Page 1

ПРОJl~тарl всІх країн,

eaRa4r'Cjl ЧЕТВЕР

Ширше

29

СІЧНЯ

Орган' Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих, Київської областІ

10 (915)

Ціна

Рішуче посилити темпи підготовки

на

р.

1953 н!

10

змагання

виборів У місцеві

честь

Ради

коп.

СОЦІаЛІстичне

депутаТІВ

ТРУДЯlI.\их.

Про підсумки виконання державного плану

Серед 91 мт~~ ~~~~~~?n~нуСі~I?н? Хрущова, с. Тре- розвитку народного господарства СРСР у 1952 році

БоБРllнька Ilосідйс 77 місце. За ДаНИМИ на ~q сіЧІІЛ тра1\торниfi парк віlР('~10IlТОВЮТ() .1пше на 5ti,U IlplJIL~HTa, 11е K~aщий стан і в БРОВі1РСЬІ\іtt ~ITC. Дирt;ктор БоБРll1LЬКОЇ jITC Т. IJ'j.'l~lr'ICl'b('}I nOI)"(~l'l1, СаН СІ'н .:1. ~ и.' u u },)\., 1\

оухів, « БІ.JЬШОВІІ1\» с. Рожни, 1~leii lіlJ..1іпіLiа, е. Лі1'Кll, і рялу інuшх, доведено, яке веЛIlЧсЗllt~ З[ld.ЧСll,JЯ ІtJЯ ВІірощення ВИСОl\ОГJ I~РJжаю на наШllХ ПО..'lіСl,КI1Х rpYUTax мають міс-

."

.,

пеВІ І ~llIepa.lhНl доорпва.

н е-

Опуuліковане повіlО~I..1ення ЦентрdJlЬНОГО Статистичного УI!РlLR.1ішш при Раді }lіністрів СРСР про підсумки Вllк(щання ;J.еРЖdВllОГО ПЛlLІІУ РОЗВІІТКУ наро:щого ГССllодарства. СРСР у 195:2 році.

fi ои " не Це повіJОМlення сві;J.ЧИТЬ що а ~c:.C І\О.lГОСlаш}\d.,.нІШ сутності заІ1ilСІШХ чаСТllll, а.1е ;шав llЬИГО. ЧО~ІУ Ж Hll, тов(\,- про нові BllnaTHi успіхи в vозnl'tlCII{·CTl·. UР ст "- РПШІ,. ЇЦОВll\ОJїоешв , , с. с. С ві- виткv. економіки і культ\'ри, це Іlе ВІ'ДПООІ'l:іr., u. J ',',j(',ІІllХ ча('ТІІІl Б' I~ . досягнуті раДЯLJСЬКШl народом новлеlІО, що заl Тll.1ЬНС, огдаШВІlа, \ШІЖИЧІ, так Д осить. НіДСТd.вашш- Il3.CJill' ,к ПО[ііJЬНО ШІВJзите місцеві доб- підС керівництвом ІІартії .J1eHiHa неПОВОРОТК(l ст і дпреКТОІ)ів jIТC - таліuа. ПU.1Я? Jlкщо БУДI)-ХТО Р ива на ваи тт. СанкіНа і !\uнево.1ЬСЬКОГО, Зttваif~а6 виконати взяті 30У 1952 poи~ значних успі-

Вl''Т''таваIIНО "'\., SJ

", \

DJ'rтD ОСІ.

II:l(':tI']\)L' ,.....

L

u,

V

u,

.

їх заетувників ПО ПО.1ітчаСТіші

тт. Бучі і Іlесно{\ова,

ЯІ\і не-

Uliв'я~шtlпя. смілшо

зад\ BiJbHO ще органіЗОI:УЮТЬ соuіалістиqне змагаllШf міі!\ ремонтниками. ІІеГdразд ~ pe~IOHтом реманенту і в рнді КО.lгоспів, зокрема у троєщаIlСЬКОМУ

.

піJдавапте II

І\РllТlIпі ІІа зGорах, )" стінній і Р.:lllUlIuіЙ газеТаХ цпх недоай~ .'lИІшх, безпечних керівників бригад, КО.lгоспу, активно вклю~ ЧJ.tlтеtН у сопіалістичне змаімені Норошилова, де ку .1bTll- гаIlНЯ за 1ОО пудів sеРПОВlIХ, ватори та інший реманент ще ~OO центнерів КаРТО[Jлі і ово-

з осепи стоять і РЖd.віють. тат.· Тп Оll, ХТО по спраВіІШЬОМУ,

1'-,

впх успіхів у розвитку твариншщтва. Ще uіwlьше З}Ііlщі.1а технічна база сільського господарства. В МИНУЛОМУ році сільське господарство одержало 131 ти-

сячу тракторів 1~ . 1 у переводі на дальше :JростаUШl !\\'JLТ\'''l')JvГU J J ::> СИJЬНl, 4' тисячу раДННСЬІ\ОГО Il,lРИ1У. . 5зеРllозuи- рівня У ()

ральних KOMoaпHlВ,

є

провідною

СП..10Ю в економічному розвитку КрdїІШ. РіЧІІИЙ П.JldН виРОUШlЦтва валової продукuії за 19j2 рік Вlll~онаний в ціJО~ІУ оо прuмисловості па 101 про-

7 тисяч

1;з~2 роні ЧІІt:..lО УЧі;ів у

ваІІтаіhlШХ аВТО~lобі.lів і понад 5-10 клаLtlх ЗРОСJО ijі.1і,ше два ~lіЛhЙОНll різних ~ШШIllІ і як на одпн lliJbQuH jOO T~CH 1J. l\11'Cзнарядь. 11 виКОlJаJІИ Tpll ЧО.10вік.

