Page 1

р!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!В!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ІВВ!!!-• ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КР А ІН, ЄД НА RTECSir

ОРГАН

&РОВЛРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMjTETV І ·PAROHHOI РАД НАРОДJІИХ

КОМ V НІСТИЧНО І ПАРТ 11 V КРАІН И, ДЕПVТАТІВ КИІІСЬКОІ О&ЛАСТІ

.МІС.ЬКОІ

Газета

виходить з

квітня

17

3-ИІУВ . А ТИ

НЕ

J 937 року

затримок

гого

госпу сАвангард• знову ltаПОВНИЛИСЯ рОКОТОМ сl­ НОЗбираЛЬНОУ техніки:

ться тих

розпочалася

можна

виця. трав окремих

поля

друга

площах

другого на

зберігання 8 тисяч тонн сінажу при плані 1 О та nоловину необхідноу кіль­ кості сіна. Певну частину цих кормів було взято з неугlдь. які, на Qідміну; вІд попередніх рокІв. ви· кошуються · повklстю.. ' Трави

у, вапнах

пежуються.

центноІ

не

До

ряд.

вони

вІд температури

повІтря. ВологІсть визна­ чаємо в пабораторІІ мІсце· вого комбікормового за­

сіно

першокласне,

сІнаж

Хар­

. радгосп­

стабільного

розвитку

nереконли­

говорилося

з

високої

трибуни XXVII з'їзду партії, прозвучали ці сло­ ва і на червневому Пле­ нумі ЦН НПРС. Накрес­ пеннями партії кормодо­ бувники госnодарства ке­ руються нині у своїй по­ всякденній роботі. Вони сповнені рІшимостІ пов­ ністю виконати доведені ім плани.

Ось

ті,

хто

nрикладом

.

особистим

надихає

това-

гу

трудівникам

тівлІ кормів прийшли чле-

ни шести· комсомольсько-

Білик. комсомолець Олек­

нієвих

суперництві

трудово­ тощо.

механізаторів

створені добрі виробниЧо­ побутові техніка.

ГригорІй шофери

Скок; кадрові В. О. Нриштоп,

І. П. Скок. М. І. Гайовий

та інші трудівни~и.

умови. Зокрема, яка

наnередодні

сінозбирання була вчасно nідготОВJІена. зараз від-

конструкцІй,

деревообробного відно

у

комбіна-

працюють

вІдnо-

І Центрального

! розгорнути j

Комітету­

дієве соціалі­

етичне змага.ння У дванад­

радгосnах імені І цятій п'ятирічці -

знай­

1

І прим11ожити зусилля у бо-

дир В. П. Линник, комі- І чу в експлуатацію важлисар П. Царlка). якІ допо-

вого nускового об'єкта ·-·

маси з дикорослих трав,

річчя

допомагапи сельчанам ви-

но

включилися в зелені

заслуговують виробнични-

'Гисячі

комсомольцІв

трудяться

на

промиспо­

вих 1 сільськогосподарсь­ ких підприємствах, в ус. тановах 1 організаціях Броварщини. Більшість з веде

перед

за

конання

завдань

ХП

суnер­

ви­

nершого

п'ятирічки. де­

монструючи

лінно,

у

дострокове

при

ць<;>му

по

nращ()вати

творчо;

суfо{­

високопро­

дунтивно.

Свідченням цього ста­ ло нагородження бага­ тьох наших земляків по­ чесними грамотами облас­

М. ГРИЩУК, бриrадир тракторвоі

ного

бриrади.

Серед

комітету

ЛНСМУ.

удостоєних

оп~ратор машинного доїн­

ня радгоспу сВеликоди· мерський• Н. Селюк, во­ діІй автобази .N2 2 І. Про­ пакувальник

r.

пластмас

rенпtдря,ду

та,

слюсар-скпадальник

воду

ритм, який nанує на пусколектив

І виконав на 116,7 процен­

заводУ алюмІнієвих буд­ конструкцій В. Щека,

копенко,

свід­

щшружений

npo

КQВОМУ майданчику. План

нагороди водій рад· госпу сБобрицький• А. Чиж,

красномовно

чать

конувати ІншІ роботи.

ЗА СУМЛІННІСТЬ

уміння

в

заводу

жнива. ОсоблнвоІ похвали

вий,

Самодій.

1 лобуд• Звернення ЦН 1 НПРС до трудящих Раалюмінієвих 11 дянського Союзу. Заклик

будівельних ту, які

ПМН-15

магають русанівцям, за І домобудl'Вного комбінату. останні дні червня загоПоказники діяльності товили 15 тонн зеленоІ 1 колективу за перше пів­

з

Микола

ки

колективі

тресту сБроварипромжит-

ДОНу. З перших же днів роботи бійці загонів актив-

сандр Лисенко, водН·ком­ сомопьцІ Григорій Гайо­

яке

алюмt-

будконструкцій

року

камnаніУ,

металургії, пластмас,

світлотехнічного.

щодня Інформує про те, як кожен комбайнер І во­ дій nотрудився за день та початку

М О Л О Д І

Широко обговорювало-

ся в

загонів. Так, бійці загону І ротьбі за інтенсифікацію заводУ сТоргмаш (коман- І виробництва, вчасну зДа-

представників заводів по-

ництві

В.

і'

рошкової <<Торгмаш»>,

них

П.

Ціна 8 коп.

бй-річчя СРСР і с:Зоря•. І шов вЩГук У всіх будt­ Не відстають від них і 1· вельників колони.u Рішен­ їхні ровесники з Інших 1 ня було . одностанним -

П.

Шпильовий,

*

молодіжних кормодобувFих загонів, які об'єдну· ють у своєму складі 113

нІзатори М. С. ГолованЬ. І.

шести

радгоспів району у заго-

лlстичноrЬ змагання. А також бюлетень, який

свіжі

}{

Цього року на допомо-

газети. журнали. ознайо­ І'tfНТися з. умовами соцІа­

Для

.

в

Е С О

ришів по праці на подо­ лання нових рубежів у кормовиробництві: меха­

му

тільки Першого й дру-

-

во

якого

nочитати

зайняв мІсце

воду.

особJuіво сіна, набагато вища. ніж була торік. Усе

методом

є змога

З!t-­

закладе­ кормІв.

за

полі.

тваринництва

господар­

ознайомитися в до.цьово­ му агітвагончику. ·Там же

сушаться на полІ вІд годин до доби, в за­

Тому якІсть них цього літа

для

всією душею кожен

кам. З ним завжди можна

2-3

лежностІ

за

бригада трудиться третіА рік. Механізм його діУ добре відомий робІтни­

5Q-про­

аологОстІ

що

сіна вбо­

ства. І велика заслуга в цьому народних дозорців, групи яких активно діють у кожній із двох ланок кормодобувної бригади. Важливу роль тут ві­ діграє 1 колективний під­

нормодобувники заклали

nеребільшення

кормадобувник

зуємо на частині площ.

господарства

прикри­

сказати,

у

люди

в н·

заправкою

рів і пересувна душова. А щоб пил менше зава­ жав під час роботи, зми­ ваємо його з комбайнів спеціальними машинами. Про вирішальне зна­ чення кормодобувництва

соломою.

ліває

триває

НапереДоднІ

скиртах.

якість сlнажу й

На

масова заготівля сіна. ПопередУ й третій укіс трав на сіно. який органі­

укосу

в

з

ній Удальні. куди возимо їх автобусами. До послуг механізато­

СіІ;ю зберігає­

Без

косо­

на сінаж.

сорту.

і

комбайнів

трав

рад­

п'ятницю

КОМСОМОЛЬСЬКИЯ ТЕЛЕТАЯП

мінно обслуговується спе­ ціальною ланкою. Нема

чуються

У

Вівторок, 8 липня 1986 року

*

к о р м о 3А_ rо ' І в nІІ Пр:умс~~~:мо

ТЕМПІВ

Друга косовиця

107 (7Н~К)

за-

Іппюк

та Інші моподі працІвни·

ки Високу міста 1 нагороду району.

отри-

масними

-

силами

1 на 100

процентів. Великий внесок у за­ І гальний успіх зробили 1 бригади комплексна М. Г. Фокіна, теслярів В. Г. Пилиnчука та арма­ тур~~ик1в Г. І. Аста-

І

пенка.

Л. КРИВОШЛИК, вачаJІЬВВК ПМК-15.

1 І

І1

JLопомаrають

має і вчителькасередньоІ Велико- І овочівн.Іtкам димерсt.коІ .

школи В. Нарпова, яку 1

нагороджено ЦН ЛНСМУ.

Грамотою

.

В. ШЕВЧУК.

·цієї

День у

день

нарощу·

юrь темnи збирання раннІх овочів городники рад-

госпу сБобрицький•. Змагаючись за те. щоб вако­ І нати план їх реалізацп у

Збори· партіАно­

доставляв

випадку на АЕС 1 до ЗО к&tтня

аІДО)'nМСJІ

Прип Ять.

:sCSopи

nартінно-rосnодаІ)сІоИоrо

ак.

.

ділу

члени

родник.

сБрова·

Наша сnІльна велика гор­ дІС'l'ь за тих першИх, хто, знаючи

про

смертельну

ретар nартlйноІ орrанlза· lliЇ НОС'l1ЙНО ДіЮЧОГО бу­ ДІВеЛЬНОГО ЛОУзда N.! 2

небезпеку, не відступив, до .кІнця залишився вlр·

В. Б. ФІпlпчеико; керую­ ча бу дівельним банком •Л. В. ЗІвовсьха; мапяр СБМУ-6 тресту •Брова­

му oбvli'Stзкy. Як в усі ро­ ки важких випробувань, раданські люди. тісно

рипромжитлобуд Л. С. Завадська; пачальник мос­ то;jагОі:у

щенко; трес~·у

таж..

N! 112

В. І. Ва­

rшtовниА Інженер «Тептщятехмон~

n.

Збори

П. Івавепо. прийняли вtдпо­

.rtlдну резолюцію.

'

Звіт npo poбcrt·y аJМ'иву · буде ~адруноD"'ко.

бригади:

r ступив

ним. своєму

rромадянr.ЬК<>'""

згуртувавшись

нав!(оло

рідноУ Номунlстичноr ftapтtt. проявляють Зразки героJзму

ва.

Ми

1

самопожерт··

гордимося

й

тим, щ<.• серед героїв, які

вели 1 ведУть боротьбу з наспіднами аварlІ из Чорнобильській атомній,

НПРС Л. Н. Ого- 1 тонн. стараються і робіт·

Всіх

названих ~ ии_цl

чс~мало

вмх

колективів,

хто трудився героїчно, ви­ явлено високе довір'я -

органtзацlї nід­ та установ ре-

трудо­

комендували трудівників

органlза-

кандидатами

посланців

спужена честь.

освячуєм

цій Броварщнни. І хоч сьогоднІ, як в ро­ ин війни. не sвучить за1\JJИК сНомунlсnr впе­ ред!•. але бути там, де найважче, бійцям ленІн· ськоr гttapдli велить пар­ тійна · честь І совість. Бу­ ти комунІстом значить бути зразяом для всіх І в . усьому. А робота по лік­ відацtУ наслідків аварІї­ це теж ZІередова. Я тим,

партійні Приємств

збирання огір­

30

І ків на ІЮJІЬІОВИХ ділянках. 1 Іх уже здано більше 6

бригади

закритого

грунrrу. яку очолює т.

