Page 1

єднайтеся!

гсі.х країн,

Пролетарі

Рік видання ХХІ

СТПХППОВЕ Ь

Новими перемогами в тру ді

N!! 108 (1710) СЕРЕДА

ознаменуємо ХХІ з'їзд

10 ВЕРЕСНЯ

Орган Броварськоrо районного комітету Комуністичної

рідної партії!

1~58 р.

партії України та районної РаАН Аепутатів трудящих

Ціна

Київської області

15

коп.

ДО ХХІ 3 1 ЇЗДУ ПАРТІЇ­

Інформаційне повідомлення Про ПлeuyJn Цеиmрал'Ьиого

НОВІ ТРУДОВІ УСПІХИ

RoJnimemy

RoJUyuicmuчuoї партії Радлис'Ьuого Ооюау Б вересня 1958 року відбувся Пленум Центрального Комітету

Комуністичної партії Радянського Союзу. Пленум

ХХІ з'їзду КПРС для розгляду контрольних цифр розвитку народного господарства СРСР на 1959-1965 рр. і прийняв відповідну постанову, яка сьогодні публікується. Пленум ЦК увіяьнив т. Булганіна М.. О. від обов'язків члена Президії ЦК КПРС.

----------------------------------ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗА ЧЕРГОВОГО

ХХІ З'ЇЗДУ КПРС Ппенуму UK КПРС, прийнята 5 вересня 1958

Постанова

року

з ухвальним голосом на 6000 ЧJІенів партії і один делегат з дорадчим голосом на 6000 кандидатів у члени партії. З. Делегати на ХХІ партійний з'їзд обираються згідно з Статутом партії, закритим (таємним) голосуванням. Від парторганізацій областей, країв j автономних обираються республік РРФСР делегати на обласних, крайових партійних конфереспубліках ренціях. В інших союзних партії провавибори делегатів на з'їзд

Радянської Армії і частин організацій Військово-Морського Флоту, що перебувають за кордоном, обирають делегатів на ХХІ з'їзд партії на партійних конференціях відповідних військових з'єднань. 4. ДлЯ виборів делегатів на ХХІ з'їзд про тез доповІДІ КПРС і обговорення ІІародного розвитку контрольні цифри рр. СРСР на 1959-1965 господарства провести в грудні 1958 року і першій половині січня 1959 року обласні, крайові

дяться на обласних партійних конференсоюзних компартій ціях або на з'їздах

партійні конференції та з'їзди компартій

компартій

з'їздах

до партійних

союзних республік.

виключ­

з

народ,

радянський

ною радістю зустріли повідом­

чергового ХХІ

з'їзду

Комуні­

Радянського

партії

стичної

поза­

скликання

про

лення

Союзу. Кожний з'їзд рідної пар­

тії,

говорить голова гого­

лівського

М.

1 1 краіна»

Винарський,­ подія в

найвидатніша

трудящих

народу,

«Червона

колгоспу

житті

всього

сві­

назустріч ХХІ з'їз­

ту. Ідучи

дівництві. Тепер головне зав­ дання

СРСР на трудівни­

господарства 1959-1965 роки, ного ки

працювати­

артілі

нашої

муть так, щоб з честю вико­

соц~ашстичні во­

нати взяті

бов'язання і забезпечити даль­

ший

розвиток

колгоспного

всіх

галузей

виробництва.

«В країні, зазначено в пере­

довііі статгі газети «Правда» Ко­ «Назустріч ХХІ з'їздові муністичної партії Радянсько­ го Союзу»,

починається

нове

політичне і трудове піднесен­

ня, яке мість

свідчить про ріши­

радянських

людей

до-

партіііних

Минулий

що у нас є всі можливості до­ свої

ВИКІ)нати

строково

обо­

в'язки перед державою по за­

широко

готівлях овочів, мо·лока і м"я­ са. Добитися того, щоб вс·га­

історичне

роз'яснити

велике

значення

наступного

з'їзду

новлений графік продажу дер­

ознаменувати

підго­

жаві

партії

і

товку

до

всенародним

нього

перевиконання

і

виконання

очоли­

планів,

господарських

активність

зростаючу

ти

за

змаганням

соціалістичним

і

творчу ініціативу мас».

Важливою товки

ділянкою

трудящих

Х!І з'їзду партії

продуктів систематично

-

виконувався,

партіііної

і обов'язок кожної

3 ще

організації і колгоспу.

більшою силою

слід розгорну­

на всіх діляюсах

господарського

і

будівництва за те, щоб вивес­ 'І'И Броварщипу на одно з пе­

лексу польових робіт і забез­ громадському

тварин­

ництву ситої і теплої зимівлі.

редових місць Київщини. Робітники, колгоспники, ін­

телігенція -трудящі Включаймося всі, як

району! один, у

де

всенародне соціалістичне зма­

взя­

тих зобов'язань і успіх у на­

з'їзду ХХІ гання на честь КПРС. Ще тісніше згуртуймо­

бути зо­

ся навколо рідної Комуністич­

В

бршадах,

вирішується

ланках, зараз

ступному році, середжена

має

робота

там,

доля

агітаторів,

ної партії

-

вождя і органі­

членів Товариства для поши­

затора

рення політичних і наукових

навколо її випробуваного шта­ бу - ленінського Центрально­

знань. Результатом кожної бе­ сіди, лекції повинно бути ма­ сове перевиконання виробни­ чих

норм.

трудову вахту

дати за зміну не

нашої партії.

трациту, як передбачено планом,

223

тонни ан­

З величезним задоволенням зу- а в півтора раза більше. Приклад наслідують

стрінуто рішення Пленуму ЦК комуніста Кольчика КПРС на підnриємствах столиці і інші бригади. України.

Висловлюючи

почуття

Трудящі приймають резолюції,

ко-

в яких одностайно вітають поста­

колективу,

і думки всього

«Ленінська ня» тов. Єременко сказав:

тельник заводу

куз- нову Пленуму ЦК партії про скли­

ХХІ з'їзду

кання позачергового

Ми, суднобудівники, з не- КПРС. У відповідь на цю істо­ терпінням чекаємо оІІублікування ричну подію вони з новою силою зма­ в пресі контрольних цифр р 0 звит- розгортають с<щіалістичне

-

господарства

народного

ку

на

гання

виконання

дострокове

за

найближчі сім років. У сі ми пи- народногосподарських планів і на цей раз

шаємося тим, що

наша рідна партія вирішила по-І

року.

1958

(РАТАУ).

Найdіпьшу домну зdудовано за вісім місяців На заводі «Криворіжсталь>> за­ заводів з багатьох братніх рес­ дуто найбільшу в СРСР і Європі публік. 3 нагоди пуску домни H'l за­ М 4. домну «Комсомольська» Піч збудовано в рекордно корот­ воді відбувся багатотисячний мі-

всіх наших

перемог,

го Комітету, який високо несе переможний

му-ленінізму.

домни

будівництві

допомага­

Будівельникам

дівчат.

працю- ЦК КПРС і Раю1 Міністрів СРСР, юнаків і ЦК КП України і Ради Міністрів

УРСР листи про дострокове введення домни до ладу і . свою го-

веього товність до виконання нових зав-

ли комсомольці і мо.ТJодь

Кривбасу, вся кр:1Їна. Сюди над- дань партії і уряду. (РАТАУ).

устаткування з десятків

ходило

Пішла ру да КОМСОМОЛЬСЬКОЇ шахти Велика, радісн:t nодія у кuмсо- ська» М

2

продуктивністю

800

мольців Дніпропетровської облас- тисяч тонн руди за рік. місяці ра­ 6 вересня - па на Україн.и ті: руками молоді

.t

ніше строку

-

вона nидала на­

Криворізькому

руднику

імені

Карла Лібкнехта

збудовано

шах- гора першу руду.

