Page 1

ПролетарІ веіх краТи, єднайтеся!

і= ·

"Наступні вибори це не просто вибори, товариші. Це

ЧЕТВЕР

діПсно всенародне свято наших робітників, наших

2

нашої інтелігенції. Ніколи в світі ще

ДЮТОІО

Х!

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйКОМУ КП(б)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУдЯщих киlвськоІ ОБЛАСТІ

таких

виборів,

ніколи!

(3 ~опові.lll товаРIШ& N. В. СтажіІА 1& пеР"JlвиБОРIIХ зборах 11 ГРР:ІІ.ІІ 1937 РОІУ).

коп.

15

бувало

Історія не знає такого другого прикладу".

10 (600)

Ціва

не

діПсно вільних і дійсно демократичних

р.

1950

селян,

виборців

стажіlсыгоo виборчого ОIРУГУ 11. МОСКВИ

&9

12

БЕРЕЗНЯ

ДЕНЬ

-

• • СОЦІаЛІстичне

Ширити Аrітпункт агітпункті

.N'!!154, с.

вІ засвоїти всю велич ціЄї ші. Це дІйсно всенародне нащих робітникІв, знаменної подіі в житті свято вільних і щасливих радян­ наших селян, нашої Інтеліських людей. до послуг генції. Ніколи в світі ще не вІдвtдуgачів агІтпункту Є бувало таких дійсно вІльних газети, журнали, плакати, і дІйсно демократичних виІсторіР. не дІаграми про рІст народно­ борів, ніколи! го господарства і добробу­ знає такого другого ПРИКJ1а· ту трудящих нашої краУни.

Силами місцевої

ДО

ВЕРХОВНОЇ

змагання

РАДИ

на

СРСР

виборів

честь

ДО ДНЯ всенародного свята

ВечІр. У просторій, чисто Биборчоt 3аворичі, прибраній хаті колгоспниці яким керує т. Іванов, завж­ - стsхановки Євдокlї Степади ЛЮДНО. Все тут приваб­ нlвви Скиби зібралася ВСя .!JЮЄ, нагадує про день ви­ ваша ланка. - .Наступні вибори не борів до Верховної Ради СРСР, допомагає виборце­ не просто вибори, товариВ

дільниці

ВИБОРІВ

лекrорсь­

коі групи та агітаторів тут

ду..

Цими

словами

великого

рік заможне І культурне дань в ланцІ. Мивулого ро­ життя радянських людей. ку ми зібрали по 100 пудів На час минулих виборів зернових.з гектара, в цьому

до Верховної Ради СРСР в 1946 році наше село тlльки-тільки почало загоювати рани війни, всюди ще стоя· ли десятки наспіх

ПОбудо-

ваних зеМ/ІЯНОК. А сьогоднІ Велика Димерка у вогві' електричних лампочок, по· будоваВі десятки господар-

роцІ твердо вирішили будь­ що довести, що на наших землях можна зібрати по 180 ПУДів З гектара зернових. У вас вже €

досвід

8ИрОЩУ­

вати по 360 центнерів кар­ топлі з гектара. Ми будемо боротися за відродження довоєнної слави колгоспу

ських приміщень по всіх і дамо країні по 500 цент­ колгоспах села, нова шко- нерів. ла, літнІй театр, сотні ноЩоб не розІйшлося сло-

вих будинкІв КОЛГОСПНИКIВ'Іво з ділом, наша лавІ(а, по ТІльки в нашІй ланці, що закінченні

СталІна почав свою бесіду складається з

першої

бесіди,

10 колгосп-·1прийвяла рІшення подвоїти

з нами про Сталінську Кон- ниць -7 побудували собі, темпи заготІвлі місцевих СТ8туцію наш агітаТ0Р Іван за останні 4 рони, нові ха- добрив. Ще ;)-5 днів і на сталІнський виборчий закон, ТРОХИМОВИЧ Зуб. НеПОМіТ- ти. Тільки 3 з 10 присутнІх ланах вже будуть всі 300 регулярно

