Page 1

Про вІзит л. І. Брежнєва на Кубу

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. ЄДНАFlТЕСЯІ

.N.! 107 (3609) СЕРЕДА

11

На з&прошєнн'я Пеl>ШОГО секретаря Центрального Комітету КО'1\[У­ ністичної пЩ!тії Куби, П1>,ем' ep-мініетрl} РеволюцІЇЙНОГО у:ряду рес­ пуб.'1іки Куба 'ТОВ. ФіДЄI1Я І\.аС'тро Рус, яке було 3 IВДJIчнkтю прийня­ те, в грудні IНИlнішньшо сй'чнї 1974 ІРОКУ ~ідбудеться д:руж.ній

ЛИПНЯ

1873 ,. 2 коа.

Ціва

'візит в республіку Куба Генера.'1ЬНюго се&ретарл Це,нтрального Ко­ мітету Комуністичної п&р-тії Рцянського СОЮЗУТ(}ІВ. Л. І. Вреж.щша. (ТАРС).

РІК

..

ВИДАННЯ

Сердечна братерська зустріч

34-14

9 ЮfJJНЯ радянська столиця тепло і серде'1НО зустріла послоощів героїчного в'JП'Н1амського наlРОДУ - делегацію Па.р'тії трудящих і уряду ДРВ з офіцїй.ним дружнім ві3И''l10М. ОЧО.Т[Ю6 делегащію перший е.еюреl'ар ЦК ПТВ Ле 3уан lі чл,ен Політбюро ЦК ПТВ,прем'&р-мї­ ністр УРIЯДУ ДРВ ~.м Ван Донг.

ОРГАН БРОВАР<..:ЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ. МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ВІСТІ З ЖJfИВJfИХ ЛА НІВ

У ВНУКО'ВСЬКО14У аеропорту делегацію зустрічалито.вариші Л. І. Брежнєв, А. А. Г.речко, В. В. Гришин, А. А. Г'Р()lМИКО, О. М. Косигін,

." M;--В:ПiдrtJ~Н'ИЙ;

По півтори ворми

ГРУПОВИМ МЕТОДОМ Ур;адгоепі «Гоголінський» ПРИсrтупИЛИ до Iроодіl1ЬНQГО зби­ рання хлібів. Сім са,МіОХ~)l)НИХ комбаИНJВ з навіс.ними жатками « ШВН -6» пр,ацюють групо/В'и,м M~TOДO'M НІ) другому Й чет.вертому

відділках.

ТУІТ уже ,покладено

у

валки озиму IПше,Н1ИЦЮ майже Н<І,

150 гектарах. Тіl1ЬКИ поза.В'Чо'ра на другОІМУ Івідділкубуло ск'оше­ но більше 100 гeIк:тap~B.

ІВО.-

На

іПОЧали

p,aXYIHKY

IЮС-ИТj{

'кожного по

150

норми.

На ц:й

ло та Микола Житина. Ко­

~'яrЬ'КОМбаЙIНіВ, !ВОНИ теж ара­ цюнатиму'ть '. ГРУПОІВИМ способом. В.

Іна

жен

щодня !косить ,на

3-4

гектари більше норми. Н.

МДТВІ€ВСЬКИИ,

-

пшениця, на BPOВU:PCЬ&OMY

О. директор

ЧИЖИК. ра)l.ГОСПУ.

• •

досвідч е ний

скосити

Преса 1

t

ПЯТИРІчка

3 кожним днем Зj)()lСТа06 'рмь газет 'у полі'ТИЧJllОМУ, eK~HQ,міЧіНОМУ і КУЛЬ'Ту!}}НОrМУ житті рес'Публіки. Вони '3 честю ПРИМНОЖУ-

В ОrБГОlооре.н.ні ДОПОВІДІ іВЗЯЛИ уч.а~ть редаlк'тери IраЙIJННИХ, м'ісьrкрайООl'НИХ, міських, обласн,их, р~спубл,і,К'а.нських газет, кері!Вни­

ють і ;J)OIЗ'ВИівають ленінські традиції нашої преси; :виступають

кирЯ\ц:у 'MIН)c:тepeтв і в!їдомств, 11І~ОРЧИХ спілок Украіни.

'рішень Нlання

200

XXIV

з'їзду КПРС, IВНlКО'планів і соціалістичних

ЦК

КПРС

На IНlа.радібу.1И rвручені диплом і наГРfДНиМ зндк. ла.Уf}еата рес­

зобов'язань Tpeтыw,' 'вирішаль- пу'блік,а.нської жур.н<аЛ':СТСЬКОЇ пре­ НІ(}ГО року п' Я'ТИrрічки. ~Iiї і'меші Я. О. Гa~laH'a б.ри'гадироДля оБГOlВОІР>енняак.туадьних ,ві TP11lK'TOPH'OЇ бр'игади колгосп}'

,>ектарів 0311АШХ. СЛОВО в зав­ зятих не розходиться з діло,\!.

За два з половиною дні BOНl/ поклали у валки 5и гектарів uорідної тисни ці. Щ об при збиранні НС допустити наймен­ lIlих втрат, А-tехаl1ізатори об­ ладNаЛ/l KOAtUatiN Nсобхіdни.\tи

з&,вдань, якістоя'ть ,перед п~есою Імені ХХз'rїЗДУ КПРС, де-путато, р.еспу'б;rїки, Централь'НИЙ Комітет кп УкраІни СКI1ИIК&В Іна;р<l;ду-семінар :peдa'КTOi>ilВ газет, яжа \Відбу.lася 9-1 О липня ів Киє,ві.

lІристроя,\ІU.

На фОТО: вгорі М. П. КО­ ЗЕЛ та М. П. МI1РОНЕЦЬ, ВNизу їх колtбаЙN у загіNlfі. Фото А. Козака.

*

НlИМИ ОР'l1а:нізаТO(lамиТU)уді;вникіВВIДДІЛОМ пропага'нди міста і седа ІНа ;вт;л,енняв ЖИТТЯ Г. д. Сщr,р,Н1ОIВ.

кол/байнер Мuкола Петрович Козел з СВОЇ.І! ПОАtічниКО.lt Ми· колою Павловичелt МиронцеАІ. П ротяго,\t десяти днів ВОНIt

зобов' язалися

(ТАРС).

колеКТИlВН'!fМИ rпрrОіП[;;Г/IJН~дистами, Пе:ред у'Часн,нка:ми Іщра,ди виПОЛУМ' яними аl'iта'ТОllЖМИ, H~BTOM- сту.ПИlв з&стуmнИlК завідуючого

радгоспі «Літківський» ВІ/вів у поле степо­

перllШАI

корабля

конгресу.

--

*

вого

Уча1СНlИКИ зустрічі прийняли план дальшої підготовки до

м'олоту вз.алк~в Іпшениці.

диспетчер.

агроном.

у

тересаваністю обговорил,и Іконкретні фор,м'и і ,методи дальшої роботи по підготовці і проведенню конгресу.

ячмінь. Всьоro \Вже скошено близько 1ОО reWT.apLB. У ЧOlра зазимсь~і lМехаlЙза:т®и ПРИСТ)'пили }JfJ лідбирашня й 06-

ФЕСЕНКО,

_.

ролюбнихс'Ил. Ії учасники по-діловому, з га,рячою заів­

звал

пшениці, поклад;е-

Швидко і нкіс.но кладуть у валюи ячмінь Ва'QИЛЬ Цах­

З1'4Йнято де­

,к.ОСЯТЬО~НО'L3iClIflO

. ..

9 ЛИІПНЯ закінчила ,р,оботу д;руга міжнародна консуль­ таТlивна зустріч по СЮІИ,ка<нню BceCBiTHh'Q;ro 'конгресу ми­

озимі іЯlрі iltуль'Т)'IJ)И. Так, Н& ТР06ЩИ:liСЬ'&ОМУ :ві).IJ~ЛКУ лягають ної у 'Валки. ВО'НІИ дають у 'В'аІ1КИ 'оеима пшениця і ro.pox, щодня майж,е по піlВТОРИ на ПО'І/ребськQlМУ і 3азИlмськоlty

гектарі:в

Незабаром механіза!ТОlРИ розпо'чну'ть оо.МОJlОТ хлібних покосів.

:роооті буде

за:т~и

-

іНіпі.

Міжнародна аустріч у Москві

Ви6іll>ковез'БИlрання \Врожаю тре:тього року п' нтирtqки у ра.д­ хліб 'комбайнери Микола ГОDпі ~MeHi КіlЮ'Ва щюводиться на Р,огач та Мик'ола Анодін. всіх ЧО1'Иірьох Івідділках. Механі­

ПеРШИІМИ в ,рад:юспі «Тре­

бухівсh'ЮИЙ»

ItaoTyifieBTa

(ТАРС).

