Page 1

РІК

lРОЛЕТАРІ ВСІХ НРАІН, ЄДНАйТЕСЯ\

ВИДАННЯ

31-Pf

.N2 109 (3107) ВІВТОРОК

15 ВЕРЕСНЯ р.

1970 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОВПОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

Ці1на.

ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

2

коп.

ОСlНЬ

ДОШКА ПОШАНИ

Потоковим

з~. nодання_м ~артійних, nрофсnілкових організацій та ди­

' \

реКЦІИ радгосшв 1 nтах?ф~брик заносяться на районну Дошку

''

nошани nер~довики соЦІалІстичного змагання на з·биранні вро­ жаю, оранЦІ на зяб:

\

БУРМАС Володимир Захарович,

~ м~а:а~~ ~~~~с: «Боб-

рицький» ~бираЮ'І'Ь КІ!ІРТОП'ЛЮ [10~ токовим !Метощ01м:. Викопані буль­ ~

ТОЛМАЧ Леонід Панасович і ·тракторwст рщд.гооnу іІм~ні Щорса. Викоnують щодJня ІПО 2 ,і б:~~:ІJше гекта 1 ра картоплі.

комбайІН€р

~ ля відпра·вля6ТЬся в торго:в-ельну

ЯКУБОВСЬКИй Олексій Васильович,

~ мережу в ІКонтеЙІн~рах. А ІНа д'РУ­

ОЛ ЕФІРЕНКО Володимир Трохимович КОМ6аЙІН€!р і ТракторИІСТ ·раІ,Сf,ООПУ «~КtраСИЛ'ІВСЬІКИЙ». Що.;JJНЯ ІВИ­ ІКОПуЮТЬ КаІрТ'ОІПЛЮ ІНа

2-2,\0

би :віщпраІВЛЯІЮТЬ>СЯ ·зразу на сор­

\ ТУ'ВаЛІJНИЙ ІПУНІКТ, а 3ВLДТИ - без­ \ посереднь·о в маrазини і на бази : Киева. 3 першого ві:дділка кюртоп­

-

~

rому віщ:ділку ІІJр.ацює механізо1ва­

ний

rе•ктара.

КРИШНИ Іван Си•дорович шофе·р ра,дюспу імен! Щор·са. ЩQщнІЯ п~рев111конує •но·рми в.и­ роб:т.кІу на ·пе.ревезен•ні ;ка·ртощлі віtд ко•м•ба•ЙІНа 1На сор­

На

-

обо·х

·ві:дщілІКів

ге•~tтщрі:в. .Збиральні ruгрегати обслуговують чотири 'Вантажні авт·о­ ~юбіnі.

~ ~

МАТВІЄНКО Василь Юхимович комба.wнеІр рщщrоюпу «Літ·І6всЬІКИІЙ». П€Іреоб.1щщнаниІм зе'Р·новии ком•бай.ном зби•рає щодня ІПО ·~85 н~НІН силос.ної маси

~

-

НаИ.щращи:х пока:зників у робо­ ті .n;ооиваюrrЬ>ся к·омбайне'р Ва•силь ЯІКО'вич Кур!Мач і '11Ра 1 кторист

~

.ку1кур у1дзи.

Дмитро Іоівлевич На,кошечний. Во-

ПІД УВЕСЬ ЯРИЙ КЛИН польо­

nла.нтащіях

них іКО<м:.баііІнів, JІ!КИІМИ що~ня !Ме­ хані,затори .викопують 10-14

шофеtр ІРЗ!дІГ·ОСПУ «ЛЇ11К~ВІСЬК•ИЙ». ЩQДНЯ •ПереІВ>О>ЗИТЬ в.:д К>ОМбай­ ,на 1L"O ТІраІНІШеї 11110 20 і біЛІІJШе тонн ІСИЛосної .маси.

Багато в осінній період

що

завшитаження

працюють шkть ІКарто,шІезбираль­

ІІІІлюща,дк,у.

ЖОВТОБРЮХ Володимир Максимович

nункт,

nоле.гшило

автотра'Н'СІПОІРТУ.

-

туІва,lьІну

сортушальний

зна'чно

госпу «Красилівський»

ни

з

'дня

Н(}рми

у

~виробітку

картоплю з

вирішили

ще.нь

25

Повним ходО'м іде збирашия

тонович Т•ру,ба. При rнорм1і

nл!.'мптахоре•продуктора. У со­ ціалrстwиюму 3Маrанні на че•сrrь XXIV 'З,Ї1 3J\У рідної КоіМу­ ІНkтИЧІної nа·рт1ї серед механі­ зато•рів ІПершtсть у'І1римує екі­

гектара

nаж

агре,гату,

яким

ке1рує

і

<сВе.'!ико-

:до 1 вими діла!Ми. При річному nла-

Сумлінно ТРУ'дяrrься тwкож ком­ ні 2500 тонн овочів уже продаярий клИІн вих робіт: потрібно зібрати ово­ :заготовити ІПЇJД ве-сь В ТЮІУ б.айнер Ащщрій Анд~рій01вич Біл!.'н­ НО державі 1700 ТОНН, чі, ·ка·ртоплю, викоІпати бу·ряки. зяіб. Су~1,інно ,працюють тра·к.то­ 663 ко та ,трruктО<рwст Петро Карnо:ви'І числі n радгоспу надійшло ристи Г. Дяченко та М. Годубен­ l'іі:ІОМ ·з тим необхідно закласти тонни огі1р~ів на 163 Гар1буза. На їх •рахунку-1 О rекко. Вони виорюють щодня трак­ міцну основу під врожай наступ­

торами Т-7 4 по 9-10 г~ктарів. Якість роботи відмінна. Всього ·на зяб 1400 rе·кцен'І1нерів аміа·ч·ної води, сіяІЛи до­ 1бmе :виорашю тарів. М. ДОЛЖЕННОВ, бірним зерном. НОІГО року. Під озимину

ний гектар

вносили

на кож­

по

тонни бі.1ьше,

тwрів ·картоплі.

І. МІЩЕНКО, головний агроном радгоспу.

4-5

ніж

планували,

;нестаНіда•р11НОГО

Шев­

че·нка·.

Член КПРС т. Но.ако ~у,М\JІnн•н.о ви­ коІнує паІр'І"ЇЙ•Ні доруче.нІНІЯ. Як a.riтd­ TO'p, В щі JІІНЇ ВІ'Jн '11\РО!ЮДИ'ГЬ ООСЇ):И

с~:реtд Ір·об:mнІІІкіІв ІПІJдщрие~С1'<Ва, ,ро. зпо-~ в;щає

про

XXIV

ІЗ'ЇІ~д!У ІКіПІРС.

;всен·а·р·QдІну

щдіrотов.ху

д<J

На фо.то: 'Чw1ен ~~ПРС С. С. Носко. Фото В. Поло•ТІн.я.ка.

--------------·--------------------~

ДОПОМОГОЮ ШЕФІВ

У Пухівському пnемптахорадгосnі став до nаду

картопnе­

сортуваnьний пункт. Він споруджений за допомогою шефів - колективу будкомбінату N! 2 тресту «Укреnеватормnин­

буд» і набагато підвищить продуктивність праці на цій тру­ домісткій операції.

Потужність пункту з чотирьох бункерів

Його обслуговує

-

Фото А. Козака.

тt>пrр щодня відправляємо

60 тонн за зміну. Сиnадається він двох основних

і двох допоміжних.

12 чоловік.

Зараз тут робота йде повним ходом. Машини, яні возять з поля нартоплю не затримуються біnя сортувальників. Розвантажились і знову до місця призначення. Трудівники села добрим словом згадують робітників ком­ бінату, яні виготовляли заnізобетонні плити для пункту, від­ пускаnи товарний бетон, метаn. Пухівчани в свою чергу, ян­ що треба буде, підуть назустріч своїм шефам. М. гоJJовний

СТРИЖЕНЮК,

інженер

радгосnу.

в

магазини Rиєва і в сховища де­ сятки тонн овочів.

If аикращих •

~

.

результа тш

цоои

' fіригад

лися колективи городніх

Кіровського, Ленінського і Мічу-

рінського віддідків,

які успішно

виконують взяті аобов'язання. М. ГАЛЬЧИНСЬНИй, агроном-овочівник.

Прruгнучи ІВкла:ц

! j

!

у

вне•сти

гідний

виконruння

1рішень

липневих Плену•мів ЦК ІtПРС

і ЦК ІШ України, .сільські тру­ ді1в.ники .нашої 'Ре>с!ІІ'убліки за­

•ПОЄіJJН.УЄ ·ОВОЮ 'РО6оту ,З ІНаІВ'ЧЗІН,НЯ<М .НЗ заочному ~ві,дІді<l·і КиІЇІВІСЬІКО·І'О держав­

Г.

n:

НОЛОС З ОСЕНІ НАЛИВАЄТЬСЯ

І{()М')'ІНаЛІJНОГО

Т.

2,10-

tІІІПІІППІІІІПООІОІІПІІUІUІІШПІІІШUІІUПІІІШІШШІІІUІІІІіІІІПІUПDШmПШПDПІІІІІІШШІШІ

обла,JJНаІння. Молмий •КО<М'У1Нkт уміло НІDІГО ун:uвер1сиrrету 'Ї.Мені

ІП~ОЩі

На фото: !КОМбайнер І. Труба за 1кермом ко1мбайна.

помідорів - .192 тонни, виконавши річний план на 66 проr(ентів.

Стшні-слшв Но1с.ко 'Пра.цює ко·Ні'І1Р'Оле­ ро.м 1BЇ~~lli!Jy тех.н:ІЧІ!ЮГО ІК'О'Н'Тр.ОЛЮ За­ В,О.ду

:На

1,5

.вико:пуе

2,20.

головний інженер.

Разом з тим механізато,ри рад-

3

К1ІІРТО'ШLЮ

щодня

Бі.JІьmе, ніж n.JІанува.JІІІ Овочівники радгоспу

димерський» відзначаюп підговЖе тrшку до XXIV з'їду КПРС тру-

зі:6рали

він

110-

перевиконують

гектщр'і·в.

свvдчений ком8айнер Іван Пла­

кщртопші на П(}ЛЯХ Пухівського

кладають міІцну основу ВІрожаю

.Щ;~пов.д:но до про11рами до­

чат·ку року пі;д1rrриємство виро­

наетупното

слідження іКОСМЇЧ\ного простору

било додатково

ТеМ!ПаJМИ Бе·дУ'ГЬ

вере,сня в ОРС.Р ІП.РО•ведено запус;к автоматиЧІної ·етанції «Луна-16». Мета ~по.льоту ста~нції -

Мі•,1ЬЙОНFВ ІtіІЛОВаТ-"сГUДИІН елек­ ТРО•€ІНертіі. ,вона ;дешевша від планової на 3 :проценти.

прСІведенНІЯ

партН кощжтив

12

·наук01вих

обслід­

На

до

'плану

13

че1сть ·ншст}1ПН(}ГО а'їзду ста·нції зо.бо­

жень Мkmця і 'на·вколомkнчно­

в' ЯІЗаІ!!ІСЯ ІДО КіІНЦЯ року ВИДаТИ

го :ПРОСТОІРУ-

ще

ПРОЕНТНІ РУБЕЖІ ВЗЯТО Коле1ктив ПівніЧІно~го rір•ни­ чо-rзІбаогачувальноІГо ком·бінату в Криво'М'У Розі виробив з по­ чатку €'КІСІІrлуатщії піДІприем­ ст,ва п' wгимільйсшну тонну за­ л]з.но·го концентрату ІПО'На(Д вав­

данн:n. Та.ким чИІном, nеревер­ шено проектну потужні·сть 1К•ОМ!бінату. ГLрничо:~ба~гачувачі ДО•СТРОІКQІВО

!ВИКОНаЛИ

ТЗ!КОЖ

п'ятиріrчше .зобов'ЯІЗа,ння. 31966 1року на 'Ком,бі.наті виробляють щороку

.майже вИІсокосJІ;Кkної сировини

1НОІГО

ІМі~ьйо.н

тонн !Металургійної

додатково

до

щюект-

зю~дання.

