Page 1

11XJЛImtPl

llCIJC КРА ТН. ЄДНАRТЕСЯl

22і

t

Лауреати конкурсу імені Чайковського

"!ІІІ!!!!!'!!!

.NO 107 (4827) ВІВТОРОК

11

Москва.

ЛИПНЯ

1878 ЦІВа 2 2

"2іІ7

р.

l"5і

2,["71"5

вершили

Такий прQJЩJIII

вашої

со­

KY.DЬТYPBo-MacoBY -

ючоro поко.JI1ввя.

су.

вях

ХХУ з'їзду

КПРС, в.

ваступних поставОIlaХ Цент­ pUЬBoro КомІтету партії І Радянськоrо

уряду

ввзваче­

на широка проrрама Ідейно­ по.піТll'lноrо, pUЬHoro

рІв,

TpYAoBoro,

мо­

ввховаввя . mкОШl­

актиВlзацl'і

фlзкуm.'іур­

ноl, екскурсійно..уурвствчвоІ І оздоровчої роботв З IIJIIIIВ. Цьоrо .піта ШlDJе в шко­

лах

мІста рlзнимв фОРМ81111

В.

учні

поміряються складатимуть

розв'язавия

завдань

десятої

ЧВlIIало

можиа

працІ

хороших

сказати

1

тина»

ВЛКСМ. ТІсні шефські u'sзки єд· вають учнІв Требух1вс"кої середньої школи 3 колектв,

cepe~lx шкШ.

Гоновве завдавна

перервRtсть цесу

без·

-

виховвоrо Про'­

вмІло

виковується в

ко. -

мІська школа JtI 2, - школа .м 7, «Дружба» школа .NO 1.

На розпушуванні міжрядь

Запам'ятається дітворІ з «Дружбн». равок «Разом 3 тобою, комсомо.л», .л1lll.Ьа «ПІоверський саJlЮі', ХІ , ВсесвІтній фестивamo». . ЦІ.­ кав0 пройшла заочна .~ рож помlстах-rероях. у.,.. борІ .Совечко» вІдпочивало

150

чо.лов1к.

ДШlком

СпІльно 3

ку.льтури

СТорrмuп.

1/АВІ.!lАС!l. ЦК КПРС, прагне високоякісно обробити посіви, щоб

-

IUlJlВВJIВ

ввховате.лl

вв.

-

в1йвв

ШадУРОІО, І. М.

В.

сивка., JIКIIЙ очоJПOЄ вчитель

Т8ІІе · Jldт..-" ,ЩО

·лoeJl

на Іе....

po3КJDI1'

......o.lIJI1Iol ~Be .DIIIIe

Десвв. туу вlдпо!lПlll8lOllt, а І Д80. . . . .

Idrb paдroeвc*t зб8pИJI YfII'-

жай. BoВII вобов'.аавс:. ііі· дібраn сіно ... JQIOЩ1 200 rexтap1B, 38I'OIOIl1l'l'll" 250 товв аепевot

би,

3IOpa'l'il

lUCIr NI8

"'ДІІ

t

худо­

8ОДа

_

шеСТJll'elC'1'арвUt вІД 100 'l'OIIII

кож

........ 08U'II8,. а !а· peMObt,=-S_ Т9

Нещодавво мІським

ЙОШІВМ

BIдAIJI8MB

і

ра.

вародної

ОСВІти буJIВ проведені пере­ .Ірки ходу лІтньої оздоров­

чоі

Трудівники .голІвськиЙ»

К8lIIпавlI.

Резу.льтати її

свІдчать, що

в

освовному

В

ку учнів. Що.цеШlО

безпечуються

4000 ЯЩIDdI!tJ

""'0

з.­

дІти за­

високохкlс­

трвразовиМ харчував­ ВIDI, ва належному рівні С8-

JlВся .ва радах

OCBITL

пrко.пах

по вароднlй

Зокрема, в

mdcTa

дeJDCВX

було везвачне

розходжeввJI

в

континreв­

п.лавамв

мІськ­

змевmеRНJI

(ШКОJIВ .Nir 3, .NO 5, .NO 6). ueзцQвl.nыю здlйcaюва.посJl.

З

радгоспу

«Го­

ЦіІ БІльше, кращоУ якості, 3

·великим

пІд­

меншими

-несенням сприйняли рішен­ ня липневого Пленуму' ЦН. НПРС, доповідь Генерально­ го секретаря ЦН КПРС, Го­ лови Президії Верховної Ра­

ди ·СРСР товариша Леоніда

харчуваиня

в

жево буno

в.

n

І в П~.

вожаті, виеаатeJd,

rll.

кухарІ,

.e,ц~

шeфtr-"""'и:;

lІІУЗllE8ТlТИ, . .• ввкв Фlзку.ль"fУРВ: ТаК,·1 вазвавому .вище таборІ JI'DI.

TUЬкa Т. П. Келемевчук за­

вІдУЄ бlб.п10текОю.

.....

за спо;-

~--

У

дих

програмних

документах

'вони

ван1Н{ fr;jPTiї ни,

It IIDIII1жорl'lR1 ведо.піки - в 1'IICfOpU:, осоБJJВВО ТИХ. ЩО CTBOpeвl ва базІ

ro

подовжено­

дня, відсутній CIIopTlDeн-

тар. Про првдбаввя 101'0 нео ~o~~ в першу чеpry QP~4Ul1іаТОRII вlдпочввку що­

~1Ii • Бобрику й lвmвx се·

JIВ.

~ h .пrвIЙВlДПОЧlhlОК IВКМ8р1в. Поставвти ' ева· , ву -тав, щоб піонерські та'.. бо. ., 'І'аборв ПР" 1 вІ_О­ 'IIfВR7 працюва&

зра31.Ю1О.

Щоб .пtтo прШlес.ло дІтям радість

Ba1ilD

ко.лектвввого

.lдпочвв~ ~ працІ.

про

зміЦнення

могутності .краї­

підвищення

народу.

У

радгоспу,

В-Сі радянські ють

своїм

рідній

добр06):'ту

вІдповідь на це

праці-вники

як

і

люди, вважа­

обов'язком дати

БатьКіВЩкні

-про.дук~

Нині

затратами.

Зваживши сво! можливос­

32

ного

центнери зерна з кож­ гектара,

в

тому

озимоУ пшениці -по

38

числі

цeн-r­

нерШ. Землероби ~ли слово 'продати держа'Ві 7400 тонн кар1'оплі, 180 тонн овочів, 544 тонни фРУКТів та ягІд. Твариннкни намітили [ІРОТЯ­

тільки успішно справи'l'ИСЯ з план.ом трьох рокІв, а 11 ство­ рити надИінвй фундамент тої

п'ятирічки.

завдань

тру­

Незабаром почнуться жни­

8500 TOНlН молока при товар­ НОСТі 93 проценти і 330 тоин м'яса. Це дасть ,змогу не

виконання

фермах

"Високе

ва. Використовуючи іпатов­ ський метод, хлібороби гос­ подарства зобов'язалися про­ ·вести збирання р8ки!.х зерно­ ·вих культур ·за 12 робочих днів. Працівники ферм роб­ лять все для того, щоб за­ безпечити високу продуктив­ ність громадського тварин­

гом року вІдправити на дер­ жавний приймальний пункт

для

'IIaHY€

дове напруження. ПОВНИМ ХОДОМ іде заготІвля кормів для громадської худоби .на стІйловий перІод, механіза' тори обробляють плантацlI пізніх культур. Хлібороби готові до виходу в поле.

Ті, вони вирішили одержати нниІшнього року не:менш як

по

на полях І

радгоспу

ництва.

С.

деСjJ-

днспетчер,

.

КРАСНООК, члев

корпуик­

ту rазети «Нове життя •.

НАЗУСТРІЧ ЗНАМЕННИМ ДАТАМ ВИСТАВКА ПЕРЕД ЮВІЛЕЄМ

ПОВТОРВJIНся

!II1ВaТII .цУі всіх. ио вlдпOlll~

eepe~

~ ·1ІІ.0.

розвиток ,сільського гос­

СРСР..

сщ харчував­

. .o-

Л1fВJO роботу'

ший

подарства

таборІ праці

IIJI8IIОUВб . ._р8БIrRа су,.у 15 ТIICn 1Іт ЦJB. .лярІв Be~тrь

Іллrча Брежнєва «Про даль"

І ВI$JОЧМВКУ. JIIaIЙ працює в paArocrd .30JUl». Не ва.пarод­

НИНІ ~рsмвй обов'Jl3Qк партUbulx орrан1зацlй скоор­ ДШlуватв, Об'єднатв і сиря·

-

робrкі.

РЕЗЕРВИ ВИКОРИСТ А ти СПОВНА

Ф.

Костюком.

ВВIfоикому у БІк

В. І. к.up. Це-цlже наме­

9

Фото М. Семввога.

Оllельявев­

му се.п1.

ІОВВХ требух1ц1в ;щ­

забезnече!tе

про­

піоверн зустрlJlВСJII з

ветеранами

,-"ах дІтей а

150

вдосталь

ве.лв чудовий ранок вlдпо­ чввку «Весе.лl уроки». А ПО·

бажаиня ПРlЩlOвати в рІдно­

JIO'IВВапмуть.у табор1 .РО­

було

заводу

eKOH{}M~HOЇ

ввпусlUIIIJUI

тваринництво

На фото: тракторист М. Ф. НАКАЛЮЖНИй та його агре­ гo:r

бу­

в1тарво-r1rlвв1чиl умови. Ви­ JIВJIeнl ведо.п1кв обrоворюва­

rорlчнl

гроJtадське

ЦIUIU fЮЖuвними коренеплодами.

вбачають .новий прояв ,"Іклу-

дарспу дlй08У AOUOllOry. І ведаремно учень MIIICOU Роrач завесеввй ва ~ ву Дошку іІІОШавв, а 23 цьо­

кормових буряків

"'06PШfЬІСий» відзначається тракторист Микола Федосійович ~й. Механізатор виконує і перевиконує дове­ f/b,l fIf6(1аlllЩ втілюючи в життя рішення липневого (1978 р.)

