Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ М'АІН. ЄДНАЯТЕСЯt

РІК ВИДАННЯ зо-я. ом

107 (6253)

ЧЕТВЕР

11 ВЕРЕСНЯ

р.

1969 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАПОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ

СОФІЯ.

(ТАРС).

країн соціалізму,

вересня

8

ВЕЧІР ПАМ'ЯТІ І. п. кот nЯРЕВСЬКОГО

ній арені.

зв'ЯіЗків між RПРС і БКП, Ра-

паВlне

Підгорного.

«КПРС

БКШ~,

-

вклад 'у дальше ;j:l1іцнення полі­

тичного, економіtБного й оборон­ ного СПівробі'l1ющтва братніх

...........

На вірність партії юнь присягає В

місті-ге­

і

погаше­

>прапор

ний вогонь другого респуБЛікан­ ського зльоту переможців похо­ ду «До:рогамн ,слави батьКіВ», ПРИСВ\ЯЧelНОГО

ст,оріччю

з

взаЄl\юрозу,міння і

безко-

і

Радянський

дня

зустрічаЛIi

на підприє,мствах і в учбових (Закладах, на бойових иораблях і ПРИНQРДОННИХ заставах_ З ве­ ликим піднесенням пройшли тру­ учасників

плантаціях

пі.в.

приміських

збірні

команди

змагалися

ського

зльоту

з

на

радгос-

областей

війсьново-турист­

багатоборства,

В3Я.1И

участь у республї'наНСЬКО:l1У ион· курсі дого

на

звання

водія,

І(,ращого

а та,кож

у

моло­

нонкурсі

стройової пісні.

ЗліТ завершився велиним !УІі­ ТИНГО:'<I,маJНіфестаЦіЄЮ біля па­ м'я.ТНlІка В. І. Леніну, учасники зльоту

партЇ'Ї

дали

і

клятву

на

вірність

Hapo~y.

(РАТАУ).

ін-

нашої

Га'ря'ча

пора нині у овочів ни­

Там

,най­

128

'тонн

при річному IПлані

104,

маренко. Вони кожного дня вико-, нували по півтори-дві норми. Доб-

У'IJпішно вик()ну,ється ллан про­ ,J.ажу і в ц,і:ІОМУ по госпо'да'рству.

ПРО,J.YI\Ції ,ПДGд,ів. ще

буде

Кипить робота і на плантаціях ШIJмі~ОjYів, де працює 1ІІ0наі\ 150 ІВИNJКИЙ }'рожай, звичайно, не чоловік. Тут можна побачити ба­ прийшов ,сам собою, його овочів­ гатьох 'ро6іТНИКDВ з київських піі\­ ники заВОJ(l'сВади в наlподегливій

'ПРО,J.а,но тонн сО'рок.

приє'l'СТВ, я~і приіхади допояогти тру'дів'никам села швидше зібрати .'Ііснянці ВИРОЩ}'івали огі'рки на 19 гектарах, а 'ПдО,J.ів О,J.е,ржади 'ВИСIJкиіі урож'ай овочів. По 1015 тонн Ів~;\,правляється щодня тідьки 16 тонн, тобто в де,сять Іпрац,і. А,J.же минулого

року

ni,J.-

раз менше, ніж ЦЬО'ГО ,року з мен­

шої п.lощі. Велика засщ'га в цьо­

Bi,J.',J.i,1l'KOM Па'Вла Петровича Урсєвова та бри'гадира

му і j,еруючого

кияна'м

СОКОВИТИХ

Че'рвоних

11І:10-

дів. Багато ,роботи те.лер у ав'І'ОМО­

білkтіlВ. А,J.же треба ім своєчасно (\остatвити в мага,зини і на овочеві КОМШІеІ\'СНОЇ о'воче:вої бригади Фе­ бази велику ,кіщ;юkть IПрщукції, 'дора Пет'ровича .wаЛЮRа.

;цати її Iле>РШlfМ сортом.

добре СlТраIВДЯЮТЬ'СЯ

озимі на

нізатори своєчасно підготували грунт. Оранку вони проводили переважно в нічний час, а вдень сіяли. Учора засіяно останні гекта­ ри з плану 1150 гектарів. На підготовці грунту і сівбі особливо відзначились тракторис­ ти Віктор Броль, Василь Гойчук, Михайло Турко, Іван Проценко, сівачі Василь Шульга, Іван Поно­

Огірки були lПо'с'іян.і на Biд~iДKY

oгiPKilВ уже 'ВідправдеН0 290 тонн при За.Іцанні 360. Крім TIJro, зда­ но на Бо6рицький 3<l'солзаво,J. з'ібрl"ІНО й ВЇ';ЩJlравдено в магазини близько 170 тонн нестандартних

та 'На ба'зи

18-20 завданні 12

гектарах щозміни

при гектарів. Поряд з основними невідкладни­ ми роботами в радгоспі проводи­ ться очищення насіння ярих куль­ тур. Вже повністю очищено і зда­ но на аналіз в контрольно-насінну лабораторію зерно ячменю, вівса, гороху. Закінчується очищення ви­ ко-ві веа і люпину.

В. ТИНДА, головний агроном радгоспу «Зоря»,

роботи віоДМінна. СЕЧЕНОК

комбайнер

МИКОJIа Григорович, ФРАНЦУЗОВ МИКОJIа КИРИJIОВИЧ -

і

3 ЦИМ

І

'вони

завдан­

ням. Pa;\'ГOC'IТHi ШОфери rvlИКО:Jа ІІ1ус'ть, ~Іикола Хомич, ВОЛО,J.ияир ДавидеНl(О, Воло,;\Ияир ПащеНl'О Ja б'У,J.Ь~ЯКI\ІХ обставин р{)блять по дві ХІЦКИ у Київ. А ;водії Ана­ толііі Пащенко, Іван 3е~I.'ІЯК, Да­ нило Теплюк, Анатолій Вітров, Костянтин Діамандіді безперебійно ДОСТjlВЛЯЮТЬ ПРОДУКЦ'ію на засо­ .rIЮlвальниЙ 3аІВОД. Рясно вродили овочі на ,всіх віддіJШах ра,дгоCJПУ. Земля щеДР9 віддячує .'ІЮДЯМ за їх caMOBilд~aHY працю.

П, ТЕПЛЮК.

тракторист радгоопу «Великодимерський»,

ЩQДНЯ викопують иартоплю на 1,7-1,8 гектара. ПА,НЧЕНКО

ВаСИJIЬ Микитович, САМОДIF( ОJIексій Пилипович комбайнер і траl\ТОРИСТ КалитЯlНСЬКОЇ птахофабрики, КО)І­ байном сиошують щодня RYкуру:дзу l;Ja силос з 5-6 гектарів.

ДОВГОДЬКО Антон Петрович бригадир 1 в повному складі бригада третього

б'і'.'ІЬШ орган:і<Зовано ЛРОВWДИТЬСЯ збирання. ;1 15 г('ктарів уже

ПОСІЯВО

меха­

ВІДДІІЧУG

ращгосшу «же-рдівсыіі>>.. Во­ бе'ЗРОЗС3іі\НИМ впособом 3 'кулісами, НИ ВИРIJСТИЛИ високий урожай го­ які захищали РIJСЛИНИ B~ Р'ЇЗІІИХ роцини і тепер д(жла'дають зу­ негативних В'ПЛИ1вЁв неоориятливої силь, щоб з~брати його без 'втрат. погоди. Пдощу уд{)l(}рили, Іпосіви На іполі Іпрацюють не тіль'ки npa- цвічі 'п1дживиди ні1"РОфО'СОМ, 'вні,с­ це'здатні робіт'ники й роб,ітниці, а ши по 1,5 це'нтне'ра на гектар . й багато [(ehciIJhe-рів, шк'олярів. Під пе-реоДП()lСЇ1ВНУ кудьтивацію ОСО'бливо Л1О1,,\НО бу.l0 останніми грунту бу.l0 внесено також ло 2 ;І;НЯМИ на П.'lантащіях огі'рків. Сю­ центнери аміачної се,1lітри. ;щ :виїlШ,lО понад 200 робітників. ДбаЙ.1ИВ() ДОГ,1lяну.rlИ посіви У Т{)Ірговельну Ме'режу Києва від­ огірків і в Тарасівці. В грунт прашляло'ся по 20-23 тонни Ta~[ бу.l0 внесено перед оран­ 'Повноцінних високоякkних П:JО­ RОЮ по 60 тонн гною на гектар. дів, а 'в nкреМіі дні-'по 32 'J'fIнни. 1'рожай вирощено високий, план - ~'cix Іпос~вів огіркііВ ~ІИ має­ ПРО,J.ажу огір'кіlВ держа'ві вже >Пе­ МО 50 гектарів, -,говорить 'голов­ ревиконано. Ілля Ку,зь­

тра;кторист і сівачі Р<liдГОСIl1У «Ру,санЬвський», за оста.нні чотири дні посіяли пшеницю на 140 гектарах. ЯКість

KtB

культур.

відділках

КОТ.1яревського ідЛЯ всієї

щедро

ре I1раl~ював тракторист Петро Корний, який вносив добрива під

всіх

пив лауреат ЛеніНСlІl<ОЇ премії ч.1ен-кореспондент АН УРСР Є, П. Кирилюк. Предста'вники братніх

(РАТ АУ).

Велику увагу в нашому радгос­ пі було приділено сівбі озимих На

ПИЛЬ1ЯП Іван Коноиович, БОЖУR Петро Мартинович, НЕЩЕРЕТ Степан Кузьмович -

чук.

багатонаціональної культури.

на,роду виступили глави

UllllllUlumПllПDllllllllІПІDll1

Озимі

Со­

го

Програма зльоту була наси­ чена цікавими ділами, зустріча­

вахти

Герой

.1ітера1'УР ,говорили про велике Зllачення творчої спаДЩИIIИ І. П,

диди вони у ,Щ:(діс,сі.

дові

мих і ораиці зябу:

Пра'ці О. Є. Корній-

дити лі,нію на дальший розвиток братніХ уз, які з'єднують РаДЯНlСЬІШЙ Союз і Народну Болгарію. З цривітаННЯ1\1И і сердечними

~f()вич ПО.'lіЩ)"'I\. -Найк'раще :ВРО'­

привітно

комітету

З ДQoПQві'JlДЮ ІПрО життя і твор­ чkть J., П. Котляревського вИ'сгу­

Союзу

чю ІЮМСОМОЛУ ~rкраїни.

