Page 1

C~JIOTA,

ВЕРЕСН~

7

Р-ОКУ

199·1

:N'9 107 (8214)

раАокної Рад народних деnутатів Киїасьної області

Громадсьио-nолітИ'Іна raseтa &роварсьиих місьи~і ~

.ВАЖКО

ЗДОБ ВАТИ СУВЕРЕНІТЕТ

Варто лише поглянути на .примірний порядок денний сесії Киїоської обласної Ради народних

депутаті•в. · якої

про· ведення

n і сля

несень

к і лькох

нарешті

пере­

заплано­

муться у той час, коли, починаючи від найвищих державних трибун І до неофіційних розмов ., з ви­ борцями, ЗБучить дум•ка про необхідність скоро­ чення

штатів

вано на · 10 вересня . І ви одразу в цьому переко­ наєтесь . Аж вісімнадцять

струІ<'Турах

питань

cтp)'lwryp

мають

розглянути

галі

у

і

керівних

навіть

вза­

про

недоцільність

іСНуВаННЯ

уіІlравЛ}НСЬКИХ

на

обласному

обласної Ради? Затверджувати.ме обласної Ради і

тимчасової комі.сП по пе­ ревdрці діяльності посадо­ вих осіб у зв 'язку з дер­

жавним

переворотом

рівні , оокільки основну роботу виконуJОІІ'ь вІдпо­ відальні особи на місцях.

принцJf.Пом

Зокрема,

рони

серпневим

державним

реворотом

та

го упра.вління охорони здоров'я висловилися на своєму мітингу лікарі

що

з

чи

висновками,

нього

з

випливають,

подією

надзвичай­

ваги проголошен­ державно.ї незалеж­

ної ням

нос•ті

України?

Серед

майже

сятків .питань

ного,

яке

м·і>рою

вина

ПриИІМетним в діяль­ ності Київського облви ­ конкому та облради. які очолює В. Д. Сінь.ко. є

б

де­ жод­

якоюсь

стосувалось

з

-

них

дер ·

про

нові

виконкому ,

нових керівників . Зокре­ ма. вдруге на сесію об­ ласної Ради виноситься питання

про

ня

Ві·дділу

по

пра.ці

перетворен­

облвиконкому та

соціальних

питаннях

в управління (тобто про розшиІJ€ння шт.ату відділу та збіль­ шення зарплати кері:вн.и­ ка>М ) . На посаду началь­ ника

цьо.го

управлІння

(якщо воно ще буде ут­ во,рене) претендує Г. І. Комар, кандидатуру Я•КО­ го

не

підтримали

делута­

ти на минулій сесії.· З'ЯJВ­ ляться в облвиконкомІ й управління у справах за­ хисту

населення

від

на­

слідків аварії на Чорно­ бильській АЕС . у спра­ вах

молоді.

За)'Іважте , викоmюмv

Ради .могли б навести не

двох

Жа>ВОТВ ОtрЧИХ аІ<'ТіВ , ПрИЙ· нятих сна.дзвичайною се ­ сією Верховної Ради Ук­ раїни . Зате майже пол.о­ управління

Броварської районної лі­ карні. Депутати обласної один

немає

хоча

обласно­

Помиляє­

.. .

теся

проти

штати

обл-

ро : инирювати-

і

подібний

те,

ди

що

на

приклад.

кер>івні

п<Jса­

<<перека·чуються» ,

новному ,

в

працівники

ос­

пар­

тійних (.мається на ува­ Зі КПРС) органів, і зо­

крема

ЦК

Номпартії

Ук­

раїни (начебто колишньо­ го). Так , нинішня сесія облради розглядатиме кандидатуру

комісії

·на

голову

обласної

питань

Ради

поновлення

з

прав

реаб'ілітованих. На цю по ­ саду претендує колишній член парткомісії при . ЦН • КПУ В. М. Фещенко . Воно то й зрозуміJJО : десь же треба влаштува­ тись

партапарат.ников!

у

КУ.

очолює

свя­

з миротворчою місією у Бровари прибув громадя­

Ниєво-Святошинськ<Jї ра­ йонної Ради народних де­ nутатLв В. О. Нравчу.к . З.наючи добре про при­ четність Номпартії Ук­ раїJІи місія

до перевороту , ко­ все-таки з апропону­

вала

до

складу

ючих включити валенка.

ству

го.с·подар­

республіки

фахом

(Вячеслав Михайлович інженер

оодно.го

ди-·

Для

передачі

Фредерік до

Мішо

лікарні

у

дарунка

прибув супроводі

необхідна , всього

чи

-

обл­ так

н~ краще

очолити

депутату

і Пі•дтримали благодійну акцію, з якою приїздила у березні Софі Спе.ку­ лянт, пеІJ€давши дитячій лікаРні

партію

роки

тому ,

вікінгІв

до

від

Чорного

С·Півзвучне

·

наших

практично

з

міста-по­

Фонтене-су-Буа

полюбив її людей

на­ ще ·

коли

байдарках разом жиною пройшли

які зазнали

друзів

одноразо­

вих шприців.

голови Б.рова;рського від­ ділення Фонду миру Л . В . Зіновської . Тут і відбулося знайомст. во. Про Бровари жителі йо·rо міста дізналися від

братима

Ко­

. секре­

таря Яготинського рай ­ кому партії , ГОЛО·ВУ Яго­ ТИНСЬКОЇ райради народ­ НИХ

депутат;: в .

Ви.хо.дяч~ оказано ,го,

з

усього

хочу

звернути ­

ся до д.епутаті.в Київської обласної Ради народних депутатів від Броварщи­ ни .

які

поважають

законодавчу

публіки , позицію до

про

денного

пи­

політичну

си­

туацію в · Київс ькій облас­ ті у зв'я з ку із серпне­ вим

державним

ротом

та

про

перево­

підтримну

значенні

л101дей

з

на

дру­ шлях

Балтійського

моря. горе

впливу

йому

людей.

радіа­

ції внаслІдон чорнобиль­ ської катастрофи. Я роблю це від щирого

вий, свої

серця

що

І

впе.рше

Gадуми ,

при­

вищеназваних

на

керівні

посади.

ласної

Ра д и

щасли-

зміг

реалізувати

здійснити

народних

цього

зався з Парижі ,

с.ка з аь

він

ор·ганізацією у яка з аймається

хотіли

дарувати

не

просто

-

при з начався ,

рим

подякувала

гостю.

ни.

ням.

Н.

куль­

тури на площі 1250 гек­ тарів були nолеглі, при­ биті до землі віт.рами і д ощами . Але , переборю­

·

ючи

труднощі,

товуючи

ні.ку,

викорис­

рацонально

тех­

меха.нізатори

дії

і

во­

збиральн.о·транспорт ­

ного

вав ною

слова

адресу

на

подяки

жниварів

заступник

А.

шма-.

сказав

директора

М.

tta рад ·

к ами.

міювання

жни­

город.. :vІа

Лебеди.нець .

обжин­

:1

про

гр ошових одержать

зе,рно

Після

.нового

:юкре­

жни.варів грунту

у

nоле

по

дл я

культур.

'Во­ вина­

врожаю.

агрегати

озимих

пре­

жни.ва р-і в.

крі:v~

но

зі·

їх

г о ворив

готовці

дочиста

вітали

ровивши

хто відзначився на зби­ ранні врожаю , щиро по­

під­ сівби

Одночас­

гекта­

дя!Кував їм за ратний подвиг на жнивах. Пер­ ші·сть вибор<J.в екіпаж у складі комбайнера А. П.

з01к.рема. центнера,

Лиз уJІа і його пом ічника П. А. · Коломійця. Вони

орган ~чні

по.казники врожай ­ тор і ш­

ст.а 1реН1Ь:Кою, а:ле до>б:ре nідготовленою <<Нивою>>

збираль­

НаМОЛQІ'J'ИЛИ 430 ТОНІН ХЛі­ ба. що майже вдвічі біль­

на десятках гектарів ляг­ ло насіння озИмих на зе­ лений корм громадській

зерна

нижчІ

з ~ишили за- народ-

звичаєм

відбулося

вшанування

Учасниt<и

з

проти

останні

жниварів.

художньої

мод:;ял.ьності

жнив-91 >> ,

са­

сільського

пов ' я­

піднесли

їм

Стали

хво­

ГАМАЛІR .

вручну

Сердечно

варів із з ав е ршення:v. з би­ ранАн врожаю чи:v.ало і н ­ ших виступаючих . Го ло­

з авідуюч•ий мех.аніч­ майстернею М . М .

яким

ні агрегати хлібну ниву,

1

ко­

вийшли

Ноли

ним

ламали

госпу

заnашний

його не краяли а бережно роз­

Він поІменно назвав усіх .

ці

.ності ніх .

ровай. ножем.

керу­

з агону,

стрічками з на«ПерЄІМожець

нила, що ліки будуть ви­ користані за при з начен-

На ·ланах- сівальні агрегати

серця

о з имі

зали їх писами

з апев­

ДОЦИНА .

ва профспі л кового комі­ тету І. Л. Ді дук. поздо­

і

а

заступник

І. СУШКО.

І.

'!'Очки , щоб не впала до­ долу жодна крихта. Кожен із жннва.рів пригостивс я святим хлібом . Найтепліші . а глибини

ярі

дітям . персонал:у

Фото

ранні

культури

головного лікаря району по охороні материнства й дитинства Г. А. Сластіна

· на зні~t~ку : лииарвнц.н Н .

вІдзвачена

пшеничний

Від імені всього медич· ного

ни­

буди•нку

надати саме потрібну в даний час конкретну до ­ помогу. Нарешті після проблем на митницІ ван­ таж переданий то:'>fу, ко ­ му

довелося

по­

медикаменти ,

ТРетина · зміни.