ВАХТА ЕНЕРГЕТИНІВ В опера.тиююму жур1налі

ДІніпрод;зержинської вився ~запис

про

те,

ГЕС що

з' я­ з

по-

7

мільйшr]в

wіловат-годин

еле~ктроенер<гії ІПОІН3!Д завдання.

р•о<ку,

високИІМи

сіsбу

ОЗИМИОС.

В1юсять міІН·ераІЛьні до•брива. На 70-76 процентів уже викона:ли Івсrrанов-леше завдання

мехшнізато.ри Пмrтшвської, Бін­ ницьІкої і Хар~ківІСЬ'КОЇ о,б,лас­

тей. В ціл01му по ре•спубІЛіці ОЗИL'Іі на зерно в колтоопах і рщд.rо(шах

В:Же р•озміще·ні май­

цтво ·Воротruнсь·кого зрошуваль­

же на ДВОІХ п'ятих площ. МУЖНІСТЬ ХЛІБОРОБА Сильний •вirrep зам·кнув об­ вислі ІВИСО'КОВСІЛЬТНі ІПJРО<ВОДИ. Бути ЧИL'Іалій біді - ·загоріла­ ся ІПШеІниця. .Воrгонь мk би

но~го ка•налу. Тра.са nроходить

ОХОіПИТИ ;БІСе !ПОЛе,

че,рез ·глИІбо~кі ущелини і тkши­ ви, підні1м:аєть•ся ,по схилах гі11 крутиз•ною в 40-45 rраду•сів. Р.о•боти 1провадятЬ>ся о-д,ночасно на tВІсіх д;іІЛянка·х. Від ма,гі­

пі;до•спі'в комбайнер Оле.юсашд·р ІІІа•по·вал, Я'КИЙ l/ІІрацював !Непо­ далік. Зірвавши з 'себе тіло­

стрально1ГО 1каналу :в·ізьме поча­

чя, Р}'КИ,

ЗРОШУВАЛЬНИй

НАНАЛ

У ГОРАХ

На півдІні Вір1менії в гіреько· му 3ангезуtрі

,почато

бу:діrвни­

ТО·К ·Мережа 3 •беТОІНОВа<НИХ На­ ПіІВІГр)"б (ло·rків) загалЬІною довжиною 150 кілОІМетрів.

3 лв.еден.ням в експлуатацію номбуtдова 'ЗІРО•сить понад сія т111с.яч те,кта'рів цілинних земель гірського району.

грійку, ,він

КОЛИ

еміливо

б

пішов

Не

на

пощ1М' JІ. Й•ому обпекло облич­ да1в

ал.е меха·ні•затор

ІЛОШИРИТИСЬ

ТеІПер 3НО·ВУ

1за

не

БО'І1НЮ.

ОлеюсаІЩ>

Шашовал

ІШГУ'Р'В:wІом

ст!.'ломго

корабля. Він

-

оцин з най­

кращих ме•хruнізаторів <радгоспу

«НєжинсьюІІЙ» обл<:~сті.

Какчетав1СЬ'КОЇ


НОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПЕРЕДОВИХ КОЛЕКТИВІВ Трудівники

в МОСІ{Ву, Колектив

Іj)емон'ІІно~мехашіч-

ного заво'дУ, діло·м :ві•дІПовіrдаючи на •рішен,ня липне'Вого Плеrну­ му ЦК КПРС про абіл'Ьішення вИІпу~ку п:родю~йї 1\ЛЯ пот·реб СЇЛЬІСЬІК()ГО ,ГО(Шо;(ар•СТ!Ва, О·СВОЇВ випус·к

нового

ексnерименталь­

н•ого краІНу АБК-6 для висотних

споруд.

3.араз. ііого на

,пі:;JІПрИа'Іf•СТВО ГОТУЄ Все•союзну Виставку

дося11нень

rнарщноrо

госrпоrда·р­

ства. Це вже третій .кі)Jан, який віrд'ІlІ]JавJr.яють Мо.скву.

·реrм,маші•вці

ських з·бо·рах ре~бітник]в заводу.

ПО РАДГОСПУ ІМЕНІ. НІРОВА Іно·вими •підвищеними соц1аІЛі етичними зе~бов\mзаннями на че,сrrь НаJСтуІІІІН{)ГО XXIV ·з'іЗІду К.ПРt переu(Ібаче'Но достроково .за·кі•нrчити п'rя:тиріІЧІНий план по виробництв: м'яса і молока, rпо nрод}1КтИІвно·сті ,І!Іраці і ·реНІГwбельноrсті гоr<щма·р етва.

Лише пона'д плаrн '11РУд1вники ра~гоrапу З()бов' язалися продатІ держа·ві до кінця •року 240 тонн ~·,ЯІса, 70 тонн моІЛока на сум~ 374 тисячі карбованців, в тому чИІСЛі одержати за рахунок nідви щення се•рещньощобавОІІ'о привіrсу свиней rна відтощіІВлі 50 TOIIDH м' я

у

1970 року: ,по вип~ску ·валової продук­ ції виконати .цо 15 гр~дня 1970 I)JOKY, за1мість ра.ніше взятого 20 ГРJ'1дІНЯ. План .реалі·зації проду·кщії вЇіДІПоrві:щно ВИ!К(шати 20 гру~ня В3іі\ІЇ•СТЬ 26. - .за·вдання 1п' ятирічного ,плану ~аве•ршити до•стрОІКОВО, до 1 жовтня 1970 року. - Д[JІМОГТИіСЯ Пі'д'ВИЩеН,НЯ про>дУ'КТИВНОС'І'і праrці в 1970 р·оці на 7 ПІРОЦеІнтів. на 106,8 ~рорічний .плаrн одержаІDня nрибутюу виконати rвиро.(}ничу ,rupoгpa\\l:y

-

Н. ДОРОШ.

За рах;унок ме·ханіrзщії ,вироб;ниrчих ІІІРОЦесів rв '1\Варинництві

ріwrь·нищгві новими зобав'ЯІзІІJНІНrЯМИ rПеtРІ!І)Ііб3ічено під>ВИІЩИ'ГИ ПРО!дУК· тивніrсть nраці .на 3 ,проrценrги, зеКОІНОМИІГИ на віщrмівлі 134 тоню концентр()ваrних кор·мі•в. За рах}1нок економії 1паль·ного, електрое·н~рrгіі, вТІІрова,дж~ння ра ціонаІJІjзато,рс~>ких пропозицій, nоліІпшення •ВИікорwста.ння автотrран с.nорту, ЗІниження .наrкла.дних .витрат буще одержано додатково тисячі карбавашців •ІІlриб~ків.

5:

'l1р~дівники pa'дrocny зобІУв'JІІзалИІсь за р<жи нової п' я:тиріrчrКІ збільшmи план пр·щдажу державі м'яса на 42 проценти. А що•б ц плаши були ре.альними, свинар·ки аоrбов',ЯJзалИІсь забезпечити

люваІЛЬ·Н{}ГО котла КВ~1,2 кв3ід'ра'Іlних метрів пове,рхні нЗІгріва, хо-

ДоЯІрки надоюватИІмуть за р]к по 3500-3700 кілоrграІМі'В на ко•ро1ву .при пІЛані 2940 кілогрruмі·в.

ЛQІДИІJшних прилавкі•в, .ко.нфорки для електроплИ'Іок, вань пла·с·пма.сових вироrбів.

Окотарі і телятниці забез:печать оде·ржанrн:я 600-650 rраІМіІ середньодобовоrго п·ри:роrе:ту худоби при плані 500 грам1в.

rнай.ме.ну-

12

зеконо.ми'Іи в першому квафт.аІЛі на·ст•упно·rо ро·ку

одер·

жання сере,дньодобового ,ІJ!риро,сту свиней по 570-600 гра,м~в прІ плані 515 грам]в і рашіше прийнятому зоrбов' ЯІЗ3іННі 530 nрамів

мооюк1

че,сть

Нові rпіДJвище·ні зо·бов' ЯІЗаІІІІf.Я обговорені ІНа 3аrальних ЗІборах ро·

від·юриття з'іад:у партії 48 тиояч кіловат електроенер·гії і 16 т·онп ум·о·вного палива, до·віrвши заr3іЛьІНу еко·номію сировини і ·:.ште·ріалів па суrму 200 тисяч ка·рбова.пців. - П(Іда.вати tНео·бхіtдну ;~оло,моrу п~дшефно.му ГОІСJПСІдар,с.'І1ву ра·д-

бі,т.ників і слуJЮб()вцЬв радrГО'ООУ. Як рfУбітни:ки заводу, ТЗІК і ТРУІд:івники радrоопу з3іпевняютЕ :рідІНУ партію, Радянrсь·кий: YJ)JIIД, що rво.ни докладуть всіх ·СИЛ, знал·ІІЯ і Д~JІс,віJд для виконruння :приіfнюих зо,бов'.ЯІзань і ти.м са·мим гіцнс

госпу «Т•ребухівський» ,в <шоrру:дженні теплиці для вИІрощення ра•н-

~у·стрінуть

-

оцінку спеціа.1іrстів, які 'на них

са.

цента.

виробничу ІJІрограму першого кварт.алу 1971 року виконати ,до 25 б~реrзня. - ос•воїти до,сліщні зра.3ки .нових ,видів rruро:дукції, зоюрема, ~Упа-

в :.шнуло,му ·році 2 кrрани АБІ\-ІА і А:К-75ВМ щ·е:ржашt 're·.~a,li. Зара:! ·вони використо­ вують,ся в сі.'Іьсм;ому бу,~івни­ цт:ві ~'r\раїrпи і .~добули 'Вwсоку П]JіlЦЮЮТЬ.

ні·х (ІВочів, в збИJр.а·нІНі овоrчі·в, іУУІдівнИІЦтві вирооничих об'ектів. 3обооІв' язашня о6говоре·ні і ОДІНО•стаJЙІно ,ІJІри.й:нmі .на загальнІУзаво;j

задоволенням

ПО ЗАВОДУ ТОРГОВЕЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ но·вими со­ ці.аліrстич,ними 1зобов' язаннJІіМИ щредrбачено:

Вистав"у

на

нашого району з .великим

зустріли постанову Пленуму ЦК КПРС про скликання XXIV з'їзду Комуністичної .партії Радя.нського Союзу. Продовжуючи денінську трудову •.вахту ювілейного ро­ ку, колективи промислових підnриємств міста і району, трудівни·ки радгоспів і rптахофабрик переглядають рані­ ше прийняті соціалістичні зобов'язання і беруть на се­ бе в честь XXIV з'їзду КПРС нові, більш підівищені соціалістичні зобов'язання. Сьогодні редакція ·райгазети «Нове життя» друк~є нові nідвищені соціалістич.ні зобов'язання переможцtв піврічного соціалістичного змагаН'ня колективів заво­ ду торговельного машинобудування і радгоспу імені Кірова.

XXIV

з'і3д_ КJІРС.

(:~////.U//ff/..."z7h'/hW'/h"..D"HН"~.л7ff...o7'_/.Zq.D'...;W'.D'/./~//.hW'.U.U/.д'7~~.и./~.//~.U~ КУТОЧОК

ГРОМАДСЬКОГО ВІДДІЛУ

JШ м.а,буть, було мало она­ РЯІдів. З'явились ІВОрожі.і :тан­ ки, За rНИіМИ ЛЇХО11а. М,И ПрИІГОТуіВаЛИ 'l1PCJJHaJTИ і ПЛЯШ-

ВІйСЬКОВО­

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ВІСІМ ВОГНЕВИХ ДІБ ВЕРЕСНЯ

16

СЛАВНА

-

РІЧНИЦЯ

ВІйСЬН Н~ВС, ЯНИй ВОСЕНИ НІ РОЖШНА

НАЛИНІВКА

-

1941

ІШ з mальшою сумішшю.