'

чверТІ ОСНОВНИХ по..1ЬОВUХ

О'І'Т У I'"ОЛГОС[Іах

.'-

хів доБИ~laСЬ соцііі...1іСТllчна про- СНЮGТЬСЯ Мliсловість, яка

здіі1сшш IJове -!; 'яте ЧИ'.10~1 після СКаСУНilПIJЯ І\арн;свої СllСТР'1Ш-3НИ~ІіtІІ\[}J Дt'Р;і\lI.ІШJlХ розлріОI';ИХ ціJ I!li TuUJ.PI1 Ydсов()го сrlОіІ\IlВ~НlШ. У пові;J:ОМJеШJЇ ві:із:rачйстьен

ПРИРОlИ

1T

о

ро-

нІЛЬЮСТL [L"

,

'й"у

()l\)JluTCI\, " "",

що

ПС-

ІШН ЗДl - рео вають у Вl]J.ПНl дrJ!іІ;іlВІШХ перетворення і громадських ор Гіі!:і13LtПі 11 , ста-

,.,)

П..1ан

cfl '

' .

Обсяг державного капітального будіВНИUІва в МllНУЛО~IУ році СТdНОВИВ 111 процептів до 19j 1 року . Успішно виконано встановлені на 1952 рік пла-

иент. Вd.лова ароду кція всієї нові завдання по будівниuтву ПРОМИС.10вості C~CP У 1952 найбільших гідрое.lектростанціЙ чів З гектара у иьому році. риці ЗРОСJIа порівнлно з 19j1 і ЗРОШУВdЛЬНІІХ систем на ВолКО.1ГОСП І'меНІ' ХР'ТЩОВ('L, де роком на 11 процентів. зі, Дону, Дніпрі і Аму-Дар'ї.

нови "о В 19;') РОІ'I' ')I:І,) ТlIГОЯЧ ~ "", ~ tJU~ 3 ЧИСJОМ книг бі.JI.ш ЯК 830 t

міЛl>йонів ПРПl1іРІШI\іп. ОСПОВI1IlМ ПОlі(іЗLiШ\ОМ збі.іІЬ­

шення суспі.;rьного бilгатпва і піднесення дuброuуту РJ1ЯНСЬ· к\>го Hapo;J.y G без ;Іерервне зро­ стання Національного доходу. У 1952 роиі він виріс IIopiB~ няно з 1951 РОКОИ на 11 про-

В мину ЛОМУ ропі став до ладу центів.

J

як того вимагають рішення торік зібрано наЙВllЩИЙ по раЗростання і вдосконалення первенець ве ..1ИКИХ будов комуУ Радянському Союзі весь партії і уряду дбаЛ за ВИС1)IШП йону УРlJЖJ.Й зернових, картоп- соuіа.1істичного ВllРОUНИllтва в нізму - Волго-Донський судно- напіональний доход на1ежить урuшаfl, Tuil Еже повнісйо ОЧlIС-, ~i, городшш, вже дос~'авив з 195~ роиі, як і в попередні' плавний канал імені В. І. трудящим. П рlI иьому трудящі

тив посівний матеріа.1, переві- оази lrOHan 400 тонн мшераль- роки, відuувались па базі до- Ленін(\, - грандіозна рив його у КОНТРОДЬНО-Ніісіll- lШХ JO()PIlB. Ч?муа; ви т. ХаЗі1Н- снгнень радянської ІІаУКll і тех- сталінсько! епохи.

невій лабораторії, допів до КОН- ~оло~а py~aНlBcЬKOГO колгосп'у ніки. РtLДЯНСЬКИМ машинобуду-

Радянська держава

споруда Cl-'CP дЛЯ заДОВО.1еІШЯ своїх особистих матері(\,.1ыllхx і куль­

вкладає турних потреu ОJеРіlіа"lИ, пк і

диції. А що робиться у RОЛГОС· Вlеш СТСі.llна, я,К~Й разом з НСl- ванням у 19j2 році створено веЛllчезні кошти в ЖllТJове бу- в минулому році, БJl1зы\J трьох пі імені Жданuва, с. І\Р~Сllлі~- M,~ Ч.l~нами аР!lЛl DlДIl~са..1И: .. )~ БЛІІ~ЬК.О 600 Нd.Йваж~ивіШIlХ дівшщтво. За минулий рік дер- чвертей HalliolItl.lbIlOf() дохрду.

ка ЯКІІfi ОЧОЛIUС беЗВІДlІОВl- вlДПОШД~. на РlшеН.Il~ ХІХ з 13 І ТИШВ 1 марок машин 1 меха- ЖCl.вними підприємствами, уста- Решта нацїонаJЬПОГО доходу дa~ЬHa ЛЮДllна С. Скидав? Тут ду I.IaP.~ll~ впсоке 1 ~1;J.~UВlдаль- нізмів: ,У про~шсловості., будів- новами і місцевими Радами, а піш,;ш ІІа розшпреНШІ C(jllia.1ic-

до пього часу МО';ЮТЬUd. ще не не с()ща.11СТlIчне. з?о?в язанвя, НИНТВІ І на ТРdН~ПОРТl впро- також населеННЯld міст і робіт- тичпого впроБНlluтва і ІІа інші закінчена не Вllстачає Д.JlЯ по- СПі>ОМОГ..1ПСЯ о,ргаШЗУ_В~ТlI дос- ваджено бди~ько 300 тисяч ви- ничих селищ з допомогою дер- заГdльнодеРЖаВllі і rPUMdnCbKi

.

