Page 1

всіх

,

Газета внходить з 17 квітня 1937 року

СУБОТА,

7 ЛИПНЯ 1990 РОКУ

Ціиа

.N9 108 (8017)

коп.

3

Орr.и &pO •• pCbHoro 8ІСІІННО8ІУ НомпаРТlr Унраіни. МІСЬНОЇ І раііОННОі Рад народних депутаТІВ НИlвсьноlобпас'П

.............' ...

Це

.Високl

~pOM ~~~:;:~~~,=~ чері, КОJJИ І: "М~ Ц.що

відстає

від

ПIJI1UJL , .·

нового

парламенту

заради виступу, домовився з вченими економістами, які підготують необхідні

України/ У

нас, як, напевно, у кожному окрузі, ува­ жно слідкують за ходом роботи сесії, по­ зицією, яку займають девутати, якнх во­ нн обрали ... - Безумовно, я це відчув і на собі.

Зустрічаючи мене, дехто говорить: «Ми не вдоволені вашою роботою, думали,

що проявлятимете більше активності» . А, виявляється, що людина не бачила мо­ їх виступів. Хоча мушу сказати, що

даються вони з великим трудом. Маю на увазі можливість одержати слово. Я, наприклад,

після

виступу

в

обговорен­

ні доповіді голови Ради Міністрів УРСІ:-' сім разів записувався на виступ по про­

викладки. вже про

Адже сьогодні збереження,

слід

оскільки щотижня

з карти респуБЛіКИ ЗНИЩ1Є

.

села. Тому

2

цей процес необхідно спочатку зупини-. ти, бо, образно кажучи, якщо у нас не буде сіл, не буде і міст.

Іване Марковичу,

-

чи. не найбіль­

долею

ДЯЧЕНИО

до

них алергія,

оскільки

підкріплюються

конструктивними

пропо­

зиціями. І взагалі, ми досить часто сле­ речаємось

у

комісіях,

наПРИКЛaJД,

з

пи­

тань, нкі, на мою думку, не мають прин­ ципового

значення,.

МЕДАЛЛЮ «ЗА

тицьну Натерину МихайЛівну

МЕХЕДА Петра Павловича -

«Придеснянський»

СкаЖімо, як називати Іюмісію по архітектурі і будівництву чи по будів­ ництву і архітектурі? А тим часом кіль­ кість невирішених проблем, які мають життєво

важливе

значення

для

народу,

зБІЛЬШУЄТЬСЯ. І, врешті-решт, головне· не в назві, а в правах, які матимуть ці комісії і наскільки дієвою бу де їхня ро­ бота. Шість днів ми потратили на регламент і

на

кожному

кроці

продовжуємо

пору­

шувати .Його. Звичайно, це не тіЛhКИ на­ ша недосвідченість, а й !рівень нашої політичної та загальної культури.

Приміром, пенко

у

народний депутат В.

своєму

вистУПі

поч3іВ

Иар­

ГОВQРИТИ

про привілеї. І хто першим запротесту­ вав проти цього виступу? Номенклатур­ на еліта. Вже на другій хвилині народНі депутати з числа

партійних

і

радянських

керівників почали шуміти, говорити, на­ віть не думаючи про те , що цей «спек­

такль» дивляться мільйони людей. І хо­ ча .депутати

не

мали

можливості

почути

виступ редактора «Вечірнього Ииєва», проте його почули мІльйони виБОРЦіВ. І, думаю,

гідно

оцінили

заважав говорити

В.

поведінку

тих, хто

Иарленку.

- Стосовно вашого другого виступу ... - . Розумієте, я перед цим мав РОЗМО-

"ВУ з міністром торгівлі УРСР. Він роз­

повів, що республіка нині виробляє п'ять мільйонів тонн цукру. З них нам за­ лишається лише 1 мІльйон 300 тисяч тонн. Тобто навіть на 300 тисяч тонн менше, ніж ми мали два роки тому. А тим

часом

доходить

до

того,

під загрозою винищення сади,

що

вже

ягідники.

Бо людина праЦі не може байдуже диви­ тися,

як

Більше ки,

інші

марнуються

того.

плоди

В торгівлі

солодощі .

Так

її

з,никли чому

праці.

цукер­

дітям

не

дати можливостІ поласувати взимку ва­ ренням, компотом, джемом? Адже це ще

lі ВітаМіНи, які вкрай необхідні ді'і'Нам, котрі і так ослаблені наслідками ава:рії на Чорнобильській АЕС, ПРОТе місяць мені довелося чекати, щоб порушити це питання, яке потребує негайного вирішен­ ня.

Планую таІ<ОЖ виступ з питання пріО­ ритЄТ>ного розвитку села" Щоб він був

всяких

проблем

одержувати

пу­

тівки для вІдпочинку . Але кому нині ВQНИ більше потрібні -- їм чи ді­ тям забрудненої зони'? На рівні ж нашо­ го м<іста і району цим питанням повинні були

зайнятися,

в

першу

чергу,

заступ­

ники ГОЛі·в Рад А. Я. Теплюк та О. С. Рачинська, як це роблять в інших містах і районах УкраїНИ. А можливості є.

Я знаю про ваше бажання працю­

-

вати в кОмісlI з аграрних питань. І ось сьогодні ви входите до її складу. Ва­ ші перші враження. - Добре, що комісію очолив голова кол.госпу з Харківської області товариш

Чепурний. а не якийсь відставний партій­ ний чи радянський праціl\НИК. Хоча спроби нав'язати таку ,кандидатуру були .. І все­ таки

на

посаду

заступника

і

машинного

Всім відомо: на вироб­

ходимось,

ні

наші

nИМ),

ють

ми

в ролі

за парту,

шаючи,

і

учнів,

вчитися

грунтовно

-

які

з

вперше сіда­

слід

не

поспі­

...

До речі, про «проштовхування», Наскільки я знаю, штат Верховної Ра­ дн був розширений ...

ДіЙСНО,

-

4

травня, буквально за два

мікрора­

ньому,

як

дотримується

там громадський порядок, наскільки враховані інте­

реси дітей, молоді. Та чи багато хто скаже, що він гордиться

своїм

мікрора­

йоном, Rварталом чи ву­ JlИцею? Більше невдово­ лених. І не дивно. Про­ блем багато, а вирішують_ ся

вони

На

ди.

В. О.

вулиці,

йон, чи є де ВіДПОЧИТИ в

ЯворІвський

згодний

основному,

вдома. І кожному з нас не байдуже, як благоустроє_

нен,

я повністю

в

хто

має

НОВИЩе на всі дають

Вони й

за

місцем

роБОТі

проживання.

