Page 1

І СУБОТА,

8 Газета .виходить

ІWЇТИЯ

17

3

РОКУ.

1994

8

1 а)

І мені дуже хотілось би, щоб разом з роком пішли всі негаразди і політичні суперечки, щоб наші люди змогли спокійно будувати суверенну Україну . В

ДОРОГІ ДРУЗІ! Дл~ всіх нас, для усієї нашої суве­ реннш України

і

напруженим.

цей нелегкий

дяки до всіх дуже

1994-й рік видався над­

звичайно складним

час

я

звертаюсь

людей прю(і,

ваЖКИJІ

умовах

найнеобхіднішим, хоч і досі не реду за результати своєї праці.

Але

ний,

труднощами не став

стабілізув.ати виробництво,

коліна,

Нині важко зробити

не втра­

чає почуття національної гідності, своєї

11.0

звертаємось

усього

населенuя

у

верствам

ня,

населення,

втрачені

ни,

коЖної

б

и

д

у

..

З

к

роком

панове,

нас,

друзі

і

демонрати

муністи!

і

роном

3

то­

Хай упродовж рону ваші корита

нп­

повними

Свині!

Нарешті занінчилося собаче жит rя. Почнеться

е

11 ІІ!

.тtІОДЬ

і

ВС\риші.

І rг

Новим

панІ

11

будуть

поряд

свині,

-

ще

і

а

свинина:

варена,

друзі

піднесіть

l!IJІYHOH:

ному

свиню.

ЧИМ.

з

ва'~Іи

ще

кра­

смажена,

тушк::;вана

свиняче. Спа'Ги, лежати, інкпли хрюнати. І тричі В день (ПО МОЖЛИВОСТі регулярно) наfіивати собі ХТО

всього будуть

і

ноп­

чсна.

На

Новий

рін

рідНі

й

один

од­

Тільки

не

підсовуйте

її

не

її

кладіть

краще

на

Свині

свині

СRИНЬМИ,

нишком. під

НОВОРІЧНА символіка

галуження для того, щоб міг рівно стати. В!:'рхівка новорічного він­ кіІ нагадувала кпнусопо­

дуже давня. Під час роз­ нопсж в Єгипті археоло­ ги знайшли нази, виготов­

дідух

лені

дібний сніп з безліччю но;1осt:я. Гілни дідуха --

тисячі

ро­

нів тому. На них вдало­ ся розшифрувати напис: <<По ча ток доброго рон у>>. На думку вчених, це по­

ЩІ

що

на~І

найдавніші

нuворічНі

не

:'JІ'.аємо

МИ

про

нашу

ціональну щюю

оформляли

пращури

новорічні

ства.

Сьогодні

ся

віримо,

ми що

новоріч­

чае,

навІть

у

нщІішнього

побуті Я.'!ини

століття,

простого в

оселях

лн.

Це

вою

панівних

у

було

такий

своє

в

народу

не

стави­

прерогати­ нласів,

спосіб

струвати сьне

середині

щоб

продемон­ <<Не

холоп­

походження>>.

виносили

де

з

він

оберіrача

Водохрещі

він

ні

них

докупи

рху

правили пучки,

вого

відповідно

жуна.тіись, вали ками,

зве­

розгалу­

обрамлю­

кольоровими паперовими

сушеними

стріч­ чи

нвітками.

речі,

рону

ді­

хати

на­

виконував роду. Н:1

мав

знову

періоду.

Різдвпно-новорічІ-Іа

зібра­

що

іЗ

посісти місце на покуті аж до кінця всього <~Имо­

за-

У

світлицях його ставили напередодНі багатої нуті. Свою обрядову функцію

об­

українців

обмежувалася

за

До

Нового

рядпвіс-ть

а

образ

ОТОТОЖНЮЄТЬСЯ

на Поліссі ще й дотепер літні люди, щоб застерег­ ти дітей, аби вони не гралися біля колодязя,

двір, роль

предків

на ЯЛИНІ\а ОДВіЧНИЙ атрибут наших предків. Насправді ж її штучно насадив Петро І. Довгий

яких збірнІАіі

<<солом'яником'>.

духа

наших

дій­

звикли­

в

ІІіеля

символіка

на-

символіКу,

наші

і'

НіЧОГО

ки,

JІЮДИНИ

11рнказують: <<Не загля­ дай у криницю, бо тебе з.нягне туди солом'яний

Новорічна

відомі

подарунки.

rНЧНО

не

лише

на­

всденнми вище дійствами. В актнвному вжип<у бу­

ли

й

лива

інші

символи.

роль

Особ­

належала

хат­

Нім

принраса111. Скажімо, Різдва виго­ тnвлялн <<голубЦі>> у виг­ налередодІН

ляді

nтахів,

<<ЇЖаІNВ>>,

,,павунів».

бун дійсно високоми­ стецьний витвір, що Ні·

На ІЮІ{УТі напередодні Водохреща робили із со­ ломи хр~пf. Іх чіnляли біля інон. обіч вінонних рам і дверей. Вони вино­

снопа. Юльнанадцять пуq­

скільки

нували

Ні

сучасним

ТрадиЦІйною унраїнсь­ І<'ОЮ симвоЛікою на Но­ вий рік був дідух. Виго· товляли його з кулів або з

сол

в

першого

зажиннового

окремо

оnлетених

минками,

ув'язува.1и

пишний

робилн

вінок.

триральчате

Знизу роз

людям

інфляції,

заощаджен­

зберегти

спокій

неможли

Новим роном та Pi:JДBO:vi

3

добра,

щастя.

стіл.

В

рін

Христо

здоров'я.

будьте

-

а ЛЮДИ

ЛЮДЬ­

МИ.

Щастя

вам,

здоров'я,

успіхів.

Хлібом-сіллю зустріли броварчани переселенців із Поліського на порозі нового 139-квартирного

Косаківсьf\омv.

но

сімей,

адже

половина

він

усіх

дідух

ного

виконував

протяг'JМ

різдвяних

не

свят.

поступався

ялинкам.

символізував

предна.

тнують

і

Це

Це

Цей спіль­

підтвер­

нарrщиі

Jагад-

ро.пь

оберегів

нечисюї

сили.

дні

вважалася

:ІИво

свят

котра

од в

особ­

неб•"ч1ечною.

Зберсг• ._ ..:я свідчень

пprJ

чи•.1ало урочи,·ту

нn-

всрічну обрядовість у Ниєві. Вона була особли­ во ІІИШНОЮ. До центру свята майдану на По­

неможливе

ального

- ·

долІ

возили

заздалегідь кронисті

прикрашали

їх

при­

три

практич­

дерева,

виробами

та «дідухами:~>. настанням сутінків

дот:ола

спалахували

всі городяни. Ножен ре­ місничий цех (а їх було кілька десятнів) мав сsоє парадне

ви

і

вбрання,

знаки,

корог­

навіть

імен­

ний гімн. Співаючи, цеховики ви­ ходили на майдан. Всю ніч

лунали

вувалися

пісні,

влашто­

новорічні

ви­

стави, вертепні дійства. Свято заЕершувалося удосвіта і веселі юрби розходилися містом, щоб защедрувати

городянам

віншувальними

колядка-

ми.

... Новий

рік. З нетер­ пінням чеf:аємо його, з осРбливнм настроєм пере­ ступаємо поріг у рін прий­

дешній. не

свято

І нехай це радіс­ завжди

залишає

світлу пам'ять і побажан­ ня одне одному усмішон, дружніх взаємин, гараз­

дІв і здоров'я в щасливо­ му

новому

Т.

році.

СТЕПАНЕНКО, м. Бровари.

і

надалі

місцевим

жи­

спорудженню

О.

по

жит.1а

для

переселенців. Так, ступного року· його

на­ пда·

нується

ввести 50 метрів,

тисяч в то·

квадратних

го­

му числі і два будинки в

Бро­

-

М.

коор­

зусиддя

Іщенку,

Броварах_

АНДРІйЧУК

l\'1.

Викуnились ... у держави

ти­

сячі свічок. Опівночі на плпщу сходилися майже

Ради

динуватимуть

обласної В. Д. С!ньну, Київської міської Л. Г.

р~іонинів

д.'Ія матері­ фінансового за­

при­

ловам трьох Рад

варської

і

квартир

подякували

во­

безпечення новобудови. Передбачається. що всі

Новосели у свою чергу щирими посмішками та оплеснами

Адже

ни робили все можливе і

будинку. Радість прийшла і у багато броварсь­ ких

В. ХОЛОШВІй.

новосіллям!

телям.

три

по­

сім'ї.

3

І

ялинку,

значається

понад

нову

З ПОВАГОЮ НАРОДНИй ДЕ ПУТ АТ УRРАУНИ Я. Б. БАРДИН .

••• в

повернути

внаслідок

Щиро вітаю вим! Бажаю всім

'іl'ТАТІВ.

(~

запрова;~,ити

Користуючись нагодою, хочу по;~,якувати за під· тримку мене на виборах, з свого боку докладу всіх зусиль для полегшення життя кожвої люди­

ВИКОНКОМИ МІСЬКО'l ТА РА­ йОННОї РАД НАРОДНИХ ДЕ­

дещо

ефентивність

нього свого. Без оцих вічних цінностей ве відродження людини і держави.

тру­

Щоб наша доля нас не цуралась! .. новим 1995-м роком!

І

але впевне­

зможемо

підвищити

комплексу,

вина І о­

·Тож нехай наступний рік принесе кожному з ние більше віри, надії і справжньої любоР( до бJІюк

-

3

р

отримали

ми

у

суспільство

у суспільстві.

луччя.

в

роЦі

по·

які

даткову і бюджетну політику, оплату праці, ди· ференціювати адресну допомогу малозабезпеченим

дщ1юбивої Броварщипи з новорічними вітаннями, з щирими побажаннями здо­ ров'я, добра, щастя, миру і благооо

І

словами

селян,

чіткий прогноз,

майбутньому

агропромислового

історичної житейської l'І'Іудрості, чим вщшикає повагу у світовому спіВтова­ ристві. Із щирою повагою до Вас, шановні зе"«ляки, із твердою вірою в настання 1. щих часів для всіх вас, ваших сі­

м.:й, дітей ваших. для усієї України

що

з

особливо

забезпечують

приємно усвідомлювати, що народ Ук­ раїнської держави nеред економічними на

договірна

1994 рік залишиться в нашій пам'яті, як рік зна'!Них подій у державі і великих змін у житті українського народу.