"

СІВу ря) культ~ р,

посівниfi

матеріал

а

наНRIІИ

й т(\,вку всього ТІЛЬКИ ::>-6 машин ІІаходів,

"

б?

А

.

техні ЧНllХ УДОСІ\она- жавного кредиту зuудоваІІі шит- потреUи.

'"

,

очищенпіі М,lНерdЛ~НИХ до РИВ. ,Дже у лень ~уаЦlOна,Ш3аТОРСЬКИХ про- лові будинки загальною плоП'ята сталінська п'ятирічка та і то не ьас 1 ТРLillСП~~Т та ГРОШІ .~ дл~ ПОЗllЦlЙ. . . щею понад 27 мільйопів квад- визначаG нове могутнє підне­

лише наПОЛUВllНУ перевіре::шfi на схошісТl). Та- нього. T;tKe ж ПІ1тання иожна І

. 3~аЧIlИХ у~ПlХlВ досягло со- раТНlIХ .метрів. Брім того, в ке ж станолиruе і у веЛПКОДl1- с..1Їд ПОСТdВИТИ всім іІІШИМ ке- UlаJlСТllч~~е ~l.1Ь,CЬK~ г?сподар~ сі.ilьсыихx місцевостях збудовамеРСЬКОІіУ І\Олгоспі i!l\CHi Дп - ріВНПl\аИ І\олгоспів, які спро- ~~BO, .. Il?~lВНl ~jОЩI . шд уро- но 370 ТІІСНЧ житлових будинмотрова, «Червона У країlІа» ,С. МОГ ЛІІСЯ всі разо}! завезти всьо- жа~ 19;)2 роь,у. зБIЛЬШИЛИС~ ків. Гоголів, та ряді інших. го тіДЬІШ БСО ТОНН міll;J.vGрив. ПОРІВняно З 1951 роком на 2 У MllHy.:xOMY році тривало

22 лютого-день ВІІборів до мільйони 765 тисяч гектарів; дальше розгортання радянської . . lІосіви найціпнішої зернової І торгівлі. У 19;.2 році паселен~ МlСIlевих Рал. ilовНlСТЮ заверколгоспах, зокрема по с. с. I\.а[~ультvри - пшеНПllі розширені ню бу.lО пролано товарів по "С ШІІТll до ЦЬОГО знаменного ДНЯ J лита, П orpeUll, еМll:lО.1ІШ, СIJСHd. 3 lІільйонп 3~O ТИСЯЧ гек- лінії державної і кооперативної тематичного Hdf ляду за 3Ufpe- uіЛОТОRКУ до сівби-справа тарів. Валовиtl врожай зерна торгівлі на 1О процентів бі.1Ьження» IIaciHIIfBOЇ каРТОllлі. че"ті, наше сопіаліСТIlчне зuбо- в мuнулому році становив 8 ше, Hi~ у 1951 році.;) 1 квітня Завідуючий райсільгос[]віJді- п'язаННЯ.3абезпечити це МИ по- мільярдів пудів. Досягнуто но- 195:l року радянський УРЯ;J. Не організовано у

багатьох

лом т. Іі~еШ>Uh,ГОЛОВlшfl аГРО- винні докоріННЮI ПОJlіпшенням ном Т. Тuргунськиtl, дільнич- всісї агіТduійно-масової роботи.

ні і КОДГОСПІІі агрuниш, -бе- t;лід при ЦЬO~IY ~р(\,хувати той ріть під свіІі осоБИС'lИЙ ІІаг.1ЛД недоліК,ЯКІІЙ припускає рУДНЮІ­

сення llapoдuoro ГОСПОJарства нашої КРJ.ЇllИ, забезпеЧУG JIaJb-

ше ЗРОСТdUНЯ YJ.Te ріі11!,НОГО добробуту і I\У.:rьтурпого рівня народу. Тісно ЛУРТl\ВJНlIЇ1 нав-

коло партії .тlеніпа-СтаJіна, радянський парод CliMOBЇJld.HO бореться за перетворення в життя п'ятого cT(\,.liuCbl\oro п' я-

тирічного плану, за нові успіхи в будівшщтві KO~IYIli~MY. (ТАРС).

ХV з'їзд лксм Україии 27

січня, в Києві, в сесійно­

До президії одностайно

оби- новича Сталjна. юлы\a ХВll.1ШІ

підготовку і збережеllНЛ всіх ська партitїпа органі~ація (сек­ му залі ВерховноІ Ради У країн­ раються товариші: 011. Г. МеАЬ- триває заХОП.1Іоюча он3.пія ІІа видів посівного матеріалу, 30К- peTdp т. Іванов), про що у сьо­ ської РСР відкрився ХУ з'їзд ников, д. С. Ііоротченко, О. І. честь товариша Сталіна. 3 l\іll­ рема картоплю. Наl1~lенше пес- ГОlluіШНhОМУ номері газети еСта­ Ленінської Комуністичної Спіл­ Кирпченко, М. С. Гречуха, сек- пя в l\інеиь за.1У нrсуться ретар ЦК B"lRCM тов. О. м.І вигуки: «ВеJИКО~ІУ СТilJіпу­ лаблення уваги керіПllllків пар- хановець» lшше Т. Широніна. кп :Молоді У країни. Шеlепін, І. Д. Назаренко, сек- ура!), «Товаришеві СтазіIlУ­ ті1tних і радянських ОРГіінів Вся агітаиіЛно-масова робота З усіх кіниів республіки зіб­ ретар ІіиїВСЬКОГО обкому КП слава!», «Центра.1ЬНОМУ IiO~liTe­

