Page 1

Сьогодні радянський народ і його Збройні Сили відзначають традиційне свято-День танкістів, який був вста­

РІк ВИАаИИR ХХІ J

СТОХIlПОВЕ Ь

N!! 109 (1864) НЕДІЛЯ

13

новлений

ВЕРЕСНЯ

партІї України та районної РаАН Аепутатів ТРУАЯЩНХ Київської області

Ціна

РАДЯНСЬКІ ТАНКІСТИ

Слава вам, вірні захисники БаJьківщини!

коп.

15

честь бронетанкових і

механізованих військ, танкобудівників.

р.

1959

Орган Броварського районного комІтету Комуністичної

на

По НАШІЙ БАТЬКІВЩИНІ Мам а кан с ь к а r ЕС' ТЕХНІКА СЕМИРІЧКИ . 3а тисячу ~~ломе'Грів .ві Д. з~: на сході краіни в районі вічної І Нове. в електрозварюванні ЛІ~НИіЧ'Них

ко.11И,

у

частині IРКУТСblКОЇ

ПlВНlЧ!НlИ

області, на

мерзлоти.

Промислова

. . М . б енерГІЄЮ ПІдприємства золотоносРІЧЦІ aM1lJKaH провадwrься У-, ного Бодайбинськоro району і дівництво гідроелектростанції. І слюдяні РУ.ЮІИІш. Мамсько-ЧуйсьЦе пе,рша ГЕС,

11

о

споруджувана ко,го раиону.

Радящькі

танкісти...

Вони

В післявоєнний період рад,янські воїни безуста:нно підвищу­ ють свої ній,ськ'ові і політичні знання, освоюють нову військову TexJНiKY, якою ос'нащує Т3інкові і механізовані ніЙСblКа наша ІфОіМlIlсловіеть.

партії, Батыквщині,' НЗфод склав ВеЛИJКе значення в справі пісні і леlГЄІНДИ: На. честь іх, на дальшого зміцне'ння РаДЯНСЬilШХ че-сть танкобудІВНИКІВ .вс:-ановле: Збройних Сил мають рrшення H~ OВJPГO - День таНКІСТІВ, Я'КИИ І жовтневого (1957 .рік) Пле,нуму ВІД~начаЄТЬСJl

шеНlНЯ

Бронетанко,ві і меХllilпзоваші боти в 31рміі і флоті, на підви­ віlсЬІК& в CilМаді 3броіни.х СиlЛ щення бойової гото-В'ності часТІШ

СРСР пройmJIИ славний, героІч- ік'ораблШ. ний шлях. Завдя'КИ безуст3llШО-

піIКJIУ<В3JННЮ

ltoмуніс'l'ИЧ'НОЇ

зміцне,ІШJI t>бороlН'НОЇ МОГУТНі)Сті

КПРС, відзначають в цьому році

СРСР вони

День

о,цн

9

першо,гороку

усо х оташниц

в

танкісті:в в

обста'но-вці

інституту

В·ТЧlЮІняно-Ї І мою будіВНИЦ'Ilва '

птахівництва

.

.

б

РОЦІ семирічки одержати ВІД о' -

В

С

І

.

W'''И ВІ· ЙС ьк, бронєтмшові і ме-

І

u

••

С'l1Ворюючи

матеріаЛblно-тех-

і

ос-

вміст

яке

доведено,

вологи,

пористість

шва, сприяе якостІ.

вва­

щільністft

Дослідами

усуває

ної

идори

навпа­

зварного

пІдвищенню

його

проект

турбіни

теплоФІкацІй-

потужністю в сто

тисяч кіловат розробляють кон-

6 тисячами курей.

структори Уральського турбомотор ного

заводу.

Крім

вироблен­

вона зможе

забезпечити теплом місто

на­

3

Зар'а3 підбито підсумки робо- , селенням від 150 до 200 тисяч ТИ за 8 міеяців. За цей час жите~іВ. Використання. таки.х аг-

. регаТІВ дасть еКОНОМІЮ ТІльки . идора одержал: близьк~ 700 при спорудженні будинків ТЕЦ тисяч яєць маиже СТІЛьки, близько 20 мільйонів карбован­

ВС·

скільки одержано з поча'l1КУ року

ПОВоНlИ механізації ВИРО'бничих процесів у побудованому тут ши~

в усіх колгоспах сусіднього Чугуї»ського району. (РАТАУ).

Бюро раціоналізації

Ділова підтримка

ців.

Консольна-фрезерний верстат

важливого

.

. Прид~ан'н~ T?aKTOpIВ, комбайНlB та ІНШОІ сшьськогосподарсь­

кочнізму в захстанська

війни, взав:модіючи з іншимИІ ро_ І нашІИ краШІ.

міцність

з'єднання. ки,

дуги

явищем,

науково-дос- одна веде догляд більш ніж за ня електроенергії,

В. Сидора (Вірка, Хаіжівська 06лаеть) зоБОВ'JliIалась в першо'му

До

Уральські турбіНИ

ПершиА

область),

велике

ар,остання творчої

акти!Вності.

д~я керівництва . сі.'1ЬСWШХ :новаторів

діяльністю подання їм

зразок

вертикального

консольно-фрезерного

почину

Колектив заводу газової апа-

програмним

верстата

управлінням

комісІєю в

роБНИJЧі

статі можна обробляти

потужності

пі.ІІ!ПРИЄМСТ-

ва, Нl\Ікреслив і практично здііе-

тизації і механізації виро'6ницт­

вагою зання на

до

-

Ульяновську.

тонни.

На вер­

деталІ

Швидкість

рІ-

до однієї тисячі метрів

хвилину.

(РАТАУ).

ва. Все це дає йо,му змогу вже в цьому році вдвічі

з

виго-

товлеиий і прийнятиА державною

ратури, невтомно ,нарощуючи ви-

ударну силу І рення во життя семирічного пла- І(ОЛГОСПУ i~leHi Калі'ніна, ВелиJtонив lІажли,ві заходи по авто'ма­ ну, ЯКИИ є розгорнУ"1'ОЮ ПРОl1ра- Наримсьяого району (Схіll!но-Ка-

Великої

роки

і

СтаЛІНО.

шкідливим

що великий

(РАТАУ).

і

в

зварювальної

ослаблює

ПташнИl~ досліДІНОГО гоcnодар-\ рокоrаба,ри'l1НОМУ nташнІіКУ вона

лідного

зоні

Робочий

. й .В идатни ства Українського

ЛКСМУ

се-, готово'К-слябів.

вересні прокатнИJКИ

ваЙСИЛl:~ніши.х родів су- І всенародної боротьби за пере тво- кої те.хнj,ки ВИК.lикало у ч.'1енів

хопут.нкх війеьк, РаАянсьюоі Армії.

В

У

чя в

дукцію. З початку міеяця вони вже прокатали додатково ДО завдан/ня тисячі тонн сталеви.х за-

Радянські . ЛЮДИ, HaTxнeH~_ ІС- і винахідництва в колгоспі

партії і PaдJliНeЬKO~ уряду про ТОірични..'dИ РІШе<ННJWИ ХХІ з lЗДУ І переТВОРUJпreя

плану

цк КПРС, спрямова.ні на поліп- ,слуговуваних нею курей-несучок партійно-політично-і ро- не менше мільйона яєць. Завдя~и

щороку В другу

неДIJIЮ - вересня.

му

наНlН'Я

мирічки.

