Page 1

-

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЙТЕСЯ!

110 (80)

ТоваРИШі! КОЛГОСПНИКИ і колгоспниці! Додатко­

НЕДІЛЯ

RОЮ передплатою за готів[,-у Третьої Військової llо­

11

ЗИІШ допоможемо ЧервОНіЯ Армії остаточно розгро.

ЛЮТОГО 1945 р.

мити

ворога 6 його лігві.

ОРГАН БРОВАРСЬІЮГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУ;'АТШ ТРУ ДЯ~'{. КИІВСЬК;.;.О.;;.;І;.;.О;.Б;;.;;Л~А.С.;,Т_;.1 ~;:_I,.;·II_a_l_5_KїiiiiiO~~;;;._ _ _IІІІІ_зm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Від Радянського Інфор'мбюро

КОВфОDВНПіП КВDіВНиКіВ~ТDьОІ СОЮЗНИХ R8Dшав-Радянського СОЮ3У, GПОЛУЧВНИІ Штатів АМ8DИКИ і ВВЛИКООDитанії

ОПЕРАТІІВНЕ 3ВЕДЕННЯ 3А 9 ЛЮТОГО

ПротЯгом 9 лютого у СХіА' шl війСI)ка d ре1УДЬт3ті НаС Президент СполучениХ ШТгтІв АмеРI1КИ, Прем'єр Ра- ній ПDусjї На ПіВДРнЬ вІд ту!1альи и х боїв оволоді.ли дянськоГо Союзу 1 ПРем'єр-МіНістр ВеЛикобританії, в Кенігсберга наШІ війСьКа з на території HiMeL\bI(OЇ По· супроводі СВ\ІІх начаЛьнИКів штабів. а TaI(O'l< ТРьох мі- БОЯ\fИ зайн~ли понад 30 на- мераНі'і нВСеJltJRИМИ пунктаністріВ зак()р'()ННИХ с рав і іНШих Р а 4 ви ків, радяТьСЯ за- с('лених пунктів t сере)! НИх МI1 ГЛа Mt'l eK • Клаli" 3іЛ6ер, раз у рRйоВі qоРНОГО моря. ШлакаЙнен,Бар('ЛаК,Дінгорт Шта!lьфенфl'ЛьД. ПР,'фник, Їх меТа пОлSllГJ!Є В координуваннІ Пл8нІв завершення· ШлОАіТтt-н, НОЙЄНдО"Ф Во БрелЛентін.делlта, ПЛЕ'нфік Р'нгрому спІльноГо вор'га і встановлення разом з своУ, РИlIен, Ш,·арбункен. Одно· і оТОчили Гllрніюн противми СоЮЗНИRЗМИ твеРАИХ основ тривалого миру часно Hft ПівчічНv й схІд від І ника R MI~l і Арневальце. В

Нар~ди Rіnбуваються безперервно.

Ель6іта наші

вій('ька оВО

люТоГо В західній Частині мІста (Буда) ВЗЯТо в полон пОнаА 900 СUJlД3тІR 1 офіце­ рів пРотивника НІ півнеНL' від міста Секешфехервар наші "Hkbl(a в результаТі

проведених а1'аК, ОВолОдіJlll пеЛИкИМИ населеними П\нкТамИ ШОпоНЬя. l{олоз, Деп. Пьому Л8йош-Кuшаром, ЕнзінГ,

боя" За 8 лютого в

Конференuія почалас.я З Bo~ ННИХ ПРреговорів. Було .лОАIЛИ H~ поі)ереЖЖі ~a го- р~йоНі ВЗяТО в ПО,IJО., понаll Шіофок. розг.лjjНVТІ) НИнішнє становише на всіх європеl\СЬК"'Х ки Шріш-гоф містОМ Л8.у- 80(, рlмецы.tхx СОЛ'lатів та

фронтах І вІдбувся обмін Н;' йП, 'вніШОЮ

IнформаU1FЮ. I2н і ург.

НашІ віЙс!.к8. отn офіUЕ'рів.

За 8 люТОГо на всіх фРО.1

Існув а()"'на З"оДа віДНОСН') ('пільних, BlltoHH"'X оп"'раUlЙ у ЧИли місто Елы'\lгг і прОВо' В БУ,lt:lпшті тривали бої, тах ПідбиТо ІНнищено 174кінuевій фааі війни про и наЦ;СТСькоі Німеччини. ROfHHi лиЛи бої ПО ЗНИщ~ннЮ гар По зношенню оточеного гар німецьких ТаНКИ. ~, повітря· штаби

Т,)ЬО" у;JJiдів за()аз спільно розробляюТЬ ДОКЛ&А- нІ3nну противника.

НіЗоНу пр()тивника.

