Issuu on Google+

ЖНИВАМ ЗАВЕРШАЛЬНОГО-ТЕМПИ І ЯКІСТЬ! **

.N9 108 (4009)

Комппекс не терпить

СУБОТА

li

Жнива у цьому

р.

1875 Ціва

2

ли

добиватися

високого

ку. На роздільній

KQD.

мих

приклад

ківський.

у

косовиці ози-

роботі

показує

Комбайном

«СК· 4 »

nідбирання

ва лків, ми звернули

увагу на низьку культуру земле·

3

робства . На багатьох плошах, де

навісною жаткою «ЖВН-6» він ~~~и о~~~:~;~~ о /:~~=ув:~іnви б~~:

ГАЗЕТА

скошує за день по 26-32-3 4 ладно, а значна іх частина зов· гектари хлібів nри нормі 19. І це сім розтягнута. Безперечно, це

ЗАСНОВАНА

1935

розрИВІВ

виробіт-

комбайнер Іван Овсійович Джун-

В

році богданів­

ські механізатори роз п очали дружно і з перших же днів ста·

ЛИПНЯ

в неймовірно важки х умовах, бо

РОЦІ

доводиться

косити

дуже

полегл у

утруднюватиме п1щь під час

стягування

скиртування

ко-

і З·ов ­

і nокручєну пшеницю. По 28 гек- сім позбавляє можливості п усти­

тарів за зміну

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ YKPAittИ, МJСЬКОІ І РАПОННОІ РАд ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

зміни . ,~~-~~~-~-~-~-~-_,_,_,~--~-~-~с---

тонн 3А ДЕUЬ

ють

Миноnа Андрійович механізатор радгосп у « П у хівt~ ь киіі >>. Працююча 1ta розділь­ ному абиранні зернових культур , жаткою «ЛіГБ-- t , 9» скошує щоденно по 21-23 гектари при нормі 19. 3 пuчаrк~ жнив скосив 184 гектари.

600

збирання

вже

врожаю.

nокдадено

х.~іба

Особливо

У на

високопродуктивно

nотрудилися

вчор~,

З

вадКІВ

наші

жниварі

липня .

На

nрацювали

nоза·

nідбираяні чотири

ком·

байни майже 20 годин, їх екі· пажі зупинили машини на тех· доГЛЯJ!. лише о четвертій годині ранку настуцного дня. Вадки бу· до 11Ї.!Іібрано на 87 гекта[;Іах, на­

Федір Терентійович

тракторпст-жатRар радгосп у імені Шор~а. Уже t"ІtOrfro npninмoю жаткою «ЖРС-4,9» Ні! звал 200 rектарів озимої nшени•і· Денний виробіток йоГо агрегату становить ЗО- 32 rек:rа.юи.

молоч~но

тонн зерна .

260

Найбідьшого

Н О З Е Л

день

Миноnа Петроаич.

«СК-4

водІЙ

Воле~димир

ляренІ(О

ГАЯДАК

вирсоїтку

.ІІ.ОСІІГЛИ

та

в цей

комбайна

Карпович

його

помічник

Ма· кому­

ніст Микола Маркіянович Памnу·

Sacиn~~o Петрович

ха. Вони рідібради вадки rеІІтар<І і намолотили

J"мбайнер і по:~~ічиик комбайнера радгом-у «.'fiTtiJ!"ЬJtB.t ... Jіаммотпли комбайном «СК-4» 111 тонн зерна езимих К)'JІЬ­

25,3

на

тонн

76

зерна.

Не набагато відстали від цьо­ rо екіnажу інші комбаіінери. Так,

ТУ.Р, дawu.W намомт на агрегат довели до ЗО Tllll.&.

Віктор

МИЧ АК

Миколайоsич

Бартмомей

підібрав 25 гектарів і намолотив 74 тонни зерна, Василь Микола ­ йович Лимаренко 1ІідnоВ!д1Іо

Jвам Гриr~ович,

W

21 . гектар і 63 тонни. Не . .n<>пускають простоІв

комбаЙН~

ко~І­ б~ннів шофери, які перевозять хліб на тік. 3а кожним агрегатом

реВИКОНУІО"'Ь змінні норми ви!)обітку .

555:..

Іван Савович -

f ~0!>1-ІЧНИК КGМОаЙJІера радгоспу «,1JiTкi!'~Т!otBf». З nочатr;у ЖНПіІ намолоти.~И 111 тонн Хдіба. cиcre»arкuo пе­ МАЛЯРЕНКО

Мозговий

За добру

одержують

11раuею

а початку жнив намодотили ко~Ібайном зерІІа. 3 .1ипня доби .111ся найвищого ва.lКИ 3 2.5,3 ге~;тара і RЗМ0 ;10УИВШИ

на

обмолоті

«СК-4 »

Микола

222

ГІІ-Jацю

і

начальник

BiJ·

тракторні

граблі

і

Викликає

подив і те,

що до

цього часу в радгоспі не ро:шо·

чали скиртування соломи. Го· ловний інженер Василь Іванович Jаанович Бобко. Бойко пояснює це тим, шо не Взявши добрий роз гін, кплек· було справного стогок.лада. Те­ тив комплексного. механі зованого пер стогокладів є аж два, отже загону досяг перших усnіхів . nотрібно негайно пускати іх у - Щодня наші жниварі ~:коu•у· дію. Зволікання скиртування, як ють на звад близько 120 гек- відомо, стримує розгортання лу• тарів

хдібів,

розnовідає

_

ди-

шення стерні і оранки грунту під

ректор радгосnу імені Док учає ва Вячесдав Федорович Мухарський. - На цій роботі зайнято дві причіпні і дві навісні жатки. На

наступний урожай. А радгоспов і хоч сьогодні nотрібно засіяти ку­ курудзою на зелений корм 300 гектарі· в пожнивних nдощ.

235 гектарах валки nідібрано і обмол очено. Тут працює ц'ять комбайнів . Так, жнива в госnодарстві у розпалі . Вже - скошено 750 гект а рів озимих і 1\РИХ культур, шо становить майже дві третини всіх

Однією з важливих причин різ• кого контрасту у виробітку аг, регатів є їх недоброякіс...а nідго. товка до жнив. Тому інженерній с,1ужбі госпо.!lарства с.11ід на ЦQ звернути особливу увагу. Бажає багато крашого і кудь,

посівів.

турно-nобутове

І

тут

значити

не

можна

старанність

Проте з

обмодотом

малий розрив .

помітний

Підбирання

ків, правда, почалося тому ,

аде . за

виявидась

не від-

жаткарів.

цей

вал·

кілька днів

короткий

велика

чи-

строк

строкатість

у

виробітку. Наприклад, комбайнер Микола ФедоровІ!'! Бобко за три дні намолотив 8З тонни зе рна, а Анатолій Пантедійович Хилько - менше 20 тонн. ()rлядаючи nо~я радгоспу, д~ І

проводиться роздІльна косовиця 1

nрацюючих

на

ко м плексного

гону,

У

з

в

пшеничним

належного

таборі

У табG:Ірj

механізованого за.

розташованого

n·оряд має

обслуrовуванн51

жнивах .

лісосмузі

ланом,

не'

nорядку,

встановле11о

нову

дошку показників, аде JlO остан. нього часу її ніхто не зап о вняв, На всі ці упущеННІ\ мусятt негайно відреагувати nартійна nрофс n і .1кова організації, адміні· страція радгоспу .

П. ТЕПЛЮК.

Миколайо ­

механізатори

високу оnдату. Б. МОІ'ОЗ, комплексного

зби·

загону .

uіба,

.......

тонни

:V .. ~!Іі жаткарів комп.".ксноrо 3бМ· рапьноrо

3аrону

с.ькиА• . на . жнааах Ку

ПАТИРІЧКИ

npa.ueю

водій авто­

на

на

pa.LІ.rocny

•Рvсанів·

3ае~ршальноЇ'о

3

ме ха ні за тор

rвоїм наn а рнJ.4ком він cкoutye 3а світ· rактари хлібів

20-22

3еал .

На фото: м••ані3атор М . ХА (~р:>е:>руч) і 3ао)· ttник

тік .

парткому

І

І.

Т.

ро ...

ВНСОКОПРОд.}' КJИ8НОЮ

ві азначаЕтьс я

М . П . Tonixa. С. М. Хамбіром .1овнА Аtнь по

«3ИJ1-555» МОЗГОВИй Іван Стеnанович. Він беа

:іатрюtки перевозить усе на)І0;1О'І~не з.ерно ві;J. комбайна

Іванович

цоле

з гребти загублені колоски . А їх, до речі, там є немало.

.. .. .. .. ...... .. .. ................

рального

виробітку, nцІоравши 76 ТОНН ПШениці.

Зразково обс.1уговує цеn збиральний агрегат

са~Іоскида

та

вич Богданов .

ПАМПУХА

значаються високоцродуктивною

Микола

ти на

закріплено автоса :.юсющ «ЗИЛ· Приклад у роботі ГІuка­ зують шофери Іван СтеІІановІІЧ

Володимир Карnович,

Миноnа Марніянович ко11-айнер і по~Іічнпк комбайнера радгоспу іме!ІІ ШOJ't'a.

