Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ [(РАІН, ЄДНАRТЕСЯt

РІІ 8lдавв.

СТЯХАИОВ[UЬ

ХУІІІ

Успішно

109 (1247) НЕДІЛЯ

Сільськогосподарський рік­

11

бойове

ВЕРЕСНЯ

Орган Броварського раАонноуо комітету КомунісТИЧНОі партіІ УкраІни та раАонноІ Ради депутатів трудящих КиІвськоІ області

1955 Ціна

Різко посилити темпи збирання і силосування кукурудзи

15

завершити

р.

завдання

колгоспників і механізаторів.

коп.

По НАШІЙ БАТЬКІВЩИНІ ПРИЙОМ ДО ШКІЛ ФЗН

в молочно-восковій стиглості з русанівського колгоспу імені

Сталіна повідомляють: погода стоїть так.а·, рудза

швидко

може

що

KYIty-

ко

популяризує

постанову

порту для доставки їх до силос­

джає, ніж буває в Itолгоспі.

них споруд. ОрганіЗQВ3НО ДВО­ змінну роботу на силосуванні.

рання

всі сили і засоби На масове зби­ рання овочів, картоплі, що друж­

но дозріли.

Справжній, господарський під­ хід до справи. Створюючи у ці ,lljнi належне напруження На збира/{­ ні і силосуванні КYltУРУАЗИ, &OJIгосп i~I. Сталіна вирішує, та.ким чином, успішне проведення всьо­

го комплексу польових робіт, за­ криває кан3.0'ІИ для втрат врожаю

городини, картоплі, забезпечує худобу найціннішим кормом­ засилосованою в МО­

лочно-восковій стиглоеті. У той же день, що в Русано­ ві,-9 вересня перевірили вико­

нання к.омплексу ПQ,'ІЬОВИХ робіт

у гоголівському колгоспі ім. Мо­ лотова. І тут, як і всюди, куку­

ру дза швидко досягне повної воскової стиглості, 3.о'Іе темпи роз­ юльного збирання та силосуван­ ня в декілька разів нижчі. В

колгоспі ім. Сталіна КО.1ІгосПВ:И­ ця наламує і виносить до місця вантаження тонну МЧіанів,

а в

артілі ім. Молотова-2-3 цент­ нери. Такі ж, з дозволу сказати,

темпи і на силосуванні.

ництво кукурудзи в Нічого схож()го

році.

1955

немає

в

артілі

ім. Молотова, де голова т. Андреєв часто саме в ці дні більше роз'їж­

Аналіз і

ходу

роздільного

силосування

зби­

кукурудзи

колгоспу

т.

Хазан

мається

усуненням

того,

що

за­

важає високим темпам і відмін­ ній якості робіт.

Підмосков'ї. Тисячі тонн вугіл-/ при ВИІїманні вугіюІЯ звичайним

ля за рік видають таким методом

збира.ння і еилосува.ння кукуруд­ зи в молочно-восковій стиглості, на допомогу багатьом колгоспам раїІОНУ приходять у ці дні робіт­

ники і службовці-представники шефських КО,1е:Itтивів. Обов'язо~ керівників колгоспів, партійних організацій-допомогти їм швид­ ко освоїти роботу, за.'ІУЧИТИ до активної уча.сті у соціалістично­ му змаганні за успішне виконан­ ня ~тавленого завдання.

Спільними силами

Itолгоспни­

допомозі шефів

різко

посилимо

темпи розді.lIЬНОГО збирання і си-

стиглості.

римо міцну кормову базу ДJIЯ тва.­

ханізаторзми всі виробничі

ринництва.

ПЕРШУ

Па найбільшій новобудові п'я­ тої п'ятирічки-Мінському кам­ вольному комбінаті стала до ладу перша технолоriчна лінія пря­ диіьного виробництва. В дію вве­ дені високопродуктивні чесальні, стріч:&ові, гребенечесальні, рів­ ничні та інші машини. Змонтова­ но близько 1О тисяч веретен.

нададуть

ПРОДУКЦІЮ

Майже половина їх уже працює. Випущена перша партія шерстя­

Ео.'ІГОСПИ

~'країни

Достроково виконали державний жують -500 план хлібозаготівель

Почадася ~'CTaHOBKa

верстатів

ткацької фабрики.

Поряд

з

комбінатом

виросло

впор.ядковане містечко текстиль­ ників.

госпи республіки взяли на себе ::ІОбов'язання :!"Дати державі понад план один міJІЬЙОН пудів зерна. В рахунок цієї кількості вже здано

300

тисяч пудів хліба.

збирають збирає понад

І бшьше центнерІВ

-

сяч пудів хліба. Здача хліба державі триває.

600

центнерів цук­

рових буряків з гектара.

Цукрові заводи республіки по­

KOpet-

ряків нового врожаю. Цього року

Колективи піДПРИ6МСТВ промиrлового управління «Станіслав­ нафта» готують гідну зустріч ХХ з'їздові КПРС і ХІХ з'їздові кп· України. Вони достроково завершили дев'ятимісячну програму ш, ВИАобуванНІО нафти. Сотні тонн рідкого палива вже видано в рахунок жовтневого завдання.

.району,

о лаСТІ,

лани

Кіроводепута-

185 мі. . . . 67 МІ. льиоНlВ ПУДІВ цукру-на ~. . .. .

та Верховної Ради УРСР, учасни- льионш ПУДІВ БІЛьше, шж було Всесоюзної

сільськогосподар- ~виробдено в найбільш урожайно­

ської виставки Палагії Громійчук му

25 25

позички

обзаведення,

на

гос­

оплатять

витрати по переїзду членів сім'ї до місця роботи.

Пам ятник Т.Г.Шевченку в Сталіна урочисте

8

вересня відбулося

відкриття

пам'ятника

ВeJlИR{)МУ синові українськ.ого на­

роду Т. Г. Шевченку.

Пам'ятник Т. Г. Шевченку, ви­ сотою

8

метрів,

вересня радянський

муть Д~HЬ танкістів. свята

1951

році.

установлено

в

народ

в

Для

допові)(ачів

і

бесідників

частинах

орга-

проводяться· тив спеціальний блокнот.

бесіди про славну історію броне-

п'єдесталі з червоного поліровано­ го граніту на весь зріст височи'l'Ь бронзова фігура поета з книгою

Тарас ШевченКD

1814-1861 у верхній частині

постаменту

бражає героїв

творів

що відо­ поета.

В

центрі бареЛЬЄфа-Шевченко чи­ тає свої твори російським реоо­

До наступного свята Державне люціонерам-демохратак М. Г. Чер­

та.нкових і механізованих віііськ

Радянської Армії, про героїзм тан- видавництво образотворчого мискістів у риКИ Ве.'ІИКОЇ Вітчизня- тецтва ної війни.

імені

циліндричному

Центра.lьниіі комітет Всесоюзного -бронзовий барельєф,

Па честь доброві.1ЬНОГО товариства сприян­

первинних

бібліотеки

Па

в руці. Па п'єдесталі напис:

нізаціях ДТСААФ Москви і вій- ня армії, авіації і флотові випусськових

динку обласної Крупської.

вересня-день танкістів

і його Збройні Сили відзначатицього

Нафтовики виконали дев'ятимісячний план

б

граДСЬКОl

*** Колгоспи Гродненської області достроково виконали

державний план хлібозаготівель і вирішили здати держаl!і понад план 570 ти­

і

~ к~жного гектара. по 4001 чали приймання і переробку бу­ новій частині міста поблизу бу­

Голованівеького

ці

підприємства

також

подарське

ВСталіно

нів. У колгоспі імені Маленкова, заводи дадуть не менше

жавний план хлібозаготівель. Підрахувавши свої можливості, кол­

на

ної пряжі.

