Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Га:wта виходить

І

РААОННОІ

квітня

s f7

МІСЬКОГО

РАД

року

f937

ДЕПУТАТІВ

НАРОДНИХ

~

f09 (6357)

КОМПАРТІЇ ·УКРАЇНИ

Позавчора

у районному

ві;rбувся

ному Но~шартії УкраІни.

нув

питання

Будинку

ІХ •nленум міськ-

«Про

1якою

Він розгля-

підсумки

трав·

3 обговорених

А.

нів міськкому nарт!!

Було заслухано також інформацію

секретаря

організацій міста і району по винонаняю рішень XXVI з'їзду КПРС і

структор відділу організаційно-nар­ тійної роботи обкому . Комnартіl Ук­

рішень

УнраЇНИ'>, з

r.

раїни

у господарствах району скошені

Бузницького

Ф. Тк_а.'Іенко ..

тонн. Найбільше

'з?,готовлено

токи його заготовив

- 950 тонн його радгоспі «Русанів- І/

у

КІрова.

У радгоспах

8

ський>>. , 8 Поряд з заготівлею сіна продов-

ра,цrосп

імені

та на птахофабри-

ках району внrотовJІено 1776 тоня трав'яного борошва при рі'ІІІому ма-

жується заготівля сІнажу. FІого за-

ні 4150 тонн.

-

Rож'ну nогожу годину на nлощі 600 гектарів, tде на виготовлення віта­ використовують для заго- ударно трудяться механі- мінного трав'яного борош-

ни

кормодобувнИ- затори

радгоспу

П. С. Прима

та на

«Русанів- С. М. Хамбір. Вони скосили їх на площі

відnовід·

.. -·

КорJ'!Іодобувники

дарства

госпо-

зобов'язалися ·за­

ський». Незважаючи ІІа но lOO та 130 гентарів. готовити для громадсько­ ЕКрай несnриятливі погоZ(· На nідбираяні трав ста- го· тваринництва 3000 ні умови,

но

тут

заготовле- ранно

950 тонн сіна.

ні

трудяться

досвідче- тонн сіна.

механізатори

П.

О.

В. 1. Волівецький На носовиці багаторіч­ Рябий, Божко. них злакових трав, які У. та м. Частина скошених трав tосподарстві вирощуються

r.

секретар гавізацlі.

І. ЮРЧЕНКО, партійноУ ор-

(1982 р.)

травневого

Пленуму

ЦК

річчя сяч

мільйон

1

нурчат

256

ти­

одноденного

племптахорадгосп }кпРС, ПродовольчІй про­ віну ~·грамі велина увага приді­ реалізував 1 мільйон 43.3 Іляється розвитку птахів· тисяч штун, в то~1у числі

:.ництва,

виробництву яєць населенню

292

пос-rачання

Іх

те. щоб якнайбільше нурчат "ВИвести молодняка птиuі передачІ

npo

1 реалізувати його птахо-

Uри

і

населенню.

статтю

Іх

дарствам

фабрикам та іншим госпо· ють дарствам тресту «Київ· ниЦІ nтахоnром:~>

за

і

участь

длп:

птахагосnо­

швидно

nрацю­

Галина

чення

курчат

за

коп­

стаrтю

трудівниць

у

сн,'!адає

депутата

В.

ком

. голови

облвикоНІНому

обраний

депутат А. І.· Шульга, заступнинами · - депутати Л. І. Хорозова, В. Г. Маломуж, К. Т. Фурсов, секретарем облвиконкому депутат І. М. Сидоренко. Членами винонко:vІу облас" ної Ради обрано. депутат:в Ю. І. Виговського, М. М. Васнльченна. М. Я. Дерябlна, П. Г. Лісовського, К. . Ю. Лихошерста, В. П. 3алєвсько-

nор~дон

го, Л. В. Нещотну,

В.

М.

коміс!У об-

Нрім

ви:зонаwня nовноважень

мандатної

Рада утворила місій.

комітету

А. В. Печерова,

Цибулька.

:комІсії,

14

ще

Обласна Рада обрала Г. Гасеика головою

О.

о6ласна

постійних

комІтету народного сту'!ІІнйнами, голови

снладу.

Д. І. Ільіиа та Г. А. Кутового.

4. Затвердження начальників управоблаоної

Ради

6. У товорен-ня обласної

та'!'ів.

народ-

нерівників обла'-'І:ІJІU...-+-"""'=т•в~о..,р,..ил'""аf" цри. облвикоююм! і за. склад спостережної ном!·

організацій. 5. Утворення обласного народного контролю. номі

контролю, за., затверджено

Відповідно до дІючого законодавства }'кр· аїнсьної РСР обласна Рада

лінь, завідуючих відділами виконав. комітету

ко·

депутата обласного

З. Утво~ня постійних комі~!й обласно! Р'ади і затвердж€ЯІня їх

чого

М.

К()Мітету

сіІ, ком!сП в справах неnовнолітніх і комІсІї по боротьбі з пияцтвом, по

комісій . nри винон-

Ради

радлясьних традицІях, святах і абря-

нароДіНих дооу-

дах.

Обрання обл-асного суду. Про завдання Рад народних депутатів області, що випливають з рі-

Обласна Рада обрала обласний суд У складі голови, двох його аа· сrуnників, 15 членів суду і 250 марод'НИХ ·засідат.елів. Головою Київсь-

Брежнєва на Пленумі і лостанови Президії Верховної. Ради СРСР від

ня

7. 8.

шень трав•невого (1982 р.) '1.'!енуму цк КПРС, доповіді Генерального секретаря ЦН КПРС товариша Л. І. травня

1982

Прийняття

кого обдасиого суду обрано С. І. Карюка, заступниками голови В. А. Гузі.ІІ та О. С. Панєвіна.

року.

На сесії з доповіддю «Про завданРад нароДІних де[Jутатів області,

що

загальнообов'язко-

виnливають

з

рішень

трав.невоN

(1982 р.) Пленуму ЦН КПРС, доповід! Генерального . секретаря ЦК

вих рішень. На проnозицію депутата А. К. Деньги обласна Рада обрала мандатну комісію в снладі 14 депутатів. ГолЬвою мандатної . комісіІ обрано

І\ПРС товариша Л. І. Брежнєва на Пленумі і nостанови Президії Вер-

ховноІ Ради СРСР від 31 травнл 1982 року• вистуnив голова облви-

депутата Л. А. Середу. По доповіді мандатної коміс!У об.

нонкому депутат І. П. Лисенко. В о6говореному питаннІ облаона

лас-на Рада прийняла рішення, яким визнала повнова'ffіення всіх депута-

Рада nрийняла відповідне рішення. У робот! nершої сес:ї обласно!

тів, обраних до обласної Ради 20 чер.вня 1982 року в 275 виборчих округах.

заступник

Щоб внести більш ваго­ му частку у Продовольчу

Слово надається nершому секретарю обкому Компартії України де·

га•нізац!йно-партійної роботи ЦК Компарт!У України Ю. Д. Стеценко,

nропозиЦію

ПрезидІї

ВерховноУ

Української

програму,

колентяв

птахорадгоспу

реалізує

плем­

до

кінцq

ще

більше

мільйона

Федо­

плані на перше пів- с!Jвиа Висоцьна, які

і

пропозицію

сто процентів. На них рів­ няється в роботі І опера­ тор-сортувальниця Пар::t­ сковія Іванівна Строй.

Миколаївна одиого

і Євгенія

всесоюзному

ресnубліканському

оператори-сортуваль­ року

Кисіль

у

ц;Не 2 ІЮn.

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

На

сес~ї:

2. Обрання ви.конавчого облас,ної Ради.

9.

курсах операторів-сорту­ вальниць. Точність визна­

тисячІ. Це цих

завдання. насе- значно більше Вони виведені з яєцт,, Ленню. Працівники племодержаних від висонопро­ птахорадгосnу «Бровардунтивних курей-несучон. ський:~> багаrо дбають Під час сортування

,для

ли

.

31

Для птахофабрик і населення У рішеннях

ласної Ради ·депутат!.в.

них деnутатів,

ТР~lІ.Я1~ься алваято тівл! сіна

року

Цибулька обласна Рада обрала обл· виконком. Перuіи·м застvпником го• лови облви.t<онкому, обраний депутат М. С. Степаненко, першим заступни-

району,

зат,верджують

· роботи

Обрання мандатної

1.

19.606 тони. НайбіJІЬmе припасли цього цінного норму 6378 тонн у радгОспі «Авангард•, 2387

.nриродні та с!яиі трави на площі гектари, заскиртованО; 7359 тонн сіна при річному плані 39729

РАДИ

се~ія о··ласноІ

Миронів-ського

Де,путаrи

деннИй

кладено

;4824

ОБЛАСНОІ

Герой Соціалістичної Праці В. І. Ба. тура. На його пропозицію головою nершої сесії обласної Ради обрано другого секретаря абному _Ном-партП )'к,раїни депутата Г. І. Ревенха, сенрета.рем бригадира молоЧ:Ної ферми держллемзаводу «15 рон!в Жовтня• Переяслав-Хмельницького району депутата Н. І. Силяренко.

ЩОДЕІіИІК ЦОJІЬОВІХ РОВІ!

8

СЕСІЯ

Відбуші~я перша

У роботі пленуму. взяв· участь ін­

j

05ЛАСТІ

1982

Ради народних депутатів вісіМІнадця. того снликання. Її відкриа один з най~таріших депутатів обласної Ради .голова правлі-ння колгоспу !мені

комсомолу

В. М .. Рогача.

