Page 1

ВідЦентрального Комітету Монгольської

ПРОАпарl всіх IСраін, sднайr,сJt! ЧЕТВЕР

Народно-РеволюціЙНОЇ Партії, Президії Великого Народного Хуралу і Ради Мініст.рів Монгольської Народної Республіки

31 СІЧНЯ

1952 НІ

Орган Броварського райкому КП(б)У та райради депутатів трудящих, Київської областІ

Вище друку. НІде немає

такої свободи

вості, методи праці новаторІв ви­ робництва. Ма:ю друкується ма­

теріалів з питань

органіЗilцlйно­

друку Д.1Я робітників. для селян, для інтелігенції, як в Радянському

господарського зміцнення кол­ госпІв і соціалістичного змаган­

Союзі. НІде немає стІльки робіт-

ня

ничих і селянських

сІльськогосподарських

газет,

як

у

за

пІдвищення

врожайності культур і

нас.

розвиток

"ПР'СІ,-УЧИТЬ товариш Сталін, -повинна рости не днями, а roдинами, - це наАrострlша І наА-

ництва. У газетах погано висвітлюється діяльність партійних І комсомоль­

сильнІша аброя нашо' партIУ·. Створена

1 випестувана Леніним

громадського

тварин-

ських органІзацій, сільських Рад, шкіл і культурно-освІтніх

закла­

і СталІним, більшовицька преса виросла в МОГУТНIU силу кому ніс-

дів. Багато районних газет неохай­ но редагуються, недосить лі­

тичного будІвництва. Наші газети виконують роль колективного

тературно грамотні і погано ліграфічно оформляються.

пропагандиста, агітатора нізатора мас.

Cep~д багатьох тисяч газет, що

Райкоми партії часто незадовільно керують раЙОI{НОЮ пресою. ПершІ Секретарі райкомів замість

видаються в нашій країні, важливе мІсце займа€ районна преса.

того, щоб особисто керувати ра­ йонннми газетами і повсякденно

і

орга-

по­

У нас виходить більше ЧОТИРLОХ

спрямовувати їх

тисяч районних газет, їх разовий

передовіряють

тираж перевищує сім мільйонів примІрників. ЧитачІ районних газет - це насамперед трудівники

тами відділові пропаганди і агl­ тації. Всупереч вказівкам Цент­ ра.'ІЬНОГО Комітету партії в ряді областей редактори раЙОtfНИХ га-

Завдання комуністичного вихо-

зет систематично використовують­

колгосшюго села.

роботу, нерідко

керІвництво газе­

вания трудящих,інтереси неухиль-

ся як уповноваженІ райкомів пар­

ного

соціалІстичного

тії по проведенню господарських

сільського господарства висувають перед районною І пресою

щораз вищі вимоги. Вона покли-

кампаній, а редагування газет в таких випадках передовіряється другорядним працівникам. Мало

кана йти в ногу з життям,

приділяють

пІднесення

задо-

вольняти запити колгоспних мас,

ідейний і КУJІЬТУРНИЙ рівень яких

незмІрно зрІс. Колгоспний читач хоче бачити в кожному номері газети життя свого району, області, всІєї країни. ВІн хоче, щоб газета вІдображала вируючу активність і творчу Ініціативу колгоспних мас, їх трудовІ подвиги.

У нас € районні газети, які доб-

рівництва

уваги

питанням

раЙОНН(lМИ

ке­

газетами

МІсцевІ партlЯнl орrани повиннІ

ні і не заДОВОЛhНЯ6 зрослих запитів читачів. Редакції газет друкують переважно матеріали своїх штатних співробітників, тоді як партійний і радянtький актив, передові колгоспники, працівники МТС і радгоспів, сІльська інтелігенція недосить залучаються до

го господарства зв підвищення врожайності всіх сl,lЬСЬКОГОСПО­ дарських культур, всемірне збіль­ шення громадського поголlв'я худоби і зростання її продуктивнос ті, за да.1ьше змІцнення і всебlч­ ний розвиток громадського гос­ подарства колгоспів, за повне