ш~

•••

Ціна

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ!

S ІІІФІВІІІШ ІР Ф

.J'\l 107 (8588)

ГАЗЕТА БРОВАРСЬКИХ МІОЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

§!ОКу.

1937

ГРУДНЯ

31

На•Jередодні бул:tr·я

тиву що

Нового року

приємна

1зручено

і

свідоцтно

нластмасівці

на заводі

довгоочікунана

про

пласпІJс нід

в.1асн1сть.

використали

--

подія

своє

Це

ко.:Іt:'К

~>ШІЧІJ їІ,

законне

!Ірав<

на приватизацію і стали власнина~Ін всього щ1Ино ВОГО

КОМПЛеК"СУ,

ВИКУПИВШИ

ЙОГО

у

;,ерж;н;ІІ

:);

13200

мільйонів карбованців. Скс1адним був ШJ'ЯХ до того

ПіrЛJ,

вручення

снідоцтва

ypo•mcтor<J

директор

вже

дт1

оре!•,(!НJГ<

підприємс-1·ва << Rроварсьний завод ГІлаr:вІаС>· !па~ Нарпавич Токар розповів. що у ньпго .бу.1и <•X<>;ra ІШ>>, нотрі бажали купити завод. Та керівник хо тів бупн чесним перед собою і людь~ти, :1 я:ш\ТІ він працює, І обрав шлях а!Щіонуваннн. ні

Воно не комусь

надає переваг іншому. Таку

нікому -- ні перспеюнну

дирентирv· підтр11:.:;.

весь нолеrпнв, котрий зараз стаІJ господарr:ІJ :1:'н' дУ. Jfравда, лишилася проблема ІJсихо,1оrії :і<Інс', чани

ще

повинні

працюють

Р.ому,

з

не

усіма

на

зрозуміти,

відчути.

державному

ВІ1Тінаючими

що

нонн

підприєм~.·тві,

звідси

а

ВІ!і вл,tс

н<tC.Ii;\KIOJi'

f/ершнй відрі:юн шляху пластмасівці пр:•ЙІІІ.ІІІ честю. Під час процесу. приватизації вонJІ Ні· д ного

з

посередників

не

зuерталися

:3а

допо,І:JІ'Оf<

зенономивши на цьому великі ношп1 To:v1y 1)~·:1 дуже вдячНі Валерію Володимировичу АвдіснсІ,'J му, начальнину відділу укладання договоріІ· н

оренду Фонду держатзного маііна У~/раїни. :ІІ;ІІ підставлнв своє плечl у Цій складній роботі. Попереду у пласт~тасівцін рnбОТJІ lJi1J'jiТ(\. сІ ' вже приємної

Н<1

cenc'

і

,']Рржав;'!

А.

!IO.JIOIJ!I!HF:IIJ\0


8

! стор.

Субота,

..

грудня

31

року.

1994

ПРИВМІТЬ

Бажаємо всім щастя, здоров'я, ~ роботі на благо рідної Украіни..

радості,

успіхів

Щиро вітаємо Вас з Новим

Правління і профспілковий комітет Броварської райспоживспілки.

1995-м роком. Ба­

t~:аємо Вам, дороГі друзі, благословен.ного, мирио­ у гарному наст­ с·о, добро,го і .заможного життя -

рої, у радощах і при міцному здоров'ї.

ПРОФСПІЛКОВНИ

ТА

ПРАВЛІННЯ

БРОВАРСЬКОГО

КОМІТЕТ

ТОВАРИСТВА.

.ЖИВЧОГО

щирого серця

вітаю

Вас з

СПО~

літа

дарує

доля

рікою.

ллється

І

і

літа,

повагою депутат міської Ради Олександр КОЗЛОВ.

3

19.00УПі 19.10 Ай Пі Киів рекламує 19.15 Творче об'~ння •Громв­ д;J• nредставпяє: •Новоріч­

ний прогноз •БпиЖче ІJІJ IJJ-

лa•, оДобрий знак•, •СпіпЬ­

20.15

ним курсом•, •MaJO правооо •Золото русів•. ЮіІелірне мистецтво Киівськоі Русі Поради телерадіореклами

20.35 20.40 На Ао6рані'І, Afrмl 20.55 Ай Пі Киів рекламує 21.00УТН

21.35 Поради телерадіореклами 21 ..40 Версія 22.00 Ай Пі Киів рекламує 22.05 •Ваш вихід, артисте!• В. Дальський 22.50 •Телефан•. 2 частина 23.50УТН

ОСJАНКІНО 19.40 В..ірн• кuка 2О.ОО•Час• 20.30 Поrо.ца 20.40 З}'('fРІ'1.3 О. СоnжР.ніциним

ВІВТОРОК•

19.00УТН 19.10 Ай Пі Киів рекламує 19.15 Т. Матченко. •Микитівна­ мати шахтарська•. Теле­

.

20.15 •Блок-Нот•.

18.55 Діпоаи~ ~ник 19.05 НерУхоміСтЬ~~ ........ .

Му3ична про-

· 20.35 Поради телерадіореклами 20.40 На Ао6раніоІ, Afrмl 20.55 Ай Пі Киів рекламує грама

21.00УТН 21.35 Поради телерадіореклами

21.40 •Осінь nолітиків• 22.10 Ай Пі Киів рекламує 22.15 Спорткур'єр 22.25 ХуА- фіп~ом e&ina кІспсь О.ООУТН

19.40 Ве11Ірн• кuка ·20.00 •Час• 20.30 По год;J 20.40 Ралі Париж-Гранад;J-Дакар

19.05 Київська панорама 18.25 ВсеперемагаІО'tиіі голос віруЮ'ІОГО В1зитка. Катерина Вороненко

20.00CNN

20.30 Гороскоп-шоу 20.115 Візмпа

11-НХІt

кюльПуаро• 22.05 Вікна 22.35 САМ собі мандрівмик 23.00СІТ-З 23.10 ТелеГр,jІ•S+ 1• 23.40 •Золоті ворота• представ­

. ,· ,, . . 21.00 М~іфі:ІЬН~А ~Рf:І~; З

·

(ком;)

«ТОНІС»

19.00 МуІІІІотфіп~ом «Син 611\оі ко6н-

20.30 ІнформаЦійна nрограма

ІІицІ•,ІІ.1

.

•СІТ-ЗО.о НИКИ•

програм

·.'.,о<<:; { :•

.· і< 0.10 НОВИНИУНІАР (.....ниііі.вк· · пуск)

•МісtечкФ

22.40 СвіжИна 23.15 Худ. фіІІ .. м

(35-Й КАНАІІ)

· 19.00 Анонс

. ..•' <.•:>

2 ч.

22.10ХУА-Ф!мМ :

21.00 ХуА- фІІІІІоМ • Тк-І nptix-...

1РК «FРАВІС» і

21.зо ~~в~ни УНІАР · ··· ...

21.50 му3ич'ниіі il~нk;U~ з виn.

1SІ.SОТум6Р.Мстйчна проr~ма

вісник. НіІІниіі.кіНО38ІІ:"JІУА, фіІІ,іоМ еЧет88ро MyuiПТJtpfU

ніс•

22.45 Ху А- фіІІІІоМ еДраку••• с. 13 23.10 Муз. кліп 23.15 ХуА. фіпІІоМ • 11, ЩО ·-МІІМ· 00.55 МуmоrфіпІІоМ ДІІІІ доросІІМХ 01.05 Ху А. фіп11ом еАрбамт•, с. 60

20.30 Му~•1фімомм

10:20 Чарівнеф'ер.ЩЛQ ·

. . . 22.50 ТоргіІіформ 0.00 СтудіЯ •Рутенія• (ДІІ:іQ!Іміі

21.00 Світовий детектив. •Ер-

·. ·

a~Їf!'l'ft!SПPorpa~~Y·.;

.··

. · ·..· . ·....... .