ного електрозварювання в середовищі водяної пари почала працювати на заводі ~MeHi 15-річ-

жалась

Ко.lектив цеху с.lябінга заво- щоДlНЯ ви;цають на~пла:нову про­

зробили немало б~йових IlОДВИгів, захищаючи рідну землю нід воротів, і з1lilOOННО користуються гар'ячою любов'ю 'l1Pудящих. Про них, людей сталеВОl волі, безмежно вім/lIНИХ Комуністичній

д.1Ц

таннього часу присутність вологи

~ОДНЯ надплановuй прокат ду «Запоріжсталь» ус:пішно виконує свої зобов' язмІНЯ, ВЗЯ'1'і в зма,ганні за ДО'СТРОlконе ВИКО-

установка

Ma~aKaH~ЬKa ГЕС ~абезпечить' напівавтоматичного і авто~тич-

перекрити

проектну ПОТУЖНІ·СТЬ "аводу

Атомний реактор у Києві ' ". . За""лиlК леНІ·н.граll,ТТ;В - ДО'СТпраКТИЧНОl допомогИl ство'рено" ....... Армії з ЧeeтJOВИіКо-нали свій обо- кий народ упевнено дивиться в перше у Східному Казах'стані роково, за п'ять років, виконати

"....

хаиіsо.ва.ні з'ЄNIання Радкнеької нічну базу ком}",нізму, paASIHCb-

переА. БатькwlЦИlНОЮ, майбутнє. Иого- мирну працю на- колгоспне бюро раціона.lізації і се'ми,річний план по IrJЮдукти!В­ ІвесШllгіARИЙ вклад У спр'ав~ дійно ОХОРОНЯі РаДSИlська Армія, ВИlнахідни.цтва. Ио'го членами ності праці - 3'найшо,в тут од­

J'JI8Oi1t

JOlГРому фашиC'l'CЬК-ОЇ НімеЧ'lИІИ і мілітаристської Японії.

а в її ClКлці ~ і наші слаВliі танкісти.

На знімку: курсанти к.иївського Червонопрапорного танкового уЧJUlltща імені Фрунзе-відмінники бойової і політичної підготовки (зліва направо): Віталій Помогайбо, Васидь Кайданник, Володимир СУ.llема і Вячеслав Спичкlи. Фото М. Селюченка.

стали місцеві умільці

70 ЕШЕЛОНІВ 3 КУСІ .F\Н.F\ЙСЬКИМ ХЛІБОМ пу,Н1tти

і хлібоприймальні

Кустанайської

області

бї<нати Російської Фед~рації, УК­ раїни, При,балтики і CepeДlНЬOЇ

70

Щі),ЩЯ відвантажують по заліз­

Азії вЩnравлено понад

ниці маіже мільйон пудів зеРlllа.

ЛОНівкуста.наЙського хдіба.

еше­

На Макіївському металургійно­ му заводі переведе,но на природ­

'ilIШ газ потужну домну. Це шо­ ста числом піч на металург:іifних

заводу імені Ілліча, Сталінського

вересня 'Колгоспним БУДі-І Міністрів УРСР. ВеШllКій групі веJIЬ~ Ровоощини за успіхи, передовиків сіл~сь~о,го господар~ ДО'СЯ'AlJ71

талі

ними

1959

у Р;РУl'ому ква р -, етва

року,

хіА'НИЙ Червоний

в'ручено

пере-

прапор Ради

вручено

ЦIiННl

подарунки

І

ПочеCJШ грамоти.

Колектив ВaJlОДУ хімічного машинобудування

«AIlтогенмаш»

рершИ1М в Oд~ci підх(шив патрі­

~тич:ний почин ВЗ'ЯВ зооов'язшНJI мирічний

план

ленінградців і викона.ти

се-

по рівню про­

ду&тивно-сті праці за П'Я'l'Ь ,років.

значно

більше витрати

маН0 й на інших підприємствах

за

п ять

РОКІВ І

і

900

На Макіївському заводі імені

.

і Жда:НОВСIІКОМУ завершуються

іме-

.

Пlдгоu

вз:яли на себе кранобуді:воники за~ ТОВЧl роботи по переведе'нню ,наи-

воду іме'НЇ Січневого повста.ння,

колекТИ<В взуТNВОЇ фабршtи, J-.a hliдi&тuy леи.ї'Игра.щів qтри- та р.ЯД іJlШИХ. (РАТАУ).

Сагіз (ГУРЬ6В,

РСР)

мі, сцеві

новий поклад

2

КазаХСЬіКа

геологи

ближчим часом усіх

доменних

печей на ставропольський ГіЗ. (РАТАу).

ВЇДJК1JИJIИ

нафти. Родовище

висо'коякісноі нафти

ВWЯ1ВJIено

тaJКОЖ побшшу ПРОМИСЛу Доссо.р. (ТАРС).

Швидкохідний вугільний струг

домен-'

ко'ксу.

мирічку по зростанню продук. . . . , . 'НІ ІЛЛІча праЦІ

поліпшило

градусів, значно знизити

міоста. Зобов'.mзання виконати се- Кіро,ва ТИВНОСТl

За 40 кіломе'І'Рів від промис- І лу

Використання НО1!ОГО виду па-

ТИ_ температуру дуття до

Буде-па два ропи раnіше

праці за (ТАРС).

Ма:кіївського заводів.

лива

змагання

семи'річки.в га-

Нові родовища нафти

ний процес, .цало змогу підвищи­

(РАТАУ).

.

розгорну.1И

п'ять років.

СТОВУЄТЬСЯв печах Ждановського

9

заводу

працівни­

лузі продуктивності

Донецькі домни­ на природному газі

на природному газі. Газ ВИКО'РИ­

&УАlа8nЬНlкаl РОВ8НЩІІНИ вручено П8рехlдиий прапор

Робітники

інженерно-технічні

за ::Ідійсне'ння

підприємствах області, яка працює

(ТАРС).

З ПОЧіПУ ZHJВВ на млИ'Нові ком-

підтримку.

ностайну

ки ,

(ТАРС).

•• Ел.евато&Ш

траIКТО­

-

рист Сергій Деме'НТЬ6В. столяр та Дмитро І\азанцев та інші. -

Майже двістІ годину

-

тони

таку

вугілля

Киі·в. В Інституті за

продуктивиість

має

швидкохідний

вугільний

струг.

Робочий

його

проект

ви­

конали конструктори хаРКівсько-І

го заводу «Світло зом

групи

з

інженерами

інституту

шахтаря:. ра­

луганської

сДоидіпровугле­

маш:.. При однакових умовах ро­ боти в лаві струг у два рази

переважатиме щ)одуктивв1стю комбайн. Агрегат ие рІже пласт, як комбайн, а CKO.llI08 його.

(РАТЛ)').

фіЗIИ'КИ

Академії наук Y~paїHCЬKoi РСР СПOlруджено експе.ри­ ментальний ато'мний

Він буде

реа.ктор.

ВИМРИlСтаний для

наух(}вих досліджень в галузі фіЗики, хімії, агробіології, фі­

зіології і мікробіології. На фото: ек<Сперимеиталь­ ний атоМІНИЙ pea1t'l'0p. (Фотохроніка РАТАУ).

фото К. Шамшнна.


СТАХАНОВЕЦЬ

2 ЗвІтно-виборні збори в комсомольських організаціях

картоплі,

зра.;шо.во підготуватися

го комітету Софія Приходько м-

до вироще.ніНЯ врожаю в наступ-

кінчила

ному році.

звітувати,

на

трибуну

вересня

1959

рону.

ЗБІЛЬШУВАТИ ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВИХ І ПРОДОВОЛЬЧИХ

ЗАПАЛЮЮЧИЙ ПРИКЛАД Коли свкретар комсомольсько-

Недіяя,

Вї,тtбулася

сес і я

рай ра-

ДИ/ депутаті& трудящИ!Х,

ТОВАРІВ

нка

час'llО і якісно обслужитИІ насе-

лен'ня.

