Page 1

ПРОЛЕТАРІ

РІК ВИДАННЯ

ВСІХ КРАІН, ЄДК,АЯТЕСЯІ

32-1\

.Ni 107 (3259) ЧЕТВЕР

9 ВЕРЕСНЯ

ОРГАН БРОВАРСЬКОro РАИОННОГО КОМІТЕТУ

1971

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

2

ЦІна

КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

р, коп_

~..,..,..,.~..,.,..,...:".,.

...

!

ПІДВИЩИТИ НАДОї МОЛОКА (,Великодимерський» , Богдаиlвськlй птахофаб­ риfl.l, Рудняиському племптахозаводl зали­ шається 86-84 процеити. Обкомом КП Ук­

6 вересия в райкомІ КП УкраїИи відGулась Ніірада директорІв, секретарів партійних орга­ нІзацій І голови их зооветспецlалістlв радгос­ IІlв І птахофабрик, иа якій розгляиуто питаи­

раїии доведене завдаиия, щоб в усІх господар­ ствах товарнІсть мо.лока бу ла ие меишою 95

ня про иевІдкладиі завдання в справі різкого

збільшеиня внробництва молока в господар­ ствах району. Голова виконкому районної Радн депутатІв трудящих П . П. Білокlиь доповів, що внаслі­ док послаблення внмогливостl з боку керlв­ нинlв багатьох господарств І головних зоовет­ спеціалІстІв в радгоспах знижується вироб­ иицтво І продаж молока державІ. При зав­ Данні обкому КП Українн доїти щодня на фуражну корову по 8,5 кІлограма, радгоспи і птаХОфабрнкн за остаlПlЮ п'ятиденку знизи­

ли надої з

до

8,1

процеитlв.

Тов.

І

2

тисячі тонн молока.

державного

плану

продажу

птахофабрики, на

те,

що

Руднянського

не

справилися

з

На нарадІ було заслухано директорів рад­ госпІв «Велнкодимерський» т. Фурду І. Г. І «ТребухІвський» т. Ковбасииського І. М., які пояснювали причнии відставания з виробии­ цтвом і продажем молока, ро,шовідали про

Дивно, що таке загрозлнве становнще з вн­ конанням

Калитяиської

викоианням взятих зобов'язань по виробии­ цтву і продажу державІ яєць, не мають необ­ хідиої кІлькості курок-несучок до плану.

лому за 8 мІсяців недовиконав соцІалІстичне зобов'язання по внробннцтву молока на 100 І'ектарlв сільгоспугІдь на 11 центнерів, на фуражну корову 206 кІлограмІв, недодано

АО завдания

також звернув увагу керів­

племптахозаводу

кІлограма. Район в цІ­

7,8

Бlлокіиь

иикlв радгоспІв «Бобрицький», (,Требухівсь­ кий» , (,Великодимерський» , (,ЖердІвський» , (,3аплавний», іменІ Щорса, Семиполківсько'і птахофабрики, якІ не виконали плану 8 міся­ ців по продажу державі м'яса, а Київської

заходи,

молока

якІ

вживаються

для

виправлення

не внкликає серйозної тривоги в керівникІв І спецІалІстІв господарств. Проведеними пере­ вІрками встановлено, що головною причиною зиижения продуктивностІ молочного стада в иедогодовувания корІв. І це в той час, коли в кожному господарствІ є в достатній кІлькос­ тІ соковитих І концентрованих кормІв. Із-за безгосподарностІ окремих працівникІв корми иерегулярно пlдвозяться в потрlбиlй кІлькостІ, а коицертрати, крІм радгоспу «ПлоскlвсьКRЙ», в жодиому господарствІ не запарюються, зго­ довуються в сухому внгляді. Особлнво велике відставання у BНКOHlUlНi взятих ....lаllkтR'ІВІІХ зобов'язаНІ> по виробви­ цтву молока за 8 мІсяців допустили радгоспи «Великодимерський» (620 ТОІПІ) , «Гоголlвсь­ r;ий» (489), (,Требухівський» (247), (,Бобриць­ кий» (215), ІменІ Щорса (121 тониу). РІзко змеишили добовІ надої радгоспи (,Требухів­

Директор Дарницького лочних радгоспІв П. П.

тресту овочево-мо­ Чеботарьов піддав

де

треба,

замінитн ТИХ,

щО

не

зменшився на

7-8

тони.

го змаганию>.

В багатьох радгоспах низькою залишається бути І товарнІсть молока. Якщо виаCJIЩОК вжитих заходІв в радгоспах «ЛІтківськиЬ, «РусанІвський», (,КраCИJIlвськиЙ., Семипол­

знатн

кІвськІй птахофабриці воиа становить проценти,

то

в

радгоспах

поліпшення

організації

соціадістичного

винвляють варського

змагання»

робіТНИlШ ЗaJiЮДУ

Бро­

торговель­

97-93

з змІною, кожного робітни­ І\а з робітником надають ве­ ликого ,значення. Воно в центрі уваги партійної орга­ нізації,

всього

заводу

хах

торговельно­

план восьми місяців і додат­

механічно­ третьому

дукції на пІвмІльйона карбо­

другому

го обладнання, заготівельному

слюсарно-'Складальному

імені ХХІVз'їзду інших

позавчора

цеху

КПРС та пІд

час

обідньої пере'рвивідбулися перші голосні читки цього важливого ДQкумеита Ному­ нІстичної партії. Іх провели тут старший майстер цеху Віталій Супруненко, майстер Олександр Майло, секретар комсомольської

органІзації

електрозварник Леонід Пін­ чук та інш! агIТ~1~ОРИ.

ІЮВО

дО

ванців,

достроково ІІЛану

а

випустив

реалізував

її

на

пр(щуктивнІсть

процентів у по­

рівнянні з відповідним періо­ дом

минулого

року,

впровад­

жено у виробництво дев'ять організаційно-технічних за­ ходів, що дасть економічний ефе.кт 95 тисяч нарбованців на

рІк.

А вчора в цехах з бе,Сlдами

Гаряче схвалюючи Поста­ нову ЦИ ИПРС, робітники

по

примножують

роз'ж:ненню

Постанови

ЦК ИПРС :вю::ту,пили перед робітниками полІтінформато­ ри П. С. Ще.рбак,М. І .. Ос­ нач, І. С. Могильний, О. Є. Жернов та інші.

ПІд час оБМіНУ виробничники

думками,

підкреслюють.

що дальший розвиток алістичного

амагання

соці­ І

вдо­

дання за

програми економічного і со­ [\іаJlЬRtнlолітичного розвитку

першого 'року

ПіШНОСО В'l'ілення

в

життя

краlин,висунутої ХХІV з'їз8QM КПРС.

:-fa

заводі

соuіалістично­

му змаганню дільниці з діль­ ницею,

цеху

з

цехом,

зміни

трудові

здо­

бутки рідного підприємства. ВіДМіНно працюють в ці дні бригадир електрозварнинів Борис Петрашенко, брига­ дир заготівельників Микола Крук, слюсар-клепальник комсомолець Микола Омеля та багато інших. Вони вико­ нують свої [l'ятидеині зав­

сконалення його організації' є найважливІшою умовою ус­

і

КОYlбайнери Микола

молока

до

додатково

до

випустити

*

*

Кузьмович

Кукса

і

Микола

ЩО.1НЯ накошують по 120~ 125 тоннсилосної маси.

*

*

*

Трактори'сти радгоспу «Тр.ебухівськиЙ» Микола Іванович Заєць та Микола Михайлович Грінченко ЩОДНЯ перевозять від комбайнів до сило'сної тран­ шеї по 50-60 тонн подрібненої маси.

Сівачі дотримують слова Радгоспи «,38іВ'ОіРНlll,ЬКИ!Й»

НЮ,О

ЇlМе!Ні' Що,реа ,«КраК:И'Л'~ВlClblКИ'Й» «ВеЛИJCОДlВмерк:,!:Л(иlЙ»

"'ЗaJПЛ~НИіЙ» «Л ''І'КЇIВС!>lШЙ»

«р,у,с a,HЇIIJ<CblK ИіЙ» «Тіребух,'IВСІ;ІШЇІ» «Боб, р,иlЦ!>К.И-ЇІ»

к<,Жерlд:'ВСЬК'ИЙ»

«ПЖJlОКIЇ' ВС ОКИЙ» «3 о ,р' я » « гогол їI осы1й» ПтахОФабрики Пле,МізаВЮIД« Р'fД,Н<Я» С€,~іИlполк'IВlс.ька

.БОl1д а ,н:,вс[жа

Тракторист денінського віддід­ виробітку ;'}5 гектарів при ка Григорій Юхимович Кулик та нормі 22 . с івачі Деонтій Демидович Вчо­ 3ерно до сівалок доставляєть­ рашній і Петро Маркович Сидо­ ся безперебійно. Спеціальна за­

ряченко зобов'язалися посіяти правна машина сама завантажу­ цієї осені своїм агрегатом 450 ється на току, протруює насіння гектарів озимих. Даного слова і і3аllrра' в'Л' яє сівалки. J\ннералыіi

16,6

80,3 75,,2 65,9

8,0

64,5 621 58:7 58,0 '4;2 І 36:8 33,1 32,0 24,8

60,0

дотримують. Працюють вони пов­ добрива внесено в ний світловий день, від світання культивацією ріл.ТJі. й до смеркання кладуть добірне

100,0 19,4 52,0 52,6 71.,4

з ерно

у в ШІ О гу ,добре

з е мlЛЮ. Вже <по<сіiЯJlИ ,pї'll,

43,2 13,8

з mшх

зерно,

корм.

