Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАНТЕСНІ

~.---­ нl

Ленін 1 Жовтень

109 (4423)

ВІВТОРОК

1.2

«ЛенІн і Жовтень у творах мистецтва~ ....... так називається нова експозиція, яка відкрилась у

ЛИПНЯ

Центральному музеї революції СРСР. Вона при­ свячена БО-річчю Великої Жовтневої соціалістич­ ної революції. На виставці представлено більш як 120 робіт видатних радянських і зарубіжних майстрів живо­ пису, скульптури, графіки та прикладного мисте­ цтва. Всі вони з фондів Центрального музею В. І. Леніна і Центрального музею революції СРСР. Піс,ТІЯ показу в МосквІ унікальна експозиція демонструватиметься за рубежем. (ТАРС).

р.

1977 Ціва 2

коп.

іІЕ""!9І

...

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 НВІТНА 1937 РОНУ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНlСТИЧНОІ ПАРТІ! УКР Ати, МІСЬКО! І Р АНОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКО! ОБЛАСТІ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I A~~

БО-річчю ВЕЛИНОГО ЖОВТНЯ-ГІДНУ SУСТРІЧ! * *

* *

v

ЙДЕ НАДПААНОВА ПРОДУКЦІЯ

ПІВРІЧНИИ

ОвочІвники радгоспу «Ве­ лнкодимерський» виростили хороший урожай ранньої го­ родини . Вони старанно по­

ПЕРЕВИКОНАНО НаПОJrегливо

проти

борювико­

'..fИСЬ за успішне

нання завдань і підви­ щених соціалістичних вобов'язань на 1977 ріЕ,

колектив

ментального

ІОВОГО ия

змогу

взяв

трудовому

з

тисяч

якими

проти

плану,

Буйна

заступник НІШа

цем,

ваводу

а

під

досвідЛІдІя

Демчук

крІплено

- доярка paItrocny «Плоскlвськиl! •. За 48 корІв. Ставши иа ударну

вахту

честь

Рево .• юЦП

началь·

на

БО·рlqчя

Великоrо

успlЩно 8ИКОИУ~ соцІалІстичнІ ДНЯ

надоює вІд

rpaMIB

відділу

за­

трудову

Жовтня,

80на

зоб08 ' ІІзаННIІ .

корІв більше ТIІСllчl

Що­ кІло­

молока.

На фото:

«Торгмаш~.

rрупи

нею

Л.

ДЕМЧУК. Фото

М.

Семиноrа.

гичка

ЯС,;равим

переливаf:ТЬСЯ

зеленим

планово-еко,

номічного

кольuро~!.

сон-

темноНрупне

На

Троєщинському

11 С О R

від-

"'Ілку радгоспу ІменІ Н ірова ~ Григорія Овсійовича Бруєн-

на знають як хорошого, до-

О

1\1 ~

ВРОЖАGВІ!

на зелений корм 1 силос . Пе.

гектарах пІсля сходів У ста-

ред сівбою на всій П.10щі було внесено в грунт міне-

дії чотирьох листочків об· роблено БУТИЛОВИ~1 ефіром.

ральНі добрива

Іва-

любуєть-

ся полем.

Нин! ми боремося за центнерів кормових бу-

600

ряКів з гектара, дає в і н .

розповl-

-

-

по

4-5

Нині

ланковий

веде по-

в

госпо;tарстві

щоб виконати

в 'язання.

Д.1Я

високе з050-

Чимало

доклали

ЗУСИ.1Ь у боротьбІ за одер-

жання

ДРjЖНИХ

сход:в.

бур'ЯНіВ

135.гектарне поле.

'Іут найдосвідченішим кукурудзоводом.

у ниніШньому роцІ Григо-

рій Овсійович очолив механ\зовану лаю;у

І

вирошує

тисяч штун на гектарІ.

По-удаРНО:\ІУ працює він також і на оброб : тку посі-

.

в:в.

Н'

.

боронування ,

шаровку,

розпушування міжрядь, вне-

сено гербіцид-симазин проти

рослини м і не-

жен гектар вноситься 1.52 центнери аl\Ііачноі сел;т-

ри.

а ВСІХ плантаЦіЯХ про-

ведене досходове І післясхо-

дове

підживлюючи

ВсІ у

посіви

широколисто!

передового б й

кукурудзово~а

чисті, Д а ливо доглянуті.

В. ПЕРЛОВСЬКИИ,

громадський

Бореспон·

ли П.10ЩІ

П:с.'JЯ

і

висіяли

насіння.

провели

cXO;jiB

попе-

речне боронування, чим ско-

повідає

головний

таку

де

трудомlСТI>У

створювалось за-

грозливе

становище,

поле

отрутохімікат .. -

сбробля.'1И

1\ІИ. Нині з ве,1ИКИМ задоволенням треба відзначити, що

посіви

кор.енеп.rrодів. У ОбіЦЯЮТь висо-

rccnO;tapCTBi

кий урожай. О

б

со ливо

Шlощі

бригади

радують

роб;тниць

Наталки

01>0

рільничої Іван:вни

Номпанець, Галини НориНв-

з: брати із закріплених за НЮІИ r: лощ по 600-800

радгоспу

КО вий і на сівбі, забезпечив-

дІв. Механізатори підготува·

ни hоРОГОД. ~ 'lap ; 'I' Іван:вни <У" Сірої ~, та Інших. ТР"'дівннці J

ральними добривами . На ко-

сільськогосподарсьиих

госпу.

І ось НИН І' яс' перша нагора , " - чисте в:дда за праuю,

ши густоту рослин 50-60

культур. Але його вважають

характеру.

М. ГАЛЬЧЦНСЬКИR, головний arроиом рад­

того,

він виконає її бездоганно І в

них

вото

Там,

Степан

Про те, як i;te боротьба за нагромадження врожаю, роз-

строк. 3 року в р : к вирощує 1 збирає висок! врожаї різ-

овочевих плантацІях Мічу­ р і нського відділка у брига­ ді І. С. Селюк~. Збирання й продаж овочІв триває, воно а&бирає маса­

«3аворицький»

нович Троханенко

вторний м:жрядний обробіток кукурудзи, одночасно

не доручили,

чо­

роти,lИ

центнерів на гектар. Добре потрудився механізатор-лан-

йому

120

шкіл.

операцію. як проривка. З великою наполегливІстю веЛИ боротьбу з шкідниками.

свідченого механізатора, майстра своєї справи. Яку б

'роБОТу

восьмирічної

ловік сумлінно трудяться на

ках, прикривши собою вологу землю . Госпо~ар плантації ланковий радгоспу

Багато зроб.1ено І робить-

в

учні-старшокласни­ МісцеRИХ середньої і

з

листя уже зі~IКНУЛОСЯ в ряд-

ся

Б~ТИ

ки

тонн

95

бурякова

Іскриться

В. ЮРЧЕНКО,

ці. В кінцевому підсу)!­ ку цей показник зріс ва півріччя на 2,6 про­

ПО;jають

КОРЕНЕПЛОДИ НАБИРАЮТЬ ВАГУ

чені маіістри своєі справи Л. А. Гуревич та В. І. Шумаіі.

підвищення

Велику допомогу на обро­ бітку й збираннІ городини

У

цехів,

керують

на

-

зобов ' язання .

більше завдання. Особливо вІдзначилися бригади М. Ф.

слюсар­

HO-СХ.'Іада.'ІЬНОГО

вІдкритого грунту.

тонн

1325

віддачею

і

са­

ЗакІнчився сезон прода­ жу державі ранніх овочів. Нолектив овочівникІв цав Хх на приймальні пункти

працюють колективи за-

готівельного

на

тощо.

суперництві

найбільшою

тільки

Ми здавали огірки й ПО~1 і­ дори, зелену цибулю, редис­ ку, столові буряки, моркву

пра­

Жовтня.

1

теплиць

справив-

Великого

продуктивності праці на Jtожно~!у робочому міс­

дента

також і техніко-еконо­

тузіазмом змагаються за гідну зустріч 60-річчя

до

не

дінні й сІвбі овочевих куль­ тур, а Й на збираННі . Свіжа продукція в ШИРОКОМУ асор­ тименті безперервно надхо­ дила в магазини Ниєва з

цівники пі;ЩРИЄ:.ІСтва у липні ще з більшим ен­

у боротьбі за приtкорення виробнилих rrемпіи дало позитивні результати

перекрито

женерно-технічні

споживання

200

трудилися

річної виробничої про­ грами, робітники та ін­

завдання відправити за­ :мовникам торгового об­ .ладнання та виробів на­

майже на карбованців.