ту

(РАТАУ).

«Дніпропетровська-комсомоль-

культурного

до

району

зобов'язується

і

свої сили і знання, щоб повніс-

пере­

справа честі

є боротьба

за успішне завершення комп­ печення

сільськогосподареьких

ти боротьбу

nідго­

розвитку дарунки. Зачинатель змагання за

вало понад дві тисячі показав,

місяць

організацш щоб

полягає в тому,

дУ КПРС, який розгляне конт­ рольні цифри розвитку народ­

бу­

комуністичному

у

ПІХІВ

ус­

обгово- партійному з'їздові виробничі по­

-

тю здійснити нові величні плани

На

НА ЧЕСТЬ ХХІ З'ІЗДУ КПРС грандіозніших

Захаров,

тов.

металургів МіСЯІ~іВ і тинг б} дівельників, за ВІСІМ час Учасники здано в експлуатацію на 25 днів і гірників Кривбасу. адресу на надіслали мітингу раніше встановленого строку.

ШИРОКО РОЗГОРНЕМО СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ битися ще

про вересневий Пленум ЦК КПРС

кий

-----------------~·~----------------

і весь

заявив старший май-

новим економію на кожній одиниці про­ і буде важливим кроком вперед по шля- дукціі Олександр Кольчик заявив, ху до комунізму. Ми віддамо всі що його бригада стає на почесну

або конференціях союзних республік.

Трудящі району, як

-

Союзу,

нашої економіки

розвитку народного господарства СРСР на 1959-1965 рр. опублікувати в пресі. 2. Встановити такі норми представ-

Комуністи, які входять

трудової акНовий приплив Двадцять перший з'їзд КоРадянського тивності викликало повідомлення партії

муністичної

рить важливі питання

партії разом з іншими партійними організаціями на обласних, крайових парт-

иицтва на ХХІ з'їзд КПРС: ОДИН делегат

на один

продукціі

мільйон карбованців.

щих.

статів

цифри

контрольні

про

доповіді

людних зборах і мітингах трудя­ надпланової

складального цеху Москов- на шахтах Донбасу. Тисячі бригад підготувати ського заводу шліфувальних вер- шахтарів вирішили

республік - на розсуд ЦК компартій союзних республік. входять до партшних Комуністи, які організацій Радянської Армії, ВійськовоМорського Флоту, внутрішньої і конвойної охорони МВС СРСР і прикордонних частин, обирають делегатів на ХХІ з'їзд

Тези

Ко­

успіхами.

вими трудовими

стер

ХХІ з'їзд позачерговий Скликати порядком з КПРС 27 січня 1959 року денним: «Контрольні цифри розвитку нагосподарства СРСР на 1959родного 1965 рр.» Затвердити доповідачем Першого секретаря ЦК КПРС тов. Хрущова М. С.

1.

нашої

ко облетіла міста і села

неосяжної Батьківщини. Рішення тельники нашого заводу зобов' я­ позачергового вересневого Пленуму ЦК КПРС зуються виконати річний план дати на багато­ за 11 місяців, а в грудні палко обговорюються

скликання

про

питання

обговорив

ЦК

Зустрінемо поза­ радитись з народом. Звістка про скликання чергового ХХІ з'їзду КПРС швид­ ж наступний ХХІ з'їзд КПРС но­

прапор марксиз­

Бу дівиицтво на У країні На

Україні здійснюються ве-Ізбудувати

38,8

мільйона

квад­

ликі заходи щодо дальшої забу- ратних метрів житлової площі. дови та реконструкції міст і ро- Крім того, за рахунок коштів на­ бітничих

селищ.

роки шостої

публіці

3а перших

п'ятирічки

збудовано

і

два селепня і з допомогою держлвно­

в рес-

заселено

го

кредиту

30,95

близько 13 мільйонів квадратних рів житла. Велика все У метрів житлової площі. зростаючому обсягу провадиться сільському

індивідуальне

житлове

намічено

приділяється увага будівництву. Тільки

будів- в цьому році буде

200

ництво.

тисяч

велику

спорудити

мільйона квадратних мет­

споруджено

житлових будинків,

кільюсть

виробничих,

3а 1959-1965 роки в рес- господарських і культурно-побупубліці за державним планом ка- тових приміщень. nіталовкладень

передбачається

(РАТАУ).


СТАХАНОВЕЦЬ

2

Сереаа,

соціалістичне дактор С. Музиченко) відразу ж тиву, зокрема агронома М . Федо­

Розгорнемо

змагання за

чита­ ренка, зі знанням справи висвіт­ гідну зустріч 41-х переходить до інформації Жовтневої со­ чів (а вони в кожній сім'ї, газе­ люється хід осінньої сівби.

роковин Великої

та виходІІть у 650 екземплярах)

ціалістичної революції!

Зразу

ж після

дощів

газета

вийшов про підсумки соціалістичного зма­ висунула пропозицію: сНалагодити цілодобову ро­ колгоспом 57-й номер багатотиражної газе­ гання з рожнівським боту тракторного парку на по продуктивності ти «Прапор комунізму» орган «Більшовик» Під таким аншлагом

партійної організаціі і правління тваринництва за 8 місяців . Во­ літкінського колгоспу ім. Каліні­ ни, як-то показують цифри, більш

на. Від аншлагу редколегія (ре- відрадні для літківчан.

275,1

100

Але і ці показники, хоч вони ніж у рожнівців, не

да-

Набагато

дить

нагромадження

до

того,

що

картопля

пока-

ЦЬОГО

допуСТИТИІt.

Невеличкий лист

свино-товарної ферми. Автор лис­ В. Шибіки 8 номері від та агітатор Л. Король пише: ня під заголовком «В еМи взяли високе зобов'я­ зання : виробити в нинішньому році

центнерів м'яса, а до кінця

року залишилося тільки 4 місяці . Обійшла газета, на жаль, мов­ чанкGю і те, що за 8 місяців

1958

року в порівнянні

землі .

центнерів

100

свинини

гектарів

Дням·и була

перевірка

орної

проведена

виконання

кGлгоспі ім. Калініна надоєнG від кожної корови на 11 О кілограмів молока менше, а в артілі «Біль­ шовик» на 55 кілограмів

показники, окремі

яких

до·

свинарки:

щодобового приросту жи­

вмістила у цьому ж номері газе­ ти зведення про

мів кожниіі, а щодобовиіі при­

молока

корів за

8

400

ріст живої ваги кожного грамів. На відгодівлі зараз

місяців. Проте і тут

60

свиней.

невикористана нагода для того, І так про кожну з 11 свина­ щоб глибше проникнути у самий рок. На закінчення автор вказує: хід змагання між однією з най­

більших

груп

тваринників

сСерііозною

арті­

виконання

лі. Можна і треба було розповіс-

МОЛОДИХ

тр удіВНИ·

ків сільського гос­ nодарства області. Скульnтори В . М. Клюков і К. А. Кузнецов виїхали в колгосn імені Сталіна

Розважів­

ського району. Тут рети nередових ммодих і Галини Гнатенко.

На

фото

доярок сільгоспартілі

загрозою

нашого

до

соціаліс­

тичного зобов'язання є . те, що

(зліва направо)' Н, Саміііленко,

Г. Гнатенко і В. М. Клюков. (Фотохроніка РАТАУ).

------1:1

жено зараз перехідний червоний вимпел; чому, наприклад, такі доярки, як З. Бондар, Н. Ільчен­ ко, надоїли від кожної з закріп­ лених за ними корів на 694596 літрів молока менше, ніж в по

жаю.

