Page 1

CbOГOДHI~ В HOMEPI:~

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАRТЕСlll J'ё

109 (4834) СЕРЕДА,

11 1979 Ціва 2 & -;

ДРУГЕ ПІВРІЧ-} НАПРУЖЕ- ~

ЧЯ

ЛИПНЯ

НИЯ ЧАС РОКУ.

\ \ • ЗА ДОСВІДОМ \ ІДЕОЛОГlЧ1ЮІ ро- \ БОТИ. \ Стор. 2. \ • ТВАРИННИКИ'

р.

Стор.

ІСОП.

.--

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАрm УКРАІНи. МІСЬКОІ І РАЯОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

) ВІРНІ )

СЛОВУ.

свІтлотехнІч­ за шІсть мІ­

нинІшнього

виробив

понад

тильникlв

Із

УспІшно

валового

ції

справилось

випуску

виконаний

продук­

на

100.7

--

призначення

БІльше порІвняно з минулим роком ПОJlкlвцl

дбають

здобуток

-

про

300

понад

на

процента. Додатко­ во реалІзовано свІтильни­ кІв І освітлювальної ар­ матури на 59 тисяч кар­ бованців. У порівняннІ з

• Семи- \

Надплановий

вІдповІдним

тисяч

карбованців.

нІсть

"орми

нулого

перІодом

року

працІ

ми­

продуктив­

значно

зрос­

У нинІшньому роцІ на заводІ освоєний випуск нових вироБІв. Серед них

Учора в господарствах ,авершя&Ся сезон вироб­ ництва І продажу раннІх овочІв.

1160

orlpKI8,

тонн по · мlдорlв, цибулІ, рlзноІ зе­ nеН1 виробиJUI працІвники '!efIЛИЧНОГО

Р~ДГQCпу

господарства

ІменІ

Це набагато

...

Щорса.

БІльше зав·

дання. '

Цьоrо успІху досягнуто

_*діІкк використанню ви­ сокопродуктнвних

сортІв

скидати

з

рахунку

сокопродуктивну

тепличниць. лад,

Так,

майже

грамів

orlpKIB

ви-j

-

з

кІло­

кожного

вдвічІ БІльше норми зібрала МарІя Федо­ рІвна Борисенко. Не вІд­

начальник

-

відділу

донецька область. На ждановськомуметалургійно­

стають І П подруги по ро­

му заводі «Азовсталь .. імені Серго

ботІ КлавдІя ВІкторІвна Тетянич І АнастасІя Іва­ нІвна J\асьян. Зараз трудІвницІ до­ г ляда ють розсаду' для

риться соціалістичне змагання дукціі.

На знімках: вгорі передова зміна доменщиків шостої печі (зліва направо) підручні горновОі)О В. М. Трусов, М . Н. Юдін, Л. В. Биков, майстер змі­ ни В. П. Шустов, стариІИй горновий д. М. Овчаренко і nідручниt1 горнового В. М. Чегодаєв; внизу ван­

дяки

БІльше, нІж дату торІк.

молодІ

мали

на

цю

НинІ все дІйне пого­ nlв'я радгоспу знаходить­

CJI у ,лІтньому таборІ. Гар­ но тут худоБІ. СвІже по­ вІтря,

достаток

зелених

кормІв, добре налагодже­ яе водопостачання 8се це

сприяє

ви<:оким

на­

доям. Тут же мІститься І пересувний будиночок для тваринникІв.

Поки худоба

:ва ферМІ

Іде

дези,нфекцlя

8

таборІ,

ремонт І

примІщень.

Ни,нІ ми пlдбиваємо пlд-

доглядає первІсток.

роздоюванню,

корови

забезпечу­

ють високІ -надоІ . Кожна з них дала 3.192 "'кІлогра­ ми молока. Це високнй успіх тваринницІ. ЦІкаво, щО О. Г. Рогач нещодав­ но прийшла працювати на ферму

з

тепличного

подарства,

але

наполег ливостІ

кий строк

сезонІ

ми

плануємо

заго­

В

такому

виглядІ

кор­

ми краще зберlгають свої поживнІ якостІ, їх можна

першого

шнни.

врожай

УІ{ОСУ

-

люцерни.

готуються

до

ну

масу

сумІшІ

а

са.

Через день-два сушиль­ на

установка

робляти

нІми

днями

ВИМ наВаитаженням. Стар­

шильної

над

картоплІ.

до

IIIJIЙ ОІІератор Петро Пав, нізатори

пlJ1ВОЗЯТЬ

збирання

приступають

ники

сусіднього

овочІв­

радгоспу

ІменІ МІчурІна. Бадилля картоплІ мІстить . зричай­ менше

поживних

бобовІ

ре­

трави .

птахофабрицІ

полями

меха­

зеле-,

у

на кормовому дворІ.

Широко ться

вентилюван­

ня зеленоУ маси, що доз­ воляє не тl:ІЬКИ приско­ рити закладання, а й пІд­ вищує якІсть цІнного кор­

І

згрІбаннІ

сІна

перевиконують

май­

гектарІв

пlд­

-

Це

дозво­

вперше

всІ

зеленІ корми. що прохо­ дять сушІння на установ­

Великого годІвлІ ських

значення

в

сІльськогосподар­ тварин

останнім

часом набуло трав'яне борошно.

котре

кормовІ

має

високІ

Mk-

переваги,

тить чимало вІтамІнІв.

ВІдомо, кІлограмІ

товленому

що

в

одному

борошна,

3

·1.5.

паливІ.

За

виго­

конюшини

роботою

агрегата

стежить механік

Іван

f\ОВИЧ

Для

ви- .

трав'яного

БО- '

Савченко.

готовлення РОШна кож

використовують

зелену

ростучих

На для

І ЛИМАНІВ чалася у придунайських озерах, прl<:новодних ли­ манах 1 ставах. Господар­

ства

з

та­

дико­

в

заготовлено

тонн

гос-

по­

вітамІнного

трав'яного борошна. Робо­ та

ця

триває.

«Ри6КОJI­

кального

Rоропа,

Корм ОД0-

або люцерни, мІститься бувники зобов' язал"ся ви. гранулюю­ ться. Перед згодовуван­ до 0,8 кормово! одиницІ готовити йorо 100 тонн. Набрані темпи свlд· ням їх зновурозмелюють І до 150 грамІв протеїну . І вони набувають звнчай­ Для виготовлення трав'­ чать, що пухІвцf дотрима · ного для птицІ борошно­ яного борошна в радгоспІ ють свого С_l0ва. подІбного вигляду. .ПухІвськиЙ. використо­ С. СУЛИМА, В. КУДРЕНКО, с1лыtр•• вується сушильна стацlо. АВрекжор фабрИКІІ.

судака,

щуки, ляща . Вирощуван­ ня цlєУ РИlби ведеться на промисловІй основІ. Цьо­ го року рибальськІ кол­ госпи областІ поставлять у

торговельну

БІльш як

мережу.

тисяч цент­

50

нерів живо! риби.

ЗЕЛЕНИЯ

КОНВЕЯЄР.

Полтава.

Вдвоє

скоро­

ТИ1'и кількІсть скотарІв 1 зберегти близько тисЯ"Чt тонн зелено! маси сІяних , культур дав можливІсть

трудІвникам ферм колгос­ пу .Перемога. KapJ1lBcbкого району перехІд на цІлодобове ВНlПасання тва­ на

неприда'nlИ'Х

угlд­

дях Ь застосуванням електропастухІв.

ЕкономІчний ефект вже становить близько п'яти тисяч карбованцІв. Із збережених одно- 1 ба­ гаторlчни"l:

по

3,1

трав

заклали

тонни раннього си­

лосу, сlнажу І монокорму на

корову.

У

гооподарствах зараз

Пол­

викори<:то­

вують будь-яку можли­ BIC~b для зБІльшення за­ пасі,в фуражу. Добре ор­ ганІзували косовнцю рІз­ нотрав'я в Диканському, ЧорнухиН'ському, Глобин, ському, Гадяцькому 1 ря­

дІ

. Інtllих

районІв.

есього

в областІ дІє близько 500 нормодобувних загонІв 1 ланок.

ВОДОЯМИЩЕ В ГОРАХ Алма-Ата.

ПотужнІ

ви­

бухи сповІстили про поча­ ток спорудження в Борта­ гайськІй ущелинІ IІОдой­ мища. На шляху швидко! гlрсько! рІки Сіане висот­ на гребля. В складних геологІчних умовах поча· то пробивання тунелю для відведення води вІд

котловану. Водоймище за­ безпечить

гарантоване зро­

60

шення тисяч садів І полІв.

гектарІв

ВІРНІСТЬ ТРУДОВИМ ТРАДИЦІЯМ Баку.