JIIIII

. BBCOВOВPoдJK­

премІй удос-

.

лення дІтей, участі їх у тру­ довІй чверті. .Щороку членн учнl8ськоі брвrаАМ, ucжaa,­ зразки

ТретІх

мІї здобули радяисьm музи­ канти Олександр Ві,НИИЦЬ­ кий та Ірина Медведєва.

(На­

серед­

вьої школи, «Юнь БатьківЩШІН. BeJlВKOДВMepcЬKoї, .Корчаrlвець. КВЯЖВЦЬКОї

усіх таборах створені хорошІ УМОВИ ДШІ праці і .відпоЧШІ­

ючв

нада).

Лаплант

Рішення липневого (/978 р.) Плену.му ЦК КПРС-в 3ІСummя!

вом мlсцевоrо P8N'OЄ.Dy. Тут щороку по-деP8UВOlllY 8ИР~' шуються ПВ'f8JIЩI 03AQp08'

ТВ8ної праці, подalO'Пt rоспо­

Андре

відпочинку «Брвrав­ РусанІвської

ком, І. П. ЛaпmШlИМ, П. Ф.

6О-РІ""

і

Дженсон (США) 1 Міхаела МартІн (Румунія). ТреТІ пре­

таБІр

на особлива, свої ~1.' дові звершeRIUI пloUpIї І КОlІІсом6;Іьцl првс~

-

'радянський

Елмару Других ДІлана

CJIlB

ІІРО

тім проходив· «Твждень С.ла­

зваменнlй даті

Гру берту (СРСР) ,І ОлІlВeйра (США). премІй удостоєні

музикант Михайло Плет­ ньОіВ. Друг.І премі'і здобули Паскаль ДевуllЙОН (Фран-

ція)

жюрі

присудИJJO перші премІУ Іллі

КОМПJlексу ГПО з п.лаваини.

п'ятирічки заслуrовує всіля­ кої Підтрвмки. НнніШня трудова чверть проводиться в Вашій краінІ вп'яте. СлІд cxaaaТII, щО ВО­

itA8e

став

змаганвя

мІжнародне

тенІ­

.СвІтанок»

ської областІ та за гі межа­ мн. Такі ж форми відпоЧШІ­ ку орrан1зоваиі і для сіль­ ських школярів. Патріотичне прarиевня пlд.пітків внеств вклад у

піанlСТіlВ

пiJДСУМlка,ми

ворми

чеРВВIІ у првmкlJIьшп 810нерських таборах оздо~ валося блнзько 2000 дІтей. таборах працІ І відпоЧШІ­

За

скрипачІв

змагання

Євген

си.ламв з

ваcтt.львоrо

пlоверських таборах «CORe'J~.,

В

11Ворче

І

Я.

в~оЧШІКУ буде охоплево повад 3500 учнів. Протяrом

ку буде оздоровЛено 640 учнів, які здійснять 600 подорожей по містах Квїв­

кола Де,миденко Ривкін.

КовбасШlСЬКВЙ, охорону здо­ ров'я Г. Ф. Лисякова. во.лЄЙООлу,

рішен­

тоєю раДЯінськІ піанІсти Ми­

тивну роботу відповІдає П. С. Ковст8ІІ'ПІІІ1вський, за

ва партІя І Радянська дер­ жава постійно турбуються про зм1цвеШIJI здоров'я, rapмовJйввй розвнток Пlдроста-'

'f

сто­

піаністи і скрипачІ. Перемюокцем конкурсу

ДЕП)ТТАтrв ICИIВСЬКOJ ОБЛАСТІ

ШКІЛЬНЕ ЛІТО цlа.п1стВ1fВОЇ країни: все най­ краще дITSМ. КомунІствч­

У

Koвcыкго. . Слідом за слl-ва­ ками та Вlоло~чеЛіСТами за­

.оп.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 11 КВІТНЯ 1931 РОКУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО ВОМ1ТЕТ17 КОUВlСТІІЧВОI ПАРТІІ УКРАІНИ,

МІСЬКОІ І РАИОНВОІ РАД НAl'ОДНИХ

"(ТАРС).

лицІ заtrінчИlВСЯ МІжнарод­ ний конкурс I-меиІ П. І. Чай­

розповідей соратни.кliВi :В. І. Ле­

УкаБІне11і ПОЛї!Т<JICвlти міськ­ -кому НомпартІ'і УкраУни влаш­ товано

ВИІС'І1ЗіВКУ,

75"річчю

з

дня

nРИlCвячену

iВ'lдкриття П

з'їзду РСДРП, який БУ;в підro­ ТОІлений .« искрой. 1 проходив

У БРЮОС8Л! ! ЛоцдонІ з 30 лип­ ня по 23 серпня 1903 року. В

пращІ!

екС'ІЮЗИЦії

В:

'ПR'rа,нням

І.

IВИС,Тa.lJlКИ

Лені,на,

-

присвяченІ

розгортання

руху

ЛенІна як юкладова частина єдиної партії кому.ністів Ком­ за першІ. дні роботи вистав­ партія УJ\раїни завжди була і кн з іВМlщеНИіМИ на . ніlЙ доку­ є _вірною опорою Центрального ментами і ма~іалами . поона. НомІтету RПlРС, !Неухильно йомились ЧИlCлеНllі лект·ори і п,ровод,ила і проводИ!Ть у життя ніна.

ро­

художні

твОри.

11

прооо-гаидисти.

Г. ЛУГОВА, бlбn:lотекар кабlвету по.піт~ оевlти мІськкому КОlllПар­ тlі Украївв.

новки

БОИОВИИ ЗАГІН КПРС

БІтничого .класу, докумен'l'И і -матерІали, що ~ові!Дaюrь про становлення Но:муністичноІ na.ртіУ, створе;ння тюІ 8Ідкрило

ДО 60-річчя navriї УкраУни

лістичноУ

неріВНИц'1lIЮМ ЦИ РИП,(б), В. І.

І у

з'їзду КОМ­ Політвидав і

У.кра'іни .вИЙщла :з дру.ку дру·га КИИlГа «Бойовий загін -кпрс новий етап у paclA4tЬ.КOMy · 1 У видакиІвІдооражеиорозви­ :МіжнародномуробlmичQМУ ру­ TOI\ іКомпа'ртІ'! · У1\Іраїии як бо­ Х08[ H~ ВИlCтаіВцl вміщено ІР­ йового за-гону НПРС, .кількІсні теріали ХХУ з'1'.зду НПРС, 1110- та якLcні -змmи в її склаДі та станову ЦН НПРС .Про 60- структурІ. В Wlизl [Іока'зано, річчя ВелИlКОЇ Жовтневої ooUia- що .створена під безпосереднІм

!ревоЛЮЦі!» ,

зБІрнкн

ленІ!Нську

l'енеральну

лінію.

ВНlсв:тлено неухильне lІІоліп­ шен·ня складу pecnу6лl.кансь.кої партІйної організації, розста­

•.

комуністів

у

lНародн'ОМУ

господарстві, .прийом в НПРС 1110 :респу6лІЦі. Наводяться ос­ новні дatНl про 'з'Ізди Номпартії У.кра'їНИ, розвиток lІ1ервинних l!I-артійних органІзацій, склад вИІборн.их партlйюіх органів 1 партІйних .кадрІв, мережу обко­ Мів, lМiCM~~oмiB, райкомІв [Іар­ тії. Окремі розділи IІІрисвячені Ідеологі'ШІІй робоТі партійних органі-заці'й та партІЙІНОМУ ке­ рі·вництву ма.сов'И,ми органl'за­ Ціями ' трудящих.

(РАТАУ) .


ПРОФСПІЛКОВЕ ЖИ'r1'Я

ЗМАГАННЮ НА ЖНИВАХ­

ШИРОКУ Як

бойову

ДШ зустріли працівники радгоспу «Вобрицький,>

поста'нову Ради

ЦК

Міністрів

ГЛАСНІСТЬ

Активну роботу. по під-

програму

готовці кампанії

до збиральноІ проводить і

срср

«Про дoдaT~OBi заходи по

та

успішного. прове­

дення зимівлі худоби в періоД 1978-1979 РОКУ». Зараз механізатори і кор­ модобувиики

скосить

з

Робітничим

хлl'ба

раДгоС'Пу

на перІод

жнив

заготовля­

рення

механізаторам

не­

=

у

перші

10 днів tJW;й за

.w· .. .....

переХІДНІ

. вручатнМnЬCIt вJдпоSlaНo по 50',і1Ю-н.ар.. червоні 8ИІІіІІе- БО$аНЦI'В

ЛИ, про їх досвід розпові- Д.р

IІ1pelfmьних.

трудівників

обхідних у-мов праЦі, за­ датимуть ,календарі TPY-премІ! :встановлені безпечення техніки безпе­ дової слави, Блйtкавки, кихjюЗМ1IЩJC:

ки,

оргаНіrnЩію громадсь­

кого харчування,

КУЛЬ'ТУР­

ють сl,наж. Із плану 2300 ного і побутового обс~у­ тони в траншею вже <за­ говува:ния під час зБИр8.8кладено 3550 тонн· ВИСО­ <ня 'врожаю зерновнх~. З коякі'сного корму ДЛЯ гро­

умови СО-молот

ЦіaJlістичног~ зМаІ!аКн~ЗО(J 'Т01Uf 'ПіДсуТ.... ки ящкого п~и- аере1Ц $ SЛl­ тяму ься ОДенно. _П~ • на . .вах о.ІІІІІ8Уют& можц~м.