сПита- і вІапоеі­

ді•

19.40 Біг Бен 19.45 Телегазета 20.00 ХуА- фіпІІом еАрбuе.., с. 60 20.25 Єрапаш 20.35 Худ. фіІІ.,м •ВеІІикі маневри• 22.25 Тепегазета

~~~~равІс•

льовим

ко

20.00 CNN

20.30 Візитка

20.;15 Сезон. Міжнародний теле-

візіііний огляд 20.50 •Приват-ТБ• представляє 21.25 Вікна

вісник. НіІІкиіі кіко:аа11: ХУА· фіІІ~м еМакіJІ веІІИ'ІІІR• (ком.)

21.30 Зворотний зв'язок 22.00 Світ образів 22.30 СІТ -З 22.40 Сьогодні на сьогодні 22.55 ХуА- фІІІ~ом на - • -

1РК «FРАВІС» (35-Й КАНАП)

-

10.00Анонс програм

. ---------=---=--19.2s=:.:~ta~~~ КОМЕРЦІЙНИЙ о.е Про-відео

71

4с.

>

"'>

<

. ·. ' .•••

••

·.·· .•.••..

19.50 ЕконСІІІ;.ічнв праграма

•Параграф• (ММЦ-Інтер­ ньюс)

:аі. •B'IJN!'I•нa AYWa• (ІrміІІ) новини

•·> .•. . •·.><.···

20,30 ~на nрограма , ,,;•QТ~ЗО•>, ...... • •· t1.00 ЧЗІ)!вне дзеркало 21.30 ТРи 10 . . 23.10

гіііі\с~~аадпямалят),

КAitAJI

nу,ск)

22.35 Пост · ... . .·

-

. 1~.05 Бістро •Гравіс• 18.1.0 «!lJКСІ.іІ\1 ~ні Діани• (ан-

0.40 СІТ -З

21.30 21.50 22.30 ХУА- фіІІW. •Тарас: &у.ІІіо6а• 0.45 НОВИНИ УНІАР (ніч ......;;; ви­ «ТОНІС»

19.00 Ху,іІ. ф/jіІІоМ el'lp!lro,pt СІії6Іf:

. ...>_.. . .

21.00

22.50 22.55 ~еклама

22.35 Бістро •Гравіс• 22.40 Біржа нерухомості 22.50 Торгінформ 0.00 Студія •Рутенія• (Діловий

за­ рубіжних телекомпаній) Тмесеріu •На nopo3i НО'Іі•, 125с~ НОВИНИ УНІАР Київські усмішки

20.30 тел~світ (огляд.новин

20.20 •Грації від .. гравісу• 20.40 •Сибірські тигролови• (ММЦ-Інтерньюс) · 21.00 Бістро •Гравrс• 21.05 Реклама 21.10 ХуА- фі.ІІІом •Сім'• ... н• (Ро.. .· • . сіі) ·.. 22.25· •Хто Ти в Мене• (ММЦ~Ін-

19.40 Ефіравтоторг 19.50 Тепегазета СТУДІЯ «ГРАВІС• ------------ . 20.00 Анонс nрограм YJ 2, УТ-3 ----'-'-·_.:._ _:..._,_ _ _ 20.05 Бістро ·Гравіс• 20.10 Торгінформ 18.05 Ки;вська панорама 20.20 Музичні відомості 18.25 ВсеперемагаІО'tиіі голос 20.40 Біржа нерухомості віруючого 18.55 В1зитка. Оксана Мар'І1tн- 20.50 ·Итоги• з Євгеном Кисе23.10Підзнаком Зодіака. Терези (23.52 НОВИНИ)

Ретросnектиu фі-і8 Д. Рі-

22.57

~~с.tІІ,.

2D.o5 деРr,ка (інфЬрмаці~нО" ·•

19.50 Телеrазета . (CW~). 12 с;; .' •· .· . , •і;· , стУДІЯ еГРАВІС-., 22.20 ЄвропеіісЬІ(Иіі ~ейдс:ю" коn 20.00 Анонс програм 20.05 БJстро •Гравіс• 22.50 Бістро •Гравіс> .. 20.10 Торгінформ 22.55 Реклама 20.20 •Намедми• зЛеонІДОМ ..... Парфеновим 21.00 Грації від •Гравісу• · 21.20 Бістро '!Гравіс• 21.25 ХуА- ф!Nом •Н081 nриrо..и Н8• 18~00 Муа'Іфіп- .

м.

оаАНКІНО

21.05

'.

18.00 «ЮТаР•:дабрм~ аеоір.. 1t.:o5T.ptU сПІw~рО-

. ; ;, 21.15 ~ІСТро~ГРа@і(:• .. 21.20 Ху~фІіІІІоМ скр,rі id~~ ·

~=:~~~~~~р9Ц)амІ\

УТ-2, УТ-3

О.ЗОПро·RІДео

. ;.:_.,.

~:~~і~

КАНАП

о.ооновини 0.10 Фестиааль біг-бендів пам'яті Г. Міяnере

ляють: •Еnвктроклуб· 0.25СІТ-З

1SI.05 Бісrро •ГР8.іе•

7-й КОМЕРLUЙНИЙ

«IC1V» (АІі-о-ТІ-Ві) 18.55 МуІІ~~оТсерІu «Трансформери 19.20 Ай-Ті-Ен. Міжнарод~г "'г

ляд (Вепикобританія, економічниі

19.35 Міжнародний огляд

20.00 Ікс-культура 20.30 ТеІІКеріu •Морена КІІара•. 121 сері• (Венкуе11а) 21.15 Ен-Бі-Сі. Випуск новин 21.45 ТеІІКерІаІЇ еПасіокврЇІІ квітка nристрасті•. 166 сері• (Векесуuа) Мовою джазу. Музика. ін­ терв'ю, інформація 23.00 Ай- Ті-Ен. Міжнародний ог ою) ляд (англійськооn., Р<~' ~3.25 Програма пер'

22.30

нок

3

УТ-1

,ІUІСтава

enan....І21.00 х,,.. 22.20 Кабаре •Усі ~28JIO Ралі Париж-Гренадв·даІС8Р 23.210 новини 23.30 Маrік-шоу

18.86

Друзі

Друзі

......

УТ-1

Хай кожен день дарує світлу радість А сонце гарно світить Вам завжди, Ну, а роки ... Ніколи хай не старять І не приносять у Ваш дім біди. Щоб Вас довіку доля берегла, Здоров'я Вам 1 щастя, і добра.

А в серЦі довіН\У жнве дпброта.

кращого, ніж у році минулому.

і 11шття

приходить

Щастя

А

Хай:

Бажаю вам і вашим сім'ям міцного здоров'я, щас­ тя

рівну з ювілейним днем народження.

Хай горе. завжди обходить стороною,

8.

друзі.

Щиро й сердечно вітаємо ЯРИЧ Людмилу Пе1

Хай сонце дарує тобі ласку й тепло,

Новим рокомІ

Науменки,

народження

днем

КУКШИНА Миколу Михайловича. А добра усмі:щка осяє чоло,

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ ОКРУГУ М

Ві.:\

Куми

вітаємо з

сердечно

Щиро й

Щ :КРІІ

Це хто сказав, що молодість минає? Та молодим лиш треба бути вміть. бажаєм, щастя, радості Здоров'я, до ста літ . Хай вік твій буде довгим Хай щастя й радість тобі ллються рікою, Щоб ти не стрічався ніко.ТJи з журбою. Хай пісня дзвінка виграє на вустах, Хай смутку ніколи не буде в очах!

Зичимо Вам доброго здоров'я, завзяття і напо­ легливості, миру і злагоди у Ваших сім'ях. Щастя і радощів на -довгі роки. Хай береже Вас Господь!

.Ni 107 (S

8

Шановного ЦУГ АЄВА Миколу Ларіоновича і: Тарасівкв щиросердечно вітаємо з ювілейним днеn народження. Бажаємо здоров'я, всіх гараздів.

Правління та профспілковий комітет Броварсь. коі райспоживспілки щиро і від душі вітають вас з Новим, 1995 роком і Різдвом Христовим:.

ВЕТЕРАНИ ПАИОВИКИ ТА ПРАЦІВНИКИ, tІРАЦІ БРОВАРСЬКОГО СПОЖИВЧОГО ТОВА­ РИСТВА!.

ВІТАВИН ШАНОВНІ КООПЕРАТОРИ!

ПРОФСПІЛКОВНИ KOMIАДМІНІСТРАЦІЯ, •БОГДАНІВСЬКИИ• щиро ві­ :а.ють трудівників господарства з Новим 1995-м ро­

l'ET РАДГОСПУ юм!

ЖИТТЯ:.

«НО В Е

ХуА- фІІІІІоМ еВІііна_ Роріа•

«ІОТаР-МІОС»

1t.о0·~1Qт$~;.Добриіі вечір 10.05 ,.....,ІаіІ•ПІс:u 2000-ro ·ро. .· і&РІ10.с. .

19.55ТАН (телевізійне агентство

нерух'омості)

· ,'

20.20

МуІІІІотфіпІІоМН

7-й КОМЕРLUЙНИЙ

18.10

КАНАП

10.25 19.45

ШейпІнг: заняття для по­ чатківців Постскриnтум •Гаманець чи життя•, ч. f (ММЦ-Інтерньюс) Бістро •Гравіс• Реклама Худ. фЇІІІІом «Друrиіі ро3АіІІ•

19.00 МуІІ•1фіп~ом .Снк біІІоі ко6и­ ІІМЦі•, ... 2 19.3Q Програма телеканалу •Німецька ХВИЛЯ•

20.00 Біг Бен 20.05 Телегазета 20.20 Худ. фіп..м •Apбuer•, с. 61 20.45 Рекламне агентство •Тоніс•

20.50 Муп~~о1фіп11ом еПрац11о011ита 6а-

хавwм•

Худ. фіпІІоМ ekтopiR Асі КІІRІІ­

22.35 22.50

кІкоі... • Телегазета Рекламне агентство •То­

Муз. пауза Худ. фіІІІtМ •400 ударів• Муз. кліn Худ .. фіп.,м оАрбапет•, с.

1.00 1.05 2.40 2.45

61

«IC1V» (Ай-О-ТІ-Ві) Му11~~отсеріап •Трансформе­

18.55

рм•

Міжнародний ог­ ляд (Вепикобританія) Вибір у житті. МедичниіА

19.20 Ай-Ті-Ен. 19.35

огляд

20.00 Дія л ьни ~. 20.30 21.15 21.45

6усн•

21.00

Худ. фіп ..м о Одного р:а:1у 36ІК

23.25

стиль життя.

Форми ділової активнаст ТеІІКеріu еМорена К•ра•. 122 сері• (Венес:уuа) Ен-Бі-Сі. Випуск нови" Te11ecepian еПасіонарЇJІ квітка nрнс:трасті•. 167 сері• (Венесуе~)