НА УКРАІНІ ПОЧАТО СЕЗОН ЦУКРОВАРІННЯ високий урожай цукрових буря-

на­

тисяч карбованців з погашенням протягом семи років. Міністерства

МІНСЬКИЙ КАМВОЛЬНИЙ КОМБІНАТ ВИДАВ

ІІІІі.оли,

вих нафТОВИХ свердловин. З по­ ним у запас, після закінчення ча'l'КУ року на промислах управ­ шкіл трудових резервів підприєм~ ління введено в дію сімдесят бу­ ства і будови міністерств нада­ рових-на 15 більше, ніж пе.­ ють позичку на індивідуальне редбачалося завданням. житлове будівництво в розмірі 10

ків. Багато бригад і ланок одер-

Колгоспи і радгоспи-чувасыtїi АРСР достроково виконали )l,ер­

Ті, що закінчили

правляються і\ЛЯ роботи 'за спе­ будови. Військовослужбовцям, звільне­

Сімдесят нових нафтових свердловин Погоджена робота видобувальників і прохідників забезпечує колективу управління «Андіжаннафта» , Узбецької РСР, дос трокове введення в експлуатацію но,..

Ство­

рішує разом з бригадирами, ме-

способом.

ціальністю

Враховуючи особливу відпові­ дальність періоду роздільного

чері, оперативно, по-діловому ви- ло'!но-воскової

понад

вої промисловості та інших галу­

Гідравлічне видобування вугілля

б6Зпосередньо в полі вдень і вве- лосування кукурудзи в стадії мо­

пи-

M~KB~. Недавно ~ Центральному парку культури і відпо­ чинку ІмеНІ Горького ВІДкрилась виставка «10 років народно-демо­ кратичної Чехословаччини». На 3 нім к у: відвідувачі виставки спостерігають роботу шовкоткацького верстата, встановленого в одному 3 павільйонів

тів, солдатів і матросів, звіль­ нюваних у запас, з Радянської Армії і Військово-Морського Флоту. Гірничопромислові школи го­ тують кадри для вугільної і гір­ ничорудної промисловості. Шко­ ли ФЗП випускають робітників для металургійного виробни­ цтва, будівельної індустрії, лісо­

зeй народного господарства. Строк виставки. навчання-шість місяців. ще організована робота, ніж у Фото Е. Євзерихіна і А. Батанова. (Прескліше РАТАУ). Приіінятим до шкіл трудових багатьох артілях зони Бровар­ ~------------а> резервів з числа звільнених у за­ ської МТС. У тоіі час, як. Боб­ пас військовослужбовців виплачу­ рицька МТС, щоб приск.орити ються одноразова допомога в сумі темпи Збирання кукурудзи, пet­ Більш як у два рази порівня- пrахти Кузбасу: «ПОЛЬІсаевсJtaJl 200 карбоваЮ{ів і стипендія по реустаткува.лз. ряд зернових ком­ байнів, у Броварській МТС цього ПО з першою половиною минулО>- северн~я» і «ТЬІрганские укло­ 1ОО карбcrванців пр()Тягом пер­ своєчасно не зробили. Керівний го року зросло в країні видобу- НЬІ». Всі вугільні підприємства, ших двох місяців навчання. Їм та­ апарат Броварської МТС (дирек­ вання вугі;шя з допомогою води. які працюють з допомогою ВОДИ, кож оплачуються роботи, вико­ тор т. Сухоруков) більше всього Шахти і розрізи, що застосовують даду'гь до кінця цього року по­ нані n щ)оцесі виробничого нав­ відзначає недоліки в колгоспах і гідравлічНl1JЇ спосіб, діють уже в над 2 мільйони тонн палива. Йо­ чання. Учні забезпечуються без­ кількох місцях країни, в тому то собівартість при цьому в чо­ платним харчуванням, гуртожит­ менше всього праItТИЧНО зай­ числі в Сибір~', Середній Азії, тири 3 ЛИШRОМ рази ниж.ча, ніж ком, обмундируванням.

ків, механізаторів, при активній

Чому такиіі контраст? В Руса­

го навч.анпя і гірничопромисло­ вих школах нрова,диться прийом військовослужбовців сержан­

додаткову оплату праці за вироб-

Протягом трьох днів, але не піз­ в стадії молочно-воскової стит­ ніш як до 14 вересня, викона­ лості показує, що, хоч не все га­ ІОТь план збирання і силосув3а­ разд і в окремих колгоспах зони ня кукурудзи молочно-восItоиоі БоБРІЩЬКОЇ МТС, щютетут кра,.. стиглості і негайно переключать

у школах Фабрично-заводсько­

ЦК

КПРС і Ради Міністрів СРСР про

нові голова

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

тації, щоденної стінгазети широ­

повної воскової стиглості. Щоб не упустити строки для збиран­ ня і силосування її в молочно­ восковій ститлості, правління і паvтійна організація вжили ряд заходів. Збільшили кількість лю­ дей на .'Іаманні качанів, транс­

кукурудзою,

ЗВІЛЬНЮВАНИХ У ЗАПАС

тання. Партійна організація з до-

помогою <ігітаторів, наочної агідосягнути

всіх

шакати.

випустило

кольорові

нищевському

і М.

О. Добролю­

бову. (За

повідомленнями ТАРС і РАТАУ).


СТАХАНОВЕЦЬ

2

т===ПАРТІЙНЕ

Недіпя,

Підносити педагогічну майстерність учитеJlів

вересня 1955 року минуло років 3 дня народження ви­ датного україиського драматурга, талановитого

хи меда.'ІЯМИ ВСГВ. Але в світлі

самі за себе говорять-май&тер- нових навчальних програм, що ність ряду пе;щгогів ще низька, знаиомлять учнів з застосуван­ чимало недоліків у роботі комсо- ням законів науки в щюмисловос­ процента і становила. на к.інець мольської та піонерської організа.­ ті і сі.'ІЬСЬКОМУ_ господарстві, за­ минулого навча.'lЬНОГО року 94,9. цій. На партійних зборах протя­ значили виступаючі, зроблено ще Справжніми маистрами CBO€Ї ГO~I рок)' про це часто говорили, дуже мало. Слід пожвавити ро­ справи ПО&азала себе група вчи­ але дііі:ових заходів, щоб позбути­ боту і таких гуртків, як історич­ телів, які забезпечили у семи ся цих недоліків, не було вжито. нии, юних туристів, Що в мину­ класах, в тому числі трьох деся­ Директор Требухівської ш&Оли лому навчальному р()ці в обох тих, успішність' всіх без винятк.у т. Салганик недостатньо вимогли­ школах були занедбані.

ми і грунтовними

стали

знання

з усіх предметів у обох ШlОлах.

ПРО все це йшлося в звітах сек.ретарів парторганізацій і у

виступах комуністів на звітно-ви­ борних партзборах. Але слід від­ дати належне учасникам зборів­ вони критичН'о

і

самокритично

проаналізували діяльність шк.іл за звітний період, звернули ос­

пускників. 3а допущені не}J.оліки

За звітний період комуністи обох шкіл, більшість безпартій­ них учителів самостійно працю­ вали Ha}J. підвищенням свого ідей­ ноТо рівня і l\ілової кваліфікації.

у підготовці до нового навчаль­

Але па.ртійна організація не здій­

ного рок.у критикували також ди­

снювала

математики,

зокрема

cepe}J.

ви­

систематичного

агітколективах.

бачають тісніший зв'язок школи

тlсний зв'язок між

з життям, з прак.тикою, вихован­

батьками. Це доп()може поліпши­

учителями і

позашкільну роботу, нав­ ня в дітей трудових навиків, ши­ ти рокого впровадження елементів чально-виховний процес у кожно­ завдання, на недоліки в роботі політехнізації. Партійні організа­ му класі. шкіл і окремих учителів. ції, педколективи на чолі з ди­ У своєму наказі новообраним І це цілком вірно. Адже, к.рім новну ува.гу

на не вирішені ще

наведених вище показник.ів, бу­ ли у звітах ЦИфри, які не мо­ жуть

не

хвилювати

педколекти­

ви, партійні організації, батьків, громадськість. У Броварській се­

ректорами шкіл провели в цьому напрямі певну роб()Ту.