на

ceJi, в колгоспі і pdfioIli до в lіО.1госпі, МТС повинна бути pa.111Cb

сюди

де..1егаТll

славного

УІ\РdїНИ тов. Г. Є. Гришко, ту}іЮіУllіСТІІЧIІІ,Ї парТії-ура!». племені-кра­ спрямована на УСIlішне вико­ комсомольського секретарі Цlt лItС~У Г. Г. НІе:J'їзд O.1IlOCTdtlHO 3;1 тпеР;J.іl\УG ІШННЯ ТІІХ завдань, .які поста- щі Ilредставники молоді Радян­ вель, Б. С. Шульженко, В. І. такий порядок дeHH~i1: У країНlI, ПРОС.Jlавлені Наукою і п рактИl\ОЮ, в тому ви,lIl перед на~ш помуніетична ської Дроздеl:1КО, Л. В. Гла.д~а, ,,11. К. 1. Звіт Цlі ДlіС)ІУ. шахтарі і меТаЛУРГll, стахаІІовці числі і по Тill\llX I\О.1ГUСі:ах llapTiH, ве..'ll1КИЙ Стазін. l11ендрик, ланкова, Герой Со2. З віт ЦентраJЬНОї Рfвїзійф(\,брик і заводів, будіВНИКlI ціа.lіtТИЧНОї Праці М. Г. Вак а- ної комісії. IidXOBCbKOЇ ГЕС і ІІівденпо-У К­ дюк, письменник лауреат Сш3. Внбори:

цього може привести до 15е~ш· чеЗНlIХ втрат.

раїнського каналу, машинобу­ дівники Харкова і лісоруби За­ трудівники ту ІіП l\раїПll і січневого п,;rе~ карпаття, МО..10ДЇ нум у !\llївського обкому ІіП колгоспних полів. ~ТI\РltїІШ». Ложі для гостей заповнили Д(j~~Jі1ЛНО-У наступноиу по­ депутати Верховної Ради СРСР, ме рі ГіізеТil «СТdхановець». Верховш)ї Ради УРСР, міністри У країнської РС Р, СТdхановці київських піДПРІІG}ІСТВ, вчені, З;'~ЗОРlIЦЬІ{0~11 виборчому округу діячі науки, літератури і мис~

а) Центра.lЬІІОГО Комітету сІ1КСМУ. б) ЦентраJЬНОЇ РСLізійної комісії ~IliC~I~~. З звітною ДОIlовіJ;J.Ю Центра.1!,­ ного Ііомітету :II\CJI~' ВllСТУIlJ1В секретар Ul\ JHtCH J'hрйїllИ т(,в. Г. Г. 1l1{'ВС1Ь, ;~ JОIІI)віl1Ю ЦеНТРd...1ЬІЮЇ рtві;~ііt!!uї KO:\Iit:iїтов. П. о. ФольваРОЧlll1Й. lIa доповіді РvЗГОРН~'ЛІСЯ J,c~ .27 sapeGCTpOBaHO І\ан;щдатом тецтва. З 'їз~ віДI\рllва6 секр('тар Цен­ ОП.1сски де.1егати 3' ЇЗ;J.У ОUИ~ бати. У ;J.еllУТdТИ райради депутатів 3' їзд ПрОДОВiliУG свою РОЙСТУ. трального Комітету ЛКС~І У 1(- рають поqесни~-, ГО.10ВОЮ з 'ї~дy ТРУДЯЩllХ Полякову Г. А.»

Пленум райкому КП України Відбувся чррговий П.lе IlУМ раЙ 7.tоМу ІіП У I\РilїНИ, ІІа яко­ му обг~воррно: «J~XOJll по nп­

І~онаНI!lО рішень ГРУІІlIСНОГО llленуму Центрального lіомітс-

в onY?.1il\OBaIIOMr СПllСІ\У і (Реєстр~шя каПДIІJаТl~ у д(~пу-; тати раjjрадп депутапв ТРУ;}},І- і

~IIX~ (га:\ета. «СтахаІ~опень») 1\111: 2;) СІЧНЯ) не б}'.IlО ВМІщено: «llo І

r

раїни тов. Г. Г. Шевель.

лінської премії О. Т. Гончар, двічі Герой Радянського Союзу О. М. Прохоров, поет академік П. Г. Тичина, сталевар Дніnродзера\инського заRОДУ ія. Дзер ЖШІСЬКОГО В. В. Rанарейкин, ~lаШІІніст вугі.1ЬНОГО комбаtlну лауреат Сталінської премії 10. К СтаРОJ)'бuев та інші. 3 винятковим підпесеНllЯМ, під uурхливі довго не стихаючі

вождя народів Иоеифа Віссаріо-

lPATAJ}


ст!

2

Х

А

П

О

в

ПАРТІйНЕ ліllТТЯ

рів, ВІІВЧИ.:Іа

Ц

Ь

29

січня

1953

року

НА ЗВІТНО-ВИБОРНИХ ЗБОРАХ В КОЛГОСПАХ

Серйозний недолік в організації агітаційної роботи АгітпуПІ~Т В пептрі СС.lа Руд­ ня приваU.:ІІОG до себе любов­ ним ОфОРМJенням. КО.:ш не ~ай­ дете-вас прпвітно зустріне чер­ говиti агіТііТОР. ІІа CTiHa~-

Е

ПРОМОВУ

Н.