ному

на

од­

-

благоустрої. Але, якщо самі Ра­ ди будуть і значно краще

-

дуючого

--

вважає

обов'язки

ви­

заві­

відділом радянсь­

льно. ПереДусім тому, що Верховна

Ра­

ги громадськості, активної

да повинна працювати постійно в повно­

участі самих мешканЦіВ мікрорайони, села, вули­ Ці, двори не стануть таки­

В той же час апарат Верховної Ради, Ради Міні,стрів можна було б скоротити

ми, якими ми хотіли б їх бачити. Тому й заСЛУГ0вують всіЛRRОЇ лідтри.мки

хоча б на третину, а не роздувати його.

комітети

Систематично ту до

після

сесІї

ми

9-10

години

вечора.

Так що Ті,

хто думає, що час роботи депута"І:ів

6

годин,

зби­

комісіях і продовжуємо робо­

не

праві.

НаРОДНі

5-

обранцІ,

з

якими мені доводиться співробітничати, свідомІ високого довір'я, виявленого їм виборцями. •

Інтерв'ю

вів

В.

ТУГЛYR.

клуби

за

інтересами, гуртки худож­ ньої самодіяльностІ. На Літній період в одному з приміських господарств силами

громадськос'l1i

об­

ладнано табір праЦі й від­

починку. На обліку у ко­ мітеті перестарілі люди­ всі, хто потребує догляду, допомоги і підтримки. Ме­ тодом

народної

багатьом товані

будови

з них

ВіДремон­

квартири.

Є

тут

громадського

са­

МОВPRдування, які нині набувають деда 1і більшо­ го

поширення.

Ось деякі адреси тако­ го доовіду: ЗаРіченський район Сум, Березань та Підгірці Ниївської облас­ ті. Є й інші. Що роблять ці }\Оміте-

В.

іншІ

Фалlиа.

(УКРІНФОРМ).

ласті,

розробив і ,вю<онує

програму

відродження се­

ла

Підгірці,

во

перетворювалося

село

яке по-."Тупо­ на

престарілих.

Завдяки комітету само­ вряду,вання пожвавішаЛ0, кулвту.рне життя у м[сті. Березані: CTBopel:i') му­ зей. методом народної БУ­ дoBи

споруджено

спор­

тивний комплекс. _. Иомlтети самовряду, вання,

-

ска:зав на закІн­

чення Віктор відкривають

Іванович,­ можливості

для широкої участі тру· дящих в політичному і

ro-

спода:рсь'кому житті міста, села, забезпечують єдність виховання людей на ви­ робництві, в навчаннІ і за місцем проживання, на ­

.1Іагоджують ·

зворотний зв' язок між на­

Рада виділяє

ДОЮ, Хочу зауважити, м[с­ цеві . Ради не повинні. на

кооперативи

ленню

них

ДИВИТИСЯ,

гу

владу.

широкого

ти

у

розгортають

віДуальну

селенням і народною :вла­

виготов­

по

товарів

вжитку,

постійний

ма­ ад­

можливість надати й теріальну допомогу,

для комітету кошти. Ни­ ні тут планують створити

зосереджена

комах партії, облвинонкомах, в інших партійних органах. Вважаю, це неправи­

раємося в

створюються

Ра·

кого будівництва Верхов­ ної Ради УРСР В. І. Волинець, ._- без допомо­

депутатського

дітей за місцем проживан­

вило.

конуючий

сьо~аДlІlшнього

ЗаРі­

же районна

Ради Рада Міністрів спішно набрала ·в штат деРжавних органІв тих, хто не пройшов випробува:ння виборами іВ об­

складі

у

Причому увага їх, як пра­

працювати,

корпусу. Тоді вона розроблятиме закони, які будуть виг,tдні передусім народові.

Наприклад,

справді мало

приділяють

тижні до початку роботи нової Верховної

му

ти?

ста­

місцеві

Фото

самоврндування

ви­

змінити

сауиа,

зручностІ.

« Бобрицький».

краще, майже одну й ту ж

-

вLдповідь

хто

гриnь-бар,'

-- оператора

ченському райОні Сум для ня

ан­ Ки­

102 иомери у готе .. l; серед "ких 12 nюксlв. До по­ сnуг приїжджих ре­ стораи Із зимовим садом ,

.

погано.

запитання,

уваги

бригадира

-

ІПОЛИТівну

радгоспу

ництві ми зайняті третину свого часу. Решту зна­

<<Лрошто.вхнули~ представників партійно­ го апарату, Щодо протнозів на майбутнє, 'го . відповісти однозначно важко" Сьогод­ (а

ДОlНня

сався в архІтеКТУРНІІіІ самбnь гоnовноТ вуnиul єва.

техніка радгоспу

.

Комітети

секретаря

Ні, як говорив У своєму вистуПі

.

хитнян ~HTOHiHY

QДночаоно іможна розмістити 700 тисяч чолав1к. Тобто вдвоє більше, ніж дітей,

без

НовиА будииок roтеnю 'ХРе'ЩI\ТИК» органlчио впи­

ТРУДОВУ ДОБЛЕСТЬ»

радгоспу «Великодимерський».

будинків відпочинку, санаторіїв, піонер­ ських таборів, то виявилося, що на них

ли

.

БІТНИЦЮ тепличного господарства радгоспу імені

дітей, там проблем' немає. Хоча

що постраждали від чорнобильської тра­ гедії.. Ми, звичайно, розуміємо, що в номенклатурних працівників Ииєва, об­ ласних центрів є сі,l1'ї, 'родичі, які звик­

РОбітни­ « Нрасилlв-

-

радгоспу

Щорса.

Jlик назвати конкретну опроможність баз,

вибачте,

ФеДОРівну

.

3 апaJPатом. І лише коли ми змусили за­

мене ,

Натерину

ОРДЕНОМ ТРУДОВОІ СЛАВИ ІІІ СТУПЕНЯ: . ВОВЧАЮВСЬНУ Иатерину ФеДОРівну - ро­

ступника голови Ради Міністрів тав. Ор­

там дуже багато емоцій, якІ не завЖІДИ

трак­

-

радгоспу «ПухівськиЙ».

цю тепличного господарства ський».

мушу сказати, що нашій тимчасовій ко­

то У

по нашому райоиу:

ВИСОЦЬИОГО Миколу Андрійовича ториста

місії дО!Велось витримати спра~жній бій

А щодо черг біля мІкрофОНіВ,

тому числі

ОРДЕНОМ ПОШАНИ:

В той же час уряд Білорусії, наприклад, ще в грудні минулого року подбав про це. Вже тоді його представникн велн му уряд Україин так злочинно поставив­ ся до цього питання? - Розумієте, у нас склалася дещо дивна ситуація. У тих районах і містах, де керівники дійсно були заінтересовані

цукру.

