Page 1

ХХІ з'їзду Пролетарі

• ••

••

рІДНО І

всіх краІн, єднайтеся!

зустріч!

Пар ТІІ-Г ІД Ну Рік анданна ХХІ

.N'!! 109 (1711)

CTOXIInDBEUb

П'ЯТНИЦЯ

12 ВЕРЕСНЯ

Орган Броварськоrо районного комітету Комуністичної партії України та районної РаАИ Аеnутатів труАящих Київської областІ

1SБ8 р. Ціна

коп.

15

~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~

Перші заходи партійної організації -

менко

І

Пархо·

Степанович

Микола

колгоспник.

рядовий

що провів бесіди, час ж після того, як радіо принесло звістку про скликан­ ня ХХІ з'їзду партії, він ска­ Під

зразу

зав:

-Як і всі наші люди, я безмежно люблю Комуністич­ ну партію, створену великим Леніним. Вона вирвала наро­ ди нашої країни, в тому чис­ і з темряви селян, лі нас, злиднів, у яких перебували до

Все,

революції.

партія

що

ро­

била і робить,-тільки і тіль· ки для блага народу. І три рювали а

партії,

обгово­

як

пройшло,

не

роки

з'їзду зміни

ХХ рішення чудові які

час до­

сталися за цей короткий Повний в житті країни!

хату

у

приходить

статок

кожного з нас. Упевнений, що ХХІ з'їзд партії буде новим, ще більш велетенським кроком 11

вперед~ до. нови~ пе.ремо!. Від

1

СВОГО

ІМеНІ

МОІХ

ІМеНІ

та

ТО•

варишів по роботі заявляю, що на честь цієї видатної по· ді ї

житті

в

На честь знаменних дат

1

ВРличезного розмаху набрало 1'У, зібраного кишинівською мо­ відправлено в трудове змагання молоді Украіни лоддю. Трактори Комсомольці на честь ХХІ з'їзду КПРС і со- колгоспи Молдавії. рокаріччя ВЛКСМ. З усіх кінців заводу транспортного машинобу-

з

виконав

·

то всі одностайно лідтримали пропозицію парторганізації

-

всією артіллю стати на перед­

з'їздівську трудову вахту, щоб своєчасно і якісно завершити комплекс сільськогосподарських

збирання

кар­

і овочів, заготівлю

кор·

зокрема

робіт,

топлі мів

для

тварин·

громадського

плану партійно-політичної ро• боти у вересні. Через 2 дні агітаторів скликаємо семінар з участю активу клубу, бага· тотиражної

газети.

Учасники

семінару заслухають доповідь комуніста т. Антоненка Я. про 41-ї річниці до підготовку Великого Жовтня і ХХІ з'їз11. КАБАН, ду КПРС. секретар л а рто р г а нізаці ї. Кол гос п і м .

калі н ін а.

« Червоний

зібрали близько 100 тонн брух- МDЛКа Ніна Гладка надоїла вже ції, відому далеко за межами на­ вартість цих від кожної з десяти закріплених

ту, щоб окупити машин.

.

.

зу стрІти

готуються дати

знаменНІ

підприємств Харкова. Понад

машин зробили

тракторного

ки

В

. .

І штрІВ молока .

. 120 д ержавІ •

молодь

.

Політичне піднесення очолили комуністи і комсомольці. Це вони

ее молоко, здане

з дня на день перевищують нор-

молоді робітни-І цент жиру·

.

ської залізничної станції поста- працювати без браку

Пленуму ЦК КПРС

нову

про

-

р

.

ш

з думою про

зразко-

Продукція- по над

Фото .М. Федоровського.

всіх членів артілі рівнятися на с в оє

слово

хто

тих,

підкріп лює

очолюваний

цех,

ЛІТКІВ­

вишивки

ручної

цехом

Ол.ено ю

-

з' "

Ізд

дипломований майс тер Марія Ва­

Кому- силівна Рожко, яка систематично

· РІДНОІ

заявили во-

виконує норми на

140

і біл ьше

продукції.

собівартості

Розкрійний цех, очолюваний Ні­ В перших лавах тих, що змага- ною Тимофіївною Савченко, має

ретними

справами .

ВЛКСМ Галина Король працює на

план

метрів різних тка­

280

нин, з яких є можли ві сть поши­

ти 100 чоловічих сорочок . По ар­ тілі зекономJІено понад 13 кіло­ грамів ниток муліне і близько

800

ниток .

котушок

Посилюється у ці дн і і мас ово­ політична робота . Агітатори прn­

водять в цехах бе сіди , поновлю­ вахту ми повинні працювати ще кра­ ється наочна агітація , готуют ься ні соціалістичні зобDв'язання, да- ців. Ставши на трудову чергов і номе ри стін ніво к і рад і о ­ ють словD працювати ще краще, в честь ХХІ з'їзду КПРС і 41-ї ще, продуктивніше . матір-Вітчизну річниці ВеликDrо Жовтня, робіт­ - Вірно, дуже вірно, - під- га зети. щоб порадувати електровиробів

цеху

ники

третього

15

виробниче

м. Моснва

загальний

військовий

народження,

що

не

мають

проходять дІІісну військову службу. Наказ оголосити в усіх ротах, батареях,

3 комсомол ьським

до

лась

ти сяч кар­

сяця

до

-

25

за

мол·одь

вих зобов'язань.

ни

виконуються ,

вогником взя-

виконання

но­

як во­

Про те,

свідчить

жовтня. Такі ж хідний вимпел , яким нагородж ена

взяли

колективи

комсомол ьськ о-молодіжна

на

інших цехів.

Партійна і

ню

по достроковому заверш е н­

. річної

виробничої не

виконано

буде

20 В.

раніше .

ст а рший

бух галтер

а

Набан, артілі ,

комсомольськ ої

се кр е т а р

комсомольс ька ор­

програм и гр уд ня ,

І. Семічев,

брига да

Приклад в роботі подають ро­ ганізації артілі розповсюджують закликають бітниці цеху електровиробів Га­ досвід' ' 'передовиків,

орга ніз а ції .

Промартіль с.

ім .

8-го березня ,

Літки .

"""__..--.а 160 тонн кукурудзяного сипосу за день

Катерина 3доро­ лина Цьомка, Віра Чередниченко. Вони виконують змінні норми на 160 вець,

процентів.

зання

пе ре­ набагато

цеху автотраКТDJ»ІИХ проводів та Галини Король .

ескадрильях і на

Міністр Оборони СРСР Маршал Радянського Союзу Р. МАЛННОВСЬКИН.

200

що взяте чл е нами а ртілі зоб ов 'я­

ругу.

бQванців, а план наступного мі­ зобов'язання

обов'язок,

права

виконати

кварталу

Можна не сумніватися в тому,

зо­ тримали вишива л ьниці свою под­

завдання

вересня і випустити додатко­

во продукціі на

11ільгу і відстрочку від призову, а також громадян призовних ві­ від призову і однолітки яких відстрочки ків, яким закінчилися

3.