80,0 76,4 62,.5

1180

про

хід

продажу

решту

ня екіпаж

20,0

добився

овочів і картоплі державі району за станом

вереоня

1971

року

(ІВ .пРОЦЕ;'lнта ,:'{ ідО 'ntrІаl!!'У)

6 [ [" :l ВІІ

rnСПОДЗj1СТR

е o.~

аЖ;.-

продун­

.0"'0

цlї на десятки тисяч карбо­ ванців, в тому числі товарів народного вжитку на 300 тисяч карбованців. Г. АНДРІЄНКО.

<Q",c

U

2'50 на

"І"

."':< о.!:!

~

"1''МО

Радгоспи «Ве.~И,КОДИI~еР'СЬК, fIЙ »

67,8

\24,9

« ГOlJ'ОЛ';IВСЬ.1ШЙ»

64,6

71,6

"Ру:с аIВ.Ї:В'()blКНЙ »

59,4

109,5

<="

" ,,~

~'a.

0<=

М2·

M::t:

~.~

29,9 711,2 45,7

"'о. С('"

1\,4 5,3

11,5

пrjН' Д

Добре Йlде С!ВlбаООИ:ІІИХ і.на Першотравневому відділку . Трак­

гещrа­ торист Володимир Іванович Ки­ ;на '{)иче'НIКCt Іlюеія:в 'У'же 350 ге' кта­

зелений

рів. В.

виконують

ПО [J:ЇіВТОІрИ-lдві Н1:ІjJtМИ. А

господарствамн

6

спушену

грунт

'Г~КТЩРІОВ -

Щоденно сівачі

ЗВЕДЕННЯ

на

п'ятирічки

кожного гектара

Юхимович Рудобаба та трактористи Петро Мико­ лайович Корни й і Петро Мусійович Рябий, Вони

Назви госп одарств

чотири дні.

грудня

завдання

ферм повиннІ надоях

ЗВЕДЕННЯ про хі,д ПОЛЬОВИХ робіт У гос,подарствах району за станом на 6 вересня 1971 року (в ,пP~цe;lIТ а ,х ~O ІП'Л а,н,у )

Иолектив заводу змагаєть­ ся за те, щоб винонати план

25

по

з

центнерів бульб.

Першість у соціалістичному змаганні на збиран­ 'ні кукурудзи на силос у радгоспі «Зоря» посіли

про­

тисяч нарбованцІв біль­ ше ,за9дания. 3а цей період праці на

працівники

завдання

150-160

*

як

виконав

350

підвищилась

змагання,

по

колективу.

Внпереджаючи час, колектив

ІЮГО ·машинобудування. В це­

-

ВсІ

конкретне

ОДНОСТАЙНЕ СХВАЛЕННЯ ше

йовичем Демченком накопує

на день, декаду, місяць, квартал І домагатись його внконання_ В роБОТі наради взяв участь і внступнв з промовою заступвнк головн облвнконкому В. 3. Краєвий.

«ТребуxtвсьКИЙ.,

Великий інтерес до Поста­ нови ЦК КПРС «Про даль­

соціалІстичного

О, ходос .

комбайн і разом з трактористом Дмитром Дндрі­

справляються

цього вимагає Постанова ЦК КПРС «Про дальше полІпшення органІзації соцІалістично­

виконроб М.

Високий врожай картоплі виростила в радгоспі «Великодимерський» механізована ланка ком у ніс­ та Григорія Демидовича Гришка, Тепер він водин

з своІми обов'язкамн, укомплектувати ферми доярками, до.омися змlцнения трудової дис­ ципліни, На,ІІагодження дІйового контролю за розгортанням

-

ВОНИ СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ

Перший секретар райкому КП України В. О. Кривошлик сказав, що слід партійним органІзацІям, всім керіВlПІкам підвищити вІд­ повідальність за стан справ з виробництвом молока, поснлити вимогливІсть до кадрів, а

щодениий продаж молока

району

нііі справа

вlдді.лками, зооветспецlалісти вели повсякден­ иий особистий коитроль за годівлею корІв, в дводенний строк забезпечили запарювання концентрованнх кормів на кожній фермі.

рнки.

І ' осподарствами

На фото: група передових будівельників біля нової щколи . Край·

гострІй критицІ тих керІвників господарств, які допустили найБІльше вІдставання по на­ дояхмолока, иаголосив на тому, щоб керуючІ

ський», Калитянська І Богданlвська птахофаб­ Невипадково

Самовіддано попрацював на спорудженні восьмирічної школи у ((' лі Бобрик колеlСтив дільниці ПМК-8 тресту ~БроварисільБУд», де В/l конробом Микола Омелянович Ходос. Будівельники меНlІІе , ніж Зі, рік збудували об'єкт і своєчасно ввели його в дію.

не­

долікІв.

31

серп-

рекордного І

ківської

птахофабрнки .

« Т,ре·БYlХ )в,ськ НЙ» ;,ме.нїI ,ЩОІ\JICа

54,8

«3аlВор·И'LtЬК~Й» «ЛЇ'l1кЇIВlСblКИЙ» «К'р.аlСи.~I :'ВlCblК ИЙ» К<ПЛОСК :lос.blК~Й »

53,4 46,2 46,5 36,7 25,9

«-Бо бір ИоЦІ/К НІЙ» «3 ,О ІР я»

«Же PIдIUВlObK ИІЇІ» «3аlПла'в,ви;ї!» Птахофабрики ·fl"l'!xі,ВlCblКИ1Й IПлемlП'Т ахо,реП'рМУІК'Т()ІР

ка.JГИітЯ!!lС ока ООlщаIН:'В<СЬ;, а

КОВАЛЕНКО,

головннй агроном Семнпол­

S4,I

25,0

16,2 1,2,4 \14,0 99,0

43,\

92,6 109,4 516,4 77,2 \!26,5 96,8 108,2 БО,9 бб,\ 'lб,7

93,.2 84,0 30,8

24,0

31,6 40,6 49,\ 42,7 49,4 fl:l,8

58,,7 34,9

55,9 82,3 26,3

154,1 21,4 2,9 5,9

17,6 6,3 1,6 6,6 3,6 3,6 2,2 \3,9 0,6


Парт:lйие У НОМУНІСТІВ партійної ор­ ганізації радгоспу «Нрасилівсь­ НИЙ» гаряча пора. Всі їх зусил­ ля спрямовані на успішне вико­ нання

державних

завдань

і

со­

ціаЛіСТИчних зобов'язань пер­ ІІІОГО року дев'ятої п'ятирічки.

За

останні

роки,

наl;реслення

виконуючи

партії,

колектив

За ного

піДсумками змагання

соціалістич-

в

першому

пів-

річчі колективу радгоспу присуджено перехідний Червоний

прапор

УРСР і

Міністерства

радгослів

Республіканського ко-

мітету профспілки працівників Сіль~ького господарства та заготівель І першу' грошову премію

радгоспу домігся значного рос­ в сумІ 4500 карбованців. Попереду у виконанні госпоту врожайності сільськогоспо­ дарських нультур, пІдвищення .дарських завдань, у боротьбі за темпи сlльсьногосподарпродуктивності тваринницт.ва і вищІ

робота в радгоспній парторгані­ зації

вlдпоні.дала

сучасним

могам. Це розумІють добре самі комуністи, які обговорюва­

невого Пленуму ЦН l{омлартії

України на своїх партійних збо­ рах. Адже за певними досягнен­ НЯI\IИ в господарських справах

ще НРИІОТЬСЯ серйознІ недоліки. У своїх виступах комуністи

загального зміцнення економІни

ського виробництва Ідуть кому-

піддали різкій критиці роботу партійного комітету (секретар парткому т. ГОРДіf)НКО П. Ф.)

господарства. Успішно викона­ ІЮ п'ятирІчний план по прода­

Москаленко

діл новими партійними органlза-

жу

державі

зерна,

овочів,

мо­

лока І м'яса. У цьому році рад­ госп успішно працює над вино­ нанням

державних

виробництву і

завдань

по

продажу продук­

ції. Продано державі ранніх овочІв 329 тонн при завданнІ 306. Виї(онано завдання по хлі­ боздачІ

на

роших галузі

процентІв.

150

Хо­

наслІдків досягнуто в тваринництва. На 100

гектарІв угІдь вироблено моло­ на 508 центнерів, або більше на 37 центнерІв, у порівнянні з

віДПОВ1ідним

перІодом

мину­

лого року. Надоєно на фураж­ ну корову 1957 кІлограмів мо­ лона, або на 79 кілограмів більше, ніж на цю дату мину­ лого року. Продано державі на 117 тонн молока і 20 тонн

м'яса більше, ніж передбачено дев' ятимісячним завданням. Урожайність зернових по радгоспу становить 20 центне­ рів з гектара на ллощі 850 гек­ тарів. Обмолот хліба закінчено в

стислІ

строни,

проведено

сів­

бу озимих на площі 170 гекта­ рів під урожай 1972 року. Од­

нІсти.

Це

Микола

Петрович

керуючий

-

вlд-

Підвищувати активність ...................... дІлком

ділкІв. Володимир Трохимови; Олефlре.нко виростив врожаи картопЛІ по 150 центнерІв з гектара на площі Галина

Іванівна

бригадир товарної нею

45 гектарів. справу, а іноді і активність. . . о.. .