J.

дидатами в члени НПРС. 1 Риба. Вони виростили а Л. Н. Огородинка · - в ранні овочі і в теплицях. члени НПРС. Висока 1 за- 11І і на полі. ·

І правl!у

ПМН·5 тресту сУкр~rро­ рембуд• В. О. Ваби'І, к~· трестом

.двоч~в

справ ~ н_а_йраН1І.ше в радгоспі при­

працівників nрийнято кан-

бригадир, мулярів

руючий

внутрішніх

по охоронІ. громадського порядку ніс і кандидат в

Украіни

р.промжитлобуд• М. І. ~качеико; виконроб, сек­

місті І вітамінної nродУкції. забезпечував 1 Rр1м того. здали зо тонн

О. М. Шевченко. службу

У обговоренні доповІді взяли участь керуючий трестом сБроsарисІЛЬ· буд• В. І. Ставке8J111; го­ ловний щженер заводобу­ дівного комбінату М. І. Дудар;

та іншої

в

пів Прип яті брав і дlль- І бенко 1 т. п. Напюк. Під­ ничний Інспектор· райвід· 1 розділ Калюка. зокрема.

аМЩ8tІНІt ефектманостt шаnІ­ ТUІІоИоrо ОfАі•ннцтn аисту­ nма nерщкм се~ар ІІіСІоИ•

Koмnapтtf

ків, столової моркви, мо­

Участь в, е_вакуаціІ жите-~1 якими керують г. г. Ски­

аІМСОН4ННІО рІ~ь XXVII :а'і:ІАУ КПРС у nктаннІІХ n!lt"

ФРОдОВ.

Києва

помІдорів. оrІр­

дорожньо-nат- І лодих бурячк~в

ніх справ І. П. М~щенко. 11 рання

no

-v

магазини

безаварійність руху стар- І.ранн:ьої капусти. щина райвідділу внутріш· І Добре організували зби

N80AY

ткау мkта. 3 дonoltfдAIO •Про dpraнi:aaтopcwcy І_ nо­ аІтмчttу роботу nарт\ннкх орrанІ:sаціА 6удіаепьнкнІа

А. .Д.

ніс

рульІ!у службу

5 """"" цьоrо року у CSy·

•Toprмaw•.

визначені· строки. nраців· ники ·госnодарства відпра­

з .перших днів трагічного Іво тонн

активу му11ьтурм

І

робітників водій І. І. Сом. І вили у

господарського

NI"NY

автомашиною

відважних до вступу та

в

члени

НЛРС.

Нещодавно

повним

сказати про бюро

Ножен з цих людей за; на

розповідь.

мостозагону

детальну

Трудівники

.Ni! 112

Б. О.

Сикотюк:- І. І. Сом, Б. П. · Ностюк. В. О. Барабаш

працю~али

безпосередньо

бІля четвертого енерго­ блока. Зокрема Борис Омелянович Сикотюк. як начальниn зміни, керував роботами на будівництві котлована

метрах

актQра.

в

стадесяти

від аварІйного

Сюди ж.· в

четвертого

І вони з

ре­

зону

енергоблока.

І

Місцевим

можуть І активно

себе с.Dова- 1 шефи.

ми відомого вірша:·

міського комітету Ком­ nартії УкраУни затверди· по ці рішення. слуговує

nравом

городнnкам

доп"Ом_а г а ю т ь

Насамперед.

І Броварської фабрики

Із

ди-

Ми чистІ nеред c:oalct10, 'І тячого трикотажу. Протл·

наща,ІІ.ками А 11.11аието10 11 гом останніх тижнів у гос-

І правАу ц10 освкчуєм

подарстві

с:воіми партбі.ІІетами.

трудилося

по

11 50-60 працІвнnків цього Так. цІ люди чисті пе-11 пІдприємства. а минулоУ ред власною совІстю. на- 11 суботи вдвічі більше. щадиамн й планетою. бо lt Відмінно працювали ном· вони не відступили в 11 сомолни-в'язальнn·цl Оле·

трудний час у двобої з 1/·на Найдич, Галина Баско. невидимим

ворогом.

з

І даі Надії

-

Кова;Jьчук і

честю виконали свій обо-

1 Гнатюк. комірник

в'язок.

1 ка

Натал-

Кондрашова та іншІ.

В. ТУГЛУК. І( На овочевих nолях радНа знімку: (апІва ва· r1 госпу від трикотажнянів право) Б. О. Сикотюк, ,І прагнуть не відстати ко·

І. І. Сом, Б. П. Костюк, 11 лективи Ниї·вського комб!­ В. О~ Барабаш, І. П. МІ- 11 нату •Будін.дустрІя» ..; ..J· щеико,

Л.

К.

Огородник

та о: М. Шевченко.

Фото М. Семинога.

11

•1 1 .

числювального

Держплану УРСР.

центру

А. ГАВРИЛЕНКО.


*

2 стор.

8 л11nня 1986 року

КАТЕГОР'ІЯ МОРАЛЬНА==============

ЯКІСТЬ ПЕРШЕ

враження про

людину її одлr.1·.

по

сНОВІ!

сн.1ада&ться Перше вра­

Розnовідає. застуnник чальнина

сипадального

я:tості їі прсJдуІщії. З мо­ єю щ·мІюю nоrо;щвся 1 брнrадир іt0~1СОМОЛЬСЬИD-

вати якість nраці силадальників нам доnомагає

МОЛОДіЖНОГО

система бездефектної працІ. На кожного заведено

женнн

дального

ло

ИОЛеИТИВУ

складальнинів

із

сила-

цеху

алюмінієвих

заводу

бvдівельних

І;онстРУІ:r~ііі .'Іш·вЯк:

--

-

про кожщтив

Володимир

Сьогодні, ЯК ІОНОЛИ, поназник найголовні­

цей

ший. Смн·однІ тільки кіль­ кості недостатньо.

Підтрима.1И Ці СЛОВа f

члени

бригади.

юn,,

.

ного матеріалу обрала са­ ме бригаду Литвяка. ви­ малюю

иільиа

хараК'fер­

них рис з її колективного nортрета. Це одна Із кра­ щих бригад цеху. Завжди. здає свою nродукцію з nершого пред' ЯІ!І11ЄИНЯ. Продукцію відмін.НоІ яко­

сті. Склад бригади не змІ­ нився

з

часу· народження

rr!дnриємства (з 1979 ро­ иу). Досвід 1 майстерність

-

ось

завдяки

чому

при­

йшов до них успІх. Ці .ри­ си насамперед І допомага­ ють

номсомольсьио~моло_..

діжному колективу ЛИт­ вяна виходити щоміс.яЦR переможцем

у

трудоІІО­

му суnерництgt.

ється А.

він

А змага­

з

бригаДрю

Вітрика.

Високоякісно працюють хлопці. За n'ть мk:.яцlв ними

по

пере~rрито

виnуску

продуІЩІ'і на

процента. У порів­ юmнІ з відповідним nеріо­

дом

·но

минулого

року

·пІдвищиласЬ

знач­

nродук­

тивність nраці.

За

цими

цифрами

щоденна копітка

-

робота.

цеху.

сьиої

продукції.

але.

nоиазукль жит.ь воно

глядаємо на щотижневих днях якості. Іх nроводить на дільницІ старший майстер А. І. Годованець.

складальникІв. І тут звову хочу поверн_утися до розмови з членам.н бригади Володимира Литвяиа.

Стали

традиційними

у

Яності.

Вони

збирають

во-технічного ся но

нашу

Коцюби

мовані якості

І

нас

сила­

ручна.

До­

лише гвинtо­

обробка

туючи·ми ходять

часто в

вони

деталей.

чергу

гуми.

хунки в організації вироб­ ництва,

саме

червня

в

тому

nрацювали.

кажуть,

півзміни

ян

-

по­

Вчасно провели в цеху

якомога краще не залиша­

Іх nараметри nраці вlдnо­ ·паспортним

.-

ним.

Така робота

да-

цlлеtЛІРямована дає

Наприклад.

ваrом-1

у

плод.и.

квітнІ

І

тра&нl 99,2 процента про­ д'УКЦlї здано цехом з пер­ шого пред'.явленпя. у бе­ резні 99,4 процента.

Силадальники

за

кІнцевІ

.Одеса. Для рухомого

багато проблем в ньому сфокусовано! А силадаєть­ ся ця оцінна свlдмІнно• з багатьох складових. І ду­ же важливо. щоб бажан­

и.я робітникі' зробити за змmу яиомога бlльше . І.

вlдакль

вищення

якостІ

цІІ•. боротьба щення яиост.і оовинна стати вс.якденного

ремонт.

очищення.

біолоrtчве

промиваии.я

та

Інші операції. які запобІ­

продуи­

1

гають втратам

nродовольчих

rrеуваиню

еантажlв.

Нове пІдприємсТВО . готу-.

ІЮ­

ватиме ДО nереае3еНЬ 500

трудо­

вагонІв на добу.

.

·~РАТАУ).

•.0

Іtд·

ПосліДОВНО Зд1ЙСИІОІОЧИ ·

накреспеннА

.'icta, 18UJЙ0111110Y 1 Maкa­

ня розв'язання житловоt проблеми в краІн!•. В цьому документі визначе­ на

конкретна

2000

дІй

окремрю

до сІм'ю

квартирою

чи

будинком. Сутrввий крок в цьому напрямку_ нале­ жить зрОбити аже в ни­ нІшнІй п'ятирІчцІ.; Колектив тресту сБро­ варнсlльбуд• планує ввес­ ти в цьому роЦІ понад 43 тисячі

квадратних· метрІв

житла.

Це приблизно та·

В. СоловІ08L

(Фотохроніка Р:АТАУ}.

дІю передбачено

на

ІІІ

квартаJІ

поточного

роиу. РоботА виконує трест «Київшляхбуд•, Питан­

торгівлІ на базарах фруктами були порушені в лис­ тах читачІв газети О. Пацири та Н. Дмитренка. Від­ повідь на них надійшла з вlддt.n у комуналІ.ноrо

господарства.

«ЗанІнчення ре~онт:,·

метрІв,

що

населених

пересувноt

.нок

1

nр()іжджоі . частини В)'лицJ

власного

автотранспорту

знахо-

дяться в tюмпетенціі реслубліианськнх органів. Не­

обхідні обмеженн;~ в .цьому плані виконуються (~а­

боронений

рух

автотран.спорr_у на оиремих вулицях

і шляхах областІ. з'їзди ШІ у:збі•tчя 1 т. д.). Продаж продуктів на базарах лоз!Іt•.чяється тільки nісля спецІадьної

веч&­

ром відпочинку. який віД­

'

бувся в двох безалкоголь­ них кафе сlвушка• та сРовесннк•. ЗмІстовним 1 цікавим, багатим на різні розваги,

корисним

·

1

па­

м'ятним ди~ став для юні міста День радянсь­

кої моЛодІ ки

такоІ дум­

-

всІ, хто

цьому

nобував

на

святі.