22.30 Фінансовий огляд 2З.ОО Ай- Ті-Ен. Міжнародний

огляд (ангпійською мо­ вою)

ніс•

22.55 Худ. фіІІІІом 23.20 Муз. кліn

.Драку11а•, с. 14

2З.25 Програма передач н"

""-

нок

.I[~:.:·:_~EPfДA-~-J оаАНКІНО

УТ-1 19.00УТН

19.10 Ай П1 Киів рекламує 19.15 •Заnитуйте- відповідає­ мо•. Соціальний захист малозабезпечених 19.35 •Великі і неповторні•. Кі­ ноконцерт зірок світово­ го кіно ЗО-40-х років

20.15 20.35

Економічний огляд Поради телерадіорекла, ми

20.40 На Ао6раніІІ, Aint! 20.55Ай Пі Киів рекламує 21.00УТН

21.35

•Укрлотто•: розіграш ло­ тереї

21.50 Зустріч без фонограм. Професор О. Дарчук 22.10Ай Пі Киів рекламує

22.15 Ynepwe на екрані УТ. Худ. фіІІ ..М еГОІІОС травм• 23.45 МуІІ .. тфіІІІІоМ ДІ\R АОроСІІМJ • Ка:ака ка:аок• u.15

УТН

18.55Діловий вісник 18.05 Нерухомість Києва 19.J5 ХристиЯнська програма · 19Ао Ефіравтоторг 18.50 ТеJtегазета

кар

СТУДUІ•ГРАВІС•

21.10 ХУА· cepiu еРоман імпера­ тора•, 1 і 2 серії (22.52 Но­

20.00 Анонс програм 20.05 Бістро •Гравіс• 20.10 Торгінформ 20.20 Грації від •Гравісу•

анни)

танці, танці ... Прес-експрес

23.20 Танці, 23.52

20.40ГІ'араграф (ММЦ-Інтерньюс) 21.40 XJA· фіІІІІоМ •Автор nісек~о•

УТ-2, УТ-3

Поради телерадіореклами

'21.40

18.55 Кінозірка. М. Боярський 19.40 Ве11ірн• ка:ака 20.00 •Час• 20.30 Погода 20.40 Монолог 20.50 Ралі Париж-Гранада-Да­

о.Оо Студія •Рутенія•. (Діло­

19.25 Всеперемагаючий голос

вий вісник. НіІІкиіі кіно· ИІІ: ІІУА· фіІІІІоМ «Останн• ·сnокуса• (ерот. дет.)

віруючого

10.56 •Ностальгія•. Частина 1 20.30 Кримінальна хроніка 20.45 Маленький концерт 21.00 •Хіала• пропонує 21.10 •Я люблю тільки Вас•. О.

1РК «FРАВІС»

(35-Й КАНАП)

Марцинківський Молодіжна студія. •Нон­ стоп-рандеву•

ccm-A-m» 10.00 Мр•тфіА~оми 19.15 Крутий релакс 19.30 Дмитро Харитонов

22AS Бістро ~Гравіс•

.22.50 Торгінформ

19..СІ5 Київська nанорама

22.40

20.40 20.45 20.50 22.50 Бістро •Гравіс• 22.55 Реклама

·

18.00Анонс програм 18.05 Бістро •Гравіс•

20.30

Представляє: •Блакитна зірка• Інформаційна прогоама

•СІТ·ЗО•

21.00 ХуА- фІІІІІоМ •ІІІОАМН& aorHIO•

22.40 ЗS хвилин джазу 23.25 Пост 0.00 Худ. фіІІІІоМ оХеіі3ерс• «IOТaP-RniOC>>

19.00 •Ю1аР•. Добри·й вечір

19.05 ТеІІесерІu еПісІІА 2М-rо року•, 10 с. 19.50 Бог та багатий 20.00 МуІІІtтфІІІІІоММ 20.30 Телесвіт (огляд новин за­ рубіжних телекомпаній) 21.00ТеІІесеріаІІ еНа nopo:al но-

,.;., 126 с. 21.30 НОВИНИ УНІАР 21.55 ХУА· фіІІІІоМ 23.40 НОВИНИ УНІАР (нічний випуск) ·

22.40

Худ. фіІІІІоМ сПоруwекІ обіт· нм ці•

0.15 0.25

Єpanaw Худ. фіІІІІоМ сЗакоІІот ка

сБаунті•, 11. 1 2.00 Муз. кліn 2.05 )!{уд. фіІІІІоМ сАр6аІІtТ•, С. 62

«IC1V» (Ай-СІ-ТІ-ВІ) 18.55

МуІІ~отс~іаІІ еТрансформе· рм•

«ТОНІС»

19.00 ФІІІІІоМ

АіТАМ •ГІrа, АнrеІІ,

Сніжок та інwІ•

МіжнародtіИй оrляд (Великобританія) ' Тележурнал Ен-Бі-Сі Te11eceplan •Морена КІІара•. 123 сері• (ВекесуеІІа) Ен·Бі-Сі. В~:~пуск новин ТеІІесеріu «ПасІонарі•квітка nристрасті•. 168 се-

19.20 Ай- Ті-Ен. 19.35 20.30

19.50 Муз. nауза ".. 21.15 19.55 Біг Бен 21.45 20.00 Телегазета 20.15 Ху А. фіІІ.,м •Арбuет•, с. 62 рі• (8екесуе11а) 20.40 Рекламне агентство «То22.30 Прихована камера. Жае;п ніс• шоу 20.45 Худ. фіІІІІоМ о Сім стариків і 23.00 Ай- Ті-Ен. Міжнаоод"Іий одна дівІІика• Ю· огляд (англійсь 22.05 Телегазета вою) 22.20 Пташиний ринок 2З.25 Прогр_аІ\оІа nереда'< ~а ра· 22.35 Рекпамне агентство •ТоtHC»

нок


НО В Е

••

Ж И Т Т Я»

ЧЕТВЕР

19.00УТН

19.30Пульс

Поради телерадіорекла-

20.40 На добрані'!, АІтмІ 20.55 Ай Пі Киів рекламує 21.00YtH 21.35 Поради телерадіорекла­ ми

Перлини світової .культу­ рі~!. Музика Б. Лятошин­ ського. Обробки украін­ ських наро.qних nісень виконує народна артист­

ка Украіни М. Стефкж Ай Пі Киів рекламує

~~'"І Прем'сра 6аnат~ер1Аноrо худ. те11ефіп~му •дона &еА­

ІІUІ•.

37 сері•

23.15 Спорткур'єр 23.25 Молодіжна студія.

вини)

23.52 Прес-експрес 0.00 Автошоу

терньюс) Стробоскоп

..

22.20 22.50 Бістро •Гравіс• 22.55 Реклама

(·-.

20.Зо Всеперемагаючий голос 21.00 21.10 21.25

віруючого •Хіала• пропонує Митниця Теніс. Турнір на призи

21.35 22.05 22.50 23.20

•динамо• (Киів) •Ностальгія•. Частина 2 Київська красуня-94 За старою адРесою •І знову разом•. 1, 2 час-

19.00 Меценат 19.30 Свіжина 20.00 Самотнє серце 20.15 •Меркурій• 20.30 Інформаційна програма

2q;55XYІJ· фІnм «Ман'ІІ nоверт~ст•с••

22.20 Постскриптум

'*<(19.Біржа неруJ(ом()сті ~~Т 0 ргінформ

•СІТ-ЗО•. Кінозабави

і~ qтудія •Рутенія• (Діло-

21.00 21.35 ХуА. фіІІWІІ •Тото--' rерой• 23.00 Автопрограма •Поіха-

_ІJИЙ ВіСНИК. t\ічнІІіі ІСі но-

" .

. 3~:XJ8• філ•~.«ДІІІІВОІІ•·

''

с~к• сммф(ІніІІ~ (JІ(ахм).

,<:\·.,_

«ЮТаР-ПЛЮС»

19.00 •ЮТаР•. Добрий вечір 19;05 Т!t.ІІеёеріап еПісп• 2000-ro року•, 11 с: 1 "· 19.30 Ексnрес-інформ(а,цоден­

тини

ні .HO!'J\1I:i~ е!(ОНОМі!СИ)

КАНАn

2О.Оі) TtjJecepl~ еПІСІІІІ-2000-rо

18.56 Діловий вісник

ка3ка

ЛИ•

.

23.35_Ху,ІІ. фіІІ~М «Свій JUІOn_eц~•

7-й КОМЕРЦІЙНИЙ

19.40 Ве'ІІрня

(ММЦ-Інтерньюс) •Крайня Азія• (ММЦ-Ін-

;19~ біржа_ нерухомості

бара•

ОСТАНКІНО

Субота, 31 грудня 1994 por,_\' .

року•,

11 с. 2 ч.

20.20 •Посередник•- діл оао. му світу · 20.30 Телесвіт (огляд новин за21.00

рубіжних телекомnаt~ій) Tenecepiu «На nopo3i но­ 'Іі•, 127 с.

21.30 НОВИНИ УНІАР 21.50 Худ. фіпьм «РІ*УЧ• кfІ!)І8~ ка• ' 23.10 НОВИНИ УНІАР (нічний,

23.15

Худ. фІп~м оА•арія ка мента

-

доч­

0.45 0.50

Муз. пауза Х,Уд· фіп~м •Закопот на

2.20 2.25

Худ. фІп~м «Арбапет., с.

«&вунтІ•, "· 2 Муз. кліп

63

«ICJV» (Ай-Сі-ТІ-Ві)

вИnуск)

18.55

Муnьтсеріап сТранеформе

·

ри•

19.00

Муnьтфіnьм •Іко

-

відваж­

не лоwа•, "· 1 19.40 Програма телеканалу .. німецька хвиля• 20.10 Телегазета 20.25 Біг Бен 20.30 Худ. фІпьм сАрбапеа, с. 63 20.55 Рекламне агентство «Тоніс•

21.00 Худ. фіп~м oBeceni xnon' я­ та•

19.20Ай-Ті-Ен. Міжнародний огляд (Великобританія) 19.35 За лаштунками факту 20.00 Тижневий огляд НБА 20.30 Teneceplan •Морена Knapa•. 124 серія (Венесуе­ па)

21.15 Ен-Бі-Сі. Випуск новин 21.45 Tenecepiu •Пасіонарія­ квітка nристрасті•. 169 се­ рія (Венесуепа)

Фінансовий огляд 23.00Ай-Ті-Ен. Міжнародний

22.30

22.25 Телегазета 22.40 Рекламне агентство" То­

огляд (англійською мо­

ніс•

22.45 Худ. фіm.м 23.10 Муз. кліп

«Дракуnа•, с.

15

23.25

вою) Програма передач на ра­ нок

П'ЯТНИЦЯ • 6 1.00

ОСТАНКІНО