но

Успішно

ру­

додатково

родного

5,4 процента. 3нач-

шись з виконанням пів­

бежі першого півріччя. Зокрема державний план по реалізації про­ дукціі виконав на 102,8 процента. Це да­ .по

на

тор­

машинобудуван­

достроково

пе­

всі інші мічні показники.

експери­

заводу

відповідного

ріоду минулого року

Онашка з Нlровського від­ ділка та І. С. Селюка з 1\1:чурінського, які одержа­ ли й ПРО;jали державІ сотні тонн надпланової продукції І значно перевиконали свої

Іван

РО~lаНЮI\:

aгpOHO~1

Васильович

зоосв яза.'1ИСЯ центнеРІВ

свої

плани

ВИРОСТИТ!f

І

коренеплодів

1

практичними д:лами.

Нормов і буряки в господарстві вирощують в ос-

ганно чисті 'БЛуl!р;:Тя~.овоГдИиЧI\И

новному

ною

-

б'"

ро lТНИКИ

р;льни-

чих бригад, а також багато інших

сільських

спеціально

житеЛІ' в

укладени~1И

говорами. Нр:м

за

до-

цього . вся

П.10ща закріП,'Jена за механі-

п:дкріплюють

Бездо-

пос і ви, міцне свід.чать, що

працюють з пов-

віддачею

сил.

ВОНИ

прагнуть заготовити на стійй

лови

період

Д,'JЯ

громаДСI)-

кої ху;tоби більше 8 ТИСЯЧ

тонн КОРl\!ОВИХ буряків.

200 гектарах бур'янів, а посіви на 60 дент. зованою ланкою буряковоГ. ПОЛЯНСЬКА • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • n •••••• ~.a ••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••

J(УКУрудзу

на

ЖНИВАМ-77-IДЕОЛОГIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ з кожним днем розширюється фронт збиральннх роБІт на хлібиих иивах республ!ки. Натхнені рlшениями травиевого (1977 р.) Плеиуму ЦК hHPt:, проектом нової Конституції СРСР, хлібороби праг­ нуть швидко І без втрат зібрати І доставити в за· сlки Батьківщини вирощеиий урожай. Головною турботою партійних комітетІв І пер­ винних парторганізацій на селі нииі є Ідеологічне

забезпечення високих те~lПів і ЯlЮстl збиральних роБІт. Керуючись Постановою ЦК КПРС І Ради Міиістрів СРСР «Про додатковІ заходи по забезпе­ ченню збllрання врожаю,

заготівель сільськогоспо­

дарських продуктів і кормІв У 1977 році», вони роз­ робнли комплекснІ плаии масово-політичної роботи иа цей вІдповІдальний період, де з урахуванням до· свіду минулнх років визиачено завдання партійних, радяиських, профспілкових І господарських органі­ зацій.

У ці дні серед учаСНИКіВ жиив працюють більш ІІК 280 тисяч агітаторів, понад 87 тислч політінфор.

~IaTopIB, майже 310 тисяч лекторів товариства «Знанню>. Іхні зусилля СПРЯnlOващ на глибоке роз'­ яснення рlшеиь травневого (1977 р . ) Пленуму ЦК КПРС, положень і висновкІв доповіді на Пленумі Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Консти­ туційиої "o:Wiciї Л. І. Брежнєва, проекту UCHOBHOfO

Закону

Радянської держави.

Пропаганда цих над­

звичаііно важливих Докумеитlв ведеться в тісному зв'язку з конкретними виробничими завданнями, що

СТоять перед хліборобами, з пlдrотовкою до \.lv-рІч­ чя Великого Жовтня. Центр агітаційио-масової ро­ боти зараз перенесено на передній край жнив на польовІ станн, в механІзаторськІ бригади, загони І Л!lНКИ, на ТОІШ і хлІбоприймальні пункти. З тема­ тичними програмами перед землероб амн виступають 17 тисяч агіткультбригад. Партійні організації широко використовують пе­ ревіреИі практикою І наполегливо шукають иовl ефективні форми морального стнмулювання пере­ довиків жиив. Правофланговим змагаиня повсюдно

1

вручаються перехідні червонІ прапори ВИМПeJIR, грамоти і вітальнІ листи, иайкращl з инх удостою­

ються права фотографуватися біля прапорів трудо­ вої славн. Про їх досягиеиня І досвІд оперативно повідомляють засоби масової інформації. ЦІнну Іні­ цІативу виявили партійиl KOnIlTeTIf і журиалІсти ,

Запорізької і Херсонської збираиня

зернових

областей, де на перІод

иалагоджеио щоденний

випуск

районних газет. ВИХОДЯТЬ також інформаціЙНІ лIlСТ­ ки про хід зг.Іагання, в областях оргаНізоваио спецІ­ альнІ випуски радіопередач у ранковий час.

Наl!біJІЬШ дімовІ форми І метрди моБІлізації хлі­ боробів на ударну працю вІдображено на стендах «Жнивам 1977 року - 1деологlчне забезпечення»,

розгорнутих на республіканськІй

виставці

наОЧНОl

агІтації.

ПартІйні комітетн, первиниl парторганІзацІІ рес. публіки продовжують иаполегливо вдосконалювати масово-політичну роботу, мета якої всеl\lіриий розвиток творчої активиості трудіВНІШІв сІльського господарства, максимальне

зервІв

!

використаиня

всІх ре­

можливостей на шляху врожаю вІд попа

до прнимального пункту.

(РАТАУ).


л

и

с

о

т

ЖниваМ-ХЛіборобСЬКу rаранТіЮ

к

Передпві механізатори Ук­

раіни у листі до іомбаінерів, водіїв машин, працівників

народного контролю

об' єднань

У МІСЬНОМУ НОМІТЕТІ НАРОДНОГО НОНТРОЛЮ

допустити

Про звернення народних контролерів радгоспу "Русанівський"

до всіх народних контролерів радгоспів і птаХОфабрик району З метою

запобlгання

втратам врожаю пІд

МІський комІтет иародного коитролю поста­ НОВИВ : СХВАЛИТИ ІНІЦІАТИВУ НАРОД­ НИХ КОНТРОЛЕРІВ РАДГОСПУ «РУСА­ НІВСЬКИИ» І ЗОБОВ'ЯЗАВ ВСІ ГРУПИ НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ Р АДГОСПІВ 1 ПТАХОФАБРИК РАИОНУ ОБГОВОРИТИ ЗВЕРНЕННЯ НА ЗАГ АЛЬНИХ 3БОР АХ ДОЗОРЦІВ ТА НАКРЕСЛИТИ ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ПОСТПШО­ ДІЮЧОГО КОНТРОЛЮ ЗА СВОЄЧАСНИМ І ВИСОКОЯКІСНИМ ПРОВЕДЕННЯМ ЗБИ­ РАЛЬНИХ РОБІТ.

час жннв народнІ контролери радгоспу «Руса­ нівський. на своїх загальних зборах зверну­ лись до всіх дозорців радгоспів І птахофабрик Із закликом встановитн постійний, масовий і

ефективннй контроль за проведенням збиран­ ня врожаю без втрат, виконанням і перевико­ нанням планів продажу державІ зерна та ін­ ших продуктІв землеробства , забезпеченні їх своєчасного вивезення 1 належного зберІгання, якісною заготІвлею корМів, вчасною підготов­ кою ДО сівби озимих.