Гостей

а,каlдемік-дра,ма'ryрг,

Республі­

уря.д, ГQВОРПТЬСЯ у привітанні, і дlа"1і б~дуть неухильно прово-

ний а!'роно,м ра!'lГОСПУ народження В. І. ЛеНіна і 50-річ­

:vIИ.

Ні,Дкрив вечір ГОЛQoва KaHcbKoro ювілейного ціалісти'lНОЇ

3еlІЛН

Народна РеспуБЛ1ка Болгарія, відзначається в ПРИівіта.нні, зай­ має гідне міоце в соціалістичній співдружності, вносить свій

спущеlНО

Дошку пошани передовики соціаJIістичного змагання на збиранні овочів, каРТОПJIі, СИJIосуванні кормів, сівбі ози­

ко-

1І111ШІІІІШlllUUПlПllllumumшmШПUПППllllDOlШПІІUПlВl

народу.

СЕВАСТОПОЛЬ.

прояв-

братерство,

Реопу,БЛ'llканського ювілеїших

мітетів.

ших заРJ~біЖНИХ делегаЦій.

1\1. В. Шдгорний оголосив текст привітання Центрального Комітету КПРС, Президії Вер­ хонної Ради і Радянського уря­ ду керlRнина!УІ HapO~HOЇ Респуб­ ліки Болгарії і ВСЬО:'<ІУ болгар­

рої

справжнє

поздоровлеННЯ1\1И до болгарсько-

«Вечна дружба!».

СЬКОМУ

За поданиям партійних, профспілкових оргаиізацій та

дирекцій радгоспів і птахофабрик заносяться на районну

І. Дрозденко,

рислива взаємодопомога. Комуністична лартія Радян­

ського

В залі вибухають палкі оплески

вигуки:

Союзом і На.родною

Реопублікою Болгарією

ляє.ться

Тепло зустріли присутні про­

і

\Іають товариші В.

дяНlСЬКИМ

З ДОПQВЬДДЮ «Чверть століт­ т'Я ПО шляху соціалізму» висту­ пив тов. Т. ЖИlВj(ОВ.

В.

ТQ.рже­

у прИВі'таННі підкреслюється, І К. Лутак, О. П, Ляшко, В. В, що У постLЙlНОМУ розвитку Щер61ЩЬКlІЇl, Ч.lени Всесоюзного j

делегації члена

М.

11Jшвають

,ВИСОКИЙ авторитет на міжнарод- КІІ присутніх міоця 'в президії зай­

них ,і дружніх країн.

тов.

У ,реопубліці

дру:mби між нарадами, Народна ревського. У Києві 9 вересня від­ РеопуБЛі'f\а Болгарія завоювала бувся урочистий вечір. Під оплес­

Політбюро ЦК КПРС. Голови Президії Верховнаї Ра.ди СРСР М. В. Підгорного, глав делега­ цій інших 6pa'l1HiX соціа.1і,стич­

МОВУ

боротьбу

проти імлеріалізму, за високі ства, пр и<:вя'Чен,і двохсотріччю 3 Ьдеали миру і демократії. д'НЯ народження великого українПРОВQДЯЧИ політику миру і СЬКОІГО Iпи,сьмеННИlка І. П. Кот.1Я­

Пал.кими {)Плес'ками зустріли прису,тні появу в президії Пер­ шого секретаря ЦК БКП, Голо­ ви Ради Міністрів НРБ Тодора Живкова, Голови ПрезиДії На­ родних 3і боріlВ НРБ Георгія Тра.Йнова, інших болгаРСblШХ ке­ рівників, глави радянської пар­ тійно,урядової

в

коп.

2

ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Урочисті збори в Софії тут ві,добулись урочисті збори, присвячені 25 річни:ці соціаліс­ тичної революції в Болгарії.

Ціна

відділиа

рад>госпу

«ЛrТRіВСJ>КИ'Й»,

Бригада

на

процентtв виионаJ}а план прода'жу деРЖі3Jві ранніх овочів, виростила і ві.дцравила в м~гаЗI\ІНИ :Києва 218 ТОНН огіриів при річному плані 150. Збирання продаж

200

ОВОЧів триває.

ОСНАЧ Семеи Іванович шофер Калитянської П'l\ахофабрИlИИ. Щqдня перевозить Від КQмбайНів дО СИЛQСНИХ траншей ІЮ 32-34 Т(),lІНИ

#.oo..:>o~~

__ "

__

..".._.."..~::~ M~:~,, ..

~

__~__ . _"_""..:0-.;

ЗВЕДЕННЯ про хід польових робіт У радгоспах та птахофабриках району за станом на 8 вересня 1969 рсжу

(в процентах до плану) ~

>.

Назви господа рст в

'о;

'" 0=

о

''"" '" "',-

'"'~ " '" $'"" .- »

Мо

(1)'"

'"

.~

"'",

С",

~"i о",

~g .- со

О

о

1:&:10

1:1><

'-'"'" о", о

РАДГОСПИ «Краси.l'Ї'ВСЬКИЙ» «ПлосківськиїL» «3 а ворицьки,й» «Жерді,всI>КИЙ» «Бобрицький» імені Щорса ,«Русан.:IВlСЬКИЙ» «Гоголівський» «3а,плавний» «3 о р я» «Тlребу,хівський» «Ве.'1икоди.мерськиЙ» «Літк,:всЬіКИЙ»

ПО радгоспах

100,0 84,4 66,1 62,2 61,6 55,6 54,2 50,0 47,4 40,5 31,0 30,3 27,,2 52,7

28,5 63,2

100,0 110,0 87,8 101,9 82,2 80,0 90,2

91,9 34,9 77,4 26,3 37,7

,81,5

З5,7

100,0 106,5 100,0 100.0 102,3 94,7

33,5 43,3 Щ8

41,5 39,4

33,3 86,2 76,4 34,4 62,5 68,0 53,3 43,7 80,4 89,4 72,4 14,1 58,3 57,0

= ""о; = 1:&:1", '" "''О

о",

8,0 31,2 21,3 34,5 10,4 37,4 16,6 6,5 16,0 2З,4 Зl,l

25,3 25,0 20,3

ПТАХОФАБРИКИ РУ'днян.ськиЙ ПЛ6млтахоза'IІОД

Калитянська СеМИlПолківська ПухіlВСЬКИЙ пле~иrтахорепродуюор

Богда,нівська

ПО птахофабриках ПО району

100,0 59,0 56,5

40,0 62,5

45,1 43,9 58,5 53,4

79,3 100,0 70,8

93,0 71,4 4~,1

23,4 32,9 3,8

44,1

8і,6

36,2 39,2

100,0 86,6 92,5

40,0 63,6 59,4 57,7

10,0 3,3 13,2 18,7

Восени завжди збіга€'ться бarато ;невідкладних робіт у полі.

Всі їх потрібно. ПРОВОіДити

щоб ую~кнути В!ІДставання.

ОіДноча'сно, ие ДОПУСІКати

;РОЗРИВУ,

На жаль, у багатьох господарствах РalЙону не організовано Я~ Сілі:д компленсне проведеНІНЯ робіТ. ЛІкується,. видно, як радгоспи

і

13

зведення, що тут пуб'

птахофабрини затягли сівбу

о'зимих. BliДOМO ж бо, що наЙ1КРащими оптимальними стронами сівби в наших умовах є перша деиада вересня. Псжи що ж не ,посі\Яно ще 4816 гектарів. ВикликаlІО це насамперед 3JВОЛія,ан­ H~ лідrО1ТОІВИИ І\РУНТУ, ІНа'вшь на 8 :вересН'я ще не було зорано ЩЦ озимі близьио 1200 гекта'рі:в. Площі ці зайняті в ООНОВНО­ му пі!.t ИУ~УРУДЗОЮ, иартоплею, овочами, Тож потрібно присно­ рити ІХ ЗВІЛьнення.

Одним з невіДRладних завдань є заН'іНЧelННЯ збирання овочів, особлИJВО orіриів і ПОМ'ЇіДорtв. У господарства району прибуло на Д~ШОМОГУ багато робlТНИИЬв з київсьиих ПЇіД)приємеfВ та сту,ден­ >ТІВ. Отже, на місцях ~реба чітко спланувати і рoocrавити людей по відповідних діляниах, створи'l'И їм умови дш! висонопродун­ тивноІ праці. ПотрlбlНо так оргаНізувати роботу, щоб зtбрати городину в найближчі ДН'!, не дати їй загинути від приморозЩs.


ВІСТІ 8

ОДВОГО СЕЛА '=~=====I

Краща у радгоспі Чf'РГОflиіі

се'lінар

peдal\ТopiB

стіННIІХ Г.1.1ет партійниіі

І\омітст

у АКТИВІСТІВ

Бюро па'IJ.ТШІЮЇ

ПРЕСИ

ІtИ району реж

Г.1.lет}', це стало пре;J,мrтом ворrння lIIаР'f'бюро.

TBOjJ(IO

ра;(го()п), і\lені lіірова ВЩJіШIIВ IПРОіВеСТІІ у Пuгребах. І не ВlІпа,l-

ють трj!iкп ІІа чолі з В. ()ксютен­ }іО'1 Т.1 :\1. БОН;J,аренко. Бюро опс­

І:ОВО. Тут найкраще

раГIlВНО реаг)ї] на Ііожен критич­

випуск стіllніВЮІ

організо'ваНQ

(; Іііровець ».