мнслового комплексу нагородщена орденами і ме­

далями. В

тори шкіл самостійно Уздми і «вибива­ ли» місця для оздоровлеІIНJI школярів.

розмови у Криму і домоглнся свого. Чо­

населенню

Соціалістичних Республік М. Горбачова від червня 1990 року група передовиків агропро­

7

ше жителів міста і раііону хвилює нині оздоровлення дітей. Я знаю, що днрек­

Дове­

продажу

За досягнення високих результат у збільшен­ иі виробництва і продажу сільськогосподарської продукції на основі застосуваНня інтеисивних технологій і передових методів організації праці відповідно Указу Президента Союзу РадJЦIСЬКИХ

говорити

лося цілий місяць чекати, щоб головую­ чий надав меНі слово.

блемі

передовикам

фундаментальним, а не просто виступом

Минув місяць віД початку ро,боти

-

сесії

наrороди

інди­

трудову

діяль­

ність, беруться за

ві.црод­

як

Слід

тісному

їх

надавати

Однією з

дру­

контакті,

спрямовувати ність,

на

працюва­ дІяль­

допомогу.

найголовні.

ших

запорук уСпіху

Започа:ткував комітет інфррмаційНі І<онференції,

боті

комітетів

на яких знайомлять канців мікрорайону,

меш­ на­

і треба здібних,

приклаД,

вирі·

іНіЦіативних людей. У се­

-шуються житлові питання. ІіНфОРМУЮЧИ населення,

лі ,пра'вильний вибір зро­ бити простіше. А ось у міських мікрорайонах, де

ження

члени

ремесел.

з

комітету

збирають ня, і

тим,

заяви,

пропозиції

як

водночас

звернен­ трудящих

передають їх у відповід­

ні органи. останнім стало

Не 'випадково часом звІДси

менше

надходити

скарг і пропозиЦій у місь­ кі, облаСНі інстанції. Номі.т самоврядуван­ ня, створений · у колгоопl

«Вітчизна.>

Ииївської

06-

в ро­

самовря.цу­

вання с їхній склад. Тож добирати до них І<омnе'l'ент.них,

люди менше зtНают~ ОДИН одного, мабуть, доцілЬІНО делегувати у комітети предстаВНlШів підприємств,

навчальних заІ<лаДів і ~a· І<ладів

культури,

рад

до­

мових комітетів, ветера­ нів війни і праці, народ­

них депутатtв.

оглядач

Л. ШЕРШЕЛЬ, УИРІНФОРМ.

.


2

стор.

ЛИПНSI

7

1990

р.

«Н О

ЗА

Д ' И тин с ТВ о

ЩАСЛИВЕ

ВИПУСК М

ПІД

Як є

чудово,

вІрнІ

лих .

близькою для учиlв

в

серед

тянеької

,ll.lтеА

Чи uували 8Н в міСькому краt::знавчому музеї? А 8 будинку народної творчостІ? Якщо нІ , то обов'язково завІтайте . Вас зустрІне, ознаllомить з експонатами му­ зею.

має БІль , дарує посмІшку А одужання. у червнІ Ма· рlя ІванІвна вІдзначила профеСlliне свято .,едичних працІвникІв. І всІ ми в осо·

.

,

А

спогадами

"ого

батько -

визволяв

Перекоп ,

присвятив

здоров·я .

кІнармІєць , а

служБІ

сам

в

На

фото

М.

мІського

я

шуиову

звертаємось

рідних

і

І

подати

громадянської

Григорович

творчих

зустрІчей

Be ~

Вlilни

все

життя

Картини юних художинкlв Ізостудії • Веселка., якою керує

Г.

Г.

Гавриченко

будиику

знаАомить

творчостІ

зІ

своТми

А.

куються

Ф. в

Луцеико ,

дру .

республlкаиських

та

всесоюзних пІонерських журиалах , експоиуються иа

мІжнародни"

днтячих

ви .

ставках.

Багато

почесних

зів ,

3 них удостоєн ' диплом Ів та при­

8икликають

захоплен.

толlю

Федоровичу

адресу

цю внставку, впевненІ, ЩО з ЙОГО учнІв обов ' язково виростуть справжнІ май ­

освІти листІв

раАвlддlлу

надll!шли з США,

народної

десятки в ЯкИх

подяка

Ана·

уча",ь

Аогс

виховаицям

мІжнароднІй

за

І

ия ціиителlв дитячої твор, ЧОСТі. Ось І недавно на

виставцІ .

американцІ,

якІ

у

ЮнІ

вlДвlдалн

стри.

Це

усіх

і

нам

відомлень

І

динку

телефон

політиии,

до

. ло

ті

зльоту

ри

жертв

чизняної

ВеЛI\КОЇ

ВіТ­

ВlИни ,

піоне­

Броварщини

розпо ·

чали

патріотичну

ЖИТТЯ»

тих .

до її стн ·

не

на ·

діЙСJЮ . ми 1It'

погіршеll·

ЩО

сам р

стосуєтьсн

Дітей.

Тому ми, Броварщини,

називаємо

бу·

мося

до

сьиої

і

з

ПіОН ері в :

ПіонеРIІ звертає· '

депутатів

районної

проханням:

мі·

РМ

«Дорогі

lІаші баТЬКIf. брати і сестри! Обговорюючи і Приймаючи перспек­ тивний IІлан своєї діЯЛЬНОСТі. не забудь-

на

її адресу. На конвер­ ті зробіть позначку:

те

«Пам'ять».

по-

часом

мало

відбувається

в

допомогу і

надсилайте

з

Діяти

ня

Письмову ін ­ формацію за пропози-' Цією редакції « Нового

~

мудрості .

розглядали,

жи·

5-15-98.

Згідно а РішеlfШI ~ 1 районного піонерсьиогс

яие є ВІІ ·

виворіт . Бо й яку б справу

району

районного

гасло.

любові держави свого 'VIайбутнього,

Для термінових по·

ІІ

~~T ее

раженням

ПіДТРИМНУ в Цій благо· родній справі .

І

-

час

..

близьиих

телІв. міста

день пам ' я-

ветеран

експедицію

«Пам'ять» . Метою її є збір матеріаЛів та встановлення бі о гра­ фічних даних про :jaгиблих героїв-землянів.

старОЖИлІв ,

в

школн ху,ll.ОЖ­

грома,ll.янина

ми

і

го ро"у,

І

вислоВлюється

загиблих , ветераНІв Ве· л икої ВІтчизняної .

цьо·

пІд

ГрИГОрlА

Семинога :

ЮНих Вtдвlдувачlв роботами.

Ми

червня

часи

Любов до ВІтчизни , самовІдданІсть у працІ вІдзначена багатьма нагородами. Вона , любов до БатькІВщини. пробудила в солдата потяг до живопису .