Організовано гуртк.и

по

вив-

секретарям парторганіза-цій (т. Білолипова Л.-Бровари, т. Левиць­

кий В.-Требухів) комуністи пО'~

ченню трактора. Вже третій рік ставили у

Требухівській

школі

завдання:

спрямувати

працює партійно-політичну роботу на ко­

редній школі залишилися на дру­ гий рік 60 учнів, у Требухів­ ській-4 7. 3 ряду предметів у

гурток юних садоподів, учасники рінне поліпшення

багатьох класах переважають по-­

пі. Обидві школи по праву пи-

комуністичпо­

якого мріють працювати за цією го виховання учнів; добитися ус­ спеціальністю в рідному колгос- піш~ого здійснення нового учбо­ вого плану і програми.

шаються своїми юними мічурінсередні оцінки. учасниками Всесоюзпоі Факти ці, зазначили у своїх цями виступах комуністи тт. Бойняк, сільськогосподарської виставки, І Тупалова., fончар (Бровари), Ков- нагородженими за }J.осягнуті іспі-

В. Пиндюра,

завідуючий відділом пропа-

ганди

і

агітації

райкому

КП України.

Драматург иаписав 18 п'ЄС, ба­ 3 яких, як, наприклад, коме­ дії «Мартин Боруля», «Сто ти­ сяч», «Хазяїн», і досі займають велике місце в репертуарі наших театрів.

..

На знімку:

------' До

уваги

партійних

с. В.-Димерка. Утворена шкіль­ Деревообробний комбінат. Брона паРТШRa організація. До її складу входять 5 членів КПРС, вари. Враховуючи побажання ря­ які працюють в середній і семи­ ду комуністів і безпартійних ін­ женерно-техні чних працівників, річній школах.

***

партійна

організація

при&тупити

до

Новий щомісячний журнал

,~Радянсь"а nреса и З /Ковтня 1955 року почне вихо, дити иовий щомісячний журнал «Радянська преса»-видання газе­ ти «Правда». На сТ'Орінках /Кур­ налу публікуватимуться статті з важливих питань радянської пре­ си, кореспонденції, нариси, фей­ леТОНlI, замітки, які висвітлюва­ тимуть діяльність редакцій цент­ ральних і місцевих газет, журна­ лів, киижкових та газетних ви­ давництв, радіо, підприємств по­ ліграфії. Велике

місце

відводитиметься

обговоренню творчих питань робо­ тн журналістів, систематично дру­ куватимуться

огляди

газет,

жур­

налів і інших видань, а також матеріали по обміну досвідом ро­ боти редакцій, видавництв, дру­ карень, про підготовку та підви­ щення кваліфікації працівників

«Трибуна книжка

промисловості.

працювати з

1

Гурток жовтня.

почне

кому партії по зоні Бобрицької І Збірник придбали всі первин­ МТС т. Дворового А., секретарів ні партійні організації району. -

-

-

у

бібліGТек.у

завітав

ці­

теорііта практики газетної, жур­ нальної

та

видавничої

роботи».

друку.

У журналі публікуватнмуться статті про іноземну пресу, вис­ вітлюватиметься діяльність зару­ біжних і мі/Кнародиих організа­ цій ~урналістів.

Журнал «Радянська преса:. роз­ рахований на широкі кола журна­ лістів, працівників центральних, республіканських, крайових і об­ ласних газет і журналів, міських, райониих, багатотнражиих і стін­ них газет, на партійних праців­ ників, працівників радіо, газет­ них і книжкових видавництв, під­ приємств поліграфії, паперової промисловості, поліграфічиого ма­ .шинобудування, а також на пра­ цівників розповсюдження преси, С1!удентів учбових закладів, які готують кадри для преси, та іи­ ших осіб, що мають віднош~ння до

преси.

Передплатна ціна 3 жовтня до кінця року-:-l0 карбованцІв 50 ко­ піЙок. Передплата на 1956 рІк прова­ 1 ЖDВтня 1955 року.

дитиметься 3

***

журналу висвітлю­

ватиметься виутріредакційне видавниче життя.

.

та І

••

Журнал покликании заиматися питаинями

перової промисловості, полігра. фічного машинобудування, підви­ щення якості й асортименту дру­ карських фарб та іншими питан­ нями, що мають відношення до

зміцнення

та

удоско­

налення матеріально-техиічної ба­ зи преси, поліпшення роботи па-

Розпочато передплату на журнал «Радяиська преса». Передплатити можна в кожному пошТ'Овому

відділенні району.

І. Товстенко, районний організатор «Союз­ друку».

"'r...."". . . . . . ."". . . __ . ..

f"'IIt,iI ..... "..... '""' ... "'._._ ... __ - ... _ . ".'." . ' . " " .. _. ."'.""' . .. " . .' . ." " . _ . . ._ . ."'._. _ _ _ _• • """'_ _""' . . ."._ ' _ • •"" ...................._"" ........... ""'-.:.... ...... ....... ""' ...

ПРОПАГАНДА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КНИГИ Взимку

«Що

історії преси», «Читачі про газе­

На сторінках

області». В ньому надРуковано первинних партійних організацій, статті секретарів райкомів пар- в тому числі колгоспу ім. Леніна, тії, в тому числі секретаря рай- е. Плоске, т. Рябова п.

-

один наш давній знайомий-кол­ госпник з артілі ім. Леніна. Він вважався одним з наЙак.тивніших читачів. Це був Тихін Михайло­ вич Селюк-завідуючий молоlI­

«Записна

гуртків по вивченню ек.ономіки ти і журнали», «Консультації з

Збірник про досвід масово-політичної роботи Державне видавництво полі­ тичної літерa!l'YРИ Української РСР випустило збірник. «Досвід масово-політичної роботи серед сільського населення Київської

журналіста:.,

кореспондента:.,

вирim:ила кавого в газетах і журналах:., «З

комплектування

організацій

і редколегій стінгазет

преси.

первинних партійних організаціях

І. Карпенко-КариЙ. ~------

У журиалі передбачені розділи:

у

режисера

гато

контро­

Потрібний більш

і

впливом російської революційно­ демократичної літератури, кращих традицій передового російського теаТру. Цей вплив і визначив демократнчний характер його тво­ рів, дав йому можливість, висту­ паючи на сцеиі, створювати хви­ люючі образи, підкоряти глядача своєю щирою і правдивою грою.

ректора та сеКРfЛ'аря парторгані­ лю над цим. зації Броварської школи тт. Ми­ Недостатня участь ряду вчите­ роненка й Білолипову. лів у громадсько-політичній робо­ Шк.оли перейшли на нові учбо.. ті, зокрема в лекторських групах, ві плани і програми, які перед­

артиста

-І. Карпенка-Карого (Івана Кар­ повича Тобілевича). Ного талант розвинувся під благотворннм

СЬК()ІЇ середньої школи добився певних успіхів у роботі. За рік успішність учнів зросла на 6,9

добилася і Требухівськ.а середня ШItола-94 проценти за минулий навчальний рік. Більш глибоки-

року

10

і ТребуХіВСЬКОї середніх шкіл)

вий до окремих викладачів, і це призве.'!о до зниження успішності з російської та української мов,

1955

110

(На ЗВітно-виборних партзборах Броварської

учнів. Дальшого зростання успішнасті

вересня

Irн=: календар 1 І. Карпенко-Карий

ЖИТТЯ

Педагогічний колектив Бровар- басинськии, Левченко (Требухів),

11

тріБНО,-заспокоювала своїх по,tруг одна з найстаріших і найтрохи необережно вразив кого. авторитетніших доярок. І треба сказати, самопочуття Але, як розповідає тепер

.n;и, а й всього колг()спу. Роль же шли до висновк.у, що найдоціль­ кормодобувної бригади при цьо- ніше посія'ГИ 50 гектарів кук.уму не тільки не знижується, а, рудзи, ЗО-кормових БУРЯJtів, навпаки, підвищується. Вона не 20-гарбузів, бли3'ЬКО 50 гек-

приємне. Ясно стало,

були якісь

фермеькій ділянці, а й підв03ИТЬ

добре росте на наших землях.