Л. СЕРГЕЄВА, еекре~ар мІсьІUСому комсомо.пу.

пер(·іоі р1ш ·>.

,

пущено перевищення нор­ мативних строків будІв­ иицтва майже на півроку. затримкою робив бла­ гоустрій, спорудження шл.яхlв та пІд'Уздlв колек­

· Із

'І'ив

СПМК-509.

БудІвельники

здали

ПМ'н-24

квадратних

928

метрів житла у Семипол­ ках.

В.

Комплексна 'й. Понзеля

бригада з ПМК-7

у нашому містІ. вчасно за­

вершила будівництво двох 12-квартирних буднниів для ·працІвинкІв обласного пrемоб'єднання. Інша бригада цієІ ж колони. с.чолювана

М.

h.

.зводити

комуністом

Рибаном, закінчує

у Броварах будинок на 328 квартир. Широка програм.а ново­ будов другого rrІврІччя вже зараз потребує від будtвельнииів трест~· значних зvсиль. Так. !\О­

лектив

П"МК-24

•ує tr'я1'1>o

сrюр~·д­

J(Вtжвартнрннх

буАІUІІdв в радгос.пї іш~нІ ІfІчурІиа. ТруднощІ <~'-•.ЧІ· 1'8DТЬ 8 TUM)'. ЩО З ІНіНН

ия.

на

nунктах

механtзо­

колони

8.

цей же час вони ввели в

вуJІИцях мІста

мІста.

свято

була програма І по здачі

нкоІ

автотрансnорту на окремих

вулицях,.

д.uсі

ки

Питання ремонту вулицІ Днмн:тро.ва, обмеження

на

Завершилось

р; шення

{1айону. РанІше ва З мі· сяці здали п'ять діюквар­ тирних будивків робtтни·

р\·х:;

вав

аамовн••ІІ«

rатьох

заборони

. До вечора тривали маі­ сов! гуляння. пtднесенІJІJ святковий настрІА пану'­

ьроектноrо

квадратних метри більше ааппанованоrо. Добрий слІД аапишипи наші буд1вепьdІІкн у ба·

ня

машинобу~

ними сипами -- на 100.2 nроцента. Наnруженою

1253

Димитрова

·JООрговельного r дування.

програма

забезпечити року, кожну

ратних

район.

Фоtо В. Самохоцькоrо,

руху

з'ІЗ­

XXVII

житла його побудова· ьо майже 18 тисяч квад­

ІСІІрнn~­

Хоч лист І не dув нщу,Іований

пред­

ШЯRХИ .ВИРІШЕННЯ

Перше піврІччя сtпьбу­

СРСР.

ІІІд

ВІДПОВіДНО

СТаВНИКИ молодІ заводів порошковоr металургІї т~

серед моподі по волейбо­ лу та мlнl-футб<іпу, кон-

дІвцt оенаменувапн ваго­ мими трудовими успІха­ ми. Виконано аагапьниА обсяг будlвепьно-монтаж­ них робІт на 100.7 про­ цента. в тому числі влас·

C:OJIЬCU

piloldcd

стадІонІ

новнІ напрями прискорен­

·•u, lldiiiC)':

на

-дlпян­

КвіІ-

бороли

мІста проходили змаrання

пере­

ао-

На

Водночас

мІсця.

ка кіпькість, яку ми по­ будували проткrом миву­ лоУ п'ятирічки.

• ІtдаІІа . eiM't

nризовІ

ло дІяти на станцlt Кар­ пове Од-еської залізницІ. , ЗвіДси відправлено перші відновлені вагони. На ви-

С. ЦОТУРНАК.

результати

завоювали

дом .партІІ куре на при.скорений розвиток соцІ· альноУ сфери, Централь­ ний КомІтет КПРС прий­ няв постанову сПро ос­

ний

. під­

нормою

до

кахL. вони nройшли поточ­

еих колективів.

вбоJІІваmь

.

тресту

Найкраще композиqlй­ но, зІ смаком .оформили в11ставки квітів предt:тав­ ннии заводу алюмІнієвих будІвельних конструкцій, заводабудІвного комбіна­ ту та тресту сБровари­ промжитлобуд•. Вони І

ан­

тнвнlсть його учасників, жюрІ присуднло перше місце команді юнаків се­ реднього професійно-тех­ нічного училища М 4. Друге І третє місця ви­

вІдповІдно nерше, 1 третє аrtсця.

п!дJ'ОТовки

силаду

сокомеханізованих

за підви­ .продукціІ

життя

жено друге

nідеумни

врахувавши

. JИИТЛОВА· ПРОБnЕМА:

ке пІдприємство. що поча­

Miиlcrpili СРСР сПро за­ норіиного

пар­

везень зерна. овочів І фруктів призначене вели­

лося лише Хх б~жанням. Адже. , як зазна..,.ено в щойно .прийнятій поста­ нові ЦК КПРС 1 Ради ходи щодо

ветеран

Цімошинський,

.

трвкотажу.

в

аудиторІЮ

·

ШдвІвши

по­

верхнього дитя­

Чималу

конкурсу.

сБроварисlльбуд• та заводу торговельного маши­ нобудування. Ім- ІІрисуд­

для врожаю

казнии найважливіший. Як

.

чого

Вагони

·май­

простояли.

Яність nродукціІ

фабрики

розбиратися

моподІ зібрав І музичн~ конкурс, різні атракфоJJИ~ якими було багате СВІ/'ТО,

nідведе­

конкурсу І nереможцІв. Кращими були малюнки. янІ пІдготували до свята молодІ виробничники

-

дні

то перепочннку,

без

а nершого ·липня же

сила­

останні

Н.

тивалю МОЛОДІ, ЯКИЙ ВІД­ бувсЯ минулого року в Москві, О. В. Деркач, представник заВоду по­ рошкової металургІі майстер цеху В. Лобода. Одностайними оnлеска-

Майже третина її низь­ кояк-існа. Є й інші прора­

дальниии

І.

делегат Всесвітнього фес­

стосуєть­

білоцерківської

вистуnив

тІї

Це

тиждень зі­

перевірку різальних вер­ статІв. Вона nоиазала, що

дю

Над­

яиості.

ат­

Ціях.

щастя.

та

тlльин

складних життєвих ситуа­

но підсумки визначено

торжест­

піднесеку

квітів

було

не

фізичну витрива­ а й имlтливість#

вміння

·

ознайомлення з

лlтплаиата

все це створювало

присвячений урочистості, відкрив другий секретар МіСІ;>ИКОМУ КОМСОМОлу П. Лиnко. Перед молод­

неритмічно,

низької

на

Після

ВІtставиами

дівчат.

ТеатраJJізований мітинг.

не

деталями.

nершу

ся

до­

за­

-

І

неможливе

ооназували

свою лість.

І ось плакат на nовІтря­ них нулях злітає в небо. губиться в сонячному промінні.

до

мосферу.

підводять

заготівельниии

-

святиову,

член

·

'робити боко&і nритискува­

виконання цього

:рубанка,

юнаків

прибули

во,

Є огріхи і у гальваників. Слід додати, що не все гаразд в цеху 1 з иомплек­

сnря-

Чі на пилах. Це б дозво­ пило витримувати нут рі­ зання 45 градусіВ. Прав­ да. через робітнвкlв ре­ моmно-механічного цеху

які

завжди якісною буває ме­

контро-

планувалося

личчях

працю.

ханічна

на nоліnшення атомІвієвих буДІ­

Х<Jду був на рваний.

-

нього

«Прометей•. де фінішува­ ли учасники забігу. о цій порі було уже людно. Плаиати. транспаранти. виставки квітів сМнр .1 молодь• та nолітnланата «Юність викриває Імnе­ ріалізм •. радість на об­

торкнулося.

ни

пІд

·

по­

металургії

а

-

Комсомольської площі. Тут. біля кінотеатру

нас .во­

праця

Іниоли

вельних конструкцій. Так.

стран

не

Сергій КПРС:

1 М.

заходи.

у травні

"

верт. Спробуйте попрацю­ ваm з ним. важким. &ісім . rодинІ Треба механізувати

КоноnлІ Тут же. на цьо­ му традиційному дні, роз­ люються

але

вся

помагає нам

зауваження.

робляються

ще

даль.ників

Наnриклад. у травні Іх ~ло чот.ирнадцять. Ідеться про здачу кон­ струнцій з другого nред'­ .ІШЛения. За це покарані

..

рошкової

сонце,

малюиlв планети це те. за що веде nостІЙ'ну боротьбу наша ираїна. В основі її- мир, адже без

участь

заводу

курс сНумо. хлоnцІ•. який зібрав чимало бо­ лІльникІв. оскільки юна­

ви­

НИМ ПІДЛИС сМнр менІ•. Щасливе життя .ц•. я всіх

забігом.

взяли

-

nриємств

прогресу.

нього.

Майже

яке зроблене протягом мі­ сяця щодо якостг·про.цук­ ції.

бригади П.

про

якому

мальоване

сотнІ представників усіх трудових колективів міс­ та. Маршрут nроліг від одногQ з иращих nіД­

Чимало сьогодні говоритЬ­

боти за місяць, роагляда­ кожне

в

Прискорення науио-

_

предстаВtJикlв )rtix цехо­ вих служб. 'йде відверта роз~ова про Шдсумии ро­ ється

легкоатлетичним

дівчинку, яка

йшла на середину площі з nлакатом. На ньому на­

Броварів. Торжество роз­ почалося о десятій ранку

будні, зале­ не тільки від

ми Олександр Ма~ич:

ми зустріли учасники мІ­ тингу

широко вІдзначнла 1 юнь

ДІооться своїми ду~Иfі·

с~rлада.пьному 1 цеховІ дні

САМЕ ці слова стали девізом свята Дня ра­ дянської молоді. я~tий

як

робимо відповідні позначки. Наболілі питання роз-

завдання

19,7

їх

Одне !=Лово. саме вони створюють обличчя завод­

спеціальиу иартку, в: ІІІtій

ПОКАЗНИК

зуміло, чому героєм газет­

в

нається П Шлях до замоо­ нина.

НА й rОn 0.8 И І ШИй

--- Зрозуміло, що вико­ нувати свою роботу якіс­ но куди приємнІше, та й настрій вІд цього кращий. Тільки не все залежить нІд нас. складальникІв. UЦо9 читачеві було зро­

саме

у силадальному. ионструи­ ції стають готовою про­ дуІЩією. що :nJідсн почи­

-----------------------

Комсомолець Григорій ВІчевий силадає рами длSJ вітрин. На хвилину вlррк­ вається від роботи:

іцо

• ~ОJІОАІСТЬ, 11(8СТJІ-

Мир,

на- своєї nрац.І, адже розумі­

цеху Володимир Костянтюrовнч Гончаров: ~- Постійно иоитролю-

ЖИТТ••

24-квартирннй буди· у Ве.пикІА Димерцl.