.

оБГОВ()І])ила питання «Про стан ля добротна і користується ве-. - у нас,-ГОВОРИТЬ голова руrriднялася середнього' ,росту біля3апалюю'чий .прИ!Клад! ЙОТО на­ і заходи поліпшения вироб- ликим попитом. За 8 місяців її санівського колгоспу ім. Сталіна ва дівчи;на. Це -. Ольга ТИr- слідують. Ла~и MaqJii Сушко, .ництва промислових продо- продано населенню району на М. Хазан, - чимало зроблt!'Rо, ЩffiКО,

що

очодює

ланку

кому-

Ніни

Хан,

Гали'ни

Степури"

а

ВОЛЬЧІІХ товарів

народното спо-

238

ти;сяч

ка:рбо.ванців. На за-

ністичної

праці. також БРИJгада доярок, очолена жи'Вання піАпрwємствами дер- воді із відх.одів виготовляються - B1Ite декілька років, - Надією МедеЖI!К, теж борються жавної, :!,ооперативної і місцевої ПОСЮІочні ящиіКИ', О(llIаднаlННЯ говорить ВОіна, - наш дружний за звання ;комуністИlЧНИХ. Вони ПРО~ШС.!Іовості». У доповіді голо- для дитячих закладів. колектив

трудиться

колТ'оспу.

Але

нам

було

на

після

полях

присвоєно

зван-

фу,ндамент під цьогорічний ВРО-І жай,

за допомо' гою

М'Ронома

зразково оргаНІзували ДОГ;JЯД по-

.. . СІВІВ 1, .

недивлячись на неСІІРия.т-

.

б

запити КОЛГОСІШИJків. е при'мі­ щення Д.1Я перукарн·і, але нема спеціаліста, якого повинна при-

ва районної пла,нової КОШСll Артіль «Про-млозодрев» відпут. Цуп І. навів ряд цифр і фак- стила для продажу населенню _ Допоможіть і нам створити тів, які с:відчать про певні ус- району на 202 тися.чі карбобригаду доярок, ЯlКа буде боро.- піхи, AQсягнуті за поточний пе- ванців мебелі, ливарно-прокаттися за звання колекти,вукому­ ріод першого року семирічки. ний завод _ 30 ТОНін покріна 9 тиністичної праці, звернулася План 8-~!И місяців пі)щриємства велЬІНОГО' лИ/ста району вико'нали на 103,4 про- сяч карбо,ванців пічних дведо комітету Юна Ха,рченко. добилися

таКОЖ

високих

вироб­

того, як ничих показнИlКів.

ня ланки комуністичної праці, дівчата стали більш вимоглиВИJМИІ дО себе-почали ще краще працювати. Ми заклали міцний

щоб я,юнайповніше задоволь'нити

Т

аку

..

ж

.

думку 'В1Д ІмеНІ доlЯ'J)ОК

саати apTi.lJb ім. Панфілова. Він ставиvrь питання ПРО те, щоб підприємствараііону за рахунок перевиконання плану більше відпускали продУЖцїї, зокрема мебелі, холодильюmі!В, дляj реалізації в магазинах сільських цента. Ви:пущено продукції на роо, плит тощо, поН'ад 15 пJpО- споживчих ТОlrарИІСТВ, щоб «Між10,5 мільЙ.она карбованців біль- центів продукції, виrотовлюваної колгоспбуд» збільшив вmр06нlЩ'l';" ше,ніж в минулому pOI~i за цей ПРОМІКомбі'натом раЙіспоживсшлки, во будівельних матеріалі,в.

2-01-ДІЛЬНИЦІ ' . RИСЛОВИ.ТJа у CВQЄMY . . Г П В вистуш 1 алИ/на ригара. се б' . "'рагне жити. l' час. ІЛьше МОЛОДІ J<

реалізовано в районі, більш як на

Голова колгоспу

ім. Кірова,

.'ІИIВI ПОГОДНІ УМОlВИ, З ираємо на працювати по.,комуністичн()му. кожному із 12 гектарів по 180

Особливо хо'роших показників 1100 тисяч карбованців худож- с. Погреби, О. Радько пропонує добиіВСЯ ЗаліСЬКИІЙ цегельний за- ніх ВИlробів _ вишитих чоло'ві- спеціалізувати раіпром.кожбінат

Усі ми систематично підвищуємо свої аl1Pотех'нічні 3'нання. Торік закінчиUIИ 8 клас вечірньої шкоЛИ колгосIl\НОЇ мо.'10ді, а в цьо-

процесів, що сприяло виконанню прома,ртілями «Радянська Украї-

цеН11нері'в картоплі, ІПО 350 центЗа зві'11Ни.й період комсомоль­ ВОД, колекти.в $ОГО багато зро- чmr со.рочок, жіночих муз то- на виготовленні виробів, які нерів зеленої маси кукурудзи. ська організація зросла і зміцні­ бив по механізації ви'робничих що, виг~товлених літківськими вкрай необхідні для колroспііВ,

му році навчатимемося в

ла: 70 юнаlКів і дівчат вона прИJЙня.ла в свою дружну сім'ю. Тепер на обліку 123 ком,со,моль­ ці. Більшість з них працює в

9 кла- колгоспі і IІрави,ть

взірцем для

всієї неспілкової молоді.

сі.

Ланка,

Н. Мархотно,

закінчує Ольга,

-

член

-готує свіА подарунок чергово­

Колгосп

му Пле' нуму ЦIt КПРС: виріmили

комітету «Червона

ЛКСМУ. Україна.,

плану ,на

122 проценти, ЗlНИ- на»

та ім. 8-го

кий». В обговоренні звіту, з яким виступила секретар КатерJПI& Зась, ВЗЯЛО() участь 7 комсомольців. ОкР е-м і їх дyr.rки; і зауваження подаємо нижче. Марія Бобно. Наші КОМСОмольці

хороше

працюють

в

рад-

Гоголів .

черепиці та

женню собівартості тисячі штук голівська тексти.шна артіль про- звертає увагу на р.ОЗШЩJe.Ifi1IЯ цегли на 70 карбованців. дала 2850 метрів доріжки для асортименту товарів і продуктів, Більшість

пі~пn"ємств,

про-

-

мислових а'ртілей, значно перевиконавши план, під'вищилИl ви-

пуск продукціі по,рівняно з минулим

р.оком,

холодильників -

наприклад,

завод

підлоги,

скатерок,

хусток на

lио тисяч к'арбова,нців.

Однак ця кількість

іх якості,1

това}}ів, комбінатом раЙспоживспілкш. Го-

зоюрема мебелі, аж HiJIК не може

Люба Нравець. КQlМсомольська О'Рганізація повинна випускати вікно сатири. Це важЛИlВИЙ за~ сіб БО'ротьБи із проявамИІ хулігаlllCТla. • Багато цінних пропозицій було . вис,,!(}влено комсомольцями: 1 про

тонн, будкомбінат недодав продуqщії на 335 тисяч карбованців. Ніякі причини не можуть служити Д.1Я вип:равдовуваJННЯ. Вересень повинен стати вирішаЛЬНИ\l місяцем для подолмrня відста. нання цих двох колеКТИВІВ.