19.00 УТН 19.10 Ай Пі Київ рекламує 19.15 "Різдво Христове•. Трансля­ ЦІЯ Богослужіння УПЦ з Тра­ пезного храму Києво-Печер­ ~ької Свято-Успенської лав­

19.00 Поле чудес 19.40 Вечірнякuка 20.00 •Час• 20.30 Погода 20.40 Сторінки поезії 21.00 Різдво Христове

23.00

худ. тепефіп~ому «Дона Бей­ жа•. ЗВ серія "Різдво Христове•. Богослу­ жіння УПЦ Київського патрі­ архату з Володимирського собору м. Києва

О.ООУТН

0.10 .. Різдво

Христове•. Трансля­

шя Богослужіння УГКЦ із cor.~py святого Юра у Львові

19.05 Київська панорама 19.25 Телефілnм 19.35 Худ. те.nефіпьм .С.нт•Бар6а­ рао

ВсеперемагаКJЧий голос віруючого

21.00 Візитка. Ганна Безулик 21.05 Круті новини 21.25 Візитка 21.30 CNN 22.00 Віннер-казино 22.30 Щотижня 23.00 МТV представляє: •Перший

ська мова для малят). Урок З

19.25 Мультфільм сБабар•, 31 с. 19.55 Інформаційний тижневик 20.15 20.20 20.25

СТУДІЯ «ГРАВІС~

cu.uu.Aнoнc програм

20.05 Бістро •Гравіс• 20.1 О ·Золоті ворота • представля­

22.50 22.55

ють: Жіночий клуб 20.20 ТоргІнформ

ють: Жіночий клуб 20.45 ХуАо фІnм «Френк І Скарпет• 22.25Жіночий клуб

СІТ-3 Сьогодні на сьогодні Футбол як футбол

0.00 Студія •Рутенія• (Діловий віс­

СІТ-3

21.00 0.50

••т.)

біжних телекомпаній) Тмесеріап «На nopo3І-J., 128серія НОВИНИ УНІАР

21.30 21.50 Анонс 22.05 Худ. фЇІІW4

сСестра

обпуд­

-

НОВИНИ УНІАР (нічний ви­

0.20

«ТОНІС»

19.00 Муп~отфіІІ~м програма

•Містечко•. Свіжина Інформаційна програма

Худ. фІпьм «Бен Гур•

сІко-отАІКНе

IIOWU,'I.2 19.40 Біг Бен 19.45 Телегазета

· 20.00 Худ. фІІме «Ар6емr•, с. &С 20.25 Рекламне апвнтство •Тоніс• 20.30 Худ. фІm.м .Ва-&нк, або 21.55

ВІРИ

«ICJV• (Аіі-СІ-ТІ-81} 18.55 Муnьтсеріап «Трансформерн• 19.20 Ай- Ті-Ен. Міжнародний ог­ ляд(Великобританія)

19.35

Відеомандрівка. Малі Антіль­

20.00 Майстри краси. Крістіан Діор 20.00 ТеІіесеріап •Морена КІІара•. . 125 серія (Венесуепа) 21.15 Ен-Бі-Сі. Випуск новин 21.45 ТемсеріаІІ«ПасіонаріІІ­ квІтка nрІктрасті •· 170 серія (ВенеСуем)

22.30 У Еіирі МОДИ 23.00 Ай- Ті-Ен. Міжнародний

Удар у вІдnоаідь•

Худ. фіпьм о Подорож до оо­ мої nланети))

00.50 Група •Петра• на nорозі 1.45 Худ. фіпьм •Бен Гур•

ські острови

Ні'Іннй кіно:JМ

Фірма

·СІТ -ЗО•

ник. НІ'Іний кіно3ап: худ. фІІІ.,. «Фатерпанд»(фант.

21.00

22.00 Телегазета 22.15 Худ. фіп~м сДракуnа•, с. 16 22.40 Муз. кліп 22.45 Худ. фіпьм «Джмнджер та Фред•

новин зару­

nуск}

•Л енд•

20.00 20.30

20.05Анонс

20.10 Мупьтфіпьмн 20.30 Телесвіт (огляд

0.00

Реклама

19.20 Гумористична

клуб

19.00 ·ЮТаР•. Добрий .вечір 19.05 Телесерім оФенІкс-2•, 4с.

ннця•

Бк:тро "ГравІС•

19.05 Тб-nрезентаці":

22.35 БісТро •Гравіс•

22.40 Жіночий

краін СНД ·Ча.с місцевий• Бістро •Гравіс• Реклама Худ. фіпьм оМинуnе, сього­ дення, майбутнє• (ІндіІІ)

«ПТ-А-ТЕТ»

20.30•Золоті ворота• представля-

22.50 Торrінформ

ПОГЛЯД•

23.30 23.40 23.50 0.50

ТРК «ГРАВІС>> (35-Й КАНАЛ) 19.00 Анонс програм 19.0S Бістро •ГравІr:•, 19.10 Школа nані ДіаІіи (англій­

7-іі КОМЕРLUЙНИЙ КАНАЛ

УТ-2. УТ-З

20.30

Про-відео

18.55 Діловий вісник 19.05 Нерухомість Києва 19.15 Християнська програма 19.40 Ефіравтоторr · 19.50 Телегазета

ри

20. 15 ДІЛОВІ ВІДОМОСТі 20.35 Поради телерадІОреклами 20.40 На добрані'!, діти! 20.55 Ай Пі Київ рекламує 21.00 УТН 21.35 Поради телерадіореклами 21.40 Громадська думка 22.00 Ай Пі Київ рекламує 22.05 Прем' єра баrатосерійноrо

Рекламне агентство

ог­

ляд (англійською мовою)

.. тоніс•

23.25

'loornaм~ nepf1n(lч н,, р:нюм

СУ&ОТА•7

23.25 • Телефан•. Різдвяна переда­ 7.00 "Різдво Христове•. Трансля­ ція святкового Богослужіння УГКЦ із собору святого Юра

ча

0.05УТН

0.15

8.00

Всі ми діти твої, Україно! Концерт з 11 Міжнародного фестивалю дитячої творчос­ ті. Частина

1

а.55 Рідна мова. Відповіді на лис­ ти

9.1 о .. основа• 9:55 •РІздво Христове•.

Трансля­ ція святкового Богослужіння УПЦ Київського патріархату з Володимирського собору та УПЦ з Трапезного храму Києво-Печерської Свято-Ус­

пенської лаври Арт-майдан

; 1.55 12.45 Еники-беники 13.15 Доброго вам здоров'я. Різдво до Зубицьких

_НІроrрама мупьтфіпьмів ДІІІІ ді­

Лежної премії заохочення ви­ щих досягнень літератури та мистецтва •Тріумф•

коло•. Сім'я як дзер­ кало буття Хроніка МВС

15.40 15.55 ФІЛьм-концерт

•КарпатськІ

ДЗВОНИ•

16.20 "Різдво

Христове•. Відеоре­

портаж про святкове Бого­

служіння УАПЦ у Храмі Бори­ са 1 Глібам. Києва Мупьтфіп~м 11-алійська мЬда

17.20 17.35 18.1 О Артемівське шампанське 18.45 "Київські мозаїки•. Святиня Про чудотворну Ікону Воло­ димирської Матері Божої 19.00_УТН

19.10 Ай Пі Київ рекламує 19.15 "ЛІК ТБ• представляє: ·Стрес-клуб•. •Маски-шоу•

20.30 На добрані.., діти! 21.00УТН

21.35 Три

запитання прем'єр-мі­

ністру

21.50 Ай Пі Киів рекламує 21.55 Прем' єра баrатосерійноrо худ. тепефіпьму «Дона Бей­ жа•. 39серія 5О ·І на небі, і на землі•. Худож­ ниця-іконописець В. Бірюко­ вич

за 1994 р •Не нам, Господи, не нам, але імені твоєму ... • НОВИНИ (з сурдоперекла­ дом)

14.00 Фігурне катання. Чемпіонат

тей «Рі3Двяні кuкн•

15.00 УТН 15.10 .. наше

14.45 15.15

Росіі. Чоловіки. Довільна програма. Довільний танець •Краса і гордість Росії•. Фільм2 У світі тварин. •Життя зоо­ парків•. Телесеріал (США) Співає Т. Цепелєва

15.55 16.15 Ваш вихід, маестро! Гумо­ ристична програма.

Частина 1 17.00 До і після ... 17.05 Худ. фіІІ..., «Вмбаrпнвніі

9.00

м•щцо в стилі оперети•

ма

17.20 •Різдвяні квіти•. Різдвяні піс­ ні у виконанні тріо бандурис­ ток Укртелерадіокомпанії •Чудотворець Алімпій• 18.00 Міжнародна християнська

17.50 Телефільм

18.30 18.45 19.05

nрограма •Відповіді• Точка зору Київська nанорама Візитка. Анатолій Бондаренко

19.8111 Хочу ще! 19.3о CNN 20.00 Хіт-рік 20.35 •Місто• (телекомпанія •Гра­ віс•)

_.

них.

19.40 В...Ірня кuка 20.00 •Час• 20.35 Погода 20.45 Театр+ ТV 21.30 Ралі Париж-Гранада-Дакар 21.40 Погода 21.50 Різдвяні зустрічі 23.52 новини УТ-2. УТ-З і канал «РОСІЯ• 7.00 ВІСТІ 7.20 Кліп-антракт 7.30 •Різдво Христове•. Док. фільм

8.00 Студія ·Рост• 8.30 Худ. тепефіпьм •П-ра •Зо­ потоі тро~~ндн• (Ітuія). 10 се­

20.55 •Мегапол• представляє.

ди нетрадиційної медицини

17.00 Анонс програм 17.05 Нерухомість Києва 17.25 МуnьтфІльм о Баня• 17.35 Відеомузика 17.40 Телегазета 17.50 Ефіравтоторг 18.00 еЛІОДИ ДІІІІ n10дей•. ВечірІіі nporpaмa

18.50 Телегазета 19.00 УХРТ. •Горище СкарбіВ> 29.30 Програма студії •Рутенія•, Діловий вісник

СТУДІЯ «ГРАВІС•