дитсадок на

150

мІсць у·

радгоспі сЗоря•. будн~ок культурн на 400 мІсць·т~

торговнА нівцІ.

центр

Щоправда,

на

у Кали­

остан­

ньому об'єкті не обІйшло­ ся без труднощів. Тут з вини субпідрядників тре­ сту «КиУвшпяхбуд-4• до-

проведєшн;

Ht':.taє на

tю;~,.,,,,)стачаfІ-

Швидкими rещІа~tИ СПСІруДЖ.\Є ДИ1'НЧИЙ са­ ДОН у р;щrоспІ Імені

60·

річчя СРСР на 160 місць Іюлектнв ПМК-9. Sудівепьники роблять все .... 1'01'0, що6 J(ltepl 0114. . 8Ід'ІІПІJfJПІСJІ JtЛЯ ма­ лят у вереснІ.

Достроково планують здати дитсадии на . 90 мІсць у РуднІ та на 160 місць у радгоспі сКраси­ лІвськнА• колективи ПМК-8 та ПМК-24 . С~оруджения всіх цих· та іншиХ важливих соці­ ально-культурних

. об'єктів

першого року дванадцятоr п'ятирІчки якІсно в строк справа ч~стІ на­

-

шого

колективу

1

..

Г. ХАУСТОВ. иа'Іа.'Іьннк виробничого віддІлу тресту «Брова· р~rеІяьбу д"'.


сНОІЕ ТВАРИННИЦТВУ МІЦНУ І(ОРМОВУ БАЗУ

нату

СІВ а

.

UЦорону у червнІ--лиП­

НІ

споній

придеснянських

лугів будить гул косарок, грабок, голоси сінозаготі­ вельників з різних рад-

110

госпів району. рів природних має

тут

і

60-річчя

гекта­ сіножатей

радгосп

імені

СРСР.

Ноли ми прибули сюди ,разом з бійцями комсо­ мольського кормозаготівельного

загону

заводУ

алюмінієвих будівельних t..конструкцій (шефами рад­

'!І'госпу). луг уже скосиJІи.

У розпалі було перевер­ тання, згрібання сіна у валки, тюкування його. Хлопцям тажити

належало тюки

на

ван­

машини

і вІдправляти Ух у Требу-

·

хів;

UЦе не встигли усі рад­ госпнІ

механізатори

снІдати, ЗІЛ ЗІ!-

як сіном.

по­

приУхав Номlсар

кормозаготівельного ну,

заступник

секретаря

, комсомольськоУ ції цеху

тів

заго­

організа­

гальванопокрит-

Володимир

Чайков­

ський швидко організував бійців на завантаження

машини.

щоб

вона

не

простою вала.

ЗакривШи чальник

наряди.

цеху

на­

плодоово­

чівництва радгоспу імені 6Q-рІччя СРСР Л. Ф. Ромашевська розповіла Про те. що керівництво ГОСП9-

дарства належно потурбу­ валось про орrаиlзацlю

t заготівлі

·

біля

Десни.

nолрмки не

із

.

сіна

на луках

Щоб

у

механізми

разі довго

nростоювали.

nоруч

кормозаготlвельниками

nрацює ремонтна служба. Усі. трудівники забезпе­ чені

триразовим

харчу­

ванням. Словом. спрямоване на те,

усе щоб

механізатори

1

доводиться

виконувати

ручну

роботу,

ті,

кому

працювали

високQпродуктивно.

.

'

.

Так. зараз В. П. Ганд­ жа згрібає у валки за

tдень до 50 гектарів сіна.

'

. кормозаготівельного загону. Старанністю, праце­ любством

цеху

Ян Лозанськнй, ін­

женер спеціалізованого конструкторського бюро Павло Брейкін, ·електрик

електроенергоцеху

цеху Олег Бєлов. На рахунку шефів 298 тонн надбаного числі ~ 11 О

сіна. тонн

готовили

з

В тому вони за­

дикорослих

трав.

Хорошо! дУмки про ро­ боту комсомольців заво­ ду алюмінієвих будкон­ струкцій і секретар nар-

тІйної орган{зацlІ радгос­

пу імені 60-річчя ·Г. Я. Нпепко.

СРСР

тру дит-ься

ланка

причин

цього

року

ва­ не­

закритого

грунту.

ланці

Але ж не можемо допус­ тити. щоб він пустував. не давав віддачі. Які· бу­ дуть nропозицІї?

дівників,

серце за ·1Юму

у

яких

болить

виробництво. А

довго

не

засІдали.

Порадилися Лише, як пра­ вильніше розподілити той гектар між собою. Розу­ міли. що навантаження на кожну

тепличницю

узяли семеро найдосвідче­

ніших. Решту

60

залиши­

ли двом вісімнадцятиріч­ ним дівчатам,, недавнім внпускниц.ям сільськоrос­ JЮДарських nрофтехучи­ ли,щ.

-

них

при

цьому зросте, але Інакше діяти не могли. 940 квцр,атних метрів

Одна Із згаданих семи О. В. Шепелява. Про­

тягом шести ·місяців вона домоглася найвищої уро­ жайності в цеху. незва­ новної, обробляла й до­ даткову площу. На кожно-

її

В.

подруга

М.

·

віла, про те. як лодбали у радгослі-комбінаті про зменшення частки фізич­ ної праці тепличниць. За­ доволені робlтнини І тур­ ботою комбінату про по­ Ліпшення їх житл<>вих

мадсьна активність робІт­ нинІв. непримиренність до недоліків. Посилила ді­

умов.

нонтролюють які<:ть про­ дукції, стан трудової днс­ циnлl:ни. На висотІ в ланці й рух наставників. Досвід­ чені робіТНИЦі КОJrеКТИВУ доnомагають не лише сво­

На

комбінаті є

ти.

рисну

молодих

бути й висо­

виїзду на

кормодобувннкtв

придеснянські

ми

з

Добре по­

1

сnеціалісти

Трохимович лентин

ко,

Зуб

та

Васильович

иких

ви

бачите на

:1нІмку.

Фuто

сер­

М.

чезна

НОJНІШНіХ

ронів

реси вимаrають. щоб nла­

дружнос-rі.

неаадо&олення.

члені·в ссолідарності• . срганізацп. яну противин­ ни соціалізму розрахову· вали використати в своїх цілях. є активними

ро ну,

тrвості Інщих членів спів·

це внаслІдок nомипсщ стратегії минулого десяти· річчя. хвиля громадського

Скла.'Іася J(a-;

ЩО

З "і3ДИ

така nраwтн· ПраВJІЯЧИХ

ТІа~ІА соціаJLІстичних кра· ~н nроходт'Ь. як. nравило.

8

ОДНИ і ТОЙ Же ріК.

У

і<'Іиці зими в Москві вІд·

бувся XXVII з'Узд КПРС. Незадовго до найвищого ІФОруму радянських кому­

ні·стів І невдовзі пІсля ньоr·о найбільш насущні Іtитання

.

розвнтку

своУх

нраїн обговорювали пред­ ставники

авангарду трудя­

щих РЯдУ братніх краін.

Це не випадкови·й збіг. СоцІалістична спІвдруж­ ність живе за планом. 1 хоча він не єдиний для ~іх. так як кожна дер­ ~ва сама визначає пер· іпочерговІ завдання своГо {'f;QHOMIЧHOП.J І cycr;l.~~Ho-.

на

п<>чатну

пипия

говий з'їзд nредставuкки

н~родноУ

наС'І'уп

-

народноУ обстановки, з ще однІєю спробою Імпе·

Зрозу·

жИ:ш за рубежем. В усіХ у пам'ятІ·ті труднощі, якІ

nе~нти поля·

кам в останні роки. В ок­ ремІ моменти що ситуація

здавалося. оq.-ось ви·

йде з-під контролю І краУ­ ну буде ввергнуто в згуб­ ний братовбивчий кон­ фл!J<т.

Виступаючи на з'Уздl з доnовіддю. перший секре· тар ЦН Польської- о(І'єд­ наної робlтничо'і ., парт1І

· Войцех

Ярузельський nІ,д-, иреслн·в. що обстановка б~·.r1а дp.:tt.!~THЧfiO BIO!IIfO!Q.

на

йозним загостренням між·

мілою була та увага, з яцою за ~цією подІєю сте­

довелося

паразитуючих

ньому сил коrrrрревопІОцІУ - все це збіглось із сер·

на чер-

зібралися· комунlст-111

Польщі.

таиож

·

ріалtзму -nовернути назад хІД Історіі, використати Пот.щу, щоб підІрвати розстановку сип в Європі,

дестабілізувати

мирний

устрій континенту.

У той момент доgелося вжити надзвичайних захо­ дІв. якІ дали змоrу зах.ис­ т.ити держа11у в!д рознла · ду, економіку -- від роз· валу, а суспlльство -- від

братовбивчого конфлікту. Парт.tя дала широ.І(им ко­ лам гром~щськостІ щоб зрозуміти сутІ.

соЦІІал!стичних PЄZ\V.'Ih1'<tT1

час, анти­

nлав!в.

СhОІ'ОДНІ

J.'

UE'JШ

хоааєв.

учасниками

громадського

життя. Вони перебувають· у рядах ПОРП. в інших партіях краУни (в Польщі існує кілька ,партІй, що

1

які

зелену

1

подрібнюють

.

масу

заванта-

жуюrJ> на трансцор-r. Пер­

ший

виробив

-

зонне

тонн

1320

продукЦіі прИ завданні 81 О.

978.

Значно

перекрили

1

завдання

ее· водtї

М. І'. Бруєнко, І. М. Леr­ иий. В. П. Насич. Д. САХНО.

!фИНЦІШіВ, ЩО JJeЖa'f1, В ОСІІОВі 110JІLТИЧНОЇ СНСТ('М\! соціал:І~му, поруuІе< · ~.,r !і о рм nартійного і держав· ного

Катастрофа, яка мала міс·

М.

нізатори Л. М. Нот. О.. Г. Новаленко та М. Г. За·

другий

ко­

В.

нормі 1О. Не відстають від цих трудівни-ків меха­

вітамІнноУ сезонному

Семииога.

механізаторІ{

Потапенно.

ко. Ноr.шлексом E·З!Jl во­ ни скошукfrь щодня rю 12 гектарів nри денн!А.

Ва·

Хуть­

-

них

І.

Легкий та М. Ф. Марчен­

t•азового господарства Іван

роЗІ»Ітну , cn1JtЬнl l'Н't'Є·

червня

В.

усіма' необхідни­

справу.

Налринінцl

ред

луки

службами.

тонн

4908

ників показали себе май· страми своєї справи. Се­

тове містечко для трудів­

а

Ніро­

закладан­

На заГО'J'Ів.п1 зеленоt продукцІІ немало радгосп­

тут б~·ло обладнано наме­

нування вр.аховувало мож·

імені

закІнчується

при П-!ІаJ1Іі 4000.

•Велнкод;нмер­

ськнй•. 3 першого ж ДІUІ

бІЛЬlUіСТЬ

гек­

ГОНЧАР)'К.

ними вимогами

ПОЛЬЩА: ДО НОВИХ РУБЕЖІ_В ro

В.