Косимо озимІ ·1 ярі

••

К. Ф:

Вступною ІРРЮІОІВОЮ

R,a.pa)l;y

;від­

ві Вер,х()вн()ї Ради СРСР, ,ll;вічі Ге­ рою СоціаJіСТИЧНQlї Праці О. В. ГїTa.1QBY за активну участь уроб­ сі.1ы{);р.:,всь'комуy ,русі, систематич­ ні 'виступи rвраЙQННI;Й,

обла,сній

і республікаrн;ській пресі, зок'рема п.Оl1і'тбюро ЦК КПРС,

крив член за щ;бдіцис:тич'НУ 'СЩТТЮ «Дума перший ,се'кр'е'тар .цк Компартії УIфа:іни 11fЛIQ'Р'ИШ В. В. Щербиць­ пр,о х.lіб», Hao;WYKODaHY ІВ газеті «Пра:вда Ук:рам;нь)). кий. ВФн ро:шові;в 'ПРО роботу Пl)р~ З IВe.lИЮI1М IпіДН<есенням учаснитїЙ!fОЇ Qргані:lі8щії 'республі,ки по ки на,ради надішаливі'Т'аЛЬІН1IЙ мооіЛіїзації тру'дящих на здійсне-н:шстЦК КПРС.

*

'

ня за:вдань КОМУlністичного буді,в-:т ;".lЛ

ницmа,

про ·вели:ку

'РО.1Ь, яку

ПОЮlИкаНIЇ .вїд1грати 'в цій

уч'аеНИКЇIВ

наради

прочитано ряд .lекц,jі:,

сп:р,а- В3ІНО зустр~чі

було

орга.нізо-

КО;l,е'КТИІВЮIИ р,!!_

3

ві праЦТВНИlШ преси, те"lебачення Д&'ІЩШ респуб.lі,к.анських газет,

і радіо.

доповіддю

3 лі

3

Ч.lенюш тв'С!рчих Ctпі.1окреспуб-

преси у

«Пїд:вищення ро,виконанні

рІ;шень

ХХІ\" з'їзду КПРС, планів п'ятиР:ЧІШ» ,ВИ'С1'УПИIВ к&.ндидат у Ч.'1е­ НИ Політбюро, сеІкретар ПК ІШ Ук,раїни В. Ю. Маl1анчук.

ліки. ~' :роботі наради~се':\Ііllару Івзя­ К. Лутак,

[JИ участь ТОlВа,риші І.

О. П. Ляшко, О. А. В. О. СО'lfJгуб.

Титаренко, (РАТАУ).

І

СОРОК ШОСТИй

КИ, росіЙської

мови

і

літерату­

КАЗАХСТАНСЬКИИ ВУЗ

ри для .казахських та російських

У Иазахстані відкрито новий

денне

вуз

-

Талди-Иурганський педа-

roгічний інститут. Він готувати­ ме вчителів фіЗИКИ. мате мати-

середніх шкіл. і

Цього

заочне

року

на

відділення

ін­

ституту вступлять 325 студен­ тів. Тепер у Иазахстані 46 ви­ щих навчальних закладів. РИВИ

у світі доменної печі з ко­ рисним об'ємом п'ять тисяч

кубометріВ. ЕНіпаж енснаваторниНіВ, яним керує Герой СоЦіалі­ стичної Праці В. К Миро­

бометрів металургійної си­ ровини. Це на 90 тисяч нубо­

ненко, встановив у нар'єрі Південного гірничо-збагачу­ вального комбінату (Иривий

америнанських

метрів

вище

від

рекорду

екскаватор­

нинів.

* * *

чий час. трав'ям

ного щавлю і пюре з нього. В нинішньому році намічено

зможе

в

виготовити

ничних вагонів

шихти, а піч

довнх лісах

виплавлятнме

близько

стечка з

мільйона

банок

консервова­

275,3

міЛD'Йона

банок консервованоІ продук· ції на 31 мільйон більше, ніж торік.

овочів почали нонсервні пло­

• * *

породи. У травні механізато­ ри вийняли 270,4 тисячі ну-

доовочеві підприємства Віло­ русії. Випущено перші пів-

На УралмаШі почали виго­ товлення вузлів найбільшоІ

сезон

переробки

насамперед,

деталі завантажувального пристрою. Новий агрегат

Ріг) новий світовий рекорд по навантаженню скельної

Новий

Це.

* * *

У передгірній зоні пJ.вдня Ииргизії У бджоляріВ гаря­

«леретравити.

бу триста

надцяти

-

1ОО-тонних

тисяч

тонн

за

до­

заліз­ оди­

чавуну

майже на п'ять тисяч тонн

біJlьше,

3200

ніж

домна

кубометрі8.

об'ємом

На багатих РіЗНО­ альпійських луках,

ущеJl'Инах,

малинником,

зарослих диким

у

горlхово-nло­

виросли цілі мі­

вулнків.

Близько

п'ятдесяти тисяч сімей бджіл Збирають запашний гірський мед.

(ТАРС-РАТАУ).


".2" 2"В

Парrlit_е

Аде гол,овні ПРИЧИlН'И не})итмічної !Іюботи

"* ПЕРЕМОГ МЕНШЕ, НІЖ ПОРАЗОН "* еЕ­ ... "* "* "* НАДРІВ "* БАГАТОВЕРСТАТНОМУ ОБСЛУГОВУ­ ВАННЮ - ЗЕЛЕНУ ВУЛИЦЮ "* ВІДПОВІДАЛЬ­ -

НРЕТИ ВІДСТАВАННЯ ІНСТРУМЕНТНІ ПРО­ БЛЕМИ НЕНОРМОВАНА РОБОТА НЕБА­ ЖАНА НОВИН НА УВАГУ ПІДГОТОВЦІ НИй

н'авіДК1JИТИХ

партійних

збо,рах заll~О'ДУ пластмас про Оlр,ганізац;ину lРіше!нь

товариських СУДІВ

- Вже так 1І0:Вело,ся, ЩО на деякі Щ).Qблеми, з :Р'ОЗРЯДУ «дрібних», у цеху !Не "З!Важаю'ть J"ваги. lIашриклад, 'немає достатньо,ї .кілыс'тіi спеціаль­ них МОд'()ТК:IВ. Потім ХОІдИ'Ш «ПО'ЗИЧ·ilЄШ», 'у кого звільниться. Бігом біжиш з ним до свого робо­ чого місця. Що,бнстигнутидещо 3J>9QИТИ, бо ;він

ВикоикО'м міськО'ї Ради депутатів труди:щих на свО'єму

засіданні рО'зглянув питання <СПРО' стан рО'БО'тн тО'вари­ ських судів міста та захО'ди пО' пО'ліпшенню». ВідзначенО', щО' тО'вариські суди міста прО'вО'дять певну рО'БО'ту ПО' ви­

ri

хО'ванню грО'мадян у дусі кО'муністичнО'гО'

ці».

ХХІУ з'їзду

І

отак всю

змrнt;;,;\:'

".'.

крема тО'вариські суди завО'дів пО'рошкової металургії і пластмас

не ,БJlІведе'ний

на :р,ежим, до нього

!Не підклю­

чено стр)"МУ 'вщсок.ої'чаетоти.

!Х)lр'нула робuту 'по пр(}паганді матеріадів грудне-

ЗНАЧИТЬ, ВЕСТИ ЗА СОБОЮ лась р,оль партійних збо'рі,в у рішеНIІ1 Ш1'1і.і!I!Ь ви­

робництва і 'вихоIВШН'НЯ Іробітникіcrз. Дещо подіп­ шидась

'ро'зстаЛОВJ,а

'К-омуністі'в ,н,а ~ИlPоблицтві

по зміJrах, дільницях і бригадах. У 'резуль'та'ті ко­ іІектив цеху в 1973 :році досяг деяких У'СПlХIВ. ~роцент,,вИ]юнання IплаНУ'lВир()бниц'lU!оа по 'товар­ ній продукції до IВ;'Д110,відного періо:д'У ми:нулого р(жу за ,ми:нулі п' ять місяц~в СТiliНО'ВИ'ТЬ 100,3 н.роцеlll'та. У цеху nр.ацює 164 ударники комулі­ стичної пращі. Десятьпр·есу,в,адьн.иць вже ІВИКО­ нали ~3ІвдаНJlЯ ''J1peTbOl'O IJ)OKY п' ЯТИlрічки.

Раз()~ :1 тим Івідк.риті па,р'тій,ні збо'РИ ,вважаю'ть, щu рівень ~pгa.нiaaT(1pCЬKOЇ та масово-шmі'тично,ї

роботи па'Р'тбюр'о па'рторганізації пресо~ого цеху ще у багатому ;не віДПOlвіlда.є ВИ!МОГ&М XXIV З1ЗДУ lШРС і ХХІVЗ1ЗДУ ІНІ Уroраїни. Чимадо фо.рма­ діЗ~IУ допускає'ТЬСЯ .в ор'ган'їзащії соціалістичного змагання. !Іри підбитті його підсумк'Ї:в П()іверхо­ ВО анадізую'ТЬСЯ ПРИЧИНИ Н,Clвиконання

держа,в­

ного пшmу і соціа.'lістичнихзобов' язань ОКоР'Сми­ ми бригадами, дільницями, змiIlIами і lPобі'l1ника­ ми. lIар'тбюро рідко заСЛУХОВУі 'на сво:їх з,асідан­ нях kep-івникіlВ змін, iJ.ригад про хідвиконан,ня еоціалістичних з'обов' язань. РО'бітники не заці­ ка'вленіморально і матеріі!ЛЬНО у досягненні іВИ­ f:ОКИХ ВИР(J(lничих резуль'татїJВ. Більшість з ,них не 'вик,онада 'Зобов' яза,нь за п' ять м'Ї:сяці;в. Із пл1'4-

68,9 процента. --- ,на 71,4 п]}о­

н()м колеК'l'ИВ цеху спраВИIВСЯ Іна

3

пданом по то'варній ПРQДУ1щії

1

інших підприємствах, де недО'О'цінюють вихО'вну рО'ль тО'ва-

Іне

справ (пО'над 15 Діб), не дО'тримують

вимО'г

прО'ведення

товариські суди,

зО'креnІа ПрО' застО'сування ДО' виниих за-

\

НИКО'НІЮМ міськО'ї Радн депутатів трудящих внрішив: зО'БО'в'язати прО'фспіЛКО'Ві О'рганізації піДПРНЄnlСТВ і уста­ нО'в міста активізувати рО'БО'ту тО'вариських судів ПО' БО'­

С{)Ів'оrо цеху приділив Уlва:гу і к()му,ніст Г. Й. Со­

БО'тО'ю;

нО'гО'

~

.