ції,

читаються

доповІДі,

поточний

момент,

художнІх

газет

рада

с. РусанІв, яку очолює лав­

кова-стахановка Маркуця Олена Парамонівна. При агіТіlункті в с. Кадитl поча­ ла дІяти команда лижникІв, молодь

до

ак­

тивної участі у виборчl1і кампаніі. Сількори і агlта­ тарнс. РуднІ почали ви­ uускати аа

агітпункті

що­

денний бойовий листок. Ус­ пlщно пройщ,llИ церти бригади

самодІяльності

першІ кон· художньої

райбудинку

культури по агІтпунктах ви­

борчих дільниць

У

10

ною

Говорячи про в'язки

святі

радянських

щвидко зростає з

Po!~y

в

людей,

катися чергових своУх

кол-

B~C-

Сталінської Конституції Ставши на стахановську

Г. Гришко,

вахту на

у колrоспи

МехаНізат?р~

БроваР('Ь-1

Попереду ланка

МарІї Дідусь

ПІд керівництвом парт·

ПатрІотична

ІНІцІатива

КОЛГОСПНИЮІ тт. Деfisека

на

соціалістичне Пархоменко П., Герасимен-

тракторlВ, ,до Верховної Ради

Першою вІдправила

срср., строково

І

ІЛО- тарів

.

За

3

дві ланка заго-

допомага- добрив товила близько

50

тnнн

поставок.

.

патрІОТИЧНУ

в ц ативу,

а

.

б

.

"Передовик" також достро- ви ОрlВ

народного

.

СУДДІ

по

Броварському виборчому. ОКково виконують плав поставок державі продуктів pyry .N! 19, що відБУЛИС!l 29 січня 1950 року. тваринвицтва.

О. Строкач. е. Жердова.

8 голосуванні взяло- участь 99,98 процента всіх ВИборців. Народним суддею першої діль­

ниці Броварсьного району об­ рана

тов.

Задорожна

Марія

Павлівна-· н андидат сталінсько­

вІдбулося ру); виборчого бюлетеня ПОІ лення зв'язку Центральнот ностей вІд автономної республІки, автономно! області або національного округу (рожевого кольору);

.

гато Інших членів колгоспу. ТІв трудящих підбив ПІДсумки

госпу Ім. СталІна, с. Бобрик, перше засІдання цент р аЛЬ-!ВИ60 р ах ди Ради Націоваль- ввборчоr комісії з Окруж­ холодно. В агітпунктах с. ної виборчо! комісіІ по виВеликоІ Дим~рки мало лlте- борах до Верховної Ради ратури, наочноІ агітації, СРСР. рідко коли бувають чеРГ0Центральна виборча ко-

І-а дільниця

Наслідуючи Іх Ви.~онавчиЙ .~OMiTeT Бровар· І і І б _І СЬІ<ОI раЙОtlНОI Рци депута-

Центральній виборчій комісії по виборах до Верховної Ради СРСР

26 січня ц. р.

району

першому 1950 рік, вивершують річний план молоко - t яйце-

госпи бригада т. КирІя. М., місцІ в колгоспі ланка Ма3еаходяться вже н? МІсцІ рІ; Дідусь, яка бореться роботи мащини ТРЗІ.ТОРНИХ за 75 центнерів кукурудзи бригад тт. Сома М., СлуценКЛ' Ф . Б· з гектара на площІ 10 reK-

у

план

ПІсля І По заготІвлі І вивозці міс- поставок державі м'яса за

ремонту своУ машини у кол· цевих добрив на

.

виконаJIИ

І

родних СУДД В

Броварськоrо

СРСР відзначають УСП1~-lзмагання на честь виборів ко І. на ч~сть виборів доним ремонтом

процентІв.

120

ПІдсумки виборІв

коl МТС ДВІ ПІДготовки до органІзаЦіі в колгоспі РОЗ- с., Драний Л., Войтенко І., виборІв У Верховну P~дy І горвулося

виборів

норму виробітку на 115-

1\

Трактори виїхали

честь

до Верховної Ради СРСР, т. Гуть щоn.ня викону€

Іа.1І0РІ JtоJГОСПУ іІІ. ПеТРО8ськ()r().