р~ипромкомбlНаТУI. я~~й TOPI~ І в~дпустив ДЛ~ реаШ3аЦll в райоНІ Р1З'НИХ .виробlВ ла ~30 :Иlсяч карбо,ваНЦIВ, а. за 8 МІСЯЦІВ цього року -:- тІЛЬКИ на 67 тисяч. ДиреКЦІЯ повинна . пере,гля:нути

сько-молодіжних колективів у БРИlГадах і на фермі. Усі ці про-

тахти, а та,кож буфети, КУХОНlllі гарнітури, СТОЛИ', табуреl'l\И'. Меб-

cысгоo і культу,рно-побуторого п,ризначення не спро.мож'ні своє-

номенклатуру

що витотовляє місцем промис-

.10вість, поліпшwня

особливо ковбасних виробі1! [J!JIOM-

на 2850 тисяч ~довольнити зрослий ПОПИТ наДОС1lPоково закінчити зби,ра1ПlЯ селення. Керівники пі~привмств, ------карбованців, ливаlр:но-прокатни Й - на 1398 тисяч, молокозавод користуючись надани<м їм l1'PaПрактичні зауваження - на 1652 ти,сячі карбованців, ВОМ, можуть 'різко Зtбільшити:відВіД1булися звітно-виборні збо- мов не було б. Воонаю свою ви'" а от Рожнівське торфопі"иє'м- пуск ВИігот~вле:ної продукціі для ри комсомольської організаціі ну, даю слово, що більше цього ство недод'ало 6700 тонн торфу, п~одажу МІсцевою ТО,рговельною відділку ра~госпу «Богданівсь- не повтор'иться. із НИХ тільки в серпні 3200 СІ~ОЮ. ОСО~.1иво це СТОСУЄТЬ~ЯІ с.

населення,-возів,

березня, Го- інших. Депута'!' Ф. 3уБрицыкАA

вироБІВ.

лова КОЛГОС;ПУ «Жовтень», с. Тре-

бухів,

І. КовбасИІНСЬКИЙ вніс

пропозицію про розширення в се-

лах закладів

п~бутового обслу­

жування.

В обговоренні доповіді взяли

учас'Ть директор

мводу холо­

ДИlЛЬНІШів Г. Добро!ВольськИіЙ, голова ради «Міжколгоспбуду» Г. Білецький. На сесії виступив голова ви'конкому раЙ.ради депутатів трудящих П. Мехед. По обгово-рено,му [!ита:нню прийнято P03IГopHYTe рішення.

Як доповідач, так і виступаюгоспі, значна кі.'lькість їх бере підвищення поліrnчного рі,вня, [ово'ричи про ·Ріст М'атеJ)іаль­ на незадо­ участь у громадській роботі. навчан,ня у вечіJ)ній школі, про ного і кудьту,рного рівня насе­ чі звернули увагу вільнуроботу закладів побуто­ Але окремі товариші недисци.ллі- піДfОТОВКУ l\.'Іубу ДО зи.ми і ро- лення, доповідач p03IJOBiE, як вого обслужування населення. новані. Бі.lJьше того, по'рушують боту ГП'l1ків самодія.'Іьності, про задо,вольняються запити: труАЯ­ громадський порядок. ОДИН із }'часть комсомольців та неспідко- щих на Пlредмети широ,кого вжит- 30 ная.вних точок - майстерень ниlX ГРИІГ0Рій Мотузка, за вої ~Іолоді у радгоспному вИ/роб- ку. Завод хоаоди.'Іьників, крім по пошиву і ремонту одя'гу, взутlIицтві, про створення комсомоль- основної ПРОДУJщії, ВИіГОТОВЛЯЄ тя, ремонту предметів господа'р­ я'кого

йде

мова,

сидwrь

тут

на

зборах, на,віть не червоніє. ГригорІй Мотузна. Вюrнаю, був

такий гріх за мною . Але кюли б комітет,

товарmші

свовчасно

вказали,

застеретли

Me.н~,

по.зиції

.'!ЯГ.1И

нов()обр,аному

в

основу

наказу

комітету.

М. ФедоровсьниА, голова сІльради.

то, с,

мабуть, і на зборах про це роз-

Богданівка,

ко.м.іmеm повинен допо.м.оzmu Організовано вибо'рні

:Юо'ри

пройшли

звітно­ в 3-й бригаді, безвідповідаЛЬНJ поста,вився до проведеll'НЯ зборів,

коМ'Сомольськ~

організацій ферма ;М

2 і другої бригади колгоспу ім. Сталіна, с. Русанів. Секретарі У. Ряба і М.

Юрченко

сумлінно

валися до їх

піДJГOТУ­

прооедення. Всі

кО<мсомольці були п'рисутні на зборах. А от секретар ItОМСОМОJlЬської орга.нізаціі М. Топіха, що

на які прийшло лише із

7

чоло, вік

25. Комітет повинен допомО<гти на­

ла'годити сомо.lJьців

ДИСUИlпліну

серед КОМ­

З-ої бригади. Л. Юрченно, член комітету.

-------

ЗБОРИ НЕ ВІДБУЛИСЯ На

10 вересня в нашому рад- ТіЛhКИ 49 комсомольців ll'Pацю­

госпі було намічено провести ють безпосередньо в ра,IJJГоспі, звітно-виборні комсомольські збо- решта - на піДПРИЄМlствах Киє­ ри. Допізна чекали, але із комсомольців З'ЯВН.'ІОСJ .'Інше

3борине ві,ц.булисs: сені на інший день. Вина

в

цьому,

-

83 35.

ва або вибули на навчання. Райком комсомолу повине.н не-

перене- гайно допомогти комітету, перВИ1іНИМ комсомольським організа-

насаМ1Іеред,

ціям

рад<госпу

навести

порядок

секретарів комсомольських орга- в обліку, бо і наступні 3Ібори нізацій бобрицькО'го і жерд~веь- можуть не відбутися із-за не'­ кого BiддїmкiB радгоспу

маренка та

І. Поно-

Ю. Бог&чевсЬІКОГО,

я'Кі не забезпечи,nПl ЯВіW Jlю,це"j

1', і IJD

Ng.ua-

~yno lа6еіПС'lВТИ?

ПОВНОГО KJmPy.мy.

П. &аrаанilIМЧ,

член ВЛКС~\.

PI!ДГO~" fБобрнцькнА:"

Завод

холодильників

виконав виробниче ЗаВ­ дання В,ми місяців на

105 з

процентів.

ви,готовленням

Поряд основ­

ної продукції дильників тут організовано

холо­ добре

вироБНИЦТ­

В'О мебелі. Погляньте на ці чудові білі, кремові, рожеві буфети, кухонні

столи,

табуретки.

Ко­

лектив підприємстtlЗ ос-

801&1 Нt')lнй .ІНД

меб,~і

кухонний гарнітур із предметів: буфет, навісна поличка, кухонний

8

столик, декілька реток. До кінця

буде

табуроку

виготовлено 400

таких наборів, а в наступному році - BTPO€

більше. Вартість гa~Hiтура 810 карбованЦІВ. Мебльовий цех пр?-

довжує виготовляти м Я-І

ку комбіновану М&Jlога68I'ИТtlI!В

тахту, СІкре·

тер, організував ВИРОб-І лЮЮТЬСЯ нові верстати. Усе це дає можливість НИЦТВО телевізійних значно збільшити ви­ столиків . пуск продукції, підви·

тя

Перетв'орюючи в жит­ рішення

червневого

Пленуму ЦК КПРС, КО­

лектив заводу успішно здійснює намічені орга-

ніззційно-технічні заходи по дальшому удосконаленню виробниu.тва, Ств'орено ряд поточних .1інllІ, KOHJleAtp, устано ••

щити

її

якість,

знизити

собівартість. На

знімку:

вгорі сто­

ляр мебльового цеч М. , Берегун оглядає пе· ред

відправкою

партію

_

буфетів;

робітник

кІн ф.р(Sуе

д.