. ММо()ДИХ ,впли-

,

ВИДАННЯ-РЕЛІКВІЯ ДО'рО'гО'цінний пО'дарунО'к О'держали з МО'скви трудівники селища Березна ЧерНігіВСЬКО'ї О'бласТі перше видання твО'­ рів В. І. Леніна. БагатО' йш ()

. Н;;,чашшик ПРОМИСЛОіво-техН'і'LНОfО Івідділу ІКО­ 11. ЧеЬіжк,о У OBOfJMY 'в'иCtтупі ЛРИДЇJIИВ

матеріалів

муніс'т Б.

гО'тував

ПИ'ТililШЮ іпідвищеlННЯ пр

ЄJ(1'И'В ·має

. гопре1са

t<ілограма. І ХФl'.о()стшlшiм ча.сом

н:щщії праці, цього нел()!статньо.' 'DШr ·з3.кШа.в

ленінські праці.

Іванні к&дрів. ВеЛИ'Коа ІВ цеху IJ1дИtlшіс'ТЬ їх. Тіль­ КИ в ЦЬОМУ 'році вже з:вільнилось 82 рО'бітники.

бо&о 'щюwrалїЗУ'іатитеХНOJlогію ~:НИЦ'llВ&, на

54.

СЛа'бка TP'Y'ДO'Вla Диоципліна.

У цеху неД(ЮТ('l1'IfЬО ВИКQlРИСТОВУIO'rься резе'Р­ ,ви виробництв.а, сла'око !Ведеться бо:ротьб1'4 з& якість проду'кції, н'изьки:й: pi~нь механізації на діДЬiffиці зачистки ... ». 3,ви'Чайно Ж, наз'вruні 'упущеllНЯ цехо'в.ої пар'т­ о'рганїза:ції, ПРОфDпіЛКОІВОГО ~OMiT~TY 'та aдМlНl­ С11рі:іЦії -не могли залишити'сь поза 'увагою !па:Р'l'­ KO~y п~дпри'ЄМС'тва. На зборах !Від3'Rа.чалося, що оС'та:ннім часом на 'ПОРЯДСІК дєнний 'партійних збо­ :рів преСОIВОГО цеху ІВИНОСИЛИСЯ ваЖЛИІВі пИ'та.Н'Н'я­ та,кі, я'к підсум'к,и 'ВИКОіНання соц;алістич;них зо­ бо'в'яз'аль за 1972 'рік і ІВЗЯТТЯ ІЮВИХ ,на тр,етій, виvішадьний ,рік п'ятирічки,за'Бда:ння ларторга­ нізац'ії по поліпшеIIJНЮ якоС'ті продукції, по облі­ ку ,економії сирmин'И і ,ма'теріалів 'та ін.

Пр,оте

ле1рідко контроль за прийнятими ріше:IrНЯМИ .не 'ві·в,ся. І 'ГO~IY ,вико,нув'ались лише деякі з 'НИХ.

Низька в цеху пр.оДУК'ТИlВН.ість п:ра;r(i.

МОЖJна

,ВИПР1'4вда:ти це :в я.кійсь мірі недос'та:тнім поста­ чанням деяких дідьниць, зок})ема пін.ополісти[ю­ лу. Або ще 'ТИ'М, щО цеху дана була ІВ першому ~ваJ!талів ,осно,вному мал(}серШна ;НОlМе'lГКлатура.

КОМ'У'ністі'в, Iр(}б~ТНИКtв і службо. цеху ШК­

t

.:'"

У Дрогобицькому, Сокаль· ському, Бродtвському, Мости·

га:ТОІверС'таІТ,НОГ(} ,оБСЛУГОІвування у lІІРОСОіВОМУ це­

ху, підготовки КШ[lJJIіфікооо:них налWДЧИКЇlВ 'і елек­

ському та інших районах Львів­ ської області організовано агі т· поїзди і виїзні клуби політін­ формаЦії. Їх учасники про·

триків, 'ріше.ння :ПИТ!!іНЬ >опла'ти пр,аці робітнИJКам, що виго'тО'вляюТі> загалыо'те~нічніi деталі, Д&JIЬ­

ШОГОРОЗЛСІр'та!НШ! С'оціаЛ!іоОО'И'ЧlIЮГОЗl\IOюганIІ'Я. Все

пагандисти,

ре'зе'рви, повне IВИ:К;ОРИС'тання яких ,сприяє

т;йні збо,ри зобов'язади пшртій,небюро і окремих за­

В())J;СЬКИХ сдужб вжити ItO'Н'Юретні 3'3.ХО'ДИ: ,по ус,у­ ненню нед(}діКtВ 'В

організацшній j

лектори

товарист­

ва «Знання», партійні і радян­ ські праЦівники в селах, на тва­ ринницьких фермах, у рільни­ чих бригадах роз'яснюють тру· Дівнинам пО'ЛіВ рішення квітне­ ~юго (1973 .р.) Пленуму ЦК

значному 'поліпшенню potоorrи ПЇДПРИЄМС'l1ва. Пар­ комуністін пресо.вог() цеху, керї,внкківряду

зберігатимуться

ПО.lїтїнформацїї

Ві'те}), І. П. JLоп~тін, roОМ'ОQlмолка 3. І. МУ'ТИЛО та інші ГОіворили про неоБХ!ЇlІ)ність IВIIJPова,дження ба­

-

де

Сї.lЬСЬКЇ І{~lуби

'.

l~Qlмуністи е. М. РИlбак, В.· ';:ia'l1ВtI'(;.к, К. А.

це

імені,

(РАТАУ).

належний !{JЇBelHb постarnи'ти ~'ро\'ііли обладнання.

друку

У селищі відкритО' музей ЙО'­

НаЯlвні недоліки 'у ДОlбор~, підготовці і .вихо­

-

до

урО'дженець Березни Іван Пав­ лО'вич Товстуха, який працював в інституті В. І. Леніна (тепер Інститут марксизму-ленінізму прн ЦК КПРС). ГО'