тійних Іїомітетів і бюро будівельних ХХVІ з'їзду НомпартіУ

мІськкому

УК РАТ Н И,

ВІСІМНАДЦЯТОГО СКЛИКАННЯ

першого

. v пленуму міськкому партії «Про роботу парпро виконання

ПЕРША

голову щськви·

конкому Л. Х._ Черненка,

лиnн91

9

nленум

цlйне nитання. у зв'язку з переходом на іншу роботу було виведено із складу бюро міськііому партії М. К Фесика та м. І. Норнійка. · ~ nартії • До складу бюро ~-уло введено чле­

міськкому

Д. Фролов.

nитань

ПА Р ТІ Т

КИІВСЬКОІ

П'ятниця

Вин­

прийняв відnовідні рішення. Пленум також розглянув організа·

зацв .. ~о випнають із його р1шень 1 доп~ющ товариша Л. І. Брежнєв'і <<Про 'Про;!овольчу програму СРСР ~~ пер\0:1 ~? 1990 рону і заходи по 11 peanJзaцlJ.<>. 3 доnовіддю .виступив перший секретар

r.

вичевко.

невого ( 1982_р.) ~ленуму ~Н НПРС l зав,дання МІ_ськОІ партійної . органі-

І

виступив завідуючий nромис.Jю­

во-транспортним відділом С.

1f К О Т

Реалізації .Продово.пьчоІ проrрамв-уваrу Рад

ПЛЕНУМ МІСЬККОМУ ку,1ьтури

К Ф М У М І С Т М

КОМІТЕТУ

курчат.

А. ФЕДОРОВИЧ.

бра-

Ради народних депутатів вісІмнадuятого склинання взяли участь перший

путату В. М. Цибульку. В!ІН в-носить обрати

головою

в'ідпов!дальн!

;иконав-

чого комІтету обласної Ради

цепута.

МінІстрІв

та

одного-

тати

n.

І.

Лисенка.

Деnутати

лосна обирають І. П. вою об.'Іииконному.

Лисе.и.ка

завідуючого

голо-

відділом

nрацівники

ВерховноІ

апарату

Ради

Ради

ор-

І

Ради

РСР.

;rепу.

СРСР

ховноУ Ради УкраJнсьної RиJвськоІ області.

І

Бер-

РСР

від

/ІИ-/НТЕРНАЦ/ОНАЛ/СТН---------------------------

РУКИ І

rЕ Т Ь

В І А ІІІ В А Н У!

Тривожні вісті, що надмдить la Ліl!аиу, rJIRбo• но хвилюють радоських mодеІ. На баrатоmодІПП мітингах, що nроходить по всій :краІвt, трудищt :вимагають негайно приборкати іараІльсь:ких arpecoplв.

На

crиRy

змін

просто-

ня•

інженер

Б.

М.

Ри­

ньою сnиною стоять аме-

рик-а.нсмсІ

імперіалісти,

прrнесту

від.нриває

гfІлова первинної зації товариства ~

органі-r3нан-

раїльськ!

агресори

кровоnролитну говорить віН.

ведvть

вІйну, - За Ух-

-

Н.

Холодько,

но

І.

приєднує свій пресувальниuя

сьних

окупантів

гаємо,

щоб

Об'єднаних

гнів-

-

засуджуf;мо

зброю, яною сіоністи вбпвають

мирних

mo,ne й . Jх-

зивести

Ізраїльські

сьна Із Лівану. - · Ми, молоді

вІй·

робіт-

На

трибуну

nрозвучав виступ молодо­ го с.-rюсаря М. В. Мальо-

ми

ваного.

сьогодні

закликаємо

усіх жінон планети друж-

но

вима-

Організація

Націй

від вибухів ворожих бомб і снарядів. А тому

ізраїль-

негай-

ЯІКі постачають Ум літани, но nритягла -їх до сувобомби. та.нки . та іншу . рої відnовідальностІ.

ре примішення одного з сов. Післи короткоУ Ін­ нІ варварськІ діІ нагадунайбільших цехів заводу формації ПJl~ ПОZІ!'і RЗ. ють безчинства гІтлерtв:пластмас заповнили pn- Близькому Сході він на. сьних фашистів. А тому 6!тнини, інженерно-тех- nає слово учаснино:в! Бе- ми. ветерани Великої нічні праuіFнини та служ- ликої ВІтчизояяної вІйни ВітчизняноJ війни, вимабовпІ підприе:мства. П. М. Разумову. га~мо невідяладно приnиТретя година дня. Мі-Ось уже місяць !3- нити аrрес.1ю І негаіtно ти.нг

нипm, голос

n!дн!м. а·

ється передова роб!тни•uя ц еху. С!(атерок А. к. Полотняк.

виступити

знедолених

матерів.

Гнівно злочиннІ

на

захист

арабських

н в

тру

сив

мога:

комсомольців

заводу,

юнан,

-

·

·

а

ро-

о

. зокрема. за:з>начив: Ізр аІ"л ь nроти палестинського народу здій-

- У мене двоє дітей 1 снює ганебну політину 'Іетверо внун!в, rово- геНоциду. 3 таким вар. риn. вона.·- Хочу, щоб варством миритися не вони жили під ttистим . можна. Народи св!ту no-

ноетайно і

люц ю, й

-

нег-а ного

ви·

від Л!·

мітингу од--

прийняли й

У які

І

наголо-

єдина

руки геть

затаврувавши вануІ дії тель-авівсь. ' Учасннни

1\ИХ окупантів, Н<~ttальник е б в С с ф ц ху

У

молоді

резо-

вимагаюrь

nрипиненнІ!

!" схвалюють миротобну зовнІшню полJ. тиІНу Радянського Союзу агрес 1 та

і нову мирнv Ін!uJатиІВу, висунуту ГенерАльним секретарем цк НПРС, притягти. Головою ПрР 3 ип~ї Вер­

мирним .меІ5ом. Тепер у винні неr~йно нашІ ~татери.нськ! серпя ·агресора до яннайсуво.,І-

ударив біль матерів ~11аа.ну, ·діти . яких гинуть

шоУ в!;щов!;::альнnсті! Грізною пересторогою

ховної

Ради

СРСР това-

ришем Л. І. Брежнєвим. А. ЗАРІЧНИ:Я•.


.- ' ..---

,~

...

-- -

' crop.

.l-}.,--,Еі · . .~L. '- .

СЬJШХ _ JІЕТН ~ В . ·МІІrЮааІв , Флотилt€11

~....:

J<омбіноваІ'Іих

теплоход~

Іnоnовнявся рад·.ІІнськи' то,рrовий флот . Ко рабели заводу

« Океан »

передали

Новоросійському

napq·

· НQвий ~

, тtавству

нафто­

рудовоз · <<'иван 'Тево с я н~ 130 тк-

1 вбдетонltажні стю

рідкі і -=.:т-·· -,:вmаm фІrІІІ'1:' у,....

споруджеиня

б.оока,

ники зобов'язалис11..

A\!(f ІменІ 4-ro енерrо-

а--п~о•" ІІкоrо • .",.•Іаn. гет.к.К

досягати ~ОfІІР/о~Х ;ІІІьіІоІdа \l.t011111:.

' здати шахту

таж

металоконструкцііі,

запІзо!іето.Іfу,..

бу.Іtе

. __

~ ~ тей•, ·дитяЧ~. Аrузіічна

.,_

.

, /

укласти

-~ ·~

:J

ІІі М ·A.J ;А: Є,

;;а-рювання· чІн~~Ею.

. jJіЩиІ:.'

· сtв6рецня..

дооомоtу

радГОсповІ,.

':"ff~ -1-.;с;f\На забУвати І nро_~с;оі:НалЬ~ иІ. !НШІНЩІ. 3а останні s~IG -рокі.е у ·Б-обри nу· в ани вир:шув.з::щс:-я, --але :re~v.н. цих робіт ь;е .завжди рад)·ва­ Щ<. · Ннні, пр1rл:ро~1. в се:т! tпоруд­ жуєтБся дитячнй сс:дои; fJе:tеться

пропагандистів

Сь_wод.ні розпов.ідь. дро

. ~рquаrаІ(ДИ.С...т..а.

система.

В!1І<Ла:ду

вс~ого

Н rзьму

Іл,1іч.а

. Аба· І;ІІСТ~, _цифрами;· фаююш, , u~охlдно~ по:ав. . . І Та!( .по ВС[Х'Т€1\ПІХ';УР'' • _ Після:!автра спlвбе- су. Дев ять тем~ дев ять сі а _ пояснив .. ,.__ Хо ,КОНС!JеІ<тів з донладним П:uйmc~t·. ·по цехз~ . п~ ..І~и~вlтлt:Н!'JЯМ проблем .і передІНИ 11отрібн~:~х , това: завдань, .з яю:мп зустрt·

"''М~ііа

·а . - ..б1л.іі. примнками.

jjІШfl

J:fУТЬСЯ СЛуХаЧІ Б Пр::ШТИЧ·

Цlв.віwuщІии .де.:сів 11 е 1!:1:" сп12,авах.

тільки

значить.

_:._

на·

І·· nрv:~унтив­

їхньої праці. · ··· ~. Вжтупи дсJіутат:в 1 <І не;:~аві:і:й·. се­ с:ї · з'асвідчн.1и їхшо · готЬ:"лі:сть. в'r!­ латн Е.1анн п.артН в Жі:!ТІЯ .. вияв;rrн Е:сть

]]C<Jc·;,J.ai. до~юrтИся п:двищення npo. ду~:т;-;шшсті прtщІ. ПроnоЗИц~ї оuран, Ц.В·, бу.'ІИ ду;І:е ItiHfi11:\!iІ і СіDСУ~~'ІИ· СЯ. р:;,;~;.их. сфер 8!\0HOM:ЧHOtq ·та: COJj:a. ·ьно,ку .тьтур!Иl)О жtІп Я:' .. ·-·· ..

