Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕСSt!

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМ У НІС ТИЧ Н О І ПАР Т 11 УКРАІНИ, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ МІСЬКО' І РАЯОННОІ РАД НАРОДНИХ

*

СЕС І І

обгОВOWJOвались яна проходила

цілеспрямована пl:дlГOТОІвча

що сесl'Ї

,робота,

3іКТlf.ВIЮЮ

синонІм

ня ОПОNД*УЄТЬС'Я пона~

та

об'ЄК'Т4J

взяЛ'И

було

п'і!дда.ио

ВИІ<оккоми,

ЯНі

не

радгоспів

иа

спосОбу

життя,

!ПрОМОвці

вк.аЗYlВали

та

малими

процеитами,

газета

ие дають

вІдповІдІ.

ударом.

мІсь­

заАмаЮТЬСJl

Слід самокритичио сказати, що ми, журиалісти, також не .иепогрlшиІ~. В иамагаинІ дІйти до сутІ. бути об'єктивиими не завжди бачимо за деревами лІс. Є в нашій творчостІ дрібнотем'я, багато повер­

хового аиалlзу фактів І тому подlбиого.

від­

ХотІлося б, щоб читачІ .нритично оцінюва.'JИ І иашу роботу, иадснлали до редакцІї листи Із заува­ женнsми, пропозиціями

АналІз показав, що це особливо стосується ке­ рІвників радгоспlв сЗаворицький. (днректор В. М. Мазепа, ceKpeorap парткому І. М. Павлишнн), сЗа­ плавний. (І. І .. Полковниченко, М. О. СОСИ08а), сВenнкоднмерс:ьКИЙ. (Є. Ф. ТомІи. М. А. Гальчин­ ський).

Оцінку

фucтам

нереагуваИИJl

на

це сигнал про иедоліки,

себе «Істиною в останиій ІнстаицІї», ставляться до критики БОЛJlче. иамагаються дІстати відповідиим

що ве всІ правильно реагують иа критичиt вн­

ступи газети:

думає.

щодо

потрапить иа сторІнки газети. Було б дуже добре, якби иаші читачІ постІйио, в кіИЦl міСЯЦJl В своїх листах оціиювали роботу газети. Що вдалося чи не вдалося зробити, Jlкl теми, проблеми потрІбио пІд­

крнтнчиІ

вистуDИ газе~ дaвaT~Me бюро мІськкому партІї. Наприклад, неЩодавво воно РОЗГЛJlИУЛО таке питав­ НJI по тресту сБроварипромжнтлобуд., керІвництво JlКОГО не зреагр'ало на два критичні виступи газетн сПравда }"краины. за погаиу якІсть роБІт при бу­ дІвиицтвl кооперативу «БудІвельннк-З •. 'Керуючому

ИЯТИ

І

матерІали

ЯКИХ

працІвникІв

цей

перІод

ПЛАН ІЦВОХ РОКІВ

-

ДО 70-РIЧЧЯ

ВЕЛИКОГО

ЖОВТНЯ

на

Працюємо над важливим замовленням

вшу, с.пРИЯ'l'И розвН'Тку фk3И,'lНої .КУЛЬТУРИ 1 СПОРТУ. добlf'OO.1'ІИ.СЯ а,к11ИSНlшОЇ переБУ\Ц;ови. ,роботи орга.нlв охqpони ~ДОР()8'я І соцl~ального забезпечеlfНЯ на мІсЦЯХ. . На сес.іІі: було ,розглЯ!flУro орган1.3аційне питання. BepXOlВHa Рада увhл.ынJJJаa о. П. Ляшка від обов'яз­ Щ'В ГОJЮВИ р~и MI.н.lJc.тpl.tв УРСР у зв'язку з ВКХО­ дом на ПфJсlю. Головою Ради Мliп1Стрів респуб.п,lии nРН3Иlче1Ю В, А, Масола, ЯЦІИЙ пргцював ДР цього

ДО

ВиroТОВИ1'И ДОСТРОКО'ВО, 7 листопада ц. р., 30

пересувнИ'х бл(ЖовИ'Х КО­ тельних ycтa!Нo~ з06о­

в'язався

JЮЛе.итИіВ експе­

римetНrr.а.лЬІН.QII'О

стандартоого

зас~ом ГOJ1ОВИ РіЩlf М~ttlcrрц. урср, f,QJIQ'~g.1P

за,80ДУ

не­

кому.нально­

го обладнання. Знач.но ви­

ДержплaJНУ ресrrубпЖи.

переджає графll\ випуску ІНової reхнl~и ІНа Г;і30ВОМУ палЬІКому бригада Л. Д.

ПОлlтбюро ЦИ ИПРС. В.

за

їм иайбlльше запам'яталtres. ВІд цього 'виграли б і газета. і спільна справа обиовлеиия життя, яку ми разом з вами робимо.

слyroвуванНіЯ B&Є\paнlJв й Інвaл:ltЦів вІйни та праці, сlмей загЩ)лИХ вошІ,в, ca,MO'I1Н'llx qюмадя.н лохи.лoro

Номпартl'і Ук.раїnИ

,

роботи

!

КОМ'И повиН'нl ;lJаполегЛlИlВO д06иватик:я полІпше:н.ия лLкувалblНO"профlЛaJКТИЧНОї Д()(fОМorи неселепню, об­

ЦИ

поліпшения

колективу редакцП. ТакІ листи ми друкували б пІд рубрикою • Читач про газету». яною гІрКою не була б правда. вищо вона правда, лист обов'sзково

НЗЯІВНl недолиои, нерозв'маНі IІІРоблеми. Зверталась

На сесlІ вистуоив член

господарю­

навіть маленькому посту чи А без нього вважають

вестиме

1

дехто

уга'га на те, що P~ народних дenYIТaTiIВ, їХ ВИКQН­

п,ерwий секретар Щербицький.

систему

по 8Кнх иеОбхlдио ,вживати заходів. ОднІ люди розу· мlють це І правильно реагуфТЬ. Іиші, якІ иа своєму

JlК

теМlП'lв БУЩІ'вництва 06'єкті!В СОЦІКультпобуту. Сес1tя роз:гля,lfY'ла Т(ljf(ОЖ ПИ1Танняпро роботу ком1сі'ї .Верховної Ради YlКpajjнcbIКoї РСР пО' охоро­ ні здоров'я І соц1алыому забеоое'ЧенНІІО, Аінал~зую­ чи стан сирав у республ'іЦ1 у РОЗВН'ТКУ охорони здоров'я і соцІалЬІНОГО ~ечeum.я, утвердженню здарово\,<>

ИОВУ

Критика, перш за ·все, -

пнсками.

сftРЙОЗНИХ заходів для ДОl«>р1JНного перелому в роз­ в'ЯЗ/aJНlні житлової проблемНІ, дaJl'ЬWOГO Jiajpощуван!ня

хід розВ'JlзаниJl соціальиих пнтаиь. Якщо

і

тачів І DОЗИ1ИВИИЙ досвід, нОві ростки перебудови,

те,

КОМlП'лексної забу,д.о18И мІст і сіл, ПЛaJН'УlВaJlliI'Я бага­ тьох сJ;льських насмi€lНИХ ПytНlКТl>в HeplДlfO здlЙс.ию­ ється без ураху,вaJНIНЯ мІСЦЄlВИ,Х осоБЛіИВОСТей І на­ РОдІНИХ ТіРaдИ1.IjllЙ. МitцеВl, Ради на])'О'ДRИХ депутатІв, мІнІсте;рства і B'!дOlМC11Вa рес:пy(jJJ'1ки не вживають

і

ВIIIIUI

збирали с_ареиl фактн~, щоб пІдlрватн чнйсь авто­

Хто заслуговує ISРНТИКJ{, і1 не уннкие, иезалежио вІд посадн. Але колектив редакції сьогоднІ турбує

ведуть

приємств

з цього прнводу з'ЯВЛJlТИМУТЬСJl критичні матерІали, то це ие озиачатиме, що ,журналІсти спеціально на­

кий комІтет партІІ.

нщыкІй оБЛJaсті заслуговує уваги вміле <>б'єднаНІНЯ гаЛузевИ'Х І територlалышx l1Н'Тє.peciJв у БУідlВІНицтвІ. На ТернопІльщинІ набула po3B1n'Н:Y с.оцІальна пе­ реБУідQlва сіЛ. Одн,ак, зазначалось на сесІї, О;J'гани lНародовлli.i'1: дя ще не повною мlрою 8.Иl«>РИСТG!ВУЮТЬ свої llIpава І повно.важеlНlНЯ при роз:в'язаНlН1 соц1аЛblНИХ пита.нь.

Паиченко

ритет,

свзarа~l.

,впорядковано багато

М.

ним) працюватиме кореспондент. Нам в однаковій мІрІ 1І0трlбнІ ДJJJI осмислеННJI та lиформувpu чи­

безКОІnПРОМlСИУ боротьбу. иа ЩО Уі иацlлює

ленН'я в розв'язаНіНІ цих важЛlI'ВНlХ за-вдCfНЬ. У До­

и,РИТИЦl

стане провідним у твор­

З ЛJoАЬМИ байдужими. безвіДПОВlдальвиц. бюро­ кратами 1 ЛlOбитепами .аннни, а ие з вeдonlками

вулиць. парк1в,паМ'Я11Н1I1ХМЬс.ць. В ум()вах демо­ кратизацИнароджу'lОТЬСЯ нові форми участі насе­

В.

Газета візьме під свІй коитроль І постІйно іИфор­

і зображеиня иедолІКlв. Будемо показуват.. асИТТJl таким, JlКИм воно Є без прикрас І чорвих фарб.

'Населен­

мІськвиконкому

муватиме читачів про розВ'язаИНJI в мІсті І райоиl, у трудових колективах двох наАважлнвlших проб­ лем, про Jlкl ГОВОРИЛОСJl иа червневому (1987 р.) ПлеИfмІ ЦК КПРС. Це перехІд промислових пІд­

чості журнantстів ·раАОИКR. Все залежатнме від того, як над фактом, Jlвищем (позитивним чи негатив-

26 тисяч жилих БУ~И1Н'К;lв

СOJ.\iКlYЛЬТІІІООУ'ПУ,

1

будівництва

і головиий Інженер ПМК-15 А. Я. Яковеико.

