Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЯТЕСЯІ

РІІ(

ВИДАННЯ

31·1'1

N2 107 (3105) ЧЕТВЕР

10 ВЕРЕСНЯ

1970 ОРГАН ВРОБАРСЬКОГО РАRОВНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Перебування Л. І. Брежнєва в НиргизіУ

Щна.

2

р.

ко.п.

ПРИСКОРЮВАТИ ЗБИРАННЯ КАРТОПЛІ

З З по 7 'еересня Генера111ьний секретар ЦК КПРС това.риш Л. І. Бр,еЖІнєв пере­ бував у Ки•рrизії. Разом з кері•внwками реопублі·ки 1він відві·даІВ ІВИІСта,вку досяг­

За поданням партійних, профспілкових організацій та ди-

нень •народ1ного господа•реrва Киргизької

рекцій радгоспів і птахофабрик заносяться на районну Дошку

РСР. З ·велшюю гостинніtстю і теплотою

пошани передовики соціалістичного змагання врожаю, сі.вбі озимини, оранці на зяб:

зустр•іли

Генерального

·

секретаря

ЦК

сІльrоспмашинобуду;вання

імені

питання

npo

партійного

зборі1в

'виконання

актwвv

ооціал·істичних

зобав'я·зань трудящих Кир.гизії на 1970 рік заІвершальІНий р~к п'ятирічки. На зборах тепло · зу•СТІрінутий з великою про­

по

ЗГОРАННЯ.

КОМУНІСТ ЮХИМЕНКО СИСТЕМАТИЧНО ПІДВИ· ЩУЄ СВОЮ МАйСТЕРНІСТЬ, ДОБИВАЄТЬСЯ ВИСО· КОІ

Кирги"Зії, як і інших •районів 'Країни, по

ЯКОСТІ

РЕМОНТУ.

НА ФОТО : ЧЛЕН КПРС І. С.

перетворенню в життя •р· ішень грудневого

і липневого розпов-ів

Пленумів

про

ЦК

заходи, що

КПРС . Він

Строки сівби минають

Центральний Комітет пар'І'іі і Радянсь­

життя трудящих, ще більшого розквіту науки і культури та дальшого зміцнення оборони краЇІНИ.

НаприкіІНці Л. І. БреЖІнев докла·дно БИ· світлив питання між•народного станоІВища і зовнішньої політики Радя:нського Сою­ зу. Промова Генерального ·секретаря ЦК КПРС була ІВ'НІслухана з вели.юою ува­

-

•не

раз

переривала,сь

оплесками

учаоникі•в зборів.

в~ресня товариш Л. І. Брежнєв при­ був в Уз6ек·истан. (ТАРС).

7

Баtr.ато тепер неtвоі•д-. с~яти 120 rектар. )в, але клаш•шх ро.б Lт У ра,д'Гос · граф'ік -не ІВІИ!Іюиується .

·картопЛІЮ .на 2-3 гектарах. На П@аД

ноrо і ,ЯJК ЇІОНОГО виконан- ІВіІ'Іі!ІJ:.1.ка.х

мо~ 180 П'РОІЦ·еrюг·ів

на

. з .них :вИІмата€ .в'!а·с-

н 61 •

Зів.НІЧа·йно,

на

r;pvro'M'Y і че11верrому

Р·аІдтоопу

ще

зби,раІННіЯ -не nри:~па~>1•и до с:вби.

вич Шва'fІtо

kН1Д·р4яще·нко. По 1,8-2,2 rектара карт()!.[Ілі вmсопують за ЗМРНУ

! ВІрожаю

сту•nноrо

;На-

ТЬ!UЯ .

За

ЩО'ДІНЯ.

r.р.афі.ком

лістичнО'rо З'МЗJГЗ)Н.НЯ к~ЛГ(}спів, •радrоопів

.викона111ня .3ооов' ЯІ3<І!НЬ по ІВИ'ро6ництву

й

і ,птЗJх(}фаtбрик

за

ІПродаж'У державі

щнщ"ктів тваринющтва.

· Серец •пеtреNожцf.в <сщіа·лі.стІfЧіно.го ·змЗJгання tраДІrоеп «Пnос· нівсьний», Я'КОІМУ ·залишено пеtрехіцний Червоний ІЦРЗJПОР абокому КП УІК'раї•н.и та вико·н·кому ·оМwСІної Ради депУ'!'атів ТРУД!ІІЩИХ ' З ВИІ,:\ЗJЧеЮ • І'рОІШ()ВОЇ Премії В tcyM•i 300 ка·J){іаваІНtЦttВ. За ;виеокі ІПОКазники праці у ВИІК()ІНаННІі ·завда:нь і саціалі-с­ тичниіХ ·зобов'.язань ІНО вир00нІІІЦ'ЛВУ та п·р()ДЗІЖУ щержаві про­ дУКТів ТВЗ!РИННИІЦ'І1Ва Й іІІЇД'ІИFЩе:нні ' Й!()!ГО !РЄ'НТабеJІІЬІНОСТі Від­

анаЧе<НQ Наnитянсьну 'і Нмівсьну ІІІІІ'аХОофаібрИІки та плеШІІ!'а~~­ завщ «РуАНЮ». 06ком КЛ УюраіtНи і ·ВИКООFКом оол<ООНоі Ради депутатів ТРУІ\ЯЩИХ : :юООв' яnав Jtолгоопи, 'Р8Ід<ГQСІПИ і :птахо-фабрики ще ширше '!Ю:WОРНУ'І'И 'С()!ЦіаІЛіІс.тичне ІЗМЗJГ&ІВ!В<Я ІЗа ,достро:ко:ве вико­

на:ння шанів ·і зооов'.ЯІЗань по t&щюб:нlЩ'І1В'У та щюдажу деч>­ жаві t ІІІРОІдУ'Ктів тва•ринющтоо, поліІmпепня іх якості й :JІІи­ ження сQб1ваф.Тості, за пЦвнще' ІШЯ ІDРОд'У!КТИІВНО'СТі праці в

ювFлейн()му 1970 рО!Ці, ІЗа rЦну еу.стріч

XXIV

•з'іЗ,ІІ;У КПРС.

-·- ····-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-···-·-·-·-·&

'l'OifH

буде

ІвМІ АнтоПО1JИЧ ні цілі

О. ЛАПИКІН,

головний фабрики.

агроном птахо-

ЗВЕДЕННЯ

ЗВЕДЕННЯ про хід осінніх польових робіт .у господарствах району за станом на

тому

.і а:! 0--

ес.

«Вел ИІКОДІ!іМер·СЬКІІІЙ»

:.мен і Щор·са

«Ру,са:НіВІСЬІІШЙ» «Т.ребуХ UВІС!>ІШЙ» «ГОІГОJ1іВІС!JКИЙ»

«П.~оскі,ВІСЬКІІJЙ»

·67 8 52:6 52,0

-132 5 89:9

90,5 5\1.10 101,1 43 4 86,0

39:0 9810 «1\іра,СИІЛ UВІСЬІКНЙ» 38,7 93 15 «Л:ток~вськи.й» 30,4 105,7 «ЗаІВОрИ<ЦЬІКИ'Й» 30,0 63,,1 «БобрИІЦ!JКИЙ» 29,7 151,3 «З о р .я» 24,8 64,8 «Жер:Jtі:ВІСЬІЮИіЙ» 14,8 72,8 «За•І11.1аІВІН'ИЙ» 13,4 39,о По ,а:R;rеенак 37,7 94,6 Птахофабрики КаVІшrя•нс.ЬІКа

65,5 50,7 27,3 .55,7 23,2 19,9 34,б

9,4 2,8 27,6 49,2

= "'

Назвк

Ю,1

16,1 \0,7 9,1

134,6

79,4

9,7

84,4 1222,0 -50,5 80,0

14,8 6,6

·11,1 Q,5

Бо11да,н ~ВіОЬІК а FІудИ'ЯіНІСЬІКИ:Й 11ЛЄ.М­

105,2

157,1

48,5

9,1 3,6 6,8

38,6

95,7

36,0

8,9

tПІ·ахозаІВЮІд

Сем и:по.'ІІк: вс ька По птахофабриках По радгоспах 'і пта­ хофабриках

о

ж·-

"'"'

с=

og

"'" . ="'.. ·о.»о

('/):О: а>

с. с

13,6 7,1 12.6 5,6 10,8 15,2 8,7 12,8 0,6 12,1

; ~2 ~u

:с,~

..

llt010 ('/)>< ..

Пухі.оський tІМемtrп.а,хо· ІРЄІПіРО.:LУІІ<ТОР

господарств

о

35,4

І 07 ,І

вересня

o~~t

числі

~

господарств

7

1970

року

(в П"ро~тах до nла•нJУ)

(в п•ро~тах до .пла•Н'У) Радгоспи

Назви

Київський обк()м Компаф'l'іі Уюраїни і ·викоІF~ОІМ облаеІВоі Ради депутатів ~Р'УІдящих ,рrоглянули п!вріЧНІі пЇ!)ІJсум.ки соціа­

ві!ЦІСортованих

про хід здачі овочів і картоnлі державі господарствами району за станом на 7 вересня 1970 року

потр ібно

ПЕРЕМОЖЦІВ

та

•================

·Р о іК у.

Т.им ча,со.м с~вба ()З•ИІМИІНИ ЗВОЛ·і.ка€-

700 ТО:Н•Н

ової заВ"дання Дмитро Митj)'Оф&ІІНJ- · вЩІПраме'lІ· О в Ммдавію на насін-

першочер.rове _заІЩоа•ння, с і•Віби .мИ<иають. але не сліtд :з>меишу;вати М . АНДРІйЧУК.

турботу і npo до·

стежить за

ВИК()ІН'УЮТЬ бУІЛьб. Незаба]Ю11 500

картDІПJІ.і і .к~у,дзи -- А •нМtк:ращі строки :~.л,я

ЛІЮ

пиш~но

T~t4, ЩОО безпереібіШ!о ІІFрац:ю.ваІЛИ \Цва ео-рту;в~ьні ІІІУJІКТИ «ІЮП-15 >;. За день О'ЧИ!Щаєтьея і сортуєтьея 50-60 ТОІНІН бульб . Sже вwко-папо блИJЗіько 1 ОО гект~ріІВ, або мwйже половину вс•ієї площі . В •кат81Гах лежить

пі «Гогол~вський». І кож- . За стан0t.1 на 5 вересн<Я

В

BITAGMO

оороть-6:.1 6втушечшо

за ВІfСІЖИЙ ІВИ'РООіт()1t і ВЇ;J!JМ/іВJНУ якість . :Jбиранн. я. На·mаращих nока9Ників добиваютьс:я ко-мбаІЙ:Нер Іван ПаJНа.сович Носок та rгражтор.,- іван Гю!ІрИЛО'ВИЧ ІІІол.ях. При .нормі 1,5 гектwра вони щоЩІя викооують

Полотняка .

іх вживають

кий )Лряд для забrопечення дальшого р03В'И'ТКУ ооціалі•СТИЧІНОЇ <еJКJОН'ОМіКИ НаШОЇ БаІТ~:>кі~вщини, дальшого поліпшення умов

гою

'РМІИ Цде tНЗJПОде'ІVІИ'Ва

ЮХИМЕНКО. Фото В .