НРАСИЛІВНА ОБО­

-

РОНЯВ НИІВСЬЮ ПЕРЕПР.АВИ.

НА ПРОХАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ВІДДІЛУ ВІй­ СЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ГАЗЕТИ «НОВЕ ЖИТТЯ» НОЛИШНІй НОМАНДИР ВІДДШЕН­ ЛЯ ЦЬОГО ПОЛНУ МОЛОДШИй СЕРЖАНТ У ВІД­ СТАВЦІ П. АРИСТАРХ!ОВ, ЯНИй ПРОЖИВАЄ SАРАЗ У КАРЕЛЬСЬКІй АРСР, НАДІСЛАВ НАМ СПОГАДИ ПРО ТІ НЕЗАБУТНІ ДНІ.

я

На

вс.е ЖИІТТЯ

:пеrрuшй

т:риІвозі

шнола

ІдЄІнь

tнаша

22

,війни.

ЛQ

rана:йшерсьна

ч·ервня

1941

•рону

пове.рн,улжь ~з Брова~рсьuюго .'Li•CIY у ІрО.ЗІ'!\аJШуВа,НІНJІ СВОЄЇ ЧаJСТИІНИ. ПLС:ЛЯ ІВИІНОІНІаJНJНЯ QІСО6ЛИІНО rваЖЛИІВИХ Заі~да'НЬ у Ниє:в:і 1ПОJ1К Ібу.в передІаJний у рсжзшорЯІджвнІН;я штабу ф:ро:н:гу, що :розтащува~вrся у Броrва:рсь.ІЮМІУ JJІi,oi. В:r.:~омо, що .г.іrглері.вrІІ)і по­ терпіли неrв1дачу на цравобе­ реJj{жі і взнти Ниїв з ходу не .змогли. Пю1наrд Ім.іrсящь три­ валИ! :к•рОівопрошmні бої на пі:дстушах до .столиці. 'Годі фаrшиеnське rномаІНJду.в.аrння ви­ рішило оволодіти м~стом з ГІі.ВІН!іrЧІ}ЮсСХіДІНОГО

rна,ПірЯМКУ.

НЗІд Ни~вом навиюл:а за'!1роза. Но:vrаНІдУ:ВЗJНІНЯ фроrнто:м ло­ стаІвило :перед 'нашим

завда:н:ня: ет:tНою

ет.сmти

полко·м

залі.ЗІнюю

1не rпустити

·во:ро.га

вересня.

12

заmа·м' ЯJтав­

заJлась

3crJ31HiKY

юпwВJна

РУJШНична

·і

зав'я­

rкуле:м.етно­

а~втоrма'fІна

пepe­

c11pirJDкa. НаШі бійrц;і 11РИІМа· ЛИ!СЬ .ОТЇЙКО. ПОШlІД 300 ІГі.Т­ ЛеІрі!ВцLВ булю ЗІНИЩЄІНО lВ Цій зaJпewJJІjй rеутичці.

13

вересня. Пт.леріІВЦі ве­ дуть ·а·рсrилер1йську :підготов­ wу. Б 'оер~диrн:і :д~ня з'явила,сь фашиеТІсьна ІПІіхоrга. Ворожа аrртилеrрі,я rведе rв•о<ГОІНЬ :по на­

ших ОСіНОІВ.НИІХ оrбоІрОІННИХ !ру­ беЖаХ.

'rшші

Онщряди

11РаJНШеї.

руйtН,ують

Вби:то

мо·rо

пєrршо~,о rномера Валова. На­ ша да,лшюібійша артилерія, що с.ТІо.яла Ga лісом, відкрила ·віщв.і:тrниrй :вогонь по скуп­ ченнях фашио11ів J аrртиІJІерії во,роrга. ,Дві ,години стояв су­ ці:лJ>ниrй :гу,л.

Гі:ТЛІЄ[рі~ВЦЇ

'ВИ!РІіШИЛИ,

Що

їх ар'І1ПіІдготовка 'Піройшла ус­ пішно

1

rx

ІПІі:шли

у

психічну

в с:rолнцю Ра1д:янсwюї У/{jраї­

атаку. ІПіід'J1РИІМали ІЦро.не­ машИІНИ .і 11аJНКИ. Але це їм

ни.

не

Наші

сНІЙіці

·і

;rюм.а:НЩИІРИ

пrрой:ня;лись почу:гтя·м високої ГОІРІдост,і і ІВіІДПОrВі!дальноеті за таrке 1д01в~р'я. Протя,юм хорогкого ча<су rбу:ли обла·д­ н.а.ні >трашшеї ri rдзоти, •КІУ ле­ мета-nі точки. Ми були гото,ві :з,ус:трJти ворог.а. 11 вересня. Нащ нашими головами

rпролі•тали

снаrр•Я1дИ.

Незабаром ,на .неrвелшкdй .ви­ соті з'явилось два вороDКих літа:ки.,коректу:вальнИІки. Ми відRрили вог01нь. ОІди:н з літа­ ків за:ди.мі:в .і... внайшо;в мо­ гилу на •нашій землі. О

2

стор.

Q

rвдалося

-

заІв :вогсrнь

Вмі,ло ІК•еjРУJВа1 в диІр ІПершого

М.

шлях

ІНашо·ї

Вольнаrк.

перері­

оборони.

боєм rКОІ.1VІ·<1!Н­ батальйону

З

!ВИІГУJКа:ми:

<<БИІй ІГаІДЇ'В, бИІЙ фаJШИІС''І1СЬКИХ гащюк!>> :ми :вискочили з 'І1Ран­ шей і юпнулись ІНа фашиотЬв.

Мало ~т.о ІУІІJіі,лі'в з 1ниос lВід нашої aJ'l\aJKИ. Це бу.ло для нас rnерщим ,виІпробу.ванняrм.

14

вересня.

вісімнадцятеро загинули, вико­ навши священний· обов'язок перед Батьківщиною. Вічна слава їм!

Лише декілька прикладів. Ата­ ки гітлерівців тривали одна за

Ми, ветерани 227-го від душі радіємо за

бомІбарду,вальникЬв. Гітлері.в­ Ф :рвались ІНа ни·uв. НаJШе

одною, та наші бійці стійко ут­

на

римували свої рубежі.

гриміли жорстокі бої, виросли

кома,Н!діУJВаJНJня

- Ні кроку назад! - та­ ке завдання поставив перед со­ бою кожен з нас.

прекрасні новобудови,

наJс ,fіли:тче,

РОНУ У РАйО­

Удосвіта Гіт­

леrрі;вці !ЗІНО!ВіУ ІВ~Д!К:РИЛИ ПО на•с 'сильний аrртилерійсько­

міrІюмеmнИІй :вогонь. Наша да­ тжобійrна артилерія мовча-

Масовий У ті rzам'ятні дні боїв за ки­ ївські переправи бійці 227 пол­ ку військ НКВС проявили ви­ няткову мужність і відвагу.

ли ІВ()Ірожі танки 'Піі'дійшли до

ПОЛКУ

2.27

Но­

•• герОІВМ

ми ,від~rрили

во­

гонь. Пі,хота 3аІЛ:ЯJГЛа. Ми [JІіД­ били •C.LM та,нкіtв.

15 ПОІНаід

вересня. ,дІВа

«ill,BИI~~O

У

ІПоrвітрі

ІдіЕІСЯІТНИ

ІПО

-

!ВОрОЖИХ

дало

на<каз:

11р3ІІ:Ш1еЯХ

.віді­

ЙТИ rдо ,JDi"'Y». Бо.мбаащУ'валь­ ники скиІНІJ"ЛИ б01м6и. З·емля З'д:риmнулаrсь. Наші· у:нрLплен­ н.я шоча.1и J:1УІЙНУJВа:тись. ВіД­ бомбИ!В!ШИІСЬ, Лі·ТаJКИ 1 ВіДДаЛИ­ ЛИОЯ. Оотаrн.нІі:й rдwв сиrлнал дл.я на·стулу. Ми знову зай­ няли• 1с:в.іrй рубіж, до ~коrо наближались ІВо,рожі еJВІТСJІМа:т­ ники,. Але друЖІН.ОГО ІВОГНЮ МИ .ВіІдІКjрИ:ТИ ІНе ІВІСТИГЛИ ... Во­ рОіГ •акориtата:вся цим і зай­ няв rнаші 1 ТріаJНІШеї біля шосе.

Але неза6аІJ>ОМ Qу!в rвLдбитий і ІВІLдІКИІНJ'ІТИІЙ тами

резе:р.ВІни.ми :ро-

по.л.wу.

16-17-18

вересня.· Во­

землі,

де

29

полку, те, що

років

тому трудя-

відкрив

щі добиваються чудових успі­ хів у комуністичному будів­ ництві. Ми tJдячні броварча-

влучний вогонь по ворожих лі­

на.м, учням Калинівської шко­

Рядовий

Куваев

таках. Він загинув смертю хо­ робрих, але свого рубежа не залишив. Не забути, як один з солдатів (не пам'ятаю '1різ­ вища) з дво,на в'язка.ми гранат кинувся під ворожий танк і підірвав себе разом з ним.

Біля

.мене лежали

18

ли

по ворогу.

те,

що

вони

шанують

успіхів в соціалістичному з.І.ю­ ганні за

XXIV

гідну зустріч

з'їзду КПРС.

тяж­

т. олшник, колишній старшина ро­ ти, нинІ пенсіонер.

ко поранених бійців. Коли фа­ шисти пішли у чергову атаку, вони піднялись з окопа і від-

крили вогонь

за

пам' ять воїнів-чекістів і бійців київського ополчення. Бажає­ мо трудящrt.м району нових

м. Слов'янськ, Донецької обл.

Всі

·РО[' ІВІСі,ЄІЮ ІСИЛОЮ 3'\РТИЛеріЙ­ СЬК:ОГО .воr.ню об,рrушився на нашу оборону. Але зломити бойоrвиrй дух 'ЧекіrстіІв І1іІтле­ р:•вЦrЯІм rнre вдалося. Зруйно­ ваJні ОІКОІП:И б}'ли відбу:довані, і ПОЛ:!\ GHQIBy ГОТОВИЙ ПрИЙНЯ­ ТИ 6ій.

ВІі·сім 'діб ми стояли заліз­ ною стіною, ООСJІРОНЯІючи ки­ ї;всІші rПІерЕІПІРСІІВИ 'В райОrНі Роrжr:,вrка Налиrнівка Нраси.лЬв~а. rстримуючи пере­ важаючі •СИЛИ ІВОрОІГа.

Війці гордо

і

комаrнди:ри

•СJКЛаЛИ

·СВОЇ

227 -го

ГОЛОіІШ

•В

ім'я ·захиоту Ни.ЄІва, в 1\.м'я заХИІС'ТіУ •ЛІ!dбИJМої Ві:тчизни. Полк ,в.тrратиІВ у;битими майже ПОЛОВИНУ ОСОІбОВОІГ() •ОКЛа,Ду. Незаб3.ІРОМ ПОЛІ!{ одержав наJказ КОІМ•аJНrДУJВСІІН:НЯ фронту: ~ l'ЗсЗІа 0Тр3:ТЄІІ1іЧІНИХ .МіІРІ\уіВ'S'JНЬ залишити оборонrНіі JJІу.бежі і прим~нrути 1до тилової охо­ рани :в.іrйськ, що 'ВіІдходнть з НиЄІва>>. То 'QуЛИ во·гненні .вdс~м Аіrб ... Молодший сержант у ІІідставці П. АРИСТАРХОВ, колишній командир відді­ лення 227 полку військ нквс.