У ,радгосnі

І. ОЛЬХОВСЬКИR.

комсомольці

додатковому

корми

ритмічну

перетво­

рюватись у конкретну

на

ня сінажу. Ного заготов· лено за всіма технологіч­

і хлопці беруться до робо­ продовжує

nит

організова­

не -може про

працювали

Енергія

Ві­

тарі.

істину добре розумІІоть у

у якій критикувались не­ радив! сінозаготівельники,

урожайності.

риться. що зони в цій по~ трІбній справі завжди ма­ тим!j'ТЬ успіх . .Не менший. н!:-n теnер. коли склали Іс­

у попі

радгоспі

про

nоnовнен­

ва

П'ятихвипинhа перерва. Знову іцось цікаве розпо­

ти.

щення

копродуктивну роботу.~

відає товаришам Григорій

молодому

ню. але й дівчатам Із су­ сідніх ланок. НайголовнІша СЬОГОАнІшня турбота nраці:&нн­ и!в лідроздіЛу пtдви·

ного побуту механІзаторів

ників

телепередачу.

єму

лро­

Заготовляємо

добре

моглИ залишити його піс­ ля ЗО днів.

вчорашню

.

фІл.акторії, пообідати за пільговими цінами в їдальні. Є тут в цехах і душові. кІмН!І-ТИ прийому їжІ. пІклуютвся в ноле.к­ тнвl І про організацію змістовного та цік.авого

мови

виріши.ци nрацювати дру­ гий місяць у кормозаготі­ вельному загоні, хоча

гро­

віднедавна є О. В. Шепе­ лява. Народні АОЗорці.

можли­

оздоровитись· у

взаємоконтро.'JЬ,

яльність і група народно· го контролю, членом якоІ

Два рокИ тому •Теп­

ВіС1'Ь

Без

наnриклад,

нагадУє

сли

працівників. Все це снрияє хорошо­ м;у вастрою людей. а зна­ ЧИ'ГІ> і зrостанню резуль­ 'Іативвостt їх пр<:І'ц!. 3 ІJО·

інші

1ЮзІю"·

ВІкторШи.а.

А теnер, якщо котрась J тепличниць аІ.дс'rала, до­ nомагаємо їй усtм колек­ тивом. Найвагомішим ·в цій організ.ацп праці є те,

· відпочиНІ{у

ласн робітницІ як одна з найзахоплюючіших сторі­ нок трудової біографії. -· А тенлнчницею ста ­ да, бо nодобається нра·

.....,

менше,

Ольга

що при підряді рІзко зро­

ному будинку, ··-· говорнть О. В . Шепелява.

М 9 «Броварясільбуду•. Ударна будова запам'ята­

Ім не звикати. М. 'Дячен·

Остапенко,

гато

дає

личний• виділив моїй сІ­ м'ї добротну простору квартиру у новозбудова­

введення в експлуатацію найпершого блоку. Вона ж цей блок і споруджу­ вала у складі колективу лересувної мехколони

лаю;~;

цю

--

На сТепличному• Оль­ га Вікторівна т-рудиться з 1982 року з часу

n'ЯТа

- Без нього взаємодо­ nомоги в ланці було наб;

з

'думку. трудівниця розпо­

лектив.

ців бадьорий настрій не спадає. До такоr роботи

комсомОльці,

спілкування

року

підряд.

-

бlльше, що колектив прос­

звисають соковиті огLрки, там ~ рум'янощокі ломі· -дори... Прошу О. В. Ше­ nеляву розповісти про се­ бе І свою роботу, про ко­

все сильніше. Але у бій­

та

радість

то чудовий. НібИ продовжуючи

рослин

ринки, а сонце· підніЬJаЄ­ ться . все вище й приnікає

М. Оліщук

з стоv

nepeйпtna на колективний

природою, хіба це не свя· то -- збирання овочів в час. ноли за вікнами мо­ роз лотріснує? Працюва­ тиму тут і надалі. Тим

ло

ти. Тим часом на луг nриУхало ще . кілька ван­ тажних автомашин. Жар­ ко буде хлоnцям сьогод­ ні. Тим більше, що на небі немає жодноІ хма-

ко,

не

щоденне

Нононенк<>.

двометрових

Хіба

-

Зразково закінчили лів­ річчя у цrй ланці також В. В. Буряк. О. А. Хале­ па. Своє завдання підроз­ дlл усnішно виконав. ... Навіть нинішнЬої теп­ лої nори теплиці мають ДОСИТЬ СВОЄріДНИЙ Ві!ГЛЯД. Тут із акуратно лідв'яза­

·У колективі ланки не бракує nрацьовитих тру­

жаючи на те. що. крім ос­

Мину ло двадцять хви­ лин. і nотужний ЗІЛ з нарощеним кузовом було зt~вантажено та відправ­ лено у Требухів до скир-

_нів за ден.ь завантажують

на· машини

Мико­

ла Опіщук, електрик nре­ сового цеху Микола- Дя­ ченко, рОбітник . тарного

дець

і більше тонн тю-

них від­

штампуваль-

ник заготівельного цеху Грнгорій Остапенко, ін­ женер tнструментапьного

По півтори норми вик9нують й інші тракторис­

40

серед

значаються

гектар

рядУ

докомллектована однією тепличницею. Тобто ніко-.

(РЕПОРТАЖ)

'

му поки ·що взяти на себе

ша

з

чатку

цювати біЛя рослиН. до­ глядати зелень. усмі­ хається Ольга Вікторівна.

му квадратному метрі трудІвниця виростила

бlльше 23 кілограмів раtН­ ніх овочів nри зобов'язан­ ні 20. Усього вона зібра­ ла майже 28 тонн віта­ мінної nродукції при пла­ ні 17.3. Нарі:вні з Шелелявою

риші.

*

року

1986

ІСПИТ НА ПРАQЬОВИТІСТЬ

•Теnличний• В; О.

Осадчий та бригадир О. І. ПРІУТас звернулися до праціаників п'ято'! ланки четвертоІ бригади: - Як ви знаєте. това­

.іІИІJНИ

8

ТОГО січневого дня на­ чапьник··цеху М 2 кали­ нівського радгосnу-комбі­

Повввтьсв запаси

ЖИТТІ•

на неріид до

nідтвердив

nолітиці миру

J

2000

вірність

співробіт­

ниЦІТва

з усіма держава­ ми, незаJІежно від їх су­ спі;rьного ладу. прийняв щ;ограму партії. затвер­

див деяні змІни у партії обрав її

1

статуті керівні

життя,

nостІйне оновл~ннл е,_,,; :,. лізму

на

власній

Інакше житті явища

е:<:.-;

:;;.

сусп1ль ; •.:.·.·лу

в

вининають застою,

тре.;.:•:>,

до

не(;,,;

печної межІ можу1ь стрюв, тнсь

органи.

прорахунків

у соніапьно-еиономічнііі лолІтИІ~І. Ііа порядон дгн· ний постає nитання :- '>··

""''·'.:

економіч:н.;

со­

Перед де.'Іеrатами з'їз­ ду виступив· !\1. С. Горба­

$·; соц1аJ1ЬНі проблеми. :у день вlд'їз,!lу а Вар

чов.

шави

соцІалізму). є депутатами

rацію НПРС на з'їзді. На­

НПРС зустрІвся

сейму (парламеrrrу) і на­ родних рад, ДІють у в.Ід · ·

гадавши npo події недав­ нього минулого. він від­

никамн

роджених профсnілках. ПОРП знайшла . пра­ вильне розв'язання важ­

значив.

одІюго з великих

с:.іврсбtтнича!6ть

бою

ких

в

праві

питань.

між

будіЗНИІtГ~а ·

І

ни'н!шнІй.

десятий числом 11 з'їзд цроходив у дІловій атмо­ сфері, в обстановцІ, ко­ ли маси знову новірили nартії, леренонаюш, у її

.здатності відстоювJ.ти ін· терсси тру дящих. з··!,3Д вн~тачив

завдання.

аJrьно - сконом ! чноr о нитну

ff;t

Н;ІС'!'.\ ~··~і

соці­ рп:з п·л~!,

який

очолював ·деле·

що

fІольська

нри­

за ве бу.1а протестом ро­ бітника проти соціе;л\аму.

Це

бул<~

зrода

з

насю,ш•.-рец тими

не­

nеренручен­

глава заводу

делеrац1·1

з- r:юбі1·

точної

нн

·-

мірювальної анаратурн

сучао;нх

нlдприємств П()ЛМ:и\С;; сто-:нщі. Звертаючись ;J,u них. nін сказав: «Пер<;:кu нан і; ван;hу c.•;yr\' бу ;:;е

Н>'МИ С<Jціалізму на праІ":· ти !(і, -ю;і •І•.~.1нче сприйма ююь fі<J)!тничому

біТ(·:!НЧІ.{Й

ci. Ll·:;~_ t"'i:t ~. :ину:tоrо ·пер і~

CBOI<J і)С17ЬhіВІUИН\' HJ. НС'Ні

'~'·'·''"! сещ.•е-1 :1р ЦЕ

COЦi<J..1hJ!•J' '.

.\.

rma-

Генер:u;ьний НПРС. з но

o;ty. ву

рі~;~ ,·~"

Нl1 . ть

\:~·и:в;1в

j;~.~>.:~,~- -~y.

пістt:l.~ ·~·.:·

;,

ПОДОЛ'lНО.

народ

рубежl

!lО.ГJЬСЬ~~~!Й

:~:ІаС,

;іум!ють

~:і·

ПОJ:L<.:.;;.~.:·.нй r;!дв"сУн

tJ·:ономіч ;. (;>

·,

Г'J3!!іІТ':.· .•

небс:~:зпеч і

_.:.·... ::.

с.r·б·є;\ї.Н·

А

i<PACHIOJB. !Т.-~РС' ,


4

*

стор.

8

лншtя

1986

року

сНО.·ВЕ

ВІВТОРОК,

іІ

І

11

ЛИПНЯ

8

ІІ ІІ

ПРОГРАІІА

11

14. 50.Док. фLпь~и дій кра.tии.

ІІ

земmо

ЦТ

11 14.30 Но.вики.

телесту.

квар­

ІІ 16.15 НОВИ'НИ.

Розnовідають нашІ ко­

ресnонденти .

СторЬІки ІсторІІ. сС'NІ'рш.аt брат (ОлексаІіІЦР УJtЬJfHOВ}•, 17.35 Наука І життя . . В.истуn мtнІстра шляхІв М. С. Конарєва. 1·8 .05 ПрелюдІJ О. СкрябІна. 18.15 АгJ:!Оn,ром : ..сьоrоднt І 38В1'р8. 18.45 Сьогодні у свІтІ.

16.50

11

11 11

~~ :І

Пошта цнх днІв. сЗа тверезиn слос~ ЖИ'ТТЯ•. 19.30 Ноицерт майстрІ'В МН•

19.00

11

ІІ

району, який

зується

ва

скотарстві веде

спеціалі­

молодняк

22

ВО.!ІІ.

Лег.

оолІ.

Лег-

Щоденник

у

свІтІ.

Ігор

доброt

НОВНІНН.