зав- с. Be.lllla Дlllерка.

Всі ці та інші види масо­ ють колrоспним ковалям р' • І вої роботи сприяють пе­ загодити плуги, борони та е·лll.l{о~еf1ЯиСТ нгазети.. ретворенню агітпунктІв у інший реманент. Я. Мінчук, " еНіНСЬК м шляхом справжні центри полІтмасо­ заСТ~'ПIIК AВpelTbpa МТС по КО.lГОСП іІІ. Дз.і.~, ПQ.lІтчаст!!ві. с. Требухів. воТ роботи на виборчих дільницях. Але, на жаль,

що мІститься у клубі

до

,

" ук явеНК8 Брова · ка з~рова П.

не по всіх ще селах райо­ ну агІтпункти приваблюють своїм оздобленням І зміс­ том роботи. В агІтпунктІ,

пІдготовкою

обо- няної сІвби.

щої лаНІ(И наочно видно, як ми все БІльше· почали тор-

• М ехав І затори

рах.

включи- · повносередвю.

жІнок. На при-

НИЧИПО­

n'ИJlЬНИQIІ ГОГОJllвської промислової арті.llі ім.

права чаткову школу, останнl-не- вого свята зустрінемо пов­

liгіт­ кладІ рІдного села та І вадІль­

громадських пра·

яка залучає

В бесіду про великі

лися всі

цівниць колгоспу ім. Сталіна,

гуть НАДІЯ

РІВНА, стахановка- пря­

но пройшла ГОДl'на, друга.\ жІнок лапки закінчили по- тонн гною. день всензрод­ радянських людей

творів.

Любовно оздобила пункт своєї виборчої ницІ

про

прово­

дяться голоснІ читки та

ІІек­

бесІди

гоблоку комуністів і безпар­

тійних, за яну

подано

99,76

ними виборчими комісІями процента голосів вИборців. і Окружних виборчих ко­ місій З Дfл.,ничними вибор2-а дільниця чими комісіями.

ві агітатори. Тому і не див· мІсІя, Обговоривши питання, форму протоколу Окружної Центральна виборча ко· Виконавчий комітет Бровар­ во, що туг рідко КО;;И зби- зв'язанІ з пІдготовкою до виборчоУ комісії про реєст- місІя поставила перед мі-! ської раі!оннuї Ради депутараються виборцІ, У цьому виборів У Верховну Раду раціЮ кандидатів у депута- ністром зв'язку СРСР пн-І тів т я н пі б .

винні керівники первинних СРСР, прийняла на пlдста- ти; форми протоколів голо- танвя про необхідНіСТЬ за~yд Щ х д ив ПlДс.умки парторганІзацій і сІльських ві .ПОJ10женвя про вибори сування Дільничних І Ок- безпечити ОкружнІ вибор- ' ВИБОРІВ народного СУДДІ по

Рад, які зобов'язані були з до Верховної Ради СРСР" ружних виборчих комісІй чі l<омісlІ належним теле-І Броварському виборчому ок­ перщих ДНів виборчої кам- вІдповІдні рішення. та формu посвlдки про, об- графним, телефонним та Ін- ругу .N!! 20, що відбулися 29 паніІ забезпечити безпереЦентральна виборча ко- рання депутата до Ради шими видами зв'язку з усІ- січня 1950 рону. бійну роботу кожного агlт- мІсІя встановила форми В8- Союзу і Ради Національ- ма ДІльничними виборчими пункту.

борчих документів;

Немає і ве може бути за- чого бюлетеня по

вибор- ностей.

виборах

Центральна виборча

раз нічого більш важливо· до Ради Союзу (біЛОГО ко- мІсія розглянула і сlльсь- нальностей ВІД союзноt рес·

На засІданНІ

ко-

Центральна виборча

ко-

трудову актив·

вістІ. трудящих села за гІд­ ну зусТріЧ дня

виборів

ВерховноІ Ради СРСР.

до

розглянуто ли також розг лянутl й ІНШІ

П О в І ДОМ ЛЕН Н Я Центра.пьиа виборча коміСЇIІ по виборах до Верховноі Ради СРСР М. МОСКВІ, ВУАИКОК СпіollОК, Пушкінська вуn

,

процента всіх

виборців.