В

ХОАі них боях і ВОГНем

Ні пЛа!-'и. На схід І на пІВДенНИй як",Х наші військ" зайняли аотилеріТ Збито П IчалисЯ також переговори щодо проблем, зв'.яза8ИХ СхіА від МіСТа Штургард на- 15 КВ8ртапів. В боях за 8 ПРОтИВнИка. а вста .. lІ вленJ.J.ям MiQHorO ~иру. Ці перt'ГОRОрИ ПОШИр<о ютьс" на виробленн~ спільних ПЛ>lнів, Що сТос ЮТЬСJl окупаЦІЇ і конrролю над НіМРЧЧин()Ю, ва п літичні і ('кп воМічні прnблеми ВИЗВО}lе~оУ Європи 1 на пропозиції прО ВаЙШ 'и {ше СТвОреНRЯ постійної міжнародноJ органіЗаціІ Для ябережен~.8 мчРv

Після закінчення конференції бv де nпубліковано коМЮнІке.

Прискорити складання • • • РіЧНИХ 3ВІТІВ

.

Пlд'УМКИ:

статуту

СіЛЬСЬКО" Ч'іСУ не

І'Оl'попаnськоТ артіЛі,

Секретарю Броварського РайкомуКП(б)У тов. Ратушному МикитІ Кононовичу Голові Виконкому Райради тов. Романенкп Іллі ПорФировичу М. Бровари, Київської обл. ПОВіДОМЛЯЮ, ЩО Н8 кошти. зібрані TPV-I ПОШта ;М04085) АВЩИ"И рйИонv.: танкова колон>!. (k ОЛ- і Прошу Ba~ П!'відомити про ие всІм op~ і ГОСПНИК киrвІЦИНИ, по6УАоваНІі І І гаНІзаціям та Оf'обам, які приймали учаСТІ, . поредана війеЬКI1М Генера.""wf}олковника таЯ- В збиранні КоШТіВ ва побудову танково)

і до

,.ідвели

цього.

;Jатягують UЮ роботу.

вого з irv. Роб0 га пад ци\{ Дп групи таких артіЛеЙ відВаЖЛИВИМ Аок' МенТОМ НЕ' ВОс~'гься: в"і СеМИlIОЛ

06\1е"'уться ОДним піАбо РОМ ц:>фр. Шоn правильно Оl)іни r И наслідки госпоД1РІонання за минулий періQД, треба перевірити, як КОл

КіВСь"і-ім. Франка, JleHiHd, І-го травня, всІ РУДНЯИ

ГОСП ВИl<ористовуваВ закріп за ним землю, свої

..І".а"

С"кі іМ

ТрvДо~і ресурси, заС' ·би ви 5J

Кsгаll08ИЧ8,

шило ва,

20 РіЧЧБ

Красилівсьwі-

ГЕНЕРАЛ· МАИОР ТаНКОВиХ війсЬк ЛlПОДАЄВ

у відповідь на наступ Червоної Арміі'

Воро­

колгоспники Броварського колгоспу ім. Ільїча, додатково, за

Жовтн.я,

готіиItу, придбали Третю державну І~ійськову Позику

"Нове жит

Червони" прапор СІ ]. ~ И ,м. Ралісні дні переживаЮть всі Н1 Р()ДИ на n 'МІ'тр() а Б,- б р и U ь . ~1 . В, К 1 - шоІ безмежної БатЬКіВЩJІНИ. Героїчна Чер·

,/\t\HY

б

. ' . . . 3JM. начальнІка Головног І Управ.ТІІВНS Формув'IННЯ 1 БО8В()У .. Юнг0 ~Р8КИ ., u БТ І МВ ЧЕРВОНОІ АРМІІ

н 'СЛідКіВ

за ГОl11IОД"рЮВ ,НН- за мИНУJJиЙ

Bep'U\ ЮтЬСя Ск.лщанням річ- pil<,

ро ниr~Тва,

лlтакіІ;

ГОСПОДаРСЬt(ПХ шов '1иМаЛиИ пIРIОД. протеРtових вІйськ ТОВ. БОГДАНОНА (пльова КОЛоНИ.

НЗслідКів року, зГіlІНО ПРI1-: у ряді арті.1еЙ

МіР. f.JOro

зеніТllо7

55

І

.. ш

Ірх ЛеніНа."

К він за?рова Г[: ка, СТІЛіва Та

ку веденнв Великої

ВІтчизняної війни, j урахvвавши свої МnЖЛИВlІсті Т3 прагну· чи прийнвти уч"сть в О('ТатоЧНоМ:у р03-

1\4. ШевченВона Армія, пtlреЙШ!;}вЦІИ В наСТуП на Ши· ряд інших, ООКОІ':У фронті, безупинно ЙДе вперел. громі фашистської НімеЧЧИНИ, ДОАатково

)Кував в ~иття СтаJlІЮ'ЬкИИ І Голови сілЬсЬкИХ Рад С с. знищуЮЧи на СВоєму ШЛЯХУ німеЦЬко фа­ переДПЛачуЄМо ГОтівкою оБЛігацій Третьої СТаТу r СІЛЬСЬКОГОспО.lар 'ь- Семипо ІКИ-ТОВ. Не6рат, Руд шистеькі банди Гітлера. 110 а вже громить ВійськовоУ позики на суму 6.000 карБОВан'