ровець» випуокати

в

Нещодавно

оправн,

році,

Сl\азав

-

ТРИЩЯТІ,

паjJсы\огоo від!ділка д. Сахно,

11'0.10-

ва ро'біткам'у Троєщинського

Bi~-

1(111(; піrї'1 чергових TpiiiOI\, до CI\.1i11Y ЛІ,ИХ ВХОДЯТh представни-

ділка Г. Ко'валь, 'реда,ктор стінної га,{еТIІ 3а'ЗЮIСЬКОГО віділка М. Ри­

ки бригад, ф~рм, сільських

}'ста-

Же'нко, ре1да,ктор 'РЦгоспної бага­

Н'ОВ. Та'I\ЮI ЧИНО)І, ми маємо можЛllвість всебіlJНf\ ВИСllіт.1ЮlваТIІ jПІТТЯ відділка та села. Зараз в цeffТ'pi уваги ювілейне соціал'Їстичне :вшгання, моііі.1Ї'.lапі5І ТРПІЇ'ВНlшів села на успішне завершс'ння I\О'ШJЛе'І\СУ польових ро,іІіт, T:J,uipHOfO утримання ХУ';J,оби

тотиражної газети «3а соціаліс­ тичну 'пр'ацю» М. Пономарею(о, голова робітк,шу радгосшу І. Сте­ ШllIенко висловили Clвої ДРІКИ що;~u аl\ТИlвізації роботи ре,1коле­ гій стінних га'зет, ,підвищення ролі стіннівок у житті відділків. ННОІсилаіСЬ пропозиція частіше

дорученоі

На фото:

\10.10-'1JIX КО\!)'­

ніс тів е.щктрика П. М. Шу­ гайла, старшого e.leKTpO~IO!I­

терз Ф.

Г. Мусієнка,

е:!еІ;­

тромонтера О. Т. БерезиНl~Я і ~!айстра І. С. Гутиіка сск­ 'ретар ПЗ'Рl'іііної

газети Бро-

!П' ЯТh НС)lр,рів га.lет. На'.1 ЦІНІ пра-

fJiIl, -

ВІ~ПУСТИЛИ

стінної

Pe;J,a'KTOp

до

особliС'ПI\1

вують довір'я товаришів.

деRількох

ГО.10ВИ ропіт- МОЖЛИlві'сть читати в різних КУ­ НІІЧПХ КО)lітетів. ТОЧІіах села. Бюро планує налаго3 інтересом слухали присутні диш випусt: «Блискавок» на llИСТУ:П реД.1l\Тора стінної газети 1'ваРIJ!ІІшцькifi фермі та «Віl;на )іісцевого відділка І. Марченка. сатири».

цьому

лав КПРС

прикла­ Д(Щ у пра,ці вони виправдо­

парто'рганізацііі та

в

до

стаВ.1С,!IІІЯ\1

;ш запрошені секретарі первинних ПРЮІіршшах 3 ТНМ, щоб ііого ма,lІІ

-

турбується

пр.и·ЙIfЯТО чотири кращих ви'ро'БНIІЧНИКIІ. СУ\1.1ЇННIІ\1

ний Вlн:туп газети. Вирішено « ю-

На ce~IiHap, Kpi~I рrдакторів, бу-

П()ст,їйно

про поповнення своїх РЯ,1.:в.

ОIlГОпраl\/ІІ­

органїза­

електричних \Іе­

організації

І. Г. Шкавоо (другий з.~іва) знайомить 3 цїка,ви\!И НОВИ­ !la~IiI.

ФОТО В. Полотняка.

Вогненна творчістЬ (До

75-рі-ччя

о,кре)lі

~IO гострї'Й 1,,!ШТlщі нероб, хуліга-

ду. ЙОГО

Яli

з ди-

закладав

школі, де «був не стіЛЬЮІ хоро-

незабутній ХQJва,телем». МожлИilЮ,

ПРОС:JухаШJ Довженно ЯІ, символ перетворен-

УчаеШlliИ СС')lінару ПO'JЩ:(И 'про те,

П_

тячою безпосередні,стю дари са- шим учителем, ян хорошим ВИ-

виста'ВI\И стіннівок.

піД:;lає-

О.

висвіТ.lюваТІІ

ДОВЖЕНКА)

Під яблунями повно малечі. прОфеСіЯХ, ~paїHax і навіть ви- рідної партії. Усвідомлення цьо­ Наче метелини, мельнає вона по- дах». Може, коли працював у го на,давало сил, окриляло, бу­

і підгот()вки її до Зl1міюі. РаЗО~1 ІПРОВО;\ИТИ СЮlінари, праиик}"вати між деревами, збираючи 3 TIf~1 гостро КРНТИІ\УЄ)ІО нсдr,лі}іИ, ЯІ,і ще є у пас,

народження

дня

3

. ".

ня УСІЄІ II~O\ДO

земЛІ

..

на прекрасний 3 й

" носнии сад. ара,з це укнїв, 'ПОРУШlllші'в гро:llад'сы1огоo по- ;підготовку до 1ОО-річчя з дня на­ ,вітчаний зеленню куточок КиРЯJ,К}'. НаВІ,ОЛО гаJети згуртував- РЩіКення І. деніна. ЇВСbfЮЇ l\Ііносту':(її художніх

n

ЛО тим наДИlхаючим імлульсом,

яний перетворює землю, народ-

ноли В жу€ богаТИlрів, нличе

році ,CTa~ більшовиком. А :'tшже, НаЛИ «в порядку особли-

1920

вого партійного навантаження РО~l'їжджав по селах l\иївщини

до

смертних подвигів.

без-

3а норотний час діяльності на НИlві ~інема,тографїї Олен-

саНіДР Петрович відзняв сотні й сотні метрі,в кіНОСТlрlчни, йому

ся )lіЦllиіі ро{іliорівськии аІ;ТИВ. Щ;J,СУ1fКИ се)lінару підвів еек- фіЛЬМіlВ віддано ,ДИТЯЧО:VІУ саДІ,У. ,ДЛЯ організації влади на міс- належа'ть іRі'нопоеми, п'єси, 0110Рt'o;ЩliТора ДltIluВНlill crIi[JeTap ретар ,парткощ- радго'спу- В. fлу­ Поряд зйомочні павільйо- цях», або ноли працював у хар- відання, статті. В них і геШ'РВИІІІІ()Ї ,парторганізщії І. ~T лекерїіВІШЦТВО НИJО8'ОЮ

І,О,ІШУ ТРIИКУ

пресою

-

ни КіНОСТУ,ДlіУ. Трохи

шак.

Щі'НКО. Він розповів про ,партііінf'

далі

бюст О. П. Довженка, а ще да-

Ре;.щолегію Погребського ві,ді.l­ .'ІЇ -

Ііа, Яliа забезпеЧИ.1il

випу,с,к кра­

очолює

музей його імені, в якому

зібрані матеріали, що висвітлюють творчий шлях видатного

J(іВСІ,кій ГJзеті «BiCТli ВУЦВК,)

РОїчне минуле ,наШОГD народу, і

НІ, ХУДОifшнк-ілюстратор, навча-

ДіЙСНі'СТЬ.

І:ЮI}'Jlіст, щої в раДГO'lші стіннівки, ПРЮIЇЙО~інореЖИісера, ве.ШКОГО митця, .вано гріпши. чудової людини. ТРШf,а на ({O:Ji 3 М. Буд. КАl~ЕНЕЛЬСОН,

тає.

1\0.111

гаt:ШіЮI

неСВЩ;'laСН()

ВИЩ'СТИ:Jі1

У му.зеї щодня гості. І\lа,йж(, 3 усіх радянських республік. 3-за рубежу. І, звичайно, ІШЯНИ. В книзі в>ражень вони залиша-

громадський кореспондент.

Славні земляки М().10ДI" СЬІ,".· .,

,Н1.а відвідує

сіЛI,СI,Ю.·

переможну ХОДУ Радянської вла-

КАЛЕНДАР

рвних лошуках

того,

суспільстві минуло тридцять ро-

ків. А

на

ового

трИ!Дцять

місця у першому

ди на У,країНі,

про

торжество

ленінсм.их іДей. Шд час ВелИІЮЇ Вітчизняної війни О. П. ДовжеН1\О створює документальні Фі,льми, виступас

з вогненними ОПOlвіданнями, які друкуються в газетах,

п()дов-

I;(J.

..

твори lі()I)ИСТ\.·ЮТI,СЯ

lIIИ-

повторний час.

да. ІІрисuячрниіі він С.1аВНIІМ З(')І- .-Ііотрці,

Щасливий сміх малечі

зпрріІ'аєТl,СЯ зоіl)l;а Вар- щається яблуками Дідуся

.lш.ам

перемоги

КУ. Став режисером. Потім він

гу ~jаТІНIМУf.ТІ,СЯ бі.1Jl І\І,ОГО стен- РОI\ОЮ Попу.lярністю. Тут. )' біб- ТЯЧОГО садка, я,nа радо

з

звучать

в ефїрі, пише ;nіНОПOlві,сть «Ук-

П()грРб- п()етсс3. Варвара ПИ.lИпівна fРИНI,- рах віlдобраЗIІВ наш славний, не- ПіРИЙШОВ НСІ Одесьну Ііінофабри- ,раїна в огні». Після

fiіб.-Ііотеl".',

«Арсе­

ПОШУІіИ. Пошуки. ІЗ безпере-

ють багато теплих записіlВ про Кіноми.стецт'во, хто в своїх тво-

радянська

наю> , «3е:vIЛЯ», «Аероград» і, нарешті, «Щорс» фільм про

НАШ

хто ,возвеличив радянське

героїчна

«3венигора»,

живо-

ючись У ,вільну часинку пису...

