КОМІСІІ:

Мовчан Наталія Гаврилівна від колгоспників артілі ім. 40· річчя Жовтня. Мовчан Олександр Лукич від колгоспників артілі ім. 40річчя Жовтня. Гузlй Поліна Олександрівна­ від колгоспників артілі ім. 40річчя Жовтня. Пономаренко Пилип Тарасович - від колгоспників артілі імені 40-річчя Жовтня.

РУДНЯНСЬКИЯ ВИБОРЧИR ОКРУГ ом

53

Голова Окружної виборчої ко­ місії Горбенко Степан Григоро­ вич від комуністичної органі­ заціі колгоспу імені 40-річчя Жовтня. Заступник гоJJ,oви Окружної

виборчої

комісії

Компанець

велій Тимофійович

-

Са'

від колгосп­

ників артілі ім. 40-річчя Жовтня. Секретар Окружної виборчої KOMICII Кяимась Галина Павлів­ на від організаціі професійної спілки працівників освіти, вищої ШКОJІИ і наукових установ Руд­ нянської школи Н2 30. ЧЛЕНИ на

Іван

к!)лгоспникїв

РУДНЯНСЬКИЯ 8ИБОРЧИR ОКРУГ ом

КОМІСІІ:

Нагорна Любов Митрофанів­ _. від колгоспників артілі іме­

Дмитрович артілі

ім.

від

-

Кірова.

Степко Варвара Олексіївна від колгоспників артілі ім. Ю­ рова.

ЗАВОРИЦЬКИR

ВИБОРЧИR ОКРУГ'"

56

Голова Окружної внборчої ко­ місії Бобошко Михайло Дмитро­ вич- від ім. Кірова.

колгоспників

артілі

ЧЛЕНИ

КОМІСІІ:

. Кононенко ,~арія ~~~Hi~Ha. -

ЗІД ко.~госпниКlВ ва.

аРТІЛІ ІМ. Юро-

Кирюха Феодосій

Іванович

:~~ колгоспників артілі ім. КіроМисяивець Лариса Петрівна _

ВИБОРЧИR

ОКРУГ

'" 57

Заступник голови Окружноі виборчої комісії Куцlєико Семен Іванович від колгоспників ар­ тілі ім. І-го Травня. Секретар Окружної виборчої комісії Куцієнко Меланія Мар­ ківна від кмгоспників артілі ім. І-го ТраВflЯ.

ЧЛЕНИ

КОМІСіІ:

ЧЛЕНИ

КАЛИТЯНСЬКИR ВИБОРЧИR ОКРУГ ом

КОМІСІІ:

Носко Олена Павлівна від колгоспників артілі ім. Леніна. Таран Ганна Григорівна від колгоспників артілі ім. Леніна.

58.

Голова Окружної виборчої ко­ місії Шуяьга Рома!! Савович від комуністичної організації колгоспу ім. Сталіна.

.Заступник

гмови

Окружної

виборчої комісії Кукшнн Микола Гордійович від артілі ім. Сталіна.

колгоспників

Секретар Окружної комісії Татарин Галина на

-

ім.

Сталіна.

імені

Леніна.

Окружної

виборчої

Іванівна

від організації професійної спілки медичних працівників Се-

панович

ЧЛЕНИ

-

від комуністичної

ор­

ганізаціі км госп у ім. Калініна. Секретар Окружної виборчої комісії Савін Олександр Якович - від колгоспників артілі ім. КІІ­ лініна.

ЧЛЕНИ

КОМІСІЇ:

Щур

Мотрона

Гнатівна

від колгоспників артілі імені Калініна. Терещенко Прокіп Андрійович - від організації професійної спілки працівників освіти, вищої ШКОЛІ! і наукових установ Літків­ ської середньої школи. Бондар Григорій Андрійович­ від організації Ленінської Кому­ ністичної Спілки Молоді України Калініна.

ЛІТЮВСЬКИИ ВИБОРЧИR ОКРУГ

КОМІСІІ:

Шевчеико Михайло. Степанович від колгоспників Калініна.

артілі

-

імені

Савчен"о Марія Іванівнавід колгоспників артілі ім. Ка.,і­ РОЖНІВСЬКИИ

ВИБОРЧИR ОКРУГ

колгоспу

~

«Більшовик».

Заступник голови Окружної виБОРЧОI комі<;ії Довгодько Фе­ дір Трохимович

від колгосПlIИ­

-

ків артілі «Більшовик». Секретар

Окружної

виборчої

комісії Литовченко Іваи Петро­ вич від організації професійної спілки працівииків освіти, вищо: школи

і

нівської

16 64

16

Голова Окружної виборчої· ко­ місії Мичак Федот Дмитрович­ ві;!. комуністичної організації

Голова Окружної виборчої ко-

Висоцька Антоніна Мусіївна

Калі·

ніна.