ПОСТУ'ПИЛО

судами

~~~~~,~~~~~~~.~-~~~~~~~-~~~---~-~.

роб'ництва. То Jl;rба ж: здИ'вує, що ПіризаПУСКОіВі

4,2

не-

вати кращий дО'свід рО'БО'ти і висвітлювати йО'го в ~licцe­ вих пресІ і ПО' радіО'мО'вленню.

нових Івир()бів neріДКОВИlНИ'К1lШТЬ :неПОfjозуміння.

'всього

тО'вариськими

)::;

nlО~~~О'дному суду (суддя ТО'В. МО'розО'ва) регулярнО' прО'·

в цеху немає ,ЩДП,Оlвідадьного 'за підгото.вку ви­

-

! ~

ПО"

перевіряти їх роБО'ту і ІЮдавати дО'по-

дещо зробдеlН'О колективом .по ПО}1іпш., Щ)га.:,:,

цен'та.

иа

!

періО'дично

нав на 'виробн~і спра,винеузгодженіеть })оботи

.,..'

реагувати

вО'дити семінари з гО'лО'вами тО'вариських судів, узагальню-

міста,

цехо:вих служб.' В ОСН'О'ВНОМУ це ,ВИЯJВляєтьея у підг()товці НОВИХ 'виробів ідешлей. Лк не дивно,

низький сер,едніі зйом прод~,.~:,

своєчаснО'

О'бхіднО' пО'СИЛИТИ зв'язО'!> З усіма

!

тиву і з деяких і Цизьха; 'в цеху кудьтура ви,роБНЗJlШ'. і май-

зО'БО'в'язанО'

раді тО'вариських судів (гО'лова тО'В. ПідО'пригора)

~ \

кО'мбінату

рушення трудО'вО'ї дисципліни та громадськО'гО' пО'рядку і ДО' 1 грудня ц. р. ліквідувати наявні недО'ліки;

, \

ств,ор'ення nру'пи lIJреСУ'валь,никііВ при 'ПРОфесїйао­ технічному училищі. Гадьмуеть,ся 'ро·бота к()"Т(ек­

у'вагу

!

товарнські суди завО'дів тО'рговельнО'гО' ~ІашинО'будувания, шинО'ремО'нтногО', ремО'итнО',механічиогО', завО'дО'будів-

~

Це не ливина, що поде'куди у цеху псують фt()Р~~ Таке тр~.пЩI6'ТЬСЯ через ,lfоепідго'товленість преСУ'вадьникЇ'в.:: Отжеtна. З31воді "!'Ре{)а як слід організу,вати НalВчанняробітн·иків' цієї ПРОфе,сії. Можливо, нiJJві'тьтребапоС'т&вити пита.llН'Я про

-

ці у 'пресо:вому цеху. :&ЇД3flач

~

рО'тьбі з правО'пО'рушеннями і пО'СИЛИТИ кО'нтрО'ль за ЇХ РО'-

·p(f'R'a.

'}1ваги

~

хО'дів пО'карання.

операцій.

Пк же 'годі Н1\tj}llхову.ва.ти,меться зар()біток тим, хто їх ПРОВОДИТЬ? Аlналізові причин 'віДС'Т1'4нання кмективу пре­

ст'римало

, ,

О'бліку матеріалів ділО'водства, пО'рушують ПО'ложення ПрО'

ВИ'значають

'р:обітникі'в. Т&, ие'вне Ж,

~

риських судів У БО'рО'тьБі з правО'пО'рушеннями. Деякі ТО'ваРИські суди дО'пускають випадки несвО'єчасногО' рО'згляду

ції праці, (}соб~JljВО елеК'lJрикіIВ, гідравлікі'в, ос­ ево,єчаСНОIІОРМ при 'вик·онанні Л(}jВИХ

j

На завО'ді тО'ргО'вельнО'гО' машинобудування з чО'тирнадцяти зареєстрО'ваних прО'гульників жО'ден не О'бгО'вО'рювався на тО'вариськО'му суді. ПО'дібие трапляється й на деяких

Робітниця нщзел1'4 прикла,ди сла,бкоі ОРl1аніза­

нащиійв. НОJ!МуВзальнИ'ки цеху

за

~. ~~b~:;eЄ~~~~~H~a1~е;~~н~О'-::;::,і~НО'~~з~~:~~~а заО'ді::

,

СОР(}МІЮ.

кО'мбінаті

перше півріччя цьО'гО' рО'ку мали місце 55 різних правопорушень (прО'гули, ПИЯЦТВО', дрібні хуліганствО', крадіжки). І лише О'дна справа за заявО'ю грО'мадян рО'зглянута тО'ва-

заК;IІіЧИШ зміну, а про ;резуль'тати роб0ІТИ і згадати

нарО'д­

Однак, треба сказати, ЩО' окремі тО'вариські суди СТВО'­

,

ЦК КПРС, У'РОЧИІСтого

пО'дають

рені фО'р!wаJІЬНО'. Так, на завО'добудівному L

засідання, црисвячеJНОГО 50-річчю утворення СРСР, СПРЯ~10В'У'ЮЧИ зусилдя іколекти:вї!в б,ригад, Юlін і в цілому цеху :на :вИ<конаШIЯ "Завдань 'l1peтього, :вирішалы'огоo ІРОКУ П'ЯТИ1річки. ШДвищи-'

судам

ни.

Подібне дуже часто трапляєтьея у ,нас, Отак

БУТИ ОРГ АНІ3АТО;РОМ­ вого (1972р.) Пленуму

тО'вариським

ні суди. ПрО'вО'дяться семінари, які активізують діяльність тО'вариських судів, підвищують вихО'вну роБО'ту ПО' попе­ редженню правО'пО'рушень, зміцненню трудО'вої дисциплі­

А 'ТОЙ IВИJrВЛ'ЯЄ"~СЯ не ruдго'ювленим до р()боти,

«Пшрто·рганізація пресового цеху широко .роз­

.

ПО'стійну допО'мО'гу

'виходить з л'аду. Р,обіrnика СТ3iВIJIЯТЬ lIf) Ї:НШОІГО.

Ір'ішен,ня:

ДО'

ВУЛИЧНИХ KO'~IiTeTax. Більшість з них працює активнО', зО'­

. ..

Отаеtься й шк, щО ~Ж~ ilI'а«Щча'тку змЇJНи ПJрес

.кПРС і XXIV з'їзду ІШ Y,Ktp і:іїни , мабу'ть, IНайпов­ ніше ПОЯСНЯ'ТЬ рядки З прийнятого комуністами

ставлення

праці і суспільнО'ї власнО'сті. У місті ствО'ренО' 37 тО'вари­ ських судів на підприємствах, 5- в устанО'вах і 5 при

за І\'ілька 'ХВИДИНЗН'ЩI:Л:іу.·:~т~1id «хазяй­

і масо'во-подіти'чну :робо:ту 'паlP'тійногобюро пре­ сивого цеху по :ВИl\Oнанню

.

тwнюк.

НОЖНИй НОМУНІСТ.

ПРИЧИНУ РОЗМ,ОІви

Поліпшити роботу

поля­

гають в іншому. Досить глибоко ПIPО<Ulалізувала це у вwступі Н1'4 зБОР'ах п}),есу:вальниця Л. І. Мар­

тьому роцІ п'ятнрlчкн відзначаються на заводІ торговеJlЬНОГО машинобуду­

НПРС, розповідають про миро­ любну зовнішню політику нашої

виробничі завдання вони зиачио - пе­ ревиконують, добиваючись водночас

нєва ~

Високопродуктивною

'lI1aco'biQ.-ПО­

л'j,тичній ,ро:ботіпаРТОірга.нізацИ, J!О3ІВ~а:ти полі­

працею

у

тре­

вання ударннки комунlс,тичної працІ,' нарт'ЇЇ, про вели.киЙ ,вклад ЦК бригадир бригади СТОJlярів ОJlексій НПРС, його ПОЛітбюро і осо­ Іванович Литвиненко та СТОJlЯР ВОJlО­ бисто Генерального секретаря димир ВаСИJlЬОВИЧ СтукаJlенко. СвоТ,

тичну і ,трудову аК'ТИlвні.сть членrв 'пщртії, боро'ти­ ся 3 'втратами ,!}обо.чого щу, пол'~пшУіIЮ:ТИ ке'рів­

IІИЦ''І1IЮ соЦ!іаЛі'СТWЧНі!М: 3М&ГiliIl'НЯм '3'а ДОС'lІРОЮJIВе

виконання зtlвдlJ,.НЬ 'третьООо, вкріШ[lJJIЬНОГО РОКУ

високої якостІ роботи. На· фото: бригадир О. І. литви­ НЕНКО' І СТОJlЯР В. В. СП'КАЛЕНКU.

п' яти:річки. В, ДЕМ'ЯНЕНКО.

Фото

Б,

ЦН НПРС товариша Л, І. Бреж­ здійснення

ХХІV з'їздом

~иробленої

НПРС

ПрограNIИ

миру.

(РАТАУ),

Потьомкіна,

• ОДЯГ ІЗ СИНТЕТИКИ лану»

-

IIЮВоОЇ

тканини

типу

ЩОХВИЛИНИ

синтетичної

«К,римплен»­

РА ДЯ,Н С Ь К,О І

Д.JIЯ

Першу партію су,кО'нь із «бі­

РУШНИКОВІ ТКАНИНИ

«ТАУРАС-204» ІЩОХВИЛИНИ з ;нонвейєра Ли-

Ів~дправила 'у ТОРГОІвельну ме.ре­ жу трикотажна фірма dMeHi

тоВ'еЬІіОГО тел,е.вlзО'р.ного заводу

Рози

('М.

ЛЮlксе,м6у,рг.

зручні, практичні.

му році

150

їх буде

В ниніШньо­

виготовлено

Шяуляй) сходить телевізор

«Таурас-204», удостоєний

ка якості.

2

стО'р.

Q

Зна-

В цьому :році завод

уже :відправив у мережу

ТИСЯЧ.

()

ВИlРоби

100

.JIЮДІІНІІ

торгооельну

тисяч апаратів.

Вищуск упе::рше в

:рушникових У'збекистаНі

Ташнертський LКo~6iHaT.

воєнням

прое.нТНОі

І ТКАНИНИ ТЕКСТИЛЬНОГО

тка:llИН почав

З

ос:

ПОТУЖНОСТі

ДіЛЬНИЦі текстильники зможуть виро6лятиза 'рік неменше як

10 ,мільйонLв . продукції. НОВЕ

ЖИТТЯ

метрі,в

нової

ВЕЛЕТНЯ

За десять дні,В СЬКОІМУ·

на Херсон­

стільни

Ні,

костюмні,

.декоративні

ба,ВОіВНЯНОМУ комбінаті

виробляється

раїни за рік, На склад щодня надходить пО!Над 600 тисяч мет· рі,в різних матеріалів. Плаття­

тканин,

,с,кільки до ре.волюції випуска-

не

ПОЛОТНО,

,ви.роби на них

Середа,

11

липня

та

:найкращих

інші

стоять

Івітчизня­

зразків.

(ТАРС-РАТАУ).

ли ,вСі текстильні фабрики У:к-

Q

'маХІРОВі

меблево­ портьєр-

наЙме.нуsань

·50

рі.вн.і

ворсові, тканини,

1973

рО'ну


----

блокнот агітаторові ~q, . . . . , . - - _... ..:>"_,#,,,:>-,,_.. -------------~---~--"~--"----

у

Хвилииа, як відомо,

nIiil ~ rw nJ.l

~ [11

~~~ ~~~~н:~:Л~~:l~ lШ ~ UdJU l!?) ll\\ l{lJ і більше матеріальних благ, «будує» дедалі

казують, скільки «важить» одиа хвилина у

«видобуває»

О'значає П втрата

більше квартир, більше

«випускає» Максимальне

нафти

ка

заО'щадження. Нині за х:вилину

стання кО'жнО'ї роБО'чої хвилини це важли-

.раДЯ1нська промиславість вирабляє :прадук-

ефективнО'сті

вищує

вий резерв підвищення

суспіль-

Нижче

Хвилина

більше,

*

За

*

На БУДlв.RИЦТВі об'єктів виробни,Чого і

мет-

і пра-

чення

спау

ваНЦі,В 'Вкладень

села

муть

ІЮ

давати-

аБО'

Hawo·

же 200 тисяч

цей час тру-

,діюlИКИ

первинного

.країнІ осваюєтЬсямаЙ.