і

всіх

22

военні

армlі .

Вічна їм пам ' ять!.

·1 ~...;a::;;.:.."!.:;.... ~..:l'

про

чен ко .

• "П

поділиться

ликої ВlтчизняноТ вlІІни, активІст мlськраllонної органІзацІї Товариства охорони пам ' яток ІсторІї І кулЬтури, почесниА пІонер Броварщини ГригорІй Григорович Гавр,,-

зичиме

миру

ЛенІна,

з иим дІти стают.. ,ll.обрlшими І красивlшнми.

І рІдною, стала КалинІвки шкІль ·

медикам Мlциого\ успІхІв У працІ . добра.

І.

поета

ПІсля

дорос·

людиною .

ІванІвни

середньої '

в.

знають в багат"ох школах І трудових колективах І(и · 1вщини І республІки,

уже БІльше двадцяти ,ро· кІв вІддає вона дІтям лю­ бов І ~ердечне тепло, знl·

Марії

НЕ Б О.М

АнатолІя Федоровнча Лу· ценка вчителя образо· творчого мистецтва І(али-

на медична сестра МарІя ІванІвна Харламова. Ось

бl

.N2 108 (8017:)

американців

ника,

такою

МИРНИМ

Упевненість юних

іменІ

коли

друзІ

Саме

ж и ТТ Я:t

Е

Броварсь"ої ради ВПО імені В. І. Леніна

3

НАШІ ВІРНІ ДРУЗІ

8

і

сррііо : нlО ,

ро<!лому

по-до­

обдумайте

і

IІРlfйміть ~lіськраЙОIІIІУ програму «Дитинство». Із звернення , прий­ нятого на зльоті піо·

нерів Фото

Броварщнни. О. Нестеренко.

(~OKpeЦЬKa

середня

школа).

ПІОНЕРСЬКІ; КIIЕ;ДОСКОn Бровари

пПрuвїm Ось і заніНчився пер­

ший місяць Піонерсь· кого літа , Для Піоне­

Штати

рів Иалити Місцем від· починиу

Виставка між

матеріалів

дітьми

свячена

БроваРів

зустрічі

листування

і

США.

Президента

приСРСР

М. С. Горбачова 3 Президентом США ДЖ .

Бушем ,

місьиому зом

ираєзнавчому

виставии

ражає

пройшла

став

головний

діяльност! яи двох "раїН

-

нещодавно музеї.

висЛів.

зміст

дітей,

таи

став

град , Иняжич

Америки

Кри.муи

3

Сполучені

в

ДеВі'

що

ви-

миротворчої

і поліТИи\в

«Я вибираю мир!» .

ИалініН­

-

Туап­

се, ИалиНівии Фео· досіsr. Цими днями в Євпаторію віДправи­ лися

на

оздоровлення

вихованЦіВ район ­ ної ДЮСШ . ТОЖ по· бажаємо їм, як і всІм

50

ДіТЯМ ,

яиі

ють

в

відпочива· другу

піо­

нерсьиу табірну змі · ну, сонячних днІв і щасливого

повернення .

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ11' 11111111111111111111111' 11111111111111111 ДОРОГІ ДРУЗІ!

ЯИЩО ВИ ПОСПlШИТЕ ДО (\:СОЮЗДРУИУ» 1 ПЕРЕДПЛАТпИрТи~ «НОВЕ ЖИТТЯ», ТО У ВАШ ДІМ РАЗОМ 13 «Д3ВІНОЧІЮМ»

йДЕ НАДШНИРІ І ВІРНИРІ ДРУГ.


СН О

Е

8

Ж Н1

Сіно у

Я»

1

Механізаторн радгоспу «Краси.л1вський» заклалн у сінажу, який в основ­ ному складається із зеленої маси сіяиих

злакових трав_ но

які

нн

корму

працюють

КРН-2_

кладуть

у

.

ГОСПІІИКИ

розраховуватися

шукає

у

~ідприємства

від

споживача

иа

гарантом

вельних

угод

О.

Чуняка.

ПОставиЛИ

ністів

зиму

не

тони

сіиа_

А_

менше

господарствах

1700

Фото

ються по вкладах. І ось вперше торік рентабель­

більше. тим ший кредит

ність

ФінаllСИСТИ

сувати

нестачу за

оборотних

рахунок

які

на

свої

- понад бованЦіВ ний

раніше

оборотних

процентІв .. тоді становила

А

як

яким

лише

отже

к()л-

Адже

у

середнИ\іьких.

строки.

фаКТОРИНГОВі

мІж

()пс -

М.

в

порадував.

мережу

tra розширен­

хлібобулоч­

них виробів, обериулися проти іитересlв нашого міського І сільського населеиия_

управлІння ТОРГіВЛі М. ~. Власен.ко, в. о. заступ­

ника начальника управЛlННЯ ТОРГівлІ М. Д. Щер­ бина , заступник голови райспоживспІлки В. І. . ПИСаренко , заступник директора АТП-13262 М . Васюра, Завідуючі магазинами управлІння

торгівлі, товарознавцІ . Заступ'НИКИ голІв мІськОГО

_

u

1 раионного

ВИКОН­

иомlв В. М. Гринь та А_ Г . Круковсьиий відзна­ чали. що у м.істl і районі склалося незадовіль­ не становище з забезпеченням населення хлІБОм І хлІбопродуктами . Часто порушується графІк до­

ставки ЧаСОМ хліб взагалі не завозиться . Не ви­ конуюТься заявки на завезення дієтичного хлІба. батонів. До того ж якіСТь їх не відповідає стан­ дарту .

Дирентор хлІбозаводу С. О. Чер:пейнии пояс­ нив, що заявки на завезення батоНlВ Не завжди

виконуютьСЯ. оекільки технологічна лl~lя розра­

хована на певну кількість їх випікання.. Головною

причиною в порушенні графінІв доставки хЛI~06у­

лочних виробів У магазини є неритмічне ВИДlлен­ ня автотранепортним підприємством спецавтомо­ їхнє запізнення.

травня замість 1'ринадцяти їх було ви­

ділено лише сім.подlбне сталося і

30 травня. у

зв'язку з перевантаженням графІка завезення хлі­ обладнати магазини

приймання його вночі .

Роботу

Багато нарисного часу

ВИ11рачається

для

хлібозаводу C'l'ри­

""ує І неДОУ-КОМПJ1єктованість надрами робітникІв. на

заправку

хлібних автомобіЛі,в пальним, вони довго просто­

юють в чергах на автозаправці . А чому б їх не заправляти поза чергою? І справді. чому? Словом . проблеми, проблеми , .. ОБ ' ЄНТИВНІ причини на ситуацію ,

що скла­

лася, були і в за.ступнииа начальника АТП-13262

В. М . Васюри, який заявив , що аВТОМОбіЛі для т-ранопортування знаходяться в пога'НОМУ техніч­ ному стані , простоюють на ремонті. До того ж

ДИСЦlfПліна праЦі серед ВОДІЇв незадовільна. З автомашин

5

25

постІйно ремонтуються._

Заступник голови райопоживспілки В. І. Писа­

ренко повідомив,

що

сільське

населення

часто

залишається без хліба через зрив графіка його :завезення.