для та Окружним виборчим ниці Броварського раЙОНf об­ комІсіям. На засіданнІ бу: раний тов. К !)стенко Микола

коУ Ради, як очолити високу публіки (блакитного кольо- також питання про вставав- питання. полІтичну і

99,97

встано· мІсія затвердила текст ЛИС­ Народним суддею другої діль­

го в роботІ кожної первин- льору); виборчого бюлетеня вила зразки печаток ноУ партійної і комсомоль-І по виборах п.,о Ради Націо- виборчих коМI.СіЙ. ської органІзаціІ та

В голосуванні взяло участь

комісіями.

блоку

комуністів і без-

партійних, за якого подано 19~.90 процента голосів ВИБОР-

MiCTRTbCII:

8-А під'іЗ.l, 2-А поверх, теnефои К

Григорович·-кандидат сталінсь­

Koro 4-39-68.

Цlв.


-------------------------------r

с

А

х

А

Н

О

В

Е

U

Ь

ПО РАЙОНУ

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

2

лtO'гого

1950

року

НА ЗВІТНО·ВИБОРНИХ ЗБОРАХ В КОЛГОСПАХ

Парторганізація і підготовка ДО ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ЖІНОК Поновлено керІвництво колrоспом · Не Р СРСР В приміщенні середньої Неодноразово наша пар- Все це не могло не відбиВИ бор ІВ У РХОВНУ аду школи відбулися загальнотійна організація, збори ти сІ' clJJbCbI<1 збори жlнок-гроя на ваРТОСТІ трудо-

голосні мадських праЦіВНИць. Вони КмОЛГОСПНИКIВ попереджали ДНЯ, що ВИІ<ликало ціЛІ<ОМ у перші ж дні пІсля ого­ проводять бесіди, BCTaHOBJJeHi заслухали леІ<цію на тему: я ЗІ<<:именка, вимагали від законне обурення всієї маnошення Указу про вибори читки газет', v J покинути пиячити, си чесних колгоспників. до Верховної Ради СРСР години для дозвіЛJІЯ черго- .)J{иття та революційна дl_ ;;ого ратись за діло і керувати Звістка про скликання ми це питання 06ГОВОРИJJИ вий агітатор в,шючає радіо- яльність В. І. Леніна". намі­ приймач, щоб слухати

ва партІйних зборах,

п~-

Д. Ліснича.

колгоспом

так,

як

тому ЗВітно,виборних зборlQ була

rO.l08& жіlоqоl Р&д.. вчить партія. Максименко зустРІнута радІсно, з'явилотили практичні заходи по редачі з МОСІ<ВИ, !(иєва. У не послухав і продовжував ся близько ста процентів розгортанаю передвиборно! вихІдні дні крІм того бу- с. Требухів. своє робити. Актив від йо- всІх членів артілі. І тут-то кампаніІ. Частину цих за­ вають виступи колгоспного хору, музичного І драма- ПОДАНО ПЕРШИЙ СТРУМ го відхилився, авторитет МаІ<сименко та його побраходів вже здійснюємо. . серед колгоспників занепав. тими по горlпРі ВіДЧу.и Переглянули і ПОПОВНИЛИ тичного гуртюв. 29 січня по встановленій " ••

-<>--

агітколеІ<ТИВ з

таким

В ході піДГОТОВІ<И до ВИ- лінії подано де нас перший

роз­

веденого

нами

семінару,

сідах з виборцями,

хаНОВ.ЦIВ .~o вивозц! добрив,

парторга­

клубі

колгоспу

організованu агітпункт

борчої дільницІ

щовечора

• .. ХІДНІ дш

осо

N!! 133.

б

ливо

можна по

б

У

ви­

Тут

місцях

колгоспу

заІ<ЛИІШ

-

вивішені гове

до дня

ка-

ім. Кірова серед останніх в

заняття

в

Головою правління

ЛИСТИ ДО

теми: "Система удобрень у

ачити не

-

На наступних

партІйних

М. Оксюта,

секреТІІР паРТОРГЗІЇ8аціі іІІ. CТl~i.&.