ко! артілі нl.тов. Л~онен!(о, КраСИЛіВ· вімеЦьКі граб.аРМіl на "еРИТI,Ріі фашистсь- IlIR та закликаємо всІх вас.ліДув",ти Склад'ННS рlЧН Г·І ЗВіТу' Ки тов. СеЛіВоН, Бобрик кої Німеччини, прослаВЛЯ IІ '1WИ нашу грІЗну наШ ПРИКЛад, ВЗЯТИ vчасть в дОДатковіЙ віАПові,lалЬна робота. В р.я ТОВ. КонОПЛ>!, а з ниМи і Го' б і Б і передплаті 3 оУ ВіЙСЬК·ОВОЇ ПОЗиКИ, спла­ ді КОЛгоСпів Р;іАону п,) Сер' . з РОЮ, нашу р дну аТЬJl '!щину й' І r лоВИ на~8аних КОЛГОСПІВ НЕ' В БЕ'3VПинному Нl'\стуПnВі славної q€,p чуючи С'УМи Готівкою )ЗНОМУІВIДН~СЛИСіЯ ДО П. 6 дFа.ю'Гь про склаДан"Я РіЧ-, ВОНої Д-РМіІ СПРИЯІеТЬ Всі народи РаАIШ ГоЛОВа к()лгоспу І. БОЙНЯК, ваЖJ1И~1О

СПDавИ

вже

Пlн

Вели наl~лі іКИ ('ОСПОАаРЮВ8Н

. .

й

нИХ 38IТІВ, вони. рне пои ма- СьКОго Союзу, шо праuююТЬ в Т'fлу.

RJтЬ участі у

ня Та напруженоі ро пОти В pol'jOTi, .8. к

перший рік, піСЛЯI,ИЗв()ЛеН-

ЦlИ

ваiJ(ли~lй тачаючи ІЙ все необхіДне

QhOГO вимагав 1 СЕ<ОрОго розгрому

Требу) lвськи!% сЖовтевь·.

ніСrю

В

коУ, ар гілі. В Н;JсліДf)К нед Ми. колгоспники Бр()ваоСькоГО колгоспу й і к о Л гос паливого н дн~шенпя кеРі В- ім lльїЧ'а. зВаЖаЮЧи на сучасну обстанов-

річний звітІ

ЗВіт

поВ

6

ниК'ів, ліДqеАення

наСЛідКів

Відбиті Всі прибvТкИ г.сподаРЮВ<tння в

KOJlrOcny,

визнаЧенО

кІЛь·

lItiCTb вироблених ТРуДО:ІНіа, записанО ЯкиЙ зібрано вро

ГОСП1Х з;!т.яГУЄТЬСJl

НАШІЙ

цих кОЛ·

СкладаНн.я річнИХ звітів ПОТрібно приско,.ити. При

ВуХРЛl'ер В

німеиько 'фашистсь­

нЯ від німецьких О'{уланТіВ. статут ClЛЬСЬКОГО~П04арсь- ких ПОЛЧищ. Першим склав

3а~тупннк ГОЛf'ви Колгоспу М. РЯБУ ХА

пОС

АдЯ VСDіШНОГО

І

КОЛГ'1('ПНИки: ПЕТРЕН40

БРЯНUЕВ

Т. ШУСТЬ о. І. О А. []!!JTPEHKO.

М МИРОНЕЦЬ, М. КАРНАТОВА.

------

БА 1 ЬКІВЩИНІ

500 ТЕХНІКУМІВ У ВИ3ВОЛЕНИХ РАЙОНАХ

ж;;if. скІльки треба зерна пlДfJе4енні підсумків робоПоиад 500 техНікумів про-! у БілоруСії, 10 Y-М.ОЛАавН, залишити на посІв, на По ти, треба ОСТI1ТО"lнО розра МИСЛ~.І1 'сті. транспорту А 16-у Карело ФІНСЬКІЙ PlP.

50 ТИnЯЧ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ

ПРО

ГЕРОЇЧНЕ

МЮТО

8.,

треби колгоспу, ДлJI видачі х\ватися 3 кОлГОсПнИКаМИ. сlЛЬrЬКОГА госпоД ар ств колгоспникам. ДЛя цього не?6хідно течно віАбуДОванО і знову органІ Своєчасно т3.r.rоЖ

склали провести

облІК

річниif ~~1T у п.огребському Складання річних

КО.J'I:Госпl ім.

Кlрnва,

ТРУДОАНів

зовано

у

ВИ8ВОJlених

звітів не німецhко·фашистсыхx

Вели- МОЖfJа перееоДити бtз уЧаС

гарБНикjв районах.