Музей

радлись­

ких п' ятирічок вlдкрив<:я на бакинському машнно­ будівному заводІ ІменІ

Дзержинського. перІод

тваринництва

20

Одесько!

rocпспlЛКи. виловили пер­ шІ сотнІ центнерІв дзер­

Іса­

трав.

стІйловий

подарствІ

над

масу

РИБА З ОЗЕР

Одеса. ЛІтня путииа по­

Працює вона на дизельно­

му

..,-

тавщини

використовує­

актив!>е

- '

такНІЙ вигляд: супутник літак-вертоJtlт екс. педицlя.

--

скирти

нарна установка АВМ

трав

ранньої

ЯI{ОЇ

но.

3 дикоростучих

пере­

зараз

биться при виготовленнІ фабрики, пІдживлеНІ азо'[­ ними добривами багато­ борошна. ArperaT АВМ-О.65 пра­ рІчнІ трави швндко вІд­ НинІ до су­ цює в господарствІ з пов­ ростають. установки

почне

бадилля

зберІгати у звичайних за­ другого укосу. ПІсля до­ сІках, без пакування У щІв, якІ пройшли остан­ цІ АВМ-О,65, паперові мІшки, як це ро­

вико-вlв­

коню­

переробки

що­

лить зІбрати великий уро­ жай 1 з другого укосу. М. ГУМЕНЮК.

охоче поїдає такий корм. НинІшнього року на

трав

закладається

-260

О. ГРЕБЕЛЬНИК, головинй зоотехнік рад­ госпу «ТребухlвськнЙ •.

переробили

го

живлюється.

'rОI!НТИ 500 тонн трав'я­ понад 330 тонн поживних човин, нІж Вони повнІстю але птиця ного борошна. яке буд€' гранул . повнІстю програнульоване.

заготовляють

же вдвІчІ. Уся скошена площа багаторІчних трав

ких успІхІв.

хунку механІзаторІв вже є

сІна

тварин­

денно нормодобувники радгоспу сРусанІвськиЙ •. Переважна БІльшІсть йо­

косовицІ

досягла висо­

лович Мельник І його по­ ють запаси вІтамІнних мІчник Михайло Григоро­ стежать за гранул у фуражних засl­ вич Тавлуй кормІв. темпера­ нах СемиполкlвськоІ пта­ якІстю хофабрики . У нинІшньому турним режимом. На ра­

ництва

вони

корот­

кожним днем зроста­

тонн

громадського

Миколи Минолайовича Ступакlвсьного та Дмит­ ра Олександровича Ли­ товченка. ДеннІ норми на

гос­

ВІТАІІІНННХ ГPAII~~I

80-90

По для

кращих механізаторІв слІд вІдзначити роботу

завдяки

за

• ЯКОСТІ

Відмінної

ру­

ново.

JюсмічноІ змІнилась І схема пошукового конвей­ єра геологІв. Вона має

рин

УсІ роботи ведуться комплексно. UЦoдeHHo працюють 19 рІзноманІт­ них агрегатІв І 8 транс­ портиих одиниць . Серед

(Фотохроніка РАТАУ).

Зав­

заводу.

му.

Aor ляду, .

хорошому

вмІлому

з nідвuщениAt строком -сортувальник~здавальнuк

Фото Л. Самсонова.

яка

ар()стлють аЛI.ЛСИ З

таженli.Я рейок нового типу експлуатації. Роботамu керує М. Т. Чесак.

Олександрою Рогач,

...

Випуск продукцІЇ з почесним n'ятиIСУТНUКОМ у деся­ тій п'ятирічці на заводі збільшився в три рази.

соцІалІстичного доярок. Пер­ змаганнІ за

ГригорІвною

якість про­

металурги включилися в змагання під девізом: «Від сталі вищої якості - до прокату з державниAt Знаком

МОЛОКО ЗЛІТНЬОГО ТАБОРУ дояркою

за високу

двічl...[.ероя Соціалістичної Праці сталевара мартенівського цеху Г. Я. Горбаня всі

якості

го

плаиового

свlтлотехиlчно­

Орджонікідзе ши­

JI відповідь на заклик

оГІркІв cTCXA-211., ним ocIHHbO-ЗИ1МОВОГО вирощу­ 8іltнято БІЛьшу частину вання, продовжують зБІр площІ, сСюрприз-66., по­ продукції з кращих дІля­ Jrlдорlв сУкраІНСЬКRЙ нок. 'r.пличний •. М. АНДРІИЧУК • . Безумовно, не можна

сумки змагання шІсть у

кришта­

Л. ПАСІЧНИК,

метра

або

Високо! продуктивносТІ хорІв досягли нашІ тва­ ринники. За пІвроку ВіД кожиоІ З них одержано по 2280 кг молока. Що­ ДИJl доярки мають пудовІ вадо! на 500 грамІВ

світильники з

левими елементами серії .Глорія» І з люмІнес­ центними лампами серії .Ноктюрн • .

наприк­

25

по

квадратного

І

працю І

родовища

народженням

го джерела ІнформацІ!

ла.

УСПІХ ТЕПЛИЧНИЦЬ

З

ти­

процента, по виробництву товарІв культурно-побу­

Молока!

ди.

свІ­

320

100.2

шукати,муть

карбованців.

тового

Щорсlвцl завершують заплановане

Хабаровськ. За Kooмl'l­ ним знІмком, зробленим з супутника сМетеор., як 38 путІВНIfIЮМ, прибули В польовий табір далеко­ схІднІ геологи. У вІдро­ гах хребта Дус.се-АЛIНЬ, в районах, я~1 приляга­ ють до тра,си БАМу, вони

державним

пІдприємство І з пІврІч­ ним завданням. Так, план

В А Х Т А· ДЕСЯТОІ П'ЯТИРІЧКИ

сКОСМІЧНІ~

МАРШРУТИ ГЕОЛОГІВ

року

план

Знаком якостІ на сяч

\

показників

Колектив ного заводу

ТРУДОВА. Ч ЕТ В Е РТ И Й РІК

~

Стор. 3.

3 усіх сяцІв

1.

nОВІДОМЛRЮТJ КОРЕСПОНДЕНТИ ТАРС І РАТАУ

його

ек·

спонати розповІдають про славний шлях пІдприємст­ ва одного Із застрІль­ ників у республІЦІ змаган­

-

ня

за

дострокове

виконан­

ня завдань першоУ п'яти­ р.ічки. Виховання молоді на цих традицІях особ­ лива турбота партІйно! о ргаR138ціі. На пІдприєм­ ствІ практично здІйснено пгиRЦИП сПрацювати беа відстаючих>,

регулярно

перевиконуються

ні ;,а~Д~ШIli,

держав.


*

2 стор.

11

липня

року

1979

НОВЕ житт"

ДОРОГАМИ ПОДВИГУ

[ffiWffiJ~© [fllJт~OO~YOO

Пропагандuсти Jlережі НОJlСОJtольсьно; політосвітu оsнаiJОJlUЛUСЬ s гіі1сьного-патріотuчного вихованнн на ВорошиАовградЩUні Гостинно 1 сонячно зу-

стрІв нас Краснодон. шах-

ласті повернулась група комсомольських пропаган- . гилІ.

довий ритм сучасностІ І свІтлІ силуети будинкІв,

роїчної історії Ворошиловградщнни_ В складі rpv- ли натиск білогварДIЙСЬпи були визнані досвlдчеиі пропагаиднсти .,... Я. А. ких банд. ОбелІск. постав-

будинками. де мешкали члени пІДПІльної органі-

талургlї, Н. В. Бараиовська економіст ПМК-24, й сови М. В. Садовннков секретар парторгаиlзацlУ мІста

тарське мІсто. овІяне безсмертною славою. Тут все хвилює: напружений тру-

що рвуться тихІ вулиці

ВАРШАВА. Хімічна ПРО. МИCJJовість По~ьщі попов­

Нещодавио з поїздки по Ворошиловградській об- комплекс на Гострій Мо-

нилась новим великим під­ привМСТI!ОМ. У містечку ЖиБОI!О завершено будів­ ництво фабрики, яка дава­ тиме 200 тисяч тонн сиро.. вини для виробництва син­

дистів нашого району. Активісти системи комсоБІля Гостро! Могили в мольської політосвІти озиайомились ~ досвідом квІТНІ 1919 рону лугавпатріотичного вихованНJI молодІ на прикладах ге- ськІ пролетаріУ стримува-

в височінь. з охайними

Гуревич _

зації <lМолода гвардІя!>. і

начальник цеху заводу порошкової ме- лений на вершинІ кургаНУ. _ то пам'ять про ма-

ПМК-8 та інші.

~:сОьЛИ~ д;'Q 1BOI~eHI ноав. чма-. . музею. Зошит

комсо-

O~!

героїзм

тетичного шовку і КОРДОВОІ

захисникІв

роБІтникІв заво-

_

тканини на рік.