передової молочно- T~.K було в паРТlИніи оргаНlза­ ферми. Очолюваний Ц~1 Димитров~ьк.ого BiДДI~Ka, де

колектив успішно. виконує

соцІалістичні

зобов'язання

по

л~v з поля ЗОI?У В~f\дІЛКОВИХ пар­

надоєно з початку року по фермі 2101 кілограм. Дмитро Ни-

у:аСТІ у виконанНІ п~ртlИНИХ РІшень, а згодом переишли на

рилович Прудкий _

бригадир ІНШУ. oPO~OTY

рІст тут становить 585 грамів. ко -

Петрович

шофер.

Він

О

шення номунlст~~и ВИМvОГ Ста­

щоденно ви-

ганlзацll ще !!е CTBope~a атмо­

ви­

ступи представникІв кому­ ністичних і робітничих пар­

революційно-демократич­

них і лівих соціалІстичних партій, які були присутні на

ХХІУ з'їзді НПРС, а також вІтальні послання заруБІж­ них партій і оргаНIЗЮ~ій з'їздові.

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НПРС про

І. ЛенІна і рішен­

ня партії в що увійшли к,ривають

значно

кращими,

ства.

ЦІННА ЗНАХІДКА Білгород - Днlстровсьний

краєзнавчий музей поповнився рядом найціннІших експонатів, зв'язаних з дlЯЛrьністю Одеського комітету

ЧАСУ

ДІВНИЦТВО

ТРЕСТУ

«БРОВАРИСІЛЬБУД»

номунІстів,

ників

до

вони

цІєї

роботи,

а

тому

виступають

з

допо­

ролі

шень ХХІУ

ХХІУ з'їзду

недолІки,

що

у

виявлений

при ремонтІ будинку по вулиці Пушкіна, де в свій час жив вІдомий революціонер,

органlзаюрів

радян-

сьної OJщрони здоров'я Леон

Христофорович Попов. (РАТАУ).

місце

в

що

конкретно

необхідно

робництвІ, дальності

ролІ

на

підвищення за

ню

мобілізації

їх

це

меха- L

та Г.

Гришко'

читачів.

Велику увагу приділяє га- ~ одній з провідних галу­ господарства - овочів­

присуджена перехідний Черво- ~ ний прапор райкому КП Укра- ~ їни

та

виконкому

Ради депутатів

районної

трудящих за ~

nери/ість у виробництві і зда- ~ \

БІЛИК,

чі овочів державі·

заслуга ~

-

і багатотиражки та її числен-,

ного

інструнтор райкому КП

активу.

Вони

вміло

ви- ~

світ люють трудОві бllіЖі. ово­ чівників, зокрема , докладно розповідають про досвід пере-

'!.

\

дової бригаі}и, яку очолює ~ член КПРС Г. Борсук. ~

~

КОМП­

ОСІН­

картоплі. ~

ництву. І в тому, що радгоспу'

на

ВІДТОДІ,

Москаленко

зета зей

ви­

справу,

Украіни.

силосування,

копання

по 150 і більше центнері6 бульб, «За комуністичну пра­ цю» швидко повідомила про

..,. __________________ Ю.

про

t

з перших гектарів накопують І

їх

успішне виконання завдань пер­ п!Ого року п'ятирІчки.

популяризувати ~

В- ці дні на сторінках оперативні noвiдo~­

сівбу,

М.

ро­

зусиль

j

Сільськогосподар, ~

Коли стало відомо, що

пІднесення органІзаторської і виховної роботи серед роБІтни­

ків,

тру-

\

нізовані ланки, котрі очолюють ~

вІдпові­

доручену

перед

-

лення

На зборах звернуто увагу всіх комунІстів на здійснення авангардної

ними

робіт,

інших. газети

усуненню.

ними

накрес-

завдань"

та розповідала про груповий, А/етод збирання хлібів, слав-, ні діла J,teханізаторів комуніс-, та В. Корбута, І. Се.шнога та,

рі­

по

,.

передовиків, поширювати їх ~ досвід. В період жнив газе- \

накреслено,

зробити

життя

партії,

хій

ських

боті партійної організації рад­ госпу, знайшли своє відобра­ ження,

nоміЧНIІІ(

На сторінка)( багатотиражки '/Uтач знаходить матеріали на партійні, комсомольські, проф­ спілкові теми, шкільне життя, роботу депутатів, працівників побуту і торгівлі, про спор­ тивні новини, на військово­ патріотичну тему. Гостро кри-

t

тикує газета порушників гро-'

мадського порядку, факти без- ~

господарності.

, сnрямо- ~

Партійний КО.'4ітет

вує діяльність редколегії на ~ nрацівни-, те, щоб допомогти кам ферм різк,о піднести про- ~ дуктивність тваринництва, за- \ безпечити

йому

ситу

і

теплу

зимівлю, поповнювати актив

робкорів за рахунок передови­ ків виробництва, спеціалістів. Сільського господарства, nред­ C~~BHиKiB сільської інтеліген­

ВИЯВИЛИ

j

Цtl.

Побажаємо в цьому велико-!

димерським нових

aKTивi~aM

творчих

преси

усmХІВ.

,~"",#~,~~~~,.

На дО/lOJ,югу атеїстові

НАУКА СПРОСТОВУ€

Ннига надійний друг І союзнин агІтаторів та пропаган-

Заспівом до всього книги є перший розділ,

дистІв В їх повсякденнІй дІяльностІ. Допомагаючи глибше і повніше пізнавати те чи інше питання, краще розІбратися у

му

складних

проблемах

і

явищах

тих,

во-атеїстичну слово

хто

веде

цінна

пропаганду,

покликане

чиє

доходити

до

серця І розуму як віруючих, так і тих, ХТО вагається мІж релІгією та її запереченням.