НОРМИ

ДВІ

кОІМ!байнер МJtІкола ІВЗ!НО'ВИЧ Шев­ ЧЄІВко і '11РаІХТО'РJtІСТИ lва;н Мwкола­ йо-вич Proc0oxa та Михайло Іва­ .нович Зі1Нч6111Ко. Вся :вwко111ана !Іtа·ртопля наІНа К<l'P'l'OOWIHИX плантаці:а'І сіняа, СОІРТУ «ООІЮДJШІСЬКИЙ». Ії ІЮСтійно !Працюють чтири ко'М- :}разу ж сортують і за;К;ЛщдаІЮТь в байнові алрегми. Між :ме·ханізато~ · катати. Мwшиніст Фещ~р Савович

ВІДПОВІДАЛЬНУ І СКЛАДНУ РОБОТУ ВИКОНУЄ В МЕХАНІЧНІй МААСТЕРНІ РАДГОСПУ сЗОРЯ» ІВАН СТЕПАНОВИЧ ЮХИМЕНКО. ВІН СЛЮСАР ПО РЕМОНТУ ПАЛИВНОІ АПАРАТУРИ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО

~ ~

ДиІя механі3001аних лаJІнж КаЛИ'l'JІІНсь:кої mаософа6рики <нас.тала га•р·яча 111ора збИ'J)ання картоплі. Всі вони тепер у пмі з '\)ан'НЬОГО 'РWНК'У що піІЗ'нього вечора.

мовою виступИІВ товариш Л . І. Брежнєв.

дар.с~:>кому і кульrурному буд~вництві, у пол, іпшенні побуту тру;дящих, піДІКрес­ лwв великі заІВдан:ня, що сrоять переп ком'Уністами і осі•ма робітнwка·ми, кол­ гоопн·ика:ми, праці•вниками ра.дrоспі'в

Пере·

ГАЯОВНА Микола Васильович, СА ,МОДІR Олексій Пилипович •Юомба.fІІНер і т·рактО<рІІІСТ Ка.ли11я·нtеької tпта.хофаб.ри,к.и . На зби· ·раtН.Ні ІКJУ'К'У']JІУІдЗИ На CИIJI!OtC Щq,t'ІНІЯ ІНаІКОurуІ&аЛ'И ІП'О 130-•150 тони зме.иої маси .

обооворилн

Він позд:оровИІв трудящих КиргооЬІкоі РСР з чималИІм:и досяnненнями в Іхх:ПО­

,

•ІЮ)ЯіТЬ Щ~Н·Я ВІіtд tКаtр1'0П'.'JІеа<ОМІба<ЙіН· Ї·В дJО ІСОр'І'ІуВаЛЬІН:О>ГЮ tП.уtНІКТУ по 22-·27 тон.н бул!>б .

1вересня ;в м. Фрунзе відбуюося ·збори

Уча.оники

~ ~

~

РІЗАНЕНКО Григорій Зотович, ПЕТРЕНК ·О Микола ІваНО!JИЧшофе·ри Пух;іІВ!СІ:@ОСО радІГос·пу •плеМІптах·ореІП.РЮІДІУJКїора.

цехах .

Киргизії.

\

ба·й.на 23..:....30 тон·н.

м·ушені, задушевн-і · роз•мови тов. ВрежІНє­ ва з ро611'ІнИІками за~воду відбулись у склада.ІЛЬІному і •Іювальсь• ко-ІПресово.му

7

~.

Григорій Максимович траІКт.ори,ст ·радJГоспу ,;,ме.н·і Щорса . Виокопують 1,8-2 Г€КТ·З•р·И а<аtрІТ'ОіПЛі, •ВНІДЗЮЧИ ЇЇ 3 КОМ·

.комtба:їrне,р ШДДІН,я ·ПО

М. В. Фрун,зе, що ІВИІП)Локає прес-підби­ рачі, поп•ит ІНа які постійно зростає, особ­ ливо ІВ зв'язку з завдання-ми, поставлени­ ми Л'ИІf!НеВІИІМ Плен)Лмом ЦК КПРС. Неви­

республі•кан.с~:>коrо

збиранні

ГОНЧАРЕНКО Володимир Олександрович , ОЛЕКСЕНКО

КПРС 11ру;LІ;іІВІниюи республіки. Тов. Л. І . Брежнвв tПОбУJВа•в ІНа Кир­ гизЬ'Кій ·маши,новИІпробній .ста!нції «Союз­ сільг~спт~ХІніки» Кант;ського ·району, на заводІ

на

~

"о.

~

Радгоспи «Веt,1ИtКQ.!'.ИІМЄ'р·СЬКИ>Й» 69,4 27,0 «З.ав.о,рИІЩЖИ·Й» 64,3 20,7 «Р•у,саІНі·В!ОЬІКІfіЙ» 64,3 16,'5 «Плоюкj~сЬІКи•й» 57,7 29,8 52,6 12,8 «3 О ·р •Я» «КірасиІІІ~ось~и·й» 49,6 '27,2 «ТІребух·і•~ський» 'Ji3,7 Зб,9 «Гоrол.ів.еЬІКmй» 33і2 20,2

і'мені Що\)Са «БобрИІЩJКИІЙ» «Лі11КJВСЬКИЙ» «Жіе.р!д і:ВІСt/К И•Й » «ЗаІПІЛ. аВІНИ•Й» По радгоспах

31,6 14,4

38,3

16,7 •15,8 30,0 4,.3 6,6 21,7

Птахофабрики P.yuitH Я1НС ЬКНtЙ ІМ ЄІМ nтахо•заІІю:д 80,0 .},7,8 СемmпоОл.к:Івс.ька 72,2 7,5 Ка.rнrгяисЬІка 70,6 35,.\ Бос,да>ні.ВІСЬІКа 62,3 8,9 Пух.і.ВІС ЬІКІІJЙ ·ПЛеМІпт.ах.ореп·рQДуtКто·р 19,3 По птахофабриках 67,3 19,1

."'"'._ о

c.:r

·-.,

100

~><1

"'"'., -z"' ~~<'І

('І) О

І:: ох

65,1 42,1

9,4 66,0 37,1 46,2 27,1 32,0 79,6 25,0 30,8 17,5 57,8 65,0 25,0 35,6

58,0 55,8 20,5 34,8 67,6 7'5,6 71,4 4-7,1 49,б

57,9 49,8

50,0

81,4 31,4 35,7 41,7

64,5 59,3

33,6 41,1

50,0

37,2

100,0

По радгоспах і пта·

хофабриках .

41,9

21,3

·


Парrlйие

.жиrrн

Надпланові вироби

Спільні турботи Та циІМ допомога не обм,ежується. Ви­ робничнин~и беруть уча1сть у виконанні бу­

ГО РОКУ РЕАЛІЗАЦІЯ ВИ-

свердл'ильі-юму

вер,статі запасні частини

для техніки. За

8

бітники заводу торговельного машинобу­ дування, приевячених обговоренню рі­ шень липневого Пленуму ЦК КПРС і

ку заво;Ц відпустив радюспу різ<них ма­

нання накреслень

цих

партійних

Здійснюючи

шефс11во

з

зашодом,

над

землі

торгмаші,вці

трозварювальники, монтажники

спеціалісти, брала участь

в

та

інші

будівництві

теплиці, овочепереробного цеху. Нині ви­

робничники допомагають в збиранні ово­ чів і картоплі.

межують

Ще більшу матеріальну допомогу по­

йому

транопортерів, нк·их завод в·ідлустwв

дасть завод у наступній п'ятирічці. Тру­ дящі підприємегва зобов'язалwся до 1 І~вітня на·ступного року збуду,вати в радгоспі теллицю під поліетиленовою плівкою корионою площею 10 тисяч квад­ ратних метрі1в, допомогти в реконструк­ ції механічного доЇІНіНЯ на фермах. До ЗО траВ<ня побуду<вати літній табір на 600 корів, до ЗО вересня на фермах пер­ шого та другого відділків обладнати

ПОЮНІНІИХ метрів,

пневматичну

значну допомогу в піднесенні всіх галу­

зей

виробнищша. Тільки

підприєистно

л:рузям для

передало

тонн

10

труб

в

цьому році

своїм

сільським

різного

діаметрі!

механізації тварНІнІНицьких ферм

водопроводу,

4

тз

насоси-помпи.

Добре та'ІЮЖ пригодились стрічки для

295· 6 11онн цвяхі1в, 45 'ГОНН І

сталі. Добрим словом згадують меха1ніза­ тори своїх шефі1в, коли виготовляють на

оснастку

для

ПРО­

t

ЩЕНІ СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗО­ БОВ'ЯЗАННЯ В ЗВ'ЯЗКУ З ПІДГОТОВКОЮ ДО XXIV

З'ІЗДУ

КПРС:

РІЧНИИ

ПЛАН ВИПУСКУ ТОВАРНО! ПРОДУКЦІІ ЗАВЕРШИТИ ДО 1 ЖОВТНЯ. ПЕРШІСТЬ У ЗМАГАННІ ВЕДЕ ЦЕХ М 3, ДРУГЕ ЗАйМАЄ ЛИВАРМІСЦЕ НИй, ПО ДОПОМІЖНІй

~

~

В КІНЦІ ВЕРЕСНЯ МИ БУДЕМО ВІДЗНАЧАТИ ДЕНЬ МАШИНОБУДІВНИКА. ДО СВОГО СВЯТА ТОРГМАШІВЦІ НАМІТИЛИ ЗАВЕРШИТИ ВИКОНАННЯ П'ЯТИРІЧНОІ ПРОГРАМИ.

Д. ТАТУР, головний

гною з приміщень.

економіст

апож:ивання.

з:Юезrrечити

ПоІсту•по,во

о.бов'ЯІЗІКО·ВИ>М За

ві1д іх

В.И:Кон•а,НН'ЯІМ

ЯКІОГО

ста.то

ue

п,раВИЛQМ,

•КОНТрОЛІ,

Зід:'Й'ОНЮВаЛН

жер,ц: й і<нші «'Сс1ІJ'1ГИ божі». На по•чаmюу .НІашо·Ї ери П!іст культиву­ ва-то 6жато .нщродіІВ .сере'дземно­ мор.сuк,оrо ба!сей.ну, Qrолошуюч» його о~зна:кюю вищо·rо благочеетя. Х:р И 1 СТИ<Я'НІС'Т ВО, lЯІЮе ф.о,рtмув а ЛОСЯ d

той ча1с, априІЙНІЯVІІО .і ави'Чай JЮсту.

В кла•совамІ)', е.ксп.:'11уа;таторо>ко­ му <:<уюruітьстві

ГРУПІ ЦЕХІВ ПРОВІДНЕ МІСЦЕ ПОСІДАЄ ІНСТРУ­ МЕНТАЛЬНИй.

вида·лення

М0<Г.1:а

шена була утри<муватіuсь

ЗАРАЗ КОЛЕКТИВ ПІД- ~ ПРИЄМСТВ,А ВЗЯВ ПІДВИ- ~

6,6

за,ВІЖди

тjв хаІр>чу,ва>н,НІя, осо:б.1и>вю тварин· Н•о,го ПО·ХОll!JЖен,НІя. Том<у в01н'а змv­

да, очолювана майс11ром ливарного цеху

т. Разі,ним, в Я'КУ ·в-жщили слюса,рі, елек­

доку­

подають

тисяч карбованців.