метою

кращої

роостанов­

с·~кра.ни

ЗМ8ІІ'ани-я-., ІІ!Д-

Н'Іматимуть<ся прапори трудової _слави. Кожні 10

гек,арІвоношених хлІбіВ,

10 тонн

-на'молоч!ного і

пе,ревезе.кого

зерна

бу-

денні

в та­

на .косовИцІ зернових­ 15 1 10 карбованців на .піДборі валків },5 l' 10, на' 'ІІеревеЗeRIНі -зерна _ 10 1 7, на перевезенНі січ­ ки - 70 .процентів премІї

КИ механізаf.oр~k на рабо­ Поряд іззаготі9лею сі­ чих !Місцях будуть ПРОJlе­ нажу :та виконанням' ін­ дені збори 'колективу ме­ ших :сільськогоспоДарсь­ ханізаторів. Члени робіт­ ких рабіт адміністраЦія нич-ого комітету разом' з

ДУТІ! ~1дмічаТЬСЯЗ1РОЧ1Са- комбайнера, на ст.ягуван­ ми .иа жатках,КОмба'ЙlНах, !н'1 соломи 10 1 5, ,на

радгоспу

і ВрУ'Чеикя механІзаторам. ..11 буде !Проведено на за­ як1 ,найбільше 'Вl,iзиачи- ПJlI)НИХ з60рахмеха,нІза­

мадського

тваринництва.

.

значну

увагу

членами

rру.пи

народного

.приділяє підготовці. до КОН'І'ролюпроведуть ог­ найВіДПОВідальНіШОГО . пе­ ляд-конкурс підготовки ріоДу в роботі хл:БQро­ дозбиран:н.я врожаю ном­

бів збирання З цією метою всі

автомашинах. навантаженні 'Умовами соціалlСТJtЧJiQ.- 10 1 5.

го змагання

пере".

'

фік

виїзду

автолавок,

культмасова

а

виїзду

соломи-

Видачу -всіх -видІв пр~­

ли,сь на жнивах, грошо- торі;в у день вих премій. Безпосеред- Ж!ffив.

хлібів. байнів, 'ІІОЛЬОВИХ CT8JН!B і 7 КОМ­ токів. Побутова комісія иьо !в .ПОл.іа60 на току будуть вивішені ст1иftlвбаЙНіВ, що будуть прац»­ робі'l'НОМУ розробляє гра­

вати .на ЖНИljах, поставле­ ні на лi:Riйну IГOroв.нOCTI,

Підсу,мки

закінчeJllНЯ

соціалістич­

.ного змаrания mдвoдити­

КН, зі вких ,розпо,відати- ме ланна, яну очолює го­ меться .аро ДOCВj,Д пере- лова робітничого комlте'MO~B

ПEflIМ

у Трудовому су- ту.

'механізатори закІнчують пеРИИЦТ:~I, 11 в щоденниостанні приroтyваии~, JI.I:I" агі'ТКУ льтбригади безпосе­ IІ1робовують, воста'ИНє ~. реДНЬО до збиральних аг­ .ку ...;... ,.процеВт 'виконання денного 3aSД~ння 1 розревіряють технІку. регатів.

Мір rpolDQвoI премії. Iipl~

О8 у., .. · ~

на плlЦl

аДМіНістра- 250 .гектарів, 'ТО ві-н, xplit

комІтетом ти на ЖНИВах,

І

роботи. Якщ.о, нап=,2і в перші 10 AНbt .

ц!ією радl'OCПУ розроблені щоденної lllpeмlї, одер­ і дооедені до тих тJ>yдiB- жить додатново .50 цpdO_ НПРС і ПРОфС:Пlлкова органfзація. .никl.в, хто буде ,прl.tцюва- вапфв. и.омбайrirер за аа­

забезпеченню збирання ,розроблено план роботи, врожаю, заготівель сіль­ иим передбач~но прове­ ськогосподарських про­ дення засLдання робіТКО­ дуктів і корМіВ У 1978 му з 'nита<иня .Про -ство­ роЦІ

Разом

ПРИМІРНА ТЕМАТИКА БЕСІД

щоденних /Премій перед­ бачено також npeк1JOваи­ <ня людей, шійнятп ва жни~ах в перш1 10 ~

.

М. Є)tАЛЬКО, ronoвa роб1!вв1Jрrо коlІІтету ~CВ1.lIКВ: рад_

~.НоБРВЦЬJOlЙ ••

......

их

_ ~еНIIffI ~'. -, ЮlРС _у

о

р., .1·р;.\ 1

'IQ1РС-

Плeв)'llУ

цК

РШІeвIfJI .~ (19'18 р.) ПЛ~$lУ цК кnPC сПро далЬmtdt РООВИТОи сlльсьиого гооподар­

ст:ва СРСР.

У життя.

-

ДqaoB_

~oro

секретаря

ЦК

НПРС

70s. Л. І. -~. . . . ПленУМІ ЦК ІКПРС 3 ЛШl'НЯ

. ' ..'. . А lPOзвитои сLльсьиого гос­ ..... -;.. .,рар.на політииа ларті! в дії.

19f8poq

nG;OpcтJjIa С ТретІй

удар'ИнА

ріК

л' ятирlчии -важливий

етап у а~КОвaвиlнаиреслеиь XXV -з'їзду КПРС по зростамю ,виробництва 'зерна.

.

Постанова цк IItПРС 1 Ради МінІстрів СРСР ':Цро дoдaТltoBi заходи по забезпеченню збирання врожаю,

,заготівель

сіЛЬСЬИОl'ослодарсьиих

,продук­

'l1iв і кормів У 1978 році та успlшноro ilIроредения ЗИМіВЛі худоби в період 1978/1979 pOK~. КОН­ крет.ва !П'porpaма дій сільських ~рудівникІв. IВорот"ба за врожай слрава 'всенародна. Жнива В8;ЖЛИ9Ий етЗilI у боротьбІ за 9рожаЙ. Іпатов-ському всюдне

методузбираиня

врожаю

по­

-

-застосування.

Зібрати врожай у наЙRоротші строки і без втрат

.....,.

,важливе

.народногосподарське

Дбати про високі темпи,

.

завда·IИІЯ..

вІдмінну

якість

роБІТ

.

на жнивах повинен кожен.

Виконати план продажу зерна державІ

найпер­

-

ший обов'я30К ХЛіборОба.

Ініціативі передових районів республши вийти року 1110 валовому збору зерна·.на рі'ВЄНЬ 1980 року - широку підтримку хліборобів. Досвl.д -жнив-77- жиивам-78. Прооресивну органІзадІюзбирання врожаю в

цього

котне ~дapcтвo.

Намолот з котного поля

.на рівень контроль­

-

ного.

,Висока '!'рудова ДИСЦИ!ІІл1иа І організованість

-

запорука успІху на жнивах.

СоціалІстичному -змаганню .на тнивах БО'Йови­ тість t широкий розмах. . Передову .технологію, прогресивні методи май­ стрів усім механізаторам. Досвід передовиків О&нив кожному агрегату,

ЗРОСТАЄ СПІВРОВrr.Rицтво Розшиf11QЄТЬСЯ економічне і ІШУ1СО8о-тех­ нічне співробітництво між СРСР і Австрій­ ською Республікою.

кожному за,Гону.

На nаnерово-целюлозній

ВМіЛо і IjИСОКОПРОДУRТивновикористовувати тех­ ніку.

фабриЦі «Лей­

кам-Мюрnталлер» ЗМОНТQвано доставлене з

РОЗДіЛЬНіЙ технології Збирання врожаю

СРСР устаткування для відбілювання це­

люлози (ііа фото). ЯК

свідчить

директор

Ефективні<С1'Ь двозміююї ніки.

цього підприємства, радянські башти з ти­

виробництва

і

збиральної

тех­

'1;QріЮго парку.

кращих у світі, оскільки вони мають доско­

теJfНОАогію

роботи

Забезпечити чітке 06слуroвування ,маШИННО-'1'рак­

тану можуть бути віднесені до числа най­ налу

.зе-

-

.

лену_ вулицю..

Опориим .пункта·м

і

базам 1110 обслуговуванню

технік,и иа жнивах безперебійну. роботу. Цінити иа -жнивах кожну -хвилину робочого часу.

відпові­

дають усім сучасним вимогам науки і тех-

Працювати С$ез порушень графlна J1Шив. Закрити всі канали втрат урожаю турбоТ;і котного хЛІбороба. Токовому господарс.тву -зразкову організаЦіЮ

ніки.

(Фотохроні~а ТАРС).

робіТ.

ЗА ЛИСТАМИ ЧИТАЧІIJ ВДЯЧНІ ~ЧИТЕЛЯМ

:піонервожатої о. ної.

l.нюши- CJlIд. долати ще 1t те, ЩОк~анщь. Довелось ВУЛи!цЯ не освІтлена: А непотріб 1ШКННУТИ. Оце

Було б дуже добре, ЯК- -над будинками би такі .табори дІяли про- ,неЗРY'lнІсть

тнroм всіх лі'fН1X канlнул. Вольтна лІНія.

Ваnив П1_ к1 ~J~Па,цсь ,

Ми, батьки учнів мо:-

ще одна так купив.! високо-

Чиuе MO"""'~ 3 д"'''''о......."'" "'.. мооою відповідних органі-

с.

П

О. СТРОКАЧ,

JввaJI1д вl_.

iДJIісся.

ЛОДШИХ класів міської Скахув, уториа. ЗаЦіЙ позбутися хоч би А СПРАВА НІ 3 МІСЦЯ середньої школи ом 3, ВУЛИЦЯ частиНи незручностей? Я працюю в радгоспІ. щиро вдячні колек'l'ИВУ 3 еНЕЗРУЧНОСТЯМИ. С ШУТОЧКІН Маю земельну лрн,са.днб.педагогів !ЗахоiJ'OШY орга- Жюелі 'вули, ці СадОВОї О ПЕТРЕНКО' ну ділянку. Біля городу ;н!зацію роботи шкіЛЬИОГО в будь-ЯІКУ погоду 8ідчуж~ет ВУmIЦl:Знаходиться водосuчИИй lІІіонерського :габору. вають П: 'вплив на .собі. . ЛІ<Ж. Протя:гом року, виНаші діти за цей 'мі- Коли йпwrь ~ОЩі,. на на-

снць змі тт ....,. потрапляє з ч;ніли, багато дІ- ші будинки зналися нового з поІздок

.

.

-в .музеї, КУЛЬТПОХОДІВ кІно, театри.