складовІ нашоro журналlстськоro прн­

аналІз. Він

-

ГАЗЕТІ

иого

не roAВ­

крнтнка для иас не самоціль. У неі є ще логІчний

передувала

участю

в_е

критичне начало в роботі, адже сура-період., колн відзиачались в осиовиому успіхн, пройшов. Але

на житлоаое і со.ц~а.лЬ·НО'\І(УЛіЬтурне будІвництво в респуБЛіЦі зросли Ita 8,5 процен.та. 2,4 мІльярда кaaJБОВaJнцlв, або біoJ1Ьше ПОJЮВИни цих коштів, ви­ З

вчора.

рах. Частіше ЗВ)"ІІІТЬ теза: потрІбно рІзко посипити

з~я Bepx.oВJi()Ї р~и УРСР сювапила іНііЦ!~ТИВУ рядУ BККOHKOM!Jв по благоустрою Пl,дooрядкова'Них їм териrrорі'Й, що рарота ця ,наБYlВає мас()вого харан­ repy. ТілblКИ В НИIН'~wнь()му рщі Кan';таловкладеН'ня

підцриємства.

Ці"_ 3 кн.

мали суворі AOf8IDI з занесеииям до облІковоУ карткн члена КПРС завідуючий вІдділом капІталь­

скорення, перебудови? Про це мн багато говорнмо в своєму колективі, на слетучках., партійних збо­

участь lЩPOДJнl ЩJatfф, uщрока громаДСblКlсть. Лре­

діЛlМ.и

_

ться. ЯкІ

на сeal.ї в Ииєві

в лкLй

працювати сьогоднl.

*

року

трестом В. І, Ткачеику, секретарю партбюро В. Б. Федорцю оголошеио суворі догани. За це ж отри­

цІвників мlськр_аАоивоІ газети сНове ЖИТТR.. Ясно одне:

1987

в

Важливою ознакою сьогодеlllUl є КРНТИ'lJlе І само­

і сtл. ,н.азрілі проблеми РООВИ"І'ІКуСОЦlалЬНОї сфери JIШ1'Н1Я, Депутати піДкреслювали,

липня

14

крнтичне осмнслеlllUl того, що намн зроБJlеио, роби_ ться І Jlкl результати отрнмаємо в майбутньому. ВІдповІді на ЦІ непростІ запитаиня турбують І пра­

ДІяль'н'ІIСТЬ IНЗРОД!tИХ депутат1в Донецької і Тернопільської об.лаcrЄ'Й по розширеliНЮ участІ ТРУДОВИХ КOJJ.ef(тивШ і .населення в благоустрої мІСТ

10-11

ВіВторок,

КРИТИКА

ВЕРХОВНОЇ РААІ УКРАїНСЬКОї РСР в ц1.ооМув респу6лщL BepxoВJiOЇ Ради УРСР,

*

.NV 109 (7396)

В,

Сцр.дюка (РАТАУ).

з

ек.<me>риме:н­

taJIbIHo-сокладальної :дlilIЬНИ­

цІ. З rroчатку РОіК'У спожи­ вачам

НА ВАХТІ П'ЯТИРІЧКИ

18

Інша

НАФТА ТЮМЕНСЬКИХ ГАЗОДОБУВАЧІВ Новий Урeнrой (ТюM~Hc:ьoкa область). СумІЖ­ н'У CJlщlалЬіН!Ість ОС8О'Їли газо,доБYlВа чІ п,риполяр' я. 11yтr

одержано

пе.рш1

тон­

ни проми.слОВОї '.нафти. &.лЮЧЄlно в роботу 'НаФ­ товІ

с06дям;!lвКН.· родови­

ща пр..родного газу. Наф-

але

не·

Із

СІIfIСКУ

П'р-Q- .

р1Дке

І

газ,

І

паливо.

НО С8IQ1И~У. HНRI П вироб­

нІше

m1JHl-Фермах, С1'ВОрє,них м,а'Йже на кожному cl:Jrь.­

TpaдlвKa йону

АірцнзЬ!Кого· оа­

,КytIУ'8аЛ.И

г~.,x

на

кол­

ринках,. вннресле-

розпо­

ЯQлагоджеllfO

пщрifти посІви ц.Ьmюго зел.еного кор­

му. А зараз и~i:J:UНо скосити І

на

СblКОМУ подзLР'Т. (ТАРС-РАТАУ).

05-

ВЇдJзначається,

ЯІ<

І за.раз,

вЬи pJ'Щ за .PЯJQOIМ кладе у валк·и ХOlpо­

шиlt

врожай

днів

достигле

РаІннІ

rqpoxy,

ку.льтуру

чений механlзатор-

на

Петро

Петрович

Іщенко .уcn1шно справляється з цІєю

работою. Бо ДОС'В!Ду йому це пози­ чат.и. Із року в рш на ааго11lв.лl кор­ мІв чи .на ЖНlНВIЮМУ полІ кОмбайнер

вис<Жим

ВіМіло Мa:R'eiВІРуючи технікою,

,щвадцяти

цю

I1JРаВИло,

вИ'робї1!ЮМ. Не пасував хm60роб 1 перед дУже ЛQlлеглими зерновими. от

гектарах. І хоч густота трави спо­ ВілЬНЮЄ хІд комбайRa, QlДн.ак дос;вщ­

,молотИ"ГН

ЮЩ11'1ВО

Виtю­

сруоан.іIвсыий..

crrymtoгo року пл.анує1'ЬСЯ значно роз­

Ямал, над­

;tу:ктІв Xlа'рчування, які ра­

хазяйки села

рaдrocлl

на ajptК.ТИ'ЧНкЙ

містЯть

переодова

KOMyнlcrгa

зразка

у

чапи косовицю насLнни.к.а рtпака. На­

якого

котелень. о.

брига.:' ,; М.

Ну І­

-

обхі;А1ю. враховуючи вийС!Ід ра

вІдвантажено

ми ПРНІСтупила дО В·'­ гorовлення дос.ліДlroГ()

ти Її нелеn«>, не та'к в'и­

СВИНИНА З ПОДВІР'Я О.цеса.

-

та знаход,wrься на глиби­ нІ, '!'ІрИ тисячІ' метр'Ш. Бра­ г!АНО економІчно,

вже

пересувних

рШака. зeq>.но

Через

кІлька

наповнить

рад­

гОО!ТнІ засши. А П. П, ІЩЕНКО про­ довжить роботу за ШТУРВaJlОМ ,на оои­ IJIШeJilИ1Ц1, щО ·ВЖе чека­

ють рoбcrntщих хЛllборо6сЬ'ких рук. Фото М. Семинога.

кальоного 'миltною

аеріотенк;у

тиопу із аерацією.

верти­

ст ру­ Цей

приСТІР!Ій застосовується в. очис.и.их

спорудах

промис­

лових П'lдіПРИЄМС'ТВ. Завод­ Ч!ilНИ ро6ля'І'Ь все можли­ ве, щоб прискореними 'reМ!Іами Вm<онати й іншІ важлив~ заМQlВлеRНЯ KG· мунаЛ1ЬНИКI.в респуБЛіКИ.

А. ДЕПНЕГА. IiaчальИJD(

длаиово-ВК'

робиnоro віДАіnу.


2

стор. -І(

.липня

/4

1981

ро"у

.........--.' "Н О В Е ~ Jf jГ jГ Jl- ••• , .........................................

ПА БЛАГО ЛЮДЕЙ, ПА БЛАГО БАТЬКІВЩИНИ

і 32 САНІТАРНИХ = дружини; 8 санпосТів • промислових

= •

підприємств

і радгоспів взяли участь у районних змаганнях, які Відбулися

=

лАтвIисы(A РАДЯНСЬКА

в Броварському лІсі під • Калинівкою. : Іх учасники показали • добру теоретичну ~~~~,~"~~ НАЗУСТРІЧ 70..РІЧЧЮ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ ~~,~"~~~~~~: підготовку. необхіднІ • .практИчні навики. • Більшість сam.тарних : дружинниць вправно • подавала першу медичну : ДQПОМОГУ всядерному •. • вогнищі ураження, • швидко виносила Р Ф В Ь Р • А • РО ИТ ПОВО lYr .уражених. із зони. Це

І

Зерна

Початок

ЗМІН

чути перекази про подіІ, що Відбувалися в цих міс­

цях за часів хреСТОНОСЦіВ 1 Петра Цершого. наполе­ онівсь!(ої навали і першої російСЬКОї революціІ. Гор­

Дістю народу стали прославлені латиські червоні стрільці. Про них теж складено легенди. а їхні си· ни й онуки продовжили справу революці!.

Лише в

році Латвія. яку національна

1940

бур'

Ж1азія перетворила. в сировинний придаток Європи. здобула свободу. Потрібні були об'єднані

зусилля

всіх союзних респуБЛіК. щоб надолужити прогаяне в перІОД буржуазного панування.

За сорок з лишком років мирного будівництва економіка респуБЛіКИ зросла більш як у 55 разів. Тепер її основа електронна. радіотехнІчна. xbtіч­ на, машинобудівна 1а інші передові галуЗі промис­ ловості. ПродукЦія а латвійською маркою експорту­

ється майже в

cto

I(раїН. Радянська Латвія має ве·

'011'1 'ЕIЕЕУ'О"

••

МІЦНОІ

Плин стоЛіть відчувся скрізь на землі Латвії. В !(ожному містечку, в будь-якому селИЩі можна по­

СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА

Крутий з'їзд, магістраль·

дружби 3апроlllеВВІІ ва вecШu JIJoДlIIJIЛа Лабyцьq 1 Ва­ диcnaв МеЙКtp.. ИВCUВ трьома IIOВ8IDI JI8~ кою, бlJlоруськоlO 1 рос18ською. Та й lІeJDO ДJI8 c:вsткo_oro

СТOJlа

CUІШІІ

розвиваєть~я будівництво житла господар­

ться інші резерви.