на 'Не

себе неоібХІіІдІН'Ою кі'1'ЕМіс·тю про.rук·

РОБІВ ЗРОСЛА НА ЦЕНТА.

радгоспом

якого

40

д.нІі печал1 и покая.ння,

м',ясн•і та де:ю<Іі. ІіІНІші страви. У ,перВІ:К:нDІму сусп:льств·і люди­

дівельних та польових робіт. Та:к брига­

С\tенті~в.

«ТребуJtІінський»,

мkяців нинішнього ро­

теріалів майже на

ду докладає всіх зусиль, щоб внести і свою частку праці для успішного вико-

ПІСТ

дн:і, :КОЛИ вдру:ЮЧИІМ за6Ор·ОНЯЄ'Тl>Сй 8іеІСеЛИТІІ1СІЯ j •БЖ'ИВаТ'И МОЛІО'ЧНЇ,

ІХ КОЖНОГО МІСЯЦЯ ВИПУСКАЄ ЗАВОД ТОРГО­ ВЕЛЬНОГО МАШИНОБУДУ­ ВАННЯ. ЗА ВІСІМ МІСЯ­ ЦІВ ВІН ЗДАВ ДЕРЖАВІ НАДПЛАНОВОІ ПРОДУК­ ЦІІ НА 345 ТИСЯЧ КАРБО­ ВАНЦІВ. ПРОТИ МИНУЛО­

Серйозну, ділову розмову вели на від­ критих партійних зборах комунkти, ро­

липневого Пленуму ЦК Компартії Украї­ ни. Виступаючі слюсар Володимир Ри­ жов, майстер ли,варного цеху Анатолій Разі1н, директор заводу І. Г. Агапов та інші говорили про те, що колекти1в за·во­

..,тоес~ r/)Ї\1/IJ АТ Е І СТА

п:1ст

був

однією

Н'Я т>ру:д·ОВОІГО люду. В пра,восла.в­ н,':й церюві, наІ!ІІ)Jикл.ад, на по.сти !1рИІFІ3Д3.1ІQ біm>Ш :ЯІК 200 дні•в На р'Ік.

Деякі з суча:сних п<рqrюв•:tд:І'І'ИJКів ре,т''Іг:і>ї

.на.маІгаються

ПО•СТ 1 И ...

Ме;,r:".И'ЧНИІМІИ

ви,правдати М'~РКІ_УВЗІНІН,ЯМІ!

(Ід,ієта, .ве1гетафіа,н,ські

JІІН.і

тощо).

А.те та·кі <~МІЇІ!JІКува•НІН<Я» .а,бсолют•но безш:І;:ІJста:вІні.

ІВиt·нажли'ве

де.~rне ,недо,їдаІнІн,я,

ба.га··ю­

оооблиІво

се,ред

д'rгей, В.а•Гі'ТНИ:Х ж:ІН'ОіК, ЛЮідеЙ ПІОХИ­ '10ГО В.і:Ку, ·ШК!Оід'ИІТЬ ЗДО'РОІВ'ю: О·С­ ста6ЛЮЄТЬІОЯ Ор'ГаІН 1 Ї!3М, ЗІНИ•Ж'УЄТЬСЯ ф ;ІЗИ'Ч:Н а Й І)JОЗ)'ІМЮІВ·а 'Пр а.це.зіJ,аТ­ .н:іІСТ'Ь.

за­

За:юли<юи д:ОІГО:дЖІати богоВІі

воду.

стом

А. ГАВРИЛЕНКО.

~==============================================================

Т3

ХІр.И:СТИіЯІНІС'ТВ 3.

ехідІНе

хрИ{ЛИ'Я'НСТВа.,

о.щремилоІСя

в.:tц

ві·.r­

ЯКе

захіід!ного

Цр,ОГ·ОЛОС ИІВІШ И С·ебе (tП.)СЛ Я

ВСТАНОВЛЕНА

пере,д ВL1!ацою цаф!)в ·ТІа

НА ЧІЛЬНОМУ МІСЦІ В СЕ-

УСПІШНО ТИ

В

КІПРС

ЖИТТЯ

І

ГО

ЦК

КП

ЦК

ще,н'НІЯ

сьJю<ї

З'ІЗД6ВІ

кефад'я).

ПАРТІІ ГІДНУ ЗУСТРІЧ.

цять

з.У.І:{1:Ь>ка СРСР.

о

сИІН

МИІ!ЮЛа,

наІйатарШИІЙ.

Вза­

робнwче ВИІДНО

ПИІ'І1аJНІНJЯ,

ПО

бо

ВСЬОМ',У,

ро'змова,

НОСИJІа

ДіЛО­

ВИЙ характер. Попросила ионли­ кати АІНJТОІНіова. Яtкого, с:та1ршого чи мен­ шого?

перешита.в одиІН з при­

-

сутніх.

-

А Н<JІ'ІlРИІЙ працює в sашо­

му цеХІу?

учИІлище, Зараз Петро слу­ [Ірофеаі>іЬно-І'І'еХІНіЧІНе але я з ВДЯЧІНіс­ ЗДО6J11В ОПеЦі•8JЛЬІНіІСТЬ іtНСТр)11МеН­ буm спщі,а.лнн~ать фрезеру:валь- 'І1Ю ЗІГа,дJ11Ю йю1rо. :Крім фрезеру­ ІГаЛЬІНИКа. ПLСЛІЯ ПОВ•ернеНН>Я Зі нИІка. В~СІді ЯКУ б робо.ту Не в,а<ЛЬІНИІКа, ОВОЛ()ДLВ qуМІіЖІНОЮ служби став ПІрацюва:ти на за­ доручwли, завжди викону€ вчас- JІІрофооі.ею ТОІКІ8jря. Вмію ІІІращю­ ІВоді Н€ІСТ81НІд8ір11НОГО ІЮМУІН8JЛЬ­ у

ІН8ІІІІ

ро~

но,

rкоmшТИІВ

ІПІіІС.ЛЯ

у

!МИІНІулому НіІСТЬ, досвЩ..

~ооятщрічки.

доброоов1ано,

Вдо- жить

Пони ми ро.зм-о:вляли з майC'l1POM, КО'ТРИІЙСЬ З робіmНіИІКіВ пон.шІІкаJв Сергі1я. До нас наближ,авСІЯ IOHCJ/K НеВИІООКОГО• рОІСТ.у, Х!УІдаршювиІй, з біJ]я:ви.м чуібам і с~в·:Ітло-юі>рими очима. Янби Григорій Іванович не ска:за>в, що він

======

У нашому Сергій АІнтонов, горій Lванович. ф

2

стор.

G

також

на

БРАТИ АНТОНОВИ

боти•, мержНІТь 38!рпJЛа~ -

обо­

ІВ',яmюоо потуtрбуетЬІая, щоб на­ ДіІолати грошей брату Ана•.толію, ЯJКИЙ 1Н8!ВІЧ.а€ІТЬІСЯ ІВ Бі,Л'Г()J>ОД­ Дн~с11роІВІСЬІКОМ.у рибо[Jро'МИ<СЛО­ ВОІМ\У ТеХІН11Rу!МІі.

....ЗакіІНJчуєтьоя зміна. І1і,дго' То­ -vу,ва~вши веретаІТи до ~дачі, за­ МОЖІНа 6у:ЛІО б С.ПІрИЙІНЯ·ТИ> За ІМУ й виріІШИІв іти ПІрацюва:ти са­ лишають свої рабочі міш~ бра­ ІІІіtд:лІіmк.а. Та 1RОІЛИ ІМИ .розгово­ ме на Це ПідІПІРИЄМСТВО. ХJВИЛЮ­ ти АІнто!ЮВи. Разом Lщуть дО!до­ рилиІсь і но.ли почаJв Іробити <В•СJ/ВСІЯ, коли окладав екзамен на му 11рохи втомлені, але задо­ фрезерну абробwу дета'лей до ІРОЗ'РЯІд... Але м.ене заІВжди пtд­ оолені вЩп:ра.цьова,нИІМ ча.сом •тримував і ПІLдтримує мора-льно парОВОіДЯІНИХ КО'ТЛЇВ, де Й ПОДЇ­ двине за·в:дання не т.Мьки вико­ лась йоnо непокаЗІна зовніш­ 'С'11арпшй бра'т Ж·еня. нане, а й перевиноRаІНе. 'ність. Став сеІРйозним, зосеред­ Євген у сі,м'ї д,ру,гий. ЗСJІВні СпраВІді, побільше б Т8JКИХ женим, верста'Т ПіІДКОІрЯОСН ЙОІГО з Сергі€<М м.аІйже не схожі. Хіба хлопці:в, ЯJК Євnен і Сергій, заІКі'нчив десятир~чІКу, то СерІ1ія Іна.йомивСІЯ

м.ене

вчитись фрезерній п,рацює постаІвили ІІЮЧ8JВ Гри­ .апра.ві до Петр.а Лебединця. ВіІн ПрИ:ЙІШО'В і пере.д.а:в овоє вмі>НРfЯ, ма.йстер-

цеху

-

а~рмШ,

АЮДИ НАШОГО РАйОНУ

рестуrшв порі>Г цього цеху,

прихощу.

в

атру<rалЬІному ІІЮІ!10 ООЛадІНІЮJІНЯ. QujHIOЧ8JCHO На­ .в·е:рс:тwі. Ро~.УІва:ти, КІУІди йти ІВІЧСJ/ВСЯ у веЧірНІій школі робіт­ МОЛІОІ,Д)і, 38JP,813 ГОТУЄТЬСЯ n.рСJІЦЮваtrИ ІІІ~ОJІЯ 3аК~Н!ЧІ€іННіЯ ничої деСІЯТирііІЧіКИ, 1не ,довелОС!Я. РаІНі­ !Цо ІЮ'J1УІП:У в іІНІСТИІ'І'ут. 3·ахаплює­ Ше rr~T, Ще ІВ ЛИІСТО.ІJ1РОІR8:'11Н'ОІМУ тьсJІ апортом. Тав.а,риші по робо­ цех,у, пІраІцювала [І'рИІбwралЬІни­ ті В~дІГУІ~ЮТЬСІЯ ПірО НЬОГ'О ЯК­ щею моя м.аІма.. Я неріІдко nри­ Н.8JЙКраще. Баrгьки 11еж не на.ХІваляться ·ХО!ДИІВ 1й дапа:МЗ.Г8ІТИ. 'Dрохи о·зСИ'Н'ОМ. ~реба ДQООМОГТИ ПО ГОС­ 'П<JІдf!ІРС'11ВУ ві'Н першwй lJP ро­

високонкі<ано. ІВатИІ

Менший. ЗаХОіджу в приміщення. На· p.yx•ruм. Чи ПОідоба,єтЬІся тобі робо­ зу.ст·рі·ч ІПрнмує ІМаЙІСІтер :інстру­ заІПитую хлопця. м.еНІТаІльнОJго щеХІу ·Г. І. С:вер,д­ та, Л!Оіди? ЛІQДи в нас хороші, друж­ .пиІк. ПрИі!йталИІсь, :rюЗІнайоми­ віідпонідає. Ноли я пе­ лись. а~аІзала ІПРО мету •СВОГО ні, -

-

Tenep

В:tзанті,й-

іон:ує

с.а·мос:ті<Й'Н•И<Х

це.ркв.. Дві з них

Фото А. Козака.