ОЦЕ ТАК І(УПИВ' 11... ТІкаючи через верх, в "680 ro,nn.n ."",,ла Люк же Пf\е в Н"'-

Я придбав.:;

ніло-

"'~"'''''''''.

....

У дороги чимало болота - грамів брикету на .cTaJЩLI спраВ1Jост і. дорога ж .не заасфаль'l'О- Бобрик. Навантажили на- ЮЛЬ1Ка разів зверталавана. Неп кращу - е ій в суху вантажУ'8ачем, п-ривезли ся за допомогою у викон-

Особливо хочеться від- погоду: ' ро жджи траНС- додому. при вивантажен-

значити материнське теп- шорт

ло

і

турботу

(проходить

машин Іні ВИЯВИЛОСЯ, що полови- ком сільраДи. Та справа

вчителів близько 70-80) ст.ворює на при.дбаІНого ,палива _

О. Г. Хлопчур, Г. Ф. По- стовпи пилюки, від яких сміття (щебі'н:ь, пісок).

ні з Micц~. Як бути далі? ДОПОМОЖІТЬ.

,максимально механізувати вироб.ничі процеси на

збиранні хлібів і заготІвлі кормі'В. Посилювати шефську допомогу селу.

Забезпечимо дострокове вигoroвлен.ня та .поставку збиральної техніки колгоспам і радгоспам!

ВіД ВИСОКоїЯКостt праці КОЖ!ffого -

до високої

ефеКТИВНОСТі праЦі колективу. Кожен день жнив - ударний. 'Учасн,икам жнив _ !Зразкове хультурно-пооутове

і медичне обслуговування. Транспортним засобам - найвищу ефеКТИВ~lСТЬ роботи в період 'збирання врожаю . ЖнИВНИМ вантажа.м - швидкісні рейси. Зразково організувати -роботу ХЛібоприймальних пунктІв. дбати про корми, ян про хліб.

ПовніШе 'використовувати всі резерви і можли-

вості для Н8J1'ромадження кормових ресурсів.

евоєча~но проведемо 3а:Готівлю кормів на 'Всіх площах <:ія'них трав, IПриродних луках 'Та lнш.их діляиках, що мають травостІй. 'ПіСЛЯ2Rнивнl посіВIl _

важливе додаткове дже-

.рело нагромадження кормів.

Моральне

1

.матеріальне стимулювання lІ1.раці на

зби~ан.Ні врожаю.

тапенко, О. -Мол .Барабаш, важко ДИХНУТК .не лише Г. ТАРАН ективна П""'." ян02RНorо _ запорука -зміцненГ И ХОІби Д Воз- 'На !Вулиці; а й ІВ кімнаТІ. Гроші заплатив за '1'0, ~~ i ____ ~ ~ До ~ ~_ вар ____ 5 ________________________ .____________ • ______________________ __ іНЮк, ·Н. П.'ГолУбо~ської, всього -сказЗ/ного хорошої якості - 31, с. Ди.митр~.:. ________ ~~~~г~~~1 ~~~~~и.:

=____ ______ _______ _______

__________ _

~----~-----------------_-_-

СЛIJ1АМИ НЕНАJ1РУКОВАНИХ ЛИСТІВ .Жвву .я в Капті, а вирlШма пошвтв обиову

в

Броварах.

Мамі

не IIRXОДВВ уасе вирІб НІ моїй а ДOBI'JIМII (JIК замовля-

·також захотlnося дещо пошвти. Прийшв Із за­ MOBoIIeннJIМ в

11 ву

ательє,

що

районі житnовоrо масв­

«Торrмашу.. Добросо­

вісно ходнв на прим1рив (меиі

ДОВОДИJlОСIi

наші заУВlUSe&JIJI 1уП одну катеroрвчву вІдповідь: ене подобається·, можете скаржJl'ПlСЯ, а грошt Із своєї кишенІ внкnа,цати не буду. Коротше кажу'ІІІ, Із ткавввв' ДJJJl бпузв

щоразу

приїздити Із сепа). Аnе 'ІВМ бвжче справа ПІД­ ХОДllла ДО KlвцJI, тим чіт­ кіше вимаJJЬОВУВ8JlllСЯ не· дотки поmвття, тим на­ пруженІmвміІ: ставав на·

2

стор.

'Іайної ·IIPBcкlJlmlвocт1 замовввць, їх неввl1JШDIОСті,некомпетентиості. Xo'l, за ішив . СЛОВ8lIIН, пра-

цІвввквспужбн сервісу зробlШll. все ДJIJI ввсокоJlJdсиоro виконанвя работв. Ншв місяці. І ніхто

аа), ні 3 воротквми рува.. ВІ з ате.пьв, в. з ршовами - так ДОldрuвся І буткомбІнату не прийшов дорlзаВСЯI),

-

пст та-

до fвmol дУМКИ: сА ІІІОЖ-

кого зміC'lJ на,ц1СЛlUIа нам ШlВО 'tJТ наша впа.. А Н. Герасименко. не відмахуватися і не При зустрІчі мати ав- звввува'lуватв у вередп-

торки cкaprв

пак, звісно,

Є. Ю. Га- вості вІ в '10МУ не вВВВВХ

пlдтверднnа жінок.

всІ иазваН1 факти.

Проте

До дії поlUlllicала .ана-

іх DTeropll1JllO не ваиав майстер О. . Титова,

nori1JВ8cJtaP.l'a Є. Ю. Гапак до раапобутко.бlна-

aTeJJЬЄ й 1вml прaцJJППIIOI,

роarпдатв не.

прнймаJJЬНИЦIІ

замо:u:евь ту.

при перевІрці. ші стосунки з майстром прнсуm1 Ольrою Титовою. На всІ Все ЗВОДВ.ІІося до надавн-

о

~

Кввупся

перевіркв засвlд'lllВ (проводилася вова аа )"ІаСТ1О lвЖеиера paJпобут-' комБІнату Н. Ю. Драної), що заМОВJIeIQtJI викоиаН1

нlcn. за веі пpaцilllIIOdв cymcn. земеаноі uощ1 CJJYасбв cep8lcy, поКDlE8-. ~U бу.ц~'l'JI8 rаражlв

вих еи.нОІІПІТИ, а не ryбв'1'в дорогоцlвввй 'Іас, вее-

вкрай неаадовlm.но, за нрннципом: еаби 3 РУК.·

ти .JJJOДJIII добрий настрій, а не псувати йом. О'leВНДВО, oбc.Dyroвува'1'ВIWIYТЬ в атеm.є аа старв ПРВIIЦRПом.

про вжитІ заходи

повlдомUШI про нер.о-

P~aкцlll ПOlqЮC:lШа Н. Ю. Драну ПОВ~JmI

..

ті справи. ВідповІдь HaдkllU

су-

1'0-

J!ОВИВЙ Інженер побf'ПCО.-

бівату О. П. Bl.Jloldвь. У нІй говорlІ'ІЬСИ, ~o фaImI,

назваН1 в встl, IЩU 1І1е<-

Ц", J:pom1. в c7lll1 43 ..рБОВ8Jц1 65 копlЬ ~вep-

розrацав СІІец1альва ко­ місія з ~OllКoмy райОН"

воі Pa~ варо,цвп .цепу­ тат. ПеревlpJCOЮ -JIe'l'aвомево, що 'l1UCllX зе­ Me.JJЬ спрaцt нвае. КомісІя ПОpa,цlШа, D крal-

* * * Idй 3ахІ", І ВlDCOII8O. ее. . ЖRТeJd С8mпца Ka.rJJIТB ~ol Рцв пpdва рІшення

про ДОЗ....

бу.ц1в·

HaJlЬHe ВВКOPBCT8ВВJI земт, зокрема про незаков-

нвцпа rapudв • ОРОП8.рхО8ій Забудо.l. аа

не будівництво

&е"".'РИстува.. та аабу­

rараж1в.

ЛlleТа

бу.llО

погреБІв, JI8AIслаію

ва ропuд 8ІІКОВКOllУ Ка.JDn'ВВСькоІ сепщвоі Ра-

сп1m.ноlO

дQJIО......сТJO

~JIIIIIК8. Про

80aCRf

забудову 8ОВВ.

нову

_ОВОДIІ'llt

до ві.цОllа UJCOПОIIJ. при цьому .рп••yJOИtC8 І

вc~, ж Ії вyt'1' замовницІ в. Ю. Га- .цк. У в1АПОв1» pe.цaкцll IІрввва по.ежиоі беапепак. Проте й СЛ080ll не йoro голова В. с. ТaвJJYЙ ___

зразу

через к1JJЬKa тнжнІв. ЗВ~

ву був .BВIDI1.. замОВИВ-

о

ЦІ ве првбув В'І8СІІо на BВIUIIIK. РеЗУ.JIЬтаТR ас

~

НОВЕ ЖИТТЯ

06мовввся О. п. B1JIDIdвi,

про виву і

о

вlдп~-

ПВlПе:

сНеодворааов1

скаргн кавтlІІІЦЬІ на вl,ц-

BtвтoPOK, 11 mmвll 1878 року

кВ,

І

apx1тeK&J........ вн-

гmrд вyJJВЦ1 ••

о


МНОІКИТИ ЗДОБУТИИ тру ДІВНИИІВ ФЕРМ НА ПЕРШИН ПЛАН ТЕПЕР ВИС)'ВАЮТЬСЯ ЗАВДАННЯ ШВИДШОГО РОЗВИТКУ ТВАРИННИ­ ЦТВА. НА РОЗВ'ЯЗАННІ ЦЬОГО ЗАВДАННЯ НЕ­ ОБХІДНО ЗОСЕРЕДИТИ )'ВАГУ . BCI€I ПАРТП,