20.00 дІ:і()нс nрограм 20.05 Тdргінформ 20.15 fo,Jiiqo . •.- _-.·.-·-·. ___ . _,_ __ _. . - , ·-· · 20,.3І:і fіоfУМ.тфі.nІоМ • .,..~. ~ с. : н. "~10Х)'~~•Пра8нІІоНІ3• ~Тор?~

Український мобільний зв'я­

зок

'

21.10 Вечірні. розваги для дорос· лих

21.40Вікна 21.45 Програма •?• 22.00 Ток-шоу •Чорний кіт• 22.30СІТ-З 22.40 Худ. фіпьм «Прекрасне жнт­ ТІІ•

0.50 Про-відео

Сту.ЦіЧ~ІУtенія• (Ді11~/jийвісНИІ(. "!,fl!'!f!IЙ І(ЇНЩІ\, ~p-­ HIUI•!IIf.~~ (ІІСІІІL):

1РК «І'РАВІС. (35-Й КАНАП) 19.00 АНОнс програм 19.05Micro 19;25 МуІЦrтфІ.n..М «д' Артаньr;kвІ rрн 11Cif-МJWICtтeptl10

.

23,24etp.

20.15 РоЗВаrи сьогодні 20.40 м 1.m.тфІ,. м •&абар., 32 серІ• 21.10 Реклама 21.15 Худ. фЇІІІІ>N «ТроnіоІна с11еІСа• ' 22.15 Програма •?• (ТРК •Золоті

..

22.35 22.55

ворота•) Місто Реклама

рія

9.25 Повернення традицій 9.40 Парламентський тижденtt

8.30 Мул~rтфJм,мм 9.00 ХуІІ- фіІмІ «hн Гур• 12.50 Кінозабави 14.45 Ііапередодні _ . _ . __ .. -·_- _.· _ . 15.00 Худ. фіІІ.,. •Ісжаn АМ AIOii1t 17.20 •Мер!(урій• 17.35 МJ••ТФІnм «П~ .110 ;РІЗдва. .

10.50 Відеомузика 11.00 Му•тфіп~мн 12.00 Християнська nрограма 12.30 Відеомузика 12.50 Телегазета _- _ . _ . ,,, 13.оо м"n.тфІ.nІоМ •"fІИІWІИ вf.ІІСІМQо. ro -ЄНІІ-СІІЩНІІа•, «КІт у ... 18,35Меценат ботu• 1!J.15 А тлетик-ревю 14.40 Телеf'<)зетв , 19.50 З5 хвилИн дЖазу 14.50 Діловий вісник •_; 20.30 Інформаційна nрограма 15.00 Худ. фіІІ~м «І<он~о~~ІС• (Ііом.) •СІТ-ЗО. . 18.30 Відеомузика 21.00 ХуАо фЬ.М «В1JІМtННА rоfїМ16.35 Програма •Пульсар•. Мето-

12.40 Селянське питання 13.00 ВІСТІ 13.20 Дефакто 13.35 Худ. тuефіІІьм •Едера• (ІтаІІЇІІ). 29 сарія 14.25 Кіноафіша 14.40 Муп~тфіІІьм 15.55 Ж. -Ж. Оффенбах. •Інтер­ 16.40 Телеерудит 16.45 •Вервиця•. Різдвяна програ­

•ЛІС!дН ДІІІІ ІІІОдей•. Ранкова nporpaмa

ру

ОСТАНКІНО

13.52

10.25 Телеерудит 10.30 Різдвяний ранок 11.00 З Різдвом Христовим 11.15 С. Прокоф'єв. •Попелюшка•. Прем'єра Маріїнського теат­

7.45 МуІІІfТфіпьм 8.00 •Марафон-15•- малятам 8.30 Телерадіокомпанія •Мир• 10.00 Ранкова пошта 10.30 Я-жінка 10.55 ·Смак• 1_1.10 •Радійте•. Відеофільм 12.00 Вручення Російської неза-

12.50 На

НІ'Інміі КІНО3аІІ. Худ. фіпьм

•Зн-uвиwня•

у Львові

Z3

2Q_ООАнонс_.nроr-р~м ~.os Бістро '•Гравіс• [20-~ОТоргінформ

21.50

~ ~ Еіі9тро .•Гравіс~ .

19.05 Київська панорама 19.25 Телефільм 19.35 Худ. теІІефІІІ~м •Санта-Бар­

«Гарт•

10.4() Ефіравтоторг 19.50 Телегазета · _,. . стУДІ~t•гРА@І(•

21.30 •Золота скарбниця•

~Граціі від•Гравісу•

УТ-2, УТ-3

О.10УТН

19.05 Нерухомість Києв,а 18.15 УХРТ. •Горище Скарбів•

21.30 ХуІІ. ceplu «Роман Імnера­ тора•, 3 І 4 серІя (22.52 Но­

Парламентський канал ми

22.15

•Час• Погода 20.40 Москва- Кремль 21.00 Л отто • Мільйон•

20.00 20.30

19.10 Ай Пі Киів рекламує 19.15 Фінансовий огляд

21.40

8

З стор.

107 (8588)

•5

УТ-1

20.05 20.35

.МІ

8

8.00 Програма 8.05 Свіжина

передач

23.25 ~· Напередодні

23.50 ХуІІ- фІІІ.,.

«ХороwмА, nоtа­

ннй, мий•

«ЮТаР-АЛІОС»

4.00 •ЮТаР.. ~ранок 4.05 ХуА; фіпьм 5.45 Телесвіт (оrляд новин зару-

11 .оо Телегазета 11.15 Му.ІІьтфіІІьм •Світ тапіс.,.ану• 12.45 Худ. фіп~м •Смугастий рейс• 14.15 Муз. програма. Даліда 14.45 Худ. фіІІьм cCnapraк• 17.50 Муnьтфіпьм •Пес у чоботях• 18.10 Док. фільм •Московська елегія• (Фільм про Тарковсько­ го)

19.40 Худ. фіІІ~м •Арбапет•, с. 65 20.05 Рекламне агентство • Тоніс• 20.10 Худ. фіпьм о'БпакитнІ Гаuі• 21.55 Телегазета 22.10 Рекламне агентство • Тоніс• 22.15 Худ. фіІІьм « ЧарІІі Шамnань•, ч. 1 23.45 Муз. кліп 23.50 Худ. фіпьм еВепмк І гонки•

біжних телекомпаній)

«ICJV»

6.05 Аеробіка 6.20 НОВИНИ УНІАР 6.40 •ЮТар,;. добрий ранок 6.45 •РаНІСОВЗ',Зірка• 6.55 М-,сзика в &фірі 7.20Анонс

.

7.30 Телесвіт (ОГЛІ'Щ .!і і!Щ)у·

(і~1Н!У~5!"~~ІJ<ІіііІ4>

'{~.ХУАо•ФfІІІі!"·•··.:-··.--_- _ .•

g;~_Му.Іі~rтфtМ.Nн •. 1С).З5.Рука Божоі доnомоrм

8.25 8.30

(Ай-СІ-ТІ-ВІ)

Програма передач. Анонс Відеомандрівка. Малі Антіль­ ські острови

8.55 Майстри краси. КрістіанДіор 9.20 Тепес:ерІаІІ •Морена КІІара». 125 серія (Венесуепа) 10.10 Teneceplall •ПасіонарІя квітка nристрасті•. 170 серія (Венесуепа)

13.оdІ(І~трТ&~ху,..Ф~ІоМ

11.00 У вирі моди 11.30 Кіноекспрес 12.00 Художній фіп~м «Санта Кnаус nІдкорІОЄ марсіан• 13.30 Студія 7 14.00 Ігри народів сеіту 14.30 Художній фіn•м •Неnеревер­

16.4$ ГІОСТ""- МVЗ\1'fНіНО~ Н'~ОО'«ЮТаР.. добРий. ~~

16.00 Спорт на Ай-Сі- Ті-Ві 18.30 Макс Аут. Музично-спортив­

10.45Анонс 10~ Бри-rанія ·зсередиНИ

11~J1~~·єр,відео

·•

1~!!.Q;J4,.,.,.~ > ~ 1~·нЬІ9"йорк н~~~

14.45Юнотеатр r&;+ .л~~

17.051(/нотеаrр Т&-6. ХуА. фІІІііМ

шений куnак•

на програма

19,00 Му.Іі~тф~-, 19.00 Баскетбол. Кращі ігри НБА 19.25 Круїз -· _ . · _... 20.00 Авто. Програма для автомо­ 19.55 •ЮТаР•. ДобрИй в~ білістів 20.00 Tuщplalt .сtенІкс-~;$с, 21.00 Розввж.альна nрограма •Рес, 20.15 ФіnьмІз серії «БІІІ03Н Хіпстріт•. «СкаІІСИ, що це жара ,публіка 5 мюс• · 21.30 новини УНІАР .. . ' ' А 21.00 Худ. фіІІьм «Діти кукурудзи• 21.50 • У градСТОЛ.,L\Ї <i!l11'fl.9" \іОІІМ" !2.30 Розмови про особисте 23.00 Ай- Ті-Ен. Міжнародний огна•. Різдвяна np<irpa~, 22.20 Худ. ф. .м • ' ·. ляд (англійською мовою} 0.10 НОВИНИ УНІАР 23.25 Програма передач на ранок


4 стор. 8

Субота,

НЕДІJІЯ

8.00УТН 8.10 Ритмічна ГІмнастика 8.30 ·У неділю вранці• 9.30 ·ЛІК ТБ• nредставляє: ·Стрес-клуб•, ·Маски-шоу• 10.45 Служу народу України! 11.30 Точка зору

11.45 Му.n~1фіпьм 11.55 •Забуті імена•. Професор

О. Коробчанський 12.25 .. оранта•. Різдвяний виnуск 13.00 Канал •Франс Інтернасіо­ наль·п~ставляє:концерт

•ТА-РА-ТА-ТА•

14.00 Зичимо щастя 15.00 УТН 15.10 •Село і ЛЮДИ» 15.55 ·Чарівний тромбон•. Дитя­

чий мюзикл Тернопільського дитячого театру естради

16.45 Док. телефільм •Птах украінського вертепу•

•Усмішка•. Гумористична програма

17.45 •СвІЧадо• !8.30 ·Параграф• (ММЦ) 19.ООУТН 19.20 Ай Пі Киів рекламує

ОС1'АНКІНО

7.15 Олімпійський ранок 7.50 Сnортлото 8.00 Марафон-15 8.30 З ранку раненько 9.00 Полігон 9.30 Доки всі вдома 10.00 Ранкова зірка 10.50 Під знаком ·Пі•

з~ювляючи-сь, запізнилися

серІаЛ. ФІЛЬМ 14- •Останні залnи війни•. Частина 2 14.55 Клуб мандрівників 15.46 •Зх, путь-дорожка фронто­ вая.

ІJіслн

великої

РосІІ. Показові виступи

довелося

рити.

сталося

!ІІУ.

А

що,

ставІ-;у

ка

розгJІядаючи

ви­

зимових

петицію но

подіваною

красою,

У'ІНі

і/JІИН

'fal:y.

;(оної

вистави,

І-;ою

до

якої

на

членам

жюрі

чу­

:Іп

ти

рамнах

тижня

[!ід J;fНПі

~~ет.

уроки.

НВН,

чуп,>),