участі в газетах. Багато районних газет заповнюється постановами

використання технІки МТС і кол­ госпів. Районна преса повинна ви­

місцевих організацІй, звІтами про збори І засідання І тим самим втрачає лице масових колгоспних

ховувати трудящих в дусі свідо­ мого, комуністично~о ставлення до праці і громадського госпо­

rазет. РайоннІ газети слабо здійснюють своє основне завдання, яке

дарства, боротися за якнайсуворі ше додержання Статуту сільсь­ когосподарської арті.11-0СНОВНО­

полягає в тому,

го закону КО.!JГОСПНОГО життя.

Преса-трибуна передового дос­ вІду. Обов'язок районних газет­

госпникам факти з Місцевого життя, Ідейно-полІтично вихову·

популяризувати науковІ методи ведеЮIЯ сільського господарства. досяrнення передової агротехні­

колгоспникІв на розв'язання завдань, які стоять перед районом.

досвІд передових колгоспів І МТС, методи праці майстрів рільництва

На сторінках районних газет слабо пропагуються дОСВід передових колгоспІв, МТС І радгоспів.

і тваринництва, трактористів, ком­ байнерів, механікІв. Районна преса повинна всебlч­

пІдприємств

но висвітлювати роботу

вати

населення, організовувати І ки, узага;lьнювати і поширювати

місцевої

промисло-

промисловостІ, культурно - освІт­ ніх закладів, шкіл, сі.1ЬСЬКИХ Рад,

місцевої

сl.1ЬСЬКИХ Рад,

сільськогосподар­

сы\хx органІв, культурних закла­

дів і громадських органІзацій. Газета повинна радувати чита­ ча своїм змІстом, високою літе­ ратурною грамотнІстю, добрим поліграфічним оформленням. Тре­ ба, щоб у кожному номері район­ ної газети знаходили місце: пере­ дова стаття на злободенну тему, написана живою, зрозумілою мо­

СТАДІНГРАД,

(ТАРС).

На стити фронт роботи для

зем-

снаряда,. Бригапа Гідром:ехаRіза~оріВ на чолі із старшим механІКОМ Козловим закіНЧИJIа ПРИЄllнання плавучого пульповоду. Иачаль· ник дільниці гідромеханізаціІ Сальников дає розпорядження приєднати живильний кабель земснаряда до JliHil електропередачі. На вахту стала команпа старшого багермеDстера Шаталова, і земснаряп почав прок.nадку траси каналу. В системі «Сталівградгідро-

них вікових дерев, щоб роз чи- буду»

створено

новий

буді-

всього монгольського народу,

член

Політбюро

Центрального

мого вождя нашого народу, є тяжкою втратою для всієї нашої

партії і нашого народу. З ім'ям тов. Чойбалсана, що віддав все своє життя справі народно! революціІ і процвітання нашої краІни, зв'язана вся історія нашоІ парті! і нашоІ держави, яка йде по шляху до соціалізму. Ми з глибоким СУМОМ схиляємо голови перед світлою пам'яттю нашого дорогого Чойбалсана-полум'ЯНОГО революціо·

нера, невтомного борця за щастя трудящих, за мир, демокр"'­ тію і соціалізм, невтомного борця за дружбу народів і дружбу приємств, Рад, громадських ор­ нашого народу з Великим Радянським Союзом. ганізацій і КУ,lЬТУРНИХ закладів; Все прекрасне бойове життя нашого любимого і дорогого статтІ про методи працІ новато­ вождя товариша Чойбалсана служитиме свіТJИ)( прикладом для рів виробництва; листи колгосп­ всіх членів партії і трудящих нашої краІни в боротьбі за ників і КО.1ГОСПНИЦЬ; повнокров­ на інформація про життя райо­ соціалізм. РАДА МІНІСТРІВ ЦЕНТРАльниА ну, області, країни. Щотижня слід ПРЕЗИДІЯ КОМІТЕТ монгольськоJ публікувати ОГ.1ЯДИ ТАРС про ВЕЛИКОГО НАРОДНОТ МОНГОЛЬСЬКО' НАРОДНОГО ХУРАЛУ міжнародні події. НАРОДНО­ РЕСПУБЛІКИ МОНГОЛЬСЬКО' Сила нашої преси в її тісному РЕВОЛЮЦIАно' НАРОДНО' ЗВ'язку з масами. ТІльки та ре­ ПАРТІІ РЕСПУБЛІКИ вою;