май-

нішнього літа працювати на з бира нні врожаю жни­ варя:v. радгосnу << Велико­ димерський». оскільки

зв · я­

допомогою дітям Чорно­ биля. дізнався, пкі саме ліки потрібні дітям , бо жителі передмістя Тулу ­ зи

Нел егко

хоч

-

розряду ,

Село і люди

центнер:а

Мішо .

виробів,

•а~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••

ра. Пшениця, видала по 24.2

мету ,

для

четвертого

брав урожай . В середньо­ му намолочено по 23,5

депутатів .

А

стрння

Герасименк<J,

І. ОЛЬХОВСЬКИR, делутат Ниїв.ської об­

майже·· десятком меделеt. стала знаною ІІаставницею молоді . - РадІє моє серце, -· · розповідал<t ІІРИ зустрічі Н. І . Сушко . ··- адх\е довкола мене в ІІ.еху тру диться чимало моїх учнів. А якщо rо'Ініше, то ЦР

За всякчасні завзятість ~ сумлінність

робІтниця цеху ливарних

рес­

підтримати про ­ про включення

порядку

тання

Ось уже майже даа десятки років працює на заводі пластмас Наталя Іванівна Сушко. За цей час вона стала внеооокваліфікованим фахівцем. набула неабиякого авторитету серед виробничників підприємства.

вищу

владу

госпо­

дарства) , а комісію ради(!), якщо вона

два

дарунок

В.

місій обласної Ради,

народному

він

в

В.

першого

ним

Фредер.і!К шу країну ,

привіз

перевіря ­

зв ' я:зеку з останніми по­ діями. Але ж чому f{e спробувати йому полІра­ цювати за таким потріб­

нин Франції Фредерік Мішо . За дорученням жи­ телів передмістя Тулузи тячій ЛІ·карні.." медикамен­ Т\{ та електрокардіограф .

поряд­ голова

Акта про державну не­ залежні с ть України, вра­ ху:вати мої зауваження при формува·нні нових управлінь виконкому , ко­

щирого· серця·'' почався

соціалі­ та охо­

громадського яку

Фредерік

Вересень

керувалися

члени комісії з стичної законості

свою

том Всесвітн1м днем миру. Саме в цей час

19

сер11НЯ . Здоровий rлузд підказує , що до неї по­ винні ввійти люди ней­ тральні. Однак не цим

де-путати за о.дин день\ Гадаєте , такий насиче­ ний порядок денний по­ в ' язаний з сумнозвісним пе­

сесія склад

вересня

у

ФранЦІї

ше

сезонного

ВLдз;начили;сь

ки

та

В.

М.

екі­

nаж у складі Г. П. Єв­ доченка та його помічни­ ка сина Леоніда. В'о­ ни також збирали хліб зношеними «Ни•вами».

ком

бов Лавренюк

училища резерву,

Ірина

і ДВі

озиме

вносять

жито

добрива.

У

мого

жита

і

у

най.к.ращі

А.

світу подякувати

.

олімпійського

хочеться

оnтима л ьні

ЛІТКІВСЬКИR.

ви

з

пшениці,

строки.

що

Разом

ріллю

п;:тчому на значній пло­ щі на зер.но. Вони стара­ ються , щоб цю відпові­ дальну роботу ви:конати

відмінну

•АвтомобіЛіСТ»

пшеницю

міt!еральні

пухку

за

мІсьиої

по­ під

худобі. Механізатори по, сіють 1 ООО гектарів ози­

славнІ

вам,

тради.ції

О.

те.

міської

органІзації. ЧИГИРИН,

міського

комітет:v .

за

підтриму є те

фІзкультурн<.J:і

голова

дівчата.

ГРУ .

гідно

Норотневич та Лю­

привітаннями

і

та

Броварського гравці

цієї

:v.еханізатори

пере:дньо

'ІеМПІОПSМИ У СИЛаді ЇЇ буЛИ

проведенням

роботи

..

номанди

на команда СРСР .

Рубан­

сімейний

ФінаЛІ з спор1:сменками Південної Нореї з рахунвиборола збіР·

е·Кі;паЖі

ПОІМічника

Лебедшщя ,

вихованки

26:25

і

ко·мбайнера А . С .

закінчився чемпіонат сві­ ту серед юніорок (до 20 років) ::; гандболу. Золоті медалі в упертій боротьбі

v

з авдання .

з

слорт­


2

стор.

вересня

8 7.

1991

сН О В Е

р.

--І-і

ПОНЕДІЛОК,

І..

,як І. С.

Оганесян уперше переступив поріг . про­ хідноУ Броварського заводу порошковоІ металургії. І з тих пір · працює на фре­ зерувальній дільницІ в інструментально­

ще

150

внетупів

пра­

-

· вагань

перед

зону

ліквідаторамн

На знімку: ОГАНЕСЯН.

целюбннй, скромний, добродушний, пал­ кий прихильник та виконавець украін­ ських народних та естрадних пісень, гарний спортсмен.

І.

фрезерувальник

чан.

Е.

ЩО

наше

ництво

останнім

сом

лихоманить. ного не секрет -

ще

сидимо.

ча­

ні

для~ і зараз

відчуваємо

наслідки

страйків щахтарів. Саме через це nостіЙНі перебої з

чавуном,

муЄмо

що його отри­

з

Свердловської

області. піврічЧі

Так. у першому були · ним забез­ nечені лише на 47 про­ центів. Саме тому план 8 місяців, за попередніми даними.

Все

не

виконали.

це.

зрозуміло.

гативно

позначається

настрої

людей.

лата

праці

у

на

адже

оп­

. відряд­

нас

но-преміальна. рошковикJІ

не­

Тому

по­

втрачають

робітну

nлату ,

і

нашому

житті .

коли

це

за­

при все

подорожчала.

При такому забезпечен­ Ні

сировщюю

трудимося

неритмічно.

Наприклад.

минулого

місяця два тиж­ простоювали . потім -

Ні

доганяли втрачене. як

ланцюгова

А це.

реакЦія.

позначається і на нанні.

ції.

облад­

і на якості продук­

Не в

кращий

бік,

зрозу міло .

Наскільки

становище

виправиться.

залеЖить

від це .

»аявності

чавуну,

а

у свою чергу, ві д тор-

говельно-економ ічних

сункІв

між

Адже

зараз

сто­

республіками. все

поруше­

но.

склавши

мось

ми

на

не

покладає­

ногось .

не

втра-

в ерес ня

у

І<.'Іубі

з а·

воду rторошІ<о в ої .\1 ета .1у р­ r \У

rт ро в е.:~ено

rтр одаж

. н~.

ви сї а вку·

вишивон.

м а к r:ам е.

в'я за н -

фотографій

рошкv ми підводИмо ін-

обладнання чи поліпшити

допоставкv

область

не Перший раз. але остзи­ ня

бу ла

п івт ора

ро ку · то­

му.

Н айб і ль ш JJНЯRН .'ІИСЯ

а кт и вни 'V!и n рацівни~;и

v

залі зного

по-

І все ж стараємося У цій скрутній ситуаці ї бvти оптимістами. не па-

нікувати. Тим більше. що цеху склався робітничий кістяк. плинності

v

кадрів майже немав. Люди

розуміють

ситуацію .

Правда. нам потрібна молодь . особливо підручні

сталевара. nотрапити лошували

Раніше,

щоб

сюди. ми огононкурс , а те-

пеР: .. І це. незважаючи на велику зарплатv. Думаю .

людей відЛякує

по-

змінна робота. Складна в цеху ситуа-

дія і з механіками.

П ' я-

теро з них пенсіоне­ Ри і можуть у будь-який час піти 1;1ідпочивати. То­ му сщд готувати людей заздалегідь . щоб вони знали обладнання. сп еци­ Фі ку виробництва . умови

А ЛЕ ВСІ не

·

ставки. уклали

ці трудноші

заважають

нам

експортні

по­

На цей · рін ми договіР з Іспані-

вдалося поновити в

го

спеціалJ>не це

знято

з

питання

порядну

було

б деяке

по бартеРУ . а; 1е цього заводське керівництво і довирішує.

хоча для заводу таким чином придбали і телефоннv станЦію . 1 номп·юТеРН.

Ось

таке

ноло

питань

нас сьогодні турбує .

Як

вони

вирі шуватимуться

покаже

час,

ЩОДНЯ

адже

СТ!ЛІ>КИ В.

.

тепер

ЗМіН !

УЛЬЯНОВ, начальника

за ступник

цехv залізних лорошків заводу

nорошкової

м е-

ТаЛУРГіЇ.

РУКАМИ << ~еТа!! ур Г >),

це хів

4. 16.

ММ

доуnра в .'Іі нЮІ

їа

заво­ юtубу .

Всім сподобалися робОїИ художника cf10ptl<b 'Vfri.1e к·

<< :\1е та .1УРГ »

Т.

О.

(в'я зан l

Та -

І<оміР·

Ці та се рветни). в ' язан ня інст ру кт ора В. А .

П онрас ьон та ко 'V!ір ющ і Ю . П. Діденко т еж з « :Yl eтa .1y pr;.>>. п ос і .1 и п ерш і

Вс і 'Vfi C !-IЯ

в :> яти

во ни і за­

участh

у

!!ИС'і'.а вці

на

ч ес т ь

м і ~· т з..

BijrykHy J1 И с Я

Tetiv16

при с утНі і npr1 фо rбр о бО- . ти Іірацівника цеху М 4

А.

В.

Згурс ько rд.

Пь·дібНі ви с т ав ки Hytb ТрЦИ Ц іЙ.НЮ1И . найб .1 и Щч и х

n ~1 а н а х

ttaА

-

:. : :

бу ви х

пров е~е н н я веч орів

С.

Н ічний

фортеп : ано

Прем'сра

Ху,qож·

N! f

з оркестром.