ХХІ

ручній вишивці . До н едавнього Виробничий план серпня під­ ча с у вона виконувала норму на З сердечною теплотою зустрів на 144,3 120 процентів. виконало райпромкомбінату по- приємство колектив - Мало, - сказала вона на на­ І відомлення про скликання поза­ процента, а за 8 місяців 123. За цей час випу­ раді с воєї бригади . - Те пе р , чергового ХХІ з'їзду КПРС . В це­ на понад завдан­ коли весь радянс ький народ го­ проду кціі хах відбу ваються збори, на яких щено карбDван­ тує з'їздові партії rідну зустріч, мільйона 1,5 на ня підвище­ , нові робітники беруть

Армії, Військово-Морського Звіяьнити з рядів Радянської Флоту, прикордонних і внутрішніх військ у запас солда~ів, матро­ встановлеНІ Законом які внелужили сів, сержантів і старшин, строки дійсної військової служби. 2. В зв'язку з звільиеииам військовослужбовців, вказаних в п. І цього наказу, призвати на дійсну військову службу в Радянську і внутрішні у прикордонні Флот, Військово-Морський Армію,

кораблях.

о

шину.

ються, йдуть і комсомольці . Член економії

1.

року

за-

що обсл угов ують зе рн оочи сн у м а ·

комуністки ський

молоді

майстрів ,

ністичної партії, -

залізничник.

чаємося зараз всі У соціалістич-

нак аз у ю:

1939

тварин н и к ів.

серед

слово. Воно підкріплю ється конк- ження

В. Матковськмй,

партію вкІІІ{\,V

встановлені строки служби, і про черговий призов на дійсну військову службу

громадян

ви ступають

виро ІТRУ,

ми

ли

умовах.

е вчук.

військовослужбовців, які внелужили

війська

аги·атори проводять у ці дні гр у ·

лові бесіди в рільничих бригад а х ,

скликання позачергового ХХІ з'із- во підготовитись до роботи стан- ни, - ми зустрінемо з ще ви- проце нтів . В ці дні ще ширше розгорну­ дУ партії . Жваво пройшла пер- ціі і околотку колії у зимових щими показниками в труді. тверде комуністів боротьба за е кономію і зни­ лась Слово комуніст провів ша бесіда, яку

новими успіхами в труді.

про

За дорученням n артійної орга · ні~ації (секретар т. Бобка Л . П . )

стрільниками економії матеріалів. ділом. В змаганні з гоголівським

зобов'язується же щоденний показник.

Бровар- партії. Колектив

робіт.

польових

ках

Надія Мищенко та Надія Коле с­ Федорівною Моце ю , вийшов пере­ одні з кращих працівниць можцем. Він по праву є цехом ник ткацького цех у. 140-150 щю- відмінної якості . Крім багатьох з'їзду центів норми - такий їх май- інших майстрів, тут виділяється

на честь

змагання

радістю зустріли не

З великою

б"

Вихованки решетилівської шко-

(РАТАУ) .

З думою про партІю робітники і службовці

про-

ви сокий

мІстить

заводу з брух-

шого району.

4200

за нею корів більш як по

ділами

Славними

N2 167

Закону

ХХІ

позачергового

Н а з німк у : агі татор т. По­ району, строкове завершення виробничої Д. П. се р ед колгоспник ів , турнак продук­ комсо- ПрDграми, високу якість

дівчата заводу Шевченка , Ланчинеького області, Вони Станіс.т~авської екскаватор» .

юнаки

с илами

Про звільнення з Збройних Сил СРСР

до

гового ХХІ з'їзду партії, колгосп­

ського району столиці. Четверту один місяць юнаки і дівчата за- з'їзду Комуністичної партії Раготовили для громадської худо- дянськоrо. Союзу викликала сев цьом у році надпланову земленову хвилю би колгоспів 850 тисяч т-онн си- ред члеНІв артілі соц1· л · т готують своїми л осу . ри ~'Іну машину а ІС ичного змагання за доім е ні кDлгоспу Доярка '

НАКАЗ Міністра Оборони СРСР

Відповідно

підиесеиия

комсомолу Сталін- молодь . У Полтавській області за скликання

організаторін

бов' язалися

6 вересня 1958 р.

лозачер ­

домлення про скликання

держ а ві кар топ.

Позавчора бюро парторгані­ додатки до

радістю з устрівши пові·

нар». З

ти пл а н продажу Від молодих ·грудівників про- зразу ж відчуєте небуваJІе тру­ лі і nомідорів. Більш масови м раторний теплохід « Іван Хіврич » , про Звістка піднесення. названий так на честь одного з мисловості не відстає і сільська дове стає з м а га н ня і на і н ших ділян·

ництва.

зації внесло деякі

Трудове

прийшл а з Хорош а в і сточка богданівського кол госпу «Кому·

«Ленінська кузня» достроково «Т9-10» для водіння великованики посилюють у ці дні соці а ­ Пройдіться по цехах нашої ар- лістичне зм а гання за те, щоб зійшли риболовний траулер « Ки- гових поїздів з швидкістю 100 тілі, побесідуйте з людьми і ви у другій декаді вересня викон а­ ївський комсомолець » і рефриже- кілометрів за ГDдину.

кож"

не завдання п артії і уряду. і почут­ Цнr.ІИ ж думами серце зараз тями пройнято кожного колгоспника. І тому­

__,_, ..#,.,,.. ,. ___ _

теnловоз

магістральний

Київського заводу новий

З стаnелів

народу

нашого

честю

дування успішно виконують взя-

випустити до ле ння про трудові у спіхи моло- те зобов'язання 40-річчя Ленінського комсомолу дих nатріотів.

будемо працювати так , щоб наш колгосп

повідом-

надходять

р есп у бліки

Високопродук-

В неділю, 7 вересня, коли ра­ кукурудзян огQ силосу . Від імені Ні- діо принесло радісне повідомлен­ парторганізаціі колгоспник ів ХХІ з'їзд пар­ наступний про ня Вален­ Балюра, вдячні кулінська, Софія глибоко робітникам за тії, в колгосп прибуло 30 робіт­ 150- 160 продопомогу. тина Гвоздана . ників з п'ятьма вантажними ан­ Т. Хавро, Броварського заводу

- 180

тивно

працюють

центів -

Валентина

такі показники вико- томашинами

нання ними виробничих завдань . холодильників. Очолював робіт. ничу бригаду П. М. Люшненко .. В. Кое6асмнсwсмй,

секретар ларторrанізаціі.

м. Бровари.

І

На славу попрацювали товари-

ші. За день заготовили

160

тонн

голов а

колгоспу

ім.

Жданов а ,

В. Ііуртоемй, секрета р

с. Кр асилівка .

п арторганіза ції.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

П'ятниця,

ГАЗЕТ А-НАША ЗБРОЯ В БОРОТЬБІ ЗА ВИКОНАННЯ ВЗЯТИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (На зборах сількорів і ч. u m ач. і в) Агітатори тили

роооти і досі колгоспу ім. Щорса, с. Княжичі, залишається в колгоспі низьІtим. у своєму листі до редакції пише: Про це переконливо свідчать

<< 16 липня 1958 року в факти, що наведені були днями газеті <<Стахановець» надруко­ у надрукованому в <<СтахановціІ> вана була кореспонденція під листі учасників рейдової брига­

сількорів і читачів газет «Ки­ правда», «Стахано­

ївська ражки

«Червоний прапор».