Т!\н. ;1епутат ф. ·г. ФедоровсьюііІ Щltc .lЩН.ІJ. Ііі; необх:Дност;, . за,'ІучеіІ.н.іі гсщюних с.пец:а,.'Ііет-ів · · Дt) .... р:оз· нсн·R):

·

sa.'!btiQi роС{.УІ'ІІ сере);. вн6tJрцІв. роЗПСВ:дь ПрО стан СПр.!В.

Ух.·~:·я ЩІjре с:ю-

1\D. в.:Ji\.'Iti<:e в· ·.'tJ-одЕЖ. ftОО:У~:.1іннЯ ..~зр'J··

біЦЬ ваТО?ІІ:LІJІЛІ fЗНЄСО!і М<>С У.· д:й­ С.}\і;)'Щ!J :Про;1ОІJО.'lЬЧОЇ _.пpoi'.p<ll\'!11._

·

. У. и:льІ>ох виступах деnутатів· зrа­ дув:::щ:я один .щr;я)!ивий реверв ;зб!аь, ш·еF.ніІ- заrот:~лі

_,.;. ·

продукт;в

rІщрнщш·

цrва· розвgток особистНІС л:.;rсоб· ню: господарств rрома;щн. На. дУ~1-

Fofl'Qzн -~

ля

ііа га ·ваrІня. ~ема. ~ 1 урбо~~

також

роботи

чи підt'Отспщt~ ДІJ' ..

_. _·

.

. ст~~ 'FOEa~o_

Г!ІИбоко

1 розкриває

:,зу-,чtл(}; --доnомогти. ·'fаний

пагаіщиста.

кавалери

вих орденів

в!дtJ­

вtі

три

трудо•

Г. м. Грк­

~ІШ, М. І. Васьно. Пра~ю

Інших слухачІв танож вщ­ значено.

Зараз

всі вони

є !ір~щими виообничщща­

ми шдприєж:тва.

Можна

СМіЛИВО СНD.ЗаТИ,

rx

ЩО

1 партій• Воно не

тиьrш оаrато вимагає від Rомуніста, a.Jie И багаrо

. йому дає, аюивізуіочк 'уЧасть у вёіх 'сПравах 'кс). Леnтиву. з-мушуюч·и кр...... · · "

арr:;ущ;н: тиуно

Іергового заніh."я І, зро- rrrrтання п 1 ану

І@~ ·ЛРІtщпщ .:PQб.om про·

гадари,

Ному ні-. н~_ нав'~ання.

,

а

навчалися

Haщщ<:SJa,'"J. успіху сприяло

i\.:Ji<.:lJ, . аа:Jс;юпь _ду ;ке ба~ато стр:й .'!юдей.

іі. •nолі

·

ва

t.з .. матеріалу заняття· з його мі не тільки на підприєм• .·.Д<>:tty. К..L Аба.и~·м 011 а•. !~оретнчною обумов.1е- стві, ane й у міст! бри-

...

~о ру вакоющ~tу і народних· обрз.нu!в, a-дrr;e · віц того; як ·працюють ЦJ · зa­

культурп має бути· пuст_.йІю

якості.

.. (PA'f:AYJ,

__ дУ 00 ---~т.и<ІІ-101 партіі про r_:юзвпи .. · ~ ~~те- . · п ачи. ток радянсьRої · деі.юхрзт , ~ '~ У - на (JООоч:ому · ~!У~ 6Jі~5іадена на 32 сто~.r.:.u; ::..-.u~Ш'II!J!Wt11 ;~ Re!O р!ннах. Тут є --nЛ!їіГ .з"а· п~? 11. с~рави, труднощІ: НЯ'і'ТЯ,' вказана й·аго · !Vreтa. яг.1 вининають у прtщее-t-·в- .. - ·-- ----- · · -

r.а;щфlІ,а.ц~п .. р.~щоур]:іі.. ..Qьогодн! jю()ота магазин:в. з:н:лад~в торгівлі,

ся;сщrте.

пеr,еос~шслити д~

"· ··· б . _~г" ~о ро илос_я.. ~ому-

Во

. . .. · · .. .. . . !'l.as.rть при . поІ'Jі;fщому юстом

к. r. ,Абакумg~им

· знатtо.мс.тв1 з rюнспеJ;..т.ами ;r,ля того. tцоо заняттІ! • .~-Із---слухача1Юf .. у-- нього К -І. Абакумова .ві;:rчува, -грущ ·проходили. ·Цінаво, д-обрнН..· ді;'{Qsий . цттан?: єть~;t .вІ;щовідальИіст:ь а·в- з користю дл.я спрз.ви. Не Бо:zн- .--vозуміють ~ ІшмQrІі торд з~ свою ро~рту~.

.?с7анню~ :роль ;ТУТ Щ~і-~в

<;B.PJ'-9 нep{~t!fll:(~ .. -й<t!'Q' тур· _ ,·;:;- _..8.!1. так се.РІІО:ЗНD ;:о 1 иоr_о ~во_~чи~ нл~11: боту про занятт.я.с· _!',іо· -бJІ.: TY.t.T~CJ!__ ДQ но,rщQго ... за· .. СJ.,'Jа.;;щн,ш.І р.еащза.цlJІ

. 'іать, що вкладає всю ду· Іщпя?. ""- ·.;:щщ:rмл. ми :rno;rчoгo п.;~·н;.с.. є.однІЄІО ш;r у·rщr-·"СТ!р.l\ву. Та Oj O;IJ.1.QП:>,_p_::j_Зy повчіІІ~!;Я.:е 'j!HІ:f в н9 .,. ста. ", . .

ПpOП!IrQ.JiД.u·

.

го.· Велнюпr жит.tЄ611Й ·-:до-

.

ІЗ_ф()рМ З.:!ШСІ!еННЯ Щ!іі!І• %~о~о. пршщ~!ПУ. _тіс~ого

~-:-:: o.fi.t:~ -.~ .. в!дІ!QІзjg віН. :ЗВ !З.~J }<lШOl _lдео~ог!ч· слуші'Jа-- -=. ___ _н~_ можL_1накlШ'._н01_ .. рооопf з життям,;

свід. багатоfJічЕа

н Радянсьхій. _Арм.ії. до:. Адже рерєді м~що _сидя;ь _ п?аr;тикою. ~

ПОВНІІ.'ІИ ЦPQI1.CЦ:'WJ.1IIJ;:I: . НОМуН.СТИ. Н'Р. МНЮ . МО· с,ьюФ. QgJ:aж }:\уз~;>;vш Іл.лі: ·ра~-rьноrо пуа.ва- tотуваrи-

: .. . . . . . · · .• .:я: По!ано. " _· _Rj:вatq<Цi в }:{. І: А.б~к.\': -~ ~.?!Іяj-'Тя Б_ НуЗ_ьмf1·. I:li~ri~"ова_ ,~а. , зщІ__,ятт~к•...:,з.ав· ча., _рро~оJять· цlк!_БG, ,кNr. ni~~yвaє.ur иого г.rпr- активно .. Харан-rераим у fl9.'9'. .. Пtдror.oJ?KY. .І. _СЄR'Р!"Т цьому __ п~~анІ було _піДс5·м• lll~}.._!ltдгqroвf\U .. ПР9.~ТІ,і!:І. к_g~~-- ~}J;:юпаган:дист виЕfін . рет~льно. .rm:.x~.tQ,~Я ЯВ!і!!_ гmІбоrЦ_, знаш_Ііі. маЧf!..