КОJГоспу

Корнійко І., Лук'яненко П. е. Требухів.

Партійна організація міс­ пила до та J{иєва виділила на до- пунктах,

Вже довгий час, як у рив" І "Бур'яни та бороть­ нашому колгоспі "Червоне ба з ними". ЛеІ<10РИ: до­ село" не регулярно вихо­

роботи

господарського

Д. Мельник.

бригадах ілаВІ<ах

На станцlІ Бровари утво­

рева

база

ба. У зв'язку з тим, що не

**

БАЗА»СІЛЬГОСППОСТАЧУ" агіт­

"Сlльгосппоста­

* Ледар Антон Стригун сис- організовані охорона І об­ тематично ПИ ячить і зава­ лІк фуражу, є випаДІ<И кражає ПРОВОДИТИ полІтвихов­ ну роботу серед виборців.

бухів, Калита, ГlЛОСІ<е

Частина з них вже ПРИСТУ- ших,

і

І. Шульга.

-...;...-;.....----

- ......

ВИПЛАТА ВИГРАШІВ

Ощадні І<аси

району

за

І. Товстенко.

зав. раlощаДJ;&СВ

ВсІ наші колгоспники обу- Просимо

раЙОРОІ<уратуру

ренІ поведінкою хулігана притягнути хулігана до карІ. ПОЛОВІ<а. 27 січня він воТ відповідальності.

дозволив піднести руку ва одну з ваших

Грvпа колгоспників.

найкращих Kelfoen ім. ВОРОШIIО8&,

лавкових Галину

Семиног.

с. В-Двмерв&.

~~,

U

~..,....

ГЕРОИU

На поселенні Фрунзе був армією

Схід.ного

знову арештований. По до· Обстановка

(До 65-річчя 3 дня народження М. В. Фрунзе)

-

які

ДО УВАГИ РАЙПРОНУРОРА

Для агітпунктів виборчих ри, в тому числі 1230 екзем- минулий місяць виплатили дільниць І агітаторів сіл плярlв" Положення про вибо· виграшів позикодержцям району БРОВ;JРСЬКИЙ відділ ри до Верховної РадиСРСР, в сумІ 25.000 карбованців. "СоюздруК"одержав веЛИІ<У 500 екземплярів "КонституС. БОГУСJJавська,

НАРОДНИИ

кормів,

Коли ж сІльрада ПОІ<ЛИЧf1 чу". Для колгоспІв району його до порядку? О. Осьмак, К. Крикун. надійшли перші вагони з М. Ткаченко. ін­ мінеральними добривами. е. гого.ів. С. КУlажеlцl. О. Джура.

ЛІтература до виборІв

кількість виборчої літерату- ція СРСР".

дІжки грубих

лежать на току.

ПО МОГУ агіТІ<олективам сіл «олгоспі& с.с. ГоголІв, Тре­ нашого району 30 кращих пропагандистІв і агітаторів.

*

т. Калоша І асистент кафед­ Де ж редколегія, яку ми худоби на фермах, ще І ри загального землеробства обjJапи? І'. Микал. досі не вивершена молоть­ цього ж Інституту т. Явор- с. ПУІівв&.

--о-

по

.;.:.

* вашому

В колгоспі Ім. сIЛЬСЬІ<О­ дить стіНГclзета, а за остан­ Будьонного погано органі­ Інституту ній час її З0всlм ве видно. зовані догляд І годівля

цент КиІвського

ський.

аrlтколективам

РЕДАКШЇ

СІлькори сиrнаЛIЗують

підготов- сівозмінах, нагромадження j( ку до веСНЯНОl сіВI/И. та збереження Місцевих доб­

підготовлені агітатори тт. Б а б v,ч А ., М еJІьничеНІ<О Г .,

Мих~йло

кол-

раЙОННіЙ

..

ліТНІХ кОлгоспникі в та кол зборах gБГО_ВОРИМО ~.iД пе­ госп ни ць. Наші найбільш редвиб ОРНОI кампаНJl.