дІв. залІзничникІв. робlт-

Запам·ятались. поповни- ниць. дружин Ф

Горького М

роБІтникІв

БУДАПЕШТ. Спеціаліети

І Ух дІтей. якІ пІд ураган-

Орденоносний

4 ІменІ Сер- мольський квнток Улl ли цІкавими актами про- ним вогнем захищали мlгlя Тюле·Нlна. М 6. Тут Громової. огІрок У пляш- пагандистськl блокноти мужнІв їх характер 1 мlц- цІ. вирощений С,ергlєм екскурсІї на шахти сМо- ст Другий пам'ятник -це нІла полум'яна любов· до Левашовим. 1\НИГИ Олега лодогвардlйська~ І .Сухо. і І пам ять про СОJlдат в Н ошового. Батьківщини . все ХВІІЛЮЄ. дольська!>. командирІв.

що

загинули

Площа «Молодо! гвар- розповІдає. нас~lльки чиНа шахті сМолодо- при визволеннІ Ворошидії!> - святиня Нрасно- стиЙ. бурхливии. рlзно- гвардІйська» ми прослу- ловграда в лютому 1943

дону. НапередоднІ 25-рIЧ- манlтний

чя з Дня

Перемоги тут свІт юностІ .

І

прекрасний хали розповІдь про це пе- року.

редове

пІдприємство.

з

Особливо був схвильо­

відкрито меморІальний 20 липня 1942 року якою виступив секретар ваний Микола Васильович номплекс. В нього ВХО- Краснодон був окупова- парткому шахти П . Н. Садовников. адже саме дить музей «Молода гвар- ний фашистами . Ніхто не СУРКОВ. вІн разом з бойовими по­

дію>. пам'ятник .Клятва!> підписував

наказу

про

ПотІм

ми

зустрІлись братимами

визволяв Во­

І братська могила. над моБІлІзацІю юних красно- з прославленим гІрником. рошиловград. саме В якою горить Ічни Й во- Донц І В. В они стали в б 0- Героєм СоцІалІстичної вІн був поранений.

гонь. На чорних

марму- йовий стрlй

за покликом ПрацІ

О. Я. Колеснико-

В днІ

тут

святкування 20-

рових плитах викарбува- серця. за велінням гра· вим. З хвилюванням слу- рІччя Перемоги була нІ імена загиблих. Поруч мадянськоІ мужно стІ . хали його РОЗПОЕlдь. встановлена скульптурна

- гранІтна стела з зоб- Нарбованl. сповненІ сили Олександр Якович пр.а- група .Прапор не вми­ раженням скорботної ма- слова урочистої клятви цює шахтарем вже 32 ро- рає». Це пам'ятник солдатері. ВІд ІменІ

молодогвардійців: ки. На шахтІ «Молодо- товІ Великої ідеологlчно- Я. Олег Ношовий. гвардійська!> - порlвня- вІйни. його

Вітчизняно'! грІзному І

го активу Броварщини ми вступаючи в ряди «Моло- но недавно. з 1973 року. нІжному серцю.

поклали квІти

до пам'ят-

дої гвардІї» . перед лицем НевдовзІ пІсля його приї

і

по

зброї

Враження вІд цlє'!

ника нес коре ним героям. сво х друз в . . .: ходу виникла вІдома те- !здки Довго стояли ~овчки. перед лицем CBOЄ~ РІДН01 пер · далено за межами Вдивлялись

в

юнІ зосе-

багатостраждаЛЬНОі

землІ. '

по-

незабутнІ . вони

_

допоможуть

комсомоль­

редженІ обличчя. Це бу- перед лицем усього наро- республІки «бригада Но- ським пропагандиетам ли звичайнІ хлопцІ І дlв- ду урочисто клянусь... лесникава!> . Росла брига- Броварщини успІшнІше П

чата.

І

исали в рш

І І

са-

да

РадІоприймач.

росли турботи.

В пи- моБІлІзувати

написа- та~нях виробничих перей- виконання

молодь

на

завдань деся-

дили дерева. грали в фут- нІ вІд руки І надруковану мали досвІд карагандин- тої п'ятирlчки, накресле­ бал І спІвали пІснІ. Що- листІвки. друкарськии цlв воркутян ростов чан них у рІшеннях ХХУ денники. рядки шкІльних шрифт . рІзна зброя роз-' . . творів. першІ щирІ вlрщl повідають, як боролись з В 1976 роцІ бригада ви- з'їзду НПРС. липневого доносять до нас те свя- ненависним ворогом моло- дала 1 мІльйон 91 тисячу та листопадового (1978 щенне почуття

любовІ і б

догвардїйці.

тонн вугІлля . Є

року)

й

ПленумІв

НПРС.

викладених

ненавистІ. яким ули наВ музеї зберІгається . звича но. чимало повlдях. виступах повнені HeCKopeH~. серця. багато творІв мистецтва. труднощІв. зокрема. об- гах Генерального

ЛюбовІ до PI~!i01

ненавистІ до

вачів... Іх було 92.

НИХ

зеМЛІ: присвячених

поневолю

11

непорушним

життю

юних

героїчному водненІсть.

великІ

газо- таря ЦК НПРС.

комс 0-

«Нраснодонцl.

84 смертні!' та

з них вІддали своє життя

пожежу

на

Вони без- член

бр~.гади

дІорама про «МОЛОД01

біржі

працІ.

гаються особистІ речІ. фо- кого. документи.

щО розповІдають.

комісар

-

гвардlI!>

Ношовий.

ПО~Тlйно

Ідуть І Ідуть

ли І боролись юнІ красно- вІдвІдало

ми

Олег

знатних

впровадження

льше · .

Пlд- сприятнме

ткаль

передових

У ВорошиловградІ

вІдвІдали

ми

2

І

обов ' язків

пере роз-

виконують

між ос- роБІтку на

норми

101-103

ви­

про-

~енти.

ровину.

Це сприяло

198()

До кінця року вони

грудня внесуть

у цей фонд 20 мільйонІв 676 тисяч метрів стрі­ чок. З початку п'ятирIЧ­

ни на підприємствІ фак­ тично вивільнено для Ін­ ШИХ робіТ 8 ткаль. з них дві У нинІшньому році. Звичайно.

перехІд

на

роботу за почином дарни­

Нращими наставницями зарекомендували себе на­ шІ кадровІ. роБІтницІ Г . Г .

Анатlєнко. О. М. Новалєв­ ська. О . І. ЗІнченко . В. П . Зінченко. ХОРОШИМ прик­

змен­

вилися з планами особи~ тих п·ятирlчок . Великою пlдмогою у вели перезаправлення виконаннІ планІв є укла­ верстатів на п'ятиреміз­ дання договорІв на твор­ ний атлас замість восьми­ че спІвроБІтництво Із су­ ремІзного. міжними пІдприємствами Велика заслуга у вир~ І торговельними органІ­ шеннl усіх цих питань зацІями. Змагання Із · ко­ старшого технолога А. А. лентивом ордена ЛенІна Новальова. головного Ін­ Черкаського заводу хім­ женера Г. п. Лебідь. тех­ волокна. з Одеською І

чанок

ної

вимагав

грунтов­

пІдготовки .

Великий

вклад

у

цю

справу

внес­

ніка-технолога

працівники. Що ж вимагала

А.

Ви­

Нриворізькою ширенню

цІ робітниць з

ми

ли наші Інженерно-технІч­ до ні

Л.

гнан. Впровадження ново­ введень дозволило пІдви­ щити продуктивність пра­

2.8

годину.

метра

2.2

метра

стрічки

за

базами

СПРИЯЛQ оновленню І

ЗгІдно

Із

дали

роз­

асортименту.

зобов ' язаннями слово

роботи?

нова

Перш

за на

58

тІ з

ектно-

у

!

про­

нонструкторськими

з

140

об'­

єднаннями! пlдприємст- . вами. ух спІльними зуси,7t­ лями

впроваджено

роБНИЦТВО'

багато

у

ви­

розро­

бок . Інститут розширюється І зростає. За , останнІ ро­ ки тут збудовано два нав­ Чilльно-лабораторних кор­

пуси. ценtр.

обчислювальний предметних

27

аудиторІЙ

1

спецІалІзова­

них

навчальних

рій.

лаборато­

гуртожиток.

спортив­

но-оздоровчу базу, профІ­ лакторІй . На знІмках: Brou!член-кореспоидент Акаде­

мІ!

наук

УРСР

Лошкарьов

Л.

з

М.

О.

асистентами

Т. Мальковою І В. В.

Герасимовим обговоnю­ ють результати дослІд­

(Фотохроніка

РАТАУ).

замовникам

продукції на

50

ресувнІ

-

конвеЙєри.

лагоджено на му

заводі.

на­

мехаНIЧНО-!

Першу

таких

тис"чу

агрегатів. здатних' перемІщувати до 120 . правлено

на

колгоспнІ

пункти

НОI!ИЙ автобус в наЙме.­ шим 8 сімейства «Ікару­

сів».