Одна

з

доктора

таких

книг

-

фІлософСьких

робота наун

В. Танчера «Наука спростовує реmгlйв1 догмати», яка вийшла

~~~~~~~~~~~~~~ ~ видаВН~і«Науковадумна».

Q

лювати

з'їзду НПРС і НП УкраїНИ всі мали

Кузь-.

Робкорівські /юсти на від­ ділках і в бригадах доnо.мага­ ють газеті оперативно висвіт­

пар­

виконанні

в

дівниками села.

тійними органlзацlями та підне­ їх

~

П.

активний

-

поставлених

у прийнятих на партійних зборах заходах по полІпшенню

сення

виходить ~

(редактор

ре творення

Ішками.

віДДілковими

яка

років.

12

лень з'їздів

відями і бесідами п(':ред трудІв­

керівництва

багато­

дирекції і партійної організа-, цП У боротьбі за успішне nе- \

~Z8""""""

наУК0-

з

ЩіК)

спеціалістІв І керІв­

мало

номера

працю»,

вже

Газета

залучають

Фот·о В. Полотняка.

книга для

Скарб

унlналь·ною полІтичною

ось

вІддІлнових

не

НА ФОТО: ШТУКАТУРНИЦЯ Г. ГЕРМАН.

тІвки,

стор.

сеl{ретарl

Ій ВИСОКЕ ДОВІР'Я, ОБРАВШИ СВОІМ

значи-

2

І

парторганізацій

ВАТАЖКОМ.

У сто раз об'ємнішими, мішими. Особливо потрІбна і

24 1901-1903

ти'ІНУ

Партійний

РИСЬКУ ВДАЧУ. КОМСОМОЛЬЦІ ПМК-9

номери за роки, окремІ відбитки статей газети, лис-

по

Q

І\Омітет

рідко.

ГАЛИНУ БУДІВЕЛЬНИ­ у. ПРАЦІ, ТОВА­

того

з

дуже

ЛЕКСУ. ТУТ ШВИДКО ЗДРУЖИЛАСЯ З КОЛЕКТИВОМ, АКТИВНО ВКЛЮЧИЛА­ СЯ В РОБОТУ. ЗАРАЗ РАЗОМ З ПОДРУ­ ГАМИ-ШТУКАТУРНИЦЯМИ ВОНА ПРА­ ЦЮЄ НА ОПОРЯДЖЕННІ ГУРТОЖИТКІВ, БУДИНКІВ, В ЯКИХ БУДУТЬ МЕШКАТИ

життя суспІльства і природи, вона дає орієнтир, піДказує, озброює знаннями, якІ, будучи переданими аудиторії, стають

був

ХUДЯТЬ

відзначи­ вихід

-

тиражної газети «За комуніс- ~

підводяться нерегулярно (голо­ ва комітету профспілки т. Нрав­ ченко В. А.). Збори робітникІв на вІддІлках І в бригадах про-

.о----_._

КАлитянеького

чотирисотого

Незадовільно органІзоване до

торнст В. А. Головатий, брига­

МИНУЛО

«Великодимерський» ли скромний ювілей

ЦЬОГО часу в радгоспі соцІалІс­ тичне змагання, підсумни його

ЯК ГАЛИНА ГЕРМАН ПРИйШЛА НА БУ­

Російської соцlал-демократичної робітничої партії. Серед них 24 примІрники Ленінської «ИСКРЬІ» З п'я-

лІтературою

комуністи тра!\-

багатотиражки ~ АктивіСІи преси радгоспу І

1 на фер­

:коопера­

ції в соціалістичному будів­ ництві, роль комуністичної партії в перетвореннІ і роз­ витку сільського господар­

брошури.

І

бригадах

мах. Зверталася танож увага на поліпшення організацlї пра­ ці серед механізаторІв і тва­ РИНrнинlв, на впровадження на виробництві акордно-преміаль­ ної системи оплати на всіх ви­ дах польових робіт, на полІп­ шення виробничо-побутових умов роБІтникІв радгоспу.

органІзаційно-партійна] дир МТФ Г. І. Мушинська, ме-

цьому питаннІ, в ннигу, роз­

значення

Виступаючі

нритини

в

КИ ЗА СТАРАННІСТЬ

соцІалІстичне перетворення сільського господарства» так називається збірник, ви­ пущений у світ Видавни­ цтвом політичної лІтератури.

В.

бути

ПОВАЖАЮТЬ

ЗБІРНИК З ПИТАНЬ

Ленін і

красилівЦlв

ПРИНЦИПОВ01

самокритики.

зокрема

ТРУДІ ВНИКИ СВИНОФАБРИКИ.

ДОКУМЕНТАЛЬНИИ

І.

б

НЕБАГАТО

Тю, називається збірник, випущений ПолІтвидавом. У вітальнІ

наслідки

питань,

.

.---.___.__. могли

«ПРИВІТАННЯ ХХІУ З'ІЗДОВІ КПРС»

вміщено

днак

ноли

HpalHI

один

леЖНОІ уваги до випадків пору­

Москален- туту H~.PC. В ЦlИ партіиній ор­

су і заготівлі кормІв та іншІ

.

цІєю

~.:оди на це

конує на 120-125 процентІв Сфера. ВИСОКОІ взаЄМНОІ вимог­ ,;завдання на перевезеннІ сило- ЛИВОСТІ, Дlлового .?бговореню~

По рідній

Праці

б~з

ферми молодняка. Нолектив партlИНOl. opГ~.НI~aЦ~1. Сенретар твариннинів цІєї ферми забез- парторгаlНlзаЦll ВІДДІЛка т. Нуш­ печує надплановий ПРИіріст мо- нІр H~. проявляє при цьому на­

Григорій

«В.

юлька KOMYНlCTI~ в~агаЛl випа­

виробництву молока. На корову ТlИНИ~ оргаНlзацlИ, !"1ало ~рали

добрив, зонрема аміачної води, яну внесено вже на площу 120

тій,

ній. Тому не випадково, що но­ муністи іноді втрачають почут­ тя відповідальності за доручену

Мушинсь:ка

лодняка. Середньодобовий при-

кни:'!і

!\іями. Адже хІба це не зане­ дбаНіСТь у роботІ, коли партій­ ні збори на відділках прохо­ дять 3-4 рази за весь звітний період, а контроль за виконанням комуністами рішень зборів

.NQ 1, колектив якого І з боку партійного І(омітету і тримає першІсть в соціалістич- сеl, ретарів відділкових партій­ ному змаганнІ серед інших вlд- них організаІ\ЇЙ майже відсут­

ночасно приділяється велика увага внесенню мінеральних

гектарів.

за послаблення керівництва від­

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

комуніСТів

радгоспної

секретарів парторганізацій, :ко­ мітету профспІлки і :керівників на низьку роботу з людьми І

ли цими днями матеріали черв­

!

Чотириста номерів

xarнiK третього вІдділна Г. П. Зінченко та бригадир ферми Д. К Прудкий звертали увагу

ви­

ставиться

питання:

змІсту в яко­

чи

мож­

на погодити релігію з науною? Річ у тІм, що успІхи сучасної науни настl.льки разючі, що пІд їх впливом від релlгії вІдійшло багато віруючих, а позиції апо­ логетів

«вІри»

дуже

похитну­

лись. UЦоб повернути паству в лоно релІгії і вІдродити свій колишнІй вплив, найзавзятіші захисники церкви змушені йти на поступни громадській думці, пристосовувати

досягнення

родознавства до ровчення;

вони

при­

реЛIГійного твердять,

вІ­ що

боротьба релІгії проти науни в .минулому була прикрим непо­ розумІнням, а тепер, мовляв, релігія союзник l{аУIШ, мир­ но спІвіснує з нею.

Церковники

.чуються, Q

:всіляко

хитрують,

НОВЕ

викру­

по-іншому

ЖИТТЯ

о

І"

трактуючи тІ чи інші догми, відмовляються від другорядно­ го в ім'я збереження головно­ го,

заграють

з

науною,

ЗА JJ.AdblВE

DIДIIIWЕRиа

нама­

гаються модернізувати саму ре­

лігlю. ці та іншІ фанти, які на­ водить В. Танчер,· відобража­ ють кризу релІгії, зумовлену соціальним і науковим прогре­ сом суспільства.

Якщо

перший розділ

роботи

ученого названий у формІ запи­

тання

-

релігію

ші

...;..

«Чи з

можна погодити

науною?»,

то

даль­

у формі рішучої відпові­

ді: «Наука про Всесвіт гово­ рить: нН», «Наука про життя також говорить: нН», «НіІ говорить вчення про вищу нер­ вову ДіяльнІсть» і т. д.

Закінчується ннига виснов­ ком, який логічно випливає з усього

її

тексту:

родознавство

сучасне

святкує

при­

·справж­

ній тріумф у викритті наукової неспроможностІ релІгії, даючи все нові аргументи на користь наунового атеїзму .

Четвер,

9

вереснв

&OV/AY~

ЗМАГЛИИИ У пресІ опуб.1d.ков8ВО По­ стаиову

Цeвтpa.JIЬНoгo

тету КПРС про JJіпшеивв

КомІ­

AUb!R

оргав1зац1і

по­

coцla­

JJlстичного змarаввв. ЦК КПРС ВИСJJoвmoв перАУ впевненість, що ро61Т11111С11 І КОJJГОСПНИКИ,

1ижеверв,

'!ех­

ніки, спеціaJIlсти ef.&ebKoro господарства, a,-..цt, пра­ цівники науки І Вf_TYPВ, всІ трудщl JIIDIOІ ....ш· щиин

все

lIIJIPIIe po8l'OPllYr.

соцluІСТИ'Dl8

мують

вcl

_ _ _ , сири-

СІІ8,

__

І

::epГIк;.~~-.:~ ПJJав1в, Р..... КПРС, rpм",.

.a'JaAY ;; .......

...

комуи1ctн'1J1Oro "М2!Т!!t (ТАРС •.

1871

року.


Яk

виkонуеmе

свої

ють Постанову ЦК КПРС «Про дальше поліпшеиня організації соціалістичного змагання». Цей важливнй документ сприятиме

Викоиуючи величні накрес­ лення ХХІV з'їзду КПРС і ХХІV з'їзду Компартії Украї­ ни, колектнв тварннників рад­ госпу «Плосківський» зобов'я­ зався'В першому році дев'ятої " ~нрічкн надоїтн від кожної

дальшому росту ініціатнви сіль­ ських труДІВНИКів У збільшенні виробництва молока і м'яса, зиижения їх собівартості. Пло­ сківчанн взяли иові зобов'язан­ ия: до 12 жовтня виконатн річ­ ний план виробиицтва молока, а продаж його до 1О жовт­ НЯ. ДО кіиця року надоїмо від

корови 3700 кілограмів моло­ ка, що становитиме 1050 цеит­ иерів иа сто гектарів сільсько­ господарських угідь. Продати державІ молока 200 тоин. Ви­ робити м'яса на сто гектарів сІльгоспугідь 54 ц'ентнери.

кожиої корови

Мииуло вІсім мІсяців. Шдве­

деио

пІдсумки

молока

соціалістичиого

змагаиия. Воии свІдчать про певиl успІхи. Внроблено молока 2079 тони при річному плані 2430. Надоєно молока на коро­ ву 2706 кІлограмів, а вихід йо­ го на сто гектарів 769 центне­ рів. Продаио м'яса 106 тонн при плані 95. Собівартість центнера

15,92

молока

стаНОВНТІ>

карбованця.

Одержано

доплатн

за

зменшения

ності молока понад

кислот­

7600

карбо­

ванців. У змаганні першість посілн доярки Г. Строкач, Г. Какун, О. Волоха, О. Какун. Кожна з "Wx уже надоїла від корови ПО­ l\аД 'три тисячі кілограмів мо­ лока.

Тварииники, ники