Довелося разом з сухуваті. Навіть розділи, де Р03заново к.охплект повідалися біографії, про трудо--

корми худобі, взимку вивооить гній, а депо працює безпосе-

Тоді і кормодобувники, і до­ ярки взяли зобов'язання вивести

редньо на фермі.

IWJ['rосп по надоях МОІІока на од-

у мене в ту ми'lt. було не дуже т. Селюк, перші читки, що їх лише вирощує врожай на при-І-тарів- люпину, що, як. виквилося,

люк правий. ним дібрати

що т. Се-

проводила зоотехнік,

но-товарною фермою.

&ниг для пересувки на ферму.

Ходять чутки, діловито почав т. Селюк,-що ви почали пере­

Днів через два їх віднесли. ли, не виявляючи особливого заНайцікавішою була остання не з перших місць у районі. Частину відразу роодали на рук.и, хоплення. чИ'i'Rа книги-про те, від чого І треба сказати-д;ружна роа деякі залишені в зоотехllїК3. Та ()Т перейшли до основних залежать високі удої м<щока. бота вже принесла перші ПJЩЦИ.

сувну бібліотеку, а з нами чо­ муоь не порадилися. Тому хотів

Справа в тому, що вирішили розділів книги. YBara доярок поВсі погодилися, що головне в За 11 місяців надоєно молока на влаштувати колективну чиТltу ОК- мітно зро&Та.ч:а. ДеЯJtі тверджен- БОРО'l'llБі за підвищення продук- кожну корову більш як на 500

-

уХОмплек.товувати

МЯ

нас

ремих брошур, де розпові}J.алося про передовий досвід кращих тваринників країни. не На перший раз зоотехнік

би зараз подивитися, що дібрали. Ми показа.m відібрані брошу­ ри, книги, журнали.

- Я так і знаВ,-ледве ВИГУRНув завідуючий фермою, коли переглянув літературу. -

«аукові трактати з пита.в:ь ЗООJIО­

ня і думки, вичитані з к.ниги, :rивності худоби-корми і порідвони стади аналізувати, обгово- ний скла.д стада. Але звернули рювати. Особливо довгенько зу- увагу, щО Є. Кириченко і Н. Репинилися над тим місцем, де го-- 'ва особливо наголошуІОТЬ і на

Черкаської області, про іх доевід роботи. - І ото доведеться нам вислухувати, аж пок.и дочитаєте її

ці, а іі:: під умов роботи, ві,ц то- важливих заходів, як-от: зап обі- ву увагу приділили заходам по

го, наскільки економічно міцне гання яловості, організація режигоспо,царство колгоспу. му годівлі, догляду, запроваджен-

пропаганді книг

як кажуть., затамувавши подих.

орієнтуємо на те, щоб

Після цього усі сл)':хали книгу, ня найкращих методів доїння.

Коокне твердження не лише МНезабаром після того, як проментували а й розглядали з ТІЄІ читали цю книгу,-«7828 кілоroчк.и зор~ чи не можна засто-- грамів молока від к.ожної корови сувати це 'на фериі. І на рік», на фермі була прове,це. Особливо сподобалася думка на виробнича нарада. Запросили

Щ, анатомії свиней і овець. Це теж потрібні книги. Але щоб нав­ читися будь-чого, хоча б чи­ до кінця? - Ну, це справа Ba.ma. І Є. Кириченко і Н. Реви про те, тати, треба з азбук.и почина­ ти. Оце Jl вам все по--щирості - Та ЩО так АОВГО бa.laкaти що зaroтiВ.lи Rормі~права ие сказав, -даруите,

В:OJШ,

може,

літрів проти торішнього. Доярка о. Миронець посіла друге місце в зМШ'знні J;ОЯРОк. району, в ряди передовиків вийшли Я. Мельни-

М. Матвієнко вибрала брошу- ворилося, що успіх доярок зале- тому, що підвищення молочної ченко, М. Постол, Ф. Скиба. ру в хорошій зелепій обкладин- JQITb не лише від їх любові до продуктивності корів в неабияЗараз у плані роботи бібліоте­ ці. Вона зразу привернула ува- справи, знання і старанної пра- к.ій мірі залежить ще від ряду ки на четвертий к.варта.л особли-

Не подобається мені все це. - Чому?-запитали в нього. гу допитливих дівчат-,цоярок, - Ну, скажімо, та!.. У на& вони зацікавилиси: на фермі хто працює? Доярки, - А що то за книга? скотарі. І література нам потріб~ - Це розповідь про знатних на, перш за все, про їх роботу. А доярок колгоспу «Більшовик», в цих комплектах пер&~но все

ві шляхи героїнь, доярки слуха-

і членів кормодобувної бригади.

Разок обroворИJIИ плани виро-

-читати так чита.ти. раз це по- JlИJПе ОЮlоі &ОРМОАобувпоі бриг&- щуваИИJI кормових 1іу.lЬТУР. Дій-

досвід.

Всіх

про

передовий

наших

активістів вони

не

лише розносили книги чи влаш-

тов ували голосні ЧИТltИ, а й невпинно пробуджували в тих, ROro обслужують, Jlюбов ,цо к.ниги.

Я. ІванІВ, завідуючий С. В.-Днмерка.

бібJlіО1екою.


He~lna,

вереснн

11

1955

року

СТАХАНО8ЕЦЬ

УСПІШНО ВЕСТИ ВСІ ПОЛЬОВІ РОБОТИ

** переоблцднали

Як

для збирання кукурудзи молочно-воскової стиглості понад

1300 гектарів кукурудзи. Впер-

і замість

міліметри. два дні зібрав роздіJIЬНО

35Х35Х4

ньою площиною вверх на рухому

прзктично

машини? На

переобладнали

'граНСПОР1'ері

при-

косу.

Для притискуванRЯ кіс збіль­

йомної &амери кожного комбай-

шили кількість лапок до

пла.нок, тобто поставили додаТКQ-

довжина на

на

вдвоє

9

штук.

збільшили кількість Т.овщина кожної лапки на 2, а

во по 16 штук. ШтифтИ на деках вЦтягнули і загострили,

надав-

10

міліМе1рів більша.

Переобладнані комбайни працю_ Ю'І'Ь

в

колгоспах

ім.

Леніна,

ши їм: ножоподібної форми, реше- с. Жердова, ім. Ка.гановича, та першої очистки оббили листо- с. Рудня, ім. Леніна, с. Сем:ипол­

вим: залізом товщиною

в

мілі- ки, та інших. ' Вони направлені

метр.

також в артілі ім. Леніна, с. Плос-

Щоб лучі м:отовила краще за- ке, ім. Кірова, с.

хвачували

стебла

к.ожне з них подовжили на 20

сантиметрів. Крім цього, на них додатково поставили нок.

М

3аворичі,

кукурудзи, ім. Orаліна, с. Калита.

по

отовила висунули

5

пла-

Т'~

М. Ножно,

головний інженер БОбриць­ кої МТС,

вперед

-------

М

О

снач,

механік по комбайнах.

ЗАКІНЧЕНО Сl8БУ озимини Рільничі бригади в співдруж- рехресним способом. 3'явилися ності з механізаторами закінчили

сівбу

1000

озимини.