ГоЛОВне уПраВлі -Ня по ЛЕнrНГРАД. ЛенІнграА' керівницТВУ технікумами КО'І ська. деРжавна ПубліЧна ВіД мІтеТу в справах Вищої біблІотека Ім. Салтикuва-

за-І шКоЛИ при Ра дна рко мі: ЩедрІна

290 тех

СРСР ва'в;сJlлає Ао Вlдбудо

1

З

ПО"lатку

з6ир9.є документи ПDО

війнИ Ле

ио~им~рськ~х ім. ЛеНІна та І ті ~?ЛГОПНИf(ів. ч"м біль·, нlІ<умів ~рацюють теПеn иЗ ваннх 3aКJI&4iB 1 мілlО!l під- 1іІ~~граll у A~i ВітqИЗНЛf'оі 201 П І ТИРl'1ки RалиТ.янсь. шЕ' Іх БУАе t'фаТи участь в терИТорl1 УРСР, повад 20- ручникІв. ВІИни. Вже ЗІбрано КОЛО 50 КП му .ПереМІJжець".

,І11ВСІ)КОМУ

Ім.

Жер

цій PO~OTi, Чим

ширше бу-

ШмчеfIка, дуТь Q6ГО80РЮВ3ТИСЬ

На"-

'Т8СJlЧ різних Арукованих ви·

ВІДБУДУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ СІТКИ.. В ЗАХІДНИХ

дань, До цієї ціНН01 1«('ЛеК-

СВітильніВСЬКОМу ім. Кіро ліДКIJ ГоСП04<1рюваннs за;, ОБЛАСТЯХ БІЛОРУСJl ціТ вхолsт" ІШИГИ, журнали Ба. ВсьогО ПОвністю скла:ІИ минулИЙ ріК. тИМ краЩе і В західних облаСТ!lХ ВІло- НtIBOГO навчаль&ого рокУ Газети. п,лакати, .листівки, ріЧНі звіти 29 колгоспів. а успішніше бv де вестись бо· русії віАНОВИЛВ роботу 3655 nуде аБУ 1 овано ще 81) ПО-І фотографії, РізНі ДОІСУ мен·

І3 закінчують ПЮ роботу

ротьба З8 дальніше зміцнен- шкіл, в яli'Их навчається

Аденк H~ Р'ивно, ЩО прой· НЯ кОЛГоспіВ.

ТИСЯ'l

дітей.

До

430

поЧатКу

Ч;JТКОВИХ

1

середнjх шкіл.

ти,flкі випускалися З серпня

1941

року до остаНнІх днів.


СТА Х А Н О..;;В;...:;Е;..Ц;;::..;Ь;..._ _!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,======1_1_::::~Ю=~::::,О=Г=О.=L...=94:::;;:5~P~,O=K~,!=~.

2 КОМСОМОЛЬСЬКЕ

СВОЄЧАСНО РОЗПОЧАТИ РОБОТИ В, ПАРН.І~КАХ,

ГОТУВАТИСЬ ДО ВЕСНЯНО! СІВБИ!

ЖИТТЯ

Городини виростимо вдосталь

ЗвІтно-виборчі кем збори V

ПОВИННі статися ЗМіНИ

ПіJ.готувались до З8клаJ1КИ

НаШІ\. бригада минулого ра .. , ще 8 Jlіта з~готуралп року зібрала ВЮ"оКИЙ врО- потрібну кількість грунту.

парвикtв

Наполегливо

працюють

Значну д<?по~огу Dода,ЮТЬ) жвй ранНьої капусти-по 500 а Д.НІ піДЖИR.f!eННЯ КаПуСТИ, КОJlГОСПВНt<И Погребс ь КОЇ ВИ,конаННl .СIJlьськОг~t:ПО- \ цеНТнерів 8 1 гек, арІ, а В Зібрали 4 центнери КурЯЧо- артІлі ім. КІ рова. ПОРЯА З

..,ТJИше АекіЛЬК& днІв За' ЛИIJІИЛОСЯ Ао початку 38кла-

дарс.ьких р? б 11' та ПОЛJrиq. парниках вирости~а багато го ПОСJlіДу та 5 цеяТklеріВ nрове еннSlМ підготовчих дання парникіВ ПО виро~ НИх І<аМП~Н1I1Х КОМСІ"ІМ?ЛЬЦ~ І раНВіХ ов,)чів: редиски, пОПіЛУ. робі,. до вегняної Clв6и, вО, ЩУВDНRЮ раннІх 0801118 для перВИННОl КСМ оргаНlзаUIl\ циБУJlі-перо, щавлю та lнДл~ ПОf'іву € насінНя го ни Dриділякть великої ува- . -і и Ф ь ИЦІІМ- РОнто" ){ОJ1ГОСПУ « Н щшіі шлЯХ,, с. ших, акі були ВідпраlSлевl РОЛlJіх куЛЬТУР: 36 К;Аогра- Ги парниксвоМу господарст, Вlдnr8.8Ки вииам та ТРУ!l.~щим місТі!