документаn~оноrо

f7.25 Дит•чв · rо,qинв t8.1S Ііnокнот. 18.30 ТСН . .м:жнвроднніі 18.45 Ми і е!Соr•ом · !о(~.

N! 611.

випуск.

1~'. tS

Торrовиtі рІА. Світ N.ZOi111., . nt. Bnєpwe ма екр•ні ЦТ. Ху­ дожній фіПІоІА мГуnащі ПІОДН•. Фіn~ом І •З воrн10 тв в по· пум'ІІ». f серів. 2f.OO Інформацінна nporp•мa. 11.40 Прем'сра фіп~ому· вмставн кНі•І Іrувни». 0.50 Кумири: Oner Га3міІнов. 1.20 Bnepwe на екранІ Li,T. Ху­ ,r:ожн' іі фіn~ом .rynwщi nюr.н•.

19.30 19.45

Ф n~ом

І

•З

В:)rКІО

та

по·

nyм'wu. 1 сері•. І 3ttoay оперета.

:.

: : :

КОСМАЧ .

--"'

( цт-1)

І

дожн:іі Ф:n~ом

фіn~ом

1

аЗ

•Гуnвщі

воrн10

м' І». 1 серІя. :Zt.CO Інформаційна

дожк:іі фІn~ом •ГуnІІІЦ

nюдю•.

та

Фіn~ом 2. •ІіуктІвнніі 'ІІ 2f.OO ІкфОрмвцііімв npor 2t.40 СІмейна хрон1К8. с1

в nоnу­

про:рама.

йомих. ·Прем' сра

11.40 ·хокей. Ку~ок ~ан.д~с. Зб~р­ на У.вч•r;м 3б'рна СРСР. 0.10 Е.ес;дм 3 сп :·коnом І!аснnем

ко;о

АОК

-rеnефіІІІому кІм

серії.

Родзянком.

' в nonyм' ••·

:

РА- .

Відеофіnьм-

6.30 ~Ранок». 9.05 Муn~отфіn~ом. 6.30 кРаНОНІІ. 9 ..ZS У нас в студії -,рке 9.00 Муn .. тф іnІом. k. І<арас••· 9.15 Грас квартет соnІстів. І 9.SS Ра3ом 3 чемnіонвм 9.30 ДмТ\1Ча ІОДМНіІ 10.10 ДнтІІчніі муанчнніі t 10.30 •Гупящі nюднD. Художн: й t0.55 •ГупwщІ ПІОДм•. фіп .. м. Фіn~ом 1 •З воrн10 та в «З воrн.10 тв в nonyм'1 nonyм'••· 1 сері•. рі І. f1.4S Іііржоt.І новини. 12.00 тсн. tl.OO тсн. 12.1 О Kn10'1 до свІтовоrо 11.15 Хокеіі. Кубом Канади. Зб'р11.40 Мама, т•то І а. нв Канади 3бірна СРСР. 15.00 тсн. t4.fS Теnеміtсст• 15.1 s •Іван Павnов. ПоІІf) н.оо тсн... нм•. . Художній теnе~ 15.15 •Інк ПаВІІОL nоwукм Істн­ c:ep~w. НН»•. Художмііі теnефіn~ом. 1 се­ 16.20 К. НІ~~~осек. Конц1 рі•. фnейти 3 оркестром. t6..2S О. 5ородін. СимфоМІІІ N! 1., 16.40 Іііржоsісй nin.oт. t6.S5 Прем ара ,qокумеитаn~оноrо . 16.50 Прем' ера докум~&~ , тепефіn~ому •Формуnа часу ... · теnесріІІ~ому •Дороrа 1 17.15 Ра3ОМ 3 чемnіонами. мудн.-• 17.40 ДнтІчнй музнчкніі кяуІS. 17.30 Дмт•чв rодннв (1 t 8.25 Ііпоккот• акrnійс~омоі мовн)­ 18.30 ТСН. Міжмароднин внпуск. t8.30 Ііnоккот. 18.45 ПоnІтнчнІ А uorи. 18.35 Пn•нетв. 19.30 Світ пхоnnеннх. . t9.10 Bnepwe НіІ еІІрвм t9.55 Bnepwe кв екрвиІ ЦТ. Ху­

2.45

8.00 Гімнастика. · · 8.15 Дмсереnаа • 8.40 кДоnІ 3абутнх корабnІвn. До­

S

: :

тene3an.

• :!3.15 ТСН. O.!S д:тм ЧсрксбиnІ - нвwІ дІ- 1. 13.30 КіМОІUІМОрвмв. 1 О .CS Ііес;АН 3 еnискоn• тtt. Ііnt~rод!іімнй концерт. пем Родзвнком. Пер4 t .40 Художнііі фіn~ом «ГуnящІ 1 1JO Bnepwe на емріІнІ ПІОАИ». ф;n~ом 1. «З воrн10 til І

1.35

-=

зії.

і С®-----.1 1

теnефіп~ому •Компознціw

----------..

лра · ц е хо -

фіnІом

щем .

вмставв «РетроD.

.

С. Прокоф'св. Концер~

16.55

.== .---

:

в і .J по чи!і: ку .

ЇНСІоКОЇ МОВИ ДЛІ МВПІІТ.

16.55 Му3ичнмй

ДИ УКРАІНИ. По за:(інченні - ~

Павпов. Поwукм істн­ Художній теnефіn~ом.

дnА

--... -= -=-·=

в

ll ~ внинів заВоjсьноrЬ к . 1у~

чо·

ДИ УКРА(НИ.

серія.

:

Дня

"SІн

rосориnм ».

10.45 Нв добріІнІч, діти! 11.00 НА СЕС!І ВЕРХОВНОІ

денного

обладнання для цехv залізних лорошків пр идбати

сі позитивно не

.-----

16.30

= =

було

жінок

•Іfиївс~окі

ТСН. •Іван

НН~>.

-

і зараз про нього мова не ведеться .

. Можна

і•

--

імп ортне

про

муn1

9.00 Художній Фіtм •Е rycap nет10чнх»~ і 1 1 16.00 Новини. 16.10 Джереп~оце. ТеnеnіцІ

Шкіnьнмй екран. 10 нn. Ос· нови інформатики і обчнсnІО·

народ!в По.воnжw.

.:-

обладнання . були навіть представники ФіР мJі. але

потім

На добраніч, діти! ФілІом-концерт

tS.OO f5. 15

:..

ня nорошку ведет ься вручну . Спочатку ми планували придбати для Ц!::.О-

Відеоф!nІом-вмстап

nовіки

11.SS Народні казки і nритчі 11.00 тсн. t1. 10 Торrовий рІД. 11.15 Футбоn~ониіі orn•A. 11.SS 11 фоnІоКІІОрнмй фестиваn~о

:

умови праці. то ви помиляєтесь. І це при тому, що фасування і пакуван-

/ .}

10.35

ній теnефіn~ом.

:

цехv

9.SS

..Ранковt

(rімнастмка,

теnеексnрес, кWKOf!a J ної rіrісни», •Звороти~ зони, noroдa).

вапІоної техніки.

6.30 .. раною• . 9.05 *дуwа йоrо жнвв•. 9.15 Муn~отфіn~ом. 9.40 Марафон-tS. 10.40 .. давид І Гоn іаф•.

~

С !ІОРТІ< !Іубу

пр ошf'ні

3 Белзв'язки

перерванІ. І сnою продун-

праці.

РаСОвої

вже

-

виробництва нашого підприємства та й в цілому весь його колеІ\1'Ив.

с в ої:vrи

виставка

за

· ini

Пр ово ­

ця

пі дводимо

цію ми туди уже не вІдвантажуємо. Якщо думаєте, що за отриману валюту нам

їх

дитьс я

не

чавуном. Так сподіваємося вижити. інакше через не-

р ук а:vrи з а в одчани.

Зроби ли

І

магнезитом. другий Свердловську за

Челябінську

су

тощо.

порошку.

своїх замов н иків. гарІєю. на жаль.

СВОЇМИ 4

руни.

ка»

rіІрду.

діІми•.

.::-

тонн залізного

100

Незабаром один із нас поїде v відрядження У

виконувати

Але

не єю на

Ір-

тнна.

20.4S 21.00

= ::

pBTMl'IBOCTl

11

17.30 Світnо 3і сходу. Мі 11.05 Все про кіно. ний центр Лес• КурбасІ f6.00 НОВ!tНИ. 18.00 НА СЕСІІ ВЕРХОВІ t6.10 Дn11 д:тей. Сім нот. фрески•. ДИ УКРАІНИ. 16.40 Привати3•ців nо-rорn: вс~окн. 21.30 Бесіди nікар.І. 19.00 Актуаn~она камера. 17.1 О Г оаоримо українс~око10. rрнбиІ t9.30 НА СЕСІІ ВЕРХОВІ wмoni. Укра- 1 21.45 Хто ми... Громадс~око- nоnі- ! 17.30 НіІ дono~ory ДИ УКРАІНИ. інсІона nітературіІ. П. Kyniw. · тичний відеотнжневик. 1 части· 10.45 На добраніч, дІти! на. «ЧОрна рад••· 1t.CO НА СЕСІІ ВЕРХОВІ-і 18.00 НА СЕСІІ ВЕРХОВНОІ РА­ 21.45 Вечіриііі вісник. ДИ УКРАЇНИ. По заtеІн' 13.1 s Все про кіко. ДИ УКРАІНИ. Нічний теnезаn. ·-Q. 0.30 Нічний теnезвn. Му3нчниіі 19.00 Актуаn~она камера. Всеукраінс~окиіі фесjІ 19.30.НА СЕСІІ ВЕРАОВНОІ РА· фіn~ом .. н•м рано житн споr•­ тсрс~окої пісні т• сnівіІІ

• -=-•

чаємо даремно часу,

вироб­

М.

Відеоблок

7.30

9.00 Доброrо пм з,qоров'а. 9.30 ПоезіІ укреінс~окоrо аван ·

мавnа».