Посіяно

.

"

дружні сходи озимини.

понад

гект.аРІВ жита l.пшеНИ~І, у І

'І'ОМУ чисЛІ на частиНІ ПЛОЩІ пе-

О. Xono~, агроном.

гектарів стебел цієї ку.'Іьтури передбача.10СЬ планом. Перевик()разом з качанами. нади ми завдання і по виведенДuбре працює комбаіінер Ми­ ню нових бджолосімей, по одеркола Дяченко. Він за сезон зіб­ жанню воску, виготовленню стіль­

8

рав урожай зернобобових куль­ тур на 485 гектарах, у тому

гектари греч­

104

к.и, значно перевиконавши норму.

О. Борщ. с. Семиполки.

***

шуючи

сівбу

тракторна

МТС,

с. Требухів.

*------------

ВаЖ.lиве значення в забезпе­ ченні

'тідьки рами, що їх покривають

бджоли. Лише у випадк.у, коли

рамок.

хорошого

медозбору

має

омшаник дуже тешrий, можна в

гнізді залишати на

2-3

рамки

натися вліт.ку, але думаю, що й

більше, ніж займає кадь бджіл. При цьому кожна рамка повинна. бути не менш як наполовину за­

зараз не

п(}внена

правильна

організація

ЗИМІВЛІ

бджіл. Робота повинна розпочи­ пізно

звернути

увагу

3авер- та:Іі їх роботи.

озимини,

бригада

никових

стільдиків. Дуже важливо вміло провести останню-осінню ревізію кожної сім'ї. У гніздах слід залИlПИТИ

печатним

медом.

Тоді

молодих пасічників на деякі де- бджолам взимку чи навесні не

Копгосп І·м. Мanеннова.

п'ята

Бобрицьк.ої

щО обе.1IУЖУЄ артідь, роз­

треба

Хороша кормова база, як відо-

мо, основа

розвитку тва.ринни-

рамку.

переходити

3араз

треба

з

рамки

особливу

на

увагу

цтва. Це відноситься і до бджіл. звернути на те, щоб бджоли з горнула підняття зябу. Під ярий Якщо пасіка :,!;обре забезпечена сильних сімей не пограбували ма­

клин під\'отовлено 330 гектарів. Трактористи Микола Артем'єв та Андрій Пилипенко трактором «ДТ-54» при нормі 6 щозміни ви­ орюють по 6,5 гектара і більше. Перевиконують змінні завдання Дмитро СИ.'lко і Григорій Рудоба­ ба., що працюють на. тракторі «ХТ3-НАТІ}) .

Колгосп ім. Хрущова,

------------~.

4

ри кукурудзи. Він також скосив -маlЇже на: третину більше, ніж

числі скосив

річкових плавнів, чи навіть зви-

чаііна підгодівля. Стимулює від­ кладання яєчок в осінній час меду з гекта­ дuсі~{ей більш як півтонни меду перенесення бджOJIами

них

проводять колгоспники, збираємо На вугольнику прикріпили сег­ кукурудзу переобладнаними ком- менти .коси, обернувши їх ниж­ Як

калитянського колгоспу Ім. СталІна)

Працювати пасічником став, дується залежно від конкретних як, тільк,и у селі організувався умов. Туг і вивіз бджіл до осін­ колгосп. Якраз цього місяця спов- ніх посівів-медоносів, до при­

Колгосп ім. Леніна. Працюючи няється двадцять п'ять років. Цього .'Ііта ланка, якою керую, по на переоблаДН<Lніlї машині «С-6», всій довжині його закріпили ву_ комбайнер Анатолій Козюба за (,держала від 56 головних бджоЗНЯЛИ пальці

ше цього року, крім ручного, яке го.'1ьни.к

байнами «С-6».

вісті

3 колгоспів

Артілі зони нашої МТС мають на максима.lIЬНУ довжину. O~o­ зібрати і засилосувати в стадії 'шсно з цим З різа.'1ЬНОГО апарату

Підготовка бджіл до зимівлі (3 розповІдІ Ф. Шевченка - пасlчника

* ОстаННі

комбайни

з

А. Иалowз. С. Світильне.

***

КОnГDCп ім. Сталіна. Тракторис­ ти Одександр Ско& та Василь Ри­ жий, що працюю'l'Ь на машині «ХТ3», почали збирати картоп­ лекопачем картоплю. 3ібраний урожай на перших гектарах.

В. Гайовий. С. Калита.

***

на зиму кормами, то при належ- ЛОСR.'rьних. Сдід вжити запобіж­ ному догляді бджоли блаГОПОЛУЧН\J них заходів і пр ()ТИ ОС. Це робить­ перезимують і хuроше розвивати- ся так .. Ко.~и на території па.сі­ муться навесні. Хотів би тільки І ки ПОМlчеш оси, застерегти, що

для бджіл

дУже

вити пляшки

всюди розст~­

з широким~ пши­

ваЖ.1Іива не дише &ількість КОР- ка.мИ. В них наливають ~ІДСОЛОДму а й його якість.

жену медом воду. ВраНЦІ, до вильоту бджіл, піднім:аються в по-

,

3араз пасі:ники мають ще й вітря перші оси, сідають на ще р.аз переВІРИТИ, щоб на KO~M Щийки пляшок і падають в них, не ШШОБ мед' з паддю або т.аКИIl,

де й тонуть. А к(}ли Іфигріє сон­

що мож.е взимку

це і починають вилітати бджоли,

скристаЛ1ЗУВ~-

тися: ВІд такого корму в бдЖІЛ то пляшки закриваlOТЬ пробка:ми. появляється велика спрага.

Що особливо важливо при під­

Відомо, що, чим сильніша готовці зимівників? ПеР'Ш за все, бджолосім'я, тим легше і 3 мен- щоб вони були чистими і сухими. шою затратою кормів вона пере- Вулики повинні захищати бджіл зимує. Але ча.сто трапляється, що від , ХОЛО;J;У і вогкоеті. Й хіцнз сім'я взимку знесилюєтьБажано на зиму в кожному ся і }l;3.Є процентів до 60 підмо- вулику зробити верхні льотки­ ру. Це залежить від віку бджіл. н:а. передній стінці пальців на Найкраще залишати на зимівлю два нижче верхніх брусків ра­

Колгосп ім. Будьонного. Доб- тих, що виводяться з яєць, від- мок. 3авдяки цьому залишається

рий урожай помідорів виростила

к.ладеІШХ бджоломаткою в кінці невеликиИ піврамковиИ

городня бригада артілі. На

серпня і першш половині верес- і бджоли, що заблудились, відби­

6

гек-

простір,

тарах зібрано і відправлено КИЯ-j ня. Такі бджоли, крім того, що лис,ь від каді, знову швидко по­

на.и понад 1000 центнерів. Од- л~гко ~ переносять зиму, і навес- вертаються до нього. нак останніх днів є перебої в ро- -Н! щДОоборе розвиваютьбс.я. Наприкінці х()Тів би заува.жи-

Успішно провадить роздільне збирання кукурудзи в стадії молоч­ но-воскової стиглості колгосп імені Молотова, ПРИМОРСЬКОІ'о ра­ йону, Сталінської області. До середини серпня було перероблено і закладено в облицьовані ями 450 тонн качанів. Більше 1200 тонн зеленої маси закладено в траншеї. Всі ці роботи в колгоспі механі­ зовано.

Н а з нім к у: трактор доставляє 3 поля до силосних траншей поїзд з гарб-причепів, навантажених кукурудзяними стеблами.

ЗА ВИСОКОПРОДУКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ

КАРТОПnЕЗБИРАnЬНИХ МАШИН "ТЕК-2" На колгоспних полях дозріває шестерень і натяжні зірочки ро­ високий урожай .картоплі. Своє­ дикових ланцюгів змащують че­ часно і без втрат зібрати його-­ рез кожні 2,5 години; через 5 одне з найважливіших завдань. годин-конусний роликовий під­ В розпорядженні Броварсь&ої ШИП ник рукава к.оробки передач; МТС 49 sартоплезбиральних ма­ через 1О ГО,J.ИН змащують крайні шин, з них картоплезбиральних підmипники основного елеватора; елеваторних машин «ТЕК-2»-41 підmИШПlltИ валика каскадного і картоплекомбаіінів-8. Якщо Ці елеватора і шариковий підшипник машини безперебійно працюва.ти­ МУ'1д, а колгоспи як слід обслу-

пром:іжноro валу біля передач. Зібравши 1О

бочих днів. Картоплезбиральні

ються гайки болтів струmyвачів,

.. . одержати по lЛьпtе таких ти, що способи підготовItИ бджіл БОТІ, бо НІ заворицька, НІ боб- бджіл, зараз потрібно за.охочувз- до зимівлі у кожного пасічника

РИЦЬ&а овочеперевалки не забез- ти молодих цьогорічних і ДEopiq-

багато чим різняться. Але можу

печують артіль тарою для транс-

них маток

портування помідорів.

яєчка.

з впевненістю сказати, що підго­ товка і проведення зимівлі бдmdл -це є, мабуть, чи не найголовці­ ше в догляді за ними.

В. Довгonоn.

,

посилено відкладаТIІ

Як це робиться? Є різні спо­ застосувати які рекомен-

соби,

с. Мокрець.

гатів тра.ктористи викопували по тори. Пояснюється тим, що в 3апорукою успіху на з6иранні 5-6 гектарів картоплі за змі- першій бригаді на збиранні кар- картоплі є зла.ro.~женість у роботі, ну. Там, де підбирання бульб бу-

ло організовано погано,

значно

соціалістичне змагання між иеха­

машини І бі.JIьше, ніж у третій; колгоспниці

топлі

працювало

людей

нізаторами і КOJIгосниками. В ми­

простоювали, бо керівІШ.ки кол- першої бригади раніше виходили нулі роки не всюди це було забез­ госпів, побоюючись, що незібра- на роботу і пізніше за.кінчували. печено.

на картопля залишиться на полі, насТiJЮВiJ,JIИ, щоб машини пра-

ляли

досить,

колгоспниць,

які

жаЙності. В наших

колгоспах, в

.коробки гектарів

«ТЕК-2» непогано освоєні наши­ в механізаторам:и. Встановлений к~ми трактористами правиль­

ний догляд забезпечує безперебій­ ну роботу машин.

Трактористи

Федір

Корнїйко,

особливо тих, що на середній стінці «ТЕК-2». ДосвідчеНі тра&­ тористи

перевіряють

кріплlШНЯ

було

зустріти

цювали не на повну п()Тужність. «ТЕ&-2», щоб протягом ~я за- топлі, бо заробітки у них на цій Добре організували підбирання безпечити її нормальну роб(Лу? культурі БУJlИ незначні. бульб у требухівському колгоспі Це залежить від проду.ктив'Інша справа зараз, коли в МТС імені Хрущова. Тут за.вжди виді- ності тракторного агрегату і вро- машин досить. Трактористу Д. Ру­

працювали с~гмлінно. умовах врожайності цього року, 3 перебоями працювали кар- треба закріпити не менше 40 жува.тимуть TpaKT~pнi агрегати, UlYГOплі, змащують колеса і до­ топлезбиральні агрегати в пухів- підбира.'lЬНИЦЬ. У передових кQЛособливо чітко організують під­ л,иваlOТЬ автол з солідолом у ко­ ському колгоспі імені Ватутіна, госпах при високій урожайності бирання бульб за «ТЕК-2», зби­ робку передач. Вони не допуска­ хоч машини були цілком справні. ка.ртоплі-250-300 центнерів рання каРТОП.'Іі на всіх 2800 гек­ ють перехрещува.ния вилок спо­ У колгоспі «Шлях Ілдіча», на гек.тарі і денном:у виробітку тарах з наявних в зоні МТС лучних шарнірів Гука. С. 3азии'я, на збиранні .картоплі машини 6-7 гектарів слід виПри роб(Лі м:ашини одгвинчу­ у 1-й і 3-й рільничих бригадах ділити до 80 чоловік. 2967 можна провести за 12 ро­ машини

Можна

Яку ж кількість підбираль- трактористів, які неохоче викоиу­ ниць К.'Іубнів треба. закріпити завали рuботи по вирощуванню кар­

працювали

тракторист

Миsола

банці, наприклад,

що

обслужує

колгоеп ім. ШевчеН:&а, С. В.-ДимеР&а, тільки за посадку кар­ топлі цього РОІСу на.раховано 148 ТPYДO~B. На них він одержує 370 кілограмів зерна. і 1036 карбованців грішми. Коли врахувatrи весь об'єм робіт, які тракторист виконав і може ще виконати на.

Високопроду.&тивна. робота к.ар- збиранні картоплі, то ВИЙ)ІД ЩО

Корнійко і машиніст Мпоха. Пет- топлезбира.льних машин багато в Рубанка має можливість зарооиру сенко. 3а сезон вони викопали

103 гекта.ри хартоплі. Але в пер-

чому заJ!ежИ'Гь і від вис(Yl'И ба-

ти на в"""'щуваИНl" "'·РТОПЛІ· не ~i'V -менше 300 ТРУДО}l;нів. Ta.Ri ж

цих болтів і наявність шплінтів mїй бригаді (бригадир Жовтоно- дилля картоплі. Сильно розвинуте можливості у кожного тракто­ через кожні 2-3 години. 3ібрав­ жеН:&О Н.) збирання картоплі бадилля затримує роботу машин. риста, ш'и 15 гектарів, втулки с.трушу­ тривало 22 робочих дні, що та- Там, де бадилля сильно розросТреба вжити всіх заходів, щоб вачів і роликів зasріПJlЮlOТЬ в кож не зовсім нормально; 3-ій- лось, його треба с.косити за 1-2 dвоєчасно провести збир&НШІ ~P­ повернутому положенні, щоб (бригадир Машевський Б.)-37 дні до збиранRЯкартопл~. ~КЩО І ТОПJlі, забезпечити його зразкове

Ми&ОЛа Корнііко, Дптро Рубан­ ка середній піюпипник валу ос­ уникнути НОВНОСО елеватора, шарніра Гуха зносу.

іх

одностороннього

днів. ЧИХ пояснюється Та.&а

скосити бадилля за 5 І бшьше пронедення в усіх КОПОСIL\Х. різни- днів до з6~~Ння Rа.ртоплі,-~е О. Коцевоnьськм,

'f тих КОJlГОСп&х, ~e БУJlО Аобре ця? A,t;же у тій і АРугій бригадах шкідливо ВІДІб'ється на врож.а.ипроміжиoro В&lУ вц saРAa.RИоі Пер6Аачі Ао коробки &онічип орraиізоваВD oбc.tу&fВ&ИIIJI агре- працюВ3JIВ ОАні і ті ж кеханіза- ності.

іижеиео.

Броварська мтс.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

Недіпя,

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД ходу збі:ІЬШИВСЯ порівняно з від­

ішuих галузей. Робітники скрізь

МІЖНАРОДНОГО

павідним періодом минулогО' року

вимагають

на

умов праці, підвищення зарпла­ ти, відпускної допомоги.

СПІВРОБІТНИЦТВА

проценти і продовжує зрос-

тати.