-

колгоспу ім.

АндріЙОВIІЧ артілі ім.

ніна.

ніна.

Омеяьчук

Григорій

ві;!. колгоспників

Щур Василина Василівна від колгоспників артілі ім. Калі­

миполківської медамбулаторіі.

наукових

установ

семирічної

школи.

ЧЛЕНИ

Рож­

КОМІСІІ:

від організації професійної спіл­ місії Савченко

від

внборчої Василів­ артілі

колгоспників

ЧЛЕНИ

Дяченко Михайло Терентійович від колгоспииків артілі імені

Сталіна. Гайова Орина Марківна від колгоспників артілі ім. СТ;іЛіна.

КАЛИТЯНСЬКИR

ВИБОРЧИR ОКРУГ

'" 59

Петрович

артілі

ім.

від

-

Леніна.

Швачко Килина Іванівна­ від колгоспників артілі імені Леніна. Христенко Микола Пилипович -від

комуністичної

колгоспу

ім.

ЧЛ ЕН И

61

Заступник гмови Окружної ви­ борчої комісії Бойко Сава Сергі­ йович від комуністичної opгa~ нізації колгоспу ім. Леніна. Секретар Окружної виборчої комісії КотихІна Зінаїда Никифо­ рівна від колгоспників арті•,і ім. Леніна.

КОМІСІІ:

Петренко Тетяна Григорівна від колгоспників артіЛі імені Леніна.

Різник Авксентій Іванович­ від ор.ганізації професійної спіл­ ки працівників освіти, вищої шко­ ли і наукових установ Семипол­ ківської семирічної школи.

Семенович­ артілі імені

Леніна.

Габ'ян Галина в1д • колгоспників

Дмитрівна -,артілі імені

Леиіна.

СЕМИПОЛЮВСькии ВИБОРЧИR ОКРУГ 16

62

Заступник голови Окружної виборчої комісії Смояовнк Мико­ ла Михайлович від колгоспни­ артілі

імені

_lеніна.

Секретар Окружної виборчої комісії Остапець Леонід Тихонович від колгоспників артілі ім. Леніна.

ЧЛЕНИ

КОМІСІІ:

виборчої «БІЛЬШОВИК:'.

Іван

Іванович

КОМІСІІ:

Карпенко

від колгоспників

їни

артілі ім.

Калі-

Лук'яненко Марія Павлівна від колгоспників артілі ім. Калі­ ніна.

Тетяна

Іванівна

колгоспників

артілі

Юрченко

Михайло

-

ім.

від

-

Калініна.

йосипович

від 'колгоспників артілі ім. Ка­

лініна.

ЛІТЮВСЬКИИ

ВИБОРЧИR ОКРУГ

колгоспу

Секретар Окружної виборчої комісії Чумак Василь Павлович -- від організації професійної спілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ Літ-

середньої

«Більщовик».

ВИБОРЧИR

ОКРУГ

'" 68

Голова Окружної виборчої ко­ місії Пастушенко Микита Ми­ хайлович від комуністичної організації колгоспу «Більшовнк».

Заступник голови Окружної виборчої комісії Скок Ольга

Андріївна

від

організації

Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України колгоспу «Біль­ ЩОВИК»

'" 65

Гмова Окружної виборчої ко­ місії Пов'якЄJlЬ Олексій Павло­ вич від комуністнчної органі­ зації колгоспу ім. Калініна. Заступник голови Окружної ви­ борчої комісії Савченко Юхим Григорович від працівникіl' Літківської промартілі «Радянсь­ ка Україна».

ківської

Архипівна­

РОЖНIВСЬК1fR

ніна.

Сахно

Галина

від організаціі Ленінської КОмуністичноі Спілки Молоді Укра·

-

Еременко Марія Степанівна

ЧЛЕНИ

Голова Окружної виборчої ко­ місії Мазннченко Тимофій Андрі­ йович від комуністичної орга­ нізації колгоспу ім. Леніна.

ків

Окружиої

Вороний

від колгоспників артілі ім. Калініна.

Голова Окружної виборчої КО" місії Кудренко Володимир Дмит­ рович від комуністичної орга­ нізації колгоспу ім. Леніна.

Скоба Микола від кмгоспників

Секретар

-

Леніна.

ЧЛЕНИ

ківської середньої ШКОЛИ... _ від колгоспників а тілі «БільЗас!упни~ .:ОЛОВИ Окружно І ви- ШОВИК». р БОРЧОI KOMICll Кабан Василь Іва_І . . . нович від комуністичної ор- .•Боровик. ПараСКОВІЯ . Ол~к: ганізації колгоспу ім. Калініна. cll~Ha ВІД КОЛГОСПНJlК1В аРТІЛІ

комісії організації

СЕМИПОЛЮВСЬКИR ВИБОРЧИR ОКРУГ ~

КОМІСІІ:

Матвієнко Валентин Васильо­ вич від організації Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України колгоспу ім. Сталіна. Коваяенко Уляна Миколаївна - від колгоспників артілі імені Сталіна.