"li.ina

18.35 Уn10бnені меподої. 19.00 Актуап~она камера. 19.30 Хто мм... Громадсько-nолі· тичниіі відеотижневик. 1 час·

~

т

Літературниіі театр,

18.00

j

с.

Фото І. ДОЦИНА.

заважає

море,

напненнІ~>.

: : : •

Що

Віч-на-віч з ринком. ФіnІом-концерт ~Поет,

f6.SO t7.20

.--•

наслідків

В:деобnок кРіІНКОВВ МОЗаЇ· ка !rі мнастикв, мvІІь•Ф: n~ом, .е­ .іІеексnрес, «Поради r~nо­ дмкі», му3нtса, •Маnьовнмча Україні!», noroДil).

Марwан•.

::2

дпя

_СЕРЕДА,

7.30 •Haw

Ляп~окова вистава.

~... .. І (цт-') :

він

аварії на Чорнобильській АЕС.

відсотків.

За вдачею Іван СвартакоВич

пам'ятають. як без

-

їхав у тридцятикілометрову

му пеху підприємства. Змінні · завдання він завжди виконуЄ на

-...

Заводчани знають його ' як активного учасника художиьоі самодіяльності. А

ВІВТОРОК, іО

9

Обережно, І

І::

літ,

Новини. Дпа дітей.

f6.00 t6.10

і

десятки

8 N2 107 (8214)

І І І (УТ-t)

-==-= -; --=

Ось уже два

ЩИТ ТЯ:.

ВіІПІоС,

дожнііі фіr.~ом

1 серіІІ.

88ПІоС,

•Гуn11

ФіnІом :Z. •ІіунтІвинА 2.4S Концерт артметів

ВВПІоС...

кументіІn~ониіі теnефіn~ом.

9.10 Манетри мистецтв. Л. Чурсі·

І (цн)!Щ

на.

10.15

СВІІТО татарсІоКОЇ nісні.

8.00 Гімн•стмкв. 8.:0 Myn~in~oм. 8.30 Футбоn:--Чемпіонат С~СР. «Локомотив» •Сnар~вк». 2

Проrрвма Теnеба•Іенн• Росіі Теnеб ; ржа. енцнкnоnе4іА. РосІйс~он• ІтаnійСІоКіІ мова. ХудожкІіі теnеtз.SO •Рекорд•·

11.00 11.30 t3.20

фіnІом.

14.55 . •Поез'• твнц10•. 17.00 Теnевізімниіі музнчниіі немент. А. Дворжак. дпа

вІоnончеnі

3

Концерт

оркестром.

17.40 «Не3Н8МОМКа». 18.00 Воnейбоn. Чемnіонат пк. ЧоnовІкн. Збірна збірна Поn~ощі. 18.45 Муn~отфіnі.м.

18.55 19.00

або­

Євро­ -

СРСР

Коnвж.

Концерт артметІв українс~окоі естради.*

19.15 Телебіржа ІнфОрмус .* 19.SS РекnіІма.

Пр9rрам• Тепебt~ченна Ро~іі

10.00 10.15 20.30

Вісті. ВечірнІІ ка3ка. ТеміІ 3 ІіІрівці•мн. •МузнкіІ

на воді».

21.30 Музична коnекція. 21.45 Ііез ретуwі. 23.00 Вісті. 13.10 ТеатріІn~онніі роз'їзд. .23.55 Футбоn. Чемnіонат СРСР. «ЛокомотиВ» •Сnартак». 1

ТіІІfм.

9.10 Jеnеві3ійнніі музичний

j

немент. А. Дворж•к. Францу3ІоКіІ мова.

10.00 10.30

1

або­

р1к

Ритмічна rімнастнкіІ.

К-1 представnас. ФріІНЦуЗІоКа МОІІа.

•Короні! теnефІn~ом.

14.40

вужа». f серія.

Прем' сра

10.30

р;м

Художн ій

документаntоноrо

Провінцінний саnон. КоnіІІК.

Міжнародні 3маrання оМос­

Ро­

сіі. · Мм­

хаііnннн СабіІдаw•*.

10.00 Вісті. :ZO.fS ВечірнІі мазкі!. * Передачі 11 проrрами УТ. 20.30 Камері! доспіджус мнкуr.е. У nрограмах теnебачення мпж· ~ 11.00 П'яте tconeco. У nepepui nив_і :sміt<н. Стежте за щсденнv. мн t· 2.)..00 Blctl. nо в Ідомленнями дикторав теnебаО 35 С · · •·: чен ня 1 радіо. . • nортивне wоу-ме'І. таіім.

П'wте коnесо. Німецька

мова.

«Короні!

теnефіntом.

14.55

вужа•.

1

Прем' сра

серіІ• . докуN

теnефіг. ьму • Амаде"' наук. Музика». ФіnьІ 11.00 Прем' сра докум

фіnьму "Де важіn1о Фіnьм 2. Сnортивні! rімнас·

п " онат світу.

ПроrріІмв Теnебвчення Рос:ї

t9.15 Київс~окв панорама. * 19.45 ТеnефіnІом •ВІІwиванки

t3.4S

18.00

Співас Л. Прмвіна. ПврnіІме нтс~оким вісник

11.00 13.15

ЧаННІ .

ковсІокий тріатnон•.

19.00

MIJ

Проrрама Теnе6ачен

2

респубnік. «А nic ростиме!»·.

18.45

Концерт 1 ру

Ломоносова.

теnефіПІоІf\У •АкадеміІ ДМ1АЧNХ наук. Музик•». Фіп~ом 1. t7.00 КіноtrfбnІцнстнка со10з:~ІІІ

17.30 17.55 18.00

Гімнастки•.

8.00 а. t5 Муn~отфіПІtМ. 8.3.0 У світі rварин. 10.00 Німец.. ка~ОВіІ.' ЧіІННА.

Проrрвма Теnебачеиня Росіі 11.00 Ііез ретуwі.

11.15 1).00 13.30

І

19.00 19.30 21.00

Київс .. ка nанорам; Де nутатс~окнй мані

ТеnефіnІом • Пос «УкртеnефіnІом~>. * Проrрама Теnебаче~

21.35 Проrрама Фіnа Д 11.25 Докумектuьнмй с 13.00 Вісті. j 23.10 Pir Правди І Імсt 23.50 Воnейбоn. · Чемnі• пк. Чоnовіки. зб і р на СРСР.

З6! рн


сН О В Е

Ж И ТТ Я»

ЧЕТВЕР,

Відеобnок

7.30 нан

иРан~ова мЦікава

мо3аі· нов~<нан,

корнсні nоради, «Осіннін нок тюрно, му:sнка. noroдaJ. 9.00 !Бесіда nікар•. Обережно.

r~_!)н!

9.1111Qерnнни

9.50

дуwі

народноі ..

ХуДожній фіn~ом

~<Добрі

на-

міри». Аn.,фа і омеrа.

11.05 16.00 16.10 16.40

вересня

7о30 Відеобnок вРаикова

Новини. Дn11 діте.о. Весеnка.

Ресnубnіканс~ока

фіз""о-ма· Метод

динат. Передача І. 17.10 Літературна карта

коор·

Укр~їнн.

Васиn1о Стус. · 18.00 НА СЕСІІ ВЕРХОВНОІ • ДИ УКР,АІНИ. 19.00 Актуаn~она камера. .. 19.30 НА СЕСіІ ВЕРХОВНОІ ДИ УКРАІНИ ... 045 На добраніч, дітнІ 21.00 НА СЕСІІ ВЕРХОВНОІ

РА·

19.00

Ху,с;ожній

7.30 Ритмічна rімнастнка. 7.50 На ІІІкnі дружбм. ЗеІІІдио· иімец~окніі енсамбn., · •Шеііиті­

20.45

ЛауреаТІt

t2.30 ДoCSpor:o вам 1доров'в. t3.00 ДО!СJМеИТіІП ..КІІІЇ'фіnІом кПО· ДОІІіІТІІ бер't:р».

СЕСІІ

ІІеииІІ»,

І.

оВіддаваnн батька 1

РА·

Кеиівец...

nрийми•.

«Рвнокн. кВвzтовнкІІ• Грн І. ІБочкоеа (скрмnкаJ. кГуn•щі nюдн» Художній фіnІом. Фіn~ом 1. «БунтІвнніt

•z

ЧіІС».

І

6.30 вРанока. 9.05 Прем'сре

АОІІJмектмьиоr• теnефІІІ'-му •Ми - hІІJА*і•.

:

фінаn. 9.25 Муn ..тсріа.,м. t.t.1S Теаемікст. 9АО .-до ІІІІСТН8МИ't І СТІР•L ts.oo тсн. · t0.25 СімІІіНІ ІронІІСІ СТ8рІІІ ІН8t5.t5 вІпи Павnов. Пошуки істи­ Ііоммх. А011JМ8111811WІІІі ми•. Худоменііі теnефіnІом. •, теnефІm.м. Фіnьми І І 2. ·серіІІ. ' tl.OO ТСН. . t6.20 0Му:sичнніі фоn.,ІСІІор КаJвІІ· t1.15 Хокеіі. Ку.Sои Кfнадн. Rle· Прем'срв

докумеи)аn~оиоrо

теnефіа.. му вПереАМовв до мІ·

.

·r 1

ста•.

t7.30 муn..тфіn .. м. t7AO --до шістивдцnн І старшІ. · t8.1S &nокиот. t8.30 ТСН. МіжиародИІІІ'і виnуск. t8A5 Зв :sведеииІІми МВС. t9.00 Хокей. Кубок Канади. Пів· фінаn. 1t.OO Іиформац!І'іІІв nporpaмL 1t •.t0 Грай, rармон1о.

'13.15 А:иt кар'срм. ~

·

n.зо тсн. І вСnужІинІІ муІ не терnнt~ супи. . • t.OO •Чардаш Моит:•. Худомеиііf теnефіn-.