Загальновизнано, що однією з

Проте

розвиток

міжнародних

полегшення

тяжких

важливих умов дальшого ослаблення міжнародної напруженості є розвиток економічних зв'язків між державами незалежно від їх суспільного устрою. Женевська нарада глав урядів чотирьох держав доручила міністра.м зак{)рдонних справ цих країн вивчити заходи, які мог:rи б привести до поступового усунення бар'єрів, що перешкоджають вільним зв 'язкам і мирній торгівлі між наро-

Повідомлення про страйки над­ еКОНО~lічних зв'язків ще зустрі­ х?дять також з США, Західної чає опір Ki.:r, не заінтересованих у Німеччини, Японії та багатьох зміцненні ділового співробітни­ інших капіталістичних країн. цтва між східними і західними Могутня ХВИ.1Я страйків про коти­ державами. Це не може не вик­ .НоСЯ по країнах датинської Аме­ .1ика,ти тривоги серед тверезо на­ рики. Слідом за МJ.совими страй­ СТpof.них .лодеН у Західній Євро­ ками в Чілі 6 вересня спалахнув пі. В ряді країн останнім чаСсОМ загальний страйк 150 тис. тру­ посилюється рух за усунення дящих Уругваю найбільший пггучних ш~решкод міжнародній страйк у цШ країні з 1947 Року. торгівлі . Такі вимоги особливо Причини зростання страйково­ голосно лунають в Західній Ні­

дами.

меччині . НаПО:Іягаючи на норма-

Радянський Союз завжди був і є прихильником наііширшого роз-

лізщії відносин з країнами Схід­ ної Європи, в першу чергу s Ра­

BWГKY економічних зв'язків між дянським державами на основі рівності і взаємної вигоди. Ця позиція Радяпського Союзу знаходить свій практичний вияв в постійному розширенні наших торговельних зв'язків не тільки з країнами H~ POДHO~ демократії, але й з капіталістичними державами. В КИНУ-

Союзом,

л?м~ році, наприклад, обсяг тоР-І ною великі можливості розвитку ГІВЩ Радянського Союзу з капі-

талістичними країнами зріс більш

її економіки.

Життя владно вимагає

скасу­

як на одну третину порівняно з

вання штучних обмежень і пере­

попереднім роком. У цьому році

шкод розвиткові міжнародної тор­

СРСР уклав різні економічні угоди з Індією, Швецією, Аргенті­

гівлі.

ною та рядом інших країн. Все частіше з'являються повідомлен­ ня про участь Радянського Союзу в міжна.родних торговельних вис­ тавках і ярмарках. Цього року наша країна представлена на 17 -міжнародних виставках і ярмар­ к.ах-в Буенос-Айресі, Варшаві, Відні, Делі, Женеві, Лейпцігу, Загребі, Кантоні, Карачі, Пловди~ ві, Познані, Стокгольмі, Шанхаї та інших зарубіжних містах. Ра­ дянські павільйони на цих вис­

го руху робітників у капітадіс­ тичних краТнах слід шукати в першу чергу в погіршенні еконо­

представники мічного

західнонімецької громадськості нага,Дують, що, наприклад, у 1932 році СРСР займав у експорті Ні­ меччини друге місце. Нормаліза­ ція відносин з Радянським Сою­ зом, підкреслює західнонімецька газета «ФраНКфуртер рундшау», відкриє перед Західною Німеччи­

ЗРОСТАННЯ СТРАИКОВОГО РУХУ В КАПІТАЩСТИЧНИХ

становища трудящих. Ба.гщго анг.'ІЇЙських і французь­ ких газет пишуть про зростання

цін і зниження реальної заробіт­ ної плати трудящих, про надзви­ чайно тяжкі податки, дорожнечу і т. д. За офіціальними даними, опублікованими цими днями в Лондоні, в резу.1ьтаті зростання дорожнечі за останні 8 років вит­ рати населення Англії на основ­ ні продукти ха.рчува.ння значно зросли: на хліб і крупи-на 50 ПРОЦ., на м'ясо-на 82 проц., на олію і жи.ри-на 148 проц. У зв'язку з проrpeсуючим знеці­

Щодеиь тихіше стає в лісі. Все рідше чути тут спів птахів, вони тільки перегуку· ються між собою, збираючись в теп· лі краї. А від по· віву вітру, що

.

десь

угор;,

тих

кронах

в

шу­

мить тихо, але вже

по·осінньому не· впинно з гілок дерев все частіше падає і падає

-

листя.

Але хоч і не чу. ти

вже

шииог()

тут

пта­

співу,

хоч лиш де-ме-де тіль­

ки видніються кві· ти-ліс сьогодні, як ніколи, краси­ вий. Він одягся в

різнобарвне' кольо­ рове че

вбрання, назбираючись прощатись з лі­ том. Багато дерев, як·от клени і гру­ ші, стали майже червоними,

здаля

нагадуючи

собою

величезні вогнища.

Листя ясенів і лип

иабрало волотистих відтінків. Тільки одні дуби, наче не помічають, що пройшли теплі дні, і продовжують собі зеленіти, як і раніше. Хороше в ці дні в лісІ. І не тіJIЬКИ ТОМУ, що тут напрочуд чисте повітря, не тільки тому, шо листя має таке різноманітне за· 6арвлення,-а тому, що і тут гостро відчуваеться зміна пори року­ що вже надійшла багата, золота осінь. Ліс, що займає в нашому районі тисячі гектарів,-це наше ба· гатство, окраса землі. Той, хто любить паростки кленові.

Приятель дощам він голубим,

Хто діброви молоді ростить,

І в пшеничнім пишнім урожаї

Сам достоїн людської любові,

Лісовий таїться сизий дим.

Бо живе і працює для століть.

Н а з i!l'і м к у: молодий ліс на одній з дільниць Броварського лісництва біля урочища «Ковпит:,. Фото М. Строя.

------------*

Перші

гає скорочення роздутих воєнних У п'ятому класі розпочався пеірвитрат. Так, газета «Файненшл ший урок географії. Учні зDCeреджено слухають розповідь учителя т. Гермашенка П. Тема урока захОПJIююча,-про те, що ВИВчає фізична географія. Вчитель у

~I--------

Ось ми бачимо на пасовищі ве· личезну череду дорідних корів, що аж виблискують на сонці. А ось і момент доїння. Доярки в білосніжних халаtах заходять у чистий, світлий корівник.

He~oдaBHO Київський Te~e~eHТP 0'р~аНlзував передачу з ЩЄІ ар-

Зоотехнік колгоспу т. Козїй знайомить глядачів з невтомними

ТІЛІ. На

працівииками твариниицтва. Це доярки Рябченко, Шелудченко,

.,

екраНІ. телеВІзора вають. ЧУДОВІ к.раєвиди

проплиХотова,

неоЗОРІ колгоспю ,1ани.

-

Наливайко, Загреба, Шовкун. До· ярка Наливайко зоБОВ'язалася на-

Землі у нас багато, понад гектарів -розповідає агро· т. ВОЛОШКО,-але орної не

доїти по 5000 кілограмів молока від кожної закріпленої корови і вже надоїла по 4380 кілограмів.

більше поло~ини цієї пЛ~Ші. Pe~-

Середній надій від кожної ко·

ком. Нашим колгоспникам дово-

рови по феРМІ за РІК становитиме

диться

не менше 3000 кілограмів.

3000 ном

та--яри, баираки, вкриТІ перелlС-

наполеГJlИВО

працювати,

..

про .експеДИЦll

ранньої

картоплі,

капусти, моркви та інш. На 120 гектарах видніються зе-

лені

квадрати

цінної

культури-кукурудзи.

зернової

Колгоспни-

змог~ д?строково вико~аТ!І хлібо· заготІВЛІ, засипати наСІННІ фонди.

Хороша також у колгоспІ СВИноферма, що дає артілі великий

Хотівська артіль одна з передових у нашому районі. Колгосп-

доход.

ники добилися

-

Н

аше

галузеве.

мі є рів.