"Неможливо

Є:ШаСТІ! ДОорИІІ план, ПО• п;ре;:рс;;,~ не осмис:швшк

н"вчальІ,~rо

ну~су,

зав•

~~~ь. якІ . витікають із хач~~ д:щ І.ерІвнина _і ~JIY• 1 •

·

··

·

Твсrt1ЧЙЙ план, ..,..:__reІІQJ'Н!Ть Нузьма · Ілліч,- -;

_.. -

мобі>Іізував мене як ·про­

ку депутата Н. К 'Ііалюх, --цijj <;ЩJ1: • в1 ·бІльше уваrи :ІІаІРТЬ nрйд\,'1ЯТ!і а;:~~;ін:страція радгоспу_ і B>f)!pttкo.м

до. ка.'kно1 _зу~:rР.І~і rз ,с~~У-. т~ріа.l_У.. Питання, особшr- паган;:rиста на цілеспрямо-

С{;n,ради.

ро~шовІдr·

0;\НіЄЮ

С!і.'ЩД(JВІ1Х · ~JC­

i;r

ТW!i ІЩ:ї ДОПО:'і!\JГН має 0)''1'11 ··:турбе:­ т-а про забе;з,п~ч.~нщІ цих.. .r.ocm:цapcra к-ормами.

Попереду

в

усІх

rрудів.нинів

рад·

го-спу <<Бобрицький» еелина. і НІІ.Пс-· ;!еrлнва- робота -по рщІлІЗ!Щ!У Продо' во.1ьчої програми. Ян Швидюj· будуть

хачам\! .. _У нього ~ з~ві!tдН во ЧіТКО

Проду\ІаНИЙ іrи

них у Рад,

цьому .ма.ють

адже

з:Rа!ШЯ

цього

иародНQТО

від

бути

· них

обра!І'І1я

.. J~~утатн І

!!Имаrає

:t681'p'.1

однсс.е.1ьц:в.

сnІвбесіди.

значимою.

·

r.

М.

Свидерсьноrо,

в ласеЕка._

а танож

ших. Та Іпаkше

. · ·'i'eR'cry

.тн;кц!У.

Ф.

й _іН·

й Jtіути

~

:~.---~--~

І wсти. А четверо з . кнх

~-------·

.. -.-_.....

----~--

цшно-демократична· ідеоі

rроJІІадсьне --ЖИТ\'Я

Ниєц та tншt.

.'!и~яіг~-и~~=::~~.":Г~~~~

lбt'>О·річчю .~іст'З .... _ . щес_9.fі_вченйх

Ниєва в h!_!_єв~. фшо~о.ФІЯ І! K11t=:l!-?.· і.сторіею .·розвитку ві.тчи,з.. ф!J!Qсофських МQrцщщсь\\ІЙ . . анадем і! .. няної культури. деюібристи І філософсьJ<а думка в Ниєвl, Т. Г.

розкривається рмь Ниєв~. П'окг:зан? 'разнвlт філо: · rревчеЮ<о"! --~ycrrtйв11o=no­ i р.оз,витну філософськоj ссфсьної думни в Ниєві 1 штична думка, револю-

· r.

не може. Адже із 13 сл~--

МОІ

результативність

ного ·навчання

від

паJПій-

з<І.nежнrь

проnаганлнtта.- йоrо

знань. в111іння

працю~:~..втк

.

"'· . fDЛQвa секцlУ . пр~шаrш­

ВеЛИкої Віт..

СОЛОД.КИЙ СТІЛ

MAШUHOБYJ(JiUtїfKIB . ВорQшиJІовград.

PliM:ФlJ!Q~oФ~!>f!l;l.!!. -~рис. сТ~J!овлеи_ 1 __ 1\У. JІ!>ТУРИ У"· Ю~и:а. сндадаєrьс.л. .~з lіів ,mtiiOJo міе'І'а·+~райо1\Їо;"Югр-.ми «ФjJ!ОСоф_ё_ь!'а !(Yl.flffi.. ~ _ р~~нсь~ого_ народу. розд1шв. . ф!лософсf?ка ну., ·Вона виклич~r·іН-тЄf!ЄС на пасіцl І{~в!~. пр_и_~.З~.'J.~Ии!\. . Рq:}fJІЯдачьs:я . такон: культура. ст~родаІІНЬQ.r.о у веіх,. хте. ·ціиавитьQ.Я " приеметва .починаючи з і до наших днів.

ЩО

Не оставнє мІсце в під· хачів групи 1о удар- на ~Ій почесній і не..1еrній готовці до заняття відво- ннни к"муністичної працІ. ннвr. ~и,ть, ~22!m:ющнст. , цапи ~і ---= _rр.ома,чсьні .-~-аюи--: .. : М. ГОВОР,~Щ~О.

-~'!оrія

.

Вс~ .бі.(lьше

ТЄJІ:!і -·~~-!3~;\!=lli ..,спеціальні дар~іа", qєо_блнв~ звер!_іулв слухачах. на їх працt:· П3ПНН, в яннх з;бр\ні різ- ма себ~ . y~mry· Ішtтупн Досвід роботи ·· К · J. !11. матеріали, що__сутт~во .J:ВУ.А.аЗ.ів.. .М. L ·n-г:ськС1." Абю;умова свідчить: ·що

.-:":_. ..:..-

е JіА.кИИЖkовУ rіодіІдЮ с= .. . _.. ' .~ <~фfnО(ОфСЬКО ДJMKQ В к ИЄВ-Ї)>

..!!ийщав· I?.:.Ё.tJYHY. 'rc:f6- ~умк~· --~ ДавІІій Русі, ву радянсьrшй nеріод~

грамотно.

.дJі~...ць'оr~ ч:_:~су_ н( Цrtsoдyr.. учасниЩJ.ми :.... ·.·.,.

Бобрин.

ставйлис.'> !За.fІ.У r:ю("!оту.

методІ!'tНО !JСРеко!іуюсь,'

.

- Добивався від знання стаіоть зна·іно Н~об~rдНі для ·-rеми-·ф!шш· слуха•tіі.і · · посJіtдQвїют· і іrшршіІJІІи. · гтібuJи!.Ін,' · а б!!P'J'-fьc'JI Із' 'Y.l'tfттii. · ·смtо арfумеІітовішоУ вІдпо 11 іді. .vсвіДо;,r.1е"Ність особіГстоІ впро/Jництва .. - що · най- І виступй на Підсумнових в',:пові::tа.'!ьrюсті за· лсіру· б1;оrьm бЛИЗЬІ{f! 1 ·з·розум.ї- занЯттЯх . ~-rioнa:Jirїli, шп ЧCf:j· cnpar.y с_ SИп.іою. .ле-··JrЮдяІ>t:· По · ножній рf1Г д-ля ·них upofiinoв не· А це- пазначається 1 на

санню

с.

Д6ДаТІіов1,

nлан прОііум~ііw:

д.о.сшнуті на>1іЧ.еR.і PY.б.e!ffi, .~а,лежить в:д J\Ожного бобричанина. Залежить полегшує роботу над під..від. iioro . сумл.і.н.,носrі. _оргg._нізован_Q::· .. гото_!!кою до ленцн ... 1 . роті, 'tiJopчoro UО111УКУ. ЛрИ11ладо~1 .i\Ji!! . бить rг бlJІЬШ . Ціf(RвоЮ І

. у монографії · І!ід()бр.:_ розрр~f\У Ж~JІ() .с!=!Ітагшщ . сх_ідних _ проблем, с.1ов'sін V ~VJII . trt):ttть.· XJX віну

плуатаційнl

·

-...-_.............,._ _..;;;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ . , та .аас:rосуваІЩя ·CJI}'~il- його конспекти - це ло- ЧизняноУ війни. • <JaMH здобутих зианtr. ·· пчно . продуман;,, струюш У групі Н. І. Абакум~ боти

Д1!ПУ­

На · ііД.ПОвt­

'Да.ЧЬнИх ді.1яп.нах pa.дtocn:нoro. вuроб. цgцтв.а~_І_._ зви~~іі!<_G, _м(J~і-лі3аці~ на­

·сеінfння на

РАТАУ).

Jl -.-в· .

а·-

npomi-

Багато

·

~:~:::~0 р:::ль~:~ . ·вІ·д· · . -ПРОП8Г. 8НДИСТ•а

·ному~· ріЗноманітнІ. nеревірка членами ном:с:Н~.

··--fФа-rохроніка

гараІІ·

тують суднам високі ек~­

'lер..-ліІІ, "е бу-де -пека--

J. всеб~ч11ий

татсь<;иі-:·груії і.: постіn

Ревіаа.-··

навіга­

обладнання

--зано нращнй ~освід ро-

а!Jа-л!з етану· сnрав у ро~инtництві та··тв'аоинніщ'rві Н:а аасід&НН1fХ 8Щюн·nоетійtшх

ційне

·. І'&НДіІс'lів дОби.лоєя Ао·"..-~-------------

вн;нщv--Р&JІИ, на . х~д rосnо­

Це

Фото :·І;

....

ЗuінЧІ{вся. JІавчаль- з

·.

но<зкн, найновіше

rммі.

вий рік y ..CJI.C.te.~t~i.JIOJ!I~ ._ . · тичного · иавчанкя ТРУ"

~·:JIAI:If І ЕВУ ТАТА Шляхів посилення винонко:ч. депутатів

· wко:іа·. Госте/! ПРИІІ'ятІ тео-

ноаомr

в /fрип'ятІ.

аrомІUІї.. ДІю1ь Па11ац к):JІЬТУР:fІ, спортивинІ комп.1екс з плава.1ь11им басейном, кінотеатр •ПJІ0111&<

-

у

На • звІмus: заіва". б.1ІічниА щnт упраа.1 Інnя 3-ro ef!eproбJІO~ АЕС; ~nрава. - вуJІнця Курчатова

На очах росте 'І' іІІето -1ІJІІп'нть, де живуть бу,~tІвел•ннкн та еиq.ІІуатаІІіІнnки Чорнобильської

теnер· 6удуІ8Тьnr rомвнІЇА ~-- lt _.оnомІжнІ приміщення. До кІнця нlit!Jwньoro року 6удіве.1ь-

nрнймаJОть

.10

JІафтопродукти, зерн о, . бокситИ, рудні нонцентр 3- , ТН. Потужні СИЛОВі уста•

М!1-дУ

d~р~Іі

одержааі)

головноtо nід' виробниttога

об'єд·наІfіія:

«Вороішrлов

фадтеіІлЬво$».

БДЖоли

грlJІVЩ~сьюtй · · ·ко'е~он­

тут з'явИлись веснQrо · іш­ н.іШнього · року. ПіДшеф­

декr.

ний

S. РИСо~;

радгосn

«Індустрія»

дucrlв.

виділив для цього :з~м,;і з :'6tюlliHM- медонееем.-

·.·

· У ·сtJІЬсьноМJ цsху'· з-аво­ ду.· ' йде , .. пекІ11fстр)ІІі!Пя • Р'озшuрення св!ІНІ1ф1р.r.І

rtоі3ністю . Забе:щечиrь

д.оr.tчі Удальнt' м;sіс-ом

1о.

в!­

· ~о

тисЯч цвадратннх ~;,:r­

ріВ. зросте Площа те::.: '.Іь для-. ранніх ні.

овочів І 2~:rе­

(РАТАУ).


НОВЕ ЗА ВИСОRИ:Я УРОЖАй

8

11182

РОКУ

Глибіша,

- Наш ра::~госп - на­ сінницьке госпо::~арство.

ни,

Ми вирощуємо

Щоб

кращі

картоплю

не лише для своїх потреб,

продажу державі.

безпечуємо

а й

:wатср:а,1ом

ші rоспод:' rуства. кладає

на

обов'язки.

відразу провелв

по­

перед

травневого

допоиогою

культи-

на

а

поверх•;! собою

проникала

Для

сході:з взялr1 І{ультнватор

4,2

КРН-

допусТИТИ

втрат,

і зняли з нього роб;­

ми

рішення

гою ковша. У процесі залИвання розчин лід­

дають вібрації. Причому залиминя реномен­ дується проводити по Діагоналі, що дозволяє ств()рити мвлюю:ж, відповідний до малюнна відшліфованої поверхні природного мармуру. Шслл першочергової стадіУ твердіння але­