НіВ

міли

час цього тижня у 11роводилися від­

Шf.:ОЛі

ДЛЯ

було

виставка

«Джунглі

га­

конані

з

них

були ви­

простих

шишок,

квітів,

мате-

гі-

засуше-

ягід

доповнені нішими

нас.

ялинкових

лочок,

ек­

зу­

калини.

найрізноманіт­

деталями.

Найкращими були виз­ нані воі роботи 10 кла­

-1ісу,

<:.у,

11-А

класу,

9-В,

ок­

в~агалі грудень у місь­ !{іЙ середній школі ,N'Q 6

ремі композиції 9-Б, 6-А.

був баrатим на ходи. Тижні

сів.

іС'ТОрїі

з

н<tми,

конкурсами,

різними

Р"жами,

посвята

1\пцтно.

свято

ВІІстанки

газет.

6-Б.

цінаві за­ географії.

Діти

віктори­

в

5·В та 5-А !ФІа­

5-R.

створили

прекрасні

подо­

не

лише

композиції,

а

й дали їм поетичні наз­ ВУ. «Яблука на снігу»,

пару-

Бунварн.

5-В

пов­ всіх. зупинялися віД­ біля «чарівного

Республіки

Німеччи­ виставки

стрічечками,

та

ярмарки

думці, чисті

що

родного

дитя­

радістю, заступнии

ставлені

ка­

роби:

--

нок

відразу

nісля

новорічний

канікул

У

ра­

Пахло

всі" свята

вікнами

пі­

дітвори. Тепер як у Броварах

я знаю, почалася

пропонує

всіх

всіх

ярмарків

Н.

взя·ти

ярмарках

і

можливість

дання

договорів для

Наша адреса:

з

Щиро вдnчні никам дитячого

парт­

«НапіТОН»

сто­

Згідstо

з рішеюtям риди бан"у від січ.ня збори

13.10.94 р., притокол :w 4. 27 199,? рокі! відбудуться загальні

акцzпнер1в з порядко.ч денним: І. Пр'І рt!зудьтати дія.1ьності банку Ja 1994 р. . 2. Про п.ідсу.ию.l пєредп..шrrш Іtа икцд·

ба~н"jІ,· .J.

.

ирИ JUmtJtj)дЖeHHJi J.HL/t та доnов·

нень rJo статуту банку. . 4. llpu зІіільшення статутного фон­

гол<,ІІІІ

Антоніни

міської

та

Ради

народних

житта

nІІ~JІазеІtих

Факт1в

на сторІиках •·азети. Р<дакц:я не 3&U4JIH DOJІIJІRe

вІ.~tІІОві.~tальність ПІІSІІЦІІQ

авторів

-

4·02-~1

автор.

публікаЦІА.

Лuстуаанн• РУІІUПК~І8

s ІІе

Меш,нииової

-

і

учаr.­

анарі'і

Сім'я і близькі поІ<... ,

Колектив молокозаводу вислnвлюf r.пибоке ..:nінчуття І В. П. і Шенель О. В. з лриводу ТІ>!ЖКо1· втрз'!и -

('Мерті

батька

ДЕRНЕКИ

nетра

Про~оповича.

BG-PBK Колектив Бр,>Варськоrо заводу алюмінієвих будівельних конструкцій щиr>о співчуває працівнику заводу Приходьку Володи114иру ВаснлІ)овичу у зв'язку з трагічною загибеллю

t<рб.

АПІІБ

•АВАЛЬ•

ІЇОГО

ДОЧКИ

ПРИХОДЬКО

Правління споживспі.rfки

та

Галнии

профспілковий

висловлює

глибuке

ВоJІІІ4ИМІ!ріВІІИ.

комі-rет співчуття

Броварської директору

раі авто·

транспортноІ'о підприємства райспоживспілки МИХАйЛОВУ Петру Дмитровичу з привчду тяжhоЇ втрати смерті його

Пі:t:-:нr

Дата

матерІ.

Доручення 'надіслати Ja ад:')есшо: :!f>:!OI.I. м.K•tїtz. ву.1. 9. дГІПБ •ABA:ft,.,

Лескояа.

РЕДАКЦІІ: J>Єдактора

255020, -

~-04-61 ;· еІдоовІдгльного

про .. ис.1овості

і

Київська область,

4·03-76;

засТуПНИКа

секретаря

соцІ11льних

питань,

-

4-21-34;

читачамн nqвepтat:MD.

-

м.

Бровари,

редактора,

листІв

радІОіІІ'!'І!RІІІІ!І!ІТ несе

надану допо­

Шенель

113СПt>рТ

к-ів.

Те .. ефони:

депутатів.

Свято-Микола­

за

праці, ліквідатора

ЧАЕС.

Г3.1ЬНІІ.~ зборах аКІІіОІІерів АППБ «,.\8.\.lb·,·, fіКі Ві.J.бу.J.уть· 1995 року. у rюotІttMY ІJ6ся:tі мрїх нрttв і обов'яз-

АДРЕСд

Броварські

Феодосію

Михайлівни

ниці ьійни. ветерана

в.1асннк .....~Ітук nростих

прав,Ііння

настоятелю

ігумену

Р~ктор А.

районна

точнІстh

тільки

доручаю

особисто

санепідстанції, праців­ 11 <<Ластівка>>, фірмі

організації похорон нашої дороrої мами

..:я 2ї. січня

ІІРАВ.;JІІИІЯ НАНКУ.

Редакrор А. ВО.10ШИНЕНКО. Газета виходить з 1і квітня 1937 року. Дні виходу: середа, субота.

з..

дійсним

і

колеюиву садка N2

могу в

Щnигу Федору Івановиtf''у nрЕ':І.Став.1ятм ІІJІоЇ інтrресн Н3 за­

У разі не.wожливості ~ymu )!й

cHOBF. ЖИТПІ• - га;}ета Броварських Рад нарозних деnутатів. Заснонникн ко:tектив редакції газети. і

р. В

іменних акніА fJ;шку 1-43 JarJt.1І·ІІY 1.:уму

зборах ви .иожете дn'<ірити представлення своі'х інтересів ZО-(І_ові п;ювліюtя банкІJ ucio ін· шщ особі .

районної міська

виnаннй

.кціонер АППБ •АВд:1Ь•

телефону 295· 71-88, 290·86-50. 3борu відбудуться о 15 гпйині .за аіJ]!есою: .ч. Киrв, вул. Лєскова. 9.

.S. Pi.me.

.V.

Незалежностt . А ДЕЛЬ

парафії

·(nріЗВИШЕ', ім'я, ПО-біЗТЬІ\UВі)

Про вашу у•tасть у зборах необ· хідно до 10.01.95 Р.· повідомити по

nу IЇUIU(y.

_ -·- - - -

буJІьвар

ївської

ДОРУЧЕННЯ

с•ріо

Бровари,

бабусі

·------·----

весільні

СПАСИБІ ЗА ДОПОМОГУ

у

виконком.

~-

~

в

укла·

ділових

урочисті,

піднімемо BfiM настрій! Замовлення приймаються по телефону: 5-05-24.

викори­

стати

на

кіttІНатних рос­

офісів.

--=-~----

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ АППБ <<АВАЛЬ)>

тепла.

Ми

105).

участь

букетів,

замовлення

міськви­

(кімната

ГАМАЛІЯ.

людського

святкових

Приймаються

сунків.

знма.

добра,

хата,

букети, оформлення композиціями банкетних залів

виставон

знаходиrься

вибір

лин.

необхідне напрямків

нерами

буде

й

ріднан

МАГ АfІИН ,,АДЕ.J1Ь"

речей.

матеріали

цих

шов сніг, легкий, іскри­ стий, ніби на запрошення

багато,

КВІТИ ДЛЯ ВАС

хар­

сировину,

Просимо

Вам

шастя,

Миргорода.

необхід­

Броварському

А за

несподівано

там

конкомі

років

ласкою

ній

від дня

Федорівну.

3 повагою родичі із КалИ'J:"

ви­

обладнання,

і

в

55-річчям

Ліну

здоров'я

повнитьс-я

Багато

підприємства

Перелік

свят­

хвоєю.

Хай

промисловості.

шкільних · коридорах

ново.

всіх життя

знайдуть

канікули,

по-новорічному

продуктів

до

для

Програма передач на раноr.

продукціі.

Промислові

позаду. Хай діти раді­ ють разом. Хай крас<J розбуджує їхні серця. було

від

них

роз­ дирек­

намітить

на-

різноманітні

чування

тора по виховній робоl'і О. Ю. Зозуляк. -- А то звиили

доля

На ярмарках будуть пред­

щоб діти ще до nройнялися ново­

повіла

КЛИМЕНКО

споживання

промислової

<<Зимові

напередодні

товарів

в'ю, інформація

23.25

сердечно вітаємо з

Відпустить

Федератив­

проводяться

річною

а

містах

в

ни

виставну

і

роках

1995--96

різних

серця бачать казку. Ми вирішили про­

нікул, <::Бята

Щиро й: народження

ної

на

фантазії>>

ПІДПРИЄМСТВ

Хай В

Пе.

СОНІ'ІІІІ ВІТІННІ

НЕРІВ­

пода­

очима

вести

мецька хвиІtІІ•

шиш­

золотими

горішками.

<<У новорічну ніч», <<Ве­ чірня таємниця'), <<Свят-

підrотон·

бажаНЬ>>,

учні

класу. Ця робота на несподі.ванка для

чі

красу.

навколо

ріа.'ІіВ