заголовком

-

ного

із багатьох

для ди на полях і тваринницьких з фермах. Ознак масового соціа.'Ііс­ людьми». Ми її обговорили на тичного змагання на збиранні

збиратись

люди.

і

робота

Понад

читачів

посилити свою роботу в ріль­

між

ничих

колгосп

бригадах і колективах

прийшли сюди, щоб обговори­

працівників

ти, як виконуються взяті зо­

ферм. Вони успішно

бов'язання,

ють дані їм доручення.

думки,

висловити

побажання

свої

«Червоний

ників школи активно працює у колгоспі. Надалі необхідно шир­ ше, із знанням справи висвітлю­ вати роботу шкіл, їх взаємозв'я­ ::;ок із колгоспним виробництвом. І. Макаренко звернув увагу на те, щоб газети більше ппсади не тільки про те, хто добився внео­ ких виробничих показників, але й

прапор» як добився. Це допоможе зробити

І. Пищай. передовий досвід надбанням усіх - Наш колгосп, - розповіла колгоспників. вона, -- зобов' язав ся виростити цього року високий врожай сіль- fазети, - сказав сількор rькогосподарських

ку .1ьтур,

бо- В. Калашник,

допомагають

кожної корови по

3300 кілогра- ня. Всебічному його висвітленню

мів молока, виробити по 50 центнерів м'яса і 419 центнерів молока на кожні 100 гектарів угідь. В боротьбі за виконання взятого зобов'язання значну роль покдикана відіграти багатотиражка-пропагандисг передового доевіду, трибуна критики наявних

сприяє ТР, що безпосередню участь У змаганні беруть .сільсь­ кі кореспонденти. Необхідно, щоб працівники редакцій і редколегія колгоспної багатотиражки звіряли правдивість вміщуваних матеріа­ лів, більш чуйно прислухалися до пропозицій сількорів і читачів.

в роботі недоліків.

31

своєму виступі А. Довгодько

r. Пищай - сількор «Стаха-Ізазначив, що в матеріалах, вмі­ НОВЦЯ» і активний читач <<Киів- щених у <<Стахановці», нерідко ської правди» критичних

висловила ряд jперекручуються прізвища колгосп­

зауважень

на

адресу

редакцій цих газет.

-

-

ників, що районна газета не на-

дає належної уваги збиранню

-

Треба частіше,

вона,

Наші колгоспи змагаються,

·-

говорив

,сказала

практикувати такі збори,

багатотиражної

ім. але

продажу державі сшочів,

хоч по

раніше

про хід

-

соціалістич­

кінці року, а тепер

маємо змогу

весь час стежити за ним із сто­

рінок своїх багатотиражок.

-

Хотілося б на сторінках об­

ласної і районної газет,-сказав голова колгоспу, хед,

-

сількор В.

Ме­

земель,

роль

говорячи

преси

у

ви-

оплати

юридичні консультації, поради з різних

виробничих

і

побутових

питань.

Секретар парторганізації колгоспу М. Лисенко внесда пропо-

зицію, щоб <<Стахановець» і <<Київська

правда»

більше

давали

дальшому

розгортанню

сількорів

сількорів­

читачів з редакціями

Є.

вий сількорівський рейд по ово­

випуск- готівельних пунктах.

КПРС.

фот о: сількори в колгосп­

клубі.

Ідеі

Що таке сучасний ревізіонізм?

Умнікова,

член Н а

ному

КОНСУЛЬТАЦІЯ

внаслідок

чого

поступатися

пер­

не становище і у виконанні взя-

і журнали.

ля історичних рішень партії про

Агітатори проводяди бесіди, голосні читання матеріалів з найважливіших питань життя країни і за кордоном . Силами гуртків художньої самодіяльності шефів організували на лузі концерт художньої самодіяльності. Зміцнено зараз склад редколегії, і стінна га-

газети

круте піднесення всіх галузей сільського господарства добився певних успІХІв у своїй роботі. йому не до лиця відставати ні по одному показнику. Щоб доби­ тися цього, партійна організація має вести агітаційно-масову ро­ боту не компанійськи, а повсяк­ денно. У цьому запорука успіху

зета виходить щодня».

в ~

<>

боротьбі за виконання

....--.

<><><><><>Ф<><>~<><>

НА ДОПОМОГУАГІТАТОРОВІ

g g g <> <> g <> g

взятих

зобов'язань.

<> <> <> <> <> <>

ПРИМІРНІ\ ТЕМІ\ТИКІ\ лекцій, доповідей і бесід в зв'язку з всесоюзним переонсом населення

1959

року організатор

Комуністична партія Радянського Союзу

і натхненник перемог радянського народу в боротьбі за по-

<>

будову комунізму в нашій країні.

& В. І. Ленін про значення перепису населення. тійну і внутрікомсомольську ро- & Р()зквіт Радянської Украіни в братній сім'ї народів боту. І & СРСР. Збори, що відбулися минулої g Значення всесоюзного перепису населення 1959 року. Перепис населення всенародна справа. суботи в с. Рожни, сприятимуть & матеріалів про організаційно-паР-

цьому показиику район посідає ського руху, зміцненню зв'язків

хованні підростаючого покоління, чевих плантаціях колгоспів і зазазначив, що більшість

упорядкування

почав

тваринницьких шістю в районі по надоях моло­ викону- ка на корову. Утворилося склад-

Все це вірно, але рівень агі-

частіше читати матеріа-

праці в колгоспах. Слід вміщати

Він запропонував провести масо- газет.

П. Зозуля,

ня свіжі

ного змагання ми довідувалися в

тиражні і стінні газети. величезну

<<Прапор

Калініна М. Федоренко,

одне із останніх місць в області.

про

газети

доярками,

350 колгоспників і колгосп- тів тваринництва державі. ниць, відправля.1и туди щодКолгосп ім. Щорса за час піс­

редактора

комунізму» літківського колгоспу

більше вміщати оглядів на багатоСількор

заступник

надоїти від розгортати соціалістичне змаган­ ли про досвід освоєння болотних

реться за те, щоб

цих

Під час сінозбирання, коли тих артіллю зобов'язань по ви­ на лузі працювало близько робництву м'яса та здачі продук-

і критичні

зауваження на ад~>есу колгоспної, районної і обласної газет. Прибул3!t на збори і редколегія багатотиражної газети штювського колгоспу ім. Калініна, який змагається з рожнівцями. Після виступів представників редакцій обласної і районної газет слово взяла редактор багато-

тиражки

і вивозці

хідні заходи до того, щоб по­ сільськогосподарських продуктів ліпшити агітаційно-масову ро­ на заготівельні пункти немає. боту. Агітаторів зобов'язали Занепало соціалістичне змагання

новобудов - ста-

сількорів

200

-

засіданні бюро і вжили необ­ овочів, картолді

од­

колгоспу «Більшовик»

ли

«Основне

парторганізаціі

Не встигли на землю впасти сутінки, як до клубу

року.

робота ;і .~:юдьми >>

відбу,м;уться збори

та колгоспної багатоти­

1958

Секретар партійної організації таційно-масової

широко

вець»

вересня

«Основне д.Ія парторгані;іації­

колгоспників:

«Ввечері

12

сучасного

дістали

Соціалістичний закон народонаселення.