Ми-

жаткар-

Бабко, тр~кторист Михайло Іва· нович Бобкп і жаткар Микола

гектарах, більше nоловини з обмолочено 315 гектарів .

яких

Ц А Р И Н

Н АБИ

те~ІПИ

валки

Мироненко і

комсомолець

Механізатори радгосnу імені Щорса з кожним днем нарощу­

ВИСОЦЬНІ4Я

жатки У дві

Це тракторист Петро

хайлович

260

~ Правофлангові

кладуть У валки

озимих екіnажі nричіnної «ЖРС-4,9», SU<a nрацює

ЮРЧЕНКО

nwеннuю .

Фото

n_

n.

ТОПІ· сокр енnя

ог~ядають

ГО.О ()&аНЯ .

СЬОТОДН:С-lИ1.ЖЯ А РО,ДИИЙ

,ЦЕИЬ ХООПЕРА .:Ц'ff

НЕВПИННО ЗРОСТАЄ ТОВАРООБJГ ВтІJІ'ЮЮЧіІ в жи.тт11 plmeRRя XXIV з'Уз-1 р:зком3нІтнкх Т(')!!арів на 20 мільйонІв цу КПРС 1 настуІІних партІйних Нлену- і 477 тисяч карбованці в. · Мів. споживча кооперацІя нашоІ краІнв ТаюіVІ чином, своє рІ-чне зобов'язання весь час все шир':"е розгортає свою ба· - nродати nонад п,'1ан різ.них товар: в rатогранну діяльюсть по забезпечению на 360 тисяч юірбоаанці!І -'- ми виконаторговельного обслуговування

чів. ІУ послугами

корнетується

спожива·

ли

достроково.

Прагнучи

зустріти

майже XXV з'їзд НПРС гідним трудовим

сьного ун:верVІагу :мен: 50-рІччя ВР .1И

1 кого

І

тор Б . О . Г о рбач)_ Піврічний

nлан в ; н

Жовтня (дир е юор Г. Ф . Лобко) . j в ик о н Rв. на 158 пр о це нт : в. Серед аі .'1ьських магазинів найб:льшо- 1 - Цн;аво, на скІльк~ зб!JІЬ!'JІІІ:

го успіху досяг .1и в соц і алІс тичному зма-, варообІг за- останнІ роки п ЯТІJРІЧКh!

' ганні ко.1t?ктиви літк і вськоrо

мага ~ ин у госnо;~арчих товарів , яким зав ;д у є м . д:.

no- Волод іна, 1 калитянеького

то-

- Як в : ;:tомо, внасл·док nеретвор<>н­ ня в __життя накреслень 1\о!\\ у н і стн•Іної

гастроному. І п а рпІ. та Радянського УРЯ:!У по далг.аю­

полов!fНа насе.лення. · У минулому роп,І- дарун-ком . ми взя.1и нове n:двишене зо- яким завідує М. П. Новалець. Вони пер- му п :днес е нню сІЛьськогоеnода рс г.~ого роздрІбний то~арообіг досиr 5~ мільяр· бов ' язання до;хатново nродати това· - шими в районі раnортували npo достро- ви ро бництва ве с ь час зростають прио у т­ дІв карбованЦІв. Тепер ~tенш н~ж за. МІ· рів ще на 170 тисяч карбованців . нове виr;·онання n· ятирічних планів і взя - ~· к.· и насе .1е~ня. з ростають рес у рси п ро­ сяць продається стільки товарІв, сюль·

_ Петре ОлександровJІ'ІУ. розкажІть . ки продаваJІося за весь 1940 рік. rолов . будь .ІІаека, акІ торговельнІ організацІї Наш кор~сnондент. ..поп~~сс':tвожнвспІ1 ' зробили найбільший внесок у досяrнен· прав.лlння роварськоІ р . І"" загалr.них успіхІв. кп П. О . КОТЕЛЬНИНОВА розповtсТtf, у . . . з якими усnіхами кооператори району - . н~_НІшньому pon1 УСІ то~rоІ'Іелью

ли нов; n:двищені зобов'язання.

Із сІльських

закладІв

мислових 1 nродовольчих

товарів, а в

громадського юру_ цього н_е вnннно зб.льш у ється. то ІJа. ·

, харчування заслуговують nохвали

ко- , ~ 000 1 г; На кІнець. НИ_!JІІПнього рr>ну R І Н

І .'1ективи великодимерського І гогол і n· І стано о итим е 42 мІль_иони карбова ІщІR , . .. ф 0 І\І 1тr б то H::J. 10 М І JІІ-оЙОН І В б : льше, н:ж у . ського K::J. е . якими завІдують . ' . ·11970 році. Тепер з кожним днем спожи1 1 1 підійшлн до Міжнародного Дня коопера· . орrаюзащf nрацюють . д~ре. УС і сnрави· 1 Литвиненко Л. Нондрашова. . , r;ачі ст а влять перед нами все бі л ьші вицІї. 1 .'1ися з викон<'Інням ПІВРІЧНИХ завдань . , Великий вклад у досягнутих ус111хах та , :~юги. 1 наш: кооnератори роблять все, - Готуючись до с~ого траднпІйноrо Однак треба вІддати належне кращим ' і'(ОЖ кос:ективу про:~оІ,кО:\ІбІнату (директС>n ! ll!_oб ус пішно виконувати завдання ІХ свята. кооn е ратори району трудилися з Із кращих. Першими рапортували про ! М . Г. Ткач r нко} П . врІчне завдання ви І з 1 зд у уповн о в а жених споживчої коопе­ великим ентуз і а з мом. І сьогодні з закон_: дострокове виконання nі~річних планів конан.о на __119.;> пр~чента І випушено рац і ї <::;Р_СР no дальшому пол і пшенню ною гордІстю можна ска зати, шо своє І колективи ра.:tгосnробкоотв: СемиnолкІв· надnланово І продукцн на 189 тисяІJ торгІ вЛІ 1 розвнтку rро!'оІадського х а рчу­ иети досягл и . Піврічний план по роздріб- ського (голова nравлІння Г . К Ноновал), карбованц : в . , в ання у н а ш о му районі, по nідвитенню ному товарообігу перевиконали на 747 Бобрицького ІВ . В. Стуnак) . ВеликодиНабагато поліnЦІИВ евою роботу ко-: к у льт у ри обслуговування сільсьІшх трутисяч

карбованців.

Продали

населенню

мерського (М. Д. Теплюк)

та Бровар-

лектив

заготівеJІьної

контори

(дирек·

;.: :r. :rІІ і;::з .