кореспонденції

і

замІтки

про роботу колгоспів, МТС,

під­

дакція районної газети може ус­ пішно справитися з своїми зав­ даннями,

яка

участі в

пресі

широки

залучає

передовикІв

до

ви­

веде

систематичну

роботу з авторським аКТИ80М. Успіх всякої справи 8иrішують

люди, кадри. Тому Зlflцнення ре­ дакцій районних газет пІдготов­ леними, здібними працІвниками, які люБJ1ЯТЬ газетну справу, є од­ ним з невідк.1адних завдань

міс­

цевих партійних органІв.

під­

У

вищенні кваліфікацІї працівникІв районних газет багато можуть зробити об.1аснl, крайові і рес­ пуб.'1lканські газети, пуб:liкуючи регу.1ЯРНО огляди преси, органі­ зуючи практику для p~дaKTopiB і

Від Ради Міністрів Союзу РСР j Центрального Комітету Всесоюзної

Комуністичної партії (більшовиків) Рада Міністрів Союзу РСР і Центральний І\омітет Все­ союзної КомунісТИЧНОї партіJ (більшовиків) з глибоким сумом сповіщають, що 26 січня о 18 год. 50 хвилин після трипалої і тяжкоІ хвороби (рак нирки) в Крем:лівськiit лікарні в Москві помер вождь монгольського народу, Прем'єр-Міністр Монголь­ сько! НародноІ Республіки, член Політбюро Монгольської На­ родно-Революційно! ПартіJ, вірний друг Ра;J.ЯНСЬКОГО Союзу маршал Чоflбалсан. РАДА МІНІСТРІВ ЦЕНТРАльниА КОМІТЕТ СОЮЗУ РСР ВСЕсоюзноJ КОМУНlстичноJ ПАРТІТ (БІльшовикІв)

секретарів редакцій районних га­

-----4 • • • • • • •- - - - -

На звітних і звітно-виборних зборах в колгоспах

зет.

У ве,lИКОМУ боргу перед район­ ною пресою Головне управлІння в справах ПО,lіграФічної промис­ ловості, видавництв і книжкової торгівлі та його органи на міс­

цях. Вони не здійснюють в належ­ нІй мірі технічне керівництво друкарнями районних газет, не ПРОЯВ.'lяють піклування про по­ повнення

друкарень

новим

устат­

куванням. Докорінно полІпшити обслужування районних газет по­ винно Телеграфне Агентство Ра­ дянського Союзу.

Центра.1ЬНИЙ КомІтет ВКП(б) проявляє безустанне піклування про розвиток районної преси. подає їй величезну допомогу. Обов'ЯЗОК мІсцевих партІйних ор­ ганів-добитися нового пІднесення в роботі районної преси. підви­ щити її РО.'ІЬ У справІ комуніс­ тичного будІвництва, виховання мас у дусі радянського патріОТИЗ­ му, в дусі великих ідей J1еиіна­ Ста.'1іна. (ПереДОВІ .ПР8ВДW"

аа

27

сІчня

БУ ПІВНИЦТВО СТАЛІНГРАДСЬКОГО ГІДРОВУЗЛА острові Лєсному, в раПоні головного будівельного майданчика (СталінrраllгідроБУllУ», вс тавовлена остання опора лініr еJIектроживлення, яка йде від енергопоlзда лівобережного будівельного раПону до першої дільниці гідромеханізаціІ. Віп. Волrи до Ахтуби чр,рез острів простяглася по діагоналі mестикілометрова траса з'єднувального KaBa"lY. Час.ті вибухи стрясають повітря. Це підриввики викорчовують пві спиля-