своУ практичн1 завдання. Наш девіз пильно стежи­ ти за якістю збирання, бо­ ротись, щоб жодного колоска

нашого

не

господарства,

озна­

йомившись із Постановою ЦК КПРС 1 Ради МінІстр і в СРСР «Про додаткові захо­ ди по забезпеченню збирання :врожаю, заготіВЛі сільсько­ І'осподарських продукт і В і

норМів иож

з

У

1977

листом

році»,

а та­

передових

ме­

ханізаторів до КО;\ОJбайнер і в, вод і їв машин, працівників об'єднань «Сільгосптехні­ на» і хлібоприймальних під­ приємств республіки , схвале­ ним Центра.'1ЬНИМ KOMITeTO:l1 Ко:\шартії України, виріши­ ли ОЗ!іамен у вати

трудовими

здобутка:vш 'Всенародне обго­ ворення проекту нової Кон­ ституції СРСР і пІдготовку до 60·ріЧЧЯ ВеЛИКОІ Жовтне­ вої соціалістичної революцї'і. Вони зобов'язались зібрати

раннІ зерНОВі на плОЩі тектарlв за

10

950

робочих днів .

Для цього механізатори вчас­

но відремонтували техніку. добре перевірили її , щоб не доп у стити

втрат

зерна.

допомоги партійній організа­ Ції і дирекЦії радгоспу У своєчасному і високоякісно­ му проведеннІ збирання вро­ жаю, недопущенні втрат ,

ви­

нонанні плану закупівлі зер­ на та інших продуктів зем ­ леробства, забезпеченнІ їх вивезення і зберігання гру­

1

пости

народного

в

конт­

ролю господарства визначили

на цей відповідальний періОД

матеріал

щоб жодна зернина не потра­ пила

На

в

солому

чи

полову.

загальних зборах

народ­

них контролерів радгоспу до­ нладно обговорили питання організац і ї і контролю за зби­ ранням

врожаю,

на

-

народного

триватиме

лись

догляд

за

по­

всіх народних

радГОСП і В

1

пта·

хофабрик особистим ПРИК,'1а­ Д О ~f у праЦі і з~ійснеННЯ1l1 дійового повсякденного конт­ р ол ю

контро·

подавати

усі комбайни б"JJ" обладнані

корм і в

при·

Д .1Я

вчаСНО~fУ

строями для збирання поле~

продажу

лих Х,'1ібів , доатимуть про за­

виконанні

домагатимуться безперебій­ ної роботи машин і механІЗ­ мІв на очищенні зерна, щоб у доброму стані були токи 1 під'їЗНі шляхи. НаРОДНі контролери сте­ житимуть, щоб усе зерно. яке надходитиме від комбай­ ніВ, своєчасно зважувалось 1

Звернення

ству обчислені ва суму в

гом усього потоку збираВНI Х:Ііба: ві.! косовиці :10 заси­

обговорено

доручену

1

«РусаНіВСЬКИЙ •.

що міститься

3,

У нашому

НароднІ дозорці ГоголІвської стрlчкоткацько і фабрики пильно стежать за дотриманням технологічної дисциПліни І борються за

ють встановити у нашому мага­

підвищення

зині».

Пішли рясНі

веснянІ дощІ,

якості продукціі.

здачею

на

склад

заходів.

Мешканці будиику ом

по вулицІ Київській. ро

-

2

стор.

168

ф

<:>

Мешканці тильного

А.

_ -

якІсть

ирlчки,

І.

ce.~a

Сві­

Проuенко,

Опанасенко, М. Гром

сп?рудження асфальто· В О l дороги в центрі се· ,1а . м Q вляв, бу.1іве ,1ЬНИ·

наllіс.1З.~И в ре.1Зкцію

нетривкою,

лися

на

д.

якому

скаржи·

недоброякіске

на

дер-

зер­

ня і використання пального І масти.'1 .

Збирання Х.'Jіба

і ві;\пові;J;а:Іьна не

її

«витка,1И »

рунною, основа

такою

шо

такою тонко·

незабаром

зробити

репнула,

уток

НОВЕ ЖИТТЯ

бути

дрібниць.

наро::\них дозорців­

все

необхідне, щоб

провести ЖНlІва високоякісно, запобігти

б)"дь-яки~

втратам

зерна нового врожаю.

1. дворник.. голова мІського коміТО­ ту народного контроJПO

.

ПІдвела

... "

фільні осі .

в

заготіве.:ІЬНОМУ

ф

кмччя. Гостинні світиль · нівці неодноразово за · прошува,~и в гості зна· йомих будівельників. ам вказували, що без ГУМ0· чобіт

велпка

-

справа. Т)'1'

•'1И

витік і <1ИШИЛОСЯ тільки замішане на багнюці

вих

повинно

Завдання

т}' ди ж чи~ало

обох

ім

оглянути

пам ' ятні місця

битви за

готових Jlета­

лей, навіть пофарбованих. У ~Іеталобрухті б~·ли основи і ві;\бивачі,

цеху.

На

обрамлення і про­

пакетуванні

виявлеНІ) І

уже запресованоі в пакети близько 200 кілограмів листо­

воі сталі. Деталі ж із неі, Я1\і, очевидно, ще не знаЙШJiИ свого місця, лежа.'JИ біля пре­ са. Підраховувати втрати, М&"

колективів.

буть, не варто. Вони ві,1.0мі на заво::\і. Чимало часу минуло з TOTI) дня. CK.~a~eHO акт, вжито за­

xo;r,iB

(конвейєр зняли). Удос­

коналювати

наРО.!НЮI

контролерам:

вдасть·

з

них не

Ми скаргу перевірили. Вияв.~яється, ремонт до· ще

але

в ми·

не за·

кінчено . ШРБУ мало за· кінчити ремонт цієї доро·

Вівторок,

12

Ф

ф

не

нулому році,

ж

А. СЕРЕДА.

ся. І ніхто приі3.lИТЬ.

розпочато

що

.?

зразкове село

роги

мовляв.

дал!.

ф

ф

ф

бпємо,

А ;\a:ti... МОЖЛИВО, ~~я керівзаводу васта.14 ників цеху і пора відповісти робітника~,

вої ста.'1і викинуто в метало-

Козака.

торговельного,

побутового і медичного обсл~·· говуваИНJt жниварів, зберітан­

бр)·хт. Цех покрить ві;щраВИІ

ф

ки

в

ФОТО

ф

усього десять чоловік

листа,

атестованої

ДОСИТЬ ЗВОЛІКАТИ

РЕПЛІКА

ся дорогоцінне народне добро.

І дуже прикро, що цІєї безгос­ подарностІ й досі не запримІти­ ли народні контролери зміш· торгу та не вжили відповІдних

перевіряють

жавний Знак якості.

лений. ПІд впливом вологи !Іже Жаль дивитися, що так псуєть·

харчування ,

«Ореол-5», ЛПО-03 (основи, ві;J;бивачі), ~·сп (основи, об­ рам.~ення велике і мале). Крім цього, чимало листо­

На фото: начальник ткацького цеху Н. с. ШЕВЕЛЬ (праворуч) разом з народним контролером. ткалею Н. д . НдУМЕНКО перед

розквасили картонну упаковку. Тепер лежить цей агрегат ого·

давно роз'їдає Іржа його деталІ.

пеки, організаціі ГPO~Ia.!CЬKOГO

А ось і ті невтішні факти. у ;J;eHb перевірки зірвались з конвейєра основи світильника

будИlШУ, холоднльник най­ нов1шої конструкції. Ного ма­

ширше

Epi~ того, в центрі уваги тримати питання техніки без­

ПРИ,1.атними.

продавці гастроному

потрібно

то КОНТРО:ІЮ», «б.~искавки», сатиричні ЛИСТКИ й інше.

На повороті деталі , виготовле­ ні із листової сталі, падали на пі;\логу. І, отже, ставали не­

штука,­

насіння І

виК"ористати «.lИСТКИ иародно­

с.праву .

робітників

бі щ: ::сто иеба. Люди стали ці­ кавитис~, що ж то за штука?

на

Д.'1Я забезпечення Т:Іасності

Результати його виявились невтішними. Вони свідчать, що ~Іонорейковий KOHBefisp, по .якому дета.lі із заготіве.1Ь­ ного доставля.'1ИСЬ на ДРуГий поверх у цех покрить, підвів

Ще ранньою весною на по­ Дlrір ' я нашого будиику поста­ чальники зМіШТОРГУ привезли вантажнОЮ машиною і розван­ тажили автокраном якусь до­ сить велику 1 важку скрнню . Привезли та й скинули так со­

зерна

діЯ.'1ьності

n. n.