галі в сі1м'ї АНІrонових шtсть СИІftІВ ШіІСТЬ ПІРОдОВЖ'УІВаІЧЇІВ СШі!В\НОІГО рQІДу, ШіСТЬ ЗаХИІСНИR•іВ Вітчизни. БІіл:я м еХ!ано-ааго·'І1і'Ве лЬІНого Цеху СТОЯ1J1а Група робі'DНИRіВ. Ма~qу.ть, вирішували янесь ви­

ЗіРУ'ЙНІУ•Віа'НІНІЯ

і:мперІ:,ї ту,рка<М·И П!Ра<в.осла·вні

це,р<К'ВИ в сжіреМИІХ :кр.а.ї,нах оголо­ сили ІЦрЮ ·СВОЮ Са>МОІСТІЇ;ЙІН'ЇСТЬ ( а.вто­

КОМУНІСТИЧНО І

ЄВГЕН І СЕРГІй на;лежа,ть ДО •JLЩД€ІЙ ІЙОГО ІВЄІЛИІЧІНОС.Ті -ро­ біІТ.НИІЧОГО Н.ЛаJСу. П:раJЦЮЮТЬ На ЗСJ/ВОІДЇ НеtС'ТСІІНJ.ДаІртН<J\ГО КО'Му\Н8ЛЬ­ НОО'О обла(ДJНаJіІНІЯ. Обиідва. з сім'ї ПОІТОІІWСІ'l1ВеtН/НІИ'Х тру~да:ріІв: Ді<Д і щрЩЩі!Д були заліGНИJЧ:Н:ИКа:ми, а ба•тько Ол~оій Пе'І1рСJІВои"І, в мw­ нулому уч:астИІк Вели:кої Віт­ чИІзнящоІї в<Ьйни, ТJрудитьая на ЕІООП€!РИІМ€ІН'1'а~ІЬ'НОму ІЗСJІВО:Ді '11Ор­ ГОВЄtЛЬtНОІІ'.О МаШИІНІООУ~У'ВоСJІНіНЯ. Та1м ж·е працює і 'І1рет1й його

Русі).

Пі:сJІІЯ

УКРАІНИ,

ГОТУВАТИ XXIV РІДНО І

ап.а·рату.

лось в іІНШЇ· част,ИІни Сх•ідіної Є·вфо­ пи. У 988 ,рОіЦЇ ІК11'jjВІС:Ь:КІИtЙ ЮН'Я.ЗЬ ВолІQtцНІМ•и:р .за.п,ров·а<дИІВ пра,во­ ола·в'·я серед ·cxj;JJниx .с.mо·в'я>н (хре·

РІШЕННЯ

ПЛЕНУМІВ

дер.ж,ав;НІО['О

З В<іІ:з;ашт·і'ї ,пІ)Jаоосл.аІв'я nоши.р·и­

РАДГОСПУ

ПЕРЕТВОРЮВА­

ЛИПНЕІВИХ

.~мпераw­

·р':,в, :буЛ'О Ча•С'ТИНОЮ бю 1рОЩJ•аТІІІІЧІНО­

ЗАКЛИКАЄ

ХШБОРОБІІІВ

.р'О·З ·

1колу) пра•вослаІВІНОЮ цер:ювою, С:Хід:не ХІ)JИІСТИІЯНІС,'J1ВІО З .перШИІХ ДНіВ СВ'ОfЇ ПО!ЯВИ Qy/JIO 3ра&КОІМ ПО!ЮрІ!

НАОЧНА

ТРЕВУХІЩ

·ВЇ,Д·

rukл,я

РОІЗІІLад:у р И'МІСl>К'ОЇ і'МІПеІрЇ'Ї.

ЛІ

Над

собою о,д:не з 6у.зув:і'РІСІ:Ік,их і, по сут·і, антИІморалuниос JЮЛ>ожень

ПРАВОСЛАВ'Я -

АГПАЦІЯ,

по­

іНІШИІМИ ЗІНІУІІlІ)аІНІН•ЯМИ

га.пужеІНJНІЯ

ОБНОВЛЕНА

з

ф01р1м ре.л'Ігі:й.н.ого ви>п.рав,да.н·ня гю­ ст:ІЙІ:юrо ГО.11Q;J;У'ВІ3ІНІНЯ .і СТ]р.ЗЖДаН­

з

виробницт.ІВом.

що трохи очИІм,а. Є·в;rен лю­ ЦрСJІЦЬОВИ!ТИХ, НсШОЛ€ІГЛ!іJВИХ, ДИ­ диша .вже пов'НІістю сформоІВа­ ОЦИІПJ]ЇІНОІВ8ІНИХ, сові·ани.х. Воош ІНІа - .і фіJЗИ!ЧІНО, і ідJУ.ХОВ:НО. Піс­ не п1дведу1ть у буtдь-я:кій сwтуа­ ЛЯ того, я·к на~йетарший Мико1ла Ц'ії. Найважче дору:чення Бать­ адІР.УЖИІВ('.Я, залишИІв · ро1динне к<і:вщиІни, IION.DCOM.OJiy І10ТОІВі rІнй~до, Єівген ста:в пора,дниtRО'М .вИІканати до кtнщя. А це най.ви · і опорою баТЬІка та м;атері, взір­ ща честь для них са1МИІХ і тих. цем ДЛЯ МОЛОіДШИХ. BiJH КОІМ­ ХІТО їх виховав. Н. ШУЛЬГА. СОМОЛ€ІЦЬ. До 8ірМП З8'WіН<ЧИ•В

НОВЕ ЖИТТЯ

о

Четвер,

10

вересНJІ

ІРУС!:іКІа і· г.ру­

-

дСють

-

чоти:р<wад­

право,слаІ~них

на

тер•иторії

Дст•я mр•а·ВІОІСд<а.в',я, щ·о с;клал.ося в Gх.:,;І!н:Ій ЄІВ!j)О[Іі, ха,ра'ктер,ни:м G ·КІР а й-н:ІЙ :ко н·се р·оот изм. Пр а во сст>а,в­ ні те.олоrи І)JЮІЗІГ.m~дають перкву я·к ОХЮрОНІ!]JЯ .дреНЗІ!і\:.х аІПОІСТО·ЛЬ:СЬКИХ -лрадшJІ:й, ВНІЗІнають ЛІИІШе ті в•селен· ські себо:ри, ІЯ~і в·і;дбули<сь д10 1 роз­ ко.mу ХфИ'СТНІЯ 1 НІСТ•В,а (с:м), СЛіП'О ДО· де,рІжуються б>у,кви «священного ПИІ(:,ЗІНІН.я» і хр•ИІСТИ•ЯІН'СІ>К'Ш'О симво­

лу в•і:ри, ІІіРНІЙНІяwrго на Ніке,йсько­ :му ІСО:бо,р і.

У пе:ршІі роки .п(Ісля Жов11невої рев'О.1ЮІІі'ї, КЮ<ЛИ на. чолі цр>а,во-с­ лІа:вІН•ої цер.кви стояв патріа 1 рх Ти­ хон,

ДУ,ХЮІ!rеН<СТІВО

.веЛО

аКТИІВІНV

борот·ьбу .п1роти молодої РесІпублі· К<И Ра·д. ОдJна1К п'.д .ти•акоІМ аа<УJІИХ •ВіЇРІJ'1Ю'ЧИХ Ке!рі'RНИІКИ Це!рІКІв,и були 3Мj]'1ШеІНіЇ' П'Є-рtеІМЯtІ!'уТИ СВОЇ ПІQ'ЗИ,ціЇ. Почин·аючи з 1927 ро·ку, ВІОІНИ rre· реХОд!ЯТЬ ІНа

ШЛІЯІХ

JЮЯ\JИ:ІНО~О

СТаВ­

ле,НІНЯ що РаідІЯІН<СЬІКО'Ї .влади. Та·юу по,зицію во,н,и 3бе·регли і в пе:ріод Великої ВІіТ'ЧИ'ЗІНІЯІІЮЇ війни, і в ПІ:ІСЛ•ЯВ'ОеНІІІі І)JОКИ, ПІ~ДТJЖІМУЮ'ЧИ бо­ ·ротьбу НІа.ро.rФв нашої Іqраї<ни і всьо~о

про[JреІСИ'ВІНого

людства

зз

мшр в уІсьоІму авітk ПозитИ'В'НИЙ ВІКЛаtЦ у ЦЮ бОІJ)і011!>бу вн:ІС патр,і­ а1р'Х Алеюс'і:й, ЯІК:ий помер у с}чн·і

1970

,р,о;щу.

При

всЬ>о,му цьом~ праІВО·сла,в·я,

я•к і 'раніше, ;з.а.лншаєrrься в·оро­ ЖИІм н.а]'1ці 1і' ІНа В·~д,мін~ в'і,.r і.н­ ших на<D)JІmмі:в ХІр·остиянс:тв.а .на·в,іть не на,М\аІГаетЬІС,я М'Qдерн·і•зУ'вати своє

вчення,

прQДJовж~ючи

про.па­

гу:вати викривле.ну, м,:<стиф',коваІну фофІМ>У в:дображен:Н'Я дфйс.ності.

(Далі буде).

(Продовження. Поч. в .N'l.NII 2, 3, 4, 5, б, 7, 14, 59, 60, 62, 65, 66, 68; 76, 82, 96, І 04).

1970

року.