и

~~~~~ПJЯТИРІЧКИ РІК ЗАВЕРШААЬНИИ~~~~§

ДЕСЯТЬ ДНІВ ПОДВИГУ Масияка не думав 1 не думає про подвиг. А подвиг дійсно був, хоча у мое-

постачальнин,

новий міст лише як про нововведення

тобудівників.

у будівництві. Згідно про екту,

високостійких

замінює старий

прогонів

збирання

строни

клепання . Підготовчі

бота проводиться піснаструминним

бути 35 робітників.

дання.

ди комуніста М. І. Масияна приступили до збору першого прогону моста. Це ІнструкЦії був nерший день подвигу.

майже на ножній ділянці компленсно1 бригади: за гайковий ключ бралися і механізатори, і сщосарі, і електрики...

ми не порушували: колектив зайняв усі

робі.тниками

20

~добре• у г.рафі бригn.ди Є . .В.

Максунова. Говорячи сьогодні про дuсяr­ колективу, цього нуті успіхи n:po май­ не можна не сказати

стра дільниці Ларису Аршави­ рівну Арутюнову, котра докла­

аби шліфу­ ла чимало ;зусиль, намі~ених вальники до~оглися та;J.ЮЖ звер­ вершин . Хочеться нути увагу й на те, що культу­ шліфувальнн­ ра виробництва нів цеху по.криття сприяла ще

году, на дружбу.

А в робочих зведеннях Ці десять коротко: позначені днів ударних «Бригада М. І. Масияка виконала пла·

нове завдання на 200 процентів~.

В. СУРКОВ,

No 814. ~~~~~~~!

І

І ТЕХНІКИ

туть квіти. А самі дівчата одягнені у біJІі халати . Од­

на

-

сіями І кожноі хвилини мо· будь-якого замінити же чпена бригади на Аого ро­ бочому місці.

Фото О

«ОАЗИС»

вітря,

дихан­

для

подається

що

по­

ня в масни і снафандри при ро­ боті в за.порошених і загазова­ них сферах. Прилад прикр і пто­ ється до поясного ременя. Пра­ цює він у двох режи:v~ах: <<Піді­

<< охолодження» . Темпе­ підбираються і тиск

грів• і ратура

оберт·анням головни регулятора .

Таким чином робітник сам оби­

рає собі «погоду» . Новияна ек­ спонується на ВДНГ СРСР на винаходи виставці <<Вітчизняні і

відкриття».

н<~.укові

МАСТИКА ПРОТИ КОРОЗІІ стини,

ма­

яка

швидко

сохне,

nочав

завод. Чернівецький хімічний Вол­ За в.исновном спеціалістів змюго

авто:vІобільного

заводу,

проходила випробу­

де новинка

вання. вже через годину шар

розпилення

дішав

мастики

до потрібної

допомогло

Це

ВИХОДИТЬ «НАКАТ» НА ПОЛЯ Хлібороби нраїни одержують новий сорт ярої твердої пшени­ Він районований ці <<Нанат» . і ви­ тепер в Одеській області знаний перспентивним для По­ волжжя та Північного Назахста­ Все­ ну. Батьнівщина сорту селекційно-генетичний союзний злака Урожайність інститут. - до 40 і більше центнерів з має пре­ гектара. Иого зерно і якості технологічні красні виго­

товлення найвищих сортів мана­ та інших рон!в, манної Іtрупи nродуктів. (РАТАУ).

о

2

року

стор.

серед

проводити

що-

-

~

ли відо. м.ими не тільни на своїй дільющі, але й на вСЬОІМУ заво­ ді.

То ж ми в.певнені, що на за-­

бригада

п'ятирічни

вершення

шліфувальників Є. В . МансунО-" ва буде удостоєна звання «Діль­ культури

ниuя високої

вироб­

ництва•.

О. БУХ,

дільниці

старший майстер rг-т.ваиопокритт я.

ЗА

1\аJІаwникова ,

І

стІнну пресу Проглянувши тресту, жюрі одностайно зроби-,. редколегії газет ло висновон: попрацювали протя- 1 непогано що І Матеріали, року. гом стіннівках , : у поміщалися

значно

більш широко люють життя

працюва­

-

Блохіним, та інших бригад.

М.

Привертає увагу акти~на роль

стшювки у розгортаннІ сощалістичного змагання між заго­ Вона н е нами та бригадам и. Натообмежується ло з унгами. мість вміщує Цікаві мат е ріали про хід змагання , поширю є пе-

змістовнішими , І редовий досвід, аналі з ує причи­

ува-

центрі

в

що

! 1

підприємстві .

на 1 У

СтІННІвки

трудІвник.

своєрідного ар­ в po.li бtтра трудового суперництва на

.. ступає

ги редколегій постійно _:;алиша-1 ється

роль

чому

і

комуністів

виробни-

у

громадському

житті .

посідають матеЧільне місце комсомольські та на ріали профспілнові

.у ін­

жваво висвіт- ! ни вІДставання деяких ноленти­ і чином, ви­ цехових партій- вів. Газета, таким

цих організацій, трудову діяльність колективу тресту. Відрадно,

кореспонденціях,

ПОГОДИННИМ

ГРАФІКОМ

Разом з хліборобами Од.ещиf!и

трудtвниюв

теми.

Зрозуміло,

не лишається поза увагою препобут культура, сн й спорт, трудяЩих.

У переддень святкування

Один

суботнику.

така і себе Виправдує чергового но­ форма випуску мера,

Рі з нома­

фотогазета.

ян

нітна ілюстраЦія дає по в не ві­ багатогранного дображення життя

підприємства .

колективу

відпочинок

буді-

культурний вельників :

теріали військово -патріотичного змісту, звернені, передусім, до Частими молодих робітників. ветеранів були розповіді про

ки стшгазет СПМН-508. Добре оформлені, номери художньо << Спецбудівельник» стіннівин оригінальністю. відзначаються

житті nідприємства.

дшила

війни, їх Серед

у

стіннівках

участь у

фактів,

що

ма-

трудовому одержали

позитивну оцінку жюрі

конкур-

су, варто назвати значне поліпоформленшення художнього ня стінних газет.

Глибоні за змістом nоданих

матеріалів стіннівин були пред-

ставлені

о

редколегією

радгоспу

<< Русанівсьний».

Є чим похвалитись і активіс­

ПМl\-8.

о

Пр1!вабливими були і вистав­

. Багато уваги редколегія прп­ узагальненню

передової

очолюваної

пер

здабутном

досвіду

підприємст­

бригади

ва,

молодим

кому­

НІСТом М. Гудз е м. Методи ро­ боти цього нолентиву стали тевсієї

колони.

З інЩіативи редколегії було

розпочато

наших

випуск

бюлетеня

підшефних».

НОВЕ

Особливо

виробів.

зобетонних

залі­

заводу

преси

стінної

там

хочеться відзначити залучення до участі в газеті «Буддеталь» широкого кола трудящих. Тут

можна знайти виступи робітни­ ди­ ків, бригадирів, майстрів, підприємства,

ректора

них,

партій­

та комсо­

профспілкових

Спе­

ціалізовані загони нині створено області. районах майже в усіх

При навчальному комбінаті об'єд­ нання своєчасно підготовлено спе­

uіа ,,ьні кадри механізаторів . З гос• ук-.11адено договори. де визначеяо стр.6ки і якість зби­

подарствами рання.

ретельно розроблено

У загонах

груповим

провадяться

Роботи

маршрути.

за

методом

з!.!іни.

графіком у дві ження зерна загоном ни.м

-

rодин.ним

Виванїа•

на ходу. За кож­ ланки закр~плен·о

техобслуговування. (РАТАУ).

активістів.

мольських

Ці три стіннівки (редактори Ностяна, Т. Воронцов, М. В. Печура) жюрі визнало най­

кращими. Редколегії їх будуть відзначені згідно умов конкур­ су.

Відзначено також творчу ро­

Відзначивши

ЖИТТЯ

У

<< У

ньому

о

риси

позитивні

стінної преси тресту, жюрі ра­ зом з тим зробило деякі заува­

активістам Зокрема, ження. стінгазет рекомендовано сміли­ віше і гостріше писа'!'и про не­

критиЦі по­ доліки, піддавати рушнинів трудової дисципліни,

викривати недолі­

30- Тут і трудові будні, і побут, і бракоробів,

радянського Перемоги річчя на:роду над фашизмом постійно

вміщувались

го

ні механізовані загони .сСільгосJ14

кожним вnни техніки:. . Щодоои комбайно:ч майже вдвоє переви­ конують встанов.~ені норми .

знаходять відображення трудо­ ві успіхи хліборобів підшефно­

з

присвяче­

був

напрІ~клад,

номуНІстичному

нии

~

~

~

~

~

~