прийнято на загальних зборах дозорців радгоспу

вови в

Наро;\ні КОНТРО.1ери світло­ технічного заво::\у Пав­ ленко, М. п . Толочко, о . п. Шевченко, А. К. fу;\зь, п. А. Хо~юк останній рей.:! прове-

НУДИ ДИВЛЯТЬСЯ

відповілИ

пання

"Механізація

НОНТРОЛЕРИ ЗМІШТОРГУ?

дорога

чимало

Hap0.!Horo

корм ху::\обі.

бійнnі роооти ~Іаmин і меха­ нізмів В/'Ісокоі відпові::\аль­ ності "ожного іх ~·часника за

ТРИВОЖНИП СИГНАЛ

«Це дуже

за.1ишалося

постів

Працюва:!и

ва .'!и ;J.іЙовиЙ контро.тть протя­

6,5

цього необхіJ;НО зробити вис­ новки Jl1'! зва вимагають чіт­ коі оргаli1зації праці, безпере­

інш ої сі .lьськогосподарської про;tукції в ювілейному роцІ десятої п·ятирічки. Шановні дозорЦі! Допомог­ ти тру;tі,вникам зІбрати аро­ жай швидко 1 без втрат наш почесний обов ' язок.

безпечення електроосвітлен­ ня для роботи в нічну зм і ну,

рцгоспаl

тимчасово

комплексних механізованих загонах, на токах і з,JtН\сню­

щені неДО.'1іки покарано. А.'18 заг)·бленого через безві;\ПО5і­ дальність і безгосподарність Х.1іба не поверн)'Ти. Отже, з

та

У

68

створених

Безумовно, винних за допу­

П!lану

зерна

діЯ.1И

1\ОНТРОЛЮ.

обмолоту валків .

тваРИ!іництва,

наприклц,

зерва

лі~ОR неЯliісного пі;lбирання і

максимальну

державІ

боти у нас є. У МІІНУЛО~ІУ ро­ ці ,

на. Втрати допускалися внас­

І

закрити ка­

становили 3-5 центнерів ва КОЖНО~ІУ . гектарі, або в засіки не;J;овезево 59 тонн хліба. Матеріальні збитки господар­

ЛО~lі

допомогу парт і йним оргаН і за­ ЦіЯМ та дирекціям радгоспІв в організованому проведеННі збирання врожаю , заготівлі

нраЩі комбайнери і шофери, ретельно стежитимуть, щоб

району

-

на.1П втрат. Досві;!. такої ро­

площах піс:!я оБМО.10ТУ в со­

ко~шлексно.

І\онтролерів

з

встаНОВ.'1ено, що на 155-гек­

профспілкові

депутатські пости.

ніше заВ;J.ання

Ось інший пр 11І,.1 Ц. У рц­ госпі іщні Щорса на деяких

провадитиметься

Закликаємо

.'Ію , до складу яких увійшли

і

транспортування.

-

них функЦіонуватимуть на косовиЦі і Підбиранні ва,1ків, четвертий діятиме на то· ку. Пости

час

за­ готівля кормів для громад­ ської худоби, розпочнеться підїотовка до сівби ОЗИ:\fИХ. Наш обов ' язок домогти­ ся , щоб всі роботи провади­

рили чотири тимчасові пости

Три

Під

сівами ,

ПереДУСіJlI приділятимемо основну увагу збиранню хлі­ ба в пОлі 1 доставці його на тік, очистЦі і вивезенню йо­ го на заГОТіве.'1ьні пункти, за· сипці в склади на насіння і фураж. З цією метою ство·

контролю.

по­

Під час жнив одночасно виконуваТИ~IУТЬСЯ й інші сільськогоспода рськІ роботи

визначили

найважливіШі ді.,янки вироб­ ництва, які ТРИ~fатиме~lО під особливим контролем .

народного

до

КОВТ­

А Д:ІЯ цього потрібно пра­ ВИ.1ЬНО їХ розставити і спря­ мувати роботу так, щоб взяти пі;!; контроль кожну виробии­ чу ділянку. І наЙві;хповідаль.

Це траПИ.'10СЯ тому, що тут не було налаГО;J;жено .як елі;!; контролю за .якістю збираль­ них робіт, не вжили дійових по своєчасному ск 0захо~ів mенню ПО.'1ег.'1ИХ х.,ібів, пі~би­ ранню решток ва.1ків і .якісно­ му іх обхолоту. Осторонь ви­ .яВИ.'1ись і народні дозорці .

насінний

доводився

прож'ектора», аl."Тивісти,

втрати

Uil

Hapo.:tHoro

пости і групи

жнивах жо;хного

площі

в

;ХОПОМОГТ1

ролю члени «Комсомольського

тисячі карбованців.

сівних кондицій, надійно збе­ р і гався фураж. ПоСТійний KCHTpO.lb з~ійснюваТИ!llемо за ефективним використаННЯ:l1 вантажних аВТО:l1ашин, щоб були ущільнені кузови , на­ рощені борти , іскрогасники, брезенти для вкривання зер­

стерні,

зернов .lовлювачами

З метою подання належноУ

пи

залишилось

оприбутковувалось,

на

успіху

справі зобов' язані

недоліц, щоб усе було зроб­ лено з хліборобською гаран­ тією. Доречно пригадати минуло­ річні жнива, пі.:! час прове­ дення ЯКИХ деякі господарства зав.:!али державі значної шко­ ДІ. Вибірковою перевіркою .якості збиральних робіт у радгоспі «Авангард» бро тарній

ДОПОМОЖЕІІО аІБР АТИ ХЛІБ ШВІІДКО І ВЕа ВТРАТ На полях дозріває ;tорід­ вий урожай другого року де­ сятої п'ятИРічки. Комбайне­ ри , механізатори , шофери

Добитися

«Сільгосптехніка»,

хлібоприймальних підприємств республіки закликали народ­ них дозорців, громадськість не

лИПНЯ

1977

ги

до

Ф червня,

Ф 0.:J.H4K

вибоїн на трасі не поw.еи­

шаЛ0. А в періОll 4<'щів ка,1южі виходять 5 бере­ гів . І світильнівці хочуть знати

точно :

коли

шля-

ховики осушать ВОll0ЙМ!І на дорозі ,

В. ВІТАЛІЄВ.

року

о


Гро..иадсько.му тваринництву

повсякденну увагу

-

Резерв відтвореННІ поголів'l худоби Науково-виробничими встановлені

дослідженнями

основні причини

непліднос­

,-1 І ялоВОСТі корів. Це передусім пору­ шення оБМіНУ речовин в організмі, піС­ ляродові

г!неКО ,10гічні

рушення

правил

ускладнення,

штучного

по­

осіменіння,

ембріональна смертність і недостатній G'eMoHT стца КОРіВ протягом року. Во­ ни призводять до тр~валої неплідності ! Я.l0вості тварин та великих еКОН01l1іч­ :них збитків.

Профілактика

своєчасна

1

ліКl~ідаціЯ

ностики, Яnі

після

отелення

практично

неможливо.

Для

в практику

Д~HHi заходів по ПРОфілаКТИЦі і .'lіквіда­

тваринництва РОЗРОб.'1ену нами схему. До схеми входять: діагностичний кабі­

віД­

ції Гінекологічних захворювань у тва­ рин, боротьби з неплідністю тварин , !<онтролю за роботою пункту штучного осіменіННЯ. своєчасному визначенню Тільності 1 неп.lіДНОСТі корів 1 те,lИЦЬ

оте-

тощо.

Протягом одного-двох тижнів вОни пе­ реХО;ІЯТЬ в хронІчну фОР:\іУ. метою

попередження

І ліквідаціІ

після родових

гінекологічних

зань у корів

слІз в

після

перші

отелення визначити

їх і

ЛікуваЛЬНО-ПРОфілаКТИЧНі цього

призначений д.'1Я

6іохі:--!ічних

досліджень

діагностики

ускладнення;

!дІлення

Д,lЯ

днів

провести

заходи.