МІНІСТЕРСТВІ

ВІДОМСТВ,

КЕРІВНИКІВ

НИХ

нл

ДОЯРКИ Доирки, ва~ви господарств

кол­

ГОСПІВ І РАДГОСПІВ, ТРУДІВНИКІВ СЕЛА, ЗРО­ БИТИ ВСЕ, ЩОБ, ЗБІЛЬШУЮЧИ ПОГОЛІВ'Я,

ПЕРЕВОДИТИ ТВАРИННИЦТВО НА ПРОМИСЛО­ ВУ ОСНОВУ І ПЕРЕТВОРИТИ НОГО В СУЧАСНУ

Носко О. П. (сЖеp.zjвcькИіЙ. ) Вo.JIоха (>. І. (сПJIOCJКiВСbf(JIІІЙ.) Строкач €. С. (СПJlООКD.ВСЬІ<ИІЙ» ) Цапко К. І. (с.Jl.IЮСКЇlВсМСИЙ.) Кривець е. м. ~пJl.'olcilciвсыкilii> )

СНЮВАТИ В ЦІЙ ГАЛУЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ І КОН­

СТРО . f!.a'l Г. А.• (сПлOOJcl.~ItЙ»

ПОВСЮДНО І ЯКНАЯШВitДШЕ

ДУКТИВНІСТЬ

ХУДОБИ

І

ПІДНЕСТИ про­

ПТИЦІ,

ПОСЛІДОВНО

(

КабlЩець . В. В. (c~»)

ВИСОКОЕФЕКТИВНУ ГАЛУЗЬ. АКТИВНІШЕ ЗДІй­

ЦЕНТРАЦІЮ НА БАЗІ МІЖГОСПОДАРСЬКОІ КООПЕРАЦИ І АГРОПРОМИСЛОВО' ІНТЕГРАЦП. (З постанови JllUlНевого, (1,978p.) Пленуму ЦК КПРС «Про дальший розвиток сідьського господарства СРСР»). '~.,._ _- - ._ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _~_ __ _ _ _~_ _ _

І

1978

РОКУ

З8Idв1Jвлась перша половина третього року десатоі п'а'!ІІр1'IJCи. Кмективв TвapJIIIВJIRIB господарств Jl8lDoro району досиrJIII за цеl перl0ДВОВВХ успІхІв у соцlа.JIiс'І'ИЧ­ кому 31181'aииl, звапо перевикOR8JIИ свої зоБОВ'$ІЗ8ВИ$І по

Топіха, П. М.

1978

виробитв молока

9100 тови, довІвши середньодобовий вадlй ка -корову до 11,4 кlлограма, м'яса 1900 тови, вєць 20 MI.JIыв1вB штук; . продати державІ 9100 тони молока, 1900 тони м'яса,

!

18,б м.JIыиа штук, яєць. З честю виковати ЦІ завд8llВ$l обов'язок усіх колек­ тивів тварввввцьввх ферм р&lову. Це буде дІловою вІд­ повІддю на р1шeRИ$l JlllПИевого Плевуму ЦК КПРС про да.JIЬШИЙ розвиток сlльського rocподарства в краiиl.

______. . . ;_

Весь молодввк У таборах осіме.нено майже на

,Колектив :тваринників рад­ госпу .ТребуxlвськИЙ. yc~ IпlШно 'виконує свої СОЦіалІс­ тичнІ зобов' я-зання в третьо­

'му

році

п:ятирlЧ}(И.

Ви~

класи

на

ком.nлекс

ню нетелей теля на ше

по

«еліта»

~.

цей

плеМінних

Успіх

колективу

кості

та

1978

..

о

високоякісними

Наввн

rocподарс:тв

сПлоскшськкй» «Требухів>ський» імені Щорса імеН<і Кірова cABalllГap,д»

сПухів.ськИЙ» сГоголІвський»

сЛ~тківськіш»

2941 2560 2144 2132 2124

+28 + 93 ....:.. 25 ' +127' + 73

1856 1742 1726 1641 1590

~оря»

15БО

імені Мічур!wа сЗаплllЦJНн.й» с ВеЛИКОДИ1мерськlІіЙ» імені До~уча~а Київське об'єдіна,н:ня

+

3 +145 - ЗІ

1702 , -181

«ЖердіВІСЬКИЙ» сЗаворицький» ~Русанj.ВСьКИЙ» ~Бобрнцький» сКрасилі.в.ськиЙ»

0.20 І( . с, ...

:c~

Племnт,з,хозавод

.СРУ.ll.'ня»

,

fi l:1 о іІ f ~

~&

1529 1502 1501 1471 1431 1310 1224

+ +

80

18 12

-19і

-.87 -53 - 41 +ІЗ3

+129 +101

s8:1:~

:ё:

о s! ~ ~!: c:l :І ~_ ~ >. ~" ~III 2u .... ~~

"'е§ ~ё.o

~t

:1g

~

-I-~a

&.З ~ ~ о о ~~ ::!"Е +І g~

.....

97,4

IЗ3О

23,6 92,7

116 920

72.0

19З

84,0

265

88,3 0,4 91,6

БОl

'89,7 96,6 90,1 93,8 91,0 85,3 89,3 88,0 84,3 83,6 87,4

689 702 602 628 667 624 670 458 467 516 398

НЮ

5БО

+99 - 2 - 6 +17 -99

+7 +48 +7

-74 +59 +3 +12 -74 -34 +32 + І +67 +83 +23

Продано

, ,

..

.s

тах

І

iQ'

8:

.~ ІІІ

~ S» 08;: .. <{»

:1'-

3000 2988 2987 2982 2937 2931 2931 2903

2831 2826 2807

2800 2793 2791

2789 2786 2763

2753 2746 2716

.

~-:~ ii-E.~ О Е-о

L..

g.;~ IQ-<::і

74 17 40

16З

НЮ

15 25 15 19 32 23 37 . 31 36 19 39 24 49

~

t:r о о

:3

15

+1 .. " +6 -20 +4

+ 6

170

79 -2 +44 -40 - І - 9 - 7

+

127

2523 2515

600

ПТАШНИЦІ

160 658 720

o~»

П"ашннцl,

743 541 768 762 567 698 718 693 693

назви

~;;,::~

; :~"2

господарств

~~;~

685 716 711 б 662 708 614 719 681 643 631 681 788 695 693 605

б~~Ё

3іненко О. П. (ППЗ «РУДlНlЯ») Полька М. П. (ППЗ СРУДіНlЯ») Власенко Т. І. (Київ.ська) Сироватка А. А. (КИ' Ї'ВlCЬІ(,а ) Репетунова Л. О. (К:IИЇ'і!'СІ>Ка) Олешко М. М. (ППЗ СРУдш!») Петричук Н. Ф. (Кl\lї.в.с.ька) Бабич Л. д. (QРОВ3JРCbКlИ'Й ППР) Ва~уленко Т. С. (КИtїlвська) РУДОбаба С. М. (ППЗ «Р)'ІдIНЯ») 3іненко О. А . (ППЗ «РуiZJJll/Я») Криченко У. О. (ППЗ «PYДH~») Журакlвська О. д. (К'ИЇ1ВІСька) ПономаренкоН.С. (ППЗ «РУД/НЯ»)

144,0 144,0 143,2 141,7 1140,1 137,0 136,7 135,2 134,8 134,0 134,0 133,0 131,3 131,0

(QРОВlЗ:РСЬІКІИЙ ППР) Божук С. І. (ППЗ «РУJlJНЯ») Прядко Г. В. (ППЗ «РудJНJЯ») Лаевська К. В. (КНї,вська)' Галла М. К. (БРОВЗlJ)СЬКИ'Й ППР) Бобко. К К. (Богдані'всык)) Куценко Т. 3. (ППЗ «РудіНІЯ») Теплюк М. Т. (БогдаJJiіВІСька)

11ЗО,1

Марченко Л. Г.

129,0 127,0 126,9 125,1 125,0 125,0 123,0

425,5 269,7 1590,4 2674,3 3213,3 399,3 2165,2 1177,9 2143,8 414,0

250,8 435,9 2733,0 119,4 1072,0 403,2 401,2 1875,1 11223,4 2962,0 91,9 2914,0

11

JIIIUИJI

1978 рову

до їх АІети. В числі передовиКів­ водій господарства Петро Бобош­ "о, який на· nеревезенні. АІаси в

пlврlччя:

99 -8

134,6

о

Фото М. Семивога.

;:

167,9 139,6 126,5 91,9 74,0 203,5 94,4 143,3 131,4 122,6 165,5 274,9 126,0 149,6

+1

на

скошування зеленої АІаси.

і3

ііі

IЗО,8

94,8 101,0 104,2 lIl,O 111,0 97,8 108,5

НОРАІи

"

На фото: водій П. БаБашка;

.. .~ 222,7 132,9 188,4 111,1 113,4

Ш,I

перевиконує

30-50 процентів.

102,5 ВівІоРок,

буднів наближає "ОРJ/одобувни"їв

процен­ пnаву

131,4 124,2 117,6 340,0 308,8 16,0 113,2 108,2 115,5 106,4

119

РадJГocn-комбінат «Калитя.нськКЙ» імені 50-річчя СРСР

+9

І

- 4 + 3 +8 -11 - 3 +7 +5 +5

в

до

траншеї

C;;:~ Ііі ~ с-

пта,хофа6рик

о

3103

2529 2529

Жеребець Л. В. (<<тtpеБухї>всыкlиIf>>)) KOBueHKO У. М. ( «АваlНlГЩ>!!t» ) Жеребець Н. М. (<<ТIРе6уXliiвcI>КJИiЙ»)

3000 тонн сінажу зобов'язалися заготовити для гРОАІадської худо­ би трудівники радгоспу «Зава­ рицькиЙ». Кожен день трудових

року (за даними мlCЬKOi lиформацtЙRо-оБЧИСJIЮвальвоІ

і ~~

~~

3116 3106

Лисеико Н. В. (ішmі l.lI,opca)

736 763 719 764 755

корма­

craвцli державиоі статистики)

іі

"~ ~~ 0-

3128

2580 2578 2574 25711 2563 2545

радrоспу.

JIИПВ.ІІ

11

3149

779

2587

ми. Зараз увесь молО<дняк лере6уваєв лІтніх таборах. Є. ЖИГУН, 3OO:'exhlb-селекцlоиер

час

плаиу,

1

3201

7В!