ПравофлаНfові змаfання

зобов'язання?

як і всі праців­

радгоспу;

гаряче

більше, дасть

3800

к~лограмів

сто

кілограмів

иа

-

ніж

иам

передбачали.

можливість

Це

мати

иа

сто гектарів 1,078 цеитиерів молока або иа 482 тоиии біль­ ше, як при першому зобов'я­ заииі. Продамо понад річний план 472 тонни молока. Тваринники посилили догляд за худобою: внпасають ЇЇ, під­ годовують

зеленою

масою,

кон-

центрати згодовують тількн у внгляді пійла. Це дає можли­

вість і тепер триматн щодобо­ вий надій молока на корову дванадцять і більше кілогра­ мів. Успішне виконаиня нових соціалістичннх зобов'язань бу­ де найкращим нашим подарун­ ком на честь річниці Великого Жовтия .

С, ДІЖЕВСЬКИИ.

схвалЮ-

Га,Нlна я,к,і'В-на Тоолюк в.с:<Ма шанов,з,на IП'Т8ІШНlЩЯ БО!1;J.ан:s­ CbKQЇ , Iп'тахофа'БРИI}(И. Любов до С1В06Ї Іп,рофес:.ї 'в,о'на прищепила сsоїм дочкВJМ Ні,н,і і ВаJl€!НТИlнk ПО З8,юіlll'ЧеlННЮ cepeДНlbOЇ ШКО,lИ обидв і П ''lli .1И дог Л'Я,.': а,ти П'ТИцю. Тепе:р )'Іс і троє досягли в )драдиих виробничих УСП;'Х:ІВ.

На ф<)то: Га"на Яківна

Теплюк

з eHoї.~H

.'І:очками

Валентиною.

Ніною

та

Фо,то А. Козака.

~.

Виконання

плану

і продажу державі П,РО,ll,yКl'ів тваринництва господарствамирайону 3 І січня по І вересня 1971 року.

..

Назви

~

'-О'"

,,~

О

:<'" господарств

О

'" О

""-

~O

u

О

""'" '"

"'''' О О

."'8 :<-

,,= .",

~~

'8~

"-

="

х'" ",Е

0('"

5:1:

c::t:

..

'-ОО

І-'0 "

:І:",

'"

"," и'"

'" '"

"о 0_ :< '"

РАДГОСПИ:

,,-І-

",І-

"'=

«іПЛIОСК ;'ВІС,ьк ИіїІ» ,« Ру,са,н 'ІВ:СIJКН'Й » «І к!р ше ИЛ," в,с UK 11 іі» «За,ВОР' И1lliЬКИЙ» ;1\le,НJ: Щорс а « ЗОРll » «Л 'ТКllВІСЬКИЇ!»

2706 87,8 769 20;12 85,1 625 1971 85,5 5:111 1832 86,2 364 1820 88,3 s42 1769 85,3 495 ,373 1815 87,6 1669 83,2 402 "Т'р еБУ1х.:1!3іСЬКИ'{І» «Б,абр ИlЦь'к и й» 1609 83,8 393 «ЖеРIД :IОСЬКИ,Й » 1567 81,7 249 «З аЮ'.l3:ВіН ИЙ» 1493 84,3 262 14.07 85,1 "Гогол іIВJС ЬКИIЙ » 364 «Вел fllк'ot!ЯI~е:р'С IJКИЇ!» 1155 81,6 264

..,

, ",'" "'~

:1'"

о'"

~

>.; s.:3

'"

::с о·

сі ....

~o(:< О

.'"

'"~

.~

• 0:< :<0( О

.., :1

сі .-

(t,)02 '"

о(

О .'" '" ;.g

:>.-

:<:1 . О>. 0("-::

0("-,,

О"''''

~ca2

"- "" "t:::a:lC с::"'''

іЕ

о.

СІ) ' " 0(",,,,

34.6 33,9 35,6 37,9 24,7 26,5 29,4 18,8 18;2 7,4 24,,0 21,5 19,6

о с: ~;:!

;g~ О"'"

;>.

0("-" О"'"

'"

Ю8,6

160,7 95,6 96,6 94,2 109,9 96,4 109,.0 88,7 69,1 89,4 94,9 ,102,6 91,6 79,9 57,2 75,9 64,9 82,3 45,5 72,0 8'4,7 73,8 92,8 61,8 56,8 -

ПТАХОФАБРИКИ: Ка.lllтя,но,ка 2295 n'lе l \l1З3IВС1,1. «Р,Ylд,Н'Я»

1828

86,2 80,2

J()7

4,09

14З

Се,\lИlПIQЛ,К 'rl3<C иК а ЬОI1д.а:н'і'ьська КIІЇ,ВіСька ~1~le'H'i Юр:ова

1818 1796 1693 2232

;тaIНlЦ : Я

83.0

11.0,5

з.о,3

156

94 ,6

12.0,5

267,5

101 208 1·85

:М,7

і42

34,7 83,4 81,4

151,4 58,1 78,9 102,1 67,9

325,6

22,1 39,7

145 ,148

l,kh.tpa-Л'Юlа досл'l.'І.lна

__

86,9 '81,6 &1,8

81 ,3

190

ПУІХ 'ІВС l.киЙ Н.l е ~'п'Т а,хо ре'п'ро,ДУКТО'Р

89,3

,16,,)

172,5

90,4 119,5:

Четвер, 9 вересня 1971 року.

ДОSJ. РВИ О '" "',,О .... <>.

ДОЯРКІІ, Ha ,:~BII roспоr з:р,сl'В

..

157.8 98,7

оо

::1"'1:'

:I:II=~ Бобко М. М. (СеI Мlllпо.Лlк jl ~ська,) Пильтяй М. З. ( <<.рУІСаil~;lооьки:ft » )

3661 З41 З

Яковенко К. А. (:'ме.ні Кi~p'OBa) Строкач Г. А . (<<Пс~о;еЮ'IОСblКи.Й»)

31,86 3185 Ка,кун Г. Т. (<<rПлоскі'оомшй») 3183 Коваленко У. М. (Кал,итя,НIСblка) 3156 Лобко Г. І. (<<КраСИ'.lїlВlСЬКИ'Ї!») 3124 Волоха О. Г. (<<п .nос.к;IвIсыкІ'їІ» ) 3 0 1 8 Какун О. А, (<<ПЛО,С-К:ІВСI.JКИ,ЇІ») &Н6 Швач,ко К. М. (КаJИIТя.щська) '2943 Лесик Ф. І. ( << П :юс-кіIВСЬКИ'ЇI») 28&1 КовбаСИНСl>ка О. М. ( <<Треrб'у1Х'ЇIВОIЖИЙ») 2866 Галицька В. Т. (іlме,ні Юро,ва) 2<841 Ли,твиненко М. К. Оме.ні' Юр,()ва) 2831 Міщенко Г. І. (КаЛИ·ГЯlнська) 2&10 Будник К. А . (<<Ллюск іIВСЬКИ.fr») 2675 Лях Г. С. (<<ПЛIQ'СК'lJgськи,ї!») 26>74 Міщенко €. П. (<<ПЛО'СК':ІВСI:JКИЙ») '267,1 ЗаХlIJрченко Г . В. (<<ЛЛОClКiіIВСЬКИJЙ») 2653 Павленко Г. П. (<<,КlраСШlltlвськиlЙ») 264б Миколаєнко К. О. (<<ПJlОIСК:IВСЬК,ИЙ») 2642 Кукшин Е. Т. (Ка.л.иТ'Я1Н\Ська) 2~7 Цьом,ка С. І. (Б()!1да,Н:IООЬІКа) 2629 Фесюк В. М. (<<ПJlОlOк:,gськиїІ») 2620 Міщен.ко Г. К. «<3ОіJJlЯ») 2619 Дужих Г. С. (КаЛИ1'я,нсuка) 2614 Б3iJ>бон Т. І. (іlмені ЮР'Оіва) 2611 Ворона О. Н. (іlме'н:і'ЩОфlса,) 2tЮ5 Ле,вченко Ф. І. (.КаЛИТЯIНlСька) 2559 КОРНУС В. €. (Ка nИl'Яll!ська) 2559 Литвиненко О. К. (;ме,н'і Юро в а) 2'545 Кукшин Е. Т. (КМИl1Я,НlОька) 2527 Логвиненко Г. П. ("Гоro,~!I ВС'IJКИ.fr") 2488 Соловей А. Т. (<<Руса,н;'IВСЬКИЇl » ) 244() Карпенко П. д. (Калитя,н"ька) 2431 Кукса Г. С. (.«Зо.р,я») ,242:5 Салай О. fJr. ( іlмен,і Щор,са) 2412-1 Семенюк О. Ф. (<<Ру!саlніВСl:jКИЙ » ) 2419 Б,руєнко Т. М. Оме'Нlі К:р'о'ва) 2'406 Шелест Г. Л. (Ka-ТИ'ТЯIНІСька) 2400 Колутницька Е. М. (<<РУіСаillі' всь" и,й») 2З&) Лобко Г. Д. ( <<Кр,а,сил:,вс,ь"иї!») ,2377 Рак Г. Г. (<<ріуІсаIн'uвІсык.й>>)) 2376 Ромонова 3. А. (КаЛИl1!ЮНСl>Ка) 2371 Бори,сен. ко Г. Г. (іlме;н.і ЩОІРlса) 2369 Грос Г. О. (Цме.Ніі, Щор\са) 2365 Біленко П . О . (<<,к''раісll'JllіIвJсыкї!»)) 2356 Фесюк Г. Н. (<<Рlylса,н';'БіСUКИ,Й » ) 2:354

Кот У. С. (<<Зо:ря») Чернюк Л. С. (<<Зоря») Бобко Н. М. (,Бo.rv:а:НUВlCoька) Мі'рошничеи"о О. З. (.«3а\!юрш,I.<>КИЙ») Іванко О. П. (<<30])іЯ») Нечитайло М. Н. (імен, К; р-ова) Ряба А. А. (<<РytCаIН;IВiCЬКИ:Й") Марчеико Г. с. (<<І<:РМ:ИЛ':ІВСІ>КИЙ») Кобзар О. С. (СемИІП'ОJlК;IВlCl:Іка) ЧустіА Г. П. (.«ГIOOOUI,ШсЬІКиЙ») Лис3!К Н. І. (~~H>i ЮPQва)

Ходос М. С. (<<30РЯ»)

Семенчук М. Н. (<<,Заlво,РIЩЬК<И,Й») Юрченко К. Ф. (<<!PyrсаіНі:ВСЬКИIЙ») Кuенченхо В. Ф. (<<,За'В~р'И;lIiЬІКИ'Й») Скопич В. Ф. (.«РIу/са;}llіIВІСЬЮIiїl») Батюк Г. Н. (Сем,и;rЮЛК :IВІС~а)

ПЕРШІ осінні дні теплі і погожі. Хоч вночі температура помітно знижується,

стільни,

щоб

але

мерзла

не на

худоба .

В полі, на луках ще є досить різнотрав'я для випасання ЇЇ, зеленої маси для підгодівлі. Велика рогата худоба продов­ жує пеpe(lувати в літніх табо­ рах. Однак мине небагато часу і її буде переведено на стійлове у,тримання. Як же готуються до 'цього відповідального періоду в радгоспі «Зоря»?

На першому Ві'дділку знахо­ дяться дві тваринницькі брига­ ди П. Павленка та Ф. Пшенич­ ного . 800 корів і нетелів розмі­ щатимуться тут на зимівлю . Нормоцехи для приготування

2349 2337 2334 1232.0 2'309 2309 2307 2307

2ЗОО 2:Ю5

2'J!:J7 2291 2281 2276 2267 2266 2262 2259

1 ВЕРЕСНЯ

Жук Л. М. (<<РIУС8Ін,hвськи,й») 2252 Лит,винен,ко Г. П. (<<3QРIЯ») 22'511 Гридасова Г. І . . (<<РYlС8,Н'!IООЬКИ'Й») 2245 Бщма;НИЦblка О. Г. (<<ліrrкі'всыїl») 212.33 Соловей Г. А. (<<РУlСаlll,:lвськи:іі») 22ЗО Га'нжа О. Б. ( Їlме.н і, Щор,са) 2226 ПтИІ\Я Г. І . (і.ме'Ніі ЩО-Рlса) 2226 ДВQР·НИ,К В. І. {СelМ Иlполкі ВіСlжа) 22'25 Татар'ин Н. П. (<<Лігг.кі,ВlС.І,КИЙ») 21200 Мщ>ченко Г. Д. (<<К:раіСилluвськ,ИlЙ » ) 22.04 Мос!калеико К. С. (<<,к,р~ ,сшл:іIВСI:ЖИЙ») 2196 Вірич М. п. «(РусаrН:IОСЬІКИ,Й») 2194

>.

БЇJlенко М. І. (<<К,расил'івоЬІКIfЙ»)

виробництва

'"

ДАНІ ЗА СТАНОМ НА 818 853 386 701 700 790 409

Нестройова О. З. (<<РУlСа,н'IВ'СI>КИЙ»)

21912 Z18:i 2.179 2167

ГаЙд.а,к Г. с. (<<Л;rrКЇrВІС ЬКИ,Й») Хам бір Г. О. (<<Р!усаlн,іIВС'ЬКИ'Й » ) СаХІНО Н. З. (<<Літкі'ВіОl:jК,и'Й»)

2,157 21153 214:1 2\143 2143 2143 21319 2133

Хожай Г. О. ( << ЗОРЯ») Гри.цан Г. С. (<<КраIС ИJI,іIВ,СЬКlfЙ») ТеПJJЮК В. Т. (БОl1да.Н:'ВСblка) Б~рJiсполець С. В. ( i'M~Hi КipOГla)

{)59

66,1 717 63!; 714 356 383 675 598 588 588 586 385 574 64() 604 591 478 640 336 647 640 640

Козел О. С.

Зб7

Б8-1

48:3 588 &06 321 З'81

211 :30 2128 2125 2120 2107 2:101 2071 2070 2034 2031

483 401 481 339 541 307 576 504 428 516 46.7 434

2026

512

21ЗQ

(<<,р'YlCа,ні,всЬІК,ИЇІ » )

(<<лі'тк'lIвIсыкй>>)

Кедич Л. Т. Омені Щорса) Боб,ко А. П. ( ,50маlн,'IВСblКа) Сав'я,нен,ко Л. Я. (<<,Кlраси'л-hвськи,ї!») Климен'ко Г. М. (<<Ліlп~іIВіСЬКИЙ») Теплюк П. І. (Бог:даlн :rВіС ька) Полови'нкі,на О. Г. (<<Тrpебу.хіі,ВІСЬКИЙ » ) Риба М. В. (П.lе:Чlпт а хо'за,воtд «РУІДІНЯ» )

64{) 617 610 62.0 55,8 567 622 362 &25 632 562 637 586 558 541 579 602 428 551

61З

597 573 521 554 553 548 322 538 428 439 483 529 477 325 5:3;'

2.](з'2

Петруш.ко Е . М. ("ТребухіlВ'СЬКИЇ! » ) Лесик Н. П. (ilMelН'i Щорса) Сергієн'ко О. К. (:Мelн і Кірова . ) Теплюк Г. М. (<<Же:Р:Д:IІ~СЬ:К'ИЙ») Артинчу'к €. В. (іімені, ЩОір,са) ЮщеНIКО О. В. (<<Ру~аlн:іIОСЬКИЇІ») Ха:в,ро Г. Г. (<<ЛіТIК:ЇIВіUI.JК,ИЙ») Горобей В. Т. (lMetJli Щорса) Соловей ··В . . К.

605 531

:иТАDZИИЦZ

.. " '" ....

П т ашниці, ,назви

іЕ"':':