13.0 І

2.15 Му:sнка в еф:рІ. Вибране.

t.JJ

о с

фjкеn.

·.:

чу,Аес•.

.

2t.OO ІмформацІІ'іІІе nреrрвм8. 2t ..CO •ІІД• np8,411CT88AІL У ne·

о а.

рвІ- ТСН.

Танці, твмцІ, танцL Хокеіі. Кубок КіІІІІдн.

р!І.

2:.. •.ао.

о а.

ПІ ..

ІІІСНА

тен~о-90. Киів. Укреїна». 20.50 На добраніч, діти! ·11.00 Л. Костенко. кМарусІІ Чу· раіі•. Вистава Л~овівсІокоrо АР•· матнчноrо

о. tO ХудожиІІ'і танrов

О.ЗО Хtт·nарад м'••..

LJo

М. Ju• nобуду-

Ім.

м. ЗекІо·

-

Вечір-

фіnІом кДІМСІоКе

тнжІіевнке

вКnоун•. ХудожнІіі фіn..м. t серІв.

Муn..тфіn .. ми.

Нв ар'!!ні цирку. Ро:sмкика дn11 ерудІІтІв. Ісnаис.. ка моп. t рік нв-

вчаннІІ.

t0.30 Ритмічна rімнастнка. Про•рщ ......_,,,, РО<ІІ tt.OO Камера досnіджус мннуnе. «І сnужив І охороні СтаnІив».

•·

t2.30 кІіе3СОИІІВ». """Ісnанська фіn .. м. 13_0_, -.аииІІ.

13.30 ссІ

ДокумеіtТаАІо·

мова. 2 рік нав-

чекатиму».

Художній

8.00 8.15

Гімиаст~~:~ке.

Докумеитвn ..иніі теаефіm.м.

8... 5 Концерт

оркестру

росім-

ськн11 народких Інструментів до,...uо.,.;о СРСР. 9.35 Світ rpoweii Адаме Сміте. 10.1S АнrnііісІокв мова. t рік кв· ВЧіІИИІІ.

10.45 Сnівас Любов ПрквІиа.

Проrре.мв Теnебеченив Росіі

ііі

tt.OO Кемера досnІджус мннуnе. . •І сnужив в аnараті Стаnіиа•. t2.05 кПідввnн і небеса». t•.so Прем'ЕРІ докумеитаn~оиоrо 13_05 АиrnіІ'іс.,кв мовL 2 рік ... теnефіn~ому •АкедемІв днтІІЧІІІІ неук. Му:sнкан. Фіn1ом 3. ІЧіІИИІІ•. t7.00 Сnортмана rімнастмка. Чем- · t3.3S •_НевІдоме...• Худомекііі те-

го

t7.50 «Жив собі нестроювач». Ху·

теnесріn~ом.

В·

1111 ГО

!•

nіонат світу.

дожній теnефіnІом.

Проrрама Теnебачеинв Росіі 19.00 ПарnемеитСІоКІІіі Іісинк Росії.

t9.t5 19.•5 20.00 10.t5 20.30 1»,

КмївсІоКІ nанорама.*

Україис~окі меnодії. * Вісті.

Вечіри 11 кезка.

Кемера_ ДОС!Jіджус мннуnе. кВеnккніі ІІо•щерт народів, або Подих Чеіін·СТОКСіІ».

nефІІІІом.

t7.00 Спортивна rІмиастІІН8. nіоиет світу.

теnефіn~ому •Астрахаис.,кмІ'і ву· зonu.

. СРСР :J Фvтб""У· (КиївІ •Сnартак•

кДниамо• (ІnаднкавкаJ)*. 20.45 КИЇВСІоКа ПІНОрама*.

.·f.]-

s

~-.

tJ.R t.t.OO -t5.oo t5.t5 х-А. KytSOн КеІІІNІ. 81ІІм. t7.t~ МІжмроАІІВ ІІІІІОрвмL

ti.OI Іеrвто ronocle - ОІІІІІІ сеІт. tLtO hJrr ДіснеА npe,t~cтhiiІC... t9.00 НеІІІn•нкІ'і кІНОМJІ. Прем'сре ІІОІІJмеитміоиоrq ~Іtму вРІн ВІвцІ•.

118 еирІІІі qт. Ху· AOJiнtii 4ІІА•м •Друrе ciipoCSt•·

t9.3S lnep•e

вомен,q

Киева

12.t5 ТеnевіsіІ'імкІ'і сnортмвмнІ'і ••· чір. У nерерві - 13.15 ТСН. 0.35· lonel'iбon. Чемnіонат Євро·

теае-

·

°

18.00

....

cs

,~

t9.45 20.00 20.15 10.30 21.15 2t.•5

вв;;

і

21.30

навч-ня.

2

8

СЕРЕДА 11 18.00 .. .До шістнадцяти І

іі

Wi,

18.45 19.15 20.15 20.45 21.00

рік

= §=

стар·

ТеnеЕко. Журнаn. Пори року. «&урда моден• nропонус ... ВечІрня казна.

Німецька мова.

вчання.

рік НІ•

1

·

21.30- НімоцІона мова, 2 рік ИіІ• вчання.

Саіт захопnеннх. Аатор~ІонІ програми Саввіної. Героїні п'sс

22.00 22.15

і .!=

Островсьноrо.

8

ЧЕТВЕР

І

Е

дача

дпя

І.

Q,

11

.

~ 8.00 Обр;а3. Літературна

nepeo

старwокпасмикІв.

tO.OO Фестиваль д. Wостаковн· ча.

•Золотий

вік•. Фіnьм-сrа-

·

nет. Частина 1. 19'.45 K"t'CJ мандріаннн/е,

І

8е'tірня казна. Іспанська мова.

20.45 21.00

рІк на­

1

ачаміtн.

21.30 lcn.нcwca моаа. :l рік НІ· ачання. 022.00 Світ 3ахоплених. 22.15 ФестиІІаnІо д. Шостако­ вік•. ФіnІоМ•

2.

8 13

П'SІТНИЦSІ

Англійс..ма

мова.

рік

2

22.00 22.15

'

Фест11,валь

9.00 9.15 9.50 10.35

НіІ 3аРІІ-дНу СТ9NЙІ О, російська :аемnе. З ранку раненько. Французька моа-1. 1

А:аи нар'срм.

Д. Wостано~·

ча. Тріо длн скрнпнн, вІо­ nончепі і фортеnіано мі мІ· мор. Твір 61, 22.45 Наукоао • попупярнмй ' фіnьм •Варіант беJ вибору•.

8

СУ&ОТА

1.4 рік

навчання.

tf .1 О

СвІт аахоmІенмх. 11.25 Авторські програми • Саввіно1 •. Героіні n'cc Остроеськоrо.

12.30

Світ гроwей

Адама

І. О.

СмІ·

·

ТОІ,

Росіііс.,на мова. 1ЗАО Німец.,на мова.

t3.10

рік на•

1

вчання.

.ІІИТJІЧИЙ М)'JИЧМНЙ ІUІу8, Марафои-15. ДиТJІчІ І'однна (а уроком міМ...-оі t7.00 Манера. 17.45 Cei'r м.хоnnних. ta.oo тепеєио. Журнаn. 18.30 ОбраJ. Літературна пе-

14.15 15.00 16,00

•-lf}.· ·

11m1

Р~Аач.а

·

старшОКІtасммкІІ•.

tt:Зo Haw сад.

t!М$ КІІуб МІНІРЇ8НtІКЇ8,

20.45 21.00

ВечірнJІ ка3ка.

Jспанс .. ка

-

мова.

І

. •-•·

21 .ЗО Аигпійст.КІ иаа'Іа-.

Фестмва-

рік" І рік

д. Wостановн·

ча. Тріо дпя скриnки, віоІІон·

фіnьм,

8.00 8.t5 8.30

На :sарвдку СТіІІіІііІ Народні меnодІї. Сnортивна rімиастика.

Чем·

nіонат світу.

Відеоканаn •Сnівдружиіст••· Проrрам1 ТеnебачеииІІ Росіі tt.OO Проrраме Фіnа Доиахю.

9.30

теnе-

it.SO Сввте І вічне. t1.tS Проrрама- дnв АітеІ'і. t3.t5 Камере досnІджус мниуnе. вВеnнкнй концерт, a.So ДкІІвН·

СРСР.

нв ЧеІ'ім·Стокса•. Докумеитеn.,. ИІІІіі фі~ІоМ, 15.15 Вн:sиаиив. t5.50 вЧераоне сонце». ХудожиіІ'і фіnІом, (CWAJ.

t7.40 t8.05

Теме :1 ІаріІЦіІІМІІ. ДокумеНТІПІоНКІЇ фіПІоМ. Пре:sеиТІціІ журнеnу вСто­

20.00 20.15 20.30 21.00 22.45 13;00 23.20

Теnеб:рмса інформус. * .. Прем'сра теnеанставм вНо·

сороrв. Автор Е. Іоиеско.

nнца•.

Євро~

мова.

Світ :аахоппених • &ірJ:Ковий піпот• АвторсІоні програми А. Адосніна. В. Жуковський.

22.00 22.15 22.25

2%.00

Музична коnекціІІ. Вісті. ВечірнІІ ка:sка.

nк. ЧоnовІкн. hівфінвn.

ФранцуJ.,на

наачаніtя .

і фортеntано мі мінор. Теір 67. . •Циган•. Худ-нім теnе·

•динамо• (Моск·

23.00 Вісті. 23.20 Проrрама •А•. . 0.40 Boneiiбon. ЧемnІонат . •

19.00 Марафон-15, 20.00 Haw сад. 20.15 Кпюч до св-ітовоrо рикну• ·20.45 Вечірня наама . 21.00 Францу3.,на мова, t рік

ИІ&ЧаННJІ.

seмnl•

Чемnіонат

MOIU4).