стінних газет боту . реднолегій користуІ?ться ІІМН-7, СПМН-509, автобази тематичНІ ви­ .NQ 3 та інших.

Популярн істю

ни~.

~

~

r . .~3ЕТ

ти по-злобінсьни . Перевагу цьо­ го прогресивного методу стін­ «Будівельюш>> пона з ує газета нолективу комуніс­ на досвіді очолюваного праЦі , тичної

конкурс підприємства ділів газету. Для на кращу стінну підведення його підсумків обиВлаштовуютьрається жюрІ. стіннівок ся виставки кращих

воді залізобетонних виробів .

нитною

статтях,

формаціях з аклик

підроз-

у пересувних колонах та на за-

проходить

Червоною

ну

міри.

для

традицією

твер­

ка годин.

сировиною

« Броварисільбуд •>

тр~t! стало

прикладах показ у ють авангард- і пуски ·<<Будівельника>> .

складання передніх крил <<Жи­ гулів», які раніше сохли кіль­

служить

У уже

п і сля

значн<l скоротити час

~

~

~

~

КОНКУРС СТІННИХ

стали

протикорозійної

Випусн

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

лля

кон;:щціювання

Гребенюн, тор Володими·рович Борис Михайлович Солодовни­ нов, Юрій Іванович Ерана, ста­

В ЖН·ИВа ВК.1ЮЧИЛИСЯ СПЄUіалізова­

йти в

призначений

і

очищення

головною

стала

чергу,

виробничих показнинів -остан­ нім часом бригада виконує змін­ про­ ні завдання на 120-140 центі!!. А такі робітники, ян Вік­

nрофе­

суміжними

пи­

умовою для різкого підвищення

Надія оао­

хвно~~ину .

скрутну

подіІІа

будь-яке запорошене середови­ ще. Вихоревий мікронліматизер, сnехарківсь1шми створений

ціаліста:vш,

чуйність,

за

ії

Завжди комсорг людяність . відгукнеться J допоможе в

приладом, З цим невеликим який важить трохи більше кіло­

сміливо

Jlюбпкть

бригади .

свою

Во­

завод,оуп­

ком:сомол:ьсько-моJІо-

колективі

в

М4030, зокре~tа, рядом власти­ востей перевершує і кращі за­ рубіжні машини.

гра:vrа, можна

знімку.

на

комсорг

діжноТ

дуктивності вони в 50-1 ОО ра­ попередні 'nеревищують зів ЕОМ зразки. швидкодіючі

ПЕРСОНАЛЬНИИ

Мерзлу

Надію

бачите

дира

кра­

Щодо про­

Щі в своє:vІу класі.

-

рав.,інияя., економіст станції, бригаобов ' язки виконує

малі і середні <<:vІислячі» маши­ основані ни М4030 і М6000,

на інтегральних схемах ,

і

ви

з

Одну

чудова.

дівчат

цих

ан,;,

естетика

сJІовом,

ним

робннцтва

Ці

машин .

рос­

красиво,

чисто,

стаицВ'

ком­ Серійний випуск нових n'ютерів розnочато в Ниївсько­ му виробничо-технічному об'єд­ і керу­ нанні обчислювальних

ючих електронних

mmrоре­

маwи­ е заводі монтному Пра­ станція. нопічнльна На дівчаrL тут цюють

В СВОЄМУ КЛАСІ

КРАЩІ

Броварському

На

важливому

зміцненню лисциnліни танню ж, у Дисциnліна в колективі.

=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

новини НАУКИ

надто

одному,

старший викоироб моетопоїзда

nройшли на дільниці, коли стало відосилою не робочою мо. що допомоГи

Ножен nрацював за

робочих місць. двох.

35

си­

години цех

Парфено·ва щодень з'явлню.ться <<відмінНD• і тільни nозначки

небагато ча-

пам'ятають перші десять днів, які, мажна впевнено сказати, випробували бригаду на фізичну міЦність, моральну зла-

бригади, які

зборах

на

Власними

.rрибрані залишаючи за со&>ю робочі місця. І недарма. у таб­ А. В. цеху начальнина лиці

на будівництвІ передз'їздівську вахту добре І усі моста за новим методом.

Про всі Ці резерви говорилося поміж

Головмостобуду про організацію робіт

слова.

неробочі

вигляду, пофарбовfN:Іо верстати. зміну, зд.ає Сьогодні бригада

су. Сьогод;.>і колектив комуніста М. 1. Масияка прuдовжує нести свою ударн~

бул?.

роботи

ущільнення

Подібне

нвітня двадцять робітників брига-

лами у

Михайло Миколайо-

Відтоді минуло зовсім

ський , Микола Михайлович Литвиненко та Микола Іванович Бабко. А для трьох інше завзнайшлося їхніх товаришів

Головмостобуду конструкторське бюро робіт, організації проект розробило ;згідно якого на зведенні мосту повинно

мує свого

уся бригада зустрічала

Фролов,

них Броварів.

апа-

На зведенні першого прогону моста У бригаді М. І. Масияка працювало два таких апарати. І обслуговувало їх тільПетрович Добровольки троє: Микола

роботи до розгорнутого бригада М. І. розпочала будівництва Масияка ще в січні. Тоді ж спеціальне

культури високої колективом дотри­ виробництва. І з честю

Першотравень у святкових колонах рід-

три чоловіка.

ратом, який обслуговує

системи

складної

позбавлення

рахунок

за

мосту

nочат­

був приведений д.О найнрашоrо

вич Федунів -

за-

потрібно

на

вироб і в

ку нинішньо·го року включилась у змагання за nраво називатися

Мик о ла Пронопович Дубlлевич, МихайНрасивський, Геннадій ло Степанович

Петрович

з ' єднувалися

безпосередньо

ва з цеху покриття заводу елек­

тротехнічних

Іванович Анущенко,

Россю, а Василь

чищат ;· , як кажуть, до блиску. Ця ро-

річ , прогресивний: набагато скорочують-

ся

мое-

примусила зароботи резервами. можливими

високостійкими болтами,

спосіб, ясна

Такий

яні

місця,

метод будівництва мое-

клепання.

тів -

двадцять

Єв­

Максуно­

гена Володимировича

височів над

1 травня прогін дійсно

І вони були знайдені! Згідно техноJюгії,

зрозуміло,

болтах, що,

графіком.

перше, чим не-

роботі

своїй

Нова форма мислитися над

зводилася на

будова

у

рувалися

про

говорять

завше

.Ng 814

топоїзді

Бригада шлІфувальникІв

був спаяний, як Нолентив· бригади ніноли. Горіли однією думною, одrшм перемогти. Того ж дня і бажанням вирішили: бригада працюватиме власниза прогін ми сил юш і здасть перший

яності

марку

витримав

усіх комплентів. Це -

шліфувапьнинів

з ділянни не підемо .. .

Разом з тим, я вже говорив, ця будова за харантером своєї робот.и для нас багаточнб один з нова . Взяти хоча т о чн)сть сельних вузлів цієї роботи завод , наш Воронезький нонструнції.

міст через річку Нали залізничний Рось був ще у проекті, та й сьогодні, ноли будівництво його набрало широноз двадцяти мостобуго розмаху, ніхто Івановича Михай,lа дівнин і в бригади

Ентузіазм

Олександр кранівник ж Тоді буде. Ол е н с ан д рович Ващишин і сназав : роботи Пони не завершимо -

ки

праці

в організації

тощо.

У Львові відбувся семінар Мое· Водночас редколегіям слід до­ биватись дієвості кожного кри­ ковських міжнародних курсів ор­

.тичного

ганізаторів

виступу.

Підсумки

зет обговорив

конкурсу

стінга­

партійний комі­

.тет тресту на засіданні з учас ­ парторганізаЦій тю секретарів

Підрозділів підприємства.

баром

тут

має

Неза­

віднритись ви­

ставка кращих стіннівок. Парт­ ко_м затвердив умови ноннуреу стшних газет тресту на 1975

-1976 роки. Він проходитиме «XXV з'їзду НПРС

під девізом

гідну зустріч•.

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН. Субота,

5

пипия

1975

ньоJtу

здоров' я.

охорони

взяли

участь

В

медичні пра·

представники країн со­ цівники ціалістичної співдружності. Учас· кращJ відвідали ники семінару медичні заклади області.

направо): хі­ На фото (зліва центральної рург Миколаївськоі

районної лкіарнJ Г. П. 3,VБAPf:::8 знайомить слухачіІі курсів dокто­ рів Яна ДЮРИЧЕКА (ЧССР) і

ШАКЖА (МНР)

з І!Jбла~н.анням

операційної.

Фото В. Песляка. (Фотохроніка

року.

РАТАУ).


ЗА КОСОВИЦЕЮ- ОБМОЛОТ З великим