роботи

партгрупи

ДонНДІчормет. 17.10 Те.лефfл.ьм сУ

1 t

мовчан-

ІІІІ mибІІ'Іr..

1 м..-. 1 20.50 На добрасИdч, 21.00 Час. 21.40 сМоnодІ

волокні.

'ЬІІНтІя

.

племІвво­

НА КИІВ

·

голосш.·.

иин

fA О&ІІАСtь

12.00 ТепефІіпьм сАрабеJІ&• (ЧСС'"'·· 1 серІя. 1З.20 дОІС. ТЄJJ4і!ф{Л-. 14.05 'Мультфtпьмв.

14.30 Фра;нцУ8мс& мова.. 15.00 Jl106Irrelllrм бмету. 15.30 Jrpн доброt волІ., 5опеАСЮп

(жІнки!.

С}"ІІІСНе

Без слів.

9.215

І

14.45 .

МалЮнок І фото

НоІІІ

18.15

Б. Горбачевськоrо.

· словом

деои) . 19.55 НовиІfи. 20.00 Іnри. до.броІ

n•pтlfo·

на і nрофсnІnнова арr•­ нІзацІі тресту •&роварк.

118

Коnемтнв

тресту

Час. J.гри доброt ка атJІІеТНка.

nрацІвникІв

•&роварм-

-тр•rІчиоі sarнбenl сина ОІІЄКСАНДРА.

І

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО

ТЕJІЕ&АЧЕННЯ

:.

1~ 10.00 !tОfІИЗИ. : 10 ·~ів=~рr

3

творІв А.

І ~

'1'11!.

16.40 Телеnост И& будІ:ВНІЩТ· _ вІ ДІіІстровськоТ гІДро.

вьsхода:

втори~.

17 80J)8JUI 18G'I І'ОАІІ. СJ>.еда,

JIJI'I'ИIIQa,

с)'ббота.

ВJІ(Іварс'-Ка арунаРКJІ

на СРСР ваю .

цир-

Збірна

23.45 ЩоденИІНк Ігор добооІ вол.І . . ПРОГРАМА

. УКРАІНСЬКОГО

ТЕІІЕ&АЧЕННR

НовИІНН. сУрокв спJ.)Jкуваиия•. ПС1Р'JІРЄТ педаІ'ОІ'а в кtно-­ Д(>JІІУМ'ЄИТІІіІІІітИЦ~. 11 .20 Т~Ільм еХ ронІка одного лІта.. 1 серJя.

10.00 10.20 •

12 .~ ЛюбнтеJrЯм

спІву. НОВНІІИ. 13.15 НІа}"ІООВО - пооуля·РНІИІІ ф~ ~державке СТІі'іІ· ЛЄИ·ІUР.

НО!ВНІНИ. . . 16.1'() ДІІІІ дітей. cKo.Jto6o~. Лялькова ~тава. 16.50 ТелефІ.піьм · сЗуnинІtСь,

16.00

.nриа::луха·Яся• . · 17.05 Концерт пonyJUJpнol снмфон4чноІ

муаІІИИ.

nошани

УІОРв·

Інського телебачення. Врнrаднр опеРІІ/і'ОоРІІВ ма· ШИІНного доrння кon~ny

АДРЕСА РЕДАНЦІТ:

.

П'ЯТНИЦЯ, 1 { ІІИПН" . ЗАГАЯЬНОСОЮЗНА ПРОГРАІІА ЦТ доброУ

.

ч~му~,

Світ t молодь. ФІльм сКточ без nраnередачі•. ,11.30 НОВВІНИ . '14.31> Ноаннн. 14.50 Сільсью rоризоитн. Дом. фШЬіІfН. 15.40 ТеІІефІльм сКІМПtrаи Немо•. 3 серія. 16.45 НоВІІІІR . 16.50 Концерт ХУАQжи\.х КОЛеR'І'ІІВЬJ Монrольськоі Народно! Ресnубліки. 17 . 1З РосUІська мова. 17.45 КоНІІtе.рт естра.дко-снм­ ва

фои'-огр оркестру ЦТ І В·Р . · Наш сад. Сьоrод1іІ у с.вІтІ. сСn·ЛІдружнІсть•. Теле­

18.15 18.45 19.00

журнал .

ЕкрІІІН зa:pyбU!n!oro фІльму ~закон є зІІ!КОи•.

19.30

. (Франція). 211.00 ЧІ1с . 211 .40 ІІ'ІРИ доброУ 22 45

·

еУКр&ІНІСЬ!СІІЙ ІІІноч~. ~·ь•нонцерr,

водІ .

е<РаDСунок- ~ .

І<он.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

10.QO. Новини.

10.30

ВИІРОбкича гІмнІІІСТІШСВ. ТелефІльм сІ Я OДifll з

ИИ:Х•>.

ll.ЗO Та.nаити -твот. УнраІно. 11.45 ТелефІльм сХІровmа одного лtта• . 2 серІя . 12.55 НО81ШН. 16.00 Новини. . 16.10 Recnoкtйиl серщr.

17.00 lloк. фІл.ьм. 17.45 В.-А. Моца.рт. Диверrнсмент.

й

сЕнерrtю задумІJІ в енергію дІ·й•. ЯнІс'І'ь про­

18.00

дукц!.і

л ьвІвського

ТЄВОІ"О J1)eC>.

об' є~St

1.8. ~0 Ф!ільІІf-1\!ОНЦерт

ввут.

•fi'PO~Ва~>ВН

&e<:eJIIК'WO>.

ОО А.кт у&п ьна камера: 19 . Ф5 Сеанс док. 1 · Н&yJ\!OBo-

19

nonynJI'PНIOГO. кіно. На добранІч, дІти1

21'.45

2 1.00

21 40

час.

Тепефtл.ь~

сХро ./.ка

о_..""ого ,,l!ra•. З серІя . 22.4;) Новини. • 11 3АГАЛ~НОСОІ03НА ПРОГРАМА UT І . ПЄРЕJlАЧІ НА КИІВ tA O&IIACtb

8 ОО 8 .20

11-.~ ТеіІефіІrьм

сЛ~.

4 ceplllr. · · .. 13.30 А8то'tр8нспорr:

ара8в-

ла беа ВIIRifl'tМ. сн.ша Сес'І'Р&

14.15

рет&•.. . М~. фІльм, 14.45 Aи'rnlйcwca ~15.1&' Маімина школа. НQ!JІІІІJІ. 15.50,Jrpи nоброІ

15.45

волt.

Вод·

3 бacЗбtрзб'JІиа Ав-

-

АІ-ое~tаинІІ роботн

-

·36фва

Євроnи.

17.00 ІгрІfІ доброІ воnІ. Benoоп~ (трек). ' 18.00 сНа землі КиІ'зсWfІА•. випуск.

cr

18.00 Гвлаоконцерт, · ченнrй 60-р[ччю 30-рАчю Заrреба :

19 оо

НЄДІІІЯ,

9 .ЗО сЧого

І

11~

ГІМІНІІ>С'І'ИК'а. ФL'ІЬМ сКІІнець•.

13.00

ФJ.пьм

серія .

16.00 НОІВІНІПІ. 18.05 КІІиоафІша. 17 .ОО еНезабутнІ днІ-• . П'і4Jt­ да.'Іа. про

18.00 18.45 19.25 19.35

л~ .

Час. Ігри доброІ І!ІОЛ·І. ВІпЬ• и• 6ороnба. Водне 110110. Сnорrнвиа І'ЬІІмстВІС:4. 212.50 Чемпtон81' світу 3 бкJ<8і'б0ЛІу. Чопоаtив. ·. . 23.30 що.- Ігор до6роІ

21 .45

·ВОЛІ. Но~.

213.45

ПРОГРАМА УRРАІНСИОГQ ТЕІІЕ&АЧt:ННЯ

рай­

10.00 ІЮвJІИВ. 10.40 СьаrодиІ -

cees..

сИІІІь КаменськнR. . t•5.00 МультфІпьмн дІІІІІ

День .~ бІмК'И'. Тепефtт.мн ·~• рибие море•. •Цніс·

д.о­

оон• .

11.20 tите.рмуб. 12.15 С·ТОВІІ,рlШ1•.

ІРОСЛІІDС.

Ігри добРоf ІІОЛІ. Те­ ніс. 16.ЗО НОВІІНВ. 16.35 о~ -,.неймовtр-

15.3Q

~а"Іа ~ С'І'ІІІРШОКІ1fоСІІtІІІdв.

13.00 Новини. 1·3 .115 Доброrо вам 3АС)ро8'Я. 3 .40 Циркова прогр&іМL 4.15 сДИвосвtr• . Иоис:труи.

1

··

17 .З5 ТВОрчd

вечt.р

варод­

иого &P'i'R'C'I'& ·ВРС Р. ном­

'Ю;)ІІ НDіТІІН. ...Л~ратурка

nознторао І. Лученка. 19.410 НОВВJІИ.

YifiPВ'ItnD. С. СтеПВКІС­ К~киА ка К'РОІІО·

f1)адщияІ . 1.5 .~0 Село 1 ЛІОДИ. 1в . со с,._ conдм'CiotOL 17.00 Км-р)'СІІН кІІиоеал.

стр)ч рестаерморІІВ, ху­ доЖІПІ'ІС1!8, арх.h'І!Ікторів і журна.nІстtв у Цевt'J)аm.­

иому

буДІІН1fу

х.удожии-

16.20 КонцеР't

.

sа .

J9.CO A'lrr}"&&R>Ra ~19 35 сГермонw . Муан. .

не nоло. Волейбоп. (ЖЬІ­

2<J &Fч:Ж:~т

23 .10 Щодеинюс lrop доброt ПРОГРАІІА УКРАІНСЬКОГО ТЕІІЕ&АЧЕННЯ

......

1а. зо НОВИІИИ . Сту,-.·я с'3оЛОТІІІА ЮІІО· чmо. К$5ка на бепетиІй сцен~ .

дорож

МОІІОДИХ.

11 3Ar.A.n..НOCOI03HA ПРОІ'РАМА UT І REPUAчt НА КНІ8 ТА О.,.АС~

8.00 На ..ф.диу Ol'88dt 8.20 до дИя рибаmсв. Док.

сПо-

у гJІІІІбвиу •tнІе• .

14 .ro м-:жнІJІРОдиа С'І'УдіІІ УТ.

1•5.10

дiniR

ДІТей.

Фіа~~

ф6Іа.ІІ&. РосіАсьІСа мова. С.Грай; ~... ЦроrреІІа . n&І'ОВСЬКОГО тепеба"ЧеИНІІ.

.ФІ­

9 .00 9 .30 10.20

нk:т ясии8 сокtп•. 16 . ~6 КоицеР'І' д:rховоt музикя.

l:l.OO РоЗІІО~ кеші но­ ресn~• 12.30 Ігри добро! волІ. ВІль·

•СК8Р(ІИ· муае1!в УкраІ• 11'10 . І. Каваперtдее.

17.25

сПорrрет М.

Горько~.

17.40 СвІт поеаЯ. нов .

К.