: •

22.30

А ТІі - брокер. КиївсІока nанорама.* Українс~ока інструмеитаn.. иа музика*. Прогрема Теnебачеинв Росіі

ffil

німецІоноі

... ....• ..=-• ...-=!.,. -.•.

10

Дмтнча rодмна (3 урежом

t8.00

Е і

, чеnі

t8.50 t9.00 t9.30

:w

11

Футбоn.

оС::партак• -

(.!:J~~~

кестр квроІІних Інструменті~

Ритми Роnен Герро. _Прем'сра ·иауково-nоnуnвр-

фіn~ом.

11

22.•0 музична коnекціІІ. 21.15 Спортивна nроrрвма. ~· 21.55. РеІІІІема. 2f ...,S Незаnе*нмjj комеи11р. 23.00 Вісті. о 22.00 П'11те коnесо. У nерерві - . . . , • 23.20 Армрестnінr. МіжнародиміІ 23.110 Вісті. турнір кЗоnотиіі ведмІДІоІІ. . 23.50 loneiiбon. Чемnіонат Єsро. 0.35 Футбоn, Чемnіонат СРСР. І . nн. Чоnовікк. Збірна СРСР Тор ед ЦСКА 2 таІ'ім. 8 8 абірна Німеччини. n • •

t.3S •Кnоун». ХуjІІожнІіі теnефіn .. м. 1 серів. 1.55 ДnІ uc rрвс камерниі ор­

ЦS:ТІо»,

Кnуб міІидрІвннків Сnортивне rімиас:тнка. кІнбір••· Художній

російську

8

ВІВТОРОК

о

8.:і0 Джереnа. о Сnорт ДІІІІ ІСіІ~ Муn~отфіnІом. Відеоканаn •СnІвдРужністІо•. Проrрама Т•nебаченив Ро-: сії. ІідеоКІнаn •Пn10с одмиад-

иоrо фіn.,му вІІккн

про

навчання.

9.05 9.10 9.30 tf.OO t3.00 t3•.CS

&есіди

наачання.

МВІІАРІІІІНкІL СІn1о0ке rONtнa. МеріІфон-tS, І тсн.

турнІр. 3устрІІІ І Одеси.

'

нуn~отуру.

21.30

8.00 Гімнастика: І 8.15 Футбоn. Чемnіонат СРСР •Торnедо• ЦСКА. 1 тайм.

t4 ...5 t5 •.t5 t6.45

...-~ 1 ~;;..:

Чем.

t7.SO Кіиожуриаn. 18.00 Грас еисемаn.. •Кереnівбрас•. · t8.2S Прем'сра документаn~оиоrо t9.00 Чемnіонат

~ 11 •

У світі тварин.

· 22.40

.

t:Z.OO KRyt5

~цт~~ if\7-2)і) .І ~ ~ ~

...s

Здороа'JІ,

20.А5 Вечірнн на3На. 21.00 Ітаnійсьна мова. 21.30 РосійсІоКа омоаа. 22.08 Світ гроwей Адама Сміта.

РІІfмІЧІІВ rІмІІВСТІІІІL тсн.

nк. ЧоnоаІкн. ID!нen.

Гімнастика.

ІІитRЧмй му:а--іt мnу8, 19~00 }'іо3минка дnn ерудитів.

Дитяча година (3 уроком -гяійськоі мови). 19.00 Манера. 19.45 Педагогіна АдА всіх. 20.45 Вечі!ЖJ' иа:ака. 21.00 Аигnійс~ока мова. рІк

US Тирас •Сnортnотов. 9.00 НеІІІ сад. 9.t5 3 ранку ,.........._ ti.OO Не cny..SI Ііт'ІІІІІІL tt.ll' Ренкоu sopL

вСІ·

. .

8

ПОНІ:ДІЛОК 9 -Разом 3 чемnіонами .

t9.38 20.00

І

ICWAJ. 1t.OO ІнформецІАІІІІ nроrрвмв. Ю•. 2t..t0 вІіреін ркнr». ІОмеціdсніі ·

lldopL

t..t5

LOO. 8.20 8.50 · 9.30 tO.OO

18.00 18.15

вича. •Зоnотий 8апет. Частина

8.8

ШІІфрІк.

теетру

ковец~окоі. У nерерві иіІі вісник.

ljj

IІI:le1i:li1~r~j

tB.OO

тсн.

21.00 Театр OIIHOrO

t:

фіивn.

теnебаченн'- І редіо.

10.00 Прем'сре ІJАОІІІІІ•оrо те••· фІm.му вКерІ6с.. И8 ТІСМИИЦІ8. t серІ&. · 2t.IO Іифор'~ nporp8мL 2t •.C0 кКеріба.u ТІІМІІІЩІ», 1 СІ•

о

вПоnе

Іеnн· 110р Україис~окоrо

17.30 Теnесnортареиа. tL20 Джа:sові вітрежІ. t9.00 АктумІона камера. 11,30 ДокумеиТІАІоНІІіі фіПІоМ «ЖОВ•

МУR•tфІмму віА*ОА• маАtІа. 11 серІв. . t9.00 ФутІо& 'ІемnІоtІІТ СРСР. •Сnартака (МоснuІ вДМкв­ мо• (МосавJ, 2 тІІім. . 019.50 НароднІ. мuодіі.

МіІІСІІіІрОNІНіІ IIIRJCK.

0.55 t.75

кніі дктвчніі

tU5 Пре'м'сре

t7.50 Хокеіі.. Ку«5ок КвніІNf. ma· фІнвп. У іІерерІІі t8.JO ТСН.

ne·

16.00 Сnужба СОІІДіІТСІоКіІ. t7.00 ·Здрастуй, 11орІ Сnіввс

СеІфта. (t5.00 ТСН). t6.1S Гомr. t7AO С. РвІІмвнІноL СимфонІчІм фвитв:sІІ в&есІОfІІ»• 17.55 вДержнІ8 еІчІІВ molo18

n.

І nюдк• Вн нІм nнсаnн. Му:sнчиа

Ceno

.ВурІІІІ ~ nроаомус... РоИ818і11оНІІ nporpeмe.

po8L .ДІМ.

тсн. ІіІван RaвnoL П0111ук11 Істмии•. ХудожмІі тмефіn•м.- 5 с~рІв. t6.20 Ііернстаііи. Днвертнсм8111'. t6.•5 Прем'ср• ІІОкументвп.. ноrо теnефіn~ому. , t7.t5 ІіірІКОВі HOBIIIItt. t7 ..t5 &nокнот.

Tene·

редіІЧіІ :ІіІ ІІКСТамм rnІІДІЧів,

·1

ti.U 3Jiopoi'L ti.JS 'J .caltl fІNІРІІІІ. ttAO 3оnоте руно. , t1.00 Дочке noerL t2.31 CniNc' М. r111n011. tJ.tS Rвртнер. t3AS Фіn..ми р-мсерв

t5.00 15.15

20.05 •ІІА• nредст•вn•с.

t•.зо

t5.t5

· 6.30 Концерт аисамбn10 ·uжокв. 7.05 МуR~тфш.м. 8.01 РІnмІчІІа riMIIICТifiiL L31 ТСН. US KOIЩIItf r

f.U

-

•lnn••·

t7.00

І

·11цТ~І)

наш дім.

нернс.

Художній фіn•м. 23.t5 Вечіриііі вісник. 13.55 НІчкмІ'і тene:san. КІнокоицерт.

6.30 9.00 9.10 9.50

стану.

-14.10 Наш nic -

фіn .. му в0СІИИІ». 10.00 Чемnіонат СРСР :1 футбоnу. •дніnро• - аДикамов (Міис~окJ. 1 ТІММ. 20.0 Не добраніч. дІтнІ 1t.OO Чемnіонат СРСР :s футбоnу, кШехтарв - аМетеnІств. 1 тайм. 21.45 кПрощаикв 3 Петербурrомв.

Вистава.

11.30 ЗіІ JВВДВНИІІМИ МВС. 11.•5 Діnовніі кур'ср. 11.00 lCH. 12.1.S Хокей. Кубок КіІнвдн. Пів·

І

Ро:sсек­ реченІ доку менти ЧоркобиnІІ. t9.00 Актуаn .. ка камере. t9.JO Прем'сріІ документвn .. иоrо

ДИ УКРАІНИ. По ииІкчеииІ Н•чинІf теnезаn.

t

фІn.,м

•Птаz·віщуи». 11.10 Новини. 12.50 На nр·оzениІІ rnвдачів. Ху· дожній фіn1ом аТасминцв остро­ ва Ііек·КІn•.

1 cepiL t5.•J •Кукурік 1 К'•· t6.0 Муn~отмnанорама. t7.•5 Д:sвоин Чориобнnв.

ВЕРХОВНОІ РА·

ВЕРХОВНОІ

t2.00 Науково-nоnуnврикіі

Художній теnе­ фіnІом кМерІ Поnnінс, Д;J nоба·

Каваnерід·

Поет·

nісивр В. Крнщенко.

t3.t0 Новини. t3.15 An• дітей.

На добраніч, дітнІ

21оІі0 НА

nо Поnу.Sоток•. 2 серіІІ. t1.25 Теnефото на :srадку.

рив ВІІСТІП.

Актуаn~оиа камеріІ.

НА СЕСІІ ДИ УКРАІНИ.

= І Е

Ритмічна rІмиастмкв. ФіІ•ІоМ·КОНЦерт кДумІ», У иедіn10 вреиці. Інформ•· ЦіііИО•МJ3МЧИІ nporpiiMI, 9.10 Новини. 9.•5 Неродні ТІnвитм. tO. ts Худоменій відеофіnІом «Пав­

хор•.