J)ервици На всіх АіЛЯRках бійцЯМ Чер.щн(\У АрмІХ та роботи ВОни ведуть. перед. ТРУ,АЯЩИМ столицІ УкраІНИГGlТуЮЧllСЬ до ЗВІТНО-ВИ. Міста Києва. бор'lИХ 86oriB, КоМСОМоЛЬЦ1 Ць()го РОку мл 8060в'яза-

мІв orJpK080ro васїння, 3,5 ВУ, щоб У ВИЗН'Ічевніі строк Кілограма масlння цибуЛІ р03пОЧаТИ заІ~лаllftу парнита :!50 кілогра.МіВ І1.J'6улl- І<ів. I1рбажеt1ки, 1,5 кілограма Підготовлено І застеІСлено

поси.~или шдготовку ДО вес- Jlися виростити По 550 Цен' НаСіННЯ помідорІв. Є

нИВОl сІвби J[ОМСОМоЛЬСЬКо

n 11 Лl"ТИ НІ ЯЛ~ І! а ~~,6е ,.0 ..,Іа ~ q !lІедена ~iд

а()бов яааН.t

щоб У lІиаН:lчений виВезено до

ці культури, а строк орис.тупити Ао ааКлаД

солом'jlНИХ нОго періОАУ Майте не підІОТУJ3вЛIiСЬ.

30 К 'рОбjв, 200 тонН rHOJ),

За ПЛ&Нr)JI.{ поТРіБRО заШК-

ВШО:Оllленo!l. ІЯ вирощення

Комсом()ьсь!"а тако>К ЗІ6рати ше більше в ки пзрниюв та ВИРОСТИТИ в: ранНІ

ланка ТОв llIишко М30б08 Я'І паряЕках ранніх ОВ'lчlв.

ськоМу КОЛГОСпі ім. Б)1дЬОН"

n8рникових Р'''', Rв'ЯЗ8- нОГо АО цього віДПОRі IІЛь.'

утвореНі. тнерів раВНьоІкs(]vсти. 150 на інших городніх К льтур .10 300 ноRиХ, МОЛ~~lжні, центнеріВ циБУЛі з ГI!КТllра :Ми ПрИ КЛадемо 8('1" зу· маТ, Зр05.IJt:ИО

.

ланки високих вр().ж~rв, Я"! j на .всІй п.лоЩI,що бу Ilе нІА- силь, ва

haCiH-, 600

Києва. і ВИРОЩУВанНю розса­ АН різних городніх К\'льТур АЛЯ оосаАКlI, але 1'1 ГОГОЛів

Orlp!rlB

Пар- лИТи Н1) менше Як 20() ПЗр­

40.000

-остатній КіЛьК стІ раннь()ї) никОвих, 'еМлЯнИХ ГорШИків. някових рам, але Ух в тІль·

'" заЛаСИ виро( ТИТИ 450 цент . Го 'уЮЧИСЬ До 8:tJ(ладання ГОРОДИНИ lза6езпечити.._нею - RИР.ОСТИ\fО. В А"статній. ІСИ 4' І, та і n НаSВНИХ Ве обверів кар~.опЛl, Вова праве :парникlв Та вир'щення paR- біЙ'lі~ Червоно' Армн та кіЛЬК()СТI раННІХ OBoQlB І мазанІ заМ'ІЗКОЮ mи6,ш. Ht· Jla на СВоlЙ ПлОЩі СНlГ"за- ньої ГОР()ДИни В зимlН,О-ВРС. ТР.VДЯЩI1Х містз КИl'Вl В 11 О в ніс т ю З а бе з- вистаqli€ також мат, Ух ЗR'ятр иuавн

...

я,

вив е з .. ТІ а

в П"'ЛР.

" НJJНиЙ періоД, ми 8аготува· такій кількості. 8К ЦЬоГо від п~qИ!l10 вими б і»цівнаших зано

21 тонНУ ГН'ІЮ, ЗІбрала. 1,0 ли 60 тонн пррегн()ю, 65 нас вимагатимуть цeHT~ei,a 1<. р8Ч f )ГО ПО('Лl~У ТОнН гн()ю. зв'~ЗалИ 170 НОХ .. КРУК, б

3ЧТН I-Ви6,'рчі з60РИ (,!lд' них мат, заСкЛИЛR в ДОС тат

улиса ~ CBJI~ '·obo-ПlJИК 'а- НІЙ

ШеніА RlMHItTll пройшли на

:ВИСОК, ІМУ по.rtlТВЧВомv рІвві,

ври ПРИС'ТноСТі ВСіх КоИСо

к,'лЬцld. В ()6ГOBop~HHi ЗElїТ'

До ВітqИ3Н>1Нf'lУ ВіЙНИ,

10,

а

потрібно

200.