~~~~ 6::~E

го,спода.рс'Гв

Галицька О.

П.

(Киї,вська)

18112 178:1 178,1 17'4,4 173,7 17'1,3 171,3 170,4 170,0 168,5 16,7,6 167,5 167,5 167,0 .167,0 166,9 166,9 166,5

Бурда Т. Ф. (<<Р'YJI!НІЯ») Мельник Я. Я. (<<Р,УIдIНЯ») Шеnоміна К. І . (КИЇIВ'сь"а) Чериата Л. К. (КИЇlвська) Нагорна Н . В. (<<р,YlдiН'Я») Макаренко Г. А. (<<,РYtIIJНIЯ») Осауленко Г. І. (Киї:оська) Куценко К. С. (Ки>іів,ська) Череда Х. Х. (КИ,ЇIНСl:ІКа) Млотко Г. К. (Ки.Ї1ВСblКа) Кеуш Н. М. (Вогдз;ні'Віська) Литов'ченко К. (Б()ІГ[Да.н:і'ВQька) ПОНОМ3iJ>еико Г. О. (<<РWIJНЯ») Криченко М. 8. (~РYlдiН,Я») Слуговина Г. Я. (<< PYlдiНIЯ»)

560 332 468 347 602 355

400

Лит,виненко Н. С . (<<Р!УідіIJJЯ»)

576 346 555 392

Лук'яиенко Р. Т. (Киїlоська) Теплюк Г. Я. (БОl1да,н.'IВСlJка) Патюта О. І.

І 48З500

27591.'; 27597;) 1257500 1415100 1312200 12.29100 689800 689800 5452&1 545251 446025 440025 1406100 147,2000 567263 567263

lб5,4

(<<РУ1дJН,Я»)

164.,3 164,3 161,9 159,5 158,4 156,6

Кричеико У . П. (с.р'УдJНIЯ») Батеч'ко О. І. (<<РУL!IJИЯ») Теплюк Г. С. (БОІгда,н.і,ВJСl:jка) Музнра М. В. ('Боа1да.н.іlвська) Воробей В. Г. (rКаЛИПIіІОСl>Ка)

~1

385 439 475 470

171920() 5,95387 595387 1340200

1377З9

644000 123ЗООО

369380

ПРИСКОРИТИ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ них навіть аварійне. його б ро­ зібрати 1 використати матерjал для ремонту Інших. Та . ПО;RИ цього ие зроблеио. Ознайомилися

ми і з підго ­

товкою до зими на другому від­

ділку . Нормокухня працює на ловний хід . Микола Федотович Гришко підготовляє корми на 208 телят. З роботою справля­ ється добре, однак скаржиться, що досІ не завезено на зимовий період палива. Доводиться розі­ грівати Ікотел, де вариться пій­ ло, спрацьованими автомобіль­ ними шинами, які вже не можна

Скарга справеДЛИ8а. Та не тіЛI>КИ телятнИіКИ, а й корІвники проті~ають. Поки стоїть суха і тепла погода потрібно просмо ­ лити дахи, пок.ласти рубероїд. Щоб прискорити підготовну тваринницьних приміщень до зими, дирекція створила додат­

кові ремонтні бригади, які пра­ цюють

по

акордних

нарядах .

Помітно зросла продуктивність працІ . Але ремоитники потре­ букrrь допомоги. Необхідно, щоб

райоб'єднання ка»

виділило

«СільгосптехнІ­ дванадцять

транспортерів,

бо старі

відновити. Бригада закІнчує ре­ монтувати другий корlвиик, а

спрацювалися

Об­

ладнано пункт штучного осіме­ нІння тварин, в основному за­ кінчено ремонт двох корівників .

от до підготQlВКИ

ників ще і не приступали. Тим часом роботи там багато: пІдло­

І ще одне важливе питання потрібно негайно вирішити: спо-

Однак два приміщення на

га вся в ямах,

кормів,

пристрої

вання січки

для

запарю­

підготовлені.