підготувати уроки,

вісної

дороги,

що

не по·

утруднює

доставку кормів з кормокухні».

100 100

гектарів угідь,

свинини

на

гектарів орної землі , скіль-

ки над0€НG молока на одну коро-

ву

-

друrіА не хотіла поступитися стіше стали завітати

ня обох колгоспів і звt>-Дення ПJ}о

1 тим самим дшовою

обов'язок редколегії .

і

обидві

достроково

вико-

ли за день по лі~t.

6

в

школу. ловним чином, у тому, що у 1-4

Колгоспник Г. Гавриленко пи- ня став невпізнанним. Він хорошо жуть, ше:

сЛанка Т. В. Марченко зби- чить дисциплінованому учню.

рає зараз рекордниА

врожай

помідорів. на 1 вересня зібра· но по

110

За 10 років,

У.

час на

очах. Ін-

пив поріг

п'ятого

класу, де у

що ·працюю в його навчанні і вихованні беруть

центиерів з гектара. цій школі, багато було таких ви- вже

участь

5-7

учителів.

Іх

часом буває

ка вирощеного врожаю. Під- му ставленню батьків до заува- не такий тісний, як у вчителя рахунки показують, що оста- жень учителя результати 1-4 класів, і деякі збочення У

точно гектар дасть не менше

У вихо-

500 центнерів. Хороші види на ванні учня прекрасні. врожай помідорів

щах ланок

і на пло-

Починаю, як правило, з того,

М. І. Чепрасової що знайомлю батьків з правила-

та €. д. Пов'якель~t.

ми для учнів.

Підкреслюю

-

між тим овочівництво

руч

з

відрадним,

одно з

багато

при­

тим. Піклування

батьків,

поведінці

учня не так

швидко

усуваються.

На мою думку,

при знайомства

з

для ближчого

п'ятикласниками

доцільно було б, щоб класний ке-

рівник почав вивчати своіх май­ бутиіх учнів вже у 4-ому класі . Для цього достатньо йому Gдин раз на тиждень або два рази на місяць побувати тут на окремих

кон- уроках.

крих фактів. Боротьба за високі троль учителя за тим, щоб діти Більш посиленою має бути уна­ темпи збирання і здачі овочів виконували ці та ряд інших еле- га і батьків до дітей у цей пе­ державі - одно з найвідповідальментарних вимог, дисциплінує уч- ріод, тіснішим зв'язок з школою . ніших завдань дня. ня, прищіплює йому культурні Спільними силами батьків і шко­

ногG села, очолювані

ли доб'ємося

високої успішності

д . П отурнак,

у всіх класах .

учитель.

с. Богданівка .

партійною

організацією , включаються у все-

взятих

зGбов'язань.

Ці

За пропозиціями і побажаннями трудящих Друга грошово-речова лотерея

Украінської РСР

легії та активу.

У відповідності з численними на суму пропозиціями і побажаннями тру- ванців і

111.600 тисяч карбо­ 78.900 грошових вигра­ дящих Рада Міністрів Украінськ()Ї шів на суму 8.400.000 карбо­

РСР прийняла рішення про проДва роки тому, після закінчен­ по 1- 2 чоловіка в кожній роди-І реко~ендованоі літерату~и, зGкре­ ведення з вересня 1958 року літній колгосп- ма сІльськогосподарськоІ . Сердеч­ другої грошово-речової лотереї. ня технікуму культосвітніх пра­ ні. Серед них ник Андрій Омелькович Онопрівн- но дякує за бібліотечку про пере­ цівників, я прийняла пересувну Загальну суму нGвоі лотереї читав ху- довий досвід вирощення високого бібліотечку в 3-й бригаді колгоспу ко, що с истематично визначено в 300 мільйонів кар<: Більшовик ~>. Величезний попит дожню літе ратуру, окремі твори врGжаю фруктів і клубники керів- бованців. На цю суму випуска-

І .•1еніна,

весь

Але це тільки невеличка част- падків . І завжди завдяки чуйно- зв'язок з ·батьками

бути весь час тичного змагання за успішне щю­ питання повинні ведення комплексу польових ро­ в центрі уваги газети, її редко­

В.

виховував

вчиться і поводить себе, як ли- ша справа, коли учень пересту-

Rиига-в иожиій родииі

колгоспників на літературу важ­

вчив,

тонн картоп- додому. один учитель. У мене особисто Небагато пройшло часу, і Ва- кожен з них був, як ка-

Значне місце в останніх номе­ народне соціалістичне змагання за і перевико­ рах багатотиражки посідають та­ успішне виконання

біт. З допомогою авторського ак-

молока .

класах, повинно проявитися у повній мірі вже з перших днів навчального року. На ділі ж ча­ сто не так буває - ряд учнів

нали своє зобов'язання, вибра- Декілька раз і я зайшов до них класах учня

нання вже відомі читачеві з на­ кож матеріали про хід соціаліс­

ведених поруч підсумків змаган­ надііі

конкретною

-

1:1!------

~

відставати у навчанні.

•••

на кожні

Кузнецов,

бо доглядав при переході у 5-й клас починає

еСтаранко попрацювали кол- меншого братіка .

тримати в порядку свій одяг, взуття, постіль, місце, де готує білені, в них брудно. До від­ провідних галузей колгоспного уроки, з'являтися до школи чигодівельної площадки ,. І не підведено до цього часу під­ виробництва, де у даний час , по­ стим, зачісаним і охайно вдяrнуми не відремонтовані,

колгоспу .

иицтво молока, м'яса

А.

Батьки і школа

• б. І вже зовсім незрозуміло, що І . Виступ газети оув би І~ьш мала на меті редколегія, вміщую- цшним •. якби т. Король зам~сть чи у цьому ж номері бухгалтер- «ОкремІ свина~ки недобросовІсно еьку викладку цифр, що зветься виконую_ть с~оІ обо~·~зки » на­ навички і любов до праці, ЩG у Готуючи гідну зустріч 41-м свою чергу веде до високої ус«Відомість про продуктивність зва~ би ІХ прІзвища, ІМ я, по бать­ тваринництва за 8 місяців ». Ад- ковІ . Вка.~ати на це автору, до­ роковинам Великого Жовтня, ХХІ пішності у навчанні. Але Gсь учень перейшов У же основні показники _ вироб- помогти иом.у зробити к~~тику з'їзду КПРС , трудівники колгосп-

середньому

К.

Самійленко

Фото Є. Малютенка. ~

Звістка радісна, хороша, але ... окремі евикарки ще недобро­ цьому, що учень повинен додерсовісно виконують свої ооо­ це все, що вміщено в газеrі про жувати вдома чистоти в кімнаті, в'язки . Приміщення свинофер­ овочі за час від 16 серпня. А

ти про те, кому з доярок присуд-

Надії

-

Ось

вої ваги кожного з них по 500 грамів. Поки що вона відгоду­ вала 52 кабани по \ОО кілогра­

надій

рів готує nортрети

ра.

тися

доярками від закріплених за ними

ки ­

госпкиці ланок л. В. ПрокоЗвернув на це увагу батьків. Коріння цього явища, як-то пенко та В. М. Щур. Одна Вони поговорили з дитиною, ча- показує практика, криється, го­

ПАРХОМЕНКО П. М. зобо· в'язалася відгодувати 105 каба­ нів по 120 кілограмів, доби­

Хорошо зробила редколегія, що

ряд

скульпто­

соціалістичного зобов'язання. Вона показала, що за міся­ ців вироблено по центне­ билися

більше.