НОВЕ ЖИТТЯ

Р.о.вrе:НІСьrка область. У маЛіьо~нИ"ІQМУ у<рочищі К:о:зtJшн на бе1рез.і рі· ки Го·ри,нь вЇ!д!буп~с.я ф:rн•ал о6лааної ІВИkьrко.во-споІртивІної нІщя>>. Кіш.ка ,сот юна.р,м:rйщ:~в ,демо.н,стр:уtвали •сво,ї н:,сть З ,в;.ЙJСJ:JК,()ІJ.О"ІІІРИ:КJІЩД)НИІХ ВІИ(!')В rапорту. ЦііКа,ві

33ІК'ІН'ЧИ,1ИСЯ Пр•ОВеtдеНІНЯІМ @бОЮ»

гри «З,~р·

ЗІнання

і слрит­

триде·н,ні

Мі•Ж «i!Lir!V{e•HHИMИ»>

ЗІбо·ри

j «ІП:іВІНlЧНИІМИ».

Пе-ре:мож.цяrми ,цих зtма•гаrнь •атаІЛ.и юна,рrм'ИИІ.і Рооонсьrкої школи N~ на .JJpryгoмy мkuj

-

20,

юнарrмійці Гощанського ра.йо,ну.

На фото: юнаrрм)й;ці Во.оодиrмирецькоrо ра·йону на .пpruвaJI'i. Фо·то П. Зідоро:ви.л.а. Вівторок,

15

((Фотох.роні.ка РАТАУ). вересня

1970

року.

Q


У ІНИІНіmньогму

•р·оці колек­

ЗБИРАННЯ КАРТОПЛІ

тив •РЗJ)І)Госпу ~м·ені Щор.са ба­ гато доюла.в зу.силь, щоб відзна·чwrи Лен~НіСІ>КИЙ ювілей,

п~щгоrговку до XXIV з'із<ду ІШ~С НО!ВИJМИ 'ІІРУ'д'ОІвими пода­ Р'УНІКами. Особливо сумлінно попф1ІЩЮІвали м~ханізовані лан­ ки по вирощуванню ка·ртоплі, щоб при .складних погодних }'МОВаХ 1J!д·е•ржа.тИ ВИІСО,КИЙ вро­ жаЛі. т~пер ·нruстав ІНайві;дпові­ дальшіший п~ріод зі16рати

і більше центнерів вихо­ дить з ,кожнОІГо ге•кта•ра. В ок­ ре:м·і д·ні вІІідають з бун:кера «ДруЖІбИ» 'ПО 36-37 ТОНН ДО­ рЇЩНИІХ булІJб. ·ВИІЯВЛЯ€ТЬІСЯ, ЩО такий •врожай щає новий сорт Ча·р1вниця. Хороший,

170

Щоб приек·орити р·обо­ ту, ІР03ПОБЇ(Цає ІГОЛО!ВНИЙ аГ­ рОНОМ МИІ~ма Іванович Стри­

еарт, ал·е пі.І ним за.йнято .поки що лише 20 ге·кта•рів. У ·настуіІшому році буrде більше 150. Для цього за'КІЛ<w.~аєrгнся 500 то·нн нruсіння Ча·рівнИІці.

гун, ми за·прова:дили поті­ коне збирання булЬJб, повніше зжтосували .морал.ь'Не і мате­

Су·мліІнно ІП'рацює колектив цього агрегату. Робітниці Євдокія .МИІколаї•вна Пе'!1ренко,

ріалние заохочеНІНЯ.

Тетяна Аштонівна ЛИІсенко, Аююта·сія Іванівна Москале!н­ ко, Євдо.кія КУІЗнмів·на Номсе­

ЙОІГО.

-

Ро:шочало.ся мЗJСове збиран­ ·НІЯ IOJJPTOIПJii. Огшцаемо ПЛОЩУ меха1ні:юваної лаНІКи Г•ригоІРія Мю~сим·авича Олеюсенка. Сам він за К·еІР1М·ом трактора. Ра·зом з когмrба.Wнером Володигмиром

r ончаренко ~І

Олек1 сандро.виче•М ВОНИ

,ВИКОШУЮТЬ

ЩОДІНЯ

по

гектари ка·ртоплі. - Більше не впораєш, скаржиться лшнffіовий, ду­

2

же

.рж~на

хафrгопля.

Оп·ращі, в•ро·жай 11ЛЯ нин~ш­ нього року 'Н~звичайний по

пеІр,апеюrИІВНИІЙ

л·ова та .інші стараrнно обслу­ го.вують .к·омбайн. Шо·фе•ри Ва­ силь І1вашович Ма,сло та Григо­ рій Ар,сентійович Запа~ршнчук

беЗІпе,ре,бійно

'11ршнспортують

к.а,рто:пдю 1ВtД комбайна.

У ЗІмага:нні не ві!дІСТає і ко­ ле~ктив комба·йнового агрегату Володи:мира 3а·харовича Вур­

топлю на двох

-

більше гекта-

рах.

- 20 тонн ка·ртоплі вже видали з бунк~ра, х~валить­ ся Володимир 3ахшрович, а до БОСІ/МОЇ ГО,ДИІНИ ІВечора буде ще 10. Хароше ТРУІдяться ро­ nп.ниці Анастасія Федорівна К•рав'ЧШК·О, Маrрія Оле.кса·~rдрів­ на КаІСJІ'Н, шо·фери ІІВан Сидо­ рович К·ришин, Іваrн Оле.к.с·ійо­ вич Мал.JЩJеНJко та j;нші. 3авдяки Ї•м ми :JНачно перевикоІнує­ мо змінні НОІJІ.\ІИ.

За·ра'з

у

,полі

працює

ка·ртоплеІкомбай~ни,

три

,включаєть­

ся ІВ роботу і че11вертий, що дасть мож~ІИІвість швидше с;правитИІся

ir.~

збиранням

вро-

НА ПОТІК!

Віrд к·омбайнів .картопля н&,\­ ходить на бУІртмайданчик, де вста•новлено

'!:РИ

со,ртувальні

пункти «ІЮП-15». Іх догля.дає меха1ні·к Михайло Олексацдрu­ вич КравчеІ!ІКО. Ось ві,')!разу

т

прибуло з ІП·ОЛЯ д.ві автомаши­ ни. ~ван Олек,сійович Малярен­ ко пі'д•ганяє свій «3ИЛ» до першого

ІПУІJІЮТУ

:тову

курною

де~роrою

кшртопля

по

йде

транспорте·рах

«ІЮП-15», В~;І:СО'РТОВУЄТЬСЯ на три фра·кщії і надходить у ве­ ликі де·реrв',JІ'ні бу1Нке,ри. Час

ІВід часу .піщ бунке,ри

під'їжд-

жають авто.мапшни з спеціаль­ НИі:ІІИ контей;нер3і'.ІИ. Вони :за­ доfіlірною

картоп-

лею. Потіо'.І їх везуть 1В магази­

ни

і

тонн

на

склади. Пона'д

ка.ртоплі

буде

500

з•даrно

в

М. ІВАНИЦЬКИй.

-

ра,дго~пу

,Jjy.кт.Qpa

п.лемптахореп ·р

готуються

o-

зуеrфі•ти

За:фї

ПОЛіІ!ІШСНІНЯ

П:PM.Jil,

д,СІМіІС'11них

мах. На nочат.ку рону було ПJ'ІЩеtІЮ в дію бата,реї по ви­

го.р11а•єтьюя соц!алоі,атич.не зм.а­

.й дРУІГСІГо ІВіІh1ів. У приміщен­

гаІНІНЯ

ІНІі., де утрИІмувться моJЮДІНЯН дРУJГООО в.іІІ\У, мехаІні~у:вали

З>а

ВИСОКу

ГDрQДJ'І!fТИ'В­

Ні•С•ТЬ атиці, вироб.нищтво :над­

першого

РащуІЮть пока:зниrки роботи ко.11ектruву за віоі.м мі•сяців ЮВіЛеЙІНІОГО ЛеНіІНСЬКОГО po~ty. По всіх вИ\дах виробіиицтва

приrбиrраІНІНІЯ .посл.іІду. Коли· ра­ ніш~ цташншЦі Іlалин-J.а Олен­ оа'нrдІРЇІВІНІа К01нончу.н та Онеа­ ІНа Аащріїlвrна Ді.денпю догля­ дали ПО 3 1 ТИІС,ЯЧі ГО1ЛіВ МОЛОіД­

прсщу:нщі.ї та ПРО!дажу її

ІНЯJRа1,

пл.а;нсІвої

жю~і

ПІродукції.

перевиІюнано'

дер­

плоанюв;

заJJЦаНІня 1 зобов'ІЯІ33іНІНЯ. Таrн, на:п.р:ИІRЛ<І(Д, яЄць вироблено 4 М•і•ЛЬЙОНИ 320,6 ТИСЯЧ1Ї ШТу.Н, ЩО СТ3ІН!ОІВИ.ТЬ 95,2 процента дев' яти.Мі'С'ЯЧІного плru~. А проти в.ідпсш·і~ного пері1оду МЕІНІУ,JЮГО рОіІ\ІУ ЇХ ОДерЖаНО

на 603 Зю!JЧІНО

тиоячі ШТJ'ІН більше. пі:дівищилась не,су­

-

чість НJ'Ірей на несучну Qдержано 140,4 ЯІЙЦЯ, що на

6,4 7.3

я;йця б.ільІШе п.rnаІНу і на ~у,!fи більше торішньо.го

пока:зниІН.а.

ВІЮ()І]{ИІМИ темпами йшло і ВИрОбіНИІІ.ІJТ.ВО ІJ1Та!ШИНО·ГО М 'Я­ са. Иого сщерGКа~но за віоім м'ісЯІЦі:в 92,.5 тонни при дев'я­ ти:м·і,ояЧІному плані 45 тонн. ПоріІвrня;но з відповідним пе­ ріодом мИІН'Jо".ЛОtГО рону м·~са ю~роблено на 38 тон:н біль­ ше.

Набагато .переви,кс,на,ло гос­ подаіР'С11ВО дев'ятим:.еячні пла­ ни ПРQда~у проду,х~Фї держа­ ві. Яєць вt~правлен.о на при­

ймалЬІНІі ПУІНІR:Ти 3 196,6 тисячі штуп

мільйони rnpи зав­

м.і.ль.йо~ни, м'яса 89,3 ТОНІНИ, або маіtже ІЩВЇ­ Чі більше nлаІНу. Проти &!.дпо­ ві;Ц!ІІОГО ПЄІРLОідУ МИІНУЛО•ГО ро­ ну ЗtДаіНО більше яєць 85,6 даіНІНі

2

ТИІСЯЧі ШТ'J'ІН і

41

ТОІННУ М'Я­

по

то

тепер

Зараз на фермі

tюналеп;:Ін:я,

да·11ново

рОІЗІJVDіЩеНИХ

ЗМ•3ІІ13ІІІІН'і

ПОНаІЗУЄ

ПТаШНИЦЯ

Г.а111на Са:лифСІНІі.вrна яR:а о~ержа,ла на 1

по

150,7

суч.ку.

я;йця Хороші

Тр.J>1ба, вересня

на ку;р.ну-Іне­ ,р.езульта'ТІі

мають та:нож ЄВідОІНLя Іооні·в­ на Середа, Г.а:НІн.а І.ваніJвна Марчен1ю, Софі,я Тимофіїв­ на Д3юба. Ваrmливу ро.ль у збільшенні виробнищ'І1ва продУІНції

Вів'rорок,

15

вересн.и

ЧОТИ/j)ЬОХ

Qдночаано з рос·том

про­

РС!Ідгосп потуж­

ності ферм. Неза.баро•м у ма­ точній бри['~і с11ане дю ла 1 ду

НСІЗИіЙ ПТ3JШІННІН НОрИДОрНОГО ТИПу На 7 ТИJСЯІЧ ГОЛІl:В нурей.