перед

будЬ-.fШИХ

нині.

водночас

ЦК лини.

знову

П'шли

в

вач, якпй виготови.1и ~Іеха­

нізатори. Для нарізання глибоюJх щілин в міжряд-

картоплярі,

дях

rштристовуєN;о

тріш-

ратш~емо полі

ранні

сорти.

поацюватиме

бастру форми доповнюють алебастровим роз­

чНІном без піrмента і також піддають вібра­

ції. На тильній стороні плиток (nісля того, ян розчин -затужавів) роблять рифи за допомо­ гою мет?левої гребінки. які сприяють підви­ щенню коефІцієнта зчlплення ш:rитки з nо­ верхнею, що облицьовується.

У

десять

Rо:wбайнів. Нині механlзі1тори їх ремонтують. Для сортування бульб за

ВартІсть

програ:wи.

Ми

no

Торік

робот!. при зобов'язанні їх товарИші тонн продали дер­ Під час кожного міжряджаві майже 4000 тонн ного абробітну еони пнль:картоплі. В нинішньому нували, щоб не допустити році радгосп розраховує механічного пошкоджеі-шя здати державі ще більше· рослин або не присипати nродукції. їх грунтом. _ Зараз часто випади3 метою забезпечення

3600

дорідного жен

врожаю

гектар

в

му внесли по

14

весною

внесли

центнерів

тонн

на

нпнішнlх

бу з хв-:>робюни никами

к::ртсп;;і?

є:,ю

п:сля рясних дощ:.в.

-

як понг.зує практш:а, прп настанні хорошої погодн

нартоп.1ю

мо;;;е

вразати

врожайність.

Що· вн

ве;:1е:11О

пnс­

раз:в r:ютп­

на

картопляних поллх? Безумовно, надмірна волегість грунту може

-

посадили

у

підготували необхідні механізми і препаrJюа. Траиористи, які ви::ону-

це

тридцять

верстатів,

швиднодіючих що

вдвічі

ткаць­

:ки.

тчуть

господарна

-

ЯнІвна,

стат наче оживає,

ннопну,

і

ни

· навиваються

вони на

навІй­

'У кінці зміни Тамара Яківна зні­ ме

показання

лічильників

верстатах,

ретельно

плюсує

попередньої

тисяч

до

поганних

на

підрахує суми

11.1етрів

усіх і

до­

ще

12

стрічки.

Рахунон передової тналі зростає з :кожним днем. Нещодавно вона завер-

де

директорами

дотримується

правн.'!

до

Адже

один

оголеного

прово­

може

призвести

тіло людини електрострум може

викликати

запаморочення.

дихання і

А

опіки, зупинку

навіть смерть.

тому

ножний

із нас

року мрія

Працюючи

один

!ІШ

одинадцятої п'ятирічки. - не відста~ати від неї. п.роцент1>,

роби:\<Іо

робочого

все,

дев:зо:н

додає

щоб

часу

найбільшою

продукцію

під

-

<<Плюс

тк~ля,

- •

нажну хвилину

винористовувати

віддачею

високої

Моя

і

з

випусІ;ати

якості.

пам'ятати

і

ретельно

ставницю,

тридцятиверстатницю

Га­

лину Григор;вну Смирнову. Вона вже збирається

завершити

план

третього

Струм вимаrаЕ

оберенен остІ не трапилося не­ випадків, катего­

рично забороняється буду­

будь-яні

повІтряними

лі-

електропередач

споруди.

тажувати

розван­ складати ма·

і

влаштовувати

безпосередній

у

близьності

проводів

радіотелеан­

го·сподарства

стачання припинилося.

З метою недопущення подібних випадків при проведеннІ сільськогоспо­ дарських робіт сЛІд до­ тримуватися

дінни

з

Адже

правил

вий дарунок.

sя.

припинення

електроструму втрат

А. ROЗAR.

ве­

зазнають

радгоспи та іншІ організа­ ції. Зокрема, це негатин­ но відбивається на poбort водіІ автомобілів і трак­ тваринницьких ферм під торів, які часто збивають час доІння корів. опори електроліній і цим

Багато

народному

шкоди завдають

господарству

А

тому

нерівники

усі:ІС

при­ тягати до сумрої відповІ-

радго<;пt

а й навіть підходиrн ру 1

олижче,

ніж на

~Требухівський"

дальності тих водіїв і ме­ нотрl через байдужість руйнують опо­ ри ліній електропередач.

5-8

мет·

ме­ Слід пам'ятати, що лише

anaподачу

припинили

рів до обірваного елентрп- електроенергІІ на три го· провода,

що

лежить

Якщо

на, дини.

доведеться

У

радгосnІ

~гогоЛІв­

виявити його, то необхІд- ський», не довІвши до охорону відома nрацІвників райоІю організувати відомити

в

тромережу Фоrо автора.

пове­

елентрострумом.

через

подачі ликих

тени.

печно не лише доторкатн· ханІзатори повалили

го ювілею СРСР яннайнращий труд1-

гаворнть Тамара Яківна.

універмаг перевиконав

сь:ного уnравJііІІИJІ · торгівлі.

нії. У радгоспі <<Бобриць-

няюся на свою старшу подругу і на­

рану.

Так,

Н. СТЕЛЬМАХ, ііачаJtьИJік плаиового відділу мі­

Треба знати, що небез- кий1> пІД час оранки

такого місця І негайно

1983

ви-

приладами.

У мене є з кого брати приклад, Рів-

-

календарем

Норобут.

конувати основні правила при боронуванні зламано ханізаторів. при користуванні елентро- опору високовольтної лІ­

землі.

за

ав­

не тільки у своєму дом1. самим призводять до а ва­ господарств повинні але й на вулиЦі повинен рій. Тан, напрннлад, у

звершень. добиватися вищої віддачі, боротися за кращу якість продукціі і тим самим підготувати дn 60-річнп­

дитися

почала тру­

захищена

.N'2 741379.

Б. В. Бердник. Н. Г. Петренко, В. Л.

працюють

від

Прагнення йти вперед це пре­ красна мрія. бо вона кличе до нових

шила дворічне завдання,

до

наслідків.

При проходженні через

не-

...

на

карбованців.

трагічних

мов молочні струмочки. витікають :капронові стрічки. Сантиметр за сан­ тимеrром

проводиться

варів на 19 мільйонів 212 тисяч нар­ бованців. Вагомий вRлад у загальні здобутки внесли колективи торговельних об'є:~.­

ладу

вер­

знову із нього,

оомотон

торським свІдоцт,вом

дУ будь-яного електропри­ теріали,

вона вже біля неї. Швидкими рухами СВОЇХ ТеН;:\іТНИХ руН зв'язує НИТКУ на

і.золяції

елект­

сезонно.

план пІвріччя на 185 тисяч. а госпо­ дарчий магазин N2 42 на 9 тися'!

дотик

стежить за їх роботою. Ось на одно­ му з них тільки що спалахнуло чер­ воне світло зупинилась машина. І

натискає

профілантищ

гівлі продали населенню різноманіт­ них про:-.шслових і продоволь<tих то­

приладами.

стріч­

яну ви бачите на фотографії. пильно

основи,

при

працюють

номії електроенергії. Розробка київських_ учених

техніки безпеки, не вміє вати під наристуватися побутовими ніями

ліворуч t Ритмічно

Тамара

що

аналогів у пристрої є система програмування і нонтролю процесу сушіння. що сприяє еІ<о­

програми.

не

А на норидарі між ними повно­

владна

та при­

місЦі без розбирання двигуна. На відміну від

Щоб енергія таїть у собі гріз­ ну небезпеку для тих, хто щасних

промисловості,

різ.номанітні

Суші.ння

на промисловій ос­ нові зробить усе необхіД­ не, щоб зібрати високий урожай бульб. зробити ко:а{ретннй внесон у роз­ в'язання Продовольчої

Але ніколи не можна забувати, що електро­

добивається відрадних результатів.

чах:каючи,

використовувати

родвигунів,

села.

А Тамара Янівна Яшнин трудитьси вже другий рік. Уміло поєднуючи працю з навчанням у Київсьному

... П'ятнадцять верстатів n'ятнадцять праворуч.

на

кар­

У НАШ ЧАС електро­ енергія міЦно увійшла в побут мешканців міста 1

зможе.

текстильної

механізаЦії

господарства,

значений для сушіння ізоллціУ обмоток елект­ .родвигунів. що працюють довгИЙ час у сере­ довиЩІ з nІдвищеною вол(}г!стю. його мож­

топпі

нань,

тех­