чергову

справа

Сир от­

Ta~ypeТJ(H,


вересня

HQIIIJI, 13

рону.

1959

СТАХАНОВЕЦь

•*

Картоплекопачами 1• 3аВЗJI'l'і ЛІО!ДИ в першій бри.га­ ви'копана. ді, ку ОЧОЛЮЄ

Яків Itoрнііко.

лю на

Тут КО:ІШого . ДНЯ більше на ро­

ребирають її раж,ну

гектарів

ка:ртооля

120

ви,брана

на

зимо

45.

Д.1JЯ

топлекопачі,

3

кар­

кажуть

ботою

колгоспників

450

те, щоб до

:ta

картопля 'на

500

1

всіх СИ.1, -

-

КО.1ГОСJ]НИКИ,

вп~раем:ося до секретар

жовтня вея

гектарах

виво­

продажу державі. а

з

ро­

жовтня.

1

Колгосп

була

с.

парторганіЗilllії.

«Жовтень».

Требухів.

тракторі

«КДП-35», зчепом

сі­

3500.

25

М. Радгосп

гектари при від­

О. ВІТЕР,

агроном·економіст.

робітник. Радгосп

Світильне.

бригадах колгоспу «Червона YKpaiHa:t, с. Гоголів, закладено понад тисяч тонн силосу. 3а­

овочі

10

раз

силосуємо кукурудзу,

вершуємо

збирати

на

яку за­

300

гекта­

фіївки.

Продано державі

6310

врожай.

трактори

«ДТ-55»

з

навісним знаряддям продовжу­ ють орати на заплаві річки Тру­ біж зяб під ярі культури.

центне­

картоплі.

завідуючий

Два

І. ТИМКО, дільницею Nv 2.

М.

КОСОБЛИК, агроном.

(. Назви сіл колгоспів

і

~~

«Більшовик»

Русанів,

Сталіна

ім.

3азим'я, «Шлях

..

Мокрець, ім. l·го Травня 3аворичі,

ім.

Кірова

Гоголів, «Червона Україна» Погреби, Літки,

ім.

ім.

'-

і

о"

Кірова

Калініна

колгоспів

Требухів, «Жовтень» Пухівка, ім. Батутіна Назви

37,5 52,5 32,3 33,8

.... "'",Q. "' .

31,2 38,2 29,0 55,0 27,3 30,8

,,~

"

J

"'"

фе

оо'" с.,

= .. "'= 21,5 33,5 13,5 50,0

радгоспів

«БеликодимерєЬкий» «30РЯ» «БоБрицы(І!»

l

Імені

Щорса

«Богданівський»

«Семиполківський»

По району

18,3 16,7 15,3 13,7 12;6 7,3 22,6

35,0 19,2 20,Е

24,3 12,5 16,8 98,2

<>

<>

Тваринники,

ливо

наполег­

удосконалювала май­

стерність,

,

ВОlна переймала

досвід

123

1871

214 197

2008 2304

191

тяй, Пелагії Безпалої, уважно

Rи.lа

ПО-СЩJавжньому оці-

ви~окоУлійних корі,в З .нетелів.

нею корови

щоб завою­

ваш ТіреТ6 місце

в змаганні

та

горrння к.()мсомодь­ наполе'глива

її

моло-

Петрук,

завідуючий

фермою

колгоспу ім.

СТilліна.

с. Русанів.

26

процентехнік в

що

осіменіПIНЮ тва­

працює

вже

четвертий

хів, І: Штакун. В артілі пункт

по штуЧ'Ному осіменінню в зраз­ ковому

cRoHцeнтpoBllIНi

висоlltO­

1115

стані.

Тут

оеіменено

корів, парегули становлять

пл~мінному віДlношеП<flі Інезначний процент•

симентальської

еСТОlНочорношерс'l1НОЇ

порід,

Набагато ця робота

гірше

організова'на

в радгоспі

(техШк А. Колоша),

«Зоря».

де штучно

бру~о, павY'l'ИННЯ обплело інст­ кінський», «fiобрицЬІКИ'Й» одер- РУМЕ!'нтаріl. Висновки: З00технік жано 650 теличок, які в не допомагає налагодИ/l'И ~боту Інинішньому році будуть осіме­ пункту і значить не лбає про ! нені. Треба тільк.и, щоб зоовет­ племінну справу. спеціалісти і тварИlIИIИКИ відібТреба пам 'мати, що від того,

Запорукою

В.

регули дорівнюють ті,в. Добре працює і

с. Гоголів, радго,спах «СеМ'И1ІОЛ-

Ми впеВНelНі, що ВасилИ\На

ДИХ рук.

пере­

ся MaTO'fHe ПОГОЛW'л вашого рад­ осіменено 630 корів, а перегули госпу. Від оеіменінн:я в 1956 N>ЄJlIГЛИ «peKop~HOЇ» цифри-60 році бугае.'If «К апр о пом» процентів. ТеІІНіIlt не дотримує­ (мати «Кама» З удмк иолоltА іЬСI Інструкції ПО ОСЇ.МЕ!'ИЇВВЮ, 4961 lКіЛDграм при 4,24 пр,оЦЕ!'Н- немає необхідних матеріалів і та жиру, батыкo «п.арус»), в хіміхатів на ПуіНкті, в JШому, до ко.'1госпі «Червона Україна», речі, ~бливо в лабораторії,

вою д(ЩЖОЮ Маріею ПIl1JlЬТЯЙ.

невтомність

па l

Jtиївсмса дер­

завдяки яким ЛRісно поmпшуerь­

те, щоб по,рівнятися з передо­

праця,

зооветспеціалісти

бу,гаї -пліДНИRИ

лока від корови, БОlреться за

серця,

раНlНій праці технЇіКа В. Кулини-

худоби, підви­

продуктивність,

телЯ'Г,

м'яса,

ЯКІсНІ В

Зараз Василина Кваша., ЯlКСІІ наДDїла за 8 місщів і 10 днів п.() 4321 кілограму мо­

-

госшг, радгоспи стали більше ви­

Тут

мол.()дої дояр,ки йдуть

ського

відділку радгоспу «ВелИ1tодИІМЄР­ ський», напри'КЛад, завдяки ста­

її

рік.

попереду.

цьому

кол­

ри'н,

госпу. Тільки пе'рші вихова.­

сваго доб'ється.

високий

-

3І}}осло по'ГОлів'я

одержання

жавна станція по ПJIеюНlН:iй спра­ колгос.пі «Жовте'нь», с. т,ребу­

кращих доярок району, коД­ тельки

д,о дорученої справи,

гули в нор,ю. На ЦClнтрально'му

ВІ І штучному

за

лода ентузіа,стка,

зооветспеЦJаЛlС­

місцях, а також

кілограмів молока за зМt.ріплених

2003

цювали, і в ,результаті набагато

провели

«дюбка» і «Вета» дають по

30-35

206

90 76 89 118 81

молока та іншої ча за вісім місяців осіменено ПlРодухції ТВlliриіНництва. Цьо,му 603 корови, перегули станову великій мірі сприяла к'ропітка лять ли:ше 22 проценти. В Ірад­ робота по поліпшенню породності госпі ім. Щорса (технік І. Царик) і ліквідації ЯЛОВОСті корів, яку в'Часно о·сіменено 454 iltорови, пе-

важливість

Зараз вирощені

1958 1824 1918 1859

процент

робляти

прислухалась до порад спеці­ алістів.

186 170 151

74 94

ти нашо,го району чимало попра­

щила,сь

старших подруг Марії Пнль­

Василиною, зростають.