<> <>

g

Перепис населення і народногосподарське

g подарства СРСР & ПіслявО"єнні <>

g

планування.

Населення і його ІЮЗПоділ між галузями народного гос-

і УРСР. переписи

населення

в ttpaiнax народної

дем(}кратіі.

Післявоєнні переписи населення в капіталістичних країнах.

5(

Критика буржуазних

«теорій»

народонаселення.

0

Критика <<теорій» сучасного мальтузіанства.

ревізіонізму містів», меншовиків і т. ін. В. І. країнами,

імперіадісти

І

::::: <> <> <>

g

<> ф <> <> <> <> <> <>

g

<> <> <> <>

~

<> <> <> <>

намагаю­

найбільш

концентрова- Ленін дав глибокий науковий ана­ ться відшукати в деяких соціа­ ний вияв у програмі Союзу ко- ліз соціальних коренів ревІЗlо­ лістичних країнах такі нестійкі,

муюстІв

Югославії,

прийнятій нізму. Він вказував, що ревізіо-

буржуазно-націоналістичні

еле­

підкупити іх і зрооити <<Марксизм повинен бути твор- сизму, перекручують його корін- весною цього року на VII з'їзді нізм це міжнародне явище менти, чо розвинутий, і, якщо необх.ід- ні положення. цього Союзу. Комуністичні пар- <<тому, що в усякій капіталістич­ знаряддям своєї політики.

Для боротьби проти робітни­ чого класу буржуазія використо­ незважаючи на те, що це слово ників комуністичних і робітни- вій критиці цю наскрізь ревізіо- том завжди стоять широкі верст­ має несприятливий історичний чих партій соціалістичних кра- ністську програму. Зате імперіа- ви дрібної буржуазії, дрібних вує найрізноманітніші засоби, в

но, його треба ревізувати, навіть

у Декларації Наради представ- rii nіддали гострій і сnраведли- ній

країні

поряд

з

nролетаріа­

смисл... Переоцінка повинна за- ін гов(}риться: <<Ревізіоністи на- лісти з схваленням відізвались хазяїв... Цілком приJЮдно, що тому числі і ревізіоністську ідее­ стосовуватись щодо Маркса, Ен- магаються витравити революцій- про новий <<витвір» югослав- дрібнобуржуазний світогляд зно­ логію. Імперіалістична пропаган­ гельса

і Леніна,

Сталіна ... »

так

а не

тільки ну

говорилося

(від

слова «ревізіо»,

марксизму,

підірвати ських ревізіоністів.

в віру робітничого класу і трудо- охоче

статті Робертсона і девіна, опублікованій в американськом)· журналі <<Політікл афферс» у жовтні 1956 року. Таких «переоцінювачів» марксизму називають ревізіоністами

душу

вого нар(}Д}' в соціалізм. Вони виступають проти історичної необхідності пролетарської революції і диктатури пролетаріа)У nри переході від капіталізму до соці-

німецький

заперечують принципи пролетар- минулого

Ревізіонізм являє собою глибоко ворожу марксизмові-ленінізмові течію всередині робітничого і комуністичного руху. Під виг-

ського інтернаціоналізму, вимаІ'ають відмови від основних левінських принципів партійного будівництва і насамперед від де-

«оновлення»

сько-ленІ·нського стосування»

марксист- мократичного

вчення ' «при- магають його до нових по_

централізму,

перетворення

робітничих

партій».

соціал-демократ родів

оретиками»

виступає з злобними

колоніальних і залежних зіонізму відкрито закликають до

партії, Бернштейн, який ще наприкінці краін, дає можливість капіталі-

ляд» ).

лядом

ревізіонізм, широких

нападками на марксистсько-ленін­ СП(}діваючись з його допомогою (Тв., т. 15., с1•ор. 24). розколоти і ослабити міжнародКрім того, нагромадження ве- ське вчення, на комуністичні і ний комуністичний робітничий .'Іичезних прибутків, одержуваних робітничі партії, всіляко намаrа­ рух. імперіалістами в результаті екс- ючи,сь опорочити їх діяльність. Родоначальником ревlЗlонізму плуатації трудящих, особливо на- Найзавзятіші представники реві­

латинського алізму, заперечують керівну роль був

тобто «перег- марксистсько-ленінської

підтримують

Імперіалісти ву і знову проривається в рядах да разом з ревізіоністськими <<те­

століття

виступив з етам

критикою марксистського вчення. Вже тоді в писаннях Бернштейна і його посJІідовників були всі основні положення, прий-

використовувати

частину

ліквідації

комуністичних

Американські

партій.

ревізіоністи,

та­

коштів на підкуп і підкормлю­ кі, як Гейтс, Норман, твердили, вання верхівки робітничого кла­ наприклад, що тепер потреба в су, так званої <<робітничої ари­ компартії відпала, бо настав ні­ стократії», яка поряд з дрібно- битG період мирного, еволюційно-

ви- няті на озброєння сучасними ре- буржуазними елементами

стано- го переходу капіталізму до соціа-

візіоністами. Наша Комуністична вить соціальну базу ревізіоніз- лізму. Замість памтіі ревізіонік.омуні., •• партія протягом усієї своєї істо- му або правого опортунізму. Під- сти пропонували створити так

.. _ лі!Гичних і економічних умов ре- стичноІ партн 3 бойовоІ револю- рії непримиренно боролася з ре- куп нестійких робітників і тепер звану асоціацію політичних дій візіоністи намагаються вихолос-1 ційної організації в якусь подо- візіонізмом, з його російською провадиться в широких масшта- безпартійну організацію. З тити революційний

зміст марк- бу дискусійного клубу».

різновидністю

в особі

<<еконо- бах. Не обмежуючись

власними такими ж ліквідаторськими зак-


П'нтниця,

12

вересня

1958

з

СТАХАНОВЕЦЬ

року.

ЗБИРRННЯ І ЗДf\ЧR ОВОЧІВ

Одна з найневідкладніших робіт сьогодні в колгоспахоо

Не так,

д~леко не так

стоіть справа в усіх інших

ськогосподарських робіт, які про­ вадяться в кожному колгоспі, rоепах. особливе місце повинно посісти ненням зараз

збирання

овочів,

зокрема

оо

о

СЮДИ ВСІ СИЛИ І ЗАСОБИ У комплексі невідкладних сіль­

Кf\РТОПЛІ ДЕРЖF\ВІ

Tf\

3

недопустимим почали

і

об­

1

До

гектарів кормового люпину

1000

жовтня

~беремо картопJю

кол­ Торік в цей час на окремих ді­ запіз- лянках полів нашої бригади ще

незадовільно

організували копання картоплі в

стояло на

корню

просо

та

інші

пізні культури. Зараз все зібра­

помідорів і Іtартоплі. Не можна Мtікрецях, Троєщині, Семиполках но, nриведена в порядок солома . колгоспі прогаяти жодного дня і години, та великодимерському Більш як на 150 гектарах густо план викона­ бо внаслідок несприятливих по­ ім. Шевченка зеленіють ніжні сходи озимини. годних умов помідори швидко ний всього лише на 3-7 про­ План сівби виконали.