Під

знаком

гострої критики

Понад годину ТРllвала звітна крадіЖОI\. І зараз ще не ОПрll­ гоепну феР\fУ свою власну ко­ ;J.оповідь правлІННЯ колгоспу, бутковано до 50 тонн (,УРНI\а рову і о;хершав з артіЛf>НОЇ ка­ В. але колгоспнш\ів ВОНі1 НС 3i.L- т\1, ІІОІШ1 4 ТОІШИ каПVСТll. Ви- си гроші, а собі придбав наба­

Ста.1іна, Л0lIовідь тов. l\Іален- ДОВОЛЬНИ.:Іа. В піfi не БУ.10 віл- рішив К1аlУIl 1l0ГО!lППЇ CBOЄ~lY

кава на ХІХ З'ЇЗді партії, провела з КОJгоспника;dИ РЯД бесід по иатеріалах з'їзду партії, В. про. Ста.1інську КОПСТПТУllію. та Вl1uорці, що ~lIВУТЬ Н\1, ~акріп-

гато

кращу

корову

за

значно

КрlУ Брую Д. і відпраВlIВ 4~O НПЖЧУ ціну. KiJorpaMiB сіна, XOq ііому ІІа зборах nИСТУПlIЛО понад сті.1ЬКИ не наJежаJО ва ТРУДI)­ ~() КО.:ІГU('IІНш\ів і КО.1ГОСІІНИЦЬ, дні. ІЦоб ПРПХUВi.LТR не I\Ji.lllYH портреТll В. І .•1еніПlL, іі. які НСіве:lll ряд фактів КРИЧУ­ UфОРУІШ ~OO кіЛОГРJ.~lів cilli.l СТi:Lлінi.L, керівників партії щої безгоепо;щрноеті. ЗНdчна сі.1ЬСЬКОГОСПО- Нi.LчеllТО за якесь-то Дt>реВО,яке УРЯJУ, Зi.lК.lІІ\\И, П.1аКtlТII 10 ви­ Jellitt за нею десятихатці, добре ШСІШЯ Статуту чаСТІІна ІІосіІНІUЇ каРТОП.lі, що борчої І\аМIІ3,НЇї у ~lieIIPBi РаlП обіЗНi.lні з lіЯ.lьністю ВІІСУНУ- .1арської аРПJі? 3ari.L.1bIIIIX збо· ВИЯВlJ.10СЯ, на.:ІеіІШ:ІО 1\().і1ГОСПУ у ТШI'І'lСОL~І1Х б~ J.:Tax, під ЗdЗ допоиогою бухга.пеРё. 1\0.1 деlIутатів ТРУllЯЩUХ. Н агітпунк­ ТІІХ каНДІІllіітів у депутати до рів колгоспнпків TaKllX, щоб 11Ю.31Ю ЗцГl1БСJі. С УПОР0 КРИТll­ ті доспть ПО.11тпчної і ХУ10іБ­ місцеІШХ Рад. Проведепі агіта- на них була біollьшість членіl: госпу ГРННL>КlL І . .IНТВІІненко Иi.lтеріаJІІ

бесіди дають артілі не склпка.10СН протягом ввів TdKlIfi, з Дозві.1У Сlі(ізатп, кува.1П ВИПУПdІОчі JIUТВІІпспка Поси.:ШJась ТРУ- РОКУ. Рідко К(I.lП відбувалися і поря)ок, що зi:t, сіно, ю;е Bl1- .1Сі його грубість, нечуйне став­

ЖУРllа­ TOPO~I Т. ГУЩd, С.

lIьоІ літератури, Гi.Lзет.

лів, всі

повіllі на те, чому ВРОіБі1.tlніСТh, зокрема, ГОРОДШIlI і каРТОПJlі IІизы\(~~ ЧО~ІУ У;J.ОЇ :\IО.10К(1 НІІЖчі, ніж У 195і році; чоуу прi.LВдіння прппуr.l\:lС грубі ПUРУ-

ХІ Х

з ·Ї3.1У лоГ'рі нас .1iJ,Kll.

партії. У статков,шо куток агі­ таторз., в ЯКОМУ М(j;ЮI:..L ознаfiо­ ИИТllСЬ ~ плаІІО~1 роботи агіт­ колекТІШУ, СПIIСI\ОИ ariTaTvpiB і на якііі леrНТІІхатці кожен з НІІХ ІІРОВd:ШТЬ бссі1И з ВІІООр­ цями. (.; iI~ypHa.1 об.1і ку lLfiTaцНіНО-~IiLСUВl'Ї рu(юти, з якого B111HO, ЩО У сіЧІІі прочитано 6 лекціЙ і Допові.1Сlї, присвячених рішеННЮI ХІХ З'Ї51У партії, СтаJіпськin l{ОНГТІІтуціі. ~lюБОВIlО о:ноб.:ІеН(1 хата кол­ ГОСIІШІКіL ЄВ,10J\ЮI(1 Нсбрата,що JlїСТllТЬСЯ R llрнтрі 15-го впбор· чого округу. У просторііі кі~ша­ ті тут СllСТСУ(lТИЧНО проваJ.ЯТЬ бесіlП агітатори, ві1буваються зустрі чі l\аНДИlатів у депутати до сі.1ЬСЬКОЇ J!a;JJI з свОїми ВІІ­ БОРllЮШ. Такі неВt'.1uчкі віlді­ лення цснтра.1ЬНОГО агітпункту є і на РЯді іНI!ШХ кутків, що дає змогу охоrшти агітацifiною роботою всіх виборців се.1а.

дова, ДlIСЦIIlІЛіНlL серед колгоспників, а КО.1ГОСПНllЦЯ Євдскія Небрат, яка раніше не СУМ..'.Іінно СТi.lВИJась до РlJботп, тР.пе~ відзначаt.Ться у своШ ланні виСО кою ПРОДУКТИВlІістю праці.