Зараз

6

область.

• 'УСІЄЮ

у го

сlльсь'КИХ

сушки.

бубJ)иків

і

недо­

магазинів

можуть

приймати хліб у нІчний час. Найближчим часом буде підготовлено ще два магазини в Пухівцl І КалинівцІ. Товариш Пнсаренно зазначив. щ() ав­ томобілі. які раwocnи передали автотраи<:порllнО· му пІдприємству , через снладнІсть їх обладнання

якогО

чова

вважає

недопустимим

порушення

1_

хлІба

12

в

цей

продукт

ДовгиЙ .

зана_1ТО

не

громадсьний

кореспондент.

_ _______.,

щоб

В

УРСР»

хід

на

ЙОГО

та цьому

виконання.

про

те,

що

зробити , а над треба працювати _

і

випустили в

в

світ

« Вісника

номери

Броварщини» ,

виступили

міськраЙон.ніЙ

газеті

«Нове життя»

щодо топо­

НіМічних

вулиць

ста.

назв

регулярно

СЮджували

риства

мі­

розпов­

газету

«Слово»

Това­

та

інші

видання.

Не

вдалося

недІльну

ВіДКРИТИ

школу

по

ченню української через те . що. на

не

набралася

жаючих . ять

І

вив­

мовн жаль ,

група

ба­

До цих Пі'Р сто­

осторонь

міста

словесники

району

від

такої

важливої роботи , Як від­ родження укра ї нської мо­ ви . народних традиЦій .

Здавалося б, КОМУ . як не

сьо­

О. ХАНІН,

тим .

мови

перШІ

хлі-

;!ОВГ!ІЙ

мати­

з

тували

ємствах, які повинні вирішувати питання забез­ хлібом,

УРСР

Тричі вшанували пам'ять Тараса Шевченка. Підго­

реально. що при такому BeД~HHi справ на підпри­ населення

в

Раду

вдалося чим ще

рівників треба зобов'язувати , щоб вони турбува­ ..'шся про своє Підприємство. А можливо . ці пи­ тання ПОТРібно внрішувати інакше? Адже ціЛком

('одні-завтра р,ерейде список дефіциТІВ .

за

мандати

Норотко

Чесно кажучи , ·все це викликає подив . Чому ке­

І;ечення

актив-

місцеві та Верховну

РіВНі

мобіЛЬНОГо транапорту ре<:публіки про стан рухо­ розвезенню ~

гро­

Реє-' надс

боротися

f

щодня виділяти для пере-

по

влада

цю

Товариство

контролювати

машиН» .

спецавтомашин

і

почало

про

АТП-13262 написати листа в Міністерство . автО­ складу

місцева

І'

Або такі: «Директору хлібозаводу звернутися в обласне об'єднання хл:ібопродуктів з питанням реконструкції хлібозаводу ) . чи «АдмінІстраці1

мого ба» .

реєструвала

своїх повноважних пред­ ставників у Радах і .на сесіях ставити питання впроваджеllНЯ «Закону

підприємство.

.NQ 13262

довго

не

депутаТСЬКі

Як вІдомо, саме зміцнення дисципліни і поряд­ І,У Є найдоступнішим резервом підвищення ефек­ тивності роботи пІдприємств . Лише безвІдповіда­ льні,сть може маскуватися під надумані проблеми. А «неВідклаДНі заходи», яКІ прийнятІ на на­ раді, навряд чи будуть ефективними. Адже вОНИ, }; к двІ краплі ВОДИ , схожі на ВСі попере,1ні: «Ди­ ректору хлібозаводу с.. О. Черепейнину -І'а в . 0 _ начальника управл.іння ТОРГіВЛі М. І. Власенку : ; абезпечувати заявки ма.газині'в хлібом ». «Авто­

ПіДП'РИЄМСТВУ

на

'Ілеllів.

же

Рад.

реповнених автобусах везуть з столиці хлІб. ке­ рівники підприємств, відповідальних з а забезпе­ чення населення хлібом . вирішуIOТJ>. ХТО ж таки винен в тому. що полиЦі ХЛібних магазинів час­ то бувають порожніми, особливо останнім часом .

• rезення

двсхсот

110

У той час. коли сільські та й міські жителІ у пе­

автотранспортне

та

мадську_ організаЦіЮ . страЦія відбулася передодні виБОРіВ

перед заі}(РИТТЯМ магазину_ У цей час люди ідуть з роботи і застають порожні ПОЛІІІ(Ї , а наступного і\ня непроданий хліб черствий . Не вперше порушуються питання забезпечення хлІбом у містІ . Однак справа не зрушує з мІсця.

на

утворення

.

І

Ї~I. йти до людей і вести культурно

-

,освІтню

ро-

б?Ту, ще й старшокласни­ КІВ

залучати

ІІИЦЬКОЇ

до

діяльності .

ПРОсвіт­

куль­

роботу ,

секції

з

рІз­

цієї робо­

тн .

Отож.

з

сюуацlї

зазначи­

за

освітнЮ

них напрямкІв

М . Г.

Не простим був пер­ ший рік роботи ТУМ. Ду­

19.30,

проблем. пред ' являють один одному претензії: торгівля І\нває на хлібозавод. той, в с·вою чергу.- ­

рахуно!\

ко

Бога­

І замість того, щоб взятися спільно за вирішення

-

»

графіка,

!\оли замІсть 16-ї ГОДини хліб завозять о

зо!\рема

братися

-

утворювати

іме-

птахофабриці «/{иївська ї налічує СЬОГО/ІІІ і БЛИЗh­

причини .

Т.

(ТУМ)

теплокомуненерго »

Отже. як бачимо. коло замикається. На все є

.NQ 27

мовн

осередків на 'меблеВіЙ фаБРИЦі «Дружбfl. ') , зано­ Ді порошковоУ металур­ гії . в організацІЇ «Ниїв­

ну непідготовленість магазинІв. окрім нового. що вводиться в експлуатацію по вулиЦі Гагаріна .

Однак завідуюча магазином

їнськОї

за

завозять 76.4 процента від потреб. Нічне завезення хліба неможливе через техніч­

«об'єктивні»

членам

турно

укра-

ла, що за звіТНИЙ пеРіОД міське Товариство зросло

ін .