треба застосовувати

нет, який

захворю­

3-5

проведення

з метою точної

підготовки

родильне

тварин

до

96-98

видужування

процентІв. Но­ своєчасно

про­

процентів. Економічна

подарствах з наявн і СТЮ 1-1,5 тисячІ корів становить 12-15 тисяч карбован­ ців. 3а 1976 ріК на жердівському комп­ лексІ по виробництву молока внаСЛіДОК проведення діагностико-лікувальних та профілактичних заходів з метою попе­ редження і ЛіквідаЦії гінекологічних УСn.lаднень у корів родильного відділен­ ня економ;чна ефеКТИВНіСТЬ (за рахунок одержання

приплоду

та

пспередження

втрати ~1Олока від яловості корів) досяг­ ла більше 12 тисяч карбованців.

На цьo~!y ко:vшлексі заВ;ІЯКИ наполег­ ливій РОБОТі зооветеринарних спеціаліс­ 'І':В, техніків по штучному осіменінню та

.відповідної допо~!Оги ського

науковців Україн­

Рішення

наукова·дослі.lНОГО іНСТИТУТУ роз­

лят.

Такю! ЧИНО;\і, профілактика І ція

післяродових

ваЖ.1ИВИМ

YCI<.la;IHeHb

резервом

дів'я худоби і

у

ліквіда­

у корІв є

відтворенні пого­

одержання

більшої кіль­

пОСТі продукції тваринництва.

В. ДЮДЕНКО, науковий співробітник Уl\рНДІ роз­ ведення і штучного осіJ\tеиіния вми­ кої рогатої худоби.

зань.

І

в

продукції

стр:чного

в

рахунок

зу­

104

ти­

наполеглива боротьба за дальше підвищення ефек­ -rивності виробництва, зокре­ ма продуктивності праці. Цей показник зріс проти відповідного періозу мину­ а проти ну на

12,7

процента,

цьогорІчного пла­ 4,3 процента.

-

Особливо

ваго:\шй

!<олектнву

внесок

ткацького

цеху,

який тепер утримує перехід­ ний Червоний прапор адм:­

нІстрац:ї пjдприємства. Своє шестимісячне виконав

у

повному

ментІ. ... ЗахоДимо

,-кацький шумлять

сніжних

у

цех.

люди,

він

асорти­

CTpi1JKO-

РИТМіЧНО

швидкІсні

ти-автомати,

цюють

завдання

верста­

натхненно

сотнями

струмочків

пра­

біло­

в'ються

рІзноманІтні стрічки. - Це одна з найкращих ,-каль комуністка Ніна Булавка, знайомить нас

на1Jальник цеху Н. С. Ше­ ~ель. Працює на підви­

щеній зоні, обслуговує чоти­ ри верстати, здає продукцію

..

о

Більшість із них добре на­ вчаються і ударно працюють. Електрослюсар Володи.\!ир

Леоненко, nросочувальниці Лі- ~ дія Фроленкова та ТеТЯі'tа Ок­ сютенко

удостоєні

звання

«Відмінник навчання

і вироб­

ництва».

спеціаль­

За

Ім

вручено

підсумками

навчального

, водію

Сергію П рєснухіну, електрослюсарю Євгену Жари­ кову, контролеру ВТК Наталії Малій, nросочувальниці Га.щ­ ні Непоп. Відзначено РОботv nрацівн Ilків цехів /\'2 4 (нд­ чальник М. І. Парфир'єв) і .Nli 7 (начальник В. М. Ададу­ ров). Buн.eceHo подяку викла­ дачу школи .м 3 Н. А. Суль­

діній за великий вклад в ор­

ганізацію навчання заводу.

робітників

Все більше працівників по­

нижче

закінчують

також

вищу і середr.tю

чи

10

11 класів.

немає з

На

жодного

освітнім

цеНЗОАt

восьмикласного.

На заводі втілюється в жит· тя

перспективний план підви­ щення загальноосвітньої під­ готовки металургів. до кінця

n· ятирічки всі молоді робітни­ ки

матимуть

середню

освіту.

В. ЧЕСНОRОВ, 'Jлен

Курс--на МіЛЬЙОН

резуль­

сячі карбованціВ. Запорукою усп:х і в ПОСЛУЖИ .lа дружна і

лого року на

настуnю навчати·

ництва.

працівника

відрадних

плану на

в вони

муться без відриву від вироб­

ви­

успіхІв. - Про дострокове вико­ вання піврічного плану, розповідає директор пі;щри­ ємства 1\1. Т. Нроль, ми рапортували ще 23 червня . А до кінця місяця випусти­ ли

яких

підприємстві

ко­

зобов ' я­

кінцевому

в

кінчили

старт

виконання

добиваються

перейшли

класи,

тів nорошковuків з YCbOlO ро· бітничого контингенту не за­

робничих завдань і підвище­

таті

ловіка

до 30 років

службовця В мірі турбуються

соц:алістичних

31 робітник одержав атес­ 63 чо­

тат про середню освіту.

спеціальну та середню загаль­ ноосвітню школи закінчило

у роботі, ні штурмівщини. Усі від роБІтника до Ін­

них

ОСВL­

вищі і середні спеціальні за­ клади. З 1156 робітників віком

жено. Немає тут ні перебоїв

успішне

но

рошкового

лектив Гоголівської стріч­ ноткацької фабрики весь час '-РУДИТЬСЯ ритмічно і злагод­

про

Р:ВЄНЬ

ченості трудівниКіВ. Нещода!У

1009 чоловік. Лише 30 nроцеr.t­

п'ятирічки,

женера і однаковій

n ;дnpиЄMCT~i

зростає

року оголошено також подяку

XXV

добрий

початку

нашому

1977 році, 93-95 те­

рогатої худоби в ПОТОЧНО;\1У буде одержано від 100 корів

жuтmJf!

ВЗЯВШИ

3

На

невпинно

ні дипломи і цінні подарунки.

s'ЇsAg КПРС­ IJ

проростають

везення та штучного осі~іеніння великої

* * ** * * * * * * ******* * * * * * * * *

*'

Освіти ;зерна

ефектив­

ність від застосування цих заходів у ГОС­

дОСИТЬ

ти гінекологічних захворювань у перші дні після отелення повинна проводитись своєчасно і потребує значної кі .lькості часу і сил вІд ветеринарних спеціа;Іістів. Нраще , коли цю роботу в господарствІ виконує ветеринарний гінеколог . Роботи у цього спеЦіаліста досить: він оргаНі­ зує і бере безпосередню участь в прове­

З

93-96

«Літківський» , .ЖердіВСЬКИЙ1>. ПРОфілаКТИЧНО-Лікувальна робота про­

дні

гінекологічних

ЯВ.'1fiЮТЬ статеву охоту і після штучного осіменіння заПЛіднюваНіСТЬ досягає

можливість визнача­

діагностики

в межах

рови після

прост!. 'Високодостовірні І легко вико­ нуються В умовах виробництва. Облад­ нання, необхідне для роботи діагкабі­ неТіВ, уже є в радгоспах i~!eHi щорса, «ГОГО,1івський», «Плосківський», «Руса­ нівський», «Авангард». «3аворицький», <t БОбрицький», «Великодимерський» ,

ності і яловості. Вони бувають у 20-25 процентІв корІв ві::\ загально'! кількості розтелених. Визначити такІ ускладнення пеРШі

дають

Експрес-способи

бувають після родові призводять до неплід­

в

окре­

центів.

худоби

В стійловий період утримання худоби

ознаками

в

ти дисфункЦіЮ матки у корів за 25-30 хвилин з достовІрнІстю 98-100 про­

поneреджуються.

за клінічними

тварин

корів

п і СЛЯРО;ІОВИХ

ускладнень у корів сприяє видужуванню

Нами розроблен! експрес-спос06и д і аг­

'-і і користуються що::\еННИ:І активним :моціоном, ряд основних причин неплід­

у корів часто ускладнення, які

кологічних ускладнень у

дації

те.1ЯТ.

У літній період, коли тварини одер­ жують зелену масу в достатній кількос­

рога то'!

Науково-виробничими дослІдженнями 'в радгоспах «Совки», «Димерський», «ТараСіВСЬкий», імені Щорса, «ЖердІв­ ський» та Інших встановлено, що засто­ сування схеми ::'0 проФілактиці і ліквІ­

мих радгоспах району (іменІ щорса, «Літківський., «Авангард», «ЖерДіВ­ ський» та інших) проводили з добрюlИ наслідками, тобто підвищувались за­ плідненість тварин І відповідно вихід

яеплідності корів мають велике значен­ ня у поліпшенні відтворення ПОГОЛів'Я худоби в господарствах.