псуються. Із-за цього ж під заг­ центів. З вини керівників цих та Щоб збільшити виробництво розою величезних втрат і виро­ ряду інших артілей район в ці­ зерна, вирішили посіяти понад щений нами рясний врожай кар­ лому відстає у копанні і здачі план 20 гектарів озимини . Напо­ картоплі державі. топлі. Правильно

оцінили

становище

Що слід зробити

у кожному

легJrИво

трудяться

трактористи

Іван Конах, Григорій Костюк, сі­ керівники русанівського колгос­ колгоспі, щоб якнайшвидше на­ вачі Іван Дяченко, Михайло Фе­ пу ім. Сталіна виділили на долужити прогаяне? Перш за все, щенко та ГавріІЛО Романок. На щоб кожний не збирання цих культур макси­ забезпечити, еівбі вони виконують норми на мальну

кількість

переважну

працездатних,

більшість

автомашин,

тільки виконував, а перевикону­ вав доведену йому норму збиран­

процентів.

110-120 кілька

днів

Через де­

з' являться

дружні

картоплі . підвід і живого тягла. Немає та­ ня овочів і копання сходи озимини і на останніх гек­ кої ланки, щоб там не був агі­ Треба організувати роботу так, щоб колгоспний транспорт, авто­

татор.

І

ось

результати.

Русанівці машини підприємств і установ, на заготі­ що прибули на допомогу, заготі­

тарах, де ходиJrИ посівні агрега­

ти до

10

вересня.

також За

здачу

дні

картоплі

цей же час

державі .

з

сусіднього

Агрономи

640

20

290.

15-18

300

очищаємо

на

nотужних

контроль за якістю копання кар­ працездатних . Це посилює відпо­ відальність кожного за успішне

воний

світильнівського

прапор »,

«qер­

великодимерсь­

в землі

3,2

12,9

центнера

виявлено

-::.------

Трактори--на зяб

центнера картоплі. насінної картоплі. Швидко копа­ картоплі

машинах .

-----·tl

Закагатували на зимове зберіган­ ях мокрецького колгоспу ім. 1-го що на одному гектарі, де працюня 4 кагати великої і 2 - малої вав картоплекопач, залишилося

Травня,

зерноочисних

В. Кудренко, агроном . Колгосn ім. Леніна, с. Семилолки. Н а з н і м ку: очистка насіння люnину на току. Фото В. Полотняка.

топлі . При перевірці, яка прове­

колгоспу «Перемога», с. Гоголів , виконання дорученої роботи. Зіб­ не надійшло киянам жодного кі­ дена днями у бобрицькому кол­ рали урожай на 33 гектарах . лограма помідорів. На плантаці­ госпі ім . СтаJІіна, встановлено,

-

Нас·гулного року матимемо стільки ж люnину ЗО nроцентів до загальної nлощі всіх посівів. Засилали тонн насіння, яке

посиJІИТИ лянки в натурі доведені до всіх

повинні

10

рів зерна.

Зобов'язалися до 1 жовтня за­ кінчити копання та кагатуван­ вельні пункти 36 тонн помід~ вельних організацій, не знали ні ня картоплі на 72 гектарах. Ді­ рів. · Колгосп успішно завершує однієї години простоів. здали за останні

1000

Нинішнього року сіяли гектарів кермового люnину, в тому числі гектаріs на силос та зелений конвейєр . Протягом літа зе· леною масою цієї культури вдосталь годували худо6у, заклали більше тонн силосу на кожну корову. З ЗбО гектарів кормового люnину, залишеного на зерно, зібрал и Комбайнери М. Дяченко, П. Печура і В . Гудим, збираюч и щодня ло гектарів, з кожного намолочують ло центне·

У

ють, не залишають жодної буль­

соціалістичному

змаганні вночі орють трактористи Костян­

на польових робо·rах nеред веде тин Сидоренко та Петро Хитрий. ряду інших сотні тонн помідо- на одному гектарі площі після би в грунті колгоспниці Галина бригада ;N; 1. Вона першою 6 Змінна норма 3, а вони підготов­ рів, які треба негайно зібрати, .;биранн.я' врожаю вручну у ве­ Нестеренко, Любов Фещенко, іа­ вересня закінчила сівбу озими­ ляють по 3,5-4 гектари. Під іме- терина Заєць. Вони зібрали ур~ ни на 150 гектарах. Заверши­ ярий клин наступного року під­ розсортувати на придатні для ликодимерському колгоспі жай на більшій частині закріпле- ли цю роботу всі рільничі готовили споживання зараз і для засолки ні Кірова . 155 гектарів зябу . Боротьба за високі темпи і них ділянок. бригади- посіяли 475 гектарів, Оранку закінчимо до 10 жовтня. на зимовий час. відмінну якість роботи ос­ причому на більшій частині пло­ М. Заєць, М. Самоііnенко, На першому місці в районі у

ких

ім. Шевченка,

змаганні

на

ім . Кірова і

копанні

картоплі

новне в роботі кожного бригади-

погребський колгосп ім. Кірова ра, ланкової, агітатора - всіх, - понад 60 процентів плану. хто зайнятий зараз на збиранні Можна не

таких збере часпо перед вана

сумніватися,

с.

«Червоний

.N'2

Світильне.

щі пшеницю .

І чили

агроном.

Майже всі трактори переклю­

Колгосп ім. Леніна,

на піднятгя зябу. Вдень і /

с. Жердова .

Добившись цього, успішно виІtо­ наємо свої обов'язки перед дер­ жавою по здачі овочів і картоп­ лі, принРсемо гідний трудовий

Останні в іст і Konrocn

ім. Щорса, с. Кнннси­

колгоспів

з

• • *

• **

«Жовтень», с. ТребуКоnгосп ім. Димитрова, ceno хів. Закінчивши сівбу озимини на В.-Димерка. На кожному гекта­ на картопляних подарунок Батьківщині на чеrть ці засипали 1520 центнерів Іtолгоспах «Біль- 41-х роковин Великого Жовтня ярих зернових і зернобобових 1100 гектарах, посилили . копан­ рі бригада зібрала по 170 цент­

плантаціях у шrJвик » , с. Рожни, « Ком)·нар»,

наступного ХХІ з'їзду партії.

с. Богданівка, «Жовтень», с. Требухів, ім. Леніна, с. Плоске, «Зо-

А. Дворовий, секретар райкому КП Ук·

ря >>, с. Кулаж~нці.

раїни.

Konrocn

чі. Ддя ноеіву в наступному ро­

культур. Все насіння сортове. І. Пуnенко, обліковець.

ня картоплі. Зібрали урожай на нерів

155

гектарах.

прогресивній партії між імперіалістичними

іншим

переда­

для

жаю

які

відправлені

продовжуємо .

сорто-

М. Грінченка,

Г. Павnенко, застулнинк

бригади .

агроном.

***

ім. Стаnіна, с. 6о6-

Konrocn

помідорів ,

якісних на приймальний пункт. Збір уро­

щоб

ко.'!госпам

вона

держава- добре розуміє, що ці ідеї захища-

Частину

клубпів відбираємо,

ти

поновлення.

ликами виступали ревізіоністи в зникають суперечності не тільки пали до душі буржуазії: Робітничій

З.

nрапор» ,

що при врожаю цих важливих культур.