тру дяruих Немає дріБНОГО РJі\Е'uтаря-

міста Києва.-Згяв л я ють l:Iідрр Та lI"ЛИВ3ЛЬНf1ЦЬ. КО·

кОлгUсDНИI\И

брпгаJ(ИР ГОРOJlпьої бригади, apTI~1

ПЗРНИЮJВИХ

KIJlbJCOCTl

811звоЛиТеліп Та

111І. Кірова, с. В. ДПllеРltа.

Р'lби лИШе днями

ПО'lаЛН

І'И'ОТОРАЯТИ. Не В Аостзтиl F

. Г. КРАВЧЕНКО

кількості ДJlя Забивки коро .. бів ззвеSен') ГНою. Парнико-

ВІдродимо славнІ траДИЦtj

ве ГОСIlОдарс;во не оБГОРОІІ-

на Ва раЙОНУ. серед Jlких Ьула по в"'рОЩVВ:JНнЮ ВисоКWХ жен!'. бу.fJ8 НАЗ:ібутняД, ня Бе 1 смертна, врожаl'в. Я, з КолГОСПНиUя Все це pe'Y!bT<lT

В· ї допов~ді секретар& ке:м протязі 4-( p()l<i~ Я оргаНізаЦії ТоВ. дмитренко ланковг)Ю і КОЖНОГО рОку ходила Т8. оглядала вистав Л. взяло уЧаСТь 11 комсо· вирощувала ВИ'~(JК1 врожаІ ку. Jlюб, В~л'іСЯ і 3ЗХОплIGВа МОJlьців, аКі Відмітили д' I~ 193R РClПі, з К""ЛГоСпни СЯГНеН>!Я R'мСОМОЛЬСЬК()Ї цями ланКИ, я зі6ра JТ а по орг~нізац!і, поетавили ряд 241 ценТ'нерц картоплі З 1 КОнкреТнИХ ЗаRД8.НЬ про по гектара, на площі 7 fel<T't жвавленнн

безвід, Ми Л"нІ~и зобоВ'язаЛася ви· п 'віІІалЬНого ставлеННя го­ ростИ' и 550 lІентнеріВ кар- лойи KOJIrocny ТОВ. Лоря до вСім Тl)Плі з 1 гекТара ТІ!. ПО 250 своЇх ПРНМ[,ІХ 060н'язкіВ, Ло

л"ся еКсГІО"8тами T~ іН/uиМ, Щ'І f) ЛО представ.е центнерів З гeI~Tapa, иа ПЛо' С.Рзuи сВОЄЧаСноі пі..,готов­ Но для Всен;>р 'АlІоГО ОГляДv щІ 6,5 геІСТара, 18 цeHT~epiB ки Парникового ГОСПОДарст­ запозичувала l1t>fJellOBI АОС- пШениuі та 18 ценТНерІВ яч.\ ва п() ",ирощенНIU с~іжоj

сереД\~ПіЛКОвоІ РІВ, а в 19з9 РОЦі-ЗО:) цент- ві а.и

боротьби

за

Р 16:1ТИ та підготовки до ве- нерів з 1 геl<Т3ра, На ПЛОШі1 вро >КЯЇ. СЮJної Сінби 4 Гt'ктари В 194 і ) році ~);p Піля ПОRерненнН ЛО новО()браного комітету :г.~ГІ.,lЯ вр~:JДИlа ще І<раще. УRіЙШЛИ кращі КОМl'оМ:)лЬ' 11. б'/ло 31()ра!і{) 1600 центне ці-Ilередо~ики сlЛt,ськ ,го рІВ, На ПлощІ 4 геКТари. І'осаодарства. ТаЄМНЮІ го; а ВИРОЩ- ВаннЯ ВИС"кИХ

ви,'окі МrнЯ З 1 Гектара, з площі 6 городини. 3

гектарів, НаведеНі фа. ти СВідqать,Шо для посадки картоплі та тов. Л Сь не бажає з 'Й~атИ

МоС

КВН ДОАО\lУ, Я llала ~лово, Щ:) в HaCTY~HOMY р?111 ВИрnІ щу багатшии врожаи картоп' лl-п() 500 центнерів З кож-

посіву ячмr.Н.Il ще з о:'ени СЯ ВJ.lРOt!1еНнНМ ранніХ (ІВО­ минулого року IJЛОЩу НИО чlв та постаЧ~'fИ ЇХ (lіЙЦЯМ ра лИ на зяБJ{ЛЯ каРТОПЛІ 5 - фронтовикам і ТРУД.8ЩЮ:l

геКтарІв, ячмеию-3

.лОСУВ<LНННМ.С6!~реТ'1рем: пер_ ВРО1КііїВ, я 6УЛа 2 рази учаl~' ного ге,тара.'Га тричІ ПРо& ВИННі)Ї К )мС()МО.льської Ор_ ник '1\1 ВсеС"юзНої сільсь· ляті HI>tel.{bf{1 K~TK ве дали ГанізаЦІї ВДРУГе обрана Лі КО'ОСП')ДllРСЬК)Ї ВиСТавкИ. ЗА!ЙСНИТИ ~<.:БОВ'.азаНIНI-80.аа Дмитренко. дні МоГО пеРI'буВаННЯ в СТо І ни ..п:)чалп. в1ИН.V проТи на ПIG.1ІЯ В 1 160рів, сил 'ми Ko~I- ЛЧllі рі.'ІНОЇ Ба гькІвщини -- ШUl Ба1'ы\Іщини..