ЯОСТі і яловості великої

лення І перебіГУ родІв ; рання гінеколо­ гічна диспансеризаЦія коріВ (на 3-5 день після отелення) і застосування лі­ кувально-профілактичних заХО;Іів проти nїС.1ЯРОДОВИХ ускладнень. Науково-виробничу роботу по профі­ лаnтиці і ліквідації ПіСЛЯРОДОВИХ гіне­

3 першого щ: :д' явлення. Во­

надплановий

на добра наставниця, слу­ жить хорошим прикладом

тисяч

Д.'Jя

молодих

-

РОб:ТНИць .

Як бачите, зараз У велике трудове підне­

нас

-

сення,

мовила

В усіх чудовий

вий

настрій.

риленІ

ткаля .

-

передсвятко­

Робітники,

рішеннями

ок­

травнево­

го Пленуму ЦН НПРС, настановами доповіді Генерального секретаря ЦН liПРС товариша Леоніда Іл­ ліча

Брежнєва

Нонституц:ї нуть

з

піхами ювідей

про

проект

СРСР,

праг­

найкращими

ус­

зустріти 60-річний Великого Жовтня.

Переважна більшість наших ткаль зобов ' язалася винона­ ти

до

всенаРО;ІНОГО

завдання

двох

років

свята

п'яти-

річки. Я особисто пере вино­ ную

на

щодня

змінні

250-300

завдання

метрів стрічки.

І тут Ніна Савівна додає: - З таким же ентузіаз­ мом працюють наші ткалі:

комуністка Ольга 3інченко, комсомолки Надія Волоха. Галина Тимко, Любов Хан. Галина Волкова та багато Інших.

Це

щоденно

дає

МОЖ.'1ивіСТь

випускати

до

ра.хунок

метрів

стрічки.

взяли

курс

По-ударному колектив

ного

цеху,

на тут

Іванівна

керує Оле­

Черниш.

завершується

бування, склад

та­

кінцевий

процес

упаковка готової

Саме

-

фар­

І

зда~а

продукції.

І цей колектив робить усе,

Відбулися змагання пожеж­ щоб відправляти замовни­ нам високоякісний товар 1 без найменшої затримки.

На фото: вгорі тор

опера­

-

фарбувально'!

О. Харченко. справа

машини

-

сну­

вальниця В . Коротун. а вни­ зу

-

передова ткаля Н. Бу­

лаВl\а.

Фоторепортаж А. Козака.

ників міста і району. Лише

Вівторок,

12

записали

липня

1977

43

секунди потрібно було коман· ді радгоспу-комбінату ",Кали­ тянський», щоб подати воду з

відкритої водойми і сnрямува· ти стру.\!інь точно в ціль. Не­ погані результати nроде.\!он­ стрували

також

nоже,жники

nлемnтахореnродуктора «Руд­ ня», радгоспів «ЗОРЯ» і «Аван­

гард».

Вnраву

з гасіння па­

лаючої р ідини дОбре викона_щ калитянці, представники заво,

ду nОРОШКО80Ї металургії, (, радгОСПів ",Велuкоди .I1'· 'с ький», «Авангард» і заводу торгово· го

машинобудування.

.31 загальному nідсу.IfКУ пер­

ШІСТЬ здобула дОбровільна по­ жеЖна дружина радгоспу-ко.\!.

бінату

",КалиТЯі'tСЬКUЙ».

вручено грамоту

перехідний раЙвиконко.ltу

шу

грошову

Тй

кубок, і пер­

премію.

На друге і третє місця ви­ йшли пожеЖники nлемnтахо­ заводу «Рудня» і радгоспу ",Зоря».

М. НАЛІС, заступник

райвідділу

начаЛьника

внутрішніх

справ.

деся­

Інспектор

ти тисяч метрів надплановоІ стрічки. За перше піврІччя

ми вже

металургії.

пожежників

оз::\облюваль­

яким

виробничий на

працює

«Ново­

на заводі по­

Змагання

600

на один мільйон. кож

рошкової

РІзноманітної

Тепер

корпункту

ГО ЖНТТІІ~

В. ФЕЩУН, деРЖпожна­

гляду.

на свій

року

О

3

стор.

О

--~~----------------------------------------------------------------------------------------~~~----------------------~------~

...


i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----_·_----------

іl КАН І К У Л И у пік-ол-і-і--!!

~

_-----------------------------------------------,

~

..~------------------------бурякІВ, 2 гектари _1 ПР~_Ч~~ Норисно проходять лІтні канІкули у вихо­ ванцІв Налитянської ссредньоУ школи. І пра­

ця,

1 вІдпочинок забез­

печені їм.

учнів

60 класІв

дев'ятих

віДпочивали

таборі

праЦі

відпо­

1

чинку «CBiTaHOK~. ни заготовили

у

Во­

у рідно­

му радгоспі 4:Аван­ гаРД1> 100 тонн сlнажу, пропололи 32 гектари

НОВИR

роботи. Загін Із нів

працює

12

уч­

зараз

на

екскурс;ю

заготівлі КОР:\lів. Лан­ ка із шостих-дев'ятих

море,

вчиться

передових

доярок

го

колективу.

на

велосипедах

на

посівах

-

у

цьо­

чергує

на

у

му-

наро;:\ного

У

проти­

липні

КОР:\1И,

на

А

працюють

дІв краУн членів зац1У африканської

програма

держав ротьбl

уже

єднІсть

спІльні

Завдання,

собою

соцІального

їх

гісту Хайле Маріам, наприк-

канських

не

.•

НА лад,

ВІІЗВО.1ЬНО\lУ

рухові

в

Африuі,

тримку,

досягнення

і

гарантує

сивного людства.

10.25

-

це

т.

11.15.Наші

ми

липня

•.

Теле-

фільм

ституції СРСР.

20.00 К. т. «Наша біографі._ Рік 1955-11.. 21.00 Програма еЧас.. 21.30 К. т. Прем'єра багатосеріАного стуванн...

І

'Телефільму серія.

«Спро-

22.40 К. т. Концерт естрадного оркестру еРеро..

ПРОГРАМА УТ

10.00 Документальниll фідьм «20000 те-

12.15 12.35

ПРlJгре-

Новини. гості

•.

монтова.

і

s

актора-

росіііського

...

М. Лер-

«lІірні славним традиці..... ХудожнlА фільм .Водоспад.. 17.15 Концерт вока~lЬНО · інструменталь..

ного ансамблю • Рит". м . КосТАнтинівки у ДонбасІ. і7.45 На допомогу абітурієнта ... Кнївськиl! медичниА. Оголошенн..

іВ . 30.в ефірі - пісн... 18.45 Обговорю.мо проект

СРСР . К. т.

-

черговості

КонституцlТ

19.00 Iнфор .. аціАна програ .. а .Вісті.. 19.30 К. т. Екран .. олодих. еД....сіх і для ко",ного·. 20.45 добраніч, діти!. 21.00 .на Програма .Час •. (М.). 21 .30 К . т. Співав Костянтнн Огн ••о.. 22.00 Тележурнал ,Старр. 23.00 сУкраїна жниву€.. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

іО . ОО К . т.

11.10

К.

14.0О К. і4.55 К . т. АітеА.

18.35

... СпрокіноподорожеА •.

І серія.

фільми. ХудожніА телефільм для «Вдн.іНаС • • це обличчя». серіі.

І, 2 К. т .. Фіяь,,-концерт .Грае лауреат .. Іжнароднн, конкурсі. Л. Тн..оф"ва •.

17.05 17.35 18.00

К. Т. «Соничне ко"о,. Но.нни.

Концерт.

18.20

К.

«nO.lbo.a

еПОД.И-

К. т. «Наука сьогодні

і8.і5 К. т . МуяьтфіЛЬ" .улиця. . Т.

гр.

•.

еЗнаАо"тесь,

пошта

об'є;:\нання

ке­

ремонт

д_ НАЦЕНЕЛЬСОН, rромадський

ко-

респондент.

континенту,

проти

чі бере )" часть п,ршнА секретар ЦК 1(0.. партіУ Лата" А. Е. Восс.