У республіці ведеться велика робота по профІлак· тиці захворюваНОС'1'і, поліпшенню медичного обслу' говування населення. Одни з підсумків УІ в тому. що за 'минуле п'ятиріччя скоротився рівень

середньо­

річної непрацездатності щодня на роботу. образ­ но кажучи, стало виходити ще тисяч чоловік. Для Латвії, в якій не вистачає роБОЧИх рук. це дуже ва· гома прибавка. Латвій~ький народ пишається своJми досягнення· ми, не приховує недоліків. У йогО розпорядженні достатньо матеріал~них і 'моральних засобів, щоб їх виправити. Зустрічаючись у Ризі з латиськими стрільцями, М. С. Горбачов підкреслював, що їх енергія, сила, жадоба акиття надихають, що треба перейняти у ветеранів міцний дух. Людина з міц­

.s

ним духом подолає БУДЬ-ЯКі труднощі, витримає все.

Могутній творчий імпульс дають людям процеси демократизації, розширення гласності. Уmе більш як шість тисяч керівників різних рангів зайняли свої 'місця з волі трудових колективів.

Покладено лише початок нови'м змінам. Попереду велика,

напружена

праця.

повідомнв

директор. - НаАбіnьш реконливо про великий по .• і наближений до бойовоІ

же різкнм ,поворотом у сво· ій долі він вважає всесоюз. ний конкурс на заміщенНJI

тенціал рафівців, про іх: обстановки. прагнеННJI знову иабрати ви-. Санітарна дружина, яку соту говорить трудова кон- • очолює контролер. ВТК

сРАФу:.. Участь у ньому прннесла перемогу З8'річиому снбірякові, иltИй очолю-

початку березня. Тільки. металургіl л. Ф. сильний колектив у таких • Ностюкова, і окремий . складних умовах здатний: санітарний пост цього )1\ був взяти зобоВ'JlзаННJI ви- • '.ііі!( )< і// /і пустити В цьому році тиCJI- :

вакантної посади директора

ференцiJI, Jlка відбулаCJI на

:8 заводу порошково!

ПОКnИКaml ДPY3~ 1 POдв'l1в, акі 8ІІІІ)"По У pJ.:uoa рес­ публіках, аяе З0всlм поруч,

JlКОГО рік тому було

підприємство,

ся. Та тільки знову здобутий.

Coтвl .000одozoв18 J пlСШІВО8ВВІ. рокв a'lI3lU1В свою дOJllO 1з зеашеlO, ва

активно

В нинішньому РОЦі саме

=цей етапзма-гань був пе-. максимально ускладненнІ!

першу чергу, -

план.

У ТРУДОВИХ нолективах ЛатвіУ останнім часом за­ родилось чимало доБРИХ починань. Одне з них рух за різне зростання продунтивності праці. Цю ініціативу підхопили вже понад тисячу бригад в усіХ галузях народного господарства республікИ.

ським способом, ширитьC1l рух МЖК, використовую.

ного разу здається Віктору Боосерту СИИВOJlОМ. Таким

мо. що необхідко зробнти в

с.ак1в rocтel-qc:1дi8. ВІА3Ba'IВТII то.-ество .МОЮ

за

програма .ЯКість-90 •. Збільшилась площа введених у дію IКИТЛОВих бу· динків. Це рез~ьтат реалізації: ЦіЛьовоУ комп· лексної програми ~ЖИТJIO-2000.. я!<а дасть змогу забезпечити кожну сім'ю окр~мою квартирою або бу­ динком до початку наступного століття. Для цього

шосе до Єлгавського

заводу Мікроавтобусів кож-

вав раніше завод коробок передач в Омськ)'. ТJlЖКИЙ вантаж турбот ліг на плечі керівника. Jlкий зміиив на-

IвтepBaц1oвuьвe: 3 YPU1. В81111811 рlзвоll8ll1Вост1

ликий roрговий флот, індустріально оснащене сіль' ське господарство. серйозний потенціал науки.

Успішно реаліЗУЄТЬ~Я'і респуБЛіканська комплексна

ного

=

ми, технологамн визначає-: тим більш~ відрадно, .що

.прнкордоввою. рІКою

лагоджене виробиицтво ка державний

сте8В8Х

1ІК01 ВOJOВIUIВ ш.-о-ш. Іх ДІДИ. На C'l'IIICY кордо­ ВІ_ трьох бра'l'Jdx peclQ'б­

JI1К РРФСР, Лата11 1 БшоруclІ васвпаво вypraв ClUUOJl бойо_оro бра­ терства.

скрЬшевого

.кро-

в'ю.

Зерва lI1цв1Jo>Jol дpJ8бв, взаsмоввр)"ІКВ, пoclШ 8 дві 808ВВОro JIIIXOJIIn8, да.

в добрІ сходи. А 8роаal

у трьох сус:1дв1х P8Дl'0CItaX

poclIськоlllY .Сeбucс. ко•• , б1JloруськоlllY .Ко­ м1втерв1., Jlа'П1lcьвОIlJ

-

.....а.

• Паclsве.

по

рувaml себеащ1, бarатвм обlЦJ1S бу'1'В 1 вpozай, бl­ доруськоі вapтoJlJl1 .Borввк.. За ПРJlКJl8До. аав­

Знак Jlкості.

Натиснуто кнопку соиальиий комп'ютер

і пер­ видає

дані про стаи справ у тва­

ринннків колгоспу сАдажі:..

3

цієї звнчної операції по·

чинає деиь Гунар Зіємеліс

-

гоnовний зоотехнік гос· подарства. Потім діалог з ЕОМ усклаДНЮЄТЬСJl. За завдаННJlМ спеціаліста ма­

шина продумує иайбільш раціонаЛl>ие сменю:. дли тва­ рин з урахуваННJI'" запаtів фуражу і добавок. Електроніка оброблJlЄ в сАдажі:. уже більш ик 80 процентів статистичиої, тех. нологічної і бухгалтерської

Березовий сік набагато смачніший, JlКЩО пити його З ГЛИНJlИОГО глечика. Сьо·

ваввя равв1х oвo'l1в. РIm.­

годні так вважають не' тільки латиські селJlНИ, які спо­ конвіку КОРИСТУЮТЬСJl кера· мічним посудом, а А багато ГОРОДJlН. Круглобокі горщи­ ки, г лечнкн і медвениці

ввкв й

швндко

ш1в У .Себежском.

1

.Ко­

мІвтерв1. зБУдУВІШІІ 1Ш1в­ кові теІШВЦі ДmI вирощу­ тваринник_

ста­

жуюТЬС8 у своіх КOJIer, об­ мІВJOЮТЬС8 технІКою,

3аи-

.астввUDI.

понад.

НастріЙ nюдей поліпшуєть'

розкуповують

традиційних ярмарках родиоі творчості.

на

на·

Майстрами гончарноїспра-

=

«рафіком:, Знак якості до- : поможе

ім

остаточно

рити в свої снли.

пові-

•: підприємства (керіRИИК

іНформац~ї..Час, якиА раНІ' ше

• :

. •

спеЦlаЛІСТН

:

о. П, Сердюк) успішно

виступили на всІх еТ'Цlах

витрачали. змагань і по праву

на складанНJI паперів. тепер

ВИКОРИСТОВУЄТЬСJl ДЛJl безпо· :

зайняли перllЙ місця.

Стати переможцями

середньої роботи з ЛЮДЬМИ. дРужинницям

на ПОЛJlХ і фермах. Таких

було цього

: разу значно важче. ніЖ

господарств,

JlК. два ,роки тому. Адже

сАдажі:.. де електронні по-

=.

передбачено програмою ком-

=Тетяни Лепехи. Крім неІ -

склад дружини поновився

мічннки Є ссвоїми:,. стає у • більш як наполовину. республіці все більше. Це. Взяти, :наприклад, ланку п'ютеризації

сільс:ькогocnо·. самої, ,всі

новачки.

дарського вироБНИl('rва. Во- : ДосвіДУ зм.arань не було на СПРJlмована не тільки на

розширеННJI сфери застосу·

ваННJI ЕОМ. а й на створен· НJI автоматизованих систем управління цілнми гаЛУЗJlМИ агропрому.

ШСНЯ ГОНЧАРСЬКОГО КP)"fA

пOJl8х 1'1сто .

пtдlUlJlllC8 сходи озвмoro жита, sacl8ВlllIКoro пода­

ЗНJlТО

Мікроавтобусів

ЕЛЕКТРОННІ ПОМІЧНИКИ

пtСЛJIВ08ВRe покOJIIВВII. На датвlйських

продукціі

Разом з конструктора-

З1nyDе ...

паРТВ38Вських

з

чу

ви

• : • : • • : •

ні в Алли Литвиченко,

щ в Олени Малих, ні в flюбо.ві Пархоменко. Проте Дівчата ;Jуміли

І}Орадува.ти своїм "иступом всю дружину .

Вправно к'Оординували

ДіІ сандружинниць

=ланкові Н. я. Бригадир,

слаВИТЬСJl ЛатгаліJl

- • л. С. Федюк, Н. й. край голубих озер на пів· :' ~анберг, С. І. Руденко. нічному сході республіки .• Добре діяли в умовних Тут живе близько ста сімей, • зонах ураження вСі де з поколіННJI в поколіННJI : сандружинниці. а передаЮТЬСJl секрети старо· • найбільш чітко - Т. С. давнього ремесла. Минулої

весни медалі кращого кера· міста. року удостоєний Пе· теріс Ушпеліс - представ· ник дииастії иаРОДНИJl\ уміль'

ців. Гончарами були

батько, дід і прадідн.

= Римарчук, Т. В. Гусєва, • о. В. Гончар, л. п.