~'"

~

66,2 294,0 І 57,1 11,7

164 151

1616 1731 1326 1636

ПОРОДНОСТі корів

лави.

Багато зусиль доклала мо­

Назвн сіл

38,0 136,0

Ілліча»

вересня 0_

о

= ..

."' ... ..... ...... со

а>",

Рожнн,

10

КОМСОМО.1КУ.

г~уniкорів,

процентах до плану)

-І: со

183 170

103 86 85 95 94 56 66 51 78

Важливий засіб поліпшення

ф~рмі доярки

добу. ЗаВДЯ1КИ. цьому удої по

ХІд Сільськогосподарських робіт в колгоспах і радгоспах району за станом на

ро­

Низький показнИІК не ЗЛЯіКав

• * • високий

на

першо'го

ла сюди ~ шкішmої

Зараз добре підготовили грунт і посіяли ще 62 гектари тимо­

рах.

рів

ку роботИІ

ім. Щорса.

дали

ре'зультат

Виеилпни Кваші, яка прийш~

В русанівському колгоспі імені Сталіна в цьому році освоєно 200 гектарів заплавних земель. Посіяні на них кормовий буряк,

•••

В

такий

80

КОТЛЯРЕНКО,

кіnограмів молока

1200

2

топлі.

«30РЯ»,

2459 2472 2074 2380 2153

211

«Богданівський» По району

1900

32-33

валок засіває по замість за нормою мінній якості роботи.

с.

2

240

«30РЯ» «Беликодимерський» «Семиполківський»

Трудящим Киева через Печерський райхаРЧ0ТОРГ продано центнерів добірної картоплі при плані Сьогодні працюють автомашини. Плануємо вивезтн за день більше центнерів кар-

80

Требухів, «Жовтень»

333

«Бобрицький» Імені Щорса

***

лений корм худобі. Вже посіяли додатково гектарів. Тракто­ рист Іван Баглай, працюючи на

З19 З16

Назви радгоспів

Останні вісті з полів Сіємо понад план жито на зе­

Літки, ім. Калініна Русанів, ім. Сталіна Рожни, «Більшовик» Гоголів, «Червона Україна» Погреби, ім. Кірова 3аворичі, ім. Кірова Пухівка, ім. Батутіна Мокрець, ім. І -го Травня 3азим'я, «Шлях Ілліча»

Н. Грінченко,

включилИJCJI в роботу і 3."агаю­ ться

Назви сіл і колгоспі.

пе­

і фу­

частину

Докдадемо

-

На плантації працюють

насіlШУ

-

кагатуємо,

110.10&8 в RО.lrоеП8Х і p8J1;rOenax району за етаНОIІ Н8 10 вереенв.

СЛАВИТЬСЯ

картоп­

Т)'т же :на площі жінки

бри.гадах.

посаджених

зібралИі

.*

Виробництво

гектарах.

150

боті колгоспників,ніж в інших

3

*

ЛЮДИНА В ПРАЦІ

вручну

Вже

3

І

На фото: В. К. Кваша. 11===========-===1

його ПРІЗВИЩЕ­ ВКНИЗІ nОШI\НИ

раЛИI найК'ращи'Х теличо,к 'для по-

в

повне'ння

штучному осіменіlН'НЮ, здебільшо­

основного

матоЧ'Но'ГО

ПО1голів'я.

умовах

працює

пункт

по

го залежать і ·результати рОботи.

На протязі двох років бу'га.єм В сС. Погреби, Пухівка, Гоголів,

«Етіком»,

НlLприклад,

осімене-

· не більше 3600 корів, з них в

І колгоспі -

350,

ім. Каліні'на,

с. Літки,

в колгоспі

«Червона

Вже близько 20 років працює конюхом 0_ П. Костенко. По­

~·KpaїHa», С. fоголі,в,

господарськи, сумлінно ставиться

штуЧ'Не осіменїН'Ня, свідчать і та-

~iH до своїх обов'язків. За час роботи О. Ко,стенко виростив 180

початку застосування

,.'lошат, ЯJКі з року в .рік по,пов­

я·ких

Яке

важливе

Бі факти. Якщо

-

457.

значення має jJ

Р9ці, до

1953

ШТjIЧНОГО

осіменіння, вихід телят щ,а 100

Русанів

п,риміщення

хороші,

в

них чисто. Тут і ВИJXід телят більший. А на кулаженсl>КОМУ віддіпку радгоспу «Зоря», а та­ кож в колгоспах ес. Зазии'й. Мокрець, Заво,ричі,недив.лячись на велику яловkть ко'рш, не по­

турбувались

про відповідне об­

ла)tнання пунктів.

Штуч,не оеіменіlННЯ корів мав

'нюють кінне поголі,в'я артілі.

ОлеІксій одержує

Сумська область. Щодня з сільгоспартілі «Шлях до комунізму» Білопільського району в'ідправляються на заготівельний пункт ав­ томашини з овочами. Колгосп уже пр'одав державі понад

1000

~HTHepi6 овочів. Особливо добре вродили помідори. Іх буде здано у півтора

раза більше,

иіж

передбачалося

На фото: бригадир городньої бригади

€.

ПеТРОіВИЧ

корів був 48 процентів, то шсля величе~не значення для дальшо­ щороку його запровадження різко збіль- го поліпшення породності худо­

додаткову

оплату

дбайливо вирощения

за

молодняк.

мота,ми, прі:mище літнього кол­

планом.

госпника занесено до Книги по-

П. Лупіиова і колгосп·

шани.

ниця О. П. Рибалко готують ПОМідори до відправки иа заготівель­ !інА пункт.

(ФотохронІка PATA~). Фwо А. ЗаIГОРОАНЬОГО.

ШИlВСЯ і вже в 1.958 році ста-, би, підв.ищен'ня її ПРОДУІКТИDНОС­

новив 95 пр (}цeHnВ. У 6 раз ті. Необхідно, щоб керівнИ:ItИ Иого нагороджено почесними гра­ ~мен~ила~я .кілмtість ~лLщнИltів, колгоепів і раРігоспів, зоов~спе­ І. Попович, їздовий.

Колгосп Ім. Калініна,

\:, тТК1і.

І .на. ІХ МІсце поставлеНІ KOPO~.

ЛІКВIДОва,но зах,ворювмщя корш

ціалістИі зверну~и на це особли­

ву увагу.

на метрИ'l'.

Там, де sо(}техніRИ

і технжи

по штучному оеіменіВІНЮ

ЄЮ ві"ПОJіаалwісm

8

усі­

сТ&вuться

І. ГРОМОlмА. старший зоотехнік по ШТУЧНОМУ

осіменінию. парин.


4

СТАХАНОВЕЦЬ

................. По

і

.м І с ту

життя ОАЕЧКИ ВІ)ЯТ()ВАНО

~

Нещодавно

Стрілецькі змагання Комітет вав

ДТСААФ

стрілецькі

комаН' дil!tlи

сталося

ОІргаJнізу­

змагання

єдин а

міm

однорічна

воріла

другої і третьої

ще

дільниць. Перем'О.г.1а ко!tlанда дільниці. Кращі іщи,­

на

О.lечка

її бро

дитячий

зах­

Ста,но,ви­

б е ;JНадіЙним.

На , наш ви' к.шк

другої

ліха,р

'них,

бри

прис}'Тні

Це

-

му

ви

квітів .

д()свід і справі

мене

я

навчили.

вручивши

Ї~I

букети

З ве.lІІК О IO увагою присутні висдухали

-

ВИСlJ'уп

С.

Т.