Його

довжина-'.

шість з половиною метрів. Автобус може

перевози'l'il близько сорока дітей.

ГАВАНА. Нове поповнен­ ня

молодих

вищою

спеціалістів а

освітою

промислові

одержали

підприємства,

сільськогосподарські коопе­ ративи, наукові і культур­

ні заклади ,КУби. Украіні відбувся черговий випус& у вузах. Тільки універси­ тети в ГаваНі, Сантьяго-де­ Куба, Ольгіні, а Т&КО)l сільського~подар~ьitий ін­

ститут

у

Сьвго-дє-Авіла

підготували близько чоти' рьох тисяч спеціалістів.

ВАШІНГТОН.

Мільйони

американців із занепоковн­ ням ми

~тежать

за

тривожни­

зведеннями

з

«еконо"

мічного фронту» . .ВаЙmви~­ шими темпами в червні до­ рожча.'!И

нафТОПРО~УКТИ.

ЦіНИ на бензин підскочили відразу

на

З,7 процента

порівняно з попереднім мі· сяцем. А на паливну наф ..

на

-

З

ноІ

11

8,4

процента.

укладенням

сеП1\рат­

вгипетсько-ізраільськоі

угоди.

(ТАРС).

.ах ВАС о:всл:vrОВ7JOТЬ? ЗАСТРАХОВАНИR ВІД ПОКАРАНЬ? 16 червня при5лизно о

9

годинІ

ранку

водІй автобуса М 35НХН на пlвцорозl

82

вІд зупинки ",Порошин­ ка!> до зупинки «Ра ­ дІостанцІя» почав пе­ ревІряти квитки в паса­

жирІв.

Я

зроБИв

йому

точнlше.вlдреаryиав

навпаки . яка

МенІ. людинІ,

старша

за

нього

майже втричІ. вІн гру­ бо сказав: сЧого ви кри-чите?

Нали ж я мовиа. що буду

скаржитись

АТП-ОQ034.

водІй

в

Ilд­

по&1в. ЩО йому все од· но нічого не буде ...

зауваження, що вlи по­

М. МУСІЄНКО.

винен цим займатися на зупинцІ. Адже на такі перевірки ' йде ба­

роБІтник ааробвв'lО­ го деревообробного об'єднання. ветераи BeJIRКOЇ ВІт'IJIЗИJUlОУ вlЙПИ. ХТО ти, 80ЛОДА~ ЧАРІВНОІ

гато

часу.

а

пасажири

в результаті цього сза­

додатково

ходу.

тис. крб ..

сиете­

дaTiB~ЬKOГO режиму в ~в'Jl3-

елеватори.

ТОКИ.

вдосконалено

му опалеННІ і веНТИ1Іяціі.

ку

тонн зерна на годину, ВІД'І хлІбоприймальнІ

безпеці переве­

YBary

но 3 ради арабських міні­ стрів у справах молоді і спорту. Це рішення прий" мято на надзвичайному аа· сіданні радн відповідно до резолюцій багдадської кон­ ференції МІНІстрів закор­ донних справ і економіки араб~ьких краін про засто­ сування санкцій проти са­

сер' й­

яких

ку

зеННІ,

ту

БЕРЕЖЛИВИR КОНВЕПЄР Житомнр. Прискорити

невиробництво

ревні було приділено в~и­

спІвдружнос­

Інститутами

ОDганlЗl!uІями.

перевезен­

йоrо ство ..

РАБАТ. Єгипет виключе.о

поставити

УспІшно вико~у~ться вже надіслали на 27 тис. К. ЧИЧИРКОЗА, фабриці ДОГОВІРНІ зо­ інженер по органІзації все. впровадження типо­ бов'язання про наста13НИ­ соцзмагання 1 НОП. МолодІ робітниці виХ форм обслуговування цтво.

форма

І

Н. САНДРОВИЧ.

дня

обладнання

господарства

розвиток наУНОI!ИХ дослІд­ жень нагороджений upAeном Трудового Червоного Прапора. Тут працюють проблем­ нІ галузевІ лабораТОРIУ 1 кафедри. якІ ведуть до­

полlтико-ви-

ховно! роботи!>.

ку

поділ

ДНlпропетровсьний хІ­ мІко-технологІчний Інсти­ тут ІменІ Ф. Е. Дзержии­ сьного за заслуги в пlдго­ товЦІ с.пецlалlстlв для на­

слІдження

автобуса, .ций для

НІ дітей. При

НПРС

перейнявши досвІд своІх вчителІв. досягли галузе­ обробку хліба І при цьо­ втратити жодноІ вої норми обслуговування му не чотирьох верстатІв І що­ зернини дадуть змогу пе­

мільйони 894 тисячІ мет­ шенню обривності пряжі І рІв з державним 3наном завантаження ткалі . Про­ якостІ .

ЦН

або понадтипову зону 00слуговування. по~ріБНО було продумати І здIИСНИти раціональну розстанов-

І допомІжними ладом для новачкІв слу­ гоголlвчан­ новними Необхідно жать передовІ вщюбнич­ ни створили понадплано­ працІвниками. вий фонд десятої п'яти­ було освоїти нову техно­ ницl Н. І. Рогач. Г. М. рІчки. Він дорІвнює 14 логію виробництва атлас ­ Тимко. Л. Г. Хан. О. А . мільйонам 540 тисячам них стрІчок . замінити си­ Осьмак. Вони вже спра­

із них

по­

в у з

родного

тип

призначено

лlтичного. трудового й жень; внизу хІмІко­ морального загартуван- технологІчний Інститут_ ня юнакІв f дІвчат. вихо· Фото А. Запарв. ванню в них активноІ

меморІальний

працІ

метрів стрічки.

почуте

посиленню

ІдеологІчної .

для ткаль _ Для того. щоб . Л . П . ВоЙстрик. Г. А. Ко­ перейти на розширеНJ іІОМlЄЦЬ. В. А. Мурашно.

ЗА ПЕРЕДОВИМИ МЕТОДАМИ методІв

й

НОВИЙ

дарчим напи- «Про дальше полІпшення

м ль-

п~дих. ли делегації більш ніж зІ

Дарницького шовкового номбінату _ За рахунок

Побачене

люди в подарував нам шахтарсь- постанови

експозиції ста заруБІжних країн.

ниць ГоголІвської ст рlч­ коткацької фабрики знай­ почин

Голови

Якович життєвої позиції в свІтлІ

йона чоловІк. Тут побува- сом.

ШИРОНУ пІдтримку серед ткаль-багатоверстат­

шов

стрlч Олександр

як жи- музей. набі СЬОГ06Д Н5і йlого ку каску з

донцІ.

Затамувавши

до-

красноДон- видІлення. А!'е ж гІрники Президії Верховної . Ради

за честь І незалежнІсть виконана групою харків- тр~мують зв язки З манашої Батьківщини . ських художників пІд ке- тlр ю q.л ега - Оленою У музеї. який ми вlд- рlвництвом В . Парчевсь- МиколаIВНОЮ... відали. з любов'ю збер!На пам'ять про цю зу-

оглядали

ЦН

цlв . Особливо вражає завжди .пам ятають. щ? СРСР товариша Л'еонlда згуртова- картина В. Задорожного сто дев яносто сьомии ІллІча Брежнєва.

мольським братством_

то. унІкальнІ

в

І кни-секре.

заводу «Ікарус}) розробили

І:!е

можуть

пе­

ресісти на другий авто­ бус . На моє зауваження водій не вІдреагував.

ПОСМІШКИ?

Тринадцятого ня менІ

черв­

довелось Іха-

1'11 3 Киева

маршруту М

автобусом 120. Тра­

пилось так. що !хали ми понад двІ roдини,

бо маШина бу ла ЗІпсо­ вана_ На зупинцІ свій­

сь.кномат. ни·вся

І,

водІй видно,

ЗУЛИ­ надов­

го. Тому частина паса­ жирІв вийшла 3 авто­ буса, щоб переСІСТИ на ІншиЙ. І. дІйсно. ВІД­ разу ж пlдlЙШОI авто­ бус маршруту ]\і 4 ом 39-08. Але тІльки. но чотири чи п'ять чо­ ловlк зайшли в саnон. як водій закрив дверІ 1 рушив. При цьому він посміхався ... О. РОДИГІН, мешканець мІста. J


НОВЕ

*

11 липня 1979 року

ЖИТТЯ

З СТОРІ

МНОЖИТИ ЗДОБУТКИ ПРАUІВНИКІВ ФЕРМ п:rДС7ИВ.JI' CO~I'AJ.lI'Cr• • •

-

oro

З_АrА • • • ЗА ПВР:ШВ п:rвр:r1!l • • ЦАоrо РОВ7

ЗА СЕЛОМ, поблизу лісу,

3АВДАВВ8 ВА JIВПЕВЬ На nИПIН.. нинlwн ..аrо року ПlРIД КОПIКТИlа· 1111 racnoAapCTB Haworo району постаВnlна такІ lа ..аННІІ: продати ДlpНlal1 мопока 8300 тонн, М'lІса 2000 тонн, ІІІЦ" - 19 мlпьйонів WTYK. ПРОТllrом мlСІІЦІІ радrоспи мают.. ,абl3ПlЧИТИ СIРІАНltDдоБОl1 Нlдоі мопока по 11,5 KinorpaMa І 1.IРНlІТИ

Aoro

І СlРIАН"ОМУ по

95

lід KOНlHoi КОРОВИ по району

345 KlnorpaMl1

Нещодавно

при товарностІ

праЦІнтІв.