" пов Т ііК саио УМІЛО

БРlIгадні збори. До пр~зидії :іборів НlL1іtlш.1О пона1l 30 таКПХ Пllтань, а.lе доповідач, голова КОJГОСПУ т .•111ТВПНСНКО всіJЯКО пюшгався УНИКНУТll від того, щоб відповісти на НИХ.

,. J зd. незадовіJЬНУ діяльність тавсе колгоспники ЗЛОВПJ1И бригадитаціпно-масову роботу у о]дго- не не BlluaJ,KoBo. ЛитвинеНІ\О ра t;peneHKa, Яlшй вкрав 300 КОЖ ревізifiної комісії (голова .

ЯЗУlOТЬ аГІ-

Хід зоорів показав, що

TOB~i ~o виборів З ПОСll.lенням як вогню боїться критики, всі- кілограмів сіна. оамість

того. У.lещенко ~I.), яка

готовку до ClВUl1, покращенням коди на зборах був зачитаний що правління прийняло рішен- Обрано НОІШП склад правління догляду з.а Г~OMaДCЬKIIM тварин- ЛllСТ групи КО.1госшшків, якпп

ня ~арахувати це ~iIlO Єреден-

НIIПТВОИ І аптатори Т. ~. Руд- надitlшов до редакціІ раЙОIlНО] ку па трудодні, а міil\ тим, на- (голова т. Оl\сютенко І.) і реНІІцька, ~llШ~НЬ та ряд ШШИХ. гa~eTlI «Стахановець» , В якому лежне йому сіно він давно вже візitlної комісіІ. lIРІІЙНЯТО рі­ Але деяю аГІтатори, на

жаль, паведеuі

конкретні

обвипува- одержав.

H~ так ще працюють. Вони не чення .1птвинеНІ{У та ряду ін-

шення про

складу

.u . .

на "ОШНІИ ДІЛЯНЦІ роботи

ШІ, ЯКІ надходять до каСІІ. При ності.

реалі~ації поросят гроші приfi-

иає чомусь-то заві;rуючий свиЦідки[ праВИ.1ьпе обвпнуванофеРIІОЮ, а прибуткові ордера чення було закинуто на збопокупцям не видаються.

адресу

райсіЛhГОСП-

діІ не ті.'1ЬКИ не

присікав, а боту

всіляко СПрlIЯВ насадженню без-

правління,

Дотрииання

ПрОIlОЛКП І зuи- иолоко від пого В.:ШСНUЇ корови подарської артілі.

капіта.1іСТllчне оточення,

ватиууть у нас шкілшки,

Звістка про РОЗКРИТТЯ oРГlLпа- міжнародuою Gврейською Б УР -] гунп, Дпверсанти .і убющі,

Не пізно

а післн воно реалізується на РПUКУ. Поставив він на кол-

тати вороги нашої БаТhківщини існу- в своІх брудних ці.1ЯХ. ШШІ- Пильність необхіJ.на на будь­ ЯІШХ ЯІ\itl діЛЯІщі і в vсякій обста­

агентп новці, бо чим безїra;ХіЙНіше ста­

НіJвпще ворогів, тим охочіше вони хапатимуться за крайні засоби, як єдині засобп прире­ чеНlIХ в їх боротьбі 5 Радянсь­ КОЮ владою. Це бага тораЗ0НО і обуреlШШI Тi.lВРУЮТЬ ЗЛОЧШІПро що говорпть топ факт, ОРУДІШХ Цl~ЯХ Be:ТI~Кl еЛ,еиен­ доведено всією історією Радян­ ПУ б~LIІJУ убuвltЬ, які маску- що ціла груна аиерnкано-анг- тп ~a~~HCbKOTO С~·СIllЛ!J.с:ва. Pd,- СЬКОЇ дrрж:ши. Це підтверn­ валн'я ВПСОІ\Шl і б.1dГОРО;J.IlШl лійських шпигунів _ терорпстів ~янсьКl патрІОТИ не MOД\~ ть се- іІ~УЄТЬС.я і тепер, коли весь світ 311J.ІШЮI JlIOJ.cii нау кп, і їх пат- ПРОТЯГ()~І деякого часу бе~кар- ое) зас~окою~аТll ти~.. ~o в бi:LЧІІТЬ, які підлі і не.1юдські ХНСШШl\lВ - lL\lерпкаНСhЮІХ і но орудувала в нашій країні? СІ СР cKC~I.:I~ .a~aT~pC~1\l l\:lac~ спр3.ви вершить lIdЙнебезпеч­ aJlr..IiiЇLbKlIX і)lllеріалістів. Про те, що у нас ще не Д~BHO РОЗО~ТІ.І ЛlКВІ;ХО~і1Н1. ~ нішпй ворог 'nЮllства-аиI'РП­ )lt'pJeHlli в~vоги наРОlУ Во- скрізь піJ.НЯ~О на нале~ну ви- H~C .• ~e ~о~реГJИС~ заЛ?І~IК~ \\анrь\шй і анг JіЙськпп імпе­ всі }l. С., lll1110rp:l;IOn Н. ~I., соту реВОЛЮllltlну ПИ.1ЬНlt:ТЬ. До- ~~ P~Y(1~HO~ Iдe0.30Г~I, ПСРI:'l\llТ ріаJізи, .хазяїн спіЙ~1аІJllХ на Коган М. Б., Ііиган Б. В., сягнуті величезні успіхи в га- КП.. Ka~llT~JI3MY_ .в С~IДОИОСТl .'1I.O.~ гарячому зра1Ішкін під иаскою Єгоров П. І., Фе.llJ1ОІаІІ А. І.) дузі соuіадістичного будіВниuт- ~еп. ~ HILC Є ЖОВІ ~ЮllП-Іl()Сll .1ікй piB-lIрuфесорів.