нологічного обладнання. Що6 сnрави­ тися з такою кількістю машнn, треба мати велике завзяття, неабиякий хист l спритність. У ного таин~ Здіб­ ностей не~ає, той і працювати не

технікумі

інституті

електР.иФlнації' сільського

У першому ПіВріЧЧі НИНіШНЬОГО ро­

перевищує

галузеву норму обслуговування

розроблений в 'Українському на­

уново-дослlдному

не

ку магазини місьного управління тор­

Підвищена зона обслуговування на Гоголівській стрічкаткацькій фабриці

-

по вирощуванню

квадратного

Кращі торrовеnьнІ об'єднанн•

ТРИ А UЯ ТИ ВЕРСТАТ Н И ·цЯ :ких

сортувати

СЛАВА ТИМ, ХТО ИДЕ ПОПЕРЕДУ!

) 8

Пристрій,

Розрахову·

депь

менше 250-300 тонн бульб. У відповідь на рішення травневого Пленуму ЦН ІШРС механізований зa­

Для боротьби rit:

к:.1ьха

за

одного

8 крб. 96 коо!йон.

Захищено а~торським евідоцтвои

на кагатному полі. Спеціалісти підготовлять

шкід- їх до роботи.

і

щоб · запобігти ленсне обп,рискування посі­ Крім робите, грунту вів. Для пього зазда.1ег :'.!о по перезволоженню

стандартних

т;унів. Картоплю

в

може вегативно вплц:нути з нею і шк!дюпtа<~ш

середньо­

органічних добрив. того,

як

ють дощ1, 1 це, звичайно, ф:тофтора.

на ко­

60-70

А

-

умовах здійснюєте бо;:ють­

виготовлення

метра- плитки становить

На цій роботі відзначи- тор ·т -7 4 на вузьких гусє­ фракціями використаємо д~ли · слово зібрати по лясь механізатори Мико- ниuях. За дe:-rh та~:и~r аг­ два сортувальні пункти: 200 центнерів бульб Н'і ла Вітеg. Володимир Го- реr<'.тnм мо;::н;J. rороби m o;:rrш персеувний на нар­ :кожному з 375 гентарІв. робей, Микола Дубина та 25-30 гектарів. топ.1яному лані, другий

довольчої

повер~ю

nовнюють пігментованнм розчином за допомо­

завдання яннай­ зібрати урожай,

в шви,J,ше

uього не

гладко1

Ні форми. У алебастровий розчин добавляют.ь

зання щtлин в :~ш:,ря;:цях.

Поставивши

одержання

кілька крапель лігменту 1 перемішують· для утворення ~прожилон'->. Форми частково за­

Добрі господарі зазда­

пс зз-

чор­

плиток, потім на нього встановлюють розбІр­

легідь готуються до зби­ нарі­ рапил врожаю. Як у вас З цією важливою сnравою?

. проводи.ти

застосовується

для одержання сірого ~мармуру'->, чер­ - роЖевого.

вітринне) для

озна­

псюr.

-

.

Процес виготоменюt плнтни такий: на ві­ брост!л вкладають потовщене ск.~о (краще.

йшІлені з правиламп бе-з­

хід

наші

ноr воноі

провели дворазовий абро- чі оргг.нп. а на місце їх з доглядо:1~ за посівами. готуємося до копанnя кар­ бітан. А коли на поверх- на рюІі поставили :четале­ топлі. У першу чєргу зби­ ню пробилися перші pote- вий стрижень:щ;леутворю­

нами

Пленуму

за

роботи.

ре!>іонтно-буді­

алебастр з добавкою як пігмента гуаші:

з такимИ за­

P.iJTIIMYTh ці

зав::~ати шкоди. Щоб запо­

міському

громадсьtіих буди!!нах. Для виготовлення плиток

здійснюватим~ться

ра ІваЕовича Тка•:с:ша.

.культиватори. безумовно, внесуть і свою Таких прополювань прочастку у вирішенnя Про­ вели чотири.

НПРС

ни­

питаннями наш громс1,'\t'ЬІ:ий кореспондент А. rав­

з повним набором робочих нижчі шари.

оргаНів. До поЯви

У

Львівському

ток,_ ЩQ імітують мармур. Вони призначею длЯ· облицювання стін сходових площадок У

риленко звернувел до нронома-ю;ртоплевода ВІкто­

не переобла::~наного

досходо-

слово

для подолання наr11ічсних рубежів? -

3 цією метою пустили в стоювалась

завданнями.

'У відповідь на

радгоспу дали

жай. Що зроблено. ЛІ>і захсдл

хід культиватори НРН- 4 . 2 грунту.

намагає­

мося все робити так. щоб успішно справитись з по­ ставленими

картоплярі

вий міжрядний обробіток. щоб дощова вода

висо~сі

І ми

НПРС,

забезпечити шви::~ке мітила

і

У

вельному тресті рОВроблена і впроваджена тєхно.•юг!я виготовлення облицювальних плн:

нішньому році зібрати ще вищий, ніж торік, уро­

допустити появи бур'янів. ватара

ін-

Це

нас

стро-

иармуt•

сучас­

вольчої лрограмІІ, прийнятої на травневому Пленумі

ЦК

нас!нНJr.І'Г. -бігти втрат~.м уро}r;аю, на­

проростання бульб

за­

висnкоянісни;І1

садивни:vr

агротехнічні

проблем

ку сІльськогосподарського виробництва. . . Щоб внести і свою частку у вирішення Продо­

серцем.

доб!рНИ:\1

осмислення

ністю, впевненістю у можшшостях дальшого розвнт-

р.) Пленуму ЦІ~

і

всебічність

Пл11тки, -ІЦО імітують

ності і шляхів їх розв'язаннв: захоплюють масштаб­

:Картоплярі господарства нині вивіриють свої кро­ :КПРС, вивчають їх, осягають розумом

року

- - - - - ПОВІДОМЛЯЄ

стор·ице10

Справжніми майстрами високих уРОЖа1в картоп­ лі зарекомендували себе у районі трудівники рад­ госпу Імені Щорса. Вони з року в рік збирають дорідні урожаї бульб і в соцlаJttстичпому змаганнІ виходять переможцями. Так, торік за Збільшення виробництва і продажу <<другого хліба• державі удостоїлися перехідного Червоного ІірІІпора місЬко­ го комітету партіІ, виконкоnt:~· районноі Ради народ­ них депутатів і райкому · профспілки працівників сJльського господарства.

(1982

1982

КНІВСЬКІ ВІДДІЛЕdН$1 УкрНДІНТІ

Віддячить

ки по рішеннях травневого

~ :tнпнst

)І(ИТТЯ

5-44-41, 19-3-88.

місцеву

по

no-

ну

елен- лік

елеюромереж,

лtи!І

тrлєфоау зрізували

5-44-69

непода·

елекrропёредачІ

дерева.

або дерево впало пошкодило її.

суворе дотримання правил

техніки безпеки І охорони електромереж

гарантує

безnеку працІ для людей і надійність електропоста­ чання.

В. НИЗСКОВСЬКИХ, начальник району елек­ тромереж.

Одне

на· лінію, Елентропо-

А.

В. о. редактора ВОЛОШИНЕНКО,


·новЕ

життя 20.40 ВечірнІІ

КУ ДИ ПІТИ ВЧИТИСЯ

каsка.

фільм •Пригоди на•. 2 серія. 21.00 • Час».

21.35

Му-

Мюихау3е­

Продовження

дауреатів ·

концерту

Міжнаро,іІНО·

V 11

конкуj>су· Ім.

ro

П.

І.

'ІаіІ·

ковського.

Телефідьми.

22.50

Самбірський технікум механізації обJІіку

Броварське

ОГОЛОШУ€ НАБІР УЧНІВ на

НА

навчальниА рік

·1982-1983

На денну форму навч анн я провадиться nрийом учнів з середньою освітою і nісля .. 8 класів на такі відді~1ення: механізація. обліку обчислювальних робіт, статистика, ексл.1уата­ ція і ремонт обчислюва.1ьних машин. Технікум має сучасну навчально-маtеріаль­ ну базу, всі учні забезпечуються гур rожитком. До заяви про вступ долаються такі доку­ менти: документ npo освіту, медична довідка

'(форма

виписка з труДової

N2 286),

книжки,

фотокартки розміром ЗХ4 см. Прийом документів осіб з освітою триває до ЗІ ,, ип ня, випускників

міське

середнє

ОГОЛОШУЄ

4

профтехупJІИЩе .NЬ

ПРИПОМ

1982-1983·

класів середніх

шкіл до 14 серпня. Встуnні екзамени з 1 по 20 серnня. На базі 8 КJ1асів учні здають екзамени з математики (усно), украінської чи російської МС>ВИ (диктант). З середньою освітою - мате­ матики (усно), українськоі або російської мо­ ви (твір). Адреса технікvму: 29261 О Львівська обл., м. Самбір, вул. Жовтнева, 7. Тел. 40-90, 23-78,

21-63.

НЕДІЛЯ, СVБОТА, І

НАВЧАЛЬНИИ РІК

слюсар-монтажник,

слюсар-сантехнік,

контрольно-вимірювальних

приладІв

~

ських

го

зварювання.

слюсар

проводиться

з

газоелектрозварювальниR спортивним

На. навчання юнаf;и

та

з

Док.

дівчата

строком

з освІтою

Училище забезпечує

за

ням

виnлачу.ється

роботу.

(навчання