1

від-

виборні

Товариства

Вона

У тра·внl . наприклад . було недопоставлено 17,.5 1 анни хліба «Дарницького» . 12 тонн булочних виробів. Не розширюється на заводі асортимент

Багато нарікань від JШОРИХ на якість

-

звітно

збори

голова Товариства Обухова.

ставці хліба перекладає на завод , оскільки щодня недопоставляється 600 кіЛQграмів хліба , 500 -ХJlібобулочних виробів. .

. СПОДіватися пою! що немає на кого , треба всІм

районно­

культури

Ні Тараса Шевченка_ ~3BiT про роботу зробила

бу ДKaM~ не вииористовуються за призначенню! . Заступник начальника управління торгівлі М. Д. Щербина вІдповідальність за перебої в до­

кондвиробі·в .

приміщенНі

будинку

булися

(;татню поставку біЛliово-пшеничного хліба ,

Нещодавно міський і районний виконкОМИ про вели нараДу. на якій були присутнІ директор хлІбозаводу С . О. Черепейник, в. о. начаЛl>ника

необхідно

Харківська

і

Берімося

безвідповідальність?

торговельиу

ДоБРОДУШИі наміри, розраховаиі

ба Bдe~b

УНРІНФОРМ.

Близнюки.

_громадою

чи

ня асортимеиту, підвищення якості

31

Л. ПИЛИПЕНКО. кор .

операцjй

Семинога.

нових видів продукції хліб «Дариицький», білково-пшеиичиий - ХВОРНХ цукровим діабетом

Так,

Такий ВІІД послуг. пере­

уста ­

Перехід хлібопекарської промисловості иа випуск

БІлів і

техНі­

ІМ_ Т_ Г_ ШЕВЧЕННА

якісиих продовольчих товарів і особливо хліба.

U.

поліпшило

села

конавшись в його вигід­ ності . освоюють І в Ін­ ших районах облаСТі.

:1асо­

комбінат .

Наших читачів продовжує хвилювати пробле­

ие

що

кою.

мате­

райагропостачем

заво-

Підприєм-

забе зпечення

з найти

техНічних

іншими

ствами.

допомогли де­

Для банку факторинг став ще й одним з джерел так званих IJетрадифйних ДO~Oi~iB. При ведеННі по­

Банк заіНтересований. щоб дебіТОРИ по плате­ укладались

ДОМ ,

бів .

ни».

жах

СЬким комбайновим

тепер мен­ виділяється_

«:!айвих»

-

ріально

(,

сПіввласниками

нагро­

колгоспам

покупЦів

--

можливість своєчасно внести ГРОШі і за куплеНі в .кредит До­

господар­

коштІв .

досяг­

з'явилась

ства _

агро-

нарахову­

чотирнадцять_

ніж в пере­

сто тисяч кар­ на спеціаль­

рахунок

39

умовах

нагромадження

-

що

господарства

ла

більш вигідних , Ощадному банку. вели

осо­

труДів-

збережень

ників.

видендї-в ;

компен­

ди­

доставки

зроста­

порекомендували

величина

Усе це вигідне і агро­ ПjOCтачу. Не відчуваючи себе обмеженим у кош­ тах. він встановив прямІ зв ' язки :! дНііпропетров-

у

мадження запчастин. іН­ ших ресурсів. Чим їх

залежить

Повертаючись до надру"ованого

ПОКУПЦів

не

Романцов .

вич

Проблеми своєчасиої

щоб

наднормативнІ

на

ма

тим ,

го

оздоров­

правляється _

ретельно

лення ФінанСІв_ Так, кол­ госпові імені Нуйбишева

Ставши

компресорних

ФЕДОРОВСЬНИП.

7

у

ПРОДУКТИВ­

аа

новок Володимир Семеtro -

собі

заготовити

стежити

колгоспом за послуги вІн бере пеВIІИЙ процент вар­ тості пр<1Дукцlї. що від­

за

борг еко­

кліЄНтlв .

почав

На фото: бригадир маши -

Кормовиробники рад­ мету

заінтересованість

Підвищенні

сильних

чому

108 (8017)

ЗБОРИ ТОВАРИСТВА УКРАІНСЬКОІ МОВИ

ДомОбудІвний

і\дже саме вонн пре-І

за

шу

вІН

Ось

біль­

..N!

стор.

косови­

еують сіно. У сіиосхо­ вищі збеРігається його уже 150 тоии.

госпу

кол­

проводить

ли

торго­

між

спІльно з раДJ1оспами

він

НОМічно

виявляють

G

иізаторів М_ П_ Горді- І М_

за

факто­

у даному раЗі банк ви­

Слід згадати і меха­

і

є

НОВИЙ вид послуг, почали тут надава­

Ці_

~Ka

і

-

ступив

покосн

якість

платежІ

Це

і

рації

рахунок взятцх у віЛЬНИХ кОШТів своїх

ності виробництва, від чо­

бистих

комбайни _

господарства­

шляхів

ве віділення Агропром­ банку _ До нього і пере­ йшло право одержати

на

Во­

госпами

коштів

купило

зиачио більше норми. Не можиа поскаржнти­ і

них

ти.

- злакові травн . 8-10 гектарах , що І

ся

за

і

ми району ,

місце­

ринг який

бобово

на

Нолгосп імені Нуйбишева. придбавши чотири комбайни «Дон», не буде

постачем

постачання

нf 1200 тони більше П1ot'Sну . Тепер мехаиіза­ то\fИ припасають сіно_ Кипить робота у В_ В _ Чуняка і М. П_ Нолес­ косарках

борги

колгоспу

Надба­

соковитого

ника,

КУПУ€ •••

з . БлизнюкІвським райагропостачем ХаркІвської області . ЗаборгованіСТЬ

тонн

3000

3

1990 р.

Банк

-

сховище

трamшеї

7 липня

врахування.м

Те'

виходячи

ІЗ

статутних завдань Товариства. і було обрано но­ ву

раду .

ди

або

Ножен

член

ра ­

очолюєоаередок.

або є головою комісії. Вирішено ст.ворити такі комісії: мовну. літератур­ ну. лекційно пропаган­ дистську. організаційНу.

-

фольклорно ну.

ІСТОРИко

видавничо ну.

за

краєзнавчу .

інформаЦіЙ­

зв'язок

-

СЬКа

етнографіЧ­

-

з

учитель­

учНівськими

колек­

тивами. за зв'язок 3 на­ селенням Броварщини . за ЗВ'Я:ЮІ\ з українцями. що

проживають

за

кор­

доном.

Нрlм того . Товариство української мови бу де займатися роБОТОЮ по створенню

нових

осеред­

ків.

Серйозна JlИRла

нів

з

суперечка

приводу

Товариства.