8 .NI! 107 (8214)

І

7.30 ].50 8.30

8.35 ХудожиіІ'і відеофіnІом •Пав. no Поnуботоn. t серІІІ. 9.50 Новини. t0.05 Дж. Верді. к1'ревІаТІ». One·

ВЕРХОВНОІ РА·

19.30 -

моиІ·

аНа :snамвх чесув.

НА СЕСІІ ДИ УКРАІНИ.

18.00

ДИ УКРАЇНИ. По закінченні Нічний тene:san. фіn~ом «Вавіnон-ХХu.

ТеnефіПІом кІввн

15

•=

чіст., І. Стеnовоrо. Катерниіис~окІ верети.

16.0 17.10 Je

НЕДІЛЯ,

14

І

Нобеnівокої nремії І. Ііуиін. 16.00 Новини. 16.10 На дonoмorv wкonl.. Твор­

РА·

РА·

СУ&ОТА,

9.00 Художній фІn1ом «З вечора ДО nonyДKIID, t і 1 серії. 11.15 ·сnівас Оnеиа Камбуроп. 11.40 Шкіn ..иніі екран. tt 1111. Ро· nітература.

стор.

3

ка~ :rімнастмка, муn.,тфіnІом, теnеексnрес, цікаві ІJактн, му·. Jика, «Разом одна сім' в•, noroдa{.

сійсІона

тематична wкonao

р.

1991

П'ЯТНИЦЯ, ІЗ

м~n~отфіn .. м,

(rімнастнка.

теnеексnрес,

12

8 7

І

.

Вісті. Іечірив кnке. кКруrnиіі стіn•. К-2 nредставnвс... Не:sаnежиніі коментар. Вісті. Росмузі-мnорт.

9.00 9.30 10.00 10.15

2

серіJІ,

ИЕДШSІ

fS'

Розминка дп11 · ерудит~.

_.._

Ітаnійс~ока

Сві'І' аахоrrпенмх. •ранцу)І.иа мова.

2· рік

НІІЧаНRJІ,

,_._55 11.55

Пори

року.

&ее/ди

про

.

~.Rьтуру.

t2AO 13.10

;Jppoв'R. Нім,цьна

13 45

•Лики

.........

мова.

2

·имnІ•.

рІк ка­

Науково­

. 'nonyПWJІнlii't фіnьм, (ЯnоиіА).

t

серІІІ. . ~ С8ітІ nарми. ДиТІІча rоднна · (3 уроиом

t4AO 15.25

ангnійсьної мови).

t6.25 с&урда моден• npono· · кус.. t&.55 Кnюч да саітоеого рмнкv. 17.25 AJH нар'сри, 17АО Фестиваn• д. -Шостакови· ча. аЗоnотнй · вік•. ФіІІ.,М~ Оаnет.

20.00 .. .до

wІсткадцАти

щІ. 20А5 Вечірик казна. 2t .ОО Ісnанська мова.

І

стар-

2

рік

НаІЧаНИJІ,

2t .30 АнmііісІона ІІІіоІа. І рік · навчаниІІ. 22.00 · &fрнсовкй alno'l!. · 22.10 Авторс.,нf nрqграми А. .: AAocJCIII4. І .. JtfYHOBC' .. KMJ1, аз.10· «П.Оnо

меитаnІі.ниіІ

Пікассо•. ф/n.,м

....... 8080f0.

Аону•

ФІNІІІЧV·

'


8 7

стор,

4

вересня

р.

1991

сН О В Е

ВІД РАДІОНУКЛІДІВ

дИ Н. Ф. КОТЛЯРЕНКО, професора,

'Ідена

асоціа­

ЦІі •Рух аа здоровий спосіб життя•. Стаття бу­ ла опублікована у журиа­

JІІ «Фиакультура и спорт• (.N!!.N!! 9-12 аа 1990 р.). «Найпершою пропонованої

гулярна

дієти

і

тракту.

є

ре­

чітна робота

-

шлунново

умовою

нишк о в о г о

Важливе

гігієніч­

не правило: після кожної дефенації треба підмива­ ти

зону

водою

ном

заднього

проходу

слабким

розчи­

з

марганцівки або на­

стоєм

включати

салати

-

овочів

ції

чер­

капусти,

перцю,

заправ­

нерафінованою

олі­

єю або сметаною і соном ли.мо.на, а також ФРУJКТИ і ягоди: іЗЮМ,

червоний виноград, курагу, ЧОРНОПЛіД·

ну горобину: гранати. яб­ JІvка.

Для дезинфекції,

лінві­

дації запалювальних про­ цесів ясен і горла та об­ валікання міКробів та ві­ русів ротової порожнини слід вранці, після того, як почистите зуби, ре­

тельно

(до

появи

прополосиати

потім

У

піни)

рот

олією,.

виплюнути.

зоні

із

Радіацією

не

підвищеною можна

вжи-

цвітну

капусту,

слід.

нав.пани,

вживати зубчик (без хліба) двох-трьох

щодня

часнику протягом

тижнів

натще­

Овочі і фрукти слід ре­ тельно

мити

і

Добрим і

біла

чистити.

ептеросорбен-

радіопротектором

антявізації

роботи

шлунново-нишнового

ту і особливо Слід

НУ.

тран­

товстої киш­

регулярно

-

каші

їсти

перлову,

вівсяну.

пшоняну, Не їх

є

нвасоля.

Для

ни

греча­

геркулес.

ячну.

Вони

ПОВИННі· бути СУХИМИ, слід ретельно розжо­

вvвати.

Норисні танож сони з фарбуваль,ними піrмента­ ми-виноградний, томат­ ний. гранатовий та інші, а

танож

яких

є

червоні

в

вина.

достатку

в

вітамі­

нів В. С. Е. 8 профілан­ тичною метою їх треба пити

зрізаючи

до

5

шар

три

рази

сталовій

на

день

по

ложці.

Замість

товщиною

нраще

міліметрів. Для змен·

шення

вмістv

нітратів

'

і

но

ПРОМИТИ

дою

і

JООЛОДНОЮ

витерти

ВО·

насухо.

1

тільки

заправляти

після

супи.

Не

сметані

v

маслі ше

радіоантивних

тів.

v

Іtіж

сирі,

з

яно­

Зов­

додатнові

бо

в

є

з

та

·

1

пити

вранці

злива­ вва­

·

жається свинячий жиР. У нього є біохімічний за­ хист

проти

,їсти

і

ввечері

З

порожнинv рота і но~ розчином солі ( 1 чай-

на

ложка

чи

на

склянку

-кухонної

додаванням

глибокою

рівна.

Електротовари: ни,

у нас в

з

у

з гоДИJНІниками і. звичай· ним •способоім, бес~ди і лекци відо.мих майстрів

ний

фестиваль з шахової

номnозиції

серед

школя­

рів. До нас прибудуть аматори шахів з Воро­ незмюї та Ниївсьоої обла·стей, міста 1\JІєва. Господарями «поля• бу­ дуть

с'по,ртсмени

мі·ста

та

юні

Будинку

нашого

гуртківцІ

школярів,

гостинно

їх

· У црог,рамі «Бровари-91», ходитиме з вересня

яні

з~стрінуть.

цього

фестивалю яний nро­ 14 по 29

та

шахових

етJ?Ді.в.

Отже,

защач

сеаНІСи

одно-

і

країни.

для

розв'язува'rи ~

любителі·В

снладні

проnонуємо

два

етю­

З!ВТQрамИ ЯКИ'Х Є О.

Троіцький

Г.

Каспарви,

нають

і

жаємо

успіху!

..

-

і

1 2

бі.лl

почи­

виrрають.

Ба­

шахового Ч·ем'Піон

клубу

на

будь-якІіІ

пюди,

Тож

зі

В

основі

більшості

нуть

тан

фігури,

розмістити

щоб

вони

ли максИІМум своєї чітІЮ вза&'У!одіяли собою.

Нонк.ретні цілі, ПеtJ>едбачає хід 3.

сили, між

плити,

шпалери,

ліжка, столові на­ блоки,

в5, ЗВІОД:ЯТЬСЯ ДО ТО.ГО, ЩОб

якнайшвидше розвитон

фланІГу

ззнінчит!і

норолівеького

і

подвоїти

прямим ·не

що їх СфІ-

одно-

тисн

4.

поки

нападом:

бі.ф

за:11рожуюrrь

С: с6 де

грати

його

ДІ..грати

ходом

Але ·Гроза

ця

є

ще

ходами

Н: е5

5.

пLшака,

можуть

не

· бо

ви­

чорні

відразу

ві­

5. ... Фд4.

потенціальна

обмежує

дії

за­ чор-

жизнь:. общественІЮ-nолитнческая газета. украи.нском язЬІке). Учредителн Брова·рс~ене город~коА н раіІон·нЬІА СоветЬІ народньrх депутатов І(неrк:коА обл·астн. Редаr8'ор А. ВОЛОШИНЕНІ(О. Газета вЬІходнт с 17 аnреля 1937 года. Дни ВЬІХода: вторниJ. среда, пятница, су4бота.

квитки

паступлять

у

день

торгів

«Прометей»

веде

Броварсь~tа

до

~

3.

розмінного

Св5-а4

4.

ГригорІвно!

такІ

Надія

чуіІнІ, Григо·

успІхами

початківця

14

воІіи

а7-а6.

Найенергійніший нонтр­

план. Чо,рні змушують слона або до відступу, або до розміну.

Отже, у білих дві можливості

відразу

довжують ють

щоб

тепер

з

4.

з

і

.no·

сnожмвчоrо

-

редактора

4-04·61;

-

то

МиколаіІовичу

Це

вІдnовІдального

nромисловостІ

І

вІддІпу

заводу •Стріла" висловлюе заводу НАУМЦЮ Володимиру

передчасн·ої

смерті

ІІ01·о

друЖІЖІі

Воподимирівни.

батька

КРИВЕЦЬКОГО

Івана

Омеляновича.