не

країн

сусіДніх

ведемо рішучу

боротьбу за деКО_10нізацію Пів;:\енноУ Африки. сказав Віll,

відсу.тність ЄДНОСТі в на­

ших

рядах

неДОПУСТIІ~lа.

гання.. ГригорlвськиА комбінат .

ІВ . ОО Співає

Галина

рІшенням хl

ОліАниченко

день» .

IВ.45 МаленькиА концерт.

IlІформац'Дна

і9.30 К. т. iY;;2-А..

.Наша

.•

патріо­

Зімбабве

єдиним

заКОННЮ1

представ­

ником африкансько і БІльшості населення РО;J;езlї. Ти:vI самим було завдано удару по

планах

держав,

які

західних

розраховували

зберегти владу біАОЇ мен­ шості в цій країні з допо­ JlIОГОЮ чорних маріонеток, готовнх за гроші вІрою 1 правдою

служити

Учасники

расистам_

форуму значно

ОАЄ за­

зб і льшити

помогу борця:vI за свобо;:\У. народу Зімбабве. Ііа асамблеї в ЛібревІлІ до складу ОАЄ було прийня­ то ще одну державу Рес­ пуБЛіКУ ДЖіБУТі. Це колиш­ ня французька колонія, яка зовс і м недавно здОбула неза­ лежність. Дж:буті заЙ!VIає стратегіч­ но

важливе

ку,

що

веде

біографІя

.

Рік

К. т На добраніч. діти!» ПРО"рама .Час (М.) .

•.

_

2і.30 В . Черни,. «Здрастуйте. А ПеТрова . 8истава Алма-АТННСЬkО­ ro росіАського драматичного те ..

в

при

r.ІОРЯ в прото­

Індійський

океан . Ця невелика країна межує з ЕФіопією і СомалІ, які обіцяли поважати суве­ ренітет 1 територіальну ці­ Лісність нової республіки.

Зустріч в ЛібревілІ сприя­ ла певною м і рою

зближенню

африканських .:!ержав між собою на антнІ:llПеріалістич­ ній основі. lї учаСНИhИ ще раз засудили расизм І неоко­

лоніаліЗ:\1, надання

чеllНЯ

висловилися

за

права на СЮfовизна­

Hapoдa~1

r

3і~Ібабве

Намібії, одностайно вимага­ ли, щоб Ізраїль п і шов з оку­ пованих

НИ~1

арабських

зе­

мель.

3 інтересом І СИ~1Патією було зустрінуто оголошене на Аса,'lблеї вІтальне по­ С.1ання

Прези;:{ії

Верховної

Ради СРСР і Ради l\IiHlcTpiB СРСР. А. КРАСИ НОВІ оглядач ТАРС.

атру рерві

. тиж- 17 ..!.5 18.15

програ .. а

положення

виході з Червоного Баб-ель-Мандебсь .. j

ім.

М. Лермонтова . ,Укра;на жниву

-

•.

18.45 «Закон

19.00 20 . і'> 20.30 21.30

В

••.

пе­

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ ДОkументальні теМфільми. «Зустріч з піснею Лауреат мІжнародного

19.00 ~BiCT~~

20.45 21.00

стало ВИЗJ!ання

фронту

.. ічннА

1~.30 .СільськогосподарськиЙ

конкурсу

нашого

К. т.

«Музична

К.

Вечірн.

т.

€.

Душа нов_

ЖИТТЯ».

програма

казка.

•.

(М.).

(М).

К. т. «Літературні qи~ання~ В. Каверін Перед дзеркалом К. т. Концерт ансамблю скрипа­ лів Великого театру Союзу РСР.

.•

•.

Редактор Є. ФЕДЯR.

• ПРАВЛІННЯ РАИСПОЖИВСПІЛКИ

і8 . 50 К. т. Тира. ,Спорт"ото,.

19.00 К. т. До 60·рlчч. Великого Жоатна. РаД.НСЬК8 Латвlи. В переда-

-

африканських держав. У мо­ мент. коли ми

сесії

тичного

вог­

І втягу­

всіх

Найважливішим

.• Кяуб т. Доку .. ентаяьні т

створювати

злочиннІ акти агресії расис­ Тів, що окопалися на півднІ

головою

Худо",ні. телефіль

•.

-

напруженості

ПреМ'єр-Міністр МаврlкІ! СІвусагур Ра!'>lгула~I, який займав до нинішньої сесії пост ГОЛОВИ ОАЄ, засудив

тися­

..

СТУ68ННЯ

імперІаліз­

континенту для протидІї під­ ступа~1 імперіалістів.

СЕРЕДА. липня ПРОГРАМА цТ Казка.

сили

З:\1іНИ.'Іась, цей діяч закликав

до

В

К. т. «І.р іново потрібниtl чаріаННК.

Відзна­

що

ваТIІ в них африканцІв

ОАЄ на поточний рІк.

9.30

Йомбl-Опанго.

нища

13

Зустрlq

Алма-Атинсько, о

і8 . 00 Реклама.

рядку

сесії

держави

тактика

вселюдно прославляє «бла­ готворну., за його слова:ШI, спадщину, залишену францу­ зами колишніми колонІ­ альними хазяями KpaїHII~. До речІ, Омар Бонго був обраний знов таки в по­

(ТАРС).

драматично. о театру

• Сільсько." осподарська те,нlаа десятої n "тирічки.. 14.55 К. т .• Ми знаЙомимос. з природою.. 15.15 К. т . Концерт Киfвського орк"стру народних інструментів . (Київ), 15.45 М. Добролюбов. .Промінь свІТла в темному царстві.. 16.45 К. т. «Об ' єктив'. 17.15 К. т .• ;Іети, наша пісне~. Концерт. 18.15 дат.. к. т. МультфІльм «Оленка І сол18.35 К. т. еТраса дружби.. 19.05 К. т. • Екран збирав друзі ••. СРСР - МНР. 19.50 К. т. Обговорюємо проект Кон-

художнього

всього

ПАР

му і неоколоніалізму стають дедалІ агресивнішими, а їх

департа­

в армії понад

!

режимам

конголезької

чивши,

в руках І під групи родичів та

УРЯДОВИХ

ментІв

наро­

атральних зустріч.А.. Камерний концерт .

ІІ.ОО К.

ПРОГРАМА цТ К. т. і. Гончаров .Обрив вистава. К. т. Документальний

свято

Ж.

чу французьких в!ЇіСЬКОВИХ і цив:.чьних радників. Він при­

:\ів світу. 60-Річчя Великого Жовтня, підкреслив Дж. Нко­ мо,

8.30 14.00

безпеку

Г.'Іави

аме­

УТРИМУЄ

під­

подають

Таким же бойов!!м і прин­

режиму.

бентежачись,

штатах

ми сила)!и відверне нову світову

ших районах земної кулі.

12

не

за

вони

ЦIIПОВИJ\l був виступ на

їх близьких . Президент Га­ бону O~lap Бонго, анІтрохи

в усіх галузях по­ ких людей переконують нас у всякденно неспростовних перевагах соціа­ лізму, вселяють в нас упевне­ ність в тому, ЩО Рцянський Союз разом з іншими миролюбни­

імперіа­

моб:л:зац:ю світової громад­ ськостІ на підтримку спра­ веДЛIlВОЇ боротьби народ: в на Швдн! АфРIlКИ_

риканське ІнформацІйне агентство АссошІейтед Прес: «У Габоні збройнІ СІІЛІІ і ключевІ ПОСТИ в урядІ пе­

радянсь­

ЯI\У

расистським

ніколи

їй, наприклад,

держави

1 Родезії. ВІн висловився за

ха рактеристику,

ребувають контролем

Азії, ЛаТIlНСЬКій А)lсриuі та в ін­

ВІВТОРОК,

ику дає

гостро засудив

лістичні

осоБЛIІВОЮ УІ

МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

не з

-

керівникІв,

виділялась

Наве;:\емо

•.

війну

О.