2597 2593 2593

'зимо&~й і літній :періоди, годівля їх в достатній кіль­

'вирощуван­

сIЧН$l,'ПО

807 777

2605

забезпе­

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 1

3387 3341 3315 3276

2641 2639 2626 2614

чила хороша оргаrнl'зація до­ гляду і утримання тварин в

вир06вицтаа , 1 продurудержавl ПРОдУКТІв тварнниицтва ГОСПQдарствами райоиу

з

б16,

2650

ки.

завезено 1801 201 Il'олову біль­

шесТИМісячного

3з94

б64

425 634 639 628 672 643 479 633 640 514 710 647 610 623 643 636 572 609 591 623

~ло 6mтькo iПlвтора мІльйона карбованців вируч­

радrocпам у шес:тимІсячнІй :тільності 1527 'нетелей при іп:врічному плані 1500 го­ лІв, 87 процентІв з яких сТа­ «еліта-рекорд».

833

645

~ ... . ' ,. iдU :радгоспної. каси

ничі показники за перше лі.. рІччя. переконливо підтверд­ жують це. У господарстві :вирощено й продано іншим

новлять

826 688 764

26711 2657 2655

2709 2689 688 2685 638 ----------------------------------~--~--

завдання.

ВІд . реaJIlaaцlІ

866 789

2841 2836

Гнип М. Н. (,і,мені Щорса) Леси" Г. Ф. (,іIМщі ЩоріСа) Ліфанова Ю. П. (<<1іребухівсЬ'КІИЙ»)

телиці, що третину перев<и­

190,2

щує дове.дене

3504

29ОЗ

3гурська Н. В. (<<ЛJЮCК~ВlCЬКіИ>Й») Фесюк К. Л. (<<Пло<жївсbiКJlfЙ») Арендар Г. П. (<<Il..oooo~ВСh~ИlЙ») Касин Г. М. (сПлоCКlilвcький») Кривець Г. В. (<<ПлOCКli'ВlCЬКИЙ») Норгелене О. М. (сГoroтtiIВСbl{lиil») Лисак Н. М. (<<АВ8!JШ'ард») Іванчук Н. В. (<<liре6у~іIВlCblКИЙ»)

I~~~--~-_....-._"'-----~-----------------

840

ЗО35

(с;П.1JlOCЮiiвc.ьoo»)

Павленко О. М. (ЛПЗ «Р}'IlWЯ») Гришко В. М. (<<ПлоскiJВІС~IІІЙ») Вова Л. С. (<<liребу~iJв>сI>КИЙ.) Васюра В.С. (,1мені Щорса) Тихонкова О. М. (сПлоаюЬВІСЬКИЙ») Дужик Г. С. (<<АВЗlн<гард») КаJ(УИ К Г. (<<ПЛоокіВСhI<lИlЙ»)

року перед радгоспами, І птахофабри­

ками району поставлeJIО такі завд8llВ$l:

1095

3680 3662 3607 3531

3036

НедашкІвська 3. В. (<<ПJЮсЮоськ.») Сіра В. М. (<<ПJllООКlj.всьюИlЙ») ~уРИбіда С. Ф. (<<т,ребухіIВlC.blЮИЙ») СІкорська М. В. (<<,п,тюаЮЇ1ВСЬіКИЙ») Міщенко €. П. (<<ПJliOOК1іВСЬІКІИЙ») Юхименко К. А. (<<ll.ooaкiIВCl>КІИ'Й») Ненько Г. О. (НПЗ сРудJНJЯ»)

дарських угІдь ка 5 цеитиерlв, м'веа -: ка 4 цевтнери, яєць бl.JIЬШ ик ва 8 мl.JJывlв пrrук. Зиа'IRО переви­ кокано в цlJlОМУ по р&lону І піврl'lВl плани продажу дер­ жавІ всіх видів продукцlі'!В8риниицтва.

на JIИПeRЬ

Топl:х:а Г. Я. (сl1лooкilвcькИіЙ») Юхимчук О. В. (~П~ий») Лесик В. М. (clПJllOClКJЇlВCЬКІІІА.) Остапчук А. М. (імені Щорса) Лltgeико П. ~ (~ПJJOCJ<iїlВiabкi.) MHXOJIaeHKO Г.С. (сilIJюcJкitвк:ыюй>>))

Маринич е. Ф. (4ІПЛщоі'ВC.lЬoЮНЙ») Паинк Г. Ю. (сгl.iJooк.iilllcыюий>))

ввробивцRy ' бlnШoeтt '!В8ривввцької npoдyкцlІ. Так, пів· рl'ІВІІЙ П.JIaИ валового вадою молока перевикоиано ка 39489 ЦeR'1'llерlВ, а DpO'1'И вІдпов1диоro періоду мвиулого року 101'0 одержав0 не 1895 цeВ'lВep1в б1.JJЬше. Зромо також вироБJIIЩТВО _мока ва сто гектарІв сl.JJЬCЬКОГОСПО­

4056

3452 3417

Карпенко К. Г. (4ІI1.nocIюiIвcыкй>>)) Макортецька €. М. (С~ЇJВсьКИЙ.) Каун Г. Т. (сПJIOCК'Ї~) МцClUlенlОК 3. І. ( сП.1lOClOiвcЬКflb) М8р0новс:ька Т. С. (С'l1л~:t) Мe.u.вп Г. х. (c~)

ЗАВДАННЯ РАдГОСШВ І ПТАХОФАБРИК РАПОНУ НА ЛИПЕНЬ

Булавенко Т. М. (<<ГIлoaкruВІС~ИЙ») Дичок О. А. (<<Аважа.рд») Ситниченко Н. П. (<<J1.ліООКіівськ1!JЙ») Клименко Г. Г. (імен.і ЩQPCа) КаСІІН Л. М. (СП.7ЮCllaiвcЬJшЙ:t) Воробйова М. М. (сI'IJlOOКIiJвcький» ) Могильна €. 3. (<<т,ребухilвcьiк;ий») Міщеuко Г. І. (<АІ&ЗіНгард») Барбон Н. Ф. (і/МЕті К!i'JIOВ'a) Юхименко О. А. (<<П.лooюiJВСЬК!иЙ») Лещенко J(. І. (аlмені Щорса) Гузь Н. Б. (j.мкmi K.j;poBa) ВаСlОра К. Л. (iмeНJi Щорса) Цнбаиьова М. Ф. (<<ПJlOC.КliВСЬКIІІЙ») Слуценко Л. М. (Lмeнi ЩQpса) Топlха Л. П. (с'ПлOtClК:iIВСЬКIІІЙ») Радченко Н. Е. (сАв3JНI'ТЗіРД») Лесик Ф. І. (сІ1.ооакІіIВСhКИЙ~) ЖО.ІІАак Т. О. (,імені Щорса)

ПЕРЕВИКОНАЛИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Третій рік .цесятої ,п'ятирічки ма середіНЬОДобовOtГо приросту став для колективу Семипол.ків-живої ваги .на 'І"ОЛOdlУ при 3<)бо· ської птахофа,брики 'РОКОМ удар- в'язанні 9'I"palМi1l. У другому цеху tloї праці. ВІн узЯlВ на себе ви· найкращих ,nоказникі8 досягли сокі соціалістичні зобов'язання, j Га:нна Кирилівна Печ.ура та Тетя­ успішно ЇХ виконує. На підприєм- на Калени.ківна Батина, по групах

183,3

с:тві багато зроблено для поліп· яких приріст становиlВ 11,37-11,5 шення вирощувЗ\иня ,племїН'Ного l"'paMa на голову при зобов'язанні МОЛОдіНяка і забезпечення ним 8,1. Значно перевиконала зобов'я­ пт,ахофабрик Киї.вського .&иробни- зан>ня

чого об'єднання.

, 7~,8

109,3

Закінчилось

перше

робітниця

третього

цеху

Ганна Петрівна Сосновська. JIJIВРІЧЧЯ.

Hal'~HeHi -р>ішеНlНЯМИ

липневого

його результати показали, що ба-

Плену:му ЦК КІПРС ,про дальший

f'зтоrrгаХЇ:В>Н1tків перевиконали свої соціаліст.ичні зобов'яза:ння на ВИiJ>ощув.а'НІНі ,курчат всіх :вікових

розвиток сільського господарства, лта.хівники ,трудяться нlІ'ІІІЇ ще на­ полегли.віше, щоб досягти У дру­

груп. Так, .напри'клад, робіmиці ІІ'ОМУ півріччі .кращих результа~і8. першого цеху Зінаїда Михайлівна М. ЛИСАЧ,

Хилько і Уляна Євтухівна ' Єре· менко одержали по 9,69-9,5 гра·

НОВЕ ЖИТТЯ

о

громадський девт.

о

3

стор • .

кореспои-

о


Бро_орчонам апnодуlOТЬ neнї.r....'" л :,нськoro

об"днаiIRЯ

мн. Таких же дипломІв удо­

.Кос>-

kA

~Т<ЩІ1

пе~'~р~. .t:~ 1917911(. ~ . фecmI..... ~". . . . . '.

'._,.

,

' JlffC1f 3 ~, . ~a ~Вfiї'laaCJt ~ .,......

~l..

тІвку

()НOВJUOЄТЬся. tIИIЮЦ~

леними

. ИОВИІІ

кантати А . ~ ИВJD,

не­

сад.

Бухонською. Висту,пає з твор­ ЧИ'М 'звІтом леред заводчана­

будинку

,культу!ри

«Торгмзщ » ці.

Нотовської

заводу

Перши.м

в

-

ЙОіГО

1970

й

інших. Та ' й

ро­

художнім

капели,-закоханих

у'

JКеріВНИКОМ і диригентом бу­

дійне мистецтво сп!Jву.

ла Л.

линула

О.

lIIопулярнlсть

Федорі-вни

ти'Вом

Медя.ник , тоді ~TY­

до 'слухача

рів,

і

не лише

Bi-н

по­

'ступи -в

його

пристрас­

селах

його

району

межами

з

ди.

таки

участь Б районному, облас­ ному оглядах Всесоюзного

фестивалю

ням у розвитку художньої ,самодіялыостіi на заводі .