: Журибіда, Г. І. Станкова. • До скла.~ових успіху • заВОДСЬКОl дружнни слід його: віднести правильне • ,розу.мtння важливості : 'таких захоДів з боку • адміністрації заводу і : кер1вництва цехів, • добросовісність 1 • .сумлінність самих

= с:аидружинниць. А •

начальник заводського

=штабу цивільної • ~рони М. В. Бондар

=подбав про матер.іальне забезпечення дружини І

= •

організовував протягом року навчальний процес. Друге і третє місця серед сандружинниць міста зайняли команди

• : • : шиноремонтного заводу • (В. М. Петенок) і ЗАводу • алюмінієвих : будконструкцій (о. о. • Вощикова). : Сандружина радгоспу· ____________________________________________ -..... _ • _ • «КалитянськиЙ. також комБІнату

.. ХУТІ}) ВІкиами

НОВАСТОРІННА І не підозрював латись­ !(ий шкіпер Германіс Грос. маніс, що його човен 1 ру­ кописна карта нерестових стежо!(,

складена

початку

століття,

ще

на

стануть

історичною реліквією. Від­ відуючи ВентспідськиА му_ зей морського рибальства. онук Германіса Алдіс немов переноситься в дні юності

діда.

Першим

прИВів

свою

мотор!(у в р .. ::альськиА ко· оператив. утворений відра-

ІСТОРІї зу після вІдновлення Ра­ дянськоІ Мади в ЛаТ8іІ, кращий у вентспідськ1й

Qкрузl шкіпер ГросмаіІіС.

Так віДК1)идася нова сто-

зменшили риск У морІ. Шлях у далеку Атланти­ ку відкрив океанський тра-. улер, придбаний ським колгоспом на Бака.,

диЦію,

;Jнаряддя

чив

лову,

промисло­

ПОСтУпив матросом

на судно. НеВДОВЗі закінна

На афіші Анаде·

мачах., це озиачає, що

ються дороговкази з сло-

1 .час

збиратися в дорогу. Куди?

Ну, звичайно, на хутір Сід­ мачі.

Тут масик

ко! літератури

латись­

Рудмьф

училище

Блауманіс на початку сто­

ліття познаАомивCJI а ге' роями сВОго маАбутнього

ва. Щороку здобувають кІв юнакІв.

таку освІтУ ЮJlЬК4

д.есят·

nи~я веседі поДІІ. вlдображені потім у п'єсІ.

стипендію' гоеподаРСf"

мореплавне

лицях хутора

твору.

В стінах цього се­

лянського БУДIfВКУ,

"

ОКО-

у день

=вдруге

виборола кубок

J . змагань серед районних : команд (О. М. 1 розгорта- • Стриженок), а на друге

нІ Аидрія УпІта з'являєть­ ся назва популярно! ко­ медіІ .ДИl кравців у Сідакторам. і глядачам

ШдІйшов час, і Алдlс, наслідуючи сl'мейну тРа­

рінка в ІсторіІ рИбапок цього краю. Об'єднавши вики добилися гарантова­ ного вилову в прибереж­ них районах. Буксири, куп­ лені на колективні доходи,

рибаль' .Сарка­

КОди

мІчного театру драми іМе­

сцеи~

ва

спектакЛІ?

= і третє місця тут вийшли • сандружинниці

племптахорадгоспу

на: .БроварськиЙ. (л. С.

перехрестях дор1г з явдя,

вом Сlлмачl. Але J!ОНИ -

• Коваль) і радгоспу •• КраСИЛівськиЙ. : (Н. І. Старовойтова), а

відомий. ВОНН не .раз тУТ

=

для новачкІв. БільшосТі серед постів району ж. глядачl8 WJIях добре. переможцями стали реставрувати

будімІ, споруд*увати сце· і

ну, ВіДНовдювати деталІ селянсьмого побутУ мину-

8

лих

іІ

часІв.

п~т.авник.и

=І\алятянського стаРОВИННі! комбікормовorо заводу.

бували, коди допомагали

г.

В)"ЛЬВІНСЬКИR,. JCореепо.-

= грома.цсыcllй деят.


••••11І. .,......................2_ _•• _ _

•••••• _ _ _......-

.М О В Е

Ж нтт я-

ВІД РОСИ ДО РОСИ У

спекотні липневі дні

природа

ніби

дрімає

в

солодкІй млості . Все при· тихло, розслабилось, тіль­ ки дзижчать мухи та гед­

зі.

Та

надвечір

усе

ожи·

ває: б'ють У хлібах пере.

пілки, белькочуть жаби в річкових заводях... А на світанні задзвонять жаЙ· воронки,

узліссі

затуркоче

горлиця.

на

В

пущі

ВИВVIьга відгукнеться. ній

все:

і

яскраві

В

окса­

митні п~ра ,жовті, оранжеві та зелені, ~ і .: Ніжний фл'ейтовий голос , і tteквапний політ са­ ме втМення літа. Всю цю неповтОРНУ кра . су

природи

по-своєму

сприймають хЛіборобН рад­ госпу .ЗаворицькиЙ., котрі зайняті на заготівлі

кормів для худоБИ. Є се­ ред них і літні люди (це

бригада скиртувальників) . 1 молоді~ механізатори, шофери. Брнгаду очолює кращий r.tеханізатор рад­

госпу О. М. Перець. Пра­

цюють кормозаготівельни­ ки

за

мerодом

колектив·

ного підряду.

_

У

вся

відає

-

-

нашій бригаДі

-

с1возмі.НЗ.

Олег

-

Це

розпо·

Миколайович.

і

зернова

гру­

па. і кормова. і картопля. Торік

за

ми

цим

доволені.

теж

працю~ли

Усі за­

MeTO;tOM.

Виграш

пlльниЙ:

і

для

060-

радгоспу.

і для нас, трудівників. Для підтвер;tжения слів

бригадира

додам:

торік

за.

но В агtтвагончину), Олеr

--

Будапешт.

ефективнІсть зв'язків иа­ уки 3 внробницТВQМ, при­

сіна. Хіба це Ні! успіх! А.

скоритн впровадження до­

сягнень науково

Разом з головним агро.

якІ вдячнL ми скиртуваль-

никам Степану Романови-

ного прогресу завдaJННЯ І.1Рставлені

Кузьмовичу

ред

номом

радгоспу

С. С.

Штельмахом Ідемо за сє-

ло, де змійкою в'ється piRKa ТрубіЖ_ На. її берегах виросли густі тра-

чу МИК\fтасю,

Uлексію

}\алюку,

Павлу Семеновичу Гайо·

вому, Анатолію МИКИТО-

внчу Фе.доріВСЬКОМУ, Ми-

востоУ. У ці дні на них господарюють сельчанн,

хайпу Яковичу Безручці та ~асилю l'ригоровичу

Ім виділено сінокоси. Ді!СЯТЬ, п'ятнадцять,

fOCЦflOro .lJиробництва. Багаro ХQроuxюt слів

які мають корІв і здають лишки молока державі.

двадцять і навіть б1льше

сотИх гектара, залежно від , кіЛЬКОСТІ зданого молока,

-такі дlлянкн трав одер"

А

неподалік

B~Д них У так

урочищі

званому

Хомутець

від

роси і до роси трудяться

раAГQспні косарі, підбнрачі, скиртувальники. З кожннм днем зростає

кількість сіноскирт у полі. Кожна з них _ це 50 -60 тонн якl<cних КОРмів .

_ Уже маємо 1400 тонн сІна при плані 1 ООО тоня, _ : з радістю домляє вич. _

повl-

СергіЙ СТeIl8ІН'ОХлопці наші пра-

цюють на славу. Ось, дивіться (показує він на

на

Створення HaYКOBJlx

ресу скиртувальНИ.КіВ. ЦП ланка пенсіонерів впоряД-

кувала все сіно. А як на­

сом

стало

од.н,им

Бухарест.

соціалістичного

падає нам до душі, спекотний місяць?

цей

Ма-

буть, ~еплом. Тепло роз­ ковує, звільняє від заи­ вого одягу, віД даху над

головою. Вийдеш в поле, де пахне стигле збіжжя, і здається, що весь свІт навколо твІй дім. А всІ люди в ньому -твої

друзі. ріДНі. Як ось м~ханlзаТQРИ,

ці

шофери,

ск.иртуцльники, агрономН, котрих здружила праця

невтомна, Для себе!

самовіддана.

і ефІроолійних культурах,

редаКЦії

Є.

директор

В.

секретар

за·

Кривошлик.

парторганізації

В. І . Шендрик. повіДОМЛЯ_ ється,

що

виступ

газет·и

обговореl:tO на нараді участlО ПР;ЩіQНИКів

за ви­

раторіУ.

ви·

робннчого цеJ(у знано

та лабо­

Публl-каЦІJQ

правильною,

наве­

денІ приклади пІдтверди­ лися. Факти випуску рід­ коУ тани

й

крупитчастої траплял.ися

низьку

для її

якість

сме­ через

сировини

виготовлення.

За

останні два місяці госпо­ дарствами району до­ ставлено на підприЄМСТВО близько 750 тонн молока другого

сорту

та

несор­

тового. В такій ситуацП дуже важко п.дбирати си­

ровину для випуску якіс­ ного

пастеризованого

мо­

лока й сметани. З

метою

існуючих ністрація

виправлення

недоліків

адмі­

молокозаводу

посилила коитроль за до­ бором сировини ДJlя виго­

товлення р06лено

сметани.

також

Роз­

заходи.

спрямовані на поліпшен­ ия якості продукціІ, -що виn),(:кзється. На вииних

у виготовленнІ' неЯКіСНОУ сметани осіб накладено стягнення. Наказом по підприємству праЦівни­ ки виробничого ~xy по­ збавлені преміit за тра­ вень

НИНіШНЬОГО року.

ВІД'КРИВ семінар директор Він підкреспив важn~вість до керівникІв і спеціалістів науки. технікн і переДОВQГО ліотек.