Щоб І міста Києва. Ьін такОЖ Не

краще РОДИВ грунт з IГO~OB- АбііЄ

За Вирощення

розе а­

лSlЄМО Mi('цeI~i ДОt)рива. В Діі РННИх ГОРО'1ніх І<ультуюDоле виВ{'злИ 20 тонн гн- ю, Для ИоСаА[{И В І<олгосlli <3ібрали по 5 црнтнерів поРай3емвіДlllлу п 'трібн()

піЛУ та куряЧОГо посліду. ВЖИТи заходів Д'І 6езГіяльни. СО'dОJlьців бу в орган ЗОRа Москві, наза8ЖДИ заЛИШиТепер, Я знОву працюю Наша левка прИfCладе Ву-! Ita ЛО"Я і ПРИМУСи ІН йоГо під ниЙ Beqip художнЬої С;}Мо ЛИСЯ радіСНо,() зГаДКОЮ в ланковою, знову борюся 8а С Л б в' б ! Готув~ти парНИІ~ове гас"о. ,

діяльності, На якому

б'

приСУТНі КОлГоСllНиКИ

.

VJIИ ПаМ ятІ.

В. яхна.

уиовиоважеииіі РК Jl.KCMY.

Я·

.

і

І теП(>р часто Зга- В lr.одження сла~RИХ

І дую та розповЩаю

І га\1, ЯК раЗОм

3

щО

ЗЯТІ НаМИ

передови- СмерТНо! і повевРНf>НlJЯ дО

ВИДОНJвати ПDиміона,~ стцтут

Зо

О

'

ДУНЯ ГОЛУБ,

'роварщини .lаПllова ltо.ІГОСП)' ім. Ста.а:іва, с. Бобриlt

\~~~~~~;:іД~fло~~;:::~~~~

СlЛьськоrОGllОД8DGЬКОІ аОТlЛl 20

Ь,

подру- ЮІЦ1Й неза6утньоХ Дуні Брз

К;1МИ сілЬСЬКоГО господарст- воєнної славИ

Сталінський стаТут сіль- біл,,"ше

и

тра- в'язання, були ВИf(он~ні.

понад 100~OO кар60В ~HQjB. а в неU01ільниА ф:)НА ае Ві1

проце"lтів вІд І раХОвано ЖОДRоі копійки.

~оціllлістиЧНОГО

ва на селі. Він

УТ80реННІІ

устаН08лений

ки ПарникіВ.

В. {{РОЛЬ

БоТ в ЮгославН 6. (ТАРС)., гаються прорватися на пів-

БЄЛГРt\д,

н;>поДI.1ЬНИХ! гОс(]l)анКУ витрачали Е\(\ШТИ вИЗIl 'ЛЬно! армії Югославії

будівницт- фондіВ і ВRес.еНнЯ ГDОШоВИ Х ! В інших аі1Тілх Є могутНі мІ "У\1 f3 СіfJЬСЬКОГІ)СUОАарськи§ j ПР" порушеНН8

в

строк приступити до заклад

ЗА КОРдоном

СЬКОГОСIIОдарсьІСОЇ артілі-ос- ГрОШОВИ'{ п.рИ6УТкіВ артілі~.1 НезаконНо, 6e~ ві 1l0М(l ~іЛь- Верховний штаб Народно

НОїЗНИЙ і непорУЩнИЙ ::іНКОН

Аарство,

ніч.

у

повІдомляє, що в CJIaB'IHiї, І

ХІІ статті у раЙоНІ ПОДраВіНИ

.

ГерцеГОВИl!l, у CeKTOpJ

ЮГ0-І, :М,)C~apa, проДовжуєrЬСі/ п~·

за~об<)М у зміЦНенні оргаНі-' баНК значною ЧЗr'ТИf{ОЮ кол І статуту Сі.ТJЬСЬкОгОСПОДарсь славські частини ПРОДnв Рf'СЛІДування розбиТИХ нІ· з&ційно-господарсь~ого l«(lл

t:О"пflоГО життя.