У ньсrм~ QУІде прИІбИІ))'3ІНІН.Я ня

яєць

м:в

та

механізо:ваІНо

послі~у;

збиран­

роз.даІв·а-ння

nровО\дИІТиrм·еться

помогою

нор­

за до­

вагсшетан.

Пrраrфвюmш ферм дбають про те, щоіб ОідерGКуваrrи ~висо­ ноЯІніrсні П.ЛІемrіІнrНІі яйця та ВИ!роЩj"ООТИ ПОІВН'ОІЩЇіННИіЙ МО­ ЛОДІНІЯІН ,ДЛЯ ЗабезnеЧеНіНІЯ НИМ ;ІНІШИХ П:Тах'ЇІВІНИЧИХ ГОСПО­

дарСп1В.

ДЛІЯ ООВОГО НОІМШТЩН­

даІн.іІвсьн.ій

пта.JGіІВІНИ.НІіВ

у

дУ\НІТИІВІності птИІЦі росшИJрює виробничі

Щоб до~ЯІГТИ та.них чудо­ вих оонаrзtниh1іІв у роботі, но­ наших

п.і!двищить

з·а.лах.

оу, Що

довелося дом,а-с:ти бага~'!'о зу­ СИІЛЬ і :вмЬн:ня. Пр.икла!д в

до­

т.~аJНОПОр­

його прОІдJ'ІWТИВНіІСТь. 3Імішу­ !Вач заJбезnеч.J'Іватим•е нарм.а­ ми 24 тися.ЧJі гол.і1в моло:дrня­

са.

леR:ТИВІJ'

по~таrвиJВши

значно

ПрИІН.ЛС!Д,

рощено

будується

на Бог­

птахофабриці,

0ІСТ3ІННЇМ

64

тисячі

Ч.О.іСОМ

наВИ­

МОЛОДИХ

КолектИІВ пта,Хі'ВІНИ~~tіrв рад­ госпу СІПОІВНЄІНИЙ гnра.ІШЕJН!НЯ'М

і да.лі JVDНОЖИІТИ у1СІПІіХИ ЦіЗ:ЛЇІСТWЧ:НОІМУ

ІВ СО­

3Ма,rаІНІНd,

щ~реrтворювати

рішен:НІя

лИJпневи:х

в

Ді­

житт~я

ПлеІFJ'ІМІі'В

ЦК КПРС та ЦК КП у,країни.

в. дячок. головний

зоотехнl·К

хорадгоспу.

1970

року.

'по.пов·неІНІНЯ

~rсха,нrза торі 11.

довиченко :збирає иинеІшн.ю.

Фото Р. Аз,р:є.1я.

r АТ АУ) о

(Фотос'<ІРО.н:.ка

О•днієї

На

налорії,

що

Мі·ститься ІВ м\ясі чи молоці, по­ ТІрібіНо зг.о~ду:ваrги ху,добі рос.ли.н­ ні .норми, xLмi"JJнa ене1ргія ЯІНИХ станавrить близьно л' яти НаJЛО­ рій. Словом, С·Н1і,лЬІни нормів, стіль­ пи і проду,нції. Більше того, 1щр.ми

ви;ріша•льною

значають

і

мі.рою

собі.вартість

ви­

продук­

тіІв тІвариІІІниц11ва. У собі!Ва,ртості яловичи;ни,

Іюрмі,в

у

наприпла;д.

ое~:н:~дшьом1у

ста.ноІвить близько а СВИІНІИІНИ ДО

.вартість

по

н•раї·ні

53 70

процеІн:тів, і біЛЬШе

-

пони

проценті:в.

,в.узЬІпе

ба·за

мі.сще

в

ба.гаІтьох

що

наших

гооподарс11вах.

Пле1н:ум

вели;ну

ЦК

КПРС

п;рограмrу

ЗІРОСТЮJІНІЯ

даль­

виrробницт~а

11ва.ришництва

пта"

пта­

Шляхи і мстади роrзши1 рення нор:vювої ба•зи визначеІні в прий­ ІН:Ятій ЦИМИ ДНЯМИ .ПОСТаJНОІВі ЦІ\ КПРС і Раrди Міні·стріІВ СРСР <<Про заходи по з.більшеНІню ви­ роб:ни:цrпва і ПІОЛЇІПШеІНІНЯ ЛНОСТ·і ~хqрм•і,в». У цьо1му док,у.менті під­ крвелює'ТЬІСІЯ, що всеміІрrне збіль­ шенІНІЛ вш1робниrцтва повноцінних і дешевих нормі.в є одним :1 .найважлиІвіших 3анда:нь. Ви,зна­ но нсобхі:дним .розробити в ІЮЖ· HO:\ty 1\ОЛГООПі і Р3іДГОІСПі, :J 'урахушання.м дас'!ЬШо•го збіJІь­ швння вщроІбниІЦ'!1Ва і де•рЖаJВІних З<l'Іі,У.ПОІН !ІІрО:Дуr~ТЇІВ ТВа.рИІНІНWЦТВа та наrмі'ЧІУ"ВаІного по~олів' я ху:до­

би і П:ТИЦі, ОрІГ3ІНЇІЗаЦіЙJНО-Т€ХІНіЧ­

ПРИК.JІЛД КОМ;,rНЛРІВЦІВ

ІН.і

nлани

бази на У цих

по

роз.вит:НІУ

нор:мової

.рони. пови:нmо бути

1971-1975 п:ла1нах

Свинарки Нрова.рського від,ділrю ЦЯ!м? Кожен віr.lЧ)"ває ocofJwcтy перс,;фа.ЧСНQ ПіІДВ·ИЩСІНІНІЯ В:р-0.ра~ГО(ШУ і~меші Rі•рова докла;дають віrдпо·вЧда,'ІЬнkть аа успіх бригади, ЖаrЙ~ЮСТі зе1рrнофуражних і нор­ ІВІсі,х зу,силь до того, що·б різко за вИІк•она·н~ня ін:дивідуальних со­ мових нуль·тур, .мел:іо1рації при­ ро~них НОІРМОІВИХ УJГісдь, най­ 3бL'Іь:rnити 1п:рир:kт тва·рин. ІІІи- ціаліостичних ·зо,бов'жJшнь. Важди- ефеІ]{:ТИІВІНіше ВИНОРИІС'ТЗJІІІНЯ З'Р0рИТЬІС:Я 'соціал]стич•не ам:tгання за ве з·наченІІJІЯ

уап~шне пе·р€'11ворення ~в життя рі­ шень

лmневИІх

Пленумів

ЦК

rмають

чіт·ке дотри­ Шу1ВаНІНХ і ОС)ІШЄІНИІХ ЗеМеЛЬ ДЛЯ

мання 'РО:юор.mд~юу дня, зразкоrвий

догл..gд за 'Іlв.аринами. Хо.роші ре­ зультати

дає

впро'Вадження

туро-

ви:рощуваІншя

ст:вареІН,ЮJ

кормОІВИ<Х .н.у.льтур,

ну.лнтурнНІх

па,совищ,

збільшення з,аІСТО!СJ'ІВаІНІН:Я

мLне­

ралЬІних і міоце.вих добршв, про­ КПРС і ЦК &П УкраЇІНИ, за гідну во~го мето.ду ·вuдrодівлі тва1рИ!н. веде.нн:я систе1ми протиерозійших Ч'ІСmрЇ'ч XXIIV з'ї•зду ІРідІНоі па,ртіі. та lнших заходіrв на кормо:вих Приклаtд 'комунщрівrців на•слі'ду­ ·llРИІНЛаrД ІПОКа,3уЄ брига;да КОМУ-

ють і•нші ·с·винарки. Тшк, О. Іваш­ угі:д:дях, .маючи на J'ІВазі по:вніс­ тю заб.езпе'ЧИ'І1И потреби тІВа·рин­ ко у ·сер:пні до·билась 624 грами НІИіЦ11Ва В !{OfpMaX, а ТаJІЮЖ СТ,ВО­ К1ПРС Н. 0Dvrювa. Вожак брИІгади сереІд.ньщо:бового ІПРИІРО·сту за:кріп­ рЄІНІНІЯ в .J{ОІЖІНому гос.по·дарстві до.би~ась за віІсім ІМі,сящів по 57 5 лених за нею овиней, В. Гайдук-- (з урахува~нннм мі,сце.виос умов) РраІМЇВ ЩОІДОООВОГО приросту ЖИВОЇ необх:іІдJНих стр:а.хових і перехід­

ІНЇ:СТИЧНО•Ї ІІJ)ріlіЦ'і, ЯКУ ОЧОЛЮЄ ЧЛеН

ва,ги кожної тварини, зак•ріпленої

за 1 Нею.

5~0, У. М:а'Ксименко - 561 грам. них фоНІдіrв fІрубих, со:навитих і Т~ПЛИМ СЛОІВОІМ 3Га(ДУЮТЬ ЩОДНЯ НОІНІЦВІНТрСІН3ІНІИХ НОріМЇІВ.

568 ~гр11Jмuв - та,киrй ло- наші .свинароки ро1бітницю ко1)мо­ У ПОСТЗ!НОІВі НО.ННір.е'І1НО іВИ:ЗНа­ каз.ник у групі, за Я!КУ ві~пові:дає кухнrі О. КоІрІніє.нко, яка готує ЧеНО обсяги робі:т по .r:юліrпшен­ ню кормаІвих у.гідь, визначено чле~н КП~С Н. Фоміна, 561 грам ДЛЯ ТВа'рИІН J!ИІСОКОІЛІКі1 С·Ні К(}Р'МИ. масштаби вrпровЗJдGКення та:них -ІВ nруші, яку доглядає О. ДуГ. ТРУБА, бинсЬІка. Що .забюпечує УІСЛіх комуна·рів-

секретар парторганізації відділка.

пролреоивниос

і

мето,дів

зберй.гшНІня Іюрмів,

заІГо·тівлі

як

виrроб-

ницт,во трав',яногЬ борошна і сі­ нажrу,

прес•уJваJнІня

с,і1на.

Пар.тія та УРЯІд у авоїй поста­

БУДЕ Ншближаєтьс'я

10

ТИСЯЧ ТОНН

НОІВі НаМі:ТИІЛИ Та;НОЖ З·аХО!ДИ ДЛЯ КОМПЛВІН'СІНІОІЇ механізації ,робіТ ПО

до

ВИрОЩJ'ІВ.аНіНІЮ

НОР'МОІВИХ

заве·рше.ння ні.в та автомашин. Сере;д них нультур і залmіне.ль грубих і сило•сування КУ'КУІру;дзи ІВ рад:rосці І. Стукаленко, А. Кучерук, П. со1наnитих кормів. С.пра1в~і незчисленні наші .рс­ «Го.голіІюький». Най·к·раще нона Жовтуха, М. ЧУІНЯ!К, А. Южда, ВІРОДИЛа На ІПОЛЯХ ЧеТБе!рТОГО від-

Ю. Таран та інші. Всі Івони :r~~pa-

діJІОка, лкий ·СИЛО•сування за·кіІНчив цюють

НУJРОЧО1Н.