сплачують

внесків. роботи йшла

ведуть

рушників

поло­

порядок.

ви­

прийнято

РІ­

внести

до Статуту.

ОскІль ­

немає

про

шення

виклю

ТУМ.

Статуті

ВіД-

НаДі-

пропозиЦія

в

не

ніякої не

засідань .

ключення.

доповнення

викликати

Статуту

сідання ради і

котрі

навіть

ЧИТИ їх З ження

ви­ чле­

членських

не і

відують

ки

тих

на

по­

за­

Товариства

попередити

про

виклю­

чення .

у

роБОТі

зборів

брав

активну

участь . член

То­

вариства

української

мо­

ви. депутат Верховної Ра­ ДИ УРСР І. його

М.

обрано

Напштик_

до

ради Товариства в сію по

зв ' язку

складу

комІ­

з населен­

Броварщини .

ням

Головою

Товариства

знову обрано М . Г_ Обу­ хову, заступником В . О . Дикого. секретарем В . В. Ольшанську ставники

кової

-

обоє пред­

заводу

порощ­

металургії.

Г. БУЛ;ЬВІНСЬКJfП.

'


стор • •

4

ЛИПНЯ

7

сН О В Е

р.

1990

члени

иоманди

загоряли. цеві

жителі

вони

купалися,

Щоправда,

міс­

говорили,

купаються

що

при

родам

тем­

пературі води у морі 24-' 25 градусів. Тому в цей час на пляжах . 8 кафе , ре­ сторанах було мало лю­

дей. Тож для нас більше зручностей.

недорогими

чуваннй,

Ці,

броварського

риетичного склалась

дапештом

велоту ­

клубу «Атлас»

добра

жей.

дні

для

привітне

подоро-

увійшли Тетяна

дощ

ливо

ласкаве

дороги

нам

.

чити,

Загреб, Кірани , Подолавши довжиною 20 кі­

лометрів,

місті ПостоЙне. Тут перено­ чували і вирушили до мі­

пластмас ,

із

заводу

здійснила захоп­

ження

погода.

був

В

гато риби.

препоганий

що

ціни

Тож

чимало

цін,

а

продукції

справили

МІсцевим

ни

були

Вражали скель­

Як

Тільки

води

не

17-18

ла

вони

усі

цих

милися

гришко лейним

lD

здо-

років

жнт­

з

иультури,

спілкувалися

жителями

цих

з

які

їх зу­

походу.

дрібиу

ломку.

заступник на·чальника

головний

будівельник ДБК;

-

технічного

від-

управління

тех·

-

ділу;

-

заступник

нача .1ьника

нічhої комплектації; залізобетонних

конструк-

цій; е.1ектрозва рювальники ; маляри-штукатури;

по­

формувальники

залізобетонних

кон·

ремонтники;

оператори

-

Завтра

ДБК по вироб­

начальник виробничо

струкцій; -- слюсарі

С

довгого

ліку.

ництву;

м. Бровари. На знімку: члеlПl комаи­

ди ліквідують

сонячннх

«БIЛОЦЕРКlВЖИТЛОБУД»

монтажники в . зотов,

06-

юві­

потрібні на роботу:

ознайо­

учаснии

з

БРОВАРСЬКОМУ ДБК

ПБО

днів

стрічали.

Чорнобиль ,

продавця

народжеиня.

їй

сві"аиків,

щастя без

пам'ятниками країн,

днем

мирних

вітає

Іванівну

в

історичні

країн .

щиро

Ольгу

Бажаємо

кож­

що

всюди добродушно

соціальними

ста нов кою,

міцного

довгих

продмагу

Світильного

здійСнили

відвідали

місця

люди дізнава­

цікавились радіаційною

перевищува­

градусів,

Колектив

вело­

проводиться

і НДР. Протягом

доброзичливими.

на

тура

всіх

у

ціиаву подорож в Польщу

про­

питували

хоч темпера­

нас

будконструкцІй

просто

лись , що ми з Києва , роз-

І

до

Хотів би додати,

про­

ні береги . на пляжах дріб­ галька .

його

похо­

травні цього ж року 12 учасникІв клубу під керіВ­ ництвом Сергія Чекмезо­ ва із заводу алюмІнієвих

в подорожі спілкувань з

про

бать-

тя і всього найкращого.

хвилин .

стими 'l'рудівниками міст і населених пуннтів. Всі во-

ба­

ве­

ної неділі біля пам'ятни­ ка-літака о 9 годині зо

тому

населенням,

І

запрошуємо

нування

псується.

Звичайно, б~ло багато

з

Бажаємо

ров'я, щастя,

клуб «Атлас» дорос­ лих , юнаків і дівчат . На вас чекають захоплюючі подорожі по нашій ираїні і за кордоном . Збір на тре­

самі

на

ювілеєм .

чоловіка, ЯЧНИКА

готовими

змагань

бажаючих

дешевше,

магазини

регулюванні

- чисте , прозоре . 'Вода

блакитне ,

думали, як будемо спа­ в палатках . Перед Бу-

ти

нас

в ньому надто солона.

горах перед Берківцями і Ужгородом ще лежав сніг .

Настрій

в

Адріатичне море

Коли виїжджали поїЗ­ дом з Києва, була прохо­

дощова

на

все

на

дідуся

дів .

кар-

ють їх від ·5 до 50 про­ центів. У нашій країні не­ має такої оперативності в

ста Ізол. Це перше місто , що розкинулось на березі Адріатики. Велике вра­

люючу поїздку по Югосла­ вії.

лодна

зупинились

них

Проїхавши

і

Андроиовнча

дворів , зелені .

пташиним

загартованими,

дуюи. Нерідко вони знmку- .

рез мі-ста Любляну .

перевал

у

регулюють

Наша путь пролягала че­

слав Аба.кумов з Києва, Микола Розуменко і ав­ рядкІв

молода

охоплене

до, нових

полуни­

нІж у магазинах. Словом, ціни тут диитує ринок ...ось чому часто -доводилось· ба­

щас­

гій Носенио );} заводу по­ РОШИОВОї ' металургії, Олеисій Дяченко, Вяче­

цих

зарах

сонце.

доброзич­

побажали

ливої

Дя­

ченио із заводу алюміні­ євих будионструкцій , Сер-

тор

виявились

топля, ковбасні вироби . Харантерно, що ' на ба-

припинив­

Прикордонники

В травні иоманда , до

. якої

я6луиа,

вулиць ,

лосипедах до 1 ООО кіло­ метрів , учасники пробігу зміцнІли , стали ще більше

Югославії

ся, а вже на порозі Югославі ї нас з устріЛо

традиція

вииористовувати святкові і вихідні

наші

продунти хар­

зоирема

чистота,

будинків, садиб , все тут потопає у

tnopm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ФІЗ"УАьmура і

ка

вражала

впорядкованість

були не­ Порі<вня­

дорогого,

всюди

співом .