Симо­

18.00 ЧемnІоиа-r ФV1'6ол ~·. сДІt1fІ&мо•

19.45 20.45

С?СР сСпартан• (Кнfв) .

Актуал·ь·иа

роДІІоІ

творЧОСТІ

.

в

м.

КИІВ ТА ОМАСТЬ

. 8.00 NІІКаС'І'ИКІ8. 8 .20 ...що ж це

було?• На­ Уk"Ово-nопу./JІR'І)ииА фІльм.

255020, Ниіаська вбяасть, м. 6ровари, ауя. Киtае~tка, 154.

5-13-tl; аас:т'уnника рt'~кт~. вІМІnІв nр-испоаос:тІ, аист\в І ма• 1-04-81 . •

Квівсьnоrа обласвоrо ynpa.an1Jiм у ~nра tм'к вмавНІщтв, noл! r;~tf І киmКJІ'Овоt Адреса друкарИІ: 255020, КІІ'ІІІСька ou.n~т t. , м. Вровар;r, вул. !\иІвс•ка. 1S4.

боn . ТенІс .

17.00 ТепефІпьм сС-rаека, б\пьІu8 881 ЖНІ'rя• . 18 се­

камера .

ТерноnолІ . По змсІІІІчеин• Нов:и:ии. 11 3АГАІІЬНОСОЮ3НА ПРОГРАМА UT І Пt:РЕААЧІ

НА

на оороn.ба. Вонс.

15.25. Се!.т t мол~ь. 16.00 ІГІрІІ' до.броt волІ. Гаtrд·

8

На добранІч, дІrrн. :н.оо Час. 2І . 40 сСІt!110че поле•. Рес­ n.ублІК'мrське свято на­

торrІвпІ.

а

~1.45 «"І mобо2 . І Ш/!ІИР . Зу· стр:,Ч wай<!УР'• ~ЦТІІ 3 тр:rд\іІІіюі1С&WІ об'.ЄД• нання ~ороШИІ10ВІ"Р8д· тео.,о~. По .ІІаІdнченІfІ& -но

сХроиhса серІя.

12 .<.0

1:".55 Екран

СРсР

ф)І!І'боns·. ~Ш8!Х'І'аР. ~· (ТбіЛІсІ). 2 ........ 2<J.45 На ;'(І)()раиtч, дtтнІ 211 .00 Час.

волІ. 23.25 Новвни.

10.40 ТепефІіп'ьм . · одноrо лtrao. . З 11 .50 м.уль-rфtльм . 112.00 Наука, І час.

радІІ'ІІСЬКОІ

п!сиІ.

21 .00. Час. . 21 .410 ІІ1РИ доброІ вопІ. Вод·

10.00· Нс~RІІИ.

КІІР'І'8

14.55

19.45 cl!ipJm)- крас». зv­ .

МІжнароДна П8ІІОР6118. МультфІльмв. Новини. ф.,... сJІІОбое'» ..

21.00

ВІІ'mЛОІіІІ. В.

·Ие .

м~

'НОІВСЬкоrо.

кому~.

Поетвчна

VIII

и:нІ НІОІЦt)'рС ІІІ. П. Чай­

.

сСек~Іф

сЄра-

15.05 Док. телефІ:п:!Ом сЖит­ тя на аеМІJІІ•. (А1ІглІІі). ·4

Jlla.ntro..

14.30 НОВНІНН. 14.45 СіІІро Ч&ІС А про

к~иожуориа:п

мш...

Таджіfцьного тепебачеи­ ия І ра;дІо. 10.2'5 If'PR' до<!роІ волІ. ВІп•­ иа борсІ'і"Ьба . ВоАке поло. 11.10 сУ спадок D\сиІІ$. Іо ЦІІІІМУ C'Paeotl дружна clll'.n. 11.40 е-Д/Ін всІх І ДЛІІ ІЮЖ· но~. У·роКІІ ексноІІІІ в noбyorl. сСІСІп1.ки кourrys

сШаnіто.

РаНІІ<ова пouwa.

1.1.30 Кпуб маидрШІQrЮв.

ааере-

ФІльИ-ІІОИЦерт.

1.

кІосtс. rо,ІІ;ИІІа-. . сРиб&іпІІІН Сааре--. . 14.00 3)юt'Р•ч• на ра!Д,ІІИсьнІа земп.І. 14.15 Концерт-ва.nьс. . 14.56 ДіІІтячИ'А гуморІІСТН'І-

9.55 Коицерr авсембпю ка­ . ·родного ,-е.нцю сЗебо.о

12.10

ІІИПНR

Час. РиrмІчне г~. · Док телефJп-. , .28-й тираж сСПОР!'ЛО•

11 .00

..

чому•.

t3

1t2 .ЗО М.уозІІЧКІІІА 13.00 cCinl.cWoa

·

дn'ей.

то• .

доброt

PQ.ICR.

даІЧ&І , д:ІЯ

.

3АГАІІЬ..ОСОЮЗНА ПРО.ГРАІІА ЦТ

8 .00 8.40 9.10 9.20

СІНІаіуК'8 • тeJUI·--, ШиІльиа ~: че-

рез. два

'

9.3() Ву-ДІШЬИІ8С. 10.00 Служу ~ІСОІІ,У . COI08yf

во-

волІ .

6.50 9 .00

'

Ноаина.

І

;!АГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАІІА ЦТ Ігор

·

·КОХ81111111•.

СУ&ОТА; 12 JІНПИR

Час . Щоденник

Ігри доброІ

Оі'J>ибюІ у воду.

23.10

19.40

.,

lf·

..· ' волІ~ · Тен.tе.

Во­ лейбол (жІикІQ. ВІп.ьна боJЮ'І'Ьба. 211.00 Ча.с. 21.40 ТепефІ:пьм сФормузrа

на США- збІ,рна І'І'апІ(

Іrри доброІ волІ. Ст~ІfІбки у ВОдУ. 2('. 1"0 Вечtри• ІСІІІ:JК& 2<115 Іrрн доброІ вот, лейбол (ЖЬІ'ІсіtІ. 21 .СО Час. 21 .40 ~ьм .сМЬІtис:.. 2:'.15 НоІІІІІІR,

nрнс:1111. радІо ·1

телебачення

20.00 ~еЧ'Іірн.я каека. 20.115 Ігри доброt іІолІ.

Jrpи доброІ волІ. ВО­ лейбол (жІнинt. 19.00 ЧеМІПЮнат світу 3 бас· НІЄ'І'бо.mу. ЧоповІ.хи. ЗбkІ- ­

8.00 8.35

~риа

-

16.Зб ТеІІефІльм сСтuка, . бmьша за. ИПІ'М'JІ•. 17 . pUI. c6yCrpJч•. . 17.:Ю МуnИФІпьмн.

18.20

І

. С?СР

14.35 КлУб мендрfвиикtв. 15.35 СпhІає МІрей Метьs.

ке поло~ 16.20 ЧемnІd118'1' світу 'НІЄТболу. ЧОЛОВІИ'Н.

на СРСР страл·И.

ІІВС'ЬМWІИИ•

И.SО сАтаиа :~~. фп...-у. . 118уиоао-попуМрииА фіпоІ.ІІ, 1а.оо ІJ"Рв . J{oбJ)OI волІ. воrсс; 114 . фІнв.пу. МО'І'Обоn•

0111е·

-

Теnефони: Р8АаКТОР8 - 1-03-76; вІМlІ!у nартІАноrо ІІСМттІІ - 1..04-61; вJAno•ІAU~oro _сеиретарІІ, віААіІІУ cln~oc:wcoro rос:nоАарства 1-02-12; коресnоиNtнта мІсЦ.8Оf'О ра.

c-r

а'Іад Іdв СРСР.

9.-tS VIII

10.15 Ф~ сМіІІfно•.

КІНІ) . Матч аа 1-е мІсце.

волІ. Бокс. Сьогодиt у свіrІ. ЩодеиІІ'ІrК Ігор доброІ

церт ,

10.20

9.15 І"81НиоІІІІ DOID'I'8,

вода,..

Ігор

9..20 9.55

хорового

13.00

17.45 Екран

з/Ярка Уруr­

23.00

Щ1<кки.

-

211.00 час. · 211 .40 · Ф:льм ..кІІНець•.

212.35

СРСР збLрна США. Ху. ДООКІІ'JІ ГЬf1181СТ-. 23.30 СЬогоднІ у c.вtrt .

Лег-

г!м·н8ІС'МtК8.

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•·-орrеи Вроварскоrо rородсио­ rо комнrета Комм.уюІІСТІІЧеской nарrин 'VJIP68W, ГОІ'Одского и районного Сове'Мв иародІІІЬІХ .аеп:r­ та'І'Ов К'ІІ8Іс1!ой области. (На ...DІ~ком nwкe). РедІШСТОD Е. ФІІJUІЯ.

Геита ВЬІХОАНТ С

ІСІ8'І'бол.

(аІ<ОР·

1 22.50 СьогоднІ v с•~іт!. 1 23.05 ЩодЄ'ІІІfиК Ігор дЩІОУ 1 волІ.

рух•.

19.20 НОІіtКИН. 19.25 Ф'.льм сfСлюч без пра­ . ва передачІ-. . 21.00 Час. 21.40 Іrри доброІ волІ . БаіС­

св\1'1.

воnІ . ЛегХудож.ня

І

RУ І ес:'І'Р&дИ.

діпо• .

локl

·

18.45 СьоrодкІ у cвtrl. 19.00 Концерт арт!ІІС'І'tв

Муакч­

1 10.55 Фtльм с·До6р\ наміри•. nромІІСИ'І'ІІобуА» ВМС:ІІОВ· ІІ \2.15 Програма сБрІІ'І"ерсТІІІОС rnнбоке сnІвчутТІІ зо• . 1 мачаnьнмну УВТК &УРЯ1 1З 45 НоВИИ'И. НОВУ JІеонІАУ П.авJІовичу І 16 ОО Новини. :. nриводу ТІІІІСКоі втР•™· І і 16.10 ГРІІІІО'ТЬ юнІ м~-еинан-

Uии

нвчиА

ІІtІ'Ле'і'КИ'8 .

21.00 .21.40

n ромІІСНТІІобУА»

УВТК

у

шІстн~

18.15 ..Сучасний свІт І робІт.

101.

18.00 сСвІ'І' ·1 МО:ІІОР;Ь" . 19 35 Грав В . КОВТ)'Н

Редапор Є. ФЕДSЦІ.

прості Істини..

старшІ-. .

сТ)'1)(Іоти сІльських кому­

н~. 18.45 СІ.огоАКІ

фІльму .Т8ІКІ

До нацІонального свя­ та МНР: сТ&. що CТ)'JIJIJia 'ІІМ)еЗ I!IIIOD . Кіноог.ІІІІд.

с3ако-

-

иауково-nо­

.

115.00 lllaxoвa школе. 15.30 ТмефІт.м сК.ПІтВR

17.30 с ... До

nepenaчa.

сЗа

Прем'ера

Не~. 2 cephl. НовИІНІі.

Новини. НОВИІКИ.

ковське СПТУ -"' 17.30 сОвято в По•.