ЛОМ

1rюве

монтуєть­

ПОІХИіЛИJЙ

що

на,

Пар·хомеонrка з Ірад'.стю ·ПршЙін;я . lн

Теюер :коли~шні ШJ.ЮЛЯІрі .працюють на 'зrбифа·н·ні 'У'РrJ.жаю. На фorr·o: оВ'И•ПУСК•НИІК ШК<МИ ІПО'ІІЇОЧІНИК ІКО~Іба.йшера Михаіі . 1О Горо­

доглщцають

ся і .на1йблиrжчи.ми дrнями бу­ Іде з,даниіЙ в ексПJІуа.таJцію GМ·іШуІвач нopJVDi•в. На зміну руЧІній ІJІращі прийдуть м·еха­ Іні:зми. До цього зм,ішува,ча 'ЗаJВОІДСЬІНОІГО ВИр.ОбІ'ІИЦТ.Ва ра.д­ сr'ОІСШНі J'ІМільці внесли у,дос­

тер,

.в.ороШЩ1'і:Jшrра,д~Іжа о6, 1а·стІ •. Д€сять ·rшпv•с.юнrРк·ін ПпІрХО'\ІС'пко.в­ ської ооре,дньої школr1 КІрас,но•.'І:ОІНСЬ'Кого ра·йо,ну rразом з атеста:та\1И ЗІР;•lості ооп:е·ржали і поСІв·'Ід.че,ння траІКТОІристі.в. У ра,дгоспі i:vreнi

тиюяч_ голі,в.

6-8

о,де:ржаІнНІя

пое­

дії.

хі;в.ницт!ва. У допо.вr:,дІі то.в. Л. І. ВреЖІнєва на ПлеН,J"Мі .ві,д,ЗІнача­ лос:Я, що до 1975 рону виrроб­ нищ11во м'нса ,в ~ра,їrні необхі:дно довести до 15,6 м.і.льйона тоrнн. ~олона до 98 м,і.льйоні,в тонн і яєць до 51 мільярда штуrк. Ця ПіРОграма вима['ає, нсuсам­ пср.ед. ві:дrгюві!дног.о розширення нормової бази для твариrнни­

тру­

з'ї:~д КПРС ГІLдНИіМИ ТРУідО'ВИІМИ ПQд!а.рупш;.а•м.и. На птахофермах .вс·е ширше роз­

ну,рчаrт

:НИІзьниrм

норисної

лродунтів

фер­

XXIV

рОЩJ'ІВ3ІНІНю

досить-тани

цтва.

м·еханізація на

з

фіцієнтом

шоІго

органі­

гnроцеоіІВ

діє

Ли;nнеrвий

ма.са. Ра.зоrм з тра·ктористом Ле·О'ІІІvдом Опа,насовичвм То~ма­ чо·м, ВіІН ВИКОІ!ІуЄ ЩОДНЯ кар-

ВЩlІГІрало

реrробляються на м'ясо, молоно та інші продJ'ІКТИ. Ва1рто лише заз.начи.ти, що таJна «-фабрИІНа>.>

намітив

шад~~дша ~дСDш~~~ш Пухінського

-

Но~рмо.ва

ко,нтейне·рах.

<>--

ПТІа:ХІі'ВНИІІШ

и

Спефалісти НЄІрідrно говорять,

по•спі­

потоком

м

що твариr111ницьна ферма це ~своєріrдна фаJqрrина, де корми пе­

шають до ,к.ом·байнів. Кожен ,! них пе,ревозить ·по 15 і більше тонн бульб. Везпе,рер·вним

е

КОРМИ

сортувалки,

Івшн Олеюсійович Петренко до д'РУ'ГОГО. За · яку·с.ь хвиvшну автомашИІни 'РОзвантажились і

повнюються

жаю.

На сільсьногосподарські

повІний

першим, ·слЩо·м за НИІМ впорався rпе<ревико·нують з цією ро,ботою

другий

.вkІ)ді'лок.

Тещ·р завеІршує силоосуваІННЯ ко-

в

зер.ви для рі'3Ішго збільшення Іюр:vювої бази т.нарИJн.ниц11ва.

світловий день і !\•раїна .норми

має,

напринлад,

тані

ІВИРО·бітку угіддя. ян

41 мільйон гектарі,в mі•втора--д·ва ·рази. ПІРИРОІ~них сіноно,сі.в і 275 міль­ Щоqня Н1lі~хщить у траншеї до йо:ні'в r·екта·ріrв пасоонищ, я~і в багаТЬОХ

ГО•СІПОІД3ІріС11ВаХ

Ще

ПО-

леюИІв Т'ретього відді~ка, і(е най­ 400 rrонн зеленої маеи КУКУ'РУ'д- га,но виаюриJс·тов[Уються. Коло· більше кукуру:дзи. зи. Додаєть·ся в зелену мжу по- са·льний рез·ерв ПІіrд.вищення солома. 3акл.11Jде.но в врожайності фуJраmних R:ультур. ОланІНо ІПршцюють на еило.суван­ дІріrбне.на зе•леної маси бі.Т[ЬШе У·с·е це необJGіt-Щно реалізу,вати в ні механізатори, (}Собливо молоді, траншеї

ЯІКі Ще недавно заКЕНЧИЛИ КУІJ)СИ 8 ТИІСЯ'Ч ТОІНН, а ~буде 10 ТWСЯЧ. і сі~и ІЗа кергмо '!1Ракторів, КОNjбайНОВЕ ЖИТТЯ

на·оту:пІні•й

п' ЯіТІJІрічці.

І. АРТЕМОВ,

Г. МЕДВЕДЕНКО.

оглядач ТАРС. О

3

стор.

О


В ПОЛЕ,

ДО ЛЮДЕЙ

З·а 1ІСТОІРИ'Ч'НО ІКорот.кий перf.од С•ВОІ!10 ;р0іЗІВИТ 1 КУ ,ПЮ Ш:ЛЯ,ХУ С'ОЦіа,лfз­ с',~ІЬСЬІКе

доби:ло.оя

ГОСІПОД3ІР·

величезних

у,сшхІв.

В е~коІноміЧІНО Іюо:п~ра,тивах

ЗІ>v~kІ!ні.лих т,рудо,в.их ,; .де·ржав.них зе:мл~­ робських ІГОСJПОІда 1 рІСТ:вах (в 'ce:pe·.'J.Hb0\1V ІПО 4000 1ге 1 КТа1р'1В арІНОЇ :ЗІЄМ­

.1!

ш .ко·жІному)

ників

тепе·р зайнято в 2

ро-би

доби ..ти•ся

У'МОВИ

бол.гщрсь.кі зrа,в:.:ІJЯІКИ

ІВіІдібУІВІСя

:Плен)".м

ЦК

Б~П, ,я,кий :п)дJКре,СЛИІВ ІНе.обхі>дJні.сть ;:Щ.lіі:JШОІЛО ІрО•ЗІВИТКУ іСLЛІЬСЬІКОГО :ГО'С· ПЮ,;!.3Ір·С11Ва НЗ І!1р.ОМИrСЛОВіЙ ОСНОВі. іс-нуюча форма ЮІРІГа:нізаці•Ї rсі.л.ьсь­ коrо•:'п.о,:rар,ськи.х •Пі•д1nрием·сr•в, ві.J.­

Jначив у ~ов-ої,й до>по:в'Іді ІНа Пле.ну­

ч: То,.:щр Живпюв, ІВ'І.':':ПОІВ!да·ла до­

сягнуто·~1У р!ВІНЮ роЗІвипсу суІСПіль­ а.те,

як ІПОказав

до­

с.ві'-1. ІFЮна вже •ВіІдіІГ\ра.ла ·с.в-ою ро.т.ь і ,поча.lа в~дJста-вати 1В•і1д п.о­ т•р·еб р·оз:ви·ну,то.rо с-оціа.lі.стич•н-ого С\''Оn.'льства, я•ке 6уду•ється. В,рах-оІвуючи .о·б'.єкти.ані- ·за.ко.ни cvcn fЛІЬІНО -еІК.ОІНО.М·і·чного ,р.озв.и-тку,

!fіРИ·ЙНrЯІВ.

р~ШеІН-НіЯ,

Я'Кі

\'11вер1дJжую11ь ЗІІ1Р ар но-1nромис.лови·й КО•\1ІП . 1·е,Кс Я:К ІНОВу, Ід'ООК•О•НаЛfШу фор\1V

ОІрга:ні·за.ці,-і ·сістьськогоспо­ :J.а рсшюго · ши:робіництІва.

Агра•р.но-•ПірО.\ШС.тІови.й ІКО•>v~пле.кс б\' де •ве.1rтою, екон.омі•ЧІно ,мог·ут­ ньою ор•Га!Ні:ЗJЦ1ЄІЮ З ВИЮО>КИМ •сту­

П~ІJ!е,\J конце1нтра-uі,ї >ви:робницт:в·а і погmІб . т·вною ,га,л1уІзевюю .спеціа.~~:.за­ РоЗІмір лі,дJпrриє->v~,ств :визІНача­

ти•\Іет :,с•я :н ау,кошо обгр•у,нтова.ним ІІі'.l:ЯХОІ:ІІ, ІП,lОЩа ОqробЛІЮВ3ІНИХ Зе­ :11Є'.1Ь ІВ ІРЯІдf ІВИ:П3Ід,Кі•В ІдО•СЯГаТИМе

в .них 20-30 т!іІся:ч •rеІкта•р'і,в. Пло­

щ' -зер•нових :з6іс1ьшаться

в .сереr­

ньо~1У ,д·о 1000-3000 ге1кта•ріш на щ:І!НУ вир-обничу ОІДИІНИІЦЮ, заrмі.сть

І 2ї3

ГОІР•ОІді•в

буще

еnво.рtжо

V.кру,ПіНбНИХ

53

'ГО•рОідИ ІПJІЮЩеЮ Бід 500 .'1.0 ·2000 :ге,кта1рів, 1 ЧИ>СЛО бУJрЯ­ К'ІВІНИ'ЧИJХ

:Г.ОrОПОІДЗ р•СТІВ

:СКО,р·ОТИ.ТЬСЯ

з 400 ,до 70, а >СереІд:н~й ІРО'з,мі:р П.10Щ ІП\І: Jбур,ЯІКИ ЗІрОСТе ДО 900 ГеІК:Та,рі•В. ,В~~;ро6НИІЦТВО 'СІВИНИІНИ бу­ де ЗОІСеjр~джено ~в 19 ок•руrах .на Зб с-виІНоферма.х, вИІробницт,во ІПТИ·

ці - ІВ !б ·ОКР'УІГ а:х ІН а І 6 ;пт а.хоф а•б­ риках І!ІО'ГуЖ•НіІСіТ,Ю ДО 8 ІМі.Л·ЬЇЮНіВ

ІШИІР•ОКОГО

нео.бхіrдні

r!ЩрО•ВЗІ)];ЖеІН·

Т·мішлі студенти В'у.ЗаХ .25 ІСПеrЦІа.ЛЬ·

ностей. НиІНі і1нститути ІР•еопублі,ки rотую11ь •ка;чри 'ІЮ 166 ,спеціаль·нос­ тя,х, іf!ОВІН;ІСТЮ .З3[ДОІВ0•.'1і!>НЯЮЧИ ПО· тре•бИ ІВ•СіІХ •га:ЛуЗеЙ ІН3ІрО 1Д.НОІ['.0 І['ОС· ПОдар•С11В'3 і ІНауІКИ.