РОЗJIовідає художній кері'вннк , будиНlКУ культури В. С. ,Муравська. - ,Ста1ЮВЛffiflИЯ будь-яко­ го колективу , тим більше хо­

Але _не Іможна 'с,кннутиз ва­

рового,

вув лра-во висту,пати

ганізацію

капели,

заnдячити

першим

впевненим

хористів,

перши.м

,гів

крокам

дося.гнен­

інЩіати'ву,

щюцес

!Не

з

шанувальни.кі-в.

ДіяльноІ щих,

дerKКX.

ж

взявши

хорова

капела

t

на що,

,ке­

Завдяки цьому вже через два роки п!,сля СТ1Юрення KQлектив

завоював

'земляки

ступ, }(О2lQНиЙкоицерт.

ливо

!Неабияку

ту

запам'яталися

lІІеред

чайно,

дні

і

ніхто

не

ШапО~aJI.

не

аідрахо­

вува,в очок, але слухачі пов­

родили

хорову

тут

ти,вну участь

;}ві­

ка'Пелу

дипломом

11

наго­

на

заа.к­

розвитку

л.

Нуд­

В.

ЛіПНИК,

хорова

капела.

ху­

дожньdI самодіяльностІ І на­ родноІ творчості, су,венlра-

Тал-

І.

В.М. Лепеха, ,г. г. Середа, М. А. .м~ий, ,М. М. Нар­ пець, ,В. І. ,Бoлбo'f, о. 0\ Ля­ ЩУtК, М. І. .климась, А, С . Рудич, в. Н. Дубик, соліст­ ки Л. Г. ,МарнlИОК. Л. Ю. Ковальова. А. КВІТНЕВА. На фото: виступа€ народ­

,ну перевмувlд"ц.aли 6ровар­ чанам. Те ж вИCJiОВКJJи і ама­ тори сцени з АмерИl~И. На­ родну

,Гудзенко,

В;

П. І. іІ1вчук. п. о. Мехед,

ваші

вирішили

'зма~аин.я

оpraнl30ВУВ8'В

Особ­

прац~вниками

твердо

П.

ська, А. ,г. 3а.ко,мl:pиа, Л. М.

Але по­

реоетнціІ,

С.

Н. Вардмва.

'РЯ8цева. Т. о. Фролова, Н. о. Беn1с,.л. М . .Кожух,ів­

виСтупати з J(:()ицертом.. Заи­

:рес­

у -пам'яті всіх членІв хо­ РОВОЇ капели !(ожеи ви­

ні

Р.

колектИВ

сиnьн!DlНй.

бувавши на

завОіЙо­ на

іlруАНI!..

не

,броваpчaaaJI

американський

значно

труд.я­

'працювали не ,лише ціле­ спрямованО,а й !Самовіддано.

і

щО

художньої· само­ творчості ,

учасни.ки -К3ІПеЛи

ріВНИlі,

:ни й IВіктора Максимовича ЧукatНових, Олени ЛуКі:ВНИ

тому

сумок тв~чої лраЦі C'i-ва­ ків одержане ту, т ,звання лауреатів 1 золота медаль.

незважаючи

доброї оправи Натерини ОлексіїlВНИ Голощшювої , по­ дружжя Єлиза-вети Нонанів­

У

-

!Май­

.на сестри Марія Да­ 'НIfJliВIfa . ~ і Надія Данилuва Скорохо.д. Г. Г.

виступати і-з ко.ицеРТОМ-'llід­ пові:д.цю. !Мотивуючи це ТНМ,

пуБЛіканськІй сцені. як пІд­

Були і будуть ТРУДНоЩі, не­ ,~ачі·. Але слLд сказати, що,

на:полегли­

-вість, організаторську і 'мо­ ральну допомогу найперших учасників хору, зас,півув.ачів

рекомендУва,в

удосконаnюють

стериlcn. ЗPQCТ8Ю1'Ь ветера­ .ки ИQ1l~ 1 lхтІ .. олода

Оправа 11 '!'ОМу, ЩО директор

кількість

'році,

1972

зу­

будmmу .культури заводу

ра­

зом ' з<ііJIЬШували

Б. lПн8oeра. Разои -3 колен­

ФРН.

-

тивом штату Арканзас. Про

-ви"

на мелоді.я , сповнена чаріВ­ ,ності, любові, краси і прав­

дентка Ниївської кансер­ Баторі ї . ,Звичайно, слід на­ лежно оцінити її ,вклад Б ор­

Pyvyвl.I.

цей вечір с.п1ваf(И Зr8дУIОТЬ з усмішкою І І'ордlcтю .

lза­

-кожним

із

А 'IfaDpIIКl_

стрІч Із С8о1ІОАіsnьяи:м НOJJeК­

на 'заводі, в

будинку ,культури.

'чудо­

.. .!

публіки.

став постійним учасником концертів, урочистих вечо­

всіх ші<:-тдесяти торгмашlв­ ців, що ввійшли до складу

С'l'ворений порів­

нано недавно

Алли

<Род..

США.

ристи

Солодкої,

CJщpидова,

тивом Кіровського заВ<Щу. Броварським amsaк&M щиро аплодували .леи1Игра)щі, ту­

ни.м -концертом 'Перед lКолек­

при

г.

на. С. Туликова, yKpaїHcы\i -пісНІ -В обробці Леонтовича (.Дударик. , .НалетІли жу­ равлІ.) , . нов! твори .Узник. А. Давиденка, YK~Lнcькa на­ родна . пісня в обробцІ Лен­ СЬ'lЮJ'Q .Тшо .над ріЧКОЮ., .Где . nPOJU,llH бон жестокие.

МИ, жителями .мІста. А не­ щодавно повернувс.я 3 Ле­ нінграда, де ,BJ:1CТY1U18 13 звІт­

.колектив

сЛе­

патЄ'I'И'lНa ораторія «Здесь будет город­

NJ 5

рlМ8КОМ І дириreuток Л" В.

хоровий

жх шану­

сПартии Ле­ бьJтr. •• . cCлymай. ,Із

нина

у напру­

ХУ,д0ис8IМ

1

творами

'~ИlН'В,

женНі npa.цl. ИOUlYКу. Тепер з

УСПі,ом

ра.цЩt<:ЬКИХ

раtиську І заруб1Жну класи­

лІ ОРИСУд]і(уЄ1'ЬСЯ ЗІВання на-

уже

ЩН , З

твори ·

НУ,шJЮ,itкl 1П1іані. Назву ок­ ремі -3 qtих. якІ стци У люб­

~,X~ .... Коле.ктщ~ щодня

слід

ком.позиторlв, росій(:ьку, yf{-

lМalt'NplllO'rb ,мirf!tiB . 6у.

родноУ.

'Насамперед.

ВІДзІІа'ІВТИ. що вона ~KY

~:~. " D ~ . ~. . .,. .,,. "у''. ()f'ляд. c~x

~ . ClIlваки.

.,

~I -iljlP - ' -колен­ .,..". бmf' .""і щ)~ою, якщо .не ~' .про T~I як він ~ jIlА~.п~що ·своІХ

~HJd .' , ' •, , . . ' щц~.AtJtC . . I.~ . .. Вел.сИ1)

~=:K 1 диригеf{Т

tclDёRи,

PeAaJCt'Op

є. ФЕДИН.

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~e!!!e.!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!':!!!!==!!!!'SS8S!=!!!!!!I!!!!!!!e8!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ _._I'I!!!!I!!!!!!!!-!!!!!

До

Риб1нськнй пол1rpaфі'ІНИЙ техвікум м. Рибінськ, Ярославської областІ, вул. Богданівська, 47)

,( 152904,

.НИКіВ пІдприємств,

181[1

OP~,ICТl"oa і населення!

ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ УЧНІВ

-.:. ' .. :Т:::

• ева, 18

на денне в1М1ленвя за спеціальностями: Приймаються і 10 класів.

особи,

які

Для" всіупаючих . на

строк

К___

закінчили

OIUCrI.

базі 8 класі'в:

_навчаlUlЯ

тематики -(усно) . б) для вступаючих на базі

1.

З

(твір),

російської

2.

мови

і

10

.01

стовПЧНК8ІПІ

мІжмІського зв'язку, ввко­ нання роБІт в охоровній вов1 кабель ноУ л1н11 забороняєть-

знаками. "

ВідповІДНо

лІтератури

підземних

кабещ.вих

міЖміського но

аа

письмове

по­

на

поданнІ

обслyroвув

. кa~вy

яке

лlв1JO

.

Ся.

За пошкоджеввл кабemr вих лІній м1жмl~кorо .·яз­ ку Указом Презвд!1 Верхо.. ноУ Рада УРСР вІд 15 груд­ ня 1969 р. встановлена кри­ мІнальна

відповІдальнІСТЬ.

ТеDil'IJIIIЙ вузu СOlO8llllX м:arlcтpuel аВ'ваку І fUeба.еввв .... 4.

508

тресту

.БроварвеШЬбуд.

робlТНRКIв та lbZebepho-теxвlчвих

навчан­

17U'U'I'epB

сл~

IIЮдатнвипис­

ником ,підприємства.

:технікум вступаючий

особисто

свіДоцтво

родження або паспорт,

про

свідоцтво

, (особи

крб.,

100

85

на­

або

11.40

ЛИПН"

ПРОГРАМА

ЦТ

17."

8.00 «Часа. . 8.35 ГI••аст.ка. 8.51 cX"CNlЦI сара_кІа. ..... • 1.. _ c)'p.raн • степу •• 11.08 «О.е.в.... ие .е .... о.. рне_ .

14.30 • 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.111 18.35 19.М

17.111 17•• 111.00

е)'к,аlна _БАМу, Сибі­ ру. Дa.itекому Схо...уа •

Н. та..

..,oВOJlory а6Iтурі!!и)"...Інс"к. сlльсько· акаАе.I •. Дк. теаеф ........ .

NICIIOAJIIIClo&a

1.......•. . .

у!!а • «Наро",нl

«)'&раl.а

Муз • •

lи­

cтpyмellТll а

«Т.ІІ

7ftу....