1,5

ніж

за хвиJtИН!~ па

,рабача-

у іп'ятдесят

разів

*

із

За ,а,днузаоща,д-

алюмінію,

сяч кіла,граміJ3

~

пластичних мас і синтетичних смал.

~

~вилина

Лік 200 зерназбиральних Іюмбайнів або, ла-

тою майже 100 тисяч квадрат;них іметрів різ-

мент'у.

тамаБІлів.

лорlзальнаго

інстру-

Робоча

х;вилина

*

п'ятирічці.

над

*

легка:вих

800

Втрата

їни обертається

ав-

! [ ,

,на текстиль-

як на 5 м:tr.льЙонLвкарбаванців різнаго мета-

цьких верстатів, БІльш

~

Невикорист а ,Н а

них Іпlдприєм,ствах кра-

1500

вантажних

хіміч"'

*

вирабництва

металарізальних

500

'мінус

них валакон і майже 24 тисяч ,кілаграмів

кість пракату чорних металІв, якаї бу'де да-

400 тонн

це

-

lВирабництrва 8 ти-

або r5ільше тисячі тка-

більше, нІж у першій

Батьків Щ ин І

хвилини

нага ,волокна.

аВ1'омобілtв, або більш

капітальних приблиз.-

-

У хіміttИIій і нафтопе.реробній прамисловості IB1JpaTa аднієї

танн ,синтетичного, і ,щ)над 600. 'таин штуч-

гаю ЯІЮїм6жна ю~рабити 40 тисяч тонн

або

*

сячу тонн цементу.

ловість, та з ньага мажна Івирабити 250

го часу наших ене.рге-

450

не,додають будавам ти-

прамис-

сить ,для

1970 раЦі.

наводяться

*

як 'сирави-

н!у у х;імічну

стаЛі,

раза

ської людини.

,на1цравити

невирабничого 'Щ}изна-

живання майже в

лективу, кожної радян-

на в і

ВИll'у,с.катимерізнома-

дуКТів народнага

першорядне завдання RОЖИОГО трудового КО-

ме.нтних заводів, S'!1paчаючи одну ~вилину,

Якщо,

жену ~вилину мажна випустити таку .кіль-

нlтних 'таварів

і заощаджу-

більш ЯJК

-

:O~;:~lpT::~H:::PH::

тиків дає {країні електроене,РГіЮ, задопома-

тО'ї

цінувати

,рів.

це недоЩр більше

-

танн вугілля. це ІВ у Г і л л я

6200

з усіма ви-

квадратних

220

ТORH

nJ.l rщ Г.\

W Wl{lJ dJU l{lJ lГlJ lk

годами загальнаю нариснаю плащею понад

1973

fiїl

rv.t

тисяч .кубічних метрі,в «блакитнага ,пали.ва~.

п'ЯТИlрічки за хвилину прамисловість СРСР

вати робочу хвилину-

бущівеЛЬiflиків

'квартири

металу, у видобyrвачІв газу

~ ~ lГlJ ~

в ,середньому за хвилину 'адержують азід

літріJ3

леварі,в хвилина Іраку це 250

900 тисяч кар,

го рО'звитку нашої країни, успішного розТому

*

>:УІ \D)

бованЦіВ. Да кінця дев'ятаї

*

в'язання завдань дев 'я-

тисяч

200

Гn'I пп rщ (;t

W

молока. УраДЯіНСЬRИХ ста-

ції на суму, ща пере-

ногО' виробннцтва, прискО'рення еконО'мічно-

30 танн 100 ти-

сяч штук яєць, близь-

або

*

W\Il М1Г fl.. б б WJ,j 1m tllJ

на і панад м'яса, майже

дев'ятій п'ятирічці, щО'

і

маш н н. викори-

п'ятирічки.

99

\D) Г.\

втра-

і

них видів тканин, а на

взуттєвих -

рабачаї

тисяч

пар

понад 7

шкіряного

.-,::Ф~;,~а",К...Т",И"'-..ЯrК_і_П...О...-__б.,,lrЛ...І>,'Ш__...Я...К_4,,0__ ::~:~___ :_:~:Н:~~ :~:~~=~_:_~~:::и_.::..а...Ф"Т....О,IВ",и...,К...і'...В,....~В",З,У",Тr-т..я...·_............______

4

t

ДЕВІЗ ЗМАГАК.ил: ДАТИ ПРОДУКЦІї

БІЛ ЬШЕ,

КРАщоІ

МЕНШ ИМИ

3

ЯКОСТІ,

3АТРАТАМИІ

* *

з ПОДВО€НОЮ ЕНЕРГІ€Ю Злагоджена ТРУДИТЬСЯ Rале,ктнв Гоголівськаї стрі чкоткаць,:ої ф<1брнни. Зо6ав'нзавшись rШК()Ilати план третьаго, вирішшІыгаa рону п'ятирічки ДО 25 UРУ;\llП j 'випустити продукції

;(одаП{Qва

1I<1 100

до

тисяч

завдання

чається намса,маЛЬСЬКО-lVюладіЖіна бригада, яку ачалює депутат ,райанної Ради Надія Литаш. Дівчата ВИЯВИJIИ ціННУ ініціативу. Вани вирішиЛІ! енана:\шти СИРОВИНУ та елсн­

майже

на,рбованців,

троенергію з тим,

ним

IІа'радження

щаб у День

намсомо,лу

працю­

успіШІІО ВИІ\Оllана план шести ~lісяців по рсалізаЦії прадукції

вати на заащаджених сировині і елеКТіроенергїі. В цьа:\IУ ка­

та

лентиві

сумлінна

ІilJт,азшшів,

з

інших

трьох

верстатах,

Нарощуючи те,,,ІПИ випусну ПjУДУНЦії, з почаТІ{У раку вигаTlJC;leHO пошц завдання більше (ЦІ!ОГО :V1ільиаJJa метрів ПРО:\ІИС-

З:\Іінні нарми на 115-120 працентів Олександра Рибка, На:.:\ія ПилипенкО', Олекснндра Пригара, Мая Дарихіна. Вони

лm;ої

;виготовляють

і

texhika-енона:\Іічних

побутоваї

стріЧЮI,

Цю

Іt[іоду!щію гаГОЛіВЦі відправлн- І першага сарту.

ють більш пі;Н 700 ПіДПРИЄ:\І-!

CTB:'~'I

ЦУhрової,

!Jзуттєваї,

лег·

І'ОЇ та іІІШИХ галузей промислапості, пі.:\приє~~ствам таргівлі. Тон у ЗlVІаганні задає малодь.

ВіД:\ІііІ!Ilа трудиться КО'\lса'\IОЛЬС:ЬІЮ:VlOлодіmllа

бригада

тналь

працюють

на

ВИlІ\анують

ст,річку

тільки

У,даснаllалюється технолагіч­

ний

процес,

ведеться

ст,РУІЩія виробщщтва. рину надійшли перші :vIатичних

каткаЦblКИХ

вому

рекан­

На фаб­ 20 авто-

безчавникових стріч­

цеху

ВЕфстатів.

почався

У на­

ман таж

аг­

i:llClli 50-річчя ВЛl{Сі\І, яну І ,'lOЛЮЄ :\Іарія l\Iyxa. За Шісаhi понаЗ!IlШИ в роботі ,вона не

регатіВ. Цю рабо'l'У з сваїми та­ варишаМIІ ,виканує майстер l{астянтин Таран. Незаба,ром

раз !lаГОРО,,\жувалась перехідни2\Ш вимпелами l{иївськага абка-

буде ща ЗО таких верстатів. З пуокам Ї'х У дію ,вирабництва

му

стрічки

Лl{С:\IУ.і

l\lісь!юго

'l\омітету

Браварськога Ішмсамалу.

А перехііДНИЙ черваний вимпел Пі,дприємст,ва цей ,дружний калентив утримує і зараз. В першу чергу IВИСОffюпрадунтивно Пірацює сама бригадир, яна обслугавує чатири 'верстати. 80-

~paCTe

у

пІвтора-два

рази.

l{алектиіВ фабрики подає ве­ лику даnомагу .радгаспові «Га­ голі,В'СЬІШЙ» ІВ ~огляді за пра­ сапними культурами. Шефи за­ бов'язаJIИСЯ вирастити 30 гек­ тарі'В нормавих бу,рЯКіВ і на

'\а щазміни понад норму видає кожному з :них зібрати не мен1200 -1500 метрі'в прамисла- ше 350 цент.иеріlВ І!{аренепла­ вої 'стрічки.