зв ЯІзане

ІЗ

життям,

.сіл~;ськогосподарсь­

rКООІП~раТИІ&~В

і

rД~рЖ.ГОІСП.і<В

•В

arp ЗІр НО·ІПрОМНІС.ЛО•ВИЙ

•КОМ.П.Ле,кс ІВИІКОрИ,СТаТИ ·ВСі

да•СТЬ ЇІМ ПЄІре.ваІГИ даrрІСЬКИХ

~М,ОІГУ, ,веЛИІКИІХ ·сі-~ЬСЬКО·ГОСП·О· ПіІдІПРИЄМ,СТІВ, З3•С110rСОВУ·

ВЗІТИ :DуЧЗІОНі МІеТОДИ :у:П;ра;в.ЛіН'Н.Я ІВИр·ООНИІЦТ•ВІОМ, о,рrа.ні;ЗуІВЗТИ ·С·ВrОЮ ді:ЯЛ•ЬНJСТЬ ІНЗ ОІСІНОІВ·Ї ДОВГО·С'l'рО.КО· ВИХ ІJ:"ОГО!ВО•рі,в і ,В !К~Н'Це!З'ОМу Під­ су.м.ку ·за6юпечи:ти lЩО.статок ІВИ· СОКО'ЯІКlІС.НИ.Х і де•Ше,ВПХ :Пр()<Д)'ІКТЇ!J ·рослин·ни.цт,ва і 11варИІнни.цl'ва. РОЗКВІТ

· НА:РОДНОІ ОСВІТИ

.В ХОrді rбуідJВІНИЦТВЗ :НОІВЮ'ГО ЖИТ·

11я .Бо·лr ЗІР і Я перетво р и.л а'с ь .в ІР·оз­ виІНуту юоціалі:СТИ'ЧІН·у держа.ву, ус­ піхи ,ЯJкої :в еконо,мічні.й, по.тіти·чній

і .КІУ•l•ЬТJ'ІР>Ні'й 'га.1У'З·НХ бе:теречні. ,\Іlо.ЖJна без ІПеребk~·ьшсння сrка·за

ти, що освіті -

ІдОІСЯІr:нен·ня 'В 'наро,д.!н'.И о:д•ні з :най•бі,т~ьших. Так,

.1ише

с'1м-в:~с:.м •рок:ІВ

за

з,во.1~ння

піс-тя

1краї.ни · ІВ·',д

ви­

фаш1вму

ШІКОЛ:ОЮ було ОХОІП ..1·еІН0 99 іf!ІрО.ЦеН­

ТіІВ 1ус!х ді1теrй, що :П~д;ляrають обо­ в'яз~ково.му ІНЗВІЧЗІНІНЮ, а .при бур­ жуа,з,ній ;ВІЛ3Іді ІПЮ•НЗД JOQ ТИ•СЯЧ

д.іте.й

ЩОІ)ЮКІУ

зас~иша:лися

поза

ШКІОЛrОЮ.

Оавіта перебУІд•у.вшла:сь :на широ­

кій де.'<~ОКіратич·ній оано:ві. В ш~о­ .ти і ІВ:У,З•И П.рИІЙІШЛ.И •СИ1НИ Й ДО'!КИ робітник'rв, селяІН, ТІР'УІJ:"·О•ВОЇ :і-нтелі­ rе•нції.

На•ВЧаІНІН.Я

.ста.1о·

~беЗ!плат­

ним.

п.'к.ту,ВЗІННЯ

ТИІЧ'НЮЇ

Я,кщо 1В

!939/4:0

ІН3ІіЗJЧ3ЛНН•ОrМу j)O·

гарі-і ІНа да . .1о 1І 6

ти,сяч жителів Іnрипа­ ,ст:ущентів, ІТО тепер -

10

У·РЯІдJУ

ІВ

31 р ОШ у,В.аІЛІЬІН і

ІК ан·аJІ,И,

Перша програна

Новини.

(М.).

10.15

-

Ко­

льорове телебачення. Науково-nоnуляр. ний кінонарис «Звичайні таємниці».

(М.).

10.35 -

гогічна

зійні

Художній фільм «Педа­ (М.) _ 12.25 - Телеві­ 17.25 - Наша афіша. 17.30

nоема».

вісті.

-Бесіда лікаря «Профілактика інфек­ ційних захворювань»_ 17АО Телеві­ зійні вісті. 18.00 Мультфільм «Вінні­ Пух»- 18.10 Юнозал Українського кольорового телебачення 18.50 - На­

зустріч XXIV з'їзду К:ПРС. <Завжди з

народом•. Літературна nередача. 19.25 Програма передач. 19.30 - Теле­ фільм сНа кожному кілометрі». (7 се­ рія). (М.). 20_35 - Програма «Час».

-

Друга

17.00 -

програма

Наша

афіша. 17.05 Нови­ ни. (М.)_ 17.15 К:ольорове телеба­ чення для дітей. Мультфільми «Весе­ ла карусель», «Ріккі,. Тіккі, Таві» і «Як стати великим»_ сучасник» (Одеса). танцювального

(Ярославль).

година

з

(М_).

18.30

ансамблю

19_30 -

«Во.'lжанка».

Телефільм «Одна

К:озінцевим».

добраніч, діти!». 21.00 ський ~ «Бідність спектакль. (М.).

18.()()-сТвій К:онцерт

-

не

20 ЗО - «На - ·О. Остров­

по рок».

Теле·

У :той же час нов:і

•.1І!Q.ІІJЯМ

озера

дали

,не тіл.ьаш ІВОl!"!У \д;ІРЯ зрошен­

М.

І

Завори-

В. СААКО.

Є. ФЕДЯП.

О

Т

Р

І

Б

Н

1:

головний бухгалтер, " бухгалтер матеріального відділу,

~

муляри, теслярі,

бетонярі, штукатури, слюсарі-саJнтехніки.

Ін·ог.орQд·НЇІМ БИJП,lачу,єтьая ЗО% .наі.'І;баі!І!Ш .за І!!ереІСУ•В!НИЙ ха­ ракте·р 1po6:rr. П~д.в.е.зешnя ·робітІНн'К'1в до мhсця Іроботи забезІПе­ чується тран·опорrгоІм ПМК ,ІЗ. За :дDІВііuІJКаІМИ звертжИІся: .с. За,ВІОіричі., БІРQ.вар·ського райо·· ну, ПМ.К-13. Адміністрація.

~

--•••••••••••••••••••••••••••'•н•••••••••••••••••••••••••н•

.Ва·rато :т:рудящи,х .п,ро·водять на берегах шту,ЧІНИІХ озеф сво•ї в.і.дnу·ст­ ки. Ту:т ,в·ИІРО.сли ІБ'О.д.ні ·ста>нції, бу­ динки ВЇІд>ПОЧИШКУ ІЛрОфСПі.ЛОrК і ОК· реми.х ІПІІдІnриємат,в, Іпі.онер.сьК'і К·DМІСОіМ•ОЛ'ЬСJ>К'і ТЗ6Q<рИ.

БіІІlіЯ

в-<vоймащ

і;мені

Ва>силя

KOJJa.poвa і •«ІБа.так» в Ро.'І;опах ви,никли ці1лі 1К:УІРОРТІН·і •селища, 'Ві­ Д'()(Мі ,ВІсі:й І!~раїні .. Овоїх ша.н•уІва.ль­ НИІ~іІв - ТJ'ІРИІСТіІВ, 1 рИІОЗЛІОК, ;Ку;рорт­ ІНИІКЇ:В іМЗ<!()і1'Ь і ІіІН.Ші ·03е!р·а, ріОЗ·

кондуктори,

автослюсарі всіх розрядів, учні автослюсарів, газоелектрозварювальник,

електрик-силовик.

За доВІідка.ми звертатися на адресу: м. БроІва•ри, вул. Мета­ лургів, 22, автоп!дприєм·сl'во 09034, відділ к·адрі-в. Адміністрація. . . . . . . . ,, ... , • • ,І • •

-

ІМ·ОІрЯ

ІЗ

ЧУідJОВНІМИ

И БРОВАРСЬКОМУ ПОВУТК:ОМБІНАТІ ВІД ТО МААСТЕРНЮ ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ФОТО НА КЕРАМІЦІ ДЛЯ ПАМ'ЯТНИКІВ. Адре-са ма.ЙJстернf: вул. зав.01ду «ТОір'ІІмаш»). ЗАМОВЛЕННЯ НА

ПЛЯЖЗІМИ,

соте.н1ь Іці.~ЮЩИІХ ,джерел в:.~·ьна людruна •додала життєдайну лршю­ ло.ду •майже rДІВОХ 'ТІЮЯ'Ч 'РУ•КОТВЮР·

ПРИйМАЮТЬСЯ РАйОНУ.

ни.х ОЗ!е1Р-

16

програма

Новини.

(М_).

10.15

Для

дітей.

сУ

гості

до

-Опере­

Михалкова•

_

(М.). 19.00 Програма сЧас». (М.). К:убок європейських чемnіо­ нів з футбола. І/,е фіналу: «Спартак» (Москва) «Базель» (Швейцарія). В перерві «Жнива»: (М_). 21.30 -

19.30 -

К:онцерт.

(М.).

По

22.30 -

Сnортивна

закінченні

-

Енгельса,

1-Б

(нащроти прох·~щної

ВИГОТОВЛЕННЯ

ТАКОЖ

В

УСІХ

ЦИХ

ФОТО

ФОТОМАйСТЕРНЯХ

КОМБІНАТ ПРОВАдИТЬ ПРИйОМ ЗАМОВЛЕНЬ НА ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТ АЛЕВИХ СІТОК БУДЬ-ЯКИХ РОЗМІРІ.В ДЛЯ ОГОРОЖ. Звертатися в будинок послуг села Гоголів. МОЖЕТЕ ВІДРЕМОНТУВАТИ

ВЕРЕСНЯ

І

годинники,

холодильники,

пилесоси,

nра.rіьні і швейні машини, електричні бритви, праски і nлити, полотерн та і~ншу побутО<ву техніку

в маrіkте.рні по ,пул. Ст. Ра:зLна, 5 (•ІІІ)JИІМіщен,н.я стаІJЮЇ ба.ні) та в ГогОJІ.івськ01мv буди1нку ПOC\li'YJI'. Адміністрація.

nередача.

телевізійні

ві-

сті. Друга

програма

17.00 - Наша афіша. 17.05 - Нови­ ни. (М ). 17.!5 Концерт-нарис «Рід­ ні насnіви». (Оренбург). 18-00 До­ кументальний фільм «Підліток». 19.00 - К:убок володарів кубків з футбола: «К:арnати» (Львів) «Стяуа» (Буха­ рест)_ 20.45 «На добраніч. діти!». 21 15 - Кольорове телебачення. Ху­ дожній фільм. (М.).

б трудящихся К:иевской о ласти.

61964. Газета виходить у

вІвтоnок, ~

четвер І суботу.

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19-3-82, заст. редактора, \ боти), фотокореспондента- 19-4-67, відповідального сек; відділів (партійного життя, промисловості, масової роретаря - 19-3-18, вІддІлу сІпьськ. господарства-19-4-47. j oJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Бров,а•р.ська друкарня, Київської області, в,ул. Київська, 154. Телефон -

19-4~57.

За1м. 3798-7037.

Ра•ЙІКОІМ КП УІкраЇІНИ. в.и:сл-ОІВ,JІЮЄ г,ли6,JІКе

ретаре:ві.

апіІВІЧ'У•Т11Я першому сек·

ІРЗЙК;ОІМУ •партЇ'Ї В. О •

Кри,вошлику .з ПІРИІООtдУ тяжкої вт:ра.ти -

!

! і

і

~~· ~. С.JІJ'ЖБИ CEPBICJ'

ще,щр·о ІНЗ.ГОJРО·ди.~а БолІга­ :СОНЦЯ, Гір З 1\ІраrСИІВИіМИ ЛЇ·

~

!

•••+•І ••І • • о І • • • • • о • • 101 1.11•• о6• • • • І . . , • • ' 1.1 • • • ,_., , . , ••І ое о, • • • І о 01 І$: • • • ' • • • • І . . . . . . . . . . . . . . . . >1 . . 1; . . . . . . . . . . . і

r---;.;~~~~~й~~·с·~ ·~·~~~;~ ~~;.;·

ташо,ва.ні на ріrВІН!fна.х і в горах. Тшк до таких дарі1в, rяки.ми n:ри­

р•ода -р'.ю,

r• •••·•••••••• •••••·•"•"•••••••••••••••••••••••••••-••••'"

БРОВАРСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 09034 НА ПОСТІАНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: механіки, водії І, 11, ІІІ класів,

чи.н;ку.

комитета К:П УкраиньІ и районного Совета депутатов

J--·· _,, .......................................