~

висот.а.

ДОК ......... , «ПоезІ. Е. Мe.e.. alтlc. a ., «Зар.Йс"ка np.",JUI ..НO­ ТКЦ"К. .абр... сКрас­ .... 8ос:ТОІІа. Н.рис. Пklli І танцІ .аро СРСР.

.....

18..10 1(. 19.00 20....

т.

«Вlст\а.

На УІІІ се­

с" Верх-' Р.... )'РСР. 1(.- т. МI •• аро",н.1 туриlр

3 ra:....lo.1y на «1(у60J[ І(н8а». СРСР .РН. К. т. ГО80Р.Т" Аев),тати Верхо.аноl Р ..... УРСР. 1(. т. сНа Аобраиl.. т.lа еЧаеа • ТеаефlаWl «І краплинн рееи •• с.lтаикуа.

20.50 ...1-, __-78 a • . Р. 21.00 ...,-n• • •ІІСІ'. . . . 21.30 cB!.Iryulnc.. с""",I •. Новив •• «Сие: "'аа IlI(IIe6.teм ••• 22.401(. Т. КОІІ.ер,. трІо 6аИАУ­ l(~epT естр• ..-..Форветок )'Kp.IHCloJ[oro теле­ .1...... opucytty ЦТ І ВІ'. б •• е.и. І р ...lо. По за­ Т........... сВес.окl"l .,Ів.еииl Ноnин. (На cl.8pOAтepr

"10"'••

20.05 Т.р. . сСпорт.. oro а , 20.111 Тиеакт... «Наlкорот.. а ....стан .. а. 21.00' е'l.с •• 21.зо,Доll. тue.I...... «За поро-

УІІІ сес" Аи УРСР.

ПРОГРАМА

Верхо.иоl

НА

111.00

Те..ефlа...

1'.00

ЗустрІ.

Ра­

о&nАСТЬ

«Сло.о

АНА-

.... а. flJJr.l. у ..о.аО)l.lж­ .ому ....уCl .аrоиореIlОИТ­ 21.50 Концерт УІ иorо ..НАУ ... І(алlнlиа. МIЖ••РОAJIOl'О аовкУРСУ l.нІ п. І. ч"_.аCll'O. 20.15 BnlpН. KUK •• По з.кlн•••1 110..... 28.38 «К.ІЮк. орбlт.а. 21.00 Гр.. Kaap'RT росІйських ПРОГРАМА )'Т наРОАRИХ Інструменті •• 10.00 1(. T~ Н_ •. 21.30 А. Ферен.ук. еСтlЙ.,иЙ 10.15 К. Т. е)' Світі РОС.І •••• 1)' •• иа. Тие8llCтааа. Час­ 11.15 ФІа... еИеа\.upIIТI ОС:ТРОтив • .w,pyr•• 12.20 1(. т. «з.....1 _ •• К•• 23.00 До.IАКО.. иу.6а.

. лауреаті.

1'01І-.

крб.,

ро.и

ВРО_рСЬК0ІІ1 pellOImIo-8ехав1lJ11оllJ

8U01O'

. . ~роботу ПOТPlВНI: 1'CNI0888fO бyxrU'l'ера,

1lUUlX0вJ робlтввкв. Зверта'ТИСЯ за адресою: м. Бровари, вул. МеталургІВ, 4-а. СПМК-508. АдВ.1вістрацlя.

вtйськовийкви­

(військовозобов'язані ' запасу.)

з оиадов

еевpnaр-~укарказ ouaAoM вашввlетв автогрейдерІв, вашввlетв e~cвaвaTOpц, IlallПlВtств буm.р;озерів; CJDOCарl, МaJlПllllстн котків,

12

....

прац1вввкlв таки CJJеul8JJЬвостей:

за.яв

в

fJ1дпрва1СТва.

ЗАПРОШУЄ НА ПОClІИНУ РОБОТУ

ку з трудовоІ книжки,завіреноїкерів­

По прибутті

сТ8ВВИICa

СВeцlulзовава пересувна механізована

ВступаючИІМ на денне ,віДДіления із стажем роботи не :менше 2-х років, а та­ кож вступаючим на вечірнє відділення

---

:призовного

l(о.Іепи. lipо•• ре"коl житлово-ексuуатацlйноі коитори "" І .и­ UOUIO. сиlnyrт • • аlстру о. Ю. 1(0.08.Л І п.спортистцl О . Ю . 50Є· .ІЙ 3 ПР.80АУ т ••• оl .тратн с:мертl Іх батька ЮХИМА ІВАНОВИЧА.

віку). Учням технікуму внплачуєтьсясти­ пеНд1я на -загаЛf>НИХ підставах. . BCtM У"ІНЯМ надається гуртожиток.

1

потрІб­

а~ми:

КОn08а,м

ня підприємствами.

ток

n1Вій

... КвIll-30, бу.ІЬ"Р Шеа·

Направлення за єдиною формою пред-

припИ'сне

зв' язку

одержати

годжеввя

1. Документ про о.св Ї1' У (в оригіналі). 2. МедиЧну ~BiДKY по ф • .N'2 286. 3 . Чотири фОтокартки 3х4 см.

пред ' являє

.ПравиЛ охо­ .

в1стр1в СРСР ВІд 22 mшвя · 1969 р. М 567, ва, виконан­ ня роБІт 8 QЖороввlА зов1

документи:

при

попередису·

1

рови лівій ав·язку., аатверд­ жевих постановою Ради МІ­

класів:

-.вaцt І 8ВКЛВКУ пред­

8аІІ1СЬККХ юцRКat т~с:и п1дзехв1 .tвП зв'J18ку ПОЗВ8чев1 aaм:lpJIIfIIВ вальВИJlИ

При ВСТ)'іПі па денне і вечІрнє вІдді­ лення до заяви необхідно докласти такі

:ві:др~еним

" . . . , ввковиоку 8 .. opJ(epl виробив-

'ВI_ .....~..._.. . ";.;

З :математяки(усно).

,СТalВЛЯЄТЬСЯ

Ко_еOllО&-

8JlL

~EPEДA,

Tue-

llерlllrlвcьвоІ

1.0.,. ". . .... :1-14-73, ..... . • •.,цв .... 8.

В . "

3 роки 6 'МіС., заяви приймаються до 31 липня, екза,мени проводяться з 1 до 20 серпня; на базі 10 класІв: строк навчання 2 роки 6 мі­ сяців, заяви приймаються з 1 липня по 14 серпня, екзамени проводяться з 1 по 21 серп.ня . . Вступні . екзамени проводяться: а) длявступаючнх на базі 8 класів : 1. З російськQoУ ,:мosи (диктант). 2. З ма­

аа.

(ТВСМ-4),

фов~

поn1граф1чв1 м:amиви І облаДИIUlВJI.

8

11.21" рокІ. пер.ему бук­ . . . .а. Репорта. 3 Ль.lв­ СIo&ОІ'О - .у.еlO І. Фе...оро-

З.ryCJ..eи.Й редиlO oc:.IТJ

Для вступаючих до технікуму з липня організовуються підготовчі

Ааиий

24

.теста, про за "" 421957,

.ер8В.

11174

року

се­ .В­

В

ДирекцІя . теxиtкyму.

ГАЗЕТИ

.

НИМ .

.

ОБ'jlВ

ДО

иа

Ім'. Лисеика Ceprl. Микоаа­ Ао... а, ВВАЖАТИ НЕДІАС-

курси.

СПРАВАХ

по

ДЗВОНІТЬ

ТЕЛЕФОН)"

ие.ароаварвпв,

топрІ.

Звертатися у відділ Ka~ заводу. txam на ПРОМВУЗОЛ до 3yщD1квіРМЗ. автоБУeaJlН

~ 120. 411

4, .2; eneКТРИ'lкою до ст. Бро­ 120. 4.

вари, потІм автобусами ММ

A,ЦIIIJd~

19-3-18•

:.g:..':!І8і. =:

• __~~"'~_~Q~~"'ОО#~I~,q"_~~q",,q~"~~'~_~_~""О~'"-"Qсq,с,,~,с#~О#,--,

!

Кu .... уННСТllчеСКоА 081"И8 ~lІраин". «НОВАЯ

СqИТ08

ЖИЗfiЬа

Opr8! БРО8.РСКОІ'8 rop!ltl.. a

иаРОJlВ ... .ІІ.еПУТ8ТОІ

Г83еа

... аОДНТ

~Ь:О',.оС"оС'~,,,

IIІ,дЄКС 61964.

-

88

1'OII0JlCKOrO

8

pall08110ro

КиевскоА oБJI,8СТ.

УКР •• ИСКО" .з .. ке.

.... oO'''..,.~w7

__

І

НАШ~ ..

AДP~CAI

t55OIO.

ВРОВАРИ.

8УЛ. К.І.с•••• . 154.

І

секрет.р..•. -,...1"" ••• -

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

1'ОеІІ00а. рст КClpeCIІОІІ- І

111-3-82; ,.с:туаll.КІ реаактора - 11-4-47: cI.I.a.8OrO . .., девт. IІІlсцевого ра.llо оме 111-1-18; 110...18 аро...С.І88ОеТІ. 1118С08О1 робот • • фе10КоресІІО8Аetrr. 1'-4-87. alJInoal.ll.8J1bBoro

oC'''#.,.,C',g...,..",.."..,cC''~#.,.,..".",oC'""....,..."

#.,• .,..,.·.,. .• nпtl:О1ІОt 1ОР"мІ. ВУ&. КIIf.о.аа.

• ..:-0.,4700:0<.:-..:-..:-...

БроваРСЬКІ АРУкарв. KBIBёbKoro об.iJрфа8Af8ВJI І cnpа8аЖ' 8ВJ[1t8IПЩТВ. Dолlrpафіl f

• ......

г.

00C:8r Q,I . . ...,

r_

сП"....

,,.~,,,·#WI'fiiiIE:Ob.O.,,L"4JI!iii",c.

154.

·

3ам. 3380-11.ЗОО.

107 номер 1978 рік  

107 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you