ївських

одного з учнів 3-го класу. Прийде додому, скаже батькам: всі уроки підготував в школі, а прийшов до школи, говорить: не міг

взятого

34,5

року в

ВЛКСМ

ланках , які змагаються». у ньому яскраво показано прагнення трудівниць артілі не допустити втрат вро-

7

з цим

минулого

65

по

на кожні

об-

колгоспника Поганенькі рисочки почали 5-й клас. Здається, все те хоро30 серп- з'являтися в поведінці Вані Д., ше, що прищеплено йому у 1-4

рів газети

же періодом

змагання працівників

Київська

ласть. До 40·річчя

гаАно до масового копання картоплі, то значна частина врожаю загине. Ми не повинні

ють підстав для самозаспокоєння.

100

_вели­

гниє. Якщо не приступити не­

зано в однGму з серпнених номе-

року.

вони ліплять nорт­

Адже зобов'язання, яке взяв кол­

госп ім. Калініна, більш високе­ виробити на кожні 100 гектарів угідь по 424 центнери молока і

пи-

кої кількості вологи в грунті, зазначено в передовііі, призво­

30,8

переконливіше

вірно поставлено

-

літа

землі (цит).

вищі,

виробітку

трактористом~t.

«Особливі умови нинішнього

2077 35,5

100

обов'язкового

норм

пів копання картоплі.

260,6

100

36,5

кожним

Цілком

Вироблено молока на гектарів сільськогосподарських угідь (цит) Надоєно молока від кожної корови (кг) Вироб.11ено м'яса на гектарів сільськогосподарських угідь (цит) Вироблено свинини на гектарів орної

2211 51,8

добитися

перевиконання

тання і про різке посимння те м­

КоАгосп .Більшовик"

Колгосп і.м. Калініна

сівбі,

1958

До 40-річчя ВАКСМ

\І огляд nресиІІ ОСНОВНЕ, ЦЕНТРАЛЬНЕ ПИТАННЯ -

вересня

10

Онопрієнко, ник садово-ягідної ланки І. То-

ються білети вартістю в

5

ванців. Серед речових виграшів - ан­ томобілі «Волга» і «Москвич )), піаніно,

телевізори,

ки, будинки

холодильни­

одноквартирні роз­

бірні, годинники, швейні і праль­

карбо- ні машини, велосипеди, фотоапа­

Макаренко, В. Онопрієнко, лочко. ко було задовольнити, бо в наяв­ І. ванців. Загальна сума виграшів рати та інші цінні речі. - Агротехніка, запозичена з становить 120 мільйонів карбоності було лише 345 книг. То­ Д. Jlисснко та багато інших проТираж виграшів буде проведено читали тільки в цьому році по літератури, говорить він, му-то й мало було читачів. ванців. У тиражі буде розіграно наприкінці грудня 1958 року в 10 і більше к.ниг. Вони працю- допомогла нам виростити на кож­ 4.200.000 виграшів, у тому чис- місrі Сталіно. На допомогу прийшли партійна ють книгонGшами, проводять го- ному із 6 гектарів небачений дGсі (РАТАУ). лі 4.121.100 речових виграшів\ організація, правління колгоспу і

сільрада. Придбали

2255

екземп­

лосні читання в ланках, беруть врожай

клубники

-

по

•••

108

активну участь в організації кни­ центнерів . лярів політичної , художньої і жкових виставGк. Так, наприк-, Радісно, що чим далі, тим більсільськогосподарської літератури, лад, до 130-річчя з дня народ­ ше книга став помічником і пов новозбудованому бригадному ження великого російського пись­ радником в житті і роботі кожклубі обладнали кімнату-читаль­ менника Л. М. Толстого бібліоте- ноі колгоспної родини. ню. Комуністи, ком сомольці стали · н 1· 3 у ка з допомогою активу орга 0. Скок, бібліотекар . ядром активу, на який спираюся • u • вала голосНІ читання ного ТВGРІВ. с . Свиноіди, в своїй повсякденній роботі . · Рожнівськоі сІльради. Регулярно поновлювмо спис(Ж Тепер у нас 300 читачів -

Колгосnник артілі ім . Щорса , го товарства Н. Корбан -

с. КняжИчі, І. Вітер по першій дильник. грошово-речовій лотереї швеи ~ ну машину

динник, робітниця

Трудящі

району

виграв грошово-речовій

холо­

по першій

лотереї

одор-

жіночий го- жали речових 1· грошових вигцеху мінвод рашів на суму 217 тисяч кар-

Броварського мі ського споживчо- бованців.


Сере11а,

!

вересня

1958

СТАХАНОВЕЦЬ

року.

Озимину-понад план 000~

000

~

Дані про виробництво м:'а:еа

дістю

~

ніх польових робіт. Борючись за вІдмінне виконання взятого ~

~

зустріли

повідомлення

про

скликання

позачергового

:ХХІ з'їзду КПРС. В усіх бригадах посилюються темпи осін-

~

зобов'язання, механізатори завершили в строк сівбу озими-

~

за етаном на

....... _ ·=· ... ..;•.;; •••• .....

потрудилисІІ тракторист Д. СуворІн і сівачі з четвертоі брига-

~

ди М. Радченко та М. Якуша.

~

Тракторна бригада

~

~

Одночасно

<і>

механізатори підіймають зяб під ярий клин наступного року.

сіє озимину

понад

план.

<і>

М. СУБОТОВСЬКИИ,

~

секретар nарторганізаці ї.

~ ~

~ Колгосn «Шлях Ілліча», 0 ~ с. Зазим'я. <і> ~ <і> <і><і><і><і><і><і><і>0<і><і><і><і><і><і><і><і><і><і><і><і><і><і><і><і><і><і><і><і><і>0<і><і><і><і><і><і><і><і><і><і><і><і><і>0<і>

Завершуємо збирання люпину . !ракторна . бригада закінчила ному році на зерно, зелений корм сшоу пшени~І на 173 . гекта~ах, І і силос посівмо 380 гектарів лю­ в тому чисш 85 гектарІв посІяла пину на 40 гектарів більше, вузькорядним способом. Механіза- як сіяли в нинішньому році. Ча­ тори завершують сіяти жито.

стину

гектарів кормового лю-

3 116

зерна відпустимо

колгоспам

залишимо

пину на зерно зібрали 65. Ком- худобі .. байнер

Г.

Таран

роботою за

4-5

днів. Насіння в

нас буде стільки,

що в наступ-

на корм

n.

зобов'язався

на решті площі уnоратися з цією

іншим

Онойко, агроном,

Колгосn ім. Кірова, с. В . ·димерка.

ОСТ АННІ ВІСТІ З ПОЛІВ Konrocп «Жовтень», с. Требу­

** *

хів. Механізатори завершують Konrocп «Біnьwовик», с. Рож­ сівбу озимини посіяно 1023 ни. Рільничі бригади розгорнули гектари,

в тому числі

512

гек­

масове

тарів пшениці перехресним

спо­

жай зібрано на

К(}Пання

картоплі .

Уро­

56 гектарах. Пе­ накопують по 180

собом. Трактористи брати Ілля та редові ланки Опанас Овдієнки виконують змін­ -200 центнерів з кожного гекні завдання на 105-110 про- 1ара. Дрібну картоплю відправ­ центів. М. Грінченко, ляємо на приймальний пункт. колгосnник.

** *

І. Макаренко, заступник

Konrocп ім. Леніна,

с. Семи-

голови

колгоспу.

***

паnки. Тракторна бригада посія­

Konrocn ім. Ватутіна,

ла 150 гектарів злакових трав хівка. Після збирання на залуження, злущила 500 гек­ тарів стерні. Під ярий клин

на­

300 гектарів стерні.