В

Госпів нашого району

май- І(ОЇ арrілі РЯДУ голіВ кОЛГоС-

жу811ЛИ Тіснити ПРОТИвнИка меЦf ких частин. ВКІ віАСТУ­

HbO'lly же не переВОАИТЬ(~Я. Це під- пів знав ін,-труктор-6ухгал

lJовністю ВНзнlчене і р03в'я· 'ве"АЖУЄТЬСЯ Тим,

що

На

ЗахіД і ЗаЙIiJJлИ

із тер КОЛГ'ІСПНОГО облікv Бро- населених

Звие най ваЖЛиві 'llе питання суми 1.0·13.000 карбованЦів, ва рсьКОГО Р3В тов. Сам Ій- 160

ворожuх

.олгоспного БУАіВНIЩТва: Я~l RОВИ!ІІJі БУТI4 BH~'ceHi в леВКО,аАе ~IH не ВЖИВаВ НіЯ'/ОфіЦеРіВ. прави lbHe ПОЄДНаННЯ 0(~о6и СIЛЬГОСпбачк на рах, нок не- КИХ 3аХОд] в, ве давав СИГНау С і стих ihtepe,-'іВ КО~Г.)СПНііl<ів подІльних фондів, перерахо- ,пів про lІе ВИЩI1М кеРіВНИМ І .

з ГРОl4адсокИмИ ІЕІтересами .' . lI,.pTIJIl, з ІнТересами НаШо! . Б ilтЬКlАЩИНИ В стаТті ХІІ, УІ-го РОЗАі-

лу Примірного статуту Сі:"..

t}ьКОГОСПОД8РСhкоІ

658

ООО

бп"

рем

кілька 'І пають на північ.

Убиго

У Х' рватії. у сеКТораХ Бі­

солдатІв

неІ

На неСПРИlІтлИR

Та: хаЧ-Сісак _ Загре6 t 01'\" І лі", _ Кярловвц _ Заl'реб, відбуваються запе~.лі бої з зважафюч. l!I німрцькими ДивіЗіями .які атмос ~p. • , . намагаються пр06итиса Н"

органам. ер8іЗ П ДЯЧИ реВ1811О, і С . liI УМОЕи югославськlJ. аВІIJ. '" тов. аМIJйЛею,11 не Цlка.ВиВі '6 півні'т Німці зазнають в,. . ац а зро ила нальоти на' . ,. ся, Вк Ca&1~ В артІЛЯХ утво1'" р,' ЛИІ~иХ втраТ. РЮЮТЬ неподіJJЬВі фОНДИ, 1 СкуUЧЕ'НН.а n иськ І т ХНlI<И І ють ПриміРRИЙ c~aTYT. ~іль- чи віllРSлОВУЮТЬ дла ВиХ ПРОlтивни~а, а Т/Ш'3Ж ~:. У qловенlї ПРОДОВ~УЮТJ:­

ваНо лише . Кар ОВlІн . р JllJ; керІВнИКІв . . кlлГоf,;. ЩВ. . ористо Пl0 незаконно .НІ< вvюrь КОШТи < чИ м пору щу

аРТІлІ: СькогосподарСЬко! аРТІЛІ ... ПеВні суми.

змначено ~НідрахуваНИ\l на

пунктіВ

У КУJlажен l:ькlй

ПоповненнЯ неl'l:)Аільнихфон-' "Зоря" (голова тов.

арТІЛІ

TKaqeH-

І зал ЗиичН1 ~шелони.

НИІ~ _ ся ?ОЇ на 1<0мУНІЮIЦІЯХ. 31-

ГОЛОВИ КОлГоспів повинНІ! во 6 вагоНІВ s боєприпаt.: а данІ Mucr-Цельв-МаР160Р

дбати про утв 'ренни яепо- f мИ.

АЇВ провадиться в зернових! ко),без віпома сl·:Jьгомбанку АілЬНИХ фондіВ, ВідраІОвуЮ І

.•

У Боснн, В долинІ РІКИ!

і ЛюБЛSIНа- -ЄСеНіце.

раЙОJl!!Х у РОЗМіР. і не менше Іватратили. 5:ЮоО kapt"iobah-, ЧІІ для НИх через сіЛьсько- І Босна, Пр'одовжуються з.'~. і - - 12, але не 6.!льше 15 про- ц.1f1, ТОАі, як потріБН~ пере г()сподарськи~. банк певВі І пеклІ 601. за KOMYНl~aЦIl. і п

.центів, у раИО'іах техкїЧниl раХувати те в неrІОItlл"Н~'Й грошові e,Mff. культур і тваРИННИI!ЬR:их у ФОНА 18000 карбоваНЦІВ І PO~Mipi не менше 15. аЛе II~ ДГ)Пvщено

8ловж",вання,,,.r=~

Г. ВАСИЛЕНКО

НЙ

а

І у сеlПор~ Власеа~Ца-Дрн- В Д ОВіАаль~ ред ктор IH~'Ia А!ДОИТО. НОВІ. ВТ',КИ • РУДЕНКО. Иlмецьк~х К~~?И!...!Кl .~a~~_:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Б -и 02088 м. Бровари, КиіВСЬ1(ОЇ о(іл, вул. КІрова. Друкарня Р~ЙГ8зети .СrахаВовець·. ТеЛефон -редакЦія

2

зв. ТИР~Ж 1000 екЗ •..

10 номер 1945 року  

10 номер 1945 року

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you