були підбиті

підсумки нашої роботи за перше півріччя. Звичайно,

РОЗКИНуВс! літній табір нашого радгоспу. В cepe~­ ні травн! сюди були пере­ rH!1Hi тварини 3 молочно­ товарної ферми. Відтоді крива надоїв молока по господарству почала підні­ матися вгору. Нині щодня одержуємо його від кожної корови по 9,2 кілограм!, що на 0,4 кілограма біль­ ше проти відповідного пе­ рІоду минулого року. Знач­ но вищі надої у групах ко-

показники

не

ку

ми

минулого

одержали

гативно вплинули на ріст і розвиток кормових куль­

тур. В зв 'язку з цим трап­ лялися перебоі в годівлі тварин, а це помітно відби­ лося на їхній продуктив­

ності. Нині справи налади­ лися.

Велику увагу приділяв­ мо Jlкості молока. Так, за півроку ми відправИ.JIИ на державний

пункт лока.

приймальний

центнерів мо­ них 15210

15920 З

центнерів першим сортом.

у нас в всі умови для добна. Ми вишукувмо нові ре­ високопродуктивної роботи. sерви підвищення продук­ Основні процеси в тварин­ механізовано. Для тивності тварии. Складо­ ництві вих високих надоїв моло­ ~оярок встановлено восьми­ ка багато. Це, насамперед, годинний робочий день, че­ цілеспрямована племінна рез кожні п'ять днів має­ Тваринники робота, створення високо­ мо вихідний. продуктивного

склали

стада .

екзамен

Корови у нас чорно·ря­ майстра бої

породи.

Відтворюючи

на

звання

машинного

доїн­

ня.

Безумовно,

поголів'я, наші зооветспе­

успіхам

на

фермі сприяв соціалістичне

ціалісти дбають про най­ більший і високоякісний вихід п~иплоду. Для цього здійснюють комплекс захо­

змагання, вміло ване партійною

створеною

організо­ групою,

на фермі. Иід­

сгідчгнuх дояро/(.

На фото: Н. ПРОЦЕНКО. ФОТО М. Семвиога.

..авl

rocnO.ltapena

Дяченко В. е. (еПлосх.іаа.хиЙ:.) Кри,ець €. М. (<<Плоскі!еьхиА») Бондар Н. М. (еПлоскіIlСЬКИЙ:') Цапко 1(. 1. ("ПлоскіВСЬКИЙ:,)

Лисенко П. М. ("Плоскі~сьі{lіЙ:.

J

МиронllІська Т. С. (<<Плосківtький»5 Строкач €. С. (.,ПлоскіIlСЬКИЙ») . Булавенко Т. М. (еЛлосківський:.)

3064 3029 2986 2926 2918 2916 2900 2895 2844 2832 2828 2805 2799 2792 2112 2763 2745 2742 2729 2722

Гайворон О. Ю. (<<ПлосиіIlСbll:ИЙ:'} І(упрlянчук К. Г. (еПлоtкіlеькиl)) Ступаченко 1(. О. (.,ПлосківськиЙ:t) Смирно,а О. '1. «ПлоскіIlСЬКИЙ») МІщенко Г. М. (<<ПлосківськиА:»

Юхимчук О . в. ("ПЛОСкіlськиА:.) Карпенко К. Г. І.

(еПilоскі'СЬJ<ИЙ»)

(<<П.,осківськиЙ.).

Ситниченко Н. Фесюк

К.

Л.

П.

(<<Плоскіltьки~»5

(<<ПлосківськиА»)

Юхименко О. А. (<<ПлоскіIlСЬКИ~:') Миколаенко Г. С. ~ "ПлоскївськиЙ.) Лисак Н. М. (<<Аsаиrард.:.)

Остапчук А. М. (імеиі Щорса) Гришко В . М. ("Плоскl!ський:,) Цюрмаста К. Г. (<<Ллоскі8tькиЙ.) Тспіха

П.

Ячник М.

М. В.

(сПлосківtькиЙ.)

2653

(<<Літківський.)

Корпус В. €. (<<АIІ8игарn.»)

2б!5

Строкач М. М. (еЛлосJOiкькиЙ.1 Ле8кІ8ська К. М. (<<ПлоскіllськиЙ:.5

2624 2600 2585 2575 2573

Кравчук Г.

П.

(еПло. скі8ськиА»)

Маринич €. Ф. (<<ПлосХі!!ськиА:.) ЯКО8енко К. А.

(імеиіКірова)

сумки трудового суперни­ дів. Поліпшуючи дійне стадо, цтва тваринниttів підбиваю­ в господарстві дбають і тьсJl' щомісяця, за квартал,

2~7

Топіха Л. п. (<<ПлоскіВСloкий:'j

2549 2528 2522

про

Павленко О. М.

створення

для

за

нього

півроку. · Переможця!ol

Малюга Н. Я .

(сПлоокі,ський»j

Ненько Г. А. (племптахо!а!оll. <l'Y4Hlij)

2522 2521 2497 2484 2362 2345 2324 2305

«РУДНІІ»)

Лещенко К. І. (імеиі Щорса) Кlбанець Г. Ф. (плеИЗ88()Д <l'YlI.H".j (еА8аигаРА:')'

МІщенко Г. І. (eABaHrapn.:.)

1\\азурке8ИЧ Г. В. «Авзагар.l1:'}

ПЛАНУ

ВИКОНАННЯ

1 JJИПВJI 1979 р()ку (за данвми 1ІІ1ськог() lИФОРМ8цlйиооб1lJlСJJюва nьног() центру

..

."'2' ...f: .. ..... ~.. ...

"І ІІІ

-=• І".....

о

Ма!..

reCllfl.ll"eтal

0<0 0::'

. ~~ оо

..

:1:. <Лл(Ю(ї!еьхмА:.

«ТребухіВСеКИЙ:' імені Кірсва імеиі Щорса <Аваигар:t:. ЛлемптаХО3а80n'

~РУ:nИя:.

<Пухі,СЬХИЙ:' <rОГОJlі,ськиЙ:.

<JIічівський:, <ру~анівсыl:й:' <30РSl» «3авориuькнА:. «Ж~фilі'ський» «Бо6риuький:> «Краси .,івськиЙ» i\leHi докучаєва i\leHi Мічуріна

« Вми,КО.1Юlер~ькиЙ:, «3аплавниА. Ра:Ігосп·комбіIlIТ <Ка.1ИТЯIІСЬКИЙ:'

8

:І,.

2689 2280 2208 2050 2049 1905 1804 1662 1624 1490 1476 1471 1429 1397 1377 1272 1269 1222 1222

8",

~E

..оо

,;

=494 473 485 408 425

372 303 332 307 271 273 303 251 289 262 234 299 284 264

е ~

-252 -280 + 76 - 94 - 75 + 49 + &2 - 64 - 78 - 39 - 84 -119 -212 -105 -124 +48 -202 - 88 -209

• о

.~-: U

"

4 := &:."t е

.

,5 •

'

.... ... .

+І О"

8 -". .а8~~

2 ~& "

~

=" ..

• ..•u 8

11(,

"':'

; 8..і .. iI~'" К .!; СІ W ()

("j-

~ ~& l: ~ ~

~ "е ~i·e. ~ е ~ ~-"

+10>' Z:C

=tII~

с:! % t..

1222 -108 70 32,б 140 .- 6 16 70,0 200 + 7 184 93,5 894 -26 38 92,7 260 - 5 142

95,2

90,8 5.0

БЗ2

+31

96

-4

91 . д

flб8

91 .' 91.6 94.7 86.1 94,7 90.1 93.1 90,4 87.2 86.2 88,0

675 672 619

+ 8 -14 + 5

~96

6:37 598 652 432 422 518 434

-9

-6 -65 -26 -18 +34 -36 + 2 -З3

77 21 24 2~ З6

16

З4 З3

25

зо

49 20 21 25

1= .; .....

. н

.~

,,11 .. о, .....

ПреJ;ано до

.. " %1

-4 -1 +21 -2 -28

оо "е ос

W

&:-

71

--

-8

-23 115 -11 + 6 -1 +10 -1 -7 + 2 +14 -6 -6 110 +11 +1 -3 -14

• оо

о

~

•u.