3 якого партійне бюро СУВО'РО пи-

не менш

нащ лютИ/м ворогом на екрани ~ ф'ІЛЬМ «111\"' напише: «ТвОрЧ'і'СТЬ безмежна і SИХQДИ'ТЬ кольоровии

ди-

приго- різноманітна, ,як різноман<ітне й чуріН», пройнятий гуманізмом,

Дов- безмежне в своєму переможно- пафосом yrгвердження людськоі

оргnні'ШТОlЩ)1 Радян- вари ПИ.1lшівни «h)'ДИ біЖИТІ} женка, музей, екскурсанти, світ- му РОЗВИТІ<У життя нашого ве- Іфаси. В повоєнні ж роки Пlllне СЬІ,ОЇ B.laillI в се.їі, парті1!ної ор- СТРУМ()!і», ЯКИИ вона подарува ло юпi'TepLB, кінострічки нових JIИКОГО со.цtаЛі,СТИЧНОГО су.спі_'1Ь- «Повість полу.м'яних літ», «:3а- фіЛЬМі,в, на,д ЯІШМИ працюють ства, і ні'яний ні тала'нт, ні ге- чаровану Десну», «Поему про гані:!ації, ветрраІІЮІ IiО.1ГОСШI()Гll ла св()Ї)1 :lr)l.lш,а)1. довженківці, - все це окремі ній нічого не зробить ,в цьому море», удостоєну посмертно Леруху. l\о.ll'ктивізація

в

се.1і

А хто не :щає Т}'Т артистку дета.'Іі, епізоди з біографії Дов- і :\шстецтві, янщо <не буде під.1ьвівсыог() театр)' і)lені 3аНЬ1i0- женка. кріплений знаннями не тільки

uy.1U

нінської премії (1959 р.). Оленсандр Довженко ЯІЮСЬ

JавеРШl'на в 1935 році. А Пf'р- вецьк()ї Таїсію Посипівну ЛитвиТан, з біографії, сьогоденної, СП~ЦИфіЮІ цьoгo~ мисте~тва, а говорив: «Всі ,роки своєї робого.совою ~11'CЦnB()ГO "ОlГОСП\' . сучасної. Адже творче життя наиперше і наИГОЛОВ'Нlше ф'lЛьми з на д'єю llI ,'I~'1 "" "ОО 1\ • • неНІ,(), КО.;ШШНІО активн)' учаСНIІ- справжнього ХУДОЖНИJ(а ніноли знанням життя. Н,іно _ мистец- ти я СТlворював 1 , 6 \'В J

\'l'lxalull l' , . о СОРГI'jUІ0ВJІЧ с

Б"га"ll .' ,,-

ЦЮ

"'Н Ь Х.',,~ I,От

()"J

.

.

са'IОДIЯ.1LНОСТІ

с"с -

не

нінчається

його

ПРРШЮІ .1а! :~нають її тепер п() р().lЯХ у СМGРТЮ:

заГIІНУВ у РОI\И Вf'.lИКОЇ

Вітчиз- «На.1ар Ст()д().lЯ», «IІІТl'ПС('.lЬ іІ;е- ботах, ЯЮ І тепер хвилюють лю-

на стенді.

МllхаП.10

няної.

ОДНІІ\ІИ

Сергійович фі.1ьмах «:3а

вісти Gіб.lіОТ('I,Н. ()ф()j1)IИПШИ

та Андріян Пf''ІРIІВИЧ Нондаренк(). І зарtl:l ПР:ІЦЮf.

нер :J:J.1i.:IP ІваНОВІІЧ

А він

--

О[(СЮ1'f'НКО. Сf'.lьчан.

пеРІШlії Ч,lrн JіIJМНI:':Щ-

)1 У У П ОГj)рба х, ее lі ррта р

ської партійної ()РГ1ініза ції.

Да.lі -

фото першого

,в його ро- пра-ця, що 'не дає спокою навіть женка -

.

чуть до світлої ,мети.

.

.

Ватно сназати, зВіДІШ

публLциста-

з величез- ,пронизаНі партійністю, безмеж-

запо- на'д'ілила

Пlрирода

Довженна, глибокою іДейністю,

І(ей чатку,вала,сь безсмертність Дов- занлали фундамент мистецьних

землі,

пристрас-

НИМ ствердженням духовної ве-

женка я.н новатора ніно. Може, успіхів ХУДОЖНИlна. Він розумів личі будiJВНИ<f\ів комунізму. По-

.

одн()- Тlілося бути :різним, хотілося на- -

К. ДАВИДОВ.

І цим пишався, -

чебто ро~ділитиСоЯ на кільна ча- цює на благо стин \і жити в багатьох життях,

своєї

~o

го нев'януча творчість-то йо-

пра- го Партквиток

ВІТЧИМІИ,

А. МАТВЄЄВ.

що він син свого нароіДУ, своєі

(РАТАУ).

сі.11.- ~ 1UІІІІІІІІІІІШІШПШІІІІІІІІІІШПШШІІШІІПllllllllUІІППlІІІІШІІІІІІ1ІІІПШWlllllllllUІІІПІІІІІІІІІІІIDІПІІІІППШШШІІІІІІІІІІІПИlUUJ

голови

І'

сі.1ЬСЬКОЇ РаДIІ Сави Гнатовича

Оliсютенка, Яl\иіі загинув від РУК

~

(j\ ,--;} (j\

~-п

"

~~ ~~ ~~

(їt} ~

(.\ ,~ ~

~ ~ ~

rz ~

lr.f

загарБНШіів.

1\..

,"

1\.

Ба'гато х'вилю'вань на старті. І

~

' 'ІІ'СІ.•. ко"І ,.~ n"р"днь()'I' ІІІL'О"И .'~~. "\,~ 1 час .. ХВ 19 сеl' 1t 1.'0'lандн" пер В 1\1 ІІІі е СП()РТИIlне свято 11,"" ~ " " Високі врожаї ягід ВПРОЩУВі1.1И чссть Дня освіш віДUy.lоея миОсоб.1ИВ{) багат() б().lі.1ыllівB ше місце в ЦЬОЩ' виді заЙня.111 . . 31'~pa пося бl' .'1пл бl·ГОВ'·IХ ДОРІ"У'О" Юllаl'll ІJJ"()lИ ,",' 5. ДО війНIІ liаТl'jJІШі1 ~IJШО.1аївна SНУ.1О1.. нrДІ.11 па ЮСЬКОМУ СТ:1ДІО-.".. ,. л\ n. .,~2 М()ро:з - учаСНI1ЦЯ ВІ;І'СІІЮ:ШОЇ' ні «Спартаlі». Тут ПРОВОДИ.1I1СЯ Всі 3 Ін'т('рпіННЯ'1 чека.1И з~шЦіliаВ1І:І1 був :забіг дівчат на сі.'1ьсы\господарсьІ\оїї ВистаВIiИ І,убкові змагання з во.lеЙUu.1а, гаНІ. ОЗ .1еГІ;ОЇ аТ.lетИІШ. На біг()- ·100 мртрів. АДilіе він зібрав наіі1939 ])ОКУ. 3ара.з вона на пенсії. ; баСI'С1'бо.1а, .1er1\OЇ ат.lеТIІ\(И, фут- вііі доріжці ВlІшикува,1\ІСЯ збір- lіращих .lerl\oaT.1PTOIi )Ііста. ПроА,тн" КО.'ІІІ ІІотріііно, ВИХОДИТІ> на "0.1<1. ні І(())ШНДІІ шкі.l, які приПу.111 ви- ЇЇШ.10 j заiJіги, і з 32 учасниць

фаШllrТСI)КIІХ

кінорежисера, драма­

турга, П,роза'їна,

І ним талантом, яким так щедро ною любов'ю до рідної

З)lіс'говний CTf'HlI, який пр()пагує в диТЯЧІ роки, коли йому «хо-

beTl'pith-пенсі()- G()й()ві і трудові траДlщії

що це я створюю свій парткви-

«одержимих».

Одержимість, творче горіння, ТОІ,». І дійсно, кращі твори Дов-

дей, вчать їх прекрасному, или- YВl СШ, В поєднанН1

ХОРОШУ СП\JaIlУ зробll.-ш акти-

бу.-ІИ АН:lllііі Іванович Оксютенко

тво

продов~ується І

:зайцями», нащадка,~и.' воно -

ЮІТІ, ТаР:JПУНІ.I\У» та іншІІХ.

Пl'j)[І1ИХ [(О.lгоспників

:J

ДВЮЩ

Воно

фіЗичною

КО, фото якого В\lіщено

'.

ось лунає к(шаща: «:Марш!» П~р-

шою виходить впе'ред

учениця 8

К.1асу O.lbra Борисенко, за нею Ла-

риса Б.1іно,ва. Тетяна fераСЮlен1\0 ЗРОUIІ.lа (щробу ,,-~ "огнати е,во'I',_" конкпеНТО'І>, але це їй стало не

\

lПі;\ силу. Ольга Борисенко БУ,'1а першою. Вона закінчила біг з чаСЮІ 1 ХВ. 8 С!;К.; другою бу рідні 1І0.1Л щоб ДОПО)ІIJГ'І'И проп()ЛІ, і С,lід Оу.10 чекати, з)шган- борювати першіСТІ, в бігу на ніхт() не д~liг показаТIІ кращий Тетяна МатвієНІ,О, третьою Лариса ЛОТІ! ІІро~аПНі. ~'часнИІ\f'Ю Ви- НЯ ІІ\1ОХ{)ДИ.1И В напруженій бо- 80() і j()() )!ртрів. Рf>Зу.1ьтат 1 хв. 15 сеlі. Блінова. В команДнощ' залік)' сеCTaBhll аа ВIІСОІ\иіі прожаіі проса J)()ТI,бі, і до кінця ЇХ не можна оуПеРIІІЮIИ на дистанції 800 Та ось виходять на 'ред дівчат перше місце зайняла бу.1З Марія ГРllгоріпнз Сергієнко ...'10. визначити Пl'j)(')lОжців. Ті.'ІЬКIІ метрів стартували ЮНаІШ. Піс.1Я учасниці п'ятого забігу. В::::; Ко)laнда ШRОЛИ :м 3. .. . . Перші ста'рти. Вони і повинні Мl:'ханіза1'ОРН відді.'lка часто ФlНа:IІ,Щ ІГРИ ВИЯВІ1.11І сн.1ыІІІ першого кода УЖІ' можна брu аібра.1ИСЯ всі ті, які здібні боро. . Х постаВJffИ пере,д УЧllтелями фjаагадуlOТЬ першогn шофrра на СР.lі )ІІІ:ЬІО

І(оманди.

ви:шачити

підррів.

орошу

фі-

тися за Пt'рше місцр. Тут і при-

І\у.1ЬТУРИ ноші ,ПОШУКИ,

а,lже так

Якова МIІ,\аЙ.НlІШЧ3. B()Hilapl'HKa. Та]" с('ред ЮН3ЦІ,юIХ комаІІД зичну підготовку ПОI\азав учень зеРl,а першості ~Ткраїни з бігу ма.l0 за:JИШИЛОСЬ чжу до змагань Він був ГОjJдіс'ГЮ IlОГРl:'бів. Лків по Uаскстбо.'1У пере)lога дісталася середньої ШIiО.'1И ;м 1 ВаеИ.1Ь Со- на НЮ метрів Тетяна Герасимt'Н­ на районній СlПaртакіці школярів. МИХ:lіі.~ОIlIIЧ :ІаГIІНУВ у боротьuі 'ГШЮІ БроваРСІ.I(ОЇ середньої рока, який :закіНЧIІВ біг 3 часом ко із ШКО.1И М І, решта уче­

за

шоGиму Батьківщину. ШIiОЛИ М Да.1е1\О за межа~1И села BiДO~!a си.1ьнішою

*

2

СТОР.