темпах артіль повністю вирtщениіі врожай, своєвиконає своє зобов'язання державою . Добре організоробота

бригадир бригади

Колгосn

бриг адира

І-ої

•••

«Комунар», с. 6оr-

Konrocn

Канади (Солсберг, Біндер, Сміт), ми, між капіталістичним і соціа- ють її панування. Дуже сподоба- рик. Закінчили закладку силосу данівка. Перший раз очистили і а також в англійській, японській лістичним таборами, але що все- лись імперіалістам і нападки реві- з кукурудзи в силосну башту. засШІали д.11я посіву 358 цент­ та деяких інших компартіях.

редині капіталістичних країн ні- зіоністів на принципи nролетар- Заготовлено

понад

200

тонн нерів ярих зернових і злакових

Інші представники ревізіоніз- бито встановлюється «класовий ського інтернаціоналізму, на цього соковитого корму. му, не наважуючись відкрито ви- мир» . Ревізі~ністи заявляють, ні- дРужбу і сnівробітництво с~ М. Пономаренко, ступати проти самого існування бито держава є органом прими- цrал1стичних краін. Ревізіозоотехнік.

партії, весь вогонь своєї крити- рення класових суперечностей в ністи роблять ці нападки під ки спрямовують щюти керівної буржуазному суспільстві. З ор- виглядом захисту специфічних,

poni партії в робітничому русі, гану панування монополій вона національних

трав, 1500 цент·нерів кормового люпину. Т. Цьомка, застуnник голови колгосnу.

- - - - -- -

ЗВЕДЕННЯ

особливостей роз­

про наАіІ коАока в коАгоспах району

за станом на 10 вересня 1958 року (а кr на корову) проти іі організаційних основ - нібито перетворилась тепер в витку різних країн до соціаліз­ демократичного централізму. Та- « державу загального добр()буту » . му. Не випадково Даллес та інші 11>. "' 11>. ~ о" о.,- • кими замаскованими ліквідатораЮгославські ревізіоністи з усіх зубри імперіалізму відкрито під= ~ ~-. ::: w о. w• Со\ rc Назви сіл і колгослів три"ують ""ВІ.зІ'онІ·стську теорІ·ю Назви сіл колгоспів о~>,. еС~ ~~» oct ми партіІ виступюtи автори прог- с воІх антимарксистських розrла.. "" .!! с~ с =:c ...~ s: ..... ...~Q.:ССІ:І8 рами Союзу комуністів Югославії. гмьствувань про державу зро- «національного комунізму ».

=

Комуністичні і робітничі парЗневажливе і прямо вороже били шкідливий і неправильний ставлення ревізіоністів до кому- висновок про те, що монополі­ тіі розглядають ревізіонізм як

ністичних партій повністю узгод- етичний капіталізм через форму головну небезпеку всередині к&­

жується з іх запереченням необ- державного

капіталізму

всюди муністичного і робітничого руху хідності пролетарської революції мирно вростає в соціалізм. Ос­ в сучасних умовах. Проповідни­ і диктатури пролетаріату і вШІ- кільки держава, твердять ревізі- ків ревізіоністських теорій вики­ .ЛlІ.!іІає з їх політики виправ- оністи, все більше стає надкла- нуто з багатьох комуністичних

дання ного

ти

і вихваляння сучас- совим органом, то робітничий партій . Ведучи нещадну бороть­ капіталізму. Ревізіоніс- клас, не ламаючи буржуазної бу проти ревізіонізму, комуніс­

дивляться на

піталізм

як

на

сучасний ка- державної машини, може мирним тичні партії тим самим зміцню­ такий

лад,

ІіІляхом

nеретворитк

державу

в ють єдність своіх рядів, забезпе-

який нібито втратив свої по- « слугу суспільства» і «забезпе­ роки і хиби. Так, згаданий ви- чити розвиток соціалізму». ще

Гейтс

американсьКИй

ревізіоніст

Ревізіоністські ідеі про «Над­

твердив, що в наш час класову державу» особливо nри-

чують

умови

для

нових

перемог

великих ідей марксизму-ленінізму. Р. Цамnьов.

Княжичі,

ім.

Щорса

Руса нів, ім Сталіна В .-Димерка, ім. Леніна Літки,

ім. Калініна В . -Димерка, ім. Шевченка Світильне, «Червоний праnор:. Кулажеиці, «Зоря» Гоголів, «Червона Україна:. Рожни, «Більшовик»

Красилівка, ім. Жданова Погреби, ім. Кірова

2558 2548 2359 2319

=-140

114 100 108

2221

86

2208

і 22

2 19З

104

2190 101 2171 94

Qi

=-:

Жердова, ім. Леніна Калита, ім . Сталін а Бобрик, ім. Сталіна Требухів , «Жовтень» Мокрець, ім. І-го Травня Семилолки. ім . Леніна Зазим'я, «Шлях Ілл іча»

Гоголів,

«П е ремога:.

В . -Димерка, ім. Кірова

Плоске, ім. Леніна

21З9

87 86. 102

В.·димерка, ім. Димитрова

2101

95

92 75 79 81 84 81 78

69

Рудня,

ім . 40-річчя Жовтня Боrданівка,

2169 2145

2085 2072 2045 2034 2022 1927 1914 1898 1896

«Комунар »

Заворичі ,

ім. Кірова

Пухівка,

ім.

Троєщина,

Ватутіна

«Дружба»

По раАоиу

1869 1756 1721

80 77 72

1650

68

1279

42

2062

90


4

~00000000 Учні в колгоспі

** *~

Похвались, Ваню, скільки виробив трудоднів?

-

0

* 0 0

0

** Ф

**

Такого характеру запитань і відповідей один другому

0

0

ф

одне зараз ясно. Ще віколи вихованці школи не працювали

на колгоспних полях і тваривницьких фермах з таким захопленням, як у нинішньому році. І такої думки не тільки

**

ми, учителі, але, що особливо важливо, - колгоспники. Ось

М. І. Винарський:

g сільських

манітних роботах у рільничих і городніх бригадах, на тва-

ф Ф

~ вимагали інтереси справи. Всі разом вони виробили близь* * "'

** 0

*

без будь-яких на те поважнюt причин 38-40 трудонів, що

~

~І «Шахтарочка » , « П"и "' ""

тижнів. Не працює і радіо. І все винен зробити колгосп.

-

комсомолу», чепка, який не турбується, щоб за ДОПQмогою? Може , ви, шановдолине-

Годова МСТ В . Рубаник зробив вони нічого не роблять.

намітили ряд заходів, спрямованих на по­

споживчої

уповноважених

ду

кооперації СРСР, доповів про хід діпшення торгівлі, зажадали від виконання наказу паііовиків . виявлt>ні правління МСТ, щоб - В цьому році, - говорить неДоліки буди негайно усунуті . поліпшилося обсдугову­ він, В. Чаюн, населення .

вання

За

місяців

8

уnовноважений від пайовиків .

33 торговедьні точки , що розта­ в

шовані

минулого

року.

велике національ-

період

ше, ніж за відповідниИ

.

п овюше

зад о

1-іаціонально-визвольної

вольняє·rься попит на шерстяні,

ряд істотних педодіків МСТ. - У .магазинах, часто т. Мироненко, 1, 0 вари повсяк;~енного .