2043,Б

lЗ,бр.

116,9 173,2 101,6

119.1 5,2 р. 136,7 28,0 107,7 105.0 102.3 106.0 99,6 97,9 100,7 99,7 123.7 97,4 100.2 95,9

96,4

157,3 159,6 103,2 151 ,8 141 ..1 70.1 151.5 146,3 109,1 96,1 188.3 174,2 106.2

196.5

312

-106

89,4

ыl ~

-13 138

б6З

437 589 588 532 586 534

530

... -

'il

.. Н' ;=! i~~ "",

. = .. 145,8

3746,0

144,5

2349,0

U4t.2

1750,0

143,1

2283,0

141,5

277М

136,4

2238,0

Власенко Т. І.

(Київська птахофабрика) .

птахофабрика1

(Ки ї sська птахофаБРИ1Са1

441,4

153,2

105

На честь передовика

16М

За п і дсумками перш"гс, '!ьому !ТО І'!l1ГОСПУ. Вала·

118

75,4

100.7

110,1

оо

145,6

(Київ с ьк а

93,6

110,6

б6З

Петричук Н. П . (Київська птах.офабриха1

Вакуленко Т. С.

111,4

+4

705 669 680 685 691 724 669 560 662 612 606 601 620 610 631 477 640 52() 498

Дахова Л. Ф.

118

... 2 Q21

606

ГузlЙ Г. К. (nлемзаВ()lI «Рудн.:,) Репетунова Л. О. (Київська птахОфабрика)

Омельченко С. М. (Київська птахофабрика}

95,8 1577

Ю7

792 827 827 791 879 646 748 799 939 816 696 708 676 700 704 665 363

150,8 137,9 442,7

Т. З. (nлtмза80А «РУАН.») РУАОбаба С. М. (плеМ38ВОll «J'YlI.KII») Олешко М. М. (племзаВО4 «PY.!1H~)

105,0

+5

=" 840

150,0 119.0 149,0 Ij8.0 І 7,0 146,0

KyueHKo

':1

114,1 122,8

r

І: ~='o;

1(08~H Г. П. (племsаl&1 С~Уlи.:tJ Пономаренко Н. С. (nJltM3!IIOA еРУ4НА »

107,3

124

rocnC).I8"C'"

~i!@~

106,8

Київська п,.ахофа6РНКI ПJlе~птаХОРI\ .1ГОCn «БроsарськиА:. Бог данівськз птахофабрика

ПО райоиу

n~pworo

і

s)

пл а ну

nрlsаище, I1ЗSВІ

~ ~

;~~ i~ii ..>1 ...е :f ~ 11: ~ +1 ... 6" а +I~ :" ІС::І

8 npeaeJrr811

пl8рlЧЧl!

о

і:.4емі 50 - річчя СРСР

Семиполківська птахофабрика

8~~!

державно! статвстИІ(Н)

= і

...

:; .~

п т· А Ш НИ · Ц І

вироб1ПlцТllа І продажу державІ ПрОIУП1в тваРВИlDЩтва госп()даJlСТlfами "ай()иу стаВОIll ва

е

(племптаХО3ЗIІО,g.

Щиголь О. М. (імені КіРОI8} Паимк Г. Ю. (.,Л.~оскіsСькиА:.1

Дужик Г. С.

....

ЗО85

Фесюк О. А. (<<Плосківський:о) І(ривець Г. В. (<<Плоскlвtький:о) Носко О. П. (~ЖердівськиЙ.) Васюра В . С. (імеиі Щорса)

Леснк Ф.

............= ::t

3464 3430 3415 3395 3384 3156 3148 3117

Сіра В . М. (<<Плоскі!!ськиА»)

міцної кормової бази. З ВРуЧається червоний вим­ видається грошова травня і до глибокої осені пел, в нас дів зелений Itонве­ премія. На честь їх підні­ Аєр з набором різноманіт­ мається Червоний прапор . Г. СІРА, них культур. До того ж доярка радгоспу .Заво­ літній табір розташований рицький •• поблизу пасовищ.

Наталія П роцгнlСО - Ato.4oaa доярка радгоспу С'БобрuцькuЙ». ДОгА!fдаючu групу 8 50 корів, гона дО(;!fгає гШ:оlСli.х результатів у праці. У ви· р<>БНUЦ7'8l .чолоІСа гона не гідстає від іншuх · до·

П!llЗ8вще.

ро­

молока

погодні умови, які склали­ ся в нинішньому році, не­

рів, що доглядають Світла­ на Михайлівна Сойма, Ольга Василівна .Василен­ ко, Наталія Іванівна Непо­

:"i~ !і:і-; :: ••• 8-

відповід­

дещо менше. Несприятливі

ВСІ РЕЗЕРВИВ ДІЮ

д оя РН И

задовольня­

ють нас. Проти ного періоду

НА НИХ РІВНЯТИСЯ

105,1

вий надІЙ

піврlЧЧJII нинІшиьогороку п~рем(')жцем соц!алlстич

r"ynl

ного

Н(lрlз.

змагання

тваринни ,

кІв радгоспу сЛіткlвrь · кий. вийшла майстер ма · шинного доУння МарІЯ Ва· сиЛіяна Ячник. Вона одер · жала

вІд

кожноУ

корови

ПО 2653 f{і "If')ГI'І~МИ мам­ ка, що на 1029 Кlлогра­ ІЩ більше, Ніж в серед·

момка

станС>вить

Трудівницю морально

1

612

по п·

цент.

ззохочено матерІально.

На ІІ честь на ЩОГ.llI БІля І<ОНТОРИ ПІднято ЧеРВ0' НIJЙ прзаор.

Д .. ttРОКОПЕНКО, 8ООІец1J&·сеJlЄJЩ10вер.


*

• стор.

11' липня 1979 року

НОВІ!

ЖИТТЯ

w

НЕ ПОМИЛЮСЯ. Коли скажу. що футБОл один з иайпопулярнlших JIИд1в спорту. які культивуються в

_

населених пу-нктах Броварщнни. Шд­ ТВ6мженням цього в той факт. що кожну зустрІч. будь-то товариську

ЩІ на кубок, першІсть району. вІдві­ дУЮть чимало болІльникІв. Непооди­ 'ВокІ випадки. коли подивитися на гру

землякІв

м'ями

і

приходять

бурхливо

цІлими

переживають

сl­

ко­

Ж6Н успІх чи невдачу своєї команди.

Причому. футбол став не лише ви­

довищем, але й мІсцем, де юнІ хлоп­ ча:ки

мають

змогу

осягнути

таємницІ

спортивної майстерностІ, оволодіва­ ють рисами, без яких не можна ста­ ти справжнІм спортсменом: сміливіс­ тю. спритнІстю. готовністю прийти

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

• •

У спІшно виступили жердlвчаии й у грі з сильною командою Требухо­ ва. Навіть нічия гарантувала дебю­ тантам вихІд 'і фінальну частину пер­ шості, і їм вдалося rї здобути. А першими тут були бобрицькі спортсмени, які набрали 12 очок і мали хорошу різницю м'ячів-І0: 2. П'ятий учасник турніру коман­ да СемиполКівської птахофабрики хоч і взяла участь у жеребкуванн!. але так і не провела жодно'! гри. Очевидно, питання про стан спортив­ но-масової роботи в цьому колективі варто було б заслухати на президіІ райради ДСТ «Колос!>.

Третя зона за кількістю учасник!в була найменшою всього 4 колек­ тиви. ПутІвки до фіналу впевнено здобу.'ІИ гоголівськІ і руднянськ! фут­ бол!сти. Причому. як не парадоксаль­ но, рудняни ввійшли в фІнальну ста­

М'ячі заБИТі І пропущеНі

дію

змагань,

гру

-

програвши

гоголівцям

лише

одну

(1: 2).

На відміну від минулих років, У цьому роцІ першість району розігру­ вали і юнІори майбутня зміна до­ рос.лих гравцІв. На старті змаГqНЬ можна було почути окремі голоси: мовляв, що можуть показати на полі хлопчаки 13-15 років? Але та­

ка формула чемпіонату повністю себе

Нотатки до підсумків зональнвх ДСТ сКолос~ 3 футболу

виправдала. Діти залучаються до ак­ тивного заняття спортом, спостеріга­ ють за діями на полі старших това­

товаришевІ на допомогу. І скільки радості. з~хоплення світиться в ди­

ришів, відстоюють у боротьбі з су­ перниками честь свого села. Уже це не може не змушувати їх грати за­

змагаиь на першість районноі ради

тя~х

очах,

Д-емонструє

коли

красиву

«своя

І

команда.