пол{}вина

харчу·

заробІтку

за

викоиану

свІдоцтво

про

з присвоєнням розряду по спеціаль­

с"1юсар-монтажник, го

зварювання,

ручно

крб. на місяць. Учні, які нав·

чаються І О мІсяцІв. забезпечуютЬС'Я стипендІєю у розмірі ЗО крб., відмінникам навчання стилендія підвищується на

За довідками звертайтеся у Броварський міський обчислювальний центр 11.ержстатисти-

дається

ки.

нІ,

25

процентІв.

навчального

актового

і

корпусу,

С!<Ла·

гуртожитку,

спортивного за.'ІІв.

.

Удаль-

·

на базі виробничого об'єднання «ЕлеRтронмаш~ П)'Jсвn;rить без екзаменів прийом учнІв на 19821983 навчальний рІк за фахом:

Регу.'Іювальники радіоапаратури.

1.

-

чан ня

1.5

Моитажники

2. (Строк

3. - 1 4.

навчання

радіоапаратури

наР­

та

JI])в.Jfa,atв:

рік).

1

-

Слюсарі-е:rектромоитажиики. рік).

1

-

заяву Із зазначенням обраної спецІальностІ. свt· доцтво про с:-свІту. дові.1КУ з місця nроживання

П?<> склад сІм'ї, довідку про стан здоров'я (форма :N2 286), в фотокарт(ж розмІром 3::.:4 см. Свідоцтвр про народження або пасnорт nо;Іають ся особисто. Документп приймаються до ЗО серпня 1982 р. '.

Алреса учи"1ища: 1\оІ. Бровари, ВЛНСМ, NQ 14. Тел. 5-15:20.

технічне училище

В училище приймаються юнаки Ті!- . ді'ВЧА?.а 3 ~­

Вступню;и за.r.ву

1. 2. 3. 4.

і

. такі

1

подають

вересня 1982 ):). на ім'я директора

ни.

крі~

неділі.

Учні одержують

стипендію в

ванців на місяць, відмінники коп. Випускник~м надається робота

об'є;rнанні ствах

м.

-«Електронмаш»

та

9

до

на

18

·

j:юз,11РІ

30

годикарбо­

на виробничому інших пІдприєм-

(з умінням

Адреса училиша: ~52180. м. Ниїв-180. ву"'!, Ве­ JrИка Онрvжна. 4. ТелNЬон 47-07·41. Тхати авто­ бусами .Nc.No 13, 23, '56. 68. 82. 92 :хо ЗУТІИRНИ

·

•Заво::t БУМ». трамва.єм <НІ"'ІЬцева дорога».

до

.N'2 3 -

1982--1983

виконувати

роботи

с.,ю~аря-ре­

навчальний

школу,

звільнених

ЖИЗНЬ•

рік

ro··

Броаарскоrо партии УкраиньІ. городекого и райониого Соа~ТОJІ· на·· родньrх депутатон Киевской области, '(На ук, раинском

язьІке).

Газета

Коммунистической

Редактор

вьrходит

орган

-

с

Є.

17

ФЕДЯІ'І. аnрмя

IJ'!titropiї

·

8

в заnас з лав

місяців;

Ра-

·

установок. 1 рік.

Строк

1937

ГОJІ!.

Дни. вьrхода:. втоrник, среда, лятиап:а. суббота. А.11рес редакции: 255n20. r. БроварЬІ КневаоА 116.ла,ти, ул, Киевская, 154.

.а.ітеіІ.

фортеця•.

11.55 • Твоя

о<Киттєва

ІЗ.О5 Іитерк.1уб. 13.50 .:J,oupoгo вам 14.20 Муз. фі.1ьм

1J

сонце

кааtера.

артист

Зустріч

Вступники подають тора

з

такими

заяву на

ім')1! д.ирек­

документами:

проживання; свідоцтво або атестат npo закінчення: wко-

.іи;

шість фотокарток

про

народження

8.00 8.15

. встуnник або

ЦТ

хочеШ

15.25

кам. . · 8.25 1 едефі.1ЬМ

на

«Ранкова

І

і

області.

ЦІ(

І( П РС

ва;

І 1.50

Героя

Праці,

О. Я.

ч.1ена

І(олеснико.­

Музей

народної

архітектури і побуту :YPt.P. 12.25 Г. Ляшенко. Симфо­ нія .Ni 3 («Дніпровські ве­ се.1ки• ). Виконує Держав­ н~й · 3аслужениИ симфоніч­ ний орке~тр :У РСР під ке­ руванням заслуженого діяча мистецтв :УРСР Ф. Глущен­ ка.

І2.МІ

1елевистава сБретер• І.

(за

Н.ОО Концерт .1ауреат1в· V 11 МІжнар.:;)/.ІІОГО конкурсу ім. П. 1. Чайковського. Транс­ JІяція

з

Бе~'1.икого

В

залу

nерерві

-

JІЯUі• з Ве ..1икого серваторІУ.

·

пасnорт.

Міжнародвого конкурсу Ім. П. І. Чайковського. Транс­ залу

кон·

та

телетурнІру

«.Сонячні

к.1арнети:о..

кінченні

-

По

3&.!

Новини.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

11

ПРОГРАМА

ЦТ

КИІВ

ТА

І

ПЕРЕДАЧІ

ОБЛАСТЬ

8.00 ГІмнастика. 8.20 До Дня риба.~ки. ДоL фі.1ьми • Го.1убі ниви :Уt<ра.­ їни•, • По1авучий профІ"1аt~:­ торій в

д.1я

рибалок:.,

ок~ані».

9.00 На екра•І « і-усарська

сКвtти

кІнокомедІІІ.

балада».

10.30 Очевидне - неймовІрне. 1\.30 БІ.1я тtатральної афіші. 12.JD Чемnіонат СРСР з кіннога спорту.

9-а

13.00

студів.

14.0П Концерт лауреатів Міжнародного конкурсу

n:

і

·~:яція

з

Ве ..1икоrо

VII

ім. Транс.

•Іаtіковського.

3алу

кок•

серваторії. В перерві 15.05 Розпо5Ідають· наші ресnондентJt. серія.

18.15 •до

•Мужність~.

65-рІччв

Жовтня•.

5

Bмl!'kora'

•Наша

Рік

ко­

Огляд.

11.10 Те.1ефільм

бІоrра.

1943-й.

19.05 Ме.1о.•Л іі ритми зарубіЖ• ної

естради.

Вечірня

20.00

фі ..1ьм

кон­

15.05 Міжнародний огляд. 17.45 •Здоров'я•. 18.30 К.•уб кІноподорожей. 19.30 Концерт лауреатів VII

nодае.

«Час>.

21.00

фі я•.

Тургенєва).

клар•

Х)ІДОЖИІ

Львівсько·t

21.35 Продо"ження

.

(J.1ександр Якович ... • про бригадира шахти «Мо.оодо­ r.зардt~~'ькаlІ> Ворошилов­

Самодія.1ьНі

Черкаської оt1.1астей. добраніч, дІти!

здоро­

РСР.

rрадської

камера.

•Сонячні

НА

те.1еоачения ~·к­ Док. теле­ •Саша. О.оександіJ,

фІ.1ЬМ

Актуа.1ьна

20.45 На

пошта•.

Програма

раїнської

телегра

Темтурнір

kOЛeKTИBlt

СМІШ• серЇІ.

.2

.J,і.1ова

содда rtька.

нгти».

фізкультурни-

сЛ\айже

історtя».

Слава

19.00 19.30

ПЕРЕДАЧІ

бути

Поради

аю·ораІІи. цирку,

.. У ;;б~ністика».

ОБЛАСТЬ

Гімнастика.

Якщо

вим.

10.45 11.20

І

ТА

серваторіТ.

N2 286); ·

(розміром 3Х4 'см);

прибуття~! до училища

КИІВ

повістю

довідка з місця

медичну довідку (форма

НА

ПРОГРАМА

з

Іг;;отека.

14.35

Іо.~5 Катрусин кіноза.1. Те.1е;рільм с Весна>.

діти!

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

Ім'я Гав••

вш.:І:ава.

Те.1ефільм •За правилама спі~1ьної гри>. 13.30 Ст:'дtя «,.:ю~1ОТИЙ к.1ючик•.

17.25

Заслу­

11

2 сер111. • Весняні lr•

на

Ля.1ькоьа

:VPCP Л\. ,цQ­

добраніч,

ВО•

13.10

·

•Автопортрет•.

мистецтв.

roc.•

q;ортеця•.

QJІCJoM

12.1f~~і~ошеня

позицІя•.

здоров'я. «Ти зійди,

ГОЛОВИСІ•

вну-rрішніх

Ь:)дь ~1аска!> дітей. Іелф!JІЬМ

12.00 Nlp.

серіА.

w:снеє».

Грабар.

роп? ..

11.10 Для

«Стара

ТиефІ-1ЬМ

рибаЛііJІ.

pv.vнoro

_.,._Ja.o.:ttHHQ

J

ДОЙі>1ИЩ :УРСР 6. 11. ГО• рошка. Док. те~1е4Jільм с.Ко­

.

І,

камера.

начаwlЬНИКа

nодщ:а:rва

15.15 сімпульс•. 15.55 ФІ.1ьм з субтитрамн сМар­ кІ при .. рощі•. 17.15 Ю. Щерrіак. «Відкриття•.

Соціа"1істичної

На спеціальності з строком навч:ання З ро­

мундируванням

та

КолектиІ!І

спецодяго~.

Учні по спеціа.1ьності '«тракторист-маши­ ніст» ІІІ класу з В-місячним. строком навчан­

ня забезпечуються щомісяця стиnен11.іЄю роз­ міром

75

на:о.

кгзка.

«Пригоди

Док.

те.1ефі.1ьм

шини~.

Про

20.15

Му.1ЬТ• МюнхауJе­

серія .

3

безіменної

сДо

В~!І·

підкоренвs

вершини

на

Па•

мірІ.

Ч<мnіонат

20.35 го

СРСР

з

кінво.

tnnpтy.

21.00 • '!асо. 21.31; Те.оефі.оьм

сНезабутu

осінь».

приймаються

. Т·иефоии:

д.о

В:VЛ.

редактора _-

nартІіІнеrо життА -

обJІ.,

смт.

м.

БРОВАРИ

КИІВСЬІ(А,

\9-3-~2;

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ,

154.

застуnника

релактора, . Іі.!Іl!іJІ.У.

19-4-47; відnонІл•льного секретарJІ. оІддІ~v сІІІьеІІ>коrо rt>еnодарства 19-3-18; кореспондента місцевого t>адІо­ м68JІеКН1і \9-3-05; віддідів промисловості, ,,истів і мае.овоJ робо­ тн·- 19-4-67.• Га3ета

20 Бо­

Дирекція. 255020,

аиходuть

у

Броварського вантажного передчасноУ

ПАРФЕНОВА

І

вис.1ов.1ює