о


РІПZЕИИВ ЛИПНЕВИХ ПЛЕИУlИІВ ЦВ В:ПРС і ЦВ ВП УВРАfИИ-7 .аИ'r'r.В.І В РІ ІШЕНІНЯХ л•и:rnневих Пле:ну­ м'.в UK КПРС і ЦК КП У'кфаї•ни поста·влені

пе рм

tпраІц~внІІІка,ми

СЇ~.;1ЬСЬІКО:ГО ГОІСІfН:Ща·р·ства B·eJIИ'trHi ЗаІІ)!ДаІНІНЯ ІПО 'д·а.Л:ЬШО\,\І'У Збі.ЛtЬШеоН· ню .ви:робнищ-nва 'fDPO:LJ.J'IK•U:ii, :юкре­ м а 11ВаІр ИН'Н И:ЦЬІКО•Ї. Пе,реТІвю,рюючи· ІВ жи.ття на•ста,н·о­ •П atp·-r:(j,

вН

р ac!IJ\1QC п·у

KIO,~e!J(IT ИІВ

«Заря» ГаІрЯtЧе СХВа'ЛЮ€ за.КІЛИІК 'Т•ру­ Д1ВІН ИІК',в Кш:шо-·GВІя-гошинсьюого, Перея:с,,а,в-JGме.1ІЬНІІІцькQГО і Та.ра­ ща,Н·СЬІКОІГО раЙОН~В ПрО рОЗГО·р та,н ­ tІЯ 3Мtа·ГаІНН:Я за ТрИ:ТИІСЯЧНЇ НаДОЇ

LІJi :ПфИІм іще.н ь латш

J.o зими. СпеціаJr-t:ІrІі

бущіоолІьни:кі.в

фе'ІІо.нтую rь

кор';вни•ки. Слюса•рі п ~д юер)вни­ цтоом інже1Нефа по т.рудоміс·rких роботах М. Процен.ка п::І.ЩГ'Отов­ ляюrrоь тн оєтр:ая.с.порте•р.и, а вrrопо ї.,­ К'И, іКОІрМОІПереробн· і .М•аШИІНИ. В .пер•с пе.кти.ві ·rnр-о,дукт и•вн 'сть худоби ЗІРОСТ<атшме тах : в ,на,ступ­ ному рОІІ;Ї ПЛа•Н'У6МО ІНЗДОЇТИ В 1 .'1

ко·ЖНО·Ї :ко•р,ови 2600 Ік ілолрам!,в •мо­ ,юка, в 1972 .р 01ц і 2860 кі•логрз· Ml'B і В 1973 3\50 ІКіі.ЛОІ'раІМ і В. ЗаІВІ.1аІНН•Я не з ,rеnких, але поси.1Ь-

./Іоі і5~у~Д~е~п~о~? іі 15 О м.о.1·о.ка . ЗобоІв'tя,зу ється в 1973 роц; ДО.ВеСТИ •На,д,іЙ МОЛО•Ка ·ВЇД КОЖ•НОЇ КОІрОВИ .:1,0 3150 КіЛО·Гра.мі:в, а

Ba•.l,QBe

ВИtрО'бНИ:Ц'ГОО

.Д:О

4560

нжн, що ста.но.в·ИІТ·и•м.е 874 цен'Т•Нери на .сто !1еК1'ЗІРі:в сk~ьсьІЮГ·ос пода=р•СІЖ ИХ уГіІдЬ. Щоб в•же. в

ВИІh"ОНаТИ 300с}В':ЯЗ.ЗНІНЯ, щЬDМІУ році за,к.лаІдається

м:щн•а ос.но:ва. Дстя .потре·б твари.н­ ни::~:т:ва ІВ СТр 1уІІ\ІТурі оПОС tВНІ\ІХ ПЛОЩ ВИІ.'І!:еl·Я·ЄТЬІСЯ 2400 rекта:рів земе.ть­ ни.х у:r.'~.ь. ІВ тому числі пос.::Я,но 90 .гектаріІВ 'К<ОфІМО,ВИ•Х бурЯК~В, 360 re,~-."l'a1puв •КУІКУ•Р•УідіЗИ на .си.лоое і 57 - 1на зе.лений кофм, 150 ге:кта­ р.ів О!.'ІJНОр:чних і 476 баг.атОірі'І­ них трав на зеле.ни.й .кор.м., 700 ге·к.т ар :,в ІЮНЮШИІН и і т и:моф і:ї,вк и на с',но. Ма.емо та:кож 370 ге.кт•а.рі·в ПОУІК ':СНИ•Х і :!ЮЖНІtВНИХ ·КО·рМОІВИХ Ку .11>Т у:р .

В ЦіЛІОМУ дJЛ'Я ПОТ;р.е-6 ТВарІІ!Н:НИ­ ЦТВа ·В •РаІ;JJгос.пі .а;держаІ!ю за в.:.сім м:':сящ~в і ще бу•де оде,ржа:но .в.еьоrо б:.lІЯ 18 ТИІСЯ'Ч ТОНН З€І.J!'е 1 НИ:Х КОр­ МіВ. Ви:рощено до•бри:й ,вр·О•Жай к:у­ КУР:УІд!ЗИ Н•а СИ<ЛОС, <ЯІКа дає В ЦіЛО­

МУ

ПО

раід!ЮСП'У

:це-нтнефі.в. l1;e .да·с·ть М()Ж­ ЛИІВ• ',сть за11маости Іао:наLд 8700 тонн СИ•.lО;Су ІПО 6 ТОНН •ІІЗ. КО:рО:Ву . Зжотовлено лруобих КОІРМі'В 3800 ТО.ІІІІІ, ІВ ТО'МІУ 'ЧИІСЛі ;С:•на 17\0

250-260

тонн.

.За•беЗІпtеоче'н'н·я

'Т!ва .рюишцтва

до­

ста т.ньою КЇll!:ІК'стю корІМ і.в, особ­ л. и·во зе.,е.них ,в .літ•н'.й Іае·р.;о,д, дало МОЖ~1ИІВіІСТЬ ОІ,r'е<рЖаТИ В'Ід •КОЖ НОЇ фураж:ної ІК·оро.ви мо.Jю.ка за в::•с:м мі•с я. :L'·в по 1815 ,к:·,югра•міІв на сто кі•.1оnршміІВ б'І.,1ьше, .ні.ж то·р'к

на цей ча •с . А бри.rа•д,а П . Павлен­ оде,ржа.1а

на

ко;ро; ву

К 1 .10!1ра•:ІІ Ї:В. ВісЬО!10

по

2114

ВИ•р·облеІНО

НАДОІt тр. аваІМ п .щда:м

Зр.опа.н•н·я .проСІІуІКТИІВІН'Ост і кор.іа

:>НаЧ•НО

К·Орма:МИ:

д.а.l·О

M·OЖдJ.tB,:.crb

З:НИЗ ИТИ -собівар т.іІСТЬ

MO•lO-

i\•3. Та 1к, за сі•м

.м:ся;ц ';в цент:не•;J їю~ о •кюшту·в:а:в 14,46 КЗІрбованця, або деІІІІеВІше •п•роти мrnнy.1o•ro ,рок у н а 3,76 .ка :роб()Іва.нuІЯ . Б:од реал:,зації мо.юка

64 ТИС<ЯІЧі

.rоспоtда•р ·СТ. ВІО

ри,в (8 ТСІ!Н•Н ор.rан:•чни,х і 4 uе·нl'не­ ри

КО•ЖНИЙ

.м.ьнера.льних н-а ·rеКТаІр), то

в

1-973 IPOU.i lllHOIO ПРИІПаll!!аТИ•Ме :1а ГеІК:Та'Р 11-12 ТОЯ'Н, а Мі·Не'РаЛЬ­ ІІИХ 7-8 .центнерів. Особ.лиtву

ува:г.у

приІді.ли.мю за·

111;1аtВІН·ИІМ зеІ\І~ЯІМ, ІЯІКИ•Х Є

В 'Ра,д.ГО·С·

пі 1787 rе-кта.р іІв, .з ни.х 1500 .будуть За·ЙНЯ'l'і ІПі•д .КОр.МОІВІИІМИ •культур.а:ми.

ПоІвн. 'Jстю .вшкорmст.аемо і другий Ва•ЖІ.ПИ•ВИоЙ За:Х.іІд , оПЇJІjВИЩеtНІНЯ JІІрО­ Ду1КТ.ИІВІНО'СТl nр()ІМ.3JдJСЬІКО.ГО Т·ВаІр•ИН­ НИ:ЩТ:Ва, ЗНИ•ЖЄ.НН:Я СООіва·ртОСТі П po.:J,iy,юu:i'i .це П'Оі,;1 ;!Шlrе'ІІНІЯ СТ•р у~­ ту.ри мо.1DІЧІНОІГО стаща. Тепер у РЗІ.'ІJГ.О•С<Пі є ч.отири .мас1очно-тов·а р ­

н: бри•rаІди.. Питома ва;rа к·орі·в у За•Гаll'ЬІН·О·:ІІ!У ПО·І'ОЛ::,в 'ю СТ а•НtОІВИ ТЬ 52 П!рОЦеІН11И. 0CH()IBH-Q;IO ПtО'рО;ДОЮ Ма1110ЧНОГО ІПОІГО•.1:,в'я € •СИІМ.С 1 НТаЛЬ­ СЬК·а 58 процент іІВ і чорнор•я· ба 4:2 П.рОІЩ!ІНТИ .

Н.аІЙ!б'с1·ьш

П'Р'оt:'J'ІКТИІв ною

і nер­

спе.ктив:ною, JЮ.ЗВJеіде.н•н•я':ІІ :ЯІКОЇ зай­

м аm:ІСЬ і. ІЗа.і'tм.а ЄJМОСЬ, € Ч.ОР•ІІО•Р'Я'ба по!рща. Ми ОІдое•ржи.мо за т.ри ро­ к.и ·ВЇІ.1 СВОЇХ К.О:р ::в 800 !еЛИЧО·К і ПРИІ.'lбае:~~о в і:нши.х то:с-пода•р•с твах

200 теличок

чорнорябої . породи . Це ДЗ.СТЬ •МОЖ,1ИІВЇІС'ТЬ !СТ.В.О.рИТИ l'pH

,МОЛО<t•НО-ТОІВафіН} бри<Га;дИ, З ЛИТО­ МОЮ ,ва.гою чор.!ІоІj)·Я·биос .кор:•в у за­ га .l•ЬН()Іраtдrосп.ном;у сrа1д і до 70

П•роце:нт:,в . МОі,;~{)JД:НЯ:К ;ВЇ!д СИ!М€\НТЗ­ .l .СЖ бу1.1е:мо •ВИІКО•РИ:СТО:ВуВат и .!М\1

о;де•р .жа .l о

•Кар•бОІВаІІЦіВ

В д•ЗІНИЙ Ч·а•С

.КОре.не­

Л:tд ці ІКУ•lЬТури б.УІдУ'ТЬ ВИІдіІJІЄ:Н.і

баз' бі\.lЬІШ •П\JВНОГО Ї·Х забе.З>ле-

ЧеН .Н.Я

16 ,j ІКОРМОІВИ•М '5 JJІроuе•нт і.в.

-

кращі П•1ощі, сівба ПІРОВ.ОLдити.меть­ ся СО'РТОІВІИ.М НаС і•НІНЯІМ ІВИ•С·О.КИ•Х ;ре­ п:р Q::'~юці:й . Зб Ї.'ІІЬІUШТ ЬіС я .к іVJ•ьк:•ст ь дообрив . Я:ющо ТОір:',к .на .пол:я . було вшве:зено 32935 тон.н <>·рrа·н :ІЧниІХ j 1 Ібі265 це;нт.нер~в мі:не.ралІіних доб­

МО­

.10•Ка за ІВІКазани.й ле:ріо;д 2527 тонл а •бо по 485 .це;нІт:нер', в на сто гек­ та •р :ІВ У'Гід:ь .на. 23 цент·нери б':t~.we, н:.ж т·ор і1к .за .в'с. '• м •м'.сяц:в. На

ЗА ТРИТИСЯЧНІ

210-220 ЦЄІНТНе­

р.' в з ·ГеІJ.."Та,р.а, а на 111е·р шому в і д­ діл'юу (.керуюЧИІЙ М. Неї.жса~о) по

ка

не. Я>кщо ю,вориІТИ ,про .кQрми, то В стру.КТУІРЇ ПО;С ЇІВИИХ ПІЛ.ОЩ КОІр·МО­ ВИХ К:уЛЬТ'УІР .На Н'З<СТуІП.Ні р'ОІКИ ГО­ ЛІ()ІВІНе M 1Clre ·Вl!ДІВО;ДИ ТЬСЯ кукурудзі на си.лос 28 ЛІроцен•т·~в. баrаІТО­ р:ч,ни:м т,р .а ;вам на с'н·о і зе.1е ний КОрМ 37 п•ро.цеІНТЇВ, О:ДН•Офі·ЧНИ.М

П'РІИбутку .