400

корів ще не готові прийняти ху­

добу. Не відремонтовані пункт для приймання і первинної пе­ реробки молока, кімната для віДпочинку

тваринників.

Знаходиться

340 телят від ного до

на відділку і п'ятнадцятиден­

шестимісячного

віку.

Однак з чотирьох приміщень не вІдремонтоване

о

жодне.

НОВЕ

Одне

ЖИТТЯ

з

трьох

в стІнах

телят­

дІри .

Не готовий до приймання худо­ би і пункт штучного осІменіння.

-,-,. ПОГЛЯНЬ'l'е Jщ<;телю те­ лятника, звертається до нас бригадир по молодняку ФеДQрівна Проценко., нав жовтих

-

пЛямах;

НадІя

вся во­ бо про-

тікає. Шд час дощу не всидиш у приміщеннІ.

. Д,

і

гноє­

зовсім

відремонтувати

їх' неможливо.

рудити під'їзні дороги до ферм . Адже наві,ть після

невеликого

дощу дуже тяжно підвезти длн

ху.доби корми, ВИВОЗИТИJ\10ЛОКО.

Рейдова бригада: М. Леме­ щук, старший зоотехнін-се­ лекціонер Центральної до­

слідної станцП, В. Нщ:терен­ ко, робітнин, М. Іваницький, працівник редакції «Нове життя»,

газети

.

ф

з стор.

О


ГНІВНОЮ

редакційної ПОШТИ

.1

картин

у

«І" .

,11\ аво.

»

«Ч

'

в»

Переяслав-Хмельницькому

Т кі IКYP~H?ГO

удо О

в

O:JНaМJ~HYBaHHJI ЗОО-річчя воз~'єднання України з РОСІЄЮ, кон-

земляка

щ)Ое':!'у

но-Кримського

будинку кого водоймища, І,артин «Міст», 3 ItiMHaT «Оксана», «Над Дніпром», «І\ар-

розташована ХУДОЖНЯ apxitektopa-ХУДОЖНИІ,а

виставка літківча-

пати»,

11І1111\ Івана Васильовича Шевчен-

біли проси)'

в

анаходять ІІа ви-

високу та інші.

:~ручного

ЯlШХ l'l:rПОIlУ-

ФОТfJграфій ється на ВИ('Тilвці. пам'итника R. ДАВИДОВ.

тепло

цих

прихід осені вже відчува­

знав

з

тянського

дерева.

природи»

допомогою

що

виривають його з

корінням,

навколо

Рf'риваЮ1'Ь

:Jсмлю. Крім цього,

роблять

помітки,

НЬОГО

пе­

но

маленьких

обережно гриб, вони

єдині

вони

ідеали,

що

яких повин­

«Мені

зовсім

городжує тих, по вміє берег­ ти її багатства.

цією

завжди

щедро

на­

два

~

Фото А.

і

це

що

людиною,

У камері-одиночЦі сон написав книгу

вражаючої

КОЗІша.