ма терlальну і політичну до­

БЕСІДА

розвитку І тра­

прогресивнlстю

ЧернІвецька об асть. У будинку культури села Репужинцl ЗаставнІвсько­ ro району CTBo~eHO ~узе~. Ного експонати РОЗ~ОВідають про історію села, про життя труд,вник,в м.сцевого колгоспу ,Укра,на Багато матеріа.,і. зі­ брано ТУТ про. односельців учасників Великої ВіТЧИ1НЯНОЇ віДни. Активну участь у робот. музею беруть учителІ та учні сільської середньої шко"и. На фото: в одному з залів сільського музею. Фото І . евериди. (Фотохроніаа РАТАУ).

му світі, заявив один з керівни­ ків Пі1Тріоl'ИЧНОГО фронту Зімбаб­ ве Дж. Нкощ. Ця революція дала могутні!і поштовх націона.%но­

Спичак

кликали

60-

поставила

ОАЄ,

ОрганізаціІ

Голова Тимчасового військового уРя;tу ЕdJіопії Мен­

інтереси.

яке

до

в;лі .

в

цем зустрічі найвищих афри­

йонів і мі.lьі10нів ЛЮ.'lеЙ в ньо­

ріВНИЦТВО~1

керівництвом

6:к, Сомалі, Ефіоп:я та де­ які ІншІ. І голос їх гучно пролунав на сесії в Лібре­

диціями, а й полІтичною орі­ єнтаЦіЄЮ Ух урядІв. Так, країна, яка стала 'в порядку черговостІ мІс­

спраВИ.1а

пl;:\

і неоколоніалізму. Серед них АлЖір, Ангола, Гві­ нея, Нонго, Лівія, Мозам-

легких. Справа в тому, що держави Африки вІдрІЗня­ ються одна вІд О;:tНОЇ не т!льки рівнем економІчного І

революція

ник,.

нав­

під

школи.

пісень.

з табору «Ровес­

ступають проти імперіалlЗ:\1У

МОЛОДІІХ

континенту в за

перед

ве.1ИчезниЙ вплив на ДО.1Ю міль­

розучують

нового

чального року. завершується

читають книж­

Діти

Во;:\ночас

Органі­ ЄДНОСТі

виражена

безпечити

ціа:Jістична

готовка до

кла­

африканської єдноСТІ вхо­ дять країни, які рішуче ви­

са~lій назвІ; ОАЄ прагне за­

ЛУСАНА. Ве.'Іика Жовтнева со-

кн .

ДОЯРl\аМlІ.

(ОАЄ). Ця організація 6ула створена чотирнадцять років тому країнами Африки, якІ СКИНУЛИ ярмо колоніального rноблення, і ХУ політична

Ви:\атні

молодших

шивати,

Десятикласниця Ві ра Семенюк, восьмиклас-

ся чергова щорічна сесія асамблеУ глав держав і уря­

вплив

середній

«Веселка!) для

сів. де діТИ вчаться ВИ­

дІвчата

Цими днями а столиЦІ Га­ бону місті Лібревілі вІдбула­

Величезний

в

АФРИКА 3МІЦІ-lЮЄ ЄДНІСТЬ

МУЗЕR

-

ві;tПОЧИНКУ

учн!в

працюють

паливІ.

і

школі.

прополю­

Нан!кули в розпалІ. Але в тай час Іде під­

названо табори

3аЗИ:\1ській

І . Литов­ заготовля­

ють посіви,

учнІв

25

Тан

вом учителя ють

старших класів зроб­ лять поУздку у міста-

«РОВЕСНИК.

праці

ванн

в Нан ів.

«ВЕСЕЛКА.

1

ЦіВ місцевої середньої школи. Пі;t керівницт­ ченка

У вІльний час дають концерти для ХЛіборо­ бів. Діти провели декіль­ ка екскурсій до столи­ Щ Радянської України, ві;tвІ;щли зоопарк. гід­ ропарк, ВДНГ ~·PCP.

екскурсІю у

-

ланах

-

Я.1ТУ. в Москву і Ле­ н:нград, а учнІ п'ято­ го класу

на

відділка радгоспу іме­ нІ Юрава прополю­ ють буряки, пшеницю.

тваринами,

з::\lиснили

зараз зустр і ти вихован­

гос­

за

вчительки О. Стрижак працюють

доять корІв. Дев ' ятикл а сни н и

На ланах ра;:\госпу «Русанівський» можна

Ниївське

зоопарк,

нів, У МІнськ.

стежить

таборі .Сонечко.

СІЛЬСЬКИR

Г~Я;tУ

У ПОЛІ

подарства УРСР. Гру­ па учн:в Уз;:\ила у Н<1-

пожежних правил.

У

в

сягнень

Патруль

за дотриманням

за рахунок пlдпри­ Є:vIСТВ села відпочива­ ТИ'VIУТh у піонерських таборах.

І НА ФЕРМАХ

зей ВеликоУ Вітчизня­ ної війни, У НиУвський Філіал музею В. І. Ле­ ніна, на Виставку ;:\0-

класів працює на тва­ ринницьк~й феР)lі в

Опанасові.

ниця Надія Божко пе­ реЙ~1ають досвід до­

відпочивали, набирали сил 140 учнів 1-7 класів. Понад 30 учнІв 1-5 класів їздили на

пусти, виконали ІншІ сільськогоспода р с ь к !

ВІДПОЧИНОR

1

~

ка­

гераУ Севастополь 1 Ле­ нІнград. 80 вихованцІв

у

К

r

И вськи

ПРОВОДИТЬ

й

НАБІР

УЧНІВ

кооператнвний технІкум на 1977-1978

навчальний рІк На заочие вlддlл.ення приймаються особи

зі стаже"

21.00 Програма «Час.. б m 2і.30 К. т. ХудожніА теяефі"ьм еСпроро ОТИ В споживчlи кооперації не менше ДВОХ років з ІВ.15 «Союз науки і внробництва.. сту.аин ••. 2 сері.. ОСВІТОЮ за десять класів, на стацІонарне віддlлерня - тІ 19.00 К. т. .ЛітературнІ чит.нн.'. 22.40 Доку .. ентальні фі .. ь .. н про спорт. хто закінчив 8-1 О класів, у Ниївське коопераТІ 1не' .МіА Чехов •. (0\\.). ПРОГРАМА УТ Ф 19.45 К. т. «Музичний Kioc,,~. (М.). 10.00 еСпеціалlзаці. і концентрацІ. про техучилище - з освІтою за 8-10 клаСіВ, у школу20.15 К. т. Вечірня казка. (М.). магістральни!! и.пр..... магазин при райспоживспІлцІ - з освітою за 8-1 О кда20.30 К. т. ЗаклюqниА концерт ІІІ 10.20 МУЗlІчниll філь.. еЕкза .. ен на сІв у вІЦі не менше сімнадцяти з половиною рокІв. МІжнародного КОНКУРСУ артисті. сцені.. З І балету. (М.). 11.00 К. т. Ноаиии. а д~~ дками звертатися на адресу; м. Бровари, 23.05 МузичниА філь .. • Гульшан'. lІ.і5 Екран .. олодих. еД....clB І .0.". вул. НИlвська, 149. 23.35 ІнформаціАннД внпуск «День .а І<ОЖИОГО'. Нравлlння РСС дне.... 17.06 .Щоденни. соцlа.. істиqного ,ма-.

(

~:::::~::~~:::;:::::~~:::::.-::~~~#',~~:л;~;'":.......I-~:Ед~~=:~:~:~=R~~~~~=;;~:~:::~~:~~~E~r-~~~e~p:=;;;:!

i

€OBeTOB

депутатов .-рУДIІШИХСIІ Ки.вско" обл.ст..

.,

ВРОВАРи.

".вт.

IІlспеаого

РВlllо .. овлеННR _ 19·8-18:

вlпlлl.

П"О"АелОIl~тl.

П'~,ниuю І cy/lnтv,

,gJJ,..J~~::;::.::.;::;:.:;:;:;....,J~. . . . ~_~::..;.~:.:~~. _ ::=c:~',.~::::o;;;:.:>~:;~ ____, ______~.~:~A о·;п::':n::: lидек<: 61964. Броварська друкарня Київськоrо облуправліКВI • ~paaax аИДlавиu,та. поліграфіі І киижкової торrівл1. вул. Київська, 154.

t

4?ОГ-.гз:'VI~ 3864:І'o.9~

#109 1977