*

5.

Серрд дівчат наі1- 2 хв. 11 сек. Другим був Олек- ниці дитячої сп()ртивної 11І1\0.111 3 ВИЯВИ.1ась I(О!llанда сандр Рибак (lІІко.'1а :м 2), його відді.1ення аегкої атлетики. І

*

НОВЕ

ЖИТТЯ

*

Четвер,

11

директор ДИТЯЧОЇ

І. ХАРІН, спортивної

школи.

вересня

1868

року

*


ТВАРИННИКА

СТОРІНКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПРЕМІЯ з

ко'жпим

роком

КО,lеКТI1В

сі.1ЬС'I,!уі

Ка­

ВIlРО'б.ннцтво

і ,продаж

продуктів

госпо;:taрства

;J:сржаві.

По багатьох показниках вів посі­ одне із перших "іСI\Ь у райо­ н,і. Особливо хороше попрацюва­ .1И каmlТянці у першо\!)' П:ВР:'1'1і нинішнього року. У респуб.lікансь­ KO:l!Y соціа.l:СТИ'lНО\IУ 3:.1аганні во­

;J:3C

ни заЙНЯ.1И

друге

\lісце

по

і О;J:єржа­

ще

продажу

продукті,в РОСЛ!lННИЦ­

тва і тваРИННИЦ11ва державі. О. ЛАПИКІН, головний агроном.

:ш грошову пре\I:Ю в ср!і 2550 карбованців. З перших дні,в другого пі·вріччя

~--------------------------------------

ГАРЯЧА ПОРА дпа ПТАХІВНИКІВ

Настав час масового вибракування старої ПТИЦі,і комплек­

тування стада несучок молодими курочками. У нашій птахо­ фабриЦі до цього непогано підготувалися. Нрім наявних при­ міщень, в яких повністю замінимо птицю, у вересні буде зда­ но в експлуатаЦію ще один новий пташник на 25 тисяч несу­ чок. На монтажі кліткових батарей у ньому добре потрудили­ ся робіТНИКи з бригади по механізації трудомістних процесів і особливо

учні

Немішаївського

сільськогосподарського

техніку­

му. Вже змонтовано більше двох третин батарей «НБН-1». НОlV!Плектування стада молодої птиці найвідповідальніший процес у птахівництві. Потрібно якнайбільше уваги приділити відбору по їх скороспілості, віку, розвитку і по всіх ПОltaЗНIІ­ ках екстер'єру. Особливо слід створити умови цля своєчасного ступу птиЦі в цикл масової яйцекладки. у цьому МіСяЦі на нашу фабрику буде завезено 32 тисячі молодих курочок з Семиполківської птахофабрш\И та Пухів­ ського племптахорепродуктора. Стадо несучок поповниться та­ кож за рахунок 14 тисяч курочок, вирощених в своєму госпо­ дарстві. А всього до зими потрібно посадити в добре підrотов­ леНі приміщення 46 тисяч голів птиЦі. Це не легке завдання для механізаторів. Ім доведеться до1\ласти ще немало сил і енергіІ, щоб успішно справитися з ним.

ТіЛЬ1\И при своєчасній, повній комплектації та хороших умо­

-

вах утримання ми зможемо виконати план виробництва яєць основної продукції для нашого господарства.

головНий

І. СТАШКЕВИЧ, БогданlВСЬКОі птахофабрнRИ.

зоотехиік

........................

ЩОБ НАДОУ ЗРОСТА.JIИ ,мені доручили бути старшим на

зе.lеної маси_ 3а,с,nуга в цьому і Тlраік'ториста Григорія Кулика. Він

закладан.н'і силосу. Хоч справа для мсоне і не нова, а,lе знаю-ду­ же відпові~альна. Адже потр,:бно,

щоб силос був Краще .пої,датиме б:.lьше

дaBaТl~",e

розванта~ує

,висо'коякkниїl. Їlого худоба,

~1O.10Ka.

Ко,жного !дня до траншеї підво­ зять шофеРІ! с.илосну масу. Бага­ ТО шоферів самовіддано працює, серед них М. Гудзь, І. Чо·п. Ко· жен за день доста.В.1ЯЄ від ком­ байнів до тра'ншеї iV!айже 30 ТОНН

ущі.%­

нює зелень. Щодня ~1И вкла,даємо 160-170 ТОІШ зелє.ної маси, а в окремі дні і більше. Уже заК.1адено б:льше 6,5 тися' чі топ'н си.l0СУ, ІВ TO~IY ЧИС.lі 4700 тонн з .1ЮПИНУ. Худоба СеМИПО.l­ кіlВСЬ'КОЇ птахофабрики буде забез­ печена

СОКОВИТИМИ.

І.

БОБКО,

старшнй робітник.

...,..,.,.

Зведення

аlвтомашини,

хід

про

виробництва і продажу державі продуктів тваринництва господарствамн району з

1

січня по

1

вересня

1969

року

Назви господарств

Радгоспи

«ПлоскіВСblКИЇ!» «треБух:'всыї!» «К'ра'силїlвськиїІ» і\!е!!і Щорса ',Бобри.:_\I:!КIIЇІ» «РУі(' а!! і,вс ь,!{,ИЇ1)'

«л';ТЮ;IВСlіКИ Ї!»

«жердівсыi'J» «Заплавний»

"Зоря» «Гоголінсь,киї\»

«8е.1ИКО,J,ИI\!еРСI:iКИЙ» «3аВОРИЦI;КИІЇ»

ПО радгоспах

2635 2074 2021 2017 2001 1949 1809 1805 1787 1730 1544 1523 1503 1840

90,3

2277

86,1

303 36,2

2076 ВР,8 1933 86,1 1663 77,4

191 26,8 21:? 32,3 166 37,4

85,Б

87,4 88,2 83,7 83,3 8!,5 85,5 85,9 89,3 85,0 78,1 82,1 85,3

717 434 491 604 549 586 357 161 174 460

34,0 22.6 26,3 29,3 12,9 21,1 19,6 7,3 9,2 20,7 39Я 23,6 346 12,4 370 ЗО,6 423 20,2

1ЗА СТ АНОМ І Д~HI"......... НА

праЦЮЮТh

з 6:.1ЬШОЮ пасварою. За в:с:м мі­ 'ся,ц:'в вироблено ~1О.юка 13БО:? lIевтнє'ри при Р:ЧI1О\!)' П,lзні 16800, а надої молока порівняно з ~!ИНУ­ .1Ю! POKO~! зросли В:;! кожної ко­ РОВИ на 299 K:,lorpa'\1iB. Одержано в:;! КОЖ,}ІОЇ курки-неСУЧК!І 129 яєць. Птахофабрика усп:шно ви­ ,конує свої договірні зобов'язаННіІ

ЛI1ТЯНС[.КОЇ пгахофабриlКl! зб;льшує СЇ.1ЦСЬ 1 КОГО

трудіr9!!ИlКИ

100.2 89,1 86,4 90,4 88,2 73,3 767 67:5 67,5 77,6 74,6 66,2 7,1,2 79,6

82,0 83,5 84,4 77,8 36,2 56,9 82,0 19,9 7.3,8 94,6 78,3 65,2 7,1,7 71,9

129

80,2

71,5

67,S

17n 122

88,9 ї9,4

86,1 64,1 95,9 52,4

6(),4

ВЕРЕСНЯ

[(]Д [(][(]l! ІРиrn[(]т~Ill~т

"'

дол.РВИ

~оярки,

на~ви господарств

Пильтяй М. З. Шкурко М. О. Мовчан д. М. Швачко К. М. Соловей К. Ф.

(<<Русані'ВСI;КИЙ») (<<Кра,силіSСI>КИЙ») (РУ,ДНЯН. пІптахозавод) (Калюя'нська) (<<Ру;саН~ВСI;КИЙ»)

Топіха О. О. (<<ПлоаюtВСI>IШЙ») Малюга Г. І. (<<ПЛОQкLвсІ;КИЙ») Коваленко У. М. (КаЛИТЯl!Іська) Волоха О. І. (<<ПЛОСК\В'СЬКи.ЇІ») Менжега М. Р. (<<КрасилLВСblКи.Й») Какун Г. Т. (<<ПлоаківсЮ{ий») Самохвалова К. О. (<<Требухїоський») Міщенко €. П. (<<Пm)С!{ЇВСblКИИ») Жури біда С. Ф. (<<Тре6ухilВСI;КИЙ») Ціцішвілі Н. І. (РУДНЯНСІ;КИЇl) Хамбір Г. О. (<<РусаНівський») Колутни,цька Л. М. (<<Ру,саніI ВСI>IGИЙ») Бруєнко Т. М. (,ЬмеНі Кірова) Сергієнко О. К. (імені Кірова)

Левковець М. Литвин О. О. Фесюк О. М. Строкач Г. А

М. (імені Кірова) (<<БоБРИЦI:ІКИЙ») (<<ПЛОСКЬВСЮ{ИЙ») (Плооківський»)

Грос Г. А. (імен'і Щорса)

3638 3541 3125 3123 3062 29б.s

2960 2936 2919 2916 2898 2889 2829 2803 2800 2764 2734 2730 2716 2716 2702 2700 2700 2681

Литвнненко М. К. (і ме'н і Кірова)

2666

Корнус В. €. (Ка.lитяItСl;ка) Міщенко І. І. (Калитянська)

2665 2665

По плану до кінця року радгоспи птахофабрики району повинні: Виробити ПродаТl1 МОЛОКА (цнт.) 71126 64881 М'ЯСА (цит.) 9205 9177 ЯЄЦЬ (в тис. шт.) 21901 19005

ШИРШЕ РОЗГОРТАйМО со­ ЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ ЗА ДОСТРОКОВЕ ВИКОНАННЯ ВЗЯТИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ! СПРАВА ЧЕСТІ КОЖНОГО КОЛЕКТИВУ -ПЕРШИМ РАПОРТУВАТИ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ РІЧНОГО ПЛАн~r