пІдне­ комбайни. Rомбайнери Іван Ми­ чак, Микола Воробей, Яків Чер­ механізатори радгоспу <<Літків­ ненко. Микола Суслов, Микола сжий». Неначе тільки-но поча­ Нозел працюють груповн:v~ мето­

високопродун.·пшної

лися жнива.

поле, бе:ш осєр едньо до агрега­ тів, доставл яє ться ошчна їжа,

сенням

трудовим

ВоJJоднмир СТУПАК

працюють

на

а на

Ш€!НО близько

звал

уже

ско­

до:Іі.

гектарів зер­

500

в

молотили

працюють

та­

те, що вслід

за .носовицею, як тілмш підсох­ ли валки, в роботу включилися

ся

ДО ЖНИВАРІВ -

хвилями

радгоспу,

розJіяга­

до

м е х а нізатори

праг­

В

госпо;:tарстві

об:.ю.1очено

-

рів

г екта ­

400

б :льше половини від за­

гальної площ і, що підлягає зби­ ранню. Pa;:trocn в перші дні об­ молоту хліба винонав n .1ан nро­ дюну

пшени ці

державі,

відпра­

вивши її на заготівельний пунк т 60 тонн. Трудовий ентузіазм ранні

врожаю

на зби­

заверша.1ьного

року п'ятирічки свідчить про добру підготовку жниварів рад­ госпу до відповідальної кампа­ нії. Вони прагнуть в строк і ви­ соЯ"Кісно зібрати хліб в с воєму господарстві, допомогти іншим •

зайнятих дирекція

партком і робітничий

Є. ФЕДЯИ.

"------------------------------

випх:я на неї і радієш від того, П'Ю наполеглива, копітка праця хлNSороба окупилася старицею. Центиерів сорок із гектара, ІWJ менше буде, уnевнено го­ ворять трудівники радгоспу «Тре­ ~вський». Щойно відбуласи нерезмінка, ...,мбай~ри, що передали штур­ вuи комбайнів своїм напарникам, '13. інші механізатори, зайняті на збиранні хлібів, поспішили до ИЗ!Іfетового містечка на обід. Boвnритул

сn ри ят­ ум о ва:v~ и ,

хліб на площі понад

комnлексно-зби­

врожаю,

і.м

см а:ЧІf.ІtЙ

обtд.

тепло

нагороджують

виконавицю

художньо го

чит ання .

Лине пісня за піснею . Сестри - Гадина і Валентина Субач ви ­ конують пісні «То ли в Ряза ни» і народну

«Ой,

маю

я

чорні

бро­

ВИ». Потім Гадина задушевно, з nіднесенням співає nісні «Коли б мати не била» і «Ой, там, на точку, на задоволені

базарі». жниварі

і

Залишидися від пісень

«Синові» комп озитора П ашкеви ­ ча, сОй, ти місяt~ю», еРідне При­ карпаття». Перші дві в икон а ло тріо в складі уч ас ників худож­ ньої са~юдіяльності Антон~ни Ковтун і обох сестер Субач, а останню

-

квартет

за

участю

цього ж тріо і соліста Василя Кия щука. Учасник агіткультбригади Ва­ лентин Прозорав майстерно вико ­ нав іскрометний танок «Росій ­ ський гrерепляс». Стільки бадьорості, наснаги до праці придав механізаторам ко ІІ· церт. Після відпочинку і концер­ ту

вони

Серед

nрацівнинів

нашого

старших. За час своєї

ба.г.ато-

універмагу я -

виховання молодих кадрі в, про

одна із най-

варозна вця:Іfи, старшими

нові, прогресивні форми і мета­

ди торгівлі, про роль п рацівни­

ків прил авка в підвиЩенні куль­ тури обслугонування насе.1ення. Головний наголо-с зроблено на

про-

данц ями.

Л ЮДМИЛА

2.

заменах. Забувши,

Тому, що

про яку nіде мо-

Абрамівна хвилювалася, як

що урок вже

діти на ек­

розпочався 1 ~

учител ьській залишилися перевірені вчорашні дикта_нти з російської мови, вона все ще не Наважувалася nовщо­ мити про те, чого всі так чекали. - Так. - тихо мовила нарешті, ніби продовжуючи

свої думки.

так, ви чекали на велику справу ... Сьо-

-

годні я можу заnропонувати її вам. Rлас відповів дружною таємничою мовчанкою. - Дізналась я ненароком, що чоловік нашої сtльчан-

ки тьотІ НастІ Дяченко

?•

r

Герой Радянського Союзу. ..

· ~

За вікнами вітер ледь шаруДів розпатланими гілками

(~ І· ,fi r

-

Майже ніхто про це не знає. Більше того, сама тьотя Настя н�� знає, де він похований...

дерев. І заголосила перед відльотом nташина дрібота : розкричалася так, що дзвін стоїть. Небо прозоре-про­ зоре._ Навіть очам боляче, коли дивитися на нього.

3.

тільки називалися

·

~червоними с:Іідопитами•.

ват и

двох дівчат,

які

вихову-

коли зашдуюча

ня десятирічки і ппюли продав-І Саяюна у sво ш талн у Лугову.

Це

сумлі нні тру;1івниці З

такн:vш

д уже

скромні і

доповІДІ

значила дoop;r:v1 с~ов~ХІ-І

і

ц :на во

тодІ

з в ел икою

горд.стю згаду­

вала своІх працьовитих

все . щоб прин осити

неповтор ним и

професію

і роблять

може

людям ;зав-

зда тися :

а

д.вчат:

Повернувшись з ве.'ІИІШ М И 1

жди лкощ)га більше радості. Декому

ко­

,.~,:иву на шо.го :J Н1ІJ~р:-vшгу. І я

nрашов ати. ·Адже вони полюби-

ли свою

ВІД·

роботу

~о}:сомол ьськ о-мо;'І~д\жного

прила вка.

добре

вщдшом

ЦН ~ЛНСМ Ta;v.apa Гр~Г?РІВ!fа

ців.-Валс нтину Нравець і На-

враженнями .. я

провела ЧІ!ма.'!о бесщ з працш-

що

никамн ~швер маг;,:.

а

так ож на­

тут силадного - пра цювати про-

шо1

;ranцe~1 ? Та це тіт,кн з:tається. А бути су часни:-.1 хорошим про-

нового з передового досвщу ми впровадили у своєл1у унtверм_~­

раиспоншвсшлки.

_Ба га то

давцем - 1 це значить ма- зt. І коли дивлюся на своІх ти до ць ого 'по 1шикання і nо-І життєра д: ~них . ви ховано к с тійно вчнпrся сю1 ому. в и вчати горджусь 1 рад ; !?· бо впеrшена,

зволіканн я та

аrреtатів. Пшлося також про те, Субота,

за пити с пож ивачів, тон-к о в ідчу-

що виростає надшва

вати подихи моди і мати бе ;цо-

цьов и тих .

ганний

здатних

естетичний

прн;-..І!р ом ,

смак.

я м аю вел и к ий

От,

до-

дість.

свід, одн ак постійн о довод иться працюв ати

над

що не юілаrоджено ськогосподарських

власній

ремонт сІльмашин

майстерні.

у

·

зм ш а

нсвто :v~ни х,

n р иносити

пра­

зав зятих,

людя-м

ра­

У. НРИВОШЛИ.R,

заслужений працівник тор­ гівлі, завідуюча відділом

п і двищення"-1

свого п ро ф есій ного р:вня. У н и нішньо~1У роц і мені ви­ пал а ч есть поб увати на Вс е­ с оюзно м у зльот і наставників. який проходив на батьківщині

тканин унІnермагу імеиl 50 -річчя Велиного Жовтня.

На фото: В. Кравець і Н. Лу-

1 Браславсь~кого з~І.11ьнено ди,

І М.

а

на

К.

ного

мІсце

з поса­

призначено

Нагорного.

Головному

що

факти

~tалн місце'. Матеріал,

"ований у газеті, було

р;lйсно і

НинІ господарство,

опублl- ляється у відпов!дl,

повІдом­

пер~:~л~

обгово- на богодухlвськни метод

.,ено на технічній раді радгоспу говування техніки, але недавно

на засіданні парткому. За створений радгосп ще по~ре~ує несвоєчасний ремонт техніки пильноі уваги з боку раиоб єд­ завідуючого майстернею Е. Ш. нання «Сільгосптехніка».

ra

5

липня

1975

року.

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

-..,..

до

р айвійськкомату. І

ченко Андрій Васильович , було ясно. що «Героя nохова­ но у місті Зрараєн Тернопільської області ... >>. • Поки що про nодаиr Героя Радянсьgоrо Союзу ми ..., знаємо ні­ чоrо. Знаємо тільки твердо : Андрііі Васильович Дяченко Герой. І ось заnала думка nоїхати на моrилу земляка ...•. (3 щоденника червоних слідопнтів) . Цей запис з'явився того ж дня, ноли піонери nобува­ ли у військкомат!. А настуnного Галина Чуняк. ста­ роста, nрибігла до нлас~ бентежна і стривожена чимось надзвичайним.

-

Слухайте сюди,

-

nерекриваюЧи переддзвінковий

Слухайте уважно: у Терно­

-

пільській області місто 3рараєн не існує!

-

Як так не існує?

-