нашоl країни про те, що 26 січня 1952 року о 18 год. 50 хвилин після тривалої і тяжкої хвороби (рак нирки) помер у l\loCKBi дорогий і люБИIІИЙ організатор і вождь нашої партії і

Комітету Монгольсько! Народно-Революційної Партії, Прем'єр­ партійних і комсомольських ор­ Народно! Республіки, наш дорогий і ганізацій, пІддавати діловій. біль­ Міністр Монгольськоі шовицькій критиці хиби в роботі не~абутнiit друг і товариш маршал ЧоЙбалсан. Смерть товариша колгоспів, МТС І радгоспів, пІд­ Чойбалсана, близького друга і соратника безстрашного Сухе­ приємств мІсцевої промисловостІ, Батора, ~асновника і керівника нашої партії і держави, люби­

господарства,

Завдання районних газет тепер ПО,lяга€ в тому, щоб на конкрет­ них фактах з місцевого життя шир)Ко висвітлювати соцlалістич­ не змагання трудІвникіВ сі.'1Ьс.ько­

пропаганди політики f заходІв партії і уряду. спираючись на конкретні, близькі і зрозуміJ1і кол-

Центральний Комітет Монгольської Народно-РеволюціЙНОЇ Партії, Президія Великого Народного Хуралу і Рада l\IiHicTpiB МИР ~ величезним сумом сповіщають Партію і всіх трудящих

публік. Вони не ПГОЯв.1ЯЮТЬ на­ лежного пік.1Ування про підви­ щення Ідейно-політичного рІвня І дІлової кваліфікацІї працівників районної преси.

і Центральні Комітети кому­ нlетичних партій союзних рес­

Треба, однак, визнати, що в діяльності районної преси є ще серйозні хиби. Багато районних газет ведеться на низькому ідейно-політичному і KY.lbTYPHOMY рів-

основі

коп.

також обкоми і крайкоми ВКП(б)

вжити заlодlв до серАозноrе по­ лlПW8НltЯ раАОННИI ra8eT, добити­ ся посипення УІ ВlІlо&ноІ І opraнlзуючоУ ропІ В справІ nlAHeceHня полІтично', rocnoAapcbKoY І культурно' роБОТи на селІ.

на

15

робництва, партійний, комсомоль­ ський і радянський актив села, вчителів, спеціа.lістів сі.1ЬСЬКОГО

ре справляються з своїми завданнями і 6 активними помічниками партІйних організацІй в комуністичному вихованні трудящих, у справі господарського і культурного будівництва на селі.

щоб

Ціна

районних газет

РІвень

У нашій KpaїH~ вперше в історії здійснена справжня свобода

р.

10 (809)

1852

року).

Активно пройшли звітні збо- колгоспниці, які не виробили б ри в колгоспі

ім.

Маленкова, мінімуму трудоднів.

с. Світильпе. Голова правлінЗагальні збори вирішили усу­ ня Т. Чудновський Г. У своєму нути ~ посади комірника т. звіті вімначив, що за час після Барташа, а матеріа.:ІИ про неста.· укрупнення колгоспу знач- чу продуктів передати слідчим но зміцніла трудова ДИСЦИПJIіна. органам. В. Проценко. Немає жодного колгоспника,

*

Відбулися звітні ~бори в русанівському колгоспі ім. Сталіна , літкіВСЬRОIlУ ім. Калініна, троєщанському ім. Ворошилова, бобрицькому ім. Сталіна. Колгоспники активно обговорили діяль-

*

ність правлінь артілей, ВІІзнаJIИ Іх робоч' задовільною. Збори КОЛГОСПНІІків дали на· каз правлінням своїх артілей спрямувати всю діяльність на всемірне ~міцнення КО.'Jгоспів.