Гу­

щі. Вона згада.1а перші після­

ПО'КО,lін­

жовтневі роки, коли не бу .'10

ня .

Теп.l0 і про, никли'во розпо­

ТурО'вська,

--'-

Своіх вчите.'1ів ві1'аЛI піоиерw,

почеС'ній

ва",

К.1Юlась,

ки. І не жа.'fКУIO .. . Багато чо­

меш­

жаємо па заслужений відпо­

знання

ні шкіл, ні

старша

відає про них ДИРІЖТОР шко­

вчитись треба бу.l0 обов'язко­

ки

ко та мед'сестра С. Присед ько.

ЛИ т. Тараха'н Я .

во .

Во ни мужньо ВСТУПИ.1И ,в бо­

дує життєвий ш.1Я.х Т . П . Дво­

ротьбу

ди,тини.

рак , С. Т. Гущі і М . А. Ясин­

т . Гуща ,

введено

СЬ!іОЇ.

ні учні

44

В . Дей~неКIІ

-

ка

можливих,

50

3

В. Харчен­

42,

-

38 .

Orрі,lьці готуються до нас­ Т)1J1НИХ

0.1еч.ці

Ф. Оснач, комітету

Ко.1ГОСП

с.

ДТСААФ .

«Червона

Проходячи біля свинар'н'Ика першої ферми,

з хв~робою

у

пену бро

рова,.

Іх добре знають дорослі і ді­

lIіз!tlу.

Ви.СI10'ВI1ЮЄМО через газету ТІ'. Туровеь<Кій, Драбен.ко і ЛриседЬІКО сердечну баТЬJКівсь­

ти'. С' . Т . Гуща протягом де­ татом сі.1ьськоі Ради.

ку

трьох учитеl1ів

подяку

би'мuі

за

лю­

Подружжя

Ю. і м.

ВрЯfl'Yван'ня

доЧlКИ .

Р. Стебакови.

Бровари.

.ак

Школя' рі , кин' у.1ИСЬ до кух­

уже

у

чвертьфіlнальн·іЙ зустрічі у ро­

небезпеку. Поча .1И гасити во­

ЗИJграші кубка району з фут­

гolНЬ .

бала

приliУ.'Іі

Так

сюди

КОJllГОоСпн.иiltи.

завдяки ПИJІь'Ності шко­

мрів бу;ro врятовано

аvтіль­

а~лі

ся

ім . Калініна .

гра

Вон,а закінчила.­

перемогою

холодильникі,в

Літки.

paXYHatoM

ПОВТОjloна

ЦИХ команд.

В. Бігун, '

з

-

5:5. Ві~булася

колгоспник

ХОI10-

дилынхівB і с. В.-Димерка зі­

не добро.

с.

команди зamоду

грали в,нічию

Всіх

Міністерство

команди

з

заводу

рахунком

3:2.

станціі

с.

14

ком·

Радянські

інженери

денне

бу; і

обговорю·

усунення

міжнарuдної

Наочним

інтересів підтверд­

угода

CiJCP,

ся в статті

тивну роль У розв'язанні питань

ва

і

Хрущо -

лістичних, так і капіталістичних, який почне свою 'діяльність на «У наш час, _ як підкреслюєть' початку 1960 року, відіграє пози­

ра

ознаменують собою

початок

Хрущова

Радянський уряд робить все від нього залежне, щоб поклас·

в'язкою

соціалістичної пар-

напруженості,

роджу€Ться».

Потепління

відносин,

яка

що

на. Третього не дано!» .

за· І ти

на -

край «холодній

віЙ.ні».

Від·

«Політична завдання

передача «Співець поне· воленого народу». (До 125-річ%

з

дня

народження

Федьковича ) ,

«Зачарований художній

тобою»

США

д.

Ейзенхауер

. Адреса

вва-

мирІ»; освіта

партійних

каже: 19.45-беСJДа

комуністів

тальний

фільм;

Художній

21 .20 -

«Шука­

кінофільм .

Маневри ворогів миру в ЛаосІ кане засідання Ради Можливість корінного оздоров,

і

оргаиізацій»;

хронікально-докумен­

.10.00 чі».

кінофільм.

роззброєння ,

Тепер для всіх очевидно, що навіть найскладніші питання можна розв'язувати шляхом пе­ реговорів, Тому всі, кому до­ рогий мир, палко вітають на­

небезпечну для

ми-

неве-

ликіи краІНІ, розташованій на Індокитайському півострові, на південний захід від Демократич·

ної Республіки В'єтнам. Королівський

уряд

Лаосу,

ООН

дЛЯ

обговорення

лаотянського

уряду .

Безпеки кляузи

Від

імені

член

ших

переговорах

MI~

війни»

було

остаточно

Безпеки.

Соболєв спростував і ви крив брехливі обвинувачення проти Демократичиої Республіки н'єт-

иам. Нін вказав, мирного

що шлях до

врегулювання

в

Лаoq.

лежить лише через строге додержанІНЯ Женевських угод і аід­ новлення р060ТИ міжнародиої КОМІС" по нагляду і контролю в Лаосі. Напружеие становище в Лаосі погіршується тим, що США продовжують посилати ко­ ролівському урядові цієї країии иові партії озброєння.

НІ си~и ДемокраТИЧН~1 Рес~уБЛ1' ки В єтн,ам (ДР В ), І ПОСПlШИЛIJ

засуджують підступи імперіалі­ стів у Лаосі і наполягають на

нуваченнями проти неІ до Орга-

країні .

T~, НІби в Лаос вторг~ися ЗБРО~ ' 1

Всі миролюбні народи гнівно

ступні зустрічі .м. с;,. Хрущова і звернутися з вигадан~ми обви- І мирному

д. Ейзенхауера, вимагають, щоб у ході цих з устрічеи І в даль-

Ради

Радянський представник А. О .

підбурюваний США, розв'язав громадянську війну проти патріотичиих сил своєї країни і тим самим грубо порушив Женевські угоди 1954 року про мирне врегулювання в Індокнтаї. Намагаючись замаскувати цей акт, лаотянські правителі виступили з брех~ивими твердженнями п~о

нізації

Об 'єднаних

врегулюванні

7 вересня всупереч Статутові

зламано .

терміновому порядку було скли-

в цій

С. Гермаи.

Націй .

держава:

І радно відзначити, що І преЗИ'1 ми Сходу й Заходу ЛІД «ХОЛОДНОІ Організації Об'єднаних Націй, в дент

міцніє

иий

МІжнародних

С.

італійської

«Хай

«Нови­

молодь

111.30 -

ру провокацію в Лаосі -

СІІ\РНИХ

урахуванням

недавня

великі

справедливого

ній обстановці позиція мирного співіснувания є єдино правильною для всіх держав, як соціа·

тії П . Ненні підкреслив : «Наші найкращі надії зв 'язані з роз-

дня";

достроко­

-

хроніка

організували

t:'

позиції є

ну будуть представлені країни капітаЛІЗМУ і соціалізму . Учас­ никами цього комітету, крім чо­ ТIlРЬОХ великих держав, будуть Б()лгарія, Італія, l\анада, l10ЛЬ­ ща, iJумунія і Чехословаччина . Світова громадськість сподіваєть· ся, що робота нового комітету,

вання», написані ним для американського журналу «Форін афферс», - є тільки два шлях~ або мирне співіснування, або найбільш руйнівна в історіі вій·

ни

Телевізійна

рення комітету для розгляду пи­ тань роззброєння, в якому порів-

з

сторін.

женням

ново,го етапу в розвитку міжнародних відносин . Говорячи про величезне значеннЯ наступного обміну візитами між г лавами урядіВ СРСР і США, секретар

«Семирічку

19.20 во!».