Ось так. Я вчора по карті дивилася.

-

виnередившн

Володя Матвієнко.

Значить, погано

дивилася,

Оля Скидан.

- Не вірите? nодивіться самі,

-

-

всІх,

заnитав

вирішила

справу

ображено притихла Галина. Тоді і вона розгорнула на учительському

столі політичну карту України.

Очі п'ятикласників бентежно бігали по зеленому кон­ тур! Тернопіл,ьщини. А Галина Чуняк, nересуваючи олі­ вець від цяточки до цяточки міст області, все так само ображ ено гомоніла:

- Дивіться-дивіться. Ось вам Зборів, ось Бережани є якийсь Збараж, а от Зрараєна немає. ' Rлас мовчав. Настрій у всіх зник одразу. Що ж те­ пер? .. Помилка райв ійськкомату, чи ... І раптом ... Щасливі думки завжди приходять несподі­ вано. Той же класний винахідник Петрусь Прудкий ра­ ДіСНО вигукнув, приголомшивши блискавичною ідеєю то· варнш!в:

А ~о коли Зрараєн і є той самий Збараж! ? Якии вш Збараж, якщо в документах ясно написано: << Поховано у місті Зрараєю>І - категорично відрі­

-

зав Володя Матвієнко.

- ВоJІ~дько, - наn?лягав П~трусь, - ти завжди су­ перечиш. Зачекай. ДивІться всІ сюди. Прудкий схо­ nив крейдяну грудочку 1 попрямував до класної дошки. - ПовІДомлення, зважте, nисалося у бойових умовах раз. А це значит~. що штабний nисар поспішав - два . До ць,оrо ж додаите,

що писар, може,

гарнии почерк. -

гова відп ускають матер:ал.

Лише після повторного нага- інженерові І. І. L'ераснменRу дування редакції з господарства вказано на недоліки в роботі. повідомили

похід слідоnитів

здивований

хати.

в наш універмаг після закінчен-

•.. Перший

nерший невеличкий успіх онрилив: за повідомленням штабу армії , у СКJІаді якої воював червоноар?І1і єць Дя­

оnерації.

Особливо щ~иємно бу~ю _спу-

п рий шли

подвиг усім односельчанам. Нехай усі знають .

гомін нласу, кричала вона.

споживчої ко-

веселі, стривожені

Ми назвемо його Ім'ям свій загІн. Ми знайдемо його могилу і розкажемо про його

підвищенні ролі наставника у справі ви ховання молодих кад­

рів для мережі

Ноли розторнувся рух настав-~

ництва, мені доручил и

зліт. Головним чи

ном , на цьому форумі наставни­ ків йш.'Іа мов~ про підготовку і

вже закінчили спеціалпні навчальні за·кла.ди і nрацюють то-

У статтІ «Більше уваги під·

Із здачею на ремонт машин

вести тут цей

річної праЦі довелося чимало виховати молодих працівників nрилавка . Зараз багато з них

АНДРІЄНКО.

за

великого Леніна-в місті Улья­ новську. Володимир Ілл.іч Ленік нсщзвичайно багато уваги приді­ ляв вихованню молоді. А тou'V!y Центроспілка і вирішила про­

МОЛОДЬ- НАША ГОРДіСТЬ

готовцІ сlльсьІtоrосподарської техніки» (<<Нове життЯ>>, ,N'g lH від 31 січня 1975 року) було піддано гострій критицІ радгосп Мічуріна

нижче.

-

ЛІііАМИ СUAWИ)( ВИСТУП ІВ.

ІменІ

ва

ступити цорlг класу, як її зустріли п ·ятикласники:

тру днл ись. Г.

незвичаиним.

Бо нічого «сnравжнього до того дня не могли nри­ думати !> . Просто не було гарної сnрави. Наступного дня не встигла Людмила Абрамівна пере­

g цей день ще краще, з

піднесенням

Але все-таки цей день був

саме з нього nочинається та історія ,

В ОНИ

А

оплеска~rи

розважалися на перервах і одержували хто п ят1рки. а хто навіть і двійки на уроках; чекали ДЗВlНКа з остан­ нього уроку. Словом, усе йшло, як зав~ди.

Rрасилівської восьмирічної школи. мають r.i "І а йти сво­ го земляка. Відшукати його могилу, аби ще ,..... .з нагада­ ти: тут похований Герой Радянського Союзу ! Виросли діти героїв. Підростають онуки. Освічені. сильні, тямущІ. Мають усе. Не мають одного права забувати про тих, хто не nовернувся з nоля бою .

nо­

:в цей <rac завітала СЮ;ІlИ аrіт­ :культбригада районного будинку культури, автомагазин. Кілька хвилин підготовки учасників художньої самодіяльІЮСті. І вев:уча Марія Горбач щи­ ро nривітала механізаторів із ба­ гатими жнивами, nобажала швид­ ке і якісно іх провести. Почався концерт. Робітниця миноремонтного заводу Антоніна Ковтун і керівник хору райбу­ динку культурн Василь Киящук майстерно виконують nісні «Білі лебеді:» і закарпатську народн-у <Перелаз:.. Потім Людмила Ви­ соцька директор Великоди мерського будинку культури дотепно читає гумореску «Зару­ чини:.. Всі широ смі10ться. Вона дарує слухачам ще декілька мініатюр . І щоразу механізатори

1.

Цей жовтневий день 1965 рану був найзвичайнlсlнь· ким днем у Нрасилівській восьмирІчній шко;н. . Д1ти

Двадцята осінь nісля перемоги. Двадцята осінь безвіс­ Ті. Нехай про нього, Андрія Васильовича Дяченка. зна­ ють десь у далекому краї. Нехай вшанують його па­ м'ять. .• За його односельчан . За себе, чий край він nро­ йшов з боями. Спи спокійно, солдате. Життя твоє не за­ будеться. Ніщо не забудеться. Це потрібно нам, живиl\1. Так, це потрібно нам, живим. І вони, червоні сл ідопити

.JІеЗЗХИсІЮі дубової лісосмуги в )l!РОЧИЩЇ «Треnетиик». Тут кільк а RІl'!ІІетів, у яких відпочивають ме­ ханізатори після роботи, душова ТОЩО. Поки ВОНИ МИЛИСІІ, кухарі

подали

ПОМИЛКА ШТ АБНОГО ПИСАРЯ

В

нуть до 1 О тшня за вершити збирання ранніх зернових .

комітет створили всі умови для

більше її лежить у валках. Ди-

розташоване

начальник

журна ли .

nоrо днюш

літк :н ські

шоф е ри

Для механізаторів,

ється на пні золота пшениця. Ще

Re·

шши:v~и

доставляють

комбайнів

збираН"Ням

в зеніті. Під nекучи­

nроменями

від

газе ти.

To:v~y , користуючись

дні.

рального загону Ю. О . Rуц головний інженер радгосп у, ін­ женер по техніці безnеки А. М. Войтко .

З ПІСНЕЮ­ Qонце

неnовні

Михайло Настенко. Ів.ан Шебі­ ка, Василь Вороний. Павло Би­ стрик. В полі nостійно чергує машина <<Технічна. допомога>>, пожежна машина. Тут же біля збиральних агрегатів знаходять­

шених зернових культур.

.m

,

два

Безперебійно зерно

200 гектарів ско­

Та характерно

за

свіжі

квас.

липня вони nереїхали на Рож­

2

кож жаткарі Василь Матвієнко та-Ол€ксій Погиба. На їх рахун­

ку:теЖ понад

nере­

відділку

нівський відділо'к на підбнран­ н.я валків жита. Площу 80 гек­ тарів вони обробили за п і вдня.

швтора

раза. Іх успіху щшсвячений «Ка!л€нда;р трудової слави>>. Ви­ сокопродуктивно

На

ва,

наприклад, площу о.з и:11ої пшениці 176 гекrарів вони об­

Жаткарі Микол-а Гайдак та Mm<oJІa Миронен-ко скасили 210 гектарів хліба, щодня пе­ норму

до:11агаються

В

на :v~ета х

є· ліжка для відпочинку. душо­

J\i"g 2,

нових.

ревІИконуючи

що дня

виконання норм.

праці .

спеціально обла;:tнаних

жнивах

мав

недосить

Звідки ти знаєщ? - не вгавав Матвієнко. Нажу ж бо:, зачекай. Дай висловити думку. Не заважаи. Володю! загомонів клас. -

русь справді має рацію.

Пет-

- Отож, - nродовжував Прудкий.- Я ж кажу, що за таких обставин літера « б:~> при написанні стала скида­

. тися

на «р!>, а літера «Ж» розбилася одразу на дві «ЄІ> і « Н~>. От і виходить : сЗрараєн~>.

-

- Значить, помилка штабного писаря? - заnитала Оля Рогач, що весь час мовчки слухала Петруся. - Може бути, - авторитетно відповів той. - Але це треба ще nеревірити, - поставив крапку Володя Матвієнко.

(Далі буде).

о

о

З стор.

· ~<

~с .


8 ім'я Протягом

тижн і в,

з

.мzжнародн.z

останніх

червня

по

2

ТО·'УІУ,