Зобов'язання овочеводіВ у березні постачити трудя- 3в'язано

500

нових солои'янпх

щим Києва ранні свіжі овочі, мат, відреионтовані парнпкові виростити у парниках 400 ти- рамп, короби, вичищено ко­ сяч

штук ро~сади па всю пло-

тловани.

щу, що відведена під городні Перед веде ланка т. Василь­ вельний раПон. Його база роз- культури - таке зобов'яsання ченка І. Вона приступає дня­ міЩУ6ТЬс.я на ОСТРQиі Л6СНОМУ. взяли парникові ланки кол-)(и до забивки парників для Через Ахтубу споруджені тим- госпу, якими керують ланкові посіву овочів. часові зимові мости, по яких І. Дроботун та І. Васильченко. Г. Заброда, перевозяться до нового раПону Ланки ~аготували вдосталь І агроном колгоспу ім. Ворошилова. будівельні матеріали, машини, землі, понад 200 тонн гною. с. Тро€щина. устаткування. Почалося споруд­ Торік У КОJIГОСП1 1М. Ватуті- ба виготовити ще 40 коробів. ження перших житлових бу­ динків і будинків KY.1lbTypHO- на затягнули підготовку парни- Щоб накривати парникові ра­ ків, з ~апізненням висіяли в ми, слід мати понад 1ООО со­ побутових закладів. Найближчим часом на остро­ них насіння овочевих культур. лом'яних мат, а 6 тільки 250. ві Лєсному почнеться будів­ Внаслідок цього урожаD зібра- Більше того, городня бригада ництво під'Ізних КОJIЇЙ, ре­ ний значно нижчий, ніж пе- і досі не укомплектована. монтно-механічних маПстерень, редбачалось. О. Олексієнко. бетонного заводу, автобази 'Іа Так тут і тепер. Ремонт пар- с. ПУХіDка. в.икових рам іде повільно, 'Іреінших Підсобних піДПРИQмсtВ.

**


2

СТА

Х

А

Н

О

В

Е

Ц

Ь

gl

січня

року

1952

ПІД СОНЦЕМ СТАЛІНСЬКОї КОНСТИТУЦlі .Союзом неаламним республІки вільні НавІк об'єднала Великая

ряного взутrя - У вісім разів, трикотажної білизни - майже в сімнадцять разів. У 1950 році довоєнний рівень виробництва

Русь.

цукру перевищений на

ХаІ квІтне народами створеннА спІльно

ЄдиниА,

MorYTHIA РадянськнА

ших харчових

СоюзІ".

Союзу

відбивають

наПг .lIпбші почуття українсько­

руджуються нові заводи і фаб­ рики, нові школи і лjКctрні,

го народу, як і всіх радянсь­ ких людей. Трудящі України на власному досвіді перекона­

клуби і житлові будинки, ВИ­ робничі будівлі в колгоспах і

лись, що тільки в братерськifi

МТС, на величезних просторах

єдності з усіма народами на­ шої країни, тільки завдяки по~

закладаються полезахисні лісо­

ві смуги, споруджуються зрошу­ вальні кан(j,ЛИ, водойми і елек­

стійній, беsкорисливій ДОПОМОЗІ всіх народів С1'СР і, насампе­ ред, завдяки величезнifi допо­ Mosi великого росШського на­ роду, український народ зміг завоювати собі свободу і неза­ Jlежнjсть, створити свою

тростанціУ.