IIQjU'ocala

5і,3

37,2

ЗЗ,О

Русанів, ім. Сталіна Заворичі , ім. Кірова Рожни, «Більшовик» Бобрик, ім. Сталіна

***

с

.

«Червоний

прапор»,

зюрали понад 100. Комбайнери сівбі виконують норми на 110В. Вороний та М. Біленко намо­ 120 nроцентів. Посіяли 720 геклочують по 13 центнерів зерна тарів жита і пшениці. Ще день, з кожного гектара. В. Денисенко,

сівбу закінчимо.

ім. Димитрова Калита, ім. Сталіва Світильне, «Червоний праnор» Троєщина, «Дружба» Княжичі, ім . Щорса Кулаженці, «Зоря» Гоголів, «Перемога:. Богданівка, «Комунар» Руди я,

Гогол-ів, «Червона

М. Неїжсаnо,

бригади . ~#s::C"I СІ..."...,-47

.."...

сеІ<ретар

D",.:Q'~w7otr.".•

Леніна

27,5 12,0 15,4 9,5 13,8

18,5 18,2

6,0 6,7

---

МІСЦЕ РААОНУ В ОБJІАСТІ У газеті «Київська правда» від 7 вересня надруковані оперативні дані про виробництво молока і

nарторrанізації.

гектарів

район

сільгоспугідь

15,1

центнера, або на

І нера більше проти періоду

на

по

цент-

відповідного

кожну

корову

по

1971 кілограму, середньодобовий надій у серпні складав 9,6 кіло· грама.

По

виробництву

місці :

м'яса

вироблено м'яса

гектарів

угідь

26,7

центнера ,

центнера

більше,

було

такий

минулого

за

у

або

ніж же

на

одер· період

_

виробництво

розташовані

них

на

землях

родючих

Оки

заплав·

недалеко

від

Серпухова . Це найбільша овоче· ва база Підмосков'я . Знаменитий радгосп

тим,

найдешевші

що

в

тут

країні

вирощують

1957

році

nід овочами

в

ження

техніки ва

овочі.

Чудових результатів добився радгосп у минулому році . Він ви· ростив 32 т:исячі тонн овочів, з них ЗО тисяч тонн здав державі. В

- це резуль тат широкого

рад ·

госпі було зай нято 800 гектарів. З усієї цієї площі було одержа· но в середньому 400 центнерів овочів з гектара. Врожай ран · ньоі капусти становив 624 цент· нери, а середніх і nізніх сортів-

передових

і,

овочів .

впровад ·

nрийомів

механізації Тільки

на

агро·

виробницт· механіз ації

садіння овочів наше господарство

зекономило за рік більш як чоти· ри тисячі людино-днів. У радгоспі на одного робітки· ка , зайня того в овочівництві, при· nадає З,2 гектара різних куль · тур. Це велике навантаження . Особливо трудомісткою робо· тею є садіння розсади . Ще не· давно радгосп залучав до цієї роботи всіх жителів селищ а. І

Вирощуючи високі врожаї ово· ч ів, радгосn успішно розв'язуЕ

все ж садіння овочів про· вадилось з запізненням . Не спр а влявся р адгосп і з доглядом

завдання

за

742

центнери з гектара.

nі r.вищення

продуктнв ·

ності праці, скорочення затрат на

посі вами б агато часу вит · рачалося н а боротьбу з бур'ян а ·

розсаду гектара.

ми ,

ст ановила

13,3

собівартість в

радгосnі

копійки ,

основ ної

-

капусти

причому

культури

-

лише

n'ять копійок кілограм . Кож · ний гектар ранньої каnуст" дав

справа

nроцента. М еха нізовано і най· більш трудомістку роботу ви · са джування розсади. Впровад·

на

площі

до

Трудящим Києва відправили 670 тонн картоплі. А. Костюк, заступник голови колгоспу ім . Сталіна.

с. Русанів.

На

з н і м ку~ колгоспниці ланки, яку очолює Марія Ко·

стюк, з четвертоІ бригади збирають nомідори мя відnравки на приймальний nункт . На nередньому nлані ,;.__ ланкова

М. І. Костюк.

Фото А. Рябого.

·

...................................................................................... Чим

пояснити?

Найкращий час для яІіценоснос· ті птиці минає .

Є чим nохвалитися семиполків ·

-

цям

одержали

на

100 по 25

кожні

гектарів зернових посівів тисяч

штук яєць;

хоч,

курку-несучку

-

ними но

nравда,

показник

по

.-

гому МІСЦІ

-

95

на

неза·

штук. На дРУ·

рожнівці.

літківчани,

нещодавно

Вслід за

які

машин

навісними

скоротило

культиватора ·

сконструйованими

леними дають

в

радгоспі.

з могу

своїми

Ці

одноч асно

і

виготов·

механізми розпушу·

гектарів

100

зерновю

10858

по

штук .

Пі~писує зве!l-ення великодимер . ськии колгосп ІМ. Леніна одер · жали тут по 1188 яєць на ІОС гект·а рів зернових, а на курк у · несучку по.. . 43,8 штуки nроти

70,З. за цей же період у минулому роЦІ.

Як нас.~і.цок цього, по колгоспа~ району за станом

на

І

вересня

90,З на курку-несучку. Чи.м пояснити низьку

несучку. Високі зобов ' язання взя ­

ТИВНІСТЬ

ли

зазимчани,

але

залишилися

вони на паnері . На курку-несучку

-

-

nравда ,

одержано

по

ІЗО, І

яйця,

всього

100

яєць на

лише

гектарів зернови х

ПТИці?

ТіЛЬКИ

продук ·

на

недооцінкою цієї важливої ділян · ки громадського тв а ринн·ицтва Багато ще можна і треба виnра · вити

збиранНІ

овочІ~ .

до

кінця

року.

огІрки,

досІ

_збираються

вручну. Машин для ІХ збирання nоки що нема . Але радгоспні ме· ханізатори своїми силами механі· зували збирання таких культур, як морква, буряки, редька , ріпа, цибуля, та деяких інших. Для цього вони застосували коnачі з встановленням

підорюючоі скоби

(ножа)

1,2

рино~ захвата

трактор а

пристроєм

-

буряка· на них

метра. Продук­ «У·2»

4

до

з ши·

з

таким

гектарів

посіяних з міжряддями в

45

сан·

тиметрів, у радгоспі застосовую · ться тр а кторні бурякокоп ачі. І х продуктивність 4- 5 гектарів за

день .

Вони

nідор юють

зразу

З рядки. У

радгоспі

застосовуються

кож ущільнені посіви культур . У минулому

зріджених

nосівах

nосаджено

вийшов добрий.

огірків

капусту.

Щоб

та·

овочевих році на

було

Рез ульта т

найбільш

родючі

заnлавні землі, радгосп перей шов

Таю кул~тури, як .капуста, пом1 - на дори,

-

ОДНИМ

Найбільша кількість ~раці в~т-~ раціонально використати

рача ється

6270 -

по

WL"'~w.,.".,,~""'.-.-.,.....".Q###ot?4'...".....:"'....;--.,.

- ._ cru

ками

стрічках.

на

всього лише

порівня·

елавились

вати грунт між стр ічками і ряд·

в

але

майстрами високої продуктивності nтиці. Вони одержали по 12460 яєць на 100 гектарів зернових, що становить по 92,2 яйця на курку·

тивНІсть

Багато зроблено в радгоспі і для механізації догляду за посі· вами. Міжрядний обробіток про· вадиться трисекційним і односек· ційним

механізацію ,

Механіза­

ність. А чим вищий врожай , тим нижча собівартість продукціі .