За:т·р а<tений

карбо•ва.не.ць ;у м.о.lОЧ.НОі'ІІУ ск·о'!'ар­ ств.: забе·ЗІruеtrує І ВИІх :д прод уІКІаії на

1,23 .ка,р·боваІНІ!І Я . Ви,робничн• й ре· ЗУ•l! ЬТа•Т ,в·').1 <ОІде<рЖаНОЇ tПРСІ!д УІІ\'ІLіЇ \Ю .lОЧІн:ої фе•рм.и дає прибуток 39,4 ти:.ячі ка·рбDВІа.тL':в. Тва•р.и•ННИІКИ пр.а.rн•у ть щ е .краще п:ра~ю:вати, що•б закрі•пити у,сл'.хи.

Завершуються .роботи •по п•'.~готов-

У народі

*

себе,

Сам Петро Григорович скупий на слова,

нехай люди тебе ПОJQвалять». І люди хва­ лять механізаторів племптахозаводу Рудня.

але з розмови стає ясно, що він знає тех­

Доброзичливо відгукуються •про них і сек­

риться. Приклад. Трактор Ковшуна весною відремонтували в майстерні Броварського

ретар

Справді,

Н.

П.

Купиро,

і

ніку і кохається в ній, тому й робота спо­

об­

райоб'єднання разд,

на

ну

-

1970

року .

чомусь

погано

Усе га­

заводився.

систему.

Лише на один зуб nереставив шестер­

ню, і двигун завівся з першого ж ривка, ро~повідає Ковшун .

-

Дванадцять рокі.в водить він трактори. Останні п'ять nрацює на «МТЗ». Маши­ на завжди сnравна. Перед тим, як стати

- Справжній господар, - додає Зінен­ ко. Гайки не згубить, машини працюють бе~відмовно, бо своєчасно і якісно прово­ дить профілактику . От і сьогодні поставив трактор на яму оглядає його, де потріб­ ремонтує,

«Сільгосптехніка».

двигун

Інший би махну•в рукою або пішов скаржи­

- Ось один із багатьох, гвардієць по­ лів, вказує обліковець на Петра Григо­ ровича Ковшуна. І виробіток має висо­ кий, і техніку береже.

но,

але

тися механіку чи головному інженеру, а цей сам засукав рукави і відрегулював палив­

механізаторах, як кажуть,

земля тримається . .Адже вони повністю взяли на себе ,вирощування зернових і бо­ бових, картоплі і кормів для худоби.

д~~~[!ill

вересня

парторганізації

:~евали :сам

машин Г. Я. Зіненко.

C!}~(!)ill(!)

10

«Не

ліковець тракторної бригади П. В . Ковшун, і слюсар ; по ремонту сільськогосподарських

ДСDШ~Ш

Четвер,

кажуть:

на техогляд, виорював щодня під озимину по 5-6 гектарів при нормі 2,8.

Петро Грнгорович і сім'янин хороший. Разом з дружиною виховує трьох малень­ ких діток. Або взяти іншого тракториста Володи-

змащує.

о

НОВЕ ЖИТТЯ

о

мира Терентійовича Волощенка. Закріпле­ ний за ним «МТЗ-50» завжди в робочій го­ товності, використовується з nовним наван­ таженням

на

nольових

і

транспортних

ро­

ботах . На nідготовці грунту під озимину Володимир Терентійович виконує ,по дві і більше норм . - І якість відмінна, ~ nояснює брига­ дир рільничої бригади Ф. В. Пономарен­ ко. Поле, мов .картинка. Добрим с.цовом КОJІеги відгукуються і про Василя Тихоновича Леоненка ланкового механізованої ланки по вирощуванню кар­ тоnлі. Пого колектив завжди одержує ви­ сокий врожай бульб, заготовляє корми для худоби. А хіба можна не назвати тракто­ ристі.в Михайла Артюха і Бориса Чумака! Всі механізатори, несучи трудову вахту на честь XXIV з'їзду КПРС, nрагнуть внести свою частку праці в успішне виконання зо­ бов'язань завершального року п'ятирічки. П. КУДІН, громадський кореспондент.

О

З стор.

О


СФи•й •мухомо;р •М·З€ оболон,~у ci.poro, Ібл~Ідо-.рожевоrо .або бу,рого ІН•і tШа•пки. Пласти•н•ки 'У .неспраtВж­ •K'Ocl ·bOpy, ШЗІ!ІtКЗ ТЗІК·ОЖ :В~ИТЗ бі­

,шсич._а '&Uдtрі:ЗІНЯ'€ться ІВ1•д .неkт~в­ .ної заба•])І&1е>ННІЯІМ ,н,и,ж;ньої поверх­

гри б ...

;ньоі .11\JCИ"R<H бUльш ІЯіСКІравюrо .ко­ т.ору, НtЇЖ 'i!e;JJX.I!JЯ ЧЗІСТ·ИІНЗ ШЗtПКИ

У .вересні ІМаіt.же .н.а ІВСЇ·Й тернrrо·

і

·н і ж.ка;

ЇСТ;'тtна

Л•ИСІІ"ІКЗ

,вся

ба•рв.lен•а ІВ О;J,!НО\РЇід!НІІІЙ ЯЄЧJЮ-ЖОВ­ ТИ•Й .кo:uup.

ютцая І.:t{~Д.ОМІУ ІЗ

Н.И.НОСІ:ІКИІЙ І1РИ•б. З.ОіВНІі

чю .

Ду<Ж'Є

СУ'ГІіутНИІКИ

«ІJ'ІМОВІНО

ІВО.НИ

і mр•З'!!·

ле.ноНІЯ. За ,gм;Uстом .віта•мі.н~в npynи «В» 1ВО·Н•И ІНЄ ІПОС'Гу.ПЗ.ЮТЬСЯ nе·ред зе·р'НовІІJми ІІFРоод'rІкта.мн,

к:•с11ю

еtКІС'ГJJ.ЗІК'ТНІВіНН.Х

МЮ•ЖІНЗ

і110рііВНЯТИ

І це І[(З,'rеJ<Ю •не ,ристи.юа

З

а

з.а ІК:ІJІ.ь­

ІреЧОВИ.Н

ЇХ

К ІІІП 'tЯ:ГИТ И ІПІРОТЯ<ГОМ 8-1 0 ХІв.ИЛИ.Н. B.itд;sa•p обо.в'ІЯІЗІКОіВО ви\lІи.ва€rЬІСя,

дуже

...будьте обережніІ

М'ІЯІСОІМ.

повна ха'])аІКте­

JЮРИtС.Н•И.Х

схожі. На,ЙІбіІJrьш :надш.на вtід:м!т•на оз>НЗІ]{З Ім',япють жовчного і са­

ІВ.ЛЗ•СТІ\ІВОС'І'еЙ

fІриtб'tв. Прю-ге 111і· •ttУ'дов•і ,ЯІКості осrо­ суюrrЬІСя т:VN:JКи ·Їстьв.ни.х ·ІГрнбі;в.

УІСЇ ,ЗІН•ЗІІОТ Ь ІПІ]JО .Ї!СН 'у\ВЗ.Н•Н'Я і JIIP'Yf.Q Ї

•Г!Р'УІП.И <ГрИб :1в ,не ЇІСТ•:ІВІН•ИІХ, ЯК і м і·ст•яІfь .ОІ'ГРУ'ЙІІІі tреtчоо.вини, але не ІКЮЖеІН УІМ:€ 'ВІЇ•діР,:ІЗІНІІІТІf ЇХ •ВЇід ЇСТ~В­

та•ни;НІСькоrо .nрІІ'б:Ів •На ,ЗJІом·і щвид­ t\0 tр.Ожев:є . .М'я;кюrгь білого г;:>иба на з•лом.і б'Lrюго uюльору з лрием­ НИІМ і1РИ6НИ•М ,За•Л.ЗХОJМ ·Ї СМЗІКОМ.

От·р•У'ЇіН і ІНЄ•СПІР·ЗІВІЖ.Н·і опе11 ЬІКИ ,аЦд1J·:іЗІ!tЯІЮТ'ЬС,Я ,в :д •С·ПІРЗВЖ<І бХ забар<В­ Л€,НІНЯІМ Ш a;n•KИ Т З. оН;И ЖІН·Ь<J·Ї Л О верХ ·

·НИХ . ОсобJшво це стооуЕТься JІіі·те,й. .ні tn.лаюти•ноІК. ЯІКІщю 'У 111ри•ба ІЯІС._ра­

;Щдомо МИЗ'ЬІК:О 80 · 18\\Іді,в ОТ.Р'УЙ· .н И•Х ІГР иб ~В<. ЛІР ИЧОІМ'У 6 з н.их З>J"СТ­

був зруйнований, але ніхто з людей не потерпів. Стихія ви­ рівняла гори, ут.ворилось вели­ чезне поле, що давало багаті врожаї. Тим-то й кажуть у на­ роді: енній птах приносить щастя.

Синій дрізд ще не повністю вивчений. що

Старожили передгірного се­ лища Обі-Гарм у Таджикиста­ ні були зди·вовані, коли неда­ леко від своїх будинків,. у -за­ плаві річки, побачили кІлькох синіх птахів, які раніше тут не зустрічались. Прилетіли сині дрозди. З синім дроздом у гор­ ців зв'язане стародавнє пові­ р'я: хто Аого побачить, у того здІіІсниться заповІтне бажання. Але обережного птаха недегко побачити потрІбна удача. Гніздиться

він

у

глухих,

не­

приступних для яюдини місцях

пІвденно-західного Паміру. Шу­

каЮчи їжу, синііі птах пересу­

він

Дослідження одного з курга­ нів, розташованого .поблизу Ізмаїла на березі · озера Котла­ бух, дало цікавІ резу.льтати. Експедиція виявила в похован­ ні трьох воїнів скарб з вІзан­

тіАських

давні часи до високогірного селища прилетів синій птах. Всі горці виіІшли з кишлака до річки помилуватися ним, по­ слухати його спів, який нага­ дує ніжнІ звуки флейти. В цей час ста.вся землетрус. Кишлак

сто·

VIII-XII

літь. Тринадцять монет з спяа­ ву золота і срібла, які формою нагадують чашечки Із зобра­ женням візантійських Імперато­

рів, лежали поряд із залІзними мечами,

для

в

монет

брон309ими

одягу

та

ІЛОСЗ.Х

Уоора·їtІІИ.