лузях життя. Це також пр об­

ле~щ активно ї участі жіно.к у боротьбі за мир і розряд­ nУ, за J'Іучення їх до револю­ ційних проц есів, гл·ибоких соціа.1ьно-еконо,Іічних пере­ твореІі h, які ві;1бувюuп,ся на зе~tній кулі. Бо, як вірно зазна чи в н а конс\к•рен: t : ї пре­

товано

стано­

.1ися

і

виступаючи

жінки ,

пліч-о-пліч боротьбі за

з чолов:ками, свої права,

свободу, демократію

матеріаЛІ,них

жінок

Процес

до

цінностей

Хіба

рення

ж ін ка

ще

у

недалеко­

На

ференція прийняла

прав.

тичного

обмеження пра в жінок у різ­

них галу з ях.

В Японії,

приКJІ-ад. жіноча п.раця

"Майстри радянськот пітератури та мис те цnа'і

задачу,

розв'я з ан н я 1 17, 5, 12, 14, 17, 27, !О вщгадати 1 комnозитор, ав то р п ершої грузин­ nрізвища радянських діячів куль- сь кої оnери «Ке то і Коте» . тури і мистецтва , роз'>!істивши їх 25, 16, 12, 11, 20, І, 7, 11 , 25, 2 відпов і.1но до зазна чених ч исел, а народ·на х у д о·жннц я У РСР , р і з­ .1ітери, п означені числами, розта- цю якої нале жа ть гра в юри «Олек­

21

від

дОІ\у:\'!еН­

руху.

на­

жі нок, який нам : ч ено сти у жовтні ц ього

опла­

чується на 50 плоценті в ни:н­ че, ніж чоло віча . Хоча Ж І Н­ Rам тепер майж е всюди фор­ ~1ально надані виборчі п рава, в парламентах буржуазних держав жінок дуже н ебагато. Так, у найвищому законодав-

про не­ року в

Б е рл і нІ. Ц ей найб ' .1ьший г ромадський фору'У! ув і нч а є соб ою серію заход ів , які про­ водяться в ра:\'!ках Міжна­ родн о го

о оку і І' ; Ю'~'.

В. СЄРОВ. (ТАРС).

9.?5

9. ~0

9.30 10.00 10.10

Д.~я

прав ильного

криптограми wеобх1дно

.N'2 100

червня

ц.

ш увати

р.

за

в

клІтинках

ходом

починаючи

Леся Ук раУнка.

криптогра'>Іи

годинников ої

від в і дкритих

Бр~ж'нєва про

І

велич

лапок.

·

' ' ', ' '

дра :\<Іатург, сценарист, а.в т ор ф Іль­ '>~У «3е~1.1Я» .

·1

8, _2. 15, 29, 22, 4 ві_р~ен~ · СJ;>КІШ ~удож.н.~к. удостоєн.ии _;ТІе·

_І н1нсько1 nре~t ІІ, автор сер І! п;f.Іза·

· І ЖІ'В

. · ' скульп т ор. автор п а'>~ ятник а В. І. Багато читаЧІВ правІІ .lt,но ВІД- j ,;;енін у в К иєві. І пові,ш на це З<іБ tання і ОдРржа .lи І .· • • _ • • • 1 25.. 2. 9, 2и, 2 - КІ ноак тор , за- j заЛІКОВІ оа .~и . ПrршюІи ВІДПОВІ-, служенv.й а~тист. УРСР, викона:, · ді на,'\іс.нли В. РОГАЧ (с. Требу- ' вець ~ 0 •11 дІда С_ашка У фшь~І і І сТихни Дон:о. З rшt ався також у І

. 1ХІВ), (с. ·

І

Д. ГАЙДАН,

діточки) _ '

В. ПЕТРАШ

В.

кінофі.1ьмах

« Я,гі.!КИ

-1

ЛОДЯЖНИй ,

·, CJ. РЄЗНІН, ' Л. ПРОЦАК,

Е

НО

1 менський :rpa '>!aтypr, • 1 cCiw'• А.м ~па:о, еС ин

зелене» . 19, 15, 2, 28, 2, 15 -

кохаw ня», і

СИЧЕВСЬНИй, \ ,,іtіретто опери сАйна».

с.

·.1АРЧ Е н н D, І

Ї ЛЕВА ()t. Бровари).

передач .

них

фі ..'І ьм ів:

«За

nри· І

. •

російський

біля пря~ю го провода» .

5, з. 2, 4, 14, 4 -

су часний ро-

пастуц:о і : міжнаро:r•н ого с оюзу сн :rент і в>,. І . Снлав А. УСІКUВ.

з, nравильне розв ' язання KPИfiTt'lrpaмІJ нар а хов ує ться 8 за· Jф<OtWX очок. Відповіді з nом ітИСІ!О на Rt'lнв ер ті «С убо тн І й кон­ І>урс~ надси лайте до редакц ії не nізн і ше 22 .'І нлня ( за пошто вим

штемпелем). Наступний, п'я тий, тур -

законамн

_

художнИІ:, автор nолотна «Ленін

16.00 Наша афіша . 114.35 к. т. Проrрама JІ.ОКумеитuьних 21.30 16.05 • Укра"Ін~ жнивує• . (Ужrород). фільмів. 1 6.~5 НазустрІч ХХ V з Ізду КПРС . 1 ' 15.30 • Шахова школа•. • ПартІ•tне життя•. (Львів). 16.00 К. т. Конuерт-нарис сМоскоаська 16.55 д,,я школярів. «ПІонерське .11\кародна школа сnіву•. то •. (Херсо"). 16.25 Фі.ІІ.,м - ltiTRM, Художн\1 фільм 17.30 Назус трІч XXV з"ІЗду КПРС. •ByJІИUR молодшоrо сина• 18.00 ПОНЕДІЛОК, 7 ЛИПНЯ •СоцІальний nортрет колективу 18.00 Новини . 18.05 ПРОГРАМА ЦТ Нікоnольського Півде ннотрубного 18.15 К. т. •Заrа~tки та відrадки• . 19.25 . заводу>. (Пер едача nе рша), 18.30 Конu~рт ансамблю скрипалів К. т. ГІмнастика. (Дніпроnетровс ьк). Вел икого театру Союзу РСР. /19.40 Новини . . 18.00 Реклама .~· Оr.олошсн ня . .. 19.05 еЛюАнна і 3акон:.. 20.15 К . т. •З Ірннця-75~. (Ле.нінrраІІ). . 118.30 Муз ичини фІльм •Дует маистрІв•. 19.35 К. т. Говорять Іtеnутати Верхов- ~ К . т. •О •• с вид'!е н е имо!'ІРНt>», ІІ 9 .00 Інформаційна nporp~мa •Вісті• . ноі Ради СР С Р. К. т. •Клуб КІноnодорожей~. 19.35 К. т . Проrрама н ау ково-nопуляр- \19.45 К. т. Ху.ІІ.ожнІі\ фільм сС\м и11- 21.40

14.30 Програма

манетер

'

ту~к- сійс~кий поет -_піс н яр , ав т о р « Гі~r н у ав-тор 1'1 єс , де мокр атич нО! мо.1 О .1 і» , « ГІ щ<у

В.

С. СНОПІН, О. ЩОГО-~

.

8, 5, 8, ::6, І и, 2 - )"1Jа І нськии 6, 5, 21. 4, 5, 6 _ кі·норежисер, nостановник фільму «Молоде -

Ще~ченко:о та Інш их. J,юt rpкa) 1 1 18, 16, 23. 13, 2, 15, 5, 6 -

. ),

_

ра:r янс ьки и по ет .

(с. Погреои) , І . МАНУХА (ст. Боо. IS. д ЯЧЕННО ( с · п Ц.l! ССЯ

«Моя Б атьк І в щин а»

n ортрета . ?

БОЛЕЦЬКИЙ \ сСу~ка дипкур єра», «Ми·ко.1а _ Джеря:о, сВерш н икк». «Тарас

РИ!\), М. ОНАШНО ( с. В .

кіно·

17, 5, 6, 24, 10, 4, 25, 5 -

1

радянської\

•1 і те ра тури l мистецтва . 18 10 15 25 16 15 5 6

'

са Довбуш », серія « Г уцульщина в

стрІлк и , І труді» .

Якщо в : .1п ов іді б удуть правильНИ'>ІИ n рочитаєте вИ'с,,ів Л. І .

<<У Пу~і>>, <<ОргіЯ>>.

п олітич­

Ва жливу роль у цій благо­ родній справі поклик аний в і­ діграти І Всесвітній конгрес

багато делег атів нашташ­ етични х країн говорили про

КРИПТО ГРAl\IA

на літературну

вміщену в

ти, які повинні спри:1ти ак­ тивізац ії жіночого демокра­

конференції у Мехік?

~

Відповідь

лася створити там обстанов­ ку ворожнечі і розколу, кон ­

му минулом у була безмов­ ною рабин ею, позбавленою будь-яни х

3-10, 5- 10, 7-10, 9- 10.

активних с пільних дій

кардинальних

JІИШе

т ур ів, а

ж і­

них п роблем, н а с илк уванн я делегац і ї Нитаю. яка н а:\'!ага­

в Африці? І це на континен­ де

ня

інших країн

T;J

у розв'язанні

не

10

J й ті, хто розв'яже завдан-

до­

Чи:~>~алий вклад у цю спра­ ву в н есла Всесвітня конфе­ ре нц і я в Мехіко. Не зваж а­ ючи на с проби деяних пред' ставник І в Заходу увести-к о н­ ференцію в бік від обгово­

життя

не пана зови м є той факт, що главою уряду Цент рально­ африканської Респубшки стала Елізабет Домі сьєн перша жінка-прем'єр-мі ністр ті,

СРСР

до

ро з почи ­

претендують

учасники всіх

їх ролі у змlцненні миру.

за хопив і таrкі район и світу, де ще зовсім н едав но він

здавався не'У!ИСЛИ'УІИ'УІ.

ди

ном у , соціальному і культур­ НО'УІу Р·Озвитку, підвищення

залуче ння

політичного

конферєнц:ї

ту ру

. ного заохочу вального ~ приз а. Тобто, на нагоро­

в ім' я досягнення рі-нно·прав­ ності ж:нок, в ім' я забезпе­ чення їх участі в економіч­

З:vrінилася роль жінок у суспільстві. Нині їх рука'УІи створюєтІ,с я більше третини

всіх

непариог о

роком

альний прогрес.

.1юдства .

.повідо млялося , з кожного

про·'УІис ловості,

Проголосивши 1975 рі.к Міжнаро:~ннм роном жінки, Організац:я Об 'єднаних На­ ц ій зан л икала зробит и його

і соці­

кон­

них при зів, ще збільшили прип ли в л истів. Як у же

цих

ночо.го питанн я.

у за

умови

нається розиграш пром і ж-