На

свО'ю

падругу

ріВіl!ЯЮТЬСЯ

Світлана

Дзюба,

Галина Муха, Віра ГацеН'І\а, ОJIьга Хан та інші молоді ви-

робничниЦі.

дів. На

пропалювання бурЯКіВ

друга зміна виходить у пале до

почаТI{У роботи на фабриці, а перша пі.сля работи. Зараз рабіТниЩ

:вдруге

знищують

На ,комплентуванні па ви- І бур'яни Іна плащах. пуску пабутової стрічки відзнаА. ГАВРИЛЕНКО.

міле 'В де:в' Я'l1надцять літ. І 'так івое сильніше й сильн;ше, 60 жито (он як,е жито!) прямо біля

3наєвона: ёМРО-С'КОРО прийдуть сюди CJт,епові корабл'і, і зазвучить симФонія праці, іполлється безупинним потоком З0ло'те зе:р'lЮ.. . Уявляє, як вона комсо~юлка Ніна Окр'иннитк замішує тісто 3 нового ,врожаю. Це буде її іперший хліб

хлібооаlВОДУ. І не ,витримує. І щоразу пгриміря­

-

НІ, не може вона (Jпокіин,о

ити 3 'робо'ти. IJIІЮхідну, як її

Тільки-но С'ту:пить за охоплює невимо.вне

х:вилю~ан'lfЯ,

яке'сь

незрозу­

ється до Иогозросту. І щ~р!азу ПРИОЛУХOlвується до l'аЄ'4НJ11ЧОГО шепоту колосків, ,н'їби хоче ВИіві­ дати: скільки праЦ'і ,скі:льки ,с"га:РiJlГНЯВ'Ішали ро­ бітники радгоопу i'Merнi 'Кірава! А хліба зріють на .ра:дість дорідні, ,високі, крупноколосисті. Три~чатири колоски. Та Їх не .втримаєшв ,0дніlЙруці. І вже ,віДЧУ'ваєш .в.агу

о'тон (Jвіжий хліб, бо лише МИlНулого гр'оку почала (JВОЮТРУДОіВУ бі'О'Г'Р'афію післязакінчеНIНЯ фаб.рично-'за,водськогоучилища. Коли на її ДY~lКy - то справжнє щастя го'ту:в1'4ТИ хліб - смачний, :Jапашнии, за який бро,ва'р'ч.а,никажу'ть 'ВдЯЧНО

#

«шасибі»! Л. ЗЛОТНІКОВА.

На :mімку: тістоміс ник.

кожної зернини на долоні:

хлібоз,а.воду Ніна СкринФато П. Голованя.

ВИРОIjJЕНОМУ ВРОЖА6ВІ - НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ у всіх ра:дгаспах і птахафаб­ риках райану хліБОРЕ>Би разпа­ чали збирання вражаю третьа­ гароку п'ятирічки. у валки па­ кладено перші сотні гектарів озимих

ки

і

стала

лачене

Я'рих

зернових,

на,дхадити

на

та­

свіжанамо­

зерна.

А як у Інаших ГОСПQдарствах

підгатувалися

да

приймання

хліба, чи С'к'різь занрита :ка,нали втрат, 'як арганізавана ахарону

палів,

T'OKLB

і збиральних

шин від вагню?

ма­

Дабре підгаТj'lвалися да зби­ рання нражаю та зберігання зерна

Три роки nрацюе вальцювальницею

на шинореАЮНТНОJWУ

заводі

Віра данилівна Корніенко, Вона вміло обслуговуе агрегат з двох пальців, показує приклад у роботі, бореться за високу якість nро­ uукції KONye

-

сумішей для виготовлення ізолу. Ії зміна систематично ви­

свої виробничі завдання на

103-104

проценти, забезnечуе РUТ­

A-lі'lНУ роботу всього цеху.

На фото: В. д. КОРНІЄНКО за роботою.

Середа,

11

лнпня

Фата П. Теплюка.

1973

року

праці,вники

,радгаспів

«РусаlН~ВСЬКИЙ~ і «ПЛОСК1Вський". Вани задовго ~a пачат­ ку жнив проду,мали в,се, да .най­ менших деталей, з тим, щаб за­ побігти !Втратам. У Русанові на пажежнаму автомобілі та на однаму з комбайнів IВстruновлені радіапередавачі,

о

че,рез

якІ ди-

НОВЕ

РЄlкЦія

тично

гасподарства

Інфа,рмується

.система­

про

хід

збираНJНЯ. У цих радгаспах доб­ 'ре піДГОТОІвлені комари для збе­ ірігання зерна, цілодабова оха­ раняються .паля. За нажним камбаннам наказами директарів пастійна закріплена а!втатранс­ порт

,для

перевезення

зерна

на

таки.

Проте пі,д час перевірки, пра­ веденаї цими Д)нЯ!ми, була вияв­ лена

(8

а~ремих

,гаспадарстrвах

чимало недоліків. Якщо, ком­ байни і трактори забезпечені первинними засобами пожежа­ гасіння,

'та плащі,

Іна

Яіких ва­

ни працюють, ,не ,разбиті на ді­ лянки по 50 гектарів і не пра­ арані. ПлугLв та діжон з водаю

на цих плащах немає. Пабічні дараги, що ЙlДYТЬ через хлібні ма'сиви, !Не закриті. У радгоспІ «Гогол1всь;кий» не всі ,камари та таки підготовлені ~a лрий­ МaJННЯ й зберігання зерна, не

ЖИТТЯ

о

забезпечені ахараною. Пажежне дела тут не ,має, телефаннога зв'язку. ПожеЖІна автамашина племптахозаводу «Рудня" пере­ бу'ває праста неба, шафери на неї

нанаЗО,,1

дирекції

не

при­

значені.

Чимало іНедаЛlЮВ виявлена т'акаж у радгоспах «l{раСИЛіВ­ ський" та імені Щарса. Керівники радгаспів і птаха­ фабрик, інженерно-технічний персанал, :ВСі екіпажі збираль­ них агрегаті,в повинні добре ус­ відомити с'ваю :високу BiДnO:Bi­ дальність за ІДОЛЮ !Виращенага

вражаю. Слід павсюди переві­ рити надійність ахорОіНИ зерна, занрити вСі канали ,В1\рат, швид­ ше усунути наявні недаліки.

Д. КОЗАК, відділу внут­

начальник

рішніх справ районнО'ї Ради

виконкО'му депутатів

трудящих.

о

3

стор.

О


~ле5аченнS1 11

СЕРЕДА,

нах

республіки».

}ІИ.

ПРОI'рама

24.00 -

Вечірні

нови·

передач.

12

ЧЕТВЕР, липня Перша програма ЦТ

-

9.30 - Програма передач. 9.3,5Новини. 9.45 - Кольорове телебачення. Художній фільм «Розкажи ~eHi про себе». 11.15 Для школярІВ. «Вог­

липня

Перша програма

- ЦТ 9 ЗО _ Програма передач. 9.35 - Н?· ви~и. 9.45 - Тел~візійний xyд~Нl~ фі "ьм .НебезпеЧНИlI поворот». б ( се . . ). 11 оо - Кольорове теле ачення

нище».

«Людина

11.45 -

і

її

справа».

(,\'\інськ). 12.15 - В ефірі - «Моло­ дість» .• Куди піти вчитися?» IЗ.15.­ Програма документа"ь"их фІЛЬМІВ . \4.05 - .Традиції змагання». 15.35 ...

~~~я· J\іТ~Й. «Загадки і відгадки~. 11.30

15.40 -

Програма передач. ниіі багатосерійний

«Мамина школа». 12.00 :::- КІ"~ПРО' грама Литовської кіIlОСТУДІІ. 12 ..,0 -

_

«Заповіт

ТелевlЗIИ­

ХУДОЖНІЙ фl~:ЬМ маi'lстра». (4 сеl".Я)'

старого

\'\. _ селу>. 15.35 - Програма пе· 16.45 ,Розповіді про профеСll». ~~d~~~ 10.40 - Те.1евізіЇ1НИЙ ба,гатосе· «Трикотажниці». 17.15 - Для школя, ріЙНИЙ художніЙ фільм .ЗаПОВІТ йla: рів. «ЯК малюють казку.. 17.45 рого майстра». (3 сеРІЯ). 16.45 - . а «Бу дні сільського раЙкому». 18.00ова шко.,а» .- 17.15 ДЛЯ ШКОЛЯРІВ. Новини. 18.10 Ко.%орове телебачен, ~Вогнище». 17,45 - .БудНl СІЛЬСЬКОГО ня. «Чебоксарський тракторний». (Пе· аЙкому». 18.00 - Новини. 18.10- редача 2-а). 18.40 - Концерт Великого Концерт. 18.30 - Кольорове телебачен· дитячого хору і хору .Юність, Цент· ня .• ЧебоксарськиЙ тракторний». (Пе· рального телебачення і Всесоюзного ~ ача І-а). 19.00 .ТВОРЧІСТЬ "аро­ радіо. 19.20 Кольорове телебачеЮIЯ. ~i: світу». 19.30 - Кольорове те~еба­ Міжнародна програма . • Австрія: взає­ чення. КуБОk СРСР з футбола ..1{1 морозуміння і співробітництво.. 19.50 фіналу: ЦСКА - «Динамо» (КНlВ). Кольорове телебачення. Прем 'єра І 21.15 _ Інформаційна програма «Час». телевізійного художнього фіЛЬМУ «Піс· 2145 - Кольорове телебачення. На 9. ля ярмарку». 21.00 - Інформаційна міжнародному фестивалі _ естраДНОІ програма .Час •. 21.30 Кольорове те· пісні «Золотий Орфей •. 22.2~ - Кольо­ лебачення. .Наша адреса Радян­

І

кому навчання і

праця

раді'СТЬ,

і

... Ось і пройдено wкіЛЬн,у стежину. ,роки помітно іПOlIовнилаоя скаlРбіниця

школу

похвальн,ими

Балкан

рецькОіГО панування

в'Lдних

мі,сць Іналежить

:горцям. рі ччя стаlВ

проти одне 3

НаПРИКіНЦі

Петро

І

про­

сти підвалини національної .дер­ жави, викликала ,позитивний

чорна­

віДГУIК у Росії, яка :віддаВІна, з

XVIII

правителем

ТУ­

сто-

Чорногорії

Негош.

петрівсЬRИХ часів, ла чорногорців.

Про це

У вирі­

шальній битві його БОЇНИ

зав­

НОфіЛЬМі

підтримува­

розповідається у кі­ «Всупе,реч

усьому»

дали поразки переважаючій ар­

опільного

М'іІ турок.

CЬKOЇK~HOCTYДIї Імені

Ця

перемога

.дала

вироБНИЦ'11ва

КИІВ­

О.

* * *

Цро Фсторію 'КНИlГИ

СТУ'дІєю

Вирок зустрінуто

Пра

.кімнати,

всіх

СО'вість, тут годі

й

ло

Самогон брали 'У Qусідки. Не

ста-

МОіргнувши

.рін 'С,J]ра·ви. Ця історія 'не мог-

М.