І всю цю грандіозну панора.. ІІУ будівництва ніби увінчує Каховська ГЕС з Південно-Ук­ раїНСЬКИIІ і Північно-Кримським

суве­

каналами,--величні всенародні

ренну державу - Українську Радянську Соціалістичну Рес­

сталінські будови,

боях з інтервентами, білогвар­ Всенародний сталінський закон дійцями і українськими бур­ П'ятнадцять років тому, 30 І дяі засоби виробництва, зни- но виконувати раДJlнеькі зако­ жуазними націоналістаип, до­ битися неба.чених успіхів у січня 1937 року, Надзвичайний щення експлуатаціУ людини JlЮ- ни, строго додержувати дис­ всіх галузях економічного і XIV з'їзд Рад Української РСР диною. В ній підкреслена неру- ципліни праці, ,есно стави­ прийняв історичну постанову шимість ленінсько-сталіНСЬІtого тись до гром:адського обов'лз­ культурного будівництва. про затвердження Ііонституції вчення про рівноправність грома ку, поважати правила соціа.1lі­ Під мудрим і випробуваним (Основного 3акону) Українсь- дян нашого соціалістичного сус- стичного співжиття, як зіницю керівництв()м біЛЬШОВІІЦЬКОї пар коУ Радянської Соціалістичної пільства, незалежно від їх на- ока берегти і всемірно зміцню­ тії та Ії великих вождів Леніна РеспубліКІІ. ціональності і раси, від соціаль- вати соціалістичну власність­ і Сталіна, спираючись на до­ ного і MatfHoBoro стану. Грока· основу радянського ладу, дже­ помогу всіх народів нашої країСила і знаllення Конститу- дянам УРСР забезпечені права рело багатства і могутності на­ ни, трулящі Радянської Украї- ції УРСР визначається тим, ЩО на працю, відпочинок, освіту, шоl Батьківщини, заможного і ни перетвори.ІІИ свою республі· вона створена на основі велпч­ на матеріальне забезпечення в культурного життя трудящих; ку s відстало! і аграрної в кві- них перемог соціалі~му, в нШ старості, в разі хвороби або втра· високо j з честю нести почес­ т~чу інд~'стріаЛЬНО-КОЛГОСПIlУ підбптий підсумок величезних ТІІ працездатності, рівність чо- ний обов'язок захисту Радинсь· республіку, республіку вугілля З(j,воювань трудящих Радянської лові ка і жіFКИ; гарантовані сво· коУ Батьківщини. і металу, високорозвиненого со- у країни ,~:обут~х під кері.вницт­ бода слова, свобода друку, збо- Cтa.1Ihlcbxa RонcrитуціЯ-СJlав­ ціалістичпого землеробства, пе- вом паРТll Ленша-СтаЛІНа. рів і мітингів, вуличних походів ний піДСУIІО~ перемог і 3авою­ редової науки і культури. І Rонституція УРСР проголо- і демонстрацій, право об'єднан- вань нашого ваРОIlУ, свідчення , . . . сила економічною основою Ук- ня в громадські організації, могутності Радянської держави·, 3ДІйснилась СПО~ОНВlчна ?t~РIЯ раїнської РСР еоціаліСТІІЧ.RУ сп- недоторканність особи і житла. яскравий маяк, що QсвіТJIЮЄ трудящих YKpaїH~lВ про ~озз Є~- стеку господарства, Jlіквідаuію Конституція зобов'язує гро- шлях до світ.IlОГО майбутньuго нання .Іх в єдиНІЙ украІНСЬЮЙ приватної власності па знаряд­ мадян УРСР старанно і сумлін- всьому трудовому JlЮДСТВУ. держаВІ. 17 вересня 1939 року героїчна Радянська Армія виз­ волила з тяжкої неволі тру дя­ щих ВахіДНОІ України. В 1У40 Радянської Батьнівщини році завдяки допомозі РаДЯlІ­ Коли радянський народ під ни самовіддано бороJIИСЬ на ми і медалями, 53 присвоєно ського Сою~у з-під ярма ру­ мунських бояр були ВИ5волепі прапором Сталінської Консти­ фронті і в тилу, забезпечуючи високе званна Героя Радянсь-

За честь і свободу

Під зорею радянської влади, спираючись на всебічну допо­ могу соціалістичної економіки всього Р(j,дянського Союзу, не-

які знаме­

нують епоху комунізму.