.. Г.1uбоко СХВU.1юва_ld весь радян- аиериканською розвідкою для т?в. І :}l .. ~Ia.:Ie!~KO~ у ~~ПОВІДІ СЬЮІU пароJ.. РобіТІІШШ, ко.1- піД.10Ї шпигрІсы\її роботи. Ін- на ХІ Х з ~Зll паР:І~. BKa~~. вав, що ГОСПlШКll, радШlсь\\а iIlTe.:rireH- ші Ж бу ли наtlмитами з,нгліАсь- вороги РаlЯНСЬКОІ лержаВlI H.~­ ція, учнівеЬІ\d. ~1O.'10Дb з гнівом кої розвіJКИ. ~агаються. викорпс~ат~ в CBOlX

Радянські ЛЮДll бе~ЗLlвітно uуржуазних .~uглядlВ.' ПРІІвtlт­ новлаСНИЦЬКОl мораЛI-З недо­ JЮОJ}іТЬ свою РаДЯІІСЬІ\У Бать­

людо- ників безтурботність, благодуш- битих заJПШІіїв ВОРОіІ~ПХ РіЦ}!!I­ ківщпну і вміють постояти за жерів «про винишення керів- ність, самuвдоволення. ськіїї B.1J.li : груп. Про те, щО неї. Ворогю[ У нас не БУ;J.е по­ ШІХ ItaJpiB СРС Р», j'MepTBll.Jll А хто піДДL1ЄТЬСЯ таким нас- ВОШІ діють на шкоду паРОJові, щади. ~Іерзенні галн - отрую­ ви;хаТIlИХ ;J.іячів ІtО~І\'НlСТПЧНОЇ трояи, той починас забувати на шкоду РадЯНСЬКій деРіКаві, вачі БУДУТh р~зqаВJепі і ЗНll­ Партії і РііlЯIlСЬК\JЇ· дрра..:аВIl про те, що існує К:tпіталістич- ГОВОРЯТh наявні фаКТll PO~KP1- щені Tal\ ca~IO, як неща!!но ЗНlI­ А. И. iIll3.HOBlL і О. С. ІЦерба- не оточення, існують іJlперіа- дання ;хержi.LВНОГО і КОJlгоеПIIО- шуваJа Паша МОГУТНЯ Батьків­ ЩІІна своїх ворогів у MIIIIYJOкова, НdиаГilЛllСЯ lliJЇPBi.lTlI 3J.O- .піСТИЧllі ЛЮ,1ОжеРll, .які РОЗЖИ­ го до()ра, 1\i.L3HOKpaIICTB\1" Ri.L- ~IY і як ~нищуватиме їх в яаtt­ РОВ'Я PLllHtiC)JKIIX ксріmшх віn- ріли на двох війнах і тепер го­ П.1ювате.1hСЬКОГО стаВlенпя до ськонпх 1\i.l1jJin, щоб вивеСТІІ їх тують нову віііНу проти _СРСР бутпьому. АоІlе раДЯllські .ilЮДll дерil\авної і КО.1ГОСПНОЇ В .1аСIlОС­ цим заДОВОЛЬНІІТИСЯ не можvть, ~ :Ш;ХУ і ТЮ:! са~IП~1 ОСJаБПТІІ обо- і l{раіН народної демократіІ. рону Рi.l1ШІСЬ1~ОЇ країнп. Бі.lЬ-1 Капіта.:rістичне оточення, ті. Ос ь таких .цюдсfi, ypail\e- бо, як ппсала «llрапда», «крім ауерпкаНСЬКІІХ

товариш Сталін, - це не них я~вами і порокаУІІ каІІіта­ них ворогів, є ще у нас один IJуста фраза, це дуже реальне і лізуу, і намагаються ввкорлс- ворог-ротозїйство наших лю-

yqlITb

Колгосп імені Кірова, с. Погреби.

дей. Можна не СУlІніватис.я, що поки

нас Рото~іnст~о,-бу­

де і шкідНІЩТВО. Отже: щоб лік­ відувати шкідпиuтво, треба по­ кінчити 3 ротозійством У наших рядах».

Ножний ра;ІянськиIt патріот повинен зробптп з цих слів не­ обхідні ВllСНОВКИ. Покінчити з ротозitlствои - не значить пере­ творити наші еоціалістичні під­ ПРИGисrва, МТС, колгоспи, ус­ таН{JВИ в І1рпрurту пну фортецю для БУДh-ЯКОГО Bopl1ra Радянсь­ кої вла!!", поховати всякі на­ лії і:tшеріа.lістів пjдірвати нашу

БатьКівщину

3

тилу. РелаJ\ТОР

С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ. J(орніЙКО М. Д.

викликає

()1411

Броварська районна друкарня Київського обласного управління в справах поліграфіі та видавництва

дру­

жину КорНіЙКО М. О. до нарсулу І-ої дільниці fipOBapCbKorO райо­ ну в справі роз.1)'чення.

Швець 3. С. викликає дружи­ ну Швєць О. І. до нарсупу 1-0Ї .1і.lьниці Броварського району в справі pOз.1Y чення.

Зінгер М. І. викликає ЧО.lовlка Зінгер І. А. до нарсуду І-ої ді.1Ь­ ниці Броварського району в спра­ вІ роздучеННIІІ.