Фрунзе

кол­

~~C!OOM ми вам не довІряє­

дарськз І<ампавія,то колгосп ління та реВізійної комlсіl.

виборів дворічній мІчурінській шко­

ністю вивершити

ви-

AonoMory

М. Шеверун.

Верховної Ради СРСР ПОВ- лі, де прочитано лекції ва

тільки молодь, але і багато]

Нз

як

-Більше керувати

ремонтНИКів по підготовці І --Орайоні. Зима вже настала, госпу загальні збори обрареманенту до сівби, кращих В МІЧУРІНСЬКІЙ ШКОЛІ І а тут ще І<артопля з 10 ли комувіста - КОЛГОСПНИІ<а . гектарІв не була закаrато- т. НеJжсало. В. Джежеліlt. тваринників. В УСІХ .'Іюдних 31 січня проведено чер-' вана, с І но гние в копицях. с. с.іТlІlьве.

1иждень.

в

стін- динків колгоспниКіВ вперше дисципліну. Одне,

оргаНІзаЦІІ снігозатримання, с. РожіН<t

агітаторів зустрічається 3 виборцями по 2-3 рази на За ініціативою

в

колгоспv.

ній газеті популяризуємо засяяла елеКТРИІ<а. ПроДов- жуть, за другим тягнеться Так в,!рішили збори, І­ досвід .наших І<ращих ста- жуємо електрифікацію села. -що ві політично - госпо- обрали новий СІ<лад прав-

забезпечили Iiї.rtliовідною літературою - Конституці€ю СРСР, ПоложеНН!lМ про ви­ бори та гззетами. Кожен з

нізації

Неприпустима для керів- всю силу зага.'JыJхx зборів

. шириться СОЦlаЛІС. . струм.. В ШІ{ОЛ'" ІІа тварин- вика колгоспу повед І нка щоб у кожній б орш агітатор. Всіх тичне змагання за вирощен- нuцьких фермах, артілloНО- стала Н3 руку ледарям, які після про­ ня високого врожаю, ~I бе- му ПОДВір'І, в частинІ бу- почали пlдриватlt трудову

раХУНІ<ОМ, .1І8нці був агітаторів,

розІ до ,іРКУТСЬІ<ОЇ

фронту. двома орденами Червоного

була

ТЯЖІ<ОЮ.

Прапора, революцІйною зо·

тюрми У формуванні чаС1'ИН почу- лотою зброєю (шаблею) з

Васильович нитого страйку текстиль- ~і~М~О~~~~~~Р::::~~'ф~~~; ~~~З::к~f~~~~~~киан~~л~~~~~ І ~~~:~~M "Народному ге·

один з найвидат- ників, в якому

піших СПОДВИЖНИІ<ів Леніна більшовиків

на

заІ<ЛИІ< для роботи серед солдаТів.

взяли

шуючи

вказівки

партії,

участь Фрунзе встановив зв'яжи з Троцькнй допускав

З бере::lНЯ

1924 року Фрун,

ар- зе був призначений заступ·

і СталІна, один з найвизначніших дінЧіВ більшовицької партії. Він ввійшов в їсторію партІї і радянської держави як БДИСІ<УЧИЙ проле·

коло 45 тисяч робітникІв. Михайло ВаСИJIЬОВИЧ пройшов сувору школу більшовика-підnільника. Тяжкі випрuбування загартували

мїї куркулІв і торгівцІв, Пlдбирав ненадійний командвий СІ<лад. Фрунзе твердою рукою павlв революційний порядок.

ником, а через рІк Народни},' кимісаром вІйськово-морсь, ких справ і головою Рев· військради Союзу РСР. Михайло ВаСИЛЬОВИG

тарський полководець перlоду громадянської війни, як одна 3 видатних організаторів і І<еріВНИКіВ Черво-

характер і волю пал:кого вав ними. ПартІя поклала ва Фрунреволюціонера. Починаючи У серпні 1917 рОІ<У пар- зе вове завдання - оргаНі· 3 1904 РОКУ, він веодвора-1Т1Я по~лала Фрунзе в Шую, зуватя Південву групу і зово зазнавав арештІв. На де він був обраний голо- пробитися на з'єднання з

Фрунзе був· талановитвt.! учнем товариша Сталіна, Він 6ЛИСІ<уче засвоїв прив· ципи сталінської тактики і

ної АрмІТ.