публіку, відстояти її в кривавих

трудящі Північної БУКОВИНІІ та Ізмаї.llЬЩИПИ. В червні 1945 року за договором :між СРСР і Чехословацькою республікою, у відповідності з бажанням на­ роду, 3акарпатська У країна увійшла до складу Української РСР. ЦИМ повністю і назавжди завершилось возз'єднання всіх украJнських земель в єдиній Ук­ раІнській Радянській державі.

продуктів.

Вся наша квітуч(j, Радянська У країна являє собою грзндіоз­ ну будівельну площадку. Спо­

Ці урочисті слова Гіина Ра­ дян~ького

) 4 проц.

~начно розширений асортимент і поліпшена якість багатьох ін­

туції

приступив до виконання перемогу над гітлерівською Ні­

сталінськоУ програми будівниц­ тва комунізму, на РаДШIСЬКІІЙ Союз віРО.10МНО напали гітле­ рівські фашпстські орди-удар­ на сила світової реакції. Разом ~ усіма народами СРСР, під керівництвом великого ро­ сійського народу, на боротьбу з ЖОРСТОКИМ і підступним воро­ гом ВИСТУПИВ український на­ род. Трудящі Р(j,ДЯНСЬКОї -YKpaї~

В

.

меччиною. Серед нагороджених за бойові подвиги у Великій Віт­ чизняній війні -близько півтора мільйона українців, 1983 чоло­ віки удостоєні ВИСОltОГО звання Героя Радянського Союзу. Ук­ раУнпі патріоти мужньо і без­ страшно бились за Батьківщи-

ну на фронті і в ТИ.ІІу ворога. Більш як 32.800 українських партизанів нагороджені ордена-

L

кого Союзу.

Невпізнанно змінилось соціа­ ліСТИ1Jне сільське господарство республіки. Посівні площі У к­ раІвської РСР за П'ятиріччя зросли на 29 проц. Рік у рік переВИКОНУ6ТЬСЯ

5авдавня

по

врожайності. В 1951 році дер­ жаві здано хліба на 56 мільйо­ нів 928 тисяч пудів більше, ніж у 1950 році, бавовни-сир­ цю-на 120.186 тонн, виробле­ но цукру більше на 21 мільйон пудів.

У спішно мадське

розвиваєтьея

продуктивне

гро­

тварин­

ництво. 3авдцння п'ятирічного П.llану по великій рогатій худо­

бі переВИlЮнано на по погuлів'ю свиней

12 проц., -- на 18 козах-на 20

проц., вівцях і проц., по конях-на 37 проц. Перевиконано трирічний план розвитку громадського

продук­

тивного тваринництва.

3ростає добробут трудівників соціалістичн()го земле рuбства. Незмірно швидше, ніж намі­ чено, виконується сталjнський план перетворення природи. За

три роки ва Україні засадже­ но полезахисними .вісонасаджен­

няки

483 тисячі гектарів, від­

НОВ.Ilено і наново збудовано І тепер, коли аllерикано­ 7.285 ставків. За п'ятирічку англійські імперіалісти брязкав республіці електрифіковано ють зброєю, загрожуючи світові 3.314 колгоспів, 1.1~9 МТС і новою війною, СИПИ і дочки лісозахисних станцій, 707 рад­ Радянської У країни, у відпо­ госпів. відь на підступи агресорів, самоНебаченого розмаху набрало відданою працею зміцнюють мо­ культурне будівництво.3а піс.вя­ гутність любимої Радянської воєнну п'ятирічку на YKP(j,їHi Батьківщини, борються за зміц­ ві~буДовано і наново ~будовано 2.276 шкіJ, у 1,4 раза збjльши~ нення миру в усьому світі. Jlacb KiJIbKicTb клубів і біб.llіо• тек, тираж книг збільшився У