-------------------------------------------------------------------------------Адреса редакції: м. Бровари, Київської об.lаt:ті, вул. Кірова БИ

і

та від корів ряду інших близь- зараз провести глибоку реві­ ких до його людей ЧОМУСЬ-ТО ~ію справ. о. Погребниіі. llоступае на колгоспну фериу,

непрп(~мне явище. Пою! існує

Иll llеріКi.lВІІl1Ї беЗПСIШ теРОРIIС- жуазно наuіоналістичною орга- ~аСИ.1ають в н.а.Шl ТИ.llI ТІІЧlIОЇ ГРУІІП .'1ікарів-шкі д шшів пізацією «ДffiОЙНТ», створеною lНозеин~х J,eP.ffidB. _

Етінгер ~I. Г., ГріllШТt'llП А. ~I., ва в піС1ЯВОЄННИЙ періО1l поро~lJ,tlOPOB Г. І., ВИJ\ОНУІОЧИ ди- дили У багатьох наших праців-

рах і на

с:1ИТВllненко всі ці незаконні відді.1У. ~lало перевіряв він ро-

кпи ГOCTe~1. Порушt'Ш. б~?lll КОНТРО.lьності. Так, напрпкла;х, веіх вимог Статуту сільськогос­

строки СlВlШ,

будинку культури виступив 25 рання. Не працюваЛёі У колгоссічня секретар райкому КП пі і дружина fiладуна, яка за рік вироБИ.1а ... 31 ТРУ,10Дllів. ~~KpaїHII т. В. КРИВОШJИК. Б ув улаштований також конОб:Ііку овочів не було і це цеРІ. Р. Поліщук. створи,:lO наtll\Рi.Lщі умови 1lля

Всемірно підвищувати пильність

шість учасшшів Нlсї З.10ЧlIННИIl.ЬК(IЇ бlІІ1П БУ~JlI зв'я:\аllі з

перегляд

Не кращпй був облік про- бригадирів~ ПРОдdвців, апарату

П.ІКЛУЮТЬСН про те, щоб BHa~- ших керівних працівників 1\0.1- Дукпії; що бу .lа pea.Ji3~BaH~ на контори l\О.1ГОСПУ. Зобов'язано .1lДOK проведених НИМП беСl1l госпу, брига;J.. ~\О.lГосп~пх ринках в ~ИЄВІ та новообраllе керівнпртво колгосПОСІІлюва.'ІИСЬ темпи реионту реЗ'" .. lНІПИХ иІС ах 11 о а І ~ ІШНИ .. оригадпра .. ДРУГОІ ВІ т(·. Р ДВЦІ по два. . маІlепту, вивозки доо"рив та ВСІ' -_ місяці не звітували за реалі- пу Р.Іll!уче посилити шдготовку інші підготовчі роботи до вес- ~ригади- ~~ ма г~л?nи КО.JГоспу няної сівби. Хuч і провадяться t:редеllка Il., Я~~fi У гарячий зоваllУ продукцію, часто пия- до СlВuи, ПJСИ.lllТИ jОГJ1Я;J. за бесіlИ сере) тваринників, але час П~.1ьових POolТ пиячпв, ба- чать. Іtасир Некрашевич М. по громадським тваришшцтвом і соціалістичне З~laгання серед гато СІНа заГПIІ.\.:.1~._ Нечувано д в.а иі~Яці не оприбутковує гро- піJ.несенняи його продуктив-

ВЕЧІР МОЛОДІ

реКТIIВУ

повrрхово·

~ОЦlаЛlСТИ:І.lOГО змагання cep.e11 ляко uам~гався затиснути КРП- тоб передати справу сліllЧИМ і не систематично здійснювала КО.1ГОСШІИкlВ. З,..а зразкову шд- тпку. ОСОО.1иво це ВИЯВИ.30СЯ, органам, дитвиненко домігся, контроль діЯ.1ьності правління.

Й б НИЗЬКІІ вроа~ап ЗlOрано цИ УіЗНi.lftОШОІОСЬ 3 діЯ.1ьністю них не організовано. Парторганізація має виправи- лі -~o 13 неIl:llері~ з. гектара, Kj.1LKOX З агітаторів, що об'єд­ нані в агітколективі. Серед ти цей серйозний недолі.tt в по 2~ ЦСlIтнер!в ОГІРКІВ. І все це T03lY, що орпгадир горo;!,нпх - сіЛhська інте.1ігенція, ак­ агітаЦШllо-масовШ роботі. ТІІВ І\ОЛГОСІІУ i~leHi l\аганuвича. Т. Широніна. ньоі бригади КлаlУП С. цілкои Гуща С. Ось, наприклад, т. штатний пропагандист П.ОРИНУВ У СВ9Є вла~lІе гoe(~oНона відвідує семінар агітаторайкому КП України. дарство, а в орпгадl б~в РІД-

«Ііо~еомол -aI\ТIlВHIIп поиі qник КU~IУІІістичної ІІL1ртії В усьо­ му llepffidBHOMY і ГОСПОlарсько­ КУ БУJ.іВIlШlТві»-з такою лек­ цісlO на Bcqopi МО.10ді в рап-

дасться на ТРУДОll н і, РОЗППСУ­ .1ення до культурних j поuуто­ ються не ca.~li КО.;JГUС[]НПКlI, 3. ІШХ потреб ко.:rГОСПlшків. ЇЗ110ві, які це сіно ВОЗНТЬ. Пе Jllтвиненко і бідьшість чле­ знову - таки СТВОРИЛО УМОВИ нів Правління усунуті від ке­ Д.'1Я розкрадання артільної власрівництва колгоспом. Визнано ності. 9 вересня 195~ РОК\Т

3ам. 20З-2~о

10 номер 1953 рік  

10 номер 1953 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you