Отже, свято квітів стало хорошою традицією в цькій середній школі.

Це «Ви-

П

ня d :деше.в,у еле.к11р-оен€jргію. Б ага· то сіль.ськоrгоrспю,дар·СJ>КИХ ІКОо;пера­ тив'в у,оп1шно Іj)•ОЗІво;uшь .на .них качок і ГУ'сей. Зарибнен1НЯ 1БО· ..•юймищ, ІКРі•м Ідо.дапюво•го джере­ ла при-бутк~в, Іст.во.рил.о і •Нові оJб'ЄJКТИ ,д.l:Я ЗЗІНІЯТЬ ,р'ИбЗ,1ЬСТ.!ЮМ. Вони є •ЧУІдОІВИ•М міrсцем ,g.f.д.·по­

~

вул. Київська, 154.

цю

Б'У,ЩВНИЦТІВО ,М'ЯСОКОМБІНАТУ

../)

ВО'Д 3

........... ........................................................................................................................... сНОВАЯ ЖИЗНЬ:. орган Броварского районного ІНДЕК:С іі НАША АДРЕСА: БРОВАРИ ,

«Пер­

ІНазвали

касир,

Лялькова вистава cTinn і Tann». (Ча­ стина друга). (Таллін). 12.10 - Теле­ візійні вісті. 17.35 - Наша афіша. 17.40 - Телевізійні вісті. 18.00 - Сто­ рінки nіонерського літоnису_ 18.35 -

10.05 --

айстра. так

е.леІКТtрост а нrцій.

Перша

(М.). 21.00 «Партія наш рульовий•. Художній фільм <<Чаnаєв>>. 22.40-К:он­ церт класичної музики. (М.). 23.40 Телевізійні вісті.

-

НА

.пршво.ди:ть ІВ ІР'УХ турбі.ни, nотуЖІних

10.05 -

ВЕРЕСНЯ

свята.

В .с. ЗАВОРИЧАХ ДЛЯ К,АЛИТЯНСЬ.ІЩІ ПМК-ІЗ

про

та О. Рябова «Сорочинський ярма. рок». Спектакль І(иївського держав· ного театру оперети. (М_). 11.45 --

15

уроків школярі зібра­

підJвести nідсумки

Редактер

З а ро-ки н ЗІро,щно і ІВJІ.а,д•И ІВ 1 ре с­ публіці ЗДlЙІСІНеІНО ІВеЛИ'Че:з>не бу:дів­ НИЦТ'В·О во,дюймищ. За я:кихось 20 ІРОІКів ,з'ІЯtВИІЛОіСІЯ близько 2 ти­ снч штучни.х оrзер. Вони .збифають ВЮІдИ :р•іІЧОК Ї іСІПРІЯІМОІВ'УЮТЬ ЇХ :на р·о,д:ючі ІПОЛrЯ. Та перш ;ніж :попа.с­

СЕРЕДА,

ВІВТОРОК,

фіолетова

клякса»

НОВІ ОЗЕРА КРАІНИ

тИ

лися

одна

rКОМу.нk­

НРБ,

Після

гаму

вертокласникам. Свято триває. В школу приходять nомилува­ тись букетами вчорашні випуск­ ники і батьки дітеіі, тваринни­ ки і механізатори радгоспу.

перший сніг, айстри.

б.та.г-о нщро1ду, ІПро ·СПІравЖІній роз­ КІві,т ЙОІГО •дУІХІОІВ.НОЇ ІКУЛ•Ь.Тури.

СЗ'МИ,

ці у ІВ•'щстал'ІЙ ІКЗІnіта"1kтиrч.ні•Й Бол­

і

важко.

т. т. Заболотна і Гричанська. А рядом стрункі і .ніжні, вмиті ранковою росою, білі, як

за:ВІдан­

чор­ мама

Перше місце жюрі присуднло учням 9-Б ,класу, друге чет­

•не;вrюмне

ІООіJІГа]р•СЬКОЇ

ПЗJР'Ті'ї

цю

орнаментом які посіяла

нобривці посіяла мати». Багато різ·них і за гамою кольорів і за комnозицією буке­ тів. Тут і «Полум'я револю­ ції», «Бухенвальдський набат», «Веселі хЛІю'ята», «Знамени­ тий комбайнер», «Російська зи­ ма», «Вічний вогонь», «Здиво­ вані оченята», «Червоні щічки» та ряд інших. Всі перелічити

композицію учениці 9-го класу

·ВііJ.ПОВ·ЇДЗЛІЬНі !ЗЗІВ!ДаІН,НІЯ ІВИІХ:ОіВУ,Є MoQ,l.(}fДe ІПQ,К,О.Л·ЇНІНІЯ ІВ .L"У,СЇ ЛЮбОВі ДО .пршці, :ВЇідJдаІНО•СТі UірИНІЦИrПаrМ -КОМу­ н'зwу, в ду1сі •С·ОіЦіІа;лkти:ttного. пат­ ІР'отиз•му і ІПІРОІЛетаІрСІJ!ЮГО іІнтерІна­ ціо•н алі'ЗІМ'У.

'ніх Ідо,с.я·пне.нь Інау.ково-•технічної реВОЛЮЦіЇ ІВ ІСііЛІ:JСЬ!ЮМу f10•СПОД3ІРСТ· ві •і Х3ІР 1 ЧОІВЇЙ ІПрОІМИІС.lО.ВОСТі, пере­ Т ВЮІРеН.Н!Я С :.'!JbC ЬКОІГОІС ПОД а р1С J>!\'0 Ї П•рЗІЦі ІВ ;рЇ'ЗІН 1 0ІВЩ]JНЇІС'ТЬ ІПр.ОМИ·СЛОІВО•Ї_

на всю

деся-

кольорів і радієш естетичному смаку учні-в, їхній видумці v

ша

Шrк6ла у1СПіІШІНО •розІВ',я:зує -сьогодНІ

Іпро

п'ятикласпиці Люби Косенко. Вона так і назвала їх «Чор­

композиція

А далі, в глиняній вазі з ук­

раї·нським нобрИвці,

створенні композицій. .•. Ось серед біJІих ромашок

:НЮІИ іООЦ:і3"1іІСТИ'ЧіНО'Г0 будіІ&НИІЦТ.В3.

.В,се ІЦе юв.і'дJЧИ>11ь

''"'х

з

ли.

Дивишся

Як •в~д01мо, Іпjсл1я :к:в,ітне•оого Плену,м:у ЦК Болгарснк·о·ї :компар­

Ше

пускниці» тиклас,никі.в.

знали, що сьогодні тут свято квітів. Ни.нішнього року воно було особливим, адже рік -ле­ нінський. А тому і готувались до нього, я•к ніколи. Квіти, квіти, квіти ••. _ Вражає різ·нобарв'я троя1нд й ·айстр, жоржин і ромашок, чорнобрив­ ців і гвоздик. Увагу присутніх привертає плакат: «Найкращі квіти Іллічу»~

ІІІІІІШІІІІUІІD

близьІю .100. О•ПЗІНОВУІВаіЛИ у

Ще свіжим було в пам'яті заворичан свято першого дзвін­ ка, як знову, минулої суботи, нарядно одягнені учні з буке­ тами квіті.в посnішали до шко­

Однак нікого з місцевих жи­ телів це не диву.вало, бо вони

nоле.

:г:ї, я1ки.й ІВ•'ІдбуІВ1Ся 1В І 966 році, ОПІра.в,у ОСБrЇІТИ .ПОСТЗІВ.Ле.НО НЗ ІМЇцrН'· ші •ОСІНОВИ, .навчаrННІЯ ІПІР·ОБодитьсq :На ІПР~·НЦИІПа,х ІПОJ!іТе~НЇі:~Му, т\,с.ні­

піднесенні Об'є.щнання

агіт­

д. довrодько, бригадир овочевої бригади третього відділка.

На новому

твrорчомv

сифі•кацію ,СііЛЬСЬ!ЮГО ІГОІОП!Осдар•ства

цією.

nроводжали учасників

динку культури, дякували їм і nросили не забувати стежки в

U!Я ПрЮ~ШС\ЮВОЇ Т•еХ.Н0•.10·ГЇІЇ і •ІЮВ'Т·

хлібо­

Jqраї.ни. Велик,у ,рОЛІЬ ІВіІді.гра.ли та­ КО·Ж ·бра;тІНЯ ідопомота Ра.дя.н,сЬІкого Союз1у і ба;гатий Ідо·свіщ його 11\СОЛ­ го;сп'.в.

ід·ЛІЯ

,ст,ворює

робіт­

-

«Літківський».

культбригади рожніаського Бу-

Г. Міщенком,

6рО•Й..1·~рjв, ІНЗ ОДІНОМУ П\дп:рИЄМІСТБЇ ПО в.іJ:':ГQ.ЩіВwТЇ ТеЛЯТ У11РlіІМУІВаТИ· ~r·епюя ІПО 5- І 5 тисяч гюліш, бу•де СПО•р'у'і]JЖЄ'НО· ІМО·Л·ОЧqІі фер•МИ на І ОДО-3:000 ~!ЮрЇІВ.

ОП>РЯ•МrОІВаІНО•Ї 1на прИІСКО·ре:ну ,;,нте,н­

rl. leІH\'~1

ди

П. Глазового, майстерно nро­ читані М. Кабишом та Л. По-

неу.хІіІЛІ!>НО!10 ІПРО•веи:',еНН,Я ІПО.ЛЇТИКИ Бо·Л·ГЗ!Р'сь;кої ІК'омун·і,стичшо-і ІПа.рті,ї,

ннх •ІJ\'І:НО<сИІН,

радгосnу

Вдячні і якісь nросвітлівші лю­

гід·ні захоnлення і щедрих оn­ лесків. Ще мить і гуморески

Ко>нrце.нтрація

nосмішку

Довго ще линули сміх і му­ зика берегом Десни-красуні.

Нестримно

танцю «Козачок», «Лезгінка» і «Мол­

народів виконані

зшсто,су:ваrнню :ле.ніІн,ського ,коопера­ тивІно•го ІПІЛ3:Ну ІВ ІМІЇІСЦеІВИХ У,МО· ва,х. Ці ІДІОІСЯІnне.нІня результат

Недавно

баяна.

уже

даванеска». Поnурі на теми танцювальної музики різних

rрав.и .менше т,ру,д',ВІНИІКЇІВ, а.ле ІВИ>Р•Об­ ляють 1в.они •В •чотири р·ази бі,лІьше ПІро,ду:юції, :ніж у ,дов·о•є.нrний rперіод.

Та:ких •уюп'1х'ш

дріб

nеребором

викликали

на обличчях слухачів

Сьогодні -24 роки Народної республіки Болгарії

.ІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

бол,га·р:СЬІК<О

зміну 'веселим щебече

ною і зникала в nлесах. і озе­ рах ніжним зітханням ... Зачаровані, nівколом розсів­ шись на землі nросто неба, люди слухали старовинні ук-

'<~У

ловком,

кличе до «Чардаш»,

Пісня линула роздоллям ла­ нів, звивалась над тихою Дес­

СТІВЮ

раїнські nісні, які так майстер- но виконує Д. Стеnура. А на

·смерті

його

батька

Олександра КузьмоАича.

Виrк•ОНКОІМ•И раіюн:аої і м;•СЬІКОЇ Рад щ.ernyтarr';в mру.JІ;ящих ІВИ· словлюють мибоке СІПі1В<Чуття rrе;рішо:му ~.екрета.рев·і. раиюому

КіП УІКІРаЇ•нн т. Кривошлику В. О. :з при.в.о,ду ТЯЖІК·ОЇ ,вт,рати.

-

·амерті йот о батька

Олександра Кузьмовича.

В СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ N!! 19-3-18.

109 номер 1970 рік  

109 номер 1970 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you