передати словами

Щиро вІтаємо

довгому

иами шанованого

ко

в цей час і

по

всьому

все

но

у

було

СОНRЧНІ

нашої країни.

На

.МІ 108 (8017)

.•

шляху ми ба чwли ба га то міСт , населених пунктів, і

Шість днів тривала по­ Їздка впродовж моря . Важ­ враження . Вони перевершеними .

Подорож

змінами в житті, виилика­ ними перес удовою, бажа· ли добра і щастя всІм на­

Ж И Т Т Я:t

. бетонозмішувальних

уста-

новок;

компресорники; столяри;

Девь

машиністи

рибал.ки

мостових

краНів;

шляхові робітники; машиніст автогрейдера; машиніст котка;

-

токарі

верстатники .

За довідками звертатися у відділ кадрів ДБК по вулиці Кутузова,

]31. Тел. 4-05-25.

БРОВАРСЬКІЙ

~

ТРЕСТУ

І

t '~ :s~~ ес .::>~

СПМК-2

«ТЕПЛ ИЦЯТЕХМОНТАЖ»

на постійну роботу потрібні робітники з таких спеціальностей:

1. Монтажник по монтажу сталевих зобетонних

2.

залі -

конструкцій.

Монтажники сантехнічних систем

і об-

л аднання .

Фото

С.міЮться га.бровЦі РЕЗОН'hА

ДЕnll(АТНIСТЬ у

купе

цІ.

За

ден

іха./lИ

весь них

3

обидва

час

Д8а

не

БУJlИ

габров­

дороги

жа­ хоча

завзятими

кур­

ц.ми. І(ожвий думае, що в Іншого може ие ВИ.ВИТИСА

ГаБР08ец..

ПОРАДА

ЩlраАУ,

ву­

'JllкаРА

І,

_о.llИ

а

що

ти

сердито

розбаВJlене

5-6

розряду, прачка, робітни­

ки у виробничий цех , робітник

во-

цех

у казеїновий

(чоловік) .

вІдпові8

-

кар,

АКИЙ

габровцем.

також

був

ЖИЗНЬ'

ТЬОТА

Насипте

-

Хіба

ти

іх

краще та-

ие

.,_

Jlюбиш

-

орган

ЛюБJlЮ. АJlе в тата до­

Броварекого

А . ВОЛОШИНЕНІ(О .

Газета выодитT с Дни выода:: вториик,

городекого

апреJlЯ 1937 года . среда, пятница, суббота .

17

травня

1951

ро ку) на

,,,' я

М.

В

Ma - [УГІ+НІе·Н'КО . вважати

не­

діАсннм .

І

І(олекти'в редакції rазети .Нове ЖИТТЯ ' висловлює

.

ВОЛОДИМИРА

Андр і йчук батька

АНДРІRОВИЧА.

За

роз'їзний

за

надбавка ної

ГJlи'1

Сн і тла -

8 - а.

Тел.

м.

Брова­

Києві.

в

Львів­

if

характер

роботи

виплачуєть­

Еахтовим

до

зарплати

мето дом

75

виплачується

процентів

тариф-

м.

Бровар и,

ву.l .

К у тузова,

5-31-39.

Заступник редактора В. ТУГ Л УК.

РЕДАІ(ЦІІ: 255020, І(иївська область, м. Бровари, вул. І(иівська, 154. редактора ,4_03-76; sаступинка редактора, 81ддlJlУ партіRиого ЖИТТА - 4-04.61; 81дповідального секре.тар., 8іцілу СіJl"С"КОГО господарства 4-23-26 ; віддlJlУ ПРОМИСJlовостl І СОlllаJlЬНИХ питань - 4-02-92; 8іцlJlУ Jlистів і масовоУ роботв - 4-04-81; _lціJlУ радіо­ інформаціТ 5-13-91. ТеJlефони:

Адреса

м.

буді·

ставки .

АДРЕСА

Броварс"ка друкарвя l(иТвського обласного упраВJIіння у

районі.

об ,1асті .

Звертатися:

бок,е с.п. івчуття мет-ра.. паж у друкарН' і н і ВОЛОДИМИ1, і Вltі з ПРИlюду см,еРТ I її

бlJlьша .

комитета Коммуиистической партии УкраинЬІ, город­ ского и райониого Советов народнЬІХ депутатов Киев· скоІ! о(ласти . (На украинском ЯЗЬІке). Редактор

ro-

рlхіВ?

корlи­

Заг у бле ..е св і до цтв0 на право вл·а<:lЮсТі . ВИД;ан, е Бро в ар· ською с елищно ю Радою деп у'tа тів труд я щих (рішення від

29

на об'єктах

працює

Броварському

ській

ремонту

(по

ся надбавка до зарплати в залежності Bi~ віддаленості об'єкта. У Львівській облаСТІ роботи ведуться за вахтовим методом. За

Адм іністрація.

маJlеиьком,

тові.

Jlі­

JlОИА

-

.. а

рах.

роботу

ПJlе .. іинику.

ро­

\lРОСТУДИШСА?

ІІИ"

сНовая

СПМК-2

ГОСТЯХ

сказа

· запитав:

Лікарю, Чхаl9,

слюсар КВПіА

габ­

Габровець із СИНОМ при­ іка8 погостювати до сестри . Підстав ..ІІ0JlОНЮ, я наСИПJlIO тобі горіхів, -

бажаючи одержати беSПJlат­

биш,

МОЛОКОЗАВОДУ

на роботу потрібні:

дою!

у

иа

SYCTplB

sиаllомого

-

з

Зварювальники. М у ляри .

6. Слюсарі будіЕе .1ьНі вельних механізмів) . 7. Трактористи.

воду.

БЕЗПЛАТНА

ву

Б.

БРОВАРСЬКОМУ

господарю:

Вино

-

малюиок

'Електромонтажники.

4.

5.

Горбачевського .

- Чого криqатиl Адже • не змушую тебе ПJlатити за

цигарок.

./Іицl

ОДНОГО

трактирІв

POBCbK'V

і

ВідПОВідЬ

BIAB IAYBaq сказав

запаJlИВ,

.

Без слів.

Насімейиому ПІдрядІ ...

3.

справах видавннцтв, поліграфії і киижкової TopгiВJIi. Арук.рВі: І(вївськ. область, и. Бро_арв, вул. IСнї ..... к.,

ІМ.

І

l

ІІ

Індекс Друк к о ваний

61285. Обсяг

І ДРУ'

Тир а ж

15.884

офсетний. аркуш .

прим і риики.

ЗаМОВJlення

N,

3114.

#108 1990