Зараз у радгоспі сівбу овоче· вих культур мех а нізовано на 9G,4

впровадив

налічується

допомогу рільничих

Відправили 600 тонн овочів. Серед шоферів що зайняті

за строки садіння розсади, зменшил(} день. Jtвi такі скоби, виготовле· затрати праці і коштів. Посадка ні в механічній майстерні радгос· ранньої каnусти в горшечках ма· пу, виорюють за сезон близько шиною «Н РМ -4» nорівняно з руч · 300 гектарів різних коренеплодів Затрати праці ною виявилась дешевшою на 82 і цибулі -батуна. карбованці і· середньої капусти­ порівняно з збиранням кінними на 59 карбованців 40 копійок. знаряддями скорочуються в 5-7 Але найголовніше, радгосп, за· раз, а порівняно з ручним вико· стосувавши механізацію, тим са· nуванням- в 12-15 раз. Для збирання коренеnлодів , мим забезпечив високу врожай ·

Застосування

пішла куди краще.

році

широко

ніж

бригаді.

саджував

4,7

гр а м а

минулому

радгосп

у

тор А. Жариков в окремі дні ви·

ми.

у

коли

більше,

робітників

одиницю продукціі і її здешев· лення. Собівартість одного кіло·

овочів

Тепер,

вдвоє

з

колгоспниць

40-50

на цій роботі, відзнача6'Ться Іван Рябий який ' за 28 кілсr метрів робить по 3 рейси і вивозить до' 10 тонн продукціі.

розсадоса ·

дильних машин конструкції Нау· ково-дослідного інституту овоче · вого господарства різко збільши· радгоспові 39.180 карбованців ло пf)одуктивність праці робітии· ків. Механізатор радгоспу В . Ви­ чистого прибутку, а всього від кін за 12 робочих днів посадив овочівництва одержано nон ад 9 розсаду на 39 гектарах . Раніше мільйонів карбованців прибутку. було б потрібно щодня ставити - Наші усnіхи, - говорить на цю роботу по 84 чоловіка­ директор радгоспу Ф . А . Карпов,

n 1дм ос ко в' я

Добр а слава йде про радгосn «БольшевИк». Багато років це господарство займається вирощу· ванням овочів . Поля радгоспу

на

припадає,

........... .,. .... ,..,_.......

автомашин, виді­

6

овочеводам посилаємо бригад..

---F'. ._8_. .",__. ,__,.____________

року.

1'11~

ження

на

14 100

сільськогосподарських

по

жано

на

таке зобов'язання на­

ляємо шдводи, вибирати огірки та помідорu

надоєно довільн~іі

минулого року,

молока

Ul"##..c-.,.#..:""o47• . . . :0' • ."",...",...

У ПЕРЕДОВИКІВ ОВОЧІВНИЦТВА

наш

місці : одержано молока на

15 вересня -

На ~ивозку овочів та картоплі, крім

12,7 8,6 26,7 16,3

По району

до

-

завдання до бригад.

17,6 11,8 17,3 5,5 17,0 10,4

Україна:.

В. -Димерка, ім . Юрова В.·Димерка , ім. Леніна В.·Димерка, ім. Шевченка

Київщини

пізньої капусти,

сільськогосподаровочів, за винятком

ших колгоспників на честь 41-х роковин Великого Жовтня. Розробили план-графік, за яким повинні щодня відправляти Fa приймальний пункт не менше 60 тонн продукції, довели

22,9 17,5 22,7 22,1 20,9 20,7 18,7

план продажу

ських продуктів державі, в тому числі

24,0 5,8 23,2 11,7

ім. 40-річчя Жовтня

Семиполки , ім.

10,3

тракторної

Достроково виконати

26,5 22,4

с. Пу· м'яса в колгоспах області за ста· злущили ном на І вересня. По виробництву молока серед

Konrocп ім. Каnініна, с. Літки. с. ВІТиnьне. Трактористи І . Ваг170 гектарів кормового люпину лай, М. Кот та інші на осінній

бригадир

13,9 39,6 17,2 20,0 14,6

29,5 29,1 28,5 27,9 27,9

В.·Димерка,

100 172,8

Коnгосп

19,9 36,6 13,9 35,5 30,8 31,0 19,5

ім. І - го Травня Погреби, ім . Кірова Требухів, «Жовтень:. Жердова, ім . Леніна Плоске, ім. Леніна Красилівка, ім. Жданова

тракторист.

колгосnу.

37.~

Мокрець,

ради

голови

11181 ..

43,6

13

застуштк

ІZІ:ІІІС

«Шлях Ілліча:. Пухівка, ім. Ватутіна

район і в

* * *

:.·~

Зазим'я,

на

Маnій,

Q.&.І•

51,3 35,6

35

В.

~~

о•о

Літки, ім. Калініна

А. Барбон,

гектарів зябу.

~-~

&.І :О

Нuам еі.ІІ І

ступного року механізатори вио­

4 50

;::

о

.... >.

<і>

~

;.g-:; ~ :о::І

2

~

нм. Посіяно 140 гектарів жита І 105 гектарів пшениці. Добре ~

$

3

1 верееиа

~

~

Змагання овочевадів

в во~rоепах району

Колгоспники нашої артілі з великим задоволенням і ра- :

~

з

ущільнені

моркви,

тур,

nосіви

буряків

та

цибул і ,

інших

куль ·

У радгосnі широко ведеться боротьба з бур 'я н а ми на посівах моркви

шляхом

обnрисІ<ування

грунту гасом . Досвід nоказ а в, що rнсля такої обробки майже всі

бур'яни

гинуть,

залишаються

а

сходи

цілими .

моркви

Цей

метод

зменшує кількість nроnолювань і міжрядних обробітків. Кошти ,

затрачені н а обnрискув а ння , ністю окуnаються.

З

КОЖ НИМ

налюють роко

рОКОМ

методи

Радгосn

розширя є

овочевих

культур .

ри ,

огірки ,

столові

ВДОСКО·

агротехніки ,

впров аджують

капусту,

тут

асортимен т вирощує

моркву,

nомідо·

кабачки,

булю, редис, салат, ріпу, петрушку, каnусту,

кр і п ,

ши­

ме ха юз ацію.

Він

буряки ,

пов·

селеру ,

ци·

редьку, цвітну

щавель .

У минулом у році радгосп «Боль · ше вик» продав держ а ві ЗО тисяч тонн овочів . У цьому році він здасть стільки ж. Але в радгос· пі є всі можливості значно роз­ ширити

посіви

овочевих

культур

і різко збільшити іх виробництво за

рахунок

д альш ого

освоєння

заnлавних земел ь і найбільш ра · ціанального їх використа ння .

П. Алексєєв.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

Середа, 1О вересня 1958 рон у.

15-22 ВЕРЕСНЯ - . ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ РУХУ•

. .,.

В. ЧЕРЕПОВ

СПРАВА ВСІЄЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ~---~-,......,-(І

:\\і ністерства

рішенням

За

СРСР з 15 nровадиться

внутрішніх справ 22 вересня по

руху». «тиждень безпечності заходів. комплекс Широкий що їх намічено провестн про-

поліпшити стан автотранспор·

j Броварської

ту, що належить підприємствам, колгоспам, установам. На

рівень новий, більш високий слід піднести повсюдно виховну роботу серед шоферів.·

«тиждень безНаступний тягом цього тижня, спрямований на те, щоб роз'яснити на- печності руху» - не короткоселенню, в тому числі дітям, часна кампанія, а початок веnравнла руху і ликої повсякденної роботи по елементарні значення неухильного їх до- поліпшенню організації руху, проти наполегливої боротьби будь-яких порушень, що призводять до аварій і нещасних

тримання. сТнждень безnечності руху» має особливе значення для на-

шого приміського району. Ад- випадків. в окреJІІі го· ралях Броварів nроходить декілька дини дня мотоциклів, автомобілів, ·сот І веломашин.