г.1ибоке

автотранспортного автотранспо;>ту водія

підприєм-

глибоко

сумуе

·

смерті

Леоніда

ОдексІйовича

сnівчуття

рідним

та

б.1изьким

покійного.

вІвторок,

середу,

АдмІністраціА, nартійна та прnфсnІлкова органІзацІJ Броварського виробничоrо управ.оіння водnпровІдио.

каналІзацІііноІ о

Адреса учи.1ища: Київська родянка, пл. Київська, З.

. А)Ірееа реда~nІТ:

ства 09063 а nриводу

карбованців.

Заяви і документи серпня 1982 року.

Правління .

комитета

Вистуn

Зараховані до учи.1ища забезпечуються стипендією, харчуванням, rуртожитком, об­

раи.·споживсл. іл.ки на адресу: м. Бровари, ву.1. Київська, 149. «НОВАЯ

,

рік· щ1я осіб, що закінчили се­

l

-

евідоптво

на стапіонарне ві>пілення до Київського кооперативного технікуму та профтехучилища .(на базі 10 к.1асів), а також до шко"rrи-~Іаrа­ зину при райспоживспілці для nідготовки ЩJОдавuів. До школи приймаються особи ві­ ком 17,5-18 років з освітою 8-1 О класів. За довідка:v1и звертатися у відділ· кадрів

родекого

nрофілю

характеристику.

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ ·на

•Стара

nevepвi

10.3,') L.ьоrодю - День

21.00 « Час•. 21.35 Теле:рІльм «Пам'ять~. З серія. ito закінченні Но­

ки прий:.1аються юнаки і дівчата, які закін­ чили 8 к.1асів, а з строком навчання б і 8 місяців nрий:маються особи з серед.Н.Ьою ос­ вітою.

зупинки

райспоживсnілки

10.50 Д.;tя

:УКРАІНСЬКОrО

Актуа.1ьнЗ:

10.00

з

УКРАІНСЬКОГО

ритми•.

2З.45 rta

рік

широІ\ОГО

машиніст холоди.1ьних навчання 6 місяців та

З Правління

І

<О'ІНdЛ,

TEЛfБA•tEnHil

І 4 22.45

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

жений

тракторисТ-:\Іашиніст третього к,н<:у. Строк

·

Ниєва.

ПРОГРАМА

сеико.

монтника і водія автотрансn()jDту' «С»). Строк навчання 3 роки;

карбованцІв

37

50

тракторист-машиніст

дянської Армії.-

во подаються nсобисто.

~

-

ра...

Новини.

Z2A5

ПРОГРАМА

Новини.

Ііі.~{) Майотри

з таких спеціальностеА:

редню

·

світу

•а

·перерві

І9.0Q Аt<туа.оьна

.N!! 6

навчальний

1982-1983

ЧJУІООду.

-

вини.

навчання

Характеристику з школи або .місцJІІ робоm. 5. Довідку про стан здоров'я (форма 28Q). 6. Чотири фnтокартки розміром Зх4 та чотири фсток'1ртки розміром 4 х6 сянтиметр!в. . . ·· 7. Паспорт, військовий квиток, прилисне свідоцт­ Доку~1ентн приймаються щодня з

на

.CP<.:t>

сТаємна

Матч

В

і

2I.Gu « "1&С».

8і.11еuфі.1ьм-спектакль. музеїв :У країни.

ПРОВОДИТЬ ПРИйОМ УЧНІВ

учиJНfЩа

доку~1енти:

Про освІту (оригінал). ДовІдку з місця проживання. Довідку з місця роботи батьнів.

футболу.

ро~іисьь.их

U.

2[.3; Народні медодІї. 22.00 tJa чемшонатІ світу

розрІІдки•.

чемnіонаті

22.00 ha

І.

чання

пісні РСР

Про фестива.1ь творчості в Мад­

народної рід!.

панорама.

комnозиторів _на ПуШ-"-іна У ВИКО• народної артистки І. Ар.\ИПОВОі.

шрші наиnі

зас. ..1уженоrо

те.1ефільм

рибалка.

дп.нс.ьkих

18.45 t.карі>и

Бородянське сільське середнє nрофесійн(І-.

рІк).

- 1 рік). 6. Токарі. (Строк навчання ...._ 1 рік). 7. КреслярІ-конструктори. (Строк навча!!НJІІ 1,5 ·року). 8. Слюсарі-складальники радіоапаратур~ (С'І'JЮК иавчання 1 рік).

50 років

Дарекп;!JІ •.

СлюсарІ механоскладальиих робіт. (Строк· нав­

'І!! тою за 1 О класів. Початок навчання:

вул:

(С":ІОк вавчанн.ІІ

Слюсарі по ремонту промисловоrО уеіатхував•

вя. (Строк навчання

5.

( Сrрок

року).

20.LU Ромапси

утворення Державного

10.00 Актуа.1ьна камера. 10.35 ФІдьм-концерт •Мелодії-

·Для вступу необхІдно по;:zати так! доRументи: КИІВСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ .М З

ІS.OU """'народна

· сРіккt- ііккі­

проти

мtсця..

Училише розташоване у комnлекс!, який з

.J,ок.

вІйна

21.00 • 'іас•. 21.35 Фієста.

життя.

18.45 А\у~1Ьї4іі~1О;,1 «4.....іМ ор.:.тів». 19.UO ~,.,yu кіноподорожей.

с.Летува».

20.00

в

6адки.

80-річ­

аисамб.1ю Литовської

Іt.) iiDi..d

Ja ВdШИМІІ о~1ИСТаj\lИ. h1.уЗИЧНа ЩJOJ vама до ~ня РИ"!

17.15

народження.

60-рІччя Концерт

ІН.::tая-82.

Іо.4о t.ьor uдdі-Ден;,

СРСР

До

справа.

1\.іu;.:к.

сt·ава.

огля­

артист

JІемешев. днR

академічного

1 вересня.

75

з

народного й танцю

ЗвІльнені в заnас з лав Радянсько! АрмП о].];ер· жують стІшендію

Sl.

ЧІІ

до Са>СР.

муляр-штукатур.

Початок занять з

С.

'"У•t.~;'-іН.·Ш

15.:2,j HS.OIJ

JІетунова.

Ііародний

17.25

19.15

місяцІв):

е"1ектрозварюва.1ьник

13.;)U

14.СО Л l\'\атогін. « Насм .... .икуВЗ.• те MV~ ЩdC1Jih. Фа~іЬМ·ВИ•

ТавІ•.

.Вhпуснники сере::tнІх шкІл та звільненІ у запас з

Радянської Армії приймаються в rруди з таких спе­

10

загальнонародна

«Москвичка•.

18.55 Му-1ьТфіо1ЬМ

нос'І!і.

ЦІальностей .(строк навчання

«t"'aHAuua ношта». Рад:<.ін~ь ... ии t...O~uз очима зt..р.) . :н.rКних гостей. 12.31.) нродvu~І.Іu"іd ••а.-v•·рама. -

12.15

ФІJІЬМ дітям. сСніда­ на траві.-. 2 серія. світі тварин.

IU.

Со\9•

ІІ.-і5с

ttовини..

дача

.-адянському

•Здоров'я•.

ll.Ou

небо

nо.ttтичноrо

' ;, І 4

за

з у!

Фільм дітям. •Сніданок на траві•. І серія.

Ьесіда

світу

Матч

U'j ,J.,ііЛЬНИК.

9.3V

13.20

lo.55

чемпіонаті

lu.liU <-·l)ЖУ

нок 15.55 :У

ПІд час практики уч­

одержують

Те.оек.1уб

ЦТ

•Час•.

М1СЦЯ.

І'Ул uез небезпеки. Поезія. Ніколас Гільен.

11.50

14.30 14.45

.

учнів безкоштовним

Випускники

середню освіту

ручно

класІв.

с Високе

ПРОГРАМА

<рутuолу.

Л\ОІІГО•lії>,

I0.4u 11.10

приймаються

вІсім

фі.1ьм

ЛИПНЯ

11

ЗАГ А.'ІЬНОСОЮЗ НА

~.15 Ііа

росІІі­

інструмен­

~.40 .LJ,o дня перемоги народної рево~'lюції в Moнromi.

ухилом).

трирічним

ансамблю

наро~них

ТІВ 'J. юменської фі~1армонії. .LJ.лa вас, батьки. 28-Іі тираж «Спортлото•.

автоматики.

електрозварювальник

І

. 8.00

9.00 9.30

машинІсти ко~лових та мостових кранІв (навчання проводиться з спортивним ухилом), штукатур-обли цювальник-плиточник,

ЛИПНЯ

10

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ «Час•. Концерт

8.00 8.45

Училище готує кваліфІкованих робітник!:s ,!ІЛЯ підприємств 1\f!ністерства промис.'Іовоrо бу].];івни­ цтва УРСР з наданням середньо! f>свІти з таких спецІальностей:

ванням. о.:tяrом, гуртожитком.

8

4

УЧНІВ

а'атвнu,

Q'6otJ,

воду

І

раптово і

вислов.1юють

ГОС/ІОдарства

з

при­

глибоке

співчуття

рідним

та

близьким

покІйної.

Броварська дрvкарня oб.Jt.acвoro Уnравління

Киї•ськмо v справах

ІИJJ.ІІКНПТЗ. _ПО",іrрафїі і КНИЖКОВОі торгівлі. Адr>есз друкарні: 2.о5020,

u;

сумують

пра цІвниuі БОНДАР Ольги Іванівни

Індекс fi\964. Друк еисоки11. ОбСJІr і 11рукоsаний •rкуш. Тираж \1900 rtримірникіR. Зам. п:;з.

ІІ)'ІІ,

г.1ибоко

смерті

Бровари Київської областІ. Київ~:ька, 154. Телефон 19-4-37.

Иидекс

'

06оем

Гираж

6!9М, і

Брт~арская

СК ОГО

Печать вЬІсQка•. печатнь1А лист.

і IQOn '"'"""-'"~n•. ~ rиrюграфия

Оі')ласl НОГО

1е.rтам

••

:753.

!І(иев•

VІІРЗВо~1еНИЯ

П:О Иlдате.,ьстм. по.т1иrрафни 11 топгоRли Ад11ес- rиnorpa• 25!іП2n. г. Б ропа рьt Ки .век ой

книжноtt

фии:

об:rасти. фон

v.1. 19-4-37.

Киевская,

154. Теле•

109 номер 1982 рік  

109 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you