початку

Михайло

1907

Васильович засуджений

року до

більшовиками в частинах apMir, постачав Ім революцlйну JIiTepaTYPY, створював пІдпільні більшовицькі органІзаціі в армlІ І керу-

до

вІн був вою Ради.

І(оли

почалась військами

ЧервоноJ

смеРТНОі ВеЛИІ<а Жовтнева соціаліс- Туркестану.

АрміІ стратегії.

Безстрашність

ПішпеІ<У (тепер місто Фрунзе) в 1885 році в родинІ вIЙСЬІ<ОВОГО фельдшера. В 1904 рсці він блискуче за-

рез цілковиту відсутність доказів і явне порушення правил СУДОЧИflства вирок був скасований і був при-

роботу хоробрІСть поєдналися І тична революцІя, Фрунsе М. В. Фрунзе в цей час ньому 3 величезним спо сформував загін з частин провадив з В. В. Куйбише- I<O€M і твердістю вольово· гарнІзону 1 робіТНИКіВ 60- вим. Керовані Фрунзе в!й- го командира. йових дружин І з двома ська не знали поразок. ИоВидатний дІяч більшо' тисячами бійців прибув до го удари ПрИМУСИЛИ Колча- вицькоJ партії М. В. Фрув·

ши золоту медаль. ПриJхавши до Петербурrа, він став учитися у ПолітехнІчному інституті. Тут Фрунзе вступив до партії біЛЬШОВИІ<ів і став пrофесіоналом-рево-

вдруге суд знову засудив Фрунзе до смертвоІ кари. Під тиском громадського обурення царський уряд змушений був замінити смертну І<ЗРУ багаторtчною

редню участь у боях. Під час громадянської війни Фрунзе став зразковим військовим організатором, талановитим ПОЛКОводцем.

люцlонером.

каторгою.

Фрунзе народився у місті І<ари через повІшення. че-І

кінчив

гімназію,

одержав- значений новий суд.

У 190.5 році, за вказівкою партІї, М. В. Фрунзе працював у найбільшому промисловому районі-ІвановоВознесенську. Він був одним з органІзаторів ЗНімеБИ 01466

Але і МОСІ<ВИ,

НаПРИІ<lнці 1914' РОІ<У Фрунзе було звільнено 3 катuржної тюрми і заслано ва вічне поселення в село Манзурка, Верхоленського повіту, Іркутської губернії.

де взяв

безпосе- ка відступити

Всю

по

Товариші Ленін і Сталін том, де добився

посилали Фрунзе на найвідповідальніші дIЛЯНІ<~ срронту для керівництва оонови: ми операцІями. В ГРУДНІ 1918 року Фрунзе був призначений комав~уючим 4-0Ю

всьому зе помер 31

жовтня

192і

Східному фронту, зазнаю- РОІ<У. чи великих втрат, КолчаІ< Пам'ять про вього вічне 6ув розгромлений. житиме в наших серцях. У вересні 1920 рокуФрунС. Тихвінський. зе був призначеfJИЙ командуючим Пївденним фрон- ВідповІдальний редактор

перемоги

над Врангелем. Радянський уряд по дос­ тоїнству оцІнив 6ЛИСІ<уче І<ерівництво військами і особисту хоробрість Фрун­ зе. Він був нагороджений

Київська обл .. м. Бровари вул. Кірова. Друкари" райгазети

.CTIXIIIOBeЦb·

С.

ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

.1(100110 Г, И. ВИПІкає ",УЖІ.J .'ІlоеВIО Г. П. )(0 І·оі дl.lЬВlці 8АJlСУ"; БРОВllреькоrо р&IО!І • еправі РОІІУ чеllll,

Т.р.-2500

10 номер 1950 рік  
10 номер 1950 рік  

10 номер 1950 рік

Advertisement