Перед учасниками семінару виступили заступник го­

ний агроном Р АПО П. М. ТалавІра, якІ розповіли про науково-теХНіЧНИЙ. потенцІал району з тваринництва, Про вплив haY1l(Obo-теХНіЧНО1 інформації на приско­

веденню ряду нових висо­ коврожайних сортів куку­ рудзи. Прийняті недавно

подарстві Інформував заступник завідуючого Київським

державною комісією рндні

сорти

гіб­

кукурудзи

.Фон;tYля-98. і «Фонду­ ля-270. забезпечують одержання двох урожаУв цІєї культури на рІк, а

гібрид. «Фондуля-420. за

науково-технічного

врожай до

18

:

І

=

була, на жаль, єдиним

=

= представником серії • .ретро.. Випущена .ю= на у 1950 poц;J.. Дви• гун = ронкй. восьм.кЦИЛіlНДмаксимальна • швидніоть -

:

• : .• : • •

140 кіло-

•• метрі<в. .Лnє.титу. цьо· І

го 3В1'О можна, праВД<l, лише

посni.1l ч уаати

~O лIТР~R цаJJЬНorо

:·1

ПОЛУМ'ЯНІ

Віталl'Єм

11

був показаний лем. якк/t уже більше

щен.у м:істкІсть. Виго- поиrroвxом до самоді-

яльної 'l'llQрЧОСТі щоби-

.• : • • • : •• • • .•

ма'Є п.lдвн-

з д.оступних

ЖИ·ГУЛІВСЬ-

ка ходова частина і де-

рев'ЯНИЙ каркас.

Але найБІльшу ува-

• нув =

• FlJro теж ,вав

привер-

ось ц'єй ДВОМlсниА

трудівник

.Мурашка..

сконструю-

автолюбитель

із

Боярки ВІктор Масе'Н-

= ЗОв на базІ moto-коnЯlCІки МОТОЦlІКлетного 1 • д:вотактного двигуна. • Висока маневрен1СТЬ