ВИРОБНИЦТВА І ПРОДАЖУ ДЕРЖАВІ МОЛОКА, М'ЯСА, ЯЄЦЬ. ЦЕ БУДЕ НАйКРАЩИМ НАШИМ ТРУДОВИМ ПОДАРУН­ КОМ СЛАВНОМУ ЛЕНІНСЬКО­ МУ ЮВІЛЕЮ. Шелест Г. Л. (КаmПЯ!!Сl>ка) Кривеltь М. І. (<<Плоскі'&СІ>КИЇ!») Семенюк О. Ф. (<<Руса ніВСІ>КltЙ») Логвиненко Г. П. (<<Гого,Ті'8СЬКИЙ») Кукшин Г. Г. (Ка.1и.ТЯН1Сl>ка)

,2657 2652 2649 2647 2642 Роrач О. М. (<<КраСИ.1,jВСІ>КИЙ») 2640 Скидан К. І. (<<Краси.lівснкиі!») Lo28 Самсон А. П. (<<Кра'си.lіВС'IЖИЇІ») 2626 Павленко Г. П. (<<Краси.l:!ВСUКИЙ») 2611 Теплюк Л. С. (Бо[ща,нів,ська) 2591 Кук шин М. Ф. (Ка.lІІтянська) 2585 Борисенко Г. Г. (io~leHi Щорса) 2583 Мельниченко М. І. (<<Требухівський» ) 2570 Оксюта О. П. (<<Требухівснкий») 2535 Зінченко Л. С. (<<Кра'СI!.lіl~СI:ІІ';!І!Й») 2535 Барбон Т. І. (i~!el!i ЮР0Іва) 2532 Москаленко К. С. (<<Крзсил1'ВСI:<КИЙ») 2511 Постол М. С. (<<8е.1ИКО,J,имерськиЙ») 2509 Лисенко М, А. (<<БоБР,!ЩI;Кlff'I») 2498 я ковеlf ко К. А. (іlме.ні КііРОIВIІ) 2479 Соловей А. Т, (<<РусаніIВСblкиir») 2467 Костоглодова Ніна (;~!eHi Щор.са) 2461 Лук'ян~нко К. І. (<<Т'ребухLВСI>КНЙ») 2451 Ткаченко М. А. (<<8еЛИоКСщимерський») 2443 Селюк А. М, t«8еЛIIJКQ>димеРСI;ЮИЙ») 2442 2432 Ревенко А. В. (i~Hi Кірова) Скоробагатько Г. І. (РУД,НЯНlСI:iКИЙ) 2422 2417 Ходос О. С. (<<'Б06РИЦI>КИЙ») 2414 Хожаіі Н. 3. (<<30РЯ») Дудка Г. О. (<<Ріу,санів>сЬкИЙ») 2397 2376 Біленко К. О. (<<Красилі,нський»)

Птахофабрикн

ка.l!1тянсыаa р.у lI:НЯНСЬКИЙ П.lе\шта,,013liО;J:

БогдаН:ВСL.ка Се\ШПОЛК:ВСL.ка

Київська .lухіВ:ЬКl1іі П.lе~lптахорепро,J,уктор

ПО птахогосподарствах По району i~!eHi Кіровз Центра.lь,на ДОС.1і,дна

63,8 123

23,6 2005 84,3 192 44,0 1858 85,2 371 25,6 2256 87,0 134 171

122 127 127

у раДГОСПі

67,2 72,3 77,6 68,0 62,0 79,3 70,3 62,0 76,9 124,5 66,8

станц:я

«Зоря.> йде масова косовиця кукурудзн на снлос.

На звільнеНі ПЛОЩі ТУТ негайио виганяють ху~обу, щоб поїда­ ла рештки, які залишаються після комбайнів. І це дає добрі наслідки На фото:

коровн прибавляють молока. скотар Петро КОЛОША паСе корів

на кукурудФото А. Нозака.

зищі.

*

Четвер,

11

вересня

1969

року.

874 518 509 769 578 475 443 750 467 530 637 679 481 569 393 503 572 405 402 389 490 066 565 658 369 666 666

*

НОВЕ

ЖИТТЯ

*

705 503 641 556 678 611 607 511 556 480 6!! 572 580 694 498 З32

582 665 580 332 606 507 519 487 476 389 46·1 520 528 587 580

Якуuїа Г. П. (і,мені ЮР0іва) Гордієнко Н. Ф. (<<КрасиліВСElКИЙ») Миронець М. Г. (<<8еЛИікоДимеРСblКИЙ») Кравченко Г. Ф. (<<БоБРИЦl>КШЙ») Ковбасинська В. П. (<<ТребухіlВСЬКИЙ») Драгініч Г. І. (<<ТребухіIВСН!{I1Й») Рак Г. Г. (<<РУ'са.н1в,ськиЙ») Ткаченко М. С. «<8еЛИікоди~!еРСLКИЙ») Проценко З. П. (<<ГОГОЛl'ВСНКИЙ») Овчар У. д. (<<т,ребухіIВСЬКИЙ") Шнрока Г. Г. (<<ТребухіIВСІ:ІКИЙ») Безнощенко М. С. (імені Щор'са)

2373 2358 2356 2348 2343 2342 233-8 2335 2333 2327 2322 2319

Крнвенко Р. О.

2ЗО8

(<<Т,ребух!,В/ськиi'l»)

Птиця Г. І. (імені Щор.са) Петренко М. П. (іl!<!ені Щорса) Ми'роненко Г. А. (<<8еликадимеРСblКИЙ») Притиченко Г. Г. (<<Бо6рицький") Касян Т. Т. (і'мені Щорса) Дяченко М. А. (<<БоБРИЦ!іКИЙ») Ряба А. А. (<<РУ'С'аНЇIВСЬКИИ») Олійник Л. О. (<<Требух,і,вський,') Даниленко В. Ю, (<<БобрицНІШЇР)

2306 2306 2299 2289 2280 22.73 2269 2271 2256 Москаленко Г. П. (іімені' Щорса) 224,\ Менжега М. С. (<<КраеИ'.lіВ'СIШИЙ.) 2240 Цьомка С. І. (БО!1даніВСl;ка) 2239 Павленко Г. Ю. (<<К,ра~ИЛ!IВС"ЮIj'!}») 2239 Дем'яненко Н. С. (<<Кра1си.1і'В1СЬКИЙ") 2220 Щербак М. П. (<<БоБРWЦI;IШi't») 2218 Дяченко Л. К. (<<Ру;саНtВСL;КИЙ") 2217 Погребняк М. С. (імені Кірова) 2216 Шевель О. Ф. (<<ГогопіIВС'ЬКИЙ>') 2214 Маркуця Т. П. (<<Ру,са!l~В'СЬКИЙ») 2212 БіJlенко М. І. (<<Кра,силіВIСIЖIІЙ'» 2,210 Назмієва У. К. (<<Бобр!щький») 2208 Проценко О. П. (<<Бобрицнкий») 2198 Марчук Г. Х. (<<Тре6ухіIВСIЛШЙ») 2190 Корчаrа Г. Г. (імені Щорса) 2189 Бондар О. В. (<<Зо'ря») 2,161 Полях П. І. (<<ЖеРДI:'ВСI>ІИ!Й») 2,160 Горобей В. П. (i:l1eHi Щорса) 2152 Ковбасинська О. М. (<<Тр~бухівс!..киЙ») 2143 Ігнатенко О. Г. (<<ТребухіIВСI;КПЙ») 2137 Грінченко Г. Ф. (<<Требухівський») 2133 Шевченко М. Т. (<<Готоnі'ВСIШИЙ'» 21121 Топіха Г. І. (<<Р'у,саНі'ВСI:<КИЙ») 2114 Мироненко У. Л. (<<великодlІмерсыlй»)) 2113 Сидоренко У. Ф. (<<Же.рlдіIВСI;КИЙ,» 2108 Бобко П. П. (<<ВеЛllкодимеРСJJIGИ,Р) 2107 Шимко Г. Г. (<<РУДНЯІ!оСI:<ЮИЙ») 2107 Юхта Г. С. (<<8еликодимерський,» 2102 Каціон М. І. (<<Зоря») 2'100 Носко О. П. (<<Жер,ді'вський») 2099 Ряба €. Ф. (<<Ру,са,н1'вснкий») 2099 Каленченко В. Ф. (<<Завортщ,,"кий») 2090 Настич О. К. (<<8еЛИКОДШ\Н~РСI;КИЇl>,) 2084 Литош М. Л. (<<Гого.1ЇIВСl<киіі») 2060 Ковбаса К. Г. (<<р.усані'В'СIJIШЙ») Q055 Крук М, С. (Богда'ні'В1Сl>ка) 2048 l.lboMKa П. Н. (50гданівська) 2043 Левченко М. М. (<<Зоря») 2027 Гу.!іЙ Н. Г. (Се,;lИІполкї.вська) 2024 Бобко Н. М. (БQIГ,J,а'Нlів('",ка) 2018 Шимко Г. Г. (<<РУJiНЯНС1Л~И'Й») 2015

319 489 476 550 517 565 602 312 520 503 567 545 5011 635 603 483 531 627 540 519 558 519 551\ 445 449 421 534 488 516 353 465 516 483 493 513 429 436 4ЗЗ

471 518 576 476 4р6

488 493 416 415 421 430 419 658 550 427 .543

415 515 516 307 429 547 506 445 504

П7'АП::СИИЦZ Пташниці, н,азви господарств

Ковшун У. г. (РУ,ДНЯ1НСI;КИЙ) Полька М. П. (РУД'НЯНСЬІКИЙ) Циба Г. Г. (РУДНЯНІСЬ'КИЙ) Литвиненко Н. С. (РУДIІЯНСI<К'ИЙ) Слуrовина Г. П. (РУДНЯНСЬКИЙ) Винник Г. Ф. (КиіlВська) Хотієнко Г. О. (КПЇIВСl>ка) Коваленко Л. І. (Киї,вська) Слуценко Л. П. (КИЇIВСblка) Бондаренко Н. М. (KII1'BCI:<Ka) Косахівська К. А. (Киї,вська) Кеуш Н. М. (Богдан!вська) Мельниченко Г. І. (КИі,всь'ка)

Мазій Г. д. (Київ'ська) Гончаренко Г. С. (Київська) Климась К. І. (ПухіВСhКИЙ) Ячник д. С. (ПухLв>СIЖИЇІ) Гайова €. І. (КаЛИТЯНlСІ>ка) Дяченко Г. М. (Ка,lитянська)

175,7 175,,1 173,6 173,6 170,0 156,6 156,5 152,9 152,4 148,12 145,4. 144,0 143,3 142,0 141,7 138:5 131,2 130,0 130,0

447507 460700 493671 493671 100245 428000 438700 441400 386145 387842 3'78127 279372 398903 386004 322400 354000 272000 450000 450;)00


r"Q#'·#'~~~С~"'СIС~--_#:'--~-«НАМЕНІ ЖИВУТЬ ДОВШЕ, Ініж люди. Але саме люди, тільки люди дають безсмер­ тя всьому,

Ці

до чого торкнеться

слова

фального з,авоювання багатьох країн Європи,

їх подвиг».