агітаційно-

засобами

Всіма

же тільки по основних магіст-

масової і культурно-освітньої роботи слід широко популярнзувати досвід кращих водіїв авюмашин. До таких з ціл-

Під час підІ·отовки і nрове-~ ковнтим правом можна віддення стижня безпечності ру- нести А. С. Пономаренка xv• потрібно корінним чином шофера вантажної автомашини

Ванині рученята . Дикий виnадок, про який. розnовідається в цій бувальщи­ - не вндумка автора. ВІн мав мІсце в Стеnному районі, ~ктюбінської області. Доведена до фанатизму своїми релі­ молода rІ~ними на~тавннкамн - сектантами-баnтистами,

інкубаторно-пта-

НІ,

Пет­ Я. А. хівничої станції; вантажної шофера ренка -

автомашини заводу холодиль­ ників; П. А. Мельниченка шофера вантажної автомашн­

Цей виnадок зайвий раз говорить 'про те, яке ~о nрино­

сить нашому радянському сусnільству релігія.

колгоспу требухінського ни «Жовтень• і багатьох інших. Заслуговує на високу оцінку і робота завідуючих гаража­ ми: П. П. Кабана з літкінського

Серце замліло, коли я почув

j

милосердя, закликають до смирення, а що роблять? Наві , що ж занаnащати свою дитину?

Навіщо?

І це, на жаль, не поодинокий у нас факт. Ще не перевелися такі, що не тільки не допомагаорганам

заважають

влади

вести рішучу боротьбу проти та­ ких, що ,цозволяють собі п 'яними сісти за кермо автомашини .

BЛJ\CHJ\ 1\BTOMJ\WИHJ\­ НЕ ДЖЕРЕЛО Нf\ЖИВИ можного

і

швидкої допомоги

мотоцюша ,

собі вигляд

уявити

культурного

життя

країни

є рі ст

йону.

Але

лиnня О. Б .

23

цю

узнати

вдалося

сум­

ну історію про трирічного хлоn ­ чика Баню. Ось вона .

Як і всі діти такого віку, Баня захоnлення особливе відчував від життя . Магнітом тягнули йо·

обслуговування.

власна автомашина не мо­

перевірка,

-

неправильного застосування галь-

свою

поставив

самим

чим

і:иво

показують,

ного

догляду

до

Покататись

мати?

молиться

доки

на кочерзі? М'ячик з ганчірок не

nідскакує, а більше іграшок нема. очей карих погляд Раптом блискучий

на

хлоnчика

вnав

nредмет.

Ножиці!

лежали

Вони

на скрині дуже близько.

від свого ці

відірвався

Баня

рипнули

коли

заняття,

кавого

двері. Немов козлик, він nідско · чив до матері і весело защебетав .

Мамочко, мамочко, а я тобі

-

вірив,

сnравді

Він

це

тини

змінився

Мо·

ком.

Мати

що

Дід

нього

для

Веселим,

вихорка­

русявими

з

ми ріс Баня. Для нього все бу­ ло новим, цікавим . Було, nоба ­ чить, що роблять старші, і обо­ в'язково nереймає.

траnилось

давно

дуже

не

А

не стало батька.

так, що у Вані

Микола тракторист Не вжився Горбатенко із своєю дружиною сектанткою. ярою Галиною Слабохарактерний, він хоч і був комсомольцем,

не

але

фанатизму

мати

зумів

жінки,

зла­

відсту­

кри ­

надривним

ножиці

схоnила

і

з

люттю почала ним и бити по руч ­ ках маленького лустуна, а крізь зуби цідила:

-Ось тобі, ось то<іі! Негідни ­ ку ти такий. Я тебе відучу но­ жиці брати. Ось тобі! Ось! Ось!

До вечора скрннею

в своєму кутку за Баня.

схлиnував

Дуже

боляче цього разу побила мати . За віщо? Він же хотів зробити узори,

як у тьоті

Даші .

А вночі

Баня ні на мить не звів очей. Руки нікуди було nоКJІасти. По ­ а голками, як стіль кололась, товсті­ товсті, стали пальці опухли, Жарко було Вані, дуже жарко і

все хотілось йому nити ,

лити.

прийомній районної лікар· сказ али, що у сина Галині

... В ні

пошкоджені окістя рук, nочалась гангрена і, мабуть, доведеться.

Баня

Тільки

nоправлявся .

йо-

його ри стали довжелезними, сумни- го карі очі на блідому обличчі ми. Більшу частину дня хлоnчик стали чомусь ширшими. Вони nроводив сам в хаті, nід замком. раз у раз оглядали nалату, шу ·

за

приво­

чого

автотранспор-

том і правил руху .

r.

х. Лопаткін

-

щоденно,

майже

ходила

І Баня,

що перевозив пасажирів. Броварчанин

т~ так на~овго, ЩО ставало ЛІСНО до СЛІЗ.

б О·

Галина не в молільню. Сьогодні

біжить до сиІіа, вона іде, ні Мати ДО СВОГО ЄДИНОГО щаСТЯ

душа, і так щемить серце, так

водій., ти, Броварської середньої школи. але 21 серпня вночі після п'я- я не хочу один.

Савqенко -

nрийшла

-Мамо, коли ж ти зі мною тисячу разів уже простила йому. « Победа » . власник автомашини О, якби хто знав, як заболіла Важко сказати , з якою метою, nограєшся? _ nитав хлоnчик. -

ПОВЧJ\ЛЬНИ Й ВИПJ\ДОК Що А. П.

же зайнятись,

один. Чим

дома

залишився

Баня

дня

ясного

цього

завжди,

і

зимового

Подовгу виглядая у вікно, коли кали рідне, матір. лить, але помилиnися. 7 вересня мати nоявиться з далекого nронасЛідок дять nорушення правил техніч­ Сундук знову тільки те і робив, вулка. А В суботу «сестра:. вона, nомІтив туди

і родина друга. Аварія, як-то по-

ма,

закону

до

відповідності

ГрІХ» ...

Як

комен1•арі оштрафували. таких фактів До Сподівалися, що рідна сім'я зайві. Вони сам і по собі перекон- більше він собі. такого не дозво-

Иого пасажирами казала

рушив правила їзди.

СВІЙ

чужої

ніби

погляд

як у тьоті зробив, зловити мережива старався які він так своїми рученятками. Баня дзвін­ Даші! Подивись, красиво! ко сміявся , коли оті зайчики розНа лідлозі лежала зрізана на срібними клапті лопотияна скатерка. Далі нього від бігалися бризками. А взимку він милував ­ події розгорнулись з швидкістю віконному блискавиці. ' Радісний голос дн­ на візерунками ся

нули в момент аварії. П'яти ін- Кишківський, nісля того, як йо­ же стати джерелом наживи. Про­ nив, кинув. шим ще довго перебувати на лі- го збив на повному ходу па~;а­ те 3 такими фактами доводиться І коли Микола вихо-див з ре­ куванні, поки в якійсь-то мірі ім жирський автобус. Складений н:t частенько зустрічатися. чами за nоріг хати, тільки й nо­ чув кинуте в сnину сумне, їдке: nригоди акт свідчить місці nовернута буде працездатність. Ось один 3 самих, як кажуть, -У, нехристь! Гальмо на свіжих фактів . 30 серпня затри­ Трапилось це на 34 кілометрі, винен Кишківський. Ні з ким стало Вані балува· nоблизу с. Семиполки. 3а кермом ~аотоциклі було зіпсовано і у до­ маний був при перевозці пасажи­ як бувало, коли тись ранками, даток до цього Кишківський по- рів броварчанин С . К . Сундук. У батько збиравсь в МТС. І вечомашини був В. С. Бененський -

шофер автобази

~уворий

матерІ. Шльопанці і щоденне нез­ «сnокутуіі «молись», ро~уміл~:

калюжах ,

в

зайчики

сонячні

го

роз.