-

Лаврін

колгоспників

Голова Окружної виборчої ко­ місії Вlкторов Іван Якович від організації професійної спіл­ ки працівників освіти, вищої школи і наукових установ Мок­ рецької семирічної школи.

Криченко Наталія Кондратів­ на від колгоспників артілі ім. 40-річчя Жовтня.

артілі

Секретар

комісії Швачко Марія

ГузlА

МОКРЕЦЬКИR

Тепяюк Наталія Тимофіївнавід колгоспників артілі ім. І-го Травня.

від колгоспників

60

Заступник ГОЛОВІ! Окружної ви­ борчої комісії Щур Василь Сте­

Іван Іванович -Ячник Василь Федорович ва. ки працівників освіти, вищої від організації професійної· спіл· від колгоспників артілі «Більшо. ки працівників освіти, вищої вик». Ливарчук Ірина Іванівна _ від школи і наукових установ Се­ Захарченко Пилип Кирилович колгоспників артілі ім. Кірова. миполківської семирічної школи. школи і наукових установ Літ-

від колгоспників артілі ім. Юро-

Матюшенко Анастасія Федорівна - від колгоспників артілі імені 40-річчя Жовтня.

-

-

Голова Окружної виборчої ко­

ників артілі ім. Леніна.

Бригинець Григорій Петрович - від колгоспників артілі ім. І-го Травня.

54

Григорович

місії Викаренко Павло Андрійо­ вич від комуністичної організації колгоспу ім. Леніна. юмісії Федоровськнй Опанас СиЗаступник гмови Окружної дорович від колгоспників ар- виборчої комісії Запорожець Ми: тілі ім. Кірова. І хайло Григорович - від колгосп·

40-річчя Жовтня. Криценко Андрій Тихоновичвід колгоспників артті ім. 40-річчя Жовтня.

Голова Окружної виборчої ко­ місії Коваяь Олександр Семено­ вич від колгоспників артілі iM~ Леніна. Заступник голови Окружної виборчої комісії Крук Григорій Матвійович від колгоспників артілі ім. Леніна. Секретар Окружної виборчої комісії Фесюк Вік'Гор КУЗЬМОВИ1І

Степан

СЕМИПОЛЮВСЬКИR ВИБОРЧИR ОКРУГ ом

Заступник головн Окружної ви­ борчої комісії ТеCJIЯ Степан Jлександрович від колгоспників артілі ім. Кірова. Секретар Окружної виборчої

ні

ЖЕРДІВСЬКИR ВИБОРЧИR ОКРУГ ом

Куделя

від колгоспників артілі імені Сталіна. Дяченко Орина Семенівна від колгоспників артілі імені Сталіна. Самодій Володимир Пилнпович - від організації Ленінської КО­ муНіСТнчної Спілки Молоді Ук­ раїни колгоспу ім. Сталіна.

.

Секретар Окружної виборчої комісії Махаренко Микола Васи­

-

льович

від організації проф,,·

сійної спілки працівників осві­ тн, вищої школи і наукових ус­ танов

Рожнівської

семирічної

школи.

ЧЛЕНИ

Чугуй

КОМІСП:

Надія

Степанівна

від колгоспників а~тілі

«Більшо­

вик».

Онопрієнко Степан Антонович­ від

КОJj,госпників

артілі

«більшо­

вик».

школи.

ПУХІВСЬКИR

КОМІСІІ:

ВИБОРЧИR ОКРУГ ом

69

Гlлева Олена Андріївна - від Голова Окружної Вl!борчої коорганізації професійної СПЇJIкн місії МашевськиА Омелян Івано­

медичних працівників Літківської медамбулаторії. Іяьченко

Мотрона

Семенівна-

від колгоспників артілі ім. Калініна.

Савченко Орина

від колгоспників

Петрівна -

артілі ім.

ніна.

КяlщеВСЬКIІЙ Петро

Калі-

вич _ від колгоспників ім. Ватутіна.

артілі

Заступник голови Окружної ВІІ-

борчої

комісії

Сергійович

організації тіна.

Секретар

-

Висоцький

від

Яків

комуністичної

км госп у

Окружної

ім.

Вату­

виборчої

Петрович комісії Гояовня Іван Данилович - від праців·ників. рибаР1;і.,і іме- _ від комуністичної організаціі ні 40-річчя Жовтня. колгоспу ім. Ватутіна. ЛІТЮВСЬКИR ЧЛЕНИ КОМІСІІ: ,ИБОРЧИR ОКРУГ 16 66

10 номер 1959 рік  
10 номер 1959 рік  

10 номер 1959 рік

Advertisement