викарбувані на обеЛіСКу

січ.

Слави,

Проводячи .1енінськиЙ залік, юнаки та дів­ чата Брова.рського ЗдJВОДУ ,пластмае вивчають

гітле.рі,вці

малась.

яне

ходили

чорно­

І

новим Брест

U

..

перод

по;а Сt..l,ОЮ

останнім

на ІІ.

мир ІваНОВІІЧ. НОМУ з пошаною іНaJювнене зерном колосся. Воно

«Ha'CYH~Hi живуть довше, ме

ромаНIІ й

Про

їх

масовий

.'110,111,

-

IваРСЬ1ЮМУ обелісну Слави. А ;Пі,дтвердили прав()ту

поранені,

п()нівечені

стіни

Ми нахиляємось і беремо ж,меньку священ­ ної землі, щоб привезти її Іна свою рі,ДНУ

!/С\

Н1асні очі побачlПИ мужню фортецю,

Я1Ш

перші

нзвалу

IJ

6атьнівщину.

Автобус 'виїжджає на трасу, що сіРЮI по­ лотном стелиться перед очима. Прощаємось із

І1іМРЦr..l-lO-фашистсь'тшх зага,рбюшів. Знзйомимось із музеєм. Розглядаємо годин­ жав

привітним білорусьннм міСТО:'I, в ЯНОМУ з Н3~Ш говорили унраїНСь,кою мовою. Через це во­

старий, іржавий. ВіН довгі рони проле­

піД землею,

і

його

недавно

у БРАТНІЙ БОЛГАРІЇ

залиши·

війНі і всі,м, ХТО про неї мріє_

-

но стало нам ще ріднішим, б.'JИЖЧИМ.

від:нопали.

За

Веземо додому багато вражень. До них при­

ДІІ

годину paНl'Y. Це той самий час, fЮ_ll! на фор­

єднуються волинсьні, рове»ські, житомирсь­ ні і J\иївсьні, бо через ці чоти.ри області про­

ню

тецю впал!! перші бомби.

JJягав на.ш шлях. У Равно

артилерійських стволів, 4 тисячі пострі­ лів за хвилину вивергували ніМЦі на фортецю 1IJ1OЩt'Ю в 4 І\ва.дратних кілометри. ВОНІ! хоті­ ЛИ зітерти її з лиця землі_ Але мужні захис­ нИlШ HP тільии не здавались, але й вели жор­ СТОІ{Ї бої. І ворог не витримав. Після тріум-

trа!\(ятнина

СтріJJlШ ПОl1азують без п'яти хвилин

четверту

500

нут» Дон)

12

П'ЯТНИЦЯ, Перша

17,13 -- Наша

ВЕРЕСНЯ

17,2() -

і Укра1'на». «Слідами Ілліча», (Луганськ). 1740

віёт і.

вець».

І8:Ю

-

18 оо

да Теле-

«О,"івсць-Ма,"о­

«l\\аliстрн

-

мистецтв»-.

Сторінки ЖИТТЯ О, Петрусе"ко (Харків). 19 ОО «В, І, Лснін, Хроніка ЖИТТЯ і дія.'lьності». «Сім'я ~'.rlhЯIІО­ ВНХ». Художній фі:I"М, (М). 2030 Fстафста

театр

новин мініатюр

(М).

Tr.,'~­

21,15 -

«Тринадцять

стіль­

ціН» . (М), 22 13 «Старт-59». 2245 - КОІщсрт ансамб.1Ю СКРllпз.,ів Вели­ кого театру СРСР, Друга

програма

10 зо

Для школярів, «Тобі, юність'». (М). 11 оо «Радість твор­ чості» (I(ИUlJIнів), 11 зо Телевізій­ ні вісті Н; 45 Наша афіша. Ні 50Новнни. (М,) 17 ОО Для дітей сСяє

-

зірочка».

(М),

17

ЗО

-

«Долоні

-

Перша

листів

-

праці». (Ленінград). .Фауст», Те.1еспек­ 2), 20 ЗIJ «На до·

-

(;УБОТА,

«Ле-

пах-

<)

9 оп 45 -

-

13

ВЕРЕСНЯ

програма

Гімнастика НОВИНН. (1)\).

Нtас.'lиві».

Л\узнчна

для всіх, (М ). J() пп «БУДЬ1(' розважальна

ле

редача. (М). 1030 «Господарськ~ реформа JI діі». (Ленінград). 11,00 «)!(иття танцю», (М ), 12 ПО Про-

грама Ярос.1авської студі і телебачен­ ня (М,). IЗ:~5 «Покликання», (М: 14 ОО - .Знання». Науково- пізнаваль­ на

програма.

(М).

14,ЗО

Програма

-

кольорового телебачення. 1. Для ді­ тей, «Маленьке піllгвіненя». Прем'єра телеспектаклю, 2. «Пригоди Топа». Мультфільм З СпІває Р",на Рольська (М ). 16 оо Програма передач. 16.05 .Господарі землі». (Харків). 16.20 «Мальовнича Украіиа». (Одеса). 16.40 Юножурнал сФитиль», 16.50 .Гори співають». (Ужгород). 1705 - Поетичні рядки. 17,25 - «На мери·

-

м.

БРОВАРИ,

вул. Київська, ТЕЛЕФОНІ І: від.l,ілів

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

АДРЕСА:

11

154.

комитета

діанах

України».

заявками».

11\ ОО -

I(ОНІ\ерт

«За

на

УкраИНЬІ

и

життя,

3·82, заступника промисловості,

редактора, масової

1'0-

краіну.

нових

Не­

-

серія).

(М,).

2000 2045 «Ленінізм епохи». (М,). 21,15 «І(оролева чардаша» . (3

иінградського діі.

театру

Друга

Тут

Новини,

районного

Совета

) боти) ретаря

і

програМIІ

тривимірному

З-18,

віддІлу

4-67.

вІдповідального господарства

НИївсьна,

154. Телефон -

4-27.

Зам.

це

де

ШИНИ

складають

вантажні

ЗВТО:'rtа-

«Мадара» •

шиноремонтного заводу.

сек-

2745-6655,

. . +............

. . . . . . + + • • • • ....

. ....... .

.....

~.-.;;~~~~:;;~~ ·;~;;;;-;;~;;;c--·

t

>---0.

на постійну роботу ТЕРМІНОВО

і

1

ПОТРІБНІ

такі робітники: пресувальники, ливарники, учні ливарників,

слюсарі-нала,ll.ЧИКИ, електрослюсарі,

І

слюсарі по ремонту технолоrічного устаткування.

І

Звертатися

І

слюсарі-сантехніки,

І

на

адресу:

І

м. Бровари, промвузол,

завод пластмас. Іх ати автобусом

N!! 1

до кінцево'і

І

зупинки,

___

-4-47.

!

жінки),

газоелектрозварники.

точками. По­ відношенні»

ІНДЕІ(С 61964. Газета виходить у вівторок, четвер і суботу.

сІльського

~

Звертатися на а,д'ресу: м. Брова'ри, ПРОМВ}'і30Л, вцділ кадрів

просто­

Наша афіша. 19.00 для ді­ тей. В,- І(зверіи «І(азка про Митю і Машу, про веселого сажотруса і майстра «золоті руки,.. Телеспектак.,Ь 20.30 сНа добраніЧ, дітиІ» .

фотокорсспондента -

-

ОДІІОМУ

робітники в цех ізолу (чоловіни І жінни),

(Лі),

18,55 -

депутатов

АвеДСІІО1МСlіі о

підприємств.

робітники в шиноремонтний цех (чоловіки

прапор нашоі І, І(альман Спектакль Лс­ музичноі коме­

рі. Відстань між двома діл відрізка в даному

n

слюсарі,

марксизму в Росіі (1883 1894 РР )>>. Німеl\ька мова. «Будова простого речення Теперішній час дієслів», 3, Хімія. «Вступна лекція. Основні хіміч­ ні поняття та закони». 4. Вища мате­ матика. «Вектори та декартова систе­ в

фото зроблено

БРОВАРСЬКОМУ ШИНОРЕМОНТНОМУ ЗАВОДУ ПОТ Р І Б Н І НАР О Б О ТУ:

2,

координат'

Це

могут- хів автомобільного заводу в місті Шу­

................. ..

серед ндр,

11 оо Екран студента-заочника Перший курс. 1. Історія І(ПРС. «ІІо­ чаток робітничого РУХУ і поширення

ма

на

Заступник редактора В. ПОЛОТНЯН

вашим!!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІІ.1.11 . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JЗроварсьна друкарня, ниївсыіїї області, вул.

багато

заМОВ.1СНflЯ

танкістів. (М.) 19 оо «Вовк вовків». Прем'єра телефі.1ЬМУ

=============т=ру=д=я=щ=н=х=с=я===к=и=еВ=С=К=О=Й==Об=л=а=с=т=н='===:==~=====\I

рсдактора-

(партійного

І(П

індустріа.1І,НУ дію

Надів ШУЛЬГА.

орган БроваРСКQГО раЙОИИQГО

-

псретворилася

біля

періоду

.................. ".............................. , ..................................................................... е ... е .................,S НАША

пародно-демократичної вла-І

Втомлені, але задаволені, ми повернулись

~o своїх осель.