колеІfІ'ІІ- .

16.40 16.45

иодавцІ молодІжноІ МО· ди• . Розnовідь про Мос­

Заховався.

друокбИ. · Ви­

Пу~ИІОГО

Кпуб ~рtани!&в. Муnь-rфілJ,м:и. ~JI ДІІіІІфКІ& Й б:ІІИЗЬ-

17 .00 •ПокпикаонюР .

РН'і'ІМlчна J'імн,астииа. Вечtрня назка. НОІіtИНІН'. ЧемnІонат .,Іту з ба.с­ кетбол.у. Чо1ЮВІ.к'ІІ. ЗбІр­

..,у краю Концерт.

фІіп\І.МИ. 9.20 У Cl8l!r! твар181. 10.20 М'ультфІльми.

у

воду .

8.55

волІ .

ЦТ

Стрнбк'И

19.30 20.00 2().15 20.20

волІ.

. 8 .55 Н.аІ)'!НОІІО-поnуляриІ

ЛИПНЯ

(трек) .

800. Час. 8.40 ЩоденНJІІК

8.00 Час. 8 .40 Щодеиннн Ігор DОбРс>І

иа~их

Іt1РИ до.броУ волі. ВеlЮ·

сnорт

І

ЗАГАІІЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

10.45 Хоровод

Мул'ЬтфІльмн.

18.30

серІя .

сСоюз науки і працІ•. Док. фtпьми. сКаnІтан 15.30 ТетефІлЬм Нема. . 1 серІя . 16.55 Новини.

заrибеnІ ноrо син• ОJІЕКСАНДРА. ·.

H8'Jt.

11.15

ІнформаціЯний

!с.nаиська мова. ТелефІльм сАрабела•. З сеu>І:я. 12.15 Проі'раМА ИSІУКОDО-ПО­ ;ПуJt.ЯРН&ИІІС ф\.1\ьмd-в. 13 20 Каtщерт заслуженого симфои~·ного оркестру УЩ>а.Унського телебачен­ ня І· радІо . 14.00 K~onporpaм11,__"~Y свІтІ ДНВО.ВНІЖИОІ Природ,и.. 15.25 Іr.рн доброf ВОJІоІ. Во­ лейбоn (иоtнки.). Баскет­ бол (жDІкн). 17 .ЗО Вперед. орлята! 18.10 ДовІtдкова служба. 18.20 Р . Щедрін. сВНІІ'ІВні частІвки..

фІ.пьм.

ЧЕТВЕР, /10 JIHПHR

И8.

1(1.35 14.30 14.45

21

~.

вІв COI0311'11Dt республік. 11.30 НОВІІІtИ. 14.ЗО Новини.

8 .00 Час. 8 .40 Що.деикнн Ігор доброУ волІ. · 8.55 Док. тепефJпьм. 10.25 10.50

волІ. Во­ Сучасне

· 9 5О 10.2'5 10.55

23.05 Н08ІІRИ:

ЗАГАІІЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАІІА

· ХОДИВ. .

Ч·УДОМ

ж.t.tну. .

212.50

С'J'УП

t

За

17 .ОО Новини ШноеJСІР8В8. 18.1•5 доеtднова служба. 18.30 сМоє ИauJP. 19.00 Іrри доброІ волІ . Ве· . лоспорт (трек) . Водне nоло. . 20.00 Ве-rірия иазка. 20.1'5 НОВИІНИ. 20.20 КоМІП'ютер. 20.50 Доск. фІльм. 211 .00 '<Іас. 211 .40 Телефітом сШукеі!те

п' М"ііборс'І'ВО.

СЕР~,

О&ІІАСТь

fA

ТелефІnьм •Шукайте жІнху·• . 2 серІя.

янос:тt• .

Новини. Lrpи добіроУ л.ейбол (жnmи). n' НІ .ііборсТВО.

17.30 сНауона І часt'. 18.00 ~- Інфо.рмаціІіниR

І

виробннчо-технlчноt

КИІВ

ГІмнас<rІJКІВ. . ДО'К, телефL'!ЬМ.

8.40

'

16.25 1.5.30

За­

tисt.иІ н~ . 1грн до6роІ вол-І. волеАбоп (жІики). Велоспорr. Трек. 20.00 Вечірня казНа. 20..20 РвrvJ.чна гL.....сrика. 20.50 Док. телефІльм. 211.00 ЧІІС. ~.40 ТепефІпьм сШукаА'rе ~- 1 серІя. ~ .ОО Ноанни.

ня

HA

8.00 8.20

ми nеребудови. 13 .ЗО ШмецьJаа мова. t4.00 Ф~ьм сІІ•к 1-ко-дуо­

19.00

комnn~ктацІї &УРІІНОВУ д; ' П. 3 nрИВОдУ -rpartЧ•

сХІ50НІіка серІІІ .

ІСИ .

ВНD~ служба. 18.30 18.46, І:mом-1tО'Вцерт 4Унра­

8НС:ІІО8• nюють rnнбоке сnІвчут­ тя начаnьннку ynpaвniH·

' ПРОІ"РАМА ЦТ І ПЕРЕААЧІ

3устрічІ з О. ГрІном. 2 серІ:я. 1·~ЛЬМ сАрабел», 13.00 Вища ~- . пробле-­

дh'нІ

ТНІСТІв · ес'І'редІІ. 23.10 Новнии 11 ЗАГАІІЬНОСОЮЗНА · ПРОГРАІІА UT І ПЕРЕАА . Ч.І

Фото Г. JІчменьова. (ФотохронІка РАТАУ).

АдмІнІС:трАЦІІІ,

;:\ІтИ!

10.55

JІІІІевнського нонкурсу ар­

ОЛІВЦЕМ І ОБ'ЄКТИВОМ

2

8 .40 Тетеф!.nі>м сШукаі!те ЖІКИ)'• . 1 оерІя. 9.55 М·ультфІльми. 10.25 Концерт хороеоІ музи.

мючиий концерт Ресn)·б.

знімку: старший М. М. Горд~ен­

ков демонсТрує rо ·барана.

ча'Снн·кн... На добраніч, дІтиІ Час. Телефільм е<Хро.ніка OдJroro !rtrao. . 2 с~рІя. 22.50 HOBif'НR. І! 3АГАЯЬНОСОЮЗНА

20.40 21.00 21 .40

науково-nо. ФІльму сГа­

nулярного

!

На 'Іабав

18.30 Сn,ває Ю. ВоrеІІ'ИІСОВ. 19.00 АІК'rу.аль.на камера. 19.30 Ек.ран молоЦИІІС. сСу-

КИІВ ТА ОМАСТЬ

8.00 ГІм:на.стm<а. 8.20 Прем'фа

17 ЗО НароднІ тал.анти. У 1 }8.00 сЕнерrІю задумІв в БолrарІю, Чехословаччи­ " енергІю дІй•. РесУ'Рсозбе1}У.гаюча. технооогtя в ну, Уrорщниу, Румунію. Одесмсому ввроб.ничому у rосподарствІ 24 тн· і об' вдна:юН сКІЮе.Ньмаш• . 18.30 Конqерт трІо банду­ снчІ овець. Широко вико­ рИІС'І't7Іс Унu>аtисьиоrо те­ риставши австралійських ./И!ба- І радІо. баранів, створено uе•­ 19.00 АRТУ&оІІJ>на камера. 19.30 Фtльм · сЛJсова mсив. ядро, .де настриr воввв

t

Д,Имнrrро.ва виробнвчого об'єдиання· сКресноао. МЇЙСЬJ<Вуr\.n:ІІ,n,

еРозмова

одиоrо Л·Іта-.. 5О НООtини .

НА

навіть

станевить у середньому О кілоrрамів у чистому

nІДвиіцеІІКЯ продуиrrивно.стІ nрацІ КВ· ш!Шt'тІ ІМ.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА UT І ПЕРЕААЧІ

Концерт для дІтей. сК'ОмуІН.Істи 00-~. З до·

св~у

продається

вІдправляють

сЕнергІю задумів в енергІю дій•. Резерви

Рвrмtчиа гІrмес'І'ВІt8.

8.30

фИьм сОАяr А/ІІІ дtretь . ЛtrеРІІ'!'У·РИИІ &ІІЬІ!Іа•

1~1

Велосnорт

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

ее-

колrоспам і радrоспам країRВ, а племІииих овець

(Tбln'k:i) .

20.15 Телефі-льм Ro сутt•. 20.45 На добраніч, 21.00 Час. 21.40 ТелефІльм

волі.

1 і6.00 лекцІйио-племіииу роботу. 1 16.10 Вирощений у rotnoдap- 1 16.40 стві

доброї

СьогоднІ

22.45 23.00

вІвчарствІ.,

'

цілеспрямовану

сДИ!И.МО. тайм.

(Тр6И).

молочному

і

Іг,ри

-

ка аrrлетІfКІ&, . І ' область. 1 21.00 Час. 21.40 !nри доброІ •Черво- 1 ка атле'І'НІ(8,

вий чабан• Каланчацько- І

ro

НОІВІИІИ.

20.00

І

• МеталІст•

9.45 НеУ1<оію - ПOD)WII)Ii'lll

10.05

сар.

18.00

ен~ргІю Аій•. Шл.я?СИ nІ.д­ акщеиня ефективностІ виробиІ!Ц'І'ва у колгосnІ ...ЗОря Ж>МУJН!вму. Ново­ архІІ1П'еJІЬСЬКОГО району К~ровоrращсьної обласrt. 18.30 ФL'ІІЬМ•концерт сКар. nатські вІзер~ . · 19.00 Аtwуальна І<'амера. 19.30 Чемnіонат СРСР з

ф~лу.

-

·СТеЦТВ.

11 19.55 І . Херсонська Держилемзавод

ськоrо району ЗакарnІІ'І'• сЬfСОї обJІІ8ст\ М. С. Слю·

nрИІфашають..·.

17.35 Муз. фільм сФ,реска• . 18.00 сЕнергІю задумm - в

11 15.35 Грає Державии·й тет 11рузІr. 11 11 16.20

Імен4 ЮроІ!іе. В·нноградІ:В-

ІШумулюючоІ станц\І, КІиоnрог~ сЛюди

16.55

3АГАЯЬНОСОЮ3НА

ЖИТТЯ»

р\11. еРОGШУК)"8Т'ІІСІІ груn-"< пенфюрер ВоJрьф. , '

17.55 Концерт маІе'І'РІВ ми.,

С'NЦТВ.

19.00 Ігри доброІ волІ . Вод­ не ІЮІІО. Оrри&сн У ВОдУ.

19.45 Веч1рня К&ІІRІІ . 20.00 Ігри доброІ воnІ. Спор­ ""-., r.імнІІІе'І'..а. 8ілІооІІа боІ>О'і'Ьба.

21 .00 Час• 21 .45 ТелефІЛьм 1 t 2 серП.

Друк

Іцек

11J81.

офс8ТВІІ8.

друиовавнй

14.000

сП)'Т181...

~..

арк)'ІІL

1 'I'Jrpuc

npнwpиllld8.

Замовлення )lt

3393.

#107 1986  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you