результативну

гру в нападІ і надійно, .впевнено діє в оборонІ. Справжнім святом для гравцІв І болільників була переважна біль­ шість зустрІчей у зональних змаган­ нях на першІсть райради ДСТ .Ко­ лос.. Намагаючись виправдати спо­

хоплююче. вІддавати всі сили для пе­ ремоги.

І

це

вого

не

сказано

слова.

руднянськ!

галися

лише

Варто

для

краси­

було бачити,

семи-восьмикласники

зі своїми

як

зма­

плосКівськими

дівання прихильникІв, сІльськІ спорт­ смени дІяли з вогником, прагнули

літки так азартно діЯЛf\ на полІ, що болільники забували про їхній вік.

грa-rи в сучасний, атакуючий футбол. Коли кинути оком на турнірнІ таб­ лиці кожної з трьох зон, то на чолі :кожно! з них ми побачимо команди, які вже не один рік є взірцем для колективів фізкультури пІдприємств 1 організацій Броварщини. Право бути в числІ фІналІстІв у першій зоні впевнено здобули великодимер­ ськІ футБОЛІсти. ГравцІ цlєІ коман­ ди рівно провели весь вІдБІрковий турнІр і набрали 10 очок. випередив­ ши Іншого фІналІста збірну рад­ ГО<:І!У .КрасилІвськиЙ. аж на 3 очки. Ще одним колективом, який зуміВ пробитися до вісІмки найсильнІших, стала команда радгоспу .Авангард •.

Не можна не сказати доброго сло­ ва про одного з гравц!в цієї команди Юрія Глушка. У двох зустрічах хло­

Але можна сказати, що прихильники

чекали вІд калитянських фуТБОЛістІв результативнішої, впевненішої гри. Без особливих несподіванок про­ йшли попередні змагання у другій зонІ. Фаворитами на вихід у вісімку фІналІстІв тут, без сумнІву, вважали­

ся сильнІ команди Требухова І

Боб­

рика. ВсІ вважали, що за третю пу­ тІвку до когорти найсильніших точи­ тиметься уперта боротьба мІж коман­ дами радгоспу-комбінату .Калитян­ ський. і Жердови. Проте вже в пер­ шій- зустрІчІ суперникІв, жердівські гравцІ дали зрозуміти, що вони не з полохливнх. 8: () так закінчився цей поєдинок на їхню користь. А гра Л. ВІтрова та [ Заїки, які забили по три м·ячІ. дуже сподобалася числен­ ним прихильникам молодої команди.

пець зумІв провестИ у ворота супер­

6

м'ячів.

продемонструвавши

таку результативність, якій би заздрили й ДОРОС;ІІ футболlс'l.'И. Проте команд

не з

всі

увагою

дорослі

по­

гравці

ставляться ДО

під-

'готовки своєї майбутньої змІни. Ли­ ше плюси І м!нуси, якІ свІдчать про неявку одного з суперників. можна

побачити в турнірній таБЛИЦі проти команд радгОСПіВ сКрасилівськиЙ •• сБобрицькиЙ., «Авангард., • Требу­

хІвськиЙ:!>.

радгоспу-комБІнату

сКа­

литянськиЙ:!>. БеЗПі-дставні запевнення окремих керівників команд, що у них немає кого з юнІорів поставити на поле. У всІх селах БроваРЩИRИ є дуже багато хлопчаків, якІ з величезною

радістю зустрілися б у спортивному двобої зІ своїми ровесниками, І по­ казали

глядачам

по-дитячому

захоп­

люючий футбол.

Змагання на першІсть районної ради ДСТ «Колос:!> З футболу всту­ пили в завершальну стадІю. Тепер на футбольне

поле

виходять

команди

майже однаковІ за рІвнем своєї гри. І те, чи стане футбольний матч свя­ том Д.'ІЯ суддів, гравців І їх прихиль­ ників, залежить від самих учасників першості.

В, НЕБРАТ.

ця, обладнані протипожеж­ -ними засобами. В пору жнив треба поси­ лити контроль за дітьми. потрібно сліJ1кувати. щоб !юни не влаштовували ігри І на полях і токах. для цьо­ го керіВШfкам радгоспів, нення вогню значно зростає учителям слід подбати про там. де комбайни. тракто­ змістовне дозвілля дітей. ри, антомобілі мають навіть налагодити чітку роботу найменшу несп'равність ~ дитячих закладів. електрООбладнанні або не­ У період збирання уро­ від,регульовані системи жив­ жаю необхідно звернут!! лення.

п'ятниця,

слюсарі-оператори для

ПРОГРАМА

перемотувальник електромоторів. Оплата праці віДРЯДlш..преміальна.

кутник».

Сходу».

ПРОГРАМА

дат».

дат».

занця.

на-.

В передачІ бере участь пер­ ший секретар Бlлозерсь.ш.-о

валь телепроrрам народноі творчостІ. Пакнстаи. свІтІ тваРИIІ.

райкому КомпартП Vкраіни ГригоріА Івановнч ВИХРОВ (Херсонська область). ФІльм-концерт .Acca~. «Пlонерське лІто». 18.ЗО Телефільм .Особисто вІд­

16.55 V

17.55 Тележурнал .СпlвдружнІсть». 18.40 МультфІльми. 18.50 ЗустрІч з трудlвииками заводу 'Ростсlльмаш». 21.00 «Час». 21.35 Концерт сМlрей МаТЬ6 у МосквІ». 22.20 Концерт артистІв балету. ПРОГРАМА УТ 10.00 Новиии. 10.15 Комуністи иа ІКНИ8а",. З

17.45 18.00

повlдальниА».

19.00 .Актувльна KaMepa~. 19.30 ФІльм-концерт .Спl.а. Олексвндр Чепурний». 19.50 .Меблl в нашому домІ», 20.45 .На добранІч, дlтн!» 21.00 .Час •. 21.З5 ТелефІльм .Варчин. ля». 3 серІя.

22.З5 Спlва.

€.

ня

пожеж.

І1е фото зроблено в ЗЄll. ському відділенні Амур­ ської бази авіаохорони лі­ доставля! сів ~ вертоліт десі:mтників у зону пожежі. (Фотохроніка ТАРС­

-----

РАТАУ).

10.45

Концерт

стру

естрадноrо

Палацу

орке.

КУЛЬТУР1l

Стебницькоrо калlйиоrо ко.­ бінату.

11.15 .Мапа». Лялькова 8иста8" 12.10 .Дороrами ФранцІї». 12.50 'Сонечко •. 13.10 Циркова проrрама. 13.55 .СатиричниЙ об·ЕКТИ8». 14.20 .Спlвав Ірина Понаро•• •• 15.05 На стартІ - третІй трудо' ВИЙ. 16.05 Виступав Леиlнrрадська ська

хорова

ІменІ

академІчна

М.

капела

Глlнкн.

16.55 .Джерела». 17.55 Телефільм .Варчина se•• ЛЯ». 4 серІя. 19.00 .Дктуальна камера». 19.30 Док. телефІльм. 20.00 П. І. ЧаАковськнЙ. сМа. зепа». Вистава. 20.50 .На добранІч. дІти!» 21.00 .Час». 21.З5 Продовження вист". 'Мазепа». В перерв! Но< вини. ПРОГРДМД НА ОБЛ дст .. 9.00 Науково-популярнІ фІльм., 9.ЗО .Шахова школа». 10.00 «РосіАська мова». 10.30 Фільм. 11.45 Концерт. 12.05 Мамина школа . 12.35 Грають В. Азов (бон) І О. Глухов (балалайка). 13.05 • Подвиr». 13.35 Концерт, присвячений 100. річчю Росlйськоrо xopoBoro 14.30 Док. фІльми. 15.40 Альманах гумору І сатири. 16.55 Телефільм ,Звичайний мІсяць •. 18.00 Виступ ансамблю HapOjl,' Horo танцю Пlвнlчно·Осетии, ськоТ АРСР .Алан». 18.3J .Телестадlон». 19,00 «Клуб кіноподорожеЙ~. 20_00 Вечірня казка. 20.15 В. Г. Бе.1Iнськи/l. Сторlв. ки ЖИТТЯ І творчостІ. 21.00 Док. фІльми. 21.40 Телефільм .Закриггя се. товариства.

зону».

Редактор

Н. ФЕДЯП.

€.

Ремоитно-механічний завод оголошує на 1979-1980 навчальний рІк НАБІР УЧНІВ:

upe-

токарів. слюсарІв. фрезерувальників. свердJIИJIJo. ннків. електрозварннків, електрнків. водіїв еле"тро­ кар.

-

фотокартки розміром 3 Х 4 см. Адреса: м. Бровари. промвузол.

3

Днре.кцlll.

кадрІ-в

Перевезення

За довідками звертати'ся: с. Рожівка. племптахо-

м, Бровари. промвузол. ремонтно,мехаНіЧНИЙ зааод.

Звертатися до відділУ кадрІв заводу за адресою: АдміністрацІя.