~~~~~У:~ЯКЛ:К~і~':о ~'~::ai:O~' хто, тям. ·

В

Д.

оком,

:продавала

Чередниченко

ЙОГО дl_

У.казі Президії Верховної

М На лав'їпі.дсудних аРіЯ Ради Y~paїIНCЬКOЇ р.сР ,від 22 ДМИТ1рівна Чередниченка, 1927 червня 1972 року «Про заходи року

наlРОідження,

мешк~н.ка

па посиленню

Броварі.в, ,ЦУЛ. Котовсь'кого, 19, та ВалеНТИІна Семенівна Марче.НlЮ, з

1930

Що ж

ЖІ:на,к?

року, що ,прожи-

«Довещення

привело сюди цих

або,

неповноЛіТIНЬО'ГО

сп'яніння

батьками

і,ншими особами,

якщо,

ці

дії Іне Ік·а;раються в :к.риміналь-

НоЖ<ній 'радянській людин! асновнимзаконом нашої дерmа,ви га;рантовано право на працю. Права це почесне і КОЖ,НИЙ сумЛІнJНИЙ член нашого суспільства на своєм'у lробочому місці трудиться чеСНО,так, щоб працею овоєю П:J)ИМіНОЖИТИ багатства Батьківщини.

ному .поряДку, ТЯ'І1не за са­ бою а,дМіністраТИ:БНУ Бідповl­ дальність у ви:гля,ді штрафу в розмірі 'до 30 карбованців ... Втягнення не.пов:нолітнього У пияцтво, тобто ,вище зазначені дії, що :вчиняються систематич­ ,но, карається :позбавле,н,ням ,волі ,на строк ,ДО п'яти ,рокі,в».

Ні, М. Д. Чередниченко не належала до них. Вана жила

Фінал цієї історії ви знаєте: В. С. Марченко і М. Д. Че.ред­

,нечеоною працею ЦЮіВала,займалася

ниченко сіли на лаВіУ nідсуд­ них. СУід визначив їм :пока:ран­

не пра· прадажем

самогону.

ІНЯ. В. С. Марченко позбавлено

В. С. МарчЄІНКО -

,сусідка М. Д.

не лише волі CT~POKOМ

Ч~едниченко.

Boha-'пе.ршиЙ споживач дУКlції» ,

ЯКОЮ

та

!

.вия.влено

під

:до

1 'рік 6 мІся-

з

,IЮДа.ми

час

·земляних

них,

як

може

!Дітьми.

Неща-

авно в селі ЛОЗОВій Шаргород­ сь.кого, району ВLн:ницької об­ ласті учень

'Че'l1Ве,ртого

класу

Анатолій Собко Із СІВОЇМ молод­ шим братом спробу,вав розібра­ ти .знаЙдену МіНу. Rlнчилося ,вибухом дЇ'ти були пораненІ.

ос·віти

+

УРСР

а)

ІНИ :ВІНутрlШнІх спраlВ ськовий \КомІсарІат.

І

В. ГОЛУБ, старший лейтенант, Інспектор KapHoro розшуку в справах неповнолlтнlх.

не:гайно

+ + + +

-

огляд .На ланах республіки». Вечірні новини. Програма пе·

редач.

Заступник редактора

В.

ДЕМ'ЯНЕНКО

"

по

виготов.lеиню

форм

високого

по

друкарських

процесах

високого

виготовленню

2. Техніків-технологів по друкарських

форм

високого

npou,ecax високого

3. Техніків-технологів плоского друку. брошурувально-палітурного

4. Техніків-технологів б)

на базі середньої ШКОЛИ:

І. Бухгалтерів для роботи на поліграфічних підприємствах. ВСТУПНИКИ ЗДАЮТЬ ВСТУПНІ ЕКЗАМЕНИ: а)

на базі неповної середньої школи

б) на базі середньої школи -- українську

мову і літературу

+ + + ки +

(твір), математику

(3Х4).

+ +

Т+

+ + + + + ~

+ + +

+ + ~

чотири фотокарт·

286).

+ +

"

Заяви приймаються на стаціонарному відділенні:

на базі неповної середньої

ЛИПНЯ

+ +

~

або, російську €..

(усно).

До вступу потрібно подати заяву, свідоцтво про освіту (В

оригіна.1і), медичну довідку (форму

+ + + +

українську або ро·

-

сійську мову (диктант), математику (усна);

;

вироб-

ництва.

1973 раку; на базі середньої школи

3

шко.1И

з l·го

І-го червня

червня

по 14

по

серпня

;11

19їЗ

року.

Заочне відділення - з 3·го травня па 10 серпня 1973 року. Вступні екзамени проводяться 3 І·го по 20 серпня 1973 р.

+ + + + + + .

.................................................... Адреса технікуму: -

290004,

м. Львів·4, пл. Радянська, І.

Броварська восьмирічна школа-інтернат оголошує НАБІР УЧНІВ, хворих РЕВМА­

тизмом, на

навчаJlЬНИЙ рік до друго­

1973-1974

го, третього, четвертого, п'ятого, шостого, сьомого, восьмого

KJlaciB.

Навчання

платяе,

згідно довідок батьків

цро

зарабі­

ток.

ДJlЯ вступу В школу неQбх.1дно подати документи:

мін,

1.

2. 3.

іПОВідомити

чи

по

друку.

+..

Зая.ву батькі'в. . Дооідки л;розарпла~у.. Акт обстеження маreріальних

У:МОВ,

завірений

печаNЮЮ.

4. 5.

вій­

21.

управJdННJI MI~

в1стерства

Кіно·

муках.. Друга 2З.1О Інформа·

Техніків-технологів плоского друку.

ПОJIКовник І. МИРОНОВ,

начальник

-

по

21.30 -

на базі неповнаї середньої школи:

Техніків-технологів

бомб, снарядіlВ або ,ВИЯВИТЬ їХ,

:на.

схваленням.

ційний 2З.15

•.

21.00 -

дітиІ»

друку.

POК~B

зустрtн\уто зі

.Ходіння «18·Й рік

-

23.25 -

І. Техніків-технологів

наМіТИЛИ

знаходження

повинен

було

трилогія серія

добраніч, .Час.. (1"1).

ЛЬВІВСЬКИй ПОЛІГРАФІЧНИй ТЕХНШУМ

ної роботи се,ре,д населення, і особливо серед Дітей. Кожен, хто знає :про місця

ців. М. Д. ЧЄіредничеНJlЮ засудВИ)РОК

.На

+ ОГОЛОШУЄ прийом уЧНів на 1973-1974 навчальний рік. + + НА СТАЦІОНАРНОМУ ВІДДІЛЕННІ ТЕХНІКУМ ГOTY€: + + 2. + 3. б) ІІа базі середньої школи: + + І. Техніків-механіків по експлуатації поліграфічних машнн + Бухгалтерів для роботи на поліграфічних підприємствах. + + а) на базі неповнаї та середньої ШКОЛИ: + +

заходи посилення роз'яснюваль­

можли,вого

21.45 -

•.

(Учасники

.............................................4+

,враховуючи те, що :вес:ною 1 ,в.літ,ку :діти частtше знаходять вибухонебезпеЧіні .предмети, Мі­ ністерст,во БНУ11рішніх опра:в республіки разом G Міністер­

ством

•.

конкурс..

20.30 -

20,45 -

Програма

•. 21.05 21.15 -

І. Техніків-технологів

Найчастіше нещасні !Випадни трапляються

-

конкурс,

Друку.