ІМ Я торжества НОМУНІЗМУ

півтора раза. Число учнів

У

Перемога Радянського Союзу 11940 році на Україні виробля- І Обсяг ІІашинобудівної про- школах, технікумах та інших баченого розквіту досягли еко­ у Великій Вітчизняній війні лось чавуну в 2,3 pa~a більше, дукціl зріс У 1,5 pasa проти середніх учБОВИ~ заклада~ ~бiJIь­ номіка і культура

Радянської

ще більше згуртувала сім'ю ра- ніж у 1913 році, сталі-в 3,5 довоєнного. Машинобудівні 9а- шилось на 2 МІЛЬЙОНИ І тепер

України, незмірно зріс добро­ дянських народів, зміцнила си- раза, проката-в 3 рази, то в води УкраІни освоІJlИ ВИРОБНИ Ц -, перевищує 7 Міль~онів чоловік. бут українського наvоду. За лу і могутність соціалістичної 1950 році цей рівень був знач- тво автомобілів автовантажни- у вузах республІКИ навчаєть­ роки сталінських п' ятпрічоlt держави, забезпечила нові не- но перевищений. Перевищено ків, тепловозів,' дизеJlЬВИХ трак- ея 197 тисяч студентів. ., • • . . трудящі Радянської У країни, бачені успіхи господарського завдання післявоєнноl п'яти- торів, lІотоцвклів, суціJIЬНОllе-

як і всі раніше гноблені ца­ і к}'льтурного ризмом і буржуазією народи СРСР. нашої країни,

назаЕЖДИ ліІ\ві-

дували свою економічну і куль­ турну відсталість, створили но­ ву могутню соціа:Іістичну еко-

будівництва в річки і по видобутку вугілля. талічних

3авдЯlШ безуtтанному піклуванню більшовицькоJ парті!, раДЯНСЬКОГ9 уряду і особисто товариша 11. В. Сталіна, з до1I0МОГОЮ всіх братніх народів і, насамперед, великого російСЬКО-

lІолотарок, буряко- . ТРИДЦ!lТЬ п ЯТИЙ РІК У щасТі

Донбас знову став найбільшим комбайнів, лісових плугів і сі- І paД~CTI ~иве український на-

механізовctним вугільник басеВнок країни. Виробіток електроенергії в кінці післявоєнної п'ятирічки перевищив довоєнний рівень на 19 процентів. Відбудована і стала ще

валок, крокуючих екскаваторів, потужних шахтних піДЙОIІНИків, вугільних комбайнів, досконалих верстатів - напівавтома,тів і автоматів. Бурхливими теllпами розви-

род ПІд СЬ1ТJIОЮ зорею PaД~H­ CЬKO~ ВJlади:Натхненний гeH~ЄM СталІНа, ВІН разом з УСІма народами Ha~oI великої Радян: сьхої БатьКІВЩИНИ твердо І впевнено йде ~перед до світлих

номіку, яка не знає криз і без­ робіття, яка забезпечує нашому го народу величезних успіхів llотужнішою краса і гордість валась легка промисловість. ВИ- вершин КОМУНІЗIlУ. народові всі УМОВИ дЛЯ замож­ У піСJlЯВО6ННЇЙ відбудові ідаль- радянського народу-Дніпрогес робництво бавовняних тканин (РАТАУ). ного і культурного життя, для шому розвитку народного гос- імені В. І. Леніна, збі.llьшені ~a піC.llЯВ06ННИЙ період збіль­ великих шилось майже в десять Ра3ів, Редактор . успішного будівництва кому­ подарства добилась Радянська потужності багатьох Україна. Якщо в ДОВОЄННОМУ електростанцій республіки. шерстяних-у вісімнаДЦЯТЬ,шкінізку. с. поrРЕ&QlськиА. Адреса редакції:

ВИ Оl40И

11.

Бровари, Київської оБJlасті, 'УIl. КІрова

Броварська районна JtР1каРИJl Киів,ького облаоиоге упраlnlllв•• еПРОIІ аоJdrpаф1і та ІВ)tUIІІЩТ"

Зам.

135-2180

10 номер 1952 рік  

10 номер 1952 рік

Advertisement