Щ<Jб

ІВЖИ<ВЗІ/І.НЯ

rа.r.ІК•З, яаqу чаосто ·з.міІШУ'Ю'fЬ .з іrе­ че:рИІl!іЯІМІи, 13eJite!IIJ(jЗIМИ, ІСJ:\І]JОЇЖ'КЗМИ,

!ІІІ't!'ібеtрезноІІІКЗ<МИ . Щоб ІИЄ 'ІІОМ·ИІЛИ· ТИІСЬ, ІП.О11рЇІбНО І}'ІЗІNІОН.О · ОГJІJЯІДЗТИ ІШЖІНЮ 1ЧЗtСТІІІІ:Іу ІН.ЇІЖІКИ І!lРІіІбЇВ, .Я;КЗ

~ВИ'Ча'Йно tмісrІt'Гься ІВ

1!1J>'Y.HTi. Го­

,,оо.ВJною ІВІЩм•іrrною ознаЮ)ІІО блі.доі ІПОГа,НІКИ € ІНЗІЯtВІН'ОСТЬ будьбооІ.о.иіііб­ ІІЮГО М'уrгІ\Я Н•З ІКJЇІНІЦЇ ІНЇmКИ і ІКЇЛЬ· ЦЯ !ПО!Сере:динtі ІН Ї•ЖІКИ·.

,в.а

ЖОВ:ТО"Зіе.ЛеНЗ ШЗІП'ЮЗ ІЇ ,НИ•ЖІНЯ П'ОІОО))ХІНІЯ ІПЛЗІСТІІ'НОК .31Зба:р<ВІЛ€НІЗ В Ж081'УІВЗ'ТО·3еІЛеtНИІЙ або СЇ,]);ЧЗІН·О· GJІІ\ІВКО'SНЇІ ІК'О'Л·іір, JВ.И:КИНЬ'Ге ЙО­

ГО! У Ї•СТUВІННХ ОПеНЬ()ІК ШЗ.ПІКа JIO· рНІ'Щево•жовта КІОІіІІЬІОІJУУ,

Час.то ІКЗ

•ЧеtР.ВС!'Н'ОІГІО

НА

21.15 -

І(о­ фільм

•Кавказька полонянка•. (М). 11.35 Документальний кінонарис еВиліт до­

зволяється•. (М). 11.45 Для школя· рів . •Веселі старти>. (М). 12.10 !(о· льорове телебачення. Фільм.концерт

•Севастопольські мелодії». (М). 12.35Чемліонат Європи з плавання. (Бар· селона). 13.35 ТелевізіАні вісті. 17.00 -Наша афіша . 17.05 Новини. (М) .

17.15- Бесіда проголошення

лікаря . 17.25- До дня !(НДР. Документаль­ ний фільм «Визволеній І(ореї 25 рокіВ>>. 17.40 ТелевізіАні вісті. 18.00 - Для дітеіІ. сФізкульт-привіт!» 19.00 - Міжнародне життя . 19.30 - Назустріч XXIV з'їзду І(ПРС . •Світанок• - людЯМ>. 20.00 - Чемпіонат СРСР з футбола: «динамо• (І(иїв) •Шах· тар•. 20.45 Програма «Час•. (МІ

-

Художній

фільм •ПодвІІr Фархада». 22.50 сХімія·70•. Репор­ таж з Міжнародної виставки у Моск­ ві. 23.20 Телевізійні вісті. Друга програма 17.10 - Наша афІша. 17.15 - І<о· льорове телебачення. Фільм сП. ЧаА· Першиn концерт•. (М) . ковськиА 18.00 - Новини. (М). 18.05 - Телена· рис сСаратовськиІ! почин• . 'М). 18.30 - Телефільм «Завод>. (М). 20.00 Телефільми «Агрус•. сІслит на ЧИН». 21 .00 - •На добраніч, діти!» 21.15 Фільм-спектакль «Езоп•. (М).

!

П'ЯТНИЦЯ, Перша

11

ВЕРЕСНЯ

11.00 - Телевізійні вісті. 11.10 Телефільм «Едуард Багрицький•. 11 .3S - Шкільний екран. Українс~ка літера­ тура для учнів 8 класу . «Слово о полку Ігоревім•. 16.55 Наша афіша. 17.00 - Народний телеуніверситет, фа-

НАША АдРЕСА: м . БРОВАРИ, вул.

Київська,

ТЕЛЕФОНИ:

154. редактора

11111111

«Невідома•.

еДва

раніч,

програма

•ttІІ8ІІІІІІtсІІІ . . . . . . ІІІІІІІ8ІІІІІ•І8ІІІІ . . . . ІІІІІІІІІІІІІІІІІІ8111ІІІІ

ра

Про

капітани•.

діти!•

мож.11наІ

1 боти),

змІни

nоаІ.u.омлять .u.иктор11 "ення. Те.Іефонн АJІІІ 46·05-75 І 76-74-81.

ІІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІ

1118 8111118111

сНОВАЯ ЖИЗНЬ• орган Броварского раАонноrо комитета І<П УкраинЬІ н раІ!онного Совета депутатоа трудящихсІІ І(иевскоІ! области.

- 19-3-82. заст. редактора, ві.ІІ.ділів (партійного життя, промисловості, масової ро-

20.00 21.00 -

у

сНа

·

програмах

І АОаІдок:

pa.u.io

доб-І

••,

телеІіІІ­

ІНДЕКС 61964. Газета ВИХОJІ.ВТЬ у вІвторок, четвер і суботу.

................................................................................................................................... 19-4-157.

За,м. 37ffl-70'.Jl.

Є. ФЕДЯП.

•r t

+

ВИГОТОВЛЕННЯ

ЦИХ

ІІ

ФОТО

І

l І

,

пральні і шаеАні машини, електри4ні бритви, праски і плити, полотерн та і·ншу побутову техніку

І

холодильники,

6 t

в мЗ<іктерні ІЮ ,wул. Ст. Р.а.зіна, 5 (•ПІрим'Ьщен•н.я ста•рої ба.н.і) та в Гоrол.uвс.ь.к о.м у б у~дwнсr<у nooлytr.

баскетбол~ легк лижного спорту,

•• •• ..

t ~

~.д~:ні~:р:ці~~ ....J

- атлетик , портив

До С'ПОш ·ВІjІІ)И ШІКОJІИ ри дуть ВИ•М ·r ~нrуоІJІЬІНИ •HQ ГОТОS1Ш. атлетwк.и боротьби

-

Щд!ІV\еtІ\JНІЯ б ·И•ймаютwя уЧt 12 роюuв.

.

t боротьби.

ЮТt:.ОЯ yt'IHi, ЯtК.і уооі,шно с.юпа-

аТИВ.UВ ЗЗТЗЛЬІІЮЇ фіЗІКЧНQЇ .fі.Ї,д-

€Тоболу, ЛИЖtІЮГО СПОрту ·і ЛеГКОЇ sіІком ·в;Їід 10 рОІКЇІВ, ·н.а віміле,н•ня

аІКJі д

•менти: ЗЗІЯІВІУ на і.м'я

тор.а школи, дОІВІЇідІюу

дИІРСК-

доові.л за.Аtма.тиоо в с.пор-

ти·ВІни.х сЄ'К'щ:.я:х, .дов;·

у з заrаІЛ

Звертатися на а

есу: Бровари,

ціІІ школи (приміщення раіівно).

віmн•ь.аї ІlІІкми .

ул. Толстого, 17. Днрек­

г--··········~··;~·~·~~;~·~;~;~····~;·;;;~:~~~~;·;~;~~·-···········-····· 1 ПІДПРИЄМСТВУ 09034 НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: механіки, водії І, 11, ІІІ класів, кондуктори,

автослюсарі всіх розрядів, учні автос.люсарів,

!

! !

газое.лектрозварювальник,

! ! !

! !

електрик-си.ловик.

За Д()ВІі·дками зве·ртатиJся на адре.оу: м. Вр01ва•ри, Іtул. Мета­ лургі·в, 22, автоnідприєм<:11во 09034, відділ- К·ЗІllрФв. АJІ.міиістрація.

...,.............................,.•,.•..•..•..•..•....._.•..•..•..•..•..•..•.._..,,........................................_,_

!

Ди.ре.юuія, .п.аtрті·й.н.а

і

ІІІрофсn;іJІІІ(J()ва Оj)ІГЗІІІФзаІЦйї Б,ро:вар~І>ІЮго

шиноремонТІного ЗЗІВОідІУ з мибОІКи,м суtмом пові,r~мІJІяю:ть Р•ЗІПТ<JВУ CMetpTb ГОЛІОВНОГО МЄ<ХЗНЇіКЗ 33180\!ІІУ

про

ПАЛАМАРЧУКА Віталія Сияовича .sнра·жають оп·і;вчутт·я сіІм '·і noкititнoro·.

І ІІІ ІІІІІІІІtІІІІІt•

19-4-67 відповІдального сек19-З-18, аІАдІлу сІ.11ьськ. 'rосnо.аарства-111·4-47.

Бров.а·рсЬІКа друкарня, Київської області, вул. Ки.ївська, 154. Телефон -

на­

~

фотокореспондента-

ретарІІ -

або

БРОВАРСЬКА ДИТЯЧО·ЮН ЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІІВ НА 1970-1971 НАВЧАЛЬНИй РІК А ТАКІ ОРТИВНІ ВІДДІЛЕННЯ:

за

Фільм·опе.

Редахтер

.......

ТеtК,СТ О.М.

фільм

При ОТ!РУбН•Н•і лриіб.а •м•и

.Вtіrr·ь при n·i~дrop· i .на .от,руєн•н~ ·ПО­ тр~бно ІНеІ1З'Й,ню з-вер•нутос,я за ме­ дІі"ІІн.аю Д'ОООІМОТ!О.Ю або ВЇдІПР·ЗtВИ· ТИ' І\ІЮ'Г€рІП:mо·го ДО ЛУКЗ1),н:.

- - · · •• •• • • •• •• •• •• •• • • ''

жити за ТНІМ, щоб діти сооечаоіІо Лі~У'ВЗІЛН ·МОІОО'ІНЇ :Jy(iH• і ооОО.JІ,І\ІВО

Друга програма 10.05 - Новини. (М). 10.15 - Ху­ дожній фільм сНаш милий лікар•. (М). 11.45 Чемпіонат Європи з пла ­ вання. (Барселона) . 12.45 - Новини. (М). 17.05 - Новини. (М) . 17.15 Концерт. (М) . 18.00 Новини. (М). 18.05 - І(ольорове телебачення. •Ви­ ставка Бураті но•. (М). 18.30 Теле­

ста:н;у адоров'•я ІВ •fJIЯI.!:';i вила~дІк і;в ЗІМ :,нЮ ІОІ'ГІЬіС.Я ВІНЗ"!ІНJ\ІМ 'fi{)[' і'])ІШе,НІН ЯМ і •неtр'і,д,ко пр ИІЗІООtl!JЯ'f ь до смерті.