гос

подарств

о

--:

б

агат

о

Є тут і пrахоферма, бо ж

-

На тварииницьКlЙ фер·

КОРОВИ'

ферма

всі

чистопорідні,

в цілому-племінна.

рудзяного силосу 2000 тонн. Для цього споруджені силосні траншеї, на повний хід працює силосорізка.

права

краєвид був би не повний, коли б

на річці не плавали табуни качок ськогосподарської виставки. Торік колгосп

одержав

-диплом другого

високу

нагороду

ступеня

і був

а

На екрані телевізора з'являють­

Наш

ся стрункі ряди плодових дерев.

преміЙованюі. Колгоспники докла­

Яблуні

д~ють багато зусиль, щоб в на­

колгосп змагається 8 колгоспом сКоммунар:., Раменського району,

і

груші

аж

гнуться

від

і вже в цьому році по надоях ми

соковитих плодів. А між дерева-

ступному

наздогнали

ми біліють вулики колгоспної па-

чесне праllО.

цю передову підмос-

ковну артіль.

почесного

і бути учасниками Всесоюзної сіль.

260 високопродуктивних ко· і гусей.

сіки.

році

Відвідування

08225

хороше.

не з'явилося п'ятеро учнів. Це стурбувало не лише вчителів, а й села.

7

завоювати

це

«Завтра

БУJI,е

ка

зроблено... :t-під

що, хоч

будівельно­

монтажне управліиня обласиого управління Міністерства ЗВ'язку УРСР завезло всі необхідиі ма­ теріали для радіофікації села, одиак роботи спинилися, бо для

радіовузла

не

виділено

Прагнемо пов'язати

примі·

щення.

навчamiя

з rrpактичн:ою роботою. В поза­ шкільний час учні ,ll.опомагають

колгоспникам у роботі. Так, Vкласи працювали в полі, го­

VII

туючи кукурудзу

.

серпня вміщено листа з Бобри­ про ;ге,

приступили до навчання.

)1.0

силосування.

В. Супрун, директор

школи.

С. Красилівка.

~----

наших

таким заголовком у еСтахановці:.

22

му, де обговорилк стан все обу­ чу. IIiддали гострій критиці бать­ ків, як.і не ПО)l.ба.ли, щоб іх )l.Їти відвідували школу. Після засі­ дання всі діти mк.iльвого віку

вересня

-----~

Слідами

виступів

у номері газети від

31

серпня

опубліковано листа з цього ж .се· ла-щодо поганих умов роботи місцевої бібліотеки.

Секретар

партійної

організаціі

колгоспу ім. Сталіна Т. Лукашен­ ко

П.

повідомив

редакцію,

що

приміщення підготовлено, і нині вузол монтують. У клубі обладна· но кімнату дJ1Я бібліотеки, де во· на незабаром і розміститься.

по·

Редактор

Р. Грищеико.

Адреса peдuцii: со Броварв. Київської області, .У.ІІ. Київська, БИ

також

Правда, першого дня на навчання

громадськість

силами

новими

закласти куку­ відбулося засідання сільвиконко-

І ки зобоВ'язалися

на адресу спо­

с. Богданівка.

тидесяти п'ятірок.

понад

1600 центнерів огірків, помідорів,

Є зауваження

не всі діти шкільного віку сиді-

дия до магазинів надсилаємо сот- Віктор Чуняк. щержали відмінні иі центнерів різних фруктів. оцінки. За перший тиждень в А скільки різної городнни що- журналах з'явилося більше п'я­

А ось Євдокія Трипольська. Це телятниця. Вона любовно і дбай· ливо доглядає телят, виростила їх вже сотні.

довжує думку агронома:

географіВ,

«Північний полюс». зошитів, не спроможеться відУчні дружно приступили до крити у школі буфет. роботи-наполегливого й невтом-. В • 11 яшенио, А ного навчання. ле в перші дш директор школи.

З

щоб на такій землі виростити доб· рі врожаї. І ми зібрали з кож· нюго гектара зернових в середньому по 20 центнерів. Це дало

Голова колгоспу Т. Юрков про·

ли за партами. Такі батьки, як Павло Теплюк, МОТРОШL Кеуш, Га.нна Петрусь, Антон Теплюк, Ма­ рів: Музор злісно заоороНИJIИ ~o­ ЇМ дітям іти до школи. Громад­ ськість гостро осудила іх ІІегцні

Є У нас 120 гектарів саду,Навчальний рік розпочався розповідає садовод т. Мироненко, -а також 15 гектарів суниці. По організовано. Вже в перші дні уч­ 60 центнерів ягід з гектара ми ні VII класу Катерина Цибенко, зібрали у цьому році. Маємо та­ Тома, Ольга. Гнатенко, кож прекрасний виноградник. Що· Тамара.

lІерів

ДНІ

про мандРІВКИ Пржевальського, ЖJlвчої коопера.ціі. Вона нам по­ про роботу дрейфуючих станцій стачає невідповідний ае,О'ртимент

-

дня одержують кияни з цієї арті­ ліl Вже вивезено понад 200 цент­

*-----------•

ц~кавій і доступній .рормі poo~o-I ВЧ}Інки, і діти зараз вчаться.

ІНдає

КОЛГОСП НА ЕКРАНІ ТЕЛЕВІЗОРА На 20,му кілометрі від Києва, І на мальовничих берегах невелич· кої річки Хотівка, розкинулось село Хотів. Далеко за межами району йде слава про хотівСІІі<ИЙ колгосп-мільйонер імені Хрущова.

гус­

З хмарами віи дружбу вічно мав,

ливе посилення страйкової борОТЬ­ таймс» визнає, що «найбільш явби у зв'язку з тим, що не менш ні Їrpиклади марної трати державтавках користуються незмінним 6 млн. робітників найважливі­ них коштів відносяться до програ.успіхом, привертають увагу де­ ших галузей промисловості Англії ми оборони». висунули вимоги про підвищення сятків тисяч відвідувачів. · В Англії, Франції та іНIIl'ИХ Політика Радянського Союзу зарплати. До цієї вимоги приєд­ країнах все бі.'lьше число людей налися: 600 тисяч сільськогоспо­ благотворно впливає на розвиток зв'язує перспективи поліпшеН-1 міЖШLродної торгівлі. Економічна дарських робітників. Англія не є в цьому відношен­ ня ма.теріального становища трукомісія Організації Об'єднаних Націй для Європи відзначила не­ н.і винятком. У Франції страйко­ дящих з да..1ЬШИМ ослабленням давно, що за 3-5 місяців ни­ вий рух охопив робітників мета­ міжнародної напруженості і сконішнього року загальний товаро­ ,1Іургшної, металообробної, тек­ Р оченням озброєнь. І. lІапицькиЙ. оборот між країнами Сходу і За- стильної, будівельної та деяких

________+...

року

ненням паперових грошей та ін­

акглійськиИ: уряд намічає ряд з&­ ходів,--запровадження нових по­ В одному з найбільших пор­ fl'ЇB Англії-місті Глазго ось уже датк.ів, обмеження кредиту і т. Д., тиждень страйкують 3.400 доке­ які громадськість розцінює як рів. Їх підтримують багато ро­ спробу вийти з економічних труд­ бітників Англії, що вимагають нощів за рахунок. трудящих. Ряд поліпшення умов ПРіщі і підви­ газет вказує на можливість іншо­ щення заробітної плати. Англій­ го виходу з с rановища і вима­ про мож­

1955

шими економічними труднощами,

КРАїНАХ

ська преса повідомляє

вересня

Ліси-наше багатство

ВАЖJlИВА УМОВА ЗМІЦНЕННЯ

22

11

С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

1'6 138.

Броварська районка АРукарПJI київcыcDo обласноro упраuіввSl КУ.llьтури.

3ам.

2842 -2500.

109 номер 1955 рік  
109 номер 1955 рік  

109 номер 1955 рік

Advertisement