робіт біля селища Варва на Черн!JrLвщині. Протягом тижня сапери знешкодили 148 авіа­ ЦіЙНих бомб. Боєприпаси, які пролежали в землі ТРИlВа.лий. час, особлива !Небезпечні. Іноді досить лише .доторкнутися

(Дніпропетровськ).

23.55 -

,виконком місцевої позбав­ :П\РО це- у лення волі з IноНФІс,кацією май- Ради депутат1Ів '11рудящих, орга­

«;про-

С'ТУ'ПОВО прилучила ,ДО IВИПИfН!IНЬ 1 овою неПOlВнолі'l\НЮ дочку Людмилу. ДаЛі ['ірше. До

на

жено до трьох

торгувала.

Любите,лька «зелено'ГО зм:ія~ по-

!ВеСняними

боротьби ІПРОТИ. статися ,вибух.

пияцтва і алко.голізму» ІВ пара­ графі ІІ, пункт 5 говориться:

ває в місті па ІВWЛ. ФаБРИЧНіЙ, до стану

11.

вимиті

курс,

художньої самодіяльності ТИМ. ХТО на жнивах). «В ім'я миру».

НА ЗАОЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ:

Ще й досі :в ,міСІЦЙХ, .де точи­ лись бої, :цорослі й ДіТИ знахо­ дять

.• До ДІТей.

третього.

2.

8U

п'яниці.

поС'тупившись

,РОЗГЛЯідові

почуття

«Ж"ива

(Львів).

та устаткування.

згадУІВати давно IВже були ана.ря:ци, .мІни, г.РaJнати та інш1 вони втрачені. З<І!Кінчила,ся щ~безпе'Чні .пре~Є'ти. Трапля­ с,права трагічно ,дІйшло 'д,о ється на:тикатися навіть :на цілі ОстаННіМ тога, що діти замість ШКО.тІИ склади 'боеl1lрип.асtв. ,від,ві,ду,вали «гостинну» хату часом, ЗоК.рема, такий с~лад бу­

місщ"ем лише об'ЄНТИВінаму і детальному

елемента;рну

Для

музи·

17,40 - Для дітей . • Со· 18.00 - Телефільм «Твоє по· ле •. 18.ЗО Музичннй фільм «Танцює Ольга Мойсеєва». 19.00 - Інформа­ ційна програма .Вісті.. 19.ЗО .КОН, кн.

передача.

16.45 -

радянської

друку.

Обережно: сліди ВІНИИ

-

caMOГOIНY.

м,атеринськІ

«Встати! С~'Щ іде!» щоразу з ЦИХ 'СЛ!ІВ розпачинають СІВОЮ роботу засіданн,я СУдУ. Звичайно', всі емоції, особисті IRmажеННЯС'УДДіВ лишаються за ...,...

ГОlРілOЧJКИ!~

розпов­ :книги в

.(РАТАУ).

п,рИПРОlЩY'вала вона 1 не в1дпус­ кала дівчаток, доки тІ не куш­ тували

зі СХВ8п8НННМ

порогом

«Попробуйте

і друкар­

хроНікально-докумен­

Дов-

СІВ ОЮ і1іомпанlю.

-

української

нечко,.

18.30 -

19.00 19.25 •. -

тальних фільмів.

Ці. В . .с. Марченко і їх «запро­

17.00 -

Концерт

Фільм-концерт «Від пісні до Реклама. Оголоше""я. Інформаційна програма .Віс­ ті.. Юнотрилогія «Ході"ня по муках Перша серія .Сестри «На добра"іч. діти!. Про,. грама .Час (1"1). Г. Серебря· кова. .Матіола Вистава Московсько· го драматичного театру іме"і Стані· славського. (Одесаl. Концерт. Інформаційний огляд .На ла-

країНі таза \Кордоном йдеться у кінокартиНі! «Онарби Бічно­ CTi~, С11ВQрені!й У'краlнсЬRОЮ

=:='::Із ЗАЛУ оуДУ-::::=" даньки зш)юдили Ії однокласнишу,ваJ[а~ ІВ

18.00 -

пісні».

ства, роЗRВJ:т літератури ІВ на­ шій реооублlці ,за роки Радян­

ської влади, широке сюдження У'краї!Нс'ькоІ

17.45 -

вирішального..

«фіJJМ­

-

Літературна

Наша афіша. (Львів). 17.15

,Сурмач».

Голованя.

женка і югославської 'скі студ10 П1тоград~.

УВlковій визвольніЙ ·бороть­ країні мир і МОЖЛИІВЇСТЬ 3аq{ла­ бі народів

п.

телебачення.

16.40 -

світла..

у ,робочих руках, у ріШеІННЯХ, що црийм,аються швидш·е, іВ авторитетності 'l'lВо,го робочого С.тІова.

ФІЛЬМИ

НОВІ

ве

завтра, все життя. Вони що, стають все точнішими,

Фото

(Репортаж з. Klpo~oгpaДCbKO'

тивів Іва"о·ФраНКlВСЬКОI облаСТІ. (ІІ·Й віДі\іл. (Відеозапис). 13.20 Кольоро­

За ці їхніх

23.15 16,45 -

16.40 -

теЙ. .Сонечко». 12.15 Творчий звІТ майстрів мистецт~ та х.удожніх. колек,

знань, які служать тим, ·хто БЧИВСЯ, сьогодні,

грамо,тами

22.35 -

УТ

го заводу гідроагрегаТІВ). (КІровоград!. 11.45-Кольорове телебачення. ДЛЯ ~I'

ли робі'l1НИЧОЇ ,молоді М 3 М. С. Нот одного З IВИ1ІІУСКНИіків сантехніка М. Нагорного.

Для мі'сь!\ої середньої ПIfЮЛИ.М 3 цього­ річнийвипуск ювілейний, десятий. Цього .року атестати QДє\ржали 123 учні прaц;ilВ­ ,ники .різних пі,дприємс'І'ІВ і у,станав. Троє з них - Є. ІЩетиніна, М. Усовський, В. Нестерук закінчили

ництва..

кінченням !Школи, :вручаючи атеС'тт про се­ редню OClBi'l'Y, диреКТоірмісьної середньої шко­

хвилювання.

-

програма

11.00 - Телевізійні вісті. 11.15 - За накресленнями ХХІV з'їзду КПРС. Те· лежур"ал .Прогрес.. .Р~зерви вироб·

Іх 'сьогодні поздоровляють, Іза них пиша­ ються, ї,м бажають уепіхLв.ЩиlРО lВі'тав Із за­

педаго:ги, сьогодні -сповна розділяють радість ,вашої пе\рема:ги, бо :в ній є і частка їх праці. І на обличчі тиrх, кому сьогодні 1Віручаєть-ся атестат про С€!Peдню OClВiTY, IВсіх, хто закін' чив середню школу :робіТНИЧОї мо,ладі, і

ський Союз». Концерт учасників ху· дожньої самодіяльності. Ко· льорове телебачення. Чемпіо"ат СРСР з легкої атлетики. Новини. Друга програма УТ Наша афіша. «На головних напрямках п'ятирічки.. (Про дострокову реконструкцію домеииої пе­ чі на металургійному заводі ім. Кіро· ва м. Макіївки). (Донецьк).

передач.

Друга

цях.

полеглив:ість, сумлінність, працелюбство­ твій ате-стат про -сере,дню ос:віту. І ІВОНИ, ваші

і

грама

хороші оЦінки. Вони сьогодні на пачесних міс­

йшли поруч, добре

знаЙомі'l'руднощl. ВІн теж нк нагорода за на­

гордість,

рове телебачення. Чемпіонат СРСР з легкої атлетик.и. 2З.1О - Новини. Про·

ВИlВЧЄНJНЯ окремих IПредмет1:в. А в багатьох інших ,в атестаті лише ,ВіДМіННі й

,найбілЬІШ радісний у була нелегкою. Тим,

Медичну нарт:ку уЧlНЯ. Особову С11раву учн".

Звертатнся на адресу: м. в,ровари, вул. Шевченка, Іхати автобусом .NQ 1 до зупинки «Шкала-інте!lшат».

Bнy.rpl ш н І х

ДирекцІя.

справ УРСР.

!

r~~~~#~,~#~~,~~#~,~~~~~~~~"~~~~~#~,,~~~~#~.~~~~~,,,~~~~'~~~1~'~~~~~,~,~~~~~~~4'~1

.НОВАЯ ЖИЗНЬ,.

Коммунистической

-

орган Броварского горкома

партии УкраинЬІ. городского и районного

Совета депутатов трудящихся

Киевской области.

І

НАША255020 АДРЕСА: м.

БРОВАРИ.

вул. Київська, 154.

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора

-

19·3-82.

зttтупника редактора

-

19·4·47,

відповідального секретаря, відділу сІльського господарства. кореспо,,· дента .. Місцевого радіомовлеиня -. 19·3·18. відділів' промисловості,

маСОВОI роботи, фотокореспондента -

19·4·67,

~~~I'#~~~'~,~~~,##~~~~,,~#~~~~~~#~~~~#q#g,~"'##4##~ ~~~~.#,.~~._,~##

Броварська друкарня, Київської області, вул. Київська, 154.

Телефои -

j

19+57.

..•.

ІНДЕКС

61964

Газета виходить . у вІвторок, середу,

п'ятницю

І суботу.

_-~~~-~.~-

Зам. 3392-9865.

#107 1973  
Advertisement