Тс"енарнс (Ростов,на­ В ефірі .,'<\олодість»

-

програма

афіша,

нін

nізійні

хлібом». 18 ОО -

ЗYlпинились

партизану-розвіднику

в

1'01<11

Бо_,гарія

лИ!ної Вітчизняної війни М. І. Кузнецову, який стоїть на ПЛОЩі, на3ВдJНій його і,м'ям.

І

І

.с.,ап" героям оо І. Гете '''К.,Ь, (Частина браніч, дітиІ» .

19

А. СЕРДЕЧНИИ.

безсмертною. І стоїть зараз як ПРОI\ЛЯТТЯ

стін,

нин

ної Т.1'нкkТRИ Марії Лаг)-нової.

Героя, яна не здалась нLмцям, не впала перед

ними на коліна, а стінаючи иров'ю,

ге­

доторк НУ-

витримала ,жОРСТОІ;У

~!асиві про)ювушrа і"ені ві.:\важ­ заслужила цієї великої шан!! .

їх

до поран('них

війни

її іменем. Героїня с,воf.ю МУЖ­ нkпо, в it,:\ва'гою, своєю кров'ю

од­

ЖИТЛО'ВО~ІУ

фортеЦі­

ЦІЙ

дні

прИ!сво'єння

на

згадува­

1'1lСЬ

землі,

про

ній :І вулиць

ніж люди. Але С3-

110IТ,JЮНИТИIСI.

війною

виконкому

ТlЛьни люди дають беЗС~lертя IJСЬО­

.'Ja.cb

овященній

ДІІ, голова Il\!,FcliKoї Рци депу­ Броварах, адже вона - Іпочес­ таті'в ТРУр"Я'ЩИ!Х М. 1'. НаРИ;I:­ ниіі ГРОМ&.:\ЯНlfН міста. ний пі,д схваль'ні ОШІески при­ Думаємо, що їй ЩJИЄ)ШО бу­ сутніх зачитruв рішення ,міськ- д~ пройтис!> ву:шцею, названою

частіше

роіЗ!\1 СІ(ла:.\нються лвгенди. І ОСЬ ми приїха.1И РУЮ1МИ

М'арія Лагунова мешкає в М_ ХмеЛЬНИЦЬ'ІіОМУ, чаіСТО буває в

cї,JaHHi, присвЯ'ченощ- цій по­

лись нам у Бресті слова, внкарбуваНі на бро­

місто прославили заХИСНIІ-

повісті.

за'Га'РОНИRів на УРОЧИСТОМУ за­

jЩ.'JОНЯЄТЬСЯ співас гІмн

му, до чого торннеться їх подвиг»,

{{атери­

1Ш фортеці, герої, про яних написані вірші

IІlіс,ні,

днів

)

ЖИТТЮ. А він не помічає цього, бо зайнятий веЛІІНОЮ ду'lVlОЮ про МIlР, про те, щоб уже н:­ ноли в світі не повторилась друга БреСТСЬІ(а фортеця, щоб спокійніше спали діти.

Не раз приїжджали 'сюди видатні ПОJJl(о­ найбільше це

но в експлуатацію ~итячии са­ 'ДО'К '3111ВОДУ пдасnraс_ А от 'не-

сіЛЬСLl(ОЇ пе<rі хлібом, поле. І йде !шм Володи­

водці Олеl\сандр Суворов і Михайло НУТУЗОВ. Та

за кошти міСЬ'R'Р.1IДИ, два коопе­ ративних, незабаРО~1 буде ца

І уявилось. БРИНІІТЬ музикою, пахне спече­ НИМ, теплим, тіЛblШ-НО ,вийнятим із маминої

пун:нтом

імператриця

поб)1дований

За,раз т. Фурсов виводить нові, DИСОНОВРО­ жайні сорти пшениЦі. ДO~TOP біологічних на­ ук. Живе і прзцює ,в Москві.

землею».

ян тут побувала

--

будинків

В ,:(ень СВЯТК}1вання 25-річчя визволення м. Брова'рів і райо­ іВУЛJЩі. Рівна, пряма, вона ми­ ну ,ві'Д ніЩЩЬ'RО-фашистсЬ'ІШХ лує (}ко.

російСЬІЮГО

хвилювання

"ідь'ка жи.1ИЙ БУ'ДИНОR,

і голоду.

ЧИМ ближче нзБЛІІжаємось до фортеці, тим ПО!\lітніше ХВИЛЮСМОСЬ. Т:.! це й ЗРО:Jуміло. Ад­ же йде~lO по місту, овіЯНОМу бага.товіковою славою, В період Півніqної вШн!! 'в 1706 році Брее;т відвіДі:іВ Петро І. Староншли твердять, що села h.1,ТИН Бір і Скоки, розтаuювані непо­ далін від Преста, свої назви одержаЛIІ після

того,

«відважного

;~~~~~aд~~;iB~;~:;=y ч~~~~:~

3'BeД~HO

Зображений ,на фо'То,графії ВОЛОДІІМИР Іва­ НОВИЧ Фурсов. В перший ,день війни він втра­ тив ногу. Зазнавши мук полону, дав собі клят­ ву: робити все, щоб ЛЮДИ ніколи не з'нали війн

На ньому Ів J:'JіЦі Х стоЛіття було З::існоване посепення Берестя. Воно стало фОРПОСТОl\1 кордонах,

дивитись ,на

Нині ця, мабуть, наимолод-

буда тяжко .поранена.

війні У цій постаті.

древнє З3іхідне місто над Бу­

з.\хідних

кілька

бровар'Ч'ани

своїх обри.сів. На ній .поки ЩО

де.Й, схилившись на Лі,ВУ ру,ку, що лежиll'Ь на розвалинах. А пальЦі пра,вої ПРИКРИЛИ одну із тисяч :ран на цеглі цього стійкого оборонного форпосту. Снільки туги, скільки прокляття

ИО~ІУ 95() років. Ще в 1019 році літопи­ сець записав: «В розвилці ріЧI\И Мухавець при 'ії ВJІзд3.нні в ~.1хі,дlНИЙ lJyr лежить острів.

на

пролежав

всі

ника С. Омирнова, з ЯRОЮ він вист}'пив по телебаченню, про героїню Великої Вітчизняної ~ійни, шершу жіНКУ-Cllеханіrшво'дія TaНl,a Т-34 ~fарію дагунову, Яf'.1 здійснила ПО;J;ВИГ в бою під с. І\няжичі, там ж(

... Милиця. Чолові'l\ без ноги припав до стіни фортеці. Сльози 'свої і горе віlН сховав від лю­

гом.

Русі

сві'Домі,сть,

капають з ачей, а від б'ються наші серця.

ВІННІ

-

захисників залишились в

400

Слухаємо eHCI\YPcoBQДa. ВИlвчаємо експона­ ти музею. Серед них нас вражає одна емоціо­ нальна фОТОГРдJфіЯ. ДИВИіМОСЬ на неї, і сльози

600,нілометроша дорога. 13 годин нас зу,етрів ран-

Радянським

солдата!>.

ПРОКЛЯТТЯ .. ЛІТО ПОДОРОЖЕй ЧАС

Близько

вт,ративши

над горизонтом.

Поп('ре~у ве.1І1на Іхали .вночі. Через

з

.заваленИJЙ цеглою. НaJПі'ВЖИВQГО його ДQстави­ .'ІІІ в табф військовополонених. ФaJШИСТИ при­

СфОlтографув3'ВШИСЬ ІНа ЗГаДНУ біля обеліс1(а, ми вирушає~ю в пу'Ть. Брова,ри і Ни їв про­ сонця,

що війна

ЖИІВИХ. Серед них юний воїн Петя Нлипа і ко­ лишній командир 44.,го отрілецьного полку ма­ йор П. 1\1. Гаврилов, який вів останній бій і,

,і дівчатам щасливої дороги.

захо,ДОМ

ВLДЧУЛИ,

Союзом не буде 'Гр~у,мфалЬіНИМ ПОХО'ДОМ. І ХОЧ в її обороні брало участь 3,5-4 тисячі чоло­ Віl\, а сили ворога були l\Io3Jйже в 10 разів більші, фортеця близько місяця стійно 'l'РИ­

Секрета,р І\ОМСОlVIОЛЬСЬКОЇ орг,а.нізації пі;:\­ приємства О. І. Пирожок і секретар райкому комсомолу А. П. Лисенко побажали хлопцям

нами

Маб}'ТЬ,

пю['Я'Гають розповідь письмен­ ша В)-ЛИЦЯ в БРОlварах .набщнн:

на Схі,дному фРОНТі за перший тиждень бойо­ вих дій. Саме тут, біля Брестської фортеці,

життя за щастя сьогоднішніх днів.

з

ВУЛИЦЯ ГЕРОІНІ

аВ'тор lІІовідомляє, що втраl!'И, понесені фа­ шистською армією пLд Брестською фортецею, становлять 5 проценtі'в Івtд загальних в,трат

спа,дщину, революційні, бойові та TPYIдOHi тра­ диції старшого покоління. Щоб підкріпити свої теореТИЧНі знання і Іна вла,сні очі побачи­ ти геРОЇЧlне минуле нашого народу в рони Не­ ликої ВіТЧИЗНЯНОЇ війни, ВОНІ! на:vгі,тили здійс­ нити поїздну У легендарну фортецю-герой Брест. Ві,,:щраВЛЯЮЧIІСЬ у дорогу, молоді ПЛ.1стма­ сівЦі прийшли ІІ() обелісна, щоб покласти І\ві­ ти І ншаНУВЗТIІ па.;vr'ять тих, хто ві,ддав своє

бршщем повисло

~

Недавно в 3аХЬдlні,й Ні,меччині вийшла книга Пауля Каррела «ОпераЦія Барбаросса». В ній

який височіє в Броварах.

щаються

гітлерівці вперше одержаVIИ нищівну від­

'l'YT

о

••

'0

ОО

•••0

...0

....

Колектив заводу електротехнічних сім'ї заступника нача.rJьника відділу

чання

Сінозацького Михайла

.~~~~~~_. виробів внслов.1J{'Є співчуття матеріально,технічного поста­

Лаврентійовича

ЧЕРПАКА

q>еОДосlя

з

ПРІІВОДУ

Мойсейовича.

смерті

батька

І

107 номер 1969 рік  

107 номер 1969 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you