в

все

злочи­

церкви

ж

-

ланцю­

приховують

І

Джек­ «Соле-

громадськість

сіл. Внаслідок нішньому році рушень значно

-

розповідь

прилеглих

цього у ии­ кlЛ!,кість по­

правил рибальства зменшилася_ Однак

випадки

~~~~~~~~,,~~~~

браконьєрства

не

перевелися.

Це

трапилося

кому старику

в

Пухівсь­

вихіДного дня.

Відпочиваючі з вудочками і спінінгамн приУхали пориба­ лити, набратися сил. Та не всі ловили рибу цими засо­

бами. Наприклад, група бра­ ноньєрів, яку очолив працІв­ ник раЙПОбуткомбІнату ВІк­

гедія

в

хто

крива­

генощщу.

Джексона, заув.!ЖИв;

як ВЩI'

самої Америки».

«Він

став жер'Гвою не тільки расизму, віи став жертвою

бідності, прав'я»,

яних

злиднів тобто

і

тих

без-

умов,

перебуваЮть

в

мІль­

25

йонів чорношкірих У найба­ гатшій країНі капіталістич­ ного евіту. Протест' цих

знедолених, все більш ма­

що набирає сового

ється

характеру,

на

наштовху­

жорстокі

карального

репресії

апарату.

Нульт

жорстокості і насильства, що

панує в Америці, як підкрес­ лив генеральний секретар компартії США Гес Холл, «породжений прогнилою си­ стемою

ції,

класової

експлуата­

расового

всього

того,

гноблення,

що

є

суттю

ка­

пiTaлiзMy».

В. СЄРОВ, (ТАРС).

вати

не

БІЙ! довелося

-

були

за'Гриманl на гарячому. При затриманнІ намагалнся чи­ нити опІр, але потІм внзиа­

ли себе винними. МатерІали на цих браконьєрІв перемЩ для притягнення Ух до адмІ­ нІстративної відповІдаль­ ностІ.

Не пощастило наловити риби забороненими засобами І мешканцю БроваpfВ Б. В. Нривенчуку. На нього також складено

акт

про

порушен­

ня правил рибальства. Громадськість району по· винна поснлити Р9боту ПО охороні рибних запасІв, вес­ ти рІшучу боротьбу з бра­ ІЮНЬЄРСТВОМ.

П.

тор Озадовський, 'приїхала на службовІй машині, прихо­ пивши невода. платної юшки

ті,

В'єтнамі

ім'я

Велику роботу по охоро­ ні рибних запасів і боротьбі з браконьєрством проводить ~a річці Десні рибінспекція

кос-

кольо­

кидає

мий американсьюф журна­ ліст Том Уїкер, це «тра­

довгому

того

У

політику

БРf\.КОНЬЄРСТВУ

ро­

славу. Це

сили

ланки

Власті

дозво­

~f>~ пагорб забере мої

ланка

політичних

хто

демократів,

Трагедія

Дженсоном

негритянської

зречен­

того,

ЙОМУ широку

тільни

з

Ті,

-

тюрму

темним

га.

дадсь"ий брат», яка принесла

будинку культури Марія

1>/1 filflf ВІ/ступають перед працівника'+lll .+IОЛО'lної ферми.

мене

!

великих кон-

На фото: робіТНШjЯ заводу порошкової металургії Ольга Л /J3YH художній керівник СеМltfюлківського

усього

пи­

права з Анджелою Девіс

ляє тримати людині високо голову і не схиляти її, тоді ...

fleMaf: такого села, де б не побувала агіТКУЛhТбригада районного (}!/I)lIНКУ культури. Недавно культармійці дали І("рти для трудівників радгоспу «3аворицькиЙ».

від

бить

Інженер.

ламаючи

МОЖJlивістю

ням

Л. JІО3АНСЬКИИ,

року

з

справедливо

демонстру.в.али, в Огастl, нарешті, підготовлювана роз­

не хо­

четься залишити свої кості тут на пагорбі, писав Джексон, але якщо мені доведеться вибирати між

природа

цього

людей

здійснює ву

Це

расизм. хто пе­

ті, Америку в

ром шкіри.

в Алабамі, розстріл студен­ тів у МіссісІпІ і негрів, якІ

тюремними гратами він усві­ домив свою людську гід­ ні.сть.

квітні

вітря

якщо

на справедливих засадах. За

сьогоднішнім днем. А Необхідно пам'ятати,

вирішили

для

ні:в, що потрясають Амери­ ку в останні роки. Убивство Мартіна Лютера Юнга, Малкольма Ікса, лідера «Чорних пантер» Фр еда Хемптона, висадження в по­

воно хоче перебудувати світ

живуть

в

.-

це

людство,

тюрми

расисти

ланцюгу

МаніФест»,

до

прагнути

днем.

Розправа

прочитав

-

ретворив

ЛЮдИНУ».

гратами,

Маркса-Леніна

долюдиною, напівлюдиною». Популярність письменника-борця зростала з кожним

власті відчувають неймовір­ НИЙ страх перед цим видат­ НИМ негром. Не дивно, щО ВОНИ вирішили вБИТІ! цю

Одинадцять ро­

вперше

американський Джексона вбили

І

застрелив захистити Але ім'я

убивці добре відоме.

сала .в газеті «Дейлі уорлд»: «Не дивно, що тюремні

негри­

тюремними

ідеї

«механізатори».

Очевидно,

знайдении

Штатів.

стражника, ЯКИЙ Джексона, щ06 його від кари.

рІкає негра на те, щоб бути, як відмічав Джексон, «не­

ще

Сполуче­

прийшов до переконання,

3~'­

грабель знімають з поверхні землі все, що росте на ній .

зняти

народу

кольо­

бі молода негритянська комуністка Анджела Девіс, яка сама знемагає в 'Гюрмі,

страждань,

долю

«Комуністичниіі

Сер!'д

жовтів, але ще зберігає свою .'Іітню СВІЖІСТЬ. Після дощу в .'(ісі багато грибів. Але, на жаль, деякі люди збирають їх неакуратно. ;~aMiCTЬ того, щоб

тільки жаль.

на

Джексон

«любителів

які

чазний ліс, який де-не-де по­

міру

випали

молодого

чорним

його фізично знищити. Со­ ратник Джексона по бороть­

моменту.

усю

що

за

стрічаються і

ється. ІІро це нагадує і мов­

палко­

ків провів він У тюрмі. Там.

молоді кущі,

вдень,

ПУ'ГЬ

Джордж Джексон, вихі­ дець з негритянсьКИХ низів, на своєму гіркому дос.вlді пі­

• Бережіть .JIІС ще

останню

з

ром шкіри, палкий протест проти суспільства, яке при­

Розправу в Сен-Нуентіні було здійснено гітлерівсь­ ким методом: «Вбито при спробі втекти». Насправді убивство було давно запла­ новане. Нати чекали лише

них

Надворі

американця

нег­

них.

По'довту . зат'РИМ:УЮТЬ:СЯ в1д!ві,цу- графій, частина

t;"Ю;Уf)їШ'Г(1

про трагічну долю

визвольно­

го борця за громадянські права принижених і ображе­

майстерність художника, ЙОГf) Ilобував Іван Васильович в вміння відтворити у картинах ми- Італії, Греції, Туреччині, Фран­ вуле і сучасне рідного краю. ції і привіз :шідти багато фото-

E;llli F;и,'таВКIі

лідерtв

руху. амери~анських

вести

"а. llчителі, науковці, учні, сту- ставці- знайомі місця: «Водяний і~('нти, гості :! БО,ТJгарії, числен- млин», «О:ІРРО .1епехи», «Xa'l'a»

ні :!емляки від:шачають

з

життя

них і білих американців з'ї­ халися в Окленд, щоб про­

«Верби».

Лішів~ани

одного

обірвали

стріли расистів збудор,ажили і саму Америку. Тисячі чор­

Каховсь­

лвачі ЛІТІ(ІВСЬКОГО ку.1JЬту()И, де в одній

що

рів Джорджа Джексона. По­

:па~еоlН~ . 'у

каналу,

ентін, г')

. а. І МОСКВІ, .наСОСНОІ стаНЦI1 ПIВНlЧ-

та інші ВІД~УІ~И :JaI1ИСУЮТЬ ВІДВІ-

1l.

ТРАГЕДІЯ АМЕРИКИ

ВlДІзва­

ЛіфорНійсЬКіЙ тюрмі Сан-Ну­

Виставка

та

луною

лись у світі постріли в На­

Все ж без­ їм покушту-

Редактер

БОЛТІВЕЦЬ, рибінспектор.

є.· ФEДJIR.

,

'8c4>48Н~~·_'_i_'_"_'_'_I_'_._I_'_.A8IН""'~ БРОВАРСЬІЮМУ ЗАВОДУ

ПЛАСТИЧНИХ МАС

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

терміново потрібні: пресувальиики,

слюсар1-наладчики, слюсарl-ремоитники, слюсарІ-Інструментальники, токарІ, rазоелектрозварннкн,

16.55 -

17.00 -

Наша афіша. ниіі телеуніверситет. «Наукова зація праці в управлінні».

вісті. 18.00 - Програма 18.0.0 - <Зарубіжні гості 18.20 - .Вітчизна моя неозора». Кіноварис «Ритми Узбеки­ стану». 19.З{) Кольорове телебачен­ ня, Чемпіонат СРСР з футбола: «Спартак» ЦСКА. 21.15 Програ­ ма .Час».' (М). 21.45 «Екран зби­ рає друзів». (Рига - Будапешт). 22.4:' -- Міжнародиа зустріч :< волей­ Телеві:<іііні передач. Москви».

ЧЕТВЕР,

9

ВЕРЕСНЯ

Друга

Перша програма Болгарський художнііі фільм «Будь щаслнва. Ані». (М). Те· левізіііні вісті. 12д; В. Собко «Голосіївськиїl ліс». Телеспектакль.

10.40 -

11,55 -

-

-

-

15.55 16.40 17.20 18.0.0 -

І:;Я) Наша афіша. «Екра" молодих». (Донецьк). Телеві­ зійні вісті. «Соціалістична ін­ теграція в дії (М). Кольо­ рове телебачення. Співа€ Г. Олійни­ ченко. Новини. Кольо· р?ве телеб.ачення для дітей. Болгарсь­ КІ мультфІЛЬМИ. (М). 18.ЗО Фільм· концерт «Музичний монолог». Болгарськиіі ХУ дожнііі телефільм .Четверо з ваажа (М). Про· грама .Час». (М). 21.ЗО .Пісня над Тисою». Концерт. (Ужгород) Міжнародниіі матч з стрибків у воду. 22,З5 Міжнародне життя. Спортивна програма. (Мінськ). 2З.20 Кольорове телебачення. Телефільм .Троянди Болгарії». (М). 23.4П Те· .1евізі іін і вісті.

16.50 •. 18.00 -

19.30 21.00 22.00 22,50

•.

-

-

програма

17.,',5 -

18,00 -

Наша афіша. Між~ народний матч з стрибків у воду. 19.З{) Болгарські телефільми ,Ус­ мішка цирку», «Сонце, сніг і лижі» і

•Зустріч

з

Н.

Гяуровнм».

20.40 -

добрані, діти!» ниіі фільм .Жарке

21.30 -

ці..

Музичний

Телефільм

,Чудові

(Частина перша). візійні вісті. тя голови Петра

телебачення

10.15 -

Для ді­

сходинки».

екран.

фільм Для

-

Українська

8 класу. ку ІгореВІМ» - древня шого народу'. 12.15 _

лебачення.

Телефільм

симфонія».

(М).

12.4~

-

літера-

,Слово о пол-

телебачення.

(М).

17,35 -

дiTelЇ.

«Умілі

Новини,

школярів.

більша

В,

перемога».

20.30 -

.На

"ебачення.

програма

21.10 --

І

'

І

вул.

БРОВАРИ,

ид. "'. Київсl:oКЗ.

комитета

. 154.

ТЕЛЕФОНИ: редактора відділів

(партійного

життя,

- 19-3-82,

КП

-

УкраинЬІ

районного

Совета депутатов

трудящихся Киевской области.

.

2ОАП

.

Художнііі

фільм

заст. редактора.

ПРОМИСЛОlІості,

масовоі

ро-

\

боти), фотокореспондента ретаря

-

19-З-18,

вІдділу

- 19-4_67,

сlльськ.

відповідального секгосподарства

і

t

............................................................... ""...." ••••• 8" ................................ ••• ,••••••• ,........... ~.,

Б.РQва,рськз друка,рня.

КиїlВС1Jкоі

облзсl't, вул. Киіім:IІКЗ.

154,

Телефон

.- 19-4-57.

Зам.

.

3 1

- 19-4-47. t

3991-8094.

7.

.

Л.l.мlиістрацlll.

іі···....··..л: ;;;:;:;;;~~ А..;;:~~·і;;·

внходить

у вівторок. четвер і суботу.

вантажники.

в:ддtл !Ka~ipiIB.

-

......

Газета

'

кочегари,

Звертатися на адресу: м. Бровари, 8УЛ. Ст. РазІна,

.НаЙ-

ЛаТВІЙСЬКОГО те·

.Перекличка».

орган Броварского районного

швеl та учениЦІ швей,

-

:;~~:::~

.НОВАЯ ЖИЗНЬ,.

255IVtO

-

діти!»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ ............

м.

бухгалтер, шофери, слюсарі,

в'яз.~льниці та учениці в',.нл .. ниць,

Телеспектакль.

добраніч,

Г"'~~~~:·"·~"·";"~"·"~"~"·;"·"··"·"·

: ; : ••

поmрібні:

Художиій

Пушкін

_

ТРИКОТАЖУ

Ху-

19,ЗО

.........

НА nOСТIИНУ РОБОТУ

руки».

(М),

_._._~

БРОВАРСЬКІй ФАБРИЦІ ВЕРХНЬОГО ДИТЯ:jОГО

18.20-

(М).

• • , • • • • _і88I1ю . . . It84 _ _ _ ,

...- (

17.00 -

,Два-Леонід-два».

пам'ятка на-, Кольорове те- Концертна «Хореографічна Новини.

АдмІнІстрацІя. • . . . . .· . · . , . . . . ._

СРСР і Японії, телевізіііні віс­

те.,ебачення.

KOJlbOpOBe

10.45 -

тура для .учнів

для

18.00 -

(М).

(М). Теле­ Телефільм «Жит­ Соколова». II.З5

11.00 -

промвузла.

програма

l\ольорове

17.05 -

ВЕРЕСНЯ

(М).

ДО

дожній фільм «Гранатовий браслет». (М). 16 ..0.0 Наша афіша. Но­ вини, (М). .Польова пошта ,Подвигу». (М). Кольорове

програма

Новини.

Шкільний

Друга

10.45

.

10

Перша тей.

«На

Кольорове телебачення. «Орера» (М).

телефільм

П'ЯТНИЩІ,

10.05 -

20.25 -

апаратинки.

~вертатися на адресу: м. Бровари, промвузол, вІдділ кадрІВ. Іхати автобусом ,М 1 вІд станцІї метро «Дарниця»

(М).

бола. Збірні команди (Л-\). По закінченні ті .

Документаль­ у Мангишла­

літо

Народ­ органі­

17.40-

І

~

........1

вересня1972 повсюдно вІдкрита перед....."а иа га3еП І рІк.

І журнали иа

Передплату приймають: вlддtлеИИSl «COI03APYK~, 8IIUl-

лення зв'язку, rромадсью РОЗПО8сюджувач1 ареен по міс­ цю роботн

1

сІльськІ лвстоноm1.

Не забудьте передплатити ПO'l'plбнl вам 8II,ЦaIDIJI.

І

.................................................................... сСОЮ3ДРУК».

107 номер 1971 рік  

107 номер 1971 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you