пев­

nлано:v~.

заступника

секретаря

соціальних

покіАної.

І(олектив БроварсьІюГо ремонтно-трансnортного nідпри· ємства висловлю€ щире співчуття водію КРИВЕЦЬКОМУ Івану Івановичу з nриводу тяжкої 'втра1·и смерті іІого

важливо.

з

nрІіІюду

Катерини

застосову-

ідеєю,

з

чому

було пов~язано

(Далі

4-03-76;

товари-етна

НАУМЕЦЬ Катерини ВоподимнрІвІІІІ нисловлюё щи.ре співчуття рідним і бпи:іьким

Копектнв кранобудіІНЮгО щире співчуття працівнику

~ІUЦО

про­

але

Колектив· nраміння ~./ktrо:ЖІІв.спілкІі глибоко сумує при,воду тр•аrічної смерті завідуючої мага·:іино-м сМеблі»

Броварського

чорні

.не

нині.

воно

певною

ним

С : с6 і 4. Са4. Менш ши:рений хід 4. С : с6. що

і

неділі.

БаUJі­

.в7 -в5?

продовже»ня

до

може ви­

ходом

а7 -а6,

13-00

всі роботи ·на високому професійному рівні з відмінною якістю. За довідками звертайтесь по телефону 5-02-19 з 13-00 до 15-00 у всі дні тиж.ня, крім

за

nро­

заnитання:

попередІіі~

з

5-02-19

Мале підприємство «АВІС» візьме на себе

довжеІіНя.

никнути

цікаву, творчу рабату

всі ваші турботи, збереже ваш час й виконає

Нж8-ф6.

Найпоширеніше

зіг.ралн

Т~лефони:

друкарня

осЬ

новими

до нас, і не пошкодуєте.

анту.

них.

4-23-26;

з

Якщо у вас виник~1и проблеми з ремонтом

Квитки для участі в торгах розповсюджу­ ються на підприємствах міста. У вільний

ЖІfття

поруч

шанована

ювІпеєм,

квартири чи будь-якого невиробничого примі­ щення не владайте у відчай, звертайтесь

Заступник редактора В. НЕБРАТ.

буДе).

АДРЕСА РЕДАІ(ЦП: 255020, І(~ївська Qбласть, м. Бровари, вул. І(иївська, 154.

сНовая

(На

ДЕНИСЕНКІВ.

ДО ВАШИХ ПОСЛУГ! Якщо ви маєте намір побудувати будинок, провести опоряджувальні роботи/' збудувати будь-що на присадибній ділянці звертай­ тесь до нас, і ми вам допоможемо.

Аукціон проводиться у великому залі кіно­

вузnового дебюту Цей

дІтеі!,

га­

театру «Прометей» за участю комерційного центру «Магістр». Початок торгів о 12-й годині, Зал для огляду відкритий з 10.00.

Uб·

ч.асно тиск на піШаl\а е5.

Надіє

копи

усіма

· Вас

й хорошу її оплату. Звертатись по телефону: 15-00, крім субо"Ги, неділі.

Всі прибутки від аукціону будуть направ­

свої

ви.яви-

піку,

столяр-тесляр.

лені на благоустрій нашого міста.

Основні ідеї

Обидва суперними цраг­

роботІ,

наша

спавним

У нас ви знайдете

ражні ворота.

УРОК дЕся·тий

центральні пуннти. Білі намагаються зіграти д2д4, протИДіючи чорним ЗДійснити д7 -д5 або д6-д5.

ТИРУ

маляр,

світильни­

Будівельні матеріали: бетонні

ні,ііі

ва­

іспансь.ної партії іДея боротьби за

як

дорога

суботи та ріантів лежить

вітаємо

народження.

муляр,

адресою: м. Бровари, вул. 50-річчя ВЛКСМ. Телефони для довідок: 4-14-68; 4-05-65.

«14-й

довгого вІку, щастя без нІвроку до сотого року,

роботІ,

пральні маши­

люстри,

вересня в касах кінотеатру

світу».

днем

штукатур,

телевізори,

кавоварки,

Меблі: м'які куточки,

продаж

В. АРЧАКОВ, диренто.р бдагодійноrО·

Бажаємо Здоров'я

бори.

твори

класикі·в світово.ї шахової композиції. На Діаг,рамах,

року, -різ­

номанітні змагання. Це і нониурси з розв'язування снладни~

ре,спу,бліІНИ

пнлесоси,

Побутові товари: газові

часної гри альтернативно,

теппом

з

дих спеціалістів з таких спеціальностей: бетонувальник 2-3 розрядів, , - газоелектрозварювальник 3-4 розрядів, агент по забезпеченню, плиточник-облицювальник,

плівка, теплиці, печі для сауни.

Бро.ва­

душевним

діждатися.

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І СЕРВІСУ» («АВІС») за­ прошує випробувати в роботі свої сили моло­

ки, печі СВЧ.

всесоюз·

І

ювІпеіІним

від пюдеі!,

крапель

·До продажу пропонуються:

відібудетьоя

ще

паскавого

шани

nравнуків

kІанІвну

цювати пагІднІ

1'11/ІІОН

Втретє

щирістю

а

MICbi(OJ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ- ~­ ПРОВОДИТЬ 14 ВЕРЕСНЯ 1991 РОКУ ДОБРОДІАНИИ

рах

мирного,

всміхатися,

йодv.

сало.

ВС!СОЮ3НИІ

ОНУКИ.

Копектив працІвникІв вІддІпу робітничого постачання магазину .Ni 38 щиро вітає свою копегу МОСКАЛЕНКО НадІю Григорівну з ювІпеІІним днем народження. Бажаємо Вам, дорога наша наставнице, міцного здоро­ в'я, ·довгих ,1 ,натхненних ,років життя. Нехай ВашІ працьовитІ руки не знають втоми,. а світ па посмішка Ще довгІ роки зустрічає вІдвІдувачів магазину. Легко пра­

ВИКОНКОМ

111·1

ДІТИ.

СІМ'Я

во­

солі

двох

дорогу

ЯкІвну.

Неба безхмарного та ІІастрою гарного, А ще шани вІд пюдей, щедростІ від Доп\ всміхатися,- nравнуків дІждатися.

промива­

ти са

ди)

радіонуклідів.

Безпечно і корисно

неба доп\

свіжо­

вар

чистим

дітей,

приготовлений.

ти.

Ганну·

ЧОЛОВІК,

Чай

тільки

З профілактичною ме­ тою v сильно забрудне­ них районах треба щодня

Абсолютно

вІд

Опьгу

~на­

організму.

варто

виклю­

бажано

щиростІ

обідv).

нинах

народження

СОМ

ювІпейним днем JІародження. здоров'я мІцного, щастя рясного,

сонця, вІку довгого,

сніданку

чити з раціону бульйони та холодець. Перший від­

м'яса

хаІІпІвну з Бажаємо

воманів». що кава затри­ мує радіонукліди у тка­

фар­

дня

Копектив Броварськоі саиеnІдстанцІУ щиро вітає завІ­ дуючу дезинфекційним вІддІпом ЖУКОВИЧ Гапину Ми­

рази

попередити

вІд

бабусю

нисло·

три

після

І

••

ком­

хлібний

-

глюкозою

Слід

сукро­

також

вліткv

таблетці

ГОТувати

ньому

Слід

70-рІччям

маму

кропиви,

н·а день і нвадевіт (по

яловичини. Нраще їсти СВИНИНУ і ПТИЦЮ. Не ре­

шv.

чорносливv.

тv

Бажано обмежити спо­ живання м'яса. особлИво

виця.

з

Хай сонце Вам світить ще многІі піта. Здоров'я Вам зичать онуки І дІти. Хай весни стрічають Вас сnівом пташиним І річка життя иехаіІ довго ще ппине.

перед

аско1 рбі,нову

маслі.

нотлет~;~ із· м'ясного

вітаємо

дружину,

заходи.

приймати

приготування:

сім немає шкідливих еле­ ментів v розтопленому

КОМеНдУЄТЬСЯ

Щиро

нашу

квас а танож редьку і хрін. які треба вживати через 12 годин після

мен­

го. вони виготовлені-.

Ян

-

елемен­

молоці,

во­

ревеню. череди або пот із сухофруктів:

кар­

разів

оріхів.

нv.

вершновому

сотщ

правило

4-5

лоських

--

слід

що в

v

і

за

з'їдати

сном відвари насіння льо­

цього

варити чи запікати топлю у лушпинні.

Візьміть

яєць

я€jШНЮ.

реномендується:

Після очищення двічі бланширувати у ниплячій воді

варених

готувати

щодня

Пестицидів її слід ретель­

Пам'ятайте.

ріозом.

том

Нартоплю слід чистити.

чор­

серце вранщ і через дві години після їжі ввечері для боротьби з дісбанте­

сирих

та

буряка.

солодкого

лені

із

моркви

воного

а

вати

нv смородину, гриби. ци­ булю і часник через ви­ соний вміст v них радіо­ нуклідів. Однак у зонах з меншим рівнем радіа­

із трав.

ІДоденно у меню треба

8 .Ni 107 (8214)

ОЧИСТИТИ ОРГАНІЗ/І

RH llропонуємо вц пора­

ЖИТТЯ:.

редактора,

вІдділу

4-21·34; вІдділІв: nитань 4·02·92; листів радІоІнформацІУ 6-13-91. -

суспільно-політичного

сІльського

І

масовоі.

госnодарства

роботи

І(нївського обласного управління у справах видавництв. поліграфії і . книжкової Адреса друкарні: Київська область, м. Брuварн. ву.ІІ. і(иївська, 154.

- 4-04·81;

Індекс

61285.

Друк

офсетни/1.

Обсяг

!lfJJ/·

кованиА

аркуш.

Тираж

18.675

прим.ірників.

ЗамоАлення торгівлі.

N• 3639.

#107 1991