скурсіІо в набінет біо.тю­ І'ІЇ. де діти послухали го.rюси птахів, дізналися· (Jагато цінавого про та­ ємниці

існує

ТА. ОРГАНІЗАЦІИ.

такими

робо­

Діти ту

«Дерево

створили

шоу_

21.00 Худ. фіпІtМ • рwии се3он• 22.30 Мовою джазу. Музи11а, інтер­

14.10 Худ. філІtМ еВіднесені вітром• 16.50 Муnьтфіnьм сКріто

·СІТ·ЗО•

21 .оо На екрані- Бастер Кіт он

ВІДОМА

МумтфІ.n•м сОстрів скарбів• 19.20 0-nя-nя! 19.45 Кіноека~рес 20.10 У вирі моди 20.40 Прихована камера. Жарт-

11.00 Теs1егазета 11.15 Мупь'!Іt'іп•м сВік дино:JUРіВ• 12.25 Худ. фtnьм с3оnотий кп-ИІІІО 13.40 Програма телеканаnу •Ні-

20.10 Тет-а~тет з ... мером 20.30 ІнфоІ)маційна програма

віть

сходячись

рів: Роберт Л. СтІвеисон.

1t.i!Q Чарtвне дзеркало

яку

рунками,

ЛИВОС·rіь

18.00 Студія 7 18.30 ЕкраиіацІа пітературних тІІО­

1~ •Мерк~й• 19.10 Хочу.ще!

НИКІВ

з

15.45 Роnонда-шоу 16.30 ТележурналЕн-Бі-Сі 17.15 Док. фо1t..ІА •В ;..,•R Сf'ІРаВед­

.

~-в чеканні Нового року>>, «Зимовий портрет», на­

ками.

оригіналрними,

уваги.

Ус! коміюзиції

уч­

організовано

всі

показати

яка

кли­

:\10ЛОДШИХ

були

вартими

1Jio.1 ПІ'Їі.

бо

ми ділової активності

ДО

відувачі

фантазіі

підrотов­

захопилися

ІК\А

КОВИЙ ВОГНИК>>, <<Зимова фантазія», «Ніжність»,

дерева»

стріто. сСкажи, що це ж.;арт•

14.25 Кінно-спортивне шоу 14.50 Вибір у житті. Меди~ний о• 15.20 Діяльний сти:nьжиття. Фор

до•

.>., У в:""., .........~ . . .,.".."..~118'-' ГОА ІН.Н • O.lt.,.... •

Подовгу

Хоn меа•·

13.30 Фіп/оОМ і3 серії сБ.ІІІ03И Хіп­

10.30 Напередодні 10.46 Хrд. фіnм сСuр6и Аrри• 13.30 35хвипинджазу 14;10 Худ. Ф"'ІtМ «ВІіІніа І мир• 17.40 Крутий реnакс

16.15 ВІДеомузика 18.35 Програма •РейтинГ» 17.00 Анонс програм

визначити

мок

12.00 Худ. фіnІІім сТріумф Шерnока

8.00 Програма переда~ 8,05 Мум1фІаІtМИ .. . . . . 8.<1Q ~УА- фІІІьм сДворІІІІСN8 titl•

11;.$5МузИчна про~ •Тинди,

,5.15Худ.ФЬ.... «~М!ОІ!.І" ·.• . :sІ_~ати КрІсІІ• (iit.)

ви­

лами аматорських вІдеозио­

cm-A-l'fh

14.35 Відеомузика ' , 15.05 ДіІІови й вісник .

було

30Нів•. сР13ДВО ДІІR Ерні•

11.10 •Я-очевидець•. З~ матеріа­

ворота•)

12~.~:.1;-:.;::с:-··

Зимові переможЦів,

в

до

ра• та сФаn..wива риба!О

19.00 Анонс програм 19.05 Кінотиждень 19.20 Му.n~тфІ.nьм с&а6ар•, е. 33 ,9.50 Грації від •Гравісу• 20.10 Реклама . 20.15 .намедни• з Леонідом Піtр-

22.55 Реклама

13;10Теnегазета

по·гріб­

Непросто

усі учні, була вчителька fiio.1orїL Валентина Іва­ нінна .Пегеза. А проходи­ <юна

сцені,

nеки•. сКанІІІ)'пи птеJІІІна·

10.20 ФІпІtМ і3 серії еРодина Ро6Ін-

22.35 Програма •?• (ТРК •Золоті

1:tto м Іі............~......

ставати.

сВоподар СВІТ

(11-.)

an•(CWA)

8.00 Ефіравтоторг 8.1.0 Телегазета · 8.20 НеруХомість Києва 8.30 Програма для віруючих 9.40 •Люди для людей•. Ранкова · .· nрограма· · 11.20 Т еnегазета 11.30 ВідеомУзика

.

рів: ЖуnІt Верн. М_уn•1фіп~м

9.20 ФіІІьми із се.Р'• с3атока Не6е3-

20.55 Худ. ФІп~м сЯк створити ~,qe.

ДіІІОВИИ ВІСНИК

·. . ..,. .

ciCJV• (Ай-СІ-ТІ-ВІ) 8.25 Програма передач. Анонс 8.30 ЕкранІ3аЦІа .nІтературних ТІІО­

Феновим

7;39ПJЮ~. студії •Рутенія•.

новорічних

повернімося

ставtfи.

про

цієї

7.15-AtjOНC програм 7.20Теnегазета

навіть жарту­ провести ре­

чергу

вчи­

~абули

Натхненню<О~І

в

Та

букетів,

обладнану в шнільному І<орІщорі, зачаровані нес­

телі,

вертепу,

ранків. Тут нали: щоб

повто­

то­

7-ti КОМЕРLUЙНИЙ КАНАJ'Г

r:-)'JІІtТІНІУІІІtТИ

урок

так

О.ООСІТ-3

Худ. фі.nІtМ еВепика nроrуnян­ ка•

1РК «І"РАВІС. (35-Й КАНАІІ)

22.ЗОСІТ-3

22.40 Програма ·?• 23.00 Про-відео

10.10 1 0.20 Російське лото 11.05 ХуА- -....фІІІІом сЧсмснуrі• 12.40 Шість соток 13.00 ВІСТІ 13.20 Не вирубати ... 13.35 Худ.18118фіа!tм «Едера• (ІтаІІіа). 31 серІІІ 14.30 11ад-гаперея 14.55 Кnіп-антракт 15.00 Кращі ігри НБА 16.00 У світі тварин

23.!50

ник. НічииіІІСІиО:su: худ.

фЇІІІtм сЛессі•

.

Р••• Муз. •nіп Худ. фіn .. м еСтапкера Пташиний ринок

Рекламне агентство • ТО НІС• Худ. фі.nІtМ « Чарnі Ш11мnань•, ч.2 23.40 Муз. кніп

22.05 Місто 0.00 Сtудія •Ру:rенія• (Діповий віс·

ров

7.00 ВІСТІ 7.20 Зірки говорять 7.30 Студія ·Рост• 8.00 Піпіrрим 8.46 Доброго ранку, Європа! 9.15 ХуА- ............ сП~ сЗоІІОТОЇТроІІИ.ІІИІО (Ітu/.11), 11 Се-

..ютаР-nnюс.

~:: :::.~..:М:троrІ~На сnека•

21~ДnяВас 22.00 Ексклюзив. Равіnь Абубеке-

УТ-2, УТ-3 І каная сРОСІІ»

18.50 18.55 21.50 22.05 22.10

СТУДІЯ сГРАВІС•

тичний огляд

17.00 новини 17.10 Мініатюра 17.25 Му.n•тсеріuи .Ле УомІ?•, сПІtер П7W• (CUJA) 18.25 ТепеJІОЦІЯ 18.46 Погода 18.50 Худ. фіп•м сВіІСНо в Париж• 21.00 •Неділя• 21.50 Ралі Париж-Гранада-Дакар 22.05 Великий тватр. Диі і вечори 22.52 новини 23.05 Х_ІА- фіпІtм сВесіма Лміrи• (срранцІа) (23.52 Новини)

перерви.

Дзвін<ж

... •

17.00 ХуА- фіnьм .nоліцейська іст~

20.00 Анонс nрограм 20.05 ТорІінформ 20.15 Біржа неруХомості 20.25 ГраЦІї від •Гравісу»

20.30 Чорним по білому 20.35 Капітан-відео 21.00 Вікна 21.05 Сезон. Міжнародний турис­

107 (8588)

Карцев

22.25 Пост 23.00 Худ. фU. -м сАмадеус•

(Діловий вісник)

мер•

15.55 Фігу_рне катання. Чемпіонат

усі

на

18.30 Обличчям до столицІ 19.00 Візитка. Ганна Безr.юдна 19.05 Муn•1фіп"м 19.20 ВІКТОрина 19.30CNN 20.00 Te,1ecep1an нСлейдЖ Хам-

додослід11Ики: стоnіня від­ криттів

22.00 22.05 Прем' єра бuатосе_рійноrо

худ. тепефіпьму «дома &еА­ жа-. 40 серіІІ 23.00 Сnорткур'єр 23.10 ·Міс Украіна-950.15 УТН.

ка

13.52 НОВИНИ (з сурдоперекла. дом) 14.00 •Стратегія перемоги•. Док.

•Нова мова•) Ай Пі Киів рекламує

Не

8

22.05 Київюно Пt.'едсr<J9Л<ІЄ. Ром:1н

17.05 Відеомузика 17.30 Християt«:ька nрограма 18.00 Гра .. день народження• 18.30 Му.nІtтфіп""и 18.50 Теnегазета19.00 Праграма студії •Рутенія•.

17.00 Різдвяний nодарунок ДІснея 18.00 Свято кожного дня 18.10 Цілющі дороги Ю. Омель"е"-

11.40 Америка з М. Таратутою 12.10 Економіка і реформи 12.40 •Шпаргалка• з подарунком 12.55 Всесвітня географія. Приро-

19.25 Молодіжна студія. •Подіум• 19.50 ·Є шанс!• 21.00 Післямова (7елекомпанія

учні

ЖИТТЯ»

• 8.

УТ-1

17.00

«НОВЕ

31 грудни 1994 рQку.

і

вІддІлІе:

масової

&·13-91.

вул.

ВіддІ,lу

с:ільського

роботи

Київська,

154.

сусnІЛЬНО·ІІОJІіТИЧНОГО

-

господарства · -

4-04-81;

віддІлу

ВОЛОШИН:В.НКО. С111доцтно стра.цію КІ

П/Ю Nч

деt>жавну

li. Індекс б 1285.

Друк

ІІІІСОКІІЙ.

hоІЦІІІІfі •lj)K}'III. !ІРІІ"tІР/ІЩііО

Обсяr

ре··

#107 1994  
#107 1994  
Advertisement