свіду останнє де­

Додатк о в і

курсу, якими n ередб ача­ ються розиграші nроміж­

віти і к уш ,тури, 59 пр оцентів спеціал :с тів з вІІЩою і серед­ ньою осві тою, де жінки ста­ новлять майже ПОЛО ВІІНУ де­ п у татів, обраних 15 червня ц ьо·го року до місцевих Рад.

соціаліз'УІу

сятиріччя. Багато чого доби­

над­

73 проценти прац ів ників ос-·

д елега ти

на

пл анеті за

у

зростає .

дентІв.

Ціл.ком зрозумілий той вели­ чезний іНТерес, який вияви ли

му>>.

нашій

предст авлял а

використання

працюючих

вища жіно~> конче потрібно сприяти соціаш,ним пеjщтво­ рення'УІ я~> усередині кожної країни, таr-\ і в світі в ціло­ з'УІ інилося

вона

кон ку рсу»

Листи з · правильними роз­

ходять звідусіль: від тру ­ . дівників підприємств і організацій міст а, з сіл ра­ . йону, від школярів і сту ­

прав. Нраїні, в нк ій ж : нки станово1нть 49 процент і в усіх

зиде нт Мексіки Луїс Ечевер­

Багато що

що

.N'2 4

nо­

«Субот­

в'язаннями завдань

п ершу в світі країну соціа­ ,'! із'УІу, яка втілила в життя ленінсІ,ку ідею про соці альне розкріпачення і рі вн опра в­ н: сть жінок, країни, де жін­ Ка:\'! надані н е тіл ьки р :в н і з чоловіна:-.нІ права, :1 й гаран ­

нентів. Це не тільки бороть­ ба за досягнення повної рів­ ноправності жінок в ус іх г а ­

поліпш ен ня

1

туру до туру

п у.1ярн ість

нього

Учасники Всесві тн ього жі­

ночого форуму бурхливою овацією зус тр іли главу ра­ дянсьної делегації В. Ніко­ лаєву-Терешк о ву нас ам перед

обгQІюрювали питання , які хвилюють жінок усіх конти­

<<для

В ІД

депутат ів всього о:~на жін ка .

пре;:tст авниці 149 країн і ря­ дУ ;~:tіжнародних органі за цій

конкурс ЗАВДАН НЯ

чому органі Австралії серед

ЛИПНЯ, у Ме хіко, СТОЛИ!ll, 1\lеnсіки, засідала Всесвітня ~онференнія ООН у рамках L\Ііжнародf!ОГО року жінки. 13 ТІІСЯЧ ЇЇ ;jелегатів -

рія,

Суботній

rneм.u

щастя всіх жінок

двох

19

Бесіда на

иьок•

липня ц. р .

26

І в~·СІ'>Ю3НИЙ фестиваль самод!Rл ьної худож ньої творчості тру-

дя ших. цирк•.

вини,

«На

В

а ре" І

перерві

ПРОГРАМА НА Наша афіша.

-

-

н аро~ю111

веч ір ні

іІо-

ОБЛАСТЬ

Художній фільм • Поnелюшка~. Тележурнал •Хлі бороб •. Сnецвнnуск.

Музичний фільм

« А.•ан• .

Л . Тшtстой. «д итин с тво. отроnт.. во. юність•. Тел сви става. · (3 серІя). Інформ аuіі!ниі\ виnус к •день аа днем• !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!==!!!!!!!!!!!!

І

14.35 К . т, Докум~ нтальниіІ фільм с На 1 роди• , •:V цІ.ому nрокрасному , . 21.00 Інфор~ацІіІна npof11aмa сЧас~. варп здоров я•. . ! буремному світі•. 21.30 К. т. сВ добру nуть!• По sa15.05 М. Салтиков-ЩедРІн. •Пани Го· '20.05 Любителям балету. 1 кінqениі - .ІІоаини, проrраиа пе· І Редактор Є. ФЕДЯR. лоальовн• . j Z0.4S «На добра ніч, д Іти!• ре.а.а.ч . 16.00 • Мамин.~ ш~ола•. . 21.00 Проrрама •Час•. (М . ). ПРОГРАМА УТ 16.30 Ху ~ожнІіі фІльм •МІклухо Мак· 121.30 Художній фільм « Крах Імnер\Т• . 1 .-. лаіі•. 23.00 Вечірні новини. Проrрама пере- 11 ·20 Наша афіша. І 18.00 Н ови ни. 11 ·25 Новини. \ дач . · Пересувні/і механізоваНІМ 18.15 На ~устр!ч XXV з 'їзду КПРС. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 11.40 МузичннІІ фільм сДует маА- . колоні .N'~ ? сn ятирtчку дос1'роково!• 8 1 • стрів• . . nередачі бере участь nерши й 18.10 Наша афІша. 12.10 ХудожнІІі Фt.ІІЬМ •Крах ІмnерІі•. тресту «Броварнсільбуд» ; секретар Донецького обкому КП 18.15 Музичний Фільм «ТіJІьки JI..IIR 15.35 Наша а,фІша. України В. 1. Деrтярьов. вас•. 15.40 •На rоловних наnрRмках n 'ятиПОТРІБНІ НА ПОСТІННУ 19.05 к. т. Міжнародний фестиваJІь !9.00 VI літня Сnарта кІа~tа иароJІІв річки• . (Кам'ян~ць-ПодІльс.,кий РОБОТУ телепрогр~м •Веселка• . ІрланСРСР. Вільна боротьба. uемеитниіІ завод). дія. 21.00 І . Карnснко·Карий. •Сто тис•ч• . ,15.55 сПіон~рське літо•. (ОА~са) . В М. Бровари: 19.35 К. т. Прем'єра фільму-вистави Тел евистава. 16.30 •ЗеленкА цех колrосnу>. ()(армуляри, Московського театру ім. м. Єр- 22.10 Тележурнал •Хлібороб•. Спец-: ків) . тесляри-столяри, м олової «Д ару ю тоб\ життя•. виnуск . . .. І 17.00 Програма сnортивних фіJІьмІв: (21.00 Інформаційна nрограма 22.25 Інформ ащі\ни и випуск сД;,нь . за І еВеела ма 804У•. «Місто ПіlІНЯмаляри:шт,Укатури, •Чао ). ~tн е м•. ! тих вітрил•. старшин ІНженер виробничо22.30 К. т. •Сnортивний щоденник•. ВІВТОРОК, 8 ЛИПНЯ 17.30 Назустріч XXV а'із4у КПРС. технічного ві дділу, По закі нче нні новини, проПРОГРАМА ЦТ сСоuІальнн~ · nортрет Нікополь· б .. грам а nередач. ськоrо ПІвJІ.еииотрубиоrо заво~tу •. внконро и, маистрн , 9·00 Програма nередач. ПРО ГРА МА УТ (П~редача Jtpyra). (ДнІпроnетстарший інженер по техніці 10.55 наша афі ш а . 9.05 К . т. Гімнастика. · 1J 9.20 ровськ). безпеки. Новин~. 11.00 Музичний фільм •Ритми нашого 18.00 Рек.. ама . Оrо.оошениR. В краю•. 9.30 К. т. антата ю. Ч~qкоиа напвІr>-· і 18.30 Музи•ниіІ ФІ•ІІ•М •Танц- - Ольrа иплач ується н адба вк а за 1! .30 ДокументаJІьний фіJІьм сУваrа,/ шІ К. Ібряоа • а.. ют, ере- J моіІсеова•. пересувни й характер робіт у nрирода!• ~ого!; . і Jg.oo ІнформацІАна nporpaмa •ВІстІ•. розмірі 9 50 20 проце нтів . 12.00 К . т. П ер ш ість СРСР а футбол а : ! · · · «Дарую roiil жмттм• · • 19.35 К. т. •Вечір наукового кіно>. д . . . •динамо• (Киів) •Зеніт·•· І ФІJІ~м-вистава Москuвськоrо тt:ат- ! ~.35 сУкраТна жнивує•. (Кіровогр"ад). ЛМІН ІСТрашн. (Відеозапис). В перерві - нови- 1 14.30 W'роІ'мрам~ · n Єр;чс.ловоУ. 1 ~0.45 •На добраніч, JІ.Ітн!• І.,.._"_, _______ "'"_.-... 1 ни. ерсдаq, 21.00 Програма «Час•. (М . ). &

!

!'

Кіровоградська область. кою

популярністю

гельс 1,кол1 у

ра й оні

Широ -

в Новоархан-

користується

народ ни й .музе й села Кальниболо-

та. Близько .трьох ти сяч експонатів цього )tузею пред.'оІстів поф ф.. з

буту, д окуАtСНТІ.В ,

отогра

LU ро

·

-

повіда ють п;ю історію сел а, з.ІttНІІ, які відбулІІСЯ в ньому за роки

Радян ської влади, успіхи передо-

_"!__

гикі в в ироо ницт в а . На фото : в залі ,иузею. (Ф отохроніка РАТАУ).

.::В~~;::;::с:;о~:::..:----~~;:~::;;~;-··-~\~;~~ .~~Ф~: ~"':;.~;;;:_~~-;.~з:с~:Н:К:~е:к:о;•..:о-~;.:4;--~-~;-;::'"~~::::~г.-- ~.

к~м"ун нсти чсс ко й n а ртии У~раиньІ городекого и райониого Советов

депутато в

труд>ІЩихся

Киевской

области,

__

-,...~""""""~"4'....,.._.._.."..__....,_,...,....,....,_,.....,._.,.._

25:3Q'20,

•. БРОВАРИ аул . Кяївсьr.1; ,

І~.

~

~1дnовtда.пь.ноrо ;:екрет_а р я, вtддtлу сtльського r~п~~ арства, кореспон_-

декта М!СЦ~801"0

><асоєої

.роботи,

рад:омов.n е ння -

фотоііоресnондента

..".....,..., _..#~-..,.. ...,..__,_. . ..-..~ -~ ..... ~~......-·..,_.._, " .. . #~--..J -#-...s~ ~ ...r ..;.• ·-r . <fl -..':"."......,.·~-#

ІНДЕКС 61964. Броварська друкарня Киїеського

_.,.....".. __.....",-

19-3-18. ВІДДІ.ІІІВ - 111·4-67.

ПРОМИСЛОВОСТ І,

-..c-#~#....:I'-JI'"...:-"...c-_,4"o#.c-~..."-

~· ~1 ~; ~1;,~~окі. ~~і~~~~~

О~оСЯ І" о ..'\ mr>~ " йT V rазстн

• ....,....,..._,.., - - -

oб:~yr:j:>aJMi:WЯ в справах в.ид< ~ницr~. noJІirpaфii і ющжко.вої торгівлІ, .вул. К»ївська. !El4.

•Ппав.оа•. -- , .

' \

~

~-

?:с.1;., :l3:::.2- - 11 lJ 7


#108 1975