а також звільнеНі з лав Радян·

ПрийнятІ на навчання забезпечуються учнlвсь. кою зарплатою від 40 до 70 крб. на міСяць. Для вступу необхідно подати у відділ кадрів: заяву на ім'л директора заводу. паспорт, атестат про середию освіту.

майстри в

Підприємство також провадить навчання

Строк навчання 6 міся-ців (на свердлильників 4, водіїв електрокар - 2 місяці). На навчання приймаються юнаки та дІвчата з

освітою 10 клз:сів. сько! Армії.

АдмінІстрація.

безпосередньо на виробницТВІ за названими та Іншими професіями.

..

Настало літо. В ЦЮ гаря­ чу пору дуже важливо за· хистити ліс від вогню. В нашій країні діє авіа· ційна охорона лісів по­ тужна служба, оснащеН/J вертольота!о1U і літаками, сучасними засобами гасін­

досвІду роботи партійноl орrанlзацlї Одеськоі облас­ тІ.

зем­

МаРТИН08.

електрослюсарІ. слюсарl-ремонтиики.

ПОТ Р І Б НІ:

ра.дrocл.

ЦТ

15.40 ТелефІльм .Скlппl». 9. 10. 8.40 ГІмнастика. ІІ серІї. 9.05 Виставка Бурвтlно. 16.55 Москва І МОСК8ичl. 9.35 Для вас, батьки. 17.25 Ф. Шопен. Фортепlаниl 10.05 Р. ГлІєр. Коицерт д". ар­ п'еси. фи з оркестром. 17.З5 ЗустрІч 3 учасниками ви­ 10.30 .Велика Вlтчизияиа». сокоwиротиоТ І н.уково-спор~ ФІльм 20-11. сНевlдомий со,,­ тивиоІ полярноУ експедицl! .КомсомольскоА npa8j1,w». 11.25 «РосlАське МИСТ,ЦТ80 18.45 .Сьоrоднl у свІтІ». XVIII ст.» (Ленlнrраjl,). 19.00 До иаціональиоrо СВАта 11.55 сРанкова пошта», Іраку Дня республІки. 12.25 Це 8И можете, Програма телебачення Ірак)'. 13.30 «Спортлото». 20.05 • Велика ВІтчизняна». 13.45 'ЗДОР08'.». ФІльм 20-А .• Невідоми/l сол­ 14.30 Новини. 14.45 Завтра - День металур­ 21.00 .Час». ,а. Виступ мІністра чорн01 21.З5 Пlсня-79. V перервІ металурrlї СРСР І. П. Ка­ • Сьоrоднl у С8Iтl». ПРОГРАМА УТ 15.00 Концерт за участю ан· 10.00 Новини. самблю .Пlсияри», М. Ма­ 10.15 .Сонечко». гомаєва. Л. Сенчиноі. дуету С'Ліпс •• 10.40 ТелефІльм ,Смок І ма­ люк». 3 серІя. 15.25 Док. телефl"ьм .Спадщи­ 16.ЗО ,Старти иадlll», 17.00 еРік четвертий. ударний». 16.25 І І І МІжнародний фести­

енергетнк в цех металоконструкцій,

t>об~тників та службовців транспортом радгоспу.

ОБЛАСТЬ

спортсмена»

цех металоконструкцій. електрозварники 1- 5 роз· рядів. газозварннки 1- 5 розрядІв. слюсарІ різних профІлів. веНТИЛJЩіЙИИКВ.

жерстяник.

НА

17.50 • Екран молодих». .Три9.05 сВелика арена IOHoro . 19.00 Коицерт. 9.З5 ФІльм для дІтей сПаса­ 20.00 ВечІрня К83l1а. жир s • Екватора». 20.15 Док. телефІльм .Роздуми 10.55 Кон/{ерт аисамблю таицlO про Мравинськоrо». .Самоцвlти». По закlичеинl 21.40 ТелефІльм .НlчниА 8Iзит». - новиии. 2З.50 ДовІдкова служба. I4.ЗО Новини. сvБОТА. 14 ЛИПНЯ 14.50 • По СиБІру І Далекому

РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОМУ ЗАВОДУ

на кліткових ба-

підви­

ЦТ

у зв'язку Із зБІльшенням потужностІ пІдприємства

lJ'ареях, i8ehep-теплотеХНIк. 1'I!t~Jlектрозварник.

І

ІЗ ЛИПНЯ

ПРОГРАМА

дІл кадрів.

Племптахорадгоспу еБроварський.

на

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ

сувальникн. учнІ пресувальників. ливарннки. учнІ ливарників. муляри. бетонярІ, малярІ. сантехніки, штукатури. учні машнністів екструдерів. воді'і. Середня зарплата ПО заводу 155 крб. Оплата відрядна. Одинаки забезпечуються гуртожитком. Адреса заводу: промвузол. завод пластмас. від­

НА ПОСТІПНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

увагу

-

НА ПОСТІВНУ РОБОТУ: токарІ.

старший економіст-ревізор, -старший інженер по залізничних перевезеннях. NvкeHep з техніки безпеки. Адміиістрація.

ро б оти

особливу

Нес.праlВIfУ і не обладна­ щення боєздатності пожеж­ ну необхідним протипожеж­ них части.н. організувати ним захистом збиральну чергування в пожежних де­ техиі1<У ні в якому раві не по. розробнти додаткові за­ можна допускати до зби­ ходи по посиденню роботи ральних ро-біт. Вихлопні Пlр-отипожежної служби в l'руби двигунів ПОВlDнні бу­ суху і вітряну погоду. ти обладнані іскрогасника­ Збирання урожаю дуже ми. віддовідальна пора. Обо­ ПожежІ також трапляю­ в'язок усіх керівників гос­ ться через необережне по­ подарств. громадськості водження з вогнем. Кожен зробити все можливе. щоб працівник сільського госпо­ зберегти урожай від вогню. дарства повинен пам'ятати елементарне правило, шо Д, ГУЗІВ, палити цигарки на полі ка­ иачальник вlдділения тегорично забороняється. пожежно! охорони Бро­ Для цього є спеціальні місварського району.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ста.ршиЙ інженер технІчного віддІлу. інженер відділу праці і заробітної плати, старший інженер групи пІдготовки виробництва.

надійний захист

Зібрати урожай вчасно І без втрат справа честі J{)ОЖ'НОГО хлібороба. Найбільш відчутних втрат хліба завдають пожежі. Основними причинами їх є неспра~ність збиральної техніки. Небезпе-ка ~иник­

Броварському заводу пластмас

Тресту 4Броварвсільбуд. НА ПОСТІПНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

-

ЗБЕРЕГТИ ХЛІБ ВІД ВОГНЮ

ро­

весниками. Невідомо, чия гра біль­ ше сподобалася глядачам після цієУ зустрічІ дорослих чи дітей. Шд­

ників

Народно.му добру

Пеllаrurlчний

колtКТИIІ

СrмиполкlВСЬRОї

середиьоУ

І висловлює rл~~~~~ ~~I~Jут~:НИ~\:~м І

близьким

школи Із сумом сповіща, про смерть вчительки-пенсіонерки

...._покіllиоі. _ _•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

r-~:н~:л~'~-;~~ ::--:;::;:s:;='~.:::;--.,.,~:ш~..,.:;;Е~:-.:>'#1--Т~~:и~::К;;:-:~;::т~::~к;;:-:~;:;:';;;__1 ~;::ТЬ-i 'Коммуиистнческой партн. ~краинЬІ, ntродского в раАоиноl'Ct І Советов народнЬІХ деаутатов Киевской области. Газетв ВblХОДНТ .8 \Украинском .3Ь1ке.

255020,

м. БРОВАРИ. вул. КиТвська. 154,

Друк високий. Обсяг

2

вlдповlдаль.оro секретаря. вІддІлу Сlльсько~ roсп"даРС1ва, 1t0респон-

дента мІсцевого радіомовлення M.C08~T роботн. фотокореспондента

19-3-18; вlДД1J1lв ... 19-4·67.

ПРОIІИСЛОВОС11.

IV

,

вІвторок, середу.

п .типцю

І субоТJ.

полоси формату А2.

...""",, __ .... ............. 4'........'-....:_ ...... .:_..._,-..._,-...........:_ ...... _ ....._,-...,__'-....:-r..._,.-....___...__.,._.# ___ l;exQ4-Г61964.-iP;;~~ь;; друк;Р; Киі~ьхоrQ облуправління І справа! ЗидаllВИЦТВ. noліrрафіl і книжкової торгізJ.JЇ, зу~ !\иІssька, 154t -Зт, 4О94-11.20_О•. _

r

__

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. , .

__ , .

__ "

--

-.."...

-~,.,...,..,...&!'"~.r~

І'

.".:JA".,...."..~""

~.--

#. . .;.. .

#'.7'~"""""'''

~ ~

~

А"-_ . . . . . .

#109 1979  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you