пнлесоси,

годинники,

В•ст:унни.ки поща.ють

ЧЕТВЕР, 10 ВЕРЕСНЯ Перша програма 10.05 - Новини. (М). 10.15 .~ьорове телебачення. Художній

Отруен.н~ r.риіба•ми може .вик.ли­ ІК ати ду же т•я.ж,к.і роЗ\11 аа и •в орг а­ ІНіЗомі: rаща.ні пое•ріоди по,~· іnшенІНя

Звертатися в будинок послуг села Гоголів. МОЖЕТЕ ВІДРЕМОНТУВАТИ

.В етапі «ЗJУбИ ваши•х дітей» Т•РЗІПИІЛась оом·мк.а.• Дру>rи•й ІР·Я\дОІ< т.ретЬtОСо аооа.ца. сJі.щ чита.ти та.к: ~нaca.МJrre·p~.. батька.м т.реба сте­

культет науки і техніки. сТехнічний прогрес і охорона здоров'я• . 17.40 ТелевізіАні вісті. 18.00 Для дітеІ!. «Зірочка•. 18.30 «Зміна• . Прем'єра телефІльму . (М). 20.00 - Чемпіонат Європи з плавання . (Барселона). 20.30 - Програма сЧас• . (М) . 21.00 - Те­ летеатр мініатюр «Тринадцять стіль­ ців•. (М). 21.50 Балет Ада на «Жі­ зель». Спектакль Одеського оперного театру. (М) . В перерві Рішення липневого Пленуму ЦІ( І<ПРС у життя! сНа ланах республіки• . (Запо . ріжжя). 23.55 ТелевізіАні вісті.

ШІЛу,НІКОВО ·

НА ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТ АЛЕВИХ СІТОК Б. УДЬ-ЯКИХ РОЗМИ>,J,В ДЛЯ ОГОРО:Ж.

ЯІК ІВІ!біВ ІЩІІtрО!Сf1р,дІІІО Ї ООЙОSОЇ СПЇ,В· д•ружиості». ·

Далі

і!ІОДІра ;ЗІН'ІОЮТЬ

РАйОНУ. КОМБІНАТ ПІРОВАдИТЬ ПРИйОМ ЗАМОВЛЕНЬ

Н.З ІІ!ІЗІМ 'ІЯ:Т Ь II1IJ)() ІОПМ.ЮІІі боЇ !ПрОТИ н6мещnю-фЗІШІІС1'СЬКІІІХ ~ІПЗІІІ"\1hВ ІЇ

зуtб» .

ЩО

ІІШШІКОtSИ'Й Т;р atJcr.

«ТорТJм аш») .

ЗАМОВЛЕННЯ

~КоІJІСун·ь-Шааченм;іІІІСькам'У 'МJ'ІЗІЄЄВі

постійний

.Я.ОК:р а:во­

ІВИН,

ПРИйМАЮТЬСЯ тАКОЖ в УСІХ ФОТОМАйСТЕРНЯХ І

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ

(РАТАУ).

.МуtХОМ'QІр З

ГрІ!Іби, що Ім:ст.ять ЇІдКИ•Й, м.ОоЛоlJ­ НИІЙ <С'ІК (ІМ<JЛЮЧІНИ,КИ), Г.ру;здj П:'і.:tІГІРІУ'Зід \, ІВОІВіН•ЯІНІКИ, рИЖИІКИ., ЧО•р­ ІІ'У•ШК,И, бЇJІЯ<Н'К'И, ВЗЛІу•Ї, СИ•р.ОЇЖ;КИ, С.ВИ,НуШКИ .Т.З lІНІШЇ <Пере;І, ВІЖИ·­ ВЗ,ННЯМ ,не.обх:•дно ·СПЮ•чатку в:Ід·ва­ РИІТИ· ДЛІЯ ІВ.ИІд!ЗJІ€ІНІН~ r.:·p.NИX <J!еЧО­

~РВ~~:::с~-:.с~:рс:.~іі~~~.;"' ••1

за·Воод'У

нерал.а Л. С~н 41В.іщ Бузулука JO ІІlа>ЗІГИ» 13 ІНШІІІООМ аів.rора:

шостий

з-уст·рtТ!И

в.иау.

АдІреса .майnар.ні: B:YIJJ. БнІГ€.rFьса, 1 - Б (:НЗІfІіJ>ОТИ n•рох'kд•ної

ІКІКИЖІКН UOOJЖW·

---·---

•мож.н.а.

с.ма•жи:ти . На,ВJі'fь ІП.ісля ТЗІКОЇ кулі ­ на:р.ноі обробки• .сл.ід t&живаrrи не б',1ЬІШ ІЯІК 2()() ~·РЗ.МІlІВ Грибів Ц,ЬОГО

ВІДКРИТО МАНСТЕРНЮ ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ФОТО НА КЕРАМІЦІ ДЛЯ ПАМ'ЯТНИКІ. В.

І-і оюремоі оrехОСJІовЗІц,І>Кої ~ІІ'Га­ ди ІІЮЯ'ВІІВІС6t ОЮВІІЙ ЄІ<ІС.110ИЗІГ -

прикра­

Такі монети в похованні знайдено вперше на півднІ на­ шої країни. МожJІиво, цеА скарб пов'язаниА з воєнним по­ ходом ОДНОГО З КИЇВСЬКИХ КИЯ· зів Святослава або Ігоря nроти візантійської імперії.

ІЛ·ісі

п:ІСЛ<Я Ч·ОоГО 111р•н6и tМОЖ.НЗ ІВа'РИІТИ ЧИ

l/"Y~ ~РИ БРОВАІРСІ:JІКОМУ ОО:Б.УТІКОМБІНАТІ

ІВ QД/Ному тз ООІЛ'Ьв ~ю ік:'тОtрП К Q]JCY wь-ille ВІ'rеІІІІСЇІВІСЬКОЇ б Іn'.ВИ, П()'и.с.вя"rеНомrу . боі!ОВІОІМу ШJІЯ·Ху

пряжками

іншими

.• L.

йовні! WЛЯІХ ІІJе,ХОІС\ІІОВаЦЬІКОЇ ~Hra • ДИ, ПJ)ОЇІ,Деа{ІИЙ разом 13 'ЧЗСТІLНЗІМИ РЗІДІЯІІ\JСЬІЮЇ дtрміІі, (РАТАУ).

·

•червона або оран.жеоо, вся :ВІІ<!Ри­ !І'а tВИП1J'ІКJІ:ИІМИ обіJІ.ИіМИ бОІРQL'З:ВіКЗ· .М•И, ІН1З 18еф ХІН·і•Й ЧЗ•СТ І\ІН і JІ'ЇЖоКИ ІКЇЛ•ЬІЦЄ.

""""""

Раtзом е ІКJн,иrою np~.ueaт ЧССР ІІtЗ!!І.:СЛЗ1І. ІВ •Кqроунь-Ш~н­ ю~ВІС.Ь'КИІй .н.а Черюащині ІІЮКЗ.д !()() фотQ3ІІ)МІК~В ti!IIIO ОІІЗВІН·И•Й бо­

•ПJJ ЗПИ

ЧЄрtВОІНИ'Й .j: О:.ри.й :МуtХОІІІЮри. Шап­

Подарунок Президента

ІВІUЗІІШІІ

ІВО:Х•рІІІСтого

І ПОООрХ:НЯ

НеtМ•З€.

•Часто іс:rіІВІИЇ !ГРибИ ІМЗОЮТЬ СВ·О· ЇХ Qfi'P'Y.ЙHif.X lЩІ1tlЙ!НІІJКЇ'В. 0!ІІJ}З,ВІЖ.НЯ

ОІС'І'<ІІ!іІнЄ

або

ІНИЖ.НtЯ

ІНQІК б:mа або СІВЇ'ГЛ()-ІГ,1И<НЯСТЗ, НЗ Ве рХіН іtЙ 'ЧІЗСТІ\ІН і ІІfЇІЖІКИ € t!(Jl\11 ЬІ!rе, у НеtСІlфЗ'ВІЖІН,)х ОІПЄ.WЬ<J'К ЦЬО'ГО ІКlJІіЬЦЯ

н•ьоrо пюм.ащІІР<З ціЕ.ї бригади ге­

СКАРБ НА БЕРЕЗІ ОЗЕРА

сами.

легенда,

користь:

ської рослинності.

бурхливих річок.

розповідає

встановлено,

чималу

знищує багатьох шкІдникІв гір·

вається серед каменІв, поблизу

Як

Проте дає

ІПОМІІJІІЮВОГО

На•МіJJшш oтpyt/tнQIO є бл·і.да по­

Фотоет.Юід А. КсеаІКа.

ПТАХ

ІВ

уtНИІКІН'УТИ

ре.моrо Ів.цд'У .

ВОНИ JЗ НИМИ ВИР·УШАТЬ У СВІТ. ВОНИ ІЗ НИМИ БУДУТЬ ШЗНАВАТИ ЖИТТЯ ЛЮДЕй, ГАЛАКТИКИ НОВІ, АЛЕ ЗАВЖДИ НАд НИМИ Б. УДЕ МАТИ. Іван ШАРАПОВ.

СИНІН

рі•ЧЗЮ1'ЬС.Я

'В ЇЖУ ОТ'ру•ЙІН<ІІІХ 1!1рІ\Ібm, 11ре0З ЧіІ!'· 1<0 'ЗІНЗТИ OCoбJJI\IIIIOJC11i ;ІООЖJН'ОГО OtK·

НАРОДЖУЮТЬСЯ ДІТИ НА ЗБМЛІ І ПРАГНУТЬ, ЯК І ВСЕ ЖИВЕ, ДО СОНЦЯ . І НАЧЕ КРИЛА, РУЧЕНЬКИ МАЛІ, І ОЧІ, МОВ МАЛБСБНЬКІ &ІІІ<дН.ЦЯ.

ЇСТЇІВJШХ». Це сrОСу€ТЬСЯ

Гриби •Мають чу1дові см.аІКові

Я.КОСТі, ІП{)І.;l(ІПІІІJІуЮТЬ аІПЄТ,НТ

ЩАСЛИВА МАТИ

мо,жуть

та оморж·іІв, 6І~і .пе.ред ВVКІІІВІЗН.НЯІМ у Ї•Жу не.абх.і,r,НQ tГІіРО·

оЖОіІJЧІНИЙ гриб і ІСЗТЗ­

-

Оїру€ННІЯ

з.моршок

У ·білого ·гр.и•ба є •д,ва отроуй•них

здобич­

ТЯЖІК•і

ви:КІJІи:кати r.риби таІК зsа•н<Jї групи

за­

р·ії •нашої tреспуtблuкн ІНЗ.С·тає :пора ма.сового ,;Юн,р.а•НІня ІІ'JНІб.ів. ТІІJСячі .1юбиrrелuв •uІіоєї c.npa ви ІІJJЮВQ.L"ІЯ'ТЬ С•В:ІЙ ІВЇІді!ЮЧИ·НОК о/ ЛІі<Са·Х, ПОІООj)ТЗ· ба.гаrrою

,1011\~И боtрода.вка ,ми.

Ди:реtкоці!Я, nа.рrrІІи•н.а і :КСХМІСомолwька арга.нUзаціі :комбі:нату І 11рОМ.ЗjДСЬІКОГQ

ХЗ•р"ІУВЗ:Н•І!JЯ

ІВ'Н.СЛОВ.ЛІІО.ЮІfЬ

ІГJІ:иібоке

сп:ІВіЧу'fТЯ

бу1х•га\lІтеру .комбі:наrгу Паламарчук .Раїсі АІрх·ИІnі.вні з п•рІІІвю·ду омерт.і ї:ї ч.оловька Віталія Силовича.

107 номер 1970 рік  

107 номер 1970 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you