бу­

Хочемо йому сказати через га ­ схаменіться! Може, вплине .

зету:

Пильтяй,

П.

І.

Шпак,

колгоспники.

відnовіді

лікар

ний

Кисленко

fJI.

райсанеnідстанції

що

саме

зараз

що

повідомила,

різними

вка­

встанови-

продуктами,

рису, який є гопродо-

ловною

з

зо-

ли, ліси, у власність держави пе-

демократичну

трудящі

не

сподоба·

працr.

творчо1

. __

державу ,

при~тупили до мирної

В'єтна~у

ПОПІ'ТУ,

Це

масова

за-

доі

досягнуто в Великих успіхів розвитку народної освіти і куль­

тури . В країні , де в недалекому

Спираючись

братерську

на

допомогу

уряд створив

Народний

ність .

господарства краши.

безкорисливу широку сітку шкіл, відкрив уніРадянсько-

верентет і ряд інших

країн,

трудящі

В'єтнаму

під

ється

в

вищих уч-

незаперечних

перекону­ перевагах

тру.дящих, народно-демократичного ладу над Партії героїчній боротьбі , керівництвом і порядками дев'ять років, в'єт· свого народного уряду вІ-:tбуд~- капіталістичними

содка овочів і попит на сідь в декілька раз зріс .

В тяжкій що тривала

але ходові товари завозять дуже ~ б ·

терор і жорстокий ді в Женеві. скликаній з ініціа- -ХаноІ, якии випускає верстати ди , лютує ти ви Радянського Союзу і Ки· і устаткуван. ня, сірни_кову і чайну вбивства nатріwів . Марксистсько-ленінська Партія рибоконРеспубліки , фабрю~_и. т.соп~льнии, Народної тайської

ІІ а мський народ відстояв свобо- вали шахти, рудники •. затзниц1, тим колоніальним гнітом . який ще - У се.'Іах Троєщина і Вигу- ду і незалежність своєї батьків- збудували р~д заво~І~, у тому зберігається в південній частині с казав І . Ковбасин- щини, зірвав усі плани колоніза- чи':~' першин в кра.ІНІ механ.Іч- країни. На півдні придушуються рівщина , магазини , торів. у липні 1954 року на нара- нии за_вод У. столищ респубтки елементарні демократичні свобо­ є хороші ський, -

рrдко і в о меженііі кількості , оо

вони осідають в Броварах . ХО>- французький уряд змушений був сервини та ІНШІ заводи. угоди

з

Демократич·

чу звернути увагу правління на

підписати

звичайної колісної мазі. Виступаючі

поклали край колоніальній «брудній війн і ». Все ж французьким

те, що у магазинах

Республікою

не знайти ною

життя

Нове

в

прийшло

трудящих В'єтнаму, використову·

з

покупцями,

антисанітарію ,

допускають

В ' єтнам, які народного В'єтнаму. В результа-j ництва в СРСР та і нших соціз-

приймати від населення ск.lяний

посуд порушують ГодІіни

Це

'

-

торгІ. ВЛІ.

·

результат послаблення

контролю правління

МСТ за

стів

вдалося

в

південній

части-

ні країни збереГти ще своє пану-

відмовляються

ро-

вання.

припиняє

ня

В'єтнамський боротьби

за

ті проведення аграрної реформи лістичних країнах, впевнено незнищено феодальну власність на де в'єтнамський народ вперед до

більше

800

тисяч

гектарів

орних

земель . Висока активність тру дів-

родиого

і

поваги,

В'єтнаму

палкої

бажають ім

любові

нових ус­

народ не ників села, допомога їм з боку піхів у праці, в будівництві но·

завершен -

національно-визвольної

рево·

держави

люціі, за об'єднання своєї бать- шення ківщипи мирним шляхом .

забезпечили

виробиицтва

подарськоі

продукціі

різке

збіль·

про

порушення санітарно-гіг і є­ правил на сепараторному ім. Леніна, в колгоспі пункті с. Семиполки . Факти підтверди­ грубе

нічних

лись.

Зроблено побілку, очищено від бруду і сміття подвір'я. За ро­ боту в антисанітарних умовах на завідуючого пунктом т. Печанку накладено

стягнення.

П'ятинцІІ

12

ве!)есия

19.00 Останні вісті (Москва). фільм 19.20 Мультиплікаційний про

« І<азка

рибака

і

рибку» .

сільськогосі

районна друкарня

екскаватор» до 40-річчя воний 21.15 Юножурнали і ВЛІ<СМ» . австрійський художнш новий фільм сДаіІ руку, життя моє!•. Субота

19.00 19.20

13

вересня

(Москва) . вісті Останні кінахооніка Телевізійна

«Новини тижня».

19.40

П~реда­

ча для дітей «По Кавказу» . 20.20 з золотою «Людина Передача зіркою» . 20.25 В . Суходольський

сНепого­ і З . Володарський телев 1 зшного Постановка м•. театру студії телебачення. 21 .15 Новий художній кінофільм сМі­ С1ер Ікс•.

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ. Василівна, Ольга Платонова яка живе в м. Бровари, провулок Фрунзе , 12, порушує справу r;po Плато­ розлучення з чоловіком .Васильовичем , Герцем новим живе там

же.

вого

який

жаві.

Справа слухатиметься в народ­ Бровар­ иому суді 1 - оі дільниці

життя, в боротьбі за об ' єднання своєї країни в єдиній дерС. Степаненко.

особливо

Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Київська,

Броварська

розповідалось

село ючи досвід соціалістичного будів­

що колонізаторам при прямій під- землю, понад 8.300 тисяч селян світлого майбутнього. Радянські вказували, окремі продавці нетактовно лово- тримці американських імперіалі - одержали від народної влади люди, сповнені до трудящих на­

дяться

же

цим

під

листі

ринку .

на

19.50 Телевізійний журнал сЗнан­ рейшли надра землі. Це відкрило минулому 9 чоловік з 10 не вмі- І'Я». 20.30 «Молодь заводу «Чер­

них

республіки .

додержан­

стану

* * *

другому

заголовком

безnеченість рисом на душу населення за рік підвищилась до

У робот-і латою п'яmкутною зіркою. Скинувши кайдани колоніаліз- ~ирокі мо~ивості для успішної ли читати і писати, тепер майже говорить му і створивши свою народно-І вІДбудови 1 роз~итку народного повністю ліквідовано неписьмен­ відсутні

У

за

кuнтроль

санітарного

-~-~~ ВО.%ЧОЮ культурою. Середня за- Дивіться телепередачі

З~КрР.Ма ucoлt, а ~а складІ 11 ХОЧ'\ лось французьким колонізаторам , го Союзу, Китайської Народної бових закладів . В'єтнамський народ вщбавдяи. Правшння не враху- які розв'язали війну проти мало- Республіки та інших соціалістнчвало,

голов­

мали місце . зані факти дійсно Директора ринку тов . Лобка зо ­ бов'язано в 5-денний строк від­ вести постійні місця для торгів­ лі

післявоєнні роки чотири За уряд народного В'єтнаму здійснив

редакції

до

ням

революції ряд революційних заходів : завер- 3?3 кілограмів проти 230 кілогра­

прапор

Червоний

піднявся

У т.