США, Англії і ФранЦІї про ство­

обох

М. С.

«Новини

телевізІйна

11.00 -

хроніка «Новини дня»; 11.10 «шукачІ». Художній кінофільм; 19.00 - останні вістІ (Москва);

фільм «Видатний борець за мир»;

21.40 -

ВЕРЕСНЯ

ВІвторок:

Лаосі. Цей проект резолюції бу· ло прийнято на порушення Ста­ ТУТУ ООН: проти нього ro.(lo.cyвав Радянський Союз посТій­

питань

LОЮЗУ для

розвязання

співісну-

попереджено.

суворо

ки. Вони з шкури пнуться, щоб отруїти атмосферу напередодні зустрічей глав урядів <.:РСР і США. Саме з цією метою вони

Мllролюбній

можливості

мирне

Іх

і

стягнення.

США, Англії і Франції амери· канський представник вніс про· ект резолюції, що передбачає створення спеціального підкомі ­ тету для вивчення становища в

~авдяки

товариша

Гребенюк а

накладені

лення міжнародної обстановки, що відкрилася нині, ви,кликала па , ніку в тих колах на Заході, яким «холодна війна » і гонка озброєнь приносять величезні при бут·

Радянського

«Про

підтвеРДИJlИСЬ .

Шулякова

20.45 -

Новий

завдання .

на пруженості.

ЕЙзенхауе·

хроніка

19.50 -

чи­

металургійного

листах,

15

ХРОНікально-документальний

Бхілаї .

в

кіномеханіків

ВЕРЕСНЯ

ПонедІлок: 19.00 - останні віс­ ті (Москва); 19.20 - для ма­

дня»;

вим

президента Д.

І

передача «Україна на Марсельському ярмарку»; 20.10

в

райвідділом

ДИВІТЬСЯ ТЕЛЕПЕРЕДJ\ ЧІ

жає голuв,ною метою своїх на­ ступних зустрічей 3 ,\1. С. Хрущо·

стрічі товариша М .

школи.

візійна

ють

літичні діячі вважають, що зу·

На

мофіїВ'ІІа

На

завідуючого

ведені

на мадує, я!к Серафима Ти­

Індія.

Гребе­

Шулякова, з вини яких

культури по кіно т. Ящук В. по­

місцевкому

фільм теле·

її

кіиомехані­

відомив редакцію, що факти, иа­

лят. Мультиплікаційний «ЗолотІ колоски»; 19.40 -

вчила

роботи

зірвані кіносеанси. Заступ­

ник

пен­

мась. Трохи ХВИ.'Іюючись, во­

індійські

заповітну мрію про міцний загальний мир. Величезна більшість зарубіжних газет, державні і по-

були

Рудня.

славні Аіла:

піхів . Слово бере вчwrелblКa Кіи­

Гуща

до

ложка

-

.'8'"

рогі товариші, найкращих ус­

GiHaTY

Незабаром Голова Ради Міні- насамперед миролюбної зовнішстрів СРСР М. С . Хрущов при· ньої політики нашої країни, побуде в США. Цієї історичної по· літики , В основі якої лежать недії з нетерпін, ням чекають всі похитні принципи мирного співнароди, зв ' язуючи з нею свою існування . У нинішній міжнарод-

нюка та

п. НУАІн, профспілки

бочку меду

ків ес . Бобрик і Зазим'я

колеltТИD

голова

«В

ставлення

CiQHepa,M ПОДЗJ)YliКИ •

Довгих років життя вам, до­

дівництві

мітилося нині між державами Сходу і Заходу, результат

за УВМ'У

палке сло'во завжди !Кличе ,po~

Республіка

Шлях ДО Міцного миру

дьогтю» (<<Orахановець» від 26 серпня і 4 вересня ц. р.} приво­ дились факти безвідповідального

баТlrківсь­

мешканці села. вРучили

т а ти.

МІЖНАРОДНИЙ огляд

лі» і

за

Педагогічний

як активних

попереАжеuі

В листах «Кінокадри на ... сте­

ступ Т. П . Дворак.

працівнШtів. l~

біТНИJКів на нові

Гребенюк і Шуляков

ському УРЯД().Jjі

Наших шановних педа­

громадських

Кіномеханіки

КОМ}'­

Комуністичній па}Yl'іі і Ра..цлн~

Словами подяки

Бобрик П.

гогі, в ми знаємо

на­

дО

суворо

Іван' ов C<ltа3ав:

-

рухають

влrред ,

і ту'рботу був проінятий і ви­

ЧИІНОК. Сеюретар партііЬІоі ор­

ганізаціі

.1ітак.и,

xpaїIfY

ріки'

~e

ке niклуван~ ня про людей.

хто йде ,на заСJТYженJI!Й відпо­

ні, пов, ідомивши СВИіна'ро'к Пj}l() до,помагали

оби~ається депу­

Присутні тепло вітають тих,

повіДО,МЛJIJIОСЯ,

ре­

Серафима ТимофіїВ!JIа дякує

віти».

ПОВТОРНА ГРА

во, ни.

років

а'КТИ.ВJні

освіти УРСР НIIJГОРОДИЛО :mач­ ками «ВідміІННИ1It ,нwpодтноі ос­

вигукнули

сят.и

ро­

23

ведуть

3e/toli,

вздовж

CJJMA1J1Hнаших.

заПУоСкають штучні

СУП}''ГlIики шу

стий ДИМ і полум'я.

Свинаркам

РОlкііВ пеДагогіч,ної ді­

яльності ціпенсіОl lfери

помітили,

Пожежа! -

3 30

цей Ш.1ЯХ ...

дорога

Тер е блі в Карпатах .

РіІдіс.но, сказа .lа - що на.ші колиш­

-

ки працюють в нашій школі.

Вася ПiJoгиба

Миша КоетенК'о

Чудовий

Шн нага­

ших очах дитина почала ожи'1

що з даху ку'х'Ні валить 'І'у­

-

Д!рабе'Н­

вати . За'раз вона ці ;)1КО,!>! здо­

Україна »,

Гоголів .

Пильність школярів

і

О.

спеціа.1Ь'НИЙ пре, парат. На на­

з!tlаг3J!Ь.

Ч ,1 е н

медсестра

Гірська

підручників, а

від уальні пока'зни'J(И у О . Риб ,

-

року.

1959

обрала спеціальність вчите .1h­

чинох тих, хто віддав ча.стку соогожиття, овій

завдяки

продовжує т.

крім членів педагогічного ко­

вихова'нню молодого

прибуди

Р.

ці

На

верес,ня

ВІДПОЧИНОК

НО . Адже сьогодні ми, Пjювод­

н с ща,стя:

шлунок.

буди

збори.

канці села, ці~нери . І не ДИВ­

в нашій сім'ї

велике

НеЗВИlЧайними профспілкові

"l . 1l

.

На заслужений ле:кТИlВу,

СЕРДЕЧНА БАТЬКІВСЬКА ПОДЯКА,

баг_~ОтВ~Jll.нВх ~~T

району

.............

*Теп.лі проводи пенсіонерів 1 *На кубок району з фу. Т_бо . . .....л. . .а..-... .._1 ПО сторінках КОЛГОСПНИХ

Не.'яя,

; Т. а. о. реАаКТОра М. ІВАНИЦЬНИИ.

--~-----------------------------------

редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Київська, Н2

-----------------------------158.

Броварс:ька раАОІІна 4рукарня обласнрrо упраВЛіННІ! КУЛЬТУРИ.

3ам. ЗЩ}5 -4250.

109 номер 1959 рік  

109 номер 1959 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you