= мщроJtI"раЖ1(К доово-

• ляє з успіхом 8ИКОРК' • стов)"Вати 11 ДЛЯ що-

~

телІв

агLт.проб1Г

ав-rооо·рави 1 в

нашому містІ. У цьому

пnані чисnенннм ама торам

неоцІненну до-

шкопа

добровІльного

ПОМОГУ могли б подати товариства

автомото-

nюбителів і особливо

~~~

ФОТО М. ееМННОГ8_

І І

• •

= =

став вабmareJQUI:

У нашій нраїні вJtдається чимало книг ісТОРИf(О-ре. воnюцlйного напрямку. Особливе місце серед них по­ сідає серія .Полум'янl революціонери.. Виходить в?на у видавництвІ .Политиздат. ось уже майж~ де­ в ятнадцять років. Мета серП розповісти про рево­ nюціонерів

всіх часів і

континентів.

Хочу звернути увагу книгоnюбlв на книги, Які ви­ йшли протягом останнІх рокІв .

Ім'я .Константин Суханов. носять кораблІ. вулиці. школи. Гол<;>ва Владивостоцького Совпеда загинув під час контрреволюційного заколоту в 1918 роцІ. Це був один Із найбільш напружених епізодів боротьби за владу Рад на Далекому СхоДі. Ось цьому поnум'яно­ му

революціонеру

і

присвячена

книга

журналіста

Павла Демидова і ГрИГОРІЯ Суханова .ВспоминаЙ н дальше.. У ГригорІя Суханова в ЖИТТІ дві гоnовні справи ~ служба на флотІ 1 вшанування пам'яті свого батька, якому І присвячена ця книга.

У серії .ПОЛУМ'ЯНі революцІонери. вийшли повісті М. КУ,зьміна .Меч і плуг. про Г. Котовського та .СВітанок. про Ф. Сергєєва (Артема). І ось нова

книга , яка побачила світ в цьому році, .Вогненна ДОЛЯ.. В центрі книги образ Сергія Лазо героя боротьби за Радянську владу в Сибіру 1 на Далекому Сході. Про С. Лазо уже написано немало книг, знято фільм . • Вогненна доля. ~ нова зустріч з цією ціка­ nюд!:'ною,

що

трагічно

загинула

вtд

рук

ворогіВ

Читається ВОНа з неослабною увагою.

В. Осипов -

ВІДОмий автор багатьох книг п'єс 1(1-

носценарlIв. Floro повІсть .Пролісок. -

перша в' на­

шій ЛітературІ спроба художнього твору ПJ)() Г. В. Плеханова, пропагандиста ідей К Маркса в РосІї ке­

рІвника

групи .ЗвІльнення праці..

Г. В. Плех~нов

зІграв значну роль в духовному пробудженНі РосП.

Повість Б. Хотимського .НепримиреННіСть. РО8КРИ­

FI. Варейкlса члена Комуністичної партії з 1913 року, активного учасни­

ває перeJl. нами сторІнки БІографії

ка боротьби за владу Рад в Підмосков'ї, на Україні, Поволжі. ЛІтом 1918 року FI. ВарейкІс керував ліквІ­ дацією заколоту

есерів. спрямованого на зрив

Брест­

ського миру. Чей героїчний епІзод І став кульмІнаЦІєю сюжету

Ф.

повіСТІ.

Афаиасьєв

-

робіТН!f.к-революцlонер,

учасник

марксистського руху

в

ПетербурзІ, загинув вІд рук

шу Історичну ПQВість

Г.

Комраков

чорносотенців в 1905 роцІ. FlOMY присвятив' свою пер­

• Міст

в безкінеч­

нІсть., яка вже виходить другим виданням.

• •

наШВlЛі .Сонцеворот., Ф. TaYPha-«Барикади на Прес­ нІ. і багато Інших творІв цієї серії. Кожна така кни­ га знайомить нас з біографіЄЮ революцІонера . борця за щастя людей.

І

• •

Ог.ляд можна продовжити.

Це повІСТІ С . Демурха­

лицях. Наш район, на жаль.

ше

міських ву·

.•.......................•...................................•

• ~

цей

відчуТJDIIII

ці твори . можна використати в первинних оргаНіза­ • ціях нниголюбів. готуючи книжкові виставки , обгово­ • рення, тематичНІ вечори, присвячеНі 70-рlччю Веnи­ : ; . кОго Жовтня . Іх ви зва.йдете у фондах бібліотек нашо­ го міста . :. С. КОРОСТОВА,

денних noУ3До)( на на-

І лружених •

стане

матерlал1-в:

Е

-=

легкий. практичний, а Броварщини. Можливо. товлений

автошляхами

••

І гу броварчан

• ••

десяти років поч&в кур-

автомоБІля. ВI·н д.осить СУ'ООТИ головне -

Зараз, коа особливо

ІОвІлею Benвкoro ЖовТНJI, .ростав 1втерес широкоro Кола читачів до творів про repoiB Benuoro ЖовТНJI, IQIX .лицарlв без страху І ~OKOPY',

революціl.

БрeJ<.OМ із

саморобний причіп для

• • : • ; • : • • •

РЕВОЛЮЦІОНЕРИ

вою

ІНІ

сто кІЛОМе1рlо,

•= Боярки

. М. ЛЕВЧЕНКО, засТуПВИК Анректора ЦБС.

~

: • • : • : •

Бородянку, М<І-

гос­

ментаnьні КінофІльми.

(ТАРС) .

8 •

Фастів. Легковушка ЗІС-І10

сіЛЬСЬКОМу

тонн зерна

:

Бере·

в

Аналіз зробленого в оБГ9ворюваному пи·тацнl зроби· ла директор ЦБС М . Ф . ДИ'lаківська. Потім бібліотекаРІ обмінялися досвідом роботи. УвазІ учасників семінару , були представлені нннж­ кова виставка .Наука і передовий досвід сільсько­ господарсьному внробництву., а також тематичні доку_

з гектара.

•:

Баришівку, Ір-

прогресу

віддіnенням УкрНДІНТІ С. І . ЗадвіРниЇі.

від~овlдних умов зрошен­ ня і удобрення гр.ylНТу дає

!

І лав-Х'мельницьний, Яго

=

господарства О . М . Чижик. своєчасного наДХОДіЖення інформації про досягнения досвІду, ролі в цьому біб­

рення

•і ••І

Іровинних . автом06іЛIВ. B~H ПРОЙде через мІста Бориспіль, Переяс-

= КCl/рів,

. реалlзацlї

завершилИ роботи по ви­

Г. поляковл.

агітпро-

Згурівку,

І

розвиток кормової бази.

са,мор06нИ'Х і СТ<І-

• тин, : зань. • П!інь.

прогресу

.. ,Липень називають ма-

1(івкою літа. Чим вІн при-

• •

У відповіді, яку надЬсла­ воду

біс

ції. і зокрема сметани. колективом молокозаводу. ли

гий обласний

науково технічному

линництва , «Фондуля., ЯІ~і проаоДять досліДЖен. ня по зернових, технlчнюс

до

рах стаІУГу'вав доу-

: •

життІ,. було опублІковано критичний матеріал про випуск неякісної ПРОдуК'

ПрацІвники

-

Продовольчої програми", який проходив на базі Зази­ м'янської СIЛЬС_ЬКОї бібліотеки. В ньому взяли участь біблІотекарі раиону, спеціалісти радгоспу імені Кірова.

лови ради РАПО по тваринництву О. І. Новапь, провід-.

приступлять

: 6 ЛИПНЯ у Бро.в<l-

червня ц. р. У • Новому

9

J(ЛЮ'

Названим питанням був присвячений семінар .Шблі­ отеки

скир-

но

УМІЛИХ

!

заголОВКОМ

об'­

•................................................. ....,.....• • .екран

таким

особливу увагу ПРJtДіЛЯЮТЬ пропагаНДі літератури, яка сприяє росту ідейно-політнчного, haykobo-техніЧНОГQ рІвня населення, широкій орієнтації трудящих в акту­ альних економічних питаннях, прагнуть розширити сферу впnиву на трудові колективи, змІцнювати з ни­

румунського науководослідного інституту рос­

•і ВИТВОРИ РУК •Е

Під

З

Згідно з вимогами, визначеними ХХVП З'Уздом КПРС, бібліотеки 'мають сприяти підвищенню рівня економіч­

ми ділові зв'язки.

промислових

підприємствах республіки.

~

"Дещо про "оквфірвну сметану"

які пра­

почула 11 того дня на ад-

тування соломи. 'l'ак було :11 торік.

господарям.

цювати

року

чових напрямів розвитку yropcbKoY науки. Такі центри успішно Діють.

н ть коси, ростуть СТ жки

сіна, котре наАбnижчим часом буде завезено в двір

цього

Зл06інському. БІльшість із них ветерани рад-

стануть жнива, вони друж-

і

почали

такІ пе­

великим,и

центрами,

КНИГОЛЮS

них знань населення. У зв'язку з цим БІБЛІотеки району

техніЧ­

єднань безпосередньо на виробництві останнім ча­

жали вони. І тепер дзвея

десятьма

науковими

_

8 . . ..

НТП І БІБЛІО-ТЕКИ

ШДВищити

Перець і Володимир Осипчук удвох зібрали 1 спресували вже 1100 тонн

І силосу, і сінажу.

КНИГОЛЮБ

ПАОНети

6езпечили тварнн поживними кормами. Частину Ух навіть змогли відпустити сусідам: 1 соломн,

*

14.4-"nНЯ ІН, JНII~

ПУАItС"'---

заворичанн вперше за ба- змагання., НОТРИЙ вивіше_

гато років повн,j,стю

...._ •••••РІ

бу.в

представлений

однкм

ли-

автомобl-

~

ГОЛова меТОАнчноі ради МlСЬКО! організацІІ

товариства lCIПIroлюБШ.

.


.... .І'ТОРОК,

1.

ІІИПНJI

рр. ФІльм 2 еМн більшовнкк •. 21.00 Час. 21.40 Sудапештсьииll калей-

ЗАГ АnЬНОСОIOЗНА ПРОГРАМА ЦТ

'1 ОО .90

хвилин •. Раикова . IНформацlйио,музичиа

доскоп.

В~ЛИКОІ'О

Жовтня. В. І. ЛеНlИ. Сто· 'рlнки ЖИТ1'Я ТелефІльм

сlз

іскри.....

рр.

Фільм

1900-1907

І

•.

свободи ОЧевндне

9.45

.Вlтер

-

неймовір

cbl-tl.

І)

1i0

Новини. «Наш добркй майстер.. Муз"ч"" казка для дітеА.. Іо 50 ФІльм еМи звинув,,·

сНа

11 50

10.45 Новиии. 16.00 Новини. 16.15 Мамкиа 16.45 сСвlт

серІя

шляху

п .. " .. будо·

ВИ.,

ШI<()ла. . 1'ВОІ)( . захОП' Дрн телефІЛЬМИ.

17 ЗО НовИни. 17'35 М Равель. · та 3 бaJ1ету

12.35 16.30

НОВННИ. Нови"и

ФІльм

11 • Z

сКОрпус

I·З.25 Грають

1-7

юнІ

.

Jr ...- -_____ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _• •

Т Т

В

ВечІрнІй випуск.'

11 ЗАГАIІ"НQСОI03НА ПРОГРА"А Ц1' 1 ПЕРЕДАЧІ НА НИІВ ТА О&ІІАСТ"

2З.15 ВідповідІ на запитання гmrдачів сСуботнlх зуст­

музнкан­

Новнни. сМетелик І Бантик •. ЛJlлькова 8l1става. 25 сlIpопагакдист.. На запитання' про

11