·- . 3 начно зросла за останні авто- генцн З''СТРІ·чно·І· 3 цієї розчавденоі а·вrомаши- машину· пі,•' ''дар J J · ·· · ни витягнуті буди 25 серпня ни- машини. 1 два роки КІЛЬКІсть власниКІв ав. Не важко і бuз фотозюмку томашин в Броварах і сеJІах ранішнього року 7 чодовік. Двом з них карета

все-таки

намалював

автомашин у кількості власних інтеліробітників, колгоспників,

вже не потрібна була: вони заrи- на якому їздив

Нюра,

уже кот­ вкрай розхвильоRана, рий раз заливалася сльозами . З великими труднощами мені

склі.

Однією з прекрасних ознак затру дящих нашої

добра тьотя

наша

І

встановила експертиза в Києві істину: Савченко був п'яний .

а

-

nроnові­

вон а

nохмура

Баня тільки й чув окрики та ба­

чив

дують

Сильніше ня всьому району. вогонь критики nроти nopyш­ ників без11ечності руху.

ють,

й казать,

паразити, і тільки. Самі

Проведена через годину медична

ГЛЯНЬ, ТОВJ\РИШУ, НІ\ ФОТО!

Щоб ім не було ні дна, ні

nокришки . Ну, що

русанівського nравління ту колгосnу ім. Сталіна, зокрема голова артілі М. Л. Хазан. Досвід кращих - у надбак-

Замкнута,

за~жди виходила з рівноваги nри дитини . лустощах нанменших

кону, АктюбІнської області

-

ни.

все

ноту і

nромовляла тьотя Нюра, тільки nовернув~ись із Стеnного ра­

автотрансnор­

не на землі, а десь на небі.

Сектантство наклало свій тяж­ кий відбиток на характер Гали­

на високу

nереходила

там,

з життя сек-

':Uo

зробило і робить для зразко­ утримання

оцю сумну історію

~ тактів -баптистів. - Бувають же такі звірюки,­

колгосnу ім. Калініна, В. Якукрасилівського з бовеького колгосnу ім. Жданова, Багато

вого

свое життя

ЖІнка nокаЛІчила життя своєї дитини

· для Г алини щемить! Хай будуть прокляті • дІм · Т а молальнии опинився .. . на говорили вони ної вечірки він «3 апевняємо, автомашини, яка належить Тільки за всі мирські оті «брати» і «сестри». важливішим був о · • о наро СВІТІ, схильнии до чарки, 1 писали, - що це останюи раз, горищі новозбудованої Броварсь- сnрави. Старші «сестри» і «бра · син, син Баня ій найдорожчий . світі за все на ко•1 семир 1· чн 0 -1 школи. відомо стало працівникам держ- перевиховаємо ». Слід визнати неnосза карали жорстоко ТИ » бережливо лікар, Черговий До такої категорії власників лухания. та і як можна не nocавтоінспекціі ще на початку ро- вплинули іх клопотання, запево раи-

ку. Пого суворо попередили.

Будучи

допомогло.

не

Слово

нення самого Савченка.

Але, як виявилося, дарма пові-

б

проповіді, nсал·

Никифор, читав

·

її батько, nідтримуючи Баню, вивів його з

коли сам

автомашин часто доводиться вжи- лухатись,

палати.

Побачивши

матір,

Баня

вати ільш суворІ заходи, ніж ми. З дитячих років він методич- простяг до неі коротенькі забин· п'яним, Савченко 3 квітня гру- рили. 6 серпня Савченко збив ав- попередження а б о штра Ф . но вселяв Галині віру в Христа, товаІІі кукси і благаючи nромопорушив

бо

** *

на- томашиною шестирІ·чного хлопчи-

авт(}маши­

зустрічну

на

скочив

Ї:іди :

правила

Боротьба з порушниками пра-

ка і покалічив йому ногу .

знову була вил технічного нагляду, експлуа-

оглушив

ось

дурманом

красива,

жінка, сама

б аптизму.

І

молода

здорова,

вив:

-Мамочко,

віддай

мені

руч-

як, оли- ки, я більше ніколи не буду бра -

не знаючи

І, як не дивно, порушниками нилась за дверима нашого світ- ти ножиці! аварІиника . таціі автомашин, 3а вчинений злочин Савченка спроба вигородити В ту ж мить nочувся нестя мбезглуздо в І стала лого життя , позбавили на рік прав шофера . Медичним працівникам всієї rpo- молитвах шукати іншого світу, ний крик, і жінка вnала. справа Бровар- правил їзди І. Зайцев, Але тут, невідомо з яких мірку­ е ької лікарні << важко» було точ- мадськості. начальник райвідділення вань, його почали всіма силами но в становит-и стан, у якому він Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИА.

ну.

райнаросві-

захищати керівники

на

вересн я

сnартак і ада, понад

rості

до

готується

Молодь

н а родів

Сnартакіади

120

7

відбулася стадіоні якій взяли участь

в

юнаків

та

дівчат.

У

Сільські

фізкультурники

лися з бігу стрибків

та

на

різні

інших

Н а йкращих на

змага­

дистанцІІ,

видів

сnорту.

100

артілі ко,

приїхали шефи.

трапилася

аварія .

Сільська спартакіада

другої

СРСР.

.... .... ...

коли

був,

результ<tтів

з

бігу

метрів добився колгосnник ім . Леніна Павло Демчен­

який

виконав

норму

другого

розряду сnортивної класифікації. стрибнув Він також найдальше у довжину. Зустрілися волейболь ­ колгосnів ім. Кірова ні команди

міліції,

майор.

ім. Леніна . Виграли останні . фут­ відбувся На закінчення команди Грали ма тч. бол.ьний

та

Київ­ вул . Мироненко Марія Миколаївна , живе в м . Бровари , яка живе в м. Бровари, вул. Ю· ська, НЮ. Сnрава слух атиметься в народ­ щjо сnраву рова , 90, nорушує розлученн я з чоловіком Миронен­ ному суді І -ої дільниці Бровар­ ком Федо ром Андрійовичем, який ського району.

Ленін а і шефської колгосnу ім. організації . Перемогу здобули го­ сті. Переможцям вручені грамоти . Дмитро Борисо­ Пономаренко і nризи. Бровари, в м. вич, який живе 20, nорушує Плеханова, вул. В. Караидюк, колгосnник.

с.

В.-Димерка .

сnраву

ною

про

друкарня

з

дружи­

Пономаренко Марією Терен-

Адреса редакції : м . Бровари, КИївської області, вул. Київська, ,N'g

-~~ ----------------------------~~--Броварська районна

розлучення

тіївною, яка живе в м . шеві, вул. Леніна , 16.

Корости·

Сnрава слухатиметься в народ­ ному суді 1-оі дільниці м. Коро­ стишева, Житомирської області.

138.

Київського обласного управління культури.

Зам,

3714-2500

108 номер 1958 рік  
108 номер 1958 рік  

108 номер 1958 рік

Advertisement