ває .

Реснубліку В'єтнам . Над країною зував великі nідприємства, трансзійшло сонце свободи , переможно nорт, засоби зв'язку, порти, кана-

Дещо у доповіді, а ГОЛ()ВНИМ чином у виступах вказано було на

гівля сільгосппродуктами провади­ ться в антисанітарних умовах .

зня·

його

тверезим

коли

рідко

посилити

«Стахановець» в газеті серnня, nовідомлялось про те, що на гоголівському ринку тор­

Демократичну шив аграрну · реформу, націоналі - МІв при пануванні колонізаторів.

було проголошено

шовкові та інші тканини.

прийдеться,

роботи

с. Русанів .

не свято. В цей день, у 1945 році, в результаті п~ремоги серпневої

-

цієї

15

НАРО ТІНИ.іі в~GТНАМ

тисячі карбованців біль- відзначив своє

646, 7

бо

ти,

з

і

щеному

.У братніх соціалістичних країнах

В'єтнамський народ 2 вересня

ли різних товарів на З мільйони

видно,

призначи·

час і але

вартовим ,

ли

пиячив.

бо

зняли ,

таблич­

відповідні

рядах

на

ти

Гоголівською Завідуючому ки . доручено лікарською дільницею

---------------~·~---------------

Троєщині,

Броварах,

Вигурівщині і Княжичах, прода-

-

Пройшов деякий

Збори уповноважених

в відома санлікаря• сДо листі під таким заголовком , вмі ­

бригадиром в

Ілля Топіха

колгоспі

І. Шусть.

НАШИХ ВИСТУПІВ

СЛІДАМИ

СХА.ИЕНІТЬСЯ! Був

І. Попович, М. Миронець,

-

В. Поnотняк.

б ути ?.

• на редакщє, порад,пе, як

Викос іть мені траву, тоді \ м. Бровари. буде , - відповів електрика -------

дуети.

уповноважс- uотою працівників прилавка. Не

інформацію про роботу 5-го з'їз-

• вщремонтуватп

u якнаишвидше

Перший концерт, вдаштованиИ ~ 0 у минулий вихідниИ день, прой-

пайовиків Броварського залучена до цього і громадськість . споживчого товариства . Обрано 30 лавочних комісій, аде

До кого ж нам ще звернутися

« Марш це із-за електромонтера Ф. Дем-

~ куст калиньr», музичні інсценів- електролінію .

g ки,

учитель.

ГоJос споживачів Відбулися збори

цієі

до

Байдуже ставиться

каганці . Так триває більше двох нію, аде там сказали, що це по-

ФФФФФ0000Ф0000000ФФФ0ФФФ00000Ф00000000Ф000Ф0Ф шов з успіхом.

них міського

вечір, нам Ф. Демченко після дРкількох

настає

тільки

Коли

СРред них

зборах. Ф червонопрапорного

Г. Ме•веденко,

Середня школа, с . Гоголів .

0 Ф

Викосіть траву-буде електрика

З іиіціативи комсомольської ор- Ілліча » (с. Зазим'я), що розта-

gІ ряд пісень.

учнів, батьків. Прояви такого нездорового ставдення до праці

~ повинні і будуть осуджРні .

(Фотохроніка РАТАУ) . А. Фатєєва.

більш як в 100 будинках кол- нагадувань йому про ррмонт .'liгоспників бригади артілі « Шлях нії.

g якого входить 25 дівчат . КРрує g ним Майя Сокуренко . Розучено

сказати : декілька учнів старших класів не виробиди

~ тики. Про них ітиме мова на класних і шкі.'Іьних

астрограф

роботи .

нічної

3

~ передбачено бу до, згідно шкільного плану виробничої лрак-

0~

готу­

ганізації семиполківського кол- шована в Броварах, по вулиці справи і правлінн.r. млгоспу. госпу ім . Леніна нещодавно ство- ім. 8-го з'їзду Рад, замість яс- Просили міськкомунгосп, щоб до­ ~ рено молодіжний хор, до складу І кравих едРктролаМП()ЧОК блимають поміг відремонтувати електроді­

Потрібно, проте, при

про них думки.

~ госпники найкращої

___

Хор дівчат

0

Виробили наші вихованці понад 2 тисячі трудоднів і У сусідньому гоголівському колгоспі « Перемога » . І тут код-

% цьому 0

колгоспу і партіііної

правління

оголошуємо їм від імені

організації щиру подяку.

(злі·

Івахненко

Фото

багатотиражної

газети.

с . Зазим'я.

співро­

Бакланов

Г.

семикамерний

ють

для

ін.

та

наукові

С. Д . О.

та

швид-

їх

них

до

С. Рмнсенко,

редактор

30 Ф g g g

ко 6 тисяч трудоднів і одержують з артільної каси понад 40 тисяч карбованців . За їх старанну працю, що принесла велику користь колгоспу у напружений час польових робіт,

0

g

фо то :

зборах.

0

всюди , де того

пасіці -

рипницьких фермах, в саду, на

Н а

Ф ня будІ' обговорено на загадьно­

g там не працювали нинішнього літа учні. Вони були на різно-

0 0 0

нідегань

біmики

клас-

4

кість,

ва)

них кімнати для середньої шкоФ ф •1И. Найближчого часу це питан­

але немає такої, щоб

Колгосп наш багатогалузевий,

-

добудувати

шоб

жання,

« Червона У краіна »

визначати

метеорів ,

0 матеріалів. ф бу дівельних 0 Трудящі седа висловили поба­

фотографії

одержувати

можна

залом на заг()Тівдя

ін­ яких

допомогою

з~

струменти ,

у наступному році спорудити но­

Хоч остаточні nідсумки •е не обиароАувані, але вже

астрономічні

встановлено

вирішено

станції

На

року.

геофізичного

На кошти сільської Ради і кол­

3 « Шлях Ідліча » 3 госпу ~ сільський клуб з 3 вий 350 місць. Розпочата

7-10

ро­

наукові

тривають

ситету

боти за nланом МіЖнародного

чисте відкриття .

шкідьнііі садибі до початку занять і під час перерв між уро-

0

станції астрономі ч ній На Одесь !< ого державн ого у нівер­

і Іtімната з стедажами для книг.

На 15 вересня призначено уро-

можна було щораз почути у перші дні навчального року на

голова артілі

ДО МІЖНАРОДНОГО ГЕОФІЗИЧНОГО РОНУ

У ньому хороший читальний зад

ф

125!

що, наприкдад, сказав

про культосвІтнІ заклади :

*

А ти, Перерва, скільки?

класів, ділилися думками, ками. Учні, переважно про nроведені ЛЇ'І'Ві канікули, роботу в колгоспі. *g враженнями 0

і1

Піклування

Закінчt>но капітальний ремонт. ! приміщення сільської бібліотеки. '

260!

-

3

***

00000000

І Ваня Листопад не без гордості заявляє:

**

П'ятниця, 1.2 вересня 1958 року.

СТАХАНОВЕЦЬ

N2 138.

І<иівськоrо обласного управління культури.

ського району.

----------------Зам.

3735-2500.

109 номер 1958 рік  

109 номер 1958 рік

109 номер 1958 рік  

109 номер 1958 рік

Advertisement