ж

ген,-

рала ШУбникова •. Село і IIЮ~. Новиии.

12.40 13.10

ти

10 15

2

11.15

16 зо 16.40

ПРОГРАМА УКРА'НСЬКОГО ТЄІІЕ&АЧЕННЯ

чуємо..

не.

лень>.

у

2З.І0 К1нОпанораМIt.

830 ТаицlOЮТЬ дІти. 70-річчя

CьoronHi

22.55

ПРQI·рьма.

в' 4-5 До

-

розвнтО/<

національних вІдносин в СРСР відповідають уче· нІ. Передача 1. 18.00 сНаука І час •. 1830 Концерт з творів Ф. ЛІста. 19.00 А,,",уальна камера. 19.35 сІ тІльки музика .•. :.ІО 35 ВечІрня гімнаСТИКА.

річей •.

8.00

".20

11 3АГAllЬНОСОlO3НА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕААЧІ МАо. ниlВ ТА О&,"АСУ" 8.00 Гімнастика. 8.20 РозповІді про ХУДОЖ­

слово..

ФІльм

сУся

справа

«Лелеченя І опудало •. Прем'єра фільму-виста­ ВН Челябlнсltкого облас­

9.40

ного

творІв.

в

..

H~.55 До

7().рIЧЧ!!

~oг_

Жовти •. В. І. Ле рlики

ЖИТ1'1J.

НеФ' ш'fO

Тел .... H~008~=

.1з Іскри. .•.

рр. ФІЛЬМ 1'- с своБОjlИ)' 21.00 Час. :.;1 4() До иаЦІональиОГО

СВІІ-

Франції Дня .в:Nn'ТЯ БастілЦ. програма 4'eJleбаченнЯ фра\lцl!..-. 22.40 сьогодиі у CD.·... _ :.!2.55 Співає Шарлlo IІ.зна вур (Францlя~.

n,"OfPA"A УКРАП'СЬКОГО tupA-,ЕНИА

w ОО

l'U',15

ФіЛІом «Ми звннувачу-

lbJO Нов.ии.

С

надій..

.

Дря JJJкол!!рlв с

17.&5 '1'еЛефlлlo"

TaP'IJI

сСпраІР час. І I(..JWII'. і 7.ЗО «ПереБУДОВ" ~-"'",e"MA чериівецькиі! ком6lИIІ'І'.

18.00

_vv

ЛlОбнтелям

спІву.

16.30 Актуальна 19.00 ЧемпІонат

Xopqвoro

срср

- сШахтар._ 20.45 На добранІч. J(lткt 21.00 Час._ .якщо

.OJII~Ш.

J\j(Тyалька lfall~P"

чфній

П~·

ВНПУСIf.

. tI ЗАГ AII"HOCOI03~

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕР НА КИІВ ТА О&JlАС

..

ЧІ,

~.OO Гімиас'l'ИlЩ. ts.:Ю Doдорож по

Іл_ене.ь кому заповІднику. 8.40 Російська мова. 9.10 Грає оркестр дУ]СОВИХ інструментІв театру СРСР.

B~"KOГO

.

9.3()

Французька 1(> (){, БУДИЛЬНИК.

11088.

10 30 ФІльм «Женцl-. 12:(,5 «Далекий СХіД.. 1«(80' журнал..

1215

Фільм

-- nl'l'1lM . • Лlс'}­

вІ

гойдалки». Служу Р8дяисW(ом:у СОlOзу;

13.20 1420 14.25

Новнни.

16.00

МУз.

&:есвітні лІтнІ дентс"кl Ігри.

телефІльм

СтУ'

ппуск.

AiaТORpoc.

Чемпlока"

Європ •. 1-8.Мі Рит... lчна

19.15

с ... До

старшІ •. ВечІрня

20.00 20.15 21.00

гlмкаC'fИна. шlстна"цlІ'І'Н казка,

Міжнаро"иа

панорама.

Час. :l!4(). ЕкраиlзацlJl лlтера'l')'р­ НИХ творІв . • 8Iтрогоииа •. 23.05 Новини.

СЕРЕДА. І

7.00

• 15

ПИ ПИ"

3АГАllЬНОС01О3НА

npOf"PAMA

ЦТ

сІЮ хвилин •. Ранкова

Інформаційно-музична прогvама,

8.::;0

Грає О. Кореаков (скрнпка). 8.4'5 До 70-рlччя Велнкого Жовтия. В. І. Ленlк. Сто­

рІнки життя. ТелефІльм сІз Іскри..... llJOO-l007 рр. Фільм 1 - сВІтер

2 бlльWовиlf,Н •.

своБОДН..

еМи

-

10.50 16.00 16.10 16,25

ФІлІоМ

НОвинн. Новннн. Док. фlЛь~. сЧюго І чому.. Пере­ дача ДЛЯ дІтей. 16.55 Новини. 17.00 сТри монологи про ..у. зику».

17.55 18.45

Док. телефl,1ЬМ. Сьогодні у світі. НІ.ОО СпІває І TaHЦIOЄ мОЛО-

J(lCTb.

19.15 .БА!М продовжується. l&.ОО Ко_ни. 19 55 До 70-рlччlr Велмкоl10 Жовтня. В. І. Леиін. 0r0рlНЮІ

«Іа

17.0.')

.Агропром: проблеми І пошукн. IршаВСloке РАПО 3акарпатської об· ластІ. 17.35 КОнцерТ днт"чої ху-

с3'

18.00

самодlЯЛloностl.

ЛlOдьми

і

ДЛЯ

лю­

життя

!CKplf......

Телефlп..м

1000

l'Ю7

20.45 На ДОбранlч. 21.00 Час. 21.40 МолодІжна

козаки

19.00 19.35 20.35 20.45

•.

Актуальна камера.

У кадрІ Вечірня На

І за наДР0". гімнастика.

добранJч.

дІти!

21.40 сАвтографи друзІв •.

3аслужею.Й ар1'НСТ Мол­ давськоу ну.

РСР

І.

СУРуЧа­

2J.З.15 Актуальна намера. Ве­ ЧlРnій

випуCfC.

11 3AfAJlbHOCOlO3HA

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕААЧІ НА НИJВ ТА O&IIAtTb

8.00 ГІмнастика. 8.20 сМолодість краінн •.

РОЗП081дь про &:есоюзну

ХУДОжників.

мОлодих

8.50 сІ МУзика звучал..... _ Про І Всесоюзне

свято

9.20 К. ПаУСТОВСЬКИЙ. сМе­ щорська СТорона •. 9.50 Німецька мова. 10.20 Джерела. 10.50 ФІльм сВі'l'pOгонка •• 1(2.15 Грає Е. МосквіТіна (арфа) . дIТIІМ. сДо12.25 Фільм 13 . ~'ti~':.:йи. ПОЗДОРОвляюІ •. 13.55 Всесвітні лІти і студентські

НА КИІВ ТА О&ІІАСТ"

~.4'5 Концерт оркестру на­ еодних інструментів Держтелерадіо Таджиць­ коІ РСР. 9.25 Іспанська мова. 9.55 Мемина школа. 10.25 д. Кабалевський. Кои­ церт Н. 2 АЛя вЮлои.. елі

3 10.55

Є. СВЄТЛ8иов. сСlЛьсlo­ ка доба •. Сюїта ДЛІІ квік­ Т[ІІТУ дУХОВИХ IlIC'rрумеи­ тів. 12.2$ ФІльм сСекрет вели­ кого оповідача •. 1·3'.315 Програма Алтайського телебачення..

14.35 14.40

Новнин. Всесвітиl

18.00 16.15 18.45 19.00 20.00 20.15

Новин,н. Рнтмічиа гіlll.иастина. Док. фільм. ~б маНДРівникІв. ВечІрня каака. «Співдружнlс,.ь •. Теле­

дентськІ

журнал

конує З'. Кочнш пІано). 23.10 Ковини.

І

.

8.:Ю НароднІ мелодІІ. 8.45 До 7()..рlччя Великого Жовтня. В. І. Ленін. Сто­ рінкн жнття, Фільм 2 «Ми більшовикн •. ФІльм 3 - сНа штурм самОДержавства

lС.55 НІовини.

•.

16.00 Новини. 16.10 сдllла і турботи агро­ . прому.. Док. фІльми. 16'.40 сСпорт і особисТість •. В.

Абалаков.

17.10

Програма

16'.00

с ... До

Іраку.

телеба"lення

шl'СтнаДЦЯТJf

старшІ •. 18.45 СьогоднІ у свІтІ. 19.00 м.ультфJлыl4 •. 19.20 Перебудова І

гласматерІаламн Пленуму ЦК

нІсть. 3а червневого НlПРС. 19.45 Новини. 19.50 до '7О-річчя 8елиного Жовтня. В. І. Ленін. Сто­ ріН·1QJ ЖИТТЯ. Телефільм сlз Іскри..... llJOO-l007 рр, ФІльм З сНа штурм

самодержавства

•.

Час. Зустріч з поетом Ошаиіинм в Концертиlй CтYJ(ly ОстанкІно. :Ю.40 Сьогодні у свІті. 22.55 Музична вистава· сШ­ ратський трикутним.. аа оперою Г. Доніцетті сРI­

21.00 211.40

та

JI.

•.

ПРОГРА"А УК,"АІНСЬКОГО ТЕІІЕ&АЧЕНН" Новннн. с3Jyс'І'Рlчі кому залі •.

10.00 10.15

;r.t

концерт. програма.

17 ІІИП"'''

ЗАГАJlЬНОСОlO3НА ПРОГРАМА

ЦТ

ХВIIJЩН •. Ренкова інформаційно-музнчна

7.00 «90

щю.·рама.

Грає

Московська

струментальна

Олімпійсь­

Ін­

капела.

8.50

До 70-річ_ Великого Жовтня. В. І. ЛенІн .. Сто­ РіНIQJ життя. ТеЛефІлІоМ сlз Іскрн ..... llJOO-11Ю7 рр. ФІЛьм З сНа· Ш'l')'рм самодержавства

•.

БАМ продовжується. Новнии. Новнн •.

ГеРОI д.

Лондона

І

свяТ0

·таицю.

18.10 Дон. фІльм. 18.30 Мультфільм. 18.45 Сьогодні У свІтІ. 19.00 Новатори і консерватори.

19.ЗО Фільм сБез свІдкІв •. Час. «Зелена Гура-87.. Фе­

21.00 21.40

стивал.. рВдянсЬКОі пІснІ. 2З.35 Сьогодні У свІті. 2З.50 Кіноафіша.

СУ.ОТ'\' &8 JrtIПН" ЗАГАJI"НОСОIOЗН.\

Інформаційно-музична ПJЮграма.

квартет.

9.55 Музика Рух безміста. небезпеки. 10.25

1І_00су:~:.ківський день -

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕJlЕ~АЧЕИН" 10.00 Новини.

U.І0 сКазка про ДрьомушКУ.. JIIIпькова вистава. Новнни. МолодІжна СтУдІя сГарт._

життя

17.10

•.

иорма

Співав народна артист­ ка УРСР Ніна МатвІєн­

ко.

17.25

сПропагаидист •. На

38-

пнтаиняпро роавнток на­

ціоиальних вlдиосин в СРСР вІдповідають уче­

нІ. Передача 11. для шкоmrрlв.

18.00

ант

18.ЗО

•.

Муз.

фільм

сВарІ­

сКохаиня

,.ихіІ слова •. Актуальна камера.

19.00

І9.З5·

Музн~ні зустрічі .. ВечірЮl гІмнастика. На добраніч, дітиl Час. ТелефІльм' сПом.лна ТонІ Вендlса •. І серІя. 22.45 AКТYВ!lЬHa камера.

20.35 20.45 21.00 21.40

АДРЕЄА РЕАМЩІІ: Т."","и: 1МІ'81С'1'ОР8

••

журнал.

14.ЗО Новиин.

5-13-91; ........ 1.

РиТМlчиа к<нщерт

иецького

Фести-

11.4'5

сЗ

артистів

програма.

образотворчого декора­ тивно-прикладного мн­ стецтва

та

роБІт

май­

стріВ-уМільцІв.

до '7О-річчя Великого Жовтня . .програма БІло­

17.35

руського

телебачения.

19.00 Актуальна 1'9'.315 С'Майстрн

камера.

гумору •. Передача -за листами гля­

20.35

Телефільм

20.45 21.00 21.40

На добраиlч. дітн! Час. сІ ЛlOбов. І шана •. Зу­

сПовІдомте,

зроблено .....

що

стрІч митців трудІвниками

ровського

го

України з ДнІпропет­

металургІйно­

заводу

Ім.

Г,

Петров­

ського.

Актуальна камера. чірн4й аИhуск.

Ве­

23.10

tl ~АГАIlЬНОСОIOЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ tA 0611АСТЬ

8.00 8.2.0 8.40

На зарядку ставаЙ! діак. фІльм. РосІйська мова.

'ІНО сВітчнзни рІднІ Імена.•. Дон.

9.35

.

фільм.

сlз

скаРбницІ

музнчної

світової

культури..

Шостакович. фоніЯ.

10.30 cHelfl'ap 10.55

Ha,iUJ •. J1poграма

12.15

Фестиваль

П'ята

Д.

снм­

забайкальсь,

ких

Естонського

телебачення.

національ­

них

театрів

краУни. А. AJrабаt;в. сПросто знаllо­ мий.. ФІльм-вистава. 14.15 МdжнародНий Фесткваль

телепрограм

народ­

ноі творчості сВеселка •. сЛІсні f танці' Іракуо. 14.4,5 м,уnьтфlЛ~м. .

до 7О:річчя Велнкого Жовтня. сСторlнки ра­

115.20

ДЯИСЬJ<ого

тература

2,

мистецтва.

І

театр..

16.Зб ВсесвІти і дентськІ

сПісні,

1&.35

дорогах

Ігри.

nітиі

•.

не.

ВечІрня

Кінний

на

спорт.

23.15 20.30

•.

Маленький Новини.

в

неймовір­

-

казка.

юзнJ змагания. Час. Фільм еДІти

21.00 21.40

сту-

народженІ

Очевидне

19.00

ЛІ­

ФІльм

Всесо·

Ванюши­

концеJ)1.

9

До-

театру

опери

Ре,цauoр

украfж:ькоУ

класи'

А_ ВОЛОШИНЕНІ«).

та балету.·

карод_

гімнастика.

иоІ творчості сВеселка.. • :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Шсні і танцІ Іраку.

. 15.20 До ювілею Великого: Жовтия. сlсторll немерк,. КуЧІ

рядки.

Фільм

Районний комбінат KOMYH~"HHX під,приемств

сВи-.

БІр мети •. І і 2 серlУ. У 8

18.0'Ae~~~ ;-р::::а~И'

Ig:gg ~'::Ф~ьм сТрудlвнн-

ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ

УТЕПЛЕН

Нd

,.

= ТА ЧИСТКУ ДИМОХОДІВ 8 • В бу.ц~'tнках, _кі знаход,_т.,с- ,атеритор 1 ра ону. = ПіСJ1Я проведення робіт видаються ~іДПО8ідні i~

й

кн моря •. J серія. І акти. Житe.rtям, які не проведуть В СВОІХ будик21.00 Час. • а я не бу 21.40 У суботу· ввечерІ. Кл У 6 • ках утеПЛetiНJf дим(}хОДIВ, акти вид ватис -

1

арТистіВ кІно.

2З.20 Новинн.

2З.30 Оперета, оперета.

ДУТЬ.

.• • Акти видані іншими підприемстаами, ие АІИС"І.

ПРОГРАМА УКРА'НС"КОГО. ТEllЕ&АЧЕННЯ •

10;00 Новини. 10.15 РитмІчна гімнаСТІІка. 10.45 ФІЛьм для дітей' сНові ПРНГОДИ Кота у '1060тих •. 12.10 сНа хвклl дружби... ВистyJi

хоровоІ

Азербайджану _

капели

Н а ш'а

прес'а :с. . Велика Димерка . ,вул . Вок·

а...

• ал на • З Ь . •

А.міністраці ••

=

: • •

MOJlOKOSUOAY иа постійну роботу

сДоброго вам здоро-. в'я.. Бальнеологічне лі-.

ПОТ Р І Б Н І:

кування.

І

елеКТР1lК, слюсарі, робітн~ки у .ироБИJl".Й цех. 3bepta-тисJt за адресою: Бровари,

ІЗ.ЗО сГракl п1анання.. Жнва І смертва. вода. • 14.10 Муз. фільм «Спогадн. про військовий оркестр.. ]5.00 «СуботнІ зустрІчі.. • Проблеми абережеиия

8.

дендропаркІв Украlви_

=

5,

=

ПРО"'J(ом~иату райспоживспілки

16.30 сСкарби музеJв УкраУни. . Вироби коваnlв КИ-. Ю.4~с:~g~~~~I·кларнети~. 11

ВСесоюзний Фестиваль. саМОдіяльноІ художиьоІ І творчостІ, присвячений'

МОЛОКQзавод..

НА РОБОТ)' ПОТРІБНІ: б • обвальник" та учні О ваЛ.НИКI8

70-ptччlO Великого ЖОВТ_

на.

Бо-

вул.

• женка,

б

Івано-ФранкІвська

у КОІ асии

18.00cm:;~ic СРСР' з фут60_

й

цех.

• За ДOBiДKa~H ~вертат~ся: м. Бровари, ~ул. Болу. 1/16 фіналу. сЛокомо.- : гунська 22 ВІДДІЛ каДРI.в. тив» ~ .Дииамо. (Киів). 8 : . . . . . . . .'. . . .'........................................і 19.45 Актуальна. камера. 20.:Z0 сЧарівнІ звуки.. кон-.

20.5~e~a добранІ... дlти[

21.00 :ZI.4O

Час. ТелефІЛьм

».46

Актуаль"~

Тоиl Вендіса..

І

сПомилка

:z серІа. намера.

ВечірнІЙ ВllПуск. сСвlт поезіТ •.

23.15

К.

ва

КолеlCl'И8И мІжрайонного виробничого управл!ння га­ .овОго господарства та &lлоцеркlвського спеЦІалІзова­ ного сантехliічиого моктажного управnіиня глн60КО су­ МУЮТЬ

І

і

.•

З

приводУ

цl81U1Кa

IIJfСлоВ1ПOlOТЬ

передчасної

смертІ

КОЛНJJJИЬОГО

пра-

ОАНОРОГА "НКОІІИ flllllча

щире спl8ЧУТТЯ рlДИНМ та близьким по­

кійного.

"юшков.

25_, I(.IlICWIa

oШcn.,

. . . . . . . ., 8і......... ІМ.

- ........; 81"""'1 МlpтlАиOto ,"ИТТІ'І - ......1.; • ..,_ _" .........

cet'cpeт.p", .'МІ"}' с'" ОМ.....

,ІІІоМо...." .... 8Оі роаоти -

lQ.15 10.46

м()ви.

Слава солдатська. спо музеях І виста­

2.0.00 :00.15

ка.. ФІльм-концерт про творчІсть диригента К. Іванова. 14.00 сСпIВдРужнlсть.. Теле-

Культу·

вочних залах.. Відеоре­ портаж з Республікаисьвиставки самодІялького

кої

З серlУ:

21.00 Час. . 21.40 ФуТбольний огляД, 212.25 Кtиопаиорама. 26.10 Новики .

13.20 Новиви.

12.55 13.1()

і

:;!

української

ка

16.00 17.00

ТелефІльм' ~Трудів,,и-

ки моря..

Програми сДля всіх І для кожного. на. ВАМІ. Передача І. ]З.lО сМое життя _ музи-

10.00 Новнии. 10.15 Виробннча Г~MHaCТHKa, 10.25 Концерт. 11.10 В кадрІ І за кадром.

-

18.50

приймальна

14.50 Мlжиарояиий : валь телепрограм

Село і люди. сІмпровІзацІя •. Естрад·

ра

18.~~жкародиа панорама..

МУЛЬтфІЛьм.

12.50

16.ЗО Новини. «ТВерезІсть

ч~иають •. 1-2.2'5: Фотокоикурс сВат"кlвщина улюблена моя •. 12.30 Музичннй кІоск. 1:1.00 Сільська година. 141.00 Здоров·я. 14.45 Всесоюзннй телекон, курс «Товариш піснв •. 15.25 Перебудова: крок наступииЙ. 15.55 МультфШ"ми. 17.25 Новини. 17.30 сНаш дім.. Тележур-

8 30 Лі й 9'05 ABPB':-~H,! концерт. . ...е.. ка. 9.35 Грає ВlnЬИIOСЬК(l1t

ПРОГРАМА УI.СРАІНСItКОГО ТЕІІЄ.АЧЕНН"

16.40

Ма-

зам()в

14.45 15.30

nptJrpaмa.

ВиІзна

ке­

8.зо. РИтмічиа гІмнастика. 9.15 Тираж сСпортлото •. 9 ..30 Вудильннк. 1'0.00 Служу Радянському Союзу! . 11.00 Раннова пошта. 11.30 На,уково - ПОПУЛIlРНИЙ' фільм сВчнтелЬ'. якого

nPOrp ..... A ЦТ ~ .7.00 с90 хвилнн •. Ранкова

12_30 12.40

З

на

сЖиве СЛОВО..

інформаційно-музична

сЩОЛОХО8Ська весиа~. Про фольклорне.СВЯТО в

на

ления.

.011. й

14.00

НЕДІІІЯ, l' ІІИПНЯ І 3АГАllЬНОСОlO3НА ПРОГРА"А ЦТ 7.00 с90 ХВUJIИН •. Ранкова

20.30

станиці ВешеИСloкIЙ .• Час. Фільм .СалIOТ, рія •. 1 І 2 серіі. 23.55 НОВJlНИ.

сП' ятеро

М~льтфlльм

13.10

дачІв. с:ту-

ровим.

21.00 21.40

Фільм

об-

ба •. 19.45 ФІльм - концерТ .Про­ гулянка по старому Тал­ лІну •. 20.00 Иечірня назка. 20.15 Здоров·я. 2].00 Час. 21.40 ВсесвІтнІ лІтні студентські Ігри. Баскет­ бол. ФІнал. 23.00 Новинн.

Якщо хочеш бути З)tО­

20.15

НІкарагуа.

иа

18.15

братІ •. ІЗ ЗО На вашІ ЛИСТИ вІдпо­ вІдає ачителlo І .. Волков. 14.00 Новиик. 14.05 Всесвітиl лІТНІ сту· neHТCbl(i Ігри. 18.00 НОВИІІИ. 18.15 fpae иародниlt артнст РРФСР 1. Ойстрах (скрипка). 18.25 Шахова школа. Ю.55 Для всІх І для кож­ ного. сЯк обмІняти квар­ тиру?. 19.25 Док. ,.еnефільм. :ZO.OO Вечірня наака.

19.05 Пpdграма телебачення

МалIOК •.

еирані. сСмок і З серІя. І7.ЗО Новини. 17.35 ВСеросІйське

.

с90 ХІІИJIИИ •. Ранкова інформаЦійно-муаична

ко-

..

п' тниця,

10.00 10.35 16.00 16.15

7.00

Гооогрима.

художніх

Новнин.

23.10

(форте­

..

21.00 Час. 21.40 lreтpaдний 212.40 Спортивиа

ви­

3АГАIІ .. НОСОI03НА ПРОГРА"А ЦТ

сту-

..etc'l'88t8 'мо Тулн.

4.30

ЧЕТВЕР, 1& ІІИПН .. І

лlтиl

Ігри.

ВИСтУп

20.45

20.45 ДовІдкова СЛУЖба. 21')0 Час. 21.40 ФІЛьм сЛюдина. яка Шопена

яка

12.16

СlлЬСЬКОГОСП6дарський

Ф.

оркестром.

Фільм сЛюдина, сумнІвається •.

огляд.

Твори

Гімнаст"ка. Док. Фільмн.

8.00 8.20

Ігри.

сумнІвається.

Ве·

11 3АГАІІ"НОСОI03Н~ ПРОГРА"А ЦТ І ПЕРЕДАЧІ

18.00 Навики. 18.15 Музичний кіоск. 16.45 Док. телефІЛьм. 19.00 Сільська годика. 20 оо ВечІрня _зка. 20.15 сНа пол~ Київщнни •.

23.00

дІти:

студІя сГар'н. 2(3'.10 АкТуальна камера. чlрнllt випуск.

дей.. Професор К. О. Шахова. 18.30 Муз. фіnьм сСпlваlO'І'Ь

.ПI<:81

волинськнх озер •. 16.30 lt!oBIAKoBa слУЖба, 16.45 Мryльтипанорама. 17.45 еКиїВ. lНформаЦlйи.it

16.15

IЮкальної

ДуховоІ ІСузиин в Москві.

прасти.

123.00

ЛlОбителям

МУЗИIffl.

виставку творІв

камера.

футболу. «динамо .. ("иївl

:Н.4О Ф.iJl_

16.40

~I.oo ~EIC.

НОВІІКИ.

єм_ 1 серія. • 11 20 дОБРОГО' вам ЗДОlЮВ А. 11 50 новани.

11>.40

дентськl ігри.

дожньої

· та

.

ножурнал.

IЗ.lО ФІЛьм сРанковий ХіД •• 14.45 Мультфільм. 15.15 ДОІ(. телефільм. 16.15 ВсесВітні лІтні

червневого- Пnе·

ПеРедао

ляльок.

ІІ.ЗО "нтмн с:тародавнlоОГО Шахрнсабза. 12.00 Наш сад.' 12.30 .МузичниЙ порТрет•. Я. Романська. 13.00 сХочу все знати.. Кі-

дРУі'Н ~ЮІ .ДафlllС І

кпрс.

театру

ІО.ЗО СВітова художня куль­ тура. ГаБРіЄЛЬ ГаРСІа Маркес. По сторІнках

17.55 ДоК телефІль,,!. 18.45 сьогодні у свІт •. 19 оо МУЛloтфiJtьМ. 19'10 Перебуд,ова: крок на· СТ)'пииА. Зустріч з учас· нум у ЦК ча 3.

гІмнастнка.

9.1\1 Ранкова пошта.

ХлОя.,

инкам.

РитмІчна

8.40

ників. Народний худож­ ник Латвlйсько[ РСР

ниЯ ВІн •. Док. фІльм.

заповідне

Науково-попу-

лярннй фільм.

lI.ж. Скулме. 8.50 Л. Леонов. cJiaBana •. 9.30 Англійська мова. 10.00 Як мн вlДПОчнваємо. 10.30 1'ецефІльм сНебезпеч­

11.55 12.15

Гімнастика. сМезень -

кн.. ФІльм-вистава не ходи. Грицю. та вечорницІ •. Ш.ОО Новинн.

ttcnOA8fN". -

3.ст1nи .......,.ан,.-ера,

0'"'2-.2; _,.1.

.....'.

м.ресnои""" .ас

nP8МMcIIO.OQI1, ІІМСТ'. І

РІ!­

маС0-

Друк

І ...екс

друкованмй

14.740

81216.

офсетний.

ОБOllГ

арнуlU.

примІрникІв.

Замовnення